φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ"

Transcript

1 α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson: 2) (Lesson: 3) η Η ρ Ρ βλέπω διδάσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) θ Θ σς Σ ἔχω ἐγείρω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ι Ι τ Τ λύω θέλω (Lesson: 2) (Lesson: 3) κ Κ υ Υ ἄγγελος, ὁ λαμβάνω (Lesson: 2) (Lesson: 3) Top of Sheet Side A

2 Top of sheet kappa (Kit) upsilon (tube) angel, messenger I take, receive iota (pit, magazine) tau (Tale) I loose, destroy I wish, desire theta (THeme) sigma (Sing) I have I raise up eta (obey) rho (Ring) I see I teach zeta (Zion, adze) pi (Pay) I hear I write epsilon (met) omicron (Omelet) I lead I know delta (Debt) xi (relax) omega (tone) word gamma (Gift) nu (No) psi (taps) fruit beta (Ball) mu (Man) chi (CHemistry) slave, servant alpha (father) lambda (Long) phi (PHonetics) brother Side B

3 λέγω Vocative τά λίθος, ὁ (Lesson: 3) (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) πέμπω ὁ ἄνθρωπος, ὁ νόμος, ὁ (Lesson: 3) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 4) φέρω ὁἱ ἀπόστολος, ὁ οἶκος, ὁ (Lesson: 3) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 4) Nominative (N) τοῦ ἄρτος, ὁ ὄχλος, ὁ (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 4) Genitive (G) τῶν δῶρον, τό υἱός, ὁ (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 4) Ablative (Ab) τῷ θάνατος, ὁ ἡ (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 5a) Dative (D) τοῖς ἱερόν, τό αἱ (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 5a) Locative (L) τόν καί τῆς (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 5a) Instrumental (I) τό καί καί τῶν (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 5a) Accusative (Ac) τούς κύριος, ὁ τῇ (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 5a) Top of Sheet Side A

4 Top of sheet Limitation (Direct Object) Masc Ac-P lord, Lord Fem DLI-S Means (with) Neut Ac-S both and Fem GAb-P Location (in) Masc Ac-S and, also, even Fem GAb-S Reception (Indirect Object, to) Masc / Neut DLI-P temple Fem N-P Separation (from) Masc / Neut DLI-S death Fem N-S Description (of) Masc / Neut GAb-P gift son Designation (subject) Masc / Neut GAb-S bread, loaf crowd, multitude I bear, bring, carry Masc N-P apostle house, household I send Masc N-S person, man law I say, speak Address Note: in the pl this case always has the same form as N-P Neut Ac-P stone Side B

5 ταῖς δόξα, ἡ ἀγαπητός, -ή, -όν μικρός, -ά, -όν (Lesson: 5a) τήν εἰρήνη, ἡ ἅγιος, -α, -ον μόνος, -η, -ον (Lesson: 5a) τάς ἐκκλησία, ἡ ἄλλος, -η, -ο νεκρός, -ά, -όν (Lesson: 5a) ἀγάπη, ἡ ἐντολή, ἡ δίκαιος, -α, -ον ὅλος, -η, -ον ἀλήθεια, ἡ ἐξουσία, ἡ ἕκαστος, -η, -ον πιστός, -ή, όν ἁμαρτία, ἡ ἡμέρα, ἡ ἔσχατος, -η, -ον πονηρός, -ά, -όν βασιλεία, ἡ μαθητής, ὁ ἕτερος, -α, -ον πρῶτος, -η, -ον γλῶσσα, ἡ παραβολή, ἡ καινός, -ή, -όν ἁμαρτωλός, ὁ γραφή, ἡ προφήτης, ὁ κακός, -ή, όν ἀποστέλλω διδαχή, ἡ ἀγαθός, -ή, -όν καλός, -ή, -όν βαπτίζω Top of Sheet Side A

6 Top of sheet teaching intrinsically good good outwardly, beautiful I baptize writing, Scripture prophet bad outwardly I send out tongue parable new sinner adj. sinful kingdom disciple other, another, another of a different kind first sin day last intrinsically evil truth authority, power each, every faithful love commandment righteous, just whole, all Fem Ac-P church other, another, sometimes another of the same kind dead, corpse Fem Ac-S peace holy only, alone Fem DLI-P glory beloved, dear friend small, little Side B

7 εὑρίσκω ὁδός, ἡ ἐκ (ἐξ before vowel) ἐπί ζωή, ἡ πάλιν πρό παρά θεός, ὁ πρεσβύτερος, -α, -ον σύν πρός Ἰουδαῖος, -α, -ον συνάγω διά εἰμί (Lesson: 9a) κεφαλή, ἡ χαίρω ἐν εἶ (Lesson: 9a) κόσμος, ὁ Χριστός, ὁ κατά ἐστί(ν) (Lesson: 9a) κρίνω ἀνά μετά ἐσμέν (Lesson: 9a) λαός, ὁ ἀντί περί ἐστέ (Lesson: 9a) μέλλω ἀπό ὑπέρ εἰσί(ν) (Lesson: 9a) μένω εἰς ὑπό εἶναι (Lesson: 9a) Top of Sheet Side A

8 Top of sheet I remain, dwell (Ac) into, to, in, toward (Ab) by (agency) (Ac) under To be I am about to, intend to (Ab) from, away from (G) in behalf of, for sake of (Ac) over, above, beyond They are people (G) opposite (compounds), instead of (G) about, concerning (Ac) around, about/near (some one/thing) You all are I judge (Ac) up, among, between (G) with, among (Ac) after We are world Christ (G) down, upon, against (Ac) along, according to He/She/It is head I rejoice (L) in, at, on, among (I) by means of, with You are Jewish, a Jew I gather together (G) through, by, with, through (means) (Ac) because of, for sake of I am God (with article), god older, elder (I) with, together with (Ac) toward, with, at, to 7x: (L) at, on, near 1x: (G) for, for the sake of life again, "on the other hand" (Ab) before (time or space) (Ab) from (eg the side of) (L) near, with, beside (Ac) beside, beyond, along I find road, way (Ab) out of, from, away from (G,L,Ac) on, upon, over, at (L) on, in, above (Ac) over, across Side B

9 αἴρω κἀγώ ἀνοίγω οὗτος, αὕτη, τοῦτο ἀμήν καταβαίνω γάρ παιδίον, τό ἀναβαίνω μέν διδάσκαλος, ὁ πιστεύω αὐτός, -ή, -ό μέν... δέ ἐκεῖνος, -η, -ο τόπος, ὁ δέ οὐ, οὐκ before smooth, οὐχ before rough ἐπαγγελία, ἡ χαρά, ἡ δοξάζω Παῦλος, ὁ ἔργον, τό ἀποκρίνομαι(d) ἐγώ; ἡμεῖς Πέτρος, ὁ εὐαγγέλιον, τό ἀρχω (mid. ἄρχομαι) εἰμί σύ; ὑμεῖς ἱμάτιον, τό βάλλω ἐσθίω τέκνον, τό ὅσος, -η, -ον γίνομαι(d) ἴδιος, -α, -ον ἁμαρτάνω ὅτι δέχομαι(d) Top of Sheet Side A

10 Top of sheet one's own I sin because, that; or to mark beginning of discourse I receive I eat child as much as, as great as I become, I come into being, happen (to be) I am you (sing; pl) clothing I throw I; we (plural) Peter gospel, good news I rule (mid. I begin) I glorify, praise Paul work I reply, answer (dat. case) but, and, now (never first, but translate first) not promise joy he, she, it on the one hand on the other hand that place I go up indicates contrast, emphasis, or continuation. "Indeed" or untranslated teacher I believe, have faith (in) (object usually in D.) verily, truly, amen I go down for child, infant I take up, take away and I, I also I open this Side B

11 ἔρημος, ἡ οὐρανός, ὁ θεραπεύω ὡς ἔρχομαι(d) πορεύομαι Ἰησοῦς, ὁ ἤμην (Lesson: 12a) ἀπέρχομαι(d) σῴζω Ἰσραήλ, ὁ ἦς / ἦσθα (Lesson: 12a) διέρχομαι(d) φωνή, ἡ Ἰωάννης, ὁ ἦν (Lesson: 12a) ἐισέρχομαι(d) ἀλλά κράζω ἦμεν / ἤμεθα (Lesson: 12a) ἐξέρχομαι(d) ἀποκτείνω νῦν ἦτε (Lesson: 12a) προσέρχομαι(d) Γαλιλαία, ἡ οὐκέτι ἦσαν (Lesson: 12a) συνέρχομαι(d) γῆ, ἡ σκοτία, ἡ ἀποθνῄσκω καρδία, ἡ ἔτι τότε βιβλίον, τό κηρύσσω ἑτοιμάζω ὑπάρχω δαιμόνιον, τό Top of Sheet Side A

12 Top of sheet I proclaim, preach I prepare I exist, am demon heart still, yet then book I come with, come together the earth, land darkness I die I come (go) to Galilee no longer they were I come (go) out of I kill now (adv.) you were I go into, enter but (stronger than δέ) I cry out we were I go through voice John he/she/it was I go away I save Israel (indeclinable) you were I come, go I go Jesus, Joshua I was desert; adj., desolate heaven I heal as, while, when Side B

13 δύναμαι (D) οὖν βλέψω προσεύξομαι (D) έκβάλλω οὔτε γενήσομαι (D) σώσω ἐκπορεύομαι (D) πλοῖον, τό γνώσομαι (D) ἔσομαι (Lesson: 14a) εὐθύς τέ δοξάσω ἔσῃ (Lesson: 14a) ἤ παραλαμβάνω ἔσομαι (D) ἔσται (Lesson: 14a) θάλασσα, ἡ πείθω ἐλεύσομαι (D) ἐσόμεθα (Lesson: 14a) θρόνος, ὁ προσεύχομαι (D) καταβήσομαι (D) ἔσεσθε (Lesson: 14a) καθαρίζω ἄξω λήμψομαι (D) ἔσονται (Lesson: 14a) οὐδέ ἀκούσομαι (D) παραλήμψομαι (D) ἤκουσα οὐδὲ οὐδέ ἀποστελῶ πείσω ἀπέστειλα Top of Sheet Side A

14 Top of sheet neither nor I will send out I will persuade I sent out and not, nor, not even I will hear I will take, take along, receive I heard I cleanse, purify I will lead I will take, receive they will be throne I pray I will go down you will be sea I persuade I will come, go we will be or I take, take along, receive I will be he/she/it will be immediately and (weaker than καί) I will glorify, praise you will be I go (come) out boat I will know I will be I drive out not, no, nor I will become I will save I can, am able therefore, then I will see I will pray Side B

15 ἠρξάμην (D) ἔπεισα ἔγνων ἤνεγκον ἐβάπτισα ἔπεμψα ἦλθον ἠκούσθην ἔβλεψα ἐπίστευσα ἔφαγον ἀπεκρίθην (D) ἔγραψα ἔσωσα ἔσχον ἀπεστάλην ἐδεξάμην (D) ἤνεγκα ἔλαβον ἐβλήθην ἐδίδαξα ἤγαγον εἶπον ἐγενήθην (D) ἐδόξασα ἀπέθανον ἔλιπον ἐγνώσθην ἠθέλησα ἔβαλον παρέλαβον ἐγράφην ἐθεράπευσα εἶδον ἔπαθον ἐδιδάχθην ἐκήρυξα ἐγενόμην (D) ἔπεσον ἐδοξάσθην Top of Sheet Side A

16 Top of sheet I proclaimed, preached I became I fell I was glorified I healed I saw I suffered I was taught I wished, willed I threw, cast I took, received, took along I was written I glorified I died I left I was known I taught I led I said, spoke I became I received I bore, brought (1st aorist) I took, received I was thrown I wrote I saved I had I was sent out I saw I believed, had faith (in) I ate I answered I baptized I sent I came, went I was heard I began I persuaded I knew I bore, brought (2nd aorist) Side B

17 ἠγέρθην θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ σάρξ, σαρκός, ἡ δύναμις, δυνάμεως, ἡ ἐκηρύχθην μήτηρ, μητρός, ἡ χάρις, χάριτος, ἡ κρίσις, κρίσεως, ἡ ἐκρίθην πατήρ, πατρός, ὁ ἀγγελία, ἡ πίστις, πίστεως, ἡ ἐλήμφθην πῦρ, πυρός, τό ἀρχή, ἡ πόλις, πόλεως, ἡ ἐλείφθην χείρ, χειρός, ἡ εἰ μή ἀρχιερεύς, ἀρχιερέως, ὁ ἐπέμφθην ἄρχων, ἄρχοντος, ὁ Μωϋσῆς, Μωϋσέως, ὁ βασιλεύς, βασιλέως, ὁ ἐπορεύθην(d) γυνή, γυναικός, ἡ οἰκία, ἡ ἱερεύς, ἱερέως, ὁ ἐσώθην ἐλπίς, ἐλπίδος, ἡ ὅτε ἰχθύς, ἰχθύος, ὁ αἰών, αἰῶνος, ὁ νύξ, νυκτός, ἡ οὕτως (οὕτω) στάχυς, στάχυος, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ πούς, ποδός, ὁ γνῶσις, γνώσεως, ἡ γένος, γένους, τό Top of Sheet Side A

18 Top of sheet man, male, husband foot knowledge race, kind, family age, very long time, eternity night in this manner, thus, so head of grain, wheat I was saved hope when, while fish I went woman, wife house, household, property priest I was sent out ruler, authority, official, evil spirits Moses king I was left hand except (after a neg.) high priest, chief priest I was taken fire beginning, rulers, authorities (pl) city I was judged father message faith I was proclaimed mother grace, thanks judgment I was raised up daughter flesh power Side B

19 ὄρος, ὄρους, τό ἀνάστασις, ἀναστάσεως, ἡ ὀφείλω γραμματεύς, γραμματέως, ὁ σκότος, σκότους, τό δεῖ ὀφθαλμός, ὁ διώκω τέλος, τέλους, τό δεῖν παράκλητος, ὁ ἔθνος, ἔθνους, τό αἷμα, αἵματος, τό δέον πῶς ἐνώπιον (gen) θέλημα, θελήματος, τό ἔδει σκάνδαλον, τό Ἱεροσόλυμα, τά & ἡ (Ἰερουσαλήμ, ἡ) ὄνομα, ὀνόματος, τό διάβολος, ὁ φῶς, φωτός, τό κάθημαι (D) πνεῦμα, πνεύματος, τό ἔλεος, ἐλέους, τό ψεύδομαι (D) μή ῥῆμα, ῥήματος, τό ἕως ψεύστης, ὁ μηδέ σῶμα, σώματος, τό Μαρία (Μαριάμ), ἡ Ἀβραάμ, ὁ πρόσωπον, τό ἀδικία, ἡ ὅταν αἰώνιος, -ον σημεῖον, τό Top of Sheet Side A

20 Top of sheet unrighteousness when, whenever eternal sign body Mary (indeclinable) Abraham (indeclinable) face word, saying until, while liar and not, nor, not even spirit, Spirit mercy I lie, deceive not (used primarily with moods other than indic. and with participles & infin.) name the Devil light I sit down will it is necessary: imperf. stumbling block Jerusalem (indeclinable) blood it is necessary: ptc. how? In what way? before (takes a gen. object) end it is necessary: infin. advocate nation (pl. Gentiles) darkness, sin it is necessary eye I persecute, pursue mountain resurrection I owe, ought scribe Side B

21 Σίμων, Σίμωνος, ὁ μέσος, -η, -ον βεβάπτισμαι ἐξελήλυθα στόμα, στόματος, τό πτωχός, -ή, όν γέγονα ἐλήλυθα συναγωγή, ῆς, ἡ σάββατον, τό ἔγνωκα λέλυκα ὕδωρ, ὕδατος, τό σωτηρία, ἡ γέγραφα οἶδα ἀπολύω χρεία, ἡ δέω πεπίστευκα ἀσπάζομαι (D) χρόνος, ὁ δέδεκα σέσωκα ἐπιθυμία, ἡ ὧδε ἐγγίζω ἁγιάζω καιρός, ὁ ὥρα, ἡ ἤγγικα ἄν λοιπός, -ή, -όν ὥστε ἐγήγερμαι δικαιοσύνη, ἡ μακάριος, -α, -ον ἀκήκοα ἐξέρχομαι (D) διό Top of Sheet Side A

22 Top of sheet blessed, fortunate I have heard I come (go) out of therefore, for this reason remaining, other, rest so that, therefore I have been raised up (passive) righteousness time, season hour, moment of time I have come near indicates contingency (postpositive) desire, longing here, in (or to) this place I come near, approach I sanctify, set apart I greet time, period of time I have bound I have saved I release, dismiss need I bind, tie I have believed, had faith (in) water salvation I have written I know, am acquainted with, understand synagogue Sabbath, seventh day I have known I have loosed, destroyed mouth poor I have become I have come, gone Simon middle I have been baptized (passive) I have come, gone out of Side B

23 ἐάν ὑπάγω ὅπως θεάομαι (D) (Lesson: 25) εὰν μη Φαρισαῖος, ὁ οὖς, ὠτός, τό καλέω (Lesson: 25) εἰ ἀπαγγέλλω σπείρω μαρτυρέω (Lesson: 25) (Lesson: 25) εἰ μη ἄχρι (ἄχρις ) σπέρμα, σπέρματος, τό ὁράω (Lesson: 25) (Lesson: 25) εἴτε αυίδ, ὁ ψυχή, ἡ παρακαλέω (Lesson: 25) (Lesson: 25) ἔξω ἐκεῖ δηλόω περιπατέω (Lesson: 25) ἵνα εὐαγγελίζω / εὐαγγελίζομαι (D) εὐλογέω πληρόω (Lesson: 25) μαρτυρία, ἡ ἤδη εὐχαριστέω ποιέω (Lesson: 25) ὅπου ἰδού ζάω σταυρόω (Lesson: 25) πίνω κοινωνία, ἡ ζητέω τελειόω (Lesson: 25) Top of Sheet Side A

24 Top of sheet I drink fellowship I seek I make perfect, finish where look! behold! here (or there) it is! I live I crucify witness, testimony now, already I give thanks I do, make in order that, that (usually used with the subjunctive) I preach the gospel I bless I fulfill, complete outside (used as a prep. with a gen. object) there, in that place, to that place I show I walk about, live if, whether David soul, breath, human being I urge, comfort except, unless until (takes gen. object) seed, offspring I see, observe if (usually with indicative) I tell, proclaim I sow I bear witness except, unless Pharisee ear I call if (usually with subjuntive) I go, I go away that, in order that, sometimes, how I see, notice Side B

25 τηρέω ὅς, ἥ, ὅ εἷς, μία, ἕν πολύς, πολλή, πολύ τιμάω ὅστις, ἥτις, ὅ τι ἑπτά ἀληθινός, -ή, -όν φανερόω οὐδείς (οὐθείς ), οὐδεμία, οὐδέν ἱλασμός, ὁ ἄρτι φιλέω σός, σή, σόν καθώς ἰσχυρός, -ά, -όν ψηλαφάω τίς, τί ὁμολογέω μᾶλλον ἀλλήλων τις, τι πλανάω ὅθεν ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτον τρεῖς, τρία παλαιός, -ά, -όν εμαυτοῦ, -ῆς ἀληθῶς ἀληθής, ἀληθές, πλείων ἐμός, -ή, όν δύο μέγας, μεγάλη, μέγα ποῦ μηδείς, μηδεμία, μηδέν (μηθέν) δώδεκα πᾶς, πᾶσα, πᾶν ἀγαπάω Top of Sheet Side A

26 Top of sheet no one (usually with moods other than indic.) twelve all, every I love (primarily Christian love) my, mine two large, great where? at (or to) what place? of myself (gen.) truly true, genuine more (comparative of πολύς) of himself, herself, itself (gen.) such, of such kind three old, former of one another (gen.) someone, something I lead astray, deceive where, from where I touch who? what? I confess more I love, like your, yours just as strong I reveal no one, nothing (usually with indic. mood) expiation, propitiation now I honor who (whoever), which (whichever), anyone seven real, true I keep who, which, what one, single much, many Side B

27 ἀλαζονεία, ἡ ἀντίχριστος, ὁ γεννάω ἀνθρωποκτόνος, ὁ (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 31) βίος, ὁ ἀρνέομαι (D) δοκέω δεξιός, -ά, -όν (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 31) μισέω ἐπαγγέλλομαι (D) ἐπερωτάω θαυμάζω (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 31) νεανίσκος, ὁ φοβέομαι (D) ἐρωτάω θεωρέω (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 31) νικάω χρῖσμα, χρίσματος, τό οὔπω κλείω (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 31) παράγω ψεῦδος, ψεύδους, τό παρουσία, ἡ μεταβαίνω (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 31) τυφλόω ἁγνίζω παρρησία, ἡ οὐχί (Lesson: 30) (Lesson: 30) (Lesson: 31) φαίνω ἁγνός, -ή, -όν ποταπός, -ή, -όν Πιλᾶτος, ὁ (Lesson: 30) (Lesson: 30) (Lesson: 31) αἰτέω αἰσχύνομαι (D) προσκυνέω σοφία, ἡ (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 30) (Lesson: 31) ἀκολουθέω ἀνομία, ἡ φανερός, -ά, -όν σπλάγχνον, τό (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 30) (Lesson: 31) Top of Sheet Side A

28 Top of sheet I follow, am a disciple lawlessness, wickedness known, evident heart, affection I ask, demand I am ashamed I worship wisdom I shine, cause to shine pure of what sort? of what manner? what kind of? Pilate I blind I purify openness, boldness not, no (emphatic form of οὐ) I pass by, pass away lie coming, presence I leave, move I conquer annointing not yet I shut, close young man I fear I ask (a question) I see, watch I hate I promise I ask (for) I marvel, am amazed life, property I deny I think, suppose right, at the right hand arrogance Antichrist I bear, give birth to murderer Side B

29 σφάζω (Lesson: 31) παραδίδωμι (Lesson: 32) τρίτος, -η, -ον (Lesson: 31) ἀνίστημι (Lesson: 32) τυφλός, -ή, -όν (Lesson: 31) τίθημι (Lesson: 32) χάριν (Lesson: 31) ἀπόλλυμι (Lesson: 32) οὐ μὴ (Lesson: 32) πίπτω (Lesson: 32) ὁ, ἡ, τό (Lesson: 32) φημί (Lesson: 32) δίδωμι (Lesson: 32) λαλέω (Lesson: 32) ἵστημι (Lesson: 32) ἀφίημι (Lesson: 32) Top of Sheet Side A

30 Top of sheet I let go, give up, divorce, cancel, forgive, leave, tolerate I set, make stand; stand, stop, stand firm (intrans.) I say, proclaim, whisper, sound I give, give out, give up, entrust, put the I say, affirm, mean Not ever, by no means I fall, collapse, perish for the sake of, by reason of (gen.) I ruin, lose blind I put, place, serve, remove, make third I raise, erect, bring to life, stand up, arise, appear I slay, murder I entrust, I give up, hand over Side B

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1 Wilfred E. Major Page 1 It s Not the Size, It s the Frequency: The Value of Using a Core Vocabulary in Beginning and Intermediate Greek Wilfred E. Major Foreign Languages and Literatures Department Louisiana

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College OCR Greek AS Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄγαν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθην ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω,

Διαβάστε περισσότερα

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω

Διαβάστε περισσότερα

The 2010 College Greek Exam

The 2010 College Greek Exam 53 The 2010 College Greek Exam Albert Louisiana State University Abstract This article reports on the second annual College Greek Exam (CGE), a national exam for students of ancient Greek, usually given

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two 1. John 1:1-2 1.1 Reading 1:1 1:2 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 1.2 Vocabulary [Familiarity with the many meanings and usages of

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive Chapter 34 Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive 34.1 In earlier chapters we met the nouns and adjectives of the First and Second Declensions, which comprise the majority

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand)

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand) Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (Ἀφοῦ σβεσθοῦν ὂλα τά φῶτα τοῦ Ναοῦ καί ὑπάρχει σκότος ἀνοίγουν τά Βημόθυρα, ἐξέρχεται ὁ προεξάρχων πρό τῆς ὡραίας Πύλης, κρατῶν ἀνημμένην λαμπάδα καί ψάλλει). Ἦχος πλ. αʹ.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 26. The Future Tense

Chapter 26. The Future Tense Chapter 26 The Future Tense 26.1 So far we have used verbs in the present tense, with a few examples of past tenses. Now we come to the future tense - and there are no new endings to learn. Regular Greek

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

COVER 2010 Dean Deppe

COVER 2010 Dean Deppe COVER 2010 Dean Deppe ii TABLE OF CONTENTS 1. A SUMMARY OF GRAMMATICAL CATEGORIES... 1 I. THE CASES... 1 II. THE FUNCTIONS OF THE ARTICLE... 2 III. THE MEANINGS OF EACH TENSE... 3 IV. THE MOODS... 4 V.

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Day 66: Luke 10:17-24 Verse 17 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα [δύο] µετὰ χαρᾶς λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται ἡµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 39. The Aorist Participle (part 1) The Weirdos and the Second Aorist The Aorist Participles of γινωσκω and διδωµι

Chapter 39. The Aorist Participle (part 1) The Weirdos and the Second Aorist The Aorist Participles of γινωσκω and διδωµι Chapter 39 The Aorist Participle (part 1) The Weirdos and the Second Aorist The Aorist Participles of γινωσκω and διδωµι 39.1 In chapters 31 and 32 we met the Second Aorist Indicative Active - the form

Διαβάστε περισσότερα

NT Greek most frequent Vocabulary 1

NT Greek most frequent Vocabulary 1 NT Greek most frequent Vocabulary 1 I Words occurring 50 or more times (293) Greek English Urdu 2 اچھا 1 ἀγαθός, -ή, -όν good میں پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں 2 ἀγαπάω I love پیار محبت 3 ἀγάπη, - ης, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14

Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14 Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14 Day 11: Luke 1:57-64 Verse 57 Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. ἐπλήσθη Verb, aor pass indic, 3 s πιµπληµι fill,

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

Lucian s. The Ass. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

Lucian s. The Ass. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s The Ass An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s Lucius, or The Ass: An Intermediate Greek Reader Greek text with Running

Διαβάστε περισσότερα

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον word ὁ πεζός αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) αἴτιος, αἰτία, αἴτιον ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον δῆλος, δήλη, δῆλον ἱερός, ἱερά,

Διαβάστε περισσότερα

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013 FUNERAL SERVICE for SIR JOHN TAVENER 1944-2013 Thursday 28th November 2013 11.00 am 1 MOBILE TELEPHONES Please ensure that all mobile telephones and pagers are switched off. PHOTOGRAPHY AND RECORDINGS

Διαβάστε περισσότερα

On the Syrian Goddess

On the Syrian Goddess Lucian s On the Syrian Goddess An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s On the Syrian Goddess: An Intermediate Greek Reader Greek

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q

APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q Luke/Q English 3:2b-3a 3:7 < > John < > all the region of the Jordan < >. He said to the [crowds coming to be] bapti[zed]: Snakes' litter! Who warned you to run from

Διαβάστε περισσότερα

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. The Second Aorist

Chapter 32. The Second Aorist Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos"

Διαβάστε περισσότερα