Greek Report : Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ"

Transcript

1 Greek Report By the Central Public Library of Veria Date: 19, October 2010 Location: National Documentation Centre 48, Vas. Konstantinou, Athens L.Zervas Conference Room Agenda : Έναρξη Συμποςίου από τον Ιωάννη Τροχόπουλο, Διευθυντόσ Δημόςιασ Κεντρικόσ Βιβλιοθόκησ Βϋροιασ Χαιρετιςμόσ από την Υπουργό Παιδείασ, Διά Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου Χαιρετιςμόσ από τον Δρ. Γεώργιο Ζάχο, Πρόεδρο του Γενικού υμβουλύου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχεύων του Κρϊτουσ και τησ Εκπαιδευτικόσ Ραδιοτηλεόραςησ : Χαιρετιςμόσ από την Δρ.Έυη Σαχίνη, Προώςταμϋνη του Σμόματοσ τρατηγικόσ και Ανϊπτυξησ του Εθνικού Κϋντρου Σεκμηρύωςησ 1η ςυνεδρία υντονιςτϋσ: Δρ. Μανώλησ Γαρουφάλλου & Στεφανία Μεράκου : Europeana: opening up access to our cultural heritage από τον από τον Jonathan Purday, Senior Communications Advisor -Europeana Foundation : Europeana and EuropeanaLocal: the context for local and regional digital content in Europe από τον Rob Davies, EuropeanaLocal Project Manager and Scientific Co-ordinator : Η ελληνική ςυμμετοχή ςτο EuropeanaLocal από τον Καθ. Σαράντο Καπιδάκη - Oμϊδασ διαχεύριςησ EuropeanaLocal : Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ διαχεύριςησ EuropeanaLocal : Διάλειμμα 2η ςυνεδρία υντονιςτϋσ: Δρ. Αλέξανδροσ Κουλούρησ & Κατερίνα Μαραβέγια : Παρουςίαςη του project AΤΗΕΝΑ από τον Καθ. Στέφανο Κόλλια -χολόσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών ΕΜΠ, Εργαςτόριο Ψηφιακόσ Επεξεργαςύασ Εικόνασ Βύντεο και Πολυμϋςων : Παρουςίαςη του project CARARE: Συνδέοντασ την Αρχαιολογία και την Αρχιτεκτονική ςτη Europeana από τον Δρ. Δημήτρη Γαβρίλη - Ερευνητόσ ςτη Μονϊδα Ψηφιακόσ Επιμϋλειασ του Ερευνητικού Κϋντρου "Αθηνϊ" : AccessIT: strengthening the digital skills base in South East Europe από την Mary Rowlatt, AccessIT project coordinator 12: : 1

2 Access IT e-learning courses - overview of an educational offering dedicated for small memory institutions από τον Adam Dudczak -AccessIT Technical Support and Trainer Training Εκπαίδευςη για Ψηφιακά αποθετήρια οργανιςμών μνήμησ από τον Δρ. Μανώλη Γαρουφάλλου, Καθηγητόσ Εφαρμογών Σμόμα Βιβλιοθηκονομύασ και υςτημϊτων Πληροφόρηςησ, ΑΣΕΙ Θεςςαλονύκησ 12: : Διάλειμμα (μπουφές)..εθελοντικέσ ςυναντήςεισ με όςουσ ενδιαφέρονται για τη κοινωνική βιβλιοθήκη και θέλουν να πάρουν μέροσ ςτην μελλοντική ανάπτυξη του futurelibrary.gr 3η ςυνεδρία : υντονιςτόσ: Δρ. Δημότρησ Πρωτοψϊλτου Ανοιχτή ςυζήτηςη - H τρογγυλό Σρϊπεζα θα ξεκινόςει με ςύντομεσ παρεμβϊςεισ απο 6 παροχείσ περιεχομένου. Θα παραβρεθούν oι: Διονύςησ Κόκκινοσ, Βιβλιοθηκονόμοσ, Τπεύθυνοσ Ανϊπτυξησ & Διαχεύριςησ Ψηφιακόσ Βιβλιοθόκησ και Ιδρυματικού Αποθετηρύου Εθνικού Μετςόβιου Πολυτεχνεύου, Κεντρικό Βιβλιοθόκη Δαμιάνα Κουτςομίχα, υντονύςτρια Βιβλιοθόκησ Δημότρησ & Αλύκη Περρωτό, Αμερικανικό Γεωργικό χολό Θεςςαλονύκησ Αγάθοσ Μιχαήλ, Εκπρόςωποσ Βιβλιοθόκησ Σμόματοσ Κϋρκυρασ του Σεχνικού Επιμελητηρύου Ελλϊδασ Κώςτασ Βίγλασ, Εκπρόςωποσ Τπολογιςτικού Κεντρου Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ Στεφανία Μεράκου, Μουςικολόγοσ, Διευθύντρια, Μεγϊλη Μουςικό Βιβλιοθόκη τησ Ελλϊδοσ "Λύλιαν Βουδούρη" Κατερίνα Μαραβέγια, Πληροφορικόσ, Eκπρόςωποσ Κοργιαλενεύου Βιβλιοθόκησ Αργοςτολύου Οι εκπρόςωποι αυτών των βιβλιοθηκών θα αναφερθούν ςτην εμπειρύα απο τη ςυνεργαςύα τουσ με την Europeana, θα θϋςουν ερωτόματα και προβληματιςμούσ για το μελλοντικό αναπτυξη των ψηφιακών τουσ αρχεύων. Όλα αυτϊ τα ζητόματα θα κλειθούν να τα αναδεύξουν περαιτϋρω οι 6 panellists τησ Στρογγυλήσ Τράπεζασ. το panel θα παραβρύςκονται οι: Jonathan Purdue, ςύμβουλοσ επικοινωνύασ τησ Europeana, Ιωϊννησ Σροχόπουλοσ, ςυντονιςτόσ του ςυςςωρευτό τησ Europeana Local ςτην Ελλϊδα, Rob Davies, επιςτημονικόσ διαχειριςτόσ του project EuropeanaLocal, Mary Rowlatt, επιςτημονικόσ διαχειριςτόσ του project AccessIT Adam Dudczak, υπεύθυνοσ εκπαιδευτικόσ πλατφόρμασ AccessIT και η Διονυςύα Καλλινύκου, καθηγότρια τησ Νομικόσ χολόσ Πανεπιςτημύου Αθηνών 2

3 List of Participants Επώνσμο Όνομα Φορέας Buck Gerlinde Goethe Institute Athens Eid Rehab ΣΔΗ Αζήλαο Genot Teresa American College of Thessaloniki ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ KONDRASHIN SERGEY ΡΧΗΑ Kαηωκέξεο Πξνθόπηνο Leshi Erinda ΣΔΗ Molho Robert BIBLIOCAT LTd Mίρα Mαξία Γηάδωκα-Δπηζθήληνλ Ηδξ. Αηθαηεξίλεο Poghosyan Arthur Λαζθαξίδε RAMFOS YANNIS GLOBO TECHNOLOGIES ΑΒΓΔΛΛΖ ΦΧΣΔΗΝΖ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ Αγαζνο Μηραήι ΣΔΔ ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ EUROPEANA Αγγειόπνπινο ΑΓΟΡΗΣΑ ΑΓΟΡΟΓΗΑΝΝΖ ΑΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΟΤΡΗΓΖ Θνδωξήο ΓΔΠΟΗΝΑ ΞΔΝΗΑ ΑΝΘΖ ΔΛΔΝΖ Ηδξπκα Μηρ. Καθνγηάλλε ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 1ν ΔΠΑΛ ΤΜΖΣΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΓΡΤΜΑ "ΣΑΤΡΟ ΝΗΑΡΥΟ" Αζαλαζάηνο ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΑΚΡΗΒΟΠΟΤΛΟΤ Αιιαγηάλλεο ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΑΝΤΦΑΝΣΖ Κωλ/λνο ΑΘΖΝΑ ΟΦΗΑ Βαζίιεηνο ΜΑΡΗΑΝΝΑ ΓΛΤΚΔΡΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΖ ΔΚΠΑ (ΔΘΝ ΚΑΠΟΓ ΠΑΝ ΑΘΖΝΧΝ) GLOBO Technologies AE ΜΔΓΑΛΖ ΜΟΤΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΖ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ Αμαξιή Γήκεηξα Γήκνο Κξαληδίνπ- Αξγνιίδνο 3

4 ΑΡΑΠΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΣΔΔ ΑΡΑΥΧΒΑ ΑΝΣΧΝΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΖ Αξβαλίηε Μαξία ΔΡΣ ΑΡΦΑΝΖ ΥΡΗΣΗΝΑ- ΔΛΔΝΖ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΑΓΔΡΖ ΣΔΛΛΑ AMERICAN COLLEGE OF THESSALONIKI ΑΚΖΣΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΠΡΟΓΔΡΑΚΑ ΘΔΑΝΧ ΓΔΝΗΚΑ ΑΡΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΒΑΛΑΑΚΖ ΔΤΘΤΜΗΟ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΒΑΛΑΜΑΚΖ ΒΑΛΑΜΖ ΠΑΝ.ΑΘΖΝΧΝ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Βαξδαθώζηα Ηθηγέλεηα Υαξνθόπεην Παλ/κην Αζελώλ ΒΔΡΝΑΡΓΟΤ ΑΘΖΝΑ ΓΖΜΟΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΡΔΘΤΜΝΟΤ Βίγιαο Βηηδειαίνπ ΒΗΣΣΧΡΖ Κωζηαληίλνο επγελία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Δζληθν & Καπνδηζηξηαθό Παλ/κην Αζελώλ ΔΘΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΖ ΒΛΑΥΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΖ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ Βόιια Μαξία ΣΔΗ Αζήλαο ΒΟΤΓΗΟΤΚΛΑΚΖ ΓΗΧΡΓΟ ELIDOC ΒΟΤΡΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ ΔΒΔ ΒΡΑΚΑ ΒΑΛΗΑ ΜΔΓΑΛΖ ΜΟΤΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ "ΛΗΛΗΑΝ ΒΟΤΓΟΤΡΖ" Βξεηηνύ Υξπζνζηόκε ΣΔΗ Αζήλαο Γαβαιά Αλλα ΣΔΗ Αζήλαο ΓΑΒΡΗΛΖ ΓΖΜΖΣΡΖ Δ.Κ. "ΑΘΖΝΑ" ΜΟΤΔΗΟ ΓΑΗΣΑΝΟΤ ΠΑΝΧΡΑΗΑ ΜΠΔΝΑΚΖ ΓΔΧΡΓΑΝΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ Γεωξγηάδνπ Αλλα Μνπζείν Μπελάθε 4

5 Γεωξγνύια Γηδώ Γηάκαιε Αλαζηαζία ΔΜΠ Γηαλλαδάθε Διέλε Initia Consultants ΓΗΑΝΝΑΚΑ ΑΜΑΛΗΑ ΓΑΚ ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΛΖ ΑΘΑΝΑΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΖΝΧΝ Γηάλλαξε Κπξηαθή Σξαπεδα ηεο Διιαδαο ΓΗΑΝΝΗΜΠΑ ΓΗΟΝΤΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΝΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΑ Γηόγιεο Γεκήηξηνο ΤΠΔΠΘ ΓΚΑΓΟΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖ ΔΤΛΑΜΠΗΑ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γθόγθνπ Γέζπνηλα Παλ/κην Παηξώλ Γιωζζηώηεο Γεώξγηνο ΟΜΔΓ Γξνπζνπιάθνπ επθξνζύλε ΤΠΔΠΘ Δθπαηδεπηηθή Ραδηνηειεόξαζε ΓΔΓΔΣΕΖ ΓΔΛΔΓΚΟΤ ΓΔΛΖΚΟΤΡΑ ΓΔΡΜΑΣΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΒΑΗΛΗΚΖ ΔΗΡΖΝΖ ΣΑΤΡΟ 5 ΗΓΡΤΜΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΛΑΚΑΡΗΓΖ ΓΔΝΗΚΑ ΑΡΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ-Κ.Τ Γ.Ν.Α ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ ΠΡΗΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΑΒΔΔ ΓΔΚΟ ΜΔΛΔΣΖ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΓΖΜΖΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ Γεκεηξνπνύινπ Γήκεηξα Διιελνακεξηθάληθε Δλωζε ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ΓΖΜΟΤ ΚΧΝ-ΝΑ ΔΚΚΔ ΓΗΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ΓΔΝΗΚΑ ΑΡΥΔΗΑ ΚΡΑΣΟΤ ΔΛ ΡΑΥΔΜΠ ΔΝΧΖ ΑΡΥΔΗΟΝΟΜΧΝ- ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΧΝ -ΔΑΒΔ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΔΚΠΑ (ΔΘΝ ΚΑΠΟΓ ΠΑΝ ΑΘΖΝΧΝ) ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΧΜΑΣΔΗΟ

6 ΔΤΑΓΓΔΛΑΚΟΤ Δπαγγέινπ ΕΑΕΑΝΖ ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ Εεθεληέ-Καξέηζνπ Εηώγα ΕΤΓΟΤΡΗΣΑ ΕΧΓΡΑΦΟΤ ΕΧΗΓΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ Θενδώξα ΓΗΑΛΔΚΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ Μαξδίηζα Αλλα ΝΗΚΟ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΔΤΘΑΛΗΑ Αγξνηηθή Σξάπεδα Αηάληηνο Γεκόζηα Βηβιηνζήθε Αηαιάληεο Δζληθό Οπηηθναθνπζηηθό Αξρείν ΓΔΝΗΚΑ ΑΡΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΑΡΚΑΓΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΗΧΑΝΝΗΓΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΔΜΠ Καγηάλλε Οιγα Παλ/κην Αζελώλ Καγθάλε Ηωάλλα ΑΚΣΟ ΚΑΓΑ ΓΗΑΜΑΝΣΧ ΤΠΔΠΘ ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ ΓΗΟΝΤΗΑ ΠΑΝΔΠ.ΑΘΖΝΧΝ Καινγεξάθε Διέλε ΓΝΑ Δπαγγειηζκόο ΚΑΜΑΡΗΧΣΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΑΜΠΟΗΟΡΖ ΥΡΗΣΗΝΑ ΤΠΠΟΣ ΚΑΜΠΟΤΡΟΠΟΤΛΟ ΧΚΡΑΣΖ ΔΚΔΒΗ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ Καλάθε Υξίζηίλα Πάληεην Παλ/κην Υαξίθιεηα- Καπεξλαξάθνπ Βαξβάξα ΚΑΡΑΜΑΓΟΤΚΖ ΦΧΣΔΗΝΖ ΔΡΣ ΚΑΡΑΠΑΣΖ ΓΔΧΡΓΗΑ Α.Γ.Β. ΑΣΑΛΑΝΣΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΟΤΓΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ Καξδάκε Μαξία ΚΑΡΠΔΣΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΡΗΕΑΡΔΗΟ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ Καξπνληίλε Μαξία ΣΔΗ Αζήλαο 6

7 ΚΑΗΜΑΣΖ Καζηκάηε ΑΝΝΑ Αηθαηεξίλε ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ Καηξίηζε Γεωξγία ΣΔΗ Αζήλαο Καηζαλάθε Αλαζηαζία ΣΔΗ Αζήλαο ΚΑΣΗΡΑ ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΡΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Κεξαζηα Αηθαηεξίλε Γεκνζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Λεβάδεηαο ΚΔΔ ΚΧΝ-ΝΑ ΓΖΜΟ ΝΗΚΑΗΑ Κεθαιά Κίηζηνπ Διέλε Γήκεηξα Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Δζληθό Οπηηθναθνπζηηθό Αξρείν Κνδαληίλνπ Αγγειηθή ΣΔΗ Αζήλαο ΚΟΚΚΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ Δ.Μ.Π Κνθθόξε Βαζηιηθή ΔΜΠ ΚΟΚΟΛΗΟΤ Κνθνλάθε ΔΛΔΝΖ Μαξηιέλα ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ Ηδξ. Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδε Κόιιηαο ηέθαλνο ΔΜΠ Κνινθπζά Αηθαηεξίλε ΓΝΜ "Διελα Βεληδέινπ" ΚΟΜΝΖΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΔΘΝΗΚΟ Ο/Α ΑΡΥΔΗΟ Κόληε Βνύια ΔΗΔ ΚΟΝΣΟ Κνξδνύιε ΚΟΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Αηθαηεξίλε ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΛΛ. ΚΔΝΣΡΟ ΔΤΡΧΠΑΗΚΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΖ ΚΟΣΑΛΟ ΦΧΣΖ ΚΟΤΕΗΝΟΓΛΟΤ ΚΑΛΛΗΟΠΖ Κνπιηθνύξδε Αλλα Κνπξνύπε Γεωξγία ΚΤ ΤΠΔΠΘ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ ΗΧΑΝΝΑ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 7

8 Κνπθνπαληειή ΚΟΦΗΝΑ Κξαββαξίηε Κξηεδή Αξηζηέα ΓΗΑΝΝΖ Διιε Βέξα 8 Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Υίνπ ΔΣΑΗΡΔΗΑ UNISYSTEMS ΑΔΔ Πνιηηηζηηθό Ηδξπκα Οκηινπ Πεηξαηώο Μεγάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε Ληιηαλ Βνπδνύξε Κξηζαξά Μαξία- Υξηζηίλα Δλωζε Διιήλλ Μνπζνπξγώλ Κππαξίζζε Καιή Ηδξ. Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδε Κππαξηζζίδε Εήλα ΔΚΔΣΑ Κπξηαδή Δξζε ΚΤΡΗΑΚΖ-ΜΑΝΔΖ ΓΑΓΝΖ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΔΔΒΔΠ-ΓΖΜ/ΚΖ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΒΗΒ/ΚΖ ΚΑΛΛΗΘΔΑ Κωζηαληηλίδεο Κωζηαληίλνο Postscriptum Κωζηαληνπνύινπ Κωζηαληίλα Πνιηηηζηηθό Ηδξπκα Οκηινπ Πεηξαηώο ΚΧΣΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΓΔΝΗΚΑ ΑΡΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ- ΣΟΠ.ΑΡΥΔΗΟ ΑΗΓΗΟΤ Λαδαξίδνπ Γήκεηξα ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο Λαδίδε Καηεξηλα Μνπζείν Μπελάθε Λαθηώηεο Λακπάθεο Γεκήηξηνο Ηωάλλεο Αξρείν Οηθνγέλεηαο Λακπάθε ΛΑΠΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Γ.Ν.ΚΑΣ ΛΑΥΑΝΑ ΔΤΣΤΥΗΑ ΗΟΝΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ Λαραλά Διέλε Ηόλην Παλεπηζηήκην Λεβαληάθε Πελειόπε Βηβιηνζήθε Βνπιήο ΛΔΓΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ Ληλαξδή Υξπζνύια Μαηζηξνο Γηάλλεο ΔΜΠ Μακαιίγθα Μαξία ΔΜΠ-Αλωηάηε ρνιή Καιώλ Σερλώλ ΜΑΜΜΑ ΔΛΔΝΖ ΓΔΝΗΚΑ ΑΡΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Μαλνπζέιεο Νίθνο ΔΓΔΣ Γεκ Οξγαληζκόο Μαληδαξεο πύξνο Λακπξάθε

9 Μαξαβέγηα Καηεξηλα Κνξγηαιέλεην Ηδξπκα Μαξγαξίηε Διπίδα ΣΔΗ Αζήλαο Μαξθαληωλάηνπ ηέιια ΗΔΛ/ Δ.Κ. "Αζελά" Μάξθνπ Διέλε Αζελαηθν Πξαθηνξείν Δηδήζεωλ Μαξκαηαθε-Molho Mαξία ELIDOC Μεξάθνπ ηεθαλία Μεγάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε Ληιηαλ Βνπδνύξε Μέξινπ Αξηάδλε Μηλάξδνο Αζαλαζηνο Γηθεγνξηθόο ύιινγνο Αζελώλ Μηραινπνύινπ Διέλε Σξαπεδα ηεο Διιαδαο Μνληάξνπ- Παπαθωζηαληίλνπ Βαιεληίλε ΣΔΗ Αζήλαο Μνλόπωιε Μαξία Σξαπεδα ηεο Διιαδαο Μνύκνιε Δπαγγειία UNISYSTEMS Μνύληδηα Μαξία-Διελα Μεγάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε Ληιηαλ Βνπδνύξε Μνύζδεο Γεωξγηνο ΔΗΔ Μπαθάιπαζεο Γεκήηξεο ΜΠΑΛΑΚΑ ΠΑΝΑΓΗΣΑ ΗΟΝΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ Μπαιή Γεωξγία Μπάλεβ Γθεληζ Ηδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ ΜΠΑΡΣΕΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ Μπαθνύλε Δπαγγειία Γήκνο Πεηξαηα Μπεβεξάηνο Φίιηππνο Ηδξπκα Λακπξάθε Μπελίζε Λέλα ΤΠΔΠΘ Μπιαλα ΜΠΟΛΑΝΖ Μπνινβίλεο Υξηζηίλα ΓΗΧΡΓΟ Γεώξγηνο ΔΘΝΗΚΟ Ο/Α ΑΡΥΔΗΟ Μπνξίζνβα Πωιίλα Μνπζείν Μπελάθε Μπνηή Μπνύκπνπθα Αξηζηέα Αγγειηθή Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία 9

10 Μπνπληνύξε Βαζηιηθή Μπξάηηεο Παληειήο ΔΜΠ ΜΠΡΗΝΣΔΕΖ ΥΑΡΑ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ Μωξαϊηε Αγγειηθή ΣΔΗ Αζήλαο Νάζε Βαξβάξα ΣΔΗ Αζήλαο Νάζηα Νηθνιάνπ Νηθνιάνπ Νηληξάθε Νίλνο Νηξέιηα Εωή Υξύζα Γεκήηξηνο Αλδξνλίθε Δκκαλνπήι Γεκεηξα 10 Μνπζείν γνπιαλδξή θπζηθήο Ηζηνξίαο Πνιηηηζηηθό Ηδξπκα Οκηινπ Πεηξαηώο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Ηδξ. Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδε (ν Γπκλάζην Πεξηζηεξίνπ Σξαπεδα ηεο Διιαδαο Νώηα Αξγπξώ ΣΔΗ Αζήλαο Οηθνλόκνπ Νάληηα ΗΔΛ/ Δ.Κ. "Αζελά" Παινύθνο Παλαγηώηεο Παλαγηωηνπνύινπ Μαγδαιελε ΠΠΑ Παληεξκαιή Δηξήλε ΣΔΗ Αζήλαο Παπαβέξγνπ Υξύζα Ηδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο Παπαγεωξγίνπ Εελνβία Παπαδάθεο Ηωάλλεο Ηόλην Παλεπηζηήκην ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΦΟΗΒΟ ΔΛΛ.ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο BIBLIOCAT LTd Παπαδνπνύινπ Κπξηαθή ΔΚΠΑ Απνθνηηνο ρνιήο Παπαδνπνύινπ Διηζάβεη Βηβιηνζεθνλνκίαο Παπαδνπνύινπ Θάιεηα ΔΚΠΑ Παπάδνγινπ Αιεμάλδξα Διιελνακεξηθάληθν Δθπαηδεπηηθό Ηδξπκα Παπαπέηξνο Πέηξνο ηδηώηεο Παπαρξηζηόπνπινο Αζαλάζηνο Βηβιηνζήθε Γήκνπ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο Παππά Παππαο Ακαιηα Ηωάλλεο Ηδξ. Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδε Παξαζθεπόπνπινο Αζαλάζηνο UNISYSTEMS

11 Παζραιίδνπ Αηθαηεξίλε ΔΚΠΑ Παηέιεο ΠΑΣΑΣΕΖ Παπιάθνπ Παπιίδνπ Πεληάξρνπ Γηάλλεο ΔΦΖ Δηξήλε Φξόζω Κωλ/λα Βηβιηνζήθε Γήκνπ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΝΖΜΔΗΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Βηβιηνζήθε Γήκνπ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο Γεληθή Γξακκαηεία Ηζόηεηαο Πεηαια Διέλε UNISYSTEMS Πεηξάθε Γεωξγία ΣΔΗ Αζήλαο Πεηξνκηρειάθε Μάξζακαξγαξ'ηηα ΓΝΑ Δπαγγειηζκόο ΠΗΣΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΑ ΠΛΑΣΟΤΚΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΔΚΔΒΗ Πιπηά Μαξηάλλα ΣΔΗ Αζήλαο ΠΟΘΖΣΟΤ Πνύινπ Πξαζηά Πξαζζαο ΝΑΣΑΑ Αηθαηεξίλε Αλλίηα Παληειεήκωλ Πξηκεθύξεο Σξηαλαηάθπιινο ΟΠΔΠ Πξωηνλνηάξηνο Βαζίιεηνο ΔΓΔΣ COMPUTER PERIPHERAS INTERNATIONAL Ν. Μαγλεζίαο ΔΚΠΑ Οηθνλνκηθό Σκήκα Ππιαξηλνύ ηακαηνύια ΓΝΑ Αιεμάλδξα Ραπηνπνύινπ νθία Αξρεία Οηθνγέλεηαο Λακπάθε Ραθηνπνύινπ Δπκνξθία Αηάληηνο Γεκόζηα Βηβιηνζήθε Αηαιάληεο Ρνκπνηήο Υξήζηνο αηδεο Κωλ/λνο ΔΚΠΑ αιβάλνπ Φωηεηλή ΣΔΗ Αζήλαο ακαξά Μάγδα 11

12 αξίκβεεο Κωλ/λνο AMS αξίκβεεο Αλδξέαο AMS αξνγιίδνπ νθία ΔΗΔ αξξα Υξηζηίλα δξάθα εκεξηδάθε Βηξγηλία Δπα Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηάληνπ ηνύηε ηράλε θηαδαξέζεο ΟΒΟΛΟ νθξά Αηκηιία Καιιηόπε Αλλα- Μαξία Γηνλύζεο ΜΗΥΑΖΛ Γξεγνξία ΔΚΠΑ- Φηινζνθηθή ρνιή Ηδξ. Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδε ΓΑΚ-ΑΡΥΔΗΑ Ν.ΛΑΚΧΝΗΑ ππξηδάkε Μαξία ΣΔΗ Θεζ/λίθεο πύξνπ Θενδώξα ΟΜΔΓ ηαζνπνύινπ ηεξγηνπνύινπ Αζεκίλα Ηωάλλα Κνβεληάξεηνο ΓεκνηηθήΒηβιηνζήθε ηεθαλίδνπ Δπηπρία ΣΔΗ Αζήλαο ηξαθαληνύλα Βαζηιηθή ΔΚΠΑ ηξαηήο Μαηζαίνο πξίνπ Διέλε-Μαξία Ηόλην Παλεπηζηήκην ρνξηζαλίηε Φαίλε ΓΔΖ ωηεξίνπ Εωή Σαλνύιε Αλλα Σαξάλε Μπξζίλε ΔΚΠΑ Σγεγθα Μαξηλέια ΣΔΗ Αζήλαο Σδεθάθεο Σδηκε Σόιε Σξηβπηαο Μηράιεο Υξίζηηλα Διέλε πύξνο Goethe Institute Athen ΔΚΠΑ Σκ Πιεξνθνξηθήο Stix Web based solutions 12

13 ΣΡΟΤΜΠΔΣΑΡΖ ΥΡΗΣΗΝΑ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ ΓΝ Αζθιεπηείν Σζαιαπαηάλε Δηξήλε Βνύιαο Σζαιαηζάλε Βέληα ΔΚΠΑ Σζαιθηηδή Θάιεηα UNISYSTEMS Σζαπαλίδνπ Δπζηξαηία Γήκνο Δπόζκνπ Σζειεπόπνπινο Βαζίιεηνο ΣΗΑΦΑΚΖ Σζηγθνύλε ΣΗΓΚΡΖ ΓΔΠΟΗΝΑ Βαζηιηθή ΑΝΓΡΔΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ GLOBO TECHNOLOGIES Σζηξηγώηε Μηθαέια ΣΔΗ Αζήλαο Σζηθιίδνπ Δπζπκία ΣΟΤΜΖ ΜΑΓΓΑ ΔΚΔΒΗ Σζνπκπξαθάθνπ Αλαζηαζία ΟΣΔ Σζνπξή Γεωξγία Σζώλε Αδακαληία ΣΔΗ Αζήλαο Σύξια Βαζηιηθή ΑΣΔ bank Τδξαίνπ Ηωάλλα ΟΣΔΚ Φιώξνπ Ναηάζζα Γηεζλέο Ηλζηηη.Αξραίαο Διιεληθήο Ηζηνξίαο Φιώξνπ Μειπνκέλε Δζηία Ν. κύξλεο Φξαληδή Μαξία Παλ/κην Παηξώλ Φξαληδή Αξγπξώ ΔΚΠΑ Υαξηηνύδε Δπδνθία Βηβιηνζήθε ηωλ Βνξείωλ Υωξώλ Υαηδεαζιάλε Κνξλειία Τπεξεζία πληήξεζεο Μλεκείωλ Αθξόπνιεο ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ ΝΟΠΖ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΒΗΒΛΗΟΤ Υαηδεκηραήι- Κεθαιά Μαξία Υαηδεπαλαγηώηνπ Νίθε ΔΚΠΑ Υνπληάια Αλλα Υξνλνπνύινπ Διέλε 13

14 Υξπζνζηνκίδεο Υωξέκε Γξεγόξεο Ρέλα Πλεπκαηηθό θέληξν δεκνπ Φηιαδειεθείαο Φαξξνύ Αληωλία ΣΔΗ Αζήλαο Φηκνύιε Φώλε Βάζω Αηθαηεξίλε Brief outline of points discussed The future of the Hellenic Aggregator Enhancing the content to Europeana Future culture organizations participation to Europeana The ingestion of new Greek content to Europeana Intellectual property issues (e.g. copyright) Metadata agreements Sustainability model of Europeana The future of Europeana Semantic searching tool of Europeana 14

15 List of aggregations identified (name, host organization, place of hosting, content type coverage) Hellenic Aggregator for Europeana 1. Pandektis, National Documentation Center of Greece, Athens, Greece, text and images 2. Medusa, Veria Central Public Library, Veria, Greece, text and images 3. The Historical Archives, American Farm School of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, images 4. Technical Chamber of Greece Regional Department of Corfu, Corfu, Greece, text and images 5. Central Library, National Technical University of Athens (NTUA), Athens, Greece, text 6. Music Library Lilian Voudouri, Athens, Greece, text and images 7. Corgialenios Digital Library, Kefallinia, Greece, text and images 8. Pergamos, University of Athens, Athens, Greece, text and images 9. Hellenic Ministry of Education - Educational Television, Athens, Greece, video 10. Anatolia College - Digital Archives & Special Collections, Thessaloniki, Greece, images The last months three new organizations joined the Hellenic Aggregator: 11. Technical Chamber of Greece - Library, Athens, Greece, text and images 12. Serres Central Public Library, Serres, Greece, text and images 13. Levadia Central Public Library, Levadia, Greece, text and images Problems identified All the content providers were very satisfied by their participation to the EuropeanaLocal project. However, some problems were indentified: Lack of a national digital initiative Lack of cooperation between ministries and various major partners in the field Variation in the quality of the metadata Lack of resources to support the maintenance and further development of digital repositories Lack of funding of all public organizations Actions or approaches agreed Veria Central Public Library agreed to continue work as aggregator till a national initiative will be launched Other points No other points to refer 15

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Katerina Moutogianni Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications

Διαβάστε περισσότερα

Τη ημέρα Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2002. 1st day Wednesday 6 November 2002. Προσέλευση -Εγγραφές Opening of the conference

Τη ημέρα Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2002. 1st day Wednesday 6 November 2002. Προσέλευση -Εγγραφές Opening of the conference 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Τη ημέρα Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2002 1st day Wednesday 6 November 2002 Προσέλευση -Εγγραφές Opening of the conference Χαιρετισμοί Greetings Χαιρετισμός Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 10:30-19:00 Έκθεση Εικόνες της Αθήνας μέσα από τα μάτια των

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο τέταρτο διεθνές συνέδριο μεταξύ 26 και 28

Σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο τέταρτο διεθνές συνέδριο μεταξύ 26 και 28 Διεθνές Ιδρυμα για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό Ελληνικό Κέντρο International Foundation for Greek Language and Culture Educational Non-Profit Organisation Υψηλοί Προσκεκλημένοι Αξιότιμοι Σύνεδροι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Invitation. Πρόσκληση. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης. The Mayor of Thessaloniki, Yiannis Boutaris

Invitation. Πρόσκληση. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης. The Mayor of Thessaloniki, Yiannis Boutaris Invitation The Mayor of Thessaloniki, Yiannis Boutaris The Director of the European Centre for the Development of Vocational Education and Training (Cedefop), James Calleja The Regional Director for Primary

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ Βιβλιοθηκονόμος, Msc. στην Επιστήμη της Πληροφορίας

Ονοματεπώνυμο: ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ Βιβλιοθηκονόμος, Msc. στην Επιστήμη της Πληροφορίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ Βιβλιοθηκονόμος, Msc. στην Επιστήμη της Πληροφορίας Τόπος & ημερομηνία γέννησης: Μαρούσι, 18 Απριλίου 1979 E-mail: rgaitanou@ionio.gr rgaitanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Μαρία Κουρή CV 2014 1 Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles TOWER Conference 2010 Speakers Profiles Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ E-mail: info@agrotour.gr Brigitta Papastavrou,

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την Αιγίδα / Under the Aegis. Κύριος Χορηγός / Main Sponsor ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Υπό την Αιγίδα / Under the Aegis. Κύριος Χορηγός / Main Sponsor ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Υπό την Αιγίδα / Under the Aegis Κύριος Χορηγός / Main Sponsor ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ EDUCATING TOMORROW S LEADERS IN HOSPITALITY, TOURISM, EVENT, SPORT AND ENTERTAINMENT. With a focus on hospitality, event

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα