ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ"

Transcript

1 ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ Με ηελ πξνζεπρή κηιάεη ν άλζξσπνο άκεζα κε ηνλ Θεό. Με ηελ πξνζεπρή ν άλζξσπνο γίλεηαη παηδί ηνπ Θενύ! Με ηελ πξνζεπρή μεπεξληνύληαη ηα εκπόδηα ηνπ βίνπ ηνύηνπ, δειαδή νη ζιίςεηο, νη ζηελνρώξηεο, ηα βάζαλα, νη δπζηπρίεο, νη ζηεξήζεηο, νη κεραλνξξαθίεο, νη ξαδηνπξγίεο, νη θαηαιαιηέο θαη νη ζπθνθαληίεο. Με ηελ πξνζεπρή ζπληξίβνληαη ηα βέιε ησλ νξαηώλ θαη ανξάησλ ερζξώλ. Με ηελ πξνζεπρή απνθηνύκε ηε καθαξία ππνκνλή ηνπ Θεαλζξώπνπ θαη σηήξα Υξηζηνύ θαη ησλ αγίσλ αλδξώλ ηεο Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο. Με ηελ πξνζεπρή απνθηνύκε πεξηζζόηεξε πλεπκαηηθή δύλακε! Με ηελ πξνζεπρή παίξλνπκε ηελ νπξάληα παξεγνξηά θαη παξακπζία ηεο ςπρήο! Με ηελ πξνζεπρή απνθηνύκε ηελ Οπξάληα νθία. Με ηελ πξνζεπρή ηεινύληαη ηα επηά κπζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο καο. Με ηελ πξνζεπρή ιακβάλνπκε ηνλ επηνύζηνλ άξηνλ, δειαδή ηα πιηθά θαη ηα πλεπκαηηθά αγαζά! Με ηελ πξνζεπρή αληινύκε πεξηζζόηεξν ζάξξνο, ππνκνλή θαη ειπίδεο. 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ ΚΤΡΙΔ ΙΗΟΤ ΥΡΙΣΔ Πηζηεύω όηη γελλήζεθεο από ηε Παξζέλν, όηη ελζαξθώζεθεο, όηη είζαη ν Τηόο ηνπ Θενύ θαη ν κόλνο δξόκνο πξνο ηνλ Οπξάλην Παηέξα. ε δέρνκαη ζηε δωή κνπ, γηαηί είζαη ν σηήξαο, γηαηί Δζύ πέζαλεο ζην ζηαπξό ηνπ Γνιγνζά, γηα ηηο ακαξηίεο θαη ηηο αζζέλεηο κνπ. Τπνηάζζνκαη ζε εζέλα. Δζύ είζαη ν Λπηξσηήο κνπ. ε παξαθαιώ Κύξηε ζπγρώξεζέ κε, γηα ηα νιηζζήκαηα πνπ κε εμέζεζαλ ζηελ ακαξηία. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ, ζε μαλαζηαπξώλσ, κε ηηο ύβξεηο (βιαζθεκίεο) κνπ, ηελ αληαξζία κνπ θαη ηελ θαηαθξόλεζή κνπ, θαζώο επίζεο θαη κε ηελ ππνθξηηηθή κνπ ζέζε απέλαληη ζηε ζξεζθεία κνπ θαη ηελ πίζηε κνπ, πνπ δελ είλαη νύηε θξύα, νύηε δεζηή, αιιά είλαη ριηαξή. Γηα απηό γπξίδσ ηελ πιάηλ κνπ ζηνλ ερζξό ηεο ςπρήο κνπ θαη έξρνκαη θάησ από ην ζηαπξό ηνπ Γνιγνζά. Καη κεηαλνώ. ην Παλάγην όλνκα ζνπ, Ιεζνύ Υξηζηέ απειεπζέξσζε κε από ηηο θαηάξεο θαη ηηο αζζέλεηεο ησλ πξνγώλσλ κνπ. Αθπξώλω θάζε αμίσζε πνλεξνύ από ηε δσή.

2 Μεηαλνώ, γηαηί θαη όλνκα είκαη Υξηζηηαλόο, αιιά ε δσή κνπ είλαη αληίζεηε σο πξνο ην ζέιεκά νπ. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ, ζπγρώξεζέ κε, αλαδσπύξσζε ηελ πίζηε κνπ θαη κε κε εμαιείςεηο από ην βηβιίν ηεο δσήο. Οπξάληε Παηέξα έξρνκαη ελώπηνλ νπ, όπσο ν άζσηνο πηόο, γηαηί απνκαθξύλζεθα θαη ακάξηεζα ζηε γε θαη ηνλ νπξαλό. Αλαγέλλεζέ κε θαη ηνπο θαξπνύο ηεο ππεξεθάλεηαο, κλεζηθαθίαο, ςεύδνπο, θηιαπηίαο κε ηελ Οπξάληα Υάξε νπ, λα ηνπο κεηαηξέςεηο ζε θαξπνύο ήκεξεο ειηάο (πίζηεο, αγάπεο, αγηαζκνύ, καθξνζπκίαο, ρξεζηόηεηαο, αγλόηεηαο, ειπίδαο.) Παλνηθηήξκωλ θαη θηιεύζπιαρλε Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ. ε επραξηζηώ πνπ κε έβγαιεο από ην ζθνηάδη, κε απειεπζέξσζεο θαη κε έθεξεο ζην θσο, από ην ζάλαην θαη κνπ έδσζεο δσή αηώληα. Βνήζεζέ κε γηα ηελ νιηγνπηζηία κνπ θαη δώζε κνπ ην ζηεθάλη ηεο δσήο. ε επραξηζηώ Οπξάληε Παηέξα γηα ηνλ Παξάθιεην ην Πλεύκα ηεο αιεζείαο, γηαηί είζηα ν Μόλνο νηθηίξκνλαο, ειεήκνλαο, καθξόζπκνο θαη αιεζηλόο Θεόο. Άγηε Πλεύκα, θαλέξσζε κνπ θαη δίδαζθέ κνπ ην Λόγν θαη ην ζέιεκά ηνπ Κπξίνπ καο Ιεζνύ Υξηζηό. Θεέ κνπ, ιππάκαη γηα όιεο κνπ ηηο ακαξηίεο κε όιε κνπ ηελ θαξδηά. Γηαιέγνληαο λα θάλσ ην ιάζνο θαη απνηπγράλνληαο λα θάλσ ην ζσζηό. Ακάξηεζα απέλαληη νπ ηνλ νπνίνλ ζα έπξεπε λα αγαπώ πάλσ από όια ηα πξάγκαηα. Δηιηθξηλά ζθνπεύσ, κε ηελ βνήζεηα νπ, λα αθνινπζήζσ ηνλ Νόκν νπ. Να κελ ακαξηάλσ πηα θαη λα απνθύγσ νηηδήπνηε κε νδεγεί ζηελ ακαξηία. Ο σηήξαο καο Ιεζνύο Υξηζηόο ππέθεξε θαη πέζαλε θαη Αλαζηήζεθε γηα εκάο. ην Ολνκά Σνπ, Θεέ κνπ, δείμε έιενο. Ακήλ. Κύξηε κε αλέρηεθεο όια απηά ηα ρξόληα κε ηηο ακαξηίεο κνπ, θη όκσο ζπιαρλίζηεθεο. Πιαλήζεθα κε θάζε ηξόπν. Σώξα όκσο δελ ζα μαλακαξηήζσ. Φέξζεθ άδηθα απέλαληη νπ θαη ππήξμα άδηθνο, Γελ ζα ην μαλαθάλσ. Απαξλίεκαη ηελ ακαξηία, απαξληέκαη ηνλ δηάβνιν, απαξληέκαη ηελ θαθία πνπ ζπηιώλεη ηελ ςπρή κνπ. Λύηξσζε ηελ ςπρή κνπ από θαζεηί πνπ είλαη αληίζεην ζηελ αγηόηεηά νπ. ε παξαθαιώ, Κύξηε, λα κε γιηηώζεηο από θάζε θαθό. Έια ηώξα, Ιεζνύ, έια ηώξα λα θαηνηθήζεηο ζηελ θαξδηά κνπ. πγρώξεζε κε, Κύξηε θη επίηξεςέ κνπ λα αλαπαπζώ ζε έλα, γηαηί Δζύ είζαη ε Αζπίδα κνπ, ν Λπηξσηήο κνπ θαη ην Φσο κνπ θαη

3 ζε έλα ειπίδσ. Από ζήκεξα, ζα ε επινγώ, Κύξηε, πάληνηε. Απαξληέκαη ηνλ πνλεξό θαη θάζε άιιν ζεό θαη είδσιν, γηαηί Δζύ είζαη Ύςηζηνο πάλσ ζε όιε ηε γε, πςώζεθεο ςειόηεξα από όινπο ηνπο ζενύο. Με ηνλ ηζρπξό νπ βξαρίνλα, θύιαμέ κε από θαθή πγεία, θύιαμέ κε από αηρκαισζία, θπιαμέ κε από ηε ζιίςε Καη θαηαηξόπσζε ηνλ ερζξό κνπ ηνλ δηάβνιν. πεύζε ζε βνήζεηά κνπ, σηήξα! Aκήλ. Από πνύ λ αξρίζσ λα ζξελώ ηηο πξάμεηο ηεο άζιηαο δσήο κνπ ;... Έραζα ην πξσηόθηηζην θάιινο θαη ηελ εππξέπεηά κνπ. Ο λνπο κνπ ηξαπκαηίζηεθε, ην ζώκα αζζέλεζε. Ννζεί ην πλεύκα, ν ιόγνο έραζε ηε δύλακή ηνπ, ν βίνο λεθξώζεθε. Πξνζπίπησ ζ Δζέλα θαη αληί γηα ιόγηα ζνπ πξνζθέξσ ηα δάθξπά κνπ. Ακάξηεζα όπσο θαλείο άιινο πάλσ ζηε γε. Παξαζπξκέλνο από ηηο εδνλέο, κνιύλζεθα από ηα πάζε, αιίκνλν! Από εξαζηήο ηεο ζνθίαο, θαηάληεζα εξαζηήο γεΐλσλ εδνλώλ, θαη μέλνο από Δζέλα Σν Θεό. Διέεζέ κε Κύξηε, Θεέ θαη σηήξα κνπ. Υάξηζέ κνπ πλεπκαηηθή εγξήγνξζε, ώζηε λα επηζηξέςσ ζ Δζέλα κε κεηάλνηα, θαη λα θσλάμσ κε δάθξπα: Ακάξηεζα Κύξηε, δελ αθνινύζεζα ηηο εληνιέο νπ. Mελ απαηηήζεηο από κέλα άμηνπο θαξπνύο κεηαλνίαο, δηόηη κ εγθαηέιεηςε ε δύλακή κνπ. Υάξηζέ κνπ ηε ζπληξηβή ηεο θαξδηάο, θαη ηαπείλσζε ηε ζθέςε κνπ, γηαηί κόλν απηό κπνξώ λα νπ πξνζθέξσ ζαλ ζπζία πλεπκαηηθή. " 2) ΠΡΟΔΤΥΗ ΜΠΡΟΣΑ ΣΟΝ ΔΣΑΤΡΩΜΔΝΟ Ο πόλνο νπ άλνημε δηάπιαηα ζηηο ιίζηλεο θαη γξαληηέληεο θαξδηέο καο έλα ηεξάζηην ξήγκα, απ όπνπ ρύζεθε όιν ην θαξκάθη ησλ εγθιεκάησλ καο ζηα θαηαηξππεκέλα πόδηα νπ. Διεύζεξεο πιένλ νη θαξδηέο καο, νπ πξνζθέξνπλ ηελ αγάπε ηνπο θαη ηελ ιαηξεία ηνπο θαη γνλαηηζκέλεο εκπξόο εηο ηνλ ηαπξόλ νπ, νπ ιέγνπλ: «Υξόληα Υξηζηέ αξλήζεθα,ζηνλ ίζθην ηνπ ηαπξνύ νπ δελ θάζηζα πνηέ. Να δνθηκάζω ηώξα ; Μελ ηύρεη θη είλ αιεζηλά ηα ιόγηα νπ, Υξηζηέ, Μελ είλ ηα ιόγηα πνπ νδεγνύλ ζηελ καγεκέλε

4 Υώξα ; Καη ζθέθηεθα, κεηά από ηόζε άξλεζε ζα κε δερζεί μαλά ;...Μα, ωο έθζαζα θαη ζηήιωζα κπξόο ηνλ ηαπξό ην βιέκκα, βιέπω, ω! απίζηεπηε ραξά! λα κνπ ρακνγειά θαη κ αλνηρηά ηα ρέξηα, ρέξηα ζθακκέλα από θαξθηά, ρέξηα πνπ ζηάδαλ Αίκα,κε πξνζθαινύζε ζηελ ζεξκή θαη ζηνξγηθή Σνπ αγθάιε θαη κνπ μαλάιεγε γιπθά, έια, παηδάθη κνπ θαιό, έια θνληά κνπ πάιη». 3) ΠΡΟΔΤΥΗ ΤΠΔΡ ΣΩΝ ΔΥΘΡΩΝ ΜΑ Δπιόγεζε ηνπο ερζξνύο κνπ, Κύξηε! Αθόκε θη εγὼ ηνπο επινγώ θαη δελ ηνπο θαηαξηέκαη. Οη ερζξνὶ κὲ έρνπλ νδεγήζεη κέζα ζηελ αγθάιε νπ πεξηζζόηεξν απὸ όηη νη θίινη κνπ. Οη θίινη κε έρνπλ πξνζδέζεη ζηελ γε, ελώ νί ερζξνὶ κε έρνπλ ιύζεη απὸ ηελ γε θαη έρνπλ ζπληξίςεη όιεο ηηο θηινδνμίεο κνπ ζηνλ θόζκν. Οη ερζξνὶ κε απνμέλσζαλ απὸ ηηο εγθόζκηεο πξαγκαηηθόηεηεο θαη κε έθαλαλ έλαλ μέλν θαη άζρεην θάηνηθν ηνπ θόζκνπ. Όπσο αθξηβώο έλα θπλεγεκέλν δών βξίζθεη αζθαιέζηεξν θαηαθύγην απὸ έλα κε θπλεγεκέλν, έηζη θαη εγὼ θαηαδησγκέλνο απὸ ηνπο ερζξνύο, έρσ επξεί ην αζθαιέζηεξν θαηαθύγην πξνθπιαζζόκελνο ππὸ ην ζθήλσκά νπ, όπνπ νύηε θίινη, νύηε ερζξνὶ κπνξνύλ λ απσιέζνπλ ηελ ςπρή κνπ. Δπιόγεζε ηνπο ερζξνύο κνπ, Κύξηε! Αθόκε θη εγὼ ηνπο επινγώ θαη δελ ηνπο θαηαξηέκαη. Λπηνὶ κάιινλ παξὰ εγώ, έρνπλ νκνινγήζεη ηηο ακαξηίεο κνπ ελώπηνλ ηνπ θόζκνπ. Απηνὶ κὲ έρνπλ καζηηγώζεη θάζε θνξὰ πνπ εγὼ είρα δηζηάζεη λα καζηηγσζώ. Με έρνπλ βαζαλίζεη θάζε θνξὰ πνπ εγὼ είρα πξνζπαζήζεη λ απνθύγσ ηα βάζαλα. Απηνὶ κε έρνπλ επηπιήμεη θάζε θνξὰ πνπ εγὼ είρα θνιαθεύζεη ηνλ εαπηό κνπ. Απηνὶ κε έρνπλ θηππήζεη θάζε θνξὰ πνπ εγὼ είρα παξαθνπζθώζεη κε αιαδνλεία. 4) ΠΑΙΓΙΚΗ ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΔΤΥΗ Θεέ κνπ ζε επραξηζηώ, δηόηη κε θύιαμεο ηελ πεξαζκέλε λύθηα θαη κε αμίσζεο λα δσ πάιη ην θσο ηεο εκέξαο. επραξηζηώ γηα ηα πνιιά νπ δώξα, πνπ καο ράξηζεο, κε απινρεξηά. επραξηζηώ αθόκε, δηόηη κε αμίσζεο λα γελλεζώ, λα βαπηηζζώ, λα κπξσζώ θαη λα θνηλσλώ ησλ Αρξάλησλ Μπζηεξίσλ.Καη ηώξα, ε παξαθαιώ, ζπγρώξεζέ κνπ όιεο ηηο ακαξηίεο, πνπ έπξαμα κε ιόγηα ή κὲ έξγα ή κε ζθέςεηο. Βνήζεζέ κε λα

5 πεξάζσ ηελ ζεκεξηλὴ εκέξα κε πγεία, κε ραξά, κε πξόνδν, κε θαισζύλε θαη δίρσο ακαξηία. Γηώμε απὸ θνληά κνπ ηνλ Πνλεξὸ θαη θάζε πεηξαζκό. ηείιέ κνπ Άγγειν θύιαθα λα κε πξνζηαηεύεη απὸ θαθὸ θαη λα κε νδεγεί ζην θαιό. Φύιαγε, ὲ παξαθαιῶ, ηνπο γνλείο κνπ, ηα αδέιθηα κνπ, ηνπο ηεξείο καο, ηνπο δηδαζθάινπο, ηνπο θπβεξλήηεο θαη όινλ ηνλ θόζκν θαη ράξηζε ζε όινπο ηελ Βαζηιεία ζνπ ηελ επνπξάλην. 5) ΠΑΙΓΙΚΗ ΒΡΑΓΙΝΗ ΠΡΟΔΤΥΗ Υξηζηέ κνπ ζε επραξηζηνύκε, πνπ καο θύιαμεο όιελ ηελ εκέξα θαη θζάζακε ζ απηὴ ηελ βξαδηλὴ ώξα. Φύιαμέ καο λα πεξάζνπκε ηελ λύθηα καο θαιά. Αμίσζέ καο λα μππλήζνπκε ην πξσὶ κε πγεία θαη ραξνύκελα λα ζε επραξηζηήζνπκε θαη κε όιε ηελ θαξδία λα δνμάζνπκε ην Παλάγην Όλνκά νπ. Φύιαγε, ε παξαθαιώ, ηνπο γνλείο κνπ, ηα αδέιθηα κνπ, ηνπο ηεξείο καο, ηνπο δηδαζθάινπο, ηνπο θπβεξλήηεο θαη όινλ ηνλ θόζκν θαη ράξηζε ζε όινπο ηελ Βαζηιεία ζνπ ηελ επνπξάλην. 6) ΠΡΟΔΤΥΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ, Τηέ ηνπ Θενύ, ν επινγεκέλνο θαξπόο ηεο Παλαγίαο Μεηξόο ζνπ, π πνπ θαηαδέρηεθεο λα γίλεηο άλζξσπνο γηα ηελ ζσηεξία ηελ δηθή καο θαη κεγάισζεο θαη αλεηξάθεο κέζα ζε νηθνγέλεηα επινγεκέλε θαη αγία. ε παξαθαινύκε λα αθνύζεηο ηελ δηθή καο νηθνγέλεηα. Έιζε, Κύξηε, λα θαηνηθήζεηο θαη λα κέλεηο καδί καο. Δπηζπκνύκε θαη ε παξαθαινύκε λα γίλεηο ν θεδεκόλαο θαη ν ζύληξνθόο καο, ν θαιόο δηδάζθαινο, ν παληνδύλακνο πξνζηάηεο θαη βνεζόο θαη ηαηξόο ησλ αζζελεηώλ καο. Γώζε, Κύξηε, λα βαζηιεύεη ζηνλ νίθν καο ην άγην ζέιεκά νπ. Υάξηζέ καο ηελ νκόλνηα, ηελ εηξήλε, ηελ αγάπε, ηελ ακνηβαία αλνρή θαη καθξνζπκία, ηελ ελόηεηα, ηελ ππνκνλή, θαη πάζα άιιε αξεηή. Υάξηδέ καο ηα αγαζά νπ, ηα πλεπκαηηθά θαη πιηθά. Καη αμίσλέ καο εκέξα θαη λύρηα λα επινγνύκε κε θαξδία επγλώκνλα ην Άγην Θέιεκά νπ θαη ηνπ Αλάξρνπ νπ Παηξόο θαη ηνπ αγαζνύ νπ Πλεύκαηνο. Ακήλ. 6) ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ ΠΡΟΔΤΥΗ

6 Κύξηε, βνήζεζε κε λα αληηκεησπίζσ κε ςπρηθὴ γαιήλε όια όζα ζα κνπ θέξεη ε ζεκεξηλὴ κέξα. Βνήζεζε κε λα παξαδνζώ νινθιεξσηηθὰ ζην άγην ζέιεκά νπ. ηελ θάζε ώξα απηήο ηεο κέξαο θώηηδε κε θαη δπλάκσλε κε γηα ην θάζε ηί. Όπνηεο εηδήζεηο θη αλ ιάβσ ζην δηάζηεκα ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο, δίδαμε κε λα ηηο δερζώ κε εξεκία θαη κε ηελ πεπνίζεζε όηη πξνέξρνληαη απὸ ην άγην Θέιεκά νπ. Καζνδήγεζε ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ ζε όια ηα ἔ ξγα κνπ θαη ηα ιόγηά κνπ. όιεο ηηο απξόνπηεο πεξηζηάζεηο κε κε αθήζεηο λα μεράζσ όηη ηα πάληα πξνέξρνληαη απὸ Δζέλα. Γίδαμε κε λα ζππεξηθέξνκαη ζε θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ κε επζύηεηα θαη ζύλεζε, ώζηε λα κε ζπγρύζσ θαη ζηελαρσξήζσ θαλέλα. Κύξηε δώζε κνπ ηε δύλακε λα ππνθέξσ ηνλ θόπν θαη όια ηα γεγνλόηα ηεο εκέξαο απηήο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο. Καζνδήγεζε ηελ ζέιεζή κνπ θαὶ δίδαμε λα πξνζεύρνκαη, λα πηζηεύσ, λα ππνκέλσ λα ζπρσξώ θαη λα αγαπώ. Ακήλ. 7) ΠΡΟΔΤΥΗ ΛΔΓΔΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΝΑΜΜΑ ΣΟΤ ΚΔΡΙΟΤ Απηό ην θεξί πνπ αλάβσ Υξηζηέ κνπ, ε παξαθαιώ λα είλαη θσο γηα λα κε θσηίδεηο ζηηο απνθάζεηο κνπ, ζηελ πνξεία κνπ, ζηηο δπζθνιίεο κνπ. Να είλαη θσηηά γηα λα θάςεηο κέζα κνπ θάζε εγσηζκό, εκπάζεηα, θαθόηεηα θαη απηζηία. Να είλαη θιόγα γηα λα μαλαδεζηάλεηο ηελ θαξδηά κνπ, έηζη ώζηε λα ε ιαηξεύεη θαη λα ε αγαπά κε όιε ηεο ηελ δύλακε. Κάπνηεο θνξέο δελ κπνξώ λα κείλσ γηα πνιύ κέζα ζηνλ Ναό νπ Αθήλνληαο απηό ην Κεξί λα θαίεη κε ην ηιαξό ηνπ Φσο κπξνζηά ζηηο Άγηεο Δηθόλεο είλαη ζαλ λα νπ δίλσ ιίγν από ηνλ εαπηό κνπ. Κάλε λα γίλσ θαη γώ κηα ιακπάδα πνπ ζα ιηώλεη γηα έλα! Βνήζεζε κε λα ζπλερίζσ ηελ Πξνζεπρή κνπ κέζα ζηηο θαζεκεξηλέο κνπ δξαζηεξηόηεηεο θαη ππνρξεώζεηο, θπξίσο όκσο αμίσλε κε λα ε ιαηξεύσ όζν γίλεηαη πην ζπρλά θαηά ηελ Θεία Λεηηνπξγία κε ηελ παξνπζία κνπ ζηνλ Ναό. 8) ΠΡΟΔΤΥΗ ΜΔ 33ΑΡΙ ΚΟΜΠΟΥΟΙΝΙ

7 Πξσὶ θαη βξάδπ βγάδεη ην θνκπνζρνηλάθη απὸ ην ρέξη ζνπ θαη θάκε ζηνλ θάζε θόκπν κηα απὸ ηηο παξαθάησ πξνζεπρέο: 1. Μλήζζεηη Κύξηε ππέξ ηεο εηξήλεο ηνπ θόζκνπ. 2. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηελ Δθθιεζία καο θαη ηελ Οξζνδνμία καο. 3. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνλ Δπίζθνπν καο. 4. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο απαληαρνύ γεο Οξζνδόμνπο θιεξηθνύο θαη ιατθνύο. 5. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο Πλεπκαηηθνύο καο Παηέξεο. 6. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνλ Διιεληθό θαη Αηγππηηαθό ηξαηό θαη ηα ώκαηα Αζθαιείαο. 7. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο άξρνληεο ηνπ έζλνπο καο. 8. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο κηζνύληαο, αγαπώληαο θαη πξνζεπρνκέλνπο ππέξ εκώλ. 9. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο γνλείο, αλαδόρνπο θαη δηδαζθάινπο καο. 10. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο θαηά ζάξθα θαη θαηά πλεύκα αδειθνύο θαη ζπγγελείο καο. 11. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηα γεξαηεηά θαη ηνπο κνλαρηθνύο αλζξώπνπο. 12. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηα Βξέθε, ηνπο απξνζηάηεπηνπο θαη αδπλάηνπο. 13. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηελ καζεηηώζα λενιαία καο. 14. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο έθεβνπο λένπο θαη λεαλίδεο καο. 15. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο λαξθνκαλείο, αιθννιηθνύο θαη θαπλίδνληεο.

8 16. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηαο ζπδπγίαο ησλ Οξζνδόμσλ νηθνγελεηώλ. 17. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηηο θπνθνξνύζεο αδειθέο καο. 18. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηηο ρήξεο θαη ηα νξθαλά. 19. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο ελ δηαζηάζεη ζπδύγνπο θαη πεηξαδνκέλνπο αδειθνύο θαη αδειθέο καο. 20. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο αζζελείο, ςπρήο θαη ζώκαηνο. 21. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο ειενύληαο θαη εξγαδνκέλνπο ζηηο Μνλέο θαη ζηίο ελνξίεο. 22. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο επιαβείο πξνζθπλεηάο ησλ Ί. Μνλώλ θαη Δθθιεζηώλ. 23. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο πιένληαο, νδνηπνξνύληαο, ηπηακέλνπο, αηρκαιώηνπο θαη απειπηζκέλνπο. 24. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο πελζνύληαο θαη ζιηκέλνπο αδειθνύο καο. 25. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο δηθαζηάο θαη πνιηηηθνύο. 26. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε ηνπο πιαλεκέλνπο θαη βιαζθεκνύληαο ηελ Οξζνδνμία καο. 27. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζε καο θαη δώξεζε θαηξόλ εηξεληθόλ. 28. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ θύιαμε καο από αζζέλεηα, νξγή, θίλδπλν θαη θώηηδε ηνπο γηαηξνύο θαη λνζνθόκνπο. 29. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ θύιαμε καο από πείλα, αλάγθε θαη δπζηπρία. 30. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ θύιαμε καο από θαύζσλα, θσηηά θαη ζεηζκό. 31. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ θύιαμε καο από θαηαθιπζκό, θαηαπνληηζκό θαη παγεηό.

9 32. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ αλάπαπζε θαη ηηο ςπρέο ησλ παηέξσλ, κεηέξσλ, αδειθώλ, ζπγγελώλ, πάππσλ πξνο πάππσλ. 33. Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ειέεζόλ κε ηνλ ακαξησιόλ.

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ»

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Δπραξηζηώ γηα ηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε λα ζπκπεξηιεθζώ ζηνπο εηζεγεηέο ηεο ζεκεξηλήο ζύλαμεο. Κιήζεθα όρη ωο ν εηδηθόο -ππάξρνπλ εηδηθόηεξνη από κέλααιιά ωο ηζηνξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Δνδεικηικέρ απανηήζειρ Α1. Γλαύκων: Έπεηηα (κα πώο), είπε, ζα αδηθήζνπκε απηνύο θαη ζα ηνπο θάλνπκε λα δνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Δλ όςεη ησλ επξσπατθώλ εθινγώλ 22-25 Μαΐνπ 2014 Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Aληηπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CROCEU)* i ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ Ρν έξγν ησλ κνλώλ ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ήηαλ πνηθηιόκνξθν θαη δελ πεξηνξίζηεθε κόλνλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πίζηεο θαη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο αιιά θαη ζηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου H βιαθεία νδεγεί ζηελ θαθία θαη ε θαθία νδεγεί ζηελ βιαθεία. " Σν βαξύ θνξηίν ησλ ζπκθνξώλ θαη ησλ αζιηνηήησλ πνπ πξέπεη λα ππνθέξνπλ ηα αλζξώπηλα όληα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε;

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε; Ο ηξεινο, ν ζνθνο, ν πνηεηεο 1. Δηλαη ηξεηο κνξθεο πνπ κνηαδεη λα κελ θαηνηθνπλ αλακεζα καο. Βξηζθνληαη, ιεκε, "αιινπ": Ο ηξεινο ζηνλ θνζκν ηνπ, ν ζνθνο ζηηο επρεο ησλ παηδηθσλ γελεζιησλ, ν πνηεηεο ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα