Προσεστή εις το "ταμείον"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσεστή εις το "ταμείον""

Transcript

1 Προσεστή εις το "ταμείον"

2 Προςευχή: Η δίοδοσ επικοινωνίασ με το Θεό Ζ πξνζεπρή είλαη ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο καο κε ην Θεό, ην θαλάιη κέζα από ην νπνίν απνζηέινπκε ζην Θεό Παηέξα καο ηελ αγάπε καο, ηνλ πξνβιεκαηηζκό καο, ηελ αγσλία καο, ην απόζηαγκα ηεο ςπρήο καο θαη δερόκαζηε από Απηόλ ηελ Αγάπε Σνπ θαη ηελ πξνζηαζία Σνπ. Ζ πξνζεπρή δελ έρεη ηόπν, ηξόπν θαη ρξόλν. Ζ πξνζεπρή γίλεηαη νπνπδήπνηε, νπσζδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε ε θαξδηά καο ην επηζπκεί. Αλ θαη ν θαη' εμνρήλ ρώξνο πξνζεπρήο είλαη ν Η. Ναόο, ε Δθθιεζία έρεη νξίζεη πξνζεπρέο γηα όιεο ηηο ώξεο ηεο εκέξαο, πνπ γίλνληαη από ηνλ θαζέλα καο πξνζσπηθά, κε εζπρία εηο ην "ηακείνλ" καο. Δδώ ζα παξαζέζνπκε θάπνηεο από απηέο γηα όζνπο δελ ηηο γλσξίδνπλ, δελ ηηο έρνπλ πξνκεζεπζεί ζε θάπνην πξνζεπρεηάξην από ηα πνιιά πνπ θπθινθνξνύλ ή δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ηηο πξνκεζεπζνύλ γηαηί βξίζθνληαη, ίζσο, ζην εμσηεξηθό. Εεηνύκε ζπγγλώκε γηα ην γεγνλόο όηη ηα θείκελα παξαηίζεληαη ζε κνλνηνληθό ζύζηεκα, ππνηαζζόκαζηε, όκσο, ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο ηερλνινγίαο.

3 Πρωινή προςευχή Τελείηαι ηο πρωί, αμέζως μεηά ηην έγερζή μας από ηο νσκηερινό ύπνο. Γη' επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ ν Θεόο εκώλ, ειέεζνλ εκάο. Γόμα νη, ν Θεόο εκώλ, δόμα νη. Βαζηιεύ Οπξάληε, Παξάθιεηε, ην Πλεύκα ηεο Αιεζείαο, ν παληαρνύ παξώλ θαη ηα πάληα πιεξώλ, ν ζεζαπξόο ησλ αγαζώλ θαη δσήο ρνξεγόο, ειζέ θαη ζθήλσζνλ ελ εκίλ, θαη θαζάξηζνλ εκάο από πάζεο θειίδνο, θαη ζώζνλ, Αγαζέ, ηαο ςπράο εκώλ. (Σν Σξηζάγηνλ) Αγηνο ν Θεόο, Αγηνο Ηζρπξόο, Αγηνο Αζάλαηνο, ειέεζνλ εκάο. (Σξηο). Παλαγία Σξηάο, ειέεζνλ εκάο. Κύξηε ηιάζζεηη ηαηο ακαξηίαηο εκώλ, Γέζπνηα, ζπγρώξεζνλ ηαο αλνκίαο εκίλ, Αγηε επίζθεςαη θαη ίαζαη ηαο αζζαηλείαο εκώλ, έλεθελ ηνπ νλόκαηόο νπ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Πάηεξ εκώλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην όλνκά νπ, ειζέησ ε Βαζηιεία νπ, γελλεζήησ ην ζέιεκά νπ σο ελ νπξαλώ θαη επί ηεο γεο. Σνλ άξηνλ εκώλ ηνλ επηνύζηνλ δνο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκώλ, σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκώλ. Καη κε εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκόλ, αιιά ξύζαη εκάο από ηνπ πνλεξνύ. (Μεηά ηα παξόληα ηξηαδηθά) Δμεγεξζέληεο ηνπ ύπλνπ πξνζπίπηνκέλ νη, Αγαζέ, θαη ηνλ Αγγέισλ ηνλ ύκλνλ βνώκελ νη, Γπλαηέ. Αγηνο, Αγηνο, Αγηνο εη ν Θεόο, δηα ηεο Θενηόθνπ ειέεζνλ εκάο. Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. Τεο θιίλεο θαη ηνπ ύπλνπ εμεγείξαο κε, Κύξηε, ηνλ λνπλ κνπ θώηηζνλ, θαη ηελ θαξδίαλ θαη ηα ρείιε κνπ άλνημνλ, εηο ην πκλείλ ε, Αγία Σξηάο. Αγηνο, Αγηνο, Αγηνο εη ν Θεόο, δηα ηεο Θενηόθνπ ειέεζνλ εκάο.

4 Καη λπλ, θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Αζξόνλ ν Κξηηήο επειεύζεηαη, θαη εθάζηνπ αη πξάμεηο γπκλσζήζνληαη. Αιιά θόβσ θξάμνκελ ελ ησ κέζσ ηεο λπθηόο. Αγηνο, Αγηνο, Αγηνο εη ν Θεόο, δηα ηεο Θενηόθνπ ειέεζνλ εκάο. (Δπραξηζηήξηεο επρέο) Κύξηε, ειέεζνλ ηβ' (12). Δθ ηνπ ύπλνπ εμαληζηάκελνο, επραξηζηώ νη, Αγία Σξηάο, όηη δηα ηελ πνιιήλ νπ αγαζόηεηα θαη καθξνζπκίαλ, νπθ σξγίζζεο εκνί ησ ξαζύκσ θαη ακαξησιώ, νπδέ ζπλαπώιεζάο κε ηαηο αλνκίαηο κνπ, αιι' εθηιαλζξσπεύζσ ζπλήζσο θαη πξνο απόγλσζηλ θείκελνλ ήγεηξάο κε, εηο ην νξζξίζαη θαη δνμνινγήζαη ην θξάηνο νπ. Καη λπλ θώηηζόλ κνπ ηα όκκαηα ηεο δηαλνίαο, άλνημόλ κνπ ην ζηόκα, ηνπ κειεηάλ ηα ιόγηά νπ, θαη ζπληέλαη ηαηο εληνιαίο νπ, θαη πνηείλ ην ζέιεκά νπ, θαη ςάιιεηλ νη ελ εμνκνινγήζεη θαξδίαο, θαη αλπκλείλ ην παλάγηνλ όλνκά νπ, ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ, θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Γόμα νη, Βαζηιεύ, Θεέ Παληνθξάηνξ, όηη ηε ζεία νπ θαη θηιαλξώπσ πξνλνία εμίσζάο κε ηνλ ακαξησιόλ θαη αλάμηνλ εμ ύπλνπ αλαζηήλαη θαη ηπρείλ ηεο εηζόδνπ ηνπ αγίνπ νπ νίθνπ. Γέμαη Κύξηε, θαη ηελ θσλήλ ηεο δεήζεώο κνπ, σο ησλ Αγίσλ θαη λνεξώλ νπ δπλάκεσλ, θαη επδόθεζνλ ελ θαξδία θαζαξά θαη πλεύκαηη ηαπεηλώζεσο, πξνζελερζήλαη νη ηελ εθ ησλ ξππαξώλ ρεηιέσλ κνπ αίλεζηλ. Όπσο θαγώ θνηλσλόο γέλσκαη ησλ θξνλίκσλ παξζέλσλ, ελ θαηδξά ιακπεδόλη ηεο ςπρήο κνπ, θαη δνμάδσ ε, ηνλ ελ Παηξί θαη Πλεύκαηη δνμαδόκελνλ Θεόλ Λόγνλ. Γη' επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ ν Θεόο εκώλ, ειέεζνλ εκάο.

5 Προςευχή ςτο γεύμα Τελείηαι πριν και μεηά ηο μεζημεριανό γεύμα. (Δπρή πξηλ ην γεύκα) Πάηεξ εκώλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην όλνκά νπ, ειζέησ ε Βαζηιεία νπ, γελλεζήησ ην ζέιεκά νπ σο ελ νπξαλώ θαη επί ηεο γεο. Σνλ άξηνλ εκώλ ηνλ επηνύζηνλ δνο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκώλ, σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκώλ. Καη κε εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκόλ, αιιά ξύζαη εκάο από ηνπ πνλεξνύ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Φξηζηέ, ν Θεόο εκώλ, επιόγεζνλ ηελ βξώζηλ θαη ηελ πόζηλ ησλ δνύισλ νπ, όηη Αγηνο εη πάληνηε, λπλ, θαη αεη, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. (Δπρή κεηά ην γεύκα) Δπραξηζηνύκελ νη, Υξηζηέ ν Θεόο εκώλ, όηη ελέπιεζαο εκάο ησλ επηγείσλ νπ αγαζώλ. Με ζηεξήζεο εκάο θαη ηεο επνπξαλίνπ νπ Βαζηιείαο, αιι' σο ελ κέζσ ησλ καζεηώλ νπ παξεγέλνπ σηήξ, ηελ εηξήλελ δηδνύο απηνίο, ειζέ θαη κεζ' εκώλ, θαη ζώζνλ εκάο. Γη' επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ ν Θεόο εκώλ, ειέεζνλ εκάο.

6 Προςευχή ςτο δείπνο Τελείηαι πριν και μεηά ηο βραδσνό δείπνο. (Δπρή πξηλ ην δείπλν) Φάγνληαη πέλεηεο θαη εκπιεζζήζνληαη, θαη αηλέζνπζηλ Κύξηνλ νη εθδεηνύληεο Απηόλ, δήζνληαη αη θαξδίαη απηώλ εηο αηώλα αηώλνο. (Δπρή κεηά ην δείπλν) Δύθξαλαο εκάο, Κύξηε, ελ ηνηο πνηήκαζί νπ, θαη ελ ηνηο έξγνηο ησλ ρεηξώλ νπ εγαιιηαζάκεζα. Δζεκεηώζε εθ'εκάο ην θσο ηνπ πξνζώπνπ νπ, Κύξηε, έδσθαο επθξνζύλελ εηο ηαο θαξδίαο εκώλ. Από θαξπνύ ζίηνπ, νίλνπ θαη ειαίνπ απηώλ ελεπιήζζεκελ. Δλ εηξήλε επί ην απηό θνηκεζεζόκεζα θαη ππλώζνκελ, όηη π, Κύξηε, θαηά κόλαο επ' ειπίδη θαηώθεζαο εκάο. Γη' επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ ν Θεόο εκώλ, ειέεζνλ εκάο.

7 Μικρό Απόδειπνο Τελείηαι ηο βράδσ, μεηά ηο δείπνο και πριν ηο νσκηερινό ύπνο. Γη' επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ ν Θεόο εκώλ, ειέεζνλ εκάο. Γόμα νη, ν Θεόο εκώλ, δόμα νη. Βαζηιεύ Οπξάληε, Παξάθιεηε, ην Πλεύκα ηεο Αιεζείαο, ν παληαρνύ παξώλ θαη ηα πάληα πιεξώλ, ν ζεζαπξόο ησλ αγαζώλ θαη δσήο ρνξεγόο, ειζέ θαη ζθήλσζνλ ελ εκίλ, θαη θαζάξηζνλ εκάο από πάζεο θειίδνο, θαη ζώζνλ, Αγαζέ, ηαο ςπράο εκώλ. Σν Σξηζάγηνλ Αγηνο ν Θεόο, Αγηνο Ηζρπξόο, Αγηνο Αζάλαηνο, ειέεζνλ εκάο. (Σξηο). Παλαγία Σξηάο, ειέεζνλ εκάο. Κύξηε ηιάζζεηη ηαηο ακαξηίαηο εκώλ, Γέζπνηα, ζπγρώξεζνλ ηαο αλνκίαο εκίλ, Αγηε επίζθεςαη θαη ίαζαη ηαο αζζαηλείαο εκώλ, έλεθελ ηνπ νλόκαηόο νπ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Πάηεξ εκώλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην όλνκά νπ, ειζέησ ε Βαζηιεία νπ, γελλεζήησ ην ζέιεκά νπ σο ελ νπξαλώ θαη επί ηεο γεο. Σνλ άξηνλ εκώλ ηνλ επηνύζηνλ δνο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκώλ, σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκώλ. Καη κε εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκόλ, αιιά ξύζαη εκάο από ηνπ πνλεξνύ. Κύξηε, ειέεζνλ ηβ' (12). Γεύηε πξνζθπλήζσκελ θαη πξνζπέζσκελ ησ Βαζηιεί εκώλ Θεώ. Γεύηε πξνζθπλήζσκελ θαη πξνζπέζσκελ Υξηζηώ ησ Βαζηιεί εκώλ Θεώ. Γεύηε πξνζθπλήζσκελ θαη πξνζπέζσκελ Απηώ Υξηζηώ ησ Βαζηιεί θαη Θεώ εκώλ.

8 Φαικόο Ν' (50) Διέεζόλ κε, ν Θεόο, θαηά ην κέγα έιεόο νπ, θαη θαηά ην πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ νπ εμάιεηςνλ ην αλόκεκά κνπ. Δπί πιείνλ πιύλνλ κε από ηεο αλνκίαο κνπ θαη από ηεο ακαξηίαο κνπ θαζάξηζόλ κε. Όηη ηελ αλνκίαλ κνπ εγώ γηλώζθσ, θαη ε ακαξηία κνπ ελώπηόλ κνπ εζηί δηα παληόο. ζνη κόλσ ήκαξηνλ, θαη ην πνλεξόλ ελώπηόλ ζνπ επνίεζα, όπσο αλ δηθαησζήο ελ ηνηο ιόγνηο νπ, θαη ληθήζεο ελ ησ θξίλεζζαί ε. Ηδνύ γαξ ελ αλνκίαηο ζπλειήθζελ, θαη ελ ακαξηίαηο εθίζζεζέ κε ε κήηεξ κνπ. Ηδνύ γαξ αιήζεηαλ εγάπεζαο, ηα άδεια θαη ηα θξύθηα ηεο ζνθίαο νπ εδήισζάο κνη. Ραληηείο κε πζζώπσ θαη θαζαξηζζήζνκαη, πιπλείο κε, θαη ππέξ ρηόλα ιεπθαλζήζνκαη. Αθνπηηείο κνη αγαιιίαζηλ θαη επθξνζύλελ, αγαιιηάζνληαη νζηέα ηεηαπεηλσκέλα. Απόζηξεςνλ ην πξόζσπόλ νπ από ησλ ακαξηηώλ κνπ θαη πάζαο ηαο αλνκίαο κνπ εμάιεηςνλ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί ν Θεόο, θαη πλεύκα επζέο εγθαίληζνλ ελ ηνηο εγθάηνηο κνπ. Με απνξξίςεο κε από ηνπ πξνζώπνπ νπ, θαη ην Πλεύκα νπ ην Αγηνλ κε αληαλέιεο απ'εκνύ. Απόδνο κνη ηελ αγαιιίαζηλ ηνπ ζσηεξίνπ νπ, θαη πλεύκαηη εγεκνληθώ ζηήξημόλ κε. Γηδάμσ αλόκνπο ηαο νδνύο νπ, θαη αζεβείο επί ε επηζηξέςνπζη. Ρύζαη κε εμ αηκάησλ ν Θεόο, ν Θεόο ηεο ζσηεξίαο κνπ, αγαιιηάζεηαη ε γιώζζα κνπ ηελ δηθαηνζύλελ νπ. Κύξηε, ηα ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηόκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζίλ νπ. Όηη, εη εζέιεζαο ζπζίαλ, έδσθα αλ, νινθαπηώκαηα νπθ επδνθήζεηο. Θπζία ησ Θεώ, πλεύκα ζπληεηξηκκέλνλ, θαξδίαλ ζπληεηξηκκέλελ θαη ηεηαπεηλσκέλελ ν Θεόο νπθ εμνπζελώζεη. Αγάζπλνλ, Κύξηε, ελ ηε επδνθία νπ ηελ ηώλ, θαη νηθνδνκεζήησ ηα ηείρε Ηεξνπζαιήκ. Σόηε επδνθήζεηο ζπζίαλ δηθαηνζύλεο, αλαθνξάλ θαη νινθαπηώκαηα. Σόηε αλνίζνπζηλ επί ην ζπζηαζηήξηόλ νπ κόζρνπο. Φαικόο ΞΘ' (69) Ο Θεόο εηο ηελ βνήζεηάλ κνπ πξόζρεο, Κύξηε, εηο ην βνεζήζαη κνη ζπεύζνλ. Αηζρπλζήησζαλ θαη εληξαπήησζαλ νη δεηνύληεο ηελ ςπρήλ κνπ. Απνζηξαθήησζαλ εηο ηα νπίζσ, θαη θαηαηζρπλζήησζαλ νη βνπιόκελνί κνη θαθά. Απνζηξαθήησζαλ παξαπηίθα αηζρπλόκελνη, νη ιέγνληέο κνη: Δύγε, εύγε. Αγαιιηάζζσζαλ θαη επθξαλζήησζαλ επί νί, πάληεο νη δεηνύληεο ζε, ν Θεόο. Καη ιεγέησζαλ δηα παληόο. Μεγαιπλζήησ ν Κύξηνο, νη αγαπώληεο ην ζσηήξηόλ νπ. Δγώ δε πησρόο εηκί θαη πέλεο, ν Θεόο, βνήζεζόλ κνη. Βνεζόο κνπ, θαη ξύζηεο κνπ εη π, θύξηε, κε ρξνλίζεο. Φαικόο ΡΜΒ' (142) Κύξηε, εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ, ελώηηζαη ηελ δέεζίλ κνπ ελ ηε αιεζεία νπ, εηζάθνπζόλ κνπ ελ ηε δηθαηνζύλε νπ. Καη κε εηζέιζεο εηο θξίζηλ κεηά ηνπ δνύινπ νπ, όηη νπ δηθαησζήζεηαη ελώπηόλ νπ παο δσλ. Όηη θαηεδίσμελ ν ερζξόο ηελ ςπρήλ κνπ, εηαπείλσζελ εηο γελ ηελ δσήλ κνπ. Δθάζηζέ κε ελ ζθνηεηλνίο, σο λεθξνύο αηώλνο, θαη εθεδίαζελ επ'εκέ ην πλεύκα κνπ, ελ εκνί εηαξάρζε ε θαξδία κνπ. Δκλήζζελ εκεξώλ αξραίσλ, εκειέηεζα ελ πάζη ηνηο έξγνηο νπ, ελ πνηήκαζηλ ησλ ρεηξώλ νπ εκειέησλ. Γηεπέηαζα πξνο ε ηαο ρείξαο κνπ, ε ςπρή κνπ σο γε άλπδξόο νη. Σαρύ εηζάθνπζόλ κνπ, Κύξηε, εμέιηπε ην πλεύκα κνπ. Με απνζηξέςεο ην πξόζσπόλ νπ απ'εκνύ, θαη νκνησζήζνκαη ηνηο θαηαβαίλνπζηλ εηο ιάθθνλ. Αθνπζηόλ πνίεζόλ κνη ην πξσί ην έιεόο νπ, όηη επί νη ήιπηζα. Γλώξηζόλ κνη, Κύξηε, νδόλ, ελ ε πνξεύζνκαη, όηη πξνο ε ήξα ηελ ςπρήλ κνπ. Δμεινύ κε εθ ησλ ερζξώλ κνπ, Κύξηε, πξνο ε θαηέθπγνλ, δίδαμόλ κε ηνπ πνηείλ ην ζέιεκά νπ, όηη π εη ν Θεόο κνπ. Σν πλεύκα νπ ην αγαζόλ νδεγήζεη κε ελ γε επζεία, έλεθελ ηνπ νλόκαηόο νπ, Κύξηε, δήζεηο κε. Δλ ηε δηθαηνζύλε νπ, εμάμεηο εθ ζιίςεσο ηελ ςπρήλ κνπ. Καη ελ ησ ειέεη νπ εμνινζξεύζεηο ηνπο ερζξνύο κνπ, θαη απνιείο πάληαο ηνπο ζιίβνληαο ηελ ςπρήλ κνπ, όηη εγώ δνύινο νπ εηκί.

9 Γνμνινγία Μηθξά Γόμα ελ πςίζηνηο Θεώ, θαη επί γεο εηξήλε, ελ αλζξώπνηο επδνθία. Τκλνύκελ ε, επινγνύκελ ε, πξνζθπλνύκελ ε, δνμνινγνύκελ ε, επραξηζηνύκελ νη δηά ηελ κεγάιελ νπ δόμαλ. Κύξηε Βαζηιεύ, επνπξάληε Θεέ, Πάηεξ παληνθξάηνξ. Κύξηε Τηέ κνλνγελέο, Ηεζνύ Υξηζηέ, θαη Αγηνλ Πλεύκα. Κύξηε ν Θεόο, ν ακλόο ηνπ Θενύ, ν Τηόο ηνπ Παηξόο, ν αίξσλ ηελ ακαξηίαλ ηνπ θόζκνπ, ειέεζνλ εκάο, ν αίξσλ ηαο ακαξηίαο ηνπ θόζκνπ. Πξόζδεμαη ηελ δέεζηλ εκώλ, ν θαζήκελνο εθ δεμηώλ ηνπ Παηξόο, θαη ειέεζνλ εκάο. Όηη π εη κόλνο Αγηνο, π εη κόλνο Κύξηνο, Ηεζνύο Υξηζηόο, εηο δόμαλ Θενύ, Παηξόο. Καζ' εθάζηελ εζπέξαλ επινγήζσ ε, θαη αηλέζσ ην όλνκά νπ εηο ηνλ αηώλα, θαη εηο ηνλ αηώλα ηνπ αηώλνο. Κύξηε, θαηαθπγή εγελήζεο εκίλ ελ γελεά θαη γελεά. Δγώ είπα, Κύξηε, ειέεζόλ κε, ίαζαη ηελ ςπρήλ κνπ όηη ήκαξηόλ νη. Κύξηε, πξνο ε θαηέθπγνλ, δίδαμόλ κε ηνπ πνηείλ ην ζέιεκά νπ, όηη π εη ν Θεόο κνπ. Όηη παξά ζνη πεγή δσήο, ελ ησ θσηί νπ νςόκεζα θσο. Παξάηεηλνλ ην έιεόο νπ ηνηο γηλώζθνπζί ε. Καηαμίσζνλ, Κύξηε, ελ ηε λπθηί ηαύηε αλακαξηήηνπο θπιαρζήλαη εκάο. Δπινγεηόο εη, Κύξηε, ν Θεόο ησλ Παηέξσλ εκώλ, θαη αηλεηόλ θαη δεδνμαζκέλνλ ην όλνκά νπ εηο ηνπο αηώλαο. Γέλνηην, Κύξηε, ην έιεόο νπ εθ' εκάο θαζάπεξ ειπίζακελ επί ε. Δπινγεηόο εη, Κύξηε, δίδαμόλ κε ηα δηθαηώκαηά νπ. Δπινγεηόο εη, Γέζπνηα, ζπλέηηζόλ κε ηα δηθαηώκαηά νπ. Δπινγεηόο εη Αγηε, θώηηζόλ κε ηνηο δηθαηώκαζί νπ. Κύξηε, ην έιεόο νπ εηο ηνλ αηώλα, ηα έξγα ησλ ρεηξώλ νπ κε παξίδεο. νη πξέπεη αίλνο, νη πξέπεη ύκλνο, νη δόμα πξέπεη, ησ Παηξί, θαη ησ Τηώ, θαη ησ Αγίσ Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Σν ζύκβνινλ ηεο πίζηεσο Πηζηεύσ εηο έλα Θεόλ, Παηέξα, Παληνθξάηνξα, πνηεηήλ νπξαλνύ θαη γεο, νξαηώλ ηε πάλησλ θαη ανξάησλ. Καη εηο έλα Κύξηνλ Ηεζνύλ Υξηζηόλ, ηνλ Τηόλ ηνπ Θενύ ηνλ κνλνγελή, ηνλ εθ ηνπ Παηξόο γελλεζέληα πξν πάλησλ ησλ αηώλσλ. Φσο εθ θσηόο, Θεόλ αιεζηλόλ εθ Θενύ αιεζηλνύ γελλεζέληα, νπ πνηεζέληα, νκννύζηνλ ησ Παηξί, δη' νπ ηα πάληα εγέλεην. Σνλ δη' εκάο ηνπο αλζξώπνπο θαη δηα ηελ εκεηέξαλ ζσηεξίαλ θαηειζόληα εθ ησλ νπξαλώλ, θαη ζαξθσζέληα εθ Πλεύκαηνο Αγίνπ, θαη Μαξίαο ηεο Παξζέλνπ, θαη ελαλζξσπήζαληα. ηαπξσζέληα ηε ππέξ εκώλ επί Πνληίνπ Πηιάηνπ, θαη παζόληα, θαη ηαθέληα. Καη αλαζηάληα ηε ηξίηε εκέξα θαηά ηαο Γξαθάο. Καη αλειζόληαη εηο ηνπο νπξαλνύο, θαη θαζεδόκελνλ εθ δεμηώλ ηνπ Παηξόο. Καη πάιηλ εξρόκελνλ κεηά δόμεο θξίλαη δώληαο θαη λεθξνύο, Οπ ηεο Βαζηιείαο νπθ έζηαη ηέινο. Καη εηο ην Πλεύκα ην Αγηνλ, ην Κύξηνλ, ην Εσνπνηόλ, ην εθ ηνπ Παηξόο εθπνξεπόκελνλ, ην ζπλ Παηξί θαη Τηώ ζπκπξνζθπλνύκελνλ θαη ζπλδνμαδόκελνλ, ην ιαιήζαλ δηά ησλ Πξνθεηώλ. Δηο Μίαλ, Αγία, Καζνιηθήλ, θαη Απνζηνιηθήλ Δθθιεζίαλ. Οκνινγώ έλ Βάπηηζκα εηο άθεζηλ ακαξηηώλ. Πξνζδνθώ Αλάζηαζηλ λεθξώλ, θαη δσήλ ηνπ κέιινληνο αηώλνο. Αμηνλ εζηίλ σο αιεζώο καθαξίδεηλ ε ηελ Θενηόθνλ, ηελ αεηκαθάξηζηνλ θαη παλακώκεηνλ θαη κεηέξα ηνπ Θενύ εκώλ. Σελ ηηκησηέξα ησλ Υεξνπβίκ, θαη ελδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ησλ εξαθίκ, ηελ αδηαθζόξσο, Θεόλ Λόγνλ ηεθνύζαλ, ηελ όλησο Θενηόθνλ, ε κεγαιύλνκελ. Σν Σξηζάγηνλ Αγηνο ν Θεόο, Αγηνο Ηζρπξόο, Αγηνο Αζάλαηνο, ειέεζνλ εκάο. (Σξηο).

10 Παλαγία Σξηάο, ειέεζνλ εκάο. Κύξηε ηιάζζεηη ηαηο ακαξηίαηο εκώλ, Γέζπνηα, ζπγρώξεζνλ ηαο αλνκίαο εκίλ, Αγηε επίζθεςαη θαη ίαζαη ηαο αζζαηλείαο εκώλ, έλεθελ ηνπ νλόκαηόο νπ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Πάηεξ εκώλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην όλνκά νπ, ειζέησ ε Βαζηιεία νπ, γελλεζήησ ην ζέιεκά νπ σο ελ νπξαλώ θαη επί ηεο γεο. Σνλ άξηνλ εκώλ ηνλ επηνύζηνλ δνο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκώλ, σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκώλ. Καη κε εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκόλ, αιιά ξύζαη εκάο από ηνπ πνλεξνύ. Κύξηε, ειέεζνλ κ' (40). Ο ελ παληί θαηξώ θαη πάζε ώξα, ελ νπξαλώ θαη επί γεο πξνζθπλνύκελνο θαη δνμαδόκελνο Υξηζηόο ν Θεόο, ν καθξόζπκνο, ν πνιπέιενο, ν πνιπεύζπιαρλνο, ν ηνπο δηθαίνπο αγαπώλ θαη ηνπο ακαξησινύο ειεώλ, ν πάληαο θαιώλ πξνο ζσηεξίαλ δηα ηεο επαγγειίαο ησλ κειιόλησλ αγαζώλ. Απηόο, Κύξηε, πξόζδεμαη θαη εκώλ ελ ηε ώξα ηαύηε ηαο εληεύμεηο, θαη ίζπλνλ ηελ δσήλ εκώλ πξνο ηαο εληνιάο νπ. Σαο ςπράο εκώλ αγίαζνλ, ηα ζώκαηα άγληζνλ, ηνπο ινγηζκνύο δηόξζσζνλ, ηαο ελλνίαο θάζαξνλ, θαη ξύζαη εκάο από πάζεο ζιίςεσο, θαθώλ θαη νδύλεο. Σείρηζνλ εκάο αγίνηο νπ αγγέινηο, ίλα ηε παξεκβνιή απηώλ θξνπξνύκελνη θαη νδεγνύκελνη, θαηαληήζσκελ εηο ηελ ελόηεηα ηεο πίζηεσο θαη εηο ηελ επίγλσζηλ ηεο απξνζίηνπ ζνπ δόμεο, όηη επινγεηόο εη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Κύξηε, ειέεζνλ (ηξηο). Τελ ηηκησηέξαλ ησλ Υεξνπβίκ, θαη ελδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ησλ εξαθίκ, ηελ αδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνύζαλ, ηελ όλησο Θενηόθνλ, ε κεγαιύλνκελ. Κύξηε, ειέεζνλ ηβ' (12). Καη ζώζνλ θαη βνήζεζνλ εκάο, Παλαγία Παξζέλε. Δπρή εηο ηελ Τπεξαγίαλ Θενηόθνλ Αζπηιε, Ακόιπληε, Αθζνξε, Αρξαληε, Αγλή Παξζέλε, Θεόλπκθε Γέζπνηλα, ε Θεόλ Λόγνλ ηνηο αλζξώπνηο ηε παξαδόμσ νπ θπήζεη ελώζαζα, θαη ηελ απσζζείζαλ θύζηλ ηνπ γέλνπο εκώλ ηνηο νπξαλίνηο ζπλάςαζα. Ζ ησλ απειπηζκέλσλ κόλε ειπίο, θαη ησλ πνιεκνπκέλσλ βνήζεηα. Ζ εηνίκε αληίιεςηο ησλ εηο ε πξνζηξερόλησλ, θαη πάλησλ ησλ Υξηζηηαλώλ ην θαηαθύγηνλ. Με βδειύμε κε ηνλ ακαξησιόλ, ηνλ ελαγή, ηνλ αηζρξνίο ινγηζκνίο, θαη ιόγνηο, θαη πξάμεζηλ όινλ εκαπηόλ αρξεηώζαληα, θαη ηε ησλ εδνλώλ ηνπ βίνπ ξαζπκία γλώκε δνύινλ γελόκελνλ. Αιι'σο ηνπ Φηιαλζξώπνπ Θενύ Μήηεξ, θηιαλζξώπσο ζπιαγρλίζζεηη επ' εκνί ησ ακαξησιώ θαη αζώησ, θαη δέμαη κνπ ηελ εθ ξππαξώλ ρεηιέσλ πξνζθεξνκέλελ νη δέεζηλ, θαη ηνλ νλ Τηόλ, θαη εκώλ Γεζπόηελ θαη Κύξηνλ, ηε κεηξηθή νπ παξξεζία ρξσκέλε δπζώπεζνλ, ίλα αλνίμε θακνί ηα θηιάλζξσπα ζπιάγρλα ηεο Απηνύ αγαζόηεηνο, θαη, παξηδώλ κνπ ηα αλαξίζκεηα πηαίζκαηα, επηζηξέςε κε πξνο κεηάλνηαλ, θαη ησλ Απηνύ εληνιώλ εξγάηελ δόθηκνλ αλαδείμε κε. Καη

11 πάξεζό κνη αεί σο ειεήκσλ, θαη ζπκπαζήο, θαη θηιάγαζνο, ελ κελ ησ παξόληη βίσ, ζεξκή πξνζηάηηο θαη βνεζόο, ηαο ησλ ελαληίσλ εθόδνπο απνηεηρίδνπζα, θαη πξνο ζσηεξίαλ θαζνδεγνύζα κε. Καη ελ ησ θαηξώ ηεο εμόδνπ κνπ, ηελ αζιίαλ κνπ ςπρήλ πεξηέπνπζα, θαη ηαο ζθνηεηλάο όςεηο ησλ πνλεξώλ δαηκόλσλ πόξξσ απηήο απειαύλνπζα. Δλ δε ηε θνσεξά εκέξα ηεο Κξίζεσο, ηεο αησλίνπ κε ξπνκέλε θνιάζεσο, θαη ηεο απνξξήηνπ δόμεο ηνπ νπ Τηνύ θαη Θενύ εκώλ θιεξνλόκνλ κε απνδεηθλύνπζα. Ζο θαη ηύρνηκη, Γέζπνηλά κνπ, Τπεξαγία Θενηόθε, δηα ηεο εο κεζηηείαο θαη αληηιήςεσο, ράξηηη θαη θηιαλζξσπία ηνπ Μνλνγελνύο νπ Τηνύ, ηνπ Κπξίνπ θαη Θενύ θαη σηήξνο εκώλ Ηεζνύ Υξηζηνύ. Χ πξέπεη πάζα δόμα, ηηκή θαη πξνζθύλεζηο, ζπλ ησ αλάξρσ Απηνύ Παηξί, θαη ησ Παλαγίσ, θαη αγαζώ, θαη δσνπνηώ Απηνύ Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. (Δπρή εηο ηνλ Κύξηνλ εκώλ Ηεζνύλ Υξηζηόλ) Καη δνο εκίλ, Γέζπνηα, πξνο ύπλνλ απηνύζηλ, αλάπαπζηλ ζώκαηνο θαη ςπρήο, θαη δηαθύιαμνλ εκάο από ηππ δνθεξνύ ύπλνπ ηεο ακαξηίαο, θαη από πάζεο ζθνηεηλήο θαη λπθηεξηλήο εδππαζείαο. Παύζνλ ηαο νξκάο ησλ παζώλ, ζβέζνλ ηα πεππξσκέλα βέιε ηνπ πνλεξνύ, ηα θαζ' εκάο δνιίσο θηλνύκελα. Σαο ηεο ζαξθόο εκώλ επαλαζηάζεηο θαηάζηεηινλ, θαη παλ γεώδεο θαη πιηθόλ εκώλ θξόλεκα θνίκεζνλ. Καη δώξεζαη εκίλ, ν Θεόο, γξήγνξνλ λνπλ, ζώθξνλα ινγηζκόλ, θαξδίαλ λήθνπζαλ, ύπλνλ ειαθξόλ, θαη πάζεο ζαηαληθήο θαληαζίαο απειιαγκέλνλ. Γηαλάζηεζνλ δε εκάο ελ ησ θαηξώ ηεο πξνζεπρήο, εζηεξηγκέλνπο ελ ηαηο εληνιαίο νπ, θαη ηελ κλήκελ ησλ σλ θξηκάησλ ελ εαπηνίο απαξάζξαπζηνλ έρνληαο. Παλλύρηνλ εκίλ ηελ ελ δνμνινγίαλ ράξηζαη εηο ην πκλείλ, θαη επινγείλ, θαη δνμάδεηλ ην πάληηκνλ θαη κεγαινπξεπέο όλνκά νπ, ηνπ Παηξόο, θαη ηνπ Τηνύ, θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Υπεξέλδνμε, αεηπάξζελε, επινγεκέλε Θενηόθε, πξνζάγαγε ηελ εκεηέξαλ πξνζεπρήλ ησ Τηώ νπ θαη Θεώ εκώλ, θαη αίηεζαη, ίλα ζώζε δηα νπ ηαο ςπράο εκώλ. Η ειπίο κνπ ν Παηήξ, θαηαθπγή κνπ ν Τηόο, ζθέπε κνπ ην Πλεύκα ην Αγηνλ, Σξηάο Αγία, δόμα νη. Τελ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ε αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνπ Θενύ, θύιαμόλ κε ππό ηελ ζθέπελ νπ. Δπί νη ραίξεη, Κεραξηησκέλε, πάζα ε θηίζηο, αγγέισλ ην ζύζηεκα θαη αλζξώπσλ ην γέλνο. Ζγηαζκέλε Ναέ θαη Παξάδεηζε ινγηθέ, Παξζεληθόλ θαύρεκα, εμ εο Θεόο εζαξθώζε θαη παηδίνλ γέγνλελ ν πξν αηώλσλ ππάξρσλ Θεόο εκώλ. Σελ γαξ ελ κήηξαλ ζξόλνλ επνίεζε θαη ηελ ελ γαζηέξα πιαηπηέξαλ νπξαλώλ απεηξγάζαην. Δπη νη ραίξεη, Κεραξηησκέλε, πάζα ε θηίζηο, δόμα νη. (Δπρή εηο ηνλ Αγγεινλ θύιαθα ηεο ηνπ αλζξώπνπ δσήο) Αγηε Αγγειε, ν εθεζηώο ηεο αζιίαο κνπ ςπρήο θαη ηαιαηπώξνπ κνπ δσήο, κε εγθαηαιίπεο κε ηνλ ακαξησιόλ, κεδέ απνζηήο απ'εκνύ δηα ηελ αθξαζίαλ κνπ. Με δώεο ρώξαλ ησ πνλεξώ δαηκόλη θαηαθπξηεύζαη κνπ ηε θαηαδπλαζηεία ηνπ ζλεηνύ ηνύηνπ ζώκαηνο. Κξάηεζνλ ηεο αζιίαο θαη παξεηκέλεο ρεηξόο κνπ, θαη νδήγεζόλ κε εηο νδόλ ζσηεξίαο. Ναη, Αγηε Αγγειε ηνπ Θενύ, ν θύιαμ θαη ζθεπαζηήο ηεο αζιίαο κνπ ςπρήο θαη ηνπ ζώκαηνο, πάληα κνη ζπγρώξεζνλ, όζα ζνη έζιηςα πάζαο ηα εκέξαο ηεο δσήο κνπ, θαη εη ηη ήκαξηνλ ηελ ζήκεξνλ εκέξαλ. θέπαζόλ κε ελ ηε παξνύζε λπθηί θαη δηαθύιαμόλ κε από πάζεο επεξείαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ίλα κε ελ ηηλη ακαξηήκαηη παξνξγίζσ ηνλ Θεόλ. Καη πξέζβεπε ππέξ εκνύ πξνο ηνλ Κύξηνλ, ηνπ επηζηεξίμαη κε ελ ησ θόβσ Απηνύ, θαη άμηνλ αλαδείμαη κε δνύινλ ηεο Απηνύ αγαζόηεηνο. ακήλ.

12 Θενηόθε Παξζέλε, ραίξε θεραξηησκέλε Μαξία, ν Κύξηνο κεηά νπ. Δπινγεκέλε π ελ γπλαημί, θαη επινγεκέλνο ν θαξπόο ηεο θνηιίαο νπ, όηη σηήξα έηεθεο, ησλ ςπρώλ εκώλ. (ηξηο) Γη' επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ ν Θεόο εκώλ, ειέεζνλ εκάο.

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ Με ηελ πξνζεπρή κηιάεη ν άλζξσπνο άκεζα κε ηνλ Θεό. Με ηελ πξνζεπρή ν άλζξσπνο γίλεηαη παηδί ηνπ Θενύ! Με ηελ πξνζεπρή μεπεξληνύληαη ηα εκπόδηα ηνπ βίνπ ηνύηνπ, δειαδή νη ζιίςεηο, νη ζηελνρώξηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ»

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Δπραξηζηώ γηα ηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε λα ζπκπεξηιεθζώ ζηνπο εηζεγεηέο ηεο ζεκεξηλήο ζύλαμεο. Κιήζεθα όρη ωο ν εηδηθόο -ππάξρνπλ εηδηθόηεξνη από κέλααιιά ωο ηζηνξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Ἀπιζηοηέλοςρ Πολιηικά (Θ 2, 1 4) Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ πεξὶ παηδείαο θαὶ ηαύηελ θνηλὴλ πνηεηένλ, θαλεξόλ- ηίο δ ἔζηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.''

ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ: ΠΟΙΗΗ: ΔΠΟΠΟΗΗΑ ΣΧΝ ΑΓΔΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ (1934) Ο ΚΟΜΟ ΣΖ ΓΤΖ ΣΟΤ (1935) ΑΝΑΡΡΧΖ (1935) ΣΟΠΗΑ (1936) Ζ ΠΡΟΔΤΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424)

Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) πξόηαζε δηδαζθαιίαο Δεκήηρες Βιάτος Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγφλ Ροδόπες Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) Δηδαθηηθοί ζηότοη Η ιεηηνπξγία ηνπ Δπεηζνδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ Γηα ην ζέκα απηφ έρνπκε δπν ιακπξέο κειέηεο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε πινχζηα βηβιηνγξαθία ηνπ παξειζφληνο. Ρε κειέηε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Αζελψλ θαη Ξάζεο Διιάδνο Σξπζνζηφκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα