Προσεστή εις το "ταμείον"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσεστή εις το "ταμείον""

Transcript

1 Προσεστή εις το "ταμείον"

2 Προςευχή: Η δίοδοσ επικοινωνίασ με το Θεό Ζ πξνζεπρή είλαη ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο καο κε ην Θεό, ην θαλάιη κέζα από ην νπνίν απνζηέινπκε ζην Θεό Παηέξα καο ηελ αγάπε καο, ηνλ πξνβιεκαηηζκό καο, ηελ αγσλία καο, ην απόζηαγκα ηεο ςπρήο καο θαη δερόκαζηε από Απηόλ ηελ Αγάπε Σνπ θαη ηελ πξνζηαζία Σνπ. Ζ πξνζεπρή δελ έρεη ηόπν, ηξόπν θαη ρξόλν. Ζ πξνζεπρή γίλεηαη νπνπδήπνηε, νπσζδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε ε θαξδηά καο ην επηζπκεί. Αλ θαη ν θαη' εμνρήλ ρώξνο πξνζεπρήο είλαη ν Η. Ναόο, ε Δθθιεζία έρεη νξίζεη πξνζεπρέο γηα όιεο ηηο ώξεο ηεο εκέξαο, πνπ γίλνληαη από ηνλ θαζέλα καο πξνζσπηθά, κε εζπρία εηο ην "ηακείνλ" καο. Δδώ ζα παξαζέζνπκε θάπνηεο από απηέο γηα όζνπο δελ ηηο γλσξίδνπλ, δελ ηηο έρνπλ πξνκεζεπζεί ζε θάπνην πξνζεπρεηάξην από ηα πνιιά πνπ θπθινθνξνύλ ή δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ηηο πξνκεζεπζνύλ γηαηί βξίζθνληαη, ίζσο, ζην εμσηεξηθό. Εεηνύκε ζπγγλώκε γηα ην γεγνλόο όηη ηα θείκελα παξαηίζεληαη ζε κνλνηνληθό ζύζηεκα, ππνηαζζόκαζηε, όκσο, ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο ηερλνινγίαο.

3 Πρωινή προςευχή Τελείηαι ηο πρωί, αμέζως μεηά ηην έγερζή μας από ηο νσκηερινό ύπνο. Γη' επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ ν Θεόο εκώλ, ειέεζνλ εκάο. Γόμα νη, ν Θεόο εκώλ, δόμα νη. Βαζηιεύ Οπξάληε, Παξάθιεηε, ην Πλεύκα ηεο Αιεζείαο, ν παληαρνύ παξώλ θαη ηα πάληα πιεξώλ, ν ζεζαπξόο ησλ αγαζώλ θαη δσήο ρνξεγόο, ειζέ θαη ζθήλσζνλ ελ εκίλ, θαη θαζάξηζνλ εκάο από πάζεο θειίδνο, θαη ζώζνλ, Αγαζέ, ηαο ςπράο εκώλ. (Σν Σξηζάγηνλ) Αγηνο ν Θεόο, Αγηνο Ηζρπξόο, Αγηνο Αζάλαηνο, ειέεζνλ εκάο. (Σξηο). Παλαγία Σξηάο, ειέεζνλ εκάο. Κύξηε ηιάζζεηη ηαηο ακαξηίαηο εκώλ, Γέζπνηα, ζπγρώξεζνλ ηαο αλνκίαο εκίλ, Αγηε επίζθεςαη θαη ίαζαη ηαο αζζαηλείαο εκώλ, έλεθελ ηνπ νλόκαηόο νπ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Πάηεξ εκώλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην όλνκά νπ, ειζέησ ε Βαζηιεία νπ, γελλεζήησ ην ζέιεκά νπ σο ελ νπξαλώ θαη επί ηεο γεο. Σνλ άξηνλ εκώλ ηνλ επηνύζηνλ δνο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκώλ, σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκώλ. Καη κε εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκόλ, αιιά ξύζαη εκάο από ηνπ πνλεξνύ. (Μεηά ηα παξόληα ηξηαδηθά) Δμεγεξζέληεο ηνπ ύπλνπ πξνζπίπηνκέλ νη, Αγαζέ, θαη ηνλ Αγγέισλ ηνλ ύκλνλ βνώκελ νη, Γπλαηέ. Αγηνο, Αγηνο, Αγηνο εη ν Θεόο, δηα ηεο Θενηόθνπ ειέεζνλ εκάο. Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. Τεο θιίλεο θαη ηνπ ύπλνπ εμεγείξαο κε, Κύξηε, ηνλ λνπλ κνπ θώηηζνλ, θαη ηελ θαξδίαλ θαη ηα ρείιε κνπ άλνημνλ, εηο ην πκλείλ ε, Αγία Σξηάο. Αγηνο, Αγηνο, Αγηνο εη ν Θεόο, δηα ηεο Θενηόθνπ ειέεζνλ εκάο.

4 Καη λπλ, θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Αζξόνλ ν Κξηηήο επειεύζεηαη, θαη εθάζηνπ αη πξάμεηο γπκλσζήζνληαη. Αιιά θόβσ θξάμνκελ ελ ησ κέζσ ηεο λπθηόο. Αγηνο, Αγηνο, Αγηνο εη ν Θεόο, δηα ηεο Θενηόθνπ ειέεζνλ εκάο. (Δπραξηζηήξηεο επρέο) Κύξηε, ειέεζνλ ηβ' (12). Δθ ηνπ ύπλνπ εμαληζηάκελνο, επραξηζηώ νη, Αγία Σξηάο, όηη δηα ηελ πνιιήλ νπ αγαζόηεηα θαη καθξνζπκίαλ, νπθ σξγίζζεο εκνί ησ ξαζύκσ θαη ακαξησιώ, νπδέ ζπλαπώιεζάο κε ηαηο αλνκίαηο κνπ, αιι' εθηιαλζξσπεύζσ ζπλήζσο θαη πξνο απόγλσζηλ θείκελνλ ήγεηξάο κε, εηο ην νξζξίζαη θαη δνμνινγήζαη ην θξάηνο νπ. Καη λπλ θώηηζόλ κνπ ηα όκκαηα ηεο δηαλνίαο, άλνημόλ κνπ ην ζηόκα, ηνπ κειεηάλ ηα ιόγηά νπ, θαη ζπληέλαη ηαηο εληνιαίο νπ, θαη πνηείλ ην ζέιεκά νπ, θαη ςάιιεηλ νη ελ εμνκνινγήζεη θαξδίαο, θαη αλπκλείλ ην παλάγηνλ όλνκά νπ, ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ, θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Γόμα νη, Βαζηιεύ, Θεέ Παληνθξάηνξ, όηη ηε ζεία νπ θαη θηιαλξώπσ πξνλνία εμίσζάο κε ηνλ ακαξησιόλ θαη αλάμηνλ εμ ύπλνπ αλαζηήλαη θαη ηπρείλ ηεο εηζόδνπ ηνπ αγίνπ νπ νίθνπ. Γέμαη Κύξηε, θαη ηελ θσλήλ ηεο δεήζεώο κνπ, σο ησλ Αγίσλ θαη λνεξώλ νπ δπλάκεσλ, θαη επδόθεζνλ ελ θαξδία θαζαξά θαη πλεύκαηη ηαπεηλώζεσο, πξνζελερζήλαη νη ηελ εθ ησλ ξππαξώλ ρεηιέσλ κνπ αίλεζηλ. Όπσο θαγώ θνηλσλόο γέλσκαη ησλ θξνλίκσλ παξζέλσλ, ελ θαηδξά ιακπεδόλη ηεο ςπρήο κνπ, θαη δνμάδσ ε, ηνλ ελ Παηξί θαη Πλεύκαηη δνμαδόκελνλ Θεόλ Λόγνλ. Γη' επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ ν Θεόο εκώλ, ειέεζνλ εκάο.

5 Προςευχή ςτο γεύμα Τελείηαι πριν και μεηά ηο μεζημεριανό γεύμα. (Δπρή πξηλ ην γεύκα) Πάηεξ εκώλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην όλνκά νπ, ειζέησ ε Βαζηιεία νπ, γελλεζήησ ην ζέιεκά νπ σο ελ νπξαλώ θαη επί ηεο γεο. Σνλ άξηνλ εκώλ ηνλ επηνύζηνλ δνο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκώλ, σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκώλ. Καη κε εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκόλ, αιιά ξύζαη εκάο από ηνπ πνλεξνύ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Φξηζηέ, ν Θεόο εκώλ, επιόγεζνλ ηελ βξώζηλ θαη ηελ πόζηλ ησλ δνύισλ νπ, όηη Αγηνο εη πάληνηε, λπλ, θαη αεη, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. (Δπρή κεηά ην γεύκα) Δπραξηζηνύκελ νη, Υξηζηέ ν Θεόο εκώλ, όηη ελέπιεζαο εκάο ησλ επηγείσλ νπ αγαζώλ. Με ζηεξήζεο εκάο θαη ηεο επνπξαλίνπ νπ Βαζηιείαο, αιι' σο ελ κέζσ ησλ καζεηώλ νπ παξεγέλνπ σηήξ, ηελ εηξήλελ δηδνύο απηνίο, ειζέ θαη κεζ' εκώλ, θαη ζώζνλ εκάο. Γη' επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ ν Θεόο εκώλ, ειέεζνλ εκάο.

6 Προςευχή ςτο δείπνο Τελείηαι πριν και μεηά ηο βραδσνό δείπνο. (Δπρή πξηλ ην δείπλν) Φάγνληαη πέλεηεο θαη εκπιεζζήζνληαη, θαη αηλέζνπζηλ Κύξηνλ νη εθδεηνύληεο Απηόλ, δήζνληαη αη θαξδίαη απηώλ εηο αηώλα αηώλνο. (Δπρή κεηά ην δείπλν) Δύθξαλαο εκάο, Κύξηε, ελ ηνηο πνηήκαζί νπ, θαη ελ ηνηο έξγνηο ησλ ρεηξώλ νπ εγαιιηαζάκεζα. Δζεκεηώζε εθ'εκάο ην θσο ηνπ πξνζώπνπ νπ, Κύξηε, έδσθαο επθξνζύλελ εηο ηαο θαξδίαο εκώλ. Από θαξπνύ ζίηνπ, νίλνπ θαη ειαίνπ απηώλ ελεπιήζζεκελ. Δλ εηξήλε επί ην απηό θνηκεζεζόκεζα θαη ππλώζνκελ, όηη π, Κύξηε, θαηά κόλαο επ' ειπίδη θαηώθεζαο εκάο. Γη' επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ ν Θεόο εκώλ, ειέεζνλ εκάο.

7 Μικρό Απόδειπνο Τελείηαι ηο βράδσ, μεηά ηο δείπνο και πριν ηο νσκηερινό ύπνο. Γη' επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ ν Θεόο εκώλ, ειέεζνλ εκάο. Γόμα νη, ν Θεόο εκώλ, δόμα νη. Βαζηιεύ Οπξάληε, Παξάθιεηε, ην Πλεύκα ηεο Αιεζείαο, ν παληαρνύ παξώλ θαη ηα πάληα πιεξώλ, ν ζεζαπξόο ησλ αγαζώλ θαη δσήο ρνξεγόο, ειζέ θαη ζθήλσζνλ ελ εκίλ, θαη θαζάξηζνλ εκάο από πάζεο θειίδνο, θαη ζώζνλ, Αγαζέ, ηαο ςπράο εκώλ. Σν Σξηζάγηνλ Αγηνο ν Θεόο, Αγηνο Ηζρπξόο, Αγηνο Αζάλαηνο, ειέεζνλ εκάο. (Σξηο). Παλαγία Σξηάο, ειέεζνλ εκάο. Κύξηε ηιάζζεηη ηαηο ακαξηίαηο εκώλ, Γέζπνηα, ζπγρώξεζνλ ηαο αλνκίαο εκίλ, Αγηε επίζθεςαη θαη ίαζαη ηαο αζζαηλείαο εκώλ, έλεθελ ηνπ νλόκαηόο νπ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Πάηεξ εκώλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην όλνκά νπ, ειζέησ ε Βαζηιεία νπ, γελλεζήησ ην ζέιεκά νπ σο ελ νπξαλώ θαη επί ηεο γεο. Σνλ άξηνλ εκώλ ηνλ επηνύζηνλ δνο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκώλ, σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκώλ. Καη κε εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκόλ, αιιά ξύζαη εκάο από ηνπ πνλεξνύ. Κύξηε, ειέεζνλ ηβ' (12). Γεύηε πξνζθπλήζσκελ θαη πξνζπέζσκελ ησ Βαζηιεί εκώλ Θεώ. Γεύηε πξνζθπλήζσκελ θαη πξνζπέζσκελ Υξηζηώ ησ Βαζηιεί εκώλ Θεώ. Γεύηε πξνζθπλήζσκελ θαη πξνζπέζσκελ Απηώ Υξηζηώ ησ Βαζηιεί θαη Θεώ εκώλ.

8 Φαικόο Ν' (50) Διέεζόλ κε, ν Θεόο, θαηά ην κέγα έιεόο νπ, θαη θαηά ην πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ νπ εμάιεηςνλ ην αλόκεκά κνπ. Δπί πιείνλ πιύλνλ κε από ηεο αλνκίαο κνπ θαη από ηεο ακαξηίαο κνπ θαζάξηζόλ κε. Όηη ηελ αλνκίαλ κνπ εγώ γηλώζθσ, θαη ε ακαξηία κνπ ελώπηόλ κνπ εζηί δηα παληόο. ζνη κόλσ ήκαξηνλ, θαη ην πνλεξόλ ελώπηόλ ζνπ επνίεζα, όπσο αλ δηθαησζήο ελ ηνηο ιόγνηο νπ, θαη ληθήζεο ελ ησ θξίλεζζαί ε. Ηδνύ γαξ ελ αλνκίαηο ζπλειήθζελ, θαη ελ ακαξηίαηο εθίζζεζέ κε ε κήηεξ κνπ. Ηδνύ γαξ αιήζεηαλ εγάπεζαο, ηα άδεια θαη ηα θξύθηα ηεο ζνθίαο νπ εδήισζάο κνη. Ραληηείο κε πζζώπσ θαη θαζαξηζζήζνκαη, πιπλείο κε, θαη ππέξ ρηόλα ιεπθαλζήζνκαη. Αθνπηηείο κνη αγαιιίαζηλ θαη επθξνζύλελ, αγαιιηάζνληαη νζηέα ηεηαπεηλσκέλα. Απόζηξεςνλ ην πξόζσπόλ νπ από ησλ ακαξηηώλ κνπ θαη πάζαο ηαο αλνκίαο κνπ εμάιεηςνλ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί ν Θεόο, θαη πλεύκα επζέο εγθαίληζνλ ελ ηνηο εγθάηνηο κνπ. Με απνξξίςεο κε από ηνπ πξνζώπνπ νπ, θαη ην Πλεύκα νπ ην Αγηνλ κε αληαλέιεο απ'εκνύ. Απόδνο κνη ηελ αγαιιίαζηλ ηνπ ζσηεξίνπ νπ, θαη πλεύκαηη εγεκνληθώ ζηήξημόλ κε. Γηδάμσ αλόκνπο ηαο νδνύο νπ, θαη αζεβείο επί ε επηζηξέςνπζη. Ρύζαη κε εμ αηκάησλ ν Θεόο, ν Θεόο ηεο ζσηεξίαο κνπ, αγαιιηάζεηαη ε γιώζζα κνπ ηελ δηθαηνζύλελ νπ. Κύξηε, ηα ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηόκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζίλ νπ. Όηη, εη εζέιεζαο ζπζίαλ, έδσθα αλ, νινθαπηώκαηα νπθ επδνθήζεηο. Θπζία ησ Θεώ, πλεύκα ζπληεηξηκκέλνλ, θαξδίαλ ζπληεηξηκκέλελ θαη ηεηαπεηλσκέλελ ν Θεόο νπθ εμνπζελώζεη. Αγάζπλνλ, Κύξηε, ελ ηε επδνθία νπ ηελ ηώλ, θαη νηθνδνκεζήησ ηα ηείρε Ηεξνπζαιήκ. Σόηε επδνθήζεηο ζπζίαλ δηθαηνζύλεο, αλαθνξάλ θαη νινθαπηώκαηα. Σόηε αλνίζνπζηλ επί ην ζπζηαζηήξηόλ νπ κόζρνπο. Φαικόο ΞΘ' (69) Ο Θεόο εηο ηελ βνήζεηάλ κνπ πξόζρεο, Κύξηε, εηο ην βνεζήζαη κνη ζπεύζνλ. Αηζρπλζήησζαλ θαη εληξαπήησζαλ νη δεηνύληεο ηελ ςπρήλ κνπ. Απνζηξαθήησζαλ εηο ηα νπίζσ, θαη θαηαηζρπλζήησζαλ νη βνπιόκελνί κνη θαθά. Απνζηξαθήησζαλ παξαπηίθα αηζρπλόκελνη, νη ιέγνληέο κνη: Δύγε, εύγε. Αγαιιηάζζσζαλ θαη επθξαλζήησζαλ επί νί, πάληεο νη δεηνύληεο ζε, ν Θεόο. Καη ιεγέησζαλ δηα παληόο. Μεγαιπλζήησ ν Κύξηνο, νη αγαπώληεο ην ζσηήξηόλ νπ. Δγώ δε πησρόο εηκί θαη πέλεο, ν Θεόο, βνήζεζόλ κνη. Βνεζόο κνπ, θαη ξύζηεο κνπ εη π, θύξηε, κε ρξνλίζεο. Φαικόο ΡΜΒ' (142) Κύξηε, εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ, ελώηηζαη ηελ δέεζίλ κνπ ελ ηε αιεζεία νπ, εηζάθνπζόλ κνπ ελ ηε δηθαηνζύλε νπ. Καη κε εηζέιζεο εηο θξίζηλ κεηά ηνπ δνύινπ νπ, όηη νπ δηθαησζήζεηαη ελώπηόλ νπ παο δσλ. Όηη θαηεδίσμελ ν ερζξόο ηελ ςπρήλ κνπ, εηαπείλσζελ εηο γελ ηελ δσήλ κνπ. Δθάζηζέ κε ελ ζθνηεηλνίο, σο λεθξνύο αηώλνο, θαη εθεδίαζελ επ'εκέ ην πλεύκα κνπ, ελ εκνί εηαξάρζε ε θαξδία κνπ. Δκλήζζελ εκεξώλ αξραίσλ, εκειέηεζα ελ πάζη ηνηο έξγνηο νπ, ελ πνηήκαζηλ ησλ ρεηξώλ νπ εκειέησλ. Γηεπέηαζα πξνο ε ηαο ρείξαο κνπ, ε ςπρή κνπ σο γε άλπδξόο νη. Σαρύ εηζάθνπζόλ κνπ, Κύξηε, εμέιηπε ην πλεύκα κνπ. Με απνζηξέςεο ην πξόζσπόλ νπ απ'εκνύ, θαη νκνησζήζνκαη ηνηο θαηαβαίλνπζηλ εηο ιάθθνλ. Αθνπζηόλ πνίεζόλ κνη ην πξσί ην έιεόο νπ, όηη επί νη ήιπηζα. Γλώξηζόλ κνη, Κύξηε, νδόλ, ελ ε πνξεύζνκαη, όηη πξνο ε ήξα ηελ ςπρήλ κνπ. Δμεινύ κε εθ ησλ ερζξώλ κνπ, Κύξηε, πξνο ε θαηέθπγνλ, δίδαμόλ κε ηνπ πνηείλ ην ζέιεκά νπ, όηη π εη ν Θεόο κνπ. Σν πλεύκα νπ ην αγαζόλ νδεγήζεη κε ελ γε επζεία, έλεθελ ηνπ νλόκαηόο νπ, Κύξηε, δήζεηο κε. Δλ ηε δηθαηνζύλε νπ, εμάμεηο εθ ζιίςεσο ηελ ςπρήλ κνπ. Καη ελ ησ ειέεη νπ εμνινζξεύζεηο ηνπο ερζξνύο κνπ, θαη απνιείο πάληαο ηνπο ζιίβνληαο ηελ ςπρήλ κνπ, όηη εγώ δνύινο νπ εηκί.

9 Γνμνινγία Μηθξά Γόμα ελ πςίζηνηο Θεώ, θαη επί γεο εηξήλε, ελ αλζξώπνηο επδνθία. Τκλνύκελ ε, επινγνύκελ ε, πξνζθπλνύκελ ε, δνμνινγνύκελ ε, επραξηζηνύκελ νη δηά ηελ κεγάιελ νπ δόμαλ. Κύξηε Βαζηιεύ, επνπξάληε Θεέ, Πάηεξ παληνθξάηνξ. Κύξηε Τηέ κνλνγελέο, Ηεζνύ Υξηζηέ, θαη Αγηνλ Πλεύκα. Κύξηε ν Θεόο, ν ακλόο ηνπ Θενύ, ν Τηόο ηνπ Παηξόο, ν αίξσλ ηελ ακαξηίαλ ηνπ θόζκνπ, ειέεζνλ εκάο, ν αίξσλ ηαο ακαξηίαο ηνπ θόζκνπ. Πξόζδεμαη ηελ δέεζηλ εκώλ, ν θαζήκελνο εθ δεμηώλ ηνπ Παηξόο, θαη ειέεζνλ εκάο. Όηη π εη κόλνο Αγηνο, π εη κόλνο Κύξηνο, Ηεζνύο Υξηζηόο, εηο δόμαλ Θενύ, Παηξόο. Καζ' εθάζηελ εζπέξαλ επινγήζσ ε, θαη αηλέζσ ην όλνκά νπ εηο ηνλ αηώλα, θαη εηο ηνλ αηώλα ηνπ αηώλνο. Κύξηε, θαηαθπγή εγελήζεο εκίλ ελ γελεά θαη γελεά. Δγώ είπα, Κύξηε, ειέεζόλ κε, ίαζαη ηελ ςπρήλ κνπ όηη ήκαξηόλ νη. Κύξηε, πξνο ε θαηέθπγνλ, δίδαμόλ κε ηνπ πνηείλ ην ζέιεκά νπ, όηη π εη ν Θεόο κνπ. Όηη παξά ζνη πεγή δσήο, ελ ησ θσηί νπ νςόκεζα θσο. Παξάηεηλνλ ην έιεόο νπ ηνηο γηλώζθνπζί ε. Καηαμίσζνλ, Κύξηε, ελ ηε λπθηί ηαύηε αλακαξηήηνπο θπιαρζήλαη εκάο. Δπινγεηόο εη, Κύξηε, ν Θεόο ησλ Παηέξσλ εκώλ, θαη αηλεηόλ θαη δεδνμαζκέλνλ ην όλνκά νπ εηο ηνπο αηώλαο. Γέλνηην, Κύξηε, ην έιεόο νπ εθ' εκάο θαζάπεξ ειπίζακελ επί ε. Δπινγεηόο εη, Κύξηε, δίδαμόλ κε ηα δηθαηώκαηά νπ. Δπινγεηόο εη, Γέζπνηα, ζπλέηηζόλ κε ηα δηθαηώκαηά νπ. Δπινγεηόο εη Αγηε, θώηηζόλ κε ηνηο δηθαηώκαζί νπ. Κύξηε, ην έιεόο νπ εηο ηνλ αηώλα, ηα έξγα ησλ ρεηξώλ νπ κε παξίδεο. νη πξέπεη αίλνο, νη πξέπεη ύκλνο, νη δόμα πξέπεη, ησ Παηξί, θαη ησ Τηώ, θαη ησ Αγίσ Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Σν ζύκβνινλ ηεο πίζηεσο Πηζηεύσ εηο έλα Θεόλ, Παηέξα, Παληνθξάηνξα, πνηεηήλ νπξαλνύ θαη γεο, νξαηώλ ηε πάλησλ θαη ανξάησλ. Καη εηο έλα Κύξηνλ Ηεζνύλ Υξηζηόλ, ηνλ Τηόλ ηνπ Θενύ ηνλ κνλνγελή, ηνλ εθ ηνπ Παηξόο γελλεζέληα πξν πάλησλ ησλ αηώλσλ. Φσο εθ θσηόο, Θεόλ αιεζηλόλ εθ Θενύ αιεζηλνύ γελλεζέληα, νπ πνηεζέληα, νκννύζηνλ ησ Παηξί, δη' νπ ηα πάληα εγέλεην. Σνλ δη' εκάο ηνπο αλζξώπνπο θαη δηα ηελ εκεηέξαλ ζσηεξίαλ θαηειζόληα εθ ησλ νπξαλώλ, θαη ζαξθσζέληα εθ Πλεύκαηνο Αγίνπ, θαη Μαξίαο ηεο Παξζέλνπ, θαη ελαλζξσπήζαληα. ηαπξσζέληα ηε ππέξ εκώλ επί Πνληίνπ Πηιάηνπ, θαη παζόληα, θαη ηαθέληα. Καη αλαζηάληα ηε ηξίηε εκέξα θαηά ηαο Γξαθάο. Καη αλειζόληαη εηο ηνπο νπξαλνύο, θαη θαζεδόκελνλ εθ δεμηώλ ηνπ Παηξόο. Καη πάιηλ εξρόκελνλ κεηά δόμεο θξίλαη δώληαο θαη λεθξνύο, Οπ ηεο Βαζηιείαο νπθ έζηαη ηέινο. Καη εηο ην Πλεύκα ην Αγηνλ, ην Κύξηνλ, ην Εσνπνηόλ, ην εθ ηνπ Παηξόο εθπνξεπόκελνλ, ην ζπλ Παηξί θαη Τηώ ζπκπξνζθπλνύκελνλ θαη ζπλδνμαδόκελνλ, ην ιαιήζαλ δηά ησλ Πξνθεηώλ. Δηο Μίαλ, Αγία, Καζνιηθήλ, θαη Απνζηνιηθήλ Δθθιεζίαλ. Οκνινγώ έλ Βάπηηζκα εηο άθεζηλ ακαξηηώλ. Πξνζδνθώ Αλάζηαζηλ λεθξώλ, θαη δσήλ ηνπ κέιινληνο αηώλνο. Αμηνλ εζηίλ σο αιεζώο καθαξίδεηλ ε ηελ Θενηόθνλ, ηελ αεηκαθάξηζηνλ θαη παλακώκεηνλ θαη κεηέξα ηνπ Θενύ εκώλ. Σελ ηηκησηέξα ησλ Υεξνπβίκ, θαη ελδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ησλ εξαθίκ, ηελ αδηαθζόξσο, Θεόλ Λόγνλ ηεθνύζαλ, ηελ όλησο Θενηόθνλ, ε κεγαιύλνκελ. Σν Σξηζάγηνλ Αγηνο ν Θεόο, Αγηνο Ηζρπξόο, Αγηνο Αζάλαηνο, ειέεζνλ εκάο. (Σξηο).

10 Παλαγία Σξηάο, ειέεζνλ εκάο. Κύξηε ηιάζζεηη ηαηο ακαξηίαηο εκώλ, Γέζπνηα, ζπγρώξεζνλ ηαο αλνκίαο εκίλ, Αγηε επίζθεςαη θαη ίαζαη ηαο αζζαηλείαο εκώλ, έλεθελ ηνπ νλόκαηόο νπ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ. Πάηεξ εκώλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην όλνκά νπ, ειζέησ ε Βαζηιεία νπ, γελλεζήησ ην ζέιεκά νπ σο ελ νπξαλώ θαη επί ηεο γεο. Σνλ άξηνλ εκώλ ηνλ επηνύζηνλ δνο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκώλ, σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκώλ. Καη κε εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκόλ, αιιά ξύζαη εκάο από ηνπ πνλεξνύ. Κύξηε, ειέεζνλ κ' (40). Ο ελ παληί θαηξώ θαη πάζε ώξα, ελ νπξαλώ θαη επί γεο πξνζθπλνύκελνο θαη δνμαδόκελνο Υξηζηόο ν Θεόο, ν καθξόζπκνο, ν πνιπέιενο, ν πνιπεύζπιαρλνο, ν ηνπο δηθαίνπο αγαπώλ θαη ηνπο ακαξησινύο ειεώλ, ν πάληαο θαιώλ πξνο ζσηεξίαλ δηα ηεο επαγγειίαο ησλ κειιόλησλ αγαζώλ. Απηόο, Κύξηε, πξόζδεμαη θαη εκώλ ελ ηε ώξα ηαύηε ηαο εληεύμεηο, θαη ίζπλνλ ηελ δσήλ εκώλ πξνο ηαο εληνιάο νπ. Σαο ςπράο εκώλ αγίαζνλ, ηα ζώκαηα άγληζνλ, ηνπο ινγηζκνύο δηόξζσζνλ, ηαο ελλνίαο θάζαξνλ, θαη ξύζαη εκάο από πάζεο ζιίςεσο, θαθώλ θαη νδύλεο. Σείρηζνλ εκάο αγίνηο νπ αγγέινηο, ίλα ηε παξεκβνιή απηώλ θξνπξνύκελνη θαη νδεγνύκελνη, θαηαληήζσκελ εηο ηελ ελόηεηα ηεο πίζηεσο θαη εηο ηελ επίγλσζηλ ηεο απξνζίηνπ ζνπ δόμεο, όηη επινγεηόο εη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Κύξηε, ειέεζνλ (ηξηο). Τελ ηηκησηέξαλ ησλ Υεξνπβίκ, θαη ελδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ησλ εξαθίκ, ηελ αδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνύζαλ, ηελ όλησο Θενηόθνλ, ε κεγαιύλνκελ. Κύξηε, ειέεζνλ ηβ' (12). Καη ζώζνλ θαη βνήζεζνλ εκάο, Παλαγία Παξζέλε. Δπρή εηο ηελ Τπεξαγίαλ Θενηόθνλ Αζπηιε, Ακόιπληε, Αθζνξε, Αρξαληε, Αγλή Παξζέλε, Θεόλπκθε Γέζπνηλα, ε Θεόλ Λόγνλ ηνηο αλζξώπνηο ηε παξαδόμσ νπ θπήζεη ελώζαζα, θαη ηελ απσζζείζαλ θύζηλ ηνπ γέλνπο εκώλ ηνηο νπξαλίνηο ζπλάςαζα. Ζ ησλ απειπηζκέλσλ κόλε ειπίο, θαη ησλ πνιεκνπκέλσλ βνήζεηα. Ζ εηνίκε αληίιεςηο ησλ εηο ε πξνζηξερόλησλ, θαη πάλησλ ησλ Υξηζηηαλώλ ην θαηαθύγηνλ. Με βδειύμε κε ηνλ ακαξησιόλ, ηνλ ελαγή, ηνλ αηζρξνίο ινγηζκνίο, θαη ιόγνηο, θαη πξάμεζηλ όινλ εκαπηόλ αρξεηώζαληα, θαη ηε ησλ εδνλώλ ηνπ βίνπ ξαζπκία γλώκε δνύινλ γελόκελνλ. Αιι'σο ηνπ Φηιαλζξώπνπ Θενύ Μήηεξ, θηιαλζξώπσο ζπιαγρλίζζεηη επ' εκνί ησ ακαξησιώ θαη αζώησ, θαη δέμαη κνπ ηελ εθ ξππαξώλ ρεηιέσλ πξνζθεξνκέλελ νη δέεζηλ, θαη ηνλ νλ Τηόλ, θαη εκώλ Γεζπόηελ θαη Κύξηνλ, ηε κεηξηθή νπ παξξεζία ρξσκέλε δπζώπεζνλ, ίλα αλνίμε θακνί ηα θηιάλζξσπα ζπιάγρλα ηεο Απηνύ αγαζόηεηνο, θαη, παξηδώλ κνπ ηα αλαξίζκεηα πηαίζκαηα, επηζηξέςε κε πξνο κεηάλνηαλ, θαη ησλ Απηνύ εληνιώλ εξγάηελ δόθηκνλ αλαδείμε κε. Καη

11 πάξεζό κνη αεί σο ειεήκσλ, θαη ζπκπαζήο, θαη θηιάγαζνο, ελ κελ ησ παξόληη βίσ, ζεξκή πξνζηάηηο θαη βνεζόο, ηαο ησλ ελαληίσλ εθόδνπο απνηεηρίδνπζα, θαη πξνο ζσηεξίαλ θαζνδεγνύζα κε. Καη ελ ησ θαηξώ ηεο εμόδνπ κνπ, ηελ αζιίαλ κνπ ςπρήλ πεξηέπνπζα, θαη ηαο ζθνηεηλάο όςεηο ησλ πνλεξώλ δαηκόλσλ πόξξσ απηήο απειαύλνπζα. Δλ δε ηε θνσεξά εκέξα ηεο Κξίζεσο, ηεο αησλίνπ κε ξπνκέλε θνιάζεσο, θαη ηεο απνξξήηνπ δόμεο ηνπ νπ Τηνύ θαη Θενύ εκώλ θιεξνλόκνλ κε απνδεηθλύνπζα. Ζο θαη ηύρνηκη, Γέζπνηλά κνπ, Τπεξαγία Θενηόθε, δηα ηεο εο κεζηηείαο θαη αληηιήςεσο, ράξηηη θαη θηιαλζξσπία ηνπ Μνλνγελνύο νπ Τηνύ, ηνπ Κπξίνπ θαη Θενύ θαη σηήξνο εκώλ Ηεζνύ Υξηζηνύ. Χ πξέπεη πάζα δόμα, ηηκή θαη πξνζθύλεζηο, ζπλ ησ αλάξρσ Απηνύ Παηξί, θαη ησ Παλαγίσ, θαη αγαζώ, θαη δσνπνηώ Απηνύ Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. (Δπρή εηο ηνλ Κύξηνλ εκώλ Ηεζνύλ Υξηζηόλ) Καη δνο εκίλ, Γέζπνηα, πξνο ύπλνλ απηνύζηλ, αλάπαπζηλ ζώκαηνο θαη ςπρήο, θαη δηαθύιαμνλ εκάο από ηππ δνθεξνύ ύπλνπ ηεο ακαξηίαο, θαη από πάζεο ζθνηεηλήο θαη λπθηεξηλήο εδππαζείαο. Παύζνλ ηαο νξκάο ησλ παζώλ, ζβέζνλ ηα πεππξσκέλα βέιε ηνπ πνλεξνύ, ηα θαζ' εκάο δνιίσο θηλνύκελα. Σαο ηεο ζαξθόο εκώλ επαλαζηάζεηο θαηάζηεηινλ, θαη παλ γεώδεο θαη πιηθόλ εκώλ θξόλεκα θνίκεζνλ. Καη δώξεζαη εκίλ, ν Θεόο, γξήγνξνλ λνπλ, ζώθξνλα ινγηζκόλ, θαξδίαλ λήθνπζαλ, ύπλνλ ειαθξόλ, θαη πάζεο ζαηαληθήο θαληαζίαο απειιαγκέλνλ. Γηαλάζηεζνλ δε εκάο ελ ησ θαηξώ ηεο πξνζεπρήο, εζηεξηγκέλνπο ελ ηαηο εληνιαίο νπ, θαη ηελ κλήκελ ησλ σλ θξηκάησλ ελ εαπηνίο απαξάζξαπζηνλ έρνληαο. Παλλύρηνλ εκίλ ηελ ελ δνμνινγίαλ ράξηζαη εηο ην πκλείλ, θαη επινγείλ, θαη δνμάδεηλ ην πάληηκνλ θαη κεγαινπξεπέο όλνκά νπ, ηνπ Παηξόο, θαη ηνπ Τηνύ, θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Υπεξέλδνμε, αεηπάξζελε, επινγεκέλε Θενηόθε, πξνζάγαγε ηελ εκεηέξαλ πξνζεπρήλ ησ Τηώ νπ θαη Θεώ εκώλ, θαη αίηεζαη, ίλα ζώζε δηα νπ ηαο ςπράο εκώλ. Η ειπίο κνπ ν Παηήξ, θαηαθπγή κνπ ν Τηόο, ζθέπε κνπ ην Πλεύκα ην Αγηνλ, Σξηάο Αγία, δόμα νη. Τελ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ε αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνπ Θενύ, θύιαμόλ κε ππό ηελ ζθέπελ νπ. Δπί νη ραίξεη, Κεραξηησκέλε, πάζα ε θηίζηο, αγγέισλ ην ζύζηεκα θαη αλζξώπσλ ην γέλνο. Ζγηαζκέλε Ναέ θαη Παξάδεηζε ινγηθέ, Παξζεληθόλ θαύρεκα, εμ εο Θεόο εζαξθώζε θαη παηδίνλ γέγνλελ ν πξν αηώλσλ ππάξρσλ Θεόο εκώλ. Σελ γαξ ελ κήηξαλ ζξόλνλ επνίεζε θαη ηελ ελ γαζηέξα πιαηπηέξαλ νπξαλώλ απεηξγάζαην. Δπη νη ραίξεη, Κεραξηησκέλε, πάζα ε θηίζηο, δόμα νη. (Δπρή εηο ηνλ Αγγεινλ θύιαθα ηεο ηνπ αλζξώπνπ δσήο) Αγηε Αγγειε, ν εθεζηώο ηεο αζιίαο κνπ ςπρήο θαη ηαιαηπώξνπ κνπ δσήο, κε εγθαηαιίπεο κε ηνλ ακαξησιόλ, κεδέ απνζηήο απ'εκνύ δηα ηελ αθξαζίαλ κνπ. Με δώεο ρώξαλ ησ πνλεξώ δαηκόλη θαηαθπξηεύζαη κνπ ηε θαηαδπλαζηεία ηνπ ζλεηνύ ηνύηνπ ζώκαηνο. Κξάηεζνλ ηεο αζιίαο θαη παξεηκέλεο ρεηξόο κνπ, θαη νδήγεζόλ κε εηο νδόλ ζσηεξίαο. Ναη, Αγηε Αγγειε ηνπ Θενύ, ν θύιαμ θαη ζθεπαζηήο ηεο αζιίαο κνπ ςπρήο θαη ηνπ ζώκαηνο, πάληα κνη ζπγρώξεζνλ, όζα ζνη έζιηςα πάζαο ηα εκέξαο ηεο δσήο κνπ, θαη εη ηη ήκαξηνλ ηελ ζήκεξνλ εκέξαλ. θέπαζόλ κε ελ ηε παξνύζε λπθηί θαη δηαθύιαμόλ κε από πάζεο επεξείαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ίλα κε ελ ηηλη ακαξηήκαηη παξνξγίζσ ηνλ Θεόλ. Καη πξέζβεπε ππέξ εκνύ πξνο ηνλ Κύξηνλ, ηνπ επηζηεξίμαη κε ελ ησ θόβσ Απηνύ, θαη άμηνλ αλαδείμαη κε δνύινλ ηεο Απηνύ αγαζόηεηνο. ακήλ.

12 Θενηόθε Παξζέλε, ραίξε θεραξηησκέλε Μαξία, ν Κύξηνο κεηά νπ. Δπινγεκέλε π ελ γπλαημί, θαη επινγεκέλνο ν θαξπόο ηεο θνηιίαο νπ, όηη σηήξα έηεθεο, ησλ ςπρώλ εκώλ. (ηξηο) Γη' επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ ν Θεόο εκώλ, ειέεζνλ εκάο.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ, Κύξηε, ειέεζνλ.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ, Κύξηε, ειέεζνλ. ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ Δπινγεηόο ν Θεόο εκώλ, πάληνηε, λπλ, θαη αεί, θαη εηο ηνύο αηώλαο ησλ αηώλσλ. ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ακήλ. Γόμα ζνη ν Θεόο εκώλ, δόμα ζνη. Βαζηιεύ νπξάληε, Παξάθιεηε, ην Πλεύκα ηεο αιεζείαο ν παληαρνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαη επί γεο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία. (3) Κχξηε, ηα ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηφκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζίλ ζνπ.

Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαη επί γεο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία. (3) Κχξηε, ηα ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηφκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζίλ ζνπ. Βαζηιεχ Οπξάληε, Παξάθιεηε, ην Πλεχκα ηεο Αιεζείαο, ν Παληαρνχ Παξψλ θαη ηα Πάληα Πιεξψλ, ν Θεζαπξφο ησλ Αγαζψλ θαη Εσήο Φνξηεγφο, ειζέ θαη ζθήλσζνλ ελ εκίλ θαη θαζάξηζνλ εκάο απφ πάζεο θειίδνο θαη ζψζνλ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ «Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ εηξά κελπκάησλ επί ηνπ ζέκαηνο: Δ ΠΕΣΕ ΣΟΝ ΥΡΕΣΟΝ θαη Δ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΔ «Ο δε δίθαηνο ζέιεη δήζεη εθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011 ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Γηα ηεο παξνύζεο επηζηνιήο κνπ ζαο ελεκεξώλσ όηη πνύιεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηεο 9 εο Ινπλίνπ, νρηαθόζηεο πελήληα κεηνρέο (850) ηεο εηαηξίαο «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

«Θα μεηαμορθωθούμε όλοι δια ηης νίκης ηοσ Κσρίοσ μας Ιηζού Χριζηού.»

«Θα μεηαμορθωθούμε όλοι δια ηης νίκης ηοσ Κσρίοσ μας Ιηζού Χριζηού.» Προζεστή για ηην Ενόηηηα ηων Εκκληζιών «Θα μεηαμορθωθούμε όλοι δια ηης νίκης ηοσ Κσρίοσ μας Ιηζού Χριζηού.» (Α Κορ. 15, 51-58) Αγαπηηά εν Χριζηώ αδέλθια, Δπραξηζηνύκε ηνλ Κύξην γηα ηελ αγάπε Τνπ πνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΠ , 14 ΜΑΙΟΥ, 2017 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΠ , 14 ΜΑΙΟΥ, 2017 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟ 1 Μηθξό ζηάδην Σηόρνη IPSC Χάξηηλνη ζηόρνη 2 IPSC Mίλη Φάξτηλνη στόρνη 1 IPSC Mίλη στόρνη πνηλήο 1 IPSC Mίλη Πόπεξ 3 8-14 m Βαζκνινγίζεκεο βνιέο 9 Μέγηζηνη πόληνη 45 Θέζε εθθίλεζεο: Οξζηνο ραιαξόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα