The mediating role of hope on the relationship between neuroticism and extraversion factors and quality of life in dialysis patients.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The mediating role of hope on the relationship between neuroticism and extraversion factors and quality of life in dialysis patients."

Transcript

1 Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Vol. 2/ No. 4/ Winter 2016 Page: The mediating role of hope on the relationship between neuroticism and extraversion factors and quality of life in dialysis patients. Elham Nezamipour* (MSc), Hasan Ahadi (PhD) * Correspondence: M.Sc. Student in clinical psychology, Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran. Phone: Professor of psychology, Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran. Abstract Introduction: Chronic renal disease is highly associated with reduced quality of life and hope has an important role in improving the quality of life of dialysis patients. Purpose: The study aimed to examine the mediating role of hope on the relationship between neuroticism and extraversion factors and quality of life in dialysis patients. Method: In a correlative study, 100 dialysis patients from Qom hospitals were selected by cluster random sampling and participants completed quality of life, Snyder hope scale and NEO personality inventory. Data were analyzed by using a Structural Equation Modeling. Results: The structural equation model revealed that hope has mediating role in relationship between neuroticism and extraversion factors and quality of life in dialysis patients. This means that neuroticism has negative indirect effect and extraversion has positive indirect effect due to hope on quality of life. Conclusion: Based on the results of this study, neuroticism and extraversion factors play an important role in the hope and quality of life for dialysis patients. Keywords: neuroticism, extraversion, quality of life, dialysis patients, hope

2 مجله رانشناسی ران پزشکی شناخت سال دم شماره 4 زمستان 1394 صفحات: نقش میانجیگرانه امید به زندگی در رابطه بین عاملهای راننژندی برنگرایی کیفیت زندگی بیماران دیالیزی چکیده حسن احدی )PhD( 1 )MSc( * الهام نظامیپر * مؤلف مسئل: گره رانشناسی دانشکده علم انسانی اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی احد علم تحقیقات تهران ایران گره رانشناسی دانشکده علم انسانی اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی احد علم تحقیقات تهران ایران. مقدمه: ابتالء به بیماري مزمن کلیه با افت شدید کیفیت زندگی همراه است زندگی بیماران دیالیزي دارد. هدف: در این نق میانجی گرانه امید به زنشدگی بشر راب شه عام بیماران دیالیزي بررسی شد. امید به زندگی نقش بسشزایی در بهدشد کیفیشت هشاي ران نژنشدي برنگرایشی کیفیشت زنشدگی رش: در یک بررسی از نع همدستگی 100 بیمار دیالیزي از بیمارستانهاي استان قم به صرت نمنهگیري تصادفی خشهاي انتخاب شدند شرکتکنندگان مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی امید به زندگی یژگیهشاي شخصشیت نئش را تکمی کردند. تجزیه تحلی دادهها با استفاده از رش الگیابی معادالت ساختاري انجام گرفت. یافتهها: نتایج معادالت ساختاري نشان داد که امید به زندگی در راب ه بین د عام راننژندي برنگرایی نق اس هاي دارد بدین معنی که راننژندي اثر غیرمستقیم منفی برنگرایی اثر غیرمستقیم مثدشت بشه اسش ه امیشد بشه زنشدگی بشر کیفیشت زندگی دارند. نتیجهگیری: بر اساس یافتهها عام دیالیزي ایفا میکنند. هاي راننژندي برنگرایی نق کلید اژهها: راننژندي برنگرایی کیفیت زندگی بیماران دیالیزي امید به زندگی مهمی بر امید به زندگی نهایتا کیفیت زندگی بیماران

3 الهام نظامیپر همکاران 59 مقدمه از جمله بیماريهایی که کیفیت زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد نارسایی مزمن کلیه است ناپذیر به که عملکرد عنان کلیه اختالل تعریف برگشت پیشرنده میشد )اسالمی همکاران 2014(. امرزه 2 تا %3 مردم جهان مدتال به این بیماري هستند )نریمانی رفیق ایرانی 2008(. در ایران بسیاري از کشرها همدیالیز رایجترین رش درمان این بیماري است )ژانگ رتنداچر 2008(. 1 اما در نارسایی کلیه درمان نمیتاند )اسملتزر 2 به عنان هدف 2003( که چرا اقعی انتخاب همدیالیز شد زندگی بیماران را حفظ میکند بر طل عمر آنها می- افزاید اما به طر کام نمیتاند ظایف کلیه را انجام دهد جانشین آن شد )مسي محد همکاران حد باالترین 2007(. بنابراین عملکرد در خب اینجا رسیدن بیمار بدن به مهم است به گنهاي که ي تانایی انجام فعالیتهاي رزانه را داشته باشد )اسالمی همکاران 2014(. بیماران رحی دیالیزي خاص تجه با بیماريشان شرایط به مشکالت جسمی را فراانی تجربه میکنند )رامدد همکاران 2009(. آنها غالدا نگران آینده غیر قاب هستند. اغلب شغ پی بینی بیماري خد خد را از دست میدهند دچار مشکالت مالی میگردند هماره به دلی بیماري مزمن دچار افسردگی ناامیدي هستند )کربی اسالمی همکاران 2014(. امید در تمام ابعاد زندگی عنصري ضرري است. امید داشتن به بار تانایی احساسی آینده در بهتر میباشد. تانایی طراحی گذرگاههایی به اهداف م لب به رغم مانع مجد عام انگیزش الزم.)2004 )کار 4 امید داشته باشند براي بیماران ممکن از استفاده همدیالیز در است این اگر ابعاد سي یا گذرگاهها آینده به مختلف کیفیت زندگی خی ضعیت بهتري را احساس کنند در صرت تحقق این امر برخرداري از زندگی م لب به نبه خد احساس امید را در این بیماران افزای خاهد داد. یکی از عام اثرگذار بر آسیبپذیري یا بهزیستی افراد کیفیت زندگی صفات شخصیت آنهاست )کپر (. صفات شخصیت از طریق اثرگذاري بر تفسیر فرد از ریدادهاي محی ی فرایند ان داق سالمت رانشناختی جسمی را تخریب یا تسهی میکند )گرانت همکاران 6 شخصیتی مرد بررسی 2009(. ارتداط سالمت قرار رانی گرفته در میان است پنج تحقیقات عام )برنارد 7 همکاران 2005 الکنهف همکاران 8 جانسن همکاران (. عمدة نشان دادهاند که برن گرایی به عنان پی کنندة مثدت راننژندي به عنان پی منفی بهزیستی همدستگی ران باالیی شناختی سالمت با زیادي 2008 این تحقیقات بینی- بینیکنندة رانی دارند محققین نشان دادهاند که شادکامی با س ح باالي برنگرایی س ح پایین ران نژندي در افراد مرتدط میباشد )فرنهام چنگ 2006(. 10 اکثر م العات انجام 4. Carr 5. Cooper 6. Grant 7. Bernardo 8. Löckenhoff 9. Johnson 10. Furnham & Cheng 1. Zhang & Rothenbacher 2. Smeltzer 3. Kirby

4 نق میانجیگرانه امید به زندگی در راب ه بین عام هاي راننژندي برنگرایی کیفیت زندگی بیماران دیالیزي 60 شده در زمینه عام هاي شخصیتی عمدتا متمرکز بر د عام راننژندگرایی برنگرایی بدند. در حقیقت به نظر میرسد هر د عام پی بینی کنندههاي مهمی از تنیدگی سدک مقابله در افراد باشند )ال راس تارگرسن هیز جزف 2 همکاران 1387( بهرامی 1391 حسنی بر این اساس میتان گفت که یژگیهاي شخصیتی )ران نژندگرایی برنگرایی( امید به زندگی بر کیفیت زندگی تأثیر میگذارند. بنابراین درک بهتر این عام نیازمند بررسی رابط مجد بین یژگیهاي شخصیت امید به زندگی کیفیت زندگی است. لذا هدف در بیماران دیالیزي نق تعیین حاضر میانجی گرانه امید به زندگی در راب ه بین یژگیهاي شخصیتی )ران نژندي برنگرایی( کیفیت زندگی در بیماران دیالیزي میباشد. رش بررسی آن از نع در شد. حاضر با تجه به هدف مضع این هاي همدستگی میان راب ه می محسب متغیرهاي یژگیهاي شخصیت )راننژندي برنگرایی( کیفیت زندگی با در نظر گرفتن نق زندگی مرد بررسی قرار گرفته است. منظر از امید به به همین الگیابی معادالت ساختاري براي بدست آردن راب ه علی بین متغیرها استفاده شد. جامعه آماري این را بیماران دیالیزي استان قم در بهار 1394 تشکی میدهند که تعداد 100 تن از بیماران به رش نمنهگیري خشهاي د مرحلهاي انتخاب شدند. بدین صرت که ابتدا سه بیمارستان از پنج بیمارستان داراي بخ دیالیز استان قم به صرت تصادفی انتخاب شدند سپس از سه بیمارستان 100 تن از بیمارانی که شام یژگیهاي تحقیق میشدند با تجه به نسدت بیماران در هر بیمارستان ترکیب جنسیت )60 نفر 40 مرد شدند. در کالین 3 ساختاري با به نفر زن( به صرت تصادفی انتخاب مرد برآرد در نمنه حجم هاي مدتنی بر الگیابی معادالت ساختاري تقسیم نع سه اناع الگهاي کمی ساده معادالت پیچیده الگهاي پیچیده عنان میکند که حجم نمنه در الگهاي ساده زیر 100 در الگهاي کمی پیچیده بین 100 تا 200 نفر در الگهاي پیچیده باالي 200 نفر میباشد )فراهانی عریضی 2005(. با تجه به تعداد متغیرهاي مرد بررسی حاضر از نع الگهاي ساده است که حجم نمنه براي نفر 100 حاضر برآرد شد. از بیماران پس از تضیحات الزم در مرد اهداف پرس که جلب مشارکت همکاري خاسته شد نامههاي کیفیت زندگی سازمان 5 بهداشت جهانی 4 امید به زندگی اشنایدر یژگیهاي شخصیت نئ 6 را تکمی کنند. معیارهاي رد شام دامنه سنی 18 تا 80 سال نداشتن بیماري رانشناختی تانایی برقراري ارتداط به زبان فارسی رضایت براي رد به 3. Kline 4. WHOQOL-BREF 5. Snyder Hope Scale 6. The Neo Personality Inventory (Short Form) 1. Vollrath & Torgersen 2. Hayes & Joseph

5 ال الهام نظامیپر همکاران 61 میانگین سنی آنها ابزار استفاده شده شام مارد زیر بد: 46/1±14/5 بد. مقیاس کتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی: این پرسشنامه داراي 26 سؤال داراي 4 زیر مقیاس است. مقیاسها شام : سالمت جسمی سالمت ران شناختی رابط اجتماعی محیط زندگی است. د سال ال نیز صرفا حی ه کلی کیفیت زندگی را ارزیابی می کند. پس از انجام محاسدههاي الزم در هر حی ه امتیازي معادل 20-4 براي هر حی ه به تفکیک به دست خاهد آمد که در آن 4 نشانه بدترین 20 نشانه بهترین ضعیت حی ه مرد نظر است. این امتیاز تددی قاب به امتیازي با دامنه میباشد امتیاز باالتر نشان دهنده کیفیت زندگی بهتر است. در ایران نجات هنجاریابی کردهاند. فرم کتاه پرس همکاران )1385( مقیاس این نامه شخصیتی نئ: پرس را نامه شخصیتی نئ بر مدناي نظریه پنج عاملی شخصیت کاستا مک کري 1985 ساخته 1 شده است. این پرس آیتم نامه در سال 1985 تجدید نظر شده به 60 5 است یافته تقلی مقیاس )ران نژندگرایی برنگرایی گشدگی تافق پذیري مسئلیتپذیري( را در بر میگیرد. آزمدنی به این آیتمها به صرت چهار گزینهاي )از کام مافق تا کام ال مخالف( پاسخ میدهد. در آت رز )2007( با استفاده از رش همسانی درنی ضریب آلفاي کرنداخ براي هر یک از 5 صفت: ران نژندي برن گرایی گشدگی تافق پذیري مسئلیتپذیري به ترتیب 0/5 0/7 0/4 0/3 0/8 به دست آمد. مقیاس امید: این پرس نامه تسط اشنایدر در سال 1991 ساخته شده است )اشنایدر پترسن ( که داراي 12 ماده میباشد براي هر ماده از مقیاس 4 درجهاي لیکرت استفاده میشد )1- کامال مخالف تا 4- کامال مافق(. این پرس نامه شام د بعد نیري عام گذرگاهها است. آلفاي کرنداخ براي نیري عام 0/82 گذرگاهها 0/84 آلفاي ک مقیاس نیز 0/86 گزارش شده است. در ایران اعتدار رایی این پرس نامه بر ري یک نمنه 371 نفري محاسده شده است. این پرس نامه از اعتدار رایی خبی برخردار است ضریب اعتدار این مقیاس با استفاده از فرمل آلفاي کرنداخ 0/86 از طریق بازآزمایی 0/81 به دست آمده است )کرمانی همکاران 2011(. در این از آزمن همدستگی پیرسن جهت بررسی ارتداط متغیرها از مدل یابی معادالت ساختاري جهت بررسی تنق میانجی گرانه امید به زندگی در راب ه بین یژگیهاي شخصیتی )راننژندي برنگرایی( کیفیت زندگی استفاده شده است. یافتهها نتایج همدستگی نشان داد که بین کیفیت زندگی با امید به زندگی برن گرایی همدستگی مثدت معنادار با ران نژندي همدستگی منفی معنادار جد دارد. امید به زندگی با برنگرایی 2. Snyder & Peterson 1. Costa & McCrae

6 نق میانجیگرانه امید به زندگی در راب ه بین عام هاي راننژندي برنگرایی کیفیت زندگی بیماران دیالیزي 62 همدستگی مثدت معنادار با راننژندي همدستگی منفی معنادار دارد )جدل 1(. متغیر 1- کیفیت زندگی 2- امید به زندگی 3- ران نژندي 4- برن گرایی از آنجا که 1 جدل 1: ماتریس همدستگی بین کیفیت زندگی امید به زندگی یژگیهاي شخصیت )ران نژندي برنگرایی( هدف اصلی این 4 1 * P <0/05 ** P <0/ /463 ** 2 1-0/430 ** 0/483 ** 1 0/581 ** -0/271 ** 0/406 ** نشان دادن راب ه علی بین متغیرها است به همین منظر براي بررسی رابط بین آنها از الگیابی معادالت ساختاري استفاده شده است. در این مدل میتان رابط بین متغیرها را در قالب میزان تاثیر یک متغیر بر متغیري دیگر نشان داد. الدته چنانچه در نمدار جدال بعدي نیز ذکر خاهد شد رابط کیفیت زندگی علی بین متغیرها در قالب تاثیر مستقیم غیر مستقیم عنان میشد. براي آزمن مدل فرضی امید به زندگی )شک 1( از ماتریس اریانس- کاریانس به عنان داده ردي با تجه به نرمال بدن دادهها از رش حداکثر درست نمایی استفاده شد. شکل 1: مدل فرضی ش راننژندی متغیرها اثر مستقیم راننژندي بر: امید به زندگی اثر مستقیم امید به زندگی بر: کیفیت زندگی اثر غیر مستقیم راننژندي بر: کیفیت زندگی جدل 2: ضرایب مسیرهای ساختاری در مدل حاصل از دادهها برآردها پارامتر استاندارد نشده )B( پارامتر استاندارد شده )β( t -3/74 5/32-5/04 * P <0/05 ** P <0/01-0/40 ** 0/63 ** -0/27 ** -0/40 ** 0/63 ** -0/27 **

7 الهام نظامیپر همکاران 63 همانگنه که مالحظه میگردد همه مسیرهاي مستقیم معنادار هستند. از آنجا که یکی از اهداف تحلی مسیر ارائه میزان اثر غیرمستقیم متغیرهاي مستق )متغیرهاي برنزاد( بر متغیرهاي ابسته )متغیرهاي درنزاد( است لذا اثر غیر مستقیم هر یک از متغیرهاي مستق بر متغیرهاي ابسته آمده است. همانطر که نتایج نشان می دهند ضریب اثر غیرمستقیم عام ران نژندي بر کیفیت زندگی با میانجیگري امید به زندگی معنادار است )جدل 2(. جدل 3: مشخصههای نکیی برازندگی مدل پیشبینی راننژندی مشخصه نسدت مجذر کاي به درجه آزادي /df( x( 2 شاخص برازندگی ت دیقی (CFI) شاخص نکیی برازش (NFI) شاخص تعدی شده نکیی برازش (NNFI) جذر برآرد اریانس خ اي تقریب (RMSEA) همانگنه که مالحظه میگردد شاخصهاي برازش برازش مدل م لق مدل نسدت م لبند: مدل به برآرد 1/41 0/95 0/97 0/98 0/066 CFI چنین شاخص RMSEA اقتصادي بدن مدل شده نرم ت دیقی برابر برازندگی یا استقالل نشان است دهنده هم 2 x /df نیز نشان دهنده میباشند. مقدار NFI شاخص بزرگتر CFI از شاخص 0/9 برازندگی است این نشاندهنده این است که مدل از برازندگی قاب قدلی برخردار است )جدل 3(. براي آزمن مدل فرضی )شک از ماتریس اریانس کاریانس عنان به )2 داده ردي با تجه به نرمال بدن داده ها از رش حداکثر درست نمایی استفاده شد. نتیجه تحلی ها نشان داد که این مدل براي یژگی برنگرایی معنادار است. کیفیت زندگی امید به زندگی برنگرایی شکل 2: مدل فرضی ش جدل 4 : ضرایب مسیرهای ساختاری در مدل حاصل از دادهها t پارامتر استاندارد شده )β( پارامتر استاندارد نشده )B( برآردها متغیرها 3/19 0/35 ** 0/35 ** اثر مستقیم برنگرایی بر: امید به زندگی 5/32 0/64 ** 0/64 ** اثر مستقیم امید به زندگی بر: کیفیت زندگی 2/72 0/17 ** 0/17 ** اثر غیر مستقیم برنگرایی بر: کیفیت زندگی * P <0/05 ** P <0/01

8 نق میانجیگرانه امید به زندگی در راب ه بین عام هاي راننژندي برنگرایی کیفیت زندگی بیماران دیالیزي 64 همانگنه که مالحظه میگردد همه مسیرهاي مستقیم معنادار هستند ضریب اثر غیرمستقیم عام برنگرایی بر کیفیت زندگی با میانجیگري امید به زندگی معنادار است )جدل 4(. جدل 5: مشخصههای نکیی برازندگی مدل پیشبینی برنگرایی مشخصه نسدت مجذر کاي به درجه آزادي /df( x( 2 شاخص برازندگی ت دیقی (CFI) شاخص نکیی برازش (NFI) شاخص تعدی شده نکیی برازش (NNFI) جذر برآرد اریانس خ اي تقریب (RMSEA) همانگنه که مالحظه میگردد شاخصهاي مدل م لق برازش م لبند: برآرد 1/56 0/94 0/95 0/94 0/077 دهنده نشان CFI برازش مدل نسدت به مدل استقالل است همچنین شاخص RMSEA اقتصادي بدن مدل شده نرم ت دیقی برابر برازندگی یا 2 دهنده نشان نیز x /df میباشند. مقدار NFI شاخص بزرگتر CFI از شاخص 0/9 برازندگی است این نشاندهنده این است که مدل از برازندگی قاب قدلی برخردار است )جدل 5(. بحث هدف م العه حاضر بررسی نق میانجیگرانه امید به زندگی در راب ه بین یژگیهاي شخصیتی )راننژندي برنگرایی( کیفیت زندگی بیماران دیالیزي بد. نظریهها هاي پیشین به گنهاي یژگیهاي شخصیتی کیفیت زندگی را به هم مرتدط ساختهاند. لی تاکنن هیچ م العهاي به طر مستقیم راب ه یژگیهاي شخصیتی کیفیت زندگی را با در نظر گرفتن نق میانجیگرانه امید به زندگی بررسی نکرده بد. به همین دلی حاضر با ارائه مدلی فرضی راب ه بین یژگیهاي شخصیتی )راننژندي برنگرایی( کیفیت زندگی بیماران دیالیزي مرد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از صحت مدل هر د یژگی راننژندي برنگرایی است. بنابراین میتانیم نتیجه بگیریم که راننژندگرایی بر امید به زندگی اثر مستقیم منفی دارد بر کیفیت زندگی اثر غیر مستقیم منفی دارد هم چنین برنگرایی به اس ه امید به زندگی اثر غیر مستقیم مثدت بر کیفیت زندگی دارد که با هاي زیادي همخانی دارد )فالدي همکاران 2013 حسینثابت فائزيپر 2014 بالجانی همکاران 2011 بکلمن همکاران پایپ همکاران 2 نتایج با تحقیق )2009( نیز ت دیق نسدی 2008(. نتایج این تحقیق الکنهف همکاران دارد. در تحقیق آن ناامیدي به عنان شاخصی از متغیر سالمت ران در تحقیق ارد شده بد تنها ارتداط بین ناامیدي یژگیهاي محققان به تحلی شخصیتی نکته این سنجیده که شده کدام بد یک از 1. Bekelman 2. Pipe

9 الهام نظامیپر همکاران 65 یژگیهاي شخصیتی میتاند به طر مستق ناامیدي را پی بینی نماید نپرداخته بدند. از طرفی در آن تحقیق صفات شخصیتی به غیر از راننژندي با ناامیدي همدستگی منفی معنادار داشتند. همچنین م العات الیه تسط کاستا مک کري )1980( به نق از هیز جزف )2003( نشان داد که شادي با برنگرایی باال راننژندي پایین ارتداط دارد هم چنین نمرات باال در هریک از ابزارهاي سالمتی با برنگرایی باالتر راننژندي پایینتر همراه است. این یافتهها با مدانی نظري م ابقت دارد بر این اساس تدیین میشند: در حقیقت راننژندي میتاند آمادگی افراد را براي تجربه حادث تنیدگیزا افزای دهد همچنین آنها را براي تجربه هیجانهاي منفی درماندگی مستعد سازد. این یژگیها فرد را مخصصا در حزه رابط بین شخصی اجتماعی آسیبپذیر میسازند. راننژندي از طریق افزای احساسات منفی درماندگی باعث میشد که فرد نتاند با آرام اطمینان از تانمنديهاي ارتداطی شناختی خد براي ارزیابی عاطف هیجانها استفاده کند. این ضعیت میتاند تانمنديهاي ارتداطی شناختی فرد را تضعیف به صرت منفی تحت تاثیر قرار دهد. افراد داراي یژگی راننژندي تمای عممی به تجربه عاطف منفی چن اض راب تن خدخري خصمت تکان ري کمریی تفکر غیر من قی افسردگی عزت نفس پایین دارند )شلتز شلتز ترجمه سید محمدي 1392 ( این عاطف شکننده مانع از سازگاري احساس خشندي میشد هرک از به سهم خد میتانند بر تانمنديهاي فرد در زمینه رابط عاطف اجتماعی تاثیر منفی بگذارند از این طریق باعث تضعیف امید به زندگی کیفیت زندگی افراد شند. افراد داراي این یژگی داراي ثدات عاطفی نیستند در ماقع تنیدگی دچار اض راب عزت نفس پایین در نتیجه ناخشند میشند. بر اساس همهي عام یاد شده امید به زندگی پایین در این افراد قاب تدیین است. افراد نمنۀ تحقیقهاي گذشته نمرات باالیی حاضر نیز مانند ران بعد در رنجرخیی گرفتند. میزان امیداري در بیماران با این یژگی شخصیتی کم بسیار میباشد )طن خاه ابالقاسمی 2009(. با در نظر گرفتن این نکته که اض راب افسردگی یکی از چندین ابعاد کاه کیفیت زندگی است به نظر میرسد قاب تجیه باشد که یژگی راننژندي با کیفیت زندگی امید به زندگی راب ه منفی داشته باشد. خش بر اساس در بینی تعریف این افراد برن گرا متمای بعد افراد برنگرایی زیاد مشخصۀ میباشد. همچنین به عضیت در گرههاي متعددي هستند از شدکههاي خاناده دستان به عنان حمایت اجتماعی استفاده میکنند در نتیجه کنار آمدن با مشکالت براي آنها آسانتر است در مقابله با مسائ خد امید باالیی دارند )شلتز شلتز ترجمه سید محمدي.)1392 برنگرایی از طریق تقیت آمادگی فرد در زمینه رابط عاطف اجتماعی تجربه حادث لذتبخ عاطف مثدت را افزای میدهد از این طریق به فرد کمک میکند تا در شرایط آرام یافتهتر خشبینانهتر )در مقاب شرایط

10 نق میانجیگرانه امید به زندگی در راب ه بین عام هاي راننژندي برنگرایی کیفیت زندگی بیماران دیالیزي 66 احتمالی استرسزا نگرانکننده( از تانمنديهاي ارتداطی شناختی خد براي ارزیابی عاطف هیجانها استفاده کند. یژگیهاي دیگر برنگرایی شام مثدت بدن قاطعیت اجتماعی بدن نیز میتانند به سهم خد آمادگیهاي فرد را در زمینه رابط عاطف اجتماعی تقیت همین امر سدب بهینهتر جندههاي مختلف سالمت ران امید به زندگی کیفیت زندگی افراد گردد. نتیجهگیری در مجمع یافتههاي مؤید آن بد که یژگیهاي رانشناختی د یژگی شخصیتی راننژندي برنگرایی ارتداط تنگاتنگی با برز تدام بیماري نارسایی کلیه دارند. این عام میتانند هم فشار رانی را ایجاد تشدید کنند که پیامد آن بیماري خاهد بد هم قادرند فشار رانی را تخفیف یا حذف نمایند که منجر به ت ابق بهتر با ریدادها نهایتا سالمت رانی میشد. همچنین متغیرهاي اثرگذار بر کیفیت زندگی هم به طر مستقیم هم غیر مستقیم عم میکنند. در اقع یژگیهاي شخصیتی راننژندي برنگرایی عاله بر اثر مستقیم بر کیفیت زندگی این افراد بر امید به زندگی بیماران یا به صرت دست کشیدن از هدف یا عدم تالش براي رسیدن به هدف اثر میگذارند. به طر کلی یافتههاي این میتاند تلیحاتی را براي کادر درمانی که با افراد دیالیزي در ارتداط هستند فراهم نماید. تشکر قدردانی نیسندگان بر خد الزم میدانند از معانت شی دانشگاه علم پزشکی قم مدیریت پرسن بخ دیالیز بیمارستانهاي کامکار- عربنیا حضرت آیت ا... گلپایگانی حضرت علی ابن ابی الب )ع( تشکر قدردانی نمایند.

11 الهام نظامیپر همکاران 67 منابع Atashrouz, B. (2007). Anticipated progress through five personality traits attachment. M.Sc. Thesis. Shahid Beheshti University, Tehran. [In Persian] Bahrami, B. (2012). The mediating role of cognitive emotion regulation strategies and goal setting on the relationship between personality traits and quality of life in patients with cancer. M.Sc. thesis in psychology. University of Mashhad Ferdosi. [In Persian] Baljani, E., Kazemi, M., Amanpour, E., Tizfahm, T. (2011). A survey on relationship between religion, spiritual wellbeing, hope and quality of life in patients with cancer. Evidence Based Care. 1(1), [In Persian] Bekelman, D.B., Parry, C., Curlin, F.A., Yamashita, T.E., Fairclough, D.L., Wamboldt, F.S. (2010). A Comparison of Two Spirituality Instruments and Their Relationship to Depression and Quality of Life in Chronic Heart Failure. J Pain Symptom Manage. 39(3), Bernardo, M., Gonzalez, G., Garrosa, L. (2005). Personality and subjective well-being, big five correlates and demographic variables. Personality and Individual Differences. 38(7), Carr, A. (2004). Positive psychology: The science of happiness and human strengths. Routledge. Cooper, C.L. (2000). Theories of organizational stress USA: Oxford University. Eslami, A.A., Rabiei, L., Khayri, F., Nooshabadi, M.R.R., Masoudi, R. (2014). Sleep quality and spiritual wellbeing in hemodialysis patients. Iranian Red Crescent Medical Journal. 16(7), Farahani, H.A., Arizi, H.R. (2005). Advanced research methods in the social sciences (practical approach to student discipline, behavioral, social sciences). Publication of Isfahan University. [In Persian] Fouladi, Z., Ebrahimi, A., Manshaei, G.R., Afshar, H., Fouladi, M. (2013). Investigation of relationship between positive psychological variables (spirituality and hope) psychopathology (depression, stress, anxiety) and quality of life in hemodialysis patients Isfahan. Journal of Research in Behavioural Sciences. 11(6), [In Persian] Furnham, A., Cheng, H. (2006). Personality and Happiness. Journal of Psychological Reports. 3(80), Grant, S., Langan-Fox, J., Anglim, J. (2009). The big five traits as predictors of subjective and psychological well-being. Psychol Rep. 105(1), Hassani, J., Azadfallah, P., Rasoulzade Tabatabaie, S.K., Ashayeri, H. (2008). The Assessment of Cognitive Emotion Regulation Strategies According to Neuroticism and Extraversion Personality Dimensions. Advances in Cognitive Science. 10(4), [In Persian] Hayes, N., Joseph, S. (2003). Big 5 correlates three measures of subjective well-being. personality & individual differences. 34(4), Hosseinsabet, F., Fayezipour, M. (2014). The Correlation of Personality Characters and Hope in HIV- Positive Patients. Counseling & psychotherapy culture. 4(16), [In Persian]

12 نق میانجیگرانه امید به زندگی در راب ه بین عام هاي راننژندي برنگرایی کیفیت زندگی بیماران دیالیزي 68 Johnson, S.J., Batey, M., Holdsworth, L. (2009). Personality and health, the mediating role of trait emotional intelligence and work locus of control. Personality and Individual Differences. 47(5), Kermani, Z., Khodapanahi, M., Heidari, M. (2011). Psychometrics features of the Snyder Hope Scale. Journal of Applied Psychology. 5(3), [In Persian] Kirby, K. (2013). Nursing textbooks: comparative representation of physicians and advanced practice nurses [Honor Thesis]. US: Hampshire University. Lockenhoff, C.E., Ironson, G.H., Ocleirigh, C., Costa, P.T. (2009). Fivefactor model personality traits, spirituality/religiousness, and mental health among people living with HIV. Journal of research in personality. 77(5), Löckenhoff, C.E., Sutin, A.R., Ferrucci, L., Costa, P.T. (2008). Personality traits and subjective health in the later years, the association between NEO-PI-R and SF-36 in advanced age is influenced by health status. Journal of Research in Personality. 42(5), Mousavi Movahed, M., Komeili Movahed, T., Komeili Movahed, A., Dolati, M. (2007). Assessment of adequacy of dialysis in patients under continuous hemodialysis in Kamkar and Hazrat Vali-e-Asr hospitals. Qom University of Medical Sciences Journal. 2(1), Narimani, M., Rafigh Irani, S. (2008). A survey of relationship between coping styles and mental health in patients undergoing hemodialytic treatment. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2(38), Nejat, S., Montazeri, A., Halakouei, N.K., Mohammad, K., Majdzadeh, S.R. (2006). Standardizing the World Health Organization questionnaire, Translation and validation study of the Iranian version. Journal of health school and Health Research Institute. 4, [In Persian] Pipe, T.B., Kelly, A., LeBrun, G., Schmidt, D., Atherton, P., Robinson, C. (2008). A Prospective Descriptive Study Exploring Hope, Spiritual Well- Being, and Quality of Life in Hospitalized Patients. Medsurg Nurs. 17(4), Rambod, M., Rafii, F., Hosseini, F. (2009). Quality of life in patients with end stage renal disease. Hayat. 14(2), Schultz, D.P., Schultz, S.E. (2005). Theories of Personality. 8 th Edition. Translated by: Sayed Mohammadi, Y. Publication Institude Virayesh. [In Persian] Smeltzer, S.C.B.B. (2003). Bruuner & Suddarth text book of medical surgical nursing. 10th ed. Lippincott:Wiliams Wilkins. Snyder, C.R., Peterson, C. (2000). Handbook of hope, theory, measures & applications. San Diego, Academic Press. Vatankhah, H.R., Abolghasemi, Sh. (2009). Personality psychology. Ahsan publication. Tehran. [In Persian] Vollrath, M., Torgersen, S. (2000). Personality types and coping. Personality and Individual Differences. 29(2), Zhang, Q-L., Rothenbacher, D. (2008). Prevalence of chronic kidney disease in population-based studies: systematic review. BMC Public Health. 8(1), 117.

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

Factor Structure and Psychometric Properties of Iranian Version of External Shame scale

Factor Structure and Psychometric Properties of Iranian Version of External Shame scale Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Vol. 2/ No. 2/ Summer 2015 Page: Factor Structure and Psychometric Properties of Iranian Version of External Shame scale Aliakbar foroughi 1, Sajad khanjani

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك آزمایش : پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك -- مقدمه هدف از این آزمایش بدست آوردن فرکانس قطع بالاي تقویتکننده امیتر مشترك بررسی عوامل تاثیرگذار و محدودکننده این پارامتر است. شکل - : مفهوم پهناي باند تقویت

Διαβάστε περισσότερα

تصاویر استریوگرافی.

تصاویر استریوگرافی. هب انم خدا تصاویر استریوگرافی تصویر استریوگرافی یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی )صفحه کاغذ( تعیین میکنند. کاربردها بررسی ناهمسانگردی

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه ) هندسه تحلیلی جبر خطی ( خط صفحه ) z معادالت متقارن ) : خط ( معادله برداری - معادله پارامتری P فرض کنید e معادلهی خطی باشد که از نقطه ی P به مازات بردار ( c L ) a b رسم شده باشد اگر ( z P ) x y l L نقطهی

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه صنعتی شریف پاسخنامه امتحان میانترم اقتصاد کالن پیشرفته دکتر محمدحسین رحمتی- پاییز ۵۹۳۱ نویسنده: ناصر امنزاده سوال ۱(

دانشگاه صنعتی شریف پاسخنامه امتحان میانترم اقتصاد کالن پیشرفته دکتر محمدحسین رحمتی- پاییز ۵۹۳۱ نویسنده: ناصر امنزاده سوال ۱( بسمه تعالی دانشگاه صنعتی شریف پاسخنامه امتحان میانترم اقتصاد کالن پیشرفته دکتر محمدحسین رحمتی- پاییز ۵۹۳۱ نیسنده: ناصر امنزاده سال ۱( N در این مساله n کدام از نیرهای کار را به معنی ساعت کاری یک فرد را

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 1-8 -مقدمه 1 تقویت کننده عملیاتی (OpAmp) داراي دو یا چند طبقه تقویت کننده تفاضلی است که خروجی- هاي هر طبقه به وروديهاي طبقه دیگر متصل شده است. در انتهاي این تقویت کننده

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { }

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { } هرگاه دسته اي از اشیاء حروف و اعداد و... که کاملا"مشخص هستند با هم در نظر گرفته شوند یک مجموعه را به وجود می آورند. عناصر تشکیل دهنده ي یک مجموعه باید دو شرط اساسی را داشته باشند. نام گذاري مجموعه : الف

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر نگرانی و نشخوارگری بر توانایی های شناختی با توجه به نقش میانجیگری هوش هیجانی

تأثیر نگرانی و نشخوارگری بر توانایی های شناختی با توجه به نقش میانجیگری هوش هیجانی مجله دانشگاه علم پزشکی شهرکرد/ دره 9 شماره 4/ مهر آبان 9-02 396/ مقاله پژهشی تأثیر بر با تجه به نقش میانجیگری هش هیجانی * سهراب امیری فیرزه سپهریان آذر گره ران شناسی دانشگاه ارمیه ارمیه ایران. تاریخ دریافت:

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i.

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i. محاسبات کوانتمی (671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: محمد جواد داوري جلسه 3 می شود. ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل توان افزایش دو دارایی طال و دالر به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دالر بر مبنای دارایی پایه طال با سری زمانی

تحلیل توان افزایش دو دارایی طال و دالر به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دالر بر مبنای دارایی پایه طال با سری زمانی مجله مهندسي مالي مديريت اراق بهادار شماره سيچهارم / بهار 5931 تحلیل تان افزایش د دارایی طال دالر به منظر محاسبه ارزش اختیار تانی دالر بر مبنای دارایی پایه طال با سری زمانی 1 مرتضیرحمانی تاریخ دریافت: 31/09/21

Διαβάστε περισσότερα

بررسی خواص کوانتومی حالت های همدوس دو مدی درهمتنیده

بررسی خواص کوانتومی حالت های همدوس دو مدی درهمتنیده بررسی خاص کانتمی حالت های همدس د مدی درهمتنیده 2 ندا غفریان م. ر. علی آهنج محسن سربیشه ای 1 1 1. گره فیزیک دانشگاه خیام مشهد 2. گره فیزیک دانشکده علم پایه دانشگاه فردسی مشهد چکیده حالت های همدس نزدیکترین

Διαβάστε περισσότερα

ع م ا د ی) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م دیری ت آ م و ز شی د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال می و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ی ا ز د ه م ش م ا ر ه 2 تابستان 6931 85-18 ص ص 0 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی ا

Διαβάστε περισσότερα

بررسی ویژگی هاي شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه هاي

بررسی ویژگی هاي شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه هاي مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دوره هفتم شماره اول بهار 86 صفحات 77 تا 8 بررسی ویژگی هاي شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه هاي اردبیل Downloaded from jarums.arums.ac.ir at :40 IRDT on Friday

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

چکیده مقدمه کلید واژه ها:

چکیده مقدمه کلید واژه ها: چکیده طی دهه های گذشته سازمان های بسیاری در اقسا نقاط جهان سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP را اتخاذ کرده اند. در باره ی منافع حسابداری اتخاذ سیستم های سازمانی تحقیقات کمی در مقیاس جهانی انجام شده است.

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from zjrms.ir at 23: on Sunday July 1st 2018

Downloaded from zjrms.ir at 23: on Sunday July 1st 2018 [ ;] Niesser Pole IQ χ p Chan Gardner email: mmousavi.msc@gmail.com . p p > Bar-on AISS SPSS-11 χ Bar-on p p. Aremu Adeymo Geher. Petridis Marques References 1. Goleman D. Emotinal Intelligence. New York:

Διαβάστε περισσότερα

سی سز ا اي ت ر ض و ا ی ح

سی سز ا اي ت ر ض و ا ی ح ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی م د ي ر ي ت آ م ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 2 تابستان 4931 ص ص -8 1 1 9 7 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ا خ ال ق ح ر فه ا ی ر ض ا ی ت ا

Διαβάστε περισσότερα

صدیقه اظهری سید رضا مظلوم نگار اصغریپور

صدیقه اظهری سید رضا مظلوم نگار اصغریپور IJOGI, Vol. 9, No. 0, pp. 99, May 206 دره نزدهم شماره 0 صفحه: 0 هفته دم خرداد 05 ارتباط مذهب با عملکرد جنسی زنان سنین بارری زهرا کامیا ینیاب 2 صدیقه اظهری سید رضا مظلم دکتر 4 نگار اصغریپر دانشجی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ(

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( فرض کنید جمعیت یک دارای میانگین و انحراف معیار اندازه µ و انحراف معیار σ باشد و جمعیت 2 دارای میانگین µ2 σ2 باشند نمونه های تصادفی مستقل از این دو جامعه

Διαβάστε περισσότερα

شاخصهای پراکندگی دامنهی تغییرات:

شاخصهای پراکندگی دامنهی تغییرات: شاخصهای پراکندگی شاخصهای پراکندگی بیانگر میزان پراکندگی دادههای آماری میباشند. مهمترین شاخصهای پراکندگی عبارتند از: دامنهی تغییرات واریانس انحراف معیار و ضریب تغییرات. دامنهی تغییرات: اختالف بزرگترین و

Διαβάστε περισσότερα

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )( shimiomd خواندن مقاومت ها. بررسی قانون اهم برای مدارهای متوالی. 3. بررسی قانون اهم برای مدارهای موازی بدست آوردن مقاومت مجهول توسط پل وتسون 4. بدست آوردن مقاومت

Διαβάστε περισσότερα

همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین

همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین دو صفت متغیر x و y رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر و آیا می توان یک مدل ریاضی و یک رابطه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس مجتبی خمسه

بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس مجتبی خمسه بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس پیمان ترکزاده مجتبی خمسه یونس گودرزي - استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشجوي کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تحصیلات تکمیلی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی فیلتر قابل کنترل توان پایین Gm-C براساس تکنولوژیμm 0.18 با استفاده از زوج اینورتر های CMOS

طراحی فیلتر قابل کنترل توان پایین Gm-C براساس تکنولوژیμm 0.18 با استفاده از زوج اینورتر های CMOS طراحی فیلتر قابل کنترل تان پایین Gm-C براساس تکنلژیμm 0.18 با استفاده از زج اینرتر های CMOS مرضیه ابراهیمی کهریزسنگی )1( مهدی دلتشاهی )2( )2( کارشناس ارشد-گره برق دانشگاه آزاد اسالمی احد علم تحقیقات اراک-ایران

Διαβάστε περισσότερα

تعیین وضعیت حرکتی کودکان مبتلا به اختلالات مهارتهاي حرکتی با استفاده از دو مقیاس بازتاب و هوشبهر حرکتی

تعیین وضعیت حرکتی کودکان مبتلا به اختلالات مهارتهاي حرکتی با استفاده از دو مقیاس بازتاب و هوشبهر حرکتی صفحات -9 1 پرستاري مامایی جامع نگر سال 24 شماره 73 پاییز 93 تعیین ضعیت حرکتی کدکان مبتلا به اختلالات مهارتهاي حرکتی با استفاده از د مقیاس بازتاب هشبهر حرکتی 3 2 1* پژهشگران: پرین راجی نرالدین نخستین انصاري

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

Predict the Test Anxiety based on Early Maladaptive Schems among Second Grade High School Students in Gorgan

Predict the Test Anxiety based on Early Maladaptive Schems among Second Grade High School Students in Gorgan Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Vol. 4/ No. 2/ Summer 2017 Page: 47-57 Predict the Test Anxiety based on Early Maladaptive Schems among Second Grade High School Students in Gorgan Jafar Shabani

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل الگوریتم پیدا کردن ماکزیمم

تحلیل الگوریتم پیدا کردن ماکزیمم تحلیل الگوریتم پیدا کردن ماکزیمم امید اعتصامی پژوهشگاه دانشهاي بنیادي پژوهشکده ریاضیات 1 انگیزه در تحلیل الگوریتم ها تحلیل احتمالاتی الگوریتم ها روشی براي تخمین پیچیدگی محاسباتی یک الگوریتم یا مساله ي

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

رابطه بین توکل به خدا کیفیت زندگی و امید به زندگی در معلمان ناحیه یک ساري

رابطه بین توکل به خدا کیفیت زندگی و امید به زندگی در معلمان ناحیه یک ساري نشریه اسلام و سلامت دوره اول جلد 1(1) بهار 93 صفحه رحم جایگزین از دیدگاه حقوقی/ سید غلامعلی جورسرایی و دیگران دانشگاه علوم پزشکی بابل نشریه اسلام و سلامت دوره اول شماره دوم تابستان 93 صفحه: 15-21 رابطه

Διαβάστε περισσότερα

اثر مستقیم و غیرمستقیم عواطف بر اضطراب و افسردگی سالمندان: نقش میانجی دشواری در نظمجویی هیجان

اثر مستقیم و غیرمستقیم عواطف بر اضطراب و افسردگی سالمندان: نقش میانجی دشواری در نظمجویی هیجان مجله روانشناسی بالینی سال هشتم شماره 2 )پیاپی 03 ( تابستان 9015 اثر مستقیم و غیرمستقیم عواطف بر اضطراب و افسردگی سالمندان: نقش میانجی دشواری در نظمجویی هیجان تاریخ دریافت: 49/2/5 تاریخ پذیرش: 45/3/25 الهه

Διαβάστε περισσότερα

پایدار سازی سیستم های چندجمله ای غیرخطی در معرض نویز سیستم و اعوجاج کمی سازی

پایدار سازی سیستم های چندجمله ای غیرخطی در معرض نویز سیستم و اعوجاج کمی سازی پایدار سازی سیستم های چندجمله ای غیرخطی در معرض نیز سیستم اعجاج کمی سازی علی رضا فرهادی استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف afarhadi@sharifedu )تاریخ دریافت مقاله 4994/9/4 تاریخ پذیرش مقاله

Διαβάστε περισσότερα

یک روش نوین جهت محاسبه اندازه مخروط وابستگی در فضای سه بعدی برای مترجمهای موازیساز

یک روش نوین جهت محاسبه اندازه مخروط وابستگی در فضای سه بعدی برای مترجمهای موازیساز یک رش نین جهت محاسبه اندازه مخرط ابستگی در فضای سه بعدی برای مترجمهای مازیساز شبنم محجب فاطمه حقدست کیشاهی گره کامپیتر دانشگاه آزاداسالمی احد لنگرد shabam. mahjoub@ahoo.com گره ریاضی دانشگاه آزاداسالمی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه مدل هاي حاشیه اي و انتقال براي تحلیل پاسخ هاي دو حالتی: یک مطالعه شبیه سازي

مقایسه مدل هاي حاشیه اي و انتقال براي تحلیل پاسخ هاي دو حالتی: یک مطالعه شبیه سازي مقایسه مدل هاي حاشیه اي و انتقال براي تحلیل پاسخ هاي دو حالتی: یک مطالعه شبیه سازي 3 2 2 2 1 فرید زایري سوده شهسواري احمدرضا باغستانی سارا جام برسنگ وحید لهرابیان 1) مرکز تحقیقات پروتي ومیکس دانشکده پیراپزشکی

Διαβάστε περισσότερα

د ا ر م د و م ح م ر ی ا ر ی ح ب د ی م ح ن ن ا م ر ه ق ا ر ا س د

د ا ر م د و م ح م ر ی ا ر ی ح ب د ی م ح ن ن ا م ر ه ق ا ر ا س د ه) ع ل ا ط م ی ی ا ت س و ر ی ا ه ه ا گ ت ن و ک س ی د ب ل ا ک ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه ه ن ا خ ش ق ن ) ک ن و ی ا ت س و ر م ر ی م س ن ا ت س ر ه ش : ی د ر و م 1 ی د ا ر م د و م ح م ر و ن م ا ی پ ه ا گ

Διαβάστε περισσότερα

2/13/2015 حمیدرضا پوررضا H.R. POURREZA 2 آخرین گام در ساخت یک سیستم ارزیابی آن است

2/13/2015 حمیدرضا پوررضا H.R. POURREZA 2 آخرین گام در ساخت یک سیستم ارزیابی آن است 1 ارزیا ی م حمیدرضا پوررضا قد 2 آخرین گام در ساخت یک سیستم ارزیابی آن است 1 ف ی ا ط لاحات 3 :Degrees of Freedom (DOF) این اصطلاح در سیستمهاي ردیاب استفاده میشود و بنابه تعریف عبارتست از آزادي حرکت انتقالی

Διαβάστε περισσότερα

تعارض کار-خانواده (WFC) به عنوان پیشبین خشنودي شغلی

تعارض کار-خانواده (WFC) به عنوان پیشبین خشنودي شغلی ص( چکیده تعارض کار-خانواده (WFC) به عنوان پیشبین خشنودي شغلی 2 محمدحسین متشرعی دکتر عبدالکاظم نیسی دکتر نسرین ارشدي مقدمه: امروزه تعارض کار-خانواده (WFC) به عنوان موضوع تهدید کننده بسیاري از شاخص هاي مهم

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی نسبت حداکثرتغییر مکان غیرالاستیک به الاستیک در رابطه تغییر مکان هدف در تحت شتاب نگاشتهاي ایران و شتاب نگاشت هاي مصنوعی

ارزیابی نسبت حداکثرتغییر مکان غیرالاستیک به الاستیک در رابطه تغییر مکان هدف در تحت شتاب نگاشتهاي ایران و شتاب نگاشت هاي مصنوعی ارزیابی نسبت حداکثرتغییر مکان غیرالاستیک به الاستیک در رابطه تغییر مکان هدف در دستورالعمل بهسازي لرزه اي(نشریه 360 ( تحت شتاب نگاشتهاي ایران و شتاب نگاشت هاي مصنوعی 2 1 محمدعلی برخورداري ایمان باحشمت دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

رابطه بین مو لفه هاي سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان (اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی)

رابطه بین مو لفه هاي سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان (اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی) فصلنامه پژوهشهاي مدیریت ویژهنامه شماره / 96 پاییز 1391 رابطه بین مو لفه هاي سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان (اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی) غلامرضا معمارزاده دانشیار عضو

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version بررسی تاثیر آموزش بهداشت از طریق مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی نگرش رابطین بهداشت درباره تست پاپ اسمیر در مراکز شهري شهرستان قزوین 47 46 45 *افسانه یخ فروشها مهناز صلحی فربد عبادي فردآذر چکیده مقدمه: سرطان

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتری بانک ها )مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور(

بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتری بانک ها )مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور( ISSN: 2476-5066 www.uctjournals.com فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره 2 شماره 4 زمستان 395 صفحات -29 227 بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر بانک ها )مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور( و تورج صادقی

Διαβάστε περισσότερα

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت شهریر ماه 32 شیراز- ایران رح اله فتحی بررسی رابطه تعهد سازمانی ابعاد شغلی ( رب شرکت بهره بر نفت گاز گچساران اساس مدلJDI ( در نبتکار 6 5 * سعید دالر فرد رسل تباشیر قدرت اله انصاری تلی افرغی رح اله ناصری

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت و رهبري شده است در همین زمینه تحقیقات مختلفی. Downloaded from ethicsjournal.ir at 5: on Wednesday September 5th 2018

مدیریت و رهبري شده است در همین زمینه تحقیقات مختلفی. Downloaded from ethicsjournal.ir at 5: on Wednesday September 5th 2018 نقش هیتیا ی ب بهاي اخلاقی ککنان در نتایج عملکي Downloaded from ethicsjournal.ir at 5:42 +0430 on Wednesday September 5th 208 چکیده گ. 2 رري اخلاقی دکتر هشنگ تقیده غلامرضا سلطانی فسقندیس 2. گره مدیریت احد

Διαβάστε περισσότερα

تخمین با معیار مربع خطا: حالت صفر: X: مکان هواپیما بدون مشاهده X را تخمین بزنیم. بهترین تخمین مقداری است که متوسط مربع خطا مینیمم باشد:

تخمین با معیار مربع خطا: حالت صفر: X: مکان هواپیما بدون مشاهده X را تخمین بزنیم. بهترین تخمین مقداری است که متوسط مربع خطا مینیمم باشد: تخمین با معیار مربع خطا: هدف: با مشاهده X Y را حدس بزنیم. :y X: مکان هواپیما مثال: مشاهده نقطه ( مجموعه نقاط کنارهم ) روی رادار - فرض کنیم می دانیم توزیع احتمال X به چه صورت است. حالت صفر: بدون مشاهده

Διαβάστε περισσότερα

ک ت اب درس ی ن ظ ری ه گ راف ب الاک ری ش ن ان و ران گ ان ات ه ان (ح ل ت ع دادي از ت م ری ن ه اي ف ص ل ه اي 4 و 5) دک ت ر ب ی ژن ط اي ري

ک ت اب درس ی ن ظ ری ه گ راف ب الاک ری ش ن ان و ران گ ان ات ه ان (ح ل ت ع دادي از ت م ری ن ه اي ف ص ل ه اي 4 و 5) دک ت ر ب ی ژن ط اي ري ک ت اب درس ی ن ظ ری ه گ راف ب الاک ری ش ن ان و ران گ ان ات ه ان (ح ل ت ع دادي از ت م ری ن ه اي ف ص ل ه اي 4 و 5) دک ت ر ب ی ژن ط اي ري دان ش ک ده ي ع ل وم ری اض ی دان ش گ اه ص ن ع ت ی اص ف ه ان Copyright

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه آزما ی ش شش م: پا س خ فرکا نس ی مدا رات مرتبه اول هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها بدست

Διαβάστε περισσότερα

بررسی ابعاد و مدل سرمایه اجتماعی در سازمانهای ورزشی

بررسی ابعاد و مدل سرمایه اجتماعی در سازمانهای ورزشی مطالعات مدیریت راهبردی رفتار سازمانی در رزش سال ال شماره 4 زمستان 11 صص -1 بررسی ابعاد مدل در سازمانهای رزشی شعله خداداد کاشی محمد گدرزی )تاریخ دریافت مقاله: 9212/70/2 تاریخ پذیرش مقاله: 9212/71/9( چکیده

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue/Summer 0 PP: -34 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل س و م. ش م ا ر ه ی ا ز د ه م ت ا ب س ت ا ن 9 3 ص ص : 3-4 ب ر

Διαβάστε περισσότερα

سايت ويژه رياضيات درسنامه ها و جزوه هاي دروس رياضيات

سايت ويژه رياضيات   درسنامه ها و جزوه هاي دروس رياضيات سايت ويژه رياضيات درسنامه ها و جزوه هاي دروس رياضيات دانلود نمونه سوالات امتحانات رياضي نمونه سوالات و پاسخنامه كنكور دانلود نرم افزارهاي رياضيات و... کانال سایت ریاضی سرا در تلگرام: https://telegram.me/riazisara

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system سیستم زیر حرارتی ماهواره سرفصل های مهم 1- منابع مطالعاتی 2- مقدمه ای بر انتقال حرارت و مکانیزم های آن 3- موازنه انرژی 4 -سیستم های کنترل دما در فضا 5- مدل سازی عددی حرارتی ماهواره 6- تست های مورد نیاز

Διαβάστε περισσότερα

ا و ن ع ه ب ن آ ز ا ه ک ت س ا ی ی ا ه ی ن و گ ر گ د ه ب ط و ب ر م ر ص ا ح م ی م ل ع ث ح ا ب م ی ا ه ه ی ا م ن و ر د ز ا ی ک ی ی

ا و ن ع ه ب ن آ ز ا ه ک ت س ا ی ی ا ه ی ن و گ ر گ د ه ب ط و ب ر م ر ص ا ح م ی م ل ع ث ح ا ب م ی ا ه ه ی ا م ن و ر د ز ا ی ک ی ی ه) ع ل ا ط م 5 9 ن ا ت س م ز / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ن د ب مدیریت و ن د ش نی ا ه ج بین ه ط ب ا ر تی خ ا ن ش ه ع م ا

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

و ر ک ش ر د را ن ندز ما ن تا ا س ی یا را

و ر ک ش ر د را ن ندز ما ن تا ا س ی یا را ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 3 2-9 4 2 : ص ص ی د ن ب ه ن ه پ و ی ن ا ه ج د ی ش ر و خ ش ب ا ت ن ا ز ی م

Διαβάστε περισσότερα

آموزش SPSS مقدماتی و پیشرفته مدیریت آمار و فناوری اطالعات -

آموزش SPSS مقدماتی و پیشرفته مدیریت آمار و فناوری اطالعات - آموزش SPSS مقدماتی و پیشرفته تهیه و تنظیم: فرزانه صانعی مدیریت آمار و فناوری اطالعات - مهرماه 96 بخش سوم: مراحل تحلیل آماری تحلیل داده ها به روش پارامتری بررسی نرمال بودن توزیع داده ها قضیه حد مرکزی جدول

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

تمرینات درس ریاض عموم ٢. r(t) = (a cos t, b sin t), ٠ t ٢π. cos ٢ t sin tdt = ka۴. x = ١ ka ۴. m ٣ = ٢a. κds باشد. حاصل x٢

تمرینات درس ریاض عموم ٢. r(t) = (a cos t, b sin t), ٠ t ٢π. cos ٢ t sin tdt = ka۴. x = ١ ka ۴. m ٣ = ٢a. κds باشد. حاصل x٢ دانش اه صنعت شریف دانش ده ی علوم ریاض تمرینات درس ریاض عموم سری دهم. ١ سیم نازک داریم که روی دایره ی a + y x و در ربع اول نقطه ی,a را به نقطه ی a, وصل م کند. اگر چ ال سیم در نقطه ی y,x برابر kxy باشد جرم

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

قلبی- عروقی و تنفسی ناشی از مواجهه با ازن در شهر اهواز در سال 1390 بود.

قلبی- عروقی و تنفسی ناشی از مواجهه با ازن در شهر اهواز در سال 1390 بود. مقاله پژهشی برآرد مارد مرگ در اثر ١٣ بهمن ۱۰۷۳-۱۰۸۲ ١٣٩٣ عرقی تنفسی ناشی از ماجهه با ازن در شهر اهاز در سال 1390 4 3 2 2 1 سحر گراندي عبدالکاظم نیسی غلامرضا گدرزي مهدي ثقی نیري محمد جاد محمدي دریافت مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

بررسی نقش صمیمیت اجتماعی و شادکامی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

بررسی نقش صمیمیت اجتماعی و شادکامی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی Journal of Research in Psychology and Education شماره شانزدهم بهار 1396 صص 15-25 15-25 Vol 2, No 16, 2017, P شماره شاپا )2476-6119( ISSN (2476-6119) بررسی نقش صمیمیت

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري. 2 الگوریتم جستجوي Grover 1.2 مسا له 2.2 مقدمات محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري. 2 الگوریتم جستجوي Grover 1.2 مسا له 2.2 مقدمات محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: هیربد کمالی نیا جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري مدل هایی که در جلسه ي پیش براي استفاده از توابع در الگوریتم هاي کوانتمی بیان

Διαβάστε περισσότερα

Nonparametric Shewhart-Type Signed-Rank Control Chart with Variable Sampling Interval

Nonparametric Shewhart-Type Signed-Rank Control Chart with Variable Sampling Interval International Journal of Industrial Engineering & Production Management 2013) ugust 2013, Volume 24, Number 2 pp. 183-189 http://ijiepm.iust.ac.ir/ Nonparametric Shewhart-Type Signed-Rank Control Chart

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from ethicsjournal.ir at 23: on Tuesday September 25th 2018

Downloaded from ethicsjournal.ir at 23: on Tuesday September 25th 2018 فصلنامه اخلاق در علوم و فن اوري سال دوازدهم شماره 396 2 Downloaded from ethicsjournal.ir at 23:06 +0330 on Tuesday September 25th 208 چکیده سرآغاز (مقالە پژوهشی) ارتباط خودکارآمدي در تصمیمگیري شغلی و جوکاري

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار بماند ولی در فیدبک مثبت هدف فقط باال بردن بهره است در

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

تابآوری به عنوان میانجی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و شادکامی

تابآوری به عنوان میانجی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و شادکامی تابآوری به عنوان میانجی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و شادکامی زهرا قلی پور 1 2 سید علی مرعشی 3 مهناز مهرابی زاده هنرمند نسرین ارشدی 4 تاریخ وصول: 4331/8/3 تاریخ پذیرش: 4331/41/41 چکیده افزار پژوهش حاضر با

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

چکیده مقدمه 1 ج ه ریا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره شاپا ۶٠٨٣-٢٠٠٨. Downloaded from jamlu.liau.ac.ir at 18: on Tuesday July 10th 2018

چکیده مقدمه 1 ج ه ریا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره شاپا ۶٠٨٣-٢٠٠٨. Downloaded from jamlu.liau.ac.ir at 18: on Tuesday July 10th 2018 م ماره ٢ ایپ پ ی ٢٩ تان ٩٠ ص ص ۵۵-۶۴ ج ه ریا یات کار دی ا د لا جان سال شاپا ۶٠٨٣-٢٠٠٨ Downloaded fro jalu.lau.ac.r at 8: on uesda Jul th 8 رش مستقل از معکس زن دار برای حل معادله مقدار یژه رسید مقاله: 89//9

Διαβάστε περισσότερα

یدنورهش راتفر و یلغش تیاضر ینامزاس تیوه نیب طابترا یسررب ناراتسرپ رد یرلگیب دوعسم ییابطابط روپ یلین ربکا هدیکچ ییابطابط روپ یلین ربکا

یدنورهش راتفر و یلغش تیاضر ینامزاس تیوه نیب طابترا یسررب ناراتسرپ رد یرلگیب دوعسم ییابطابط روپ یلین ربکا هدیکچ ییابطابط روپ یلین ربکا شهروندی رفتار و شغلی رضایت سازمانی هویت بین ارتباط بررسی پرستاران در بیگلری مسعود طباطبایی نیلیپور اکبر چکیده لزوم بیماران از کیفیت با مراقبت ارایه و شغل در اضطراب پرستاران کار حساسیت مقدمه: بروز بر مؤثر

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

آمادهسازي و بررسی آزمایشگاهی دو نوع داربست کامپوزیتی داراي ژلاتین براي کاربردهاي مهندسی بافتهاي سخت

آمادهسازي و بررسی آزمایشگاهی دو نوع داربست کامپوزیتی داراي ژلاتین براي کاربردهاي مهندسی بافتهاي سخت مجله دندانپزشکی دانشگاه علم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی تهران (دره 7 شماره 3 پاییز 393) آمادهسازي بررسی آزمایشگاهی د نع داربست کامپزیتی داراي ژلاتین براي کاربردهاي دکتر هانیه مهندسی بافتهاي سخت نجه دهیان

Διαβάστε περισσότερα

عنوان مقاله: پیش بینی اختالل شخصیت ضد اجتماعی بر اساس باورهای شخصی با میانجیگری ترس از ارزیابی منفی در معتادین

عنوان مقاله: پیش بینی اختالل شخصیت ضد اجتماعی بر اساس باورهای شخصی با میانجیگری ترس از ارزیابی منفی در معتادین عنوان مقاله: پیش بینی اختالل شخصیت ضد اجتماعی بر اساس باورهای شخصی با میانجیگری ترس از ارزیابی منفی در معتادین نام و نام خانوادگی نویسنده اول: مرضیه صمیمی نژاد کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت دانشکده روانشناسی

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

نقش ميانجي تفكر استراتژيك در رابطه بين سبكهاي رهبري و فرهنگ سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان کردستان

نقش ميانجي تفكر استراتژيك در رابطه بين سبكهاي رهبري و فرهنگ سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان کردستان Organizational Behavior Management in Sport Studies Vol. 3, No.12, Winter 2016, Pp: 2334 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره سوم شماره 21 زمستان 2931 صص: 1993 نقش ميانجي تفكر استراتژيك در رابطه بين

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطالعات بازاریابی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی

بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطالعات بازاریابی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی اطالعات بازاریابی بر عملکرد شرکت های کچک متسط استان مرکزی نیسندگان: حسن فراهانی دانش آمخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی A.zangaraki@yahoo.com رضا شعبانی دانشجی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

منطقه 9 شهر تهران شهناز ریماز مریم دستورپور سمیرا وصالی آذرشربیانی نرگس ساعیپور زهرا بیگی سحرناز نجات

منطقه 9 شهر تهران شهناز ریماز مریم دستورپور سمیرا وصالی آذرشربیانی نرگس ساعیپور زهرا بیگی سحرناز نجات مجله تخصصی اپیدمیولوژي ایران 1393 دوره 10 شماره 2: صفحات 48-55. مقاله پژوهشی بررسی کیفیت زندگی و عوامل مو ثر بر آن در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداري منطقه 9 شهر تهران 6 5 4 3 2 1 شهناز ریماز مریم

Διαβάστε περισσότερα

ارومیه ارومیه آدرس: موادوروشها:نوعپژوهش توصیفی-همبستگیبود.جامعهآماریپژوهش تمامیپرستاران

ارومیه ارومیه آدرس: موادوروشها:نوعپژوهش توصیفی-همبستگیبود.جامعهآماریپژوهش تمامیپرستاران مسؤولیت با کار در معنویت و حرفهای اخالق بین ارتباط مدلیابی کرمانشاه شهر دولتی بیمارستانهای پرستاران میان در اجتماعی شهودی مریم مهاجران بهناز چکیده بررسی که است سالمت مدیریت نظام در کلیدی موضوعی اجتماعی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی ارتباط بین بازاریابی اثربخش و

بررسی ارتباط بین بازاریابی اثربخش و شماره اول بررسی ارتباط بین بازاریابی اثربخش و هوشمندی رقابتی در باشگاههای ورزشی استان البرز کریم زهره وندیان- دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج البرز ایران. فرید محمدزاده- دانشجوی دکتری بازاریابی

Διαβάστε περισσότερα

ر ا ف ن ا ت س ا ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی م ل ع ت أ ی ه ی ا ض ع ا ی ل غ ش 3

ر ا ف ن ا ت س ا ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی م ل ع ت أ ی ه ی ا ض ع ا ی ل غ ش 3 زش م آ ت در م ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش م ه د ز ا د ل ا س 9 9-3 1 1 ص ص ق ا ت ش ا ن ب ش پ ر د ن ا م ز ا س ت ه ر ا ز گ ت م د خ ر

Διαβάστε περισσότερα

رابطه کنترل سازمانی ادراکشده و ترس از مجازات با وقتگذرانی اینترنتی کارکنان در محیط کار

رابطه کنترل سازمانی ادراکشده و ترس از مجازات با وقتگذرانی اینترنتی کارکنان در محیط کار فصلنامه مطالعات مدیریت فناری اطالعات سال سم شماره 21 تابستان 49 صفحات 12 تا 21 رابطه کنترل سازمانی ادراکشده ترس از مجازات با قتگذرانی اینترنتی کارکنان در محیط کار چکیده یسف محمدی شادان امیرحسین تقی مقدم

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα