ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010"

Transcript

1 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ ζηε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ γηα ηνλ αγσγό Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνύπνιε, θαζώο θαη ζηε κειέηε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκβαηόηεηαο ηνπ ζρεδίνπ κε ην επξσπατθό πξόγξακκα πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ Natura Οη δύν κειέηεο πνπ είραλ ππνβιεζεί ζηηο 6.10 επηζηξάθεθαλ ζηελ εηαηξία Trans Balkan Pipeline, ε νπνία έρεη πεξηζώξην δύν κελώλ λα ηηο επεμεξγαζηεί (ε/θ 24 Chasa, Σει/καηα ΓΣΔ όθηαο, Μόζραο). Νσξίηεξα ν βνύιγαξνο Π/ζ Boiko Borisov είρε επαλεηιεκκέλα αζθήζεη θξηηηθή ζην ζρέδην ηνπ αγσγνύ, δειώλνληαο όηη ε ρώξα ηνπ δελ ηθαλνπνηείηαη από ηηο κειέηεο (Πξαθηνξείν RIA Novosti 27.10, Πξαθηνξείν Novinite, 25.10). Σκήκα Δηδηθώλ Θεκάησλ / Γ/λζε Τπεξεζηώλ Δμσηεξηθνύ Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο ηε ζύζηαζε νκάδαο εξγαζίαο, ε νπνία ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζή ηεο σο ην ηέινο ηνπ έηνπο ζα δηακνξθώζεη θνηλή ζέζε Ρσζίαο θαη Διιάδαο γηα ην ζρέδην Μπνπξγθάο- Αιεμαλδξνύπνιε, αλαθέξζεθε ν ξώζνο ππνπξγόο Δλέξγεηαο Sergei Schmatko ζην πεξηζώξην ησλ εξγαζηώλ ηνπ δηεζλνύο ζπλεδξίνπ «Δλεξγεηαθόο Γηάινγνο ηεο Μόζραο» ( ) κεηά από ζπλάληεζε κε ηελ ΤΠΔΚΑ θα Σίλα Μπηξκπίιε. Ζ νκάδα εξγαζίαο ζα αζρνιεζεί κε όια ηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα, δήισζε ν ξώζνο αλ. ππνπξγόο Δλέξγεηαο Anatoly Yanovsky. Ζ Διιάδα έρεη ήδε νξηζηηθνπνηήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο από πιεπξάο ηεο, ελώ ε ξσζηθή πξόθεηηαη λα απνθαζίζεη ζύληνκα. ύκθσλα κε ηελ θα Μπηξκπίιε, νη δύν πιεπξέο επηβεβαίσζαλ όηη ν αγσγόο παξακέλεη πξνηεξαηόηεηα, ελώ δηαπίζησζαλ όηη ελαπόθεηηαη ζηε βνπιγαξηθή πιεπξά λα απνθαζίζεη ηη ζέιεη λα γίλεη ηειηθά (Πξαθηνξεία ITAR-TASS, RIA Novosti, Σει/καηα ΓΣΔ Μόζραο ). ύκθσλα κε ηνλ θ. Schmatko, ε Ρσζία θαη ε Διιάδα ζέβνληαη ηε ζέζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο Βνπιγαξίαο, ε νπνία επηζπκεί λα εθηηκήζεη κε όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηνπο πεξηβαιινληηθνύο θηλδύλνπο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ αγσγνύ. ΑΓΩΓΟ TGI (TURKEY- GREECE- ITALY) «Ο αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ TGI ζα απνβεί ζε όθεινο νιόθιεξεο ηεο Δπξώπεο. Πξόθεηηαη γηα έλα ηεξάζηην έξγν σξηκόηεηαο επξσπατθνύ επηπέδνπ. Έρνπκε δηαζθαιίζεη θεθάιαηα από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη θαίλεηαη όηη νη δύν ρώξεο θαη νη αληίζηνηρνη ζεζκνί ζπλεξγάδνληαη» δήισζε ν ΤΦΤΠΔΞ θ. πύξνο Κνπβέιεο ζε ζπλέληεπμε ζην πξαθηνξείν Anadolu κε ηελ επθαηξία ζηε επίζθεςεο ζηελ Αγθπξα γηα ηελ 4 ε Μεηθηή Γηππνπξγηθή Δπηηξνπήο Διιάδαο Σνπξθίαο. Αλέθεξε επίζεο όηη δε ζεσξεί ηνλ αγσγό TGI αληαγσληζηηθό ηνπ αγσγνύ Nabucco, θαζώο ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε κεηαθνξά όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο θπζηθνύ αεξίνπ από ην Αδεξκπατηδάλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο (Σει/κα ΓΣΔ Αγθπξαο, 26.10). Ο γεξκαληθόο ελεξγεηαθόο όκηινο RWE πξόηεηλε ηε δηαζύλδεζε ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ Σνπξθίαο-Διιάδαο-Ηηαιίαο (TGI) κε ηνλ αγσγό Nabucco (Pipelines International, 21.9). Απηό ζα κπνξνύζε λα γίλεη είηε επί ηνπξθηθνύ εδάθνπο, είηε κέζσ ηνπ αγσγνύ δηαζύλδεζεο Διιάδαο- Βνπιγαξίαο. 1

2 ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΔΟΓΔΗΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Ζ ηνπξθηθή εηαηξεία πεηξειαίσλ ΣΡΑΟ αξρίδεη ηνλ Ννέκβξην ηξηζδηάζηαηεο έξεπλεο - ην ηειεπηαίν ζηάδην πξηλ από ηε βπζνκέηξεζε θαη ηε γεώηξεζε - γηα αλεύξεζε πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμύ Μεξζίλεο θαη θαηερόκελεο Κύπξνπ (ε/θ ΑΛΖΘΔΗΑ, 29.10). Ο εθηειεζηηθόο αληηπξόεδξνο ηεο ΣΡΑΟ, Yurdal Öztas, δήισζε ζηελ Σ/Κ ε/θ Kibris (28.11) όηη ε δηαδηθαζία ηεο βπζνκέηξεζεο ζα μεθηλήζεη εληόο ηνπ 2011 θαη όηη ήδε έρνπλ αξρίζεη νη δηαπξαγκαηεύζεηο κε ακεξηθαληθνύο θαη άιινπο πεηξειατθνύο θνινζζνύο γηα ηελ εμόξπμε ησλ θνηηαζκάησλ. Πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Σνπξθίαο θαη «ΣΓΒΚ» ππνγξάθεθε από ηνλ ηνύξθν Τπνπξγό Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ Taner Yildiz θαη ηνλ Σ/Κ «ππνπξγό» Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο Sunat Atun (ε/θ Bugun, 22.10). Ο Λίβαλνο, αθνύ θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ΑΟΕ, πξόθεηηαη λα ππνγξάςεη παξόκνηα ζπκθσλία θαη κε ηελ πξία, δήισζε ν ιηβαλέδνο Π/ζ Saad Hariri κεηά ηελ ζπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Κύπξνπ Γεκήηξε Υξηζηόθηα ζηε Λεπθσζία (22.10). Απηό ζα επηηξέςεη ζηε ρώξα ηνπ λα πξνρσξήζεη ζε δηαγσληζκνύο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ αλαδήηεζε ππνζαιάζζησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ζηηο αξρέο ηνπ 2012 (Σει/κα ΓΣΔ Σει Αβίβ, 25.10). Σν Ηξάλ πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζε έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκό θπζηθνύ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ ζηελ Μεζόγεην ζηα ρσξηθά ύδαηα ηνπ Ληβάλνπ, ζύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ ππνπξγνύ Πεηξειαίνπ ηνπ Ηξάλ Masoud Mirkazemi. Ο ηξαλόο ππνπξγόο ππέγξαςε κε ην ιηβαλέδν νκόινγό ηνπ Gebran Bassil ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα αλαδήηεζεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ. Σν Ηξάλ θέξεηαη αθόκε λα εμεηάδεη ην ελδερόκελν παξάθακςεο ηνπ εκπάξγθν πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί κε ηελ δηνρέηεπζε θπζηθνύ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ ζε επξσπατθέο ρώξεο κέζσ ηνπ Ληβάλνπ (ηει/κα ΓΣΔ Σει Αβίβ, 5.10). Ζ εηαηξία Noble Energy μεθίλεζε ζηηο γεσηξήζεηο ζην «νηθόπεδν Leviathan-1» ηνπ Ηζξαήι θνληά ζηα αλεπίζεκα όξηα ησλ ΑΟΕ κε ηελ Κύπξν (ε/θ Φηιειεύζεξνο, 21.10). Ζ ππεξζύγρξνλε πισηή κνλάδα-γεσηξύπαλν, εηδηθή γηα κεγάια βάζε, Sedco Express, πνπ αλήθεη ζε εηαηξεία ηνπ Υηνύζηνλ θαη ελνηθηάζηεθε από ηε Noble Energy, ζα πξνρσξήζεη ζε ηξεηο γεσηξήζεηο ζε βάζνο ζάιαζζαο κ. θαη ζπλνιηθό ππνζαιάζζην βάζνο κέηξσλ. Οη γεσηξήζεηο ζα δηαξθέζνπλ πέληε κήλεο θαη αθνινύζσο ζα ηνπνζεηεζεί ε εμέδξα άληιεζεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. ηε ζπλέρεηα ην Sedcom Express πξνβιέπεηαη λα κεηαθηλεζεί αλαηνιηθά ζην νηθόπεδν Σακάξ, ηα δηθαηώκαηα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ νπνίνπ έρεη επίζεο ε Noble Energy, όπσο θαη ηεο γεηηνληθή πεξηνρήο «Οηθόπεδν 12» ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Γεδνκέλνπ όηη ε πιαηθόξκα γεσηξήζεσλ έρεη ελνηθηαζηεί από ηελ Noble Energy γηα 15 κήλεο θαη γηα θάζε πεξηνρή απαηηνύληαη πέληε κήλεο ηίζεηαη ην εξώηεκα αλ ε ηξίηε γεώηξεζε, πνπ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ην επηέκβξην ηνπ 2011, ζα είλαη ζην θππξηαθό «νηθόπεδν» (Σει/κα ΓΣΔ Λεπθσζίαο, 21.10). ε πεξίπησζε πνπ ηα απνζέκαηα αεξίνπ πνπ αλαθαιύθζεθαλ ζην Ηζξαήι είλαη ζεκαληηθά, ζα κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ππνζαιάζζηνο αγσγόο πνπ ζα θηάλεη απεπζείαο ζηελ Διιάδα θαη από εθεί ζα ζπλερίδεη κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο. Έηζη ε Διιάδα ζα κπνξεί λα αγνξάδεη θπζηθό αέξην γηα ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο θαη λα επσθειείηαη από ηε κεηαθνξά ζε άιιεο ρώξεο, ελώ ε Δπξώπε ζα πεηύρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο πεγέο πξνκήζεηάο ηεο, δήισζε ηζξαειηλόο αμησκαηνύρνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ ζπλάληεζε ειιήλσλ θαη ηζξαειηλώλ θπβεξλεηηθώλ αμησκαηνύρσλ (κε επηθεθαιήο γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά ηνλ Τπ. Δπηθξαηείαο θ. Υ. Πακπνύθε θαη ηνλ ΤΦΤΠΔΞ θ. Γ. Γόιιε, ). ην δηζέιηδν δ/κα ηεο ε/θ Maariv (13.10) ζεκεηώλεηαη όηη ε Διιάδα πξνηείλεη λα ππνγξαθεί ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμύ Ηζξαήι θαη ΔΔ, ελώ παξάιιεια ζα πξνζπαζήζεη λα πείζεη ηελ ΔΔ λα ζπκκεηάζρεη ζην θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνύ. Δάλ ην ζέκα πξνσζεζεί ζύληνκα θαη ν αγσγόο αεξίνπ θαηαζθεπαζζεί εληόο δπν εηώλ, εμεηάδεηαη ε πηζαλόηεηα παξνρήο θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Διιάδα ζηα ηέιε ηνπ 2012 από ην πεδίν Σακάξ (πνπ πξννξίδεηαη λα θαιύςεη εζσηεξηθέο αλάγθεο ηνπ Ηζξαήι) κέρξη λα αξρίζεη ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πνιύ κεγαιύηεξσλ απνζεκάησλ ηνπ πεδίνπ Λεβηάζαλ ην (ηει/κα ΓΣΔ Δι Αβίβ, 13.10). Σξνπνπνηήζεθε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή παξάγξαθνο ζε Ψήθηζκα πνπ πηνζέηεζε ζηηο 8.10 ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην γηα κνξαηόξηνπκ ζε όιεο ηηο λέεο γεσηξήζεηο πεηξειαίνπ πνπ γίλνληαη ζε αλνηθηή ζάιαζζα ζηα ύδαηα ηεο Δ.Δ, ζύκθσλα κε ηνλ επξσβνπιεπηή Ησάλλε Καζνπιίδε, κε ηελ παξέκβαζε ηεο Οκάδαο ησλ πληεξεηηθώλ θαη Μεηαξξπζκηζηώλ θαη κε ζηήξημε ηεο Οκάδαο ηνπ Δπξσπατθνύ Λατθνύ Κόκκαηνο (ε/θ ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ, 8.10). Τηνζέηεζε ηεο ελ ιόγσ δηάηαμεο εθηηκάηαη όηη ζα απνηεινύζε ζεκαληηθό πξόζθνκκα ζηηο πξνζπάζεηεο εμόξπμεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ ΑΟΕ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 2

3 ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ - ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Σελ ύπαξμε ελδηαθέξνληνο επελδπηή από ηελ πεξηνρή ηεο Βαπαξίαο γηα ην έξγν θαηαζθεπήο ηνπ ζηαζκνύ παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζην Μπέιελε επηβεβαίσζε ν επηθεθαιήο ηεο Γ/λζεο ΝΑ θαη Κ. Δπξώπεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ηεο Βαπαξίαο Martin Grossmann (Πξαθηνξείν Novinite, 27.10). Δίραλ πξνεγεζεί ζπλνκηιίεο ηνπ βνύιγαξνπ Π/ζ κε εθπξνζώπνπο ηεο εηαηξείαο Siemens θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Μόλαρν. Ο βνύιγαξνο Πξόεδξνο Georgi Parvanov ζπδήηεζε κε ηελ Καγθειάξην Merkel ζην Βεξνιίλν ην ελδερόκελν λα επαλέιζεη ε γεξκαληθή εηαηξία RWE ζην ζρέδην ηνπ Μπέιελε, γηα λα ιάβεη ηελ απάληεζε όηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο νη γεξκαληθέο εηαηξείεο απνθαζίδνπλ κόλεο ηνπο θαη όρη ην θξάηνο (ε/θ ηαληαξλη 14.10). Ζ Πξόεδξνο ηνπ βνπιγαξηθνύ Κνηλνβνπιίνπ Tsetska Tsacheva δήισζε όηη ην ζέκα ζπδεηήζεθε ζην δείπλν ηνπ Π/ζ Boiko Borisov κε ηε γεξκαλίδα Καγθειάξην Angela Merkel, πνπ επηζθέθηεθε πξόζθαηα ηε όθηα, ελώ θαη ε ίδηα ην έζεζε ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρε κε ηνλ πξόεδξν ηνπ Bundestag. Ζ θα Tsacheva επηζήκαλε αθόκε όηη νη δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ ηεο βνπιγαξηθήο θαη ηεο ξσζηθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνύ ζην Μπέιελε βξίζθνληαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θαη ηώξα ζπδεηνύληαη νη ηειεπηαίεο παξάκεηξνη ηεο ζπκθσλίαο. Ο ακεξηθαλόο πξέζβεο ζηε Βνπιγαξία James Warlick ακθηζβήηεζε ηε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαη δήηεζε από ηε βνπιγαξηθή θπβέξλεζε λα εζηηάζεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθώλ πξνκεζεηώλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαζύλδεζεο ηνπ δηθηύνπ κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Βνπιγαξίαο κε απηά ηεο Διιάδαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Σνπξθίαο (Πξαθηνξεία Novinite, BTA, Σει/κα ΓΣΔ όθηαο, 25.10). Ρσγκέο δηαπηζηώζεθαλ ζε πξνζηαηεπηηθνύο ζσιήλεο ζηε κνλάδα 6 ηνπ ππξεληθνύ ζηαζκνύ Κνδινληνύτ θαηά ηε δηάξθεηα κεηαιινγξαθηθνύ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24.9, αιιά ην ζύζηεκα ειέγρνπ δελ δηέγλσζε δηαξξνή, ζύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο βνπιγαξηθήο Ρπζκηζηηθήο Τπεξεζίαο Ππξεληθήο Δλέξγεηαο. Ο αληηδξαζηήξαο αλέζηεηιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ από ηηο Οη αληαιιαθηηθνί ζσιήλεο έθηαζαλ αεξνπνξηθώο από ηε Ρσζία ζηηο 22.10, κεηά θαη από παξέκβαζε ηνπ Πξνέδξνπ Vladimir Putin πνπ είρε ηειεθσληθή ζπλνκηιία κε ηνλ Βνύιγαξν Π/Θ ζηηο ηε επηθνηλσλία δηαπηζηώζεθε ε ζεηηθή πνξεία πνπ αθνινπζεί ε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππξεληθνύ ζηαζκνύ ζην Μπέιελε. Δμεηάζηεθε θαη ην ελδερόκελν ζπκκεηνρήο θαη άιισλ εηαηξεηώλ από ηξίηεο ρώξεο πνπ δηαζέηνπλ πείξα ζηνλ ηνκέα ηεο αηνκηθήο ελέξγεηαο (Πξαθηνξείν ITAR-Tass, Σει/καηα ΓΣΔ Μόζραο, όθηαο, 21.10). H θαηαζθεπή λέσλ αληηδξαζηήξσλ ζην Κνδινληνύη δελ απνηειεί επίθαηξν ζέκα ζύκθσλα κε ην βνύιγαξν ππνπξγό Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Σνπξηζκνύ, Traicho Traikov, παξόηη ε θαηαζθεπή έβδνκνπ αληηδξαζηήξα αλαθέξνληαλ κέρξη ηώξα σο πνιύ ξεαιηζηηθή πξννπηηθή. Σνλ Ηνύλην εθθξάζηεθε ην ελδηαθέξνλ θηλέδσλ επελδπηώλ γηα θαηαζθεπή λέσλ αληηδξαζηήξσλ ζηε ρώξα ππό ηνλ όξν λα εθαξκνζηεί δηθή ηνπο ηερλνινγία. Ωζηόζν ζην Μπέιελε έρεη ήδε επηιεγεί ε ξσζηθή εηαηξία Atomstroyexport (ε/θ Pari, 12.10). ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Ο όκηινο Gazprom δελ ζρεδηάδεη λα κεηώζεη ηηο ηηκέο θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηε Βνπιγαξία, όπσο δήισζε ν επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο Γηεζλνύο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο εηαηξίαο Stanislav Tsigankov, θαζώο είλαη νη ρακειόηεξεο ζηελ Δπξώπε. ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ ε Βνπιγαξία έιαβε έθπησζε 4% ζηελ ηηκή γηα ηελ κηζή πνζόηεηα ησλ πξνκεζεηώλ θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ Ρσζία, πνπ ηζρύεη αλαδξνκηθά από ηνλ Ηνύιην Μεηά ηηο ζπλνκηιίεο κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Gazprom, Alexei Miller ζηηο κε θύξην ζέκα ηε βνπιγαξηθή ζπκκεηνρή ζηνλ αγσγό South Stream, ν βνύιγαξνο ππνπξγόο Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Σνπξηζκνύ Traicho Traikov δήισζε όηη νη λέεο ηηκέο εμαξηώληαη από ηελ «θαιή ζέιεζε» ηεο ξσζηθήο εηαηξείαο, πξνζζέηνληαο όηη όζνλ αθνξά ηηο λέεο ζπκβάζεηο πνπ ζα ηζρύνπλ ην 2013 νη ηηκέο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο (Σει/κα ΓΣΔ όθηα, 27.10). Δίραλ πξνεγεζεί δ/θηθέο εθηηκήζεηο όηη ε Βνπιγαξία επξόθεηην θαζίζεη ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ζηε ζπλάληεζε κε ηε Gazprom από πιενλεθηηθή ζέζε ράξε ζην αγσγό δηαζύλδεζεο κε ηελ Διιάδα θαη ηελ πξόζθαηε ζπκθσλία γηα ηνλ αγσγό κε ηελ Σνπξθία, πνπ άλνημε ηνλ δξόκν γηα ηελ πξνκήζεηα αεξίνπ από ην Αδεξκπατηδάλ θαη ζα εμαζθαιίδνπλ ηα 2/3 ησλ αλαγθώλ ηεο (ε/θ Standard, 14.10). Ζ βνπιγαξηθή θπβέξλεζε απνθάζηζε ηελ εθρώξεζε δηθαησκάησλ 5εηνύο δηάξθεηαο γηα έξεπλεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ζε πεξηνρή έθηαζεο 400 η.ρικ. ζηε ΒΑ Βνπιγαξία ζηελ ακεξηθαληθή εηαηξεία Park Place Energy Corp (Πξαθηνξεην Novinite, 8.10). Ζ εηαηξεία εμεηδηθεύεηαη ζηελ εμόξπμε ζρηζηόιηζνπ ζε κηα θαηλνύξγηα δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θπζηθνύ αεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε δηάθνξα ζηξώκαηα ηνπ εδάθνπο, ε νπνία δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αθόκα ζε 3

4 κεγάιν βαζκό. To πεξαζκέλν θαινθαίξη ζρεηηθό ελδηαθέξνλ είρε εθδειώζεη ν κεγάινο ακεξηθαληθόο ελεξγεηαθόο όκηινο Chevron κε ηε ζηήξημε ηνπ ακεξηθαλνύ πξέζβε ζηε Βνπιγαξία, James Warlick. ΑΛΒΑΝΗΑ - ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε μεθίλεζε επαθέο κε δηεζλείο θνξείο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ θαηαζθεπήο ππξεληθώλ ζηαζκώλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (κεηαμύ απηώλ ην Γηεζλή Φνξέα Ππξεληθήο Δλέξγεηαο) θαη αλέιαβε ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο ζην εζσηεξηθό γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηάιιεινπ λνκηθνύ πιαηζίνπ θαη ηε ζύζηαζε ηνπ Δζληθνύ Φνξέα Ππξεληθήο Δλέξγεηαο πνπ ζα ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Π/ζ. Ο αιβαλόο Π/ζ Sali Berisha έρεη δειώζεη επαλεηιεκκέλα όηη ην ζρέδην απηό είλαη κία από ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο θπβέξλεζήο ηνπ θαη ζην πιαίζην απηό εληάζζεηαη ε επίζθεςε ζηα Σίξαλα ηνπ ηζξαειηλνύ ππνπξγνύ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, Dan Meridor (Σει/κα ΓΣΔ Σηξάλσλ, 6.10). ηνλ Σύπν θπθινθόξεζαλ ζελάξηα γηα θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνύ ζε πεξηνρή θνληά ζην Γπξξάρην. ΣΟΤΡΚΗΑ ΗΡΑΚ / ΤΡΗΑ / ΡΩΗΑ Κνηλνπξαμία ζηελ νπνία κεηέρεη ε ηνπξθηθή εηαηξεία πεηξειαηνεηδώλ ΣΡΑΟ αλέιαβε ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ Siba θαη Mansuriyah ζην Ηξάθ (Σει/κα ΓΣΔ Αγθπξαο, 21.10) Ο ηνύξθνο Τπνπξγόο Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ Taner Yildiz αλαθνίλσζε όηη ζπζηάζεθε θνηλή εηαηξεία εξεπλώλ πεηξειαίνπ Σνπξθίαο- πξίαο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο TPAO θαη όηη ζα γίλνπλ έξεπλεο ζε 7 πεξηνρέο ζηε πξία (Thl/ma GTE agkyraw, 5.10). Ο πξόεδξνο ηεο ξσζηθήο πεηξειατθήο εηαηξείαο Lukoil, Vagit Alekperov, αλαθνίλσζε ηα ζρέδηα γηα επέλδπζε ύςνπο 100 εθ. δνι. ζηελ Σνπξθία πνπ αθνξά ζηελ επέθηαζε ησλ ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ πεηξειαίνπ, ζηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ πεηξειατθώλ ζηαζκώλ θαη ζην δίθηπν δηαλνκήο πεηξειαίνπ. Ζ Lukoil εηζήιζε ζηελ ηνπξθηθή αγνξά ην 2008 κε ηελ εμαγνξά ηνπ ηνπξθηθνύ δηαλνκέα πεηξειαίνπ Akpet. Ο πξόεδξνο ηεο Lukoil απνζαθήληζε όηη ην ελδηαθέξνλ ζα ζηξαθεί ζε θνηλά έξγα κε ηνπξθηθέο εηαηξείεο, αθόκε θαη ζε ηξίηεο ρώξεο, όπσο ην Ηξάθ (ηει/κα ΓΣΔ Λεπθσζίαο, 29.10). ΔΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Παξαδόζεθε επίζεκα ζηηο ν αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηε δηαζύλδεζε ηνπ νπγγξηθνύ ζπζηήκαηνο κε ην αληίζηνηρν ξνπκαληθό, παξνπζία ησλ Π/ζ ησλ δύν ρσξώλ, ηνπ Δπηηξόπνπ ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα Δλέξγεηαο Guenter Oettinger θαη ηεο Πξέζβεσο ησλ ΖΠΑ ζηε Βνπδαπέζηε. Ο αγσγόο κήθνπο 109 ρικ ρξεκαηνδνηήζεθε θαηά ην ήκηζπ κε 68 εθ. επξώ από ηελ ΔΔ (Σει/καηα ΓΣΔ Βνπδαπέζηεο, Βνπθνπξεζηίνπ, 15.10). ε ζρεηηθή αλάιπζε ζην Eurasia Daily Monitor ηνπ Jamestown Foundation ηεο Οπάζηγθηνλ (15.10) κε ηίηιν «Σν πξώην βήκα πξνο έλα πεξηθεξεηαθό δίθηπν» επηζεκαίλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα ην πξώην από κία ζεηξά αληίζηνηρσλ αγσγώλ δηαζύλδεζεο πνπ ππνζηεξίδεη ε ΔΔ ζηελ Κ. θαη ΝΑ. Δπξώπε, όπσο νη αγσγνί: Κξναηία-Οπγγαξία (294 ρικ - ζα μεθηλήζεη ιεηηνπξγία ζηα κέζα ηνπ 2011), Οπγγαξία-ινβαθία (100 ρικ ζην ζηάδην ηεο κειέηεο), Οπγγαξία-ινβελία (ζην ζηάδην ηεο κειέηεο), Βνπιγαξία-Ρνπκαλία (δηαδξνκή θάησ από ην Γνύλαβε κε νινθιήξσζε γηα ην ηέινο ηνπ 2011). Σν ζρέδην δηαζύλδεζεο ησλ ηνπηθώλ αγσγώλ θπζηθνύ αεξίνπ μεθίλεζε από ηελ νπγγξηθή εηαηξία MOL ην 2006 (New Europe Transmission Systems, NETS) θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην αλέπηπμε πεξαηηέξσ ζε πνιηηηθή ηεο ΔΔ, ηδηαίηεξα κεηά ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο ξσζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ ηνλ Ηαλνπάξην 2009 θαη πξνθεηκέλνπ νη επξσπατθέο ρώξεο λα πξνζηαηεπζνύλ από ην ξσζηθό κνλνπώιην ηεο Gazprom. ην πιαίζην απηό εληάζζεηαη ν ζρεδηαδόκελνο αγσγόο Nabucco θαη ε πξνκήζεηα πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ κέζσ Αδξηαηηθήο θαη Μαύξεο Θάιαζζαο. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο νινθιεξσκέλνπ επξσπατθνύ δηθηύνπ ζηελ αγνξά θπζηθνύ αεξίνπ. Ζ πξόηαζε ηνπ Jacques Delors από ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθήο Κνηλόηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο κε απιή δνκή θαη ζαθείο θαλόλεο επαλέξρεηαη κε δ/κα ζηελ AGENCE EUROPE (13.10). ύκθσλα κε ηνλ θ. Delors ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή απνηειεί ζηνηρείν πξσηαξρηθό θαη γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. ρνιηάδεηαη όηη παξόηη ε πξόηαζε έγηλε ζεηηθά απνδεθηή, δελ ππήξμε θάπνηα εμέιημε ζε πξαθηηθό επίπεδν. ην εζσηεξηθό ηεο ΔΔ ε πλζήθε ηεο Ληζζαβόλαο ζπγθεθξηκελνπνηεί θαη αλαπηύζζεη ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή, όκσο ζηνλ ηνκέα ησλ εμσηεξηθώλ ζρέζεσλ δελ πξνβιέπεηαη θάηη ζε θνηλνηηθό επίπεδν. Οη 4

5 δηαπξαγκαηεύζεηο θαη νη ζπκθσλίεο κε ηε Ρσζία θαη κε άιιεο ρώξεο πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο παξακέλνπλ ζε εζληθό επίπεδν. Αξθεηά θξάηε κέιε, κηθξά ή κεζαία, ζα ήηαλ ηθαλνπνηεκέλα από ηελ ύπαξμε αξκνδηνηήησλ ζε θνηλνηηθό επίπεδν, νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο. Όκσο νη ηζρπξέο ρώξεο ηεο Δ.Δ. δελ θαίλεηαη λα θηλνύληαη πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε (Σει/κα ΓΣΔ Βξπμειιώλ, 13.10). Ο δηεπζπληήο ηεο βνπιγαξηθήο εηαηξίαο θπζηθνύ Overgaz, Sasho Donchev, ζπλαληήζεθε ζηηο ζηηο Βξπμέιιεο κε ηνλ Δπίηξνπν γηα ζέκαηα ελέξγεηαο, Guenter Oettinger, γηα λα δεηήζεη ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο ζηε Βνπιγαξία θαη γηα ίζα δηθαηώκαηα κε ηε Bulgargaz ζηε ρξήζεο ησλ αγσγώλ πνπ ζα ζπλδέζνπλ ηα δίθηπα κεηαθνξάο ηεο Βνπιγαξίαο κε ηελ Διιάδα θαη ηε Ρνπκαλία, ησλ αγσγώλ θαη ηεο ππόγεηαο απνζήθεο αεξίνπ ζην Σζίξελ. Ζ Overgaz είλαη ζπγαηξηθή ηεο ξσζηθήο Gazprom θαη κεγαιύηεξε ηδησηηθή εηαηξία θπζηθνύ αεξίνπ ζηε Βνπιγαξία κε κεξίδην 39% (ε/θ 24 Chasa, 14.10). ΑΓΩΓΟ SOUTH STREAM Οη εηαηξίεο Gazprom θαη Bulgarian Energy Holding ππέγξαςαλ ζηηο ζπκθσλία νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα ην βνπιγαξηθό ηκήκα ηνπ αγσγνύ South Stream, όπσο αλαθνηλώζεθε ζηε όθηα από ην δηεπζπληή ηεο Gazprom, Alexei Miller κεηά από ζπλάληεζε κε ην βνύιγαξν Π/ζ Boiko Borisov. Σελ θαηάξηηζε ηεο κειέηεο ζα αλαιάβεη κηθηή ξσζνβνπιγαξηθή εηαηξία, ε νπνία ζα ζπζηαζεί κέρξη ηηο 15.11, όπσο ζπκθώλεζαλ ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία νη Π/ζ ησλ δύν ρσξώλ ζηηο (ITAR-Tass, 21.10). Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ ηεο εηαηξίαο ζα είλαη Βνύιγαξνο θαη ε βνπιγαξηθή πιεπξά ζα έρεη πιεηνςεθία ζην Γ, πξνβιέπνληαη σζηόζν εμαηξέζεηο παξάθακςεο ηεο πιεηνςεθίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ εηαηξεία ζα πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηε δηαδξνκή ηνπ αγσγνύ ζην βνπιγαξηθό έδαθνο, όπσο θαη ην θόζηνο ηνπ έξγνπ, πνπ εθηηκάηαη ζηα 835 εθ. δνι. Ζ ηδηνθηεζία ηνπ δηθηύνπ ζα παξακείλεη όπσο είρε ήδε ζπκθσλεζεί 50% ηεο Βνπιγαξίαο θαη 50% ηεο Ρσζίαο. ε ζρέζε κε ηελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε γίλεηαη πιένλ ιόγνο γηα ηηο πνζόηεηεο πνπ ζα κεηαθέξνληαη πξνο ην λόην, πξνο Διιάδα θαη Ηηαιία (Σει/καηα ΓΣΔ όθηαο θαη Μόζραο ). O βνύιγαξνο Π/ζ Boiko Borisov παξαδέρηεθε όηη ε ζπκθσλία είλαη απνηέιεζκα ησλ πηέζεσλ ηεο Μόζραο θαη όηη από ξσζηθήο πιεπξάο είπαλ μεθάζαξα «αξρίδεηε καδί καο ηελ θαηαζθεπή, εηδάιισο ε Ρνπκαλία ζα ζαο παξαθάκςεη, γηαηί ν αγσγόο πξέπεη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2015 (ε/θ Pari, 18.10). ύκθσλα κε κεξίδα ησλ ξσζηθώλ ΜΜΔ θαη ε ζπκθσλία κεηαμύ Βνπιγαξίαο θαη Σνπξθίαο γηα δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ σο κέξνο ηνπ αγσγνύ Nabucco απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ επίζθεςε Miller ζηε όθηα. Δλζηάζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ από ηελ ΜΚΟ «Βνπιγαξηθό Δλεξγεηαθό Φόξνπκ» αθνξνύλ ζηελ αδξαλνπνίεζε ηνπ βνπιγαξηθνύ δηθηύνπ κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ, αθνύ νη βαζηθέο πνζόηεηεο αεξίνπ ζα κεηαθέξνληαη από ηνλ South Stream (Σει/κα ΓΣΔ όθηαο 18.10). Ζ νξηζηηθή απόθαζε ζε ό,ηη αθνξά ηελ νξζνινγηθόηεξε δηαδξνκή ηνπ South Stream ελδέρεηαη λα ιεθζεί ην πξώην εμάκελν ηνπ 2011, ζύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ δηεπζπληή ηεο Gazprom, Alexei Miller ζην πξαθηνξείν Bloomberg (ε/θ Standard, 25.10). Ο βνύιγαξνο ππνπξγόο Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Σνπξηζκνύ, Traicho Traikov, δήισζε όηη γηα ηελ ώξα ε δηαδξνκή ηνπ South Stream ζα παξακείλεη ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή θαη ζα εηζέιζεη ζε ζεξβηθό έδαθνο θνληά ζηελ πόιε Εατηζάξ. Σν Βειηγξάδη επηκέλεη ε δηαδξνκή ηνπ αγσγνύ λα κεηαηεζεί λόηηα γηα λα θαιύςεη κεγαιύηεξν ζεξβηθό έδαθνο κε αέξην, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη κεγαιύηεξεο δαπάλεο θαη ζέηεη ππό ακθηβνιία ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ αγσγνύ (ε/θ Standard, 18.10). Δίρε πξνεγεζεί ε ππνγξαθή κλεκνλίνπ θαηάξηηζεο νηθνλνκηθνηερληθήο κειέηεο γηα ηε δηέιεπζε ηνπ South Stream από ηε Ρνπκαλία ζηηο ζην Βνπθνπξέζηη ζην πιαίζην επαθώλ πνπ είρε ζηε ξνπκαληθή πξσηεύνπζα ν επηθεθαιήο ηεο Gazprom, Alexei Miller. Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο είλαη ζεηηθά ζα ππνγξαθεί δηαθξαηηθή ζπκθσλία Ρσζίαο θαη Ρνπκαλίαο ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2011, ε νπνία ζα πξνζθέξεη ηε λνκηθή θαη πνιηηηθή βάζε πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνύ (Σει/κα ΓΣΔ όθηαο 15.10). ρόιηα ζηνλ Σύπν θαηέγξαθαλ όηη νη ζπλνκηιίεο κε ηε Ρνπκαλία είραλ σο ζηόρν λα δείμνπλ ζηε Βνπιγαξία όηη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ South Stream ζα κπνξνύζε λα παξαθακθζεί (Moscow Times, 18.10). 5

6 Τπέξ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Ρνπκαλίαο ηόζν ζην South Stream, όζν θαη ζην Nabucco ηάρζεθε θαη ν γεξκαλόο πξώελ θαγθειάξηνο Gerhard Schroeder, λπλ Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο Nord Stream, θύξηνο κέηνρνο ηεο νπνίαο είλαη ε Gazprom (Σει/κα ΓΣΔ Βνπθνπξεζηίνπ 18.10). Σν ελδερόκελν επέθηαζεο ηνπ αγσγνύ South Stream ζηελ πγγμ ζπδεηήζεθε ζηε ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πγγμ Gjiorge Ivanov θαη ηνπ Π/ζ Nikola Gruevski κε θιηκάθην ηεο ξσζηθήο εηαηξίαο Gazprom ζηηο Σα δύν κέξε ζπκθώλεζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ππνγξαθή κηαο δηκεξνύο ζπκθσλίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζύλδεζεο ζε πεξίπησζε πνπ απνδεηρηεί ζεηηθή ε πξνγξακκαηηζκέλε κειέηε βησζηκόηεηαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ South Stream απνηέιεζε ην βαζηθό ζέκα ζηελ αηδέληα ηεο ζπλάληεζεο ηνπ Ρώζνπ Πξσζππνπξγνύ Putin κε ηνλ Ηηαιό νκόινγό ηνπ Silvio Berlusconi ζηηο 9.10 ζηελ Αγία Πεηξνύπνιε. Ο Putin ελεκέξσζε ην Berlusconi γηα ην ελδηαθέξνλ γεξκαληθώλ εηαηξηώλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην South Stream, ελδερόκελν πνπ εθηηκήζεθε σο ζεηηθή ζπλεηζθνξά από ηνλ ηηαιό Π/ζ. Σα αλσηέξσ ζρόιηα έξρνληαη κεξηθέο κέξεο κεηά ηελ ππνβάζκηζε ησλ θεκώλ από ην γεξκαληθό ελεξγεηαθό θνινζζό Wintershall γηα ηελ πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγσγό. Οη θήκεο εληζρύζεθαλ εθ λένπ κεηά ηε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ηηαιηθήο ελεξγεηαθήο εηαηξείαο ΔΝΗ, Πάνιν θαξόλη, όηη ζεσξεί πηζαλή ηε ζπκκεηνρή ηεο Wintershall ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ South Stream (ΓΣΔ Μόζραο 11.10) ΑΓΩΓΟ NABUCCO Βνπιγαξία θαη Σνπξθία ζπκθώλεζαλ ζηε δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ηνπο κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ πνπ ζα απνηειέζεη κέξνο ηνπ αγσγνύ Nabucco. Ο ηνύξθνο Τπνπξγόο Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Taner Yildiz είρε ζπλάληεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα κε ην βνύιγαξν Τπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο, Traicho Traikov, θαηά ηε κνλνήκεξε επίζθεςε ζηε Βνπιγαξία ηνπ ηνύξθνπ Π/ζ Erdogan ζηηο 4.10 (Σει/καηα ΓΣΔ όθηαο ). ην πιαίζην απηό εθηηκάηαη όηη ζπλέπεζε ε επίζθεςε ζηε όθηα θαη ηνπ γεσξγηαλνύ Π/ζ Nika Gilauri Σν αδέξηθν αέξην ζην νπνίν πξνζβιέπεη ν αγσγόο Nabucco κεηαθέξεηαη από ηνλ αγσγό Μπαθνύ Σηθιίδα Δξδνπξνύκ (ε/θ 24 Chasa, 5.10). Δμάιινπ, ζρέδην πξνκήζεηαο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ από ην Αδεξκπατηδάλ, κέζσ Γεσξγίαο θαη Μαύξεο Θάιαζζαο (πεξίπνπ 2 δηζ. θπβηθά κέηξα πνπ ζα κπνξνύζε λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2012), ζπδήηεζε θαη ηδίαλ ν βνύιγαξνο Π/ζ κε ηνλ γεσξγηαλό νκόινγό ηνπ (ε/θ «ΣΔΛΔΓΚΡΑΦ, 5.10). Ο βνύιγαξνο Π/ζ Boiko Borisov ηόληζε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ ζηηο Βξπμέιιεο νη ππνπξγνί Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ ηεο Βνπιγαξίαο ζα ζέζνπλ ην ζέκα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ αγσγνύ Nabucco, θαζώο θαη ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηνπ σο ζρέδην πξνηεξαηόηεηαο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαζέηεη πεξίπνπ 200 εθ. επξώ ζηε Βνπιγαξία γηα ηνλ αγσγό, ελώ δεηήζεθε από ηνλ Δπίηξνπν Δλέξγεηαο, Guenther Oettinger, λα δηαηεζνύλ ηα εθ. επξώ από απηό ην πνζό γηα ηε δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ θπζηθνύ αεξίνπ Βνπιγαξίαο θαη Σνπξθίαο, πνπ ζα απνηειέζεη ην πξώην κέξνο ηνπ αγσγνύ επί επξσπατθνύ εδάθνπο (Πξαθηνξείν BTA, 6.10). Σν Γειηίν «ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ» ζπληάζζεηαη ζε 15λζήκεξε/κεληαία βάζε από ην Σκήκα Δηδηθώλ Θεκάησλ ηεο Γ/λζεο Τπεξεζηώλ Δμσηεξηθνύ ηεο ΓΓΔ-ΓΓΔ. Καηαγξάθνληαη νη πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηα ζέκαηα ελέξγεηαο κέζα από ηηο νπνίεο αλαδεηθλύεηαη ε δπλακηθή ηνπο ζην ζύγρξνλν γεσπνιηηηθό πεξηβάιινλ. Πεγέο: Πξαθηνξεηαθά δεκνζηεύκαηα, άξζξα εθεκεξίδσλ, ηει/καηα Γξαθείσλ Σύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνύ, αλαιύζεηο. πληάθηεο : Η. Αλδξηαλόπνπινο, Ν. Νηθνιατδεο Δπηθνηλσλία: Tει , 6

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 3 7 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ε Π Σ Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Woodrow Wilson Center: «Η ζεκαζία ηνπ ΣΑΠ γηα ηελ ελεξγεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. 1 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 2012 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τεύχος 14 Τεύχος Μαΐου 2011 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SOUTH STREAM ημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: Περιεχόμενα τεύχους: South Stream 1 Nabucco 1-2 Gazprom ΔΕΠΑ 3 Πυρηνική Ενέργεια ΕΕ 3 Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τεύχος 12 Μάρτιος 2011 Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: Περιεχόμενα τεύχους: South Stream 1 ΕΕ : υμφωνία για τα πυρηνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα