ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010"

Transcript

1 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ ζηε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ γηα ηνλ αγσγό Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνύπνιε, θαζώο θαη ζηε κειέηε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκβαηόηεηαο ηνπ ζρεδίνπ κε ην επξσπατθό πξόγξακκα πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ Natura Οη δύν κειέηεο πνπ είραλ ππνβιεζεί ζηηο 6.10 επηζηξάθεθαλ ζηελ εηαηξία Trans Balkan Pipeline, ε νπνία έρεη πεξηζώξην δύν κελώλ λα ηηο επεμεξγαζηεί (ε/θ 24 Chasa, Σει/καηα ΓΣΔ όθηαο, Μόζραο). Νσξίηεξα ν βνύιγαξνο Π/ζ Boiko Borisov είρε επαλεηιεκκέλα αζθήζεη θξηηηθή ζην ζρέδην ηνπ αγσγνύ, δειώλνληαο όηη ε ρώξα ηνπ δελ ηθαλνπνηείηαη από ηηο κειέηεο (Πξαθηνξείν RIA Novosti 27.10, Πξαθηνξείν Novinite, 25.10). Σκήκα Δηδηθώλ Θεκάησλ / Γ/λζε Τπεξεζηώλ Δμσηεξηθνύ Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο ηε ζύζηαζε νκάδαο εξγαζίαο, ε νπνία ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζή ηεο σο ην ηέινο ηνπ έηνπο ζα δηακνξθώζεη θνηλή ζέζε Ρσζίαο θαη Διιάδαο γηα ην ζρέδην Μπνπξγθάο- Αιεμαλδξνύπνιε, αλαθέξζεθε ν ξώζνο ππνπξγόο Δλέξγεηαο Sergei Schmatko ζην πεξηζώξην ησλ εξγαζηώλ ηνπ δηεζλνύο ζπλεδξίνπ «Δλεξγεηαθόο Γηάινγνο ηεο Μόζραο» ( ) κεηά από ζπλάληεζε κε ηελ ΤΠΔΚΑ θα Σίλα Μπηξκπίιε. Ζ νκάδα εξγαζίαο ζα αζρνιεζεί κε όια ηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα, δήισζε ν ξώζνο αλ. ππνπξγόο Δλέξγεηαο Anatoly Yanovsky. Ζ Διιάδα έρεη ήδε νξηζηηθνπνηήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο από πιεπξάο ηεο, ελώ ε ξσζηθή πξόθεηηαη λα απνθαζίζεη ζύληνκα. ύκθσλα κε ηελ θα Μπηξκπίιε, νη δύν πιεπξέο επηβεβαίσζαλ όηη ν αγσγόο παξακέλεη πξνηεξαηόηεηα, ελώ δηαπίζησζαλ όηη ελαπόθεηηαη ζηε βνπιγαξηθή πιεπξά λα απνθαζίζεη ηη ζέιεη λα γίλεη ηειηθά (Πξαθηνξεία ITAR-TASS, RIA Novosti, Σει/καηα ΓΣΔ Μόζραο ). ύκθσλα κε ηνλ θ. Schmatko, ε Ρσζία θαη ε Διιάδα ζέβνληαη ηε ζέζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο Βνπιγαξίαο, ε νπνία επηζπκεί λα εθηηκήζεη κε όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηνπο πεξηβαιινληηθνύο θηλδύλνπο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ αγσγνύ. ΑΓΩΓΟ TGI (TURKEY- GREECE- ITALY) «Ο αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ TGI ζα απνβεί ζε όθεινο νιόθιεξεο ηεο Δπξώπεο. Πξόθεηηαη γηα έλα ηεξάζηην έξγν σξηκόηεηαο επξσπατθνύ επηπέδνπ. Έρνπκε δηαζθαιίζεη θεθάιαηα από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη θαίλεηαη όηη νη δύν ρώξεο θαη νη αληίζηνηρνη ζεζκνί ζπλεξγάδνληαη» δήισζε ν ΤΦΤΠΔΞ θ. πύξνο Κνπβέιεο ζε ζπλέληεπμε ζην πξαθηνξείν Anadolu κε ηελ επθαηξία ζηε επίζθεςεο ζηελ Αγθπξα γηα ηελ 4 ε Μεηθηή Γηππνπξγηθή Δπηηξνπήο Διιάδαο Σνπξθίαο. Αλέθεξε επίζεο όηη δε ζεσξεί ηνλ αγσγό TGI αληαγσληζηηθό ηνπ αγσγνύ Nabucco, θαζώο ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε κεηαθνξά όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο θπζηθνύ αεξίνπ από ην Αδεξκπατηδάλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο (Σει/κα ΓΣΔ Αγθπξαο, 26.10). Ο γεξκαληθόο ελεξγεηαθόο όκηινο RWE πξόηεηλε ηε δηαζύλδεζε ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ Σνπξθίαο-Διιάδαο-Ηηαιίαο (TGI) κε ηνλ αγσγό Nabucco (Pipelines International, 21.9). Απηό ζα κπνξνύζε λα γίλεη είηε επί ηνπξθηθνύ εδάθνπο, είηε κέζσ ηνπ αγσγνύ δηαζύλδεζεο Διιάδαο- Βνπιγαξίαο. 1

2 ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΔΟΓΔΗΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Ζ ηνπξθηθή εηαηξεία πεηξειαίσλ ΣΡΑΟ αξρίδεη ηνλ Ννέκβξην ηξηζδηάζηαηεο έξεπλεο - ην ηειεπηαίν ζηάδην πξηλ από ηε βπζνκέηξεζε θαη ηε γεώηξεζε - γηα αλεύξεζε πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμύ Μεξζίλεο θαη θαηερόκελεο Κύπξνπ (ε/θ ΑΛΖΘΔΗΑ, 29.10). Ο εθηειεζηηθόο αληηπξόεδξνο ηεο ΣΡΑΟ, Yurdal Öztas, δήισζε ζηελ Σ/Κ ε/θ Kibris (28.11) όηη ε δηαδηθαζία ηεο βπζνκέηξεζεο ζα μεθηλήζεη εληόο ηνπ 2011 θαη όηη ήδε έρνπλ αξρίζεη νη δηαπξαγκαηεύζεηο κε ακεξηθαληθνύο θαη άιινπο πεηξειατθνύο θνινζζνύο γηα ηελ εμόξπμε ησλ θνηηαζκάησλ. Πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Σνπξθίαο θαη «ΣΓΒΚ» ππνγξάθεθε από ηνλ ηνύξθν Τπνπξγό Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ Taner Yildiz θαη ηνλ Σ/Κ «ππνπξγό» Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο Sunat Atun (ε/θ Bugun, 22.10). Ο Λίβαλνο, αθνύ θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ΑΟΕ, πξόθεηηαη λα ππνγξάςεη παξόκνηα ζπκθσλία θαη κε ηελ πξία, δήισζε ν ιηβαλέδνο Π/ζ Saad Hariri κεηά ηελ ζπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Κύπξνπ Γεκήηξε Υξηζηόθηα ζηε Λεπθσζία (22.10). Απηό ζα επηηξέςεη ζηε ρώξα ηνπ λα πξνρσξήζεη ζε δηαγσληζκνύο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ αλαδήηεζε ππνζαιάζζησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ζηηο αξρέο ηνπ 2012 (Σει/κα ΓΣΔ Σει Αβίβ, 25.10). Σν Ηξάλ πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζε έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκό θπζηθνύ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ ζηελ Μεζόγεην ζηα ρσξηθά ύδαηα ηνπ Ληβάλνπ, ζύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ ππνπξγνύ Πεηξειαίνπ ηνπ Ηξάλ Masoud Mirkazemi. Ο ηξαλόο ππνπξγόο ππέγξαςε κε ην ιηβαλέδν νκόινγό ηνπ Gebran Bassil ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα αλαδήηεζεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ. Σν Ηξάλ θέξεηαη αθόκε λα εμεηάδεη ην ελδερόκελν παξάθακςεο ηνπ εκπάξγθν πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί κε ηελ δηνρέηεπζε θπζηθνύ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ ζε επξσπατθέο ρώξεο κέζσ ηνπ Ληβάλνπ (ηει/κα ΓΣΔ Σει Αβίβ, 5.10). Ζ εηαηξία Noble Energy μεθίλεζε ζηηο γεσηξήζεηο ζην «νηθόπεδν Leviathan-1» ηνπ Ηζξαήι θνληά ζηα αλεπίζεκα όξηα ησλ ΑΟΕ κε ηελ Κύπξν (ε/θ Φηιειεύζεξνο, 21.10). Ζ ππεξζύγρξνλε πισηή κνλάδα-γεσηξύπαλν, εηδηθή γηα κεγάια βάζε, Sedco Express, πνπ αλήθεη ζε εηαηξεία ηνπ Υηνύζηνλ θαη ελνηθηάζηεθε από ηε Noble Energy, ζα πξνρσξήζεη ζε ηξεηο γεσηξήζεηο ζε βάζνο ζάιαζζαο κ. θαη ζπλνιηθό ππνζαιάζζην βάζνο κέηξσλ. Οη γεσηξήζεηο ζα δηαξθέζνπλ πέληε κήλεο θαη αθνινύζσο ζα ηνπνζεηεζεί ε εμέδξα άληιεζεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. ηε ζπλέρεηα ην Sedcom Express πξνβιέπεηαη λα κεηαθηλεζεί αλαηνιηθά ζην νηθόπεδν Σακάξ, ηα δηθαηώκαηα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ νπνίνπ έρεη επίζεο ε Noble Energy, όπσο θαη ηεο γεηηνληθή πεξηνρήο «Οηθόπεδν 12» ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Γεδνκέλνπ όηη ε πιαηθόξκα γεσηξήζεσλ έρεη ελνηθηαζηεί από ηελ Noble Energy γηα 15 κήλεο θαη γηα θάζε πεξηνρή απαηηνύληαη πέληε κήλεο ηίζεηαη ην εξώηεκα αλ ε ηξίηε γεώηξεζε, πνπ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ην επηέκβξην ηνπ 2011, ζα είλαη ζην θππξηαθό «νηθόπεδν» (Σει/κα ΓΣΔ Λεπθσζίαο, 21.10). ε πεξίπησζε πνπ ηα απνζέκαηα αεξίνπ πνπ αλαθαιύθζεθαλ ζην Ηζξαήι είλαη ζεκαληηθά, ζα κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ππνζαιάζζηνο αγσγόο πνπ ζα θηάλεη απεπζείαο ζηελ Διιάδα θαη από εθεί ζα ζπλερίδεη κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο. Έηζη ε Διιάδα ζα κπνξεί λα αγνξάδεη θπζηθό αέξην γηα ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο θαη λα επσθειείηαη από ηε κεηαθνξά ζε άιιεο ρώξεο, ελώ ε Δπξώπε ζα πεηύρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο πεγέο πξνκήζεηάο ηεο, δήισζε ηζξαειηλόο αμησκαηνύρνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ ζπλάληεζε ειιήλσλ θαη ηζξαειηλώλ θπβεξλεηηθώλ αμησκαηνύρσλ (κε επηθεθαιήο γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά ηνλ Τπ. Δπηθξαηείαο θ. Υ. Πακπνύθε θαη ηνλ ΤΦΤΠΔΞ θ. Γ. Γόιιε, ). ην δηζέιηδν δ/κα ηεο ε/θ Maariv (13.10) ζεκεηώλεηαη όηη ε Διιάδα πξνηείλεη λα ππνγξαθεί ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμύ Ηζξαήι θαη ΔΔ, ελώ παξάιιεια ζα πξνζπαζήζεη λα πείζεη ηελ ΔΔ λα ζπκκεηάζρεη ζην θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνύ. Δάλ ην ζέκα πξνσζεζεί ζύληνκα θαη ν αγσγόο αεξίνπ θαηαζθεπαζζεί εληόο δπν εηώλ, εμεηάδεηαη ε πηζαλόηεηα παξνρήο θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Διιάδα ζηα ηέιε ηνπ 2012 από ην πεδίν Σακάξ (πνπ πξννξίδεηαη λα θαιύςεη εζσηεξηθέο αλάγθεο ηνπ Ηζξαήι) κέρξη λα αξρίζεη ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πνιύ κεγαιύηεξσλ απνζεκάησλ ηνπ πεδίνπ Λεβηάζαλ ην (ηει/κα ΓΣΔ Δι Αβίβ, 13.10). Σξνπνπνηήζεθε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή παξάγξαθνο ζε Ψήθηζκα πνπ πηνζέηεζε ζηηο 8.10 ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην γηα κνξαηόξηνπκ ζε όιεο ηηο λέεο γεσηξήζεηο πεηξειαίνπ πνπ γίλνληαη ζε αλνηθηή ζάιαζζα ζηα ύδαηα ηεο Δ.Δ, ζύκθσλα κε ηνλ επξσβνπιεπηή Ησάλλε Καζνπιίδε, κε ηελ παξέκβαζε ηεο Οκάδαο ησλ πληεξεηηθώλ θαη Μεηαξξπζκηζηώλ θαη κε ζηήξημε ηεο Οκάδαο ηνπ Δπξσπατθνύ Λατθνύ Κόκκαηνο (ε/θ ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ, 8.10). Τηνζέηεζε ηεο ελ ιόγσ δηάηαμεο εθηηκάηαη όηη ζα απνηεινύζε ζεκαληηθό πξόζθνκκα ζηηο πξνζπάζεηεο εμόξπμεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ ΑΟΕ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 2

3 ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ - ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Σελ ύπαξμε ελδηαθέξνληνο επελδπηή από ηελ πεξηνρή ηεο Βαπαξίαο γηα ην έξγν θαηαζθεπήο ηνπ ζηαζκνύ παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζην Μπέιελε επηβεβαίσζε ν επηθεθαιήο ηεο Γ/λζεο ΝΑ θαη Κ. Δπξώπεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ηεο Βαπαξίαο Martin Grossmann (Πξαθηνξείν Novinite, 27.10). Δίραλ πξνεγεζεί ζπλνκηιίεο ηνπ βνύιγαξνπ Π/ζ κε εθπξνζώπνπο ηεο εηαηξείαο Siemens θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Μόλαρν. Ο βνύιγαξνο Πξόεδξνο Georgi Parvanov ζπδήηεζε κε ηελ Καγθειάξην Merkel ζην Βεξνιίλν ην ελδερόκελν λα επαλέιζεη ε γεξκαληθή εηαηξία RWE ζην ζρέδην ηνπ Μπέιελε, γηα λα ιάβεη ηελ απάληεζε όηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο νη γεξκαληθέο εηαηξείεο απνθαζίδνπλ κόλεο ηνπο θαη όρη ην θξάηνο (ε/θ ηαληαξλη 14.10). Ζ Πξόεδξνο ηνπ βνπιγαξηθνύ Κνηλνβνπιίνπ Tsetska Tsacheva δήισζε όηη ην ζέκα ζπδεηήζεθε ζην δείπλν ηνπ Π/ζ Boiko Borisov κε ηε γεξκαλίδα Καγθειάξην Angela Merkel, πνπ επηζθέθηεθε πξόζθαηα ηε όθηα, ελώ θαη ε ίδηα ην έζεζε ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρε κε ηνλ πξόεδξν ηνπ Bundestag. Ζ θα Tsacheva επηζήκαλε αθόκε όηη νη δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ ηεο βνπιγαξηθήο θαη ηεο ξσζηθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνύ ζην Μπέιελε βξίζθνληαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θαη ηώξα ζπδεηνύληαη νη ηειεπηαίεο παξάκεηξνη ηεο ζπκθσλίαο. Ο ακεξηθαλόο πξέζβεο ζηε Βνπιγαξία James Warlick ακθηζβήηεζε ηε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαη δήηεζε από ηε βνπιγαξηθή θπβέξλεζε λα εζηηάζεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθώλ πξνκεζεηώλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαζύλδεζεο ηνπ δηθηύνπ κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Βνπιγαξίαο κε απηά ηεο Διιάδαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Σνπξθίαο (Πξαθηνξεία Novinite, BTA, Σει/κα ΓΣΔ όθηαο, 25.10). Ρσγκέο δηαπηζηώζεθαλ ζε πξνζηαηεπηηθνύο ζσιήλεο ζηε κνλάδα 6 ηνπ ππξεληθνύ ζηαζκνύ Κνδινληνύτ θαηά ηε δηάξθεηα κεηαιινγξαθηθνύ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24.9, αιιά ην ζύζηεκα ειέγρνπ δελ δηέγλσζε δηαξξνή, ζύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο βνπιγαξηθήο Ρπζκηζηηθήο Τπεξεζίαο Ππξεληθήο Δλέξγεηαο. Ο αληηδξαζηήξαο αλέζηεηιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ από ηηο Οη αληαιιαθηηθνί ζσιήλεο έθηαζαλ αεξνπνξηθώο από ηε Ρσζία ζηηο 22.10, κεηά θαη από παξέκβαζε ηνπ Πξνέδξνπ Vladimir Putin πνπ είρε ηειεθσληθή ζπλνκηιία κε ηνλ Βνύιγαξν Π/Θ ζηηο ηε επηθνηλσλία δηαπηζηώζεθε ε ζεηηθή πνξεία πνπ αθνινπζεί ε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππξεληθνύ ζηαζκνύ ζην Μπέιελε. Δμεηάζηεθε θαη ην ελδερόκελν ζπκκεηνρήο θαη άιισλ εηαηξεηώλ από ηξίηεο ρώξεο πνπ δηαζέηνπλ πείξα ζηνλ ηνκέα ηεο αηνκηθήο ελέξγεηαο (Πξαθηνξείν ITAR-Tass, Σει/καηα ΓΣΔ Μόζραο, όθηαο, 21.10). H θαηαζθεπή λέσλ αληηδξαζηήξσλ ζην Κνδινληνύη δελ απνηειεί επίθαηξν ζέκα ζύκθσλα κε ην βνύιγαξν ππνπξγό Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Σνπξηζκνύ, Traicho Traikov, παξόηη ε θαηαζθεπή έβδνκνπ αληηδξαζηήξα αλαθέξνληαλ κέρξη ηώξα σο πνιύ ξεαιηζηηθή πξννπηηθή. Σνλ Ηνύλην εθθξάζηεθε ην ελδηαθέξνλ θηλέδσλ επελδπηώλ γηα θαηαζθεπή λέσλ αληηδξαζηήξσλ ζηε ρώξα ππό ηνλ όξν λα εθαξκνζηεί δηθή ηνπο ηερλνινγία. Ωζηόζν ζην Μπέιελε έρεη ήδε επηιεγεί ε ξσζηθή εηαηξία Atomstroyexport (ε/θ Pari, 12.10). ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Ο όκηινο Gazprom δελ ζρεδηάδεη λα κεηώζεη ηηο ηηκέο θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηε Βνπιγαξία, όπσο δήισζε ν επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο Γηεζλνύο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο εηαηξίαο Stanislav Tsigankov, θαζώο είλαη νη ρακειόηεξεο ζηελ Δπξώπε. ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ ε Βνπιγαξία έιαβε έθπησζε 4% ζηελ ηηκή γηα ηελ κηζή πνζόηεηα ησλ πξνκεζεηώλ θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ Ρσζία, πνπ ηζρύεη αλαδξνκηθά από ηνλ Ηνύιην Μεηά ηηο ζπλνκηιίεο κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Gazprom, Alexei Miller ζηηο κε θύξην ζέκα ηε βνπιγαξηθή ζπκκεηνρή ζηνλ αγσγό South Stream, ν βνύιγαξνο ππνπξγόο Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Σνπξηζκνύ Traicho Traikov δήισζε όηη νη λέεο ηηκέο εμαξηώληαη από ηελ «θαιή ζέιεζε» ηεο ξσζηθήο εηαηξείαο, πξνζζέηνληαο όηη όζνλ αθνξά ηηο λέεο ζπκβάζεηο πνπ ζα ηζρύνπλ ην 2013 νη ηηκέο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο (Σει/κα ΓΣΔ όθηα, 27.10). Δίραλ πξνεγεζεί δ/θηθέο εθηηκήζεηο όηη ε Βνπιγαξία επξόθεηην θαζίζεη ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ζηε ζπλάληεζε κε ηε Gazprom από πιενλεθηηθή ζέζε ράξε ζην αγσγό δηαζύλδεζεο κε ηελ Διιάδα θαη ηελ πξόζθαηε ζπκθσλία γηα ηνλ αγσγό κε ηελ Σνπξθία, πνπ άλνημε ηνλ δξόκν γηα ηελ πξνκήζεηα αεξίνπ από ην Αδεξκπατηδάλ θαη ζα εμαζθαιίδνπλ ηα 2/3 ησλ αλαγθώλ ηεο (ε/θ Standard, 14.10). Ζ βνπιγαξηθή θπβέξλεζε απνθάζηζε ηελ εθρώξεζε δηθαησκάησλ 5εηνύο δηάξθεηαο γηα έξεπλεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ζε πεξηνρή έθηαζεο 400 η.ρικ. ζηε ΒΑ Βνπιγαξία ζηελ ακεξηθαληθή εηαηξεία Park Place Energy Corp (Πξαθηνξεην Novinite, 8.10). Ζ εηαηξεία εμεηδηθεύεηαη ζηελ εμόξπμε ζρηζηόιηζνπ ζε κηα θαηλνύξγηα δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θπζηθνύ αεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε δηάθνξα ζηξώκαηα ηνπ εδάθνπο, ε νπνία δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αθόκα ζε 3

4 κεγάιν βαζκό. To πεξαζκέλν θαινθαίξη ζρεηηθό ελδηαθέξνλ είρε εθδειώζεη ν κεγάινο ακεξηθαληθόο ελεξγεηαθόο όκηινο Chevron κε ηε ζηήξημε ηνπ ακεξηθαλνύ πξέζβε ζηε Βνπιγαξία, James Warlick. ΑΛΒΑΝΗΑ - ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε μεθίλεζε επαθέο κε δηεζλείο θνξείο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ θαηαζθεπήο ππξεληθώλ ζηαζκώλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (κεηαμύ απηώλ ην Γηεζλή Φνξέα Ππξεληθήο Δλέξγεηαο) θαη αλέιαβε ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο ζην εζσηεξηθό γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηάιιεινπ λνκηθνύ πιαηζίνπ θαη ηε ζύζηαζε ηνπ Δζληθνύ Φνξέα Ππξεληθήο Δλέξγεηαο πνπ ζα ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Π/ζ. Ο αιβαλόο Π/ζ Sali Berisha έρεη δειώζεη επαλεηιεκκέλα όηη ην ζρέδην απηό είλαη κία από ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο θπβέξλεζήο ηνπ θαη ζην πιαίζην απηό εληάζζεηαη ε επίζθεςε ζηα Σίξαλα ηνπ ηζξαειηλνύ ππνπξγνύ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, Dan Meridor (Σει/κα ΓΣΔ Σηξάλσλ, 6.10). ηνλ Σύπν θπθινθόξεζαλ ζελάξηα γηα θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνύ ζε πεξηνρή θνληά ζην Γπξξάρην. ΣΟΤΡΚΗΑ ΗΡΑΚ / ΤΡΗΑ / ΡΩΗΑ Κνηλνπξαμία ζηελ νπνία κεηέρεη ε ηνπξθηθή εηαηξεία πεηξειαηνεηδώλ ΣΡΑΟ αλέιαβε ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ Siba θαη Mansuriyah ζην Ηξάθ (Σει/κα ΓΣΔ Αγθπξαο, 21.10) Ο ηνύξθνο Τπνπξγόο Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ Taner Yildiz αλαθνίλσζε όηη ζπζηάζεθε θνηλή εηαηξεία εξεπλώλ πεηξειαίνπ Σνπξθίαο- πξίαο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο TPAO θαη όηη ζα γίλνπλ έξεπλεο ζε 7 πεξηνρέο ζηε πξία (Thl/ma GTE agkyraw, 5.10). Ο πξόεδξνο ηεο ξσζηθήο πεηξειατθήο εηαηξείαο Lukoil, Vagit Alekperov, αλαθνίλσζε ηα ζρέδηα γηα επέλδπζε ύςνπο 100 εθ. δνι. ζηελ Σνπξθία πνπ αθνξά ζηελ επέθηαζε ησλ ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ πεηξειαίνπ, ζηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ πεηξειατθώλ ζηαζκώλ θαη ζην δίθηπν δηαλνκήο πεηξειαίνπ. Ζ Lukoil εηζήιζε ζηελ ηνπξθηθή αγνξά ην 2008 κε ηελ εμαγνξά ηνπ ηνπξθηθνύ δηαλνκέα πεηξειαίνπ Akpet. Ο πξόεδξνο ηεο Lukoil απνζαθήληζε όηη ην ελδηαθέξνλ ζα ζηξαθεί ζε θνηλά έξγα κε ηνπξθηθέο εηαηξείεο, αθόκε θαη ζε ηξίηεο ρώξεο, όπσο ην Ηξάθ (ηει/κα ΓΣΔ Λεπθσζίαο, 29.10). ΔΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Παξαδόζεθε επίζεκα ζηηο ν αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηε δηαζύλδεζε ηνπ νπγγξηθνύ ζπζηήκαηνο κε ην αληίζηνηρν ξνπκαληθό, παξνπζία ησλ Π/ζ ησλ δύν ρσξώλ, ηνπ Δπηηξόπνπ ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα Δλέξγεηαο Guenter Oettinger θαη ηεο Πξέζβεσο ησλ ΖΠΑ ζηε Βνπδαπέζηε. Ο αγσγόο κήθνπο 109 ρικ ρξεκαηνδνηήζεθε θαηά ην ήκηζπ κε 68 εθ. επξώ από ηελ ΔΔ (Σει/καηα ΓΣΔ Βνπδαπέζηεο, Βνπθνπξεζηίνπ, 15.10). ε ζρεηηθή αλάιπζε ζην Eurasia Daily Monitor ηνπ Jamestown Foundation ηεο Οπάζηγθηνλ (15.10) κε ηίηιν «Σν πξώην βήκα πξνο έλα πεξηθεξεηαθό δίθηπν» επηζεκαίλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα ην πξώην από κία ζεηξά αληίζηνηρσλ αγσγώλ δηαζύλδεζεο πνπ ππνζηεξίδεη ε ΔΔ ζηελ Κ. θαη ΝΑ. Δπξώπε, όπσο νη αγσγνί: Κξναηία-Οπγγαξία (294 ρικ - ζα μεθηλήζεη ιεηηνπξγία ζηα κέζα ηνπ 2011), Οπγγαξία-ινβαθία (100 ρικ ζην ζηάδην ηεο κειέηεο), Οπγγαξία-ινβελία (ζην ζηάδην ηεο κειέηεο), Βνπιγαξία-Ρνπκαλία (δηαδξνκή θάησ από ην Γνύλαβε κε νινθιήξσζε γηα ην ηέινο ηνπ 2011). Σν ζρέδην δηαζύλδεζεο ησλ ηνπηθώλ αγσγώλ θπζηθνύ αεξίνπ μεθίλεζε από ηελ νπγγξηθή εηαηξία MOL ην 2006 (New Europe Transmission Systems, NETS) θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην αλέπηπμε πεξαηηέξσ ζε πνιηηηθή ηεο ΔΔ, ηδηαίηεξα κεηά ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο ξσζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ ηνλ Ηαλνπάξην 2009 θαη πξνθεηκέλνπ νη επξσπατθέο ρώξεο λα πξνζηαηεπζνύλ από ην ξσζηθό κνλνπώιην ηεο Gazprom. ην πιαίζην απηό εληάζζεηαη ν ζρεδηαδόκελνο αγσγόο Nabucco θαη ε πξνκήζεηα πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ κέζσ Αδξηαηηθήο θαη Μαύξεο Θάιαζζαο. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο νινθιεξσκέλνπ επξσπατθνύ δηθηύνπ ζηελ αγνξά θπζηθνύ αεξίνπ. Ζ πξόηαζε ηνπ Jacques Delors από ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθήο Κνηλόηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο κε απιή δνκή θαη ζαθείο θαλόλεο επαλέξρεηαη κε δ/κα ζηελ AGENCE EUROPE (13.10). ύκθσλα κε ηνλ θ. Delors ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή απνηειεί ζηνηρείν πξσηαξρηθό θαη γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. ρνιηάδεηαη όηη παξόηη ε πξόηαζε έγηλε ζεηηθά απνδεθηή, δελ ππήξμε θάπνηα εμέιημε ζε πξαθηηθό επίπεδν. ην εζσηεξηθό ηεο ΔΔ ε πλζήθε ηεο Ληζζαβόλαο ζπγθεθξηκελνπνηεί θαη αλαπηύζζεη ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή, όκσο ζηνλ ηνκέα ησλ εμσηεξηθώλ ζρέζεσλ δελ πξνβιέπεηαη θάηη ζε θνηλνηηθό επίπεδν. Οη 4

5 δηαπξαγκαηεύζεηο θαη νη ζπκθσλίεο κε ηε Ρσζία θαη κε άιιεο ρώξεο πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο παξακέλνπλ ζε εζληθό επίπεδν. Αξθεηά θξάηε κέιε, κηθξά ή κεζαία, ζα ήηαλ ηθαλνπνηεκέλα από ηελ ύπαξμε αξκνδηνηήησλ ζε θνηλνηηθό επίπεδν, νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο. Όκσο νη ηζρπξέο ρώξεο ηεο Δ.Δ. δελ θαίλεηαη λα θηλνύληαη πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε (Σει/κα ΓΣΔ Βξπμειιώλ, 13.10). Ο δηεπζπληήο ηεο βνπιγαξηθήο εηαηξίαο θπζηθνύ Overgaz, Sasho Donchev, ζπλαληήζεθε ζηηο ζηηο Βξπμέιιεο κε ηνλ Δπίηξνπν γηα ζέκαηα ελέξγεηαο, Guenter Oettinger, γηα λα δεηήζεη ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο ζηε Βνπιγαξία θαη γηα ίζα δηθαηώκαηα κε ηε Bulgargaz ζηε ρξήζεο ησλ αγσγώλ πνπ ζα ζπλδέζνπλ ηα δίθηπα κεηαθνξάο ηεο Βνπιγαξίαο κε ηελ Διιάδα θαη ηε Ρνπκαλία, ησλ αγσγώλ θαη ηεο ππόγεηαο απνζήθεο αεξίνπ ζην Σζίξελ. Ζ Overgaz είλαη ζπγαηξηθή ηεο ξσζηθήο Gazprom θαη κεγαιύηεξε ηδησηηθή εηαηξία θπζηθνύ αεξίνπ ζηε Βνπιγαξία κε κεξίδην 39% (ε/θ 24 Chasa, 14.10). ΑΓΩΓΟ SOUTH STREAM Οη εηαηξίεο Gazprom θαη Bulgarian Energy Holding ππέγξαςαλ ζηηο ζπκθσλία νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα ην βνπιγαξηθό ηκήκα ηνπ αγσγνύ South Stream, όπσο αλαθνηλώζεθε ζηε όθηα από ην δηεπζπληή ηεο Gazprom, Alexei Miller κεηά από ζπλάληεζε κε ην βνύιγαξν Π/ζ Boiko Borisov. Σελ θαηάξηηζε ηεο κειέηεο ζα αλαιάβεη κηθηή ξσζνβνπιγαξηθή εηαηξία, ε νπνία ζα ζπζηαζεί κέρξη ηηο 15.11, όπσο ζπκθώλεζαλ ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία νη Π/ζ ησλ δύν ρσξώλ ζηηο (ITAR-Tass, 21.10). Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ ηεο εηαηξίαο ζα είλαη Βνύιγαξνο θαη ε βνπιγαξηθή πιεπξά ζα έρεη πιεηνςεθία ζην Γ, πξνβιέπνληαη σζηόζν εμαηξέζεηο παξάθακςεο ηεο πιεηνςεθίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ εηαηξεία ζα πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηε δηαδξνκή ηνπ αγσγνύ ζην βνπιγαξηθό έδαθνο, όπσο θαη ην θόζηνο ηνπ έξγνπ, πνπ εθηηκάηαη ζηα 835 εθ. δνι. Ζ ηδηνθηεζία ηνπ δηθηύνπ ζα παξακείλεη όπσο είρε ήδε ζπκθσλεζεί 50% ηεο Βνπιγαξίαο θαη 50% ηεο Ρσζίαο. ε ζρέζε κε ηελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε γίλεηαη πιένλ ιόγνο γηα ηηο πνζόηεηεο πνπ ζα κεηαθέξνληαη πξνο ην λόην, πξνο Διιάδα θαη Ηηαιία (Σει/καηα ΓΣΔ όθηαο θαη Μόζραο ). O βνύιγαξνο Π/ζ Boiko Borisov παξαδέρηεθε όηη ε ζπκθσλία είλαη απνηέιεζκα ησλ πηέζεσλ ηεο Μόζραο θαη όηη από ξσζηθήο πιεπξάο είπαλ μεθάζαξα «αξρίδεηε καδί καο ηελ θαηαζθεπή, εηδάιισο ε Ρνπκαλία ζα ζαο παξαθάκςεη, γηαηί ν αγσγόο πξέπεη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2015 (ε/θ Pari, 18.10). ύκθσλα κε κεξίδα ησλ ξσζηθώλ ΜΜΔ θαη ε ζπκθσλία κεηαμύ Βνπιγαξίαο θαη Σνπξθίαο γηα δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ σο κέξνο ηνπ αγσγνύ Nabucco απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ επίζθεςε Miller ζηε όθηα. Δλζηάζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ από ηελ ΜΚΟ «Βνπιγαξηθό Δλεξγεηαθό Φόξνπκ» αθνξνύλ ζηελ αδξαλνπνίεζε ηνπ βνπιγαξηθνύ δηθηύνπ κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ, αθνύ νη βαζηθέο πνζόηεηεο αεξίνπ ζα κεηαθέξνληαη από ηνλ South Stream (Σει/κα ΓΣΔ όθηαο 18.10). Ζ νξηζηηθή απόθαζε ζε ό,ηη αθνξά ηελ νξζνινγηθόηεξε δηαδξνκή ηνπ South Stream ελδέρεηαη λα ιεθζεί ην πξώην εμάκελν ηνπ 2011, ζύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ δηεπζπληή ηεο Gazprom, Alexei Miller ζην πξαθηνξείν Bloomberg (ε/θ Standard, 25.10). Ο βνύιγαξνο ππνπξγόο Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Σνπξηζκνύ, Traicho Traikov, δήισζε όηη γηα ηελ ώξα ε δηαδξνκή ηνπ South Stream ζα παξακείλεη ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή θαη ζα εηζέιζεη ζε ζεξβηθό έδαθνο θνληά ζηελ πόιε Εατηζάξ. Σν Βειηγξάδη επηκέλεη ε δηαδξνκή ηνπ αγσγνύ λα κεηαηεζεί λόηηα γηα λα θαιύςεη κεγαιύηεξν ζεξβηθό έδαθνο κε αέξην, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη κεγαιύηεξεο δαπάλεο θαη ζέηεη ππό ακθηβνιία ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ αγσγνύ (ε/θ Standard, 18.10). Δίρε πξνεγεζεί ε ππνγξαθή κλεκνλίνπ θαηάξηηζεο νηθνλνκηθνηερληθήο κειέηεο γηα ηε δηέιεπζε ηνπ South Stream από ηε Ρνπκαλία ζηηο ζην Βνπθνπξέζηη ζην πιαίζην επαθώλ πνπ είρε ζηε ξνπκαληθή πξσηεύνπζα ν επηθεθαιήο ηεο Gazprom, Alexei Miller. Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο είλαη ζεηηθά ζα ππνγξαθεί δηαθξαηηθή ζπκθσλία Ρσζίαο θαη Ρνπκαλίαο ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2011, ε νπνία ζα πξνζθέξεη ηε λνκηθή θαη πνιηηηθή βάζε πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνύ (Σει/κα ΓΣΔ όθηαο 15.10). ρόιηα ζηνλ Σύπν θαηέγξαθαλ όηη νη ζπλνκηιίεο κε ηε Ρνπκαλία είραλ σο ζηόρν λα δείμνπλ ζηε Βνπιγαξία όηη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ South Stream ζα κπνξνύζε λα παξαθακθζεί (Moscow Times, 18.10). 5

6 Τπέξ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Ρνπκαλίαο ηόζν ζην South Stream, όζν θαη ζην Nabucco ηάρζεθε θαη ν γεξκαλόο πξώελ θαγθειάξηνο Gerhard Schroeder, λπλ Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο Nord Stream, θύξηνο κέηνρνο ηεο νπνίαο είλαη ε Gazprom (Σει/κα ΓΣΔ Βνπθνπξεζηίνπ 18.10). Σν ελδερόκελν επέθηαζεο ηνπ αγσγνύ South Stream ζηελ πγγμ ζπδεηήζεθε ζηε ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πγγμ Gjiorge Ivanov θαη ηνπ Π/ζ Nikola Gruevski κε θιηκάθην ηεο ξσζηθήο εηαηξίαο Gazprom ζηηο Σα δύν κέξε ζπκθώλεζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ππνγξαθή κηαο δηκεξνύο ζπκθσλίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζύλδεζεο ζε πεξίπησζε πνπ απνδεηρηεί ζεηηθή ε πξνγξακκαηηζκέλε κειέηε βησζηκόηεηαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ South Stream απνηέιεζε ην βαζηθό ζέκα ζηελ αηδέληα ηεο ζπλάληεζεο ηνπ Ρώζνπ Πξσζππνπξγνύ Putin κε ηνλ Ηηαιό νκόινγό ηνπ Silvio Berlusconi ζηηο 9.10 ζηελ Αγία Πεηξνύπνιε. Ο Putin ελεκέξσζε ην Berlusconi γηα ην ελδηαθέξνλ γεξκαληθώλ εηαηξηώλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην South Stream, ελδερόκελν πνπ εθηηκήζεθε σο ζεηηθή ζπλεηζθνξά από ηνλ ηηαιό Π/ζ. Σα αλσηέξσ ζρόιηα έξρνληαη κεξηθέο κέξεο κεηά ηελ ππνβάζκηζε ησλ θεκώλ από ην γεξκαληθό ελεξγεηαθό θνινζζό Wintershall γηα ηελ πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγσγό. Οη θήκεο εληζρύζεθαλ εθ λένπ κεηά ηε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ηηαιηθήο ελεξγεηαθήο εηαηξείαο ΔΝΗ, Πάνιν θαξόλη, όηη ζεσξεί πηζαλή ηε ζπκκεηνρή ηεο Wintershall ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ South Stream (ΓΣΔ Μόζραο 11.10) ΑΓΩΓΟ NABUCCO Βνπιγαξία θαη Σνπξθία ζπκθώλεζαλ ζηε δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ηνπο κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ πνπ ζα απνηειέζεη κέξνο ηνπ αγσγνύ Nabucco. Ο ηνύξθνο Τπνπξγόο Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Taner Yildiz είρε ζπλάληεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα κε ην βνύιγαξν Τπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο, Traicho Traikov, θαηά ηε κνλνήκεξε επίζθεςε ζηε Βνπιγαξία ηνπ ηνύξθνπ Π/ζ Erdogan ζηηο 4.10 (Σει/καηα ΓΣΔ όθηαο ). ην πιαίζην απηό εθηηκάηαη όηη ζπλέπεζε ε επίζθεςε ζηε όθηα θαη ηνπ γεσξγηαλνύ Π/ζ Nika Gilauri Σν αδέξηθν αέξην ζην νπνίν πξνζβιέπεη ν αγσγόο Nabucco κεηαθέξεηαη από ηνλ αγσγό Μπαθνύ Σηθιίδα Δξδνπξνύκ (ε/θ 24 Chasa, 5.10). Δμάιινπ, ζρέδην πξνκήζεηαο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ από ην Αδεξκπατηδάλ, κέζσ Γεσξγίαο θαη Μαύξεο Θάιαζζαο (πεξίπνπ 2 δηζ. θπβηθά κέηξα πνπ ζα κπνξνύζε λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2012), ζπδήηεζε θαη ηδίαλ ν βνύιγαξνο Π/ζ κε ηνλ γεσξγηαλό νκόινγό ηνπ (ε/θ «ΣΔΛΔΓΚΡΑΦ, 5.10). Ο βνύιγαξνο Π/ζ Boiko Borisov ηόληζε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ ζηηο Βξπμέιιεο νη ππνπξγνί Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ ηεο Βνπιγαξίαο ζα ζέζνπλ ην ζέκα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ αγσγνύ Nabucco, θαζώο θαη ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηνπ σο ζρέδην πξνηεξαηόηεηαο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαζέηεη πεξίπνπ 200 εθ. επξώ ζηε Βνπιγαξία γηα ηνλ αγσγό, ελώ δεηήζεθε από ηνλ Δπίηξνπν Δλέξγεηαο, Guenther Oettinger, λα δηαηεζνύλ ηα εθ. επξώ από απηό ην πνζό γηα ηε δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ θπζηθνύ αεξίνπ Βνπιγαξίαο θαη Σνπξθίαο, πνπ ζα απνηειέζεη ην πξώην κέξνο ηνπ αγσγνύ επί επξσπατθνύ εδάθνπο (Πξαθηνξείν BTA, 6.10). Σν Γειηίν «ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ» ζπληάζζεηαη ζε 15λζήκεξε/κεληαία βάζε από ην Σκήκα Δηδηθώλ Θεκάησλ ηεο Γ/λζεο Τπεξεζηώλ Δμσηεξηθνύ ηεο ΓΓΔ-ΓΓΔ. Καηαγξάθνληαη νη πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηα ζέκαηα ελέξγεηαο κέζα από ηηο νπνίεο αλαδεηθλύεηαη ε δπλακηθή ηνπο ζην ζύγρξνλν γεσπνιηηηθό πεξηβάιινλ. Πεγέο: Πξαθηνξεηαθά δεκνζηεύκαηα, άξζξα εθεκεξίδσλ, ηει/καηα Γξαθείσλ Σύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνύ, αλαιύζεηο. πληάθηεο : Η. Αλδξηαλόπνπινο, Ν. Νηθνιατδεο Δπηθνηλσλία: Tει , 6

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα