SUNOLA BIRKHOFF JAMES ϵ ORJOGWNIOTHTAS KAI ARIJMHTIKA PEDIA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SUNOLA BIRKHOFF JAMES ϵ ORJOGWNIOTHTAS KAI ARIJMHTIKA PEDIA"

Transcript

1 EJNIKO METSOBIO POLUTEQNEIO SQOLH EFARMOSMENWN MAJHMATIKWN & FUSIKWN EPISTHMWN TOMEAS MAJHMATIKWN DIDAKTORIKH DIATRIBH SUNOLA BIRKHOFF JAMES ϵ ORJOGWNIOTHTAS KAI ARIJMHTIKA PEDIA Qr stoc S. Qwrianìpouloc Epiblèpwn: Panagi thc Yarrˆkoc, Anapl. Kajhght c Aj na 2011

2 EJNIKO METSOBIO POLUTEQNEIO SQOLH EFARMOSMENWN MAJHMATIKWN & FUSIKWN EPISTHMWN TOMEAS MAJHMATIKWN DIDAKTORIKH DIATRIBH SUNOLA BIRKHOFF JAMES ϵ ORJOGWNIOTHTAS KAI ARIJMHTIKA PEDIA Qr stoc S. Qwrianìpouloc EXETASTIKH EPITROPH S. Karanˆsioc, Kajhght c E.M.P. (Mèloc TrimeloÔc Epitrop c) I. Maroulˆc, Kajhght c E.M.P. (Mèloc TrimeloÔc Epitrop c) G. Kalogerìpouloc, Kajhght c E.K.P.A. A. FelloÔrhc, Anapl. Kajhght c E.M.P. P. Yarrˆkoc, Anapl. Kajhght c E.M.P. (Epiblèpwn) A. Arbanitˆkhc, EpÐk. Kajhght c E.M.P. N. Giannakˆkhc, EpÐk. Kajhght c E.M.P. Aj na 2011

3 ii Sthn oikogeneiˆ mou gia th st rixh, thn upomon kai thn pðsth touc.

4 EuqaristÐec Me thn olokl rwsh thc paroôsac didaktorik c diatrib c, ja jela na euqarist sw ton epiblèponta kôrio Panagi th Yarrˆko, Anaplhrwt Kajhght tou Tomèa Majhmatik n thc Sqol c E.M.F.E. tou EjnikoÔ Metsìbiou PoluteqneÐou gia thn ˆristh sunergasða mac, tic qr simec sumboulèc tou kai thn kajod ghs tou se ìlh th diˆrkeia thc ekpìnhs c thc. Euqarist epðshc ton kôrio Iwˆnnh Maroulˆ, Kajhght tou Tomèa Majhmatik n thc Sqol c E.M.F.E tou EjnikoÔ Metsìbiou PoluteqneÐou kai ton kôrio Swt rio Karanˆsio, Kajhght tou Tomèa Majhmatik n thc Sqol c E.M.F.E tou EjnikoÔ Metsìbiou PoluteqneÐou, mèlh thc trimeloôc sumbouleutik c epitrop c, gia thn epoikodomhtik sunergasða mac. Qr stoc S. Qwrianìpouloc iii

5 Perieqìmena SumbolismoÐ Eisagwg vi viii 1 Arijmhtikì PedÐo PÐnaka Orismìc tou ArijmhtikoÔ PedÐou Basikèc Idiìthtec tou ArijmhtikoÔ PedÐou To Arijmhtikì PedÐo wc Tom DÐskwn Prosèggish tou ArijmhtikoÔ PedÐou SÔnoro tou ArijmhtikoÔ PedÐou Mia GenÐkeush tou ArijmhtikoÔ PedÐou 'Ena AntÐstrofo Prìblhma gia to Arijmhtikì PedÐo To AntÐstrofo Prìblhma O Algìrijmoc Arijmhtikˆ ParadeÐgmata kai Axiolìghsh tou Algìrijmou SÔnola Birkhoff James ϵ Orjogwniìthtac ProapaitoÔmenec 'Ennoiec 'Ena Arijmhtikì PedÐo gia 'Oqi Upoqrewtikˆ TetragwnikoÔc PÐnakec Anagkaiìthta tou B SÔnola Birkhoff James ϵ Orjogwniìthtac Basikèc Idiìthtec Sunèqeia To SÔnoro tou F ϵ (A; B) kai Idiotimèc iv

6 4 SÔnola Birkhoff James ϵ Orjogwniìthtac gia PoluwnumikoÔc PÐnakec Arijmhtikì PedÐo Poluwnumik n Pinˆkwn SÔnola Birkhoff James ϵ Orjogwniìthtac gia PoluwnumikoÔc PÐnakec Basikèc Idiìthtec tou W ϵ (P (z); B) SÔnoro kai Eswterikì BibliografÐa 77 Parˆrthma: PerÐlhyh sthn Agglik 81 v

7 SumbolismoÐ R, R n, R n m Ta sônola twn pragmatik n arijm n, dianusmˆtwn kai pðnakwn, antðstoiqa C, C n, C n m Ta sônola twn migadik n arijm n, dianusmˆtwn kai pðnakwn, antðstoiqa B(X) To sônolo twn grammik n kai fragmènwn telest n tou grammikoô q rou me nìrma X 1, 2, H nìrma-1, h fasmatik nìrma kai h nìrma-, antðstoiqa F H nìrma Frobenius, Eswterikì ginìmeno (, ) Aìristo eswterikì ginìmeno [, ] HmÐ-eswterikì ginìmeno, ϵ Orjogwniìthta kai ϵ orjogwniìthta eswterikoô ginomènou, antðstoiqa BJ Birkhoff James orjogwniìthta ϵ BJ Birkhoff James ϵ orjogwniìthta I O tautotikìc telest c se èna grammikì q ro me nìrma I n O monadiaðoc (tautotikìc) pðnakac diˆstashc n σ(a) To fˆsma tou tetragwnikoô pðnaka A ρ(a) H fasmatik aktðna tou tetragwnikoô pðnaka A σ(a; B) To fˆsma tou pðnaka A wc proc ton pðnaka B F (A) To arijmhtikì pedðo tou tetragwnikoô pðnaka A r(a) H arijmhtik aktðna tou tetragwnikoô pðnaka A F (A; q) To q arijmhtikì pedðo tou tetragwnikoô pðnaka A F [, ] (A) To arijmhtikì pedðo hmi-eswterikoô ginomènou tou telest A F (A; B) To arijmhtikì pedðo tou pðnaka A wc proc ton pðnaka B F (A; B; q) To q arijmhtikì pedðo tou pðnaka A wc proc ton pðnaka B F ϵ (A; B) To sônolo Birkhoff James ϵ orjogwniìthtac tou tou pðnaka A wc proc ton pðnaka B A, A T, A O suzug c, o anˆstrofoc kai o anastrofosuzug c tou pðnaka A, antðstoiqa tr(a) To Ðqnoc tou tetragwnikoô pðnaka A det(a) H orðzousa tou tetragwnikoô pðnaka A ranka O bajmìc tou pðnaka A D(z 0, ρ) O kleistìc kuklikìc dðskoc me kèntro to z 0 kai aktðna ρ vi

8 diag{a 1, a 2,..., a k } Re{z}, Im{z} arg(z) P (z) σ(p (z)) W (P (z)) W (P (z); B) W (P (z); B; q) W ϵ (P (z); B) Co{G} Int[G] G O pðnakac me diag nia stoiqeða a 1, a 2,..., a k kai ìla ta mh diag nia stoiqeða tou mhdenikˆ To pragmatikì kai to fantastikì mèroc tou z C, antðstoiqa To ìrisma tou z C Poluwnumikìc pðnakac migadik c metablht c z To fˆsma tou poluwnumikoô pðnaka P (z) To arijmhtikì pedðo tou poluwnumikoô pðnaka P (z) To arijmhtikì pedðo tou poluwnumikoô pðnaka P (z) wc proc ton pðnaka B To q arijmhtikì pedðo tou poluwnumikoô pðnaka P (z) wc proc ton pðnaka B To sônolo Birkhoff James ϵ orjogwniìthtac tou poluwnumikoô pðnaka P (z) wc proc ton pðnaka B H kurt j kh tou sunìlou G To eswterikì tou sunìlou G To sônoro tou sunìlou G vii

9 Eisagwg Sth paroôsa diatrib epiqeireðtai h genðkeush thc ènnoiac tou arijmhtikoô pedðou se pðnakec pou den eðnai kat' anˆgkh tetragwnikoð. To klasikì arijmhtikì pedðo enìc tetragwnikoô pðnaka F (A), A C n n eðnai to sônolo twn tetragwnik n morf n x Ax, ìpou ta x eðnai stoiqeða thc monadiaðac sfaðrac tou C n. Dhlad, F (A) = {x Ax : x C n, x x = 1}. To sônolo autì lìgw thc aplìthtac tou orismoô tou kai tou megˆlou pl jouc twn idiot twn pou prokôptoun apì autìn, apoteleð èna idiaðtera elkhstikì antikeðmeno èreunac sto q ro thc grammik c ˆlgebrac kai thc anˆlushc pinˆkwn. Prˆgmati, gnwrðzontac to arijmhtikì pedðo enìc tetragwnikoô pðnaka, mporoôme na lˆboume arketèc plhroforðec gia autìn ton pðnaka. 'Etsi, prosèlkuse to endiafèron shmantikoô arijmoô ereunht n apì tic perioqèc thc anˆlushc pinˆkwn kai thc jewrðac telest n. Qarakthristikˆ anafèrontai oi Ch. Davis, C.-K. Li, C.R. Johnson, I. Spitkovsky, A. Markus kai N. Bebiano. Ekatontˆdec e- reunhtikèc ergasðec èqoun dhmosieujeð pˆnw sto sugkekrimèno antikeðmeno kai suneqðzoun na dhmosieôontai mèqri kai s mera. 'Enac shmantikìc stajmìc sth melèth tou klasikoô arijmhtikoô pedðou tetragwnik n pinˆkwn eðnai h apìdeixh thc kurtìthtˆc tou apì touc Toeplitz kai Hausdorff to Sugkekrimèna, ton Mˆio tou 1918 o Toeplitz [50] èdeixe ìti to exwterikì sônoro tou F (A) eðnai kurt kampôlh, en to Noèmbrio thc Ðdiac qroniˆc o Hausdorff [23] apèdeixe thn kurtìthta tou arijmhtikoô pedðou. 'Ektote èqoun parousiasteð sth bibliografða diˆforec apodeðxeic gia thn kurtìthta. Pèra apì thn kurtìthta, basikèc kai axioshmeðwtec idiìthtec tou arijmhtikoô pedðou F (A) eðnai ìti to F (A) eðnai sumpagèc uposônolo tou migadikoô epipèdou, pˆnta perièqei to fˆsma tou pðnaka A (dhlad, σ(a) F (A)) kai ìti paramènei analloðwto kˆtw apì orjomonadiaðouc metasqhmatismoôc omoiìthtac (dhlad, F (U AU) = F (A), ìpou U C n n orjomonadiaðoc). Parˆllhla me thn ènnoia tou arijmhtikoô pedðou anaptôqjhke kai aut thc arijmhtik c aktðnac r(a), dhlad tou mègistou mètrou stoiqeðou tou arijmhtikoô pedðou, r(a) = {max z : z F (A)}. Kai h arijmhtik aktðna me th seirˆ thc sugkèntrwse ta blèmmata arket n ereunht n, kurðwc lìgw twn arijmhtik n e- farmog n pou parousiˆzei sth melèth thc sôgklishc epanalhptik n mejìdwn gia thn epðlush grammik n susthmˆtwn kˆnontac qr sh thc idiìthtac twn dunˆmewn thc arijmhtik c aktðnac (dhlad, r(a n ) r(a) n ). Endeiktikˆ anafèroume ton M. Eiermann [15] kai ton G.A. Watson [54] o opoðoc asqol jhke me thn kataskeu algorðjmwn gia ton upologismì thc. To 2008, o F. Uhlig èjese èna antðstrofo prìblhma gia to arijmhtikì pedðo. Sugkekrimèna, gia èna shmeðo µ sto eswterikì tou arijmhtikoô pedðou, anaz - thse monadiaðo diˆnusma x tètoio ste x Ax = µ, proteðnontac ènan algìrijmo viii

10 gia thn epðlush tou probl matoc autoô [51]. To 2009 o Carden asqol jhke me to Ðdio prìblhma kai kataskeôase ènan kalôtero se akrðbeia kai taqôthta algìrijmo [10]. Sto deôtero kefˆlaio thc diatrib c aut c parousiˆzoume èna nèo gewmetrikì algìrijmo gia to sugkekrimèno antðstrofo prìblhma, pou basðzetai se stoiqei deic idiìthtec tou arijmhtikoô pedðou. To 1968, oi J.G. Stampfli kai J.P. Williams [46] èdeixan ìti to arijmhtikì pedðo grˆfetai wc uperarijm simh tom kuklik n dðskwn. Sugkekrimèna, apèdeixan ìti F (A) = {µ C : A λi n 2 µ λ, λ C} dðnontac mia nèa prooptik sth melèth tou qwrðou autoô. Autì diìti plèon to arijmhtikì pedðo orðzetai qwrðc th qr sh eswterikoô ginomènou allˆ mìno me th qr sh nìrmac. ParakinoÔmenoi apì th graf aut tou arijmhtikoô pedðou, sto trðto kefˆlaio orðzoume gia pr th forˆ èna arijmhtikì pedðo gia ìqi kat' anˆgkh tetragwnikoôc pðnakec, pou to onomˆzoume arijmhtikì pedðo enìc pðnaka A C n m wc proc èna pðnaka B C n m. Sugkekrimèna, to arijmhtikì pedðo tou A wc proc ton B, gia mða nìrma, orðzetai na eðnai F (A; B) = {µ C : A λb µ λ, λ C} To sônolo autì ikanopoieð basikèc idiìthtec tou klasikoô arijmhtikoô pedðou, ìpwc h kurtìthta kai h sumpˆgeia. Sto kefˆlaio autì epðshc dikaiologoôme thn anˆgkh qrhsimopoðhshc tou deôterou pðnaka B, antð gia kˆpoiac genðkeushc tou monadiaðou pðnaka, ston orismì tou qwrðou autoô, kaj c kai ikanèc kai anagkaðec sunj kec gia na eðnai kalˆ orismèno. Sth sunèqeia, parathreðtai h sqèsh tou nèou orismoô me thn ènnoia thc Birkhoff James ϵ orjogwniìthtac se èna grammikì q ro me nìrma, proqwr ntac ètsi ston orismì twn sunìlwn Birkhoff James ϵ orjogwniìthtac enìc pðnaka A C n m wc proc èna pðnaka B C n m gia ϵ [0, 1), { F (A; ϵ B) = µ C : A λb } 1 ϵ 2 B µ λ, λ C. ApodeiknÔoume ìti ta sônola autˆ eðnai kalˆ orismèna gia opoiousd pote pðnakec A, B kai ϵ [0, 1). Epiplèon, parajètoume mia seirˆ apì idiìthtec gia ta sônola autˆ, kˆpoiec apì tic opoðec genikeôoun gnwstèc idiìthtec tou klasikoô arijmhtikoô pedðou en ˆllec droôn epexhghmatikˆ. Tautìqrona me th melèth tou klasikoô arijmhtikoô pedðou enìc tetragwnikoô pðnaka, anˆmesa se pollèc genikeôseic tou, orðsthke kai melet jhke kai to arijmhtikì pedðo teragwnik n poluwnumik n pinˆkwn thc morf c P (z) = A l z l + A l 1 z l A 1 z + A 0, ìpou z eðnai mia migadik metablht kai A j C n n (j = 0, 1,..., l) me A l 0, to opoðo eðnai to sônolo W (P (z)) = {µ C : x P (µ)x = 0, x C n, x 0}. ix

11 An kai ìpwc anafèrame to sônolo autì xekðnhse wc genðkeush tou klasikoô arijmhtikoô pedðou, sth poreða apèkthse xeqwrist jèsh sto q ro thc anˆlushc pinˆkwn kai dhmioôrghse apì mìno tou mia ereunhtik perioq. EpishmaÐnetai de to gegonìc ìti en to sônolo autì eðqe orisjeð arketˆ pio prðn (dekaetða tou 1970), mìlic to 1994 ègine h pr th dhmosðeush pˆnw sto jèma autì apì touc C.-K. Li kai L. Rodman [36]. Apì to shmeðo autì kai metˆ arketoð ereunhtèc asqol jhkan me to sugkekrimèno jèma, dhmosieôontac apotelèsmata gia th morf, tic idiìthtec kai tic efarmogèc tou sunìlou autoô. Kˆpoioi apì autoôc eðnai oi P. Lancaster, A. Markus, H. Nakazato, I. Maroulˆc kai P. Yarrˆkoc. Sto tètarto kefˆlaio, qrhsimopoi ntac gia ˆllh mia forˆ th Birkhoff James ϵ orjogwniìthta, genikeôoume thn ènnoia tou arijmhtikoô pedðou poluwnumikoô pðnaka se aut tou sunìlou Birkhoff James ϵ orjogwniìthtac enìc poluwnumikoô pðnaka P (z) wc proc èna pðnaka B Ðdiwn diastˆsewn, gia ϵ [0, 1). To sônolo autì eðnai to { W (P ϵ (z)) = µ C : P (µ) λb } 1 ϵ 2 B λ, λ C. Shmei noume ìti oi suntelestèc tou P (z) kai o pðnakac B den eðnai kat' anˆgkh tetragwnikoð pðnakec. Gia ta nèa autˆ arijmhtikˆ pedða poluwnumik n pinˆkwn apodeiknôoume pollèc apì tic idiìthtec pou isqôoun sto klasikì arijmhtikì pedðo tetragwnikoô poluwnumikoô pðnaka. Sugkekrimèna, parajètoume sunj kec upì tic opoðec ta sônola W ϵ (P (z)) eðnai mh kenˆ, exetˆzoume pìte eðnai fragmèna kai meletˆme to sônoro touc. Epiplèon, meletˆme th morf pou èqoun gia sugkekrimènec nìrmec pinˆkwn ìpwc autèc pou epˆgontai apì eswterikì ginìmeno pinˆkwn. DhmosieÔseic apì thn paroôsa diatrib Ch. Chorianopoulos, S. Karanasios and P. Psarrakos, A definition of numerical range of rectangular matrices, Linear and Multilinear Algebra, 57 (2009) Ch. Chorianopoulos, P. Psarrakos and F. Uhlig, A method for the inverse field of values problem, Electronic Journal of Linear Algebra, 20 (2010) Ch. Chorianopoulos and P. Psarrakos, Birkhoff James approximate orthogonality sets and numerical ranges, Linear Algebra and its Applications, 434 (2011) x

12 Kefˆlaio 1 Arijmhtikì PedÐo PÐnaka To pr to kefˆlaio thc diatrib c apoteleð mia sunoptik parousðash tou (klasikoô) arijmhtikoô pedðou pðnaka kai twn idiot twn tou. Pollˆ apì ta apotelèsmata dðnontai me gnwstèc apodeðxeic touc [26, 31] gia lìgouc plhrìthtac kai gia thn kalôterh katanìhs touc. Epiplèon, me ton trìpo autì, gðnetai (sth sunèqeia) eôkola antilhpt h anˆgkh qrhsimopoðhshc diaforetik n apodeiktik n teqnik n sta Kefˆlaia 3 kai 4, ìpou oi nèoi orismoð basðzontai sthn ènnoia thc nìrmac pðnaka antð aut c tou eswterikoô ginomènou dianusmˆtwn. Shmei netai ìti olìklhrh h apodeiktik diadikasða thc Paragrˆfou 1.3, mèqri kai to Pìrisma eðnai prwtìtuph. 1.1 Orismìc tou ArijmhtikoÔ PedÐou Orismìc To arijmhtikì pedðo (numerical range, field of values) enìc tetragwnikoô pðnaka A C n n orðzetai wc to sônolo F (A) = {x A x C : x C n, x x = 1}. Ta arijmhtikˆ pedða kˆpoiwn apl n pinˆkwn eðnai ta akìlouja: 1. F (ai n ) = {x (ai n )x : x C n, x x = 1} = {a(x x) : x C n, x x = 1} = {a}. 2. F ([ ]) = { [ 0 0 [ x 1 x 2 ] 0 3 ] [ x1 x 2 = { 3 x 2 2 : 0 x }, ] } : x x 2 2 = 1 dhlad to arijmhtikì pedðo eðnai to kleistì diˆsthma [0, 3]. 1

13 3. F ([ ]) = { [ 0 2 [ x 1 x 2 ] 0 0 ] [ x1 x 2 = { 2x 2 x 1 : x x 2 2 = 1 }, ] } : x x 2 2 = 1 dhlad to arijmhtikì pedðo tautðzetai me ton kleistì monadiaðo (kuklikì) dðsko D(0, 1) = {z C : z 1}. 1.2 Basikèc Idiìthtec tou ArijmhtikoÔ PedÐou To arijmhtikì pedðo enìc n n migadikoô pðnaka parousiˆzei pollèc kai endiafèrousec idiìthtec oi perissìterec twn opoðwn sqetðzontai me th gewmetrða tou. Prìtash (Sumpˆgeia) Gia kˆje pðnaka A C n n, to F (A) eðnai sumpagèc uposônolo tou migadikoô epipèdou. Apìdeixh. 'Amesh sunèpeia tou gegonìtoc ìti to pedðo F (A) eðnai eikìna thc suneqoôc apeikìnishc x x Ax apì th sumpag monadiaða sfaðra tou C n sto migadikì epðpedo. Prìtash Gia kˆje A C n n kai a C, isqôoun F (A + ai n ) = F (A) + a kai F (aa) = af (A). Prìtash Gia ènan pðnaka A = [a ij ] C n n, isqôei F (A) = {a} an kai mìno an A = ai n. Apìdeixh. To antðstrofo èqei deiqjeð sthn eisagwg tou kefalaðou, sto pr to parˆdeigma. Gia to eujô, apì thn Prìtash 1.2.2, qwrðc blˆbh thc genikìthtac, jewroôme ìti a = 0 kai x Ax = n (a ij x i x j ) = 0, i,j=1 gia kˆje diˆnusma x = [x i ] C n me i=1 n x i 2 = 1. Epilègontac gia x ta dianôsmata thc kanonik c bˆshc, prokôptei ˆmesa ìti ta diag nia stoiqeða tou A eðnai mhdenikˆ. Epilègontac t ra monadiaða dianôsmata x, y C n me x i = 2 kai 2 x j = 2 kai me y 2 i = 2 kai y 2 j = i 2, gia kˆje i j, blèpoume antðstoiqa ìti 2 a ij = a ji kai a ij = a ji (i j). Epomènwc, a ij = 0 (i j) kai katal goume sto ìti A = 0. 2

14 [ ] 1 2 Parˆdeigma JewroÔme ton 2 2 pðnaka A =. To arijmhtikì 0 3 tou pedðo, ìpwc blèpoume kai sto Sq ma 1.1, eðnai elleiptikìc dðskoc me estðec tic dôo idiotimèc tou, λ 1 = 1 kai λ 2 = 3. Sugkekrimèna, sthn epìmenh parˆgrafo ja doôme ìti to arijmhtikì pedðo enìc 2 2 pðnaka eðnai pˆnta èlleiyh me estðec tic idiotimèc tou. Sto Ðdio sq ma dðnontai kai ta arijmhtikˆ pedða twn pinˆkwn 3A = [ ] kai 3A + (2 + i 5)I 2 = 'Opwc eðnai anamenìmeno apì thn Prìtash 1.2.2, [ 5 + i i 5 F (3A) = 3F (A) kai F (3A + (2 + i 5) I) = F (A) i 5. ] F(A)+2+i5 4 Imaginary Axis 2 0 F(A) 2 3F(A) Real Axis Sq ma 1.1: Ta arijmhtikˆ pedða F (A), F (3A) kai F (3A + (2 + i 5)I 2 ). 'Estw ènac tetragwnikìc pðnakac A. Tìte oi pðnakec H(A) = A + A 2 kai S(A) = A A 2 onomˆzontai ermitianì mèroc kai antiermitianì mèroc tou A, antðstoiqa. ParathroÔme ìti A = H(A) + S(A), kaj c kai ìti oi pðnakec H(A) kai K(A) = is(a) 3

15 eðnai ermitianoð. Gia èna migadikì arijmì, to fantastikì kai to pragmatikì tou mèroc eðnai oi probolèc tou ston fantastikì kai ston pragmatikì ˆxona, antðstoiqa. Katˆ anˆlogo trìpo, to arijmhtikì pedðo tou ermitianoô kai antiermitianoô mèrouc tou A eðnai oi probolèc tou F (A) ston pragmatikì kai to fantastikì ˆxona, antðstoiqa. Prìtash Gia kˆje pðnaka A C n n, isqôoun F (H(A)) = Re{F (A)} kai F (S(A)) = Im{F (A)}, ìpou to Im{ } perilambˆnei th fantastik monˆda i. Pìrisma Gia ènan pðnaka A C n n, isqôei ìti F (A) R an kai mìno an o A eðnai ermitianìc. Apìdeixh. 'Estw F (A) R kai A = H(A) + S(A), ìpou H(A), S(A) eðnai to ermitianì kai antiermitianì mèroc tou pðnaka A, antðstoiqa. Tìte gia kˆje x C n, eðnai x Ax = x (H(A) + S(A))x = x H(A)x + x S(A)x R. 'Omwc x S(A)x i R, epomènwc S(A) = 0. Dhlad, o pðnakac A eðnai ermitianìc. An t ra o pðnakac A eðnai ermitianìc, tìte gia kˆje x C n, x Ax = x H(A)x = x A + A 2 kai h apìdeixh oloklhr jhke. x = 1 2 (x Ax + x A x) = Re{x Ax} R. Anˆloga, me aplèc prˆxeic apodeiknôetai kai to akìloujo apotèlesma. Prìtash 'Estw ènac tetragwnikìc pðnakac A. (i) Genikˆ isqôei ìti F (A T ) = F (A) kai F (A ) = F (A). (ii) An o A eðnai pragmatikìc, tìte to F (A) eðnai summetrikì wc proc ton ˆxona twn pragmatik n arijm n. Mia idiìthta tou arijmhtikoô pedðou pou prosèlkuse apì polô nwrðc to endiafèron twn ereunht n eðnai to gegonìc ìti perièqei pˆnta to fˆsma. Prìtash Gia kˆje pðnaka A C n n, to fˆsma tou, σ(a), perièqetai sto arijmhtikì pedðo F (A). Apìdeixh. 'Estw λ σ(a) kai x C n èna monadiaðo idiodiˆnusma thc idiotim c λ. Tìte isqôei λ = λ(x x) = x (λx) = x Ax F (A). H parapˆnw idiìthta mac deðqnei ˆmesa ìti oi idiotimèc enìc jetikˆ orismènou pðnaka eðnai jetikoð arijmoð. Prˆgmati, èstw A C n n jetikˆ orismènoc (dhlad x Ax > 0 gia kˆje diˆnusma x 0) kai (λ, x) C C n èna idiozeôgoc tou. Tìte, an y = x/ x, èpetai ìti y 2 = 1 kai λy y = y (λy) = y Ay > 0. 4

16 Prìtash (Upoprosjetikìthta) Gia kˆje A, B C n n, isqôei F (A + B) F (A) + F (B). GnwrÐzoume ìti ènac orjomonadiaðoc metasqhmatismìc (dhlad, ènac metasqhmatismìc isometrðac) af nei analloðwth thn epifˆneia thc monadiaðac sfaðrac tou C n. Epomènwc ja af nei analloðwto kai to arijmhtikì pedðo. Prìtash Gia kˆje A, U C n n, me U orjomonadiaðo, isqôei F (U A U) = F (A). Bˆsei thc parapˆnw idiìthtac, èqoume thn akìloujh shmantik prìtash. Prìtash (Kanonikìthta) Gia kˆje kanonikì pðnaka A C n n, isqôei F (A) = Co{σ(A)}, dhlad to arijmhtikì pedðo kanonikoô pðnaka eðnai h kurt j kh twn idiotim n tou. Apìdeixh. 'Enac kanonikìc pðnakac A eðnai orjomonadiaða ìmoioc me ton diag nio pðnaka Λ = diag {λ 1, λ 2,..., λ n }, ìpou λ 1, λ 2,..., λ n eðnai oi (ìqi kat' anˆgkh diakekrimènec) idiotimèc tou A. Dhlad, upˆrqei orjomonadiaðoc pðnakac U tètoioc ste A = U ΛU. 'Etsi apì thn Prìtash 1.2.9, èqoume F (A) = F (U ΛU) = F (Λ) = {x diag {λ 1, λ 2,..., λ n } x : x C n, x x = 1} { n } n = x 2 i λ i : x 2 i = 1 i=1 = Co{σ(A)} pou oloklhr nei thn apìdeixh. i=1 Pìrisma An ènac A C n n eðnai ermitianìc, tìte to arijmhtikì pedðo tou eðnai to kleistì eujôgrammo tm ma me ˆkra thn elˆqisth kai mègisth idiotim tou A. Parˆdeigma Ac jewr soume ton ˆnw trigwnikì pðnaka 3 + i i i 2 A = i 4 2 i i 4 (genikˆ mporoôme, qwrðc blˆbh thc genikìthtac, na qrhsimopoioôme sta paradeðgmatˆ mac trigwnikoôc pðnakec lìgw tou Jewr matoc TrigwnopoÐhshc tou Schur kai tou analloðwtou tou arijmhtikoô pedðou kˆtw apì orjomonadiaðouc metasqhmatismoôc omoiìthtac). Sto Sq ma 1.2, o woeid c dðskoc eðnai to F (A). To 5

17 7 6 5 F(S(A)) F(A) 4 Imaginary Axis F(H(A)) Real Axis Sq ma 1.2: Ta arijmhtikˆ pedða F (A), F (H(A)) kai F (S(A)). ermitianì mèroc tou A eðnai i 0.5 i H(A) = 0.5 i i 0.5 i 1 + i me idiotimèc λ 1 = 2.622, λ 2 = kai λ 3 = To antiermitianì mèroc tou A, i i 0.5 i S(A) = i 0.5 i 4 1 i 0.5, i 1 i 0.5 i 4 èqei idiotimèc ρ 1 = i 5.743, ρ 2 = i kai ρ 3 = i To F (H(A)) eðnai h probol tou F (A) ston pragmatikì ˆxona, en to pedðo F (S(A)) eðnai h probol tou F (A) ston fantastikì ˆxona, ìpwc ˆllwste upagoreôei kai h Prìtash O pðnakac H(A) eðnai ermitianìc kai to arijmhtikì pedðo F (H(A)) eðnai to kleistì pragmatikì diˆsthma me ˆkra thn elˆqisth kai th mègisth idiotim tou, ìpwc gnwrðzoume kai apì to Pìrisma O pðnakac S(A) apì thn ˆllh, eðnai antiermitianìc (ˆra kai kanonikìc) me fantastikèc idiotimèc kai apì thn Prìtash , to arijmhtikì pedðo F (S(A)) tautðzetai me thn kurt j kh aut n twn idiotim n. 6

18 Pìrisma 'Enac ermitianìc pðnakac eðnai jetikˆ orismènoc an kai mìno an oi idiotimèc tou eðnai jetikèc. Pìrisma 'Enac ermitianìc pðnakac H eðnai jetikˆ orismènoc jetikˆ hmiorismènoc an kai mìno an F (H) (0, + ) [0, + ), antðstoiqa. Gia na parousiˆsoume thn epìmenh idiìthta tou arijmhtikoô pedðou, prèpei na upenjumðsoume ìti to eujô ˆjroisma dôo pinˆkwn A C n 1 n 1 kai B C n 2 n 2 orðzetai wc o (n 1 + n 2 ) (n 1 + n 2 ) pðnakac A B = [ A 0 0 B ]. Prìtash Gia kˆje A C n 1 n 1 kai B C n 2 n 2, isqôei F (A B) = Co{F (A) F (B)}. Apìdeixh. An A B C (n 1+n 2 ) (n 1 +n 2 ), tìte gia kˆje monadiaðo z C n 1+n 2 [ ] me x z = (x C y n 1, y C n 2 ), profan c isqôei z (A B) z = x Ax + y By. Ed y y = 1 an kai mìno an x = 0. Sthn perðptwsh aut z (A B) z = y B y, sunep c F (B) F (A B). 'Omoia mporeð kaneðc na dei ìti F (A) F (A B). Apì tic sqèseic autèc èpetai ˆmesa ìti F (A) F (B) F (A B). 'Opwc ja deðxoume parakˆtw se xeqwrist parˆgrafo, to arijmhtikì pedðo enìc tetragwnikoô pðnaka eðnai kurtì uposônolo tou migadikoô epipèdou. 'Etsi prokôptei ìti Co{F (A) F (B)} F (A B). ArkeÐ loipìn na deðxoume ton antðjeto [ ] egkleismì gia na oloklhrwjeð h apìdeixh. 'Estw èna monadiaðo diˆnusma x z = (x C y n 1, y C n 2 ). Tìte isqôei z (A B)z = x Ax + y By = x x x Ax x x + y y y By y y Co{F (A) F (B)}, ìpou x x + y y = z z = 1. Dhlad, o arijmìc x Ax + y By eðnai kurtìc sunduasmìc stoiqeðwn twn F (A) kai F (B). Apì to pr to mèroc thc parapˆnw apìdeixhc prokôptei ˆmesa to akìloujo apotèlesma. Prìtash Gia kˆje kôrio upopðnaka  enìc pðnaka A Cn n isqôei F (Â) F (A). [ ] i 2 Parˆdeigma 'Estw oi pðnakec A = kai B = diag{1, 3, i i 2, 2 + i 3}. Ta arijmhtikˆ touc pedða faðnontai sto parakˆtw Sq ma 1.3. To pedðo F (A) eðnai elleiptikìc dðskoc me estðec tic idiotimèc tou A, λ 1 = i kai λ 2 = i. O pðnakac B eðnai kanonikìc, afoô eðnai diag nioc, epomènwc to F (B) 7

19 F(B) Imaginary Axis F(A) Real Axis Sq ma 1.3: Ta arijmhtikˆ pedða F (A), F (B) kai F (A B). eðnai h kurt j kh twn idiotim n tou sômfwna me thn Prìtash 'Etsi to F (B) eðnai to tetrˆpleuro me korufèc tic tèsseric idiotimèc tou pðnaka B, ρ 1 = 1, ρ 2 = 3, ρ 3 = 3 + i 2 kai ρ 4 = 2 + i 3. To arijmhtikì pedðo tou pðnaka F (A B) eðnai h kurt j kh twn F (A) kai F (B), ìpwc upagoreôetai kai apì thn Prìtash Parˆdeigma 'Estw oi pðnakec Jordan i [ A = 0 0 1, B = 0 i i 2 1 kai C = i i 3 Ta sônola F (A), F (B) kai F (C) faðnontai sto Sq ma 1.4. To F (A) eðnai kuklikìc dðskoc me kèntro to 0 kai aktðna R = cos ( ) π 4. Shmei netai ìti to arijmhtikì pedðo enìc n n pðnaka Jordan eðnai pˆnta kuklikìc dðskoc me kèntro thn idiotim tou kai aktðna R = cos ( π n+1) [26]. 'Etsi ta pedða F (B) kai F (C) eðnai epðshc kuklikoð dðskoi me kèntra tic idiotimèc touc i 3 kai 3 + i 2, antðstoiqa. To arijmhtikì pedðo F (A B C) eðnai h kurt j kh twn F (A), F (B) kai F (C), ìpwc mporoôme na doôme kai sto sq ma, gegonìc anamenìmeno apì thn Prìtash ]. 8

20 4 F(B) 3 Imaginary Axis 2 1 F(C) 0 F(A) Real Axis Sq ma 1.4: Ta arijmhtikˆ pedða F (A), F (B), F (C) kai F (A B C). Mia ènnoia ˆmesa sunufasmènh me aut tou arijmhtikoô pedðou eðnai h arijmhtik aktðna (numerical radius) enìc tetragwnikoô pðnaka A, h opoða orðzetai wc r(a) = max { z : z F (A)}. Epigrammatikˆ anafèroume tic basikèc idiìthtec thc arijmhtik c aktðnac, tic o- poðec ja parousiˆsoume qwrðc apìdeixh. Autì diìti an kai parousiˆzoun idiaðtero endiafèron gia th melèth tou arijmhtikoô pedðou, den parousiˆzoun qrhsimìthta sth melèth twn ennoi n pou ja anaptuqjoôn sth sunèqeia thc diatrib c. H arijmhtik aktðna eðnai upoprosjetik, idiìthta pou prokôptei apì thn upoprosjetikìthta tou arijmhtikoô pedðou. Dhlad, gia A, B C n n, isqôei h trigwnik anisìthta r(a + B) r(a) + r(b). EpÐshc, gia kˆje A C n n, isqôei 1 2 A 2 r(a) A 2. H arijmhtik aktðna enìc pðnaka eðnai dianusmatik nìrma sto q ro twn n n migadik n pinˆkwn, allˆ den eðnai nìrma pðnaka. AntÐjeta, h 4r(A) eðnai nìrma 9

21 pðnaka. Epiplèon, an ρ(a) = max { λ : λ σ(a)} eðnai h fasmatik aktðna enìc pðnaka A C n n, tìte ρ(a) r(a), diìti ì- pwc eðdame sthn Prìtash 1.2.7, to fˆsma enìc tetragwnikoô pðnaka perièqetai sto arijmhtikì tou pedðo. H parakˆtw idiìthta eðnai gnwst san idiìthta twn dunˆmewn thc arijmhtik c aktðnac r(a k ) r(a) k, k N. H idiìthta twn dunˆmewn eðnai h idiìthta pou kajistˆ thn arijmhtik aktðna èna shmantikì ergaleðo sth melèth thc taqôthtac sôgklishc epanalhptik n mejìdwn stouc pðnakec [15, 42]. 1.3 To Arijmhtikì PedÐo wc Tom DÐskwn Sthn parˆgrafo aut ja parousiˆsoume ènan enallaktikì trìpo orismoô gia to arijmhtikì pedðo tetragwnik n pinˆkwn apodeiknôontac pwc to pedðo autì ekfrˆzetai wc uperarijm simh tom kuklik n dðskwn. EÐnai polô shmantikì to gegonìc ìti me th graf pou ja deðxoume, apokalôptontai ˆmesa shmantikèc idiothtèc tou. Mia apìdeixh gia th graf aut tou arijmhtikoô pedðou eðnai gnwst sth bibliografða kai ofeðletai stouc J.G. Stampfli kai J.P. Williams [46]. Mia deôterh, nèa apìdeixh paratðjetai sth sunèqeia thc paragrˆfou kai sthrðzetai sthn ènnoia thc Birkhoff James orjogwniìthtac pou orðzetai se ènan grammikì q ro me nìrma (X, ). Sto q ro autì, h sugkekrimènh sqèsh orjogwniìthtac den orðzetai mèsw eswterikoô ginomènou allˆ epˆgetai apì th nìrma tou q rou. Orismìc 'Estw (X, ) ènac grammikìc q roc me nìrma kai x, y X dôo stoiqeða tou. Tìte lème ìti to x eðnai Birkhoff James orjog nio sto y kai to sumbolðzoume me x BJ y, an isqôei x + λy x gia kˆje λ C. Aut h sqèsh orjogwniìthtac den eðnai oôte summetrik, oôte prosjetik, allˆ eðnai omogen c [27]. Dhlad an x BJ y, tìte gia kˆje a, b C mh mhdenikˆ, isqôei ax BJ by. IsqÔei epðshc kai to epìmeno l mma to opoðo deðqnei ìti h sqèsh aut eðnai mh tetrimmènh sto q ro (X, ) [27]. L mma 'Estw (X, ) ènac grammikìc q roc me nìrma. Gia opoiad pote stoiqeða x, y X uparqei a C tètoio ste na isqôei x BJ (y + ax). 'Estw t ra ènac migadikìc q roc Banach (X, ). O G. Lumer [37] èdeixe ìti sto q ro autì pˆnta mporoôme na orðsoume èna migadikì hmi-eswterikì ginìmeno [, ] : X X C to opoðo exartˆtai apì th nìrma, tètoio ste gia kˆje x, y, z X kai gia kˆje λ C na isqôoun: 10

22 (i) [x + y, z] = [x, z] + [y, z] kai [λx, y] = λ[x, y], (ii) [x, x] = x 2 > 0 gia x 0, (iii) [x, y] 2 [x, x][y, y]. Epiplèon, bˆsei twn parapˆnw orðzetai kai to arijmhtikì pedðo hmi-eswterikoô ginomènou gia ènan telest A B(X) na eðnai F [, ] (A) = {[Ax, x] C : x X, [x, x] = 1}. Ja deðxoume sth sunèqeia ìti h kleist kurt j kh Co{F [, ] (A)} tautðzetai me to qwrðo F (A) = {µ C : A λi µ λ, λ C} = λ C D(λ, A λi ), ìpou me D(λ, ρ) sumbolðzoume ton kleistì kuklikì dðsko me kèntro λ kai aktðna ρ. L mma 'Estw ènac migadikìc q roc Banach (X, ), A B(X) ènac grammikìc, fragmènoc telest c kai [, ] èna hmi-eswterikì ginìmeno pou epˆgetai apì th nìrma. Tìte isqôoun ta parakˆtw: (i) An I BJ A, tìte 0 Co{F [, ] (A)}. (ii) An 0 F [, ] (A), tìte I BJ A. Apìdeixh. (i) 'Estw ìti I BJ A, dhlad I + λa 1 gia kˆje λ C. 'Estw akìmh gia ˆtopo, ìti 0 / Co{F [, ] (A)}. Tìte upˆrqei gwnða θ [0, 2π] tètoia ste to sônolo CoF [, ] (e iθ A) = e iθ Co{F [, ] (A)} na brðsketai sto aristerì anoiqtì hmiepðpedo tou migadikoô epipèdou. Apì ton G. Lumer [37] ìmwc gnwrðzoume ìti I + ae iθ A lim a 0 + a = sup Re{F [, ] (e iθ A)}, ìpou to aristerì mèroc thc teleutaðac isìthtac eðnai pˆnta mh arnhtikì, en to dexð eðnai arnhtikì. Odhghj kame loipìn se antðfash, ˆra 0 Co{F [, ] (A)}. (ii) An 0 F [, ] (A), tìte upˆrqei x X tètoio ste [Ax, x] = 0. Epomènwc, [(I λa)x, x] = [x, x] = 1 gia kˆje λ C. Apì tic idiìthtec tou hmi-eswterikoô ginomènou èqoume 1 2 = [(I λa)x, x] 2 (I λa)x 2 I λa 2, ˆra I λa 1 gia kˆje λ C, dhlad I BJ A. 11

23 L mma Gia kˆje A B(X) isqôei Apìdeixh. ParathroÔme ìti F (A) = {µ C : I BJ (A µi)}. F (A) = {µ C : A λi µ λ, λ C} = {µ C : A µi (λ µ)i µ λ, λ C}. Apì th sunèqeia twn norm n, èqoume F (A) = {µ C : A µi (λ µ)i µ λ, λ C \ {µ}} = 1 {µ C : (A µi) I 1, λ C \ {µ}} λ µ = {µ C : I λ(a µi) µ λ, λ C} kai h apìdeixh oloklhr jhke. 'Etsi katal goume sto epijumhtì apotèlesma. Je rhma 'Estw ènac migadikìc q roc Banach (X, ). Tìte gia kˆje A B(X) isqôei F (A) = F [, ] (A), ìpou [, ] èna hmð-eswterikì ginìmeno pou epˆgetai apì th nìrma. Apìdeixh. Apì ta prohgoômena l mmata èqoume F [, ] (A) = {µ C : 0 F [, ] (A µi)} {µ C : I BJ (A µi)} = F (A) {µ C : 0 Co{F [, ] (A µi)}} = Co{F [, ] (A)}. 'Omwc afoô to F (A) eðnai (uperarijm simh) tom kuklik n dðskwn, èpetai ˆmesa ìti eðnai kurtì kai sumpagèc. Epomènwc, F (A) = F [, ] (A). Sthn perðptwsh twn migadik n q rwn peperasmènhc diˆstashc, ìpwc o C n, mporoôme na antikatast soume to hmi-eswterikì ginìmeno me to eukleðdeio eswterikì ginìmeno pou parˆgei th nìrma 2. Apì thn parat rhsh aut kai to teleutaðo je rhma prokôptei ˆmesa to epìmeno pìrisma. Pìrisma To arijmhtikì pedðo enìc pðnaka A C n n grˆfetai F (A) = {µ C : A λi n 2 µ λ, λ C} = λ C D (λ, A λi n 2 ). 12

24 Dhlad, to arijmhtikì pedðo enìc tetragwnikoô pðnaka grˆfetai san uperarijm simh tom kleist n kuklik n dðskwn. Autìc o trìpoc graf c tou arijmhtikoô pedðou, af' enìc exasfalðzei ˆllh mia apìdeixh thc sumpˆgeiac tou sunìlou, af' etèrou apokalôptei me profan trìpo th shmantik idiìthta thc kurtìthtac (gia thn opoða upˆrqei pl joc apodeðxewn sthn ektetamènh bibliografða pou aforˆ to arijmhtikì pedðo). Je rhma (Toeplitz Hausdorff) Gia kˆje pðnaka A C n n, to arijmhtikì tou pedðo F (A) eðnai kurtì. Sthn perðptwsh twn 2 2 tetragwnik n pinˆkwn, ìpwc dh anafèrame, sumbaðnei kˆti axioshmeðwto. Gia ènan pðnaka A C 2 2, to pedðo F (A) eðnai pˆnta elleiptikìc dðskoc. Sugkekrimèna, èqoume to akìloujo apotèlesma. Je rhma (Elleiptikì Je rhma) 'Estw A C 2 2 me idiotimèc λ 1, λ 2. To arijmhtikì pedðo tou A eðnai ènac elleiptikìc dðskoc me estðec λ 1, λ 2 kai m koc mikroô ˆxona Ðso me tr(a A) λ 1 2 λ 2 2. Apìdeixh. H apìdeixh (blèpe [33]) qrhsimopoieð basikèc idiìthtec tou arijmhtikoô pedðou ìpwc h strof kai h metaforˆ kai to ìti autì eðnai analloðwto upì orjomonadiaðouc metasqhmatismoôc omoiìthtac. Ja diakrðnoume kˆpoiec peript seic. Arqikˆ jewroôme ìti o pðnakac A eðnai kanonikìc. Tìte apì thn Prìtash to F (A) eðnai eujôgrammo tm ma me ˆkra λ 1,λ 2, to opoðo mporeð na jewrhjeð wc ekfulismènh èlleiyh me estðec λ 1, λ 2 kai m koc mikroô ˆxona Ðso me 0. 'Estw t ra ìti o A den eðnai kanonikìc. An antikatast soume ton A me 1 (A tr(a)i 2 2), tìte tr(a) = 0. An kai oi dôo idiotimèc tou A eðnai 0, apì to Je rhma TrigwnopoÐhshc tou [ Schur, prokôptei ] ìti o A eðnai orjomonadiaða 0 b ìmoioc me ènan pðnaka thc morf c, tou opoðou to arijmhtikì pedðo eðnai 0 0 F (A) = { [ x1 x 2 ] [ 0 b 0 0 ] [ x1 = { bx 1 x 2 : x 1, x 2 C, x x 2 2 = 1 }, x 2 ] } : x 1, x 2 C, x x 2 2 = 1 to opoðo eðnai kuklikìc dðskoc kai mporoôme na to doôme san èlleiyh me dôo estðec Ðsec me 0 kai m koc mikroô ˆxona Ðso me b. 'Estw t ra ìti o pðnakac A èqei mh mhdenikèc idiotimèc a, a. An antikatast soume ton A me A/a, tìte mporoôme na upojèsoume ìti a = 1. AfoÔ o A den eðnai kanonikìc, pˆli apì to Je rhma trigwnipoðhshc tou Schur, jewroôme [ ìti ] 1 2c eðnai orjomonadiaða ìmoioc me èna ˆnw trigwnikì pðnaka thc morf c 0 1 me c > 0. 'Estw t ra C = {(A + A ) + γ(a A )}/2, ìpou γ = 1 + c 2 /2. 13

25 Tìte kai oi dôo idiotimèc [ tou C eðnai ] mhdenikèc kai o C eðnai orjomonadiaða ì c 2 moioc me ton pðnaka. Apì ta prohgoômena ìmwc to F (C) eðnai 0 0 kuklikìc dðskoc me kèntro to 0 kai aktðna 1 + c 2. 'Omwc an (x + iy) F (A) autì shmaðnei ìti (x + i γy) F (C). AfoÔ ìmwc o dðskoc F (C) èqei sônoro thc morf c {e it 1 + c 2 : t R}, èqoume ìti to pedðo F (A) èqei sônoro thc morf c {cos(t) 1 + c 2 + i c sin(t) : t R}. 'Ara to F (A) eðnai elleiptikìc dðskoc me m kh megˆlou kai mikroô ˆxona c 2 kai 2c antðstoiqa kai estðec tic idiotimèc 1, 1. H idiìthta thc kurtìthtac, pèra tou gegonìtoc ìti eðnai h Ðdia polô endiafèrousa, gðnetai idiaðtera qr simh kai sthn apìdeixh ˆllwn idiot twn tou arijmhtikoô pedðou. Je rhma 'Estw ènac pðnakac A C n n. Tìte to 0 den an kei sto F (A) an kai mìno an upˆrqei θ [0, 2π] tètoioc ste o ermitianìc pðnakac H(e i θ A) = 1 2 (ei θ A + e i θ A ) na eðnai jetikˆ orismènoc. Apìdeixh. Apì thn Prìtash 1.2.4, to eujô prokôptei ˆmesa afoô an o pðnakac H(e i θ A) eðnai jetikˆ orismènoc gia kˆpoio θ [0, 2π], tìte to pedðo F (e i θ A) brðsketai sto dexiì anoiqtì hmiepðpedo tou C. Epomènwc, to 0 den an kei sto F (e i θ A), ˆra den an kei kai sto F (A). Gia to antðstrofo, upenjumðzoume ìti apì ta diaqwristikˆ jewr mata, upˆrqei eujeða l sto epðpedo tètoia ste kajèna apì ta xèna sumpag kai kurtˆ sônola {0} kai F (A) na brðskontai ekatèrwjen thc l. Strèfontac touc ˆxonec katˆllhla ste h l na sumpèsei me mia katakìrufh eujeða sto dexiì anoiqtì hmiepðpedo, prokôptei ìti gia th sugkekrimènh aut strof θ [0, 2π], to arijmhtikì pedðo F (e i θ A) = e i θ F (A) an kei sto dexiì anoiqtì hmiepðpedo. 'Ara o ermitianìc pðnakac H(e i θ A) = 1 2 (ei θ A + e i θ A ) eðnai jetikˆ orismènoc. Pìrisma 'Estw ènac pðnakac A C n n. Tìte isqôoun ta akìlouja: (i) 0 Int[F (A)] an kai mìno an gia kˆje θ [0, 2 π] o H(e i θ A) eðnai aìristoc. (ii) 0 F (A) an kai mìno an upˆrqei θ 0 [0, 2 π] tètoio ste o pðnakac H(e i θ 0 A) na eðnai mh antistrèyimoc kai jetikˆ hmiorismènoc. (iii) 0 / F (A) an kai mìno an upˆrqei θ 0 H(e i θ 0 A) na eðnai jetikˆ orismènoc. [0, 2 π] tètoio ste o pðnakac 1.4 Prosèggish tou ArijmhtikoÔ PedÐou Genikˆ, gia èna shmeðo µ tou arijmhtikoô pedðou F (A), den eðnai eôkolo na upologðsoume ta monadiaða dianôsmata x C n pou ikanopoioôn th sqèsh x Ax = µ. Kˆti tètoio eðnai analutikˆ efiktì mìno sthn perðptwsh akraðwn sunoriak n 14

26 shmeðwn. Thn perðptwsh twn eswterik n shmeðwn th meletˆme arijmhtikˆ sto epìmeno kefˆlaio. L mma An A C n n kai x 0 C n me x 0x 0 = 1, tìte ta akìlouja eðnai isodônama: (i) Re {x 0Ax 0 } = max{re{a} : a F (A)}, (ii) x 0H(A)x 0 = max{h : h F (H(A))} kai (iii) H(A)x 0 = λ max (H(A)), ìpou λ max (H(A)) eðnai h megalôterh idiotim tou ermitianoô pðnaka H(A). Apìdeixh. H isodunamða twn (i) kai (ii) èpetai apì to gegonìc ìti Re{x Ax} = 1 2 (x Ax + x Ax) = 1 2 (x Ax + x A x) = x H(A)x. 'Estw t ra {y 1, y 2,..., y n } mia bˆsh idiodianusmˆtwn tou H(A) pou antistoiqoôn stic idiotimèc λ 1 λ 2 λ n tou H(A), dhlad H(A) y j = λ j y j. Tìte to diˆnusma x 0 C n mporeð na grafeð sth morf x 0 = n n c j y j me c j c j = 1, ste x 0x 0 = 1. Epomènwc, h posìthta x 0H(A)x 0 = n c j c j λ j = j=1 j=1 n c j 2 λ j lambˆnei th mègisth dunat tim thc ìtan c 1 = 1 kai c 2 = = c n, dðnontac ètsi thn isodunamða metaxô twn (i) kai (ii). Apì to prohgoômeno l mma epalhjeôetai ìti max{re{a} : a F (A)} = max{h : h F (H(A))} = λ max (H(A)). Autì shmaðnei ìti to dexiìtero shmeðo tou F (A) èqei pragmatikì mèroc th mègisth idiotim tou ermitianoô mèrouc tou pðnaka A, λ max (H(A)). Ousiastikˆ to l mma lèei ìti an upologisjeð h λ max (H(A)) kai èna monadiaðo idiodiˆnusmˆ thc x, tìte to dexiìtero sunoriakì shmeðo tou F (A) eðnai to x Ax. Epiplèon, h katakìrufh eujeða {λ max (H(A)) + i t : t R} eðnai efaptomènh tou kurtoô sunìlou F (A) se autì to sunoriakì shmeðo. Qrhsimopoi ntac loipìn th sqèsh e i θ F (e i θ A) = F (A), eðnai dunatìn na pˆroume ìsa sunoriakˆ shmeða kai ìsec efaptìmenec eujeðec jèloume strèfontac katˆ diˆforec gwnðec to arijmhtikì pedðo F (A) kai kˆnontac ton apaitoômeno upologismì twn idiozeug n. Gia mia gwnða θ [0, 2 π], orðzoume λ θ = λ max (H(e i θ A)) kai x θ C n èna antðstoiqo monadiaðo idiodiˆnusma. Dhlad, H(e i θ A)x θ = λ θ x θ me x θ x θ = 1. SumbolÐzoume epðshc l θ thn efaptìmenh eujeða {e i θ (λ θ + i t) : t R} kai sumbolðzoume to hmiepðpedo pou orðzetai apì thn l θ kai perièqei to pedðo F (A), me H θ = e i θ {z : Re{z} λ θ }. Bˆsei twn parapˆnw èqoume to akìloujo apotèlesma. j=1 j=1 15

27 Je rhma Gia kˆje A C n n kai kˆje θ [0, 2 π], o migadikìc arijmìc p θ = x θ A x θ eðnai èna sunoriakì shmeðo tou F (A). H eujeða l θ eðnai efaptìmenh tou F (A) me p θ l θ F (A) kai F (A) H θ gia kˆje θ [0, 2 π]. Epeid to F (A) eðnai kurtì, gðnetai epoptikˆ toulˆqiston fanerì ìti kˆje sunoriakì shmeðo tou emfanðzetai wc èna p θ kai gia kˆje µ / F (A) upˆrqei mia eujeða l θ pou af nei to F (A) kai to µ se diaforetikˆ hmiepðpeda, dhlad µ / H θ en F (A) H θ. 'Etsi to arijmhtikì pedðo mporeð na grafeð wc ˆpeirh tom kleist n hmiepipèdwn, ìpwc faðnetai sto parakˆtw je rhma. Je rhma Gia kˆje A C n n, F (A) = Co {p θ : 0 θ 2 π} = 0 θ 2 π AfoÔ de gðnetai na upologðsoume ˆpeira shmeða p θ kai ˆpeirec eujeðec l θ, aplˆ arkoômaste se èna diakritì anˆlogo tou teleutaðou jewr matoc, epilègontac mia diamèrish tou [0, 2 π], èstw Θ = {θ 1, θ 2,..., θ k }, ìpou 0 θ 1 θ 2 θ k = 2 π. An p θi (i = 1, 2,..., k) eðnai ta diadoqikˆ sunoriakˆ shmeða tou F (A) kai H θi (i = 1, 2,..., k) eðnai ta antðstoiqa hmiepðpeda pou orðzontai apì tic efaptìmenec eujeðec l θi (i = 1, 2,..., k) tou F (A) sta shmeða p θi, tìte orðzoume to eggegrammèno sto F (A) polôgwno F in (A, Θ) = Co {p θ1,..., p θk } kai to perigegrammèno sto F (A) polôgwno F out (A, Θ) = H θ1 H θ2 H θk. Ta dôo autˆ sônola eðnai eswterik kai exwterik prosèggish antðstoiqa gia to F (A), afoô eðnai profanèc ìti gia kˆje diamèrish Θ = {θ 1, θ 2,..., θ k }, isqôei F in (A, Θ) F (A) F out (A, Θ). Sta paradeðgmata thc diatrib c, qrhsimopoioôme thn parapˆnw mèjodo gia thn prosèggish-sqedðash tou (klasikoô) arijmhtikoô pedðou F (A) mèsw tou eggegrammènou polug nou F in (A, Θ), gia diamèrish Θ me k = 120. H θ. 1.5 SÔnoro tou ArijmhtikoÔ PedÐou [ λ1 b To arijmhtikì pedðo enìc 2 2 pðnaka A = 0 λ 2 ], eðnai èna shmeðo tou migadikoô epipèdou an kai mìno an λ 1 = λ 2 kai b = 0, to kleistì eujôgrammo tm ma me ˆkra ta λ 1, λ 2 an kai mìno an λ 1 λ 2 kai b = 0, ènac kuklikìc dðskoc me aktðna b /2 an kai mìno an λ 1 = λ 2 kai ènac elleiptikìc dðskoc me estðec tic λ 1, λ 2 an kai mìno an λ 1 λ 2 kai b 0. 16

28 Ti gðnetai ìmwc gia pðnakec megalôterwn diastˆsewn; Se megalôterec diastˆseic sunantˆme mia polô pio ploôsia poikilða sqhmˆtwn kai morf n gia to arijmhtikì pedðo tetragwnik n pinˆkwn. Apì thn Prìtash , kˆje kurtì polôgwno eðnai to arijmhtikì pedðo enìc kanonikoô pðnaka tou opoðou oi idiotimèc eðnai oi korufèc tou polug nou autoô. 'Etsi kˆje fragmèno kai kurtì sônolo mporeð na proseggisteð apì to arijmhtikì pedðo enìc tetragwnikoô pðnaka tou opoðou h diˆstash mporeð na apaithjeð na eðnai megˆlh. Sthn parˆgrafo aut, basikìc stìqoc mac eðnai na parousiˆsoume kˆpoia stoiqeða gia th morf tou arijmhtikoô pedðou enìc tetragwnikoô pðnaka, kaj c kai th sqèsh tou sunìrou tou F (A), F (A), me to fˆsma tou A. 'Ena a F (A) kaleðtai gwniakì shmeðo (angular point, sharp point) tou F (A) an upˆrqoun gwnðec θ 1 kai θ 2 me 0 θ 1 θ 2 < 2 π kai θ 1 θ 2 < π, gia tic opoðec Re{e i θ a} = max{re{b} : b F (e i θ A)}, gia kˆje θ (θ 1, θ 2 ). Je rhma 'Estw ènac pðnakac A C n n. An a eðnai èna gwniakì shmeðo tou F (A), tìte to a eðnai idiotim tou A. Apìdeixh. Apì thn idiìthta thc metaforˆc tou arijmhtikoô pedðou, upojètoume ìti a = 0, qwrðc blˆbh thc genikìthtac. 'Estw x C n tètoio ste x Ax = 0 kai èstw y C n èna tuqaðo monadiaðo diˆnusma. JewroÔme th sunˆrthsh G y (λ, z) = (x + zy) (λi n A)(x + zy) twn λ, z C. H sunˆrthsh = (z 2 + 2Re{x y}z + 1)λ ((y Ay)z 2 + 2Re{y Ax}z) = (λ λ y (z))r y (z) λ y (z) = (y Ay)z 2 + 2Re{y Ax}z, z 2 + 2Re{x y}z + 1 eðnai analutik se mia perioq tou 0 kai isqôei λ y (0) = 0, en h sunˆrthsh R y (z) = z 2 + 2Re{x y}z + 1 eðnai analutik kai den mhdenðzetai se perioq tou 0. Profan c, upˆrqei ε > 0 tètoio ste gia kˆje t (0, ε) na eðnai Sunep c, gia kˆje t (0, ε), 0 = G y (λ y (t), t) = (x + ty) (λ y (t)i n A)(x + ty). λ y (t) = [(y Ay)t + 2Re{y Ax}]t t 2 + 2Re{x y}t + 1 F (A) kai afoô to 0 eðnai gwniakì shmeðo tou arijmhtikoô pedðou tou pðnaka A, h kampôlh λ y (t) an kei se ènan k no K 0 = {ω C : θ 1 Arg{ω} θ 2, 0 < θ 2 θ 1 ψ 0 < π}. 17

29 Gia ε katˆllhla mikrì, o lìgoc t/t 2 + 2Re{x y}t + 1 eðnai jetikìc gia kˆje t (0, ε). Tìte apì ton tôpo thc kampôlhc λ y (t), aut an kei ston k no K 0 gia kˆje y C n (aujaðreto) an kai mìno an Ax = 0. Epomènwc, to 0 eðnai idiotim tou pðnaka A kai x to antðstoiqo monadiaðo idiodiˆnusmˆ tou. Pìrisma 'Estw ènac pðnakac A C n n. To arijmhtikì pedðo F (A) èqei to polô n gwniakˆ shmeða. Epiplèon, eðnai kurtì polôgwno an kai mìno an F (A) = Co{σ(A)}. Prèpei na anafèroume bèbaia ìti an kai kˆje gwniakì shmeðo tou arijmhtikoô pedðou eðnai idiotim sto sônoro tou arijmhtikoô pedðou, to antðstrofo den isqôei. Mia idiotim λ σ(a) kaleðtai kanonik an h gewmetrik thc pollaplìthta isoôtai me thn algebrik thc pollaplìthta kai kˆje idiodiˆnusma tou A pou antistoiqeð sth λ eðnai kˆjeto se kˆje idiodiˆnusma ˆllhc idiotim c. AkoloujeÐ èna je rhma pou mac exasfalðzei thn kanonikìthta kˆje idiotim c pou brðsketai sto sônoro tou arijmhtikoô pedðou enìc tetragwnikoô pðnaka. Je rhma An A C n n kai a F (A) σ(a), tìte to a eðnai kanonik idiotim tou pðnaka A. Epiplèon, an m eðnai h pollaplìthta thc a, tìte o A eðnai orjomonadiaða ìmoioc me ènan pðnaka thc morf c a I m B, ìpou B C (n m) (n m) kai a / σ(b). Apìdeixh. An h algebrik pollaplìthta tou a eðnai m, tìte sômfwna me to Je rhma TrigwnopoÐhshc Schur, o A eðnai orjomonadiaða ìmoioc me ènan ˆnw trigwnikì pðnaka T tou opoðou ta pr ta m diag nia stoiqeða eðnai Ðsa me a kai ta upìloipa eðnai oi upìloipec idiotimèc tou A. Upojètoume ìti o T èqei mh mhdenikì stoiqeðo ektìc thc kurðac diagwnðou se mia apì [ tic ] m pr tec grammèc a c tou. Tìte upˆrqei ènac kôrioc 2 2 upopðnakac T 0 =, me c 0. 'Omwc 0 b to arijmhtikì pedðo F (T 0 ) eðnai kuklikìc dðskoc me aktðna c /2 (ìtan a = b) mh ekfulismènh èlleiyh me estðec a, b. 'Etsi èqoume ìti to a eðnai eswterikì shmeðo tou F (T 0 ). 'Omwc F (T 0 ) F (T ) = F (A), apì tic Protˆseic kai Dhlad, to a eðnai eswterikì tou F (A), ˆtopo afoô to a eðnai sunoriakì shmeðo tou F (A). Apì to ˆtopo autì katal goume sto sumpèrasma ìti den upˆrqoun mh mhdenikˆ stoiqeða ektìc thc kurðac diag niou stic m pr tec grammèc tou T. 'Etsi T = ai m B, B C (n m) (n m). Ta upìloipa sumperˆsmata prokôptoun ˆmesa. Pìrisma An n 1 idiotimèc tou pðnaka A C n n (sunupologðzontac kai tic algebrikèc pollaplìthtec) an koun sto sônoro tou F (A), tìte o pðnakac A eðnai kanonikìc. Pìrisma 'Estw ènac pðnakac A C n n. Tìte F (A) = Co{σ(A)} an kai mìno [ an o A eðnai ] kanonikìc eðnai orjomonadiaða ìmoioc me ènan pðnaka thc A1 0 morf c, ìpou o A 0 A 1 eðnai kanonikìc kai F (A 2 ) F (A 1 ). 2 18

30 Pìrisma An A C n n kai n 4, tìte o A eðnai kanonikìc an kai mìno an F (A) = Co{σ(A)}. 1.6 Mia GenÐkeush tou ArijmhtikoÔ PedÐou 'Ena qarakthristikì tou klasikoô arijmhtikoô pedðou teragwnik n pinˆkwn eðnai o megˆloc arijmìc genikeôse n tou pou parousiˆzontai kai melet ntai susthmatikˆ sth bibliografða. Ed ja parousiˆsoume mìno mða apo tic genikeôseic tou, h opoða ja mac faneð qr simh sth sunèqeia. Orismìc To q arijmhtikì pedðo enìc pðnaka A C n n orðzetai wc to sônolo gia 0 q 1. F (A; q) = {y Ax : x, y C n, y y = 1, x x = 1, y x = q}, To q arijmhtikì pedðo èqei melethjeð se bˆjoc apì polloôc ereunhtèc kai apoteleð mia apo tic poludoulemènec, ereunhtikˆ, genikeôseic tou klasikoô a- rijmhtikoô pedðou [2, 34, 35]. Ja parousiˆsoume en suntomða kˆpoiec apì tic basikìterec idiìthtec autoô tou pedðou. ParathroÔme ìti gia q = 1, prokôptei ìti F (A; 1) = F (A), gia opoiond pote pðnaka A C n n. Je rhma 'Estw A C n n. Gia kˆje q [0, 1], to pedðo F (A; q) eðnai sumpagèc kai kurtì. Je rhma 'Estw A C n n. Tìte isqôoun ta parakˆtw: (i) F (S AS; q) F (A; q), gia kˆje pðnaka S C n m me S S = I m. (ii) F (A; q) = F (U AU; q), gia kˆje U C n n orjomonadiaðo. (iii) F (aa + bi n ; q) = af (A; q) + bq, gia kˆje a, b C. (iv) F (A; qz) = zf (A; q), gia kˆje z C me z = 1. (v) F (A; q) = {z} an kai mìno an A = µi n kai qµ = z. Apì th melèth tou arijmhtikoô pedðou F (A) enìc pðnaka A C n n eðdame ìti to sônoro F (A) mporeð na èqei gwniakˆ shmeða kai mˆlista, an o pðnakac A eðnai kanonikìc, tìte to F (A) eðnai kurtì polôgwno, sugkekrimèna eðnai h kurt j kh twn idiotim n tou A. Sto epìmeno je rhma apokalôptetai h sqèsh tou fˆsmatoc enìc tetragwnikoô pðnaka kai tou q arijmhtikoô tou pedðou. Je rhma 'Estw A C n n kai 0 q < 1. Tìte h Co{qσ(A)} F (A; q). Epiplèon, an o pðnakac A den eðnai pollaplˆsio tou monadiaðou pðnaka kai q < 1, tìte Co{qσ(A)} Int[F (A; q)]. 19

31 Je rhma 'Estw A C n n kai 0 < q 1 < q 2 1. Tìte isqôei ìti 1 q 2 F (A; q 2 ) 1 q 1 F (A; q 1 ) Je rhma 'Estw A C n n kai èstw R = inf { A λi n 2 }. λ C F (A; 0) = D(0, R). Tìte Mia qarakthristik idiìthta tou q arijmhtikoô pedðou eðnai to ìti gia q < 1 de mporeð na èqei gwniakˆ shmeða. Je rhma 'Estw A C n n kai 0 q < 1. An A ai n, tìte to F (A; q) eðnai pantoô diaforðsimo. Sugkekrimèna to F (A) den mporeð na eðnai kurtì polôgwno h eujôgrammo tm ma. 'Eqei parathrhjeð apì th melèth tou q arijmhtikoô pedðou pwc to sunorì tou den èqei eujôgramma tm mata gia q < 1, qwrðc ìmwc na èqei apodeiqjeð. Sto Kefˆlaio 3, ja apodeiqjeð ìti prˆgmati to sônorì tou gia q < 1 den èqei eujôgramma tm mata. 20

32 Kefˆlaio 2 'Ena AntÐstrofo Prìblhma gia to Arijmhtikì PedÐo 2.1 To AntÐstrofo Prìblhma Sto kefˆlaio autì parousiˆzoume ènan algìrijmo gia thn epðlush enìc antistrìfou probl matoc tou arijmhtikoô pedðou. Autì to prìblhma diatup netai wc ex c: 'Estw ènac pðnakac A C n n kai èna eswterikì shmeðo µ tou arijmhtikoô tou pedðou F (A). MporeÐ na brejeð èna monadiaðo diˆnusma x µ C n tètoio ste µ = x µa x µ ; 'Ena tètoio diˆnusma x µ ja to kaloôme genn tora tou µ. O algìrijmoc pou ja parousiˆsoume gia thn epðlush tou probl matoc autoô basðzetai stic pio basikèc idiìthtec tou F (A) ìpwc h kurtìthta, h strof kai h metaforˆ, idiìthtec pou sqoliˆsthkan sto prohgoômeno kefˆlaio. Shmei noume ìti h eôresh gennhtìrwn gia sunoriakˆ shmeða tou arijmhtikoô pedðou èqei ousiastikˆ antimetwpisteð sthn Parˆgrafo 1.4. H epðlush tou parapˆnw antistrìfou probl matoc mporeð na jewrhjeð kai ènac trìpoc elègqou gia to an èna dedomèno µ C eðnai shmeðo tou arijmhtikoô pedðou ìqi. To na gnwrðzei kaneðc an ènac migadikìc an kei sto arijmhtikì pedðo enìc pðnaka èqei idiaðterh shmasða sth melèth susthmˆtwn. Autì diìti h sunj kh 0 F (A) sundèetai ˆmesa me thn eustˆjeia suneq n susthmˆtwn thc morf c ẋ = Ax kai diakrit n susthmˆtwn thc morf c x k+1 = Ax k [11, 24]. 'Enac apì touc lìgouc eðnai to gegonìc ìti h sugkekrimènh sunj kh eðnai isodônamh me th dunatìthta diagwnopoðhshc tou pðnaka mèsw sqèshc isotimðac [26]. Epiplèon, gðnetai katanoht h anˆgkh upologismoô thc apìstashc tou 0 apì to sônoro tou arijmhtikoô pedðou (eðte 0 F (A), eðte 0 / F (A)). Me ton trìpo autì to prìblhma thc eustˆjeiac metafèretai sto upologismì thc elˆqisthc apìstashc tou 0 apì to sônoro tou pedðou F (A). H apìstash aut eðnai gnwst kai wc arijmìc Crawford [11, 24, 52]. 21

33 UpenjumÐzoume ìti to ermitianì kai antiermitianì mèroc tou A C n n eðnai H(A) = A + A 2 kai S(A) = i K(A) = A A 2 (dhlad, K(A) = (A A )/(i 2)), antðstoiqa, ètsi ste A = H(A) + S(A) = H(A) + i K(A), O F. Uhlig [51] èjese pr toc to parapˆnw antðstrofo prìblhma kai prìteine ènan polôploko gewmetrikì algìrijmo gia thn epðlus tou. O algìrijmìc tou parˆgei (me tuqaðo trìpo) shmeða tou pedðou F (A) pou peribˆloun to µ, kˆnontac qr sh tou gegonìtoc ìti ta sunoriakˆ shmeða tou F (A) kai oi monadiaðoi gennhtorèc touc mporoôn na upologistoôn apì th mèjodo idiotim n tou C.R. Johnson [28] pou perigrˆyame sthn Parˆgrafo 1.4. 'Epeita, h mèjodoc tou F. Uhlig [51] suneqðzei me mia epanalhptik diadikasða na peribˆlei to epijumhtì shmeðo µ me ìlo kai kontinìterˆ tou shmeða tou F (A). Sth sunèqeia, o R. Carden [10] parat rhse th sôndesh metaxô tou antðstrofou probl matoc tou arijmhtikoô pedðou me epanalhptikèc mejìdouc epðlushc idioproblhmˆtwn kai parousðase mia pio apl mèjodo pou basðzetai sta dianôsmata Ritz ìpwc autˆ qrhsimopoioôntai sth mèjodo Arnoldi. Me ton trìpo autì katˆfere na pˆrei akrib apotelèsmata gia ta perissìtera shmeða µ me lðgec epanal yeic. Sugkekrimèna h mejodìc tou basðzetai: (a) sthn kataskeu, me epanalhptik diadikasða, tri n shmeðwn tou F (A) pou peribˆloun to µ kai touc antðstoiqouc gennhtorèc touc kai (b) sto gegonìc ìti, dojèntwn dôo shmeðwn µ 1, µ 2 F (A) kai twn gennhtìrwn touc, mporoôme na prosdiorðsoume ènan genn tora gia kˆje kurtì sunduasmì twn µ 1 kai µ 2 pragmatopoi ntac upobibasmì sthn 2 2 perðptwsh. To megalôtero mèroc tou upologistikoô kìstouc thc epanalhptik c diadikasðac gia na perikuklwjeð to µ apì shmeða tou arijmhtikoô pedðou me gnwstoôc genn torec brðsketai ston upologismì twn idiotim n kai twn idiodiˆnusmˆtwn touc, ìpou kˆje idioanˆlush kostðzei O(n 3 ) gia ènan n n pðnaka A. 'Otan to µ perikuklwjeð, to upologistikì kìstoc pou apomènei exartˆtai apì ton upologismì twn tetragwnik n morf n x Ax x Ay, pou h kajemða kostðzei mìno O(n 2 ). Ed ja parousiˆsoume ènan arketˆ pio aplì algìrijmo gia thn epðlush tou antðstrofou probl matoc tou arijmhtikoô pedðou, se sqèsh me touc dôo prohgoômenouc. O algìrijmoc autìc eðnai grhgorìteroc kai dðnei akrib arijmhtikˆ apotelèsmata akìma kai se peript seic pou oi prohgoômenec dôo mèjodoi apotugqˆnoun. Mia tètoia perðptwsh eðnai ìtan to shmeðo µ brðsketai polô kontˆ sto sônoro F (A) kai sthn perðptwsh pou µ F (A) allˆ kai ìtan µ / F (A). Epiplèon, diafèrei kai apì ton algìrijmo tou R. Carden allˆ kai tou F. Uhlig [10, 51] sta parakˆtw shmeða: 22

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Ο δυϊκός χώρος Όνομα Καθηγητή: Ανδρέας Αρβανιτογεώργος Τμήμα: Μαθηματικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Θέματα Εξετάσεων Όνομα Καθηγητή : Ανδρέας Αρβανιτογεώργος Τμήμα: Μαθηματικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Διγραμμικές και Τετραγωνικές μορφές Όνομα Καθηγητή: Ανδρέας Αρβανιτογεώργος Τμήμα: Μαθηματικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Pragmatik Anˆlush ( ) TopologÐa metrik n q rwn Ask seic

Pragmatik Anˆlush ( ) TopologÐa metrik n q rwn Ask seic Pragmatik Anˆlush (2010 11) TopologÐa metrik n q rwn Ask seic Omˆda A' 1. 'Estw (X, ρ) metrikìc q roc kai F, G uposônola tou X. An to F eðnai kleistì kai to G eðnai anoiktì, deðxte ìti to F \ G eðnai kleistì

Διαβάστε περισσότερα

SUNARTHSEIS POLLWN METABLHTWN. 5h Seirˆ Ask sewn. Allag metablht n sto diplì olokl rwma

SUNARTHSEIS POLLWN METABLHTWN. 5h Seirˆ Ask sewn. Allag metablht n sto diplì olokl rwma PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II SUNARTHSEIS POLLWN METABLHTWN 5h Seirˆ Ask sewn Allag metablht n sto diplì olokl rwma Jèma. Qrhsimopoi ntac

Διαβάστε περισσότερα

Anaplhrwt c Kajhght c : Dr. Pappˆc G. Alèxandroc PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA I

Anaplhrwt c Kajhght c : Dr. Pappˆc G. Alèxandroc PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA I PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA I. Aìristo Olokl rwma 2. Orismèno Olokl rwma 3. Diaforetik èkfrash tou aìristou oloklhr matoc H Sunˆrthsh F ()

Διαβάστε περισσότερα

PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II DIAFORIKES EXISWSEIS DEUTERHS KAI ANWTERHS TAXHS

PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II DIAFORIKES EXISWSEIS DEUTERHS KAI ANWTERHS TAXHS PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II DIAFORIKES EXISWSEIS DEUTERHS KAI ANWTERHS TAXHS 1. Grammikèc diaforikèc exis seic deôterhc kai an terhc tˆxhc

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς Σημειώσεις: Δειγματοληψία Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Kefˆlaio 5 DeigmatolhyÐa 'Estw èna sônolo periodikˆ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς Σημειώσεις: Μετασχηματισμός Z Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Kefˆlaio 7 Metasqhmatismìc Z 7. Orismìc tou metasqhmatismoô

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς Σημειώσεις: Μετασχηματισμός Laplace Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Kefˆlaio 8 Metasqhmatismìc Laplace 8. Orismìc

Διαβάστε περισσότερα

PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II DIAFORIKES EXISWSEIS.

PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II DIAFORIKES EXISWSEIS. PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II DIAFORIKES EXISWSEIS 6h Seirˆ Ask sewn OmogeneÐc grammikèc diaforikèc exis seic me stajeroôc suntelestèc Jèma

Διαβάστε περισσότερα

Diˆsthma empistosônhc thc mèshc tim c µ. Statistik gia Hlektrolìgouc MhqanikoÔc EKTIMHSH EKTIMHSH PARAMETRWN - 2. Dhm trhc Kougioumtz c.

Diˆsthma empistosônhc thc mèshc tim c µ. Statistik gia Hlektrolìgouc MhqanikoÔc EKTIMHSH EKTIMHSH PARAMETRWN - 2. Dhm trhc Kougioumtz c. Statistik gia Hlektrolìgouc MhqanikoÔc EKTIMHSH PARAMETRWN - 2 6 Maòou 2010 EktÐmhsh Diast matoc empistosônhc Melet same thn ektim tria ˆθ paramètrou θ: An gnwrðzoume thn katanom thc X kai eðnai F X (x;

Διαβάστε περισσότερα

PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II DIAFORIKES EXISWSEIS.

PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II DIAFORIKES EXISWSEIS. PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II DIAFORIKES EXISWSEIS h Seirˆ Ask sewn Diaforikèc eis seic > diaforikèc

Διαβάστε περισσότερα

GENIKEUMENA OLOKLHRWMATA

GENIKEUMENA OLOKLHRWMATA PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA I GENIKEUMENA OLOKLHRWMATA Anplhrwt c Kjhght c: Dr. Pppˆc G. Alèndroc GENIKEUMENA OLOKLHRWMATA H ènnoi tou orismènou

Διαβάστε περισσότερα

PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II SUNARTHSEIS POLLWN METABLHTWN EPIKAMPULIA OLOKLHRWMATA

PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II SUNARTHSEIS POLLWN METABLHTWN EPIKAMPULIA OLOKLHRWMATA PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II SUNARTHSEIS POLLWN METLHTWN EPIKAMPULIA OLOKLHRWMATA 1. EpikampÔlio Olokl rwma 1ou eðdouc Efarmogèc 2. Dianusmatikˆ

Διαβάστε περισσότερα

6h Seirˆ Ask sewn. EpikampÔlia oloklhr mata

6h Seirˆ Ask sewn. EpikampÔlia oloklhr mata PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II SUNARTHSEIS POLLWN METLHTWN 6h Seirˆ Ask sewn EpikampÔlia oloklhr mata 1 Jèma 1. Na upologisjeð to epikampôlio

Διαβάστε περισσότερα

Mègisth ro - elˆqisth tom

Mègisth ro - elˆqisth tom 15 DekembrÐou 2009 DÐnetai grˆfoc (N, A) me ìria ro c x ij [b ij, c ij ] gia kˆje akm (i, j) kai dôo epilegmènouc kìmbouc s kai t. Jèloume na upologðsoume th ro sto grˆfo, ste na megistopoieðtai h apìklish

Διαβάστε περισσότερα

Hmiomˆdec telest n sônjeshc kai pðnakec Hausdorff se q rouc analutik n sunart sewn

Hmiomˆdec telest n sônjeshc kai pðnakec Hausdorff se q rouc analutik n sunart sewn ARISTOTELEIO PANEPISTHMIO JESSALONIKHS SQOLH JETIKWN EPISTHMWN TMHMA MAJHMATIKWN TOMEAS MAJHMATIKHS ANALUSHS PETROS GALANOPOULOS Hmiomˆdec telest n sônjeshc kai pðnakec Hausdorff se q rouc analutik n sunart

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Μηχανική Μάθηση. Ενότητα 10: Θεωρία Βελτιστοποίησης. Ιωάννης Τσαμαρδίνος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Μηχανική Μάθηση. Ενότητα 10: Θεωρία Βελτιστοποίησης. Ιωάννης Τσαμαρδίνος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Ενότητα 10: Θεωρία Βελτιστοποίησης Ιωάννης Τσαμαρδίνος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών To genikì prìblhma, na broôme to mègisto elˆqisto miac sunˆrthshc

Διαβάστε περισσότερα

1 η Σειρά Ασκήσεων Θεόδωρος Αλεξόπουλος. Αναγνώριση Προτύπων και Νευρωνικά Δίκτυα

1 η Σειρά Ασκήσεων Θεόδωρος Αλεξόπουλος. Αναγνώριση Προτύπων και Νευρωνικά Δίκτυα Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αναγνώριση Προτύπων και Νευρωνικά Δίκτυα η Σειρά Ασκήσεων Θεόδωρος Αλεξόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Diakritˆ Majhmatikˆ I. Leutèrhc KuroÔshc (EÔh Papaðwˆnnou)

Diakritˆ Majhmatikˆ I. Leutèrhc KuroÔshc (EÔh Papaðwˆnnou) Diakritˆ Majhmatikˆ I Leutèrhc KuroÔshc (EÔh Papaðwˆnnou) PlhroforÐec... Tetˆrth, 09.00-11.00, Paraskeu, 18.00-20.00 SÔggramma 1: Λ. Κυρούσης, Χ. Μπούρας, Π. Σπυράκης. Διακριτά Μαθηματικά: Τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Anagn rish ProtÔpwn & Neurwnikˆ DÐktua Probl mata 2

Anagn rish ProtÔpwn & Neurwnikˆ DÐktua Probl mata 2 Jeìdwroc Alexìpouloc, Anaplhrwt c Kajhght c Theodoros Alexopoulos, Associate Professor EJNIKO METSOBIO POLUTEQNEIO NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY SQOLH EFARMOSMENWN MAJHMATIKWN KAI DEPARTMENT OF PHYSICS

Διαβάστε περισσότερα

PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II SUNARTHSEIS POLLWN METABLHTWN.

PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II SUNARTHSEIS POLLWN METABLHTWN. PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN ANWTERA MAJHMATIKA II SUNARTHSEIS POLLWN METABLHTWN h Seirˆ Ask sewn Akrìtata pragmatik n sunart sewn 1. Na brejoôn ta topikˆ akrìtata

Διαβάστε περισσότερα

25 OktwbrÐou 2012 (5 h ebdomˆda) S. Malefˆkh Genikì Tm ma Majhmatikˆ gia QhmikoÔc

25 OktwbrÐou 2012 (5 h ebdomˆda) S. Malefˆkh Genikì Tm ma Majhmatikˆ gia QhmikoÔc Mˆjhma 9 0 25 OktwbrÐou 2012 (5 h ebdomˆda) Diaforikèc Exis seic TÔpoi Diaforik n exis sewn H pio apl diaforik exðswsh y = f (x) Diaforikèc Exis seic TÔpoi Diaforik n exis sewn H pio apl diaforik exðswsh

Διαβάστε περισσότερα

JEMATA EXETASEWN Pragmatik Anˆlush I

JEMATA EXETASEWN Pragmatik Anˆlush I JEMATA EXETASEWN Pragmatik Anˆlush I JEMA 1o. A)(M. 1.5) Na qarakthrðsete (me aitiolìghsh) tic protˆseic pou akoloujoôn me thn èndeixh Swstì Lˆjoc: (i) 'Estw x 0 tètoio ste x < ε, gia kˆje ε > 0. Tìte

Διαβάστε περισσότερα

Ask seic me ton Metasqhmatismì Laplace

Ask seic me ton Metasqhmatismì Laplace Ask seic me ton Metasqhmatismì Laplace Epimèleia: Gi rgoc Kafentz c Upoy. Didˆktwr Tm m. H/U Panepist mio Kr thc 8 IounÐou 4. 'Estw to s ma { A, t T x(t), alloô () (aþ) Na upologðsete to metasq. Fourier

Διαβάστε περισσότερα

SofÐa ZafeirÐdou: GewmetrÐec

SofÐa ZafeirÐdou: GewmetrÐec Tm ma Majhmatik n Panepist mio Patr n Bohjhtikèc Shmei seic gia to mˆjhma GewmetrÐec SofÐa ZafeirÐdou Anaplhr tria Kajhg tria Pˆtra 2018 Oi shmei seic autèc grˆfthkan gia tic anˆgkec tou maj matoc GewmetrÐa.

Διαβάστε περισσότερα

Farkas. αx+(1 α)y C. λx+(1 λ)y i I A i. λ 1,...,λ m 0 me λ 1 + +λ m = m. i=1 λ i = 1. i=1 λ ia i A. j=1 λ ja j A. An µ := λ λ k = 0 a λ k

Farkas. αx+(1 α)y C. λx+(1 λ)y i I A i. λ 1,...,λ m 0 me λ 1 + +λ m = m. i=1 λ i = 1. i=1 λ ia i A. j=1 λ ja j A. An µ := λ λ k = 0 a λ k Kefˆlaio 1 DiaqwrÐzon UperepÐpedo L mma Farkas 1.1 Kurtˆ SÔnola 'Ena uposônolo C tou R n onomˆzetai kurtì an, gia kˆje x,y C kai kˆje λ [0,1], αx+(1 α)y C. An a i, i = 1,2,...,m eðnai dianôsmata ston R

Διαβάστε περισσότερα

Κλασσική Ηλεκτροδυναμική II

Κλασσική Ηλεκτροδυναμική II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κλασσική Ηλεκτροδυναμική II Πεδία Σημειακών Φορτίων Διδάσκων : Καθ. Κ. Ταμβάκης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Eisagwg sthn KosmologÐa

Eisagwg sthn KosmologÐa Eisagwg sthn KosmologÐa BasileÐou S. Gerogiˆnnh Kajhght Tm matoc Fusik c PanepisthmÐou Patr n Patra 2009 Kefˆlaio 1 Eisagwgikˆ 1.1 Gwniakì mègejoc, parsèk, ètoc fwtìc O parathrht c tou Sq matoc 1.1 parathreð

Διαβάστε περισσότερα

Statistik gia PolitikoÔc MhqanikoÔc EKTIMHSH PAR

Statistik gia PolitikoÔc MhqanikoÔc EKTIMHSH PAR Statistik gia PolitikoÔc MhqanikoÔc EKTIMHSH PARAMETRWN - 2 8 DekembrÐou 202 t.m. X me mèsh tim µ t.m. X 2 me mèsh tim µ 2 Diaforˆ µ µ 2? [X kai X 2 anexˆrthtec] DeÐgma {x, x 2,..., x n } x DeÐgma {x 2,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ις. συστήματα

Ανάλυση ις. συστήματα Σήματα Συστήματα Ανάλυση ourier για σήματα και συνεχούς χρόνου Λυμένες ασκήσει ις Κνσταντίνος Κοτρόπουλος Τμήμα Πληροφορικής συστήματα Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 3 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Statistik gia QhmikoÔc MhqanikoÔc EKTIMHSH PARA

Statistik gia QhmikoÔc MhqanikoÔc EKTIMHSH PARA Statistik gia QhmikoÔc MhqanikoÔc EKTIMHSH PARAMETRWN - 2 20 Maòou 200 t.m. X me mèsh tim µ t.m. X 2 me mèsh tim µ 2 Diaforˆ µ µ 2? [X kai X 2 anexˆrthtec] DeÐgma {x, x 2,..., x n } x DeÐgma {x 2, x 22,...,

Διαβάστε περισσότερα

11 OktwbrÐou 2012. S. Malefˆkh Genikì Tm ma Majhmatikˆ gia QhmikoÔc

11 OktwbrÐou 2012. S. Malefˆkh Genikì Tm ma Majhmatikˆ gia QhmikoÔc Mˆjhma 7 0 11 OktwbrÐou 2012 Orismìc sunart sewn mèsw orismènwn oloklhrwmˆtwn To orismèno olokl rwma prosfèrei ènan nèo trìpo orismoô sunˆrthshc afoô to orismèno olokl rwma mia suneqoôc sunˆrthshc f (t),

Διαβάστε περισσότερα

9. α 2 + β 2 ±2αβ. 10. α 2 ± αβ + β (1 + α) ν > 1+να, 1 <α 0, ν 2. log α. 14. log α x = ln x. 19. x 1 <x 2 ln x 1 < ln x 2

9. α 2 + β 2 ±2αβ. 10. α 2 ± αβ + β (1 + α) ν > 1+να, 1 <α 0, ν 2. log α. 14. log α x = ln x. 19. x 1 <x 2 ln x 1 < ln x 2 UpenjumÐseic gia thn Jetik kai Teqnologik KateÔjunsh Kajhght c: N.S. Maurogi nnhc 1 Tautìthtec - Anisìthtec 1. (α ± ) = α ± α +. (α ± ) 3 = α 3 ± 3α +3α ± 3 3. α 3 ± 3 =(α ± ) ( α α + ) 4. (α + + γ) =

Διαβάστε περισσότερα

f(x) =x x 2 = x x 2 x =0 x(x 1) = 0,

f(x) =x x 2 = x x 2 x =0 x(x 1) = 0, NÐkoc E. AggourÐdhc To Je rhma tou Sarkovskii Panepist mio Kr thc Tm ma Majhmatik n 2 Thn kritik epitrop apotèlesan oi Ajanasìpouloc KwnstantÐnoc Katsoprin khc Emmanou l Kwst khc Ge rgioc (epiblèpwn) touc

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική Ενότητα 3: Συσχέτιση & Γραμμική Παλινδρόμηση Κουγιουμτζής Δημήτρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Upologistik Fusik Exetastik PerÐodoc IanouarÐou 2013

Upologistik Fusik Exetastik PerÐodoc IanouarÐou 2013 Upologistik Fusik Exetastik PerÐodoc IanouarÐou 03 Patra, 6 Ianouariou 03 Jèma A. Na exhg sete grafikˆ thn mèjodo thc diqotìmhshc. B. Na exhg sete grafikˆ thn mèjodo Runge Kutta. Jèma. DiatÔpwsh Oi migadikèc

Διαβάστε περισσότερα

5. (12 i)(3+4i) 6. (1 + i)(2+i) 7. (4 + 6i)(7 3i) 8. (1 i)(2 i)(3 i)

5. (12 i)(3+4i) 6. (1 + i)(2+i) 7. (4 + 6i)(7 3i) 8. (1 i)(2 i)(3 i) Peiramatiko Lukeio Euaggelikhc Sqolhc Smurnhc Taxh G, Majhmatika Jetikhc kai Teqnologikhc Kateujunshc, Askhseic Kajhght c: Oi shmei seic autèc eðnai gia sqolik qr sh. MporoÔn na anaparaqjoôn kai na dianemhjoôn

Διαβάστε περισσότερα

στο Αριστοτέλειο υλικού.

στο Αριστοτέλειο υλικού. Σήματα Συστήματα Μετασχηματισμός aplace Λυμένες ασκήσεις Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος Τμήμα Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 03 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Επεξεργασία Φωνής Άσκηση 2η Στυλιανού Ιωάννης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών HU578: 2 η Seirˆ Ask sewn AporÐec: yannis@csd.uoc.gr 1. (aþ) Sac dðdetai o anadromikìc

Διαβάστε περισσότερα

PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN. Ask seic kai Jèmata sthn Pragmatik Anˆlush I TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN

PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN. Ask seic kai Jèmata sthn Pragmatik Anˆlush I TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN PANEPISTHMIO DUTIKHS ATTIKHS SQOLH MHQANIKWN Ask seic kai Jèmata sthn Pragmatik Anˆlush I TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN Anaplhrwt c Kajhght c: Dr. Pappˆc G. Alèandroc Perieqìmena. Sumbolismìc kai OrologÐa..

Διαβάστε περισσότερα

Upologistikˆ Zht mata se Sumbibastikèc YhfoforÐec

Upologistikˆ Zht mata se Sumbibastikèc YhfoforÐec Panepisthmio Patrwn - Poluteqnikh Sqolh Tm ma Mhqanik n Hlektronik n Upologist n kai Plhroforik c Upologistikˆ Zht mata se Sumbibastikèc YhfoforÐec Dhmhtrioc Kalaðtzhc Diplwmatik ErgasÐa sto plaðsio tou

Διαβάστε περισσότερα

Eukleideiec Gewmetriec

Eukleideiec Gewmetriec Eukleideiec Gewmetriec 1. Ta stoiqeða tou EukleÐdh To pio shmantikì biblðo sthn IstorÐa twn Majhmatik n allˆ kai èna apì ta pio shmantikˆ sthn IstorÐa tou anjr pinou politismoô eðnai ta StoiqeÐa tou EukleÐdh.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς Σημειώσεις: Βασικές Έννοιες Σημάτων και Συστημάτων Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Kefˆlaio 2 Basikèc ènnoiec

Διαβάστε περισσότερα

Anaz thsh eustaj n troqi n se triplˆ sust mata swmˆtwn

Anaz thsh eustaj n troqi n se triplˆ sust mata swmˆtwn Tmhma Fusikhc Aristoteleio Panepisthmio Jessalonikhc Ptuqiakh Ergasia Anaz thsh eustaj n troqi n se triplˆ sust mata swmˆtwn Ajanˆsioc MourtetzÐkoglou A.E.M.:13119 epiblèpwn kajhght c G. Bougiatz c 8 IoulÐou

Διαβάστε περισσότερα

1, 3, 5, 7, 9,... 2, 4, 6, 8, 10,... 1, 4, 7, 10, 13,... 2, 5, 8, 11, 14,... 3, 6, 9, 12, 15,...

1, 3, 5, 7, 9,... 2, 4, 6, 8, 10,... 1, 4, 7, 10, 13,... 2, 5, 8, 11, 14,... 3, 6, 9, 12, 15,... To Je rhma tou Dirichlet Dèspoina NÐka IoÔlioc 999 Majhmatikì Tm ma Panepist mio Kr thc 2 Prìlogoc Oi pr toi arijmoð, 2, 3, 5, 7,,..., eðnai ekeðnoi oi fusikoð arijmoð oi opoðoi èqoun akrib c dôo diairètec,

Διαβάστε περισσότερα

Jerinì SqoleÐo Fusik c sthn EkpaÐdeush 28 IounÐou - 1 IoulÐou 2010 EstÐa Episthm n Pˆtrac

Jerinì SqoleÐo Fusik c sthn EkpaÐdeush 28 IounÐou - 1 IoulÐou 2010 EstÐa Episthm n Pˆtrac Kbantik Perigraf tou Kìsmou mac KwnstantÐnoc Sfètsoc Kajhght c Fusik c Genikì Tm ma, Panepist mio Patr n Jerinì SqoleÐo Fusik c sthn EkpaÐdeush 28 IounÐou - 1 IoulÐou 2010 EstÐa Episthm n Pˆtrac Ti ennooôme

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική για Χημικούς Μηχανικούς

Στατιστική για Χημικούς Μηχανικούς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στατιστική για Χημικούς Μηχανικούς Ενότητα 4: Συσχέτιση & Γραμμική Παλινδρόμηση Κουγιουμτζής Δημήτρης Τμήμα Χημικών Μηχανικών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ISTORIKH KATASKEUH PRAGMATIKWN ARIJMWN BIBLIOGRAFIA

ISTORIKH KATASKEUH PRAGMATIKWN ARIJMWN BIBLIOGRAFIA ΛΟΓΙΣΜΟΣ CALCULUS Διαφορικός Λογισμός, Απειροστικός Λογισμός 1670 1740 Ουράνια Μηχανική Isaac Newton 1648-1727 Gottfried Wilhelm Leibniz 1646-1716 απειροστάπολύ μικρά μεγέθη, άπειροπάρα πολύ μεγάλο, όριο

Διαβάστε περισσότερα

Statistik gia PolitikoÔc MhqanikoÔc ELEGQOS UPOJ

Statistik gia PolitikoÔc MhqanikoÔc ELEGQOS UPOJ Statistik gia PolitikoÔc MhqanikoÔc ELEGQOS UPOJESEWN 18 DekembrÐou 2012 'Elegqoc Upojèsewn 1 Statistik upìjesh 2 Statistik elègqou kai perioq apìrriyhc 3 Apìfash elègqou Statistik upìjesh mhdenik upìjesh

Διαβάστε περισσότερα

È Ö Ñ Ø Ó ÄÙ Ó Ù Ð ËÕÓÐ ËÑÙÖÒ Ì Ü Å Ñ Ø Â Ø Ì ÕÒÓÐÓ Ã Ø Ù ÙÒ Ë Ñ Û Â ÛÖ Ã Ø ÆºËº Å ÙÖÓ ÒÒ Ç Ñ ô ÙØ Ò ÕÓÐ ÕÖ º ÅÔÓÖÓ Ò Ò Ò Ô Ö Õ Ó Ò Ò Ò Ñ Ó Ò Ð Ö Ö¹ Ò Ñ Ò ÐÐ Ü ÑÓÖ ØÓÙº ØÓÒ Ô Ö ÓÖ Ñ ØÛÒ Ò Ô Ù ØÛÒ Ð ôò

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή στη Μιγαδική Ανάλυση Ι. Γ. Στρατής Καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών Αθήνα, 2006 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

στο Αριστοτέλειο υλικού.

στο Αριστοτέλειο υλικού. Σήματα Συστήματα Μετασχηματισμός Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος Τμήμα Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 203 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2+sin^2(x+2)+cos^2(x+2) Δ ν =[1 1 2 ν 1, ν ) ( ( π (x α) ημ β α π ) ) +1 + a 2

2+sin^2(x+2)+cos^2(x+2) Δ ν =[1 1 2 ν 1, ν ) ( ( π (x α) ημ β α π ) ) +1 + a 2 Parathr seic sta Jèmata Jetik c kai Teqnologik c KateÔjunshc tou ètouc 7 Peiramatikì LÔkeio Euaggelik c Sqol c SmÔrnhc 1 IounÐou 7 PerÐlhyh Oi shmei seic autèc anafèrontai sta jèmata Majhmatik n Jetik

Διαβάστε περισσότερα

Eisagwg sth Grammik 'Algebra Tìmoc B DeÔterh 'Ekdosh Dhm trhc B rsoc Dhm trhc Derizi thc Miq lhc Mali kac OlumpÐa Talèllh Prìlogoc Sto pr to mèroc autoô tou tìmou meletoôme idiìthtec enìc tetragwnikoô

Διαβάστε περισσότερα

Shmei seic Sunarthsiak c Anˆlushc

Shmei seic Sunarthsiak c Anˆlushc Shmei seic Sunarthsiak c Anˆlushc Apìstoloc Giannìpouloc 1 Panepisthmio Krhthc Tmhma Majhmatikwn Anoixh 2003 1 Tm. Majhmatik n, Panep. Ajhn n 2 Perieqìmena 1 Μετρικοί χώροι 5 1.1 Ορισμός................................................

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική για Χημικούς Μηχανικούς

Στατιστική για Χημικούς Μηχανικούς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στατιστική για Χημικούς Μηχανικούς Ενότητα 3: Έλεγχος Υποθέσεων Κουγιουμτζής Δημήτρης Τμήμα Χημικών Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

AM = 1 ( ) AB + AΓ BΓ+ AE = AΔ+ BE. + γ =2 β + γ β + γ tìte α// β. OΓ+ OA + OB MA+ MB + M Γ+ MΔ =4 MO. OM =(1 λ) OA + λ OB

AM = 1 ( ) AB + AΓ BΓ+ AE = AΔ+ BE. + γ =2 β + γ β + γ tìte α// β. OΓ+ OA + OB MA+ MB + M Γ+ MΔ =4 MO. OM =(1 λ) OA + λ OB Peiramatiko Lukeio Euaggelikhc Sqolhc Smurnhc Taxh B, Majhmatika Jetikhc kai Teqnologikhc Kateujunshc, Askhseic Kajhght c: Shmei seic gia sqolik qr sh. MporoÔn na anaparaqjoôn kai na dianemhjoôn eleôjera

Διαβάστε περισσότερα

MELETH TWN RIZWN TWN ASSOCIATED ORJOGWNIWN

MELETH TWN RIZWN TWN ASSOCIATED ORJOGWNIWN IWANNH D. STAMPOLA MAJHMATIKOU MELETH TWN RIZWN TWN ASSOCIATED ORJOGWNIWN q-poluwnumwn DIDAKTORIKH DIATRIBH TMHMA MAJHMATIKWN SQOLH JETIKWN EPISTHMWN PANEPISTHMIO PATRWN PATRA 2004 Stouc goneðc mou kai

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ασκήσεις. συστήματα

Ανάλυση ασκήσεις. συστήματα Σήματα Συστήματα Ανάλυση Fourier για σήματα και διακριτού χρόνου Λυμένες ασκήσεις Κωνσταντίνος Κοτρόουλος Τμήμα Πληροφορικής συστήματα Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 3 Άδειες Χρήσης Το αρόν εκαιδευτικό υλικό υόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Shmei seic sto mˆjhma Analutik GewmetrÐa

Shmei seic sto mˆjhma Analutik GewmetrÐa Shmei seic sto mˆjhma Analutik GewmetrÐa Didˆskwn: Lˆppac D. Ejnikì Kapodistriakì Panepist mio Ajhn n A' MEROS 3 Eisagwg Suntetagmènwn H perðptwsh tou epipèdou (E) E epðpedo thc EukleÐdiac Gewmètriac me

Διαβάστε περισσότερα

APEIROSTIKOS LOGISMOS I

APEIROSTIKOS LOGISMOS I 1 OktwbrÐou 2012 Kwdikìc Maj matoc: 101 (U) 'Etoc didaskalðac: 2012-2013, Qeimerinì Exˆmhno Hmèrec didaskalðac: Deut. - Tet. - Par., 11:00-13:00 Didˆskontec Tm ma 1 o (AM pou l gei se 0,1,2) Amf 21, BasÐleioc

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HU215 - Frontist rio : Seirèc Fourier

HU215 - Frontist rio : Seirèc Fourier HU5 - Frontist rio : Seirèc Fourier Epimèleia: Gi rgoc P. Kafentz c Upoy. Didˆktwr Tm m. H/U Panepist mio Kr thc MartÐou 4. Na sqediˆsete to fˆsma plˆtouc kai to fˆsma fˆshc tou s matoc xt + cosπt sinπt

Διαβάστε περισσότερα

Shmei seic sto mˆjhma Analutik GewmetrÐa

Shmei seic sto mˆjhma Analutik GewmetrÐa Shmei seic sto mˆjhma Analutik GewmetrÐa Didˆskwn: Lˆppac D. Ejnikì Kapodistriakì Panepist mio Ajhn n B' MEROS 3 EPIFANEIES sto QWRO Epifˆneia gia thn perigraf thc qreiˆzontai dôo parˆmetroi mia eidik

Διαβάστε περισσότερα

PANEPISTHMIO KRHTHS SQOLH JETIKWN KAI TEQNOLOGIKWN EPISTHMWN TMHMA MAJHMATIKWN ELENH TZANAKH SUNDUASTIKH GENIKEUMENWN SUMPLEGMATWN SMHNWN KAI PARATAGMATWN UPEREPIPEDWN DIDAKTORIKH DIATRIBH HRAKLEIO 2007

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλο 3, 9 Απριλιου Ροδόλφος Μπόρης

Φυλλο 3, 9 Απριλιου Ροδόλφος Μπόρης FÔlla Majhmatik c PaideÐac Φυλλο 3, 9 Απριλιου 2010 StoiqeiojeteÐtai me to L A TEX 2ε Epimèleia: N.S. Maurogi nnhc, Dr Majhmatik n Peiramatikì LÔkeio Euaggelik c Sqol c SmÔrnhc mavrogiannis@gmail.com 1

Διαβάστε περισσότερα

ENA TAXIDI STH SUNOQH. g ab T a bc. R i jkl

ENA TAXIDI STH SUNOQH. g ab T a bc. R i jkl ENA TAXIDI STH SUNOQH Γ i jk g ab T a bc K i jk i jk { i jk } g ab R i jkl Suggrafèac: Ant nioc Mhtsìpouloc 1 Epiblèpwn: Kajhght c Miqˆlhc Tsamparl c 2 AJHNA 2017 1 E-mail: antonmitses@gmailcom 2 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Statistik gia QhmikoÔc MhqanikoÔc EKTIMHSH PARA

Statistik gia QhmikoÔc MhqanikoÔc EKTIMHSH PARA Statistik gia QhmikoÔc MhqanikoÔc EKTIMHSH PARAMETRWN - 1 12 AprilÐou 2013 Eisagwgikˆ sthn ektðmhsh paramètrwn t.m. X me katanom F X (x; θ) Parˆmetroc θ: ˆgnwsth θ µ, σ 2, p DeÐgma {x 1,..., x n }: gnwstì

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική Ενότητα 2: Εκτίμηση Παραμέτρων Κουγιουμτζής Δημήτρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

2 PerÐlhyh Se aut n thn ergasða, parousi zoume tic basikìterec klassikèc proseggðseic epðlushc Polu-antikeimenik n Problhm twn BeltistopoÐhshs(PPB) ka

2 PerÐlhyh Se aut n thn ergasða, parousi zoume tic basikìterec klassikèc proseggðseic epðlushc Polu-antikeimenik n Problhm twn BeltistopoÐhshs(PPB) ka MejodologÐec sthn Polu-Antikeimenik BeltistopoÐhsh apì Antwnèlou E. GewrgÐa Diplwmatik ErgasÐa Sqol Jetik n Episthm n Tm ma Majhmatik n Panepist mio Patr n Epiblèpousa: EpÐk.Kajhg tria J. N. Gr ya P tra,

Διαβάστε περισσότερα

spin triplet S =1,M S =0 = ( + ) 2 S =1,M S = 1 = spin singlet S =0,M S =0 = ( )

spin triplet S =1,M S =0 = ( + ) 2 S =1,M S = 1 = spin singlet S =0,M S =0 = ( ) SummetrÐec kai Quarks Nikìlaoc A. Tetr dhc Iw nnhc G. Flwr khc 2 Perieqìmena Eisagwgikèc ènnoiec 5. Eisagwg............................. 5.2 SummetrÐa Isospin......................... 0 2 StoiqeÐa JewrÐac

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση. σήματα και συστήματα

Ανάλυση. σήματα και συστήματα Σήματα Συστήματα Ανάλυση ourier διακριτού χρόνου Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος Τμήμα Πληροφορικής για σήματα και συστήματα Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 23 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ergasthriak 'Askhsh 2

Ergasthriak 'Askhsh 2 Kefˆlaio 2 Ergasthriak 'Askhsh 2 Οπου θα δούμε πώς μπορούμε να ορίζουμε δικές μας διαδικασίες και θα παρουσιάσουμε τις primitive διαδικασίες χειρισμού λιστών, τις μεταβλητές και τα side effects. 2.1 P

Διαβάστε περισσότερα

+#!, - ),,) " ) (!! + Henri Poincar e./ ', / $, 050.

+#!, - ),,)  ) (!! + Henri Poincar e./ ', / $, 050. Topologik Taxinìmhsh Dunamik n Susthm twn StaÔroc AnastasÐou Didaktorikh Diatribh Panepisthmio Patrwn Sqolh Jetikwn Episthmwn Tmhma Majhmatikwn Patra 2012 H Trimelhc Sumbouleutikh Epitroph SpÔroc N. Pneumatikìc,

Διαβάστε περισσότερα

Didaktorikèc spoudèc stic HPA, sta Majhmatikˆ. 20 MartÐou 2015

Didaktorikèc spoudèc stic HPA, sta Majhmatikˆ. 20 MartÐou 2015 Didaktorikèc spoudèc stic HPA, sta Majhmatikˆ 20 MartÐou 2015 Sunjhkec spoud n Misjìc: 1700-2500 dolˆria to m na. EnoÐkio: 700-1200 dolˆria. Mènw me sugkˆtoiko(-ouc). Upoqre seic se 2 wc 0 exˆmhna to qrìno:

Διαβάστε περισσότερα

t t j=1 span(x) = { 1-1

t t j=1 span(x) = { 1-1 Διάλεξη 1: 08.10.2014 Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού Γραφέας: Σ. Κ. Διδάσκων: Σταύρος Κολλιόπουλος 1.1 Γραμμική και αφινική ανεξαρτησία Τα διανύσματα x 1,..., x t R n, καλούνται γραμμικά ανεξάρτητα αν

Διαβάστε περισσότερα

JewrÐa UpologismoÔ. Grammatikèc QwrÐc Sumfrazìmena kai Autìmata StoÐbac

JewrÐa UpologismoÔ. Grammatikèc QwrÐc Sumfrazìmena kai Autìmata StoÐbac M. G. Lagoudˆkhc Τμημα ΗΜΜΥ, Πολυτεχνειο Κρητης SelÐda 1 apì 33 JewrÐa UpologismoÔ Grammatikèc QwrÐc Sumfrazìmena kai Autìmata StoÐbac M. G. Lagoudˆkhc Τμημα ΗΜΜΥ, Πολυτεχνειο Κρητης SelÐda 2 apì 33 Epanˆlhyh

Διαβάστε περισσότερα

SofÐa ZafeirÐdou. Analutik GewmetrÐa. Tm ma Majhmatik n Panepist mio Patr n. Bohjhtikèc Shmei seic gia to mˆjhma. SofÐa ZafeirÐdou

SofÐa ZafeirÐdou. Analutik GewmetrÐa. Tm ma Majhmatik n Panepist mio Patr n. Bohjhtikèc Shmei seic gia to mˆjhma. SofÐa ZafeirÐdou Tm ma Majhmatik n Panepist mio Patr n Bohjhtikèc Shmei seic gia to mˆjhma Analutik GewmetrÐa Anaplhr tria Kajhg tria Pˆtra 2014 Οι σημειώσεις αυτές γραφτηκαν για τις ανάγκες του μαθήματος Αναλυτική Γεωμετρία

Διαβάστε περισσότερα

Eisagwg sth Sunarthsiak Anˆlush. Shmei seic

Eisagwg sth Sunarthsiak Anˆlush. Shmei seic Eisagwg sth Sunarthsiak Anˆlush Shmei seic Tm ma Majhmatik n Panepist mio Ajhn n Aj na, 2014 Perieqìmena I Basik jewrða 3 1 Χώροι με νόρμα 1 1.1 Γραμμικοί χώροι.............................. 1 1.2 Χώροι

Διαβάστε περισσότερα

thlèfwno: , H YHFIAKH TAXH A' GumnasÐou Miqˆlhc TzoÔmac Sq. Sumb. kl.

thlèfwno: , H YHFIAKH TAXH A' GumnasÐou Miqˆlhc TzoÔmac Sq. Sumb. kl. A' GumnasÐou Sq. Sumb. kl. PE03 GiatÐ epibˆlletai h eisagwg thc sôgqronhc teqnologðac sthn ekpaðdeush. Η Πληροφοριοποίηση της κοινωνίας. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Η σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Εξετάσεις Ιουνίου 2002

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Εξετάσεις Ιουνίου 2002 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εξετάσεις Ιουνίου (α) Αναπτύξτε την µέθοδο του τραπεζίου για τον αριθµητικό υπολογισµό του ολοκληρώµατος: b I( f ) = f ( x) a όπου f (x) συνεχής και ολοκληρώσιµη

Διαβάστε περισσότερα

EISAGWGH STON PROGRAMMATISMO ( ) 'Askhsh 2

EISAGWGH STON PROGRAMMATISMO ( ) 'Askhsh 2 EISAGWGH STON PROGRAMMATISMO (2008-09) 'Askhsh 2 Pollèc forèc, èqoume dedomèna ta opoða eðnai bolikì na emfanðzontai stoiqismèna se st lec. Gia parˆdeigma, fantasteðte ìti ja jèlame na eðqame, sth morf

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Ανάλυση Πινάκων Κεφάλαιο 1: Αριθμητικό Πεδίο Πίνακα Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Δ.Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Τομέας Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

N.Σ. Μαυρογιάννης 2010

N.Σ. Μαυρογιάννης 2010 N.Σ. Μαυρογιάννης 200 Το παρόν µπορεί να διανεµηθεί και να αναπαραχθεί ελεύθερα µε την παράκληση να διατηρηθεί η αρχική του µορφή Προλεγόµενα Στην µαθηµατική λέσχη http://clubs.pathfinder.gr/mathematica/

Διαβάστε περισσότερα

Autìmath Exagwg Peril yewn kai h Axiolìghs touc

Autìmath Exagwg Peril yewn kai h Axiolìghs touc Autìmath Exagwg Peril yewn kai h Axiolìghs touc Ge rgioc Giannakìpouloc 1 ggianna@iit.demokritos.gr 1 Tm ma Mhqanik n Plhroforiak n kai Epikoinwniak n Susthmˆtwn Panepist mio AigaÐou se sunergasða me to

Διαβάστε περισσότερα

2

2 LOGISMOS METABOLWN & EFARMOGES STH MAJHMATIKH MONTELOPOIHSH PTUQIAKH ERGASIA DIONUSHS JEODOSHS-PALIMERHS A.M. : 311/2003028 EPIBLEPWN: NIKOLOPOULOS QRHSTOS A PANEPISTHMIO AIGAIOU TMHMA MAJHMATIKWN SAMOS

Διαβάστε περισσότερα

Σήματα Συστήματα Ανάλυση Fourier για σήματα και συστήματα συνεχούς χρόνου Περιοδικά Σήματα (Σειρά Fourier)

Σήματα Συστήματα Ανάλυση Fourier για σήματα και συστήματα συνεχούς χρόνου Περιοδικά Σήματα (Σειρά Fourier) Σήματα Συστήματα Ανάλυση Fourier για σήματα και συστήματα συνεχούς χρόνου Περιοδικά Σήματα (Σειράά Fourier) Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος Τμήμα Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 3 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Sunarthsiakèc anisìthtec kai sugkèntrwsh tou mètrou. Prìqeirec Shmei seic

Sunarthsiakèc anisìthtec kai sugkèntrwsh tou mètrou. Prìqeirec Shmei seic Sunarthsiakèc anisìthtec kai sugkèntrwsh tou mètrou Prìqeirec Shmei seic Tm ma Majhmatik n Panepist mio Ajhn n Aj na 01 Perieqìmena 1 Ισοπεριμετρικές ανισότητες και συγκέντρωση του μέτρου 1 1.1 Μετρικοί

Διαβάστε περισσότερα

YWMIADH BASILEIOU fifianalush PROSARMOGHS ELASTOPLASTIKWN METALLIKWN KATASKEUWN UPO TO TRISDIASTATO KRITHRIO DIARROHS TRESCA ME TEQNIKES TOU HMIJETIKO

YWMIADH BASILEIOU fifianalush PROSARMOGHS ELASTOPLASTIKWN METALLIKWN KATASKEUWN UPO TO TRISDIASTATO KRITHRIO DIARROHS TRESCA ME TEQNIKES TOU HMIJETIKO ARISTOTELEIO PANEPISTHMIO JESSALONIKHS TMHMA POLITIKWN MHQANIKWN TOMEAS EPISTHMHS KAI TEQNOLOGIAS TWN KATASKEUWN YWMIADH BASILEIOU PtuqioÔqou PolitikoÔ MhqanikoÔ fifianalush PROSARMOGHS ELASTOPLASTIKWN

Διαβάστε περισσότερα

majhmatikoð upologismoð. To biblðo mporeð na qwristeð jematikĺ se treic enìthtec. Thn prÿth enìthta apoteloôn

majhmatikoð upologismoð. To biblðo mporeð na qwristeð jematikĺ se treic enìthtec. Thn prÿth enìthta apoteloôn Prìlogoc To parìn sôggramma apeujônetai se proptuqiakoôc foithtèc TmhmĹtwn Poluteqnikÿn Sqolÿn kai Teqnologikÿn Ekpaideutikÿn IdrumĹtwn sta opoða didĺskontai eisagwgikĺ topografikĺ majămata. Epiplèon apeujônetai

Διαβάστε περισσότερα

I

I Panepist mio Patr n Sqol Jetik n Episthm n Tm ma Majhmatik n Tomèas Efarmosmènhs An lushs Eust jeia kai Q oc Qamilt niwn Susthm twn Poll n Bajm n EleujerÐac: Apì thn Klasik sth Statistik Mhqanik Didaktorik

Διαβάστε περισσότερα

Panepisthmio Patrwn Poluteqnikh Sqolh Tmhma Mhqanikwn H/U kai Plhroforikhc Prìgramma Metaptuqiak n Spoud n : fiepist mh kai TeqnologÐa twn Upologist nfl Diplwmatik ErgasÐa Suntomìterec Diadromèc DÔo KrithrÐwn:

Διαβάστε περισσότερα

Ergasthriak 'Askhsh 3

Ergasthriak 'Askhsh 3 Kefˆlaio 3 Ergasthriak 'Askhsh 3 Οπου θα δούμε τις λογικές συναρτήσεις και θα εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στις λίστες και τις μεταβλητές. 3.1 Logikèc Sunart seic Οι λογικές συναρτήσεις (logical ή boolean

Διαβάστε περισσότερα

KBANTOMHQANIKH II (Tm ma A. Laqanˆ) 28 AugoÔstou m Upìdeixh: Na qrhsimopoihjeð to je rhma virial 2 T = r V.

KBANTOMHQANIKH II (Tm ma A. Laqanˆ) 28 AugoÔstou m Upìdeixh: Na qrhsimopoihjeð to je rhma virial 2 T = r V. Jèma 1: KBANTOMHQANIKH II (Tm ma A. Laqanˆ) 8 AugoÔstou 001 SwmatÐdio mˆzac m kineðtai sto kentrikì dunamikì V (r) = λ log (r/a). Gia tic idiokatastˆseic thc enèrgeiac na brejeð h mèsh tim tou tetrag nou

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1.1: Διάφορες ισόχρονες καμπύλες με διαφορετικές μεταλλικότητες Ζ, και περιεκτικότητα σε ήλιο Υ.

Σχήμα 1.1: Διάφορες ισόχρονες καμπύλες με διαφορετικές μεταλλικότητες Ζ, και περιεκτικότητα σε ήλιο Υ. Perieqìmena 1 Astrik sm nh 3 1.1 Sm nh kai astrik exèlixh.................... 4 1.1.1 Isìqronec - Jewrhtik HR diagr mmata........ 4 1.1.2 Parathrhsiak diagr mmata............... 7 1.1.3 Astrik sm nh san

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTELEIO PANEPISTHMIO JESSALONIKHS POLUTEQNIKH SQOLH TMHMA HLEKTROLOGWN MHQANIKWN & MHQANIKWN UPOLOGISTWN TOMEAS THLEPIKOINWNIWN Diplwmatik ErgasÐa tou Papadìpoulou N. Iw nnh Melèth thc 'AllhlepÐdrashc

Διαβάστε περισσότερα

Tm ma Fusik c Mˆjhma: Pijanìthtec -Sfˆlmata-Statistik PerÐodoc: Febrouˆrioc 2008

Tm ma Fusik c Mˆjhma: Pijanìthtec -Sfˆlmata-Statistik PerÐodoc: Febrouˆrioc 2008 Tm ma Fusik c Mˆjhma: Pijanìthtec -Sfˆlmata-Statistik PerÐodoc: Febrouˆrioc 2008 Jèma 1. a 'Enac upologist c dèqetai kajhmerinˆ e-mail. Apì prohgoômena dedomèna gnwrðzoume ìti ta 7/10 twn e-mailc pou stèlnontai

Διαβάστε περισσότερα

ANAGNWRISH MOUSIKOU EIDOUS: MIA BIO-EMPNEUSMENH POLUGRAMMIKH PROSEGGISH Metaptuqiak Diatrib IWANNH K. PANAGAKH PtuqioÔqou tou Tm matoc Plhroforik c kai Thlepikoinwni n, E.K.P.A. Epiblèpwn: KwnstantÐnoc

Διαβάστε περισσότερα