Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου"

Transcript

1 Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης Πατριάρχης θεόσοφος, καὶ Ἁγίου Ορους τὸ κλέος, τῶν Σεῤῥαίων θησαύρισμα, τῶν θείων δὲ Χριστοῦ ἡσυχαστῶν ὁ φίλος καὶ συνήγορος ὁμοῦ διὸ πάντες πάτερ Κάλλιστε ἐν χαρᾷ ὑμνοῦμέν σε κραυγάζοντες Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ ἡμῖν τὰ κάλλιστα. ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΣ γιὰ τὴν εὐρυμάθειά του ὁ Κάλλιστος, ὡς Μοναχὸς τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Ιβήρων τοῦ Ἁγίου Ορους ἔχαιρε μεγάλης ἐκτιμήσεως γιὰ τὴν πραότητα καὶ τὴν ἐγκράτειά του, κυρίως ὅμως ἀνεγνωρίζετο ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐπιφανεστέρους ἐκπροσώπους τῶν Ησυχαστῶν τῆς Αθωνικῆς Πολιτείας.

2 Ο ΑΓΙΟΣ Κάλλιστος γεννήθηκε περὶ τὸ τέλος τοῦ ΙΓʹ αἰ. Σχετικὰ μὲ τὸν τόπο γεννήσεως καὶ τὴν νεότητά του δὲν ἔχει διασωθῆ καμμία πληροφορία. Ο Κάλλιστος προφανῶς εὑρίσκετο ἤδη στὸν Αθωνα καὶ συγκεκριμένα στὴν Ιερὰ Μονὴ Ιβήρων, ὅταν ἔφθασε ἐκεῖ ὁ Οσιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης. Προγυμνάσθηκε στὸν μοναχικὸ βίο καὶ τὴν θεωρία τοῦ Ησυχασμοῦ στὴν Ιερὰ Σκήτη τοῦ Μαγουλᾶ, ἔχοντας ὡς διδασκάλους τοὺς ἀδελφοὺς τῆς Σκήτης Ησαΐα, Κορνήλιο καὶ Μακάριο. Στὴν Σκήτη αὐτὴ τοῦ Ἁγίου Ορους συναντήθηκε μὲ τὸν Αγιο Αθανάσιο τῶν Μετεώρων, τὸν ὁποῖο ἐβοήθησε νὰ κτίση, κατὰ τὸ διάστημα τῆς δευτέρας πατριαρχίας του ( /4), τὸ Μοναστήρι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὰ Μετέωρα. Εμφορούμενος ἀπὸ πνεῦμα συνέσεως, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, ὁ Μοναχὸς Κάλλιστος ἔγινε μαθητὴς τοῦ Οσίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου. Κοντὰ στὸν ἀπλανῆ διδάσκαλο τῆς νοερᾶς προσευχῆς Οσιο Γρηγόριο τὸν Σιναΐτη στὴν Σκήτη τοῦ Μαγουλᾶ, ἐγνώρισε καὶ ἐγκολπώθηκε τὴν ἡσυχαστικὴ διδασκαλία. Αγαπημένος μαθητὴς τοῦ Οσίου, συνώδευσε τὸ Διδάσκαλό του στὴν ἔρημο τῶν Παρορίων (Βουλγαρία), ὅπου καὶ οἰκοδόμησαν κελλιά, γιὰ νὰ στεγάσουν τὸ αὐξανόμενο πλῆθος τῶν μαθητῶν τοῦ Οσίου. Υστερα ἀπὸ μία σύντομη παραμονὴ στὰ Παρόρια, ὁ Κάλλιστος ἐπέστρεψε στὸ Αγιον Ορος, ὅπου ὀλίγο ἀργότερα ἐπανῆλθε καὶ ὁ Οσιος Γρηγόριος Σιναΐτης. Στὸ δεύτερο ταξίδι τοῦ Γρηγορίου στὰ Παρόρια, δὲν ἀκολούθησε τὸν Διδάσκαλό του, ἀλλὰ μαζὶ μὲ τὸν φίλο καὶ συνασκητή του Μᾶρκο, ἐπίσης μαθητὴ τοῦ Γρηγορίου, παρέμειναν στὴν Σκήτη τοῦ Μαγουλᾶ (συνολικὰ μαζὶ ἐπὶ 28 χρόνια). Εκεῖ, ὁ Κάλλιστος χειροτονήθηκε Ιερομόναχος καὶ ὡς ἀδελφὸς τῆς Σκήτης αὐτῆς ὑπέγραψε τὸν «Ἁγιορειτικὸν Τόμον ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων», κατὰ τὸ Ο «Ἁγιορειτικὸς Τόμος» αὐτός, κείμενο τοῦ κυρίου ἐκπροσώπου τοῦ Ορθοδόξου Ησυχασμοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἀποτελεῖ μία ἔξοχη ἔκθεσι τῆς ἡσυχαστικῆς διδασκαλίας, ἡ ὁποία κατοχυρώνεται μὲ χωρία ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς Πατέρας τῆς Εκκλησίας. Οἱ ὑπογράψαντες τὸν «Τόμον» Ἁγιορεῖται Πατέρες ἐπεκύρωσαν τὴν Παλαμικὴ Διδασκαλία, ὡς ἐκφραστὲς τῆς ἰδίας πνευματικῆς ἀσκήσεως καὶ ἐμπειρίας ἔτσι, ἡ ζῶσα ἡσυχαστικὴ παράδοσις τοῦ 2

3 Ἁγίου Ορους ἔδωσε τὴν ὁλοπρόθυμη συμμαρτυρία της στὸν μέγα πρόμαχο τῆς Ορθοδοξίας Αγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ στὸν ἀγῶνα του κατὰ τοῦ Βαρλαὰμ τοῦ Καλαβροῦ καὶ τῶν λοιπῶν ἀντι-ησυχαστῶν. Ο Αγιος Κάλλιστος λοιπόν, μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους τῆς Πίστεώς μας, δέχεται τὴν διάκρισι μεταξὺ Ακτίστου θεοποιοῦ Χάριτος καὶ ἀπροσίτου Οὐσίας τοῦ Θεοῦ, ὡς καὶ τὴν διάβασιν ἀπὸ τῆς ψυχῆς στὸ σῶμα τῶν θείων δωρεῶν καὶ καρπῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, χορηγουμένων ἀπὸ τὸν Θεὸ στοὺς κεκαθαρμένους δούλους Του, οἱ ὁποῖοι καλλιεργοῦν τὴν ἱερὰ ἐργασία τῆς νήψεως καὶ τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Η Ιερὰ Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸν Ιούνιο 1341 κατὰ τοῦ Βαρλαάμ, καὶ τὸν Αὔγουστο τοῦ ἰδίου ἔτους κατὰ τοῦ Ακινδύνου, ἔκλεισε τὴν πρώτη περίοδο τῆς ἡσυχαστικῆς ἔριδος, ἡ ὁποία ἔμελλε νὰ κυριαρχήση στὸν πνευματικὸ βίο καὶ νὰ ἐπηρεάση τὰ πολιτικὰ πράγματα τοῦ Βυζαντίου ἐπὶ μίαν 25ετίαν (περίοδος βʹ: , Σύνοδος 1347 περίοδος γʹ: μέχρι τοῦ 1351, δύο Σύνοδοι κατὰ τοῦ Γρηγορᾶ). ΚΑΤΑ τὴν ἐποχὴ αὐτή, στὰ ὅρια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, μὲ τὴν συνεργεία τοῦ πονηροῦ, ἡ ἀγάπη διώχθηκε καὶ ἡ ἑνότης διαλύθηκε. Τὸ ἔθνος σπαράσσεται ἀπὸ ἐμφύλια διαμάχη μεταξὺ τοῦ Ανδρονίκου Βʹ ( ) καὶ τοῦ Ανδρόνικου Γʹ ( ), ἡ ὁποία προεξένησε μεγάλες συμφορὲς σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια. Η ἐρήμωσις τῆς χώρας ἀπὸ τὶς ληστρικὲς ἐπιδρομὲς καὶ τὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις, κυρίως κατὰ τὴν δευτέρα φάσι τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ, διώγκωσε τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωσι, γεγονὸς τὸ ὁποῖο δὲν ἄφησε ἀδιαφόρους τοὺς Μοναχοὺς τοῦ Ἁγίου Ορους. Κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1340, ὁ Ιερομόναχος Κάλλιστος ἐπέστρεψε στὴν Ιερὰ Μονὴ Ιβήρων, τῆς ὁποίας πιθανὸν κατέστη Ηγούμενος. Τὸ 1342 ἡ Ιερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ορους συγκροτεῖ ἐπιτροπὴ εἰρηνεύσεως καὶ συνδιαλλαγῆς, τὴν ὁποία στέλνει στὴν Κωνσταντινούπολι, προκειμένου νὰ συμφιλιώση τοὺς Αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου Ιωάννη Καντακουζηνὸ ( ) καὶ Ιωάννη Εʹ Παλαιολόγο ( ), εὑρισκομένους σὲ ἀλληλομαχία. Ηγετικὴ φυσιογνωμία αὐτῆς τῆς ἐπιτροπῆς ἦταν ὁ ἐνάρετος καὶ πεπαιδευμένος Ιερομόναχος Κάλλιστος, ὁ ὁποῖος ἐντυπωσίασε, παρὰ 3

4 τὸ ἀτελέσφορο τῆς εἰρηνευτικῆς προσπαθείας, τοὺς ἀντιμαχομένους Βασιλεῖς. ΟΤΑΝ ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴν Βασιλεύουσα στὸ Αγιον Ορος, ὁ Ιερομόναχος Κάλλιστος διωρίσθηκε ἀπὸ τὴν Ιερὰ Κοινότητα μέλος τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ἀντιαιρετικοῦ κατὰ τῶν Βογομίλων ἀγῶνος (περὶ τὰ ἔτη ), οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀναλάβει δρᾶσι ἀκόμη καὶ ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Αθωνικῆς Μοναστικῆς Κοινότητος. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἀγῶνος ἐναντίον τῶν Βογομίλων (ἀρχὲς τοῦ 1345), ὁ Κάλλιστος αἰχμαλωτίσθηκε ἀπὸ Τούρκους πειρατάς. Η ἀπελευθέρωσίς του ( Ιούνιος 1345) πραγματοποιήθηκε ὕστερα ἀπὸ καταβολὴ λύτρων ἐκ μέρους τῶν Μοναχῶν. ΕΧΕΙ ἐκφρασθῆ ἡ εἰκασία, ὅτι μετὰ τὴν κοίμησι τοῦ Οσίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου, γύρω στὸ 1346, ὁ Κάλλιστος ἔγινε Επίσκοπος Σερβίων, μιᾶς ἀπὸ τὶς μακεδονικὲς ἐπαρχίες ποὺ κατέκτησε ὁ Στέφανος Δουσάν. Σύμφωνα μὲ ἀπόφασι τῆς ἐκκλησιαστικῆς Συνόδου, τὴν ὁποία συνεκάλεσε ὁ Σέρβος Τσάρος στὶς Σέρρες κατὰ τὸ ἔτος 1347, οἱ Ελληνες Επίσκοποι ἔπρεπε νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὶς περιοχὲς ποὺ εἶχαν κατακτηθῆ ἀπὸ τοὺς Σέρβους καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ Επισκόπους σλαβικῆς καταγωγῆς. Ο Κάλλιστος μᾶλλον ἐγνώριζε προσωπικὰ τὸν Στέφανο Δουσάν, μὲ τὸν ὁποῖο ἐνδεχομένως εἶχε συναντηθῆ δύο φορές, πιθανότατα τὸν Ιανουάριο τοῦ 1346, ὅταν ὁ Κάλλιστος, ὡς ἀπεσταλμένος τῆς Μονῆς Ιβήρων, μετέβη γιὰ νὰ παραλάβη χρυσόβουλλο ποὺ εἲχε ἐκδώσει ὁ Δουσὰν γιὰ τὴν συγκεκριμένη Μονή, ὡς καὶ στὴν Σύνοδο τῶν Σκοπίων, ὅπου ὁ Κάλλιστος ἀποτελοῦσε μέλος τῆς ἁγιορειτικῆς ἀποστολῆς. ΜΕΤΑ τὴν παραίτησι ἢ τὴν κοίμησι τοῦ Πατριάρχου Ισιδώρου ( ), τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο ἐκόσμησε ὁ Ἁγιορείτης Ιερομόναχος Κάλλιστος, προτάσει τοῦ Αὐτοκράτορος Ιωάννου Καντακουζηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἔστειλε τριήρη στὸ Αγιον Ορος γιὰ νὰ μεταφέρη στὴν Βασιλεύουσα τὸν ὑποψήφιο Πατριάρχη. 4

5 Τὴν 10η Ιουνίου τοῦ 1350, μὲ ψήφους κανονικές, πραγματοποιεῖται ἡ ἐκλογὴ καὶ ἡ ἐνθρόνισις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Καλλίστου Αʹ, τοῦ ὁποίου ἡ πρώτη πατριαρχία διήρκεσε μέχρι καὶ τῆς Ως Πατριάρχης, ὁ Κάλλιστος ἔλαβε μέτρα, τὰ ὁποῖα ἀπέβλεπαν στὴν ἠθικὴ ἐξυγίανσι τοῦ Κλήρου, ἀλλὰ καὶ τοῦ λαοῦ. Τὸ 1350 ἐδημιούργησε τὸν θεσμὸ τῶν Εξάρχων. Σὲ κάθε ἐνορία ὡρίζετο ἕνας Εξαρχος, ὁ ὁποῖος ἐφρόντιζε γιὰ τὴν εὐπρεπῆ συμπεριφορὰ καὶ τὴν εὐταξία τοῦ Κλήρου καὶ τῶν ἐνοριτῶν. Απὸ τὸν Εξαρχο ἔπρεπε οἱ Ιερεῖς νὰ λαμβάνουν ἄδεια γιὰ συκεκριμένες ἐκκλησιαστικὲς πράξεις. Μὲ τὰ κηρύγματά του ὁ Κάλλιστος προέτρεπε Κληρικοὺς καὶ Μοναχοὺς νὰ ζοῦν σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῆς Εκκλησίας καὶ νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν ἄστατη ζωή. Προέτρεπε ἐπίσης τὸν λαὸ νὰ μετέχη ἐνσυνείδητα στὴν θεία λατρεία καὶ στὸ μυστήριο τῆς μετανοίας. Κατεπολέμησε τὴν γοητεία, τὴν βλασφημία, τὴν κακὴ ἀπόδοσι δικαιοσύνης, τὴν τοκογλυφία, τὴν ἀκολασία, τὴν ἐπιβουλή, τὴν πλεονεξία, τοὺς ὅρκους, τοὺς ἀθεμίτους γάμους καὶ τοὺς φόνους. Αξιομνημόνευτος πατριαρχικὴ πρᾶξις κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ εἶναι ἡ ἔκδοσις σιγγιλίου, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1350, κατὰ τῶν προστρεχόντων στοὺς μάγους. ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ τοῦ Πατριάρχου Καλλίστου Αʹ θὰ πρέπει νὰ καταγραφῆ ἐπίσης ἡ δρᾶσις ἐναντίον τῆς ἑνωτικῆς πολιτικῆς μὲ τὴν Δύσι, καθὼς καὶ ὁ ἀγὼν αὐτοῦ κατὰ τῶν διαφόρων θρησκειῶν καὶ αἱρέσεων (Λατίνων, Αντιπαλαμιστῶν, Μωαμεθανῶν καὶ Βογομίλων). Συγκαταλέγεται στοὺς Ησυχαστὰς Πατριάρχας καὶ ὑποστήριξε σθεναρῶς τὴν Παλαμικὴ διδασκαλία. Επὶ τῆς πρώτης πατριαρχίας του συνῆλθε στὰ Ανάκτορα τῶν Βλαχερνῶν ἡ Τοπικὴ Σύνοδος (1351), ἡ ὁποία ἐπεκύρωσε τὴν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ κατεδίκασε τὶς κακοδοξίες τῶν ἀντι-ησυχαστῶν Βαρλαὰμ καὶ 5

6 Η Ιερὰ Σύνοδος τοῦ Ο πρῶτος Ιεράρχης ἀριστερὰ τοῦ Αὐτοκράτορος Ιωάννου Καντακουζηνοῦ ταυτίζεται μὲ τὸν Πατριάρχη Κάλλιστο Αʹ. Δίπλα στὸν Κάλλιστο, ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς. Πρῶτος ἀριστερὰ τοῦ Αὐτοκράτορος, ὁ Φιλόθεος Κόκκινος καὶ δίπλα του ὁ Αρσένιος. 6 Ακινδύνου, ὡς καὶ τοῦ Νικηφόρου Γρηγορᾶ, τοὺς δὲ πρεσβεύοντας τὶς ἴδιες δοξασίες μητροπολῖτες Εφέσου Ματθαῖον καὶ Γάνου Ιωσὴφ καθήρεσε. Κατὰ τὴν τετάρτη συνεδρία ( Ιούνιος 1351) τῆς σημαντικῆς αὐτῆς Συν- όδου, ἀνεγνώσθησαν οἱ Τόμοι τῶν Συνόδων 1341 καὶ 1347 καὶ ἐπεκυρώθη ἡ διδασκαλία περὶ διακρίσεως ἀμεθέκτου θείας Οὐσίας καὶ μεθεκτῶν ἀκτίστων θείων Ενεργειῶν διὰ τῆς παραθέσεως τῆς πατερικῆς διδασκαλίας: «Πάντες ἑνὶ στόματι καὶ ἐξ ἑνὸς κινουμένου Πνεύματος μετὰ τοῦ ἡνωμένου καὶ θεοπρεπῆ διάκρισιν καὶ διαφορὰν τῆς θείας οὐσίας καὶ ἐνεργείας φανερῶς ὡμολόγησαν, τοῖς θεολόγοις ἑπόμενοι, ἄκτιστόν τε τὴν θείαν ἐνέργειαν, καθὰ δῆτα καὶ τὴν οὐσίαν ἔστερξαν». (Συνοδικὸς Τόμος 1351) Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ, ὡς δυναμικὸς ὑπερασπιστὴς τῶν προνομίων τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, δὲν ἐδίστασε νὰ ἀφορίση, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα περὶ τὸ 1353, τὸν Σέρβο Τσάρο Στέφανο Δουσάν, μαζὶ μὲ τὸν Σέρβο ἀρχιεπίσκοπο (πατριάρχη), τοὺς μητροπολῖτες, ὅλον τὸν κλῆρο καὶ ὅσους εἶχαν κοινωνία μὲ αὐτούς, ἐξ αἰτίας τῆς ἀντικανονικῆς ἀνακηρύξεως τοῦ ἀρχιεπισκόπου Πεκίου Ιωαννικίου σὲ πατριάρχη τῆς Σερβικῆς Εκκλησίας. Επενέβη ἐπίσης στὴν Εκκλησία τῆς Ρωσίας, προκειμένου νὰ ἀκυρώση τὴν ἀντικανονικὴ ἐκλογὴ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Θεοδόσιο Βʹ Τυρνόβου (1348- ;), κατὰ τὸ ἔτος 1352, τοῦ Ρώσου Μοναχοῦ Θεοδωρήτου, προστατευομένου τοῦ Ηγεμόνος τῆς Λιθουανίας Ολγέρδου, στὸν μητροπολιτικὸ θρόνο τῆς Ρωσίας, ἐνῶ ὁ κανονικὸς Μητροπολίτης Θεόγνωστος εὑρίσκετο ἀκόμη στὴν ζωὴ καὶ παρὰ τὸ ὅτι ἡ Εκκλησία τῆς Ρωσίας ὑπήγετο στὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως.

7 ΑΝ ΚΑΙ ὁ Κάλλιστος ἀνῆλθε στὸν πατριαρχικὸ θρόνο μὲ τὴν ὑποστήριξι τοῦ Ιωάννη ϛʹ Καντακουζηνοῦ, παρέμεινε πιστὸς στὸν νόμιμο διάδοχο Ιωάννη Εʹ Παλαιολόγο. Ετσι, στὴν διαμάχη μεταξὺ τῶν Καντακουζηνῶν καὶ τῶν Παλαιολόγων (1351 ἑξ.), ὁ Κάλλιστος ἔλαβε τὸ μέρος τοῦ Ιωάννου Εʹ ( καὶ ). Τὸν Απρίλιο τοῦ 1353, κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς τελετῆς στὸ παλάτι τῶν Βλαχερνῶν, ὁ Ιωάννης Καντακουζηνός, δυσαρεστημένος ἀπὸ τὴν ἀνειλικρίνεια τοῦ Ιωάννη Εʹ Παλαιολόγου, διέταξε νὰ μὴ τὸν μνημονεύουν στὶς ἐπευφημίες καὶ ἀνεκήρυξε τὸν γυιό του Ματθαῖο συν-αυτοκράτορα καὶ διάδοχο τοῦ θρόνου, παραμερίζοντας ἔτσι τὸν γαμβρό του. Ο Κάλλιστος ἀρνήθηκε νὰ στέψη τὸν Ματθαῖο καὶ νὰ νομιμοποιήση τὴν ἀντικανονικὴ αὐτὴ ἐνέργεια. Εγκατέλειψε τὸ Πατριαρχεῖο καὶ εὑρῆκε καταφύγιο στὶς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Αθανασίου καὶ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος. Ματαίως προσεπάθησε ὁ Καντακουζηνὸς μὲ τὴν μεσολάβησι τοῦ Δανιὴλ Μητροπολίτου Αἴνου, τοῦ Ιωσὴφ Μητροπολίτου Τενέδου, τοῦ Μιχαὴλ Καβάσιλα (ἐπὶ τοῦ σακελλίου) καὶ τοῦ Γεωργίου Περδίκη, τοῦ τότε σκευοφύλακος, νὰ πείση τὸν Κάλλιστο νὰ ἐπιστρέψη στὸ Πατριαρχεῖο καὶ νὰ ὑποβάλη τὴν παραίτησί του. Ο Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ, ὡς θεματοφύλαξ τῆς ὀρθῆς Πίστεως καὶ τῆς Νομιμότητος στὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία, ἀρνήθηκε νὰ ἐπιστρέψη. Μετὰ τὴν οἰκειοθελῆ ἀπομάκρυνσι τοῦ Κάλλιστου Αʹ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο, ὁ Αὐτοκράτωρ Ιωάννης Καντακουζηνὸς συνεκάλεσε Σύνοδο, ἡ ὁποία ἐκήρυξε ἔκπτωτο τὸν Κάλλιστο καὶ ἐξέλεξε ὡς διάδοχό του τὸν Μητροπολίτη Ηρακλείας (ἀπὸ τοῦ 1347) Φιλόθεο Κόκκινο, ὁ ὁποῖος τὸν ἑπόμενο χρόνο ἔστεψε συν-αυτοκράτορα τὸν Ματθαῖο στὴν Εκκλησία τῶν Βλαχερνῶν. Ο Κάλλιστος ἀργότερα ἀνεχώρησε μέσῳ Γαλατᾶ μὲ γενοβέζικο πλοῖο γιὰ τὴν Τένεδο, ἕδρα τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Ιωάννου Εʹ Παλαιολόγου. Αν καὶ ὁ Πατριάρχης Φιλόθεος ( καὶ ) ἀνῆκε ἐπίσης στὴν ἡσυχαστικὴ παράταξι, ὁ Κάλλιστος στράφηκε ἐναντίον αὐτοῦ καὶ τῶν ὀπαδῶν του. Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ἐπιστροφὴ τοῦ Ιωάννου Εʹ Παλαιολόγου στὴν Κωνστατινούπολι τὴν 22α Νοεμβρίου τοῦ 1354 προεκάλεσε τὴν (ἑκούσια 7

8 ἢ ἀκούσια) παραίτησι τοῦ Ιωάννη Καντακουζηνοῦ ἀπὸ τὸν Θρόνο καὶ τὴν εἴσοδό του στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Μαγγάνων τὴν 10η Δεκεμβρίου 1354, ὅπου ἐκάρη Μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Ιωάσαφ. Η ἐνθρόνισις τοῦ Παλαιολόγου καὶ ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ γυιοῦ του Ματθαίου ἐσήμανε οὐσιαστικὰ τὸ τέλος τοῦ ἐμφυλίου πολέμου καὶ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ Καλλίστου Αʹ τὸ 1355, ὁ ὁποῖος παρέμεινε στὴν πατριαρχία μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του (1363/4). Κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα τῆς δευτέρας πατριαρχίας τοῦ Καλλίστου Αʹ, μεταξὺ τῶν ἀξίων ἀναφορᾶς διοικητικῶν πράξεών του συγκαταλέγονται καὶ οἱ ἑξῆς δύο: α) ἡ ἔκδοσις Συνοδικοῦ Τόμου, ὁ ὁποῖος ἀπαγόρευε τὰ συνοικέσια μεταξὺ παιδίων, μὲ ἐπιβολὴ μάλιστα ἀφορισμοῦ στοὺς γονεῖς καὶ κηδεμόνας, οἱ ὁποῖοι πρωτοστατοῦσαν σὲ τέτοιου εἴδους διαπραγματεύσεις μὲ σκοπὸ τὴν σύναψι γάμου β) ἡ μείζονος σημασίας, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1355, πατριαρχικὴ διδασκαλία πρὸς τοὺς Βουλγάρους Ιερεῖς καὶ Μοναχούς, οἱ ὁποῖοι ἐβάπτιζαν κακῶς μὲ μία μόνο κατάδυσι καὶ μὲ ραντισμό, ἐνῶ τὸ Αγιο Μύρο ἀντικαθιστοῦσαν μὲ Μύρο ἀπὸ τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ τοῦ Ἁγίου Βαρβάρου. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δευτέρας πατριαρχίας τοῦ Καλλίστου Αʹ ἱδρύθησαν τὰ Μοναστήρια τοῦ Παντοκράτορος καὶ τῆς Σίμωνος Πέτρας στὸ Αγιον Ορος. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ, ὁ Κάλλιστος, παρὰ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπιζε μὲ τὴν Εκκλησία τῆς Βουλγαρίας, ἐπέτυχε τὴν δημιουργία μιᾶς νέας Μητροπόλεως στὰ βόρεια σύνορα τῆς Βουλγαρίας, μάλιστα σὲ περιοχὴ τῆς μέχρι τότε δικαιοδοσίας Βουλγάρου Επισκόπου. Η ἕδρα τῆς νέας Μητροπόλεως Οὑγγροβλαχίας εὑρίσκετο στὸ Αρζες καὶ στὸν θρόνο τοποθετήθηκε ὁ Ελλην πρώην Επίσκοπος Βιτζίνης (παρὰ τὰ στόμιον τοῦ Δουνάβεως) Υάκινθος (1359) ἔτσι, ἡ Οὑγγροβλαχία ἐτέθη πλέον ὑπὸ τὴν ἄμεση δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πρᾶγμα ποὺ συμφωνοῦσε ἀπόλυτα μὲ τὸ αἴτημα τοῦ Ηγεμόνος/Βοεβόδα Νικολάου Αλεξάνδρου Βεσσαράβου, προκειμένου ἡ περιοχὴ νὰ προστατευθῆ ἀπὸ τὸν Καθολικισμό, τὸν ὁποῖο προσπαθοῦσαν νὰ ἐπιβάλλουν οἱ Οὗγγροι. 8

9 Μία ἄλλη σημαντικὴ πρᾶξις τοῦ Καλλίστου ἦταν ὅτι ἀνάγκασε τὸν Βούλγαρο Πατριάρχη, περὶ τὸ 1361/2, νὰ ἀναγνωρίση τὴν πρωτοκαθεδρία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καὶ νὰ θέση τέλος στὴν ἀντικανονικὴ πολιτική του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀναπτυχθοῦν ἔκτοτε ἀγαθὲς σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο Εκκλησιῶν. Προσεπάθησε ἐπίσης νὰ ἀποκαταστήση τὶς σχέσεις τῆς Εκκλησίας του μὲ τὶς Εκκλησίες τῆς Κύπρου, τῆς Ἀντιοχείας καὶ τῆς Ἀλεξανδρείας. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Κάλλιστος, ὡς πολυμερὴς προσωπικότης, ὑπῆρξε καὶ ἕνας ἀρκετὰ παραγωγικὸς συγγραφεύς. Τὰ ἔργα του ἀφοροῦν ἀρκετοὺς τομεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας, τὴν Ομιλητική, τὴν Λειτουργική, τὴν συγγραφὴ Βίων, Εγκωμίων, ἐνδεχομένως δὲ τὴν Υμνογραφία. Ακόμη διασώζονται μαρτυρίες ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ γραπτά του, ἀλλὰ καὶ σὲ καταλόγους χειρογράφων γιὰ κάποια ἔργα του, τὰ ὁποῖα δὲν διασώθηκαν ὣς τὶς ἡμέρες μας. Η συμβολὴ τοῦ Καλλίστου στοὺς τομεῖς τῆς Ομιλητικῆς καὶ τῆς Λειτουργικῆς εἶναι ἀξιοσημείωτος. Συνολικὰ τοῦ ἀποδίδονται 64 Ομιλίες. Επίσης ἔγραψε τὸ «Εγκώμιον εἰς τὸν ὅσιον πατέρα ἡμῶν Ιωάννην τὸν Νηστευτὴν καὶ ἔπαινος εἰς τὴν σεβασμίαν μονὴν τῆς ἁγίας Πέτρας» (Κωνσταντινούπολι). Εἶναι πολὺ πιθανὸ ὁ Κάλλιστος νὰ ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὴν Υμνογραφία. Σὲ ἕνα σύμμικτο χειρόγραφο ἔχει ἐντοπισθῆ μία Ακολουθία γιὰ τὸν Αγιον Αντώνιο, στὴν ὁποία ὑπάρχει ἕνας Κανών, παραπλεύρως τοῦ ὁποίου, στὸ περιθώριο, παραδίδεται σημείωσις ποὺ δηλώνει τὸ ὄνομα τοῦ συγγραφέως: «Καλλίστου τοῦ ἁμαρτωλοῦ». Αὐτὴ ἡ ἀπόδοσις ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀλφαβητικὴ ἀκροστιχίδα, ἡ ὁποία συμπληρώνεται στὴν Ηʹ καὶ Θʹ Ωδή, μὲ τὸ ὄνομα «Καλλίστου». Μεταξὺ τῶν ἔργων τοῦ Καλλίστου, ἰδιαιτέρως σημαντικὴ θέσι κατέχουν οἱ δύο Βίοι Ησυχαστῶν Ἁγίων, τοῦ Γρηγορίου Σιναΐτου καὶ τοῦ Θεοδοσίου Τυρνόβου. Οἱ Βίοι αὐτοὶ ἄσκησαν σημαντικὴ ἐπίδρασι στὴν περαιτέρω ἐξέλιξι τῆς Ἁγιολογίας, εἰδικὰ στοὺς Σλάβους. 9

10 Τέλος, ὑπάρχουν καὶ ἔργα, γιὰ τὰ ὁποῖα εἶναι ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς ἐρευνητές, ὅτι ἀποδίδονται ἐσφαλμένως στὸν Κάλλιστο. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ τὸ γνωστὸ στὴν σλαβικὴ παράδοσι «6чительное Е8Жаггеліе», «Διδακτικὸν Εὐαγγέλιον». Πρόκειται γιὰ τὸ Πατριαρχικὸν Ομιλιάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ ὁποῖο προσγράφεται σὲ διαφόρους Πατριάρχες. Τὸ Ομιλιάριον αὐτὸ μεταφράσθηκε στὰ Σλαβικὰ μεταξὺ 1343 καὶ ΤΟ ΤΕΛΟΣ τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ στὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία δὲν ἔφερε καὶ τὴν εἰρήνη στὴν ἐπικράτειά της. Η ἡμισέληνος, ὡς δρέπανο θανάτου, θερίζει τὰ στάχυα τῆς Ρωμηοσύνης στὰ καλλίκαρπα μέρη τοῦ Εβρου. Οἱ Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἔλθει ὡς σύμμαχοι τοῦ Ιωάννου Καντακουζηνοῦ στὰ Βαλκάνια, ἔστησαν ἰσχυρὰ προγεφυρώματα στὴν Θράκη καὶ μὲ ἕδρα τὸ Διδυμότειχο, τὴν Ανδριανούπολι καὶ τὴν Φιλιππούπολι κατέστρεφαν τὴν ὕπαιθρο χώρα, ἐφαρμόζοντες συστηματικὰ μέτρα ἐποικισμοῦ. Η ἀντιμετώπισις αὐτῆς τῆς καταστάσεως ἀπαιτοῦσε τὴν συνένωσι τῶν χριστιανικῶν δυνάμεων τῆς Βαλκανικῆς. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ ἡγήθηκε μιᾶς αὐτοκρατορικῆς πρεσβείας πρὸς τὴν Ηγεμονίδα τῶν Σέρβων Ελισάβετ, μὲ ἀντικειμενικὸ σκοπὸ τὴν συμμαχία τῶν σερβικῶν καὶ τῶν βυζαντινῶν δυνάμεων, προκειμένου νὰ ἀναχαιτισθῆ ἡ τουρκικὴ ἐπέκτασις στὴν Θράκη, ἡ ὁποία θὰ ἐπετυγχάνετο πρωτίστως μὲ τὴν συμφιλίωσι τῶν δύο Εκκλησιῶν. Ο Αγιος Κάλλιστος καὶ ἡ συνοδία του προσεκύνησαν πρῶτα στὸ Αγιον Ορος, ὅπου κατὰ τὴν συναξαριακὴ παράδοσι ὁ εὐλογημένος Πατριάρχης εἶχε μία πολὺ συγκινητικὴ συνάντησι μὲ τὸν περίφημο ἡσυχαστὴ Οσιο Μάξιμο τὸν Καυσοκαλυβίτη. Μετὰ τὴν συνάντησι, ὁ Οσιος Μάξιμος, καθὼς προέπεμπε τὸν ὑψηλὸ ἐπισκέπτη του, εἶπε προφητικὰ-ἀλληγορικά: «Οὗτος ὁ γέρων ἔχασε τὴν γραίαν του!», δηλαδὴ δὲν θὰ ἐπανήρχετο στὴν πατριαρχική του Καθέδρα. Εν συνεχείᾳ, ὁ Οσιος ἄρχισε νὰ ψάλλη γιὰ τὸν ἀποχωροῦντα Πατριάρχη τὸ «Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ...»! Ολα αὐτὰ προεσήμαιναν ὅσα θὰ ἐπακολουθοῦσαν. Η αὐτοκρατορικὴ πρεσβεῖα ἔφθασε στὴν πόλι τῶν Σερρῶν, κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ Ιουνίου 1363/4 καὶ ἔτυχε ἀπὸ τὴν Ηγεμονίδα τῶν Σέρβων Ελισάβετ ἐπισήμου ὑποδοχῆς. 10

11 Τότε, ἀπροόπτως ὁ Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ ἀσθένησε ἀπὸ λοιμώδη νόσο, μᾶλλον ἐπιδημία πανώλης, καὶ ἐτελείωσε τὸν βίο του στὴν πόλι τῶν Σερρῶν. Η λοιμώδης νόσος προσέβαλε πολλὰ μέλη ἀπὸ τὴν συνοδία του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀπλωθῆ ἡ φήμη, ὅτι ἐδηλητηριάσθησαν ἀπὸ τοὺς Σέρβους. Τὴν φήμη αὐτὴ ὁ ἱστορικὸς αὐτῶν τῶν χρόνων Ιωάννης Καντακουζηνὸς ἀ- πορρίπτει ὡς ἀβάσιμη καὶ ψευδῆ. Ενταφιάστηκε μὲ τὴν παρουσία Ἀθωνιτῶν Μοναχῶν στὸν καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Σερρῶν, τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. Τὸ παρεκκλήσιο, ἐφαπτομένο στὴ ΒΔ πλευρὰ τοῦ νάρθηκος τῆς Εκκλησίας τῶν Αγίων Θεοδώρων Σερρῶν (παλαιὰ Μητρόπολις), εἰκάζεται ὅτι ἐκτίστθη ὡς μαυσωλεῖο τοῦ Πατριάρχου Καλλίστου Αʹ, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη στὶς Σέρρες. Η θλιβερὰ εἴδησις τοῦ ἀπροόπτου τέλους τῆς ζωῆς τοῦ Πατρι- άρχου διέτρεξε τὰ ὅρια τῆς Αὐτοκρατορίας. Επιτροπὲς ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα Μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ορους καὶ μάλιστα τῆς Μεγίστης Λαύρας, ἦλθαν στὶς Σέρρες καὶ ἐζήτησαν ἀπὸ τὴν Ελισάβετ τὸ σκήνωμα τοῦ Ιεράρχου, προκειμένου νὰ τὸ μεταφέρουν στὴν μητρόπολι τοῦ Ορθόδοξου Μοναχισμοῦ, τὸ Αγιον Ορος. Η Ηγεμονὶς τῶν Σέρβων δὲν ἐκάμφθη ἀπὸ τὶς παρακλήσεις τῶν Μοναχῶν. Ενεταφίασε τὸ ἅγιο λείψανο τοῦ Πατριάρχου σὲ ταφικὸ παρεκκλήσιο, τὸ ὁποῖο ἀνήγειρε στὸ προαύλιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, γιὰ νὰ ἔχη ἡ ἴδια καὶ ἡ πόλις τῶν Σερρῶν τὴν ἱερὰ προστασία του. Ασφαλεῖς ἐνδείξεις βεβαιώνουν ὅτι τὸ μεγαλοπρεπὲς παρεκκλήσι, ἀριστερὰ τῆς εἰσόδου τοῦ Ιεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, στεγάζει τὸν τάφο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Καλλίστου Αʹ. Γιὰ τὴν ἐνάρετη καὶ ἁγία ζωή του, τὸ σύνολο τῶν διδαχῶν του, τοὺς ἀγῶνες του γιὰ τὴν προάσπισι τῆς ἑνότητος τῆς Εκκλησίας ἀπὸ τὴν ἀνταρσία καὶ τὶς κακοδοξίες τῶν Δυτικῶν καὶ τὴν συμβολή του στὸν θρίαμβο τῆς Ορθοδοξίας, ἡ Εκκλησία μας συγκαταρίθμισε τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Κάλλιστο Αʹ μεταξὺ τῶν Ἁγίων Της καὶ ὥρισε ἡ ἱερὰ μνήμη του νὰ ἑορτάζεται τὴν 20ὴ Ιουνίου. 11

12 (*) Πηγαί: α) Δημητρίου Β. Γόνη, Τὸ Συγγραφικὸν Εργον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Καλλίστου Αʹ, Αθῆναι β) Ἀγγελικῆς Δεληκάρη, Αγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης..., Κεφάλαιο Αʹ, «Ο Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ, Συγγραφέας τοῦ Βίου τοῦ Γρηγορίου Σιναΐτη», σελ , Ελληνισμὸς καὶ Κόσμος τῶν Σλάβων 6, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004, ὅπου βιβλιογραφία τῶν πηγῶν γιὰ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου. Πρέπει νὰ ἐπισημανθῆ, ὅτι στὴν Φιλοκαλία συγχέεται ὁ Αγιος Κάλλιστος Αʹ ( 1363/4) μὲ τὸν ὁμώνυμό του Πατριάρχη Αγιο Κάλλιστο Βʹ Ξανθόπουλο ( 1397), ὁ ὁποῖος τιμᾶται τὴν 22α Νοεμβρίου. γ) Στὸ Διαδίκτυο, Ιστοσελίδα «Ιερὰ Μητρόπολις Σερρῶν καὶ Νιγρίτης», ἑνότης «Οἱ Τοπικοὶ Αγιοι», «Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ», ( ). δ) Στὸ Διαδίκτυο, Ιστοσελίδα «Orthodox Church of America», ἑνότης «Feasts and Saints», «June 20, Patriarch Callistos I», ( ). 12

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 Δ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ χρονικὴ στιγμή, μέσα πάντως στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 16ου αἰώνα, ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας Β 1 καλεῖ τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς*

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης*

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* 1 Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* ἀπὸ τοὺς Φράγκους πρὶν 800 χρόνια Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Α Ν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ελληνισμό, διότι φέρνει στὴ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ OΡΘΟΔΟΞOΣ EΚΚΛΗΣIA Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλ. δ. Eὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας,

Διαβάστε περισσότερα

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents 100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης 100 Byzantine Music Books Περιεχομενα Contents Ἀναστασιματάρια Ἀναστασιματάριον Πέτρου Ἐφεσίου 1820 Τὸ πρῶτο τυπωμένο βιβλίο Βυζαντινῆς μουσικῆς. Διατηρεῖ ται καὶ ἡ ὀξεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «ΕντολZ γ?ρ Κυρίου μz σιωπlν Tν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καq μz σιώπα... Δι? το το κaγ τάλας, δεδοικ ς τ Κριτήριον, λαλ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 18η Οκτωβρίου Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Τρύφ. Ζαφείρη ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους,

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ X ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜE EΝΔEIΞIΝ TΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010)

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010) Μαρία Μηλίγκου Μαρκαντώνη, Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1963 1972). Τὸ Ἀρχεῖο Χειρογράφων Συλλογῶν Πρωτογενοῦς Ὕλης καὶ τὸ Σπουδαστήριο Λαογραφίας (κατάθεση ψυχῇς), (Georgios K. Spyridakis (1963 1972). The

Διαβάστε περισσότερα

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»*

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Καθηγητὴς Ἀνδρῢας Θεοδώρου ( ) Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς (1922-2004) 10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀνδρέου Θεοδώρου ( ) οἰκουμενιστικ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 1 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἔχοντας βαθειὰ μέσα μου τὴν ἐπίγνωση τοῦ ὕψους, τῆς τιμῆς, τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΚΔΕΙΔΑ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΚΟΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1973 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ἐφετεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ Ι Κοινοὶ τόποι στὴν κοραϊκὴ ἀλληλογραφία τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα καὶ στὸν Διάλογο δύο Γραικῶν... 1805 ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ

Διαβάστε περισσότερα

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς 106 Καννες ρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κανόνες γιὰ τονισμένες συλλαβές 1. Ἡ βαρεῖα, ἡ πεστή, καὶ τὸ ψηφιστὸν τίθει στὶς περισσότερες τονισμένες συλλαβές, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνι μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα