Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου"

Transcript

1 Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης Πατριάρχης θεόσοφος, καὶ Ἁγίου Ορους τὸ κλέος, τῶν Σεῤῥαίων θησαύρισμα, τῶν θείων δὲ Χριστοῦ ἡσυχαστῶν ὁ φίλος καὶ συνήγορος ὁμοῦ διὸ πάντες πάτερ Κάλλιστε ἐν χαρᾷ ὑμνοῦμέν σε κραυγάζοντες Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ ἡμῖν τὰ κάλλιστα. ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΣ γιὰ τὴν εὐρυμάθειά του ὁ Κάλλιστος, ὡς Μοναχὸς τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Ιβήρων τοῦ Ἁγίου Ορους ἔχαιρε μεγάλης ἐκτιμήσεως γιὰ τὴν πραότητα καὶ τὴν ἐγκράτειά του, κυρίως ὅμως ἀνεγνωρίζετο ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐπιφανεστέρους ἐκπροσώπους τῶν Ησυχαστῶν τῆς Αθωνικῆς Πολιτείας.

2 Ο ΑΓΙΟΣ Κάλλιστος γεννήθηκε περὶ τὸ τέλος τοῦ ΙΓʹ αἰ. Σχετικὰ μὲ τὸν τόπο γεννήσεως καὶ τὴν νεότητά του δὲν ἔχει διασωθῆ καμμία πληροφορία. Ο Κάλλιστος προφανῶς εὑρίσκετο ἤδη στὸν Αθωνα καὶ συγκεκριμένα στὴν Ιερὰ Μονὴ Ιβήρων, ὅταν ἔφθασε ἐκεῖ ὁ Οσιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης. Προγυμνάσθηκε στὸν μοναχικὸ βίο καὶ τὴν θεωρία τοῦ Ησυχασμοῦ στὴν Ιερὰ Σκήτη τοῦ Μαγουλᾶ, ἔχοντας ὡς διδασκάλους τοὺς ἀδελφοὺς τῆς Σκήτης Ησαΐα, Κορνήλιο καὶ Μακάριο. Στὴν Σκήτη αὐτὴ τοῦ Ἁγίου Ορους συναντήθηκε μὲ τὸν Αγιο Αθανάσιο τῶν Μετεώρων, τὸν ὁποῖο ἐβοήθησε νὰ κτίση, κατὰ τὸ διάστημα τῆς δευτέρας πατριαρχίας του ( /4), τὸ Μοναστήρι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὰ Μετέωρα. Εμφορούμενος ἀπὸ πνεῦμα συνέσεως, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, ὁ Μοναχὸς Κάλλιστος ἔγινε μαθητὴς τοῦ Οσίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου. Κοντὰ στὸν ἀπλανῆ διδάσκαλο τῆς νοερᾶς προσευχῆς Οσιο Γρηγόριο τὸν Σιναΐτη στὴν Σκήτη τοῦ Μαγουλᾶ, ἐγνώρισε καὶ ἐγκολπώθηκε τὴν ἡσυχαστικὴ διδασκαλία. Αγαπημένος μαθητὴς τοῦ Οσίου, συνώδευσε τὸ Διδάσκαλό του στὴν ἔρημο τῶν Παρορίων (Βουλγαρία), ὅπου καὶ οἰκοδόμησαν κελλιά, γιὰ νὰ στεγάσουν τὸ αὐξανόμενο πλῆθος τῶν μαθητῶν τοῦ Οσίου. Υστερα ἀπὸ μία σύντομη παραμονὴ στὰ Παρόρια, ὁ Κάλλιστος ἐπέστρεψε στὸ Αγιον Ορος, ὅπου ὀλίγο ἀργότερα ἐπανῆλθε καὶ ὁ Οσιος Γρηγόριος Σιναΐτης. Στὸ δεύτερο ταξίδι τοῦ Γρηγορίου στὰ Παρόρια, δὲν ἀκολούθησε τὸν Διδάσκαλό του, ἀλλὰ μαζὶ μὲ τὸν φίλο καὶ συνασκητή του Μᾶρκο, ἐπίσης μαθητὴ τοῦ Γρηγορίου, παρέμειναν στὴν Σκήτη τοῦ Μαγουλᾶ (συνολικὰ μαζὶ ἐπὶ 28 χρόνια). Εκεῖ, ὁ Κάλλιστος χειροτονήθηκε Ιερομόναχος καὶ ὡς ἀδελφὸς τῆς Σκήτης αὐτῆς ὑπέγραψε τὸν «Ἁγιορειτικὸν Τόμον ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων», κατὰ τὸ Ο «Ἁγιορειτικὸς Τόμος» αὐτός, κείμενο τοῦ κυρίου ἐκπροσώπου τοῦ Ορθοδόξου Ησυχασμοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἀποτελεῖ μία ἔξοχη ἔκθεσι τῆς ἡσυχαστικῆς διδασκαλίας, ἡ ὁποία κατοχυρώνεται μὲ χωρία ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς Πατέρας τῆς Εκκλησίας. Οἱ ὑπογράψαντες τὸν «Τόμον» Ἁγιορεῖται Πατέρες ἐπεκύρωσαν τὴν Παλαμικὴ Διδασκαλία, ὡς ἐκφραστὲς τῆς ἰδίας πνευματικῆς ἀσκήσεως καὶ ἐμπειρίας ἔτσι, ἡ ζῶσα ἡσυχαστικὴ παράδοσις τοῦ 2

3 Ἁγίου Ορους ἔδωσε τὴν ὁλοπρόθυμη συμμαρτυρία της στὸν μέγα πρόμαχο τῆς Ορθοδοξίας Αγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ στὸν ἀγῶνα του κατὰ τοῦ Βαρλαὰμ τοῦ Καλαβροῦ καὶ τῶν λοιπῶν ἀντι-ησυχαστῶν. Ο Αγιος Κάλλιστος λοιπόν, μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους τῆς Πίστεώς μας, δέχεται τὴν διάκρισι μεταξὺ Ακτίστου θεοποιοῦ Χάριτος καὶ ἀπροσίτου Οὐσίας τοῦ Θεοῦ, ὡς καὶ τὴν διάβασιν ἀπὸ τῆς ψυχῆς στὸ σῶμα τῶν θείων δωρεῶν καὶ καρπῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, χορηγουμένων ἀπὸ τὸν Θεὸ στοὺς κεκαθαρμένους δούλους Του, οἱ ὁποῖοι καλλιεργοῦν τὴν ἱερὰ ἐργασία τῆς νήψεως καὶ τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Η Ιερὰ Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸν Ιούνιο 1341 κατὰ τοῦ Βαρλαάμ, καὶ τὸν Αὔγουστο τοῦ ἰδίου ἔτους κατὰ τοῦ Ακινδύνου, ἔκλεισε τὴν πρώτη περίοδο τῆς ἡσυχαστικῆς ἔριδος, ἡ ὁποία ἔμελλε νὰ κυριαρχήση στὸν πνευματικὸ βίο καὶ νὰ ἐπηρεάση τὰ πολιτικὰ πράγματα τοῦ Βυζαντίου ἐπὶ μίαν 25ετίαν (περίοδος βʹ: , Σύνοδος 1347 περίοδος γʹ: μέχρι τοῦ 1351, δύο Σύνοδοι κατὰ τοῦ Γρηγορᾶ). ΚΑΤΑ τὴν ἐποχὴ αὐτή, στὰ ὅρια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, μὲ τὴν συνεργεία τοῦ πονηροῦ, ἡ ἀγάπη διώχθηκε καὶ ἡ ἑνότης διαλύθηκε. Τὸ ἔθνος σπαράσσεται ἀπὸ ἐμφύλια διαμάχη μεταξὺ τοῦ Ανδρονίκου Βʹ ( ) καὶ τοῦ Ανδρόνικου Γʹ ( ), ἡ ὁποία προεξένησε μεγάλες συμφορὲς σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια. Η ἐρήμωσις τῆς χώρας ἀπὸ τὶς ληστρικὲς ἐπιδρομὲς καὶ τὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις, κυρίως κατὰ τὴν δευτέρα φάσι τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ, διώγκωσε τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωσι, γεγονὸς τὸ ὁποῖο δὲν ἄφησε ἀδιαφόρους τοὺς Μοναχοὺς τοῦ Ἁγίου Ορους. Κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1340, ὁ Ιερομόναχος Κάλλιστος ἐπέστρεψε στὴν Ιερὰ Μονὴ Ιβήρων, τῆς ὁποίας πιθανὸν κατέστη Ηγούμενος. Τὸ 1342 ἡ Ιερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ορους συγκροτεῖ ἐπιτροπὴ εἰρηνεύσεως καὶ συνδιαλλαγῆς, τὴν ὁποία στέλνει στὴν Κωνσταντινούπολι, προκειμένου νὰ συμφιλιώση τοὺς Αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου Ιωάννη Καντακουζηνὸ ( ) καὶ Ιωάννη Εʹ Παλαιολόγο ( ), εὑρισκομένους σὲ ἀλληλομαχία. Ηγετικὴ φυσιογνωμία αὐτῆς τῆς ἐπιτροπῆς ἦταν ὁ ἐνάρετος καὶ πεπαιδευμένος Ιερομόναχος Κάλλιστος, ὁ ὁποῖος ἐντυπωσίασε, παρὰ 3

4 τὸ ἀτελέσφορο τῆς εἰρηνευτικῆς προσπαθείας, τοὺς ἀντιμαχομένους Βασιλεῖς. ΟΤΑΝ ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴν Βασιλεύουσα στὸ Αγιον Ορος, ὁ Ιερομόναχος Κάλλιστος διωρίσθηκε ἀπὸ τὴν Ιερὰ Κοινότητα μέλος τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ἀντιαιρετικοῦ κατὰ τῶν Βογομίλων ἀγῶνος (περὶ τὰ ἔτη ), οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀναλάβει δρᾶσι ἀκόμη καὶ ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Αθωνικῆς Μοναστικῆς Κοινότητος. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἀγῶνος ἐναντίον τῶν Βογομίλων (ἀρχὲς τοῦ 1345), ὁ Κάλλιστος αἰχμαλωτίσθηκε ἀπὸ Τούρκους πειρατάς. Η ἀπελευθέρωσίς του ( Ιούνιος 1345) πραγματοποιήθηκε ὕστερα ἀπὸ καταβολὴ λύτρων ἐκ μέρους τῶν Μοναχῶν. ΕΧΕΙ ἐκφρασθῆ ἡ εἰκασία, ὅτι μετὰ τὴν κοίμησι τοῦ Οσίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου, γύρω στὸ 1346, ὁ Κάλλιστος ἔγινε Επίσκοπος Σερβίων, μιᾶς ἀπὸ τὶς μακεδονικὲς ἐπαρχίες ποὺ κατέκτησε ὁ Στέφανος Δουσάν. Σύμφωνα μὲ ἀπόφασι τῆς ἐκκλησιαστικῆς Συνόδου, τὴν ὁποία συνεκάλεσε ὁ Σέρβος Τσάρος στὶς Σέρρες κατὰ τὸ ἔτος 1347, οἱ Ελληνες Επίσκοποι ἔπρεπε νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὶς περιοχὲς ποὺ εἶχαν κατακτηθῆ ἀπὸ τοὺς Σέρβους καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ Επισκόπους σλαβικῆς καταγωγῆς. Ο Κάλλιστος μᾶλλον ἐγνώριζε προσωπικὰ τὸν Στέφανο Δουσάν, μὲ τὸν ὁποῖο ἐνδεχομένως εἶχε συναντηθῆ δύο φορές, πιθανότατα τὸν Ιανουάριο τοῦ 1346, ὅταν ὁ Κάλλιστος, ὡς ἀπεσταλμένος τῆς Μονῆς Ιβήρων, μετέβη γιὰ νὰ παραλάβη χρυσόβουλλο ποὺ εἲχε ἐκδώσει ὁ Δουσὰν γιὰ τὴν συγκεκριμένη Μονή, ὡς καὶ στὴν Σύνοδο τῶν Σκοπίων, ὅπου ὁ Κάλλιστος ἀποτελοῦσε μέλος τῆς ἁγιορειτικῆς ἀποστολῆς. ΜΕΤΑ τὴν παραίτησι ἢ τὴν κοίμησι τοῦ Πατριάρχου Ισιδώρου ( ), τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο ἐκόσμησε ὁ Ἁγιορείτης Ιερομόναχος Κάλλιστος, προτάσει τοῦ Αὐτοκράτορος Ιωάννου Καντακουζηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἔστειλε τριήρη στὸ Αγιον Ορος γιὰ νὰ μεταφέρη στὴν Βασιλεύουσα τὸν ὑποψήφιο Πατριάρχη. 4

5 Τὴν 10η Ιουνίου τοῦ 1350, μὲ ψήφους κανονικές, πραγματοποιεῖται ἡ ἐκλογὴ καὶ ἡ ἐνθρόνισις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Καλλίστου Αʹ, τοῦ ὁποίου ἡ πρώτη πατριαρχία διήρκεσε μέχρι καὶ τῆς Ως Πατριάρχης, ὁ Κάλλιστος ἔλαβε μέτρα, τὰ ὁποῖα ἀπέβλεπαν στὴν ἠθικὴ ἐξυγίανσι τοῦ Κλήρου, ἀλλὰ καὶ τοῦ λαοῦ. Τὸ 1350 ἐδημιούργησε τὸν θεσμὸ τῶν Εξάρχων. Σὲ κάθε ἐνορία ὡρίζετο ἕνας Εξαρχος, ὁ ὁποῖος ἐφρόντιζε γιὰ τὴν εὐπρεπῆ συμπεριφορὰ καὶ τὴν εὐταξία τοῦ Κλήρου καὶ τῶν ἐνοριτῶν. Απὸ τὸν Εξαρχο ἔπρεπε οἱ Ιερεῖς νὰ λαμβάνουν ἄδεια γιὰ συκεκριμένες ἐκκλησιαστικὲς πράξεις. Μὲ τὰ κηρύγματά του ὁ Κάλλιστος προέτρεπε Κληρικοὺς καὶ Μοναχοὺς νὰ ζοῦν σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῆς Εκκλησίας καὶ νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν ἄστατη ζωή. Προέτρεπε ἐπίσης τὸν λαὸ νὰ μετέχη ἐνσυνείδητα στὴν θεία λατρεία καὶ στὸ μυστήριο τῆς μετανοίας. Κατεπολέμησε τὴν γοητεία, τὴν βλασφημία, τὴν κακὴ ἀπόδοσι δικαιοσύνης, τὴν τοκογλυφία, τὴν ἀκολασία, τὴν ἐπιβουλή, τὴν πλεονεξία, τοὺς ὅρκους, τοὺς ἀθεμίτους γάμους καὶ τοὺς φόνους. Αξιομνημόνευτος πατριαρχικὴ πρᾶξις κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ εἶναι ἡ ἔκδοσις σιγγιλίου, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1350, κατὰ τῶν προστρεχόντων στοὺς μάγους. ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ τοῦ Πατριάρχου Καλλίστου Αʹ θὰ πρέπει νὰ καταγραφῆ ἐπίσης ἡ δρᾶσις ἐναντίον τῆς ἑνωτικῆς πολιτικῆς μὲ τὴν Δύσι, καθὼς καὶ ὁ ἀγὼν αὐτοῦ κατὰ τῶν διαφόρων θρησκειῶν καὶ αἱρέσεων (Λατίνων, Αντιπαλαμιστῶν, Μωαμεθανῶν καὶ Βογομίλων). Συγκαταλέγεται στοὺς Ησυχαστὰς Πατριάρχας καὶ ὑποστήριξε σθεναρῶς τὴν Παλαμικὴ διδασκαλία. Επὶ τῆς πρώτης πατριαρχίας του συνῆλθε στὰ Ανάκτορα τῶν Βλαχερνῶν ἡ Τοπικὴ Σύνοδος (1351), ἡ ὁποία ἐπεκύρωσε τὴν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ κατεδίκασε τὶς κακοδοξίες τῶν ἀντι-ησυχαστῶν Βαρλαὰμ καὶ 5

6 Η Ιερὰ Σύνοδος τοῦ Ο πρῶτος Ιεράρχης ἀριστερὰ τοῦ Αὐτοκράτορος Ιωάννου Καντακουζηνοῦ ταυτίζεται μὲ τὸν Πατριάρχη Κάλλιστο Αʹ. Δίπλα στὸν Κάλλιστο, ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς. Πρῶτος ἀριστερὰ τοῦ Αὐτοκράτορος, ὁ Φιλόθεος Κόκκινος καὶ δίπλα του ὁ Αρσένιος. 6 Ακινδύνου, ὡς καὶ τοῦ Νικηφόρου Γρηγορᾶ, τοὺς δὲ πρεσβεύοντας τὶς ἴδιες δοξασίες μητροπολῖτες Εφέσου Ματθαῖον καὶ Γάνου Ιωσὴφ καθήρεσε. Κατὰ τὴν τετάρτη συνεδρία ( Ιούνιος 1351) τῆς σημαντικῆς αὐτῆς Συν- όδου, ἀνεγνώσθησαν οἱ Τόμοι τῶν Συνόδων 1341 καὶ 1347 καὶ ἐπεκυρώθη ἡ διδασκαλία περὶ διακρίσεως ἀμεθέκτου θείας Οὐσίας καὶ μεθεκτῶν ἀκτίστων θείων Ενεργειῶν διὰ τῆς παραθέσεως τῆς πατερικῆς διδασκαλίας: «Πάντες ἑνὶ στόματι καὶ ἐξ ἑνὸς κινουμένου Πνεύματος μετὰ τοῦ ἡνωμένου καὶ θεοπρεπῆ διάκρισιν καὶ διαφορὰν τῆς θείας οὐσίας καὶ ἐνεργείας φανερῶς ὡμολόγησαν, τοῖς θεολόγοις ἑπόμενοι, ἄκτιστόν τε τὴν θείαν ἐνέργειαν, καθὰ δῆτα καὶ τὴν οὐσίαν ἔστερξαν». (Συνοδικὸς Τόμος 1351) Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ, ὡς δυναμικὸς ὑπερασπιστὴς τῶν προνομίων τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, δὲν ἐδίστασε νὰ ἀφορίση, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα περὶ τὸ 1353, τὸν Σέρβο Τσάρο Στέφανο Δουσάν, μαζὶ μὲ τὸν Σέρβο ἀρχιεπίσκοπο (πατριάρχη), τοὺς μητροπολῖτες, ὅλον τὸν κλῆρο καὶ ὅσους εἶχαν κοινωνία μὲ αὐτούς, ἐξ αἰτίας τῆς ἀντικανονικῆς ἀνακηρύξεως τοῦ ἀρχιεπισκόπου Πεκίου Ιωαννικίου σὲ πατριάρχη τῆς Σερβικῆς Εκκλησίας. Επενέβη ἐπίσης στὴν Εκκλησία τῆς Ρωσίας, προκειμένου νὰ ἀκυρώση τὴν ἀντικανονικὴ ἐκλογὴ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Θεοδόσιο Βʹ Τυρνόβου (1348- ;), κατὰ τὸ ἔτος 1352, τοῦ Ρώσου Μοναχοῦ Θεοδωρήτου, προστατευομένου τοῦ Ηγεμόνος τῆς Λιθουανίας Ολγέρδου, στὸν μητροπολιτικὸ θρόνο τῆς Ρωσίας, ἐνῶ ὁ κανονικὸς Μητροπολίτης Θεόγνωστος εὑρίσκετο ἀκόμη στὴν ζωὴ καὶ παρὰ τὸ ὅτι ἡ Εκκλησία τῆς Ρωσίας ὑπήγετο στὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως.

7 ΑΝ ΚΑΙ ὁ Κάλλιστος ἀνῆλθε στὸν πατριαρχικὸ θρόνο μὲ τὴν ὑποστήριξι τοῦ Ιωάννη ϛʹ Καντακουζηνοῦ, παρέμεινε πιστὸς στὸν νόμιμο διάδοχο Ιωάννη Εʹ Παλαιολόγο. Ετσι, στὴν διαμάχη μεταξὺ τῶν Καντακουζηνῶν καὶ τῶν Παλαιολόγων (1351 ἑξ.), ὁ Κάλλιστος ἔλαβε τὸ μέρος τοῦ Ιωάννου Εʹ ( καὶ ). Τὸν Απρίλιο τοῦ 1353, κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς τελετῆς στὸ παλάτι τῶν Βλαχερνῶν, ὁ Ιωάννης Καντακουζηνός, δυσαρεστημένος ἀπὸ τὴν ἀνειλικρίνεια τοῦ Ιωάννη Εʹ Παλαιολόγου, διέταξε νὰ μὴ τὸν μνημονεύουν στὶς ἐπευφημίες καὶ ἀνεκήρυξε τὸν γυιό του Ματθαῖο συν-αυτοκράτορα καὶ διάδοχο τοῦ θρόνου, παραμερίζοντας ἔτσι τὸν γαμβρό του. Ο Κάλλιστος ἀρνήθηκε νὰ στέψη τὸν Ματθαῖο καὶ νὰ νομιμοποιήση τὴν ἀντικανονικὴ αὐτὴ ἐνέργεια. Εγκατέλειψε τὸ Πατριαρχεῖο καὶ εὑρῆκε καταφύγιο στὶς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Αθανασίου καὶ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος. Ματαίως προσεπάθησε ὁ Καντακουζηνὸς μὲ τὴν μεσολάβησι τοῦ Δανιὴλ Μητροπολίτου Αἴνου, τοῦ Ιωσὴφ Μητροπολίτου Τενέδου, τοῦ Μιχαὴλ Καβάσιλα (ἐπὶ τοῦ σακελλίου) καὶ τοῦ Γεωργίου Περδίκη, τοῦ τότε σκευοφύλακος, νὰ πείση τὸν Κάλλιστο νὰ ἐπιστρέψη στὸ Πατριαρχεῖο καὶ νὰ ὑποβάλη τὴν παραίτησί του. Ο Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ, ὡς θεματοφύλαξ τῆς ὀρθῆς Πίστεως καὶ τῆς Νομιμότητος στὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία, ἀρνήθηκε νὰ ἐπιστρέψη. Μετὰ τὴν οἰκειοθελῆ ἀπομάκρυνσι τοῦ Κάλλιστου Αʹ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο, ὁ Αὐτοκράτωρ Ιωάννης Καντακουζηνὸς συνεκάλεσε Σύνοδο, ἡ ὁποία ἐκήρυξε ἔκπτωτο τὸν Κάλλιστο καὶ ἐξέλεξε ὡς διάδοχό του τὸν Μητροπολίτη Ηρακλείας (ἀπὸ τοῦ 1347) Φιλόθεο Κόκκινο, ὁ ὁποῖος τὸν ἑπόμενο χρόνο ἔστεψε συν-αυτοκράτορα τὸν Ματθαῖο στὴν Εκκλησία τῶν Βλαχερνῶν. Ο Κάλλιστος ἀργότερα ἀνεχώρησε μέσῳ Γαλατᾶ μὲ γενοβέζικο πλοῖο γιὰ τὴν Τένεδο, ἕδρα τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Ιωάννου Εʹ Παλαιολόγου. Αν καὶ ὁ Πατριάρχης Φιλόθεος ( καὶ ) ἀνῆκε ἐπίσης στὴν ἡσυχαστικὴ παράταξι, ὁ Κάλλιστος στράφηκε ἐναντίον αὐτοῦ καὶ τῶν ὀπαδῶν του. Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ἐπιστροφὴ τοῦ Ιωάννου Εʹ Παλαιολόγου στὴν Κωνστατινούπολι τὴν 22α Νοεμβρίου τοῦ 1354 προεκάλεσε τὴν (ἑκούσια 7

8 ἢ ἀκούσια) παραίτησι τοῦ Ιωάννη Καντακουζηνοῦ ἀπὸ τὸν Θρόνο καὶ τὴν εἴσοδό του στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Μαγγάνων τὴν 10η Δεκεμβρίου 1354, ὅπου ἐκάρη Μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Ιωάσαφ. Η ἐνθρόνισις τοῦ Παλαιολόγου καὶ ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ γυιοῦ του Ματθαίου ἐσήμανε οὐσιαστικὰ τὸ τέλος τοῦ ἐμφυλίου πολέμου καὶ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ Καλλίστου Αʹ τὸ 1355, ὁ ὁποῖος παρέμεινε στὴν πατριαρχία μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του (1363/4). Κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα τῆς δευτέρας πατριαρχίας τοῦ Καλλίστου Αʹ, μεταξὺ τῶν ἀξίων ἀναφορᾶς διοικητικῶν πράξεών του συγκαταλέγονται καὶ οἱ ἑξῆς δύο: α) ἡ ἔκδοσις Συνοδικοῦ Τόμου, ὁ ὁποῖος ἀπαγόρευε τὰ συνοικέσια μεταξὺ παιδίων, μὲ ἐπιβολὴ μάλιστα ἀφορισμοῦ στοὺς γονεῖς καὶ κηδεμόνας, οἱ ὁποῖοι πρωτοστατοῦσαν σὲ τέτοιου εἴδους διαπραγματεύσεις μὲ σκοπὸ τὴν σύναψι γάμου β) ἡ μείζονος σημασίας, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1355, πατριαρχικὴ διδασκαλία πρὸς τοὺς Βουλγάρους Ιερεῖς καὶ Μοναχούς, οἱ ὁποῖοι ἐβάπτιζαν κακῶς μὲ μία μόνο κατάδυσι καὶ μὲ ραντισμό, ἐνῶ τὸ Αγιο Μύρο ἀντικαθιστοῦσαν μὲ Μύρο ἀπὸ τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ τοῦ Ἁγίου Βαρβάρου. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δευτέρας πατριαρχίας τοῦ Καλλίστου Αʹ ἱδρύθησαν τὰ Μοναστήρια τοῦ Παντοκράτορος καὶ τῆς Σίμωνος Πέτρας στὸ Αγιον Ορος. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ, ὁ Κάλλιστος, παρὰ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπιζε μὲ τὴν Εκκλησία τῆς Βουλγαρίας, ἐπέτυχε τὴν δημιουργία μιᾶς νέας Μητροπόλεως στὰ βόρεια σύνορα τῆς Βουλγαρίας, μάλιστα σὲ περιοχὴ τῆς μέχρι τότε δικαιοδοσίας Βουλγάρου Επισκόπου. Η ἕδρα τῆς νέας Μητροπόλεως Οὑγγροβλαχίας εὑρίσκετο στὸ Αρζες καὶ στὸν θρόνο τοποθετήθηκε ὁ Ελλην πρώην Επίσκοπος Βιτζίνης (παρὰ τὰ στόμιον τοῦ Δουνάβεως) Υάκινθος (1359) ἔτσι, ἡ Οὑγγροβλαχία ἐτέθη πλέον ὑπὸ τὴν ἄμεση δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πρᾶγμα ποὺ συμφωνοῦσε ἀπόλυτα μὲ τὸ αἴτημα τοῦ Ηγεμόνος/Βοεβόδα Νικολάου Αλεξάνδρου Βεσσαράβου, προκειμένου ἡ περιοχὴ νὰ προστατευθῆ ἀπὸ τὸν Καθολικισμό, τὸν ὁποῖο προσπαθοῦσαν νὰ ἐπιβάλλουν οἱ Οὗγγροι. 8

9 Μία ἄλλη σημαντικὴ πρᾶξις τοῦ Καλλίστου ἦταν ὅτι ἀνάγκασε τὸν Βούλγαρο Πατριάρχη, περὶ τὸ 1361/2, νὰ ἀναγνωρίση τὴν πρωτοκαθεδρία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καὶ νὰ θέση τέλος στὴν ἀντικανονικὴ πολιτική του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀναπτυχθοῦν ἔκτοτε ἀγαθὲς σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο Εκκλησιῶν. Προσεπάθησε ἐπίσης νὰ ἀποκαταστήση τὶς σχέσεις τῆς Εκκλησίας του μὲ τὶς Εκκλησίες τῆς Κύπρου, τῆς Ἀντιοχείας καὶ τῆς Ἀλεξανδρείας. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Κάλλιστος, ὡς πολυμερὴς προσωπικότης, ὑπῆρξε καὶ ἕνας ἀρκετὰ παραγωγικὸς συγγραφεύς. Τὰ ἔργα του ἀφοροῦν ἀρκετοὺς τομεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας, τὴν Ομιλητική, τὴν Λειτουργική, τὴν συγγραφὴ Βίων, Εγκωμίων, ἐνδεχομένως δὲ τὴν Υμνογραφία. Ακόμη διασώζονται μαρτυρίες ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ γραπτά του, ἀλλὰ καὶ σὲ καταλόγους χειρογράφων γιὰ κάποια ἔργα του, τὰ ὁποῖα δὲν διασώθηκαν ὣς τὶς ἡμέρες μας. Η συμβολὴ τοῦ Καλλίστου στοὺς τομεῖς τῆς Ομιλητικῆς καὶ τῆς Λειτουργικῆς εἶναι ἀξιοσημείωτος. Συνολικὰ τοῦ ἀποδίδονται 64 Ομιλίες. Επίσης ἔγραψε τὸ «Εγκώμιον εἰς τὸν ὅσιον πατέρα ἡμῶν Ιωάννην τὸν Νηστευτὴν καὶ ἔπαινος εἰς τὴν σεβασμίαν μονὴν τῆς ἁγίας Πέτρας» (Κωνσταντινούπολι). Εἶναι πολὺ πιθανὸ ὁ Κάλλιστος νὰ ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὴν Υμνογραφία. Σὲ ἕνα σύμμικτο χειρόγραφο ἔχει ἐντοπισθῆ μία Ακολουθία γιὰ τὸν Αγιον Αντώνιο, στὴν ὁποία ὑπάρχει ἕνας Κανών, παραπλεύρως τοῦ ὁποίου, στὸ περιθώριο, παραδίδεται σημείωσις ποὺ δηλώνει τὸ ὄνομα τοῦ συγγραφέως: «Καλλίστου τοῦ ἁμαρτωλοῦ». Αὐτὴ ἡ ἀπόδοσις ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀλφαβητικὴ ἀκροστιχίδα, ἡ ὁποία συμπληρώνεται στὴν Ηʹ καὶ Θʹ Ωδή, μὲ τὸ ὄνομα «Καλλίστου». Μεταξὺ τῶν ἔργων τοῦ Καλλίστου, ἰδιαιτέρως σημαντικὴ θέσι κατέχουν οἱ δύο Βίοι Ησυχαστῶν Ἁγίων, τοῦ Γρηγορίου Σιναΐτου καὶ τοῦ Θεοδοσίου Τυρνόβου. Οἱ Βίοι αὐτοὶ ἄσκησαν σημαντικὴ ἐπίδρασι στὴν περαιτέρω ἐξέλιξι τῆς Ἁγιολογίας, εἰδικὰ στοὺς Σλάβους. 9

10 Τέλος, ὑπάρχουν καὶ ἔργα, γιὰ τὰ ὁποῖα εἶναι ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς ἐρευνητές, ὅτι ἀποδίδονται ἐσφαλμένως στὸν Κάλλιστο. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ τὸ γνωστὸ στὴν σλαβικὴ παράδοσι «6чительное Е8Жаггеліе», «Διδακτικὸν Εὐαγγέλιον». Πρόκειται γιὰ τὸ Πατριαρχικὸν Ομιλιάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ ὁποῖο προσγράφεται σὲ διαφόρους Πατριάρχες. Τὸ Ομιλιάριον αὐτὸ μεταφράσθηκε στὰ Σλαβικὰ μεταξὺ 1343 καὶ ΤΟ ΤΕΛΟΣ τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ στὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία δὲν ἔφερε καὶ τὴν εἰρήνη στὴν ἐπικράτειά της. Η ἡμισέληνος, ὡς δρέπανο θανάτου, θερίζει τὰ στάχυα τῆς Ρωμηοσύνης στὰ καλλίκαρπα μέρη τοῦ Εβρου. Οἱ Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἔλθει ὡς σύμμαχοι τοῦ Ιωάννου Καντακουζηνοῦ στὰ Βαλκάνια, ἔστησαν ἰσχυρὰ προγεφυρώματα στὴν Θράκη καὶ μὲ ἕδρα τὸ Διδυμότειχο, τὴν Ανδριανούπολι καὶ τὴν Φιλιππούπολι κατέστρεφαν τὴν ὕπαιθρο χώρα, ἐφαρμόζοντες συστηματικὰ μέτρα ἐποικισμοῦ. Η ἀντιμετώπισις αὐτῆς τῆς καταστάσεως ἀπαιτοῦσε τὴν συνένωσι τῶν χριστιανικῶν δυνάμεων τῆς Βαλκανικῆς. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ ἡγήθηκε μιᾶς αὐτοκρατορικῆς πρεσβείας πρὸς τὴν Ηγεμονίδα τῶν Σέρβων Ελισάβετ, μὲ ἀντικειμενικὸ σκοπὸ τὴν συμμαχία τῶν σερβικῶν καὶ τῶν βυζαντινῶν δυνάμεων, προκειμένου νὰ ἀναχαιτισθῆ ἡ τουρκικὴ ἐπέκτασις στὴν Θράκη, ἡ ὁποία θὰ ἐπετυγχάνετο πρωτίστως μὲ τὴν συμφιλίωσι τῶν δύο Εκκλησιῶν. Ο Αγιος Κάλλιστος καὶ ἡ συνοδία του προσεκύνησαν πρῶτα στὸ Αγιον Ορος, ὅπου κατὰ τὴν συναξαριακὴ παράδοσι ὁ εὐλογημένος Πατριάρχης εἶχε μία πολὺ συγκινητικὴ συνάντησι μὲ τὸν περίφημο ἡσυχαστὴ Οσιο Μάξιμο τὸν Καυσοκαλυβίτη. Μετὰ τὴν συνάντησι, ὁ Οσιος Μάξιμος, καθὼς προέπεμπε τὸν ὑψηλὸ ἐπισκέπτη του, εἶπε προφητικὰ-ἀλληγορικά: «Οὗτος ὁ γέρων ἔχασε τὴν γραίαν του!», δηλαδὴ δὲν θὰ ἐπανήρχετο στὴν πατριαρχική του Καθέδρα. Εν συνεχείᾳ, ὁ Οσιος ἄρχισε νὰ ψάλλη γιὰ τὸν ἀποχωροῦντα Πατριάρχη τὸ «Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ...»! Ολα αὐτὰ προεσήμαιναν ὅσα θὰ ἐπακολουθοῦσαν. Η αὐτοκρατορικὴ πρεσβεῖα ἔφθασε στὴν πόλι τῶν Σερρῶν, κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ Ιουνίου 1363/4 καὶ ἔτυχε ἀπὸ τὴν Ηγεμονίδα τῶν Σέρβων Ελισάβετ ἐπισήμου ὑποδοχῆς. 10

11 Τότε, ἀπροόπτως ὁ Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ ἀσθένησε ἀπὸ λοιμώδη νόσο, μᾶλλον ἐπιδημία πανώλης, καὶ ἐτελείωσε τὸν βίο του στὴν πόλι τῶν Σερρῶν. Η λοιμώδης νόσος προσέβαλε πολλὰ μέλη ἀπὸ τὴν συνοδία του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀπλωθῆ ἡ φήμη, ὅτι ἐδηλητηριάσθησαν ἀπὸ τοὺς Σέρβους. Τὴν φήμη αὐτὴ ὁ ἱστορικὸς αὐτῶν τῶν χρόνων Ιωάννης Καντακουζηνὸς ἀ- πορρίπτει ὡς ἀβάσιμη καὶ ψευδῆ. Ενταφιάστηκε μὲ τὴν παρουσία Ἀθωνιτῶν Μοναχῶν στὸν καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Σερρῶν, τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. Τὸ παρεκκλήσιο, ἐφαπτομένο στὴ ΒΔ πλευρὰ τοῦ νάρθηκος τῆς Εκκλησίας τῶν Αγίων Θεοδώρων Σερρῶν (παλαιὰ Μητρόπολις), εἰκάζεται ὅτι ἐκτίστθη ὡς μαυσωλεῖο τοῦ Πατριάρχου Καλλίστου Αʹ, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη στὶς Σέρρες. Η θλιβερὰ εἴδησις τοῦ ἀπροόπτου τέλους τῆς ζωῆς τοῦ Πατρι- άρχου διέτρεξε τὰ ὅρια τῆς Αὐτοκρατορίας. Επιτροπὲς ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα Μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ορους καὶ μάλιστα τῆς Μεγίστης Λαύρας, ἦλθαν στὶς Σέρρες καὶ ἐζήτησαν ἀπὸ τὴν Ελισάβετ τὸ σκήνωμα τοῦ Ιεράρχου, προκειμένου νὰ τὸ μεταφέρουν στὴν μητρόπολι τοῦ Ορθόδοξου Μοναχισμοῦ, τὸ Αγιον Ορος. Η Ηγεμονὶς τῶν Σέρβων δὲν ἐκάμφθη ἀπὸ τὶς παρακλήσεις τῶν Μοναχῶν. Ενεταφίασε τὸ ἅγιο λείψανο τοῦ Πατριάρχου σὲ ταφικὸ παρεκκλήσιο, τὸ ὁποῖο ἀνήγειρε στὸ προαύλιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, γιὰ νὰ ἔχη ἡ ἴδια καὶ ἡ πόλις τῶν Σερρῶν τὴν ἱερὰ προστασία του. Ασφαλεῖς ἐνδείξεις βεβαιώνουν ὅτι τὸ μεγαλοπρεπὲς παρεκκλήσι, ἀριστερὰ τῆς εἰσόδου τοῦ Ιεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, στεγάζει τὸν τάφο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Καλλίστου Αʹ. Γιὰ τὴν ἐνάρετη καὶ ἁγία ζωή του, τὸ σύνολο τῶν διδαχῶν του, τοὺς ἀγῶνες του γιὰ τὴν προάσπισι τῆς ἑνότητος τῆς Εκκλησίας ἀπὸ τὴν ἀνταρσία καὶ τὶς κακοδοξίες τῶν Δυτικῶν καὶ τὴν συμβολή του στὸν θρίαμβο τῆς Ορθοδοξίας, ἡ Εκκλησία μας συγκαταρίθμισε τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Κάλλιστο Αʹ μεταξὺ τῶν Ἁγίων Της καὶ ὥρισε ἡ ἱερὰ μνήμη του νὰ ἑορτάζεται τὴν 20ὴ Ιουνίου. 11

12 (*) Πηγαί: α) Δημητρίου Β. Γόνη, Τὸ Συγγραφικὸν Εργον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Καλλίστου Αʹ, Αθῆναι β) Ἀγγελικῆς Δεληκάρη, Αγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης..., Κεφάλαιο Αʹ, «Ο Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ, Συγγραφέας τοῦ Βίου τοῦ Γρηγορίου Σιναΐτη», σελ , Ελληνισμὸς καὶ Κόσμος τῶν Σλάβων 6, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004, ὅπου βιβλιογραφία τῶν πηγῶν γιὰ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου. Πρέπει νὰ ἐπισημανθῆ, ὅτι στὴν Φιλοκαλία συγχέεται ὁ Αγιος Κάλλιστος Αʹ ( 1363/4) μὲ τὸν ὁμώνυμό του Πατριάρχη Αγιο Κάλλιστο Βʹ Ξανθόπουλο ( 1397), ὁ ὁποῖος τιμᾶται τὴν 22α Νοεμβρίου. γ) Στὸ Διαδίκτυο, Ιστοσελίδα «Ιερὰ Μητρόπολις Σερρῶν καὶ Νιγρίτης», ἑνότης «Οἱ Τοπικοὶ Αγιοι», «Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ», ( ). δ) Στὸ Διαδίκτυο, Ιστοσελίδα «Orthodox Church of America», ἑνότης «Feasts and Saints», «June 20, Patriarch Callistos I», ( ). 12

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ Ὁ μοναχισμὸς ὑπῆρχε πάντοτε ὁ σθεναρὸς πρόμαχος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁ θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ συχνὰ ὅμως οἱ μοναχοὶ ἐδιώχθηκαν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Λόγος Πανηγυρικὸς ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Συνάξει τῶν Αγίων Τριῶν Νέων Ιεραρχῶν Ο Μέγας Φώτιος καὶ ἡ Η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος Πατερικὴ Συνοδικότης καὶ Παπισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715)

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Αὐτοῦ (10η Ιουνίου) Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Μία μεγάλη φυσιογνωμία τῆς Εκκλησίας, ἕνας ἔξοχος Ιεράρχης, μεγάλος ἀσκητής, ποιητὴς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 Ποικιλία τέρπουσα ἡ μελοποιία στὴν Ἀνθολογία Στιχηραρίου τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 ὑπὸ Κωνσταντίνου Τερζοπούλου Ἀμφιθέατρο Νέου Κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ Επὶ τῇ 55ῃ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος: Ηρωϊκὸς τῆς Πίστεως Ομολογητὴς καὶ τῶν σεπτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἐφέτος συμπληρώνονται πεντακόσια

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἐφέτος συμπληρώνονται πεντακόσια Ο Αγιος Νήφων ὁ Διονυσιάτης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καὶ Αρχιεπίσκοπος Δακίας καὶ Βλαχίας (~1418-1508) Η Νηπτικὴ καὶ Αποστολική του Κληρονομιὰ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἐφέτος συμπληρώνονται πεντακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ (1867-1934 μ.χ.) Ἐπιμελείᾳ τῶν πατέρων τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης - Νεζερῶν (Πατρῶν). σειρά: ΑΝΘΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ, τ. 8 Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 335 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΘ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Συγγραφῶν 1

Κατάλογος Συγγραφῶν 1 Επὶ τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Κείμενον Γʹ Κατάλογος Συγγραφῶν 1 τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ἀπὸ τὰς βασικὰς Εἰσηγήσεις τοῦ συνελθόντος

ΜΙΑ ἀπὸ τὰς βασικὰς Εἰσηγήσεις τοῦ συνελθόντος Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΤΟΜΟΣ ΙΓ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης

Οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης Οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης Διάλεξη του Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων ἁγίων στὶς 5 Ἰουνίου 1991. «Ὁ Ποιμήν», τ. ΝΣΤʹ (1991),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεις καὶ χωριά: Μητρόπολη Μυτιλήνης 52, Μηθύμνης 33 Ἐνοριακοὶ ναοί:» 67,» 37 Παρεκκλήσια Ἔξωκκλησια:»» 807,» 275

Πόλεις καὶ χωριά: Μητρόπολη Μυτιλήνης 52, Μηθύμνης 33 Ἐνοριακοὶ ναοί:» 67,» 37 Παρεκκλήσια Ἔξωκκλησια:»» 807,» 275 ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Διάλεξη στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ ἀπὸ τὴ Λεσβιακὴ Παροικία Θεσσαλονίκης τῆς ἐπετείου ἀπελευθερώσεως τῆς Λέσβου. Δόθηκε στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν στὶς

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία σελ. 1 σελ. 1 4 = λέυκή Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία * * * Αριθ. 1 Ιανουάριος 2000 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ» ΕΠΙΣΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ*

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ἲ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΤΝΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α (907 912) ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α (907 912) ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡ. ΓΕΡΜΑΝΗΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α (907 912) ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ποὺ ὑποβλήθηκε στὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως 29η Μαΐου 1453 Η Αλωσις τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων* Τοῦ Δρος Κωνσταντίνου Β. Χιώλου, Προέδρου Εθνικῆς Ενώσεως Βορείων Ελλήνων ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Δὲν ὑπάρχει «ἀπάνθρωπο σχῖσμα», ἀλλὰ ἔνστασις κατὰ τῆς ἀπανθρώπου αἱρέσεως Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ϛ Κριτικὴ ἀναφορὰ σὲ τρία ἄρθρα τοῦ γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου «Εἰ δέ που

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ Β Α Ρ Ν Α Β Α Σ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙ.

Η ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ Η ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙ. Στὸ ἰδιωτικὸ ἀρχεῖο τῆς οἰκογένειας Περούλη 1 ποὺ ἀπόκειται στὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο τῆς Βενετίας, 2 ἀνάμεσα στὰ πολλὰ ἄλλα

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Μαρτυρίου τῆς Βασιλικῆς Οἰκογενείας ( 4.7.1918) ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ Μέρος Βʹ «Τὸν Τσάρο ποὺ θὰ μὲ δοξάση, θὰ τὸν δοξάσω» ( Οσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ)

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα