ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468"

Transcript

1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

2 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο Πξνρσξεκέλνη ρεηξηζκνί Μελνύ θύξηνπ ρξήζηε Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο Οδεγνί γξήγνξεο εγθαηάζηαζεο πλδεζκνινγίεο ύλδεζε κπαηαξίαο θαη ηάζεο δηθηύνπ ύλδεζε πιεθηξνινγίσλ πλδέζεηο ζεηξήλσλ πλδέζεηο δσλώλ ύλδεζε αληρλεπηώλ θαπλνύ θαη ζεξκόηεηαο Πξνγξακκαηηζκόο από ην πιεθηξνιόγην Πξνγξακκαηηζκόο ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θσδηθώλ Γεληθέο ξπζκίζεηο Πξνγξακκαηηζκόο απηνκαηνπνηεκέλσλ νπιηζκώλ-αθνπιηζκώλ Πξνγξακκαηηζκόο δσλώλ Πξνγξακκαηηζκόο εμόδσλ Πξνγξακκαηηζκόο γεληθώλ παξακέηξσλ ζπζηήκαηνο Πξνγξακκαηηζκόο θάξηαο ηειεθσλεηή PSTN BS Πξνγξακκαηηζκόο θάξηαο ηειεθσλεηή GSM BS Δπαλαθνξά εξγνζηαζηαθώλ θσδηθώλ Πξνγξακκαηηζκόο από ηνλ ππνινγηζηή Λεηηνπξγία ζύλδεζεο Ρπζκίζεηο πίλαθα Ρπζκίζεηο Εσλώλ Ρπζκίζεηο Κσδηθώλ πκβάληα Ρπζκίζεηο Υξνληζηώλ Ρπζκίζεηο Δμόδσλ Νέν αξρείν Άλνηγκα αξρείνπ Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Καηαλάισζε πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ ηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο _08_023

3 1. Πεξηγξαθή Ο BS-468 είλαη πίλαθαο αληηθιεπηηθνύ ζπλαγεξκνύ 8 δσλώλ. Με ηελ ρξήζε ηεο εηδηθήο θάξηαο BS-469 κπνξεί λα επεθηαζεί κέρξη ηηο 16 δώλεο. Γηα ην ρεηξηζκό ηνπ απαηηεί ηελ ύπαξμε ηνπιάρηζηνλ ελόο πιεθηξνινγίνπ BS-466. ηνλ πίλαθα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κέρξη 8 πιεθηξνιόγηα. Κάζε πιεθηξνιόγην έρεη κηα επηπιένλ δώλε γηα ζύλδεζε καγλεηηθώλ επαθώλ (δώλεο 17 24). ηελ θεληξηθή πιαθέηα ηνπ πίλαθα ππάξρεη ππνδνρή γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάξηαο δέθηε ηειερεηξηζκνύ BS-424. Τπάξρεη επίζεο ππνδνρή γηα θάξηα απηόκαηνπ ηειεθσλεηή. ηε ππνδνρή απηή κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη επηινγή ην BS-465 πνπ είλαη ελζύξκαηνο (PSTN) ηειεθσλεηήο ή ην BS-464 πνπ είλαη GSM ηειεθσλεηήο. ηα παξαθάησ ζρήκαηα βιέπνπκε ην εζσηεξηθό ηνπ πίλαθα θαη ην πιεθηξνιόγην. Οζόλε πγξνύ θξπζηάιινπ Δλδεηθηηθά LED Αλακκέλν ζεκαίλεη όηη έρεη ζθάικα, όηαλ αλαβνζβήλεη ζεκαίλεη όηη έρεη ζπλαγεξκό Α ύζηεκα πιήξσο νπιηζκέλν Β ύζηεκα κεξηθώο νπιηζκέλν Τπάξρεη ζπλδεκέλε ηξνθνδνζία Θύξα USB γηα πξνγξακκαηηζκό Πιήθηξα ρεηξηζκνύ. 0-9 αξηζκνί εηζαγσγήο. * Δηζαγσγή ζε κελνύ θαη Enter # Άθπξν πιήθηξν ESC A,B,C,ABC πιήθηξα γηα άκεζν νπιηζκό ρσξίο θσδηθό C θαη ABC ηαπηόρξνλα ζήκα παληθνύ _08_023

4 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε 2.1. Βαζικοί σειπιζμοί Ο πίλαθαο δηαζέηεη έλαλ θύξην θσδηθό (master) πνπ από θαηαζθεπήο είλαη ν [ ] θαη κέρξη 50 θσδηθνύο ρξεζηώλ πνπ από θαηαζθεπήο είλαη απξνγξακκάηηζηνη. Σν ζύζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε δύν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν νη ρεηξηζκνί όπιηζεο θαη αθόπιηζεο είλαη δηαθνξεηηθνί. Δληαίν ζύζηεκα. απηή ηελ πεξίπησζε ην ζύζηεκα νπιίδεη θαη αθνπιίδεη όιν καδί. Ο νπιηζκόο κπνξεί λα γίλεη παηώληαο ηνλ θύξην θσδηθό ή θάπνηνλ από ηνπο άιινπο θσδηθνύο ρξήζηε. Ο νπιηζκόο κπνξεί λα γίλεη επίζεο παηώληαο απιά ην πιήθηξν ABC αλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε έρεη επηιεγεί «νπιηζκόο κε έλα πιήθηξν». Ο αθνπιηζκόο κπνξεί λα γίλεη παηώληαο ηνλ θύξην θσδηθό ή θάπνηνλ από ηνπο θσδηθνύο ρξήζηε. Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα. απηή ηελ πεξίπησζε ην ζύζηεκα ιεηηνπξγεί ζαλ 3 αλεμάξηεηα ππνζπζηήκαηα. Μπνξεί λα νπιίζεη θαη λα αθνπιίζεη όιν ην ζύζηεκα καδί αιιά θαη ην θάζε ππνζύζηεκα αλεμάξηεηα από ηα άιια. Ο νπιηζκόο όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα γίλεη παηώληαο ηνλ θύξην θσδηθό ή θάπνηνλ από ηνπο άιινπο θσδηθνύο ρξήζηε πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα γεληθό νπιηζκό. Ο νπιηζκόο κπνξεί λα γίλεη επίζεο παηώληαο απιά ην πιήθηξν ABC αλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό έρεη επηιεγεί «νπιηζκόο κε έλα πιήθηξν». Ο αθνπιηζκόο όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα γίλεη παηώληαο ηνλ θύξην θσδηθό ή θάπνηνλ από ηνπο θσδηθνύο ρξήζηε πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα γεληθό αθνπιηζκό. Ο επηκέξνπο νπιηζκόο ησλ ππνζπζηεκάησλ Α,Β,C κπνξεί λα γίλεη παηώληαο θάπνηνλ από ηνπο θσδηθνύο ρξήζηε πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα νπιίδνπλ ην θάζε ππνζύζηεκα. Ο νπιηζκόο κπνξεί επίζεο λα γίλεη παηώληαο θάπνην από ηα πιήθηξα Α, Β ή C αλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό έρεη επηιεγεί «νπιηζκόο κε έλα πιήθηξν». Ο νπιηζκόο θάπνηνπ ππνζπζηήκαηνο δελ επεξεάδεη ηελ θαηάζηαζε (νπιηζκέλα-αθνπιηζκέλα) ησλ άιισλ ππνζπζηεκάησλ. Ο επηκέξνπο αθνπιηζκόο ησλ ππνζπζηεκάησλ Α,Β,C κπνξεί λα γίλεη παηώληαο θάπνηνλ από ηνπο θσδηθνύο ρξήζηε πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα αθνπιίδνπλ ην θάζε ππνζύζηεκα. Ο αθνπιηζκόο θάπνηνπ ππνζπζηήκαηνο δελ επεξεάδεη ηελ θαηάζηαζε (νπιηζκέλα-αθνπιηζκέλα) ησλ άιισλ ππνζπζηεκάησλ. ΤΣΗΜΑ ΔΕΝ ΟΠΛΙΕ ΖΨΝΗ 05 ΚΟΤΖΙΝΑ *:ΠΑΡΑΚΑΜΧΗ ΖΨΝΗ #:ΑΚΤΡΨΗ ΖΨΝΕ ΠΑΡΑΚΑΜΥΘΗΚΑΝ Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο όπιηζεο ππάξρεη ελεξγνπνηεκέλε δώλε ν πίλαθαο εκθαλίδεη ην κήλπκα : Πνπ ζεκαίλεη όηη ζηε δώλε 5 (θνπδίλα) έρεη μεραζηεί αλνηρηό ην παξάζπξν. Αλ παηήζνπκε (#) ε εληνιή όπιηζεο αθπξώλεηαη. Αλ παηήζνπκε (*) ή θιείζνπκε ην παξάζπξν ηεο θνπδίλαο βιέπνπκε: ΕΣΟΙΜΟ ΝΑ ΟΠΛΙΕΙ Απηή ή νζόλε εκθαλίδεηαη γηα έλα δεπηεξόιεπην θαη ζηε ζπλέρεηα μεθηλάεη απηόκαηα ε δηαδηθαζία όπιηζεο _08_023

5 2.2. Ένδειξη Οπλιζμένος Σςζηήμαηορ C Όηαλ ην ζύζηεκα είλαη νπιηζκέλν, ζηελ αξρηθή νζόλε δίπια από ην ξνιόη, αληί γηα ην ινγόηππν ηεο Olympia Electronics θαίλεηαη κία θιεηδαξηά ζην δεμί θαη επάλσ θνκκάηη θαη πνηνη ηνκείο είλαη νπιηζκέλνη. ην δηπιαλό ζρήκα ε πιεξνθνξία είλαη όηη ην ζύζηεκα είλαη κεξηθόο νπιηζκέλν, κηαο θαη κόλν ν ηνκέαο C είλαη νπιηζκέλνο. Δάλ ην ζύζηεκα ήηαλ πιήξσο νπιηζκέλν, ηόηε ζα θαίλνληαλ Α, Β, C ην έλα θάησ από ην άιιν. Όηαλ ην ζύζηεκα αθνπιηζηεί ε θιεηδαξηά εμαθαλίδεηαη θαη επαλέξρεηαη ην ινγόηππν ηεο Olympia Electronics Πποσωπημένοι σειπιζμοί Παηώληαο ην πιήθηξν ( ) ζηελ νζόλε βιέπνπκε : * ΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΚΑΜΧΗ ΖΨΝΨΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΖΨΝΨΝ ΜΕΝΟΤ ΦΡΗΣΗ Η ΕΓΚ. ΟΛΑ ΣΑ ΤΜΒΑΝΣΑ ΦΕΙΡ. ΕΛΕΓΦΟ ΕΞΟΔΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Με ηα βειάθηα πάλσ θαη θάησ (πιήθηξα 2 θαη 8) κπνξνύκε λα θηλήζνπκε ηνλ θέξζνξα πάλσ ή θάησ, κε ην πιήθηξν ( *) λα επηιέμνπκε απηό πνπ ζέινπκε θαη κε ην πιήθηξν (#) λα πάκε έλα επίπεδν πίζσ ή λα αθπξώζνπκε κηα επηινγή. Δπηιέγνληαο «ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ ΕΧΝΏΝ» βιέπνπκε : ΠΑΡΑΚΑΜΧΗ ΖΨΝΨΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΧΗ: -- Δδώ κπνξνύκε λα επηιέμνπκε πνηεο δώλεο ζα παξαθακθηνύλ (δελ ζα νπιίζνπλ) ζηνλ επόκελν νπιηζκό. Παηώληαο π.ρ. 04 θαη ακέζσο κεηά 07 έρνπκε πεη ζην ζύζηεκα όηη ζέινπκε ηελ επόκελε θνξά λα νπιίζεη κε όιεο ηηο δώλεο εθηόο από ηελ 4 θαη ηελ 7. Ζ παξάθακςε ηζρύεη ζε γεληθό ή ζε κεξηθό νπιηζκό θαη ηζρύεη κόλν γηα ηνλ επόκελν νπιηζκό. Δάλ κία δώλε αλαβνζβήλεη, απηό ζεκαίλεη όηη εκπνδίδεη ην ζύζηεκα λα νπιίζεη. Δάλ είλαη καπξηζκέλε ζεκαίλεη όηη έρεη παξαθακθζεί. Δάλ αλαβνζβήλεη θαη είλαη θαη καπξηζκέλε ζεκαίλεη όηη έρεη παξαθακθζεί, αιιά εάλ δελ είρε παξαθακθζεί ζα εκπόδηδε ην ζύζηεκα λα νπιίζεη. Δπηιέγνληαο «ΚΑΣΑΣΑΖ ΕΧΝΧΝ»: ΚΑΣΑΣΑΗ ΖΨΝΨΝ ΟΛΕ ΟΙ ΖΨΝΕ ΟΚ Δδώ κπνξνύκε λα ειέγμνπκε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ δσλώλ θαη ησλ ζπλδεκέλσλ ζ απηέο εμαξηεκάησλ. Αλ γηα παξάδεηγκα ε καγλεηηθή επαθή ελόο παξαζύξνπ είλαη ζπλδεκέλε ζηε δώλε 4 θαη αλνίμνπκε ην παξάζπξν, ε έλδεημε «ΟΛΔ ΟΗ ΕΧΝΔ ΟΚ» ζα ζβήζεη θαη κηα έλδεημε 04 ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη. Μόιηο θιείζνπκε ην παξάζπξν ε νζόλε ζα επαλέιζεη ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε. Με ηνλ ίδην ηξόπν κπνξνύκε λα ειέγμνπκε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία όισλ ησλ αληρλεπηώλ θαη καγλεηηθώλ επαθώλ. Γηα ηελ επηινγή «ΜΔΝΟΤ ΥΡΖΣΖ Ζ ΔΓΚ.» ζα βξείηε πιεξνθνξίεο παξαθάησ, ζην θεθάιαην ΜΔΝΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΥΡΖΣΖ _08_023

6 ζηε ζειίδα 6. Δπηιέγνληαο «ΠΡΟΦΑΣΟΗ ΤΝΑΓΔΡΜΟΗ» κπνξνύκε λα δνύκε ηνπο ζπλαγεξκνύο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνλ ακέζσο πξνεγνύκελν νπιηζκό. Βιέπνπκε κηα νζόλε ζαλ ηελ παξαθάησ : ΣΑΜΠΕΡ ΖΩΝΗ 08 ΖΟΝΕ 8 07/03/12 12:20 001/003 Απηό δειώλεη όηη έρεη θαηαγξαθεί έλαο ζπλαγεξκόο από ηε δώλε 8, πνπ είλαη δώλε ΣΑΜΠΔΡ (24σξεο ιεηηνπξγίαο), ζηηο 12 θαη 20 ηελ 07 Μαξηίνπ ηνπ Μαο ιέεη επίζεο όηη απηό ήηαλ ην πξώην από 3 ζπκβάληα. Με ηα βέιε πάλσ θαη θάησ (2 θαη 8) κπνξνύκε λα δνύκε όινπο ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο ζπλαγεξκνύο. Δπηιέγνληαο «ΟΛΑ ΣΑ ΤΜΒΑΝΣΑ» κπνξνύκε λα δνύκε όια ηα ζπκβάληα πνπ είλαη θαηαγεγξακέλα ζηε κλήκε. Βιέπνπκε κηα νζόλε ζαλ ηελ παξαθάησ: ΦΑΛΜΑ ΖΩΝΗ 01 ΖΟΝΕ 1 07/03/12 12:20 070/070 Απηό δειώλεη όηη έρεη θαηαγξαθεί έλα ζθάικα από ηε δώλε 1, ζηηο 12 θαη 20 ηελ 07 Μαξηίνπ ηνπ Μαο ιέεη επίζεο όηη απηό ήηαλ ην ηειεπηαίν από 70 ζπκβάληα. Με ηα βέιε πάλσ θαη θάησ (2 θαη 8) κπνξνύκε λα δνύκε όια ηα θαηαγεγξακκέλα ζπκβάληα. Ζ κλήκε ζπκβάλησλ έρεη ρσξεηηθόηεηα 250 ζπκβάλησλ θαη αλ γεκίζεη ζβήλεη ηα παιαηόηεξα. αλ ζπκβάληα θαηαγξάθνληαη ηα ζθάικαηα, νη ζπλαγεξκνί, νη είζνδνη θαη έμνδνη ζην κελνύ ηνπ θύξηνπ ρξήζηε ή ζην κελνύ ηερληθνύ, ν νπιηζκόο θαη ν αθνπιηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο θύξηνο ρξήζηεο ή ν ηερληθόο κπνξνύλ, κέζα από ην κελνύ ηνπο λα δηαγξάςνπλ ηε κλήκε ζπκβάλησλ. Δπηιέγνληαο «ΥΔΗΡ. ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΟΓΧΝ» βιέπνπκε : _ΦΕΙΡ. ΕΛΕΓΦΟ ΕΞΟΔΨΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΔΨΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΟΔΨΝ ζπλδεκέλεο ζπζθεπέο. Με ηα βειάθηα πάλσ θαη θάησ θάλνπκε ηελ επηινγή, παηάκε ην πιήθηξν (*) θαη κπνξνύκε λα δνύκε ή λα αιιάμνπκε ηελ θαηάζηαζε ησλ εμόδσλ Ρ1, Ρ2, Ρ3, ΡΔΛΔ. Πξνζνρή. Γηα λα αιιάμεη από απηή ηελ επηινγή θάπνηα έμνδνο πξέπεη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ζαλ «ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ ON-OFF». ε πεξίπησζε πνπ αιιάμεη κηα έμνδνο ζα ελεξγνπνηεζεί ε ζπζθεπή πνπ είλαη ζπλδεκέλε ζ απηή. Μηα ρεηξνθίλεηε αιιαγή βάδεη ηελ έμνδν κόληκα ζηε λέα θαηάζηαζε θαη πξέπεη ν ρξήζηεο λα ηελ επαλαθέξεη πάιη ρεηξνθίλεηα. Πξνηείλνπκε ε επηινγή απηή λα γίλεηε κε κεγάιε πξνζνρή θαη κόλν όηαλ ζέινπκε λα ειέγμνπκε ηηο Δπηιέγνληαο «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ» βιέπνπκε : ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΛΗΚΣΡΟΛ. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΜΑΣΟ Με ηα βειάθηα πάλσ θαη θάησ θάλνπκε ηελ επηινγή, παηάκε ην πιήθηξν (*) θαη κπνξνύκε λα δνύκε ηελ έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ηνπ πίλαθα, ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ηερληθνύ ππνζηήξημεο θαη ην επίπεδν ζήκαηνο (εθόζνλ ππάξρεη GSM).. ηε ζέζε «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ» από θαηαζθεπήο ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία ηεο Olympia electronics _08_023

7 ΔΕΝ ΤΠΑΡΦΕΙ GSM Δάλ πάιη επηιερηεί ην επίπεδν ζήκαηνο ελώ δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν GSM, εκθαλίδεηαη ε δίπια νζόλε. ΠΙΕΣΕ # ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ 2.4. Μενού κύπιος σπήζηη Μέζσ ηνπ κελνύ ρξήζηε αιιάδνπκε θάπνηεο θξίζηκεο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ είζνδν ζην κελνύ απαηηείηαη ε γλώζε ηνπ θύξηνπ (θεληξηθνύ) θσδηθνύ. Παηώληαο ην πιήθηξν (*). επηιέγνληαο «ΜΔΝΟΤ ΥΡΖΣΖ Ζ ΔΓΚ.» θαη παηώληαο πάιη (*) βιέπνπκε : ΕΙΑΓΨΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ ΓΙΑ ΕΙΟΔΟ ΣΟ ΜΕΝΟΤ Ο θύξηνο ή θεληξηθόο θσδηθόο από θαηαζθεπήο είλαη : 1234 αιιά κπνξεί λα αιιάμεη από ηνλ ρξήζηε. Πιεθηξνινγώληαο ηνλ θύξην θσδηθό κπαίλνπκε ζην κελνύ ρξήζηε θαη βιέπνπκε : ΜΕΝΟΤ ΚΤΡΙΨ ΦΡΗΣΗ ΤΜΒΑΝΣΑ ΚΨΔΙΚΟΙ ΡΤΘΜΙΕΙ ΦΡΟΝΙΣΕ Μέζσ ηεο επηινγήο «ΤΜΒΑΝΣΑ» κπνξνύκε λα κεδελίζνπκε ηε κλήκε ησλ ζπκβάλησλ. Αλ θάλνπκε ηελ επηινγή ην ζύζηεκα καο δεηάεη επηβεβαίσζε θαη θαηόπηλ ζβήλεη όιεο ηηο θαηαγξαθέο από ηε κλήκε. Μέζσ ηεο επηινγήο «ΚΧΓΗΚΟΗ» κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηνλ θύξην (θεληξηθό) θσδηθό, ηνπο θσδηθνύο ρξήζηε ή λα δηαγξάςνπκε θσδηθνύο ρξήζηε. Δπηιέγνληαο κε ηα βέιε πάλσ θάησ «ΚΧΓΗΚΟΗ» θαη παηώληαο (*) βιέπνπκε : ΚΨΔΙΚΟΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΚΨΔΙΚΟΤ ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΣΡ. ΚΨΔ. Μέζσ ηεο επηινγήο «ΑΛΛΑΓΖ ΚΧΓΗΚΟΤ» κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ή λα αιιάμνπκε ηνπο θσδηθνύο ρξήζηε. Οη θσδηθνί ρξήζηε κπνξνύλ λα είλαη κέρξη 50 θαη νλνκάδνληαη θσδηθόο01, θσδηθόο02 κέρξη θαη θσδηθόο50. Όινη από θαηαζθεπήο είλαη θελνί θαη πξέπεη ν θύξηνο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη όζνπο επηζπκεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εγθαηαζηάηε θαηά ηε θάζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο εγθαηαζηάηεο ζα πξνγξακκαηίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ θάζε θσδηθνύ θαη ν ρξήζηεο ζα δώζεη ηα ηέζζεξα ςεθία ηνπ _08_023

8 Αλ επηζπκνύκε αιιαγή θάπνηνπ θσδηθνύ επηιέγνπκε «ΑΛΛΑΓΖ ΚΧΓΗΚΟΤ», παηάκε ην πιήθηξν (*) θαη ζηελ νζόλε βιέπνπκε : ΑΛΛΑΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ Γίλνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ θσδηθνύ (π.ρ. 03) πνπ ζέινπκε λα αιιάμνπκε θαη βιέπνπκε : 03:ΑΛΛΑΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ Αθνύ πιεθηξνινγήζνπκε ηα 4 λέα ςεθία ηνπ θσδηθνύ ην ζύζηεκα καο δεηάεη λα ηα επαλαιάβνπκε. Πιεθηξνινγνύκε μαλά ηα 4 ςεθία. Αλ ν θσδηθόο είλαη ίδηνο θαη ηηο 2 θνξέο ηόηε ε αιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε νζόλε καο δείρλεη ην ζρεηηθό κήλπκα. Αλ ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε έλα θσδηθό από ην κελνύ ΚΧΓΗΚΟΗ επηιέγνπκε «ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΚΧΓΗΚΟΤ». ηε λέα νζόλε δίλνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ θσδηθνύ θαη ην ζύζηεκα ηνλ δηαγξάθεη. Αλ ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηνλ θύξην θσδηθό από ην κελνύ ΚΧΓΗΚΟΗ επηιέγνπκε «ΑΛΛΑΓΖ ΚΔΝΣΡ. ΚΧΓ.». Παηώληαο ην πιήθηξν (*) βιέπνπκε : ΑΛΛΑΓΗ ΚΤΡΙΟΤ ΚΨΔ ΡΤΘΜΙΕΙ ΟΠΛΙΗ ΜΕ ΕΓΚ/ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΗΜΕΡΑ ΡΤΘΜΙΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΡΤΘΜΙΗ ΨΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΨΣΙΜΟΤ ΥΨΣΙΜΟ Ε ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΡΤΘΜΙΗ ΒΟΜΒΗΣΗ Αθνύ πιεθηξνινγήζνπκε ηα 4 λέα ςεθία ηνπ θύξηνπ θσδηθνύ ην ζύζηεκα καο δεηάεη λα ηα επαλαιάβνπκε. Πιεθηξνινγνύκε μαλά ηα 4 ςεθία. Αλ ν θσδηθόο είλαη ίδηνο θαη ηηο 2 θνξέο ηόηε ε αιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε νζόλε καο δείρλεη ην ζρεηηθό κήλπκα. Ζ εηζαγσγή ζην κελνύ ρξήζηε πιένλ γίλεηε κε ηνλ λέν θύξην θσδηθό. Πποζοσή. Από καηαζκεςήρ ο κύπιορ κωδικόρ είναι Ο σπήζηηρ ππέπει να αλλάξει αςηόν ηον κωδικό αμέζωρ μεηά ηο ηέλορ ηων επγαζιών εγκαηάζηαζηρ. Δπηιέγνληαο από ην ΜΔΝΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΥΡΖΣΖ ηηο «ΡΤΘΜΗΔΗ» βιέπνπκε : Με ηελ επηινγή «ΟΠΛΗΖ ΜΔ ΔΓΚ/ΣΖ» δηαιέγνπκε αλ ζα νπιίδεηαθνπιίδεη ν πίλαθαο κε ηνλ θσδηθό ηνπ εγθαηαζηάηε. Από θαηαζθεπήο απηή ε επηινγή είλαη ΟΥΗ _08_023

9 Με ηελ επηινγή «ΡΤΘΜΗΖ ΖΜΔΡΑ» βιέπνπκε : ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΒΒΑΣΟ ΚΤΡΙΑΚΗ Με ηνλ θέξζνξα λα βξίζθεηε πάλσ ζηελ ηξέρνπζα επηινγή εκέξαο. Με ηα βέιε πάλσ θάησ επηιέγνπκε ηελ ηξέρνπζα εκέξα θαη παηάκε ην πιήθηξν (*). Με ηελ επηινγή «ΡΤΘΜΗΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ» βιέπνπκε : ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Πιεθηξνινγνύκε θαηά ζεηξά ηελ εκεξνκελία, ην κήλα θαη ηα δύν ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο. 02/05/12 ^ Με ηελ επηινγή «ΡΤΘΜΗΖ ΧΡΑ» βιέπνπκε : ΑΛΛΑΓΗ ΨΡΑ 09:17 ^ Πιεθηξνινγνύκε θαηά ζεηξά ηελ ώξα (ζε 24σξε κνξθή) θαη ηα ιεπηά. ηελ νζόλε κεηά από ιίγν βιέπνπκε κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο αιιαγήο. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλνπλ ζσζηά νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο ώζηε λα έρνπκε αθξηβείο θαηαγξαθέο ζηε κλήκε ζπκβάλησλ όπνπ θαηαγξάθνληαη ε ώξα θαη ε εκεξνκελία. Με ηελ επηινγή «ΔΠΗΠΔΓΟ ΦΧΣΗΜΟΤ» επηιέγνπκε ηε θσηεηλόηεηα ηεο νζόλεο όηαλ ην ζύζηεκα βξίζθεηε ζε αδξάλεηα. Ζ πξνεπηιεγκέλε ξύζκηζε είλαη ζην 40%. Με ηελ επηινγή «ΦΧΣΗΜΟ Δ ΑΓΡΑΝΔΗΑ» επηιέγνπκε πόηε ζα είλαη ελεξγόο ν θσηηζκόο ηεο νζόλεο. Τπάξρνπλ 3 επηινγέο : ΠΑΝΣΑ ΚΛΔΗΣΟ. Ζ νζόλε θσηίδεηαη κεηά από πάηεκα νπνηνπδήπνηε πιήθηξνπ. Πέθηεη ζην επίπεδν θσηηζκνύ ηεο πξνεγνύκελεο επηινγήο αλ δελ παηεζεί πιήθηξν γηα 1 ιεπηό. ΜΟΝΟ ΣΖΝ ΑΦΟΠΛΗΖ. Ζ νζόλε είλαη κόληκα αλακκέλε όηαλ ν πίλαθαο είλαη αθνπιηζκέλνο. Όηαλ είλαη νπιηζκέλνο αλάβεη κόιηο παηεζεί πιήθηξν θαη πέθηεη ζην επίπεδν θσηηζκνύ ηεο πξνεγνύκελεο επηινγήο αλ δελ παηεζεί πιήθηξν γηα 1 ιεπηό. ΠΑΝΣΑ ΑΝΟΗΥΣΟ (ΠΡΟΔΠΗΛΟΓΖ). Ζ νζόλε είλαη κόληκα αλακκέλε. Ζ επηινγή απηή κεηώλεη ζεκαληηθά ηελ απηνλνκία ηνπ πίλαθα ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεύκαηνο _08_023

10 Με ηελ «ΡΤΘΜΗΖ ΒΟΜΒΖΣΖ» δηαιέγνπκε αλ ζα ερεί ν βνκβεηήο ζε όια ηα ζπκβάληα ή κόλν ζε ζπκβάληα ζπλαγεξκνύ. Ζ πξνεπηιεγκέλε ξύζκηζε είλαη «ζε όια ηα ζπκβάληα». ΦΡΟΝΙΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΝΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΦΡΟΝΙΣΗ Σέινο ζην ΜΔΝΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΥΡΖΣΖ ππάξρεη ε επηινγή «ΥΡΟΝΗΣΔ». Μέζσ απηήο ηεο επηινγήο κπνξνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε κέρξη 10 απηόκαηεο δηαδηθαζίεο όπιηζεο ή αθόπιηζεο όινπ ή κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηιέγνληαο ινηπόλ «ΥΡΟΝΗΣΔ» βιέπνπκε ηελ παξαθάησ νζόλε. Έρεη ζεκαζία εάλ ζα είλαη καπξηζκέλε ε πξώηε ή ε δεύηεξε γξακκή. Δάλ είλαη ε «ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» ζεκαίλεη όηη ν ρξνληζηήο είλαη ήδε ελεξγόο. Δάλ είλαη καπξηζκέλε ε γξακκή «ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» ζεκαίλεη όηη ν ρξνληζηήο είλαη αλελεξγόο. Ο αλελεξγόο ρξνληζηήο έρεη πάληα σο πξνεπηιεγκέλε ώξα ηηο 12:00. Ζ επηινγή «ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο δηαδηθαζίαο. Δπηιέγνληαο κε ηα βέιε πάλσ θαη θάησ «ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» θαη παηώληαο ην πιήθηξν (*) βιέπνπκε : ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΝΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ Δπηιέγνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ ρξνληζηή πνπ ζέινπκε λα αιιάμνπκε ή λα δεκηνπξγήζνπκε θαη βιέπνπκε : ΑΛΛΑΓΗ ΨΡΑ ^ 12 :00 Πιεθηξνινγνύκε ηελ ώξα θαη ηα ιεπηά πνπ ζέινπκε λα ελεξγεί ν ρξνληζηήο θαη βιέπνπκε : ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δπηιέγνπκε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο πνπ ζέινπκε λα ιεηηνπξγεί ν ρξνληζηήο. Αλ επηιέμνπκε «ΚΑΘΔ ΜΔΡΑ» ζα ιεηηνπξγεί όιεο ηηο εκέξεο. Παηάκε ην πιήθηξν (*) θαη βιέπνπκε : _08_023

11 ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑ ΟΠΛΙΜΟ ΟΛΨΝ ΑΥΟΠΛΙΜΟ ΟΛΨΝ ΟΠΛΙΜΟ Α ΟΠΛΙΜΟ Β ΟΠΛΙΜΟ C ΑΥΟΠΛΙΜΟ Α ΑΥΟΠΛΙΜΟ Β ΑΥΟΠΛΙΜΟ C Κάλνπκε ηελ επηινγή ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζέινπκε λα θάλεη ν ρξνληζηήο θαη παηάκε ην πιήθηξν (*). Σν ζύζηεκα καο εηδνπνηεί όηη ε δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε κε επηηπρία. ηε κλήκε ζπκβάλησλ ε απηόκαηε όπιηζε ή αθόπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξάθεηαη θαλνληθά κε ηελ επηζήκαλζε όηη ηελ ελέξγεηα ηελ έθαλε ν timer. Σέινο αλ ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε θάπνηνλ ρξνληζηή επηιέγνπκε «ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» θαη βιέπνπκε ηελ παξαθάησ νζόλε: ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΦΡΟΝΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ Πιεθηξνινγνύκε ηνλ αξηζκό ηνπ ρξνληζηή πνπ ζα δηαγξαθεί. - - Αθνινπζεί κηα ζειίδα κε εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηερληθό θαη λα θπιάζζεηε ζε αζθαιέο κέξνο. ε νπνηαδήπνηε αιιαγή ή δηόξζσζε ζθαικάησλ νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα βνεζήζνπλ ηνλ ηερληθό λα θάλεη γξήγνξα θαη ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ _08_023

12 3. Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο 3.1. Οδηγοί γπήγοπηρ εγκαηάζηαζηρ Από θαηαζθεπήο ν πίλαθαο έρεη ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο Εώλε 1 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 2 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Β Εώλε 3 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο Β Εώλε 4 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο Β Εώλε 5 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 6 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 7 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 8 : Εώλε ΣΑΜΠΔΡ Εώλε 17 (πιεθηξνινγίνπ 1) : Εώλε κε θαζπζηέξεζε Υξόλνο εηζόδνπ : 20 δεπηεξόιεπηα Υξόλνο εμόδνπ : 45 δεπηεξόιεπηα Υξόλνο ζεηξήλαο : 1 ιεπηό Πξόζζεηνο ρξόλνο εμόδνπ : 20 δεπηεξόιεπηα ηνκέαο Α ηελ θαηάζηαζε απηή επαλέξρνληαη επίζεο νη ξπζκίζεηο αλ κέζα από ην κελνύ πξνγξακκαηηζκνύ επηιέμνπκε «ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ». Με ηηο ξπζκίζεηο απηέο κπνξνύκε λα θάλνπκε κηα απιή θαη ηππηθή εγθαηάζηαζε ζε θαηνηθία κε επηπιένλ πεξηκεηξηθό ζπλαγεξκό. πλδένπκε ζηε δώλε 1 ή ζηε δώλε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηε καγλεηηθή ηεο πόξηαο εηζόδνπ. ηε δώλε 2 ην ή ηα ξαληάξ πνπ αληρλεύνπλ ηελ πεξηνρή ηεο εηζόδνπ. ηηο δώλεο 3 θαη 4 ηα ππόινηπα ξαληάξ θαη ζηηο δώλεο 5 έσο 7 ηηο καγλεηηθέο πνπ ζέινπκε λα δίλνπλ άκεζα ζπλαγεξκό. Σέινο ζηε δώλε 8 ζπλδένπκε ην TAMPER ηεο εμσηεξηθήο ζεηξήλαο. Μπνξνύκε λα νπιίδνπκε είηε ηνλ ηνκέα Α (πεξηκεηξηθόο ζπλαγεξκόο) όηαλ βξηζθόκαζηε κέζα ζην ζπίηη είηε όιν ην ζύζηεκα (ΑΒC) όηαλ απνπζηάδνπκε. Γηα ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο δείηε ζην επόκελν θεθάιαην «ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΗΔ». Τπάξρνπλ επίζεο 6 έηνηκεο επηινγέο ξπζκίζεσλ ηηο νπνίεο κπνξείηε λα θνξηώζεηε κέζα από ην κελνύ ηερληθνύ ζηελ επηινγή «ΤΣΖΜΑ» θαη «ΦΟΡΣΧΖ ΡΤΘΜ. ΠΗΝΑΚΑ» (βιέπε ζει 26). Απηέο είλαη : 1. Εώλε 1 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Με ήρν θνπδνπληνύ Εώλε 2 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε Εώλε 3 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε Εώλε 4 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε Εώλε 5 : ησπειόο Εώλε 6 : Παληθόο Εώλε 7 : Ππξθαγηά Εώλε 8 : Εώλε ΣΑΜΠΔΡ ηνκέαο Α ηνκέαο Α ηνκέαο Α ηνκέαο Α ηνκέαο Α ηνκέαο Α Εώλε 17 (πιεθηξνινγίνπ 1) : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Απηή ε επηινγή είλαη θαηάιιειε γηα έλα θαηάζηεκα. πλδένπκε ζηε δώλε 1 ή ζηε δώλε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηε καγλεηηθή ηεο πόξηαο εηζόδνπ. ηε δώλε 2 ην ή ηα ξαληάξ πνπ αληρλεύνπλ ηελ _08_023

13 πεξηνρή ηεο εηζόδνπ. ηηο δώλεο 3 θαη 4 ηα ππόινηπα ξαληάξ θαη ηηο καγλεηηθέο πνπ ζέινπκε λα δίλνπλ άκεζα ζπλαγεξκό. ηε δώλε 6 ζπλδένπκε ρεηξνθίλεην κπνπηόλ γηα ζησπειό ζπλαγεξκό ζε πεξίπησζε απεηιήο, ζηε δώλε 6 κπνπηόλ παληθνύ θαη ζηε δώλε 7 αληρλεπηέο θσηηάο. Σέινο ζηε δώλε 8 ζπλδένπκε ην TAMPER ηεο εμσηεξηθήο ζεηξήλαο. Όιεο νη δώλεο είλαη ζηνλ ίδην ηνκέα θαη ην ζύζηεκα νπιίδεη-αθνπιίδεη όιν καδί. ηε δώλε 1 ε καγλεηηθή ελεξγνπνηεί ην θνπδνύλη ζην πιεθηξνιόγην ώζηε λα έρνπκε εηδνπνίεζε όηαλ αλνίγεη ε πόξηα. 2. Εώλε 1 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 2 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε Εώλε 3 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε Εώλε 4 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε Εώλε 5 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε Εώλε 6 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε Εώλε 7 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε Εώλε 8 : Εώλε ΣΑΜΠΔΡ ηνκέαο Β ηνκέαο Β ηνκέαο C ηνκέαο C ηνκέαο Α ηνκέαο Α Εώλε 17 (πιεθηξνινγίνπ 1) : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Απηή ε επηινγή είλαη θαηάιιειε γηα κηα κεδνλέηα. πλδένπκε ζηε δώλε 1 ή ζηε δώλε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηε καγλεηηθή ηεο πόξηαο εηζόδνπ. ηε δώλε 2 ην ή ηα ξαληάξ πνπ αληρλεύνπλ ηελ πεξηνρή ηεο εηζόδνπ. ηε δώλε 3 ηα ππόινηπα ξαληάξ ηνπ ηζνγείνπ, ζηηο δώλεο 4 θαη 5 ηα ξαληαξ ηνπ νξόθνπ θαη ζηηο δώλεο 6 θαη 7 ηηο καγλεηηθέο ηνπ ηζνγείνπ θαη ηνπ νξόθνπ αληίζηνηρα. Σέινο ζηε δώλε 8 ζπλδένπκε ην TAMPER ηεο εμσηεξηθήο ζεηξήλαο. Με ελεξγνπνίεζε ηνπ ηνκέα Α έρνπκε πεξηκεηξηθό ζπλαγεξκό, κε ελεξγνπνίεζε ησλ Α θαη Β πεξηκεηξηθό ζπλαγεξκό κε ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία ησλ ξαληάξ ηνπ ηζνγείνπ θαη κε ABC πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 3. Εώλε 1 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Με ήρν θνπδνπληνύ Εώλε 2 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε Εώλε 3 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε Εώλε 4 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε Εώλε 5 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε Εώλε 6 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε Εώλε 7 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε Εώλε 8 : Εώλε ΣΑΜΠΔΡ ηνκέαο Α ηνκέαο Α ηνκέαο B ηνκέαο B ηνκέαο B ηνκέαο B Εώλε 17 (πιεθηξνινγίνπ 1) : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Απηή ε επηινγή είλαη θαηάιιειε γηα ζπλδπαζκό ζπίηη-θαηάζηεκα κε ηνλ ίδην πίλαθα ζπλαγεξκνύ θαη ηελ ίδηα ζεηξήλα. πλδένπκε ζηε δώλε 1 ή ζηε δώλε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηε καγλεηηθή ηεο πόξηαο εηζόδνπ ζην θαηάζηεκα. ηε δώλε 2 ην ή ηα ξαληάξ πνπ αληρλεύνπλ ηελ πεξηνρή ηεο εηζόδνπ. ηε δώλε 3 ηα ππόινηπα ξαληάξ θαη ηηο καγλεηηθέο ηνπ θαηαζηήκαηνο. ηε δώλε 4 ηε καγλεηηθή εηζόδνπ ηνπ ζπηηηνύ, ζηελ 5 ηα ξαληαξ ηνπ ζπηηηνύ πνπ αληρλεύνπλ ηελ πεξηνρή ηεο εηζόδνπ θαη ζηηο δώλεο 6 θαη 7 ηα ππόινηπα ξαληάξ θαη καγλεηηθέο ηνπ ζπηηηνύ. Σέινο ζηε δώλε 8 ζπλδένπκε ην TAMPER ηεο εμσηεξηθήο ζεηξήλαο. Με ελεξγνπνίεζε ηνπ ηνκέα Α έρνπκε ζπλαγεξκό κόλν ζην θαηάζηεκα, κε ελεξγνπνίεζε ηνπ ηνκέα Β ζπλαγεξκό κόλν ζην ζπίηη θαη κε ABC πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 4. Εώλε 1 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 2 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε Εώλε 3 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε Εώλε 4 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε Εώλε 5 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε Εώλε 6 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε Εώλε 7 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α ηνκέαο Α ηνκέαο Α ηνκέαο Α ηνκέαο B ηνκέαο B _08_023

14 Εώλε 8 : Εώλε ΣΑΜΠΔΡ Εώλε 17 (πιεθηξνινγίνπ 1) : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Παξόκνηα κε ηελ πξνεγνύκελε επηινγή αιιά κε πεξηζζόηεξεο δώλεο γηα ην θαηάζηεκα. 5. Εώλε 1 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 2 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 3 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 4 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 5 : ησπειόο ηνκέαο Α Εώλε 6 : Παληθόο ηνκέαο Α Εώλε 7 : Ππξθαγηά ηνκέαο Α Εώλε 8 : Εώλε ΣΑΜΠΔΡ Εώλε 9 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 10 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 11 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο B Εώλε 12 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο B Εώλε 13 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο B Εώλε 14 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο B Εώλε 15 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο B Εώλε 16 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο B Εώλε 17 (πιεθηξνινγίνπ 1) : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Δπηινγή θαηάιιειε γηα έλα κεγάιν θαηάζηεκα κε ηνκείο Α θαη Β. 6. Εώλε 1 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 2 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 3 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 4 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 5 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Εώλε 6 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο B Εώλε 7 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο B Εώλε 8 : Εώλε ΣΑΜΠΔΡ Εώλε 9 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο B Εώλε 10 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο B Εώλε 11 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο B Εώλε 12 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο C Εώλε 13 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο C Εώλε 14 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο C Εώλε 15 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο C Εώλε 16 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνκέαο C Εώλε 17 (πιεθηξνινγίνπ 1) : Εώλε κε θαζπζηέξεζε ηνκέαο Α Δπηινγή θαηάιιειε γηα έλα κεγάιν θαηάζηεκα κε ηνκείο Α, Β θαη C _08_023

15 3.2. Σςνδεζμολογίερ ύλδεζε κπαηαξίαο θαη ηάζεο δηθηύνπ Γηα ηελ κπαηαξία ππάξρνπλ δύν θαιώδηα, θόθθηλν θαη καύξν γηα ζύλδεζε ζην ζεηηθό θαη ηνλ αξλεηηθό πόιν αληίζηνηρα. ύλδεζε πιεθηξνινγίσλ Γηα κεγαιύηεξε επθνιία ηνπ εγθαηαζηάηε ην πιεθηξνιόγην απνηειείηαη από 2 κέξε, ηε βάζε θαη ην θπξίσο ζώκα. Ζ βάζε είλαη ην εμάξηεκα πνπ πξέπεη λα βηδσζεί ζηνλ ηνίρν θαη πεξηιακβάλεη κόλν ηηο θιέκκεο ζύλδεζεο θαη έλα κηθξό αιθάδη» πνπ βνεζάεη ζηελ επζύγξακκε ηνπνζέηεζε. Μεηά ηε ζύλδεζε ησλ θαισδίσλ ην θπξίσο ζώκα θνπκπώλεη ζηε βάζε. Μία βίδα ζην θάησ κέξνο δελ επηηξέπεη ηελ ηπραία απνκάθξπλζε ηνπ θπξίσο ζώκαηνο από ηελ βάζε. Γηα ηε ζύλδεζε ηνπ πίλαθα κε ην ή ηα πιεθηξνιόγηα ρξεζηκνπνηνύληαη νη θιέκκεο 12V, -, A θαη Β. Αληίζηνηρεο θιέκκεο ππάξρνπλ θαη ζηα πιεθηξνιόγηα. Ζ ζύλδεζε είλαη ηππηθή RS-485 θαη απαηηεί ηεξκαηηθέο αληηζηάζεηο ζηα δύν αθξαία εμαξηήκαηα. ύλδεζε ελόο πιεθηξνινγίνπ κε ηνλ πίλαθα, Σα jumper ηεξκαηηθήο αληίζηαζεο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ζέζε βξαρπθπθιώκαηνο ησλ 2 επαθώλ (ελεξγνπνηεκέλεο ηεξκαηηθέο αληηζηάζεηο) _08_023

16 ύλδεζε 8 πιεθηξνινγίσλ κε πίλαθα. Σα θαιώδηα πξέπεη λα ζπλδεζνύλ κε ηξόπν πνπ ηα εμαξηήκαηα λα ζπλδέεηε δηαδνρηθά ην έλα κεηά ην άιιν. ε θαλέλα ζεκείν δελ πξέπεη λα ππάξρεη θόκβνο 3 ή παξαπάλσ θαισδίσλ. Σα jumper ηεξκαηηθήο αληίζηαζεο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ζέζε βξαρπθπθιώκαηνο ησλ 2 επαθώλ (ελεξγνπνηεκέλεο ηεξκαηηθέο αληηζηάζεηο) κόλν ζηα 2 αθξαία πιεθηξνιόγηα. ε όιεο ηηο άιιεο ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη ζε αλνηρηή ζέζε Παξόκνηα ζπλδεζκνινγία πξέπεη λα γίλεη ζε πεξίπησζε ύπαξμεο 2 κέρξη 7 πιεθηξνινγίσλ. πλδέζεηο ζεηξήλσλ _08_023

17 Γηα ηε ζύλδεζε κε ηε απηόλνκε ζεηξήλα BS-413 απαηηνύληαη κέρξη 7 θαιώδηα. ηηο θιέκκεο (+) θαη (-) ζπλδέεηε ε ηάζε (AS), (-) πνπ θνξηίδεη ηελ κπαηαξία. ηε θιέκκα (ST) όηαλ δώζνπκε 12V ε ζεηξήλα θαη ν θάξνο ελεξγνπνηνύληαη. πλδέεηε κε ηελ θιέκκα (Ρ1) ηνπ πίλαθα πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε λα δίλεη 12V ζε ζπλαγεξκό θαη 0V ζε εξεκία. Ζ θιέκκα (SE) όηαλ είλαη ζπλδεκέλε κε ην (-) απαγνξεύεη ζηε ζεηξήλα λα ιεηηνπξγήζεη. Σν θαιώδην είλαη ζπλδεκκέλν ζε θάπνην (-) ηνπ πίλαθα γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε αξρηθή εγθαηάζηαζε ηεο ζεηξήλαο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε θνξά πξέπεη λα αλνίμεη ην θαπάθη ηεο (π.ρ. αιιαγή κπαηαξίαο). ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ην θαιώδην απνζπλδέεηε από ηελ θιέκκα (-) ηνπ πίλαθα. ηε θιέκκα (FL) όηαλ δώζνπκε 12V ελεξγνπνηείηαη ν θάξνο. Αλ ζπλδεζεί κε ηελ θιέκκα (Ρ3) ηνπ πίλαθα ζα παξάγεη έλα άλακκα ηνπ θάξνπ γηα 2 δεπηεξόιεπηα θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πίλαθα θαη ηξία κηθξά (πεξίπνπ 0.5 δεπηεξόιεπηα) αλαβνζβεζήκαηα θαηά ηελ απελεξγνπνίεζε. Οη θιέκκεο (Σ1) θαη (Σ2) είλαη νη επαθέο ηνπ TAMPER θαη ζπλδένληαη ζε κηα αληίζηνηρε δώλε (από θαηαζθεπήο ε δώλε 8 ηνπ πίλαθα).. ηηο θιέκκεο (+DC) θαη (-DC) ζπλδέεηε ε ηάζε (AS), (-) πνπ θνξηίδεη ηελ κπαηαξία. ηε θιέκκα (START) όηαλ δώζνπκε 12V ε ζεηξήλα θαη ν θάξνο ελεξγνπνηνύληαη. πλδέεηε κε ηελ θιέκκα (Ρ1) ηνπ πίλαθα πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε λα δίλεη 12V ζε ζπλαγεξκό θαη 0V ζε εξεκία. Ζ θιέκκα (SERVICE) όηαλ είλαη ζπλδεκέλε κε ην (-) απαγνξεύεη ζηε ζεηξήλα λα ιεηηνπξγήζεη. Σν θαιώδην είλαη ζπλδεκέλν ζε θάπνην (-) ηνπ πίλαθα γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε αξρηθή εγθαηάζηαζε ηεο ζεηξήλαο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε θνξά πξέπεη λα αλνίμεη ην θαπάθη ηεο (π.ρ. αιιαγή κπαηαξίαο). ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ην θαιώδην απνζπλδέεηε από ηελ θιέκκα (-) ηνπ πίλαθα. Οη θιέκκεο (ΣAMPER) είλαη νη επαθέο ηνπ TAMPER θαη ζπλδένληαη ζε κηα αληίζηνηρε δώλε (από θαηαζθεπήο ε δώλε 8 ηνπ πίλαθα). Γηα ηε ζύλδεζε κε ηελ εζσηεξηθή ζεηξήλα BS-441 απαηηνύληαη 2 θαιώδηα από ηηο θιέκκεο (ES) θαη (-) ηνπ πίλαθα πνπ ζπλδένληαη ζην (+) θαη (-) ηεο ζεηξήλαο αληίζηνηρα. ε θάζε πίλαθα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κέρξη 2 απηόλνκεο θαη 1 εζσηεξηθή ζεηξήλα _08_023

18 πλδέζεηο δσλώλ ύλδεζε κε ξαληάξ (ππέξπζξνη αληρλεπηέο θίλεζεο, PIR) ή άιιεο ζπζθεπέο πνπ απαηηνύλ ηξνθνδνζία. Γηα ηε ζύλδεζε απαηηνύληαη 4 θαιώδηα (6 αλ ζπλδεζεί θαη ην TAMPER). Σα 2 ζπλδένληαη ζηηο θιέκκεο ηνπ πίλαθα (12V) θαη (-) θαη ηξνθνδνηνύλ κε ηάζε ζηηο αληίζηνηρεο θιέκκεο όινπο ηνπο αληρλεπηέο παξάιιεια. Σα άιια 2 ζπλδένπλ ζε ζεηξά ηηο επαθέο ΡΔΛΔ (NC) όισλ ησλ αληρλεπηώλ ηεο δώλεο θαη ηελ αληίζηαζε πνπ ππάξρεη ζηηο θιέκκεο ηνπ πίλαθα. ην παξαπάλσ ζρέδην ππάξρνπλ παξαδείγκαηα κε 1 θαη 2 αληρλεπηέο ζε δώλεο. Γηα ηε ζύλδεζε κε καγλεηηθέο επαθέο ή άιιεο ζπζθεπέο πνπ δελ ρξεηάδνληαη ηξνθνδνζία απαηηνύληαη 2 θαιώδηα κε ηα νπνία ζπλδένληαη ζε ζεηξά όιεο νη επαθέο ηεο δώλεο θαη ε αληίζηαζε πνπ ππάξρεη ζηηο θιέκκεο ηνπ πίλαθα. ην δηπιαλό ζρέδην ππάξρνπλ παξαδείγκαηα κε 1 θαη 2 καγλεηηθέο ζε δώλεο _08_023

19 ύλδεζε αληρλεπηώλ θαπλνύ θαη ζεξκόηεηαο Ζ ζύλδεζε ησλ αληρλεπηώλ θσηηάο πξέπεη λα γίλεη ζε δώλε πξνγξακκαηηζκέλε ζαλ «ΠΤΡΚΑΗΑ». Οη θαλνληθά θιεηζηέο επαθέο ησλ ξειέ ηεο βάζεο (NC,C) ζπλδένληαη ζε ζεηξά κε ηελ αληίζηαζε ηεο δώλεο ηνπ πίλαθα. Ζ ηξνθνδνζία ησλ βάζεσλ γίλεηε από έλα (-) θαη ηελ έμνδν Ρ2 πνπ από θαηαζθεπήο είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ζαλ «ΣΡΟΦΟΓ. ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ» Ππογπαμμαηιζμόρ από ηο πληκηπολόγιο εκεηώλεηαη όηη ηόζν ζην κελνύ θπξίνπ ρξήζηε όζν θαη απηό ηνπ εγθαηαζηάηε, όηαλ επηιέγεηαη κία παξάκεηξνο πξνο αιιαγή, κπνξνύκε λα δνύκε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο. Σα κνλαδηθά κελνύ ζηα νπνία δελ κπνξνύκε λα δνύκε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο είλαη ηα 2 κελνύ «ΚΛΖΖ Δ» ζην PSTN θαη ζην GSM, θαζώο θαη ηα 2 κελνύ «ΤΜΒΑΝΣΑ ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ» ζην ΚΛ ηνπ PSTN θαη ηνπ GSM. Δπίζεο όηαλ θαηαρσξνύκε κία ηηκή (πρ ρξόλνο εμόδνπ), κε ην πνπ θαηαρσξνύκε ην ηειεπηαίν ςεθίν ε θαηαρώξεζε γίλεηαη απηόκαηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πηέζνπκε θάπνην πιήθηξν. Δάλ πάιη δε θηάζνπκε κέρξη ην ηειεπηαίν ςεθίν ηεο θαηαρώξεζεο θαη πηέζνπκε *, ηόηε θαηαρσξείηαη ε ηηκή πνπ βιέπνπκε ζηελ νζόλε. Τπάξρεη πάληα έλδεημε ζρεηηθά κε ην πνην είλαη ην ηξέρσλ ςεθίν πνπ αιιάδεη, αθνύ θάησ από ην ςεθίν απηό ζα ππάξρεη ην ζύκβνιν ^. Δάλ ν αξηζκόο πνπ θαηαρσξείηαη είλαη εθηόο επηηξεπηώλ νξίσλ, ηόηε ν θέξζνξαο επηζηξέθεη ζην πξώην ςεθίν. ΑΝΑΝΕΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ.. Δπίζεο όηαλ εκθαλίδεηαη ε δηπιαλή νζόλε ην ζύζηεκα εθηειεί θάπνηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία ε νπνία δελ κπνξεί λα δηαθνπεί από ην ρξήζηε κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Ζ δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί θαη κεηά ζα _08_023

20 γίλεη επηζηξνθή ζην κελνύ. Δάλ παξνπζηαζηεί θάπνην πξόβιεκα ζηε δηαδηθαζία ζα εκθαληζηεί ην αληίζηνηρν κήλπκα πξηλ ηελ επηζηξνθή ζην κελνύ. Κάπνηνεο θνξέο κπνξεί θάπνην κελνύ λα θαηαιακβάλεη παξαπάλσ από κία νζόλεο. ηελ πεξίπησζε απηή, εάλ πρ ν ρξήζηεο είλαη ζηελ ηειεπηαία γξακκή ηεο πξώηεο ζειίδαο θαη παηήζεη θάησ βειάθη ζα πάεη ζηελ επόκελε. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα εκθαλίδεηαη ζην δεμί κέξνο ηεο νζόλεο έλα από ηα παξαθάησ ηξία ζήκβνια: Έλδεημε όηη ππάξρεη θαη πην θάησ ζειίδα από ηελ ηξέρνπζα. Έλδεημε όηη ππάξρεη θαη πην πάλσ ζειίδα από ηελ ηξέρνπζα. Έλδεημε όηη ππάξρεη θαη πην πάλσ θαη πην θάησ ζειίδα από ηελ ηξέρνπζα. Γηα είζνδν ζε θάπνην κελνύ: Βξηζθόκελνη ζηελ αξρηθή νζόλε θαη παηώληαο ην πιήθηξν (*), επηιέγνληαο κε ηα βέιε πάλσ θάησ (πιήθηξα 2 θαη 8) «ΜΔΝΟΤ ΥΡΖΣΖ Ζ ΔΓΚ.» θαη παηώληαο πάιη (*) βιέπνπκε : ΕΙΑΓΨΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ ΓΙΑ ΕΙΟΔΟ ΣΟ ΜΕΝΟΤ Ο θσδηθόο εγθαηαζηάηε από θαηαζθεπήο είλαη : 9999 αιιά κπνξεί λα αιιάμεη από ηνλ ηερληθό πνπ εγθαζηζηά ηνλ πίλαθα. Πιεθηξνινγώληαο ηνλ θσδηθό εγθαηαζηάηε κπαίλνπκε ζην κελνύ ηερληθνύ θαη βιέπνπκε : ΜΕΝΟΤ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΤΜΒΑΝΣΑ ΚΨΔΙΚΟΙ ΡΤΘΜΙΕΙ ΦΡΟΝΙΣΕ ΖΟΝΕ ΕΞΟΔΟΙ ΤΣΗΜΑ PSTN GSM Μέζσ ηεο επηινγήο «ΤΜΒΑΝΣΑ» κπνξνύκε λα κεδελίζνπκε ηε κλήκε ησλ ζπκβάλησλ. Αλ θάλνπκε ηελ επηινγή ην ζύζηεκα καο δεηάεη επηβεβαίσζε θαη θαηόπηλ ζβήλεη όιεο ηηο θαηαγξαθέο από ηε κλήκε. Μέζσ ηεο επηινγήο «ΚΧΓΗΚΟΗ» κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηνλ θσδηθό εγθαηαζηάηε θαη λα πξνγξακκαηίζνπκε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο από ηνπο θσδηθνύο ρξήζηε _08_023

21 Πξνγξακκαηηζκόο ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θσδηθώλ Αλ κεηά ηελ επηινγή «ΚΧΓΗΚΟΗ» παηήζνπκε (*) θαη επηιέμνπκε «ΑΛΛΑΓΖ ΚΧΓΗΚΟΤ» βιέπνπκε : ΑΛΛΑΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ Μέζσ απηήο ηεο επηινγήο κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηη αθξηβώο ζα κπνξεί λα θάλεη ν θάζε θσδηθόο ρξήζηε. Γίλνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ θσδηθνύ πνπ ζέινπκε λα πξνγξακκαηίζνπκε ή λα αιιάμνπκε ηα δηθαηώκαηα θαη βιέπνπκε : ΑΝΣΙΔΡΑΗ ΚΨΔΙΚΟΤ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΤΙΚΟ ΟΠΛ.-ΑΥΟΠΛ. ΠΑΝΙΚΟ 24 ΨΡΨΝ ΟΠΛΙΜΟ ΑΥΟΠΛΙΜΟ ΟΠΛΙΜΟ ΜΕ ΚΑΘΤΣ. ΕΛΕΓΦΟ PG ΕΛΕΓΦΟ PG Γηα θάζε θσδηθό πξέπεη λα θάλνπκε κηα από ηηο επηινγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην κελνύ νη νπνίεο ζεκαίλνπλ : «ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΟ». Ο θσδηθόο ππάξρεη αιιά δελ θάλεη θακία ελέξγεηα. «ΦΤΗΚΟ ΟΠΛ.-ΑΦΟΠΛ.». Ο θσδηθόο νπιίδεη θαη αθνπιίδεη ηνλ πίλαθα. Κάλνληαο απηή ηελ επηινγή θαη παηώληαο ην (*) πξέπεη λα επηιέμνπκε ηνλ ηνκέα πνπ ζα επεξεάδεη ν θσδηθόο. Δπηιέγνπκε A, B, C ή ABC. Από θαηαζθεπήο όινη νη θσδηθνί είλαη ξπζκηζκέλνη ζε «ΦΤΗΚΟ ΟΠΛΗΜΟ-ΑΦΟΠΛΗΜΟ» θαη ζηνλ ηνκέα ABC. ΠΑΝΗΚΟ 24 ΧΡΧΝ. Ο θσδηθόο δίλεη ζπλαγεξκό παληθνύ ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ηνπ πίλαθα. ΟΠΛΗΜΟ. Ο θσδηθόο νπιίδεη κόλν (δελ αθνπιίδεη) ηνλ πίλαθα άκεζα. Κάλνληαο απηή ηελ επηινγή θαη παηώληαο ην (*) πξέπεη λα επηιέμνπκε ηνλ ηνκέα πνπ ζα επεξεάδεη ν θσδηθόο. Δπηιέγνπκε A, B, C ή ABC. ΑΦΟΠΛΗΜΟ. Ο θσδηθόο αθνπιίδεη κόλν (δελ νπιίδεη) ηνλ πίλαθα. Κάλνληαο απηή ηελ επηινγή θαη παηώληαο ην (*) πξέπεη λα επηιέμνπκε ηνλ ηνκέα πνπ ζα επεξεάδεη ν θσδηθόο. Δπηιέγνπκε A, B, C ή ABC. ΟΠΛΗΜΟ ΜΔ ΚΑΘΤΣ. Ο θσδηθόο νπιίδεη κόλν (δελ αθνπιίδεη) ηνλ πίλαθα κε θαζπζηέξεζε εμόδνπ. Κάλνληαο απηή ηελ επηινγή θαη παηώληαο ην (*) πξέπεη λα επηιέμνπκε ηνλ ηνκέα πνπ ζα επεξεάδεη ν θσδηθόο. Δπηιέγνπκε A, B, C ή ABC. ΡΤΘΜΙΕΙ ΦΡΟΝΟ ΕΙΟΔΟΤ ΦΡΟΝΟ ΕΞΟΔΟΤ ΦΡΟΝΟ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΡΟΝΟ ΕΞ. ΦΡΟΝΟΙ ΕΞΟΔΨΝ ΣΟΜΕΨΝ ΗΦΗΣΙΚΟ ΦΡΟΝΟ ΕΙ. ΗΦΗΣΙΚΟ ΦΡΟΝΟ ΕΞ. ΗΦΟ Ε ΜΕΡΙΚΟ ΟΠΛ. ΟΠΛΙΗ ΦΨΡΙ ΚΨΔΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΕ ΟΠΛ. ΤΣ. ΥΨΣΙΜΟ Ε ΑΔΡΑΝΕΙΑ 2ΠΛΟ ΠΛΗΚΣΡΟ ΠΑΝΙΚΟΤ ΚΑΣΑΓΡ. ΤΜΒ. ΕΞΟΔΨΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΗΔΟΠ. ΕΣΗ. ΕΛΕΓΦΟΤ ΔΛΔΓΥΟ PG. Ο θσδηθόο ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί κία από ηηο ειεγρόκελεο εμόδνπο. Κάλνληαο απηή ηελ επηινγή θαη παηώληαο ην (*) πξέπεη λα επηιέμνπκε ηελ έμνδν πνπ ζα επεξεάδεη ν θσδηθόο. Δπηιέγνπκε Ρ1, Ρ2, Ρ3 ή ΡΔΛΔ. Γεληθέο ξπζκίζεηο Από ην «ΜΔΝΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ» αλ επηιέμνπκε «ΡΤΘΜΗΔΗ» βιέπνπκε : Μέζα απ απηό ην κελνύ κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ όιεο νη γεληθέο παξάκεηξνη ηνπ πίλαθα. «ΥΡΟΝΟ ΔΗΟΓΟΤ». Δίλαη ν ρξόλνο πνπ θαζπζηεξνύλ λα δώζνπλ ζπλαγεξκό νη δώλεο πνπ είλαη ξπζκηζκέλεο ζαλ δώλεο κε θαζπζηέξεζε. Παηώληαο (*) αλνίγεη λέν παξάζπξν όπνπ εκθαλίδεηαη ν ηξέρνλ ρξόλνο εηζόδνπ (30) ζε δεπηεξόιεπηα. Πιεθηξνινγνύκε ην λέν ρξόλν (05-99 ππνρξεσηηθά 2 ςεθία) π.ρ. 0 θαη 9 γηα _08_023

22 δεπηεξόιεπηα. Σν ζύζηεκα θαηαγξάθεη ηελ επηινγή καο θαη επαλέξρεηαη ζην κενύ «ΡΤΘΜΗΔΗ». «ΥΡΟΝΟ ΔΞΟΓΟΤ». Δίλαη ν ρξόλνο από ηελ εηζαγσγή θσδηθνύ όπιηζεο κέρξη λα νπιίζεη θαλνληθά ν ζπλαγεξκόο. Παηώληαο (*) αλνίγεη λέν παξάζπξν όπνπ εκθαλίδεηαη ν ηξέρνλ ρξόλνο εμόδνπ (45) ζε δεπηεξόιεπηα. Πιεθηξνινγνύκε ην λέν ρξόλν (05-99 ππνρξεσηηθά 2 ςεθία) π.ρ. 6 θαη 0 γηα 60 δεπηεξόιεπηα. Σν ζύζηεκα θαηαγξάθεη ηελ επηινγή καο θαη επαλέξρεηαη ζην κελνύ «ΡΤΘΜΗΔΗ». «ΥΡΟΝΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ». Δίλαη ν ρξόλνο γηα ηνλ νπνίν ζα ρηππάεη ε ζεηξήλα από ηε ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη ε ελεξγνπνίεζε θάπνηα ζπζθεπήο ζπλαγεξκνύ. Δπηιέγνπκε 1 ή 2 ιεπηά, παηάκε (*) ην ζύζηεκα αθνύ θαηαγξάςεη ηελ επηινγή καο επηζηξέθεη ζην κελνύ «ΡΤΘΜΗΔΗ». «ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΥΡΟΝΟ ΔΞ.» Δίλαη ν ρξόλνο πνπ πξνζηίζεηαη ζην ρξόλν εμόδνπ αλ ν πίλαθαο νπιίζεη κε θσδηθό επηπιένλ θαζπζηέξεζε ή από δώλε επόκελεο θαζπζηέξεζεο. «ΥΡΟΝΟΗ ΔΞΟΓΧΝ ΣΟΜΔΧΝ». Μ απηή ηελ επηινγή ξπζκίδνπκε αλ ζα έρνπλ ρξόλν εμόδνπ νη ηνκείο (A, B, C). Πξέπεη λα απαληήζνπκε κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ γηα θάζε ππνηνκέα. «ΖΥΖΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟ ΔΗ.» Δπηιέγνπκε αλ ζα ερεί ην ελζσκαησκέλν buzzer ηα δεπηεξόιεπηα ηνπ ρξόλνπ εηζόδνπ. «ΖΥΖΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟ ΔΞ.» Δπηιέγνπκε αλ ζα ερεί ην ελζσκαησκέλν buzzer ηα δεπηεξόιεπηα ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ. «ΖΥΟ Δ ΜΔΡΗΚΟ ΟΠΛ.» Δπηιέγνπκε αλ ζα ερεί ην ελζσκαησκέλν buzzer ηα δεπηεξόιεπηα ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ ζε πεξίπησζε κεξηθνύ νπιηζκνύ (νπιηζκνύ ηνκέα Α, Β ή C). «ΟΠΛΗΖ ΥΧΡΗ ΚΧΓΗΚΟ» Δπηιέγνπκε αλ ην ζύζηεκα ζα κπνξεί λα νπιίζεη ρσξίο θσδηθό, κε ηε ρξήζε ησλ πιήθηξσλ A. B. C. ABC. Ζ επηινγή επεξεάδεη κόλν ηνλ νπιηζκό, γηα ηνλ αθνπιηζκό πάληα ρξεηάδεηαη θσδηθόο. «ΔΝΓΔΗΚΣΔ ΟΠΛ. ΤΣ.». Έρνπκε 2 επηινγέο «ΒΖΣΟ» ή «ΑΝΑΜΜΔΝΟ». Βάδεη ζε αλάινγε θαηάζηαζε ηα 4 ελδεηθηηθά LEDs όηαλ ν πίλαθαο είλαη νπιηζκέλνο. Σα ελδεηθηηθά είλαη αλακέλα ππνρξεσηηθά όηαλ ν πίλαθαο είλαη αθνπιηζκέλνο. «ΦΧΣΗΜΟ Δ ΑΓΡΑΝΔΗΑ» Αθνξά ηνλ θσηηζκό ηεο νζόλεο θαη ησλ πιήθηξσλ θαηάζηαζε αδξάλεηαο. Δίλαη ε θαηάζηαζε όπνπ δελ ππάξρεη θάπνην ζπκβάλ θαη δελ έρεη παηεζεί γηα 30 δεπηεξόιεπηα θάπνην πιήθηξν. Έρνπκε 3 επηινγέο. ΠΑΝΣΑ ΚΛΔΗΣΟ, ΜΟΝΟ ΣΖΝ ΑΦΟΠΛΗΖ πνπ ζεκαίλεη θιεηζηόο ζε νπιηζκέλν ζύζηεκα θαη αλνηρηόο ζε αθνπιηζκέλν θαη ΠΑΝΣΑ ΑΝΟΗΥΣΟ. «2ΠΛΟ ΠΛΖΚΣΡΟ ΠΑΝΗΚΟΤ» Δπηιέγνπκε αλ ζα παξάγεηαη ζπλαγεξκόο παληθνύ από ην πιεθηξνιόγην. Αλ επηιέμνπκε ΝΑΗ, παηώληαο θαη θξαηώληαο παηεκέλα γηα 2 δεπηεξόιεπηα ηα πιήθηξα C θαη AΒC παξάγεηαη ζπλαγεξκόο παληθνύ. «ΚΑΣΑΓΡ. ΤΜΒ. ΔΞΟΓΧΝ». Δπηιέγνπκε αλ ζα θαηαγξάθνληαη νη θαηαζηάζεηο ησλ εμόδσλ (Ρ1, Ρ2, Ρ3 θαη ΡΔΛΔ) ζαλ μερσξηζηά ζπκβάληα. «ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ» Δπηιέγνληαο ΝΑΗ, όιεο νη δώλεο πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί κε δπλαηόηεηα παξάθακςεο (δεο πξνγξακκαηηζκό δσλώλ), αλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο όπιηζεο είλαη ελεξγνπνηεκέλεο (π.ρ. έλα παξάζπξν αλνηρηό) παξαθάκπηνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα. Όηαλ νη δώλεο απελεξγνπνηεζνύλ (π.ρ. έθιεηζε ην παξάζπξν) γίλνληαη απηόκαηα ελεξγέο. Αλ επηιέμνπκε ΟΥΗ ην ζύζηεκα αλ ππάξρνπλ ελεξγνπνηεκέλεο δώλεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο όπιηζεο ζα δεηήζεη επηβεβαίσζε παξάθακςεο γηα θάζε κηα ελεξγνπνηεκέλε δώλε. «ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΤΡΜΑΣΟΤ» Δπηιέγνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ ζα θάλεη ην πιήθηξν ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ (αλ ππάξρεη) κεηαμύ ΟΛΠΗΜΟ-ΑΦΟΠΛΗΜΟ θαη ΠΑΝΗΚΟ. «ΗΔΟΠ. ΕΣΗ. ΕΛΕΓΦΟΤ» Επιλέγουμε αν θα παράγει το ςύςτημα ςήμα ςφάλματοσ μετά από 1 χρόνο για υπενθύμιςη ανάγκησ τεχνικού ελέγχου _08_023

23 Πξνγξακκαηηζκόο απηνκαηνπνηεκέλσλ νπιηζκώλ-αθνπιηζκώλ Δπόκελε επηινγή ζην ΜΔΝΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ είλαη ε επηινγή «ΥΡΟΝΗΣΔ». Μέζσ απηήο ηεο επηινγήο κπνξνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε κέρξη 10 απηόκαηεο δηαδηθαζίεο όπιηζεο ή αθόπιηζεο όινπ ή κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηιέγνληαο ινηπόλ «ΥΡΟΝΗΣΔ» βιέπνπκε : ΦΡΟΝΙΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΝΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΦΡΟΝΙΣΗ Ζ επηινγή «ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο δηαδηθαζίαο. Όηαλ επηιέγνπκε ην κελνύ απηό, έρεη ζεκαζία εάλ ν θέξζνξαο ζα πάεη ζηελ αιιαγή ή ζηε δηαγξαθή ρξνληζηή, βιέπε ηνπο ρξνληζηέο ζην κελνύ θπξίνπ ρξήζηε. Δπηιέγνληαο κε ηα βέιε πάλσ θαη θάησ «ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» θαη παηώληαο ην πιήθηξν (*) βιέπνπκε : ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΝΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ Δπηιέγνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ ρξνληζηή πνπ ζέινπκε λα αιιάμνπκε ή λα δεκηνπξγήζνπκε θαη βιέπνπκε : ΑΛΛΑΓΗ ΨΡΑ ^ 12: 00 Πιεθηξνινγνύκε ηελ ώξα θαη ηα ιεπηά πνπ ζέινπκε λα ελεξγεί ν ρξνληζηήο θαη βιέπνπκε : ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δπηιέγνπκε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο πνπ ζέινπκε λα ιεηηνπξγεί ν ρξνληζηήο. Αλ επηιέμνπκε «ΚΑΘΔ ΜΔΡΑ» ζα ιεηηνπξγεί όιεο ηηο εκέξεο. Παηάκε ην πιήθηξν (*) θαη βιέπνπκε : Κάλνπκε ηελ επηινγή ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζέινπκε λα θάλεη ν ρξνληζηήο θαη παηάκε ην πιήθηξν (*). Σν ζύζηεκα καο εηδνπνηεί όηη ε δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε κε επηηπρία _08_023

24 ηε κλήκε ζπκβάλησλ ε απηόκαηε όπιηζε ή αθόπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξάθεηαη θαλνληθά κε ηελ επηζήκαλζε όηη ηελ ελέξγεηα ηελ έθαλε ν timer. Σέινο αλ ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε θάπνηνλ ρξνληζηή επηιέγνπκε «ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» θαη βιέπνπκε: ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΦΡΟΝΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ Πιεθηξνινγνύκε ηνλ αξηζκό ηνπ ρξνληζηή πξνο δηαγξαθή. - - Πξνγξακκαηηζκόο δσλώλ ην ΜΔΝΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ επόκελε επηινγή είλαη ε «ΕΧΝΔ» κέζα από ην νπνίν ξπζκίδνπκε ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ δσλώλ. Δπηιέγνληάο ηελ βιέπνπκε αξρηθά γηα 2 δεπηεξόιεπηα ην όλνκα ηεο δώλεο θαη ζηε ζπλέρεηα: ΕΠΙΛΕΞΣΕ ΖΨΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ Δπηιέγνπκε κηα δώλε θαη κεηά από ιίγν βιέπνπκε δηαδνρηθά όια ηα κελνύ γηα ηε ξύζκηζή ηεο. ε θάζε κελνύ ν θέξζνξαο βξίζθεηαη ζηελ ζέζε ηεο ηξέρνπζαο ξύζκηζεο. Έρνπκε ινηπόλ θαη αξράο ην κελνύ «ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΕΧΝΖ» πνπ καο δίλεη ηηο παξαθάησ επηινγέο : «ΑΠΔΝΔΡΓ. OFF». Ζ δώλε δελ ιεηηνπξγεί θαη θαλέλα ζήκα ζπλαγεξκνύ ή ζθάικαηνο δελ ζα πάξνπκε απ απηή. απηή ηελ θαηάζηαζε βξίζθνληαη όιεο νη δώλεο πνπ δελ ππάξρνπλ θπζηθά πάλσ ζην ζύζηεκα (π.ρ δώλεο αλ δελ ππάξρεη θάξηα επέθηαζεο δσλώλ). Μηα επηινγή είλαη λα βάδνπκε ζ απηή ηελ θαηάζηαζε ηηο δώλεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη. «ΕΧΝΖ ΜΔ ΚΑΘΤΣ.». Ζ δώλε ζα δώζεη ζπλαγεξκό κε θαζπζηέξεζε εηζόδνπ. Δπηινγή γηα ηε δώλε ηεο καγλεηηθήο ζηελ πόξηα εηζόδνπ θαη γηα ηηο δώλεο κε ηα ξαληάξ πνπ ζα αληρλεύζνπλ ην ρξήζηε κέρξη λα θηάζεη ζην πιεθηξνιόγην θαη λα αθνπιίζεη ην ζύζηεκα. «ΕΧΝΖ ΥΧΡΗ ΚΑΘΤΣ.». Ζ δώλε ζα δώζεη άκεζν ζπλαγεξκό. Δπηινγή γηα ηηο δώλεο ησλ ξαληάξ θαη ησλ καγλεηηθώλ ζε όινπο ηνπο άιινπο ρώξνπο. «ΠΑΝΗΚΟΤ». Ζ δώλε απηή ζα δώζεη άκεζν ζπλαγεξκό αθόκα θαη αλ ν πίλαθαο είλαη αθνπιηζκέλνο θαη ζα παξάγεη κήλπκα ζπλαγεξκνύ παληθνύ αλ ππάξρεη ηειεθσλεηήο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δώλεο κε κπνπηόλ παληθνύ. «ΠΤΡΚΑΗΑ». Ζ δώλε απηή ζα δώζεη άκεζν ζπλαγεξκό αθόκα θαη αλ ν πίλαθαο είλαη αθνπιηζκέλνο θαη ζα παξάγεη κήλπκα ζπλαγεξκνύ θσηηάο αλ ππάξρεη ηειεθσλεηήο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δώλεο κε αληρλεπηέο θαπλνύ ή ζεξκόηεηαο. «ΗΧΠΖΛΟ». Ζ δώλε ζα δώζεη άκεζν ζησπειό ζπλαγεξκό. Θα ελεξγνπνηήζεη δειαδή ηνλ ηειεθσλεηή αιιά όρη ηηο ζεηξήλεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δώλεο κε κπνπηόλ παληθνύ πνπ ηα ρεηξίδεηαη άλζξσπνο πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ππό απεηιή όηαλ ηα ρξεζηκνπνηήζεη. «ΔΠΟΜΔΝΖ ΚΑΘΤΣ.». Ζ δώλε απηή, αλ ελεξγνπνηεζεί ζα νπιίζεη ην ζύζηεκα κε ην ρξόλν εμόδνπ ζπλ ηνλ επηπιένλ ρξόλν εμόδνπ _08_023

25 «ΣΟΜΔΑ ΟΠΛΗΖ». Ζ δώλε όηαλ ελεξγνπνηεζεί ζα νπιίζεη ηνλ πίλαθα ή έλα ηνκέα ηνπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα νπιίδεη ν πίλαθαο κέζσ θάπνηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο όπσο BMS ή ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο. Ζ δώλε ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε κηα θαλνληθά θιεηζηή επαθή ξειέ ηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο. «ΣΟΜΔΑ ΑΦΟΠΛΗΖ». Ζ δώλε όηαλ ελεξγνπνηεζεί ζα αθνπιίζεη ηνλ πίλαθα ή έλα ηνκέα ηνπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αθνπιίδεη ν πίλαθαο κέζσ θάπνηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο όπσο BMS ή ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο. Ζ δώλε ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε κηα θαλνληθά θιεηζηή επαθή ξειέ ηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο. «ΣΟΜΔΑ ΟΠΛ. ΑΦΟΠΛ.». Ζ δώλε όηαλ ελεξγνπνηεζεί ζα αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πίλαθα ή έλα ηνκέα ηνπ από νπιηζκέλν ζε αθνπιηζκέλν θαη αλάπνδα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα νπιίδεη θαη λα αθνπιίδεη ν πίλαθαο κέζσ θάπνηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο όπσο BMS ή ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο. Ζ δώλε ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε κηα θαλνληθά θιεηζηή επαθή ξειέ ηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο. «ΔΛΔΓΥΟ PG». Ζ δώλε γηα όζε ώξα είλαη ελεξγνπνηεκέλε ζα ελεξγνπνηείηαη θαη ε έμνδνο ηελ νπνία ειέγρεη. «ΣΑΜΠΔΡ». Ζ δώλε ζα δώζεη άκεζν ζπλαγεξκό αθόκα θαη αλ ν πίλαθαο είλαη αθνπιηζκέλνο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ δώλε γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ΣΑΜΠΔΡ ηεο εμσηεξηθήο ζεηξήλαο θαη άιισλ ζπζθεπώλ. «ΡΑΝΣΑΡ ΓΤΟ ΠΑΛΜΧΝ». Δηδηθή ξύζκηζε δώλεο γηα ηελ απνθπγή ςεύηηθσλ ζπλαγεξκώλ. ηε δώλε απηή πξέπεη λα ζπλδεζνύλ κόλν ξαληάξ. Με ηνλ πίλαθα νπιηζκέλν ιεηηνπξγεί κε ηνλ παξαθάησ ηξόπν : Αλ πάξεη ην πξώην ζήκα ζπλαγεξκνύ απ απηή ηε δώλε πεξηκέλεη 5 ιεπηά. Αλ κέζα ζ απηά πάξεη θαη δεύηεξν από νπνηαδήπνηε δώλε δίλεη ζπλαγεξκό. Αλ κέζα ζε 5 ιεπηά δελ πάξεη δεύηεξν ζήκα ζεσξεί όηη ην πξώην ζήκα ήηαλ ςεπδήο ζπλαγεξκόο θαη ην απνξξίπηεη. Αθνύ ηειεηώζνπκε κε ηελ επηινγή ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα επηιέμνπκε ηνκέα (A,B, C). Αλ ζέινπκε λα ιεηηνπξγνύκε ηνλ πίλαθα ζαλ εληαίν ζύζηεκα δελ έρεη ζεκαζία απηή ε επηινγή. Δπόκελε επηινγή είλαη ε «ΚΟΤΓΟΤΝΗ ΕΧΝΖ». Αλ εδώ επηιέμνπκε ΝΑΗ όηαλ ν πίλαθαο είλαη αθνπιηζκέλνο θαη ελεξγνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δώλε ζα ερήζεη ην buzzer ησλ πιεθηξνινγίσλ. Μπνξνύκε π.ρ. λα ελεξγνπνηήζνπκε ην θνπδνύλη γηα ηε δώλε ηεο καγλεηηθήο επαθήο ηεο εμώπνξηαο ζε έλα θαηάζηεκα θαη λα ερεί ην buzzer θάζε θνξά πνπ κπαίλεη πειάηεο. Με ηελ επόκελε επηινγή, «ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ» επηιέγνπκε αλ ε δώλε κπνξεί λα παξαθακθζεί είηε κε ρεηξνθίλεην είηε κε απηόκαην ηξόπν. Απηή ε επηινγή είλαη ΝΑΗ ζε όιεο ηηο δώλεο από θαηαζθεπήο. Δπηιέγνπκε ΟΥΗ κόλν ζε πνιύ θξίζηκεο δώλεο (π.ρ. δώλε κε καγλεηηθή ρξεκαηνθηβσηίνπ) ώζηε λα κελ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ην ζύζηεκα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δώλε ελεξγνπνηεκέλε. Με ηελ επόκελε επηινγή «ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΖ ΟΠΛΗΖ» έρνπκε 2 δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο. Αλ δηαιέμνπκε ΝΑΗ, ε δώλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπιηζκνύ είλαη ελεξγνπνηεκέλε (π.ρ. παξάζπξν αλνηρηό) ην ζύζηεκα ζα νπιίζεη ρσξίο λα ιακβάλεη ππ όςε ηνπ απηή ηε δώλε, ε δώλε απηή κπαίλεη ζην ζύζηεκα κόιηο έξζεη ζε θαλνληθή θαηάζηαζε ( π.ρ. θιείζεη ην παξάζπξν). Όηαλ ε δώλε απελεξγνπνηεζεί (π.ρ. έθιεηζε ην παξάζπξν) ε δώλε κπαίλεη απηόκαηα ζην ζύζηεκα θαη γίλεηαη ελεξγή. Α δηαιέμνπκε ΟΥΗ, ε δώλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπιηζκνύ είλαη ελεξγνπνηεκέλε (π.ρ. παξάζπξν αλνηρηό) θαη έρεη επηιεγεί ε απηόκαηε παξάθακςε ην ζύζηεκα ζα καο απαληήζεη όηη δελ είλαη δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε. Γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο επηινγέο επηιέγνληαο ηξόπν ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΕΧΝΖ ν πίλαθαο βάδεη απηόκαηα ηελ ζσζηόηεξε επηινγή. Καιά είλαη αλ ν ηερληθόο δελ ζέιεη θάηη εηδηθό λα κελ αιιάδεη απηέο ηηο πξνεπηινγέο. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΔΟΤ P1 P2 P3 ΡΕΛΕ Πξνγξακκαηηζκόο εμόδσλ Ζ επόκελε επηινγή ζην κελνύ ηερληθνύ είλαη ε «ΔΞΟΓΟΗ». Μέζα από εδώ κπνξνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε ηνλ ηξόπν πνπ ζα _08_023

26 ιεηηνπξγεί ε θάζε κία από ηηο εμόδνπο Ρ1, Ρ2, Ρ3 θαη ΡΔΛΔ. Όηαλ ιέκε όηη ε έμνδνο είλαη ελεξγνπνηεκέλε ελλννύκε όηη έρεη 12V ή όηη ην ΡΔΛΔ έρεη ιεηηνπξγήζεη θαη απελεξγνπνηεκέλε όηη έρεη 0 ή όηη ην ΡΔΛΔ είλαη ζε εξεκία. Αλ παηήζνπκε (*) επηιέμνπκε ηελ έμνδν θαη παηήζνπκε μαλά (*) έρνπκε ηηο παξαθάησ επηινγέο : «ΑΠΔΝΔΡΓ. OFF». Ζ έμνδνο δελ ιεηηνπξγεί «Χ ΔΗΡΖΝΑ». Δλεξγνπνηεί ηελ εμσηεξηθή ζεηξήλα (κέζσ ηεο θιέκκαο START) κε ζεηηθή ινγηθή. Έρεη 0 ζε εξεκία θαη 12V ζε ζπλαγεξκό. Από θαηαζθεπήο έηζη είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ε έμνδνο Ρ1. «Δ ΤΝΑΓΔΡΜΟ». Δλεξγνπνηείηαη όηαλ έρνπκε ζπλαγεξκό από δώλε πξνγξακκαηηζκέλε ζαλ : ΕΧΝΖ ΜΔ ΚΑΘΤΣ. ΕΧΝΖ ΥΧΡΗ ΚΑΘΤΣ. ΔΠΟΜΔΝΖ ΚΑΘΤΣ. ΣΑΜΠΔΡ ΡΑΝΣΑΡ ΓΤΟ ΠΑΛΜΧΝ. «Δ ΠΤΡΚΑΗΑ». Δλεξγνπνηείηαη όηαλ έρνπκε ζπλαγεξκό από δώλε ΠΤΡΚΑΗΑ. «Δ ΠΑΝΗΚΟ». Δλεξγνπνηείηαη όηαλ έρνπκε ζπλαγεξκό από δώλε ΠΑΝΗΚΟΤ. «Δ ΦΑΛΜΑ». Δλεξγνπνηείηαη όηαλ έρνπκε νπνηνδήπνηε ζθάικα. «Δ ΟΠΛΗΖ». Δλεξγνπνηείηαη όηαλ ν πίλαθαο είλαη νπιηζκέλνο. «ΦΛΑ». Παξάγεη ηξείο κηθξήο δηάξθεηαο παικνύο θαηά ηελ όπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έλαλ κεγάιεο θαηά ηελ αθόπιηζε. Μπνξεί λα ζπλδεζεί ζηελ είζνδν FLASH ή FL ηεο εμσηεξηθήο ζεηξήλαο. Δίλαη ρξήζηκν όηαλ ην ζύζηεκα ελεξγνπνηείηαη από ηειερεηξηζηήξην. Από θαηαζθεπήο έηζη είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ε έμνδνο Ρ3. «ΥΔΗΡΟΚ. ON OFF». Δλεξγνπνηείηαη κόλν ρεηξνθίλεηα από ην πιεθηξνιόγην ή από δώλε πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ζαλ δώλε ΔΛΔΓΥΟ PG. Από θαηαζθεπήο έηζη είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ε έμνδνο ΡΔΛΔ. «ΚΑΣΑΣΑΖ AC». Δλεξγνπνηείηαη όηαλ ππάξρεη έιιεηςε AC ηάζεο ζηνλ πίλαθα. «ΣΡΟΦΟΓ. ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ». Καηάιιειε γηα ηελ ηξνθνδνζία αληρλεπηώλ θαπλνύ θαη ζεξκόηεηαο. Έρεη κόληκα ηάζε 12V πνπ δηαθόπηεηαη γηα 5 δεπηεξόιεπηα κεηά από θάζε αθόπιηζε. Από θαηαζθεπήο έηζη είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ε έμνδνο Ρ2. «Δ ΗΧΠΖΛΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟ». Δλεξγνπνηείηαη όηαλ έρνπκε ζπλαγεξκό από δώλε ΗΧΠΖΛΟ. Πξνγξακκαηηζκόο γεληθώλ παξακέηξσλ ζπζηήκαηνο Δπόκελε επηινγή ηνπ κελνύ ηερληθνύ είλαη ε επηινγή «ΤΣΖΜΑ». Μέζα απ απηή ηελ επηινγή ξπζκίδνπκε δηάθνξεο γεληθέο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο: «ΡΤΘΜΗΖ ΓΗΔΤΘ. ΤΚ.». Αιιαγή ηεο δηεύζπλζεο ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Από θαηαζθεπήο θάζε πιεθηξνιόγην BS-466 έρεη δηεύζπλζε 2. Αλ έρνπκε 1 πιεθηξνιόγην ζην ζύζηεκα δελ ππάξρεη ιόγνο αιιαγήο ηεο δηεύζπλζεο. Αλ έρνπκε όκσο πεξηζζόηεξα θάζε έλα πξέπεη λα έρεη ηελ δηθή ηνπ δηεύζπλζε γηα λα κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζσζηά από ην ζύζηεκα. «ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΠΛΖΚΣ/ΓΗΧΝ». Αλ παηήζνπκε (*) ην ζύζηεκα εθηειεί αλίρλεπζε πιεθηξνινγίσλ θαη καο εκθαλίδεη ζε πίλαθα ηα πιεθηξνιόγηα πνπ αληρλεύηεθαλ. «ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΔΠΔΚΣΑΔΧΝ». Αληρλεύεη απηόκαηα ηηο θάξηεο επέθηαζεο. Πξέπεη λα εθηειεζηεί θάζε θνξά πνπ ζηνλ πίλαθα ζπλδέεηαη κηα από ηηο θάξηεο δσλώλ, GSM ηειεθσλεηήο ή PSTN ηειεθσλεηήο. «ΔΡΓΟΣ/ΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ». Δπαλαθέξεη ηηο εξγνζηαζηαθέο ΤΣΗΜΑ PΤΘΜΙΗ ΔΙΕΤΘ. ΤΚ. ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΠΛΗΚΣ/ΓΙΨΝ ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΕΠΕΚΣΑΕΨΝ ΕΡΓΟΣ/ΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΥΟΡΣΨΗ ΡΤΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΗΙΟ ΕΛΕΓΦΟ ΟΚ ξπζκίζεηο ζηνλ πίλαθα (βιέπε ζει 12). «ΦΟΡΣΧΖ ΡΤΘΜ. ΠΗΝΑΚΑ». ηε κλήκε ηνπ πίλαθα ππάξρνπλ έηνηκεο έμη νκάδεο ξπζκίζεσλ γηα λα γίλνπλ εύθνια θάπνηεο απιέο θαη ζπλεζηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο. Μ απηή ηελ επηινγή κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ην ζύζηεκα ζε κία απ απηέο. Γηα πεξηγξαθή ησλ νκάδσλ ξπζκίζεσλ αλαηξέμηε ζηε ζειίδα 12. «ΔΣΖΗΟ ΔΛΔΓΥΟ ΟΚ». Μεδελίδεη ην κεηξεηή εηήζηνπ ειέγρνπ. Αλ παηήζνπκε (*) ε εηδνπνίεζε εηήζηνπ ειέγρνπ ζα εκθαληζηεί κεηά από 365 εκέξεο _08_023

27 Πξνγξακκαηηζκόο θάξηαο ηειεθσλεηή PSTN BS-465 Ζ είζνδνο ζην κελνύ ηνπ PSTN επηηξέπεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη θαηαρσξεκέλν PSTN ζην ζύζηεκα (βιέπε κελνύ «ΤΣΖΜΑ» «ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΔΠΔΚΣΑΔΧΝ»). ΔΕΝ ΤΠΑΡΦΕΙ PSTN Δάλ δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην κελνύ ηνπ PSTN εκθαλίδεηαη ε δίπια νζόλε. ΠΙΕΣΕ # ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ PSTN ΣΗΛΕΥΨΝΑ ΚΛΗΗ ΑΝΣΙΔΡΑΗ ΕΙ. ΚΛΗΗ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗΛ. ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΣΡΟ ΛΗΧΗ ΗΜΑΣΨΝ Δάλ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην κελνύ ηνπ PSTN εκθαλίδεηαη ε δίπια νζόλε. «ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΚΛΖΖ». Απηό ην κελνύ καο επηηξέπεη λα απνζεθεύζνπκε ζηε κλήκε θάπνηνλ ηειεθσληθό αξηζκό θαη λα ηνπ απνδώζνπκε ηηο ηδηόηεηεο πνπ επηζπκνύκε. ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖΛΔΦ. ΑΡΗΘ. ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΠΟ 1 ΔΧ 6 - Μπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε έσο 6 ηειεθσληθνύο αξηζκνύο είηε ζηαζεξήο είηε θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηνπηθνύο ή δηεζλείο. πλεπώο ε πξώηε επηινγή πνπ πξέπεη λα θάλνπκε όηαλ επηιέμνπκε ην κελνύ απηό είλαη πνηνο αξηζκόο είλαη απηόο πνπ ζα παξακεηξνπνηήζνπκε. Δπηιέγνπκε ινηπόλ από 1 έσο 6. Αθνύ επηιέμνπκε ην πνην από ηα 6 ηειεθσληθά λνύκεξα ζα παξακεηξνπνηήζνπκε, εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζόλε: Δθόζνλ δηαιέμνπκε θαη ηε ξύζκηζε απηή, εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζόλε. ΚΛΗΗ Ε ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΙ ΥΑΛΜΑ ΜΟΝΟ ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΜΟΝΟ ΥΑΛΜΑ ΜΟΝΟ ΠΑΝΙΚΟ + ΥΨΣΙΑ ΜΟΝΟ ΣΑΜΠΕΡ ΜΟΝΟ Ε ΕΛΛΕΙΧΗ ΔΕΗ Δδώ επηιέγνπκε ζε πνηα ζπκβάληα ζα εηδνπνηείηαη ν ηξέρσλ ηειεθσληθόο αξηζκόο. Οη επηινγέο είλαη παξαπάλσ από απηέο πνπ θαίλνληαη δίπια, αιιά κπνξεί θαλείο λα ηηο δεη όιεο κόλν κέζα από ην ινγηζκηθό PC-468 γηα Ζ/Τ πνπ ζπλνδεύεη ηνλ πίλαθα BS-468. εκεηώλεηαη όηη γηα ην ιόγν όηη δελ είλαη νξαηέο όιεο νη επηινγέο, ην ζπγθεθξηκέλν κελνύ είλαη από ηα πνιύ ιίγα πνπ ν θέξζνξαο δελ «θάζεηαη» ζηελ επηιεγκέλε ξύζκηζε, αιιά πεγαίλεη πάληα ζηελ πξώηε επηινγή. Αθνύ ινηπόλ έρνπλ γίλεη όιεο νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο, ήξζε ε ώξα λα θαηαρσξήζνπκε θαη ην ηειεθσληθό λνύκεξν. ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟΤ Α: ΕΠΙΒΕΒΑΙΨΗ Β: ΑΚΤΡΨΗ C: ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΟΛΨΝ Λόγσ ηνπ όηη ην * θαη ε # κπνξνύλ λα είλαη κέξνο ηνπ ηειεθσληθνύ αξηζκνύ, ε θαηαρώξεζε γίλεηαη κε ην πιήθηξν Α, ε αθύξσζε κε ην πιήθηξν Β θαη κε ην C ηέινο, θαζαξίδεηαη ην εκθαληδόκελν λνύκεξν (θαη γεκίδεη όιν κε παύιεο) θαη ν θέξζνξαο επαλέξρεηαη ζην πξώην ςεθίν _08_023

28 εκεηώλεηαη όηη γηα λα ζεσξεζεί έγθπξν ην πάηεκα ησλ πιήθηξσλ Α, Β θαη C, ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ παηεκέλα γηα έλα δεπηεξόιεπην. ΑΝΣΙΔΡΑΗ ΕΙ. ΚΛΗΗ NA ΜΗΝ ΑΠΑΝΣΑΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 5 ΔΕΤΣΕΡ. ΜΕΣΑ ΑΠΟ 10 ΔΕΤΣΕΡ. ΜΕΣΑ ΑΠΟ 15 ΔΕΤΣΕΡ. ΜΕΣΑ ΑΠΟ 20 ΔΕΤΣΕΡ. ΜΕΣΑ ΑΠΟ 25 ΔΕΤΣΕΡ. ΜΕΣΑ ΑΠΟ 30 ΔΕΤΣΕΡ. ΜΕΣΑ ΑΠΟ 40 ΔΕΤΣΕΡ. ΜΕΣΑ ΣΗ 2 Η ΚΛΗΗ «ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΔΗ. ΚΛΖΖ». Ο ηξόπνο πνπ ην PSTN ζα ρεηξίδεηαη κία εηζεξρόκελε θιήζε. Οη πηζαλέο πεξηπηώζεηο είλαη «ΝΑ ΜΖΝ ΑΠΑΝΣΑΔΗ» ή «ΜΔΣΑ ΑΠΟ 5 ΓΔΤΣΔΡ.», θαζώο θαη 10, 15, 20, 25, 30 ή 40 δεπηεξόιεπηα κεηά, ελώ ππάξρεη θαη ε επηινγή λα απαληάεη κεηά ηε δεύηεξε θιήζε. Δίλαη πξνθαλέο όηη εάλ επηιερηεί ε πξώηε πεξίπησζε, ηόηε ην PSTN δελ κπνξεί λα δερηεί απνκαθξπζκέλεο εληνιέο κέζσ θιήζεσλ. Δπίζεο ζε όηη αθνξά ηηο άιιεο επηινγέο ε θιήζε ζα απαληεζεί. ηελ «ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΛ» επηιέγνπκε εάλ ην ΚΛ (Κέληξν Λήςεο ΚΕΝΣΡΟ ΛΗΧΗ ΗΜΑΣΨΝ εκάησλ) ζα είλαη ελεξγνπνηεκέλν ή απελεξγνπνηεκέλν, ζην «ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΚΛ» κπνξνύκε λα εηζάγνπκε ηνλ ηειεθσληθό ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛ αξηζκό ηνπ ΚΛ θαη ζην «ID ΠΙΝΑΚΑ, 0-9 & B-F» λα εηζάγνπκε ην ΣΗΛΕΥΨΝΟ ΚΛ ID ηνπ πίλαθα ζπλαγεξκνύ, κε έγθπξα ςεθία ηνπο αξηζκνύο από 0 ID ΠΙΝΑΚΑ, 0-9 & B-F έσο 9 θαη ηα γξάκκαηα από B έσο F. ηε ζπλέρεηα ζην κελνύ ΤΜΒΑΝΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ «ΤΜΒΑΝΣΑ ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ» επηιέγνπκε ζε πνηα ζπκβάληα ζα ΕΛΕΓΦΟ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ εηδνπνηείηαη ην ΚΛ, ζηνλ «ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ» κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηνλ πίλαθα λα κελ θάλεη θαζόινπ έιεγρν επηθνηλσλίαο ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ κε ην ΚΛ, ή λα θάλεη αλά 4, 8 θαη 24 ώξεο θαη ηέινο ζηε «ΓΟΚΗΜΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ» λα μεθηλήζνπκε κία δνθηκή επηθνηλσλίαο κε ην ΚΛ άκεζα θαη κέζα ζε ιίγα δεπηεξόιεπηα λα έρνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο επηθνηλσλίαο. Πξνγξακκαηηζκόο θάξηαο ηειεθσλεηή GSM BS-464 Ζ είζνδνο ζην κελνύ ηνπ GSM επηηξέπεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη θαηαρσξεκέλν GSM ζην ζύζηεκα (βιέπε κελνύ «ΤΣΖΜΑ» «ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΔΠΔΚΣΑΔΧΝ»). ΔΕΝ ΤΠΑΡΦΕΙ GSM Δάλ δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην κελνύ ηνπ GSM εκθαλίδεηαη ε δίπια νζόλε. ΠΙΕΣΕ # ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ GSM ΣΗΛΕΥΨΝΑ ΚΛΗΗ ΑΝΣΙΔΡΑΗ ΕΙ. ΚΛΗΗ ΕΙΑΓΨΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ SIM ΕΝΕΡΓ ΑΠΟΜΑΚΡ ΠΡΟΒ Δάλ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην κελνύ ηνπ GSM εκθαλίδεηαη ε δίπια νζόλε. «ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΚΛΖΖ». Απηό ην κελνύ καο επηηξέπεη λα απνζεθεύζνπκε ζηε κλήκε θάπνηνλ ηειεθσληθό αξηζκό θαη λα ηνπ απνδώζνπκε ηηο ηδηόηεηεο πνπ επηζπκνύκε _08_023

29 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΛΕΥ. ΑΡΙΘ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ 1 ΕΨ 6 - Μπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε έσο 6 ηειεθσληθνύο αξηζκνύο είηε ζηαζεξήο είηε θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηνπηθνύο ή δηεζλείο. πλεπώο ε πξώηε επηινγή πνπ πξέπεη λα θάλνπκε όηαλ επηιέμνπκε ην κελνύ απηό είλαη πνηνο αξηζκόο είλαη απηόο πνπ ζα παξακεηξνπνηήζνπκε. Δπηιέγνπκε ινηπόλ από 1 έσο 6. Αθνύ επηιέμνπκε ην πνην από ηα 6 ηειεθσληθά λνύκεξα ζα παξακεηξνπνηήζνπκε, εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζόλε: SMS ΚΛΗΗ ΚΛΗΗ ΚΑΙ SMS MONO ΚΛΗΗ MONO SMS Δδώ ινηπόλ κπνξνύκε λα επηιέμνπκε εάλ ζε επηιεγκέλα ζπκβάληα ην GSM ζα θαιεί θαη ζα ζηέιλεη SMS ζην ζπγθεθξηκέλν αξηζκό, εάλ κόλν ζα ηνλ θαιεί ή εάλ κόλν ζα ηνπ ζηέιλεη SMS. πλίζηαηαη ε ρξήζε ησλ SMS θαη όρη ησλ θιήζεσλ γηα ηηο εηδνπνηήζεηο, αθνύ κπνξεί λα ππάξρεη πιήξεο ειεγμηκόηεηα ησλ ρξεώζεσλ (ζηηο θιήζεηο κπνξεί λα ππάξρεη πξνώζεζε πξνο απηόκαην ηειεθσλεηή). Δπίζεο ε ρξήζε ησλ SMS είλαη πνιύ πην απιή ζε ζρέζε κε ηηο θιήζεηο. Αθνύ ινηπόλ θάλνπκε ηελ επηινγή καο θαη ζην παξαπάλσ κελνύ, εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζόλε: ΕΝΕΡΓ ΑΠΟΜΑΚΡ ΠΡΟΒ ΝΑΙ ΟΦΙ Δδώ ε ξύζκηζε έρεη λόεκα κόλν εθόζνλ ε ξύζκηζε ηεο απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο ζην αξρηθό κελνύ ηνπ GSM είλαη «ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΖ». Δπηιέγνπκε ινηπόλ εάλ ν ηξέρσλ αξηζκόο ζα κπνξεί λα ζηέιλεη απνκαθξπζκέλεο εληνιέο πξνο ην GSM ή όρη. Δθόζνλ δηαιέμνπκε θαη ηε ξύζκηζε απηή, εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζόλε. ΚΛΗΗ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΤΜΒΑΝΣΑ ΜΟΝΟ ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΜΟΝΟ ΥΑΛΜΑ ΜΟΝΟ ΠΑΝΙΚΟ + ΥΨΣΙΑ Ε ΟΠΛΙΗ Ε ΕΛΛΕΙΧΗ ΔΕΗ ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΙ ΥΑΛΜΑ Δδώ επηιέγνπκε ζε πνηα ζπκβάληα ζα εηδνπνηείηαη ν ηξέρσλ ηειεθσληθόο αξηζκόο. Οη επηινγέο είλαη παξαπάλσ από απηέο πνπ θαίλνληαη δίπια, αιιά κπνξεί θαλείο λα ηηο δεη όιεο κόλν κέζα από ην ινγηζκηθό PC-468 γηα Ζ/Τ πνπ ζπλνδεύεη ηνλ πίλαθα BS-468. εκεηώλεηαη όηη γηα ην ιόγν όηη δελ είλαη νξαηέο όιεο νη επηινγέο, ην ζπγθεθξηκέλν κελνύ είλαη από ηα πνιύ ιίγα πνπ ν θέξζνξαο δελ «θάζεηαη» ζηελ επηιεγκέλε ξύζκηζε, αιιά πεγαίλεη πάληα ζηελ πξώηε επηινγή. Αθνύ ινηπόλ έρνπλ γίλεη όιεο νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο, ήξζε ε ώξα λα θαηαρσξήζνπκε θαη ην ηειεθσληθό λνύκεξν. ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟΤ Α: ΕΠΙΒΕΒΑΙΨΗ Β: ΑΚΤΡΨΗ C: ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΟΛΨΝ Λόγσ ηνπ όηη ην * θαη ε # κπνξνύλ λα είλαη κέξνο ηνπ ηειεθσληθνύ αξηζκνύ, ε θαηαρώξεζε γίλεηαη κε ην πιήθηξν Α, ε αθύξσζε κε ην πιήθηξν Β θαη κε ην C ηέινο, θαζαξίδεηαη ην εκθαληδόκελν λνύκεξν (θαη γεκίδεη όιν κε παύιεο) θαη ν θέξζνξαο επαλέξρεηαη ζην πξώην ςεθίν _08_023

30 εκεηώλεηαη όηη γηα λα ζεσξεζεί έγθπξν ην πάηεκα ησλ πιήθηξσλ Α, Β θαη C, ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ παηεκέλα γηα έλα δεπηεξόιεπην. εκεηώλεηαη όηη ηνπο ηνπηθνύο αξηζκνύο ηνπο θαηαρσξνύκε ρσξίο απηόκαην ρώξαο (πρ ), ελώ ηνπο δηεζλήο αξηζκνύο κε ηνλ απηόκαην κπξνζηά (πρ ). Σα ππόινηπα ηξία κελνύ ηνπ GSM είλαη ηα παξαθάησ: «ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΔΗ. ΚΛΖΖ». Ο ηξόπνο πνπ ην GSM ζα ρεηξίδεηαη κία εηζεξρόκελε θιήζε. Οη πηζαλέο πεξηπηώζεηο είλαη «ΝΑ ΜΖΝ ΑΠΑΝΣΑΔΗ» ή «ΜΔΣΑ ΑΠΟ 15 ΓΔΤΣΔΡ.». Δίλαη πξνθαλέο όηη εάλ επηιερηεί ε πξώηε πεξίπησζε, ηόηε ην GSM δελ κπνξεί λα δερηεί απνκαθξπζκέλεο εληνιέο κέζσ θιήζεσλ, έζησ θαη εάλ ν ηειεθσληθόο αξηζκόο πνπ ην θαιεί είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο λα ζηέιλεη απνκαθξπζκέλεο εληνιέο. Δπίζεο ζε όηη αθνξά ηε δεύηεξε πεξίπησζε, ηα 15 δεπηεξόιεπηα δελ είλαη απόιπην κέγεζνο. Μηθξέο δηαθνξέο ηεο ηάμεσο ηνπ δεπηεξνιέπηνπ κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ. «ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΧΓΗΚΟΤ SIM». Δδώ ζα ζπλαληήζνπκε ηηε επηινγέο «ΔΗΑΓΧΓΖ PIN» θαη «H ΚΑΡΣΑ ΓΔΝ ΔΥΔΗ PIN». Ζ δεύηεξε πεξίπησζε είλαη όηαλ ε ηνπνζεηεκέλε ζην GSM θάξηα SIM δελ έρεη PIN. ε πεξίπησζε πνπ ε ηνπνζεηεκέλε ζηελ πιαθέηα ηνπ GSM θάξηα SIM έρεη θσδηθό PIN (πξώηε επηινγή), ηόηε ζα πξέπεη απηόο ν αξηζκόο PIN λα δεισζεί κέζα ζην κελνύ απηό. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην GSM δε ζα κπνξέζεη λα μεθηλήζεη, έσο όηνπ δνζεί ην pin. πλίζηαηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θάξηεο SIM ρσξίο PIN. Γηα λα αθαηξέζεηε ην PIN ηεο ηνπνζεηεκέλεο ζην GSM θάξηαο ΕΙΑΓΨΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ SIM PIN, ζα πξέπεη αθνύ βεβαησζείηε όηη ε πιαθέηα ηνπ GSM δελ έρεη ηάζε, λα βγάιεηε ηελ θάξηα SIM από ηελ πιαθέηα ηνπ GSM, λα ηελ ηνπνζεηήζεηε ζε έλα θηλεηό ηειέθσλν, λα απελεξγνπνηήζεηε από ην κελνύ ηνπ ηειεθώλνπ ην PIN θαη ---- ηέινο λα επαλαηνπνζεηήζεηε ηελ θάξηα SIM ζην GSM θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπνζεηήζεηε ην GSM επάλσ ζηνλ πίλαθα BS-468. εκεηώλεηαη όηη γηα ιόγνπο αζθαιείαο ην PIN δεηείηαη 2 θνξέο από ην ρξήζηε θαη γηα λα ζεσξεζεί έγθπξν πξέπεη θαη ηηο 2 θνξέο λα είλαη ην ίδην. «ΔΝΔΡΓ ΑΠΟΜΑΚΡ ΠΡΟΒ». Μέζσ απηνύ ηνπ κελνύ επηιέγεηαη εάλ ην GSM ζα δέρεηαη απνκαθξπζκέλεο εληνιέο. ΕΝΕΡΓ ΑΠΟΜΑΚΡ ΠΡΟΒ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓ ΑΠΟ ΑΓΝ ΑΡΙΘΜ. Δάλ επηιερηεί «ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΟ», ηόηε ην GSM δε ζα δερηεί εληνιέο από θαλέλαλ αξηζκό. Δάλ επηιερηεί «ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΟ», ηόηε κόλν απνζεθεπκέλνο ζηε κλήκε αξηζκόο κπνξεί λα ζηείιεη επηηπρώο εληνιέο πξνο ην GSM, θαη κόλν εθόζνλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε επηινγή απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο γηα ηνλ αξηζκό απηόλ κέζα από ην κελνύ ηνπ. Δάλ επηιερηεί «ΔΝΔΡΓ ΑΠΟ ΑΓΝ ΑΡΗΘΜ.», ηόηε νπνηνζδήπνηε ηειεθσληθόο αξηζκόο κπνξεί λα ζηείιεη επηηπρώο εληνιέο πξνο ην GSM. Γηα πην εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θάξηα GSM BS-464 (πρ ηξόπνη απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο, ζύληαμε εληνιώλ κέζσ SMS θηι), κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηελ νδεγία ηνπ ελ ιόγσ πξντόληνο (BS-464) Επαναθοπά επγοζηαζιακών κωδικών Πάλσ ζηελ πιαθέηα ηνπ πίλαθα ππάξρνπλ 2 pins κε όλνκα CODE RESET. Μ απηά κπνξνύκε λα επαλαθέξνπκε ηνπο εξγνζηαζηαθνύο θσδηθνύο ζε πεξίπησζε απώιεηαο ησλ θσδηθώλ αθνινπζώληαο ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία : _08_023

31 1. πλδένπκε ην θαιώδην SERVICE ηεο ζεηξήλαο ζε θάπνην (-). 2. Κόβνπκε ηελ ηξνθνδνζία θαη απνζπλδένπκε ηελ κπαηαξία 3. Σνπνζεηνύκε ην jumper ζηα 2 pins. 4. πλδένπκε ξεύκα θαη κπαηαξία 5. Αθαηξνύκε ην jumper όηαλ αλάςεη ε νζόλε ηνπ πιεθηξνινγίνπ Μεηά απ απηή ηε δηαδηθαζία ν θύξηνο θσδηθόο είλαη ν θσδηθόο ηερληθνύ θαη όινη νη θσδηθνί ρξεζηώλ θελνί Ππογπαμμαηιζμόρ από ηον ςπολογιζηή Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ πίλαθα κπνξεί λα γίλεη πην εύθνια κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κε ηελ βνήζεηα εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο PC-468 πνπ παξέρεηαη δσξεάλ από ηελ Olympia Electronics. Γηα ηε ζύλδεζε ηνπ Ζ/Τ κε ηνλ πίλαθα απαηηείηαη έλα απιό θαιώδην mini-usb. Σν θαιώδην απηό παξέρεηαη ζην BS-468/KEYPAD θαζώο θαη CD κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ΠΡΟΟΥΖ!!! Ζ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο PC-468 είλαη δηαζέζηκε ζηελ ζειίδα Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πξέπεη λα έρνπκε ζπλδεκέλν ην πίλαθα κε ην Ζ/Τ. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη απηόκαηα αλ εηζάγνπκε ην CD ζηνλ ππνινγηζηή ή εθηειέζνπκε ην αξρείν BS-468setup.exe πνπ βξίζθεηε ζην CD. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζπλδένπκε ην θαιώδην USB ζην πιατλό κέξνο ηνπ πιεθηξνινγίνπ BS-466 γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ πίλαθα. Όηαλ μεθηλάεη ην πξόγξακκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο: 1) Νέν (γηα δεκηνπξγία θαηλνύξγην αξρείνπ) 2) Αξρείν ( γηα άλνηγκα θαη επεμεξγαζία ππάξρνληνο αξρείνπ) 3) ύλδεζε ( ζύλδεζε κε ηνλ πίλαθα BS-468) Κόκκινο δεν υπάρχει ςφνδεςη με τον πίνακα Πράςινο υπάρχει ςφνδεςη με τον πίνακα Κάζε θνξά πνπ αλάβεη επηθνηλσλεί κε ηνλ πίλαθα _08_023

32 Λεηηνπξγία ζύλδεζεο Δπίπεδν πξόζβαζεο Σερληθόο,Τπεύζπλνο, Υξήζηεο. Γηα λα ζπλδεζνύκε ζηνλ πίλαθα ζπλδένπκε ην θαιώδην USB ζε έλα πιεθηξνιόγην BS-466 θαη παηάκε ην πιήθηξν ζύλδεζε. Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ νζόλε. Σα ελδεηθηηθά ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία πξέπεη λα είλαη πξάζηλα. ηελ ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ πίλαθα. (Παξαθάησ εηθόλα) Μεηά εκθαλίδνληαη πνηεο ζπζθεπέο θαη πόζα πιεθηξνιόγηα είλαη ζπλδεδεκέλα θαη παηάκε ην ΟΚ γηα ζπλέρεηα. Μπνξνύκε λα θάλνπκε ιήςε όισλ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ πίλαθα παηώληαο ην πιήθηξν ιήςεο όισλ, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ _08_023

33 Γηα ηε ιήςε ην πξόγξακκα καο δεηάεη θσδηθό. Πξέπεη λα εηζαγάγνπκε ην θσδηθό ηερληθνύ ( ) ή ηνλ θσδηθό θύξηνπ ρξήζηε ( ) γηα λα γίλεη ε ιήςε όισλ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ πίλαθα. ηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα ξπζκίζνπκε ή λα δνύκε όιεο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πίλαθα, όπσο δώλεο, θσδηθνί, ζπκβάληα, ρξνληζηέο θαη έμνδνη. εκείσζε αλάινγα ηη επίπεδν πξόζβαζε έρνπκε (ηερληθόο ή θύξηνο ρξήζηεο), κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο αληίζηνηρεο αιιαγέο. Ρπζκίζεηο πίλαθα ηνλ πίλαθα κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ή λα ειέγμνπκε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ. Οη παξαπάλσ επηινγέο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη από ην πιεθηξνιόγην BS-466 απιά ζηνλ H/Y ππάξρεη πην επνπηηθή εηθόλα θαη νη αιιαγέο γίλνληαη επθνιόηεξα _08_023

34 Δπηπιένλ ζηνλ H/Y έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα ζπγρξνληζκνύ ηεο ώξα θαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ πίλαθα κε απηήλ ηνπ Ζ/Τ. Απιά παηάκε ην αληίζηνηρν πιήθηξν. Αλ ζέινπκε γηα παξάδεηγκα λα αιιάμνπκε ηνλ ρξόλν εηζόδνπ ζε 40 δεπηεξόιεπηα παηάκε ην πάλσ βέινο δηπιά ζην ρξόλν εηζόδνπ 30. Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα. Παξαηεξνύκε όηη πξαζίληζε ν ρξόλνο εηζόδνπ 40 δεπηεξόιεπηα. Σν πξάζηλν ρξώκα ζεκαίλεη όηη έρνπκε θάλεη κηα αιιαγή θαη δελ έρεη αιιάμεη ζηνλ πίλαθα ή ζην αξρείν. Παηώληαο ην πιήθηξν «Απνζηνιή» εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν γηα ηελ απνζηνιή ησλ ξπζκίζεσλ ζηνλ πίλαθα. Μόιηο νινθιεξσζεί ε απνζηνιή θεύγεη ην παξάζπξν θαη ν ρξόλνο εηζόδνπ γίλεηαη μαλά ιεπθόο _08_023

35 Απηή ε δηαδηθαζία αθνινπζήηε γηα θάζε αιιαγή ζην πξόγξακκα. Ρπζκίζεηο Εσλώλ Γηα λα ξπζκίζνπκε ηηο δώλεο ηνπ πίλαθα πεγαίλνπκε ζηελ επηινγή «Εώλεο». Καη εκθαλίδεηαη κηα νζόλε όπσο ηελ παξαθάησ νζόλε. Ο ηερληθόο κπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ ιεηηνπξγία θάζε δώλεο. Δλώ ν θύξηνο ρξήζηεο κπνξεί λα δώζεη όλνκα ζε θάζε δώλε, ώζηε λα είλαη πην εύθνιε ε ρξήζε θαη ε αλαγλώξηζε ηεο δώλεο _08_023

36 ηελ παξαπάλσ εηθόλα εκθαλίδεηαη πσο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηα νλόκαηα θάζε δώλεο. εκείσζε!! Σν όλνκα ηεο δώλεο κπνξεί λα αιιάμεη κόλν από ηνλ Ζ/Τ. Ρπζκίζεηο Κσδηθώλ ην κελνύ ησλ θσδηθώλ άκα κπεη ν ηερληθόο, ηόηε έρεη πξόζβαζε λα αιιάμεη κόλν ηελ αληίδξαζε, ηνκέα θαη έμνδν. Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Ο ηερληθόο κπνξεί λα θάλεη δηάθνξεο ξπζκίζεηο γηα ηνπο θσδηθνύο. Όπσο θπζηθά γίλεηαη θαη από ην πιεθηξνιόγην BS _08_023

37 Άκα ζε απηή ηελ επηινγή κπεη ν θύξηνο ρξήζηεο ηόηε κπνξεί λα αιιάμεη κνλό ην όλνκα θαη ηνλ θσδηθό. Σν όλνκα ηνπ θσδηθνύ δελ απνζηέιιεηαη ζην πίλαθα είλαη κόλν γηα λα ην αξρείν θαη βνεζάεη ζηνλ ππεύζπλν. Όηαλ πάκε λα βάιινπκε θσδηθό καο δεηάεη λα ην βάιινπκε 2 θνξέο γηα πεξίπησζεο ιάζνπο. ηελ παξαπάλσ νζόλε θαίλεηαη ε επηινγή «Οξαηνί θσδηθνί». Με απηήλ ηελ επηινγή ν θύξηνο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη άκα ζέιεη λα θαίλνληαη ή όρη νη θσδηθνί ζε απηόλ. Άκα δελ επηιέμεη ην θνπηάθη απηό, ηόηε όινη νη θσδηθνί πνπ ππάξρνπλ έρνπλ αζηεξάθηα _08_023

38 ηελ παξαπάλσ εηθόλα εκθαλίδεηαη έλα ηππηθό ζύζηεκα. πκβάληα Με απηήλ ηελ επηινγή κπνξνύκε λα δνύκε όια ηα ζπκβάληα ηνπ πίλαθα. Παηάκε ην πιήθηξν «Λήςε» γηα λα δνύκε όια ηα ζπκβάληα ηνπ πίλαθα Οη ζηήιεο πνπ εκθαλίδνληαη είλαη: - Α/Α ό αξηζκόο ηνπ γεγνλόηνο - Ζκεξνκελία θαη ώξα ηνπ ζπκβάλ. - Καηεγνξία. Μπνξεί λα είλαη ζπλαγεξκόο, ζθάικα, γεληθό, θαλνληθό, παξάθακςε, πξνεηδνπνίεζε θ.α. - Πεγή. Από πνύ πξνήιζε ην γεγνλόο κπνξεί λα είλαη πίλαθαο, πιεθηξνιόγην, δώλε, GSΜ, θσδηθόο, έμνδνο θ.α. - Όλνκα. Άκα ε πεγή είλαη δώλε απεηθνλίδεηαη ζε απηήλ ηελ ζηήιε ην όλνκα ηεο δώλεο. - Γηεύζπλζε. Άκα έρεη δηεύζπλζε ε πεγή ηνπ ζπκβάληνο. - Πεξηγξαθή. Μηα πεξηγξαθή ηνπ γεγνλόηνο. Πξνζνρή!! ηα ζπκβάληα ηνπ πίλαθα δελ απνζεθεύνληαη ζην αξρείν κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πίλαθα. Άκα ζέινπκε λα έρνπκε ηα ζπκβάληα ηνπ πίλαθα κπνξνύκε λα ηα απνζεθεύζνπκε ρσξηζηά ζε αξρείν, παηώληαο ην πιήθηξν «Απνζήθεπζε» θάησ δεμηά όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα _08_023

39 Με ην πιήθηξν «Άλνηγκα» κπνξνύκε λα αλνίμνπκε έλα παιαηό αξρείν ζπκβάλησλ. Ρπζκίζεηο Υξνληζηώλ Με ηνπο ρξνληζηέο κπνξνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε νπιηζκνύο/ αθνπιηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο _08_023

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΣΖ FOCUS KS-FC-7664

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΣΖ FOCUS KS-FC-7664 ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΣΖ FOCUS KS-FC-7664 ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΠΛΖΚΣΡΧΝ ΚΑΗ LED ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Δίλαη αλακκέλν όηαλ έρνπκε ηξνθνδνζία 220V θαη κπαηαξία. Αλαβνζβήλεη όηαλ δελ ππάξρεη κπαηαξία. Δίλαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-458

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-458 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-458 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 5 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 5 Δληαίν ζύζηεκα.... 5 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 5 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup Θεντρική οθόνη Παηώληαο ην εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνύ ιεηηνπξγηώλ: Παηώληαο ην θνπκπί «Ρπζκίζεηο» εκθαλίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: «ΒΑΗΘΔ ΡΤΘΚΗΔΗ» Οη βαζηθέο ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ Δγθαηάζηαζε Αθαηξέζηε ην θάιπκκα ζην θάησ κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. βηδώζηε κία βίδα ζηνλ ηνίρν θαη θξεκάζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή από ηελ νπή ζε ζρήκα θιεηδαξόηξππαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΩΝ TETRA STP8038 ΣΖ SEPURA

ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΩΝ TETRA STP8038 ΣΖ SEPURA ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΩΝ TETRA STP8038 ΣΖ SEPURA Κνκβίν επηινγώλ Πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο θαη επηινγήο νκάδωλ νκηιίαο Πιήθηξν ηεξκαηηζκν ύ θιήζεο Πιήθηξν PTT Πιήθηξα πινήγεζεο Αξηζηεξό πιήθηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα