ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα:"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκόζηα Γηπισκαηία: ην ζεσξεηηθό πιαίζην θαη ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο Δπηβιέπσλ: Νηθόιανο Παπαθσλζηαληίλνπ πνπδάζηξηα: ΔΙΡΗΝΗ ΚΙΟΤΛΑΦΗ ΑΘΗΝΑ

2 Πεξίιεςε Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο άιισλ θξαηψλ θαη ε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο, απνηειεί ζήκεξα, βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Σν άλνηγκα ηεο ηειεπηαίαο πξνο ην δηεζλέο θνηλφ κπνξεί λα κελ απνηειεί λέν θαηλφκελν, απνθηά φκσο λέν πεξηερφκελν ζήκεξα θαη απηφ νθείιεηαη ζε έλαλ ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηελ ηαρχηεηα δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ εμάπισζε ησλ δεκνθξαηηθψλ θαζεζηψησλ θαη ηελ απμαλφκελε ζπκκεηνρή λέσλ κε θξαηηθψλ δξψλησλ ζηνπο ηνκείο ιήςεο απνθάζεσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηα νπνία ζπληείλνπλ ζηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε πνιηηηθή βαξχηεηα ηεο θνηλήο γλψκεο. Ζ δεκφζηα δηπισκαηία σο ην «δεκφζην πξφζσπν» ηεο παξαδνζηαθήο δηπισκαηίαο, απνηειεί, ζπλεπψο, δσηηθφ εξγαιείν επηηπρνχο άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ζπλίζηαηαη ζηελ ελεκέξσζε, επηξξνή θαη θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε ηελ δηεζλή θνηλή γλψκε, γηα ηελ κεηέπεηηα επηξξνή ησλ μέλσλ θπβεξλήζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ ζέηεη πιένλ σο βαζηθή εζληθή πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνψζεζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο θήκεο ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ, απνβιέπνληαο καθξνπξφζεζκα ζηελ δηακφξθσζε επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ απνδνρή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, κεηά ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 θαη ηελ επαθφινπζε παγθφζκηα πξνβνιή ηνπ ζχγρξνλνπ πξνθίι ηεο ρψξαο, παξαηεξείηαη κηα πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα δεκφζηαο δηπισκαηίαο, κέζσ ηεο νηθνδφκεζεο ηεο ζχγρξνλεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο (brand identity) ηεο Διιάδαο θαη πξνψζεζήο ηνπ ζην εμσηεξηθφ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ εζληθψλ επηδηψμεσλ ηεο εμσηεξηθήο καο πνιηηηθήο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαη δεδνκέλνπ φηη ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε δεκφζηα δηπισκαηία μεθίλεζε πξφζθαηα ζηελ Διιάδα (κφιηο ην 2005), ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί κηα ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ θνξέσλ θαη ηεο εηθφλαο πνπ παξνπζηάδεη ε δεκφζηα δηπισκαηία ζηελ ρψξα καο θαζψο θαη ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ επηξξνή ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο θαη ηεο εμαζθάιηζε «επλντθήο ζέζεο» ηεο ρψξαο ζην παγθφζκην ζχζηεκα- κέζα απφ ηελ αλάδεημε ησλ ηζρπξψλ ζεκείσλ (ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ) θαη αδπλακηψλ ηεο εηθφλαο ηεο. ζνλ αθνξά ζηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζίαο, δεδνκέλεο ηεο πεξηνξηζκέλεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ην δήηεκα ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο

3 ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θχξην ιφγν μελφγισζζα βηβιία, επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη αθαδεκατθά θείκελα θαη ειεθηξνληθέο πεγέο πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ρψξν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ΜΜΔ, ηνπ πνιηηηθνχ marketing θαη ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ, ελψ ζεκαληηθή θξίζεθε θαη ε ζπκβνιή ησλ δχν εγρεηξηδίσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο-Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο About Brand Greece θαη About Greece ηα νπνία ζπληζηνχλ θαη ηε κνλαδηθή νξγαλσκέλε απφπεηξα πξνβνιήο ησλ επηηπρψλ δξάζεσλ θαη πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο κε ηε κνξθή ζχγρξνλεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο. Χο πξσηνγελήο βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εηζεγήζεηο ηεο Έλσζεο Αθνινχζσλ Σχπνπ (ΔΝΑΣ) (γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηπισκαηίαο) θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ νκηιίεο (ελδεηθηηθά παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα) θαη ζπλέδξηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο- Δπηθνηλσλίαο, ελψ επηθνπξηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη δεκνζηεχκαηα απφ ηηο εθεκεξίδεο Washington Post, Kφζκνο ηνπ Δπελδπηή, Καζεκεξηλή, To Βήκα θαη Διεπζεξνηππία.. ηελ θαηεγνξία ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ αλήθνπλ θαη νη δχν πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ ειήθζεζαλ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δλεκέξσζεο θ. Πάλν Λεηβαδά, θαη ηνλ εθπξφζσπν Σχπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θ. Γηψξγν Κνπκνπηζάθν νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. ην πξψην κέξνο ηεο κειέηεο αλαιχεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο θαζψο θαη γηα ηελ αλάδεημε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ απφ αληίζηνηρεο έλλνηεο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ (παξαδνζηαθή δηπισκαηία, πξνπαγάλδα, δεκφζηεο ζρέζεηο, nation branding, ήπηα ηζρχο). Γίλεηαη επηπιένλ κηα αλαθνξά ζηα παξαδνζηαθά θαη ζχγρξνλα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο ζηελ ζεκεξηλή «Δπνρή ηεο Πιεξνθνξίαο». ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζην παγθφζκην γεσπνιηηηθφ ζχζηεκα κέζα απφ ηελ δηεμνδηθή πεξηγξαθή ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο, γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηζρπξψλ ζεκείσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο, ελψ κειεηάηαη μερσξηζηά ε πεξίπησζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο Αζήλαο, σο ην κνλαδηθφ πνιηηηζηηθφ γεγνλφο πνπ επαλαηνπνζέηεζε ηελ Διιάδα ζηνλ παγθφζκην ράξηε ησλ δηεζλψλ αληηιήςεσλ θαη πξνζιήςεσλ. Καηφπηλ, αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θνξέσλ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηπισκαηίαο (κε έκθαζε ζηo ξφιν ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο- Γεληθήο 3

4 Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο) θαζψο θαη ησλ δξάζεσλ ηνπο, ελψ επηρεηξείηαη θαη κηα ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο άιισλ ρσξψλ. Σέινο, ελφςεη ζπκπεξαζκάησλ, αλαθέξνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη απφ ηηο παξαπάλσ δξάζεηο θαη παξαηίζεληαη θάπνηεο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηελ ηφλσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηπισκαηίαο, κέζσ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο. Καηαιήγνληαο, ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη ε Διιάδα έρεη κηα ηζρπξή εκπνξηθή ηαπηφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ε νπνία πξέπεη λα γίλεη θαζεκεξηλφηεηα θαη πξαγκαηηθφηεηα ηεο εζσηεξηθήο θνηλήο γλψκεο, λα εκπεδσζεί ζην εζσηεξηθφ γηα λα πείζεη κεηέπεηηα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ο ζαθήο θαζνξηζκφο θαη ζπληνληζκφο αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ζηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο θαη ηνπ nation branding ζα πξέπεη λα θαηαζηνχλ εζληθή πξνηεξαηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο κέζσ αιιαγψλ ζεζκηθνχ θαη εθηειεζηηθνχ ραξαθηήξα, φρη κφλν γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο ηεο ρψξαο, αιιά θαη γηα ηελ «πξνλνκηαθή» ζέζε πνπ απαηηεί ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηελ δηεζλή πνιηηηθή αηδέληα. Λέξειρ- κλειδιά: Γεκφζηα δηπισκαηία, πξνπαγάλδα, δεκφζηεο ζρέζεηο, ήπηα ηζρχο, nation branding, πνιηηηζηηθή δηπισκαηία, επηξξνή, ζπλεγνξία,πιαίζην,αμηνπηζηία,νηθνδφκεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, ζπλεξγαηηθή δεκφζηα δηπισκαηία, ηθαλφηεηα αθξφαζεο, δηεζλήο εηθφλα, δηεζλήο θήκε, δηεζλείο πξνζιήςεηο, αληαγσληζηηθή εκπνξηθή ηαπηφηεηα, ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, επαλαηνπνζέηεζε, επηθνηλσλία, επηξξνή, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θνηλή γλψκε. 4

5 Executive Summary Nowadays, communication with foreign citizens and the engagement of public opinion has become one of the vital elements of foreign policy. The openness of the latter towards the international audience is not a new phenomenon but today it obtains a new content because of a series of factors emerging from globalization, the speed of information exchange, the spreading of democracy and the increasing participation of new, non governmental actors (NGO s) on the fields of decision-making process concerning foreign policy. As a consequence, the politically value of public opinion has increased significantly, as far as governments are also concerned. Therefore, public diplomacy has emerged as the public face of traditional diplomacy and as one of the most important tools of a successful foreign policy, with the primary objective to inform, engage and build mutual relationships with foreign publics. The majority of governments pose as the highest national priority on their agenda the promotion of the international image and reputation of the country, with the long- term objective of shaping a favourable environment for the advancement of their interests. Regarding the case of Greece, after the successful organisation of the Olympic Games in Athens 2004 and the subsequent international promotion of the country s modern image abroad, a more systematic and coherent effort took place in the field of public diplomacy, through the building of the modern Greek brand identity as well as through promoting this image internationally, which is closely associated with our national interests. Taking the above factual observations into consideration and given that the debate on public diplomacy has recently started in Greece (no sooner than 2005), the present dissertation has focused on a thorough presentation of the major actors of the Greek public diplomacy and of the overall image of the latter -as well as a presentation of the efforts made in order to fulfill the objective of engaging foreign publics and securing a favourable position for our country on the international political systemtaken into consideration the powerful aspects as well as the weaknesses of its image. As far as the theoretical approach is concerned, due to the apparent lack of Greek bibliography on the subject, foreign academic books and reviews have been primarily used as well as discussion papers and other publications concerning public diplomacy and also many world wide web sources concerning the fields of international relations, communication and media, political marketing and political science. 5

6 Moreover, an important primary source of information has been the two specific publications of the Secretariat General of Communication- Secretariat General of Information About Brand Greece and About Greece, which have been the only bibliographical sources dealing so far with the successful attempts of promoting Greece and the advantages of the country in the form of a current trade brand. The primary material of this research is also based on the proposals of the Greek Union of Press Attachés (ENAT) -in order to gain more information about the problems being faced and the future improvements of activities of the Greek public diplomacy- and on the conclusions of conferences held under the auspices of the Secretariat General of Communication- Secretariat General of Information. In addition, articles from the international and national press (Washington Post, Kosmos Ependiti, Eleftherotypia, Kathimerini & Vima) have been a useful additional source of information gathered for this research. Finally, the two most useful primary sources that highlighted my research have been the two personal interviews held with the General Secretary of Information Mr. Panos Leivadas and with the Spokesperson of the Greek Ministry of Foreign Affairs Mr. George Koumoutsakos, which are included in the annex of this dissertation. In the first part of the essay, I proceed to analyse the theoretical background of the concept and dimensions of public diplomacy in general, with regards to the similarities and differences arisen by the comparison among relevant concepts (such as traditional diplomacy, propaganda, public relations, soft power, nation branding). Moreover, the traditional and modern tools of public diplomacy are examined in order to prove how the latter operates within the parameters of The Information Age. In addition, the position of Greece in the international geopolitical arena is examined through a thorough description of the country s competitive advantages in order to find out not only its powerful aspects but also its weaknesses. The case of the Olympic Games is also analysed as a special case study given that it has been a unique cultural event, of outmost importance, that repositioned our country into the global stage of international perceptions. Following the above mentioned, a presentation of the central actors of Greek public diplomacy takes place, giving emphasis on the role of Foreign Ministry s Service on Public Diplomacy and that of the Secretariat General of Communication- Secretariat General of Information as well as on their activities, compared also to the relevant activities of other states. 6

7 Finally, I analyse the problems that derive from the above activities making, in the meantime, some observations on some vital improvements for achieving better results on the field of the Greek public diplomacy, taking into consideration the conclusions arisen by the two personal interviews I conducted. To sum up, the overall conclusion derived from the research on the Greek case in the framework of the present essay is that Greece has solidified a powerful brand identity, during the last years and this identity should become part of the daily routine of the domestic public as well, in order to convince the public opinion worldwide. The clear-cut definition and the coordination of the duties and responsibilities of the authorities qualified to exercise public diplomacy and nation branding need adjustments on the institutional and executive level, i.e. public diplomacy should become national priority of governments not only with the objective to empower the competitive identity of the country but also to create a favourable position that the Greek foreign policy demands to have on the international political agenda. Keywords: Public diplomacy, propaganda, public relations, soft power, nation branding, cultural diplomacy, engagement, advocacy context,,credibility, relationship building, cooperative public diplomacy, listening, international image, international reputation, international perceptions, competitive and brand identity, competitive advantages, repositioning, communication, engagement, domestic and foreign publics. 7

8 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δπραξηζηίεο Δηζαγσγή 10 Κεθάιαην 1 : Σν ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο δεκόζηαο δηπισκαηίαο 1.1. Απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο Δξγαιεία θαη δηαζηάζεηο ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο Γεκφζηα Γηπισκαηία vs. Πξνπαγάλδα & Γεκφζηεο ρέζεηο Soft Power, Hard Power, Smart Power Σν ζχγρξνλν «ςεθηαθφ» πξφζσπν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο...31 Κεθάιαην 2 : H δηακόξθσζε ηεο εκπνξηθήο ηαπηόηεηαο ηεο Διιάδαο 2.1. Πεξί Nation branding θαη «Αληαγσληζηηθήο Σαπηφηεηαο» Ζ Δηθφλα ηεο Διιάδαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Διιάδαο Case study: Οιπκπηαθνί Αγψλεο H εηθφλα ηεο Διιάδαο πξηλ θαη κεηά..45 Κεθάιαην 3 : H δεκόζηα δηπισκαηία ζηελ Διιάδα 3.1. Φνξείο δεκφζηαο δηπισκαηίαο ζηελ Διιάδα χγθξηζε κε ηε δεκφζηα δηπισκαηία άιισλ ρσξψλ...54 Κεθάιαην 4 : πκπεξάζκαηα & Πξννπηηθέο γηα ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηπισκαηία 60 Δπίινγνο..65 Βηβιηνγξαθία..68 Παξάξηεκα.76 8

9 Δπραξηζηίεο Γεδνκέλεο ηεο πεξηνξηζκέλεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ αξρηθά, εθηφο ηνπ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο θ. Νίθν Παπαθσλζηαληίλνπ (χκβνπινο Δπηθνηλσλίαο Α ) θαη ηνλ θ. Νίθν Νελεδάθε (χκβνπινο Δπηθνηλσλίαο Β ) γηα ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ φζνλ αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, ελψ ζεκαληηθή, απφ πιεπξάο εκπινπηηζκνχ ηεο βηβιηνγξαθίαο, ήηαλ θη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Forum Γηεζλνχο Δπηθνηλσληαθήο Πνιηηηθήο (www.icp-forum.gr) πξσηνβνπιία ηεο Έλσζεο Αθνινχζσλ Σχπνπ- σο ειεθηξνληθήο πεγήο γηα ηελ αλεχξεζε ησλ ζρεηηθψλ αθαδεκατθψλ θεηκέλσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ πεγψλ πνπ δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν. ην ζεκείν απηφ, βέβαηα, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ θαη ζηνλ ζπλάδειθν, απφθνηην ηνπ Σκήκαηνο ηειερψλ Δπηθνηλσλίαο θαη λπλ Γξακκαηέα Δπηθνηλσλίαο Β σηήξε Κξπζηάιιε, γηα ηε ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε κέζα απφ ηα ζπκπιεξσκαηηθά αθαδεκατθά θείκελα πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ φζνλ αθνξά ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ- κε ππνηξνθία ηεο Έλσζεο Αθνινχζσλ Σχπνπ- ζην ζεκηλάξην πνπ έιαβε ρψξα ζην Παλεπηζήκην ηεο Νφηηαο Καιηθφξληαο πάλσ ζηελ πξνεγκέλε Γεκφζηα Γηπισκαηία. (2008 Summer Institute in Advanced Public Diplomacy). Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θ. Πάλν Λεηβαδά (Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλεκέξσζεο) θαη θ. Γηώξγν Κνπκνπηζάθν (Δθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ) γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ κνπ πξνζέθεξαλ. 9

10 EIΑΓΩΓΗ Ζ επαλάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ (ICT) πνπ ζπληειέζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 90 επέθεξε κηα κεηαζηξνθή ηνπ πνιηηηθνχ «παξαδείγκαηνο» απφ ηελ κνληέξλα ηάμε ησλ γεσπνιηηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο (ζθιεξήο) ηζρχνο, ζε έλα κεηακνληέξλν ζχζηεκα εηθφλσλ, θήκεο θαη επηξξνήο 1. Οη παξαπάλσ εμειίμεηο θαζψο θαη ε εμάπισζε ησλ δεκνθξαηηθψλ θαζεζηψησλ νδήγεζε ζηελ απμαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηαρείξηζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ, δεκηνπξγψληαο λέα δεδνκέλα ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, γεγνλφο πνπ είρε ζπλέπεηεο ζηελ άζθεζε ηεο παξαδνζηαθήο δηπισκαηίαο. Ο ξφινο ηεο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο απνθηά λέν πεξηερφκελν, θαζψο ν εθδεκνθξαηηζκφο ησλ θνηλσληψλ νδεγεί ζε «εθδεκνθξαηηζκφ» θαη ζηελ άζθεζε ηεο παξαδνζηαθήο δηπισκαηίαο. Γεδνκέλνπ φηη ζήκεξα δίλεηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηηο θπβεξλήζεηο ζηελ επηθνηλσλία κε ηελ δηεζλή θνηλή γλψκε ζηελ νπνία θαη ινγνδνηνχλ, ην βάξνο ηεο απφδεημεο κεηαθπιχεηαη απφ ηελ θνξπθή ζηελ βάζε. Ζ πξνζνρή θαζίζηαηαη πιένλ ζπάλην αγαζφ, θαζψο ε ππεξεπάξθεηα πιεξνθνξηψλ νδεγεί ζε αλεπάξθεηα ηεο πξνζνρήο. Δπηπιένλ, ην θνηλφ πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλν πηα, έρεη γίλεη πην επηθπιαθηηθφ θαη θαρχπνπην ζρεηηθά κε ηελ πξνπαγάλδα. ε απηφ ην πιαίζην, ε αμηνπηζηία αλαγλσξίδεηαη σο ζεκαίλνπζα πεγή ήπηαο ηζρχνο θαη επηβξαβεχεηαη δηα ηεο πξνζέιθπζεο αθξναηεξίσλ 2. Ζ ηθαλφηεηα έιμεο θαη φρη εμαλαγθαζκνχ είλαη απηή πνπ πξνζδηνξίδεη ζήκεξα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο, θαζψο ε ειθπζηηθφηεηα θαη φρη ε βία είλαη απηή πνπ νδεγεί ζηελ ζπγθαηάζεζε. Απηφο είλαη θαη ν ξφινο ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο, ε νπνία ζεσξείηαη φηη απνηειεί ην «δεκφζην πξφζσπν» ηεο παξαδνζηαθήο δηπισκαηίαο 3 θαη νξίδεηαη σο «ε άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ εμσηεξηθή θνηλή γλψκε ζε κηα πξνζπάζεηα επεξεαζκνχ ηεο ζθέςεο ηεο έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν ηνλ επεξεαζκφ ησλ μέλσλ θπβεξλήζεσλ» 4. Ζ δεκφζηα, επηθνηλσληαθή δηπισκαηία δελ ζπληζηά λεφηεπθηε πξαθηηθή ( ν φξνο public diplomacy ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά ην 1965 ζηελ Ακεξηθή) θαη ραξαθηεξίδεηαη, απφ ηξεηο ζηφρνπο: πξψηνλ, πξνβνιή ησλ εζληθψλ ζέζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηεο 1 Jozef Batora, Public Diplomacy in Small and Medium-sized States: Norway and Canada, Netherlands Institute of international Relations Clingendael, March 2005, p.1. 2 Jian Wang, Localising public diplomacy: The role of sub-national actors in nation branding, Place Branding, Palgrave Macmillan, Vol. 2, Issue 1, ibid. 4 Gifford Malone, Managing Public Diplomacy, Washington Quarterly 8 (3), 1985, p

11 εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, δεχηεξνλ, επηθνηλσλία κε ηνπο ιανχο ησλ άιισλ ρσξψλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηδεψλ, αμηψλ θαη ηδαληθψλ ηεο εθάζηνηε ρψξαο πνπ εθπξνζσπείηαη θαη ηέινο δεκηνπξγία ακνηβαίσλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη αιιεινθαηαλφεζεο. Γηα λα κπνξέζεη φκσο ε δεκφζηα δηπισκαηία λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε εθάζηνηε εμσηεξηθή πνιηηηθή ρξεηάδεηαη κηα βάζε πάλσ ζηελ νπνία κπνξεί λα θηίζεη απηέο ηηο ακνηβαίεο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηελ εμσηεξηθή θνηλή γλψκε. H πξνβνιή ζεηηθψλ εηθφλσλ γηα κηα ρψξα κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ πξνδηαζέζεσλ θαη ζπκβνιηζκψλ απνηεινχζε αλέθαζελ πξνηεξαηφηεηα ησλ θξαηψλ γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο θήκεο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο επηξξνήο ηνπο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ηνπο επηδηψμεσλ. Σν nation branding απνηειεί, ζπλεπψο, ηε βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία θη ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζηεξενηχπσλ πνπ επηθξαηνχλ δηεζλψο γηα ηελ εθάζηνηε ρψξα θαη ε δεκφζηα δηπισκαηία ην επνηθνδφκεκα πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ αλάιεςε κηαο εηδηθήο, πξνλνκηαθήο ζέζεο ζην ζχγρξνλν, παγθνζκηνπνηεκέλν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Αθνξκή γηα ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηάζεθε ε ζπδήηεζε πνπ δηεμαγφηαλ θαη ζπλερίδεη λα δηεμάγεηαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο- Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλία θαη ηνπο άιινπο ζρεηηθνχο θνξείο, αλαθνξηθά κε ην λέν πεξηερφκελν ηεο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηπισκαηίαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ, κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ πνπ δηνξγαλψλεη ν θνξέαο θαη πνπ είρα ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζσ ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο κνπ εθπαίδεπζεο.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο (Κεθάιαην 1) ζα αλαιπζεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο ζε κηα πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηεο έλλνηαο θαη δηαρσξηζκνχ ηεο απφ ηελ παξαδνζηαθή δηπισκαηία, ηε πξνπαγάλδα θαη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ελψ ζα γίλεη θαη κηα αλαθνξά ζηα εξγαιεία θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε δεκφζηα δηπισκαηία δελ δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί κνλφδξνκε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία. Γεδνκέλνπ φηη ην έξγν ηεο πεηζνχο θαη ηνπ επεξεαζκνχ ησλ ζπλεηδήζεσλ γίλεηαη δπζθνιφηεξν ζήκεξα, θαζψο νη ιανί έγηλαλ «εμππλφηεξνη», πην επηθπιαθηηθνί θαη πην θαρχπνπηνη ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ δέρνληαη απφ ηηο εζληθέο θαη μέλεο θπβεξλήζεηο, ζα γίλεη κηα αλαθνξά θαη ζηηο έλλνηεο ηεο «ζθιεξήο, ήπηαο θαη έμππλεο δχλακεο», κε ηελ ηειεπηαία λα πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο θπβεξλήζεηο, θαζψο ζπλδπάδεη θαη ηελ ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηζρχ (ζθιεξή δχλακε) αιιά θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα πνπ αζθνχλ νη αμίεο, ε ηζηνξία θαη ν πνιηηηζκφο θαη νη πνιηηηθέο ελφο έζλνπο (ήπηα δχλακε). ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, ζα παξνπζηαζηεί ην ζχγρξνλν 11

12 πξφζσπν ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ( Γηαδίθηπν). ηε ζπλέρεηα (Κεθάιαην 2) ζα αλαιπζεί αξρηθά ε ζεσξία ηνπ nation branding θαη ηεο «αληαγσληζηηθήο ηαπηφηεηαο», νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ θαηφπηλ ην ππφβαζξν γηα λα αλαιπζεί ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ( ηνπξηζκφο, πνιηηηζκφο, εμαγψγηκα πξντφληα,ππεξεζίεο, ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, λαπηηιία, γεσπνιηηηθή ζέζε). Δπίζεο, ζα κειεηεζεί σο μερσξηζηή πεξίπησζε ε εηθφλα ηεο Διιάδαο πξηλ θαη κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζεσξείηαη νξφζεκν γηα ηελ ζεηηθή επαλαηνπνζέηεζε ηεο Διιάδαο ζηνλ ράξηε ησλ δηεζλψλ πξνζιήςεσλ θαη «εηθφλσλ ρσξψλ». Καηφπηλ (Κεθάιαην 3), ζα επηρεηξεζεί κηα παξνπζίαζε ησλ θνξέσλ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηπισκαηίαο, κε επίθεληξν ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο- Δλεκέξσζεο θαη ηελ Τπεξεζία Δλεκέξσζεο θαη Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ελψ παξάιιεια ζα παξνπζηαζηεί θαη κηα ζχληνκε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο άιισλ ρσξψλ (ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, Καλαδάο, Μ. Βξεηαλία), ε νξγάλσζε ησλ νπνίσλ πάλσ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηπισκαηίαο. ηηο θαηαιεθηηθέο ελφηεηεο (Κεθάιαην 4 θαη Δπίινγνο) ζα παξαηεζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα αθελφο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ δεκφζηα δηπισκαηία ηεο ρψξαο βάζεη ηεο αλάιπζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί θαη αθεηέξνπ νη πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο ειιεληθήο αληαγσληζηηθήο ηαπηφηεηαο. 12

13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : TO ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΑ 1.1. Απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο δεκόζηαο δηπισκαηίαο Public diplomacy: Old wine in new bottles 5 Kαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ε ηερλνινγηθή πξφνδνο ζην πεδίν δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ θαζνξίδνπλ θαη εθαξκφδνπλ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπο. Ζ παξαδνζηαθή έλλνηα ηεο δηπισκαηίαο πνπ είρε σο θχξην ζηφρν λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα θαη ηελ πξνζνρή ησλ μέλσλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εθάζηνηε εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, αιιάδεη κνξθή. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ ςπρξνπνιεκηθή επνρή ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηελ Eπνρή ηεο Πιεξνθνξίαο (Ηnformation Age), κεηαζρεκαηίδεη ην ηνπίν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, θαζψο ζεκαζία δελ δίλεηαη πιένλ (ηφζν φζν ζην παξειζφλ) ζηελ πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ησλ μέλσλ θπβεξλήζεσλ αιιά ζηελ πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο. Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζε παγθφζκην επίπεδν ζηνπο ηνκείο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ θαζψο θαη ε απμαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηαρείξηζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ δεκηνπξγνχλ λέα δεδνκέλα ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο πνπ αιιάδνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο δηπισκαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο 6. H εμάπισζε ηεο δεκνθξαηίαο, ε επαλάζηαζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ε άλνδνο λέσλ κε θξαηηθψλ δξψλησλ (actors) θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ φπσο είλαη νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο δχλακεο θαη επηξξνήο ηαπηφρξνλα, ζέηνληαο νινέλα θαη κεγαιχηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεπζεξία δξάζεο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα δίλεηαη φιν 5 Jan Melissen, Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations Glingendael, May 2005, p.1. 6 Κσλζηαληίλνο Πξνθάθεο, Οξγαλσηηθά Πξφηππα Δπηθνηλσληαθήο Γηπισκαηίαο, ζην Β.Γθίθαο, Α. Παπαθσλζηαληίλνπ, Κ. Πξνθάθεο, Δπηθνηλσληαθή Γηπισκαηία: Η Νεσηεξηθή Όςε ηεο Eμσηεξηθήο Αξκνδηφηεηαο, Αζήλα- Κνκνηελή: Aλη. άθθνπιαο, 2005, ζει

14 θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ επηθνηλσλία κε ηελ δηεζλή θνηλή γλψκε 7. Δπνκέλσο, ε εθ κέξνπο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ πηνζέηεζε θαη αλάπηπμε ηερληθψλ πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ηερλνινγίαο, νδεγνχλ ζε κηα λέα κνξθή δηπισκαηίαο, ηελ επηθνηλσληαθή,ή αιιηψο, δεκφζηα δηπισκαηία, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εθάζηνηε εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. Απηφ επίζεο επηβάιιεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηφζν ε δηεζλήο φζν θαη ε εζσηεξηθή θνηλή γλψκε ησλ θξαηψλ αλαδεηθλχνληαη ζε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο αζθήζεσο επηξξνήο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ηειεπηαίσλ. Γεδνκέλνπ ηεο εθδεκνθξαηηθνπνίεζεο ηεο πξφζβαζεο ζε πνιιέο πεγέο πιεξνθνξηψλ (ζην γεγνλφο απηφ ζπλέβαιε θαη ε δηάδνζε ησλ παγθφζκησλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο φπσο ην CNN International, BBC World, θαη πην πξφζθαηα ην Al Jazeera), νη πνιίηεο κεηαηξάπεθαλ ζε αλεμάξηεηνπο παξαηεξεηέο θαζψο θαη ζε ελεξγνχο ζπκκεηέρνληεο ζηηο δηεζλείο ππνζέζεηο κέζα απφ νκάδεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, κεηαζρεκαηίδνληαο έηζη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο δηπισκαηηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο 8. πσο ζεκεηψλεη ν Evan Potter «κε ηελ θνηλή γλψκε λα γίλεηαη νινέλα θαη πην δχζπηζηε απέλαληη ζηηο θπβεξλήζεηο, απαηηψληαο κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη ζπκκεηνρή ζηελ δηακφξθσζε πνιηηηθήο, νη θπβεξλήζεηο δελ κπνξνχλ πιένλ λα παξαβιέπνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ επηθνηλσλία» 9. Δπνκέλσο, ζεσξείηαη επηβεβιεκέλν ε δηπισκαηία λα δηεπξχλεη ηελ επηθνηλσληαθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηηο θιεηζηέο «ζχξεο» ησλ πεξί ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή εηδεκφλσλ 10. Ζ δεκφζηα δηπισκαηία (public diplomacy) -πνπ εκθαλίζηεθε σο έλλνηα γηα πξψηε θνξά ην 1965 ζηηο ΖΠΑ, παξνπζηάδεηαη σο ην «δεκφζην πξφζσπν» ηεο παξαδνζηαθήο δηπισκαηίαο, θαζηζηψληαο ηελ αλαπφζπαζην αιιά ηαπηνρξφλσο δηαθξηηφ θνκκάηη απηήο, ζπζρεηίδνληαο ηελ κε ηηο έλλνηεο ηεο ήπηαο ηζρχνο, ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ηεο νινθιεξσκέλεο επηθνηλσλίαο 11. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ 7 Mark Leonard, Public Diplomacy, London: The Foreign Policy Centre, 2002, p Jan Melissen, Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy, op.cit., p Evan H. Potter, Canada and the New Public Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, No. 81, 2002, p K. Πξνθάθεο, νp.cit. 11 Public diplomacy... deals with the influence of public attitudes on the formation and execution of foreign policies. It encompasses dimensions of international relations beyond traditional diplomacy; the cultivation by governments of public opinion in other countries; the interaction of private groups and interests in one country with those of another; the reporting of foreign affairs and its impact on policy; communication between those whose job is communication, as between diplomats and foreign correspondents; and the processes of intercultural communications. (Πεγή: 14

15 δίλεη ν Ν.J. Gull 12 «παξαδνζηαθή δηπισκαηία είλαη ε πξνζπάζεηα ελφο δηεζλνχο δξψληα (είηε ηεο θπβέξλεζεο, είηε ελφο πνιπεζληθνχ νξγαληζκνχ, ελφο κε θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ, δηεζλνχο νξγαληζκνχ, κηαο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο ή νπνηαδήπνηε άιινπ «παίθηε» ζηελ παγθφζκηα αξέλα) λα δηακνξθψζεη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηεο δηαινγηθήο εκπινθήο (engagement) κε έλα άιιν δηεζλή δξψληα (φπσο νη μέλεο θπβεξλήζεηο)». Απφ ηελ άιιε, σο δεκφζηα δηπισκαηία νξίδεηαη «ε πξνζπάζεηα ελφο δηεζλνχο δξψληα λα δηακνξθψζεη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ κέζσ ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί ζηελ εμσηεξηθή θνηλήο γλψκε». Έλαο άιινο νξηζκφο πνπ δίλεη ν Gifford Malone γηα ηε δεκφζηα δηπισκαηία είλαη «ε άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ εμσηεξηθή θνηλή γλψκε ζε κηα πξνζπάζεηα επεξεαζκνχ ηεο ζθέςεο ηεο έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν ηνλ επεξεαζκφ ησλ μέλσλ θπβεξλήζεσλ» 13. Χο δεκφζηα δηπισκαηία νξίδεηαη ζπλεπψο «ε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κηαο θπβέξλεζεο κε ηελ θνηλή γλψκε άιισλ θξαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ θαηαλνεηά νη ηδέεο θαη ηα ηδαληθά, νη ζεζκνί θαη ν πνιηηηζκφο, νη εζληθέο επηδηψμεηο θαη νη ηξέρνπζεο πνιηηηθέο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ απηήλ θξάηνπο» 14. Γίλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη ε δεκφζηα δηπισκαηία απνηειεί θαη έθθξαζε ηεο πνιηηηθήο γνήηξνπ (policy of prestige) 15, θχξην ζπζηαηηθφ ηεο νπνίαο είλαη ε δηεζλήο εηθφλα θαη ε θήκε ελφο θξάηνπο. Οη θιαζζηθνί νξηζκνί ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζπάζεηα κηαο ρψξαο λα δεκηνπξγήζεη ζεηηθή εηθφλα ζηελ δηεζλή θνηλή γλψκε γηα ηηο πνιηηηθέο, ηηο δξάζεηο, ην πνιηηηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ελφο θξάηνπο 16, πξνθεηκέλνπ ελ ηέιεη λα αζθεζνχλ πηέζεηο πξνο ηηο θπβεξλήζεηο άιισλ θξαηψλ λα αλαζεσξήζνπλ ή λα ακβιχλνπλ ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηνπο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο είηε αληηζηξφθσο λα δηαηεξήζνπλ ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπο 17. Οη πην ζχγρξνλεο αληηιήςεηο πεξί ηελ δεκφζηα δηπισκαηία εηζάγνπλ σο επηπιένλ 12 Nicholas J. Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: University of Southern California, April 2007, p Gifford Malone, Managing Public Diplomacy, op.cit. 14 H. Tuch, Communicating with the World: US Public Diplomacy Overseas, New York: St. Martin s Press, 1993, p K. Πξνθάθεο, op.cit., ζει Γηαηί φπσο αλαθέξεη ε Shaun Riordan «ε δχλακε ηεο εηθφλαο κηαο ρψξαο πεγάδεη απφ ηελ πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή πνιπκνξθία ηεο». (Shaun Riordan, Dialogue-based Public Diplomacy: A New Foreign Policy Paradigm?, Institute of International Relations Clingendael, No..95, November 2004, p Eytan Gilboa, Media Diplomacy: Conceptual Divergence and Applications, Press/Politics, Vol. 3, Issue 3, 1997, p

16 πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε ησλ ιαψλ θαη ηελ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο 18. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ήηαλ ε πξψηε ρψξα πνπ πηνζέηεζε ηνλ φξν, θαζψο ρξεηαδφηαλ κηα πην ήπηα, ελαιιαθηηθή έλλνηα -ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο «πξνπαγάλδα» θαη «ςπρνινγηθφο πφιεκνο»- πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην μεθάζαξε ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο δηθέο ηεο δεκνθξαηηθέο πξαθηηθέο πνιηηηθήο πιεξνθφξεζεο ζε αληίζεζε κε εθείλεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ελψ κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν εκθαλίδεηαη θαηά θφξνλ θαη ζηε δηεζλή ζθελή, ιφγσ ηεο 24- σξεο θάιπςεο ησλ εηδήζεσλ (real- time television news), ηνπ αλαδπφκελνπ Γηαδηθηχνπ (Ηnternet) θαη ησλ ηδεψλ πνπ ζπλφδεπαλ ηηο πνιηηηθέο αιιαγέο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε ηελ επνρή εθείλε, πξνθιήζεηο πνπ έπεηζαλ ηνπο δξψληεο ηεο Γχζεο φηη ε δηεζλήο πξνβνιή ηεο εηθφλαο ελφο θξάηνπο θαη ε πιεξνθνξία απνθηνχλ λέν, πην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν γηα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο 19. Μέζσ ηεο άζθεζεο ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ηα εμήο: πξψηνλ, ε αχμεζε ηεο εμνηθείσζεο κε ηελ εθάζηνηε ρψξα πνπ εθπξνζσπείηαη (κε ην λα ζθέθηνληαη νη πνιίηεο ησλ μέλσλ ρσξψλ ζεηηθά πιένλ απηήλ ηελ ρψξα, αλαζθεπάδνληαο έηζη ηπρφλ αξλεηηθέο πξνζιήςεηο γηα ηελ εηθφλα ηεο). Γεχηεξνλ, ε αχμεζε ηεο εθηίκεζεο ησλ μέλσλ πνιηηψλ γηα ηελ εθάζηνηε ρψξα. Σξίηνλ, ε θαηαλφεζε ησλ αμηψλ ηεο εθπξνζσπνχκελεο ρψξαο θαη επίηεπμε ηεο επηξξνήο (engagement) ηεο εμσηεξηθήο θνηλήο γλψκεο ζε δηάινγν (παξαδείγκαηνο ράξε, κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ησλ μέλσλ λα βιέπνπλ ηελ ρψξα απηή σο ηνλ πην ειθπζηηθφ πξννξηζκφ γηα ηνπξηζκφ, ζπνπδέο, θηι ή αθφκα θαη γηα εθπαίδεπζε δηα αιιεινγξαθίαο distance learning) 20. Ζ δεκφζηα δηπισκαηία επνκέλσο έρεη λα θάλεη κε ηελ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, κε ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ άιισλ ρσξψλ, κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ηελ δηφξζσζε παξαλνήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηεο εθάζηνηε ρψξαο θαη κε ηελ αλεχξεζε φπνπ είλαη δπλαηφλ θνηλψλ ζηφρσλ θαη αμηψλ. Απηή είλαη θαη ε νπζηαζηηθή δηαθνξά ηεο κε ηελ παξαδνζηαθή δηπισκαηία, θαζψο ε πξψηε εθπνξεχεηαη απφ θπβεξλήζεηο θαη απεπζχλεηαη ζε θπβεξλήζεηο, ελψ ε δεχηεξε εθπνξεχεηαη απφ 18 Μ. Leonard, op.cit., p Ν.J. Cull, op.cit., p Μ. Leonard, op.cit. ζει

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: 1 Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οι πολιηικέρ Γημόζιαρ Γιπλωμαηίαρ ηηρ Κίναρ και ηηρ Ρωζίαρ : ζύζηημα, πεπιεσόμενο και ζςγκπιηική αποηίμηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελεζμαηικόηεπη Γιεθνήρ Αναπηςξιακή ςνεπγαζία. Βέληιζηερ Ππακηικέρ και Πποηάζειρ Πποζαπμογήρ ηος Δλληνικού ςζηήμαηορ.

Αποηελεζμαηικόηεπη Γιεθνήρ Αναπηςξιακή ςνεπγαζία. Βέληιζηερ Ππακηικέρ και Πποηάζειρ Πποζαπμογήρ ηος Δλληνικού ςζηήμαηορ. Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Αποηελεζμαηικόηεπη Γιεθνήρ Αναπηςξιακή ςνεπγαζία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧΝ ΑΡΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η Σνπξηζηηθή Κηβσηόο ζε θίλδπλν Η αλαγθαηόηεηα ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζηελ Σνπξηζηηθή Ναπηηιία-ε ππόζεζε ηνπ Sea Diamond

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα