ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ ΝΔΜΔΘ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ ΝΔΜΔΘ 2012"

Transcript

1 ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ ΝΔΜΔΘ 2012

2 ΣΡΑΥΕΙΟΣΟΜΙΑ ΟΡΙΜΟ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ

3 ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ: ΑΔΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΜΔ ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΟΓΟΤ ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΔΓΑΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΔΡΟΦΟΡΟΤ ΟΓΟΤ Οριζμός: Γηάλνημε ελόο ηερλεηνύ ζηνκίνπ ζην πξόζζην ηνίρωκα ηεο ηξαρείαο, θάηωζελ ηνπ θξηθνεηδνύο ρόλδξνπ ηνπ ιάξπγγα, κεηαμύ ηνπ 3 νπ -4 νπ ή 4 νπ -5 νπ εκηθξηθίνπ

4

5 ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΠΕΡΙΟΥΗ

6 ΣΡΑΥΔΙOΣΟΜΙΑ ΓΙΑΓΔΡΜΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ

7 Ιζηορική αναδρομή ΣΡΑΥΕΙΟΣΟΜΙΑ Μηα από ηηο αξραηόηεξεο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο Πξώηεο αλαθνξέο ζηελ αξραία Αίγππην (3600πΥ) θαη ηελ αξραία Διιάδα (Ιππνθξάηεο 400 πυ, Γαιελόο 310 πυ, Αζθιεπηάδεο 100πΥ) 1546: Brasavola (ε πξώηε δεκνζίεπζε ρεηξνπξγηθήο ηξαρεηνζηνκίαο) 1852: Armand Trousseau, 169 αζζελείο κε δηθζεξίηηδα 1921: Chevalier Jackson, ηειεηνπνίεζε ηελ ηερληθή, έζεζε ελδείμεηο θαη ηερληθή, βειηίσζε ηα εξγαιεία θαη πξνεηδνπνίεζε γηα επηπινθέο 20 νο αη.: πνιηνκπειίηηδα παξαηεηακέλνο MV

8 Pat Gaglia (New York, 1985) Bill Griggs (Australian, 1989) Gaglia Blue Rhino technique

9 Παξαηεηακέλε ΜΤΑ Αδπλακία απνγαιαθηηζκνύ από ηνλ ΜΑ Μεησκέλν επίπεδν επηθνηλσλίαο Αλεπαξθήο βήραο / θαηάπνζε, εηζξνθήζεηο Απόθξαμε αλώηεξνπ αεξαγσγνύ Φιεγκνλέο, μέλα ζώκαηα, ηξαύκα ιάξπγγα Αλαηνκηθέο αλσκαιίεο, όγθνη ηξαρήινπ Παξάιπζε θσλεηηθώλ ρνξδώλ νβαξό ζύλδξνκν άπλνηαο ζηνλ ύπλν Βξνγρηθή ηνπαιέηα Ηιηθησκέλνη, αδπλακία ζπλεξγαζίαο Σξαύκα θεθαιήο, ΚΔΚ, πνιπηξαπκαηίεο, εγθαπκαηίεο Σέηαλνο

10 Απόιπηεο Αζηαζέο θάηαγκα ΑΜ Σνπηθή αηκνξξαγία Σνπηθή ινίκσμε, θαθνήζεηα ρεηηθέο Ννζνγόλνο παρπζαξθία Βξνγρνθήιε Σξαρεηνκαιαθία Υεηξνπξγείν Έγθαπκα Αθηηλνβνιία Αλαηνκηθέο αλσκαιίεο Αηκνξξαγηθή δηάζεζε Δπείγνλ

11 Cuffed tracheostomy tube Fenestrated tracheostomy tube ΧΛΗΝΔ ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ

12 ωλήνες μεηαβληηού βάθοσς ωλήνες διπλού ασλού ΧΛΗΝΔ ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ

13 Πίεζε cuff: mmhg ή 20cmH2O Cuff Pressure Meter Πίεζε < 15cmH2O δελ ζηεγαλνπνηεί ηελ ηξαρεία

14 ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ ΔΝΓΔΙΞΗ, ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ (ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ), ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Γηαθνπή δηεληεξηθήο ζίηηζεο 4-6 ώξεο λσξίηεξα (παξνρέηεπζε πεξηερνκέλνπ ζηνκάρνπ) Έιεγρνο πεθηηθόηεηαο Γηαθνπή αληηπεθηηθήο αγσγήο πγθέληξσζε θαηάιιεινπ πιηθνύ

15 Υλικό: - Απνζηεηξωκέλν πιηθό - Αληηζεπηηθό δηάιπκα - Set ηξαρεηνζηνκίαο - Αλαξξόθεζε - Λαξπγγνζθόπην - Ambu (O2) - Δλδνηξαρεηαθόο ζωιήλαο - ωιήλαο ηξαρεηνζηνκίαο, σγκένηρωζη σλικού θαθαξόια, γάδεο

16 Αζθενής: - Παξαθνινύζεζε δωηηθώλ ιεηηνπξγηώλ - Δπαξθήο θιεβηθή πξόζβαζε - Καηαζηνιή - Αλαιγεζία - (Μπνράιαζε?) - Έθηαζε ηξαρήινπ - Καηάιιειεο ξπζκίζεηο αλαπλεπζηήξα Προεηοιμαζία αζθενούς - Γπλαηόηεηα άκεζεο αληηκεηώπηζεο επηπινθώλ

17 Τετνική: - Λαξπγγνζθόπεζε (εθηίκεζε αεξαγωγνύ) - Αλαξξόθεζε ζηνκαηηθώλ εθθξίζεωλ - Αλάζπξζε ελδνηξαρεηαθνύ ζωιήλα - Γηελέξγεηα ηξαρεηνζηνκίαο - ηαζεξνπνίεζε Διενέργεια ηρατειοζηομίας ηξαρεηνζωιήλα - Δπαλαθνξά ξπζκίζεωλ αλαπλεπζηήξα - Έιεγρνο επηπινθώλ

18 Griggs Percutaneous Tracheostomy Set Cook Percutaneous Tracheostomy Set ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΡΑΥΕΙΟΣΟΜΙΑ

19 Trachoe Percutaneous Tracheostomy Set Blue Dolphin Tracheostomy Set ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΡΑΥΕΙΟΣΟΜΙΑ

20 ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΡΑΥΕΙΟΣΟΜΙΑ Τερληθή Δληνπηζκόο ηξαρείαο Δηζαγσγή νδεγνύ ζύξκαηνο Δηζαγσγή νδεγνύ θαζεηήξα Γηαδνρηθή δηάλνημε Δηζαγσγή ηξαρεηνζσιήλα

21 ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΡΑΥΕΙΟΣΟΜΙΑ

22 ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΡΑΥΕΙΟΣΟΜΙΑ

23 Άκεζεο Άπλνηα (ππεξβνιηθό βάζνο θαηαζηνιήο) Τπνδόξην εκθύζεκα, ΠΝΘ, πλεπκνκεζνζσξάθην Σξαπκαηηζκόο αλαηνκηθώλ δνκώλ ηξαρήινπ Λαλζαζκέλε ζέζε ηξαρεηνζσιήλα Αξξπζκίεο, ππόηαζε

24 ΔΠΙΠΛΟΚΔ ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ Πξώηκεο Σνπηθή θιεγκνλή Τπνδόξην εκθύζεκα Απόθξαμε ηξαρεηνζσιήλα Αηκνξξαγία Παξεθηόπηζε ηξαρεηνζσιήλα Όςηκεο Πξνβιήκαηα θαηάπνζεο ηέλσζε ηξαρείαο πξίγγηα Κνθθησκαηώδεο ηζηόο Σξαρεηνκαιαθία

25 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Αληηζεςία ρεξηώλ, γάληηα Έιεγρνο cuff (25-30mmHg) Αθαίξεζε γάδαο, θαθαξόιαο Δπηζθόπεζε γηα ζεκεία θιεγκνλήο Απνκάθξπλζε εθθξίζεσλ (γάδα κε N/S 0,9%) Καζαξηζκόο δέξκαηνο κε αληηζεπηηθό Δθαξκνγή θαζαξήο θαθαξόιαο, έιεγρνο πεξίδεζεο Απνζηεηξσκέλε γάδα ηξαρεηνζηνκίαο Απόξξηςε ξππαξνύ πιηθνύ

26 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΡΑΥΕΙΟΣΟΜΙΑ Μείσζε λεθξνύ ρώξνπ, αληηζηάζεσλ αεξαγσγώλ Μείσζε ηνπ έξγνπ ηεο αλαπλνήο Γξεγνξόηεξν weaning, κεησκέλε δηάξθεηα MV Βξνγρηθή ηνπαιέηα Γηαθνπή θαηαζηνιήο Μεησκέλνο θίλδπλνο απνζσιήλσζεο Καιά αλεθηόο από ηνλ αζζελή Καηάπνζε, θαιύηεξε πγηεηλή ζηόκαηνο Απνθπγή βιάβεο θσλεηηθώλ ρνξδώλ

27 Percutaneous (Pc) vs Surgical (Sg) Tracheostomy Διαδερμική: Μεησκέλε ζπρλόηεηα θιεγκνλήο ηνπ ηξαύκαηνο, ρακειόηεξν θόζηνο, δηελέξγεηα παξαθιίληα. Φειροσργική: ζνβαξέο αλαηνκηθέο αλσκαιίεο ηξαρήινπ Αληίζηνηρα πνζνζηά επηπινθώλ κε ηηο 2 ηερληθέο

28 ΠΡΧΙΜΗ Ή ΟΦΙΜΗ ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ? Πρώιμη ηρατειοζηομία: < 7 εκέξεο ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο Όυιμη ηρατειοζηομία: > 15 εκέξεο ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο

29 EARLY vs LATE TRACHEOSTOMY Early tracheostomy in ICU trauma patients is associated with shorter duration of MV and ICU LOS, without affecting ICU or hospital outcome. Arabi et al,crit Care 2004

30 EARLY VS LATE TRACHEOTOMY Early 6-8 days Late days - Same incidence of VAP - Same incidence of adverse events - Same 28day survival, 1 year mortality rates, ICU/hospital outcome - Early group: more ventilator free days and ICU free days increased incidence of successful weaning Early vs late tracheotomy for prevention of pneumonia in mechanically ventilated adult ICU patients. Terragni et al JAMA; 303(15):

31 Early vs Late Tracheotomy Early Trach Intermedi ate Tr Late Trach The length of weaning after tracheotomy is not affected by timing. It seems beneficial to favour early tracheotomy in order to reduce the time of MV and associated risks. Early vs late tracheostomy on weaning. Bickenbach et al. Minerva Anestesiol 2011;77:

32 EARLY TRACHEOSTOMY YES Proba bly

33