ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:"

Transcript

1 ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 2. Σν Ν. 3687/10 «Επνπηεία Ιδηωηηθήο Αζθάιηζεο, ζύζηαζε εγγπεηηθνύ θεθαιαίνπ ηδηωηηθήο αζθάιηζεο δωήο, νξγαληζκνί αμηνιόγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» (ΦΔΚ Β 128), θαη ηδίσο ην άξζξν 1 απηνχ, 3. Σν Ν. 3229/04 «Επνπηεία θαη έιεγρνο ηδηωηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξώλ παηρληδηώλ, εθαξκνγή ηωλ Δηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 38), φπσο ηζρχεη, θαη ηδίσο ην άξζξν 3 απηνχ, 4. Σν Ν. 2496/97 (ΦΔΚ Α 87) «Αζθαιηζηηθή ζύκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδηωηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 5. Σν Ν. 1569/85 (ΦΔΚ Α 183), «Δηακεζνιάβεζε ζηηο ζπκβάζεηο ηδηωηηθήο αζθάιηζεο, ζύζηαζε ζώκαηνο εηδηθώλ πξαγκαηνγλωκόλωλ ηξνραίωλ αηπρεκάηωλ, ιεηηνπξγία γξαθείνπ δηεζλνύο αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη, θαη ηδίσο ην άξζξν 21 παξ. 1 απηνχ, 6. Σν λ.δ. 400/70 (ΦΔΚ Α 10) «Πεξί ηδηωηηθήο επηρεηξήζεωο αζθαιίζεωο», φπσο ηζρχεη, θαη ηδίσο ην άξζξν 33 απηνχ, 7. Σν π.δ. 298/86 (ΦΔΚ Α 133) «Δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο αζθαιηζηηθώλ πξαθηόξωλ θαη παξαγωγώλ αζθαιίζεωλ θαη Κώδηθαο δενληνινγίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απηώλ», φπσο ηζρχεη, 8. Σν π.δ. 190/06 (ΦΔΚ Α 196) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2002/92/Ε.Κ. ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε (L 9/ )», φπσο ηζρχεη, θαη 9. Σελ Απφθαζε Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο Κ3-8010/2007 (ΦΔΚ Β 1600) «Kαζνξηζκόο ηωλ απαηηνύκελωλ πξνϋπνζέζεωλ-εμεηάζεωλ, πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ εκπεηξία, ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο γεληθέο εκπνξηθέο & επαγγεικαηηθέο γλώζεηο ηωλ δηακεζνιαβεηώλ ζηελ Αζθάιηζε», φπσο ηζρχεη, 1

2 ΑΠΟΦΑΙΔ ηα θάησζη: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Άξζξν 1 κοπός 1. θνπφο ηνπ παξφληνο Κψδηθα Γενληνινγίαο είλαη λα ζέζεη ην πιαίζην θαλφλσλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε ζσζηή ζπλεξγαζία ησλ δηακεζνιαβεηψλ κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ελ γέλεη φινπο φζνπο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε. 2. Ο Κψδηθαο εηζάγεη πξφηππα γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνζθέξνπλ νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη ζεζπίδεη θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη: α) δξνπλ εληίκσο, λνκίκσο θαη κε ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή θαη επηκέιεηα πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη φζνπο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, β) παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο κε πίζηε, αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία, γ) ζεζπίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ κεραληζκνχο νξζήο πιεξνθφξεζεο, πςειήο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο, άκεζεο αληηκεηψπηζεο παξαπφλσλ ή δηαθνξψλ θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, δ) ζπκβάιινπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αζθαιηζηηθήο θαη γεληθφηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο, ε) δηαθπιάζζνπλ ηνλ πγηή αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, θαη ζη) πεξηνξίδνπλ ηνλ ιεηηνπξγηθφ θαη θαλνληζηηθφ θίλδπλν ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Άξζξν 2 Πεδίο εθαρμογής Ο Καλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ ηνπ π.δ. 190/06, φπσο ηζρχεη, θαη αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. 2

3 Άξζξν 3 Οριζμοί 1. Ωο «επηρεηξήζεηο» λννχληαη νη αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ π.δ. 190/ Ωο «αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο» λννχληαη ηα πεξηγξαθφκελα ζην π.δ. 190/06 θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. Με ηνλ φξν απηφ λνείηαη εθεμήο ηφζν ην θπζηθφ, φζν θαη ην λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο αλ ε δηάθξηζε πξνθχπηεη ξεηά απφ ην γξάκκα ηεο δηάηαμεο. 3. Ωο «θαιππηφκελα πξφζσπα» λννχληαη ηα κέιε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ. 4. Ωο «αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε» λνείηαη ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 2 παξ. 3 π.δ. 190/ Ωο «αζθάιηζε» λνείηαη ε άζθεζε ησλ θιάδσλ ηνπ άξζξν 13 Ν.Γ. 400/70, φπσο ηζρχεη. 6. Ωο «ππεξεζίεο» λννχληαη νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 2 παξ. 3 π.δ. 190/ Ωο «πειάηεο» λνείηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν παξέρνληαη ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 8. Ωο «ζπλδεδεκέλα πξφζσπα» λννχληαη ηα θαιππηφκελα πξφζσπα θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή, σο θαη ν/ε ζχδπγνο ή ζχληξνθνο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, ηα ηέθλα ηνπο θαζψο θαη θάζε ζπγγελείο ηνπο, πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία κίαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο ήηαλ νηθνλνκηθά εμαξηεκέλνη απφ απηνχο. Ωο ζπλδεδεκέλα πξφζσπα λννχληαη επίζεο νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη νη επηρεηξήζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 42ε παξ. 5 ΚΝ 2190/1920, φπσο ηζρχεη, ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη νη ζπλεξγάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, σο θαη νη ζχδπγνη, ηα ηέθλα θαη νη νηθνλνκηθά εμαξηεκέλνη ζπγγελείο ηνπο. 9. Ωο «ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ» λνείηαη ελδεηθηηθά κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: α) ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ην ζπλδεδεκέλν πξφζσπν είλαη πηζαλφ λα απνθνκίζεη νηθνλνκηθφ φθεινο ή λα απνθχγεη νηθνλνκηθή δεκία, ζε βάξνο ηνπ πειάηε, 3

4 β) ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ην ζπλδεδεκέλν πξφζσπν, έρεη σο πξνο ηελ ζχλαςε ή ηελ έθβαζε ηεο αζθάιηζεο, ζπκθέξνλ αληηθξνπφκελν απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε, γ) ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ην ζπλδεδεκέλν πξφζσπν, έρεη νηθνλνκηθφ ή άιιν θίλεηξν θαη επλνήζεη ηα ζπκθέξνληα άιινπ πειάηε ζε βάξνο ζπκθεξφλησλ πειάηε, δ) ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ην ζπλδεδεκέλν πξφζσπν ιακβάλεη ή ζα ιάβεη απφ πξφζσπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ πειάηε αληηπαξνρή ζρεηηδφκελε κε αζθάιηζε πνπ παξέρεηαη ζηνλ πειάηε, ππφ κνξθή ρξεκάησλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, πέξαλ ηεο ζπλήζνπο πξνκήζεηαο ή ακνηβήο. Άξζξν 4 Βαζικές Αρτές 1. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο νθείιεη λα ηεξεί θαη ειάρηζηνλ έλα πιαίζην βαζηθψλ αξρψλ δενληνινγίαο πνπ αθνξνχλ: α. ηελ πηνζέηεζε θαηάιιειεο νξγαλσηηθήο δνκήο, β. ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, γ. ηελ απνηειεζκαηηθή πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ, δ. ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηαθήκηζεο πνπ παξέρνπλ, θαη ε. ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ πειαηψλ. 2. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδεη ζπκβαηηθά ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Πξάμε. 3. Δηδηθά γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, ε ηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κψδηθα απνηειεί επζχλε μερσξηζηά θάζε κέινπο δηνίθεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή. Άξζξν 5 Οργάνωζη και λειηοσργία 1. Ο δηακεζνιαβεηήο δηαζέηεη θαηάιιειε γηα ηνλ φγθν θαη ηε κνξθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηνηθεηηθή δνκή θαη νξγάλσζε θαη είλαη επαξθψο ζηειερσκέλνο. Δηδηθφηεξα : α. δηαηεξεί επαξθή θαη νξζνινγηζηηθή δηνηθεηηθή, ινγηζηηθή θαη κεραλνγξαθηθή νξγάλσζε, β. ηεξεί επηθαηξνπνηεκέλα αξρεία, 4

5 γ. ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο παξαπφλσλ θαη θαηαγγειηψλ ησλ πειαηψλ θαη δηεπζέηεζεο δηαθνξψλ κε απηνχο, θαη δ. δηαζέηεη δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο. 2. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εηδηθήο θαηεγνξίαο, γηα ηελ νπνία δηαηεξεί εγγξαθή ζην κεηξψν ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, αιιά θαη ην εχξνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο νπνίεο δηακεζνιαβεί, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δηαζέηεη ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα γηα ηελ ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ θάησζη: α. ηεο είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ μερσξηζηά αλά ζπκβφιαην θαη αλά πειάηε, β. ηελ απφδνζε ησλ αζθαιίζηξσλ ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο εληφο ησλ λνκίκσλ πξνζεζκηψλ, φπσο ελδεηθηηθά ηνπ άξζξνπ 33 λ.δ/ηνο 400/70 (ΦΔΚ Α 10), μερσξηζηά αλά ζπκβφιαην θαη αλά πειάηε, γ. ηελ απεηθφληζε ησλ πξνκεζεηψλ πνπ αλαινγνχλ ζηελ παξαγσγή ηνπ θαη ζηελ είζπξαμε αζθαιίζηξσλ πνπ δηελήξγεζε, μερσξηζηά αλά αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, αλά ζπκβφιαην θαη αλά πειάηε, θαη δ. ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ ζε απηφλ πξνκεζεηψλ, μερσξηζηά αλά αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, αλά ζπκβφιαην θαη αλά πειάηε. 3. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο παξαιακβάλεη θαη ρξεζηκνπνηεί πιήξε ζεηξά ησλ εληχπσλ θαη θάζε είδνπο εγγξάθσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή/θαη ζε ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πειάηε. 4. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο κεξηκλά γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη ησλ θάζε είδνπο ζπλεξγαηψλ ηνπ, πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηηο εξγαζίεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο, εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν 5. Οη πάζεο θχζεσο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, ηα επαίζζεηα δεδνκέλα, ηα νηθνλνκηθά θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πειάηε, πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε θαη ζε θαηνρή ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή θαη ησλ ππαιιήισλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο παξαζρέζεθαλ, κε ηελ επηθχιαμε εθπιήξσζεο λφκηκεο ππνρξέσζεο βάζεη λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ απνθπγή λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 6. Δπηηξέπεηαη κφλνλ ε πξνψζεζε πξντφλησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα. 5

6 7. Δάλ ν δηακεζνιαβεηήο έρεη ιάβεη απφ ηελ επηρείξεζε πνπ ζπλεξγάδεηαη εληνιή είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ απφ ηνπο πειάηεο, ηα αζθάιηζηξα απνδίδνληαη ζηελ επηρείξεζε ην αξγφηεξν εληφο ηεο εβδνκάδαο απφ ηελ είζπξαμή ηνπο. Κάζε αληίζεηε ξχζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ εηαηξεηψλ κε ηνπο δηακεζνιαβεηέο θαηαξγείηαη. 8. Καηά ηελ είζπξαμε ησλ αζθαιίζηξσλ, ν πειάηεο ιακβάλεη ελππφγξαθε απφδεημε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα πιήξε θνξνινγηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ηνπ δηακεζνιαβεηή θαη ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο σο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία εμαηνκίθεπζεο ηνπ πειάηε, ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηνπ αζθαιίζηξνπ. Άξζξν 6 ύγκροσζη σμθερόνηων 1. Οη δηακεζνιαβεηέο πηνζεηνχλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα εληνπίδνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπο. 2. Απαγνξεχεηαη λα αλαδέρεηαη ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο νθεηιέο απφ αζθάιηζηξα ηνπ πειάηε πξνο κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. 3. Απαγνξεχεηαη ε παξνρή εθπηψζεσλ ή σθειεκάησλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα ηζρχνληα ηηκνιφγηα θαη ηνπο φξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 4. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο είλαη κεζίηεο αζθαιίζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 15Α λ. 1569/85: α. ζεζπίδεη κε γξαπηή απφθαζε ηεο δηνίθεζεο εκπνξηθή πνιηηηθή, κε ηελ νπνία θαη ειάρηζην ζα πεξηθξνπξείηαη ε απηνλνκία ηνπ απφ ινηπά ζπκθέξνληα, είηε επηρεηξήζεσλ είηε ζπλεξγαηψλ είηε θαιππηνκέλσλ πξνζψπσλ. Η απφθαζε απηή είλαη δηαζέζηκε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κφιηο δεηεζεί. β. ζπλεξγάδεηαη κε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πεξί ηεξήζεσο απηήο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζηνλ πειάηε θαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ακέζσο κφιηο δεηεζνχλ. 5. Ο δηακεζνιαβεηήο δελ πξνηξέπεη ηνλ πειάηε ζηελ εμαγνξά ή ηελ θαηαγγειία ζπκβνιαίνπ πνπ έρεη ζπλάςεη κε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε γηα ιφγνπο πνπ δε ζπλαξηψληαη κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 6. Γηα λα ζπλαθζεί λέα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ηνπ ίδηνπ πειάηε αιιά κε άιιε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ίδηνπ θηλδχλνπ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε θαη ε πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 π.δ. 190/06. ηελ πεξίπησζε παξνρήο γξαπηήο 6

7 ζπλαίλεζεο, ζπκπιεξψλεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ πειάηε. Σν πξσηφηππν απηήο ηεξεί ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ζην αξρείν ηνπ θαη ην αληίγξαθν παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε, καδί κε ην έγγξαθν ηνπ άξζξν 12 π.δ. 190/ Ο δηακεζνιαβεηήο ελεκεξψλεη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εγγξάθσο, ην αξγφηεξν ηελ ηειεπηαία εκέξα θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ, γηα ηηο κεηαθνξέο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δεκηψλ πνπ δηελήξγεζε ην ηξίκελν απηφ. Η ελεκέξσζε πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο πειάηε θαη αζθαιηδφκελνπ πξάγκαηνο, είδνο/θιάδνο αζθάιηζεο, αξηζκφ ζπκβνιαίνπ θαη επσλπκία ηεο αξρηθψο αζθαιίδνπζαο επηρείξεζεο, αξηζκφ ζπκβνιαίνπ θαη επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία κεηαθέξζεθε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη δηάξθεηα αζθάιηζεο. Άξζξν 7 Πληροθόρηζη πελαηών 1. Ο δηακεζνιαβεηήο δηαζθαιίδεη φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλεη ν πειάηεο: α. είλαη έγθαηξε, πιήξεο, νξζή, επαξθήο θαη θαηάιιειε, β. παξέρεηαη απφ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν άηνκν, θαη γ. ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθφηεξεο επελδπηηθέο επηινγέο θαη αλάγθεο ηνπ πειάηε, ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ θαη θηλδχλσλ ηνπ εθάζηνηε πξνηεηλφκελνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο. 2. Πξνηνχ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε πξάμε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 π.δ. 190/06, ν δηακεζνιαβεηήο ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα φζα πξνβιέπεη ην άξζξν 11 παξ. 1 π.δ. 190/06, ηφζν πξνθνξηθά, φζν θαη κε ηα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη θαη ζην άξζξν 12 π.δ. 190/ Ο δηακεζνιαβεηήο ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ άξζξνπ 11 π.δ. 190/06. πγθεθξηκέλα, εθπνλεί ζπγθεθξηκέλα ελεκεξσηηθά έληππα γηα ηνλ πειάηε, δηαθνξεηηθά απφ ηπρφλ δηαθεκηζηηθά ή ελεκεξσηηθά έληππα ησλ επηρεηξήζεσλ, ήηνη μερσξηζηά ζαλ ζψκα θαη δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο, θέξνληα κε κεγάια ζθνχξα γξάκκαηα ηνλ ηίηιν ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΔΚ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΗ Α. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ηεξεί ζην αξρείν ηνπ ππνγεγξακκέλε απφδεημε παξαιαβήο ησλ εληχπσλ απηψλ απφ ηνλ πειάηε. 4. Σν πεξηερφκελν ησλ εληχπσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ην εμήο: α. Όιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 11 π.δ. 190/06, πξνζαξκνζκέλεο ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηακεζνιαβεηή, 7

8 β. Σν θαζεζηψο ακνηβήο ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή, ήηνη ελδεηθηηθά απφ πνηνλ ακείβεηαη θαη πψο ππνινγίδεηαη ε ακνηβή ηνπ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζθαιίζηξνπ πνπ θαιείηαη λα θαηαβάιεη ν πειάηεο, γηα θαζέλα μερσξηζηά απφ ηα πξντφληα πνπ παξνπζηάδεη, ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαη πξνηνχ ν πειάηεο απνθαζίζεη γηα ηελ αγνξά ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. γ. Δπαξθήο πιεξνθφξεζε γηα ηα πάζεο θχζεσο έκκεζα νθέιε πνπ ελδέρεηαη λα εμαζθαιίζεη ν ίδηνο απφ ηελ παξνρή ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. 5. Πξηλ ηε ζχλαςε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο, ν δηακεζνιαβεηήο δεηά θαη θαηαγξάθεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πειάηε γηα λα δηεπθξηλίζεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηηο ηπρφλ επελδπηηθέο, θαζψο θαη ηελ πξφζεζή ηνπ γηα ηελ αλάιεςε επελδπηηθνχ θηλδχλνπ. Δπίζεο ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακφξθσζε γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε λα αληηιεθζεί ηνπο φξνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ ππφ δηαπξαγκάηεπζε αζθαιηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ. 6. Βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέζρε εγγξάθσο ν πειάηεο, ν δηακεζνιαβεηήο πξνηείλεη ην πξντφλ πνπ αληαπνθξίλεηαη πιεξέζηεξα ζηηο αλάγθεο θαη ζην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε θαη ηνπ δηεπθξηλίδεη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεη ηελ πξφηαζε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ πξντφλ. Οη δηεπθξηλίζεηο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ζχλζεην ραξαθηήξα ηεο πξνηεηλφκελεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο. 7. Ο δηακεζνιαβεηήο εθαξκφδεη ακειιεηί ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ επεμήγεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο ζηνλ πειάηε θαη αμηνπνηεί φιν ην έληππν πιηθφ πνπ ηνπ παξέρνπλ νη Δπηρεηξήζεηο, ιακβάλνληαο ζρεηηθή γξαπηή απφδεημε απφ ηνλ πειάηε. 8. Καζνδεγεί ηνλ πειάηε ζηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη θηλδχλσλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ ηνπ απφ ηνλ επειζφληα θίλδπλν. 9. Δλεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ηα δηθαηψκαηα ελαληίσζεο, ππαλαρψξεζεο θαη θαηαγγειίαο, αιιά θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε έγθαηξεο θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ, πξφσξεο δηαθνπήο θαη εμαγνξάο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ, θαη ηνπ ρνξεγεί ηα ζρεηηθά έληππα κε απφδεημε παξαιαβήο. 10. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηακεζνιαβεηήο είλαη ζπληνληζηήο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 20 λ. 1569/85, αμηνπνηεί ζην έπαθξν ηηο νδεγίεο θαη ην πιηθφ πνπ παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ επνπηεχεη, ζπληνλίδεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο ζπκβνχινπο θαηά ηελ παξνρή ηνπ έξγνπ ηνπο θαη επηιχεη ηπρφλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ. 8

9 11. Γηεπθνιχλεη ηνλ πειάηε θαηά ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο, γλσζηνπνηψληαο ηνπ ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία θαη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμε ηεο απνδεκίσζεο. 12. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε επελδχζεηο, (unit linked) απφ δηακεζνιαβεηή πνπ δελ θαηέρεη ηελ εηδηθή πξνο ηνχην πηζηνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ππ αξ. 4/505/ (ΦΔΚ Α 1168) θνηλή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Άξζξν 8 Ίζη μεηατείριζη πελαηών 1. δηακεζνιαβεηήο αληηκεησπίδεη φινπο ηνπο πειάηεο ηνπ βάζεη αληηθεηκεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δελ ηνπο θαηεγνξηνπνηεί ιακβάλνληαο ππφςε άιινπο παξάγνληεο. 2. Πειάηεο κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα κεηαρείξηζε θαη ζε φηη θνξά ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, φζν θαη ελ γέλεη ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Σπρφλ δηαθνξέο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ πειαηψλ, ζα πξέπεη λα δηθαηνινγνχληαη επαξθψο απφ ηηο δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ. 3. δηακεζνιαβεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, λα αηηηνινγεί πιήξσο πξνο ηνλ πειάηε ή πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηα θξηηήξηα, δπλάκεη ησλ νπνίσλ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο πειάηεο ηνπ θαη λα απνδεηθλχεη ηελ αληηθεηκεληθή εθαξκνγή απηψλ. Άξζξν 9 Γιαθήμιζη 1. Ο δηακεζνιαβεηήο δηαζθαιίδεη φηη νη δηαθεκίζεηο ηνπ δελ πεξηέρνπλ παξαπιαλεηηθά κελχκαηα ή αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο 2. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ, ν δηακεζνιαβεηήο δηαζθαιίδεη φηη θάζε δηαθήκηζε πνπ απεπζχλεη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, αλεμάξηεηα απφ ην κέζν πιεξνθφξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ην ζθνπφ απηφ, πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α. Απφ ην πεξηερφκελφ ηεο πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα φηη αθνξά δξαζηεξηφηεηα αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο, β. δελ πεξηιακβάλεη αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο ελδείμεηο ε ζηνηρεία, 9

10 γ. δελ απνζησπά νπνηνδήπνηε θξίζηκν ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ δίθαηεο, επαξθνχο θαη αληηθεηκεληθήο θξίζεο ηνπ πειάηε, φπσο ελδεηθηηθά ηηο επσλπκίεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, δ. δελ πξνζθξνχεη ζε νπνηαδήπνηε απαγνξεπηηθή λνκνζεηηθή ή θαλνληζηηθή δηάηαμε, ε. δελ κηκείηαη ηηο δηαθεκίζεηο νχηε δπζθεκεί ηα πξντφληα άιισλ επηρεηξήζεσλ, θαη ζη. δελ αλαθέξεη φηη παξέρεη ζηνλ πειάηε εθπηψζεηο ή σθειήκαηα κε αληαπνθξηλφκελα ζηα ηζρχνληα ηηκνιφγηα θαη ηνπο φξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 3. Απαγνξεχεηαη ε άκεζε δηαθήκηζε πξνο ηνλ πειάηε, ζε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο έρεη δειψζεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζ` απηήλ. Άξζξν 10 Δλάτιζηο περιετόμενο ζύμβαζης πρακηόρεσζης 1. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηακεζνιαβεηήο είλαη αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 λ. 1569/85, ε ζχκβαζε πξαθηφξεπζεο ηνπ κε νπνηαδήπνηε εηαηξεία πεξηιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαη θαη ειάρηζηνλ: α. ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ ζην αξκφδην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ηνπ πξάθηνξα, θαη ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ ηνπ κεηξψνπ, β. ηελ ηπρφλ παξερφκελε απφ ηελ αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία εμνπζηνδφηεζε γηα πξνζππνγξαθή θαη επίδνζε ζηνλ πειάηε αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, γ. ηελ αθνινπζνχκελε απφ ηελ αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία δηαδηθαζία γηα ην δηαθαλνληζκφ δεκηψλ, θαηά ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο, δ. ζε πεξίπησζε απαζρφιεζεο ζπλεξγαηψλ, ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπο, ήηνη ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο, αξηζκφ κεηξψνπ εγγξαθήο ηνπο ζην αξκφδην επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην θαη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ. Η απαζρφιεζε ζπλεξγαηψλ ηειεί πάληνηε ζε γλψζε ησλ εηαηξεηψλ. ε. ηελ ηπρφλ εμνπζηνδφηεζε θαη εληνιή γηα είζπξαμε αζθαιίζηξσλ απφ ηνλ πειάηε γηα ινγαξηαζκφ ηεο αληηζπκβαιιφκελεο εηαηξείαο, καδί κε ξεηή αλαθνξά ζε φζα νξίδεη ην άξ. 33 λ.δ/ηνο 400/70, ζη. ηα πνζνζηά ησλ πξνκεζεηψλ μερσξηζηά αλά θιάδν αζθάιηζεο, ηα πνζνζηά πξνκήζεηαο γηα ηελ είζπξαμε αζθαιίζηξσλ, ηπρφλ θαηαβαιιφκελα έμνδα θαη θάζε ρξεκαηηθή ή άιιε ακνηβή, θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ παξέρεη ε αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία βάζεη ηεο πνιηηηθήο δηθηχσλ πνπ εθαξκφδεη, 10

11 δ. ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνδίδεηαη ινγνδνζία θαη ινγαξηαζκφο ζηελ αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία, αλαιπηηθά βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ εληχπσλ, πξνζεζκηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ππεχζπλσλ πξνζψπσλ, ε. ηελ πνιηηηθή αθπξψζεσλ ηεο αληηζπκβαιιφκελεο εηαηξείαο γηα ηα ζπκβφιαηα πνπ είηε δελ παξαιήθζεθαλ απφ ηνλ πειάηε, είηε δελ θαηαβιήζεθε ην νθεηιφκελν πξψην αζθάιηζηξν απφ ηνλ πειάηε, δειαδή ηα έγγξαθα, ηε δηαδηθαζία θαη ηα ππεχζπλα γηα ηελ ηήξεζή ηεο πξφζσπα. Η αθχξσζε γίλεηαη ζε ρξφλν πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε κία εβδνκάδα απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία παξέιαβε ν πξάθηνξαο απφ ηελ εηαηξεία ην ζπκβφιαην γηα λα ην παξαδψζεη ζηνλ πειάηε. ζ. ηηο πξνυπνζέζεηο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, η. ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξάθηνξα, ζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο πξαθηφξεπζεο, λα επηζηξέςεη ζηελ αληηζπκβαιιφκελε ηνπ εηαηξεία εληφο δεθαπέληε εκεξψλ φηη ηνπ είρε παξαδψζεη ζην πιαίζην ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο σο ππνζηεξηθηηθφ - βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ, φπσο ελδεηθηηθά φιν ην έληππν, ελεκεξσηηθφ θαη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, ηα ηηκνιφγηα, ηηο επηγξαθέο, ηηο απνδείμεηο, ηα ζπκβφιαηα θαη ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. Τπνγξάθεηαη μερσξηζηά απφδεημε παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 2. χκβαζε πξαθηφξεπζεο πνπ δελ εθπιεξψλεη ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο είλαη άθπξε. 3. Οη ζπκβάζεηο πξαθηφξεπζεο θαη νη γλσζηνπνηήζεηο γηα ηελ ηπρφλ ιχζε απηψλ απνζηέιινληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζην πιαίζην ηνπ άξ. 4 Ν. 1569/85, ζε κνξθή pdf θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : Άξζξν 11 Δλάτιζηο περιετόμενο ζσμβάζεως αζθαλιζηικού ζσμβούλοσ 1. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο είλαη αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 λ. 1569/85, ζηε ζχκβαζε έξγνπ ηνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαη θαη ειάρηζηνλ: α. ν αξηζκφο κεηξψνπ ζην αξκφδην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ηνπ ζπκβνχινπ αζθαιίζεσλ, θαη ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, β. ε αθνινπζνχκελε απφ ηελ αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία δηαδηθαζία γηα ην δηαθαλνληζκφ δεκηψλ, θαηά ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο, 11

12 γ. ζε πεξίπησζε απαζρφιεζεο ζπλεξγαηψλ, ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπο, ήηνη ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο, αξηζκφ κεηξψνπ εγγξαθήο ηνπο ζην αξκφδην επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην θαη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ. Η απαζρφιεζε ζπλεξγαηψλ ηειεί πάληνηε ζε γλψζε ησλ εηαηξεηψλ. δ. ηπρφλ εμνπζηνδφηεζε θαη εληνιή γηα είζπξαμε αζθαιίζηξσλ απφ ηνλ πειάηε γηα ινγαξηαζκφ ησλ εηαηξεηψλ, θαη ξεηή αλαθνξά ζε φζα νξίδεη ην άξ. 33 λ.δ/ηνο 400/70, ε. ηα πνζνζηά ησλ πξνκεζεηψλ μερσξηζηά αλά θιάδν αζθάιηζεο, ηα πνζνζηά πξνκεζεηψλ γηα ηελ ηπρφλ είζπξαμε αζθαιίζηξσλ, ηπρφλ θαηαβαιιφκελα έμνδα θαη θάζε ρξεκαηηθή ή άιιε ακνηβή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ παξέρεη ε αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία βάζεη ηεο πνιηηηθήο δηθηχσλ ηεο, ζη. ε πνιηηηθή αθπξψζεσλ ηεο αληηζπκβαιιφκελεο εηαηξείαο γηα ηα ζπκβφιαηα πνπ είηε δελ παξαιήθζεθαλ απφ ηνλ πειάηε, είηε δελ θαηαβιήζεθε ην νθεηιφκελν πξψην αζθάιηζηξν απφ ηνλ πειάηε, δειαδή ηα έγγξαθα, ηε δηαδηθαζία θαη ηα ππεχζπλα γηα ηελ ηήξεζή ηεο πξφζσπα. Η αθχξσζε γίλεηαη ζε ρξφλν πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε κία εβδνκάδα απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία παξέιαβε ν πξάθηνξαο απφ ηελ εηαηξεία ην ζπκβφιαην γηα λα ην παξαδψζεη ζηνλ πειάηε. δ. νη πξνυπνζέζεηο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ε. ε ππνρξέσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, ζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο έξγνπ, λα επηζηξέςεη εληφο δεθαπέληε εκεξψλ ζηελ αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία φ,ηη ηνπ είρε παξαδψζεη ζην πιαίζην ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο σο βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ, φπσο ελδεηθηηθά φιν ην έληππν, ελεκεξσηηθφ θαη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, ηα ηηκνιφγηα, ηηο επηγξαθέο, ηηο απνδείμεηο, ηα ζπκβφιαηα θαη ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. Τπνγξάθεηαη μερσξηζηά απφδεημε παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 2. χκβαζε αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ πνπ δελ εθπιεξψλεη ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο είλαη άθπξε. Άξζξν 12 Κσρώζεις 1. Γηα θάζε παξάβαζε ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηελ αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο επηβάιιεη ζηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή πξφζηηκν ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 120 λ.δ. 400/70 θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 12

13 2. Δπηπξνζζέησο ησλ θπξψζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δηαπηζηψλεη εάλ ζπληξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο, πνπ ζπληζηνχλ ιφγν γηα ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ δηακεζνιαβεηή απφ ην Μεηξψν ηνπ άξ. 3 π.δ. 190/06: α. ε βάξνο ηνπ ίδηνπ δηακεζνιαβεηή έρεη επηβιεζεί μαλά θχξσζε απφ ηελ επνπηηθή αξρή γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξφληνο Κψδηθα. Δηδηθά ζε πεξίπησζε παξαθξάηεζεο αζθαιίζηξσλ, ε δηαγξαθή κπνξεί λα επηβιεζεί θαη απφ ηελ πξψηε βάζηκε πεξίπησζε, αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ πξνο ηνχην ην χςνο ησλ παξαθξαηεζέλησλ αζθαιίζηξσλ θαη ε δηάξθεηα ηεο παξαθξάηεζεο. β. Ο δηακεζνιαβεηήο πξνέβε ζε ηέιεζε πνηληθά θνιάζηκεο πξάμεο επ επθαηξία άζθεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δηαπηζηψλεη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαγξαθήο θαη απνζηέιιεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηεο ζην αξκφδην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην, πξνθεηκέλνπ εθείλν λα πξνβεί ζηελ ηππηθή δηαδηθαζία δηαγξαθήο απφ ην νηθείν Μεηξψν. Άξζξν Η παξνχζα Πξάμε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Σεχρνο Β ). 2. Η παξνχζα Πξάμε ηζρχεη απφ ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Σεχρνο Β ). 3. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο Πξάμεο, θαηαξγείηαη ην π.δ. 298/86. Δθεμήο, νπνπδήπνηε ζηε λνκνζεζία γίλεηαη αλαθνξά ή παξαπνκπή ζηα άξζξα 10 ή 12 ηνπ π.δ. 298/86, λνείηαη ην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο. 13

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα