ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:"

Transcript

1 ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 2. Σν Ν. 3687/10 «Επνπηεία Ιδηωηηθήο Αζθάιηζεο, ζύζηαζε εγγπεηηθνύ θεθαιαίνπ ηδηωηηθήο αζθάιηζεο δωήο, νξγαληζκνί αμηνιόγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» (ΦΔΚ Β 128), θαη ηδίσο ην άξζξν 1 απηνχ, 3. Σν Ν. 3229/04 «Επνπηεία θαη έιεγρνο ηδηωηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξώλ παηρληδηώλ, εθαξκνγή ηωλ Δηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 38), φπσο ηζρχεη, θαη ηδίσο ην άξζξν 3 απηνχ, 4. Σν Ν. 2496/97 (ΦΔΚ Α 87) «Αζθαιηζηηθή ζύκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδηωηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 5. Σν Ν. 1569/85 (ΦΔΚ Α 183), «Δηακεζνιάβεζε ζηηο ζπκβάζεηο ηδηωηηθήο αζθάιηζεο, ζύζηαζε ζώκαηνο εηδηθώλ πξαγκαηνγλωκόλωλ ηξνραίωλ αηπρεκάηωλ, ιεηηνπξγία γξαθείνπ δηεζλνύο αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη, θαη ηδίσο ην άξζξν 21 παξ. 1 απηνχ, 6. Σν λ.δ. 400/70 (ΦΔΚ Α 10) «Πεξί ηδηωηηθήο επηρεηξήζεωο αζθαιίζεωο», φπσο ηζρχεη, θαη ηδίσο ην άξζξν 33 απηνχ, 7. Σν π.δ. 298/86 (ΦΔΚ Α 133) «Δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο αζθαιηζηηθώλ πξαθηόξωλ θαη παξαγωγώλ αζθαιίζεωλ θαη Κώδηθαο δενληνινγίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απηώλ», φπσο ηζρχεη, 8. Σν π.δ. 190/06 (ΦΔΚ Α 196) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2002/92/Ε.Κ. ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε (L 9/ )», φπσο ηζρχεη, θαη 9. Σελ Απφθαζε Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο Κ3-8010/2007 (ΦΔΚ Β 1600) «Kαζνξηζκόο ηωλ απαηηνύκελωλ πξνϋπνζέζεωλ-εμεηάζεωλ, πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ εκπεηξία, ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο γεληθέο εκπνξηθέο & επαγγεικαηηθέο γλώζεηο ηωλ δηακεζνιαβεηώλ ζηελ Αζθάιηζε», φπσο ηζρχεη, 1

2 ΑΠΟΦΑΙΔ ηα θάησζη: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Άξζξν 1 κοπός 1. θνπφο ηνπ παξφληνο Κψδηθα Γενληνινγίαο είλαη λα ζέζεη ην πιαίζην θαλφλσλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε ζσζηή ζπλεξγαζία ησλ δηακεζνιαβεηψλ κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ελ γέλεη φινπο φζνπο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε. 2. Ο Κψδηθαο εηζάγεη πξφηππα γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνζθέξνπλ νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη ζεζπίδεη θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη: α) δξνπλ εληίκσο, λνκίκσο θαη κε ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή θαη επηκέιεηα πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη φζνπο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, β) παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο κε πίζηε, αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία, γ) ζεζπίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ κεραληζκνχο νξζήο πιεξνθφξεζεο, πςειήο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο, άκεζεο αληηκεηψπηζεο παξαπφλσλ ή δηαθνξψλ θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, δ) ζπκβάιινπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αζθαιηζηηθήο θαη γεληθφηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο, ε) δηαθπιάζζνπλ ηνλ πγηή αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, θαη ζη) πεξηνξίδνπλ ηνλ ιεηηνπξγηθφ θαη θαλνληζηηθφ θίλδπλν ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Άξζξν 2 Πεδίο εθαρμογής Ο Καλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ ηνπ π.δ. 190/06, φπσο ηζρχεη, θαη αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. 2

3 Άξζξν 3 Οριζμοί 1. Ωο «επηρεηξήζεηο» λννχληαη νη αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ π.δ. 190/ Ωο «αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο» λννχληαη ηα πεξηγξαθφκελα ζην π.δ. 190/06 θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. Με ηνλ φξν απηφ λνείηαη εθεμήο ηφζν ην θπζηθφ, φζν θαη ην λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο αλ ε δηάθξηζε πξνθχπηεη ξεηά απφ ην γξάκκα ηεο δηάηαμεο. 3. Ωο «θαιππηφκελα πξφζσπα» λννχληαη ηα κέιε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ. 4. Ωο «αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε» λνείηαη ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 2 παξ. 3 π.δ. 190/ Ωο «αζθάιηζε» λνείηαη ε άζθεζε ησλ θιάδσλ ηνπ άξζξν 13 Ν.Γ. 400/70, φπσο ηζρχεη. 6. Ωο «ππεξεζίεο» λννχληαη νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 2 παξ. 3 π.δ. 190/ Ωο «πειάηεο» λνείηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν παξέρνληαη ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 8. Ωο «ζπλδεδεκέλα πξφζσπα» λννχληαη ηα θαιππηφκελα πξφζσπα θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή, σο θαη ν/ε ζχδπγνο ή ζχληξνθνο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, ηα ηέθλα ηνπο θαζψο θαη θάζε ζπγγελείο ηνπο, πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία κίαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο ήηαλ νηθνλνκηθά εμαξηεκέλνη απφ απηνχο. Ωο ζπλδεδεκέλα πξφζσπα λννχληαη επίζεο νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη νη επηρεηξήζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 42ε παξ. 5 ΚΝ 2190/1920, φπσο ηζρχεη, ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη νη ζπλεξγάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, σο θαη νη ζχδπγνη, ηα ηέθλα θαη νη νηθνλνκηθά εμαξηεκέλνη ζπγγελείο ηνπο. 9. Ωο «ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ» λνείηαη ελδεηθηηθά κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: α) ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ην ζπλδεδεκέλν πξφζσπν είλαη πηζαλφ λα απνθνκίζεη νηθνλνκηθφ φθεινο ή λα απνθχγεη νηθνλνκηθή δεκία, ζε βάξνο ηνπ πειάηε, 3

4 β) ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ην ζπλδεδεκέλν πξφζσπν, έρεη σο πξνο ηελ ζχλαςε ή ηελ έθβαζε ηεο αζθάιηζεο, ζπκθέξνλ αληηθξνπφκελν απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε, γ) ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ην ζπλδεδεκέλν πξφζσπν, έρεη νηθνλνκηθφ ή άιιν θίλεηξν θαη επλνήζεη ηα ζπκθέξνληα άιινπ πειάηε ζε βάξνο ζπκθεξφλησλ πειάηε, δ) ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ην ζπλδεδεκέλν πξφζσπν ιακβάλεη ή ζα ιάβεη απφ πξφζσπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ πειάηε αληηπαξνρή ζρεηηδφκελε κε αζθάιηζε πνπ παξέρεηαη ζηνλ πειάηε, ππφ κνξθή ρξεκάησλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, πέξαλ ηεο ζπλήζνπο πξνκήζεηαο ή ακνηβήο. Άξζξν 4 Βαζικές Αρτές 1. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο νθείιεη λα ηεξεί θαη ειάρηζηνλ έλα πιαίζην βαζηθψλ αξρψλ δενληνινγίαο πνπ αθνξνχλ: α. ηελ πηνζέηεζε θαηάιιειεο νξγαλσηηθήο δνκήο, β. ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, γ. ηελ απνηειεζκαηηθή πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ, δ. ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηαθήκηζεο πνπ παξέρνπλ, θαη ε. ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ πειαηψλ. 2. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδεη ζπκβαηηθά ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Πξάμε. 3. Δηδηθά γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, ε ηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κψδηθα απνηειεί επζχλε μερσξηζηά θάζε κέινπο δηνίθεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή. Άξζξν 5 Οργάνωζη και λειηοσργία 1. Ο δηακεζνιαβεηήο δηαζέηεη θαηάιιειε γηα ηνλ φγθν θαη ηε κνξθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηνηθεηηθή δνκή θαη νξγάλσζε θαη είλαη επαξθψο ζηειερσκέλνο. Δηδηθφηεξα : α. δηαηεξεί επαξθή θαη νξζνινγηζηηθή δηνηθεηηθή, ινγηζηηθή θαη κεραλνγξαθηθή νξγάλσζε, β. ηεξεί επηθαηξνπνηεκέλα αξρεία, 4

5 γ. ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο παξαπφλσλ θαη θαηαγγειηψλ ησλ πειαηψλ θαη δηεπζέηεζεο δηαθνξψλ κε απηνχο, θαη δ. δηαζέηεη δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο. 2. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εηδηθήο θαηεγνξίαο, γηα ηελ νπνία δηαηεξεί εγγξαθή ζην κεηξψν ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, αιιά θαη ην εχξνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο νπνίεο δηακεζνιαβεί, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δηαζέηεη ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα γηα ηελ ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ θάησζη: α. ηεο είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ μερσξηζηά αλά ζπκβφιαην θαη αλά πειάηε, β. ηελ απφδνζε ησλ αζθαιίζηξσλ ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο εληφο ησλ λνκίκσλ πξνζεζκηψλ, φπσο ελδεηθηηθά ηνπ άξζξνπ 33 λ.δ/ηνο 400/70 (ΦΔΚ Α 10), μερσξηζηά αλά ζπκβφιαην θαη αλά πειάηε, γ. ηελ απεηθφληζε ησλ πξνκεζεηψλ πνπ αλαινγνχλ ζηελ παξαγσγή ηνπ θαη ζηελ είζπξαμε αζθαιίζηξσλ πνπ δηελήξγεζε, μερσξηζηά αλά αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, αλά ζπκβφιαην θαη αλά πειάηε, θαη δ. ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ ζε απηφλ πξνκεζεηψλ, μερσξηζηά αλά αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, αλά ζπκβφιαην θαη αλά πειάηε. 3. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο παξαιακβάλεη θαη ρξεζηκνπνηεί πιήξε ζεηξά ησλ εληχπσλ θαη θάζε είδνπο εγγξάθσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή/θαη ζε ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πειάηε. 4. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο κεξηκλά γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη ησλ θάζε είδνπο ζπλεξγαηψλ ηνπ, πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηηο εξγαζίεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο, εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν 5. Οη πάζεο θχζεσο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, ηα επαίζζεηα δεδνκέλα, ηα νηθνλνκηθά θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πειάηε, πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε θαη ζε θαηνρή ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή θαη ησλ ππαιιήισλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο παξαζρέζεθαλ, κε ηελ επηθχιαμε εθπιήξσζεο λφκηκεο ππνρξέσζεο βάζεη λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ απνθπγή λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 6. Δπηηξέπεηαη κφλνλ ε πξνψζεζε πξντφλησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα. 5

6 7. Δάλ ν δηακεζνιαβεηήο έρεη ιάβεη απφ ηελ επηρείξεζε πνπ ζπλεξγάδεηαη εληνιή είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ απφ ηνπο πειάηεο, ηα αζθάιηζηξα απνδίδνληαη ζηελ επηρείξεζε ην αξγφηεξν εληφο ηεο εβδνκάδαο απφ ηελ είζπξαμή ηνπο. Κάζε αληίζεηε ξχζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ εηαηξεηψλ κε ηνπο δηακεζνιαβεηέο θαηαξγείηαη. 8. Καηά ηελ είζπξαμε ησλ αζθαιίζηξσλ, ν πειάηεο ιακβάλεη ελππφγξαθε απφδεημε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα πιήξε θνξνινγηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ηνπ δηακεζνιαβεηή θαη ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο σο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία εμαηνκίθεπζεο ηνπ πειάηε, ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηνπ αζθαιίζηξνπ. Άξζξν 6 ύγκροσζη σμθερόνηων 1. Οη δηακεζνιαβεηέο πηνζεηνχλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα εληνπίδνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπο. 2. Απαγνξεχεηαη λα αλαδέρεηαη ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο νθεηιέο απφ αζθάιηζηξα ηνπ πειάηε πξνο κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. 3. Απαγνξεχεηαη ε παξνρή εθπηψζεσλ ή σθειεκάησλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα ηζρχνληα ηηκνιφγηα θαη ηνπο φξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 4. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο είλαη κεζίηεο αζθαιίζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 15Α λ. 1569/85: α. ζεζπίδεη κε γξαπηή απφθαζε ηεο δηνίθεζεο εκπνξηθή πνιηηηθή, κε ηελ νπνία θαη ειάρηζην ζα πεξηθξνπξείηαη ε απηνλνκία ηνπ απφ ινηπά ζπκθέξνληα, είηε επηρεηξήζεσλ είηε ζπλεξγαηψλ είηε θαιππηνκέλσλ πξνζψπσλ. Η απφθαζε απηή είλαη δηαζέζηκε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κφιηο δεηεζεί. β. ζπλεξγάδεηαη κε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πεξί ηεξήζεσο απηήο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζηνλ πειάηε θαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ακέζσο κφιηο δεηεζνχλ. 5. Ο δηακεζνιαβεηήο δελ πξνηξέπεη ηνλ πειάηε ζηελ εμαγνξά ή ηελ θαηαγγειία ζπκβνιαίνπ πνπ έρεη ζπλάςεη κε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε γηα ιφγνπο πνπ δε ζπλαξηψληαη κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 6. Γηα λα ζπλαθζεί λέα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ηνπ ίδηνπ πειάηε αιιά κε άιιε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ίδηνπ θηλδχλνπ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε θαη ε πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 π.δ. 190/06. ηελ πεξίπησζε παξνρήο γξαπηήο 6

7 ζπλαίλεζεο, ζπκπιεξψλεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ πειάηε. Σν πξσηφηππν απηήο ηεξεί ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ζην αξρείν ηνπ θαη ην αληίγξαθν παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε, καδί κε ην έγγξαθν ηνπ άξζξν 12 π.δ. 190/ Ο δηακεζνιαβεηήο ελεκεξψλεη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εγγξάθσο, ην αξγφηεξν ηελ ηειεπηαία εκέξα θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ, γηα ηηο κεηαθνξέο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δεκηψλ πνπ δηελήξγεζε ην ηξίκελν απηφ. Η ελεκέξσζε πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο πειάηε θαη αζθαιηδφκελνπ πξάγκαηνο, είδνο/θιάδνο αζθάιηζεο, αξηζκφ ζπκβνιαίνπ θαη επσλπκία ηεο αξρηθψο αζθαιίδνπζαο επηρείξεζεο, αξηζκφ ζπκβνιαίνπ θαη επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία κεηαθέξζεθε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη δηάξθεηα αζθάιηζεο. Άξζξν 7 Πληροθόρηζη πελαηών 1. Ο δηακεζνιαβεηήο δηαζθαιίδεη φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλεη ν πειάηεο: α. είλαη έγθαηξε, πιήξεο, νξζή, επαξθήο θαη θαηάιιειε, β. παξέρεηαη απφ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν άηνκν, θαη γ. ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθφηεξεο επελδπηηθέο επηινγέο θαη αλάγθεο ηνπ πειάηε, ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ θαη θηλδχλσλ ηνπ εθάζηνηε πξνηεηλφκελνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο. 2. Πξνηνχ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε πξάμε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 π.δ. 190/06, ν δηακεζνιαβεηήο ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα φζα πξνβιέπεη ην άξζξν 11 παξ. 1 π.δ. 190/06, ηφζν πξνθνξηθά, φζν θαη κε ηα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη θαη ζην άξζξν 12 π.δ. 190/ Ο δηακεζνιαβεηήο ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ άξζξνπ 11 π.δ. 190/06. πγθεθξηκέλα, εθπνλεί ζπγθεθξηκέλα ελεκεξσηηθά έληππα γηα ηνλ πειάηε, δηαθνξεηηθά απφ ηπρφλ δηαθεκηζηηθά ή ελεκεξσηηθά έληππα ησλ επηρεηξήζεσλ, ήηνη μερσξηζηά ζαλ ζψκα θαη δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο, θέξνληα κε κεγάια ζθνχξα γξάκκαηα ηνλ ηίηιν ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΔΚ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΗ Α. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ηεξεί ζην αξρείν ηνπ ππνγεγξακκέλε απφδεημε παξαιαβήο ησλ εληχπσλ απηψλ απφ ηνλ πειάηε. 4. Σν πεξηερφκελν ησλ εληχπσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ην εμήο: α. Όιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 11 π.δ. 190/06, πξνζαξκνζκέλεο ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηακεζνιαβεηή, 7

8 β. Σν θαζεζηψο ακνηβήο ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή, ήηνη ελδεηθηηθά απφ πνηνλ ακείβεηαη θαη πψο ππνινγίδεηαη ε ακνηβή ηνπ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζθαιίζηξνπ πνπ θαιείηαη λα θαηαβάιεη ν πειάηεο, γηα θαζέλα μερσξηζηά απφ ηα πξντφληα πνπ παξνπζηάδεη, ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαη πξνηνχ ν πειάηεο απνθαζίζεη γηα ηελ αγνξά ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. γ. Δπαξθήο πιεξνθφξεζε γηα ηα πάζεο θχζεσο έκκεζα νθέιε πνπ ελδέρεηαη λα εμαζθαιίζεη ν ίδηνο απφ ηελ παξνρή ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. 5. Πξηλ ηε ζχλαςε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο, ν δηακεζνιαβεηήο δεηά θαη θαηαγξάθεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πειάηε γηα λα δηεπθξηλίζεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηηο ηπρφλ επελδπηηθέο, θαζψο θαη ηελ πξφζεζή ηνπ γηα ηελ αλάιεςε επελδπηηθνχ θηλδχλνπ. Δπίζεο ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακφξθσζε γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε λα αληηιεθζεί ηνπο φξνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ ππφ δηαπξαγκάηεπζε αζθαιηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ. 6. Βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέζρε εγγξάθσο ν πειάηεο, ν δηακεζνιαβεηήο πξνηείλεη ην πξντφλ πνπ αληαπνθξίλεηαη πιεξέζηεξα ζηηο αλάγθεο θαη ζην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε θαη ηνπ δηεπθξηλίδεη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεη ηελ πξφηαζε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ πξντφλ. Οη δηεπθξηλίζεηο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ζχλζεην ραξαθηήξα ηεο πξνηεηλφκελεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο. 7. Ο δηακεζνιαβεηήο εθαξκφδεη ακειιεηί ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ επεμήγεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο ζηνλ πειάηε θαη αμηνπνηεί φιν ην έληππν πιηθφ πνπ ηνπ παξέρνπλ νη Δπηρεηξήζεηο, ιακβάλνληαο ζρεηηθή γξαπηή απφδεημε απφ ηνλ πειάηε. 8. Καζνδεγεί ηνλ πειάηε ζηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη θηλδχλσλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ ηνπ απφ ηνλ επειζφληα θίλδπλν. 9. Δλεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ηα δηθαηψκαηα ελαληίσζεο, ππαλαρψξεζεο θαη θαηαγγειίαο, αιιά θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε έγθαηξεο θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ, πξφσξεο δηαθνπήο θαη εμαγνξάο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ, θαη ηνπ ρνξεγεί ηα ζρεηηθά έληππα κε απφδεημε παξαιαβήο. 10. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηακεζνιαβεηήο είλαη ζπληνληζηήο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 20 λ. 1569/85, αμηνπνηεί ζην έπαθξν ηηο νδεγίεο θαη ην πιηθφ πνπ παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ επνπηεχεη, ζπληνλίδεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο ζπκβνχινπο θαηά ηελ παξνρή ηνπ έξγνπ ηνπο θαη επηιχεη ηπρφλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ. 8

9 11. Γηεπθνιχλεη ηνλ πειάηε θαηά ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο, γλσζηνπνηψληαο ηνπ ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία θαη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμε ηεο απνδεκίσζεο. 12. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε επελδχζεηο, (unit linked) απφ δηακεζνιαβεηή πνπ δελ θαηέρεη ηελ εηδηθή πξνο ηνχην πηζηνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ππ αξ. 4/505/ (ΦΔΚ Α 1168) θνηλή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Άξζξν 8 Ίζη μεηατείριζη πελαηών 1. δηακεζνιαβεηήο αληηκεησπίδεη φινπο ηνπο πειάηεο ηνπ βάζεη αληηθεηκεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δελ ηνπο θαηεγνξηνπνηεί ιακβάλνληαο ππφςε άιινπο παξάγνληεο. 2. Πειάηεο κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα κεηαρείξηζε θαη ζε φηη θνξά ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, φζν θαη ελ γέλεη ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Σπρφλ δηαθνξέο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ πειαηψλ, ζα πξέπεη λα δηθαηνινγνχληαη επαξθψο απφ ηηο δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ. 3. δηακεζνιαβεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, λα αηηηνινγεί πιήξσο πξνο ηνλ πειάηε ή πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηα θξηηήξηα, δπλάκεη ησλ νπνίσλ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο πειάηεο ηνπ θαη λα απνδεηθλχεη ηελ αληηθεηκεληθή εθαξκνγή απηψλ. Άξζξν 9 Γιαθήμιζη 1. Ο δηακεζνιαβεηήο δηαζθαιίδεη φηη νη δηαθεκίζεηο ηνπ δελ πεξηέρνπλ παξαπιαλεηηθά κελχκαηα ή αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο 2. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ, ν δηακεζνιαβεηήο δηαζθαιίδεη φηη θάζε δηαθήκηζε πνπ απεπζχλεη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, αλεμάξηεηα απφ ην κέζν πιεξνθφξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ην ζθνπφ απηφ, πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α. Απφ ην πεξηερφκελφ ηεο πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα φηη αθνξά δξαζηεξηφηεηα αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο, β. δελ πεξηιακβάλεη αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο ελδείμεηο ε ζηνηρεία, 9

10 γ. δελ απνζησπά νπνηνδήπνηε θξίζηκν ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ δίθαηεο, επαξθνχο θαη αληηθεηκεληθήο θξίζεο ηνπ πειάηε, φπσο ελδεηθηηθά ηηο επσλπκίεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, δ. δελ πξνζθξνχεη ζε νπνηαδήπνηε απαγνξεπηηθή λνκνζεηηθή ή θαλνληζηηθή δηάηαμε, ε. δελ κηκείηαη ηηο δηαθεκίζεηο νχηε δπζθεκεί ηα πξντφληα άιισλ επηρεηξήζεσλ, θαη ζη. δελ αλαθέξεη φηη παξέρεη ζηνλ πειάηε εθπηψζεηο ή σθειήκαηα κε αληαπνθξηλφκελα ζηα ηζρχνληα ηηκνιφγηα θαη ηνπο φξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 3. Απαγνξεχεηαη ε άκεζε δηαθήκηζε πξνο ηνλ πειάηε, ζε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο έρεη δειψζεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζ` απηήλ. Άξζξν 10 Δλάτιζηο περιετόμενο ζύμβαζης πρακηόρεσζης 1. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηακεζνιαβεηήο είλαη αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 λ. 1569/85, ε ζχκβαζε πξαθηφξεπζεο ηνπ κε νπνηαδήπνηε εηαηξεία πεξηιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαη θαη ειάρηζηνλ: α. ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ ζην αξκφδην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ηνπ πξάθηνξα, θαη ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ ηνπ κεηξψνπ, β. ηελ ηπρφλ παξερφκελε απφ ηελ αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία εμνπζηνδφηεζε γηα πξνζππνγξαθή θαη επίδνζε ζηνλ πειάηε αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, γ. ηελ αθνινπζνχκελε απφ ηελ αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία δηαδηθαζία γηα ην δηαθαλνληζκφ δεκηψλ, θαηά ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο, δ. ζε πεξίπησζε απαζρφιεζεο ζπλεξγαηψλ, ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπο, ήηνη ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο, αξηζκφ κεηξψνπ εγγξαθήο ηνπο ζην αξκφδην επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην θαη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ. Η απαζρφιεζε ζπλεξγαηψλ ηειεί πάληνηε ζε γλψζε ησλ εηαηξεηψλ. ε. ηελ ηπρφλ εμνπζηνδφηεζε θαη εληνιή γηα είζπξαμε αζθαιίζηξσλ απφ ηνλ πειάηε γηα ινγαξηαζκφ ηεο αληηζπκβαιιφκελεο εηαηξείαο, καδί κε ξεηή αλαθνξά ζε φζα νξίδεη ην άξ. 33 λ.δ/ηνο 400/70, ζη. ηα πνζνζηά ησλ πξνκεζεηψλ μερσξηζηά αλά θιάδν αζθάιηζεο, ηα πνζνζηά πξνκήζεηαο γηα ηελ είζπξαμε αζθαιίζηξσλ, ηπρφλ θαηαβαιιφκελα έμνδα θαη θάζε ρξεκαηηθή ή άιιε ακνηβή, θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ παξέρεη ε αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία βάζεη ηεο πνιηηηθήο δηθηχσλ πνπ εθαξκφδεη, 10

11 δ. ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνδίδεηαη ινγνδνζία θαη ινγαξηαζκφο ζηελ αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία, αλαιπηηθά βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ εληχπσλ, πξνζεζκηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ππεχζπλσλ πξνζψπσλ, ε. ηελ πνιηηηθή αθπξψζεσλ ηεο αληηζπκβαιιφκελεο εηαηξείαο γηα ηα ζπκβφιαηα πνπ είηε δελ παξαιήθζεθαλ απφ ηνλ πειάηε, είηε δελ θαηαβιήζεθε ην νθεηιφκελν πξψην αζθάιηζηξν απφ ηνλ πειάηε, δειαδή ηα έγγξαθα, ηε δηαδηθαζία θαη ηα ππεχζπλα γηα ηελ ηήξεζή ηεο πξφζσπα. Η αθχξσζε γίλεηαη ζε ρξφλν πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε κία εβδνκάδα απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία παξέιαβε ν πξάθηνξαο απφ ηελ εηαηξεία ην ζπκβφιαην γηα λα ην παξαδψζεη ζηνλ πειάηε. ζ. ηηο πξνυπνζέζεηο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, η. ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξάθηνξα, ζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο πξαθηφξεπζεο, λα επηζηξέςεη ζηελ αληηζπκβαιιφκελε ηνπ εηαηξεία εληφο δεθαπέληε εκεξψλ φηη ηνπ είρε παξαδψζεη ζην πιαίζην ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο σο ππνζηεξηθηηθφ - βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ, φπσο ελδεηθηηθά φιν ην έληππν, ελεκεξσηηθφ θαη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, ηα ηηκνιφγηα, ηηο επηγξαθέο, ηηο απνδείμεηο, ηα ζπκβφιαηα θαη ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. Τπνγξάθεηαη μερσξηζηά απφδεημε παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 2. χκβαζε πξαθηφξεπζεο πνπ δελ εθπιεξψλεη ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο είλαη άθπξε. 3. Οη ζπκβάζεηο πξαθηφξεπζεο θαη νη γλσζηνπνηήζεηο γηα ηελ ηπρφλ ιχζε απηψλ απνζηέιινληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζην πιαίζην ηνπ άξ. 4 Ν. 1569/85, ζε κνξθή pdf θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : Άξζξν 11 Δλάτιζηο περιετόμενο ζσμβάζεως αζθαλιζηικού ζσμβούλοσ 1. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο είλαη αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 λ. 1569/85, ζηε ζχκβαζε έξγνπ ηνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαη θαη ειάρηζηνλ: α. ν αξηζκφο κεηξψνπ ζην αξκφδην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ηνπ ζπκβνχινπ αζθαιίζεσλ, θαη ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, β. ε αθνινπζνχκελε απφ ηελ αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία δηαδηθαζία γηα ην δηαθαλνληζκφ δεκηψλ, θαηά ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο, 11

12 γ. ζε πεξίπησζε απαζρφιεζεο ζπλεξγαηψλ, ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπο, ήηνη ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο, αξηζκφ κεηξψνπ εγγξαθήο ηνπο ζην αξκφδην επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην θαη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ. Η απαζρφιεζε ζπλεξγαηψλ ηειεί πάληνηε ζε γλψζε ησλ εηαηξεηψλ. δ. ηπρφλ εμνπζηνδφηεζε θαη εληνιή γηα είζπξαμε αζθαιίζηξσλ απφ ηνλ πειάηε γηα ινγαξηαζκφ ησλ εηαηξεηψλ, θαη ξεηή αλαθνξά ζε φζα νξίδεη ην άξ. 33 λ.δ/ηνο 400/70, ε. ηα πνζνζηά ησλ πξνκεζεηψλ μερσξηζηά αλά θιάδν αζθάιηζεο, ηα πνζνζηά πξνκεζεηψλ γηα ηελ ηπρφλ είζπξαμε αζθαιίζηξσλ, ηπρφλ θαηαβαιιφκελα έμνδα θαη θάζε ρξεκαηηθή ή άιιε ακνηβή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ παξέρεη ε αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία βάζεη ηεο πνιηηηθήο δηθηχσλ ηεο, ζη. ε πνιηηηθή αθπξψζεσλ ηεο αληηζπκβαιιφκελεο εηαηξείαο γηα ηα ζπκβφιαηα πνπ είηε δελ παξαιήθζεθαλ απφ ηνλ πειάηε, είηε δελ θαηαβιήζεθε ην νθεηιφκελν πξψην αζθάιηζηξν απφ ηνλ πειάηε, δειαδή ηα έγγξαθα, ηε δηαδηθαζία θαη ηα ππεχζπλα γηα ηελ ηήξεζή ηεο πξφζσπα. Η αθχξσζε γίλεηαη ζε ρξφλν πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε κία εβδνκάδα απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία παξέιαβε ν πξάθηνξαο απφ ηελ εηαηξεία ην ζπκβφιαην γηα λα ην παξαδψζεη ζηνλ πειάηε. δ. νη πξνυπνζέζεηο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ε. ε ππνρξέσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, ζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο έξγνπ, λα επηζηξέςεη εληφο δεθαπέληε εκεξψλ ζηελ αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία φ,ηη ηνπ είρε παξαδψζεη ζην πιαίζην ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο σο βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ, φπσο ελδεηθηηθά φιν ην έληππν, ελεκεξσηηθφ θαη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, ηα ηηκνιφγηα, ηηο επηγξαθέο, ηηο απνδείμεηο, ηα ζπκβφιαηα θαη ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. Τπνγξάθεηαη μερσξηζηά απφδεημε παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 2. χκβαζε αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ πνπ δελ εθπιεξψλεη ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο είλαη άθπξε. Άξζξν 12 Κσρώζεις 1. Γηα θάζε παξάβαζε ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηελ αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο επηβάιιεη ζηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή πξφζηηκν ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 120 λ.δ. 400/70 θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 12

13 2. Δπηπξνζζέησο ησλ θπξψζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δηαπηζηψλεη εάλ ζπληξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο, πνπ ζπληζηνχλ ιφγν γηα ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ δηακεζνιαβεηή απφ ην Μεηξψν ηνπ άξ. 3 π.δ. 190/06: α. ε βάξνο ηνπ ίδηνπ δηακεζνιαβεηή έρεη επηβιεζεί μαλά θχξσζε απφ ηελ επνπηηθή αξρή γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξφληνο Κψδηθα. Δηδηθά ζε πεξίπησζε παξαθξάηεζεο αζθαιίζηξσλ, ε δηαγξαθή κπνξεί λα επηβιεζεί θαη απφ ηελ πξψηε βάζηκε πεξίπησζε, αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ πξνο ηνχην ην χςνο ησλ παξαθξαηεζέλησλ αζθαιίζηξσλ θαη ε δηάξθεηα ηεο παξαθξάηεζεο. β. Ο δηακεζνιαβεηήο πξνέβε ζε ηέιεζε πνηληθά θνιάζηκεο πξάμεο επ επθαηξία άζθεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δηαπηζηψλεη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαγξαθήο θαη απνζηέιιεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηεο ζην αξκφδην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην, πξνθεηκέλνπ εθείλν λα πξνβεί ζηελ ηππηθή δηαδηθαζία δηαγξαθήο απφ ην νηθείν Μεηξψν. Άξζξν Η παξνχζα Πξάμε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Σεχρνο Β ). 2. Η παξνχζα Πξάμε ηζρχεη απφ ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Σεχρνο Β ). 3. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο Πξάμεο, θαηαξγείηαη ην π.δ. 298/86. Δθεμήο, νπνπδήπνηε ζηε λνκνζεζία γίλεηαη αλαθνξά ή παξαπνκπή ζηα άξζξα 10 ή 12 ηνπ π.δ. 298/86, λνείηαη ην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο. 13

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο Π.Γ. 190/06 (ΦΔΚ 196 Α/14-9-2006): Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2002/92/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε (L 9/15.1.2003). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραυο συνόδου A8-0315/2015 3.11.2015 ***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ..

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΘΔΜΑ: Πιαίζην αξρώλ ιεηηνπξγίαο θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ησλ Αζθαιηζηηθώλ θαη Αληαζθαιηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζρεηηθέο αξκνδηόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

νκνηνκνξθία ηνπ θεηκέλνπ 3 Να ζπκθσλήζνπκε ηνλ ηίηιν ηεο «ΠΟΛΙΣΙΚΗ» (αλάζεζεο ζε ηξίην, εμσηεξηθήο αλάζεζεο θιπ)

νκνηνκνξθία ηνπ θεηκέλνπ 3 Να ζπκθσλήζνπκε ηνλ ηίηιν ηεο «ΠΟΛΙΣΙΚΗ» (αλάζεζεο ζε ηξίην, εμσηεξηθήο αλάζεζεο θιπ) ΣΧΕΔΙΟ 29.05.2009 «Πολιτική Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών 1 σε τπίτοςρ 2 (εξωτεπικούρ υοπείρ)» Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Σνπ Ν. 3229/2004 (ΦΔΚ Α 38/10-02-2004) «Δπνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ. ΠΑΤΛΑΣΟ» (Υξήζηνο Παπιάηνο Αζθαιηζηηθφο πξάθησξ) ελεξγεί σο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ησλ εμήο αζθαιηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΚΔΟΝΠ ΞΟΩΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΩΡΝ ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 'Αξζξν 1: Ζ έλλνηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος

Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος ΑΠ 905/2012 Αζθαλιζηικόρ ζύμβοςλορ - ύμβαζη έπγος - Διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος. Πεπίληψη Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα