ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18. 8 Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /."

Transcript

1 Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α [εοί άόσεως άναγκ -αστικής Απαλλοτριώσει ) :; γηπέδου κειμένου εν Κο;?σαρδανή... <... 1 II ερ: αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εκτάσεων εν Παλλήνη -Αττικής προς εγκατάσταση πομπών'ασυρμάτου. "Ζ Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως υπέρ του Δημοσίου χώρου οιά την έπέκτασϊν της ζώνης προσγοώσεως- Αερολιμένος Έλληνι/,οΰ... 3 ΙΙ*ρΊ ίίαφέσδως^^.^τ.ατάξεως^κα^ απογραφής των μηχανολογικών έγκ«ταστάσδ.ων,-.-πδρι άδβι&ν "ϊκπονήσεω.ς μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων,-επιβλέψεως εκτ ελέσειος και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών,...,. Περί ακυρώσεως του άπο Β. Δ)τος...,..,. Περ: τροποποιήσεως των άρθρων 045 καί 047 του Κανονισμού της έπι των Β. Πλοίων Έσιοτερίκής Γ Γπηρ«σίας 6 'Δ Ι Α Τ. Α.Γ Μ Α Τ Α Π --' 11^.: ;/ο7εω:: '.\ναγκ..!. ' ' Απχλ/σειος '-, ^-ηπεοοΐ 1 ' κείμενοι ' ' Καισαριανή, ' ' ΠΑΥΛΟΣ " "Εχοντες ύτ:" δψκ». : ]. } τον "Αν. Νόμον.1731; 39 «περί '^γκαστιν,ων απαλλοτριώαεοίν» ως ούτος ετροποποιήοη ' ^ 'επληριοϊΐη μεταγενεστίρίος. 2') τον- "Αν. Νόμον 3200; "^?ί Ιερών Ν ;κθί, χ, α 1 'ΐ'^ηυ,ερίων» και 3) ' τή-ϊ' 'ντ.'- '/.>:.'ν - ":κονο;λ.κών 'Τπουονών. Αιρομκν 7 ην 5:ά τοο ά::ο 31. Μαΐου!(,)Ι8!ί Δ)-ΟΓ. --η;. ϊ^οεντος οι^τοο ι-' ά?! ί).! 59 της.! Β Ιουνίου 1948 ν'ν- \ - -. \ - -- /., 'εμ'?τοκλην '/,^Λ Λνναν 1 ρηγοριαοου ίτυ Τ^εως : 7~τρ. μέτρων τ,ϊ^ένου δέ'έ ' 8 Αριθμός φύλλου Ε! ϊς τον αυτόν έττί των Οικονομικών 'Γπουργον ην οημοσίευαιν χαί έκτέλεσ',ί- του παρόντος Διάτ Ην Αθήναις τη 14 Μαρτίου Έπ', τοιν Θρησκευμτίτ Έΐϊί των Οικονομικών. κα: Εθνικής ΓΙα5δ;ί Γ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ : ; (2) ΙΤερ: αναγκαστικής άτταλλοτρ',ώσεως -εκτάσεων εν Ιϊαλλήνη Λττ:χ.ή ς προς έγκα'τάστασ'.ν' πομπών Ασυρμάτου. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ "Εχοντες"-ύπ' οψεί.1) τον Α. Ν. 1731)1939 περί ανάγκα-" ττικο^ν απαλλοτρίωσεων ως ούτος έτ.οοτιοπο',ή-θη κα». αΐ)νρπ ),η_ ρώφη μεταγενέστερο^, 2) το άρθρον ΙΟθ του δ?ά το? νομού 3811.) 1929 κυρω$ έντο ς οργανισμού πε'ρΐ Λίοικη-σ^ώς τη; Υπηρεσίας Τ.Τ.Τ. κα; 3) την ύπ' άρίθ. ^41 πραςίν του Τ* πουργ',κοΰ Συμβουλίου ληφόεΐσαν κατά την συνεδρίαν ' αϋτοΰ της 1 Μαρτίου προ.τάσεί τω» Ημετέρων επί των Οικονομικών τάσσομεν : 7,?,\ Τ.Τ.Τ, Τπουργών, άπεφασίσαμεν κα', $'.α» Κηρύσσομεν άναγκαστίκώς απαλλοτριωτέας, λόγω προφα, ν ους δημοσίας ωφελείας ήτο! προς εγκατάσταση ττο{λΐ?<δν ασυρμάτου, τάς κατώτερο) εκτάσεις κείμενες εν Παλλήντ: Άττιχ,ης, ητο? α) εκτασιν 38,500 μέτρων τετρ. εΐκονίζομέ'- νην-δί' 1ρυι>ρας γραμμής ε\ς το άπο 4 Ιουλίου 1948 διάγραμμα του τοπογράφος Μηνανίκοΰ Σ. Αλβανού, ητ'.ς φέρετά; ως χνήκο^α ί; την Έπϊτροπην κήπων και δενδροστοιχιών κα ;. λοτούς εν τω κτηματολογ^κφ πίνακ: αναφερομένους, και &) εκτασ',ν 1504 τετρ. μέτρων ε!κονιζθ(λ«νην ε:ς το άπο Αυγούστου :1949 διάγραμμα του Μηχανικού Δ. Γαλακάτου ίττο τα στοιχεία Α, Γ, Ε, Θ, Κ, Μ, Ν, Λ, Ί, Η, Ζ, Δ, Β, Α,, ητ^ οέρεταί ως άι^κουσα ζΐς τους 1) κληρονόμους 'ΚλεΛ). χήρο^ Β»σ. Δίδε, 2) Σωτ. Λ. Αάκ-ων, 3) Ίϊλίαν Δ, Λέκκαν.' 5'? Σπ. Δ. Δέδ'εν και δ) Κ. Α. Τσ«ρΤκον. Ή άνω άπαλλατρίωσ',ς. γίνετα 1, ύ ~ζο κα? οχπάναις του \Βλλην,κο?~ Δημοσίου,

2 ](& 1ΉΣ ΚΪΒίϊΡΝΗΣίΟΣ (Τ3ΐϊ1θ Σ Είς τον αυτόν επί των Οικονομικών Υπουργον άνατίοεμεν την δημοσίευση- καί έκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος, Εν Αθήναις τη 17 Μαρτίου ! Υπουργοί - - *> ί ~ι \ '-' ΠΠ ΠΡ( ί~ρ! Έπι των Οικονομικών '&πι των Ί.Ί'.Ί'. Γ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Σ. ΣΊΥΛΙΑΝΙΔΗ^ Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ίπ-έρ του Δημοσίου. χώρου δια την έπέκτασιν της ζώνης προσγιονσεως Αερολιμένος Ελληνικού. Π Α Υ.Λ Ο Σ ΤΩίΜ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες-ύπ' όψιν το άρθρον 56 του Νόμου 5017 «περί Πολιτικής "Αεροπορίας» εν : συνδυασμω προς τάς διατάξεις του Νόμου ΓΣΙΣΤ' «περί άναγκαστικήίς απαλλοτριώσεως αγροτικών ή αστικών κτημάτων προς άνέγερσιν κτιρίων καί οχυρωτικών εν γένει έργων» ως έτροποποιήθη ούτος μεταγενεστέρως, το υπ' άρι$. 1731)1939 Άαγκαστικον Νόμον «περί.αναγκαστικών 'απαλλοτριώσεων» ως έτροποποιήθη μεταγενεστέρως, την άπο 14 Φεβρουαρίου 1950 εκθεσιν του επί της Αεροπορίας Υφυπουργοί» προς το Υ'πουργικον Συμβουλιο-ν, την υπ' 'άριό, 13)8 της 15ης Φεβρουαρίου Πραξιν τοδ Υπουργικού. Συμβουλίου, την από 28 Φεβρουαρίου 1950 εκ,θεσιν προχείρου εκτιμήσεως της κατά τον Νό μον εκτιμητικής Επιτροπής, προτάσει των Ημετέρων επί των Οικονομικών Υπουργού και Αεροπορίας Υφυπουργού,, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν : Άναγνωρίζομεν ως δημοσίαν ανάγκην καί ',γκρίνομεν την υπέρ καί δαπάναις του Δημοσίου άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν χώρου εκτάσεως διακοσίων δέκα -χιλιάδων ( ) τετοαγωνικών μέτρων περίπου, έμφαινομένου δϊά των γραμμάτων Δ, Ε, Ε1,.Ε2, Ε3, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν,Ξ, =, ο, π ; ρ, σ, τ, υ, Σ1, ΤΙ, ΓΙ, Φ, Δ επί του υπ' αριθ Σχεώίου Υπουργείου Αεροπορίας (Διεάθυνσις Δημοσίων Έργων - Γραφείον Υπευθύνου Σχεδίου Άνασυγκροτήσ2&>ς) συνημμένου τφ παρόντι, δια την έπεκτασιν της ζώνης προσγειώσεως του "Αερολιμένος Ελληνικού. Εις. τους! Ημετέρους, επί των Οικονομικών Υπουργον 'τ,αί Αεροπορίας Υφυπουργόν άνατίθεμέν. τήν. Λ. δημοσίευαν καί έκτέλεσιν" του παρόντος. *. Εν "Αθήναις τη 17η Μαρτίου Β- Οί Υπουργοί Επί των Οικονομικών Επί της Αεροπορίας Υφ'/ογος Γ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Ι Η ΠΙΤΕΣ Ι Πε Ρ λογικών Εγκαταστάσεων, περί άδειων εκπονήσεως μελετών Μηχαναλογικών Εγκαταστάσεων, έπιβλέφβως έκτε. λύσεως καί επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών, /.. ΠΑ Υ Λ Ο Σ / ' "'" ΒΑΣΙΛ Υ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ?'Εχοντες υπ' όψει τόν. Νό μο?> 6422)1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόχου κλπ. τον ΰπ ; αριθ. 878 του 1946 Άναγκ. Νόμον «περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών κλπ.», το Ν. Δ. υπ' αρι-θ. 1150)1949 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' άριί) του 1934 Νόμου κλπ, την υπ' αριθ. 7 από τοάξ-.ν του παρά τω Ύπουργείω Μεταφορών αρμοδίου γικου Συμδοαλίου ως 'καΐ την ΐπ' αριθ. 127 από Λ.3,1950 γνο)μο3'ότησιν το^ ΣυμΏΟυλίΌυ Επικρατείας, προτάσδ, το.ϋ' επί των Μεταφορών Υπουργού,.άπεφασίσαμεν και δί ΚΈΦΑΛΑΙΟΝ Ι, Διαίρεσις καί κατάταξις των Μηχανολογικών "Έ-^καταστά' σεωΐ 1 εν γένει. Διαίρεσις Μηχανολογικών Έγκαταστάφεο?ν. 1. Πάσαι αί Μηχίχνολογι.καί Εγκαταστάσεις δι: εις τάς εξής ειδικότητας: Α') Ε ; ίς εγκαταστάσεις βιομηχανίας μετάλλων / όντων αυτών εγκαταστάσεις έκκ-αμινεύσεως και -κατ«-οονμετάλλων, -χυτήρια 1, εγκαταστάσεις^ έλάσεω9, λεβητοποιεΐα, εγκαταστάσεις κατασκευής μεταλλικών αντί! κειμένων κλπ. Β) Β',,ς εγκαταστάσεις επεξεργασίας πρώτων' ή ήμικατεογάστων Ολων, ως καί τοιαύτας φορτοεκφορτώσ^ος καί μεταφορών, πλην των εγκαταστάσεων ιμεν^φϋρόϋς καί επεξεργασίας εν τοις Μεταλ/είοις καί Λατο,μείοις. (Πασα.ι αί εγκαταστάσεις αϊ ιμτ) εις- τάς είδικότηίτας Α.Γ.Δ. καί ΕΙ πίριλαμβανό^εναι,.οίον τσιμεντοποιεΐαι, ξυλουργεΐαΐ, άλε«ρόμ> λο'., ελαιοτρίβίεΐα,ι σπρίρελαιο-υργεία;, π^ρ ην ελαιουργεία,, ναατοποιεΐα? σαπωνοπο'ΐεΐα κλπ, ψυγεία, έκκοκιστήρια, ντ^μοτουργεΐα, υφαντήρια., ιάντλιοστάσια? πλυντήρια, άποαυμαντήρα φο-. ρητά ή ιμή, εγκαταστάσεις μηχα-^.ηιμ^των κατ'α! την εκτέλεσιν πάσης φάσεως τεχνιτών έργω;ν, : εγκαταστάσεις «εταφορ<7>ν ( καο φορτοεκφορτώσεως κλπ. υπάγονται είς την εν τφ ποιροντι έδαφίω καθοριζομένην ειδικό'-τητα **~&ν Εγκαταστάσεων επεξεργασίας κ.λ.π.), Γ) Εις εγκαταστάσεις εκρηκτικών υλών καί πεξ καυσίμων, (εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας, άποστάξεως, εναποθ,γρίεύσεω ς η καί μεταφοράς υγρών ή αερίων καυσίμων ΰ/ώ*^, προς φωτισμόν". 'θέρρμανσιν ή κίνη<τιν. Εγκαταστάσεις άποστάξείος καί "επεξεργασίας στερεών καυσψων ί- Λών. Εγκαταστάσεις παραγωγές και «ναπώ-οη-χδ-υσ^ως) έ'«κρηχ,τικών υλών κλπ,)-. Δ) Εις εγκαταστάσεις καμίνων η κλίβανο) ) μετά- των συναφών συσκευών αυτών.' ', > Ε) Εις εγκαταστάσεις υγιεινής (,παραγ<ο^ή κ.αι "διανομή Οερ;μοΰ ύδατος, άτμοΰ ή Θέρμου 'άέ^ο'ς: προς -θ5ρ'»α"νσίΐ'. ψοξις, αερισιμός και κάθ ;ι αρσις του. αέρος κλειστών -χώρων, πάσα έγκατάστασις διανομής ψυχρού «αί θίρμοΰ. υ<5 ατος, έγχ«- ταστασεις αποχετεύσεως, ως καί κλί/ίατιστίκαί- τοιαύτα; (* 7ρανσ!.ς, ξήρανσις κ/π".). - - Έίς-εγκαταστάσεις εξορύξεως μεταφοράς καί ^πεςερ-'^σί-ας μεταλλευμάτων εν τοις.μεταλλείοις καί Λατο/ίείΟ',ς. 2. Αί ^ώς άνω περιπτώσεις ως καί πάσαι αί εν το) πάρόντ-ι Β. Διατάγματι αναφερόμενα:, θεωρούνται ένδεικτικαί καί ουχί περιοριστικαί. Συνεπώς εάν έγκατάστασίς της δεν προεβλέ-. φ-3 η εν τη κατατάξει, δέον να ΰπαχ-δή απαραιτήτως ε!ς \).'.τ> Κατάταξις Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. ^1. Πασά; αί ως άνω' ειδικότητες του άρθρου 1 των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, κατατάσσονται άπο άποψξ6>ς σημασίας ως κατωτέρω. 2. Αί -υπό στοιχεία Α.Β.Γ.Δ. και // ειδικότητες κατατάσσονται επ τη [άάσει συντελεστού χαρακτηρίζοντας την σίίίν της εγκ-αταστάσ^ως.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΕ" ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 400 Π ιυντβλ&στήί ούτος είναι ό ακόλουθος: υ Κ ( Π Ε V 1.0" (1+50 Ά+500; Π+10 Ε+10) "- " ~ Ί.. ι ^ ι ^,, V = ό χαρακτηρίζω ν την σημασιαν τ; Κ εγκαταστάσεως ~ \ = το ιυ-ί'οαοντής ωριαίας άτ/<οπαραγωγής των εν λει- -ν;- 'ί:«ατμολεβητών εις χιλιόγραμμα ατμού. >. -'ίαα τοο λέβητος του έχοντος την μεγα/,υτεραν πιεσιν ε;ς χι- >.!0γ?2μμ2 ανά τετρ. έκατοστόν. ]7)' === ό αριθμός του απασχολουμένου εις την εγκατάστασιν εργατοτεχνικού προσωπικού. ' [ζ = ή αξία ολοκλήρου της εγκαταστάσεως, εξαιρουμέαηχανοκινήτων εργαλείων, συσκευών κλπ.). 3. Ή υπό στοιχεία Ε του άρθρου ί είοικότης κατατάσσεσαι επί τη βάσει ομοίως συντελεστού χαρακτηρίζοντας την β II ψ 3 (. Θ Π+1 Ψ Α ) ~) Α+500 ) χαρακτηρίζων τί]ν σημασίαν τή ς εγκαταστάσεως αριθμητικός συντελεστής. -.. β ή εις μονάοας $ερμότητος άπόδοσις των εν λειτουργία "λεβήτων. Π = ή "μεγίστη επιτρεπομένη ΰπερπίεσις λειτουργίας των εν λειτουργία ατμολεβητών η λεβήτων Θέρμου ύδατος Φερμο-' κρασίας λέβητος ανωτέρας των 100 Κ. ψ= ή?ς μονάδας ψύχους άπόδοσις των εν λειτουργία '-Ιυκτικών μηχανημάτων. Α = ή μερίς μ3 χωρητικότης των αεριζόμενων χώρων. Κ ή αξία της- εγκαταστάσεως θεωρούμενης ως καινουρ- 3. Εις,τάσας τάς ως,άνω περιπτώσεις δια την έ-ξεύρεσιν του συντελεστού Σ' προκειμένου περί διαρρυθμίσεως η επεκτάσεως υφισταμένης εγκαταστάσεως λαμβάνεται υπ' όψει το σύνολον της εγν,ατχστάσειος ως αυτή τελικώς θέλει οια- ", ΚΕΦΑ.ΛΑΙΟΝ Π. *?'. εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων κα: επιβλέψεως της εκτελέσεως αυτών. "Αρθρον.3. /ορίων των "μηχανολογικών "εγκαταστάσεων.,., ^ - - «ι εγκαταστάσεις των ειδικοτήτων Α. Β. Ε. και ^ ^-οοιαιρουνται δια την προκειμένην περίπτωσιν εις 8 κατη- '^; α<» 7 ' τη βάσει του χαρακτηρίζοντας τάς εγκαταστάσεις. συντελεστού, μέχρι 1000.?} δια Σ' άπο 1000 μ~χρι ν Α,, - ^ ^ ^νω των Λ'. ε ν/λτ ν «*-,,»,,-.,.ής ξ,_γ^γ^ς,., ^ ύ-οδιαι^οΰντ^ι (ί; Η 2α κατηγορία περιλαμβάνει τους πάσης φύσειος λο!,τ;ους κλιβάνους και καμίνόυς λειτουργοΰντας είτε μέσω βοηθητικών συσκευών είτε τοιούτους εμμέσου θερμάνσεως. 3. Αί -εγκαταστάσεις της ειδικότητος Γ αποτελοϋσι ένιζίαν κατηγορίαν. 3/ Αρθρον 4. Άπ/αΐ εγκαταστάσεις..1 ', ΑπΛαι.γΛ3 : ΐΛί"ϊκοϊ/ΐ'^ θ".> /*'.",ν 'εκπο-νήο'ΐν μελετν/ς ϋπο ;ήν εννοιαν του ά'ρθρου 3 του Νομού 6422, Οεο^ροΰνται αϊ εγκαταστάσεις της πρώτην κατηγορίας των ως άνιο ειδικοτήτων Α.Β.Ε. και Ζ, πλην των κλιματιστικών τοιούτοι, ώ^ καί α'έ εγκαταστάσεις της πρώτης κατηγορίας της ειδικότητος Δ. 2) Ώ ς "άπλαϊ εγκαταστάσεις δια τϊ ν )ν έπίβλεψιν της εκτελέσεως αυτών όμοίωί υπό την εννοιαν του άρθρου 3 του ΙΝόμου 6422 θεωρρυνται πλην των εν παραγράφω 1 και έκεϊναι της δευτέρας κατηγορίας των ως άνω ειδικοτήτων Α.Β'.Ε. και Ζ. πλην των κλιματιστικών εγκαταστάσεων... "Αρθρον 5. Δικαίωμα εκπονήσεως μελετών και επιβλέψεως εκτελέσεως Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 1) Εΐΐς τους «σκουντάς ελευθέρως το : επάγγελμα του Μηχα-τ νολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, συμφο'ίνως προς το άρθρον 1 του Νόμου 6422 επιτρέπεται αυτοδικαίως και άνευ ουδε^ος περιορισ ί «οΰ 5 τόσον ή εκπόνησις μελετών, -όσον χαι ή έπίβλεψις εκτελέσεως των μηχανολογικών εγκαταστάσεων ό- λων ανεξαιρέτως των ειδικοτήτων και κατηγοριών. 2)!,Η έκπόνησις μελετών των απλών εγκαταστάσεων ως και ή έπίβλεψις εκτελέσεως τούτων,.ως αύται έχαρακ-τηρίσθησαν εν τω άνω αρθρφ 4 επιτρέπεται και ε«ς τοας κεκτημένους 3 ίπλωμα ανωτάτης τεχνικής Σχολης άλλης- ειδικότητος και τους εν αρθρω,1 του ύπ' αριθ. 6422)1934 Νόμου αναφερομένους μηχανικούς. 3) Ή εκπόνησις μελετών των κατά το άνο-.τ.ερω άρθρον 5 απλών μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως κ,αι η έπίβλεψ.ις εκτελέσεως τούτων επιτρέπεται πλην των ανωτέρω, αναφερομένων κ,αί εις κατόχους των κατά το κατωτέρω αρ'θρ'ον 16 διαλαμβανομένων αδειών ασκήσεως επαγγέλματος υπομηχανικού μηχανολόγου αντιστοίχου ειδικότητος, 4) Ή έπίβαεψ! ις της εκτελέσεως των κατά το άρθρον δ απλών εγκαταστάσεων επιτρέπεται και ε«ς τους 'κατόχους των εν τω κατωτέρω αρθρω 16? διαλαμβανομένων αδειών έγκαταστάτου αντιστοίχου ειδγχίότητος., 5) Κατ' έξαίρεσ,ιν προκειμένου περί των χημικών εγκαταστάσεων αίτινες ηθ'ελον χαρακ,τηίρι<?'θη; ώς τθ:ΐαϋτα-ΐ δια 1 Β. Δ. εκδοθησομένων συμφώνως τω αρθρω 4 του Νόμου 6422)1934 ή εκπόνησις των μελετών των κατηγοριών Λ και β τούτων χαρακτηριζομένων εν τη περιπτώσει ταύτη ως απλών επιτρέπεται μόνον εις τους εν 'άρθρω 1 του Νώμου 64212) 193ί4 αναφερομένους διπλω/ίατούχουςΐ μηχανικούς ως και τους διπλωματούχους χημικούς μηχανικούς δια δε την κατηγορία γ απαιτείται έκτος της.μελέτης του διπλωματούχου Μηχανολόγου η ιμ!ηιχανολογου ΉΑεκτρολ-όγου κχΐ' τοιαύτη παρά διπλωματούχου χημικού μηχανικού. "Αρθρον Μετά έξάμ,ηνον -άπο.της ισχύος του παρόντος Β. Δ)τθί πάντα τα 5πο αλλόίμε^ίί προς τάς αρμοδίας Άρχρτς σχέδια κ αϊ μελέται εν γένει εγκαταστάσεων, προς εγκρισιν, δέον να ε.ίν:3ίΐ υπογεγραιμμένα υπό προσώπου έχοντος το δικαίωμα συντάξεως μελέτης συμφωνίας προς τάς διατάξεις του παρόντος. 2. Εξαιρούνται τα σχέδια και αϊ μελέται εγκαταστάσεως ειδικοτήτων Α.Β-.Ε. και Ζ δι 1 " ας 6 συντελεστής Σ 5 είναι μικρότερος του 100 ατινα σχέδια και μελέται δύνανται να μη είναι -ΰπογεγραμμέναι ΰπρ προσώπου έχοντος δικαίωμα συν-.

4 410 ορίζει τον άναλαμβάνοντα την έπίβλεψιι-'.τ^ς & κτ*/έσεως αϋ.- τ?/ς, συνυπο'βά/ων εί'ς την επί της χορηγήσεως της αδείας 'Αρχήν εγγραφον δηλωσκ' αυτοΰ περί της αποδοχής της τοιαύτης επιβλέψεως. - 2) Όμοίως προκειμένου περί χορηγήσεως αδείας οίκοδο-' μής εν ή προβλέπονται αί συμφώνως τφ παρόντι εγκαταστάσεις ειδικότητος Ε δέον να προσάγηται ΰπο, του αιτούντος την άδει αν οικοδομής και υπεύθυνος δήλωσις προσώπου έχοντος το προς τοΰτο δικαίωμα κατά τάς διατάξεις του παρόντος, ότι έ'χει άνατε&ή άϋτώ ή μελέτη και ή έπίβλεψςι εκτελέσεως των εγκαταστάσεων τούτων. 3. Πάσα" αυτοτελής έγκατάστασις ευρισκομένη εντός του Ο'ΰτου οικοδομικού συγκροτήματος δύναται να εκτελεστή τμηματικώς άλλ' ως ποός την έπίβλΐψι-ν της εκτελέσεως αυτής θωρείται ως ένιαϊόν- σύνολον. Περί ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III. ΰπευ-5-ύνου τεχνικής επιβλέψεως της λειτουργίας "Αρ$ρον.8. Τεχνική υπεύθυνος έπίβλεψις λειτουργίας. 1. Ούδεμ^ία μηχανολογική έγκατάστασις των εν τω παρόντι καθοριζομένων ειδικοτήτων, δύναται να λειτουργή, εν τω Κρατεί μετά παρέλευσιν εξαμήνου από τή'ς κατά το κατωτέρω άρθρον 22 άπογραφήν -αυτής, εάν δεν έ'χη ΰπεύύυνον τεχνικήν έπίβλεψιν, συμφώνως προς τα κατωτέρω οιατασο'ό-'. μένα. 2. Εξαιρούνται αί ' μηχανολογικαί εγκαταστάσεις, ων 6 συντελεστής Σ είναι μικρότερος του 1500, «ϊς ας δεν απαιτείται ιδιαιτέρα υπεύθυνος τεχνική έπίβλεψ;ς. 3. Επίσης εξαιρούνται α; εγκαταστάσεις κεντρικών θερμάνσεων δι' άτμοϋ και θερμού ύδατος χαμηλής πιέσεως των οικοδομών των χρησιμοποιουμένων ως κατοικιών, τα της επιβλέψεως της λειτουργίας των οποίων κα$ορισ &ήσοντα'. δ / ιδιαιτέρου Β. Δ. '. 4. Πάσα αυτοτελής μηχανολογική έγκατάστασις" εϋρ.ισκομένη εντός του αΰτοΰ οικοδομικού, συγκροτήματος θεωρείται δια "την έπίβλεψιν της λειτουργίας -αυτής ως ένιαίον σύνολον. "Αρθρον 9.. "Ορια κατηγοριών μηχανολογικών έγκαταστάσείυν. ΙΙάσαι αί εγκαταστάσεις των ειδικοτήτων Α.Β.Γ,Δ.Ε. Ζ υποδιαιρούνται δια την περίπτωσιν της τεχνικής έπι ψεως της λειτουργίας αυτών εις τεσσάρας κατηγορίας 'τή βάσει του χαρακτηρίζοντος τάς εγκαταστάσεις ταότα; αριθμητικού συντελεστού ήτοι : 1500 μέχρι 5000 δοοο μέχρι από μέχρι και ' άνω των " "Αρθρον 10; 'Άπλαΐ εγκαταστάσεις. Ο-ς άπλαι εγκαταστάσεις δια την προκειμένην περίπτωσιν επιβλέψεως της λειτο γίας των εν τφ Κρατεί εγκαταστάσεων, υπό την εννοιαν του άρθρου 3 του Νόμου 6422, ν'εωρουνται πάσαι αί εγκαταστάσεις των ν ; ;.- ότ-ων ί^??λ>τ4ρων κατηγοριών πασών τον β'ςεκοτήί,ων Α,,',...Δ.Ε. και ιί έςαιίοχειων εν γενεί υπό πιεσιν. "Αρθρον Δικαίωμα επιβλέψεως της λειτουργίας μηχανολογικών έγκατό ά'ρ-&ρον 1. του Νόμου 6422 επιτρέπεται αυτοδικαίως ) Λ3ί άνευ ούδενός περιορισμοί ή. έπίβλβψις λειτουργίας πασών των μηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων ανεξαιρέτως τ»ν ε',ς^ κοτήτων και κατηγοριών, ' '. * '., 2. Ή υπεύ^-^νος τεχνική έπί&λεψις λειτουργίας άπλώ^. εγκαταστάσεων, ως αύται χαρακτηρίζονται εν τω άνω όφ &ρ {.> 10 επιτρέπεται καί εις τους κεκτημένους δίπλωμα Άνιοτάτης Τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος καί ν^-υ εν ά'ρ &?(;) 1' του Νόμου 6422)1934 αναφερομένους μηχανικούς ως Μ\ εις τουά κατόχους των κατά το κατωτέρω «ρ &ρον ) 6 ο*<χ. λαμβανομένων άδειων ασκήσεως επαγγέλματος υπομηχανικού μηχανολόγου αντιστοίχου ειδικότητος. 3. Ή- υπεύθυνος τεχνική έπίβλεφις λειτουργίας.έγκαταττάσεων της πρώτης κατηγορίας ειδικότητος τίνος, εκτός των εγκαταστάσεων κατασκευής ατμολεβητών ως και δοχείων εν γένει υπό πίεσιν. επιτρέπεται και δις τους κατόχους των κατά το κατέρω άρθρον 16 διαλαμβανομένων άδειων συντηρητοΰ αντιστοίχου ειδικότητος. "Αρθρον 'Ο άναλαμβάνων. την ύπεύθυνον τεχνικήν επί&λεψυ ρκτε_ λεσεως έ/καταστάσεώς τίνος οφείλει, να λαμβάνη πάντα, τα ενδεικνυόμενα μέτρα δια την έκτέλεσιν της έγκατ^στάσεί )-. συμφώνως προς την χορηγη-φεΐσαν σχετικήν «δειαν, τους εν ίσχύϊ εκάστοτε κα ί'ονισμους και τα δεδομένα της επιστήμες και της πείρας.και 1 να ι'έτη ταύτ-ην εν λειτουργία' μόνον κατόπιν τηρήσεως πάντων των υπό των κειμένων διατάξεων ~ύί. βλέπομένων προϋποθέσεων και ορών των απαιτουμένων.άφ' ενός δια τ?/ν έπίτευξιν του καλλιτέρου και οΐκονο^ικωτέρου τρόπου λειτουργίας της εγκαταστάσεως, αφ" ετέρου δε οιά τήν' άποτροπήν παντός κινδύνου ή ε ν οχλήσεως του εργαζομένου πρ'οσωπικοΰ ή.παντός τρίτου. 2. 'Ομοίως ό άναλαμ,βάνων την ΰπεύ^υνον τεχνική'ν έπίβλεψ'/ΐ' της; λειτουργίας ' εγκαταστάσεως 'τινος οφείλει να προβαίνη εις τακτικών έπιθεώρησιν της εγκαταστάσεως ' ά-ο απόψεως ασφαλείας και έκμετάλ?\, υσεως υποδεικνύων εγγράφως και υπευθύνως τα κατά την κρίσιν 'του επιβαλλόμενα μέτρα, άφ' ενός μεν προς ασφαλή λειτουργία)- 1 αυτής. προς αποτροπή^. κατά το δυνατόν παντός κινδύνου ή ενοχλήσειςτου εργαζομένου προσωπικοί ή παντός τρίτου, άφ' ετέρου έ'ε προς έπίτευξ,» 1 του καλλιτέρου και οικονομικω.τέρόυ,-τρό^ου λειτουργίας της εγκαταστάσεως. Τάς υποδείξεις ταύτας δια τα προτεινόμενα μέτρα ό έχων τ?)ν ύπεύθυνον τεχνικήν ί ~ί- 6λεψιν της εγκαταστάσεως υποχρεούται ν' αναγραφή ΪΓ ^ρός τούτω τηρουμένω βιβλίω ήμερολογίφ, 1 ούτινος γνώσιν οφείλει ΐ'ά λαμβάνη ό Διευθυντής" της εγκαταστάσεως. 3. Εις περίπτωσιν κα^-' ην τα λόγω ασφαλείας υπ ο06ΐχν' ν. σόμενα μέτρα δεν -ή &ελον ληφ -5 ή ΰπ' όψει εκ μέ-ρους της δίευνύνσεως της επιχειρήσεως, ό Ιχων την ΰπεύ-^υνον τεννικην επίβλεψ;ν της έγ/,αταστάσεως'ούδεμίαν -&ά φέρη εύ^ύνην: 5 ια πάν εκ της"μη λήψεως των υποδειχθέντων μ,έ.τρων Ίπισυμβησόμενον ατύχημ-α ή ζημίαν των εργαζομένων ή παντός τρίτου. 4. Ή-ευθύνη τ&ύ αναλαμβάνοντας την 5πεύ$υνον τί/'νίκην,πίβλεψιν εγκαταστάσεως άρχεται 2 μήνας από της αναλήψεως υπηρεσίας δι εγκαταστάσεις υπαγομένας εις την κατήνορίαν δ' και Ι αήνα δια τάς εγκαταστάσεις των λοιπών ν.«- 1. Ή σύ^νδί-νοί τεννική έπίβλεφις της-"λειτουργίας ~*? 1!7 ' / " '«" / ο '^Γί~ σοτ,ερων.της μίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων αιασδ-η^0-^ κατηγορίας πασών των ειδικοτήτων δύναται να ένεργη^ό '^' νο:ν υπό των συμφώνως τω Ιρ-5 3φ.1. του Νόμου 6422 ο.^^" των 5Α ΐ> $έρω ; το έ~άγγ$λμ«-του Μηχανολόγου ή

5 Α όγου... Ηλεκτρολόγου Μηχανικοί των εχόντων! Οϊτή το '/'ανιττον 'έξάσκησιν του επαγγέλματος. 5~ο τον π&ριορισμόν ς- Γ το α&ροισμα των χαρακτηριζόντων τάς εγκαταστάσεις σ ντελεστων -δεν δύναται να υπερβαίνη τον αριθμόν 1 Ου. 000 ό δε αριθμός των συγχρόνως έπι6λεπομρν<υν εγκαταστάσεων ΚΡΦ4ΛΑΤΟΝ IV "Αρθρον 14. 'Γποδιαίρεσις εγκαταστάσεων, άπλαί εγκαταστάσεις και ;:καίθ)μα εκτελέσεως πραγματογνωμοσυνών και εκτιμήσεων. Δια την περίπτωσιν πραγματογνωμοσυνών και εκτιμήσεων χ) ή υποδιαίρεσες των εγκαταστάσεων ενεργείται, β) ως ά- τλαϊ εγκαταστάσεις θεωρούνται, γ) το δικαίωμα της έκτε- 'εσεως πραγματογνωμοσυνών και εκτιμήσεων χορηγείται ως ;.ν άρφίοις 9,. 1.0 και παραγράφοις 1 και 2 του άρθρου 11 :οϋ παρόντος καθορίζεται. - "Αρθρον 1.5. Πραγματογνωμοσυνα: ατυχημάτων. "Εκτέλεσις πραγματογνωμοσύνης δι' ατύχημα πάσης μορ-, ςής'έπ! μηχανολογικών εγκαταστάσεων οιασδήποτε κατηγο- * οίας και ειδικότητος ή εκ συγκρούσεων μηχανοκινήτων οχημάτων ή δι' ατύχημα εκ μηχανοκινήτου οχήματος, εξαίρεσε των αυτοκινήτου και γεωργικών μηχανημάτων, επιτρέπεται μόνον εις τοί/ς άσκοΰντας έλευ$έρο:>ς το επάγγελμα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. συμφώνως προς το άρθρον 1 τδϋ Νόμου 6422) ' ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V.. Ειδικά! άδειαι. "Αρ'Φρον 16. : 1. Εν τη έννοια των διατάξεων του.παρόντος Β. Διατάγματος καθορίζονται αί κάτωθι ειδικά! άδειαι. α) "Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος Υπομηχανικοί Μηχανολόγου $} "Αδεια έγκαταστάτου.και γ) "Αδεια συντηρητοϋ 2, Έκαστη των ανωτέρω ειδικών αδειών χορηγείται δια μίαν ή πλείονας ειδικότητας αναλόγως της' προϋπηρεσίας?κάστου και παρέχει εις τον κάτοχον αυτής τα δικαιώματα τα αναφερόμενα εις τα ανωτέρω άρ$ρα και 14. "Αρθρον 17. Ι. Ή κατά τύ άνω άρθρον 16 άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ι'πομηχανικοϋ' Μηχανολόγου χορηγείται εις τους πτυχιούχους Μεσών άνεγνχορ'.σμένων Τεχνικών Σχολώ)- ειδικότητος Λ ϊίηχανολό}όυ τους έχοντας, τουλάχιστον δύο ετών πραν/ί^κ^ν εςάακησί) 1 άπο της κτήσεως του πτυχίου των εκ της οποίας ; 'ος έτους τουλάχιστον έπ; εγκαταστάσεων αντιστο( χου > ϊίοικ'τητος και κατηγορίας. Η έςέτασις των δικαιολογηΐίκών των υποψηφίων διενεργείται ΰπο της εν άρθρω 20 του παρόντος Έ^ιτροπ%. "- Αι κατά το αυτό άρθρον 1.6'ά'δειαι έγκαταστάτου και 71Μ '"ηρητου χορηγούνται κατόπιν εξετάσεως είς τους κάτίοθ :: ^}_ Εις πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισμένων Τεχνικών ~χολων ειδικότητος Μηχανολόγου και πτυχιούχους πρακτ;- Λ0ϋ ί ΐ Λ) ΐΧ«νικους κινητηρίων μηχανών Α' τάςειος τους ε- 7. ντο!ς απολυτήριον εξαταξίου δημοτικού σχολείου ή άντιστο;- νου τθ!θντου. 3. Μί κατά το αυτό 16 άρθρον ΰπο στοιχείον $' άδ^ια ρ.νκαταστάτου χορηγεΐτ»! κατόπιν ' εξετάσεως "και εις τεχί-ίτ^ έχοντας άπολυτήριον εξαταξίου δημοτικού σχολείου ή αντίστοιχου νυκτερινού τοιούτου και εικοσαετή τουλάχιστον υπηρεσ-ίαν ^επι.μηχονολογικής εγκαταστάσεως ή 4ς _βοη9οΰ έγ/.αταστάτου παρά Τεχνεκώ Γραφείω, ες ης πενταετής τουλάχι- * στον έπι εγκαταστάσεως αντιστοίχου ειδικότητος η κλάαεως κϊ! κατηγορίας. 4. Η υπό στοιχεία α' άδεια του ά'ρ&ρου 16 χορηγείται δια μίαν ή πλείονας.ειδικότητας εγκαταστάσεως αί δε «υπό στοιχεία β' και γ' δια μίαν ή πλείονας ειδικότητας ή δι' ώρ.ισμένην κλάσιν ειδικότητος αναλόγως της προϋπηρεσίας του αιτοΰντος ως και αναλόγως της κρίσεως της εν ά'ρ-3ρω 20 του παρόντος Επιτροπής. '' '. -«ίεταφορών τα κατω$ι: α) Αιτ-ςσιν. ' "Αρθρον 18. ' - Ό) Επίσημον πιστοποιητικον Δήμου ή Κοινότητος, μετ' επικεκολλημένης- φωτογραφίας του αιτούντος, περί έγγραοής του εν τω.μητρώο.) αρρένων ή απόσπασμα του παρά τω ; Υ'- πουργειφ των Εσωτερικών Γενικου\ Μητρώου των Αρρένων, ί,ί ων να προκύπττ. ότι έχει συμπεπληρωμένον το 21 ον έτος τίίς ηλικίας του. γ) Πιστοποίητικον του Ποινικού μητρώου, αναφερόν εά; ο δι δν τούτο εκδίδεται, έχει καταδικασ$;ή εις ποινή ν τίνα και επί τινι άδικήματι.. -. δ) Τα δι έκάστην περίπτωσιν απαιτούμενα πιστοποιητικά "σπουδών και υπηρεσίας. ε) Άπόδειξ'.ν καταθέσεως 'δι εξέταστρα 'χρημ,ατ',κοϋ ποσού οριζομένου δι' αποφάσεως του 'Τπουργοΰ Μεταφορών συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 01^'2 του ως ετροποποιήθη δια τ<7>ν άρθρων 1 και 2 του Λ. Διατάγματος 1150; 1949 κατατεθειμένου εις τον 1ν τ?; Λ \- '^νικν] Τραπέζη της 'Κλ/^άδ'ος ΰφιστάμ.ενον. συμ,φώνως το αρύρω 5 του ΰπ' άρ'.. 878)1946 Αν Νόμου, εϊδικονλογ^ριασμόν. 2. Προκειμένου περί ςένου -υπηκόου αντί τοΰ*^πο στοιχεϊον ί' πιστοποιητικού απαιτείται όπως ΰποδ/,ηθώσι τα κάτοοι : α) Επίσημος πιστοποίησις της αρμοδίας Προξενικής Αρχής μετά. φωτογραφίας του αιτούντος εσφραγ',σαέ/γ,ς, πυτοποιούσης την ταυτότητα αΰτοϋ και τον τόπον κ>ι ί'τος γεννήσεως του. - β) Πιστοποιητικον της αρμοδίας κατά. ^,οίον "Αρχής, αναφερόν την χρονολογίαν της άφιξεως είς τή, Ελλάδα τ:υ αίτοϋντος, ως ν,-α! την εν συνεχεία ή κατά δια διακίκοκμ;να χρονικά διαστήματα, παραμονήν αύτοϋ εν Ελλάδι και τα; προυποοέ-σεις 6φ "ας διέμεναν ή εφγάζετο. γ') Γ'ήν τελευταίαν ΐσχύουσ-αν άδει αν εργασίας το; αιτοϋντο' 3. '() αιτών ίνα γίντ, δεκτός προς έςέτασιν οίο^ να κέ'/τηται έκτος' των εν τ.ω προηγουμενω αρθρω προτάντί^ν κ?! τα κάτωθι προσόντα : 7 } Να έ'χη συμ';ν τ:ληί;ωαέν&ν ίο ^Ιον ;'? ο ς τη; ηλικία:-

6 412 ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΤΒ1ΡΝΗΣΕΩΣ ) 'Χ-ά μη έ'χη καταδεκασθή εις ποινήν συνεπαγόμενη-; τάς οπό των άρθ : ρων 21 και 22 του Ποινικού" Νόμου στερήσεις. 4. Προκειμένου περί ξένων υπηκόων ούτοι δέον να είναι "Αρθρον 19. Πιστοποιητικά υπηρεσίας και υπηρεσία εν γένει. 1. Τα κατά το προηγούμενον άρθρον απαιτούμενα πιστοποιητικά υπηρεσίας δέον ν' άναφέρωσι λεπτομερώς : α) Το* είδος.,τ ή ς υπηρεσίας ην «Ιετέλεσεν ούτος, ;3) Το ειόος και ή διεύθυνσις της μηχανολογικής εγκαταστάσεως παρ' ή υπηρετεί ό υπέρ ου εκδίδεται το πιστό- ποιητι-κόν., " : ' γ) Ό αριθμός, ή ισχύς και το είδος των εν Λειτουργία κινητηιρίων μηχανών και μηχανημάτων εν γένει κλπ. τ?;ς Εγκαταστάσεως παρά τη οποία διηνύθη ή πιστοποιουμένη υ- πηρεσία και ό άριθ/ίός του εν αυτή εργαζομένου εργατοτεχνικού προσωπικού. δ') Ό ακριβής χρόνος τί?ς υπηρεσίας, δί'' αναγραφής των ημερομηνιών προσλήψεως και αποχωρήσεως άπ' αύτ^ς. '. 2. Πιστοποιητικά εκδοθέντα κατά το παρελ007 / και μη περιλαμβάνοντα πάντα τ' ανωτέρω στο-ιχεία, γίνονται <5εκ.τά και λαμβάνονται ΰπ' δψΐί' κατά την κρίσιν της Εξεταστικής Ε- πιτροπής. 3. Τα ως άνω πιστοποιητικά <5έον να ώσι τεθεω ρημένα ως προς τή,}> άκρίβειαν του περιεχομένου των υπό του οικείου Επιθεωρητού -Εργασίας ή έλ/είψει τοιούτου υπό της οικείας 'Αστυνομικής 'Αρχής. 4. Υπηρεσία διανυθείσα μέχρι και του 17ου έτους συμπεπληρονμίένου. δεν λαμβάνεται ύπ' όψιν. δ. Πάσα περίπτωσις υπηρεσίας, ιμή προβ/επομέ^η ρηιτώς υπό των διατάξεων του παρόντθ ι ς, κρίνεται από της συίμφώνως τω αρθρω 20 Εξεταστικής Επιτροπής, εν τω πνεύματι τ.άντως και κατ' άναλογίαν και προς τάς περιπτώσεις των διατάσεων του παρόντος.. - "Αρθρον 20. Εξετάσεις και Εξεταστικά! Έπιτροπαί. 1. Αί "εξετάσεις των υποψηφίων δια την άπόκτησιν αδείας συμφά>νως προς. τάς ανωτέρω διατάξεις, ενεργούνται υπό Επιτροπών τα της συν&έσεως και λειτουργίας των όποίίον κα$ορισ$ήσονται δι' αποφάσεως του! Τπουργου Μεταφορών, συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ. 3 του Οπ' άρ^. 1150)1949 Ν. Δ)τος. "Αρθρον 21. Τύπος Ειδικών Άδειων. Ο τύπος των εϊοικών αδειών ορίζεται δι' αποφάσεως του Υπ. Μεταφορών. "Απογραφή των Μηχανολογικών "Εγκαταστάσεων. 1. Ή συμφο>νως τω άρ-3 ρω 1 του Ν.' Δ)τος υπ' άρι &..! 150 τοο 1949 απογραφή των νεοϊδρυόμενων, -η έπεκτεινομένο.}ν, ή ανατ,-αινιζομένων Μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή εκείνων, ων αί άδειαι λειτουργίας εχουσι καταστή ληξιπ^ρό^εσίλο 1., ε- νεργείται κατά την χορήγησιν ή την άνανέο)"'.ν των αδειών 2. Ή απογραφή των λοιπών Μηχανολογικών εγκαταστάσεων ενεργείται βαθμιαίως μέχρί πλήρους ολοκληρώσεως ταύτης.. 3. Τα άπογραφησόμενα στοιχεία των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων έσονται" τα κάτωθι : α) Ή επωνυμία της εγκαταστάσεως, β) Ή τοποθεσία αυτής, γ) Το είδος της εγκαταστάσεως... ο) Ό αριθμός, το είδος, ή ισχύς-κλπ. χαρακτηριστικά των κινητηρίων μηχανών..ε) Ό αριθμός, το είδ'ος, ή ισχύς, το βάρος, ή παραγωγικότης κλπ. χαρακτηριστικά στοιχεία των λοιπών μηχάνημα-1 των και συσκευών της εγκαταστάσεως. στ) Ή εγκατεστημένη αξία των υπό δ και ε στοιχείων. ζ) Ό μέγιστος και ελάχιστος αριθμός του χρησιμοποιουμένου εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπν/.οΰ ημερησίως, εν τη έγκαταστάσει και ό αριθμός των ετησίως.πραγματοποιούμενων ημερομισθίων του όλου προσωπικού της εγκαταστάσεως. η) Το είδος και το ποσόν της καταναλισκομένη :; ήλεκ-ρικής ένερείας ή των καυσίμων,.μηνιαίως και ετησίως. 4. Ή απογραφή των εν τη άνω παρ.. 2 μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενεργείται δια προσκλήσεων της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπ. Μεταφορών και εντός τή:ς υπό ταύτης καβορισθησομένης δι' έκάστην εγκατάστασιν προθεσμίας. 5. Ή απογραφή ενεργείται παρά μιας ή - πλειόνων Επιτροπών άποτελεσθησομένων εκ δύο Μηχανολόγων του Υπουργείου Μεταφορών, ενός Μηχανολόγου προτεινομένου υπό του Τεχί'ΐκοΰ Επιμελητηρίου, ενός εκπροσώπου του Συνδέσμ,ου Έλ ^^ ληνών Βιομηχάνων προτεινομένου υπό-τούτου να ; ενός Γραμματέως, λαμβανομένου εκ των υπαλλήλων της αρμοδίας Υ- πηρεσίας του Υπουργ., Μ&ταφορών διοριζομένων απάντων υπό του Υπουργ. Μεταφορών. 6; Ό Υπουργός των Μεταφορών δύναται να διορίσ^ τους εκπροσώπους του (Τεχνικού Επιμελητηρίου και τόΰ.συνδέσμο,υ Ελλήνων Βιομηχάνων, εν περιπτώσει μη υποδείξεως αυτών εντός 2θημέρου από της σχετικής προσκλήσεοίζ* 7. Έργον της Επιτροπής έσετα'ι ή συγκέντρωσις, Γλεγχος και επεξεργασία των χάρακτηριστιχνών στοίχείιον των" Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και ή κατάταξις αΰτοίν κατ' είδικότητας και κατηγορίας μετά καθορισμόν του χαρακτηρίζοντας την σημασίαν των εγκαταστάσεων αριθμητικοί συντελεστού Σ, συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος και ή σύνταξις δελτίου απογραφής, κοινόποιουμενου εις τον ένδιαοερόμενον δι' εγγράφου του Υπ 1. Μεταφορών.. 8. Πάσα ενστασις υποβαλλομένη υπό παντός ενδιαφερομένου εντός διμήνου από της χρονολογίας του εγγράφου κοινοποιήσεως του δελτίου απογραφής, κρίνεται υπό Επιτροπής οριζόμενης δι ; αποφάσεως του Υπ. Μεταφορών και αποτελούμενης εκ 2 Επιθεωρητών Μηχανολόγοι των παρά τω Τεχνικω Συμβούλω του Υπ. Μεταφορών Υπηρεσιών, του Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ελλάδος ή αναπληρωτού αυτού, ενός εκπροσώπου του Συνδέσμόυ των Ελλήνων Βιομηχάνων και ενός Γραμματέως, λαμβανομένου εκ των υπαλλήλων της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπ. Μεταφορών, οριζομένων 6πο -του Υπουργού Μεταφορών.. - Αι παράγραφο*, 7. 8 και 9 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται άν.αλ^γως και δια την Έπιτροπήν ταύτην..9. Ου ε'μια"'"ενστ'ασ!'ς ' λαμ.βάνετοίί ΰ^-' '6' ί ': ί '.ν"*"1φ' όσον 5-ττοΙ-λΊ,-!"' ή μετά την π«ρέλευσιν του κατά την άνω παραγρ. 1.0 διμή-- ; νου. '. 10. Ως Πρόεδρος της "Επιτροπής απογραφής ορίζεται 6 αρχαιότερος, εκ των μελών αυτής υπαλλήλων του Υπουργείου Μ,εταφορών όστις συγκαλεί την 'Επιτροπήν οσάκις παρίσταται προς 'τοΰτο ανάγκη. ; Η Επιτροπή ευρίσκεται εν ά- -;αρτία παρόντων" τριών εκ των μελών" της αί δε αποφάσεις αυτής λαμβ-άνονται κατά πλειοψηφίαν των παροντο)ν Μελών ττ; 7 ψήφου του ΙΓροεδοου τ^'ηζ,

7 ΤΗΣ ΠΡΟΦ^Ν) 41Β ι] Ή αμοιβή των Μελών και του Γραμματέως των 'ίίπιχών Απογραφής ορίζεται συμφώνως τω ά'ρ$ρω 3 τίυ > τ:,ν,.ς ] 150)1949 -Ν. Δ. δι" αποφάσεως του 'ΤπουργοΟ των 1 Δι' αποφάσεως του Τπ. Μεταφορών έκο:δομένη; κατό- ""ν σΐ'αίώνο:. γνώμη; του εν αρ'θρω 7 του Ν, Δ)τος ντ.' άρείκ Ν 50)Ί 949 αρμοδίου Συμβουλίου, δύναται να έπιθληθή ή ποίνη της μεοικής η ολικής αναστολής επί χρονικον διάστημα νέ/οίξ" ένας έ'τους των-εκ του παρόντος Δ)τος προβλεπομένων >!καιωμάτων εις τους διπλωματούχους : Ανωτέρων Τεχνικό» 1 '* }Γ ΐτοΟο. 12 αναγραφομένων υποχρεώσεων των εν -αύτω άναοερομένων Υπευθύνων προσώπων. 2. Ή αναστολή ή ή άφαίρεσις αυτή επιβάλλεται κατόπιν απολογίας του ' εγκαλουμένου υποβαλλομένης εντός 20ημέροι> ά~6 της σχετικής προσκλήσεως. 3. Κατά του κατόχου η χρηστού εγκαταστάσεως λειτουρ 1 γουσης-κατά πα.οάβασιν των διατάξεων του παρόντος Β. Διχτάγματος.ό Υπουργός τω} Μεταφορών επίβαλλε», τάς κυρ ώσείς -του άρθρου 6 του ύπ' αριθ Ν. Δ)τος του ανεξαρτήτως των ποινικών κυρώσεων των προβλεπομένων υπό των διατάζεων του ύπ' άριθ, 6422} 1934 Νόμου ως και των Α. Ν. ύπ' "αριθ. 501)1937 και 878)1946. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΓΙ, Γενικαΐ Διατάξεις, "Αρθρον 24. Καταχώρησις υπογραφών κλπ, 'Εν τφ άοχείω των αρμοδίων Μηχανολογικών : Γ^ηρ5_ του { Τπ.. Μεταφορών τηρουντ»! βιβλία, εν οίς καταχωρούνται αί '!δ'ίόχε«ροί Απόγραφα! των επαγγελματιών των ε-» χόντων διχ,αίωμα : Εκπονήσεως μελετών. Κπί βλέψεις εκτελέσεως. γ / Γνπι βλέψεις λειτουργίας, ο,ί Εκτελέσεως - πραγματογνωμοσυνών και εκτιμήσεων.μηχανολογικών Κγκίταστάσ'εων και πραγματογνωμοσυνών ατυχημάτων. -. Κπίσης τηρούνται βιβ/ίία η όελτία. εν οίς ση,μειοίνται π/.ηροφοριαι περί των προσόντων εκάστου τοιούτου έπαγγεί -,^τ',ου..ως χαι ή οιευ'θυνσις αύτοϋ. 0 : ί εν2ιαφδρόαε)'θΐ όφεί- Λουσ: ν ανακοινώσουν ε?ί τάς άνωΐέρω 'Τπηρεσίας πάσχν μίταγενεστΐρα.) άλλαγην τ?/ς διευθύνσεως των. ήτις δέον να -ν'δίοΰτλί εν τοις ως άνω βιβλίοις ^ δελτίοις. ο ^0'. ασκούντες έ/ευθέρως το έπάγγε/ίμα του μτ { χανολό- ; ί! -> η μηχανολόγου ηλεκτρολόγου, σύμφωνος προς το άρθρον ' ^τοΰ Ν. 6422)1934, ως κ<χ\ οί κεκτημένοι Δίπλωμα Ά^'ίο- _; Λϊ1 1? -Γίχν,κής Σ:χολής αλ/ίης ειδικότητος, ύποχρεουντα: -'.ως χχ^. την καταχώρησιν των υπογραφών των επιδείξω- - V * 7:ΐ770^οιητικον της ταυτότητος το»' και προσαγάγωσιν - '^τιγρ^φον του διπ/ώ/ίατος αυτών. ^Αρθρον 2ο,, Ι \,,' -. ' ν Λ'.Ζ της εφαρμογής των διατάςεων του παρόντος Δια- "^^μχτος, ο κάτοχος εγκαταστάσεως. κινητηρίων ϋ.ηχανών ήτων /5ε ν απαλλάσσεται της υποχρεώσεως χρησ:- δια την ΰπεόθυνον έπίβλ&ψιν τ?}ς Λειτουργίας και συντηρήσεως τ'όυτοίν ίιπλο>ματούχο) : ν?/ 'ά^ειούχων ^ίηχ^οδηγών. ή πτυχιαυχο)ν πρακτικών μηχανικών η θερμαστών, σαμφώνως προς το από ! 5 Διάταγμα «περ; άσχ,ήσείος του επαγγέλματος του μηχανοδηγού και πρακτικού μ,ηχανι- 7ου κινητηρίων μηχανών, ως και θερμαστών» κα', προς το 7-Ό Α'ίτταγμ,α,.'Λπερ! «ττίβλεψεως,τ'/-ς λειτουργίας" και. συντηρήσεως κινητηρίων μηχανών και άτμο/νεβήτων» ως ^τροποποιήοησαν κα; συνεπληρώοησ-α 1 ; - /ίεταγενε-στέρως, α; υφιστάμενα», διατάξεις των οποίων όιατηροϋϊ'ται εν ίσχύι' Ιφ ; '6σον δεν ^τίκεινται προς -τάς διατάξεις του παρόντος. 2. Ή Ιόιότης του ύπευ&υνου δια την τεχνικών έπίβ/ΐεψιν της λειτουργίας μηχανολογικές εγκαταστάσεως και του υ- πευθύνου δια την επίβλεψιν της λειτουργίας των κινητηρίων μηχανών της -αυτής εγκαταστάσεως όυναται να συνύπαρξη εις το αυτό πρόσωπον, χρησιμοποιουμένου δμω^ς πάντωςί, ως υπευθύνου φυλακής της κινητηρίου μηχανής προσώπου κεκτημένου πτυχίου ή διπλώματος πρακτικού μηχανικού οιασδήποτε τάξεως η πτυ^ίοα ιμηχανοδηγο,υ..- - Εις τον αυτόν επί των Μεταφορών 'Τπουργόν άνατίοεμεν την δημοσίευσιν και έκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος. ; Εν 'Α^ήιναις τη 16 Μαρτίου ΠΑΥΛΟΣ Ό επί των Δημοσίων "Εργων 1 Υπουργό; ΖΤΥΑ, **»4 - - \ Περί άκυρώσρως του "από "Β. Δ)τος., "Εχοντες ΰπ' όψει : ΠΑΥΛΟΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ >νι; Την ύπ' άριθ. 1816)6.]2.49 άπόφασιν του Συμ^ουλίο^ Επικρατείας, και - 2,) Πρρτάσεζ του Ημετέρου επί των Στοατιωτικών Τφυ,, πουργοΰ, άπεφασίσαμεν και διατάσσομεν:,ακυροομεν το άπο Β. Δ. δημοσιρυθέν ε ς το υπ" αριθ. 33; τεύχος Α' «περί κυρα)σεω^ συμπληοο,ψ,ατικών^πινάκων, έτους συνταχθέντος υπό τοί Α- Γ ηοτάτρυ Στρατ. Συ^ουλίου, μόνον καθ' όσον άφορα τοϋτο την^κυρωσιν^τοϋ πινακος μη ποοακτεων Συνταγματαρχών ε - ϋκώς καϊ μόνον δια τον Συν-αγμχτάρχην Διαβιβάσεων Συο, μαν Σπυρίδωνα Α. Μ " " ~? ^Εις τό> αυτόν ^έπ; των, Στρατιωτικών ; Γφυπουοχόν άνατιθεμεν την δημοσίευσιν και έκτέλρσιν του παθόντος Δ'-χτΓΟ'- μγχτος. -. = - -, -Εν : Α$ήνα!ς τη 15 Μαρτίου 1950 ΠΑΥΛΟΙ: Ό Ιπ: των Στρατιωτικών Ί'φυπουρ'γος ΠΑΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ.. Περ ^ τροποποιήσεως άρθρων 645 και 647 του ΚανόναοΟ της Ιπι των Β. Πλοίων Εσωτερικής Υπηρεσίας, Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣίΛΕΥΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ "Εχοντες ύπ' δψ.«τα ^ρα 16 παραγρ.ίοα κ*ί 25' πα δί 1γ του Ν. Δ, 462)47 «περί οργανώσεως- του Β, Ναυτικοί»

8 414 ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΙΈΏΣ (ΊΈΪ'ΧΟλ ΠΡΩΤΟΝ. "Αρ$ρον 2. Το άρθρον 647 (Διακριτικό: Φανοί Ναυτικής Δ ι ο Γ/, ή σε ω;) του αΰτο5 Κανονισμοί ως τούτο ετροποπο;ή$η υπδ του Ρ>. Δ, "Αρθρον 1. - ατνο Ί9 τροποποιού^ενον αντικαθίσταται ως ε5η ; : Εις το άρθρον 645 (Περιγραφή διακριτικών σημάτων 'Άόθρον 647. Γενικών Αξιωμάτων.και -Πλοίαρχων) του Κανονισμοί της έ~! των Β. Πλοίων Εσωτερικής Υπηρεσίας κυρωθέντος Διακριτικοί Φανό! -Ναυτικής" Δ'.οικήσεο)::. δια Β. Δ, άπο ως τούτο Ιτροποποιή-δη υπό των Β, 1. Κ ν ορμώ :. 4- άπο 13.7:39 κα! 30;5.45, Ο; εξής διακριτικοί Φανοί ΙΧαυτικής Διοικήσεως ΟΓ'Ον: ν;. ΤΤ. Α.,,..,,,. -.,,, τψ νύκτα ρτμ,τοοσο-έτω" τών' κανονικών Φανών ά"κυ :'<',".' ;'-'- α) ι.1 παρ.2 ίλαυοφχου) καταργείτε;, χι οε παρ. ό ('Λντί- ;^ ^ Άρχη-Βων. " ' ' " ' "" τον Άοχιναύ-αοχον 3 φανό: πουμνης ^α: 2. Αντιναυάρχου. Το οιακριτικον Σήμα "Αντιναυάρχου εί'- ' η,'. ο'μοιον προς το του Επισήμου (βλέπε άρθρον 635) άνευ του Βασιλικού Στέμματος,. άλλ' έ'χει έπ' αμφοτέρων των όψεων των δυο παρά τον ιστον κυανών τετραγώνων εν τω μέσω αυτών ανά Ινα λευκον πεντάκτινον αστέρα διαμέτρου ίσης προς το πλάτος της κεραίας του Σταυροΰ, Τέσσαρα μεγέθη ορίζονται ως εξής:, Μέγεθος Πλάτος κεραιών Σταυρου Σήματος πλευρά Α Β Γ Δ Υποναυάρχου. Το διακριτικον Σήμα Υποναυάρχου είνα: ομοιον προς το του Επισήμου (βλέπε άρθρον 635) ά'νευ του Βασιλικοί Στέμματος άλλ' έπ' αμφοτέρων των όψεων του άνω παρά τον ίστόν κυανού τετραγώνου έ'χει εν τφ μέσω λευκον πεντάκτινον αστέρα Διαμέτρου ίσης προς το πλάτος της κεραίας τοα Σταυροΰ. Τέσσαρα'μεγέθη ορίζοντες ως τα του. : Αντ:ναυάρχου. β) Εις παρ. 5-, (Πλοιάρχου Ανωτέρου Διοικητού) άρι»5 μολογουμένην ως παρ. 4 ή φράσις «τφ του Ναυάρχου» αντικαθίσταται ιά της «τω του Επισήμου (βλέπε $ρ$ρον 635)», Δ! (Χ Τ5 Δια τον ΙΙλοίαρχον : Α.7'ώτ ερον Διοικητών 1 φανός -; ()ί φανοί πρύμνη; φέροντα: ^ δια τον 'Αρχιναάαρχον ι'π: οριζοντίου γραμμής εις το- ΰψος του πρυμν^ίοι* ύπεοστεν:<7;.(ΐτοζ εις εν τορ μέσ<ρ και άνά'ε-ίς έ^ατέρ.ίοθεΐ'. Δια τον Άντιναυαρχον μόνον ο^ί δύο- πλευρικοί και :ι^ τον Ύποναυαρχον ή Πλοί^ρχον Άι-ώτε^ον Διοικητήν μόνο/ ό ΐν Ο φανός του -θωρακίου φέρεται πρύμνηϋεν του Οω,;;. /.ίο^ του ίστοΰ του Ιπιδρόμου και έ'χει τομέα φοιτός προς τ.$')γ'τ< κ%\ 90' ; Ό εκατέρωθεν του διαμήκους μέ'χρ: του έγκ - 2. Έ'ν πλφ :. Μόνον ό οαΐ'ος του-θωρακίου φέρεται ρ-πι της "χ- ΚΙς τον αυτόν επί των Ναυτικών Υφαπου.ογον την, δημοσι'ευσιν ν ν ΠΑΥΛΟΕ Ο επί των ΙΝαυτικών Ί'υπου. ;ο5

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β.. 657 Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70 τεύχος πρώτον) Άρθρον 1 Υποµηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άµα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουσι το εν τοις εποµένοις άρθροις

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής που βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού 2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης - 1ης Ειδικότητας 3. Άδεια Τεχνίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ άριθ. 2624. Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας :101 92 Αθήνα ΑΘΗΝΑ, 10.01.2011 Αριθμ. πρωτ. Οικ. 158/25/ΦΓ9.1

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εκπόνηση μελέτης Επίβλεψη εργασίας Διάταξη Πολιτικοί Αρχιτέκτονες Αγρονόμοι Τοπογράφοι Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 18/01/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835 6. Το Νοµικό Πρόσωπο υποχρεούται να καταθέτει στην Αρµόδια Αρχή τις εκάστοτε συµβάσεις εργασίας ή έρ γου, ή το απόσπασµα του βιβλίου των µετόχων από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Συντάκτης: Την παρούσα έκθεση έρευνας συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Παλαμάς 24/03/2016 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. : 2777 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Ταχ. Διεύθυνση: Β. Παπακυρίτση 4 Τ.Κ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ Τηλέφωνο: 2444350141

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013) Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΥΟΔΕ 2.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 2709087 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: 210/6969989-210/6969990-92 Αθήνα 20/4/04 Αρ. πρωτ.: 1107 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Οδηγίες - διευκρινίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25 Μαΐου 1938 Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίον επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Λ., αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Θεσσαλονίκη, 08/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Φο.Δ.Σ.Α.) - ΝΠΔΔ Ταχ. Διεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας :546 26 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ύπ Άρ. 244 της 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 ΔιοικητικαΙ Πράξ ΐς καΐ Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ύπ Άρ. 244 της 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 ΔιοικητικαΙ Πράξ ΐς καΐ Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ύπ Άρ. 244 της 18ης ΑΠΡΛΟΥ 1963 Διοικητικα Πράξ ΐς καΐ Γνωστοποιήσεις 'Αριθμός 184 Ο ΠΕΡ ΣΠΟΓΓΑΛΕΑ! ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 146. Διορισμός δυνάμει τοϋ άρθρου 12.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία Ελληνική Να σταλεί και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.7587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κατσιµαγκλή Α. Τσαρούχα. Α. : Χρόνη Β.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διεύύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου

Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου 'Εχοντες υπ' όψει : 1. Τας διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 και 7 του Ν. 716/1977 "περί µητρώου µελετητών καιαναθέσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑΘ-5ΒΖ. Προσκαλούμε. Αθήνα, 14/03/2013 Αρ. Πρωτ. Υ10β/ΓΠοικ. 26252

ΑΔΑ: ΒΕΔΑΘ-5ΒΖ. Προσκαλούμε. Αθήνα, 14/03/2013 Αρ. Πρωτ. Υ10β/ΓΠοικ. 26252 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αθήνα, 14/03/2013 Αρ. Πρωτ. Υ10β/ΓΠοικ. 26252 ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες Αθήνα, 24-10-2012 Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέσσερα Π.Δ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρκετών ειδικοτήτων Πτυχιούχων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 25.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ/λου : 22966 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσληψης έξη ( 6) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του στο Δήμο Αγ Μηνά, που εδρεύει στα Θυμιανά Χίου Έχοντας υπόψη:

Πρόσληψης έξη ( 6) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του στο Δήμο Αγ Μηνά, που εδρεύει στα Θυμιανά Χίου Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓ ΜΗΝΑ -ΧΙΟΥ Θυμιανά 20/6/2008 Αριθμ. Πρωτ :2741 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Πρόσληψης έξη ( 6) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης» Στην Αθήνα σήμερα την 12

Διαβάστε περισσότερα

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203,286,297,452 e-mail: exams@central.tee.gr Αθήνα, 9/05/2014 Αριθµ. Πρωτ.:12705 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα