Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, αναφύονται δε υπό περιστάσεις που δεν µπορεί κανείς να προβλέψει ή να αποκλείσει. Συνδέονται µε τη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος εν γένει, των πιστωτικών ιδρυµάτων, των ΕΠΕΥ και των εκδοτών χρηµατοοικονοµικών µέσων, τα οποία αποτελούν αντικείµενο της επένδυσης, συνιστούν δε παραµέτρους που επηρεάζουν ένα ή περισσότερα από αυτά τα µεγέθη, η µεταβολή των οποίων επιδρά στην αξία µιας επένδυσης. ιεθνείς οργανισµοί, οι κεντρικές τράπεζες και πολλοί άλλοι φορείς καταβάλλουν σηµαντικές και συστηµατικές προσπάθειες για τη θωράκιση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και των αγορών και την προστασία τους από την επέλευση τέτοιων κινδύνων. Πλην όµως, παρά τις προσπάθειες αυτές, δεν αποκλείεται η επέλευσή τους, η οποία µπορεί να έχει τόσο γενικό, όσο και ειδικό χαρακτήρα, συνδεόµενη δηλαδή µε συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή µε ορισµένους χρηµατοπιστωτικούς φορείς. Η παράθεση των κινδύνων που ακολουθεί είναι ενδεικτική και γίνεται για να διευκολύνει την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και των γενικότερων παραγόντων, που επηρεάζουν την αξία και τιµή µιας επένδυσης. 1. Κίνδυνος αγοράς: Πρόκειται για τον κίνδυνο υποχώρησης του επιπέδου των τιµών της αγοράς συνολικά ή ορισµένης κατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού του εκάστοτε επενδυτικού προϊόντος. Η µεταβολή στις τιµές µπορεί ενδεικτικά να αφορά την τιµή των τίτλων στους οποίους έχει γίνει η επένδυση, την αυξοµείωση των επιτοκίων, τις µεταβολές στις τιµές των εµπορευµάτων. Οι τέσσερις συνηθέστεροι παράγοντες κινδύνου της αγοράς είναι οι εξής: - Κίνδυνος µετοχών: ο κίνδυνος να µεταβληθούν οι τιµές των µετοχών συνεπεία διαφόρων παραγόντων, γεγονός που µπορεί να επηρεάζει την εκπλήρωση υποχρεώσεων των χρηµατοπιστωτικών φορέων. - Κίνδυνος επιτοκίου - Συναλλαγµατικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος µεταβολής των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. - Κίνδυνος εµπορευµάτων, που αφορά τον κίνδυνο µεταβολής των τιµών των εµπορευµάτων, όπως των µετάλλων ή του σίτου. Η µεταβολή δεικτών µετοχών ή άλλων δεικτών αποτελεί επίσης παράγοντα που λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς. 2. Πιστωτικός κίνδυνος: Πρόκειται για τον κίνδυνο αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυµβαλλοµένου όπως για παράδειγµα την αδυναµία καταβολής µερισµάτων ή τόκων κ.λ.π. Ο κίνδυνος αυτός είναι δυνατόν να προεκτιµηθεί και να περιοριστεί µέσω της πιστοληπτικής αξιολόγησης των συναλλασσοµένων. Η επίδραση του πιστωτικού κινδύνου είναι πολλαπλή: Μπορεί να αφορά εκδότη - και κατά συνέπεια τα χρηµατοπιστωτικά του µέσα - πιστωτικό ίδρυµα ή ΕΠΕΥ - και, κατά συνέπεια, να πλήξει τη φερεγγυότητά του - κλπ. 1

2 3. Κίνδυνος εκκαθάρισης- διακανονισµού: Συνιστά ειδική µορφή πιστωτικού κινδύνου και προκύπτει λόγω µη οµαλής εκπλήρωσης υποχρεώσεων των αντισυµβαλλοµένων που συµµετέχουν σε συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού συναλλαγών επί χρηµατοοικονοµικών µέσων, π.χ. όταν το ένα εκ των συναλλασσόµενων µερών δεν παραδίδει τους τίτλους που έχει πωλήσει και οφείλει να παραδώσει ή, επί αγοράς, όταν δεν καταβάλλει το οφειλόµενο τίµηµα των τίτλων. Σε περίπτωση που η επένδυση αφορά προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές, ο κίνδυνος αυτός είναι περιορισµένος λόγω της αυστηρής εποπτείας των οργανωµένων αγορών. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται σε περίπτωση που η επένδυση γίνεται σε εξω-χρηµατιστηριακά παράγωγα. 4. Κίνδυνος ρευστότητας: O κίνδυνος ρευστότητας είναι χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος και προκαλείται από τυχόν έλλειψη ρευστότητας στην αγορά ως προς ένα ή και περισσότερα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Πρόκειται για τον κίνδυνο αδυναµίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού της επένδυσης έγκαιρα και σε εύλογη τιµή µε αποτέλεσµα να επέρχονται απώλειες για τον επενδυτή λόγω των διακυµάνσεων των τιµών κατά το χρόνο που µεσολαβεί από τη λήψη της εντολής του έως την εκτέλεσή της. 5. Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Μεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες επηρεάζουν την αξία µιας επένδυσης που γίνεται σε νόµισµα διαφορετικό από το βασικό νόµισµα του επενδυτή, αλλά και τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις των επιχειρήσεων. 6. Κίνδυνος θεµατοφυλακής: Ο κίνδυνος αυτός στην απώλεια χρηµατοοικονοµικών µέσων που κατέχονται για λογαριασµό του πελάτη, από Θεµατοφύλακα, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του θεµατοφύλακα ή ακόµη λόγω απάτης σε περίπτωση που ο θεµατοφύλακας ή κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη επί µέρους χρηµατοοικονοµικών µέσων, καταστεί αφερέγγυος. Αυτός ο κίνδυνος είναι µηδαµινός, επειδή ο θεµατοφύλακας του αµοιβαίου κεφαλαίου υπόκειται σε κανόνες αυστηρής εποπτείας, επιλέγει δε τους υποθεµατοφύλακες µε βάση ανάλογα κριτήρια. 7. Κίνδυνος διασποράς: Είναι ο κίνδυνος που αναλαµβάνει ο επενδυτής που επενδύει όλα τα χρηµατικά του διαθέσιµα σε ένα µόνον χρηµατοοικονοµικό µέσο. Βρίσκεται στον αντίποδα της διαφοροποίησης του κινδύνου, όταν ο επενδυτής τοποθετεί τα διαθέσιµά του σε περισσότερα χρηµατοοικονοµικά µέσα και δη διαφορετικών χαρακτηριστικών, που έχουν και στοιχεία παραπληρωµατικότητας. 8. Κίνδυνος απόδοσης: Πρόκειται για τον κίνδυνο ο οποίος σχετίζεται µε τη διακύµανση της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού της επένδυσης. Σε περίπτωση συναλλαγών σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα όπως π.χ. σε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιώµατα προαιρέσεως από τα οποία απορρέουν υποχρεώσεις, είναι δυνατή η υποχρέωση παροχής µιας ελάχιστης αξίας ως ασφάλειας (Περιθώριο ασφάλισης, margin) από τον επενδυτή. Μπορεί επίσης να παρασχεθεί εγγύηση επί του συνόλου ή µέρους του ενεργητικού της επένδυσης από πιστωτικό ίδρυµα. 9. Κίνδυνος πληθωρισµού: Η πορεία του Γενικού είκτη Τιµών Καταναλωτή επηρεάζει την πραγµατική αξία του επενδυόµενου κεφαλαίου και των προσδοκώµενων αποδόσεων. 10. Κίνδυνος κράτους: Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται µε το θεσµικό και το κανονιστικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο επενδύονται στοιχεία του ενεργητικού της επένδυσης σε αυτές τις αγορές. Η ύπαρξη τυχόν πολιτικής ή οικονοµικής αστάθειας στο κράτος της επένδυσης µπορεί να έχει δυσµενείς συνέπειες για τον επενδυτή. Ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις σε αναδυόµενες αγορές απώλειες µπορεί να προέλθουν από το γεγονός ότι δεν υπάρχει άµεση διασύνδεση µε αποτέλεσµα να υπάρχουν καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των εντολών ή λόγω του ότι είναι δύσκολο να γνωστοποιούνται άµεσα οι τρέχουσες τιµές ή ακόµα και λόγω των διαφορετικών ορών λειτουργίας των αγορών αυτών. Κατόπιν αίτησής του πελάτη, η 2

3 εταιρεία µπορεί να του παράσχει συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας και τους κινδύνους των αναδυοµένων αγορών. 11. Κίνδυνος µειωµένης εποπτείας: Σχετίζεται µε τον κίνδυνο κράτους και αναφέρεται στο ότι σε ορισµένα κράτη η εποπτεία της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην αγορά καθώς και των φορέων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µπορεί να είναι αποσπασµατική και αναποτελεσµατική. 12. Φορολογικός Κίνδυνος: Αναφορικά µε τους κινδύνους που σχετίζονται µε τη φορολογία των προσόδων από επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, καθώς και τυχόν µεταβολές στη φορολογική νοµοθεσία, ο πελάτης θα ενηµερωθεί από τον επενδυτικό του σύµβουλο αναφορικά µε το εκάστοτε επενδυτικό προϊόν στο οποίο επιθυµεί να επενδύσει. Εάν µια επένδυση σε χρηµατοοικονοµικά µέσα συναπαρτίζεται από περισσότερες επενδύσεις σε διάφορα χρηµατοοικονοµικά µέσα ή υπηρεσίες, ενδέχεται οι κίνδυνοι που συνδέονται µε την επένδυση αυτή να είναι αυξηµένοι σε σχέση µε τους κινδύνους που σχετίζονται µε κάθε επένδυση ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα λάβει ιδιαίτερη αναλυτική ενηµέρωση τόσο για τη φύση της επένδυσής του όσο και για τους κινδύνους που συνδέονται µε αυτή 13 Συστηµικός κίνδυνος (systemic rίsk) Η αδυναµία ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος να εκπληρώσει ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του δύναται να προκαλέσει την αδυναµία άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των ΕΠΕΥ) ή επιχειρήσεων να εκπληρώσουν τις δικές τους υποχρεώσεις, όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσµες. ηµιουργείται έτσι κίνδυνος αλυσιδωτών αντιδράσεων (domino effect) λόγω µετάδοσης της αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών και εκκαθάρισης συναλλαγών επί τίτλων, σε σειρά χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η δραστηριοποίηση οποιασδήποτε ΕΠΕΥ στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα την εκθέτει, εποµένως, στον συστηµικό κίνδυνο, ο οποίος, αν απέλθει, µπορεί να αντανακλά και στους πελάτες της. 3

4 ΙΙ. Κίνδυνοι ανά κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων Η Εταιρεία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες που οδηγούν σε συναλλαγές επί των ακόλουθων χρηµατοοικονοµικών µέσων, τα οποία ενέχουν τους εξής βασικούς κινδύνους: 1. Μετοχές Μία µετοχή αντιπροσωπεύει τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου µιας ανώνυµης εταιρείας. Οι µετοχές µπορούν να είναι κοινές ή προνοµιούχες, ονοµαστικές ή ανώνυµες, µετά ψήφου ή χωρίς ψήφο, διαπραγµατεύσιµες σε χρηµατιστήριο ή µη διαπραγµατεύσιµες. Η µετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωµατώνει τα δικαιώµατα του µετόχου που πηγάζουν από τη συµµετοχή του στην ανώνυµη εταιρεία. Τα δικαιώµατα αυτά, συνήθως, αντιστοιχούν στον αριθµό των µετοχών που κατέχει ο µέτοχος. Ενδεικτικά δικαιώµατα που προκύπτουν από την κατοχή µετοχών είναι το δικαίωµα µερίσµατος από τα διανεµόµενα κέρδη της εταιρείας (εφόσον διανέµονται), καθώς και αντίστοιχο ποσοστό από την περιουσία της εταιρείας, σε περίπτωση λύσης αυτής. Η κοινή µετοχή είναι ο συνηθέστερος τύπος µετοχής και περιλαµβάνει όλα τα βασικά δικαιώµατα ενός µετόχου, όπως δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων µετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και συµµετοχής στη διαχείριση της. Η προνοµιούχος µετοχή προσφέρει πλεονέκτηµα / προνόµιο έναντι των κοινών µετοχών, συνιστάµενο στην προνοµιακή είσπραξη µερίσµατος ή και στο προνοµιακό δικαίωµα στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της επιχείρησης, αλλά µπορεί να στερείται του δικαιώµατος ψήφου. Αναλόγως της πορείας και των αποτελεσµάτων της εταιρείας, οι µέτοχοι µπορεί να απολάβουν µέρισµα από τα τυχόν κέρδη της εταιρείας και να αποκοµίζουν τα οφέλη από τυχόν αύξηση της εσωτερικής αξίας της µετοχής της εν λόγω εταιρείας. Τα ανωτέρω, όµως, είναι γεγονότα αβέβαια. Η επένδυση σε µετοχές ενδέχεται να περιλαµβάνει τους κινδύνους που παρατίθενται, ενδεικτικά, στη συνέχεια: Κίνδυνος αγοράς: Οι µετοχές ως επενδυτικά προϊόντα τα οποία υπόκειται σε διαπραγµάτευση στις οργανωµένες αγορές υπόκεινται στους κινδύνους που σχετίζονται µε την προσφορά και τη ζήτηση. Επί τη βάσει αυτή πρέπει να είναι αναµενόµενες πιθανές µειώσεις στην τιµή των µετοχών οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε µικρές ή µεγαλύτερες απώλειες της επένδυσης. Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε η τιµή των µετοχών εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την οικονοµική κατάσταση της εκδότριας εταιρείας αλλά υπάρχουν και άλλοι αστάθµητοι παράγοντες, όπως δηµοσιεύµατα, φηµολογίες, δηµιουργία κλίµατος υπέρ ή εις βάρος της εκδότριας εταιρείας που µπορούν να οδηγήσουν σε έντονες διακυµάνσεις της τιµής των µετοχών. Πιστωτικός κίνδυνος: Ο επενδυτής γίνεται µέτοχος της εκδότριας εταιρείας. Αυτό σηµαίνει ότι δεν ωφελείται µόνο από τα κέρδη αλλά τον επιβαρύνουν και τυχόν ζηµίες. Για παράδειγµα το ποσό αλλά και η ίδια η διανοµή µερισµάτων εξαρτάται από το εάν η εταιρεία έχει καθαρά κέρδη καθώς και από το ύψος αυτών. Επίσης, σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας χάνεται το ποσό της επένδυσης. Αλλά ακόµα και στην περίπτωση της εκκαθάρισης της εταιρίας υπάρχει κίνδυνος απώλειας καθώς η εκκαθάριση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των δανειστών και ύστερα, εφόσον υπάρχει ακόµα υπόλοιπο απ το προϊόν της εκκαθάρισης, επιστρέφεται στους µετόχους η επένδυσή τους ή µέρος αυτής. Κίνδυνος εκκαθάρισης- διακανονισµού: Σε κάθε περίπτωση αναφορικά µε συναλλαγές σε µετοχές θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος να µην καταβάλλει ο αντισυµβαλλόµενος το τίµηµα της αγοράς των µετοχών ή στην αντίθετη περίπτωση τους µετοχικούς τίτλους. Όπως ήδη αναφέρθηκε κατά το γενικό µέρος ο κίνδυνος αυτός είναι µειωµένος σε περίπτωση µετοχών που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές λόγω της αυξηµένης 4

5 εποπτείας των αγορών αυτών, αυξάνεται όµως σε περίπτωση έξω-χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται µε τη δυνατότητα και την ταχύτητα εκτέλεσης µιας δοθείσης εντολής ρευστοποίησης, έτσι ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατό ενδιάµεσες απώλειες. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται στην περίπτωση που οι µετοχές αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ξένες οργανωµένες αγορές µε τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα άµεσης διασύνδεσης και είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εντολών ρευστοποίησης. Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Ο κίνδυνος αυτός αφορά την τιµή των µετοχών, οι οποίες αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης και σε ξένες οργανωµένες αγορές σε διαφορετικό νόµισµα. Στην περίπτωση είναι πιθανές απώλειες σε περίπτωση πώλησης των µετοχών λόγω της διαφοράς στην ισοτιµία. Κίνδυνος κράτους: Με τα προαναφερόµενα για τους µετοχικούς τίτλους που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ξένες αγορές σχετίζεται και ο κίνδυνος ο οποίος αφορά τυχόν απώλειες στην τιµή των µετοχών λόγω της µεταβολής των πολιτικών και οικονοµικών συνθηκών του κράτους όπου έγινε η επένδυση καθώς και λόγω της διαφορετικής λειτουργίας των αναδυοµένων αγορών. Φορολογικός κίνδυνος: Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται µε τη µεταβίβαση των µετοχών εντός ή εκτός χρηµατιστηρίου. Αναφορικά µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, ανάλογα µε το είδος των µετοχών που µεταβιβάζονται κάθε φορά θα ενηµερωθείτε για την εκάστοτε περίπτωση από τον επενδυτικό σας σύµβουλο. 2. Οµόλογα / Οµολογίες: Το οµόλογο (οµολογία) είναι αξιόγραφο που ενσωµατώνει υπόσχεση χρηµατικής παροχής του εκδότη προς τον εξ αυτού δικαιούχο. Η υποχρέωση αυτή συνίσταται, συνήθως, στην πληρωµή του κεφαλαίου κατά τη λήξη και του τόκου στις περιόδους που ορίζονται στους όρους της έκδοσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε οµολόγου είναι: α) η ονοµαστική του αξία, η οποία δεν ταυτίζεται µε την τιµή διαπραγµάτευσης, αλλά είναι το ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει ο εκδότης κατά τη λήξη του οµολόγου, β) το επιτόκιο/κουπόνι και γ) η περίοδος λήξεως αυτού. Οµόλογα µπορούν να εκδίδονται είτε από κρατικούς φορείς (οµόλογα δηµοσίου) είτε από εταιρείες (εταιρικά οµόλογα). Κατ αυτή την έννοια τα οµόλογα αποτελούν µορφή κρατικού ή εταιρικού δανεισµού. Τα οµόλογα εκδίδονται υπό ποικίλες µορφές: α) Ως οµόλογα άνευ εξασφαλίσεως: Οι οµολογιούχοι έχουν απαίτηση κατά του εκδότη, όπως και οι λοιποί πιστωτές του. β) Ως οµόλογα που συνδέονται µε ασφάλεια που παρέχεται υπέρ των οµολογιούχων: Η απαίτηση των οµολογιούχων ασφαλίζεται στην περίπτωση αυτή, i) µε εµπράγµατη ασφάλεια υπέρ αυτών που παρέχεται επί συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού του εκδότη, ii) µε εγγυήσεις τρίτων, iii) µε εκχώρηση απαιτήσεων κλπ. Περαιτέρω, οι οµολογιούχοι µπορεί να απολαµβάνουν επιπρόσθετης προστασίας σύµφωνα µε ειδικές συµφωνίες µε τον εκδότη ή λόγω προνοµιακής τους τοποθέτησης έναντι λοιπών οµολογιούχων ή πιστωτών. 5

6 γ) Οµόλογα/οµολογίες µειωµένης εξασφάλισης: Σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη ο οµολογιούχος ικανοποιείται ύστερα από όλους τους άλλους πιστωτές του εκδότη αν υπάρχει, εννοείται, ακόµη περιουσία, όπως ειδικότερα ορίζεται στο οµολογιακό δάνειο. δ) Μετατρέψιµες ή ανταλλάξιµες οµολογίες, που εµπεριέχουν δικαιώµατα µετατροπής σε µετοχές ή άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα ή ανταλλαγής µε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Οι εκδότες αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν επιτόκιο που µπορεί να είναι: α) σταθερό, β) κυµαινόµενο επιτόκιο, προσδιοριζόµενο βάσει ενός γενικά διαδεδοµένου δείκτη επιτοκίου (π.χ. EURIBOR, FIBOR, LIBOR κλπ). Ειδική προσοχή επιβάλλεται για τα λεγόµενα σύνθετα οµόλογα, εκείνα δηλαδή, των οποίων το επιτόκιο προσδιορίζεται βάσει σύνθετων δεικτών συνισταµένων ενδεχόµενα από παράγωγα συµβόλαια. Οι δείκτες αυτοί, που προσδιορίζουν το επιτόκιο βάσει παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων ή άλλων τεχνικών αντιστάθµισης κινδύνων ή βελτιστοποίησης αποδόσεων, ενσωµατώνονται κατ αυτόν τον τρόπο στην όλη δοµή του οµολόγου. Τα οµόλογα αυτά εντάσσονται στην κατηγορία των πολύπλοκων χρηµατοπιστωτικών µέσων και η επένδυση σ αυτά απαιτεί µεγάλη προσοχή και εξειδίκευση. Υπογραµµίζεται, µάλιστα, ότι η αγοραία αξία των οµολόγων αυτών επηρεάζεται ουσιωδώς από τους ενσωµατωµένους σ αυτά δείκτες που διαµορφώνουν το επιτόκιο. εν ενδείκνυνται, εποµένως, σε µη εξειδικευµένους επενδυτές. Ο τόκος καταβάλλεται, συνήθως, σε προκαθορισµένα χρονικά σηµεία (µηνιαία, τριµηνιαία, εξαµηνιαία, ετησίως ή και κατά τη λήξη του οµολογιακού δανείου). Εκδίδονται, επίσης, και οµόλογα χωρίς τοκοµερίδιο (κουπόνι). Στα οµόλογα αυτά ο τόκος ενσωµατώνεται στην αξία του οµολόγου. Οι επενδυτές δεν εισπράττουν, δηλαδή, τόκο κατά τη διάρκεια του οµολόγου, αλλά αποκτούν το οµόλογο µε έκπτωση ως προς την ονοµαστική του αξία, η οποία έκπτωση αναλογεί στον τόκο. Η επένδυση σε οµόλογα εγκυµονεί κινδύνους όπως: α) Κίνδυνος πτώχευσης (Insolvency risk): Ο εκδότης των οµολόγων (οµολογιών) µπορεί να πτωχεύσει, µε αποτέλεσµα να µη δύναται να καταβάλλει στους δανειστές του τον τόκο ή, ακόµα, και το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στα οµόλογα. Ειδικά στα οµόλογα µειωµένης εξασφάλισης, θα πρέπει ο επενδυτής να ερευνά την κατάταξη του οµολόγου, στο οποίο εξετάζει το ενδεχόµενο επένδυσης, σε σχέση µε άλλα οµόλογα του εκδότη, καθώς, όπως εκτέθηκε, σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη ο επενδυτής διατρέχει τον κίνδυνο να απολέσει όλη του την επένδυση. β) Κίνδυνος επιτοκίου (Interest rate risk): Όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός οµολογιακού δανείου, τόσο ευπαθέστερο είναι και το οµολογιακό δάνειο έναντι τυχόν ανόδου των επιτοκίων στην αγορά, ιδίως σε περίπτωση που έχει χαµηλό επιτόκιο. Υπογραµµίζεται ότι µεταβολές στο επιτόκιο µπορεί να επιδράσουν σηµαντικά στην αγοραία τιµή του οµολόγου. Π.χ. σε περίπτωση ανόδου των επιτοκίων, µειώνονται στις αγορές οι τιµές οµολόγων προηγουµένων εκδόσεων µε χαµηλότερο επιτόκιο. γ) Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit risk): Η αξία του οµολόγου φθίνει σε περίπτωση που µειωθεί η πιστοληπτική αξιολόγηση του εκδότη. δ) Κίνδυνος Πρώιµης Εξόφλησης: Είναι πιθανό, εκδότες οµολόγων να προβλέπουν στο πρόγραµµα του οµολογιακού δανείου τη δυνατότητα πρώιµης εξόφλησης, σε περίπτωση πτώσης των επιτοκίων, οπότε υφίσταται µεταβολή του προσδοκώµενου κέρδους από τα οµόλογα. 6

7 ε) Κίνδυνος ρευστότητας αγοράς: Ο κίνδυνος αυτός είναι σηµαντικός σε περίπτωση που ο επενδυτής επιθυµεί να ρευστοποιήσει το οµόλογο πριν από τη λήξη του. Στην περίπτωση αυτή, ελλείψει εµπορευσιµότητας, µπορεί να επιτύχει τιµή χαµηλότερη (υπό περιστάσεις κατά πολύ) της ονοµαστικής αξίας του οµολόγου. Συνιστάται στον Πελάτη όπως αυτός, πριν από τη διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής επί οµολόγου: α) µελετήσει την ετήσια οικονοµική έκθεση ή, κατά περίπτωση, και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές εκθέσεις και τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύει ο εκδότης προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για περιοδική πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, καθώς και το τυχόν υπάρχον ενηµερωτικό δελτίο που έχει εκδοθεί ως προς το οµόλογο στο οποίο ο Πελάτης πρόκειται να διενεργήσει την επένδυση και β) αναζητήσει τυχόν δηµοσιεύσεις / ανακοινώσεις σηµαντικών γεγονότων, στις οποίες έχει προβεί ο εκδότης προς έκτακτη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού, κυρίως µέσω του διαδικτυακού τόπου του χρηµατιστηρίου στο οποίο οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση ή και στον διαδικτυακό τόπο του ίδιου του εκδότη. 3. Αµοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕ Τα Αµοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) είναι οµάδες περιουσίας οι οποίες αποτελούνται από µετρητά και κινητές αξίες, τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς συλλογικής διαχείρισης και κατατίθενται σε θεµατοφύλακα προς φύλαξη. Σε κάθε ένα από τα στοιχεία των οµάδων αυτών περιουσίας υφίσταται συγκυριότητα των επενδυτών (µεριδιούχων). Ταυτόχρονα ο κάθε µεριδιούχος έχει αυτοτελές δικαίωµα κυριότητας στα συγκεκριµένα µερίδια τα οποία έχει αγοράσει. Η συλλογική διαχείριση του συνόλου του ενεργητικού των αµοιβαίων κεφαλαίων γίνεται από την εταιρεία διαχείρισης πάντα προς το συµφέρον των µεριδιούχων, οι οποίοι µοιράζονται αµοιβαία όλα τα κέρδη ή τις ζηµίες που µπορεί να επιβαρύνουν το αµοιβαίο κεφάλαιο. Η επένδυση σε Αµοιβαία Κεφάλαια µπορεί να είναι κατά δύο τρόπους κερδοφόρα για τον επενδυτή. Μπορεί να εισπράττει µερίσµατα, εφόσον βέβαια πρόκειται για Α/Κ τα οποία µοιράζουν µέρισµα. Ο επενδυτής µπορεί ακόµα να επωφεληθεί από τυχόν αύξηση του ενεργητικού του Αµοιβαίου κεφαλαίου λόγω αύξησης της αξίας των τίτλων στους οποίους επενδύουν τα Α/Κ στην αγορά. Ο κίνδυνος ενός αµοιβαίου κεφαλαίου εξαρτάται από τη σύνθεση του ενεργητικού του, την ακολουθούµενη επενδυτική στρατηγική και την ικανότητα του διαχειριστή. Ο επενδυτικός τους κίνδυνος διαφέρει δηλαδή ανάλογα µε το είδος τους. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τους κινδύνους που σχετίζονται µε την επένδυση στο εκάστοτε Α/Κ υπάρχουν στο σχετικό πληροφοριακό δελτίο του κάθε Α/Κ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι επενδύσεις σε αµοιβαία κεφάλαια δεν προσφέρουν εγγυηµένη απόδοση και ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο απώλειας σηµαντικού µέρους ή ολόκληρης της αρχικής επένδυσης. 4. Παράγωγα Τα παράγωγα αποτελούν σύνθετα και πολύπλοκα χρηµατοοικονοµικά µέσα, το περιεχόµενο των οποίων ποικίλλει αναλόγως των «υποκειµένων µέσων, (underlying instruments), εκείνων δηλαδή των χρηµατοοικονοµικών µέσων ή προϊόντων, συνάρτηση και σύνθεση των οποίων αποτελούν τα παράγωγα. Σε ένα παράγωγο µπορούν να περιέχονται ευρύ φάσµα υποκείµενων µέσων, σε ποικίλες παραλλαγές και συνδυασµούς. Τούτο έχει ως συνέπεια την ύπαρξη και δυνατότητα δηµιουργίας απροσδιορίστου αριθµού τύπων παραγώγων. Τα παράγωγα διαµορφώνονται, συνήθως, υπό µορφή συµβολαίων µεταξύ των µερών, µε τα οποία συµφωνείται η εκπλήρωση των αµοιβαίως αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων σε ένα ή 7

8 περισσότερα µελλοντικά χρονικά σηµεία. Η αξία τους διαµορφώνεται βάσει της αξίας των υποκειµένων µέσων, που µπορεί να είναι µετοχές, αξιόγραφα, συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, εµπορεύµατα και χρηµατοοικονοµικοί δείκτες και οποιοσδήποτε συνδυασµός αυτών. Οι βασικότεροι τύποι παραγώγων είναι τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης ή προθεσµιακά συµβόλαια (futures), τα συµβόλαια δικαιώµατος προαίρεσης (options) και τα συµβόλαια ανταλλαγής (swaps). Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή των ως άνω βασικών τύπων παραγώγων. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Προθεσµιακά Συµβολαια ( Futures) Τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης αποτελούν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και είναι συµφωνίες µε τις οποίες ο ένας αντισυµβαλλόµενος υπόσχεται να αγοράσει από τον άλλο και ο άλλος αντισυµβαλλόµενος αντίστοιχα να πωλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο αναφέρεται στο συµβόλαιο σε µελλοντική ηµεροµηνία. Συχνά τα συµβόλαια προβλέπουν ότι στην ηµεροµηνία λήξης δεν γίνεται παράδοση χρηµατοοικονοµικών µέσων και καταβολή του συνολικού τους τιµήµατος, παρά µόνον καταβολή της διαφοράς της τιµής σε σχέση µε τον χρόνο κατάρτισης του συµβολαίου. Οι τιµές των προθεσµιακών συµβολαίων καθορίζονται, συνήθως, µε βάση την τιµή αξίας δύο ηµερών (spot rate), αυτής της κατάρτισης του συµβολαίου και αυτής της ηµεροµηνίας λήξεως. Στην τιµή αυτή προστίθεται ή αφαιρείται ένα ποσό (premium ή discount) ανάλογα µε την πρόβλεψη της εξέλιξης της µελλοντικής τιµής στην αγορά. Όταν καταρτίζονται στα πλαίσια οργανωµένων αγορών ονοµάζονται futures. Το περιουσιακό στοιχείο, το υποκείµενο προϊόν, µπορεί να είναι µετοχή, δείκτης, εµπόρευµα ή ισοτιµία. Συνήθως ο επενδυτής δεν καταβάλλει εξ αρχής ολόκληρο το ποσό της επένδυσης αλλά ένα ποσό ώς περιθώριο ασφάλισης (margin). Τα ΣΜΕ λήγουν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες στο µέλλον και είναι δυνατή η διαπραγµάτευσή τους σε οργανωµένη αγορά (Χρηµατιστήριο Αθηνών). Η επένδυση σε ΣΜΕ µπορεί να γίνει είτε για λόγους συναλλαγής (trading) είτε κερδοσκοπίας (arbitrage) είτε για αντιστάθµιση κινδύνων (hedging) οι οποίοι προέρχονται από τη δηµιουργία θέσεων στην αγορά. Ενέχουν υψηλό βαθµό κινδύνου. Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (Option) Οι συµβάσεις προαίρεσης εξασφαλίζουν το δικαίωµα ενός των αντισυµβαλλοµένων να αγοράσει ή να πωλήσει εντός ορισµένης προθεσµίας το υποκείµενο προϊόν σε προκαθορισµένη τιµή, το οποίο υποκείµενο προϊόν µπορεί να είναι µετοχές (stock option) ή δείκτες (index option). Πρόκειται για δικαίωµα και όχι υποχρέωση του συµβαλλόµενου µέρους. Τα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης αποτελούν συµφωνίες µε τις οποίες αγοράζεται το εν λόγω δικαίωµα. Έτσι έχουµε ένα δικαίωµα αγοράς (call option) το οποίο αγοράζεται σε µια ορισµένη τιµή (option premium). Αντί για δικαίωµα αγοράς µια αντίστοιχη συµφωνία µπορεί να φορά την αγορά δικαιώµατος πώλησης (put option). Βασική διαφορά τους από τα ΣΜΕ είναι ότι στην προκειµένη περίπτωση ο αγοραστής γίνεται κύριος του δικαιώµατος και αφήνεται στη διάθεσή του το εάν θα το ασκήσει ή όχι. Αντίθετα ο πωλητής του δικαιώµατος υποχρεούται να παραδώσει το υποκείµενο προϊόν στον αγοραστή εάν αυτός ασκήσει το δικαίωµά του εµπρόθεσµα. Χαρακτηριστικό γνώρισµα και στην περίπτωση των συµβολαίων δικαιωµάτων προαίρεσης είναι η µόχλευση, καθώς ο αγοραστής, δίνοντας ένα µικρό µόνο ποσό για να αγοράσει το δικαίωµα µπορεί στη συνέχεια να αποκτήσει πολλαπλάσιο κέρδος µέσω της αγοράς ή της πώλησης της υποκείµενης αξίας. Όπως και τα ΣΜΕ έτσι και τα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης αποτελούν εργαλεία αντιστάθµισης κινδύνων, συναλλαγών και εξισορροπητικής κερδοσκοπίας. Τίτλοι Επιλογής (Warrants). Οι τίτλοι επιλογής αποτελούν στην ουσία call options οι οποίοι παρέχουν το δικαίωµα στον κάτοχό τους κατ επιλογήν του να αποκτήσει µετοχές, ή άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Το δικαίωµα αυτό ασκείται έναντι του εκδότη των εν λόγω αξιογράφων. Η προθεσµία άσκησης των δικαιωµάτων είναι κατά κανόνα µεγαλύτερη από την προθεσµία των call options και ο αριθµός που µπορεί κάθε φορά να εκδίδει ένα νοµικό πρόσωπο περιορισµένος. Μπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης εντός ή εκτός 8

9 οργανωµένων αγορών. Επειδή ακριβώς πρόκειται για προϊόντα η τιµή των οποίων εξαρτάται από την τιµή του υποκειµένου προϊόντος ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για τη δυνατότητα επίτευξης υψηλών κερδών αλλά και την πιθανότητα µεγάλων απωλειών, ανάλογα µε τις διακυµάνσεις της τιµής της υποκείµενης αξίας. Εάν το δικαίωµα δεν ασκηθεί εντός της προβλεπόµενης κάθε φορά προθεσµίας είναι δυνατό να χαθεί. Συµβάσεις ανταλλαγής δικαιωµάτων (swaps) Πρόκειται για συµβάσεις ανταλλαγής χρηµατοροών µεταξύ των συµβαλλοµένων, σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους στο µέλλον και υπό συγκεκριµένους όρους. Υποκείµενες αξίες τους µπορεί να είναι µετοχές, δείκτες, επιτόκια κ.α. Χρηµατοοικονοµικές Συµβάσεις επί ιαφορών (Contracts for Differences) Οι χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις επί διαφορών (contract for difference) καταρτίζονται µεταξύ δύο µερών, του αγοραστή (θέση «long») και του πωλητή (θέση «short»). Στο πλαίσιο της χρηµατοοικονοµικής συµβάσεως επί διαφορών, καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στο άλλο τη διαφορά από τη διακύµανση της τιµής του χρηµατοοικονοµικού µέσου (π.χ. µίας συγκεκριµένης µετοχής) που χρησιµοποιείται από τα µέρη ως υποκείµενη αξία. Συνεπώς, ο πωλητής αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον αγοραστή τη (θετική) διαφορά µεταξύ της τρέχουσας αξίας του χρηµατοοικονοµικού µέσου στην αγορά και την αξία αυτού κατά το χρόνο κατάρτισης της σύµβασης. Εάν η διαφορά είναι αρνητική τότε ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλλει αυτήν στον πωλητή. Κίνδυνοι Παραγώγων Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα παρουσιάζουν ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι δε συναλλαγές επ' αυτών ενέχουν αυξηµένο κίνδυνο µειώσεως ή απώλειας του αρχικώς επενδυόµενου κεφαλαίου ή και πολλαπλασίου αυτού. Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι κυριότεροι κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. α. Κίνδυνοι συνδεόµενοι µε το επενδυτικό προϊόν (Product risk) i. Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης - Προθεσµιακά συµβόλαια (futures): Μόχλευση Οι συναλλαγές σε Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ενέχουν υψηλό βαθµό κινδύνου, απόρροια του φαινοµένου της µόχλευσης (leverage, gearing): To χαρακτηριστικό τους δηλαδή είναι ότι µε αυτά επιχειρείται όπως, µε την επένδυση ενός συγκεκριµένου ποσού, επιτευχθούν αποτελέσµατα τα οποία, στην αγορά αξιών, θα επιτυγχάνονταν µε πολλαπλάσια ποσά. εδοµένου δηλαδή του ότι το ποσό της ασφάλειας (περιθώριο ασφάλισης) που απαιτείται να καταβληθεί από τον Πελάτη για να συµµετάσχει αυτός σε συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης (future) ανοίγοντας µία «θέση» είναι µικρό σε σχέση µε την συνολική αξία του συµβολαίου, µία µικρή σε µέγεθος µεταβολή της αξίας του συµβολαίου θα έχει µία αναλογικά πολύ µεγαλύτερη επίδραση στο κεφάλαιο που έχει επενδυθεί (υπό µορφή ασφαλείας) ή και θα απαιτηθεί να επενδυθεί και άλλο κεφάλαιο για την διατήρηση της θέσεως. Ειδικότερα, σε περίπτωση δυσµενούς µεταβολής της αξίας του συµβολαίου ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει πρόσθετο ποσό, που απαιτείται για τον ηµερήσιο διακανονισµό, και να συµπληρώσει την απαιτούµενη ασφάλεια (περιθώριο ασφάλισης), για να µην κλείσει η θέση του Πελάτη και χάσει αυτός όλο το επενδυθέν ποσό. Περαιτέρω, είναι δυνατό να ορισθεί από τον Κεντρικό Αντισυµβαλλόµενο ή τον εκάστοτε εκκαθαριστή / διακανονιστή της αγοράς παραγώγων µεγαλύτερη ασφάλεια (υψηλότερο περιθώριο ασφάλισης) ως προϋπόθεση για να διατηρούνται ανοικτές θέσεις. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει το επιπλέον ποσό για να µην κλείσει η θέση του και χάσει όλο το επενδυθέν ποσό. Εάν ο Πελάτης δεν εκπληρώσει εµπροθέσµως τις υποχρεώσεις αυτές, κλείνει η θέση του και ευθύνεται για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του από την εκκαθάριση των συναλλαγών που έχει διενεργήσει επί παραγώγων. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να χάσει όχι µόνον το επενδυθέν ποσό - και να χάσει κατ' αυτόν τον τρόπο και την προσδοκία του κέρδους, αν στο µέλλον αντιστραφούν τα 9

10 πράγµατα στην αγορά και στο τέλος του συµβολαίου µελλοντικής εκπλήρωσης η θέση που έχει πάρει είναι κερδοφόρα για αυτόν - αλλά και ότι µπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει και επιπλέον ποσά για να καλύψει τη ζηµία του. Εντολές του Πελάτη που αποσκοπούν στον περιορισµό πιθανών ζηµιών, όπως η «εντολή ορίου» («stop-limit» order) ή η «εντολή ορίου ζηµιών» («stop-loss» order), είναι δυνατόν να αποδειχθούν αναποτελεσµατικές εξαιτίας συνθηκών της αγοράς οι οποίες δεν θα επιτρέπουν την εκτέλεση τους. Στρατηγικές συνδυασµένων θέσεων (π.χ «straddle», ή «strangle») ενδέχεται να εµπεριέχουν τον ίδιο κίνδυνο µε τις απλές θέσεις «αγοράς» ή «πώλησης». ii. ικαιώµατα προαιρέσεως: ιαφοροποίηση κινδύνων Οι συναλλαγές σε ικαιώµατα Προαιρέσεως ενέχουν υψηλό βαθµό κινδύνου, ο οποίος είναι σε κάθε περίπτωση συνάρτηση του είδους των δικαιωµάτων. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η διάκριση µεταξύ «δικαιωµάτων κλήσης» («call») και «δικαιωµάτων επίδοσης» («put») καθώς και η διάκριση µεταξύ δικαιωµάτων «αµερικανικού τύπου», των οποίων η άσκηση επιτρέπεται οποτεδήποτε εντός της καθορισµένης προθεσµίας και δικαιωµάτων «ευρωπαϊκού τύπου», των οποίων η άσκηση επιτρέπεται µόνον κατά την ηµεροµηνία λήξης της ορισµένης προθεσµίας. Για την εκτίµηση της κερδοφορίας ορισµένης θέσης θα πρέπει να συνυπολογίζονται όχι µόνον τα πάσης φύσεως τέλη και προµήθειες που βαρύνουν τις σχετικές συναλλαγές, αλλά και το τίµηµα των δικαιωµάτων που έχει καταβληθεί στον πωλητή. Ο αγοραστής του ικαιώµατος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το ικαίωµα ή να το αφήσει να εκπνεύσει. Σε περίπτωση που τα ικαιώµατα Προαιρέσεως ασκηθούν, εκκαθαρίζονται είτε χρηµατικά είτε µε την φυσική παράδοση (επί δικαιωµάτων επίδοσης) / παραλαβή (επί δικαιωµάτων κλήσης) της υποκείµενης αξίας των δικαιωµάτων. Εάν η υποκείµενη αξία είναι Συµβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης, ο αγοραστής θα αποκτήσει, αν ασκήσει το δικαίωµα, θέση σε Συµβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης µε όλες τις συνακόλουθες υποχρεώσεις για την καταβολή ή συµπλήρωση του περιθωρίου ασφάλισης και τον ηµερήσιο ή τελικό διακανονισµό της θέσης αυτής, οπότε ισχύουν τα ανωτέρω υπό α. ί. εκτεθέντα. Σε περίπτωση εκπνοής του δικαιώµατος προαίρεσης χωρίς αυτό να ασκηθεί, ο Πελάτης υφίσταται την ολική απώλεια του επενδυµένου κεφαλαίου, το οποίο αποτελείται από το τίµηµα του ικαιώµατος, τα πάσης φύσεως τέλη και τις προµήθειες. Ο πωλητής ικαιώµατος Προαιρέσεως είναι εκτεθειµένος σε πολύ µεγαλύτερο κίνδυνο από τον αγοραστή. Ενώ το Τίµηµα που καταβάλλεται στον πωλητή του ικαιώµατος είναι ορισµένο, το µέγεθος της ζηµίας που µπορεί να υποστεί ο πωλητής είναι πολύ µεγαλύτερο αυτού του ποσού. Ειδικότερα, σε περίπτωση δυσµενούς µεταβολής της αξίας του ικαιώµατος ο πωλητής υποχρεούται να συµπληρώσει το απαιτούµενο περιθώριο ασφάλισης. Περαιτέρω, σε περίπτωση που ορισθεί από τον κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ή τον εκάστοτε εκκαθαριστή και διακανονιστή της αγοράς παραγώγων υψηλότερο περιθώριο ασφάλισης, ο πωλητής υποχρεούται να καταβάλλει το επιπλέον ποσό. Εάν ο πωλητής δεν εκπληρώσει εµπροθέσµως τις υποχρεώσεις αυτές, η Εταιρία ή ο Κεντρικός Αντισυµβαλλόµενος ή ο Εκκαθαριστής/ ιακανονιστής κλείνουν τη θέση του Πελάτη / πωλητή, ο οποίος ευθύνεται για την εκπλήρωση όλων των τυχόν πρόσθετων υποχρεώσεων του από την εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών. Περαιτέρω, ο πωλητής είναι εκτεθειµένος στον κίνδυνο άσκησης του δικαιώµατος από τον αγοραστή. Ο κίνδυνος ζηµίας του πωλητή δικαιώµατος µπορεί να είναι απεριόριστος, αν δεν έχει διενεργήσει πράξεις για την αντιστάθµιση και κάλυψη του. iii. Short selling (ανοιχτή πώληση) Σε περίπτωση πώλησης χρηµατοοικονοµικών µέσων που ο Πελάτης δεν διαθέτει και υποχρεούται να έχει στη διάθεση του κατά την ηµέρα διακανονισµού της συναλλαγής (π.χ. προθεσµιακή πώληση), προς παράδοση, ο κίνδυνος του Πελάτη είναι απεριόριστος. Τούτο µπορεί, ενδεικτικώς, να συµβεί σε περίπτωση ανόδου της τιµής του χρηµατοοικονοµικού µέσου, 10

11 οπότε ο Πελάτης εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο, αφού υποχρεούται να αγοράσει τα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά µέσα που οφείλει να παραδώσει στην οποιαδήποτε τιµή έχει διαµορφωθεί κατά τον χρόνο οφειλόµενης παράδοσης. iv. Χρηµατοοικονοµικές Συµβάσεις επί διαφορών: Μόχλευση Οι χρηµατοοικονοµικες συµβάσεις επί διαφορών ενέχουν υψηλό βαθµό κινδύνου λόγω της µόχλευσης (leverage, gearing). To χαρακτηριστικό των συµβάσεων αυτών είναι ότι µε αυτές επιχειρείται, όπως και στην περίπτωση των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης ή των προθεσµιακών συµβολαίων, µέσω της επένδυσης ενός συγκεκριµένου ποσού, να επιτευχθούν αποτελέσµατα τα οποία, στην αγορά αξιών, θα επιτυγχάνονταν µε πολλαπλάσια ποσά. εδοµένου ότι το ποσό της ασφάλειας (περιθώριο ασφάλισης) που απαιτείται να καταβληθεί από τον Πελάτη για να συµµετάσχει αυτός σε χρηµατοοικονοµική σύµβαση επί διαφορών είναι µικρό σε σχέση µε την συνολική αξία του συµβολαίου, µία µικρή σε µέγεθος µεταβολή της αξίας του συµβολαίου θα έχει µία αναλογικά πολύ µεγαλύτερη επίδραση στο κεφάλαιο που έχει επενδυθεί (υπό µορφή ασφαλείας). Αυτό σηµαίνει ότι ο Πελάτης µπορεί να χάσει όχι µόνον το επενδυθέν ποσό αλλά και ότι µπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει και επιπλέον ποσά για να καλύψει τις υποχρεώσεις του έναντι του αντισυµβαλλοµένου. β. Συνθήκες της αγοράς παραγώγων (market risks) Οι οικονοµικές συνθήκες της αγοράς παραγώγων (π.χ. ύπαρξη ή έλλειψη ρευστότητας) και οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς αυτής (π.χ. δικλείδες ασφαλείας της οµαλής λειτουργίας: προσωρινή διακοπή συνεδριάσεων, αναστολή διαπραγµάτευσης παραγώγου, διαγραφή παραγώγου) ενδέχεται να δυσχεραίνουν ή να καθιστούν αδύνατη την διενέργεια αποτελεσµατικών συναλλαγών επί παραγώγων αυξάνοντας τον κίνδυνο απώλειας του επενδυµένου κεφαλαίου. γ. Απόκλιση της αγοράς παραγώγων από την αγορά υποκείµενων αξιών Οι τιµές παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν αντιστοιχούν αναγκαία στις τιµές των υποκειµένων αξιών. Η απόκλιση µπορεί να οφείλεται στις συνθήκες (π.χ. ζήτηση) ή στους κανόνες λειτουργίας (π.χ. όριο τιµών) της αγοράς των παραγώγων ή της αγοράς των υποκειµένων αξιών. δ. Κίνδυνος ατελούς αντιστάθµισης του κινδύνου Ο κίνδυνος αυτός συντρέχει όταν ο Πελάτης µε την διενέργεια συναλλαγών σε παράγωγα στοχεύει στην αντιστάθµιση του κινδύνου από συναλλαγές στην υποκείµενη αξία, η θέση όµως στα παράγωγα συσχετίζεται ατελώς µε τις θέσεις στην υποκείµενη αξία (π.χ. σε περίπτωση Συµβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE ο Πελάτης δεν έχει θέσεις σε όλες τις µετοχές που συνθέτουν τον FTSE και µε την αναλογία συµµετοχής τους σε αυτόν). ε. έσµευση µετρητών ή κινητών αξιών (cash or property deposit risk) Η δέσµευση µετρητών ή κινητών αξιών ενδέχεται να ενέχει πιστωτικό κίνδυνο σε περίπτωση που ο θεµατοφύλακας δεν εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του είτε µόλις αυτές καταστούν ληξιπρόθεσµες είτε µεταγενέστερα. στ. Νοµικός κίνδυνος (legal risk): Συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου από τροποποίηση διατάξεων. Υπογραµµίζεται ότι η εκπλήρωση απαιτήσεων και η ικανοποίηση δικαιωµάτων του Πελάτη επί συµβάσεων σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα εξαρτάται και από τους κανόνες δικαίου που ισχύουν στο Σύστηµα Πληρωµών και Εκκαθάρισης/ ιακανονισµού Συναλλαγών της αγοράς όπου 11

12 διενεργούνται οι συναλλαγές επί παραγώγων και από τους οποίους κανόνες εξαρτώνται απαιτήσεις και δικαιώµατα του Πελάτη, κυρίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας µέλους των παραπάνω συστηµάτων. Επισηµαίνεται ότι η αλλοδαπή νοµοθεσία, ιδίως κρατών που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διέπει συναλλαγές επί παραγώγων, µπορεί να προσφέρει µικρότερη προστασία στον Πελάτη από αυτήν που προσφέρει το δίκαιο των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, τυχόν µεταβολή κανόνων που διέπουν τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών σε αγορά παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων (π.χ. προϋποθέσεις διενέργειας συναλλαγών, όροι και διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών, αύξηση περιθωρίου ασφαλείας) είναι δυνατόν να επηρεάσει τα συµφέροντα του Πελάτη. Οι ανωτέρω παράγοντες είναι πιθανό να εκθέσουν το επενδυόµενο κεφάλαιο του Πελάτη σε πρόσθετους κινδύνους. ζ. Συναλλαγµατικός κίνδυνος (currency risk) Υπογραµµίζεται ότι το κέρδος ή η ζηµία που προέρχεται από συναλλαγές σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτιµώµενα σε συνάλλαγµα (ανεξαρτήτως του αν αυτά αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην εγχώρια ή σε αλλοδαπή αγορά) θα επηρεάζεται από τις µεταβολές στις ισοτιµίες, όταν υπάρχει ανάγκη µετατροπής της αξίας του παραγώγου από ένα νόµισµα σε κάποιο άλλο και ειδικότερα στο νόµισµα στο οποίο αποτιµάται η περιουσία του Πελάτη. η. Κίνδυνος κόστους ανεύρεσης ή και αντικατάστασης χρηµατοπιστωτικών µέσων (replacement cost risk) Ο κίνδυνος αυτός συντρέχει στην περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος του Πελάτη δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης θα είναι υποχρεωµένος να ανοίξει νέα θέση στην τιµή που θα έχει διαµορφωθεί στην σχετική αγορά (replacement value), στην οποία τιµή θα προστεθεί ποσό εξαρτώµενο από το χρόνο που αποµένει µέχρι την λήξη του παραγώγου (add-on). θ. Γενικοί κίνδυνοι Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συνεκτιµώνται και οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι. ι. Κίνδυνος εκκαθάρισης- διακανονισµού: Επειδή τα παράγωγα προϊόντα ενέχουν συχνά την υποχρέωση αγοράς και πώλησης σε ορισµένη ηµεροµηνία στο µέλλον ενός συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος της αδυναµίας του αντισυµβαλλοµένου να εκπληρώσει την υποχρέωσή του. V. Κίνδυνοι συνδεόµενοι µε τις κατ' ιδίαν επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες 1. 'Εννοια των επενδυτικών και παρεποµένων υπηρεσιών Α. Παρατίθενται εκ των ορισµών αυτών εκείνοι που αφορούν τις σχέσεις µε τους ιδιώτες πελάτες. α) Λήψη και διαβίβαση εντολών: Συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοοικονοµικά µέσα. (β) Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών: Συνίσταται στην κατάρτιση συµβάσεων αγοράς/απόκτησης ή πώλησης/διάθεσης ενός ή περισσότερων χρηµατοοικονοµικών µέσων για λογαριασµό πελατών. 12

13 (γ) Η διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό: Συνίσταται στη διαπραγµάτευση από την Τράπεζα µε κεφάλαιά της ενός ή περισσότερων χρηµατοοικονοµικών µέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ' αυτών. (δ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων: Συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας., χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα χρηµατοοικονοµικά µέσα. (ε) Η παροχή επενδυτικών συµβουλών: Συνίσταται στην παροχή προσωπικών συµβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε µε πρωτοβουλία της Τράπεζας, ως προς µία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηµατοοικονοµικά µέσα. (στ) Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοοικονοµικών µέσων για λογαριασµό πελατών, περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών. (ζ) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηµατοοικονοµικά µέσα, στην οποία µεσολαβεί η Τράπεζα, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. Η αγορά χρηµατοοικονοµικών µέσων µε πίστωση του τιµήµατος ενέχει αυξηµένους κινδύνους µειώσεως ή απώλειας του αρχικού επενδυθέντος κεφαλαίου, καθώς µε την παρερχόµενη πίστωση ο Πελάτης επενδύει χρηµατικά ποσά που υπερβαίνουν τα κεφάλαια που ο ίδιος καταβάλλει µέσω της Τράπεζας. Επίσης, µπορεί να ζητηθεί από τον Πελάτη εκτάκτως και η καταβολή προσθέτων ποσών για ασφάλεια (margin call) και αν δεν διαθέτει ο Πελάτης το ποσό αυτό Θα καταστεί αναγκαία η ρευστοποίηση θέσεών του. Εκτίθεται, εποµένως, σε µεγαλύτερο κίνδυνο από εκείνον στον οποίο θα εκτίθετο αν αγόραζε χρηµατοοικονοµικά µέσα χωρίς πίστωση. Οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί να εντοπίζονται, µεταξύ άλλων, ενδεικτικώς, στις µεταβολές των συνθηκών της αγοράς, στον πιστωτικό κίνδυνο των αντισυµβαλλοµένων, στον κίνδυνο ρευστότητας στη χρηµατιστηριακή αγορά κλπ. Επισηµαίνεται, εποµένως, η προσοχή του Πελάτη στην ανάγκη να διαθέσει επαρκή εµπειρία και να αντιλαµβάνεται τη λειτουργία της αγοράς χρηµατοοικονοµικών µέσων µε πίστωση, καθώς και το περιεχόµενο των αναλαµβανόµενων κάθε φορά κινδύνων, προκειµένου να λαµβάνει πιστώσεις προς διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοοικονοµικά µέσα. Β. Κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών ανακύπτουν, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο, κατά περίσταση, βαθµό οι Γενικοί Επενδυτικοί Κίνδυνοι 2. Αξιολόγηση της καταλληλότητας και συµβατότητας των παρεχόµενων στον Πελάτη υπηρεσιών και των χρηµατοοικονοµικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο των συναλλαγών του µε τα χαρακτηριστικά του Ο Πελάτης καλείται να πληροφορήσει την Τράπεζα ως προς τη γνώση και την πείρα που διαθέτει στον τοµέα των επενδύσεων, συµπληρώνοντας το ερωτηµατολόγιο που θα του δοθεί από τον αρµόδιο λειτουργό. Η πληροφόρηση αυτή είναι απαραίτητη για να είναι σε θέση η Τράπεζα να εξυπηρετήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα του Πελάτη στο πλαίσιο των υπηρεσιών που του παρέχει ως προς τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτελούν αντικείµενο των επενδύσεων του Πελάτη, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη την πολυπλοκότητα και τους κινδύνους που αυτά ενέχουν. Η Τράπεζα βασίζεται στην αξιοπιστία της πληροφόρησης που της παρέχεται κατά την παροχή στον Πελάτη των υπηρεσιών της. 13

14 2.2. Η Τράπεζα εφιστά την προσοχή του Πελάτη στο ότι δεν Θα αξιολογεί τα στοιχεία που αφορούν την πείρα και τις γνώσεις του, εφόσον α) η Τράπεζα παρέχει στον Πελάτη την υπηρεσία µε πρωτοβουλία του Πελάτη και β) η υπηρεσία συνίσταται αποκλειστικά στην εκτέλεση εντολών ή στη λήψη και διαβίβαση περαιτέρω προς εκτέλεση εντολών του Πελάτη µε αντικείµενο µη πολύπλοκα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Τέτοια θεωρούνται: α) Μετοχές εισηγµένες για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή σε ισοδύναµη αγορά τρίτης χώρας, πιστοποιητικά κατάθεσης αυτών, µέσα χρηµαταγοράς, οµόλογα/οµολογίες ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους, (µε εξαίρεση οµόλογα/οµολογίες ή άλλης µορφής απαιτήσεις τιτλοποιηµένου χρέους, που ενσωµατώνουν παράγωγα) και µερίδια ΟΣΕΚΑ. β) Χρηµατοοικονοµικά µέσα που δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία των κινητών αξιών της υποπερίπτωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα δεν συνοδεύονται από πραγµατική ή δυνητική οικονοµική υποχρέωση του Πελάτη, που υπερβαίνει το κόστος απόκτησής τους. γ) Είναι δηµοσιοποιηµένη και διαθέσιµη στο κοινό επαρκής πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του χρηµατοοικονοµικού µέσου που αποτελεί αντικείµενο της επένδυσης και η πληροφόρηση αυτή είναι δυνατό να γίνει άµεσα κατανοητή από τον Πελάτη, προκειµένου αυτός να αποφασίσει εµπεριστατωµένα ως προς το αν θα διενεργήσει συναλλαγή µε αντικείµενο το συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό µέσο Στην υπό 2.2. περίπτωση δεν αξιολογείται τη συµβατότητα ούτε της υπηρεσίας που παρέχεται στον Πελάτη ούτε του χρηµατοοικονοµικού µέσου που αποτελεί αντικείµενο της συναλλαγής σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του (επίπεδο γνώσεων επενδυτικών Θεµάτων, µόρφωσης, εµπειρίας κλπ. συναφή). Κατά συνέπεια, δεν παρέχεται στις περιπτώσεις αυτές στον Πελάτη η προστασία που πηγάζει από τους κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς ως προς την αξιολόγηση της συµβατότητας των υπηρεσιών και των χρηµατοοικονοµικών µέσων σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του Στην περίπτωση που η Τράπεζα παρέχει επενδυτικές συµβουλές ή προβαίνει σε διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Πελάτη, ο Πελάτης καλείται να πληροφορήσει την Τράπεζα ως προς τους επενδυτικούς του στόχους και την οικονοµική του κατάσταση, συµπληρώνοντας το συνηµµένο ερωτηµατολόγιο. Η πληροφόρηση αυτή είναι απαραίτητη προκειµένου η Τράπεζα να σχηµατίσει εύλογα την πεποίθηση ότι συγκεκριµένες συναλλαγές που προτείνει στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή και επενδυτικών συµβουλών είναι κατάλληλες για τον Πελάτη. Η Τράπεζα βασίζεται στην αξιοπιστία της πληροφόρησης που της παρέχεται κατά την παροχή από τον Πελάτη κατά την παροχή σ' αυτόν των υπηρεσιών της. 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Η επένδυση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα εγκυµονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιµάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

Risk-disclosure. Magna Trust Risk-disclosure 1

Risk-disclosure. Magna Trust Risk-disclosure 1 Risk-disclosure Magna Trust Risk-disclosure 1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΛΑΤΗ Από 1 ης Νοεμβρίου 2007 ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με το Νόμο 3606/2007 οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

Διαβάστε περισσότερα

Προσυμβατικό Πληροφοριακό

Προσυμβατικό Πληροφοριακό Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο ΜiFID ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ MiFID Αγαπητέ Πελάτη, Με το νόμο 3606/2007 ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Με το νόμο 3606/2007 ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. [MiFID PACK]

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. [MiFID PACK] ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [MiFID PACK] ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «WHITETIP INVESTEMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Η Εταιρεία παραθέτει στο Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πληροφορίες ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3606/2007 για τις χρηματοπιστωτικές αγορές

Θέμα: Πληροφορίες ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3606/2007 για τις χρηματοπιστωτικές αγορές PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΑΞΙΩΝ. Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας 2/192/06.06.2000 ΕΔΡΑ: ΔΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Όρος Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Απλός τόκος Έτος πολιτικό Έτος εμπορικό Έτος μικτό Τοκάριθμος Είδη καταθέσεων Συναλλαγματική Γραμμάτιο σε διαταγή Ονομαστική αξία Παρούσα αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1....ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.... ΣΚΟΠΟΣ TOY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ... 2 3.... ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 4.... ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 5.... ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΚΡΟΥΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΚΡΟΥΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ως προς την Εταιρία Τρόπος και γλώσσα επικοινωνίας Περιοδικότητα και περιεχόμενο αναφορών Κάλυψη Συνεγγυητικού Πρόσθετες πληροφορίες ως προς τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Πελάτη σελ. 2 Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη σελ. 5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ σελ. 6 Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη σελ. 6 Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91. Τηλ Fax Αθήνα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91. Τηλ Fax Αθήνα ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ / ΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2003. Τα ικαιώµατα επί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

«GUARDIAN TRUST Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»»

«GUARDIAN TRUST Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GUARDIAN TRUST Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»» Κύριοι Μέτοχοι, Κατωτέρω σας παραθέτουμε στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πορεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ MiFID Ν.3606/2007 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H MiFID (Μarkets in Financial Instruments Directive)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/15.10.1996 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τήρηση Στοιχείων και Βιβλίων από Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Διαμεσολάβησης στην Αγοραπωλησία Αξιών ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Πελάτη σελ. 2 Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη σελ. 5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ σελ. 6 Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη σελ. 7 Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 13: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 32 : Χρηµατοπιστωτικά Μέσα : Παρουσίαση

ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 32 : Χρηµατοπιστωτικά Μέσα : Παρουσίαση ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 32 : Χρηµατοπιστωτικά Μέσα : Παρουσίαση Παράδειγµα: Εκτίµηση αξίας σύνθετων χρηµατοπιστωτικών µέσων Η Α.Ε. ΗΡΑ εξέδωσε την 2.1.2006 5.500 µετατρέψιµες οµολογίες. Η διάρκεια αυτών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Ομολογιακά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα