ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ"

Transcript

1 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ Γηα ηνλ θαζνξηζκό πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζην Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.). ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην. Βηβιηάξην αζζελείαο ηνπ θνξέα αζθάιηζεο. (ηζρύεη κόλνλ γηα αζθαιηζκέλνπο) Αξηζκό ΑΚΘΑ ή θάξηα επξσπαίνπ αζθαιηζκέλνπ. Ξαξαπεκπηηθό ηνπ θνξέα αζθάιηζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα εμέηαζε από πγεηνλνκηθή επηηξνπή ηνπ ΘΔ.Ξ.Α. ή αλ δελ έρεη αζθαιηζηηθό θνξέα παξαζηαηηθό είζπξαμεο αμίαο 46,14 επξώ από ηηο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ΗΘΑ-ΔΡΑΚ όπνπ γίλεηαη ε θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γηα εμέηαζε από ηελ πγεηνλνκηθή επηηξνπή ηνπ ΘΔ.Ξ.Α. Ν αηηώλ θαηαζέηεη ζηελ γξακκαηεία ΘΔ.Ξ.Α εθηόο από ηα παξαπάλσ θαη ηα απαξαίηεηα ηαηξηθά ζηνηρεία. Ρα ηαηξηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ: Αλαιπηηθή ηαηξηθή έθζεζε ηνπ παξαπέκπνληνο ηαηξνύ κε επηθπξσκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ. Ζ ηαηξηθή απηή έθζεζε ζα είλαη απνιύησο ζηνηρεηνζεηεκέλε θαη ζα παξαπέκπεη ζε εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα (αθηηλνγξαθίεο κε ηα πνξίζκαηα ηνπο, αμνληθέο ηνκνγξαθίεο, MRI, βηνςίεο, ΖΚΓ, triplex, ΖΘΓ, θιπ) ηα νπνία ζα είλαη πξσηόηππα ή αθξηβή αληίγξαθα κε βεβαησκέλε ηελ γλεζηόηεηα ηνπ θσηναληηγξάθνπ από Γεκόζηα αξρή θαη ε δηελέξγεηα ηνπο ζα είλαη πξόζθαηε θαη όρη παιαηόηεξε ηνπ ηεηξακήλνπ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ Ρα παξαπάλσ ζηνηρεία ειέγρνληαη από ηνλ γηαηξό πνπ δηελεξγεί ηνλ πξνέιεγρν θαη εθ' όζνλ δηαπηζησζεί πσο είλαη πιήξε, θαηαρσξείηαη ε αίηεζε θαη ρνξεγείηαη βεβαίσζε ζηνλ θαηαζέηνληα ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη θαη ηα ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαηά ηελ θαηάζεζε. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί πσο δελ είλαη πιήξε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν θαη ζα ηνπ ππνδεηθλύεηαη εγγξάθσο από ηελ γξακκαηεία ηνπ ΘΔ.Ξ.Α. θαη ηνλ γηαηξό

2 πξνειέγρνπ ηη πηζηνπνηεηηθά ή άιια ζηνηρεία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θαηαρώξεζε ηεο αίηεζεο. Δθ' όζνλ θαηαρσξεζεί ε αίηεζε ν ελδηαθεξόκελνο ζα ιάβεη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα εηδνπνηεηήξην γηα ηελ εκεξνκελία θαη ώξα αιιά θαη ηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ζηελ νπνία ζα γίλεη ε αμηνιόγεζε ηεο πεξίπησζεο ηνπ θαη ζα εθδνζεί ε ζρεηηθή Γλσκάηεπζε. Πε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλνληαη δεθηά ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ θαηά ηελ ώξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο. Πε πεξίπησζε πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηνηρεία από ηνλ εμεηαδόκελν θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο επηηξνπήο ζα ζπκπιεξώλεηαη γλσκάηεπζε αλαπνκπήο ηεο πεξίπησζεο αλαθέξνληαο ζην ζθεπηηθό ηνλ ιόγν ηεο αλαπνκπήο θαη ζα παξαπέκπεηαη ζηελ γξακκαηεία πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη θαη ηα λέα ζηνηρεία θαη λα νξηζζεί λέα εκεξνκελία εμέηαζεο. Ξαξόκνηα δηαδηθαζία ηζρύεη αλ ν ελδηαθεξόκελνο ζειήζεη λα ππνβάιιεη θαη άιια ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά αθνύ έρεη νξηζζεί ε εκεξνκελία εμέηαζεο ηνπ από ηελ πγεηνλνκηθή επηηξνπή ζηελ πεξίπησζε απηή ε εμέηαζε αλαβάιιεηαη γίλεηαη ε θαηάζεζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο θαη νξίδεηαη λέα εκεξνκελία. Ρν ΘΔ.Ξ.Α. ζα ρνξεγεί γλσκαηεύζεηο Α/ζκηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα θάζε λόκηκε ρξήζε, όπνπ ζα πηζηνπνηείηαη ε πάζεζε, ην πνζνζηό αλαπεξίαο θαζώο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Γλσκάηεπζεο. Γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε Γλσκάηεπζε ζα κπνξείηε λα δεηάηε από ηελ Γξακκαηεία ηνπ ΘΔ.Ξ.Α. αληίγξαθα ηεο. Πηελ Γλσκάηεπζε ηεο πγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο κπνξεί λα θαηαηεζεί πξνζθπγή ζηελ ΒΔ από ηνλ ελδηαθεξόκελν εληόο (10) Γέθα εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο Γλσκάηεπζεο. Γηα λα εμεηαζζεί ππνβιεζείζα έλζηαζε ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζνβαξνί θαη ζηνηρεηνζεηεκέλνη ιόγνη πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην θείκελν ηεο πξνζθπγήο. Ππλεπώο ε ππνβνιή πξνζθπγήο ζηελ γλσκάηεπζε ηεο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο από ηνλ ελδηαθεξόκελν ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από έθζεζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε εθδνζείζα από ηελ γεηνλνκηθή επηηξνπή Γλσκάηεπζε δελ είλαη ηεθκεξησκέλε ή ζύλλνκε ή άιιν θαη πξέπεη λα εμεηαζζεί εθ λένπ ζηελ Β ζκηα γεηνλνκηθή επηηξνπή. Ρν έληππν ππνβνιήο πξνζθπγήο ζα ρνξεγείηαη ζηηο γξακκαηείεο ΘΔ.Ξ.Α.

3 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ Ξαιαηόηεξεο ρξνλνινγίαο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία θξίλεηαη πσο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νξζή θξίζε ηεο επηηξνπήο, (π.ρ. βηνςίεο) γίλνληαη επίζεο δεθηέο. Ν παξαπέκπσλ, σο ζεξάπσλ ηαηξόο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ θαξκαθεπηηθή ή άιιε αγσγή ζηελ νπνία ηπρόλ ππνβάιιεηαη ν αζζελήο, αιιά θαη θάζε άιιε ηπρόλ ζπλππάξρνπζα πάζεζε πνπ γλσξίδεη από ην ηζηνξηθό ηνπ αζζελή ηνπ θαη ηελ αγσγή πνπ αθνινπζείηαη γηα απηέο ηηο παζήζεηο θαη πνπ ζα ζηνηρεηνζεηνύληαη από ζπλεκκέλεο ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο νη νπνίεο επίζεο ζα θέξνπλ πιήξε ηα ζηνηρεία ησλ ππνγξαθόλησλ ηαηξώλ. Ρα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ παξαπέκπνληνο ηαηξνύ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηέινο ηεο ηαηξηθήο έθζεζεο δειαδή νλνκαηεπώλπκν ηαηξνύ, ΡΠΑ, Α.Κ.Θ.Α., Ηαηξηθό Πύιινγν, Δηδηθόηεηα, Φνξέα εξγαζίαο ηαηξνύ (ηδηώηεο, Δ.Π.., ΗΘΑ, ΔΝΞΞ) ηειέθσλν, θαμ, θαη εάλ πξόθεηηαη γηα αζζελή πνπ έρεη λνζειεπζεί, ηνλ αξηζκό ηνπ εμηηεξίνπ λνζειείαο θιηληθήο ή λνζνθνκείνπ. Νη αζζελείο πνπ δελ κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ εμ αηηίαο ζνβαξώλ θηλεηηθώλ ή άιισλ πξνβιεκάησλ θαηαζέηνπλ κε κέξηκλα άιινπ αηόκνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη, θαη εθηόο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζα πξνζθνκίδνπλ θαη πεύζπλε Γήισζε ηνπ Λ.1599/86 κε επηθπξσκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ βεβαηώζαληνο ηαηξνύ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ κεηαθίλεζε ηνπ πξνο εμέηαζε αζζελνύο θαη αμηνινγνύληαη από ηηο γεηνλνκηθέο επηηξνπέο ηνπ ΘΔ.Ξ.Α. κε δηαδηθαζία πνπ ζα νξίδεηαη από ηελ Γηεύζπλζε Αλαπεξίαο θαη πνπ ζα είλαη εμαηνκηθεπκέλε γηα ηελ θάζε πεξίπησζε πνπ ζα εγγπάηαη ηνλ ζεβαζκό ζηνλ πνιίηε αθ' ελόο θαη αθ' εηέξνπ ηελ αμηνπηζηία ηνπ απνηειέζκαηνο. Ρα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζώπνπ πνπ θαηαζέηεη ηελ αίηεζε ζα θαηαγξάθνληαη ζην έληππν ηεο αίηεζεο θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο. Σξήζηκα link: Ξαξαθάησ ζα βξείηε: Αίηεζε Αμηνιόγεζεο Αλαπεξίαο

4 Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο αίηεζεο Γηεπζύλζεηο ΘΔΞΑ Α.Μ ΚΕΠΑ. Καηεγνξία Αηηήκαηνο ΑΙΣΗΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 1) 2). 3).. ρόιηα: Ηκεξνκελία:.. /.. /.. Ηκεξ/λία Καηάζ. Αίηεζεο ζηνλ Φνξέα: / / (*) Ηκ/λία Λήμεο Παξνρήο (παραηάζεις) / / ΑΜΚΑ: ΑΦΜ: ΔΟΤ: ΚΕ.Π.Α (1) Φνξέαο Αζθάιηζεο: (*) Αξηζκόο Μεηξώνπ Φνξέα: (*) (*) Επώλπκν: Παηξώλπκν: Όλνκα: Μεηξώλπκν: Ηκ/λία Γέλλεζεο:.. / /. ( Κηλεηό: Αξ. Σαπηόηεηαο ή Δηαβαηεξίνπ: Ηκ/λία Έθδνζεο: / /.. Εθδνύζα Αξρή: Δ/λζε Καηνηθίαο: Τπεθνόηεηα: Οδόο: Αξηζ. Πόιε: Σ.Κ Σειεπηαίν Επάγγεικα / Εηδηθόηεηα: Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε (σημειώστε με Χ) Επίπεδν πνπδώλ: (σημειώστε με Χ) Άγακνο/ε Έγγακνο/ε Υήξνο/α Δηαδεπγκέλνο/ε Τπνρξεωηηθή Μέζε Αλώηεξε Αλώηαηε ΙΕΚ.. ρέζε κε Φνξέα Αζθάιηζεο (σημειώστε με Χ) Άκεζε: Έκκεζε: Αλαζθάιηζηνο: ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΝΑΙ (*) ΠΕΡΙΟΥΗ ΕΞΕΣΑΗ: ΚΕ.Π.Α (2). (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) Δηεύζπλζε Εμέηαζεο: Τπνγξαθή Εμεηαδνκέλνπ: ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ Φπζηθό Πξόζωπν Δηθεγόξνο (Σημειώστε με Χ) Επώλπκν: Σειέθωλν: Αξ. Πιεξεμνπζίνπ / Επηηξνπηθνύ: Όλνκα: Αξ. Σαπηόηεηαο/Δηαβαηεξίνπ: Λήμε: Τπνγξαθή Εθπξνζώπνπ: (*) Το πεδίο ζσμπληρώνεηαι εθόζον απαιηείηαι Σσνημμένα:

5 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΑΗΡΖΠΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ (ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ αηηνύληα ή ηνλ εθπξόζσπό ηνπ) ΑΚ ΘΔ.Ξ.Α. : Γε ζπκπιεξώλεηαη ην πεδίν αλ ππνβάιιεηαη γηα πξώηε θνξά αίηεζε ζε ΘΔ.Ξ.Α. Κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο θαηαρώξεζήο ηεο από ηελ ππεξεζία, απνδίδεηαη θσδηθόο ΘΔ.Ξ.Α. ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηηο επόκελεο αηηήζεηο. KE.Ξ.Α. (1): Ππκπιεξώλεηαη ην ζεκείν ΘΔ.Ξ.Α. πνπ ππνβάιιεηαη ε Αίηεζε Αμηνιόγεζεο (ζπλεκκέλνο πίλαθαο ζεκείωλ ΘΔ.Ξ.Α.). Ζκεξνκελία: Ππκπιεξώλεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο Αμηνιόγεζεο Αλαπεξίαο. Θαηεγνξία Αηηήκαηνο: Ππκπιεξώλεηαη κε θωδηθό ε αηηία γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε αμηνιόγεζεο. Πηα αληίζηνηρα πεδία ζεκεηώλνληαη κέρξη ηξείο θσδηθνί ζεκάησλ. (ζπλεκκέλνο πίλαθαο θαηεγνξίαο αηηεκάηωλ ). Ρπρόλ επηπιένλ θσδηθόο ζέκαηνο ζεκεηώλεηαη ζην πεδίν Πρόιηα. Ζκεξνκελία Θαηάζ. Αίηεζεο ζην Φνξέα: Ππκπιεξώλεηαη ππνρξεωηηθά ε εκεξ/λία πνπ θαηαηέζεθε ε αίηεζε παξνρήο ζην θνξέα αζθάιηζεο (πρ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ, ΝΑΔΔ, ΝΓΑ,θιπ) θαη ε νπνία αλαθέξεηαη θαη επί ηνπ παξαπεκπηηθνύ ηνπ Φνξέα Αζθάιηζεο κε ην νπνίν παξαπέκπεηαη ν αζθαιηζκέλνο ζηελ γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ΘΔ.Ξ.Α. Δθόζνλ ν αηηώλ είλαη αλαζθάιηζηνο ην πεδίν δε ζπκπιεξώλεηαη. Ζκ/λία Ιήμεο Ξαξνρήο (παξαηάζεηο):ππκπιεξώλεηαη ππνρξεωηηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο αηηείηαη παξάηαζε ηεο παξνρήο, κε ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία παξάηαζήο ηεο(αλαγξάθεηαη ζηελ ηειεπηαία απόθαζε παξνρήο).όηαλ πξόθεηηαη γηα παξάηαζε πξνλνηαθνύ επηδόκαηνο αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν απόθνκκα πιεξσκήο. ΑΚΘΑ, ΑΦΚ, ΓΝ: Ππκπιεξώλνληαη ππνρξεωηηθά. Φνξέαο Αζθάιηζεο: Ππκπιεξώλεηαη ππνρξεωηηθά ν αζθαιηζηηθόο θνξέαο ηνπ αηηνύληα. Αλ ν αηηώλ είλαη αλαζθάιηζηνο ην πεδίν δε ζπκπιεξώλεηαη. Αξηζκόο Κεηξώνπ Φνξέα: Ππκπιεξώλεηαη ππνρξεωηηθά,αλ ν αηηώλ δελ είλαη αλαζθάιηζηνο. Δπώλπκν, Όλνκα, Ξαηξώλπκν, Κεηξώλπκν, Ζκ/λία γέλλεζεο, Αξ. Ραπηόηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ,Ζκ/λία Έθδνζεο, Δθδνύζα Αξρή, πεθνόηεηα: Ππκπιεξώλνληαη ππνρξεωηηθά. Ρειέθωλν θαη Θηλεηό: Ππκπιεξώλνληαη ππνρξεωηηθά.

6 Γ/λζε Θαηνηθίαο Νδόο, Αξηζ., Ξόιε, ΡΘ: Ππκπιεξώλνληαη ππνρξεωηηθά ηα ζηνηρεία θαηνηθίαο ηνπ εμεηαδόκελνπ πξνζώπνπ. ΑΓΛΑΚΗΑ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖΠ (θαη νίθνλ): Ππκπιεξώλεηαη ΛΑΗ εθόζνλ ην πεξηζηαηηθό απαηηεί εμέηαζε θαη νίθνλ. ΞΔΟΗΝΣΖ ΔΜΔΡΑΠΖΠ: Αλ ην πεξηζηαηηθό απαηηεί εμέηαζε θαη νίθνλ ζπκπιεξώλεηαη ππνρξεωηηθά ε πεξηνρή εμέηαζεο θαη αλαιπηηθά ε δηεύζπλζε εμέηαζεο πνπ βξίζθεηαη ην θαη νίθνλ πεξηζηαηηθό θαζώο θαη ε νλνκαζία ηνπ Λνζνθνκείνπ ή ηνπ Ηδξύκαηνο αλ λνζειεύεηαη. ΘΔ.Ξ.Α(2): Ππκπιεξώλεηαη ην ζεκείν ΘΔ.Ξ.Α. ηεο πεξηνρήο πνπ ππάγεηαη ην θαη νίθνλ πεξηζηαηηθό. (ζπκπιεξώλεηαη από ηελ ππεξεζία). Ρα ππόινηπα πεδία ζπκπιεξώλνληαη ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ππνρξεωηηθά ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΘΞΟΝΠΩΞΝ Ππκπιεξώλνληαη ηα πεδία κε ηα ζηνηρεία ηνπ λνκίκνπ Δθπξνζώπνπ εθόζνλ ε θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γίλεηαη κέζω απηνύ. Α.ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ (ΠΛΡΑΜΔΗΠ) ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΑΗΡΖΚΑΡΩΛ 001 ΠΛΡΑΜΖ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ 009 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΠΛΡΑΜΖΠ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ 038 ΠΛΡΑΜΖ ΓΖΟΑΡΝΠ (ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ) 039 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΠΛΡΑΜΖΠ ΓΖΟΑΡΝΠ (ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ) 040 ΠΛΡΑΜΖ ΘΑΛΑΡΝ 041 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΠΛΡΑΜΖΠ ΘΑΛΑΡΝ 006 ΔΞΗΓΝΚΑ ΑΞΝΙΡΖΠ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ 011 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚ. ΑΞΝΙ. ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ 007 ΔΞΗΓΝΚΑ ΞΑΟΑΡΔΡΟΑΞΙΖΓΗΑΠ 008 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓ. ΞΑΟΑΡΔΡΟΑΞΙΖΓΗΑΠ 002 ΔΞΗΓΝΚΑ ΑΔΟΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 012 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓ. ΑΔΟΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 015 ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΔΞΗΡΟΝΞΝ (ΔΘΖ) 016 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΡΟ. ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΔΞΗΡΟΝΞΝ (ΔΘΖ) 036 ΞΟΝΠΑΜΖΠΖ ΚΔΙΝΠ 037 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΞΟΝΠΑΜΖΠΖΠ ΚΔΙΝΠ Β.ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ (ΞΟΝΛΝΗΑ) 026 ΔΞΗΓΝΚΑ ΣΑΛΠΔΛΗΘΩΛ 027 ΔΞΗΓΝΚΑ ΞΑΟΑΞΙΖΓΗΘΩΛ ΓΖΚΝΠΗΝ 028 ΔΞΗΓΝΚΑ ΑΛΑΠΦΑΙ. ΞΑΟΑΞΙΖΓΗΘΩΛ 029 ΔΞΗΓΝΚΑ ΡΦΙΝΡΖΡΑΠ 030 ΔΞΗΓΝΚΑ ΘΩΦΑΙΑΙΩΛ 031 ΔΞΗΓΝΚΑ ΠΞΑΠΡΗΘΩΛ

7 032 ΔΞΗΓΝΚΑ ΛΝΖΡΗΘΖΠ ΠΡΔΟΖΠΖΠ 033 ΔΞΗΓΝΚΑ ΘΗΛΖΠΖΠ 034 ΝΗΘΝΛ. ΔΛΗΠΣΠΖ ΑΚΔΑ Β. ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ 035 ΔΞΗΓΝΚΑ ΑΗΚΝΙΡΗΘΖΠ ΑΛΑΗΚΗΑΠ 042 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΣΑΛΠΔΛΗΘΩΛ 043 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΞΑΟΑΞΙΖΓΗΘΩΛ ΓΖΚΝΠΗΝ 044 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΑΛΑΠΦΑΙΗΠΡΩΛ ΞΑΟΑΞΙΖΓΗΘΩΛ 045 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΡΦΙΝΡΖΡΑΠ 046 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΘΩΦΑΙΑΙΩΛ 047 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΠΞΑΠΡΗΘΩΛ 048 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΛΝΖΡΗΘΖΠ ΠΡΔΟΖΠΖΠ 049 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΘΗΛΖΠΖΠ 050 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛ. ΔΛΗΠΣΠΖΠ ΑΚΔΑ Β. ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ 051 ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΑΗΚΝΙΡΗΘΖΠ ΑΛΑΗΚΗΑΠ Γ.ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ (ΙΝΗΞΑ ΑΗΡΖΚΑΡΑ) 004 ΑΗΡΖΚΑ ΓΗΑ ΔΦΝΟΗΑ 013 ΑΗΡΖΚΑ ΓΗΑ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 014 ΑΗΡΖΚΑ ΓΗΑ ΑΡΔΙΔΗΑ ΑΡΝΘ/ΡΝΓΔΙΡΗΝ ΠΡΑΘΔΠΖΠ θ.ι.π. 017 ΣΟΖΠΖ ΠΔ ΓΔΘΝ 018 ΙΝΗΞΔΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΔΠ ΞΑΟΝΣΔΠ ΠΖΚΔΗΩΠΖ:ΓΗΑ ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΖΠ Α.ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΞΑΟΑΞΔΚΞΡΗΘΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝ ΦΝΟΔΑ, ΔΛΩ ΓΗΑ ΓΗΑ ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΩΛ Β,Γ ΘΑΡΖΓΝΟΗΩΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΞΑΟΑΒΝΙΝ ΑΜΗΑΠ 46,14 ΔΟΩ.

8 ΠΖΚΔΗΑ ΘΔ.Ξ.Α.ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΖΠ ΓΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ (Γ) ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ (Γ) ΠΖΚΔΗΑ ΘΔΞΑ ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΖΚΔΗΑ ΘΔΞΑ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ ΔΞΗΚΔΛΗΓΝ 12 ΘΝΟΩΞΗΝ ΘΞΟΝ 62 ΑΓΟΗΛΗΝ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ-ΑΛΡΗΟΟΗΝ 47 ΘΩ* ΞΙΑΡΑΛΗ ΑΘΖΛΩΛ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 181 ΙΑΚΗΑ ΘΔΟΚΝΞΙΥΛ 72 ΑΙΔΜ/ΞΝΙΖΠ ΑΛΑΡ. ΘΟΑΘΖΠ 58 ΙΑΟΗΠΑΠ ΑΠΘΙΖΞΗΝ 29 & ΞΑΡΟΝΘΙΝ 22 ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΠ ΞΑΛΝΟΚΝ ΘΑΗ ΘΑΟΠΡΝ 7 ΙΔΟΝ* ΙΑΘΘΗ ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΡΕΖΑΛΡΥΛΗΝ 15 ΚΟΗΛΑΠ ΙΖΚΛΝ* ΚΖΡΟΝΞΝΙΔΥΠ 8 ΑΟΓΝΠΡΝΙΗΝ* Ι. ΒΔΟΓΥΡΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΛΥΟΝΠ ΚΡΗΙHΛΖΠ ΞΙ. ΚΑΟΡΟΥΛ ΑΟΡΑΠ ΞΔΟΗΦ/ΘΖ ΝΓΝΠ & ΘΑΟΑΝΙΖ 1 ΛΑΜΝ* ΛΑΜΝΠ ΒΔΟΝΗΑΠ ΔΚΚ. ΞΑΞΞΑ 22 ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓ/ΔΗΑΠ ΚΖΓΔΗΑΠ 10 ΒΝΙΝΠ ΘΟΑΘΥΛ 20 & ΘΝΛΡΝΟΗΥΡΝ ΛΗΘΑΗΑΠ ΘΑΘΑΠΝ 37 & ΑΛΡΗΓΝΛΖΠ 7 ΓΙΦΑΓΑΠ ΒΑΠΗΙΔΥΠ ΓΔΥΟΓΗΝ 45Α ΜΑΛΘΖΠ ΑΛΓΟ. ΓΖΚΖΡΟΗΝ 1 ΓΟΑΚΑΠ ΑΓΑΚΔΚΛΝΛΝΠ 2 ΞΑΡΖΠΗΩΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΔΓΔΠΠΑΠ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 2 ΞΑΡΟΩΛ ΑΓ. ΑΙΔΜΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 14 ΔΙΔΠΗΛΑΠ ΘΔΙΔΝ & ΚΗΑΝΙΖ ΞΔΗΟΑΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 3 ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 1 ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ ΒΑΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 105 & ΛΗΘ. ΚΑΛΓΖΙΑΟΑ 1 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ (ΠΟΝ) ΑΓΟΑΦΗΥΡΝ 2 ΕΑΘΛΘΝΠ ΦΥΠΘΝΙΝ 83 ΞΔΟΗΦ. ΞΝΘ/ΚΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΝΠ ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΙΑΓΝΣΥΟΗΝ ΞΝΙΓΟΝΠ ΠΡΟΑΡΖ ΚΟΗΒΖΙΖ 4 ΖΟΑΘΙΔΗΝ 3ν ΣΙΚ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΓΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ- ΚΝΗΟΥΛ, ΞΔΟΗΝΣΖ ΔΠΡΑΟΥΚΔΛΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΠΔΙΔΘΔΗΑΠ 9 ΘΖΒΑΠ ΘΑΓΚΝ 47 ΞΙΖΠ ΑΜΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 1 ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ Ξ. ΚΔΙΑ 34 ΞΟΓΝΠ ΚΠΡΟΑ 7 ΘΑΒΑΙΑΠ ΦΗΙΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ 6 ΟΔΘΚΛΝ ΘΝΛΓΙΑΘΖ 89 ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΦΗΙΔΙΙΖΛΥΛ 38 ΟΝΓΝ 3ν ΣΗΙ. ΔΘ. ΝΓΝ ΟΝΓΝ ΙΗΛΓΝ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ ΓΟΞΑΟΖ 147 ΠΑΚΝΠ ΘΑΙΝΚΝΗΟΖ ΘΑΗ ΠΡΑΚΑΡΗΑΓΖ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΗΔΕΔΘΗΖΙ 38Α ΠΔΟΟΩΛ ΞΟΗΓΘ. ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝ 25 ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΘΑΞΔΡΑΛ ΘΥΡΡΑ 2 ΠΞΑΟΡΖΠ ΓΘΝΟΡΠΝΙΝΓΝ 137 & ΘΔΟΚΝΞΙΥΛ ΘΑΡΔΟΗΛΖ Ξ. ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝ 1 ΡΟΗΘΑΙΑ ΝΚΖΟΝ 13 ΘΔΟΘΟΑΠ 9ε ΞΑΟΝΓΝΠ ΘΔΝΡΝΘΖ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 2ν ΣΙΚ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΓΝ ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ - ΠΞΑΟΡΖΠ ΘΗΙΘΗΠ ΓΗΑΙΑΚΗΓΖ 3 ΣΑΙΘΗΓΑ ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΓ. ΒΑΟΒΑΟΑΠ ΘΝΕΑΛΖ ΔΟΚΝ & ΙΗΝΦΖ ΣΑΛΗΩΛ ΙΔΥΦΝΟΝΠ ΘΥΛ. ΘΑΟΑΚΑΛΙΖ 99 (ΞΔΟΗΝΣΖ ΘΑΙΗΘΑΠ) ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ ΤΖΙΑΛΡΝ 2 ΣΗΝ ΙΔΡΠΑΗΛΖΠ&ΑΓ.ΔΗΟΖΛΖΠ ΘΝΟΗΛΘΝ ΘΞΟΝ 21Α *: Π' απηό ην ζεκείν ΘΔΞΑ γίλεηαη κόλν παξαιαβή αηηήζεωλ. Σξήζηκα link:www.ika.gr

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΠΣΔ ΔΡΓΑΙΔ Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ O θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Υπνβνιή Εξγαζίαο» θαη απνζηέιιεη ην έληππν ζε δύν κε ζπξξακκέλα αληίγξαθα (ή ειεθηξνληθά) ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα