ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)"

Transcript

1 ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) 1.1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 1.2. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (ΔΛΡΔT) 1.3. ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 1.4. Γ/ΛΠΖ CAPITAL MANAG. & ΡΟΑΞΔΕ. ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ 1.5. Γ/ΛΠΖ FINANCIAL MARKETS 1.6. Γ/ΛΠΖ MARKETING 1.7. Γ/ΛΠΖ MIS 1.8. Γ/ΛΠΖ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔΥΛ ΔΞΗΣ. ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ 1.9. Γ/ΛΠΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ Γ/ΛΠΖ ΙΝΓΗΠΡ. & ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ Γ/ΛΠΖ ΝΗΘ.ΔΙΔΓΣΝ ΡΟΑΞ. & ΔΡΑΗΟ. ΝΚΗΙΝ Γ/ΛΠΖ ΞΗΠΡΝΓΝΡΖΠΔΥΛ ΔΞΗΣ. ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ Γ/ΛΠΖ ΞΗΠΡΝΓΝΡΖΠΔΥΛ ΔΞΗΣ. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ Γ/ΛΠΖ ΞΗΠΡΥΡ. ΘΗΛΓΛΝ ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ WHOLESALE BANKING Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΞΝΙΗΠΚΝ & ΔΙΔΓΣΝ Γ/ΛΠΖ ΞΥΙΖΠΔΥΛ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛ. ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ Γ/ΛΠΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ Γ/ΛΠΖ ΠΣΔΠΔΥΛ ΚΔ ΘΔΠΚ.ΔΞΔΛΓ. & ΑΛΑΙ Γ/ΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛ. ΓΗΑΣΔΗΟ. (TRADING) Γ/ΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘ. ΞΑΟΑΘ.ΞΟ. TREASURY Γ/ΛΠΖ ΔΞΔΛΓΡΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΘΗΛΓΛΥΛ ΑΓΝΟΑΠ & ΙΔΗΡ. ΘΗΛΓΛΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΗΠΡΥΡΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Γ/ΛΠΖ ΓΗΘΡΝ ΘΑΡ/ΡΥΛ ΔΙΙΑΓΝΠ Γ/ΛΠΖ ΘΑΡΑΘΔΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ & ΔΞΔΛΓ Γ/ΛΠΖ ΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΑΞΗΙΡΑΡ ΡΑΚΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΡΑΚΔΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ 1 ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΓΗΔΘΞΔΟΑΗΥΠΖ 2. Δ.Θ. ΘΝΙΥΛΝ Γ/ΛΠΖ ΞΝΠΡ.ΞΟ.ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ 3. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΑΓΗΝ ΠΡΔΦΑΛΝ 3.1. Γ/ΛΠΖ ΠΡΔΓΑΠΡΗΘΖΠ ΞΗΠΡΖΠ 3.2. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Γ/ΛΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΔΥΠ 3.4. Γ/ΛΠΖ ΑΞ.ΔΗΓ.ΣΔΗΟ.ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ 3.5. Γ/ΛΠΖ ΞΗΠΡΝΓΝΡΖΠΔΥΠ ΔΞΗΣ. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ 3.6. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΝ ΠΡΔΦΑΛΝ 3.7. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΛΝΗΜΔΥΠ 4. Δ.Θ. ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ (ΑΓΗΝΗ ΑΛΑΟΓΟΝΗ) 4.1. ΡΚΖΚΑ ΞΑΓΗΥΛ & ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ 4.2. ΡΚΖΚΑ ΠΚΒΑΠΔΥΛ & ΑΟΣΔΗΥΛ ΙΗΑΛ.ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ 5. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ Ι. ΑΘΖΛΥΛ Γ/ΛΠΖ ΙΔΗΡ.ΞΝΠΡ.ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ 5.2. Γ/ΛΠΖ ΙΔΗΡ.ΞΝΠΡΖΟΗΜΔΥΠ ΞΙΖΟΥΚΥΛ 5.3. Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 5.4. Γ/ΛΠΖ ΞΝΠΡΖΟΗΘΡΗΘΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ 5.5. Γ/ΛΠΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ 5.6. Γ/ΛΠΖ ΝΗΘ.ΔΙΔΓ.ΡΟΑΞ. & ΔΡΑΗΟΔΗΥΛ 5.7. ΘΑΡ/ΚΑ ΙΔΥΦΝΟΝ ΑΘΖΛΥΛ 5.8. ΑΠΦΑΙΔΗΑ 6. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ Ι. ΑΘΖΛΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΔΥΠ ΞΗΠΡΝΓΝΡΖΠΔΥΛ 6.2. ΚΝΛΑΓΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ 6.3. ΚΝΛΑΓΑ ΓΗΔΘΛΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ 6.4. ΚΝΛΑΓΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 6.5. ΚΝΛΑΓΑ ΞΝΠΡ.ΔΞΗΣ. ΓΑΛΔΗΥΛ 6.6. Γ/ΛΠΖ ΞΝΠΡΖΟ. ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ I/O CONTROL 6.7. ΡΑΚΔΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑ 7. Δ.Θ. ΙΔΥΦ. ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 493 (ΔΟΡ) 7.1. ΔΞΗΣ. ΘΔΛΡΟΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 5

2 7.2. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 7.3. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 7.4. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΙΔΥΦ.ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ - ΔΟΡ 8. Δ.Θ. ΓΟΓΑΓΑΡΠΑΛΗΝ 6 (3 ος ΝΟΝΦΝΠ) 8.1. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 9. Δ.Θ. ΔΡΣΗΓΝ (ΞΑΓΘΟΑΡΗ) 9.1. Γ/ΛΠΖ ΘΑΟΡΥΛ 9.2. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΑΓΘΟΑΡΗΝ 9.3. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΚΔΟΘΝΟΖ 9.4. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΑΓΘΟΑΡΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΙΔΥΦ. ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΠΛΡ. ΓΗΘΡΝ ΞΙΖΟ ΡΑΚΔΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ATHENS METRO MALL πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 12. ΑΓΗΝ ΠΥΠΡΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΓΗΥΛ ΑΛΑΟΓΟΥΛ 14. ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΝΠ ΑΘΖΛΥΛ 15. ΑΘΖΛΑΠ ΑΓΝΟΑΠ 15.2 ΡΑΚΔΗΝ ΑΙΙΖΙΝΒΝΖΘΔΗΑΠ 15.3 ΑΘΖΛΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΔΟΓΝ ΑΛΑΓΗΑΟΘΟΥΠΔΥΠ ΔΜΝΟΘ.ΘΝΠΡ.ΞΟΝΚ. 16. ΑΗΓΑΙΔΥ ΑΗΓΑΙΔΥ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΑΓΗΑΠ ΒΑΟΒΑΟΑΠ 16.3 ΑΓΗΑΠ ΒΑΟΒΑΟΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΞΑΙΑΡΑΘΗ 16.5 ΣΑΗΓΑΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17. ΑΙΗΚΝ ΑΛΥ ΘΑΙΑΚΑΘΗΝ-ΡΟΑΣΥΛΔΠ 17.2 Α. ΘΑΙΑΚΑΘΗ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17.3 ΘΑΙΑΚΑΘΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17.4 ΙΔΥΦ.ΑΓ.ΒΑΟΒΑΟΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 18. ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΑΚΑΟΝΠΗΝ GENERALI ΞΑΟΑΓΔΗΠΝ ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΠΞΟΝ ΙΝΖ 18.5 ΞΙ.ΘΑΠΡΑΙΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 19. ΑΛΑΒΠΠΝ 20. ΑΛΥ ΓΙΦΑΓΑΠ Α. ΓΙΦΑΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 21. ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΥΠ ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 21.2 ΑΓ.ΡΟΗΑΓΝΠ ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΥΠ 22. ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ ΙΝΡΠΑΠ 23. ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ 24. ΑΣΑΟΛΥΛ 24.1 ΘΑΡΥ ΞΑΡΖΠΗΥΛ 24.2 ΝΓ.ΑΣΑΟΛΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 25. ΒΑΟΘΗΕΑΠ ΒΑΟΖΠ ΞΟ.Δ. 26. ΒΔΛΗΕΔΙΝ ΠΛΡΑΓΚΑΡΝΠ 26.2 ΒΑΙΑΥΟΗΡΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 27. ΒΝΙΑΠ 27.1 ΒΝΙΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 28. ΒΟΗΙΖΠΠΗΥΛ ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ ΑΛΑΙΖΤΖ ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ ΞΑΡΖΚΑ 28.3 ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 28.4 Ι.ΞΔΛΡΔΙΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 29. ΒΟΥΛΝΠ ΘΑΗΠΑΟΗΑΛΖΠ 29.2 ΒΟΥΛΝΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 30. ΓΑΙΑΡΠΗΝ ΒΔΦΘΝ 30.2 ΓΑΙΑΡΠΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 31. ΓΔΟΑΘΑ ΓΔΟΑΘΑ ΘΙΔΗΠΘΔΛΝΠ 32. ΓΙΘΥΛ ΛΔΟΥΛ ΞΑΗΑΛΗΑΠ 32.2 ΞΑΗΑΛΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 33. ΓΙΦΑΓΑΠ 33.1 ΓΙΦΑΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 34. ΓΑΠΝΠ ΣΑΗΓΑΟΗΝ 35. ΓΟΝΠΗΑΠ

3 36. EDEN MARE ΞΑΛΑΓΗΡΠΑΠ ΞΑΙΑΗΝ ΦΑΙΖΟΝY PRIVATE BANKING EDEN MARE 37. ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΓΝ ΙΑΚΗΑΠ 38. ΔΙΔΠΗΛΑΠ ΑΞΝΘΖΘΖ ΚΑΛΓΟΑΠ 38.2 ΔΙΔΠΗΛΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 39. ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΡΔΟΤΗΘΔΑΠ 39.2 ΡΔΟΤΗΘΔΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 39.3 ΠΝΟΚΔΛΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 40. ΕΥΓΟΑΦΝ ΓΝΓΖ ΑΓΗΝ ΘΥΚΑ 40.3 ΕΥΓΟΑΦΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 41. ΖΙΗΝΞΝΙΔΥΠ ΑΓΗΑΠ ΚΑΟΗΛΑΠ 41.2 ΑΓΗΑΠ ΚΑΟΗΛΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 42. ΗΙΗΝ ΙΔΥΦΝΟΝ ΘΖΒΥΛ-ΗΙΗΝ 42.2 ΗΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 43. ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ 44. ΘΑΙΝΓΟΔΕΑΠ ΙΑΚΞΟΗΛΖΠ ΞΔΟΗΠΠΝ 44.3 ΞΔΟΗΠΠΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 45. ΘΑΚΑΡΔΟΝ ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΥΛ 46. ΘΑΞΑΛΓΟΗΡΗΝ 47. ΘΖΦΗΠΗΑΠ 47.1 ΘΖΦΗΠΗΑΠ-ΙΔΒΗΓΝ 47.2 ΘΖΦΗΠΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 48. ΘΝΙΥΛΑΘΗΝ 48.1 ΖΟΝΓΝΡΝ 48.2 ΜΔΛΝΘΟΑΡΝΠ 48.3 ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 48.4 ΘΝΙΥΛΑΘΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 49. ΘΤΔΙΖΠ 49.1 ΞΙ.ΘΤΔΙΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 50. ΙΑΟΗΝ 50.1 ΘΔΟΑΡΔΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 51. ΙΔΛΝΟΚΑΛ 52. ΙΔΥΦΝΟΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΠ 52.1 ΓΘΕΖ 52.2 ΞΝΙΓΥΛΝ 52.3 ΞΝΙΓΥΛΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 53. ΙΔΥΦΝΟΝ ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ 53.1 ΙΔΥΦ.ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 54. ΙΔΥΦΝΟΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΛΔΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 55. ΙΔΥΦΝΟΝ ΘΖΒΥΛ 56. ΙΔΥΦΝΟΝ ΘΝΟΥΞΗΝ-ΒΑΟΖΠ 57. ΙΔΥΦΝΟΝ ΞΟΥΡΝΞΑΞΞΑ 58. ΚΑΛΓΟΑΠ 59. ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 59.1 ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 59.2 ΘΑΙΒΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 60. ΚΔΓΑΟΥΛ 61. ΚΔΙΗΠΠΗΥΛ ΛΔΑΠ ΞΔΛΡΔΙΖΠ 62. ΚΔΛΗΓΗΝ ΑΣΑΟΛΥΛ ΚΔΛΗΓΗΝ ΘΝΘΘΗΛΝ ΚΙΝ 62.3 ΚΔΛΗΓΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 63. Δ.Θ. ΚΔΟΙΗΛ Γ/ΛΠΖ PRIVATE BANKING 63.2 PRIVATE MERLIN 64. ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΔΥΠ 64.1 ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 65. ΚΝΠΣΑΡΝ 65.1 ΚΝΠΣΑΡΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 66. ΛΔΑΠ ΔΟΘΟΑΗΑΠ PRIVATE BANKING ΘΖΦΗΠΗΑΠ 67. ΛΔΑΠ ΗΥΛΗΑΠ 67.1 Λ.ΗΥΛΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 68. ΛΔΑΠ ΘΖΦΗΠΗΑΠ 69. ΛΔΑΠ ΚΑΘΟΖΠ ΛΔΑΠ ΚΑΘΟΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 70. ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ 70.1 ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 71. ΞΑΙΑΗΝ ΦΑΙΖΟΝ 71.1 Ξ.ΦΑΙΖΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 72. ΞΑΙΙΖΛΖΠ 72.1 ΞΑΙΙΖΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 73. ΞΑΛΝΟΚΝ ΞΑΛΝΟΚΝ ΝΗΡΙΝ

4 74. ΞΑΡΖΠΗΥΛ ΞΑΡΖΠΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ Α. ΞΑΡΖΠΗΥΛ 74.3 ΞΙ.ΘΝΙΗΑΡΠΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 75. ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 75.1 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΠΔΞΝΙΗΥΛ 76. ΞΔΡΟΑΙΥΛΥΛ ΘΖΠΔΗΝ 76.2 ΞΔΡΟΑΙΥΛΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 77. ΞΔΡΟΝ ΟΑΙΙΖ ΡΑΟΝ 77.2 ΡΑΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 78. ΞΔΡΟΝΞΝΙΔΥΠ 78.1 ΞΔΡΟΝΞΝΙΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 78.2 ΘΖΞΝΞΝΙΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 79. ΞΔΘΖΠ 79.1 ΞΔΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 79.2 ΙΘΝΒΟΠΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 80. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΑΚΔΟΗΘΖΠ 81. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΒΑΘΖ ΞΙ.ΘΑΟΑΗΠΘΑΘΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 81.2 ΞΙ.ΑΡΡΗΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 82. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΓΑΒΑΘΖ ΣΑΟΝΘΝΞΝ ΘΖΠΔΥΠ ΡΕΗΡΕΗΦΗΔΠ 82.3 ΣΑΟΝΘΝΞΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 82.4 ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 83. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ ΑΚΦΗΘΔΑΠ 83.3 ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 84. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΞΑΛΑΓΖ ΡΠΑΙΓΑΟΖ 84.2 ΔΘΛ.ΚΑΘΑΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 85. ΞΟΓΝ ΑΘΖΛΥΛ ΣΑΡΕΖΓΗΑΛΛΖ ΚΔΜΖ 85.2 ΗΙΗΠΠΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 86. ΠΞΑΡΥΛ 87. ΠΡΝΑΠ 87.1 ΙΔΘΘΑ 88. ΠΡΝΟΛΑΟΑ 88.1 Γ ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 89. ΠΓΓΟΝ 89.1 ΠΓΓΟΝ ΓΗΝΓΔΛΖΠ 89.2 ΑΚΦΗΘΔΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 90. ΠΓΓΟΝ ΦΗΜ 90.1 ΛΔΝ ΘΝΠΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 90.2 Ι. ΠΓΓΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 91. ΦΗΙΔΙΙΖΛΥΛ 91.1 ΞΙΑΘΑΠ 92. ΦΗΙΝΘΔΖΠ 92.1 ΓΔΗΑ 92.2 ΗΑΠΥ 93. ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ Β 94. ΣΝΙΑΟΓΝ ΣΝΙΑΟΓΝ ΒΝΡΠΗΛΑ 94.2 ΞΑΞΑΓΝ 94.3 ΞΑΞΑΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 94.4 ΣΝΙΑΟΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 95. ΤΣΗΘΝ ΘΝΙΔΓΗΝ 96. ΤΣΗΘΝ ΤΣΗΘΝ Β ΛΔΝ ΤΣΗΘΝ PRIVATE BANKING ΤΣΗΘΝ 96.4 Θ. ΣΑΙΑΛΓΟΗ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 96.5 Λ. ΤΣΗΘΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 97. ΥΟΥΞΝ 98. ΘΝΟΥΞΗ 99. ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΥΛ 99.1 ΔΟΟΗΘΝ ΛΡΛΑΛ 99.2 ΔΟΘΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 99.3 ΔΙΙΖΛΝΟΥΠΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 100. ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 101. ΓΑΦΛΖΠ ΑΓΗΝ ΑΟΡΔΚΗΝ ΓΑΦΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 102. Δ.Θ. ΣΑΟΗΙΑΝ ΡΟΗΘΝΞΖ Γ/ΛΠΖ ΘΑΡ/ΡΥΛ ΑΗΓΑΗΝ Γ/ΛΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΔΥΠ Γ/ΛΠΖ ΠΛΡ.ΞΟ.ΑΛΑΓΗΑΟΘΟΥΠΔΥΠ

5 Γ/ΛΠΖ ΔΟΓΝ ΑΛΑΓΗΑΟΘΟΥΠΔΥΠ 103. Δ.Θ. ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Γ/ΛΠΖ ΗΛΡ. WHOLESALE Γ/ΛΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΔΥΛ ΔΗΓΗΘΝ ΣΔΗΟΗΠΚΝ Γ/ΛΠΖ ΑΠΦΑΙ. ΞΙΖΟΝΦ Γ/ΛΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΔΥΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ & ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ Γ/ΛΠΖ ΔΟΓ.ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΘΡΝ Γ/ΛΠΖ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔΥΛ WHOLESALE BANKING Γ/ΛΠΖ ΘΑΘ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ Γ/ΛΠΖ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΥΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΙΠΔΥΠ Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΚΔΙΔΡΥΛ Γ/ΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΝΘΔΠΔΥΛ 104. Δ.Θ. ΠΝΦΝΘΙΔΝΠ 9 11 (3 Νς ΝΟΝΦΝΠ ΑΗΘ.ΓΔΛΗΘΥΛ ΠΛΔΙΔΠΔΥΛ) Γ/ΛΠΖ ΓΗΑΣ. ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΓΗΑΣ.ΙΔΗΡ. ΔΞΗΓΝΠΔΥΠ Γ/ΛΠΖ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ Γ/ΛΠΖ ΘΑΘ.ΙΗΑΛ. ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΞΗΠΡΔΥΠ Γ/ΛΠΖ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΚΗΘΟΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Γ/ΛΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΠ Γ/ΛΠΖ CRM Γ/ΛΠΖ ΖΙ.ΡΟΑΞ. & ΔΛ. ΓΗΘΡΥΛ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΘΙΗΘΔΗΝ ΡΑΞΔΡΔ ΔΡΑΡ (Δ) ΔΟΓΝ ΑΛΑΓΗΑΟΘ. ΠΡΟ.ΞΥΙΖΠΔΥΛ 105. ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Γ/ΛΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 106. ΘΝΟΑΖ Γ/ΛΠΖ CORPORATE Γ/ΛΠΖ ΓΗΑΣ. ΔΛΔΟΓ. ΞΑΘΖΡΗΘΝ Γ/ΛΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΥΛ ΘΔΛΡΟΥΛ Γ/ΛΠΖ ΘΔΛΡΟ. ΔΜ. ΞΔΙ. WHOLESALE Γ/ΛΠΖ ΠΣΔΓ. & ΑΛΑΞΡΜΔΥΠ WHOLESALE ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΝΟΑΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 107. Δ ΘΔΚΗΠΡΝΘΙΔΝΠ Γ/ΛΠΖ ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΖΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΔΥΠ 108. ΟΑΦΖΛΑΠ 109. ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Κ. 10) 1.1. Γ/ΛΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΖΠΔΥΠ ΔΟΓΥΛ 1. E.K. ΘΡΗΟΗΝ ΛΑΑΟΗΛΝ - ΓΝΛΑΟΖ 1.2. Γ/ΛΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 1.3. Γ/ΛΠΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 1.4. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΙΝΓΝΒΗΘΝ 1.5. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΑΠ ΠΝΦΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.6. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΝ ΓΗΝΛΠΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.7. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.8. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΛΑΑΟΗΛΝ ΓΝΛΑΟΖ 2 E.K.ΘΡΗΟΗΝ ΛΑΡΗΙΗΑΘΝ 2.1. Γ/ΛΠΖ ΛΑΡΗΙΗΑΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 2.2. Γ/ΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΔΥΛ ΛΑΡΗΙΗΑΠ 2.3. ΑΘΡΖΠ ΚΗΑΝΙΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΒΟΥΛΖ 3.1. ΠΑΣΡΝΟΖ 3.2. KAΙΙΗΞΝΙΔΥΠ 4. ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 5. ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ 5.1. ΑΚΦΗΑΙΖΠ 5.2. ΑΚΦΗΑΙΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6. ΘΝΟΓΑΙΙΝ 6.1. ΡΑΜΗΑΟΣΥΛ 6.2. ΘΝΟΓΑΙΙΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6.3. ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΞΔΗΟΑΗ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 7. ΛΔΝ ΦΑΙΖΟΝ 7.1. ΑΓΗΝ ΗΥΑΛΛΖ ΟΔΛΡΖ 7.2. ΘΑΚΗΛΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 8. ΛΗΘΑΗΑΠ 8.1. ΛΗΘΑΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 9. ΞΑΠΑΙΗΚΑΛΗΝ 9.1. ΞΑΠΑΙΗΚΑΛΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΞΔΟΑΚΑΡΝΠ

6 ΑΡΩΝΙΚΟ ( Ε.Κ. 5 ) 1. ΑΗΓΗΛΑΠ 2. ΞΝΟΝ 2.1. ΞΝΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΠΑΙΑΚΗΛΑΠ 4. ΠΞΔΡΠΥΛ 5. ΓΟΑΠ ΚΡΗΣΗ ( Ε.Κ. 12 ) 1. ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 2. ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ 2.1 ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΠΖΡΔΗΑΠ 3.1 ΠΖΡΔΗΑΠ πρ. Δμπορικής 4. ΟΔΘΚΛΝ 4.1. ΞΝΟΡΑΙΗΝ 4.2. ΟΔΘΚΛΝ πρ. Δμπορικής 4.3 ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ ΟΔΘΚΛΝ 5. ΣΑΛΗΥΛ 5.1. ΣΑΛΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5.2. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΓΗΘΑΠΡΖΟΗΥΛ 6. ΞΙΑΡΑΛΗΑ 7. ΘΑΠΡΔΙΙΗΝ 8. ΖΟΑΘΙΔΗΝ (ΓΗΑΚΑΙΑΘΖ) 8.1. ΘΝΟΛΑΟΝ ΖΠ ΑΓΝΠΡΝ 8.3. ΖΟΑΘΙΔΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 8.4. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΟΖΡΖΠ 8.5. PRIVATE BANKING ΘΟΖΡΖΠ ΚΑΟΡΟΥΛ 9.1. ΛΔΑΠ ΑΙΗΘΑΟΛΑΠΠΝ 9.2. ΛΔΑΠ ΑΙΗΘΑΟΛΑΠΠΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΙΔΥΦΝΟΝ ΘΛΥΠΠΝ ΚΑΠΡΑΚΞΑ Γ. ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 11. ΚΝΗΟΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 12. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΚΑΙΗΥΛ ΔΩΔΕΚΑΝΗΑ ( E.K. 10 ) 1. ΟΝΓΝ 1.1. ΟΝΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.2. PRIVATE BANKING ΟΝΓΝ 1.3. ΞΑΙΑΗΑΠ ΑΓΝΟΑΠ ΟΝΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ ΟΝΓΝ 2.1. ΑΓΗΝ ΗΥΑΛΛΝ ΟΝΓΝ 2.2. ΑΛΛΖΠ ΚΑΟΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΗΑΙΠΠΝ 3.1. ΗΑΙΠΠΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΘΥ 4.1. ΘΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4.2. ΙΝΟΓΝ ΒΟΥΛΝΠ 5. ΘΑΙΚΛΝ 6. ΙΔΟΝ 7. ΠΚΖΠ 8. ΘΑΟΞΑΘΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 9. ΑΠΡΞΑΙΑΗΑ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10.ΞΑΡΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΚΤΚΛΑΔΕ ( E.K. 11 ) 1. ΚΘΝΛΝ 1.1. ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΚΘΝΛΝ 2. ΑΛΓΟΝ 3. ΛΑΜΝ 3.1. ΦΗΙΥΡΗΝ 3.2. ΛΑΜΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΔΟΚΝΞΝΙΔΥΠ 4.1. ΛΔΥΟΗΝ ΠΟΝ 5. ΞΑΟΝ 5.1. ΞΑΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ

7 5.2. ΛΑΝΠΖΠ 6. ΠΑΛΡΝΟΗΛΖΠ 6.1. ΦΖΟΥΛ 7. ΠΔΟΗΦΝ 8. ΠΗΦΛΝ 9. ΡΖΛΝ 10. ΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 11. ΘΔΑΠ ΑΙΓΑΙΟ ( E.K. 7 ) 1.ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1.1. ΚΡΗΙΖΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΘΑΙΙΝΛΖΠ 3. ΣΗΝ 3.1. ΣΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3.2. ΟΝΓΝΘΑΛΑΘΖ 4. ΙΖΚΛΝ 5. ΠΑΚΝ 5.1. ΠΑΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6. ΘΑΟΙΝΒΑΠΗΝ 7. ΗΘΑΟΗΑΠ ΙΟΝΙΟ ( E.K. 5 ) 1. ΘΔΟΘΟΑΠ 1.1. ΘΑΞΝΓΗΠΡΟΗΝ 1.2. ΑΓΗΝ ΠΞΟΗΓΥΛΝΠ 1.3. ΞΙ.ΠΑΟΝΘΝ 1.4. Ξ. ΘΥΛΠΡΑΛΡΑ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.5. ΑΣΑΟΑΒΖΠ 1.6. Δ. Ν. ΞΑΙΑΗΝΘΑΠΡΟΗΡΠΑΠ 2. ΙΔΘΑΓΝΠ 2.1. ΙΔΘΑΓΝΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2.2. ΛΓΟΗΝ 3. ΗΘΑΘΖΠ 4. ΑΟΓΝΠΡΝΙΗΝ 4.1. ΙΖΜΝΟΗΝ 4.2. ΞΝΟΝ 4.3. ΑΟΓΝΠΡΝΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5. ΕΑΘΛΘΝ 5.1. ΕΑΘΛΘΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΗΠΕΙΡΟ ( E.K 5 ) 1. ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑΠ 1.1. ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.2. ΞΑΟΑΚΘΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΞΟΔΒΔΕΖΠ 2.1. ΞΟΔΒΔΕΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΑΟΡΑΠ 3.1. ΑΟΡΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3.2. ΞΔΟ.ΝΓ. ΑΟΡΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3.3. ΦΗΙΗΞΞΗΑΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΚΔΡΠΝΒΝ 5. ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 5.1. ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ 5.2. ΞΑΛΔΞ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 5.3. ΒΔΙΗΠΠΑΟΗΝ 5.4. ΒΔΙΗΠΠΑΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5.5. ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5.6. ΙΔΥΦ. ΓΥΓΥΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ( E.K. 11 ) 1. ΙΑΟΗΠΖΠ 1.1. ΠΗΓΖΟΝΓΟΝΚΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ 1.2. ΘΞΟΝ 1.3. ΓΗΑΛΛΝΙΖΠ 1.4. ΣΑΟΑΓΖΠ

8 1.5. ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ 1.6. Γ/ΛΠΖ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 1.7. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 1.8. ΙΑΟΗΠΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.9. ΑΓ. ΘΥΛ/ΛΝ ΙΑΟΗΠΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.10 ΞΔΙΑΠΓΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.11 ΦΗΙΗΞΞΝΞΝΙΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΔΙΑΠΠΝΛΝΠ 3. ΡΟΛΑΒΝ 3.1. ΡΟΛΑΒΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΦΑΟΠΑΙΥΛ 5. ΡΟΗΘΑΙΥΛ 5.1. ΡΟΗΘΑΙΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5.2. ΑΠΘΙΖΞΗΝ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 6. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ 7. ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 7.1. ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 8. ΑΙΚΟΝ 9. ΒΝΙΝ 9.1. ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΒΝΙΝ 9.2. ΛΔΑΠ ΗΥΛΗΑΠ 9.3. ΑΛΑΟΝ 9.4. PRIVATE BANKING ΒΝΙΝ 9.5. ΒΝΙΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 9.6. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΔΙΔΘΔΟΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΠΘΗΑΘΝ 11. ΠΘΝΞΔΙΝ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ( E.K. 18 ) 1. ΑΓΟΗΛΗΝ 1.1. Δ. Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ 1.2. ΑΓΟΗΛΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΑΚΦΗΙΝΣΗΑΠ 3. ΒΝΛΗΡΠΖΠ 4. ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 5. ΛΑΞΑΘΡΝ 6. ΙΑΚΗΑΠ 6.1. ΝΓΝ ΘΔΟΚΝΞΙΥΛ 6.2. ΙΑΚΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6.3. ΟΖΓΑ ΦΔΟΑΗΝ ΙΑΚΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6.4. ΠΡΙΗΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 7. ΑΡΑΙΑΛΡΖΠ 8. ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 8.1. ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 9. ΑΚΦΗΠΠΖΠ 9.1. ΑΚΦΗΠΠΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΗΡΔΑΠ 11. ΑΟΑΣΥΒΖΠ 12. ΙΔΗΒΑΓΗΑΠ ΙΔΗΒΑΓΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 13. ΘΖΒΥΛ ΘΖΒΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 14. ΠΣΖΚΑΡΑΟΗΝ 15. ΣΑΙΘΗΓΝΠ ΙΔΥΦΝΟΝ ΣΑΦΛΑ 16. ΑΙΗΒΔΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17. ΗΠΡΗΑΗΑΠ ΙΝΡΟΥΛ ΑΗΓΖΤΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 18. ΘΑΟΠΡΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ( E.K. 24 ) 1. ΘΝΟΗΛΘΝ 1.1. ΡΠΑΘΥΛΗΘΑ 1.2. ΘΝΟΗΛΘΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΑΓΗΥΛ ΘΔΝΓΥΟΥΛ 3. ΙΝΡΟΑΘΗΝ 3.1. ΙΝΡΟΑΘΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΘΗΑΡΝ 5. ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ 5.1. ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ

9 6. ΑΟΓΝΠ 6.1. ΑΟΓΝΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6.2. ΑΠΡΟΝΠ 7. ΛΑΞΙΗΝ 7.1. ΛΑΞΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 7.2. ΘΥΙΔΡΡΖ 8. ΞΝΟΡΝ ΣΔΙΗ 8.1. ΘΟΑΛΗΓΗΝ 9. ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ 9.1. ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΚΔΓΑΙΝΞΝΙΔΥΠ 11. ΠΞΑΟΡΖΠ 12. ΓΘΔΗΝ 13. ΠΘΑΙΑΠ ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΜΟΛΑΩΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 14. ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΞΑΟΑΙΗΑΠ ΝΓΝΠ ΑΟΗΠΡΝΚΔΛΝΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 15. ΚΔΠΠΖΛΖΠ ΚΔΠΠΖΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 16. ΞΙΝ ΞΙΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17. ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ ΦΗΙΗΑΡΟΥΛ 18. ΓΑΟΓΑΙΗΑΛΥΛ 19. ΞΟΓΝ ΖΙΔΗΑΠ ΞΟΓΝ ΖΙΔΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΕΑΣΑΟΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 20. ΑΟΣΑΗΑΠ ΝΙΚΞΗΑΠ 21. ΑΚΑΙΗΑΓΝΠ ΙΔΣΑΗΛΥΛ 22. ΑΗΓΗΝ ΑΗΓΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 23. ΘΑΡΥ ΑΣΑΗΑΠ 24. ΞΑΡΟΥΛ ΘΡΗΟΗΝ ΑΓΗΝ ΑΛΓΟΔΑ Γ/ΛΠΖ ΘΑΡ/ΡΥΛ ΞΔΙ/ΠΝ-Γ.ΔΙΙΑΓΝΠ-ΗΝΛΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΞΔΙ/ΠΝ ΟRIVATE ΒANKING ΞΑΡΟΥΛ ΑΠΡΗΘΑ AKINHTA ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ Δ.Ν.ΞΑΡΟΥΛ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΑΟΝΙΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΤΖΙΑ ΑΙΥΛΗΑ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΘΟΥΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΟΗΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΑΠ ΠΝΦΗΑΠ ΞΑΡΟΥΛπρ.ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΓΝΛΑΟΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΔΟΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΞΑΡΟΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΤΑΟΝΦΑΦ ΞΑΡΟΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ( Ε.Κ. 9 ) 1. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΔΥΠ 1.1. ΓΑΙΙΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ 2. ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 2.1. ΠΝΦΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΝΟΔΠΡΗΑΓΑΠ 3.1. ΝΟΔΠΡΗΑΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 4.1. ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5. ΜΑΛΘΖΠ 5.1. Γ. ΠΡΑΟΝ 5.2. ΜΑΛΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5.3. ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΜΑΛΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6. ΞΑΡΟΗΑΟΣΝ ΓΗΝΛΠΗΝ 6.1. ΓΟΑΚΑΠ 7. ΘΑΒΑΙΑΠ 7.1. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΘΖΞΝ 7.2. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Β.Α. ΔΙΙΑΓΝΠ 7.3. ΘΑΒΑΙΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 8. ΔΙΔΘΔΟΝΞΝΙΔΥΠ 9. ΣΟΠΝΞΝΙΔΥΠ 9.1. ΘΑΠΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ-ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Ε.Κ.24)

10 1. ΘΗΙΘΗΠ 2. ΞΝΙΘΑΠΡΟΝ 2.1. ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΠΔΟΟΥΛ 3.1. ΓΗΝΛΠΗΝ ΠΝΙΥΚΝ 3.2. ΠΔΟΟΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΠΗΓΖΟΝΘΑΠΡΟΝ 4.1. ΖΟΑΘΙΔΗΑ ΠΔΟΟΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5. ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 6. ΛΔΥΛ ΚΝΓΑΛΗΥΛ 7. ΞΝΙΓΟΝ 8. ΦΙΥΟΗΛΖΠ 8.1. ΦΙΥΟΗΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 9. ΑΚΛΡΑΗΝ 10. ΘΝΕΑΛΖΠ ΘΝΕΑΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΛΗΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΠΔΟΒΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 11. ΡΠΝΡΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 12. ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΝΠ 13. ΠΗΑΡΗΠΡΖΠ 14. ΓΟΔΒΔΛΥΛ ΓΟΔΒΔΛΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 15. ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΑΟΓΝΠ ΝΟΔΠΡΗΘΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 16. ΓΗΑΛΛΗΡΠΥΛ 17. ΔΓΔΠΠΖΠ ΔΓΔΠΠΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 18. ΑΟΗΓΑΗΑΠ 19. ΠΘΓΟΑΠ 20. ΒΔΟΝΗΑΠ ΞΗΔΟΗΥΛ ΒΔΟΝΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΚΖΡΟΝΞΝΙΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 21. ΛΑΝΠΖΠ 22. ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ 23. ΞΙΑΡΑΚΥΛΝΠ 24. ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΘΑΠΠΑΛΓΟΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ( Ε.Κ. 33 ) 1. ΑΓΗΑΠ ΠΝΦΗΑΠ 1.1. ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ 2. ΑΛΥ ΡΝΚΞΑΠ 3. ΑΠΞΟΝΒΑΙΡΑΠ 4. ΒΑΠΗΙΗΠΠΖΠ ΝΙΓΑΠ 4.1. ΒΑΠΗΙΗΠΠΖΠ ΝΙΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5. ΒΗ. ΞΔ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 5.1. ΠΗΛΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6. ΒΕΑΛΡΗΝ 6.1. ΒΝΡΠΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 7. ΔΓΛΑΡΗΑΠ 7.1. Γ/ΛΠΔΗΠ ΓΗΝΗΘΖΠΔΥΠ 7.2. ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 8. ΔΞΡΑΙΝΦΝ 9. ΔΝΠΚΝ 9.1. ΔΝΠΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΘΔΟΚΖΠ ΘΔΟΚΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ FLORIDA 12. ΗΥΛΝΠ ΓΟΑΓΝΚΖ ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΓΟΑΓΝΚΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 13. ΗΥΛΗΑΠ 14. ΘΑΙΑΚΑΟΗΑΠ 15. ΘΑΙΝΣΥΟΗΝ 16. ΘΑΡΥ ΡΝΚΞΑΠ ΡΝΚΞΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17. ΘΝΚΛΖΛΥΛ ΡΑΚΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 18. ΚΖΡΟΝΞΝΙΔΥΠ ΑΠΡΗΘΑ ΑΘΗΛΖΡΑ 19. ΚΝΛΑΠΡΖΟΗΝ ΡΑΚΔΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΗΗΗ Γ/ΛΠΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ

11 19.3. ΚΔΛΔΚΔΛΖΠ 20. Λ. ΞΙΑΠΡΖΟΑ ΣΑΟΗΙΑΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 21. ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΠΘΔΥΛ ΞΔΘΥΛ ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 22. ΛΔΑΠ ΞΝΙΗΡΔΗΑΠ ΔΝΠΚΝ EΘΑΟΞΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΝΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 23. ΛΔΝ ΘΝΟΓΔΙΗΝ ΘΝΟΓΔΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 24. ΞΑΛΝΟΑΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΑΠ 25. ΞΑΙΝ ΚΔΙΑ ΑΓΓΔΙΑΘΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 26. ΞΔΟΑΗΑΠ ΛΔΑΠ ΚΖΣΑΛΗΥΛΑΠ 27. ΠΝΦΝΙΖ ΛΔΑ ΘΟΖΛΖΠ 28. ΠΡΑΟΝΞΝΙΔΥΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ 29. ΡΟΗΑΛΓΟΗΑΠ ΞΑΞΑΦΖ 30. ΡΠΗΚΗΠΘΖ PRIVATE BANKING 31. ΣΑΟΗΙΑΝ ΛΔΑΠ ΔΓΛΑΡΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 32. ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ ΙΑΓΘΑΓΑ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 33. ΑΛΑΙΖΤΔΥΠ ΛΡΔΞΥ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πύμθωνα με ηην σπ αριθμ. Φ.3/609/60745/Ξ/28-5-2010 (Φ.Δ.Θ. 804/Β/9-6-2010) Απόθαζη ηης θσποσργού Ξαιδείας, Γιά Βίοσ Κάθηζης και Θρηζκεσμάηων, ορίζονηαι ηα 800 Νλοήμερα Γημοηικά Πτολεία ζηα οποία θα εθαρμοζηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 10/3/2009 Πανελλήνια Κατανομή Δθελοντών Πυροσβεστών 2009 Πσνάδελθοι, ζας παραθέηοσμε ηην αναλσηική δύναμη ηων ενεργών Δθελονηών Ξσροζβεζηών ζε όλη ηην Δλλάδα όπως μας ηην απέζηειλε ηο Α.Ξ.Π. (20/02/2009)

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ Γηα ηνλ θαζνξηζκό πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζην Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.). ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ 21 ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ Α.Δ.Η. (με αλυαβητική σειρψ) ΑΓΟΝΛΝΚΥΛ & ΡΝΞΝΓΟΑΦΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΟΑΘΖΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 107 ) 1. Ε.Κ. ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 40)

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 107 ) 1. Ε.Κ. ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 40) ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 107 ) 1. Ε.Κ. ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 40) 1.1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1.2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΕΝΤΕT) 1.3. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1.4. Δ/ΝΣΗ CAPITAL MANAG. & ΤΡΑΠΕΖ. ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 1.5. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΡΝΚΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ ΕΩΖΠ & ΓΔΗΑΠ Ξξνο: Ριρ Δπιθευπήζειρ και ηιρ Ιοιπέρ Κονάδερ Ξαπαγυγήρ Ριρ Ξεπιθεπειακέρ ποδιεςθύνζειρ Ρα ποκαηαζηήμαηα, ηοςρ Ξεπιθεπειακούρ Ρομείρ Αζήλα, 20 Ηαλνπαξίνπ 2010 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΣΟΜΔΑ ΕΖΜΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΡ.ΠΡΩΣ.78640/21-5-2010 ΑΘΖΝΑ, 21/5/2010 ΠΡΟ:ΣΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΛΟΗΠΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ,ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΔΗ,ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 27-213» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 211 CCI: 27CB163PO58 ΗΝΛΗΝΠ 212 1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1)

1.   2.  3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1) ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1. ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «COCA-COLA 3Δ ΔΛΛΑΓΟ Α.Β.Δ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «COCA-COLA ΣΡΙΑ ΔΦΙΛΟΝ (3Δ)» («Γηνξγαλψηξηα»), πνπ ζα γίλεη ζηα θαηαζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» Α ΚΔΟΝΠ ΠΠΡΑΠΖ ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Aπό ηον «Άηλανηα ηων Γεωλογικών Μνημείων ηου Αιγαίου». Έκδοζη: Υπουργείο Αιγαίου, 2002 - ISBN: 960-7859-41-3) ΑΓΗΝ ΝΟΝΠ (Οήγκα λνηίνπ αθξσηεξίνπ - Ρεθηνληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο: Σεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Φπραγσγίαο

Αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο: Σεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Φπραγσγίαο Ζ ΓΗΑΠΡΑΠΖ Α.Δ. είλαη κία ηερληθή εηαηξία κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1985 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα, ζηελ θαηαζθεπή νηθνδνκηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο77Λ7-ΩΚ1. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 2012.

ΑΔΑ: 45Ο77Λ7-ΩΚ1. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία εριφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 5-7 Ταχ.κωδ. :7 43 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα