ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)"

Transcript

1 ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) 1.1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 1.2. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (ΔΛΡΔT) 1.3. ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 1.4. Γ/ΛΠΖ CAPITAL MANAG. & ΡΟΑΞΔΕ. ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ 1.5. Γ/ΛΠΖ FINANCIAL MARKETS 1.6. Γ/ΛΠΖ MARKETING 1.7. Γ/ΛΠΖ MIS 1.8. Γ/ΛΠΖ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔΥΛ ΔΞΗΣ. ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ 1.9. Γ/ΛΠΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ Γ/ΛΠΖ ΙΝΓΗΠΡ. & ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ Γ/ΛΠΖ ΝΗΘ.ΔΙΔΓΣΝ ΡΟΑΞ. & ΔΡΑΗΟ. ΝΚΗΙΝ Γ/ΛΠΖ ΞΗΠΡΝΓΝΡΖΠΔΥΛ ΔΞΗΣ. ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ Γ/ΛΠΖ ΞΗΠΡΝΓΝΡΖΠΔΥΛ ΔΞΗΣ. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ Γ/ΛΠΖ ΞΗΠΡΥΡ. ΘΗΛΓΛΝ ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ WHOLESALE BANKING Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΞΝΙΗΠΚΝ & ΔΙΔΓΣΝ Γ/ΛΠΖ ΞΥΙΖΠΔΥΛ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛ. ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ Γ/ΛΠΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ Γ/ΛΠΖ ΠΣΔΠΔΥΛ ΚΔ ΘΔΠΚ.ΔΞΔΛΓ. & ΑΛΑΙ Γ/ΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛ. ΓΗΑΣΔΗΟ. (TRADING) Γ/ΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘ. ΞΑΟΑΘ.ΞΟ. TREASURY Γ/ΛΠΖ ΔΞΔΛΓΡΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΘΗΛΓΛΥΛ ΑΓΝΟΑΠ & ΙΔΗΡ. ΘΗΛΓΛΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΗΠΡΥΡΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Γ/ΛΠΖ ΓΗΘΡΝ ΘΑΡ/ΡΥΛ ΔΙΙΑΓΝΠ Γ/ΛΠΖ ΘΑΡΑΘΔΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ & ΔΞΔΛΓ Γ/ΛΠΖ ΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΑΞΗΙΡΑΡ ΡΑΚΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΡΑΚΔΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ 1 ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΓΗΔΘΞΔΟΑΗΥΠΖ 2. Δ.Θ. ΘΝΙΥΛΝ Γ/ΛΠΖ ΞΝΠΡ.ΞΟ.ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ 3. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΑΓΗΝ ΠΡΔΦΑΛΝ 3.1. Γ/ΛΠΖ ΠΡΔΓΑΠΡΗΘΖΠ ΞΗΠΡΖΠ 3.2. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Γ/ΛΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΔΥΠ 3.4. Γ/ΛΠΖ ΑΞ.ΔΗΓ.ΣΔΗΟ.ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ 3.5. Γ/ΛΠΖ ΞΗΠΡΝΓΝΡΖΠΔΥΠ ΔΞΗΣ. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ 3.6. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΝ ΠΡΔΦΑΛΝ 3.7. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΛΝΗΜΔΥΠ 4. Δ.Θ. ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ (ΑΓΗΝΗ ΑΛΑΟΓΟΝΗ) 4.1. ΡΚΖΚΑ ΞΑΓΗΥΛ & ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ 4.2. ΡΚΖΚΑ ΠΚΒΑΠΔΥΛ & ΑΟΣΔΗΥΛ ΙΗΑΛ.ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ 5. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ Ι. ΑΘΖΛΥΛ Γ/ΛΠΖ ΙΔΗΡ.ΞΝΠΡ.ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ 5.2. Γ/ΛΠΖ ΙΔΗΡ.ΞΝΠΡΖΟΗΜΔΥΠ ΞΙΖΟΥΚΥΛ 5.3. Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 5.4. Γ/ΛΠΖ ΞΝΠΡΖΟΗΘΡΗΘΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ 5.5. Γ/ΛΠΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ 5.6. Γ/ΛΠΖ ΝΗΘ.ΔΙΔΓ.ΡΟΑΞ. & ΔΡΑΗΟΔΗΥΛ 5.7. ΘΑΡ/ΚΑ ΙΔΥΦΝΟΝ ΑΘΖΛΥΛ 5.8. ΑΠΦΑΙΔΗΑ 6. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ Ι. ΑΘΖΛΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΔΥΠ ΞΗΠΡΝΓΝΡΖΠΔΥΛ 6.2. ΚΝΛΑΓΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ 6.3. ΚΝΛΑΓΑ ΓΗΔΘΛΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ 6.4. ΚΝΛΑΓΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 6.5. ΚΝΛΑΓΑ ΞΝΠΡ.ΔΞΗΣ. ΓΑΛΔΗΥΛ 6.6. Γ/ΛΠΖ ΞΝΠΡΖΟ. ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ I/O CONTROL 6.7. ΡΑΚΔΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑ 7. Δ.Θ. ΙΔΥΦ. ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 493 (ΔΟΡ) 7.1. ΔΞΗΣ. ΘΔΛΡΟΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 5

2 7.2. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 7.3. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 7.4. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΙΔΥΦ.ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ - ΔΟΡ 8. Δ.Θ. ΓΟΓΑΓΑΡΠΑΛΗΝ 6 (3 ος ΝΟΝΦΝΠ) 8.1. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 9. Δ.Θ. ΔΡΣΗΓΝ (ΞΑΓΘΟΑΡΗ) 9.1. Γ/ΛΠΖ ΘΑΟΡΥΛ 9.2. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΑΓΘΟΑΡΗΝ 9.3. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΚΔΟΘΝΟΖ 9.4. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΑΓΘΟΑΡΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΙΔΥΦ. ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΠΛΡ. ΓΗΘΡΝ ΞΙΖΟ ΡΑΚΔΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ATHENS METRO MALL πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 12. ΑΓΗΝ ΠΥΠΡΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΓΗΥΛ ΑΛΑΟΓΟΥΛ 14. ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΝΠ ΑΘΖΛΥΛ 15. ΑΘΖΛΑΠ ΑΓΝΟΑΠ 15.2 ΡΑΚΔΗΝ ΑΙΙΖΙΝΒΝΖΘΔΗΑΠ 15.3 ΑΘΖΛΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΔΟΓΝ ΑΛΑΓΗΑΟΘΟΥΠΔΥΠ ΔΜΝΟΘ.ΘΝΠΡ.ΞΟΝΚ. 16. ΑΗΓΑΙΔΥ ΑΗΓΑΙΔΥ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΑΓΗΑΠ ΒΑΟΒΑΟΑΠ 16.3 ΑΓΗΑΠ ΒΑΟΒΑΟΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΞΑΙΑΡΑΘΗ 16.5 ΣΑΗΓΑΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17. ΑΙΗΚΝ ΑΛΥ ΘΑΙΑΚΑΘΗΝ-ΡΟΑΣΥΛΔΠ 17.2 Α. ΘΑΙΑΚΑΘΗ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17.3 ΘΑΙΑΚΑΘΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17.4 ΙΔΥΦ.ΑΓ.ΒΑΟΒΑΟΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 18. ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΑΚΑΟΝΠΗΝ GENERALI ΞΑΟΑΓΔΗΠΝ ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΠΞΟΝ ΙΝΖ 18.5 ΞΙ.ΘΑΠΡΑΙΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 19. ΑΛΑΒΠΠΝ 20. ΑΛΥ ΓΙΦΑΓΑΠ Α. ΓΙΦΑΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 21. ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΥΠ ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 21.2 ΑΓ.ΡΟΗΑΓΝΠ ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΥΠ 22. ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ ΙΝΡΠΑΠ 23. ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ 24. ΑΣΑΟΛΥΛ 24.1 ΘΑΡΥ ΞΑΡΖΠΗΥΛ 24.2 ΝΓ.ΑΣΑΟΛΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 25. ΒΑΟΘΗΕΑΠ ΒΑΟΖΠ ΞΟ.Δ. 26. ΒΔΛΗΕΔΙΝ ΠΛΡΑΓΚΑΡΝΠ 26.2 ΒΑΙΑΥΟΗΡΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 27. ΒΝΙΑΠ 27.1 ΒΝΙΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 28. ΒΟΗΙΖΠΠΗΥΛ ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ ΑΛΑΙΖΤΖ ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ ΞΑΡΖΚΑ 28.3 ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 28.4 Ι.ΞΔΛΡΔΙΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 29. ΒΟΥΛΝΠ ΘΑΗΠΑΟΗΑΛΖΠ 29.2 ΒΟΥΛΝΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 30. ΓΑΙΑΡΠΗΝ ΒΔΦΘΝ 30.2 ΓΑΙΑΡΠΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 31. ΓΔΟΑΘΑ ΓΔΟΑΘΑ ΘΙΔΗΠΘΔΛΝΠ 32. ΓΙΘΥΛ ΛΔΟΥΛ ΞΑΗΑΛΗΑΠ 32.2 ΞΑΗΑΛΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 33. ΓΙΦΑΓΑΠ 33.1 ΓΙΦΑΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 34. ΓΑΠΝΠ ΣΑΗΓΑΟΗΝ 35. ΓΟΝΠΗΑΠ

3 36. EDEN MARE ΞΑΛΑΓΗΡΠΑΠ ΞΑΙΑΗΝ ΦΑΙΖΟΝY PRIVATE BANKING EDEN MARE 37. ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΓΝ ΙΑΚΗΑΠ 38. ΔΙΔΠΗΛΑΠ ΑΞΝΘΖΘΖ ΚΑΛΓΟΑΠ 38.2 ΔΙΔΠΗΛΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 39. ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΡΔΟΤΗΘΔΑΠ 39.2 ΡΔΟΤΗΘΔΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 39.3 ΠΝΟΚΔΛΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 40. ΕΥΓΟΑΦΝ ΓΝΓΖ ΑΓΗΝ ΘΥΚΑ 40.3 ΕΥΓΟΑΦΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 41. ΖΙΗΝΞΝΙΔΥΠ ΑΓΗΑΠ ΚΑΟΗΛΑΠ 41.2 ΑΓΗΑΠ ΚΑΟΗΛΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 42. ΗΙΗΝ ΙΔΥΦΝΟΝ ΘΖΒΥΛ-ΗΙΗΝ 42.2 ΗΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 43. ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ 44. ΘΑΙΝΓΟΔΕΑΠ ΙΑΚΞΟΗΛΖΠ ΞΔΟΗΠΠΝ 44.3 ΞΔΟΗΠΠΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 45. ΘΑΚΑΡΔΟΝ ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΥΛ 46. ΘΑΞΑΛΓΟΗΡΗΝ 47. ΘΖΦΗΠΗΑΠ 47.1 ΘΖΦΗΠΗΑΠ-ΙΔΒΗΓΝ 47.2 ΘΖΦΗΠΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 48. ΘΝΙΥΛΑΘΗΝ 48.1 ΖΟΝΓΝΡΝ 48.2 ΜΔΛΝΘΟΑΡΝΠ 48.3 ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 48.4 ΘΝΙΥΛΑΘΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 49. ΘΤΔΙΖΠ 49.1 ΞΙ.ΘΤΔΙΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 50. ΙΑΟΗΝ 50.1 ΘΔΟΑΡΔΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 51. ΙΔΛΝΟΚΑΛ 52. ΙΔΥΦΝΟΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΠ 52.1 ΓΘΕΖ 52.2 ΞΝΙΓΥΛΝ 52.3 ΞΝΙΓΥΛΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 53. ΙΔΥΦΝΟΝ ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ 53.1 ΙΔΥΦ.ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 54. ΙΔΥΦΝΟΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΛΔΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 55. ΙΔΥΦΝΟΝ ΘΖΒΥΛ 56. ΙΔΥΦΝΟΝ ΘΝΟΥΞΗΝ-ΒΑΟΖΠ 57. ΙΔΥΦΝΟΝ ΞΟΥΡΝΞΑΞΞΑ 58. ΚΑΛΓΟΑΠ 59. ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 59.1 ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 59.2 ΘΑΙΒΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 60. ΚΔΓΑΟΥΛ 61. ΚΔΙΗΠΠΗΥΛ ΛΔΑΠ ΞΔΛΡΔΙΖΠ 62. ΚΔΛΗΓΗΝ ΑΣΑΟΛΥΛ ΚΔΛΗΓΗΝ ΘΝΘΘΗΛΝ ΚΙΝ 62.3 ΚΔΛΗΓΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 63. Δ.Θ. ΚΔΟΙΗΛ Γ/ΛΠΖ PRIVATE BANKING 63.2 PRIVATE MERLIN 64. ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΔΥΠ 64.1 ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 65. ΚΝΠΣΑΡΝ 65.1 ΚΝΠΣΑΡΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 66. ΛΔΑΠ ΔΟΘΟΑΗΑΠ PRIVATE BANKING ΘΖΦΗΠΗΑΠ 67. ΛΔΑΠ ΗΥΛΗΑΠ 67.1 Λ.ΗΥΛΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 68. ΛΔΑΠ ΘΖΦΗΠΗΑΠ 69. ΛΔΑΠ ΚΑΘΟΖΠ ΛΔΑΠ ΚΑΘΟΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 70. ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ 70.1 ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 71. ΞΑΙΑΗΝ ΦΑΙΖΟΝ 71.1 Ξ.ΦΑΙΖΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 72. ΞΑΙΙΖΛΖΠ 72.1 ΞΑΙΙΖΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 73. ΞΑΛΝΟΚΝ ΞΑΛΝΟΚΝ ΝΗΡΙΝ

4 74. ΞΑΡΖΠΗΥΛ ΞΑΡΖΠΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ Α. ΞΑΡΖΠΗΥΛ 74.3 ΞΙ.ΘΝΙΗΑΡΠΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 75. ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 75.1 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΠΔΞΝΙΗΥΛ 76. ΞΔΡΟΑΙΥΛΥΛ ΘΖΠΔΗΝ 76.2 ΞΔΡΟΑΙΥΛΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 77. ΞΔΡΟΝ ΟΑΙΙΖ ΡΑΟΝ 77.2 ΡΑΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 78. ΞΔΡΟΝΞΝΙΔΥΠ 78.1 ΞΔΡΟΝΞΝΙΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 78.2 ΘΖΞΝΞΝΙΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 79. ΞΔΘΖΠ 79.1 ΞΔΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 79.2 ΙΘΝΒΟΠΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 80. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΑΚΔΟΗΘΖΠ 81. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΒΑΘΖ ΞΙ.ΘΑΟΑΗΠΘΑΘΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 81.2 ΞΙ.ΑΡΡΗΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 82. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΓΑΒΑΘΖ ΣΑΟΝΘΝΞΝ ΘΖΠΔΥΠ ΡΕΗΡΕΗΦΗΔΠ 82.3 ΣΑΟΝΘΝΞΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 82.4 ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 83. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ ΑΚΦΗΘΔΑΠ 83.3 ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 84. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΞΑΛΑΓΖ ΡΠΑΙΓΑΟΖ 84.2 ΔΘΛ.ΚΑΘΑΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 85. ΞΟΓΝ ΑΘΖΛΥΛ ΣΑΡΕΖΓΗΑΛΛΖ ΚΔΜΖ 85.2 ΗΙΗΠΠΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 86. ΠΞΑΡΥΛ 87. ΠΡΝΑΠ 87.1 ΙΔΘΘΑ 88. ΠΡΝΟΛΑΟΑ 88.1 Γ ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 89. ΠΓΓΟΝ 89.1 ΠΓΓΟΝ ΓΗΝΓΔΛΖΠ 89.2 ΑΚΦΗΘΔΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 90. ΠΓΓΟΝ ΦΗΜ 90.1 ΛΔΝ ΘΝΠΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 90.2 Ι. ΠΓΓΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 91. ΦΗΙΔΙΙΖΛΥΛ 91.1 ΞΙΑΘΑΠ 92. ΦΗΙΝΘΔΖΠ 92.1 ΓΔΗΑ 92.2 ΗΑΠΥ 93. ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ Β 94. ΣΝΙΑΟΓΝ ΣΝΙΑΟΓΝ ΒΝΡΠΗΛΑ 94.2 ΞΑΞΑΓΝ 94.3 ΞΑΞΑΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 94.4 ΣΝΙΑΟΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 95. ΤΣΗΘΝ ΘΝΙΔΓΗΝ 96. ΤΣΗΘΝ ΤΣΗΘΝ Β ΛΔΝ ΤΣΗΘΝ PRIVATE BANKING ΤΣΗΘΝ 96.4 Θ. ΣΑΙΑΛΓΟΗ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 96.5 Λ. ΤΣΗΘΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 97. ΥΟΥΞΝ 98. ΘΝΟΥΞΗ 99. ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΥΛ 99.1 ΔΟΟΗΘΝ ΛΡΛΑΛ 99.2 ΔΟΘΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 99.3 ΔΙΙΖΛΝΟΥΠΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 100. ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 101. ΓΑΦΛΖΠ ΑΓΗΝ ΑΟΡΔΚΗΝ ΓΑΦΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 102. Δ.Θ. ΣΑΟΗΙΑΝ ΡΟΗΘΝΞΖ Γ/ΛΠΖ ΘΑΡ/ΡΥΛ ΑΗΓΑΗΝ Γ/ΛΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΔΥΠ Γ/ΛΠΖ ΠΛΡ.ΞΟ.ΑΛΑΓΗΑΟΘΟΥΠΔΥΠ

5 Γ/ΛΠΖ ΔΟΓΝ ΑΛΑΓΗΑΟΘΟΥΠΔΥΠ 103. Δ.Θ. ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Γ/ΛΠΖ ΗΛΡ. WHOLESALE Γ/ΛΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΔΥΛ ΔΗΓΗΘΝ ΣΔΗΟΗΠΚΝ Γ/ΛΠΖ ΑΠΦΑΙ. ΞΙΖΟΝΦ Γ/ΛΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΔΥΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ & ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ Γ/ΛΠΖ ΔΟΓ.ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΘΡΝ Γ/ΛΠΖ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔΥΛ WHOLESALE BANKING Γ/ΛΠΖ ΘΑΘ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ Γ/ΛΠΖ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΥΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΙΠΔΥΠ Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΚΔΙΔΡΥΛ Γ/ΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΝΘΔΠΔΥΛ 104. Δ.Θ. ΠΝΦΝΘΙΔΝΠ 9 11 (3 Νς ΝΟΝΦΝΠ ΑΗΘ.ΓΔΛΗΘΥΛ ΠΛΔΙΔΠΔΥΛ) Γ/ΛΠΖ ΓΗΑΣ. ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΓΗΑΣ.ΙΔΗΡ. ΔΞΗΓΝΠΔΥΠ Γ/ΛΠΖ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ Γ/ΛΠΖ ΘΑΘ.ΙΗΑΛ. ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΞΗΠΡΔΥΠ Γ/ΛΠΖ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΚΗΘΟΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Γ/ΛΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΠ Γ/ΛΠΖ CRM Γ/ΛΠΖ ΖΙ.ΡΟΑΞ. & ΔΛ. ΓΗΘΡΥΛ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΘΙΗΘΔΗΝ ΡΑΞΔΡΔ ΔΡΑΡ (Δ) ΔΟΓΝ ΑΛΑΓΗΑΟΘ. ΠΡΟ.ΞΥΙΖΠΔΥΛ 105. ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Γ/ΛΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 106. ΘΝΟΑΖ Γ/ΛΠΖ CORPORATE Γ/ΛΠΖ ΓΗΑΣ. ΔΛΔΟΓ. ΞΑΘΖΡΗΘΝ Γ/ΛΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΥΛ ΘΔΛΡΟΥΛ Γ/ΛΠΖ ΘΔΛΡΟ. ΔΜ. ΞΔΙ. WHOLESALE Γ/ΛΠΖ ΠΣΔΓ. & ΑΛΑΞΡΜΔΥΠ WHOLESALE ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΝΟΑΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 107. Δ ΘΔΚΗΠΡΝΘΙΔΝΠ Γ/ΛΠΖ ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΖΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΔΥΠ 108. ΟΑΦΖΛΑΠ 109. ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Κ. 10) 1.1. Γ/ΛΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΖΠΔΥΠ ΔΟΓΥΛ 1. E.K. ΘΡΗΟΗΝ ΛΑΑΟΗΛΝ - ΓΝΛΑΟΖ 1.2. Γ/ΛΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 1.3. Γ/ΛΠΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 1.4. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΙΝΓΝΒΗΘΝ 1.5. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΑΠ ΠΝΦΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.6. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΝ ΓΗΝΛΠΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.7. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.8. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΛΑΑΟΗΛΝ ΓΝΛΑΟΖ 2 E.K.ΘΡΗΟΗΝ ΛΑΡΗΙΗΑΘΝ 2.1. Γ/ΛΠΖ ΛΑΡΗΙΗΑΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 2.2. Γ/ΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΔΥΛ ΛΑΡΗΙΗΑΠ 2.3. ΑΘΡΖΠ ΚΗΑΝΙΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΒΟΥΛΖ 3.1. ΠΑΣΡΝΟΖ 3.2. KAΙΙΗΞΝΙΔΥΠ 4. ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 5. ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ 5.1. ΑΚΦΗΑΙΖΠ 5.2. ΑΚΦΗΑΙΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6. ΘΝΟΓΑΙΙΝ 6.1. ΡΑΜΗΑΟΣΥΛ 6.2. ΘΝΟΓΑΙΙΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6.3. ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΞΔΗΟΑΗ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 7. ΛΔΝ ΦΑΙΖΟΝ 7.1. ΑΓΗΝ ΗΥΑΛΛΖ ΟΔΛΡΖ 7.2. ΘΑΚΗΛΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 8. ΛΗΘΑΗΑΠ 8.1. ΛΗΘΑΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 9. ΞΑΠΑΙΗΚΑΛΗΝ 9.1. ΞΑΠΑΙΗΚΑΛΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΞΔΟΑΚΑΡΝΠ

6 ΑΡΩΝΙΚΟ ( Ε.Κ. 5 ) 1. ΑΗΓΗΛΑΠ 2. ΞΝΟΝ 2.1. ΞΝΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΠΑΙΑΚΗΛΑΠ 4. ΠΞΔΡΠΥΛ 5. ΓΟΑΠ ΚΡΗΣΗ ( Ε.Κ. 12 ) 1. ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 2. ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ 2.1 ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΠΖΡΔΗΑΠ 3.1 ΠΖΡΔΗΑΠ πρ. Δμπορικής 4. ΟΔΘΚΛΝ 4.1. ΞΝΟΡΑΙΗΝ 4.2. ΟΔΘΚΛΝ πρ. Δμπορικής 4.3 ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ ΟΔΘΚΛΝ 5. ΣΑΛΗΥΛ 5.1. ΣΑΛΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5.2. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΓΗΘΑΠΡΖΟΗΥΛ 6. ΞΙΑΡΑΛΗΑ 7. ΘΑΠΡΔΙΙΗΝ 8. ΖΟΑΘΙΔΗΝ (ΓΗΑΚΑΙΑΘΖ) 8.1. ΘΝΟΛΑΟΝ ΖΠ ΑΓΝΠΡΝ 8.3. ΖΟΑΘΙΔΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 8.4. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΟΖΡΖΠ 8.5. PRIVATE BANKING ΘΟΖΡΖΠ ΚΑΟΡΟΥΛ 9.1. ΛΔΑΠ ΑΙΗΘΑΟΛΑΠΠΝ 9.2. ΛΔΑΠ ΑΙΗΘΑΟΛΑΠΠΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΙΔΥΦΝΟΝ ΘΛΥΠΠΝ ΚΑΠΡΑΚΞΑ Γ. ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 11. ΚΝΗΟΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 12. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΚΑΙΗΥΛ ΔΩΔΕΚΑΝΗΑ ( E.K. 10 ) 1. ΟΝΓΝ 1.1. ΟΝΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.2. PRIVATE BANKING ΟΝΓΝ 1.3. ΞΑΙΑΗΑΠ ΑΓΝΟΑΠ ΟΝΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ ΟΝΓΝ 2.1. ΑΓΗΝ ΗΥΑΛΛΝ ΟΝΓΝ 2.2. ΑΛΛΖΠ ΚΑΟΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΗΑΙΠΠΝ 3.1. ΗΑΙΠΠΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΘΥ 4.1. ΘΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4.2. ΙΝΟΓΝ ΒΟΥΛΝΠ 5. ΘΑΙΚΛΝ 6. ΙΔΟΝ 7. ΠΚΖΠ 8. ΘΑΟΞΑΘΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 9. ΑΠΡΞΑΙΑΗΑ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10.ΞΑΡΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΚΤΚΛΑΔΕ ( E.K. 11 ) 1. ΚΘΝΛΝ 1.1. ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΚΘΝΛΝ 2. ΑΛΓΟΝ 3. ΛΑΜΝ 3.1. ΦΗΙΥΡΗΝ 3.2. ΛΑΜΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΔΟΚΝΞΝΙΔΥΠ 4.1. ΛΔΥΟΗΝ ΠΟΝ 5. ΞΑΟΝ 5.1. ΞΑΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ

7 5.2. ΛΑΝΠΖΠ 6. ΠΑΛΡΝΟΗΛΖΠ 6.1. ΦΖΟΥΛ 7. ΠΔΟΗΦΝ 8. ΠΗΦΛΝ 9. ΡΖΛΝ 10. ΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 11. ΘΔΑΠ ΑΙΓΑΙΟ ( E.K. 7 ) 1.ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1.1. ΚΡΗΙΖΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΘΑΙΙΝΛΖΠ 3. ΣΗΝ 3.1. ΣΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3.2. ΟΝΓΝΘΑΛΑΘΖ 4. ΙΖΚΛΝ 5. ΠΑΚΝ 5.1. ΠΑΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6. ΘΑΟΙΝΒΑΠΗΝ 7. ΗΘΑΟΗΑΠ ΙΟΝΙΟ ( E.K. 5 ) 1. ΘΔΟΘΟΑΠ 1.1. ΘΑΞΝΓΗΠΡΟΗΝ 1.2. ΑΓΗΝ ΠΞΟΗΓΥΛΝΠ 1.3. ΞΙ.ΠΑΟΝΘΝ 1.4. Ξ. ΘΥΛΠΡΑΛΡΑ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.5. ΑΣΑΟΑΒΖΠ 1.6. Δ. Ν. ΞΑΙΑΗΝΘΑΠΡΟΗΡΠΑΠ 2. ΙΔΘΑΓΝΠ 2.1. ΙΔΘΑΓΝΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2.2. ΛΓΟΗΝ 3. ΗΘΑΘΖΠ 4. ΑΟΓΝΠΡΝΙΗΝ 4.1. ΙΖΜΝΟΗΝ 4.2. ΞΝΟΝ 4.3. ΑΟΓΝΠΡΝΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5. ΕΑΘΛΘΝ 5.1. ΕΑΘΛΘΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΗΠΕΙΡΟ ( E.K 5 ) 1. ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑΠ 1.1. ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.2. ΞΑΟΑΚΘΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΞΟΔΒΔΕΖΠ 2.1. ΞΟΔΒΔΕΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΑΟΡΑΠ 3.1. ΑΟΡΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3.2. ΞΔΟ.ΝΓ. ΑΟΡΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3.3. ΦΗΙΗΞΞΗΑΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΚΔΡΠΝΒΝ 5. ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 5.1. ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ 5.2. ΞΑΛΔΞ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 5.3. ΒΔΙΗΠΠΑΟΗΝ 5.4. ΒΔΙΗΠΠΑΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5.5. ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5.6. ΙΔΥΦ. ΓΥΓΥΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ( E.K. 11 ) 1. ΙΑΟΗΠΖΠ 1.1. ΠΗΓΖΟΝΓΟΝΚΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ 1.2. ΘΞΟΝ 1.3. ΓΗΑΛΛΝΙΖΠ 1.4. ΣΑΟΑΓΖΠ

8 1.5. ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ 1.6. Γ/ΛΠΖ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 1.7. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 1.8. ΙΑΟΗΠΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.9. ΑΓ. ΘΥΛ/ΛΝ ΙΑΟΗΠΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.10 ΞΔΙΑΠΓΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.11 ΦΗΙΗΞΞΝΞΝΙΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΔΙΑΠΠΝΛΝΠ 3. ΡΟΛΑΒΝ 3.1. ΡΟΛΑΒΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΦΑΟΠΑΙΥΛ 5. ΡΟΗΘΑΙΥΛ 5.1. ΡΟΗΘΑΙΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5.2. ΑΠΘΙΖΞΗΝ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 6. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ 7. ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 7.1. ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 8. ΑΙΚΟΝ 9. ΒΝΙΝ 9.1. ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΒΝΙΝ 9.2. ΛΔΑΠ ΗΥΛΗΑΠ 9.3. ΑΛΑΟΝ 9.4. PRIVATE BANKING ΒΝΙΝ 9.5. ΒΝΙΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 9.6. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΔΙΔΘΔΟΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΠΘΗΑΘΝ 11. ΠΘΝΞΔΙΝ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ( E.K. 18 ) 1. ΑΓΟΗΛΗΝ 1.1. Δ. Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ 1.2. ΑΓΟΗΛΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΑΚΦΗΙΝΣΗΑΠ 3. ΒΝΛΗΡΠΖΠ 4. ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 5. ΛΑΞΑΘΡΝ 6. ΙΑΚΗΑΠ 6.1. ΝΓΝ ΘΔΟΚΝΞΙΥΛ 6.2. ΙΑΚΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6.3. ΟΖΓΑ ΦΔΟΑΗΝ ΙΑΚΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6.4. ΠΡΙΗΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 7. ΑΡΑΙΑΛΡΖΠ 8. ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 8.1. ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 9. ΑΚΦΗΠΠΖΠ 9.1. ΑΚΦΗΠΠΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΗΡΔΑΠ 11. ΑΟΑΣΥΒΖΠ 12. ΙΔΗΒΑΓΗΑΠ ΙΔΗΒΑΓΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 13. ΘΖΒΥΛ ΘΖΒΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 14. ΠΣΖΚΑΡΑΟΗΝ 15. ΣΑΙΘΗΓΝΠ ΙΔΥΦΝΟΝ ΣΑΦΛΑ 16. ΑΙΗΒΔΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17. ΗΠΡΗΑΗΑΠ ΙΝΡΟΥΛ ΑΗΓΖΤΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 18. ΘΑΟΠΡΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ( E.K. 24 ) 1. ΘΝΟΗΛΘΝ 1.1. ΡΠΑΘΥΛΗΘΑ 1.2. ΘΝΟΗΛΘΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΑΓΗΥΛ ΘΔΝΓΥΟΥΛ 3. ΙΝΡΟΑΘΗΝ 3.1. ΙΝΡΟΑΘΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΘΗΑΡΝ 5. ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ 5.1. ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ

9 6. ΑΟΓΝΠ 6.1. ΑΟΓΝΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6.2. ΑΠΡΟΝΠ 7. ΛΑΞΙΗΝ 7.1. ΛΑΞΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 7.2. ΘΥΙΔΡΡΖ 8. ΞΝΟΡΝ ΣΔΙΗ 8.1. ΘΟΑΛΗΓΗΝ 9. ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ 9.1. ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΚΔΓΑΙΝΞΝΙΔΥΠ 11. ΠΞΑΟΡΖΠ 12. ΓΘΔΗΝ 13. ΠΘΑΙΑΠ ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΜΟΛΑΩΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 14. ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΞΑΟΑΙΗΑΠ ΝΓΝΠ ΑΟΗΠΡΝΚΔΛΝΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 15. ΚΔΠΠΖΛΖΠ ΚΔΠΠΖΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 16. ΞΙΝ ΞΙΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17. ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ ΦΗΙΗΑΡΟΥΛ 18. ΓΑΟΓΑΙΗΑΛΥΛ 19. ΞΟΓΝ ΖΙΔΗΑΠ ΞΟΓΝ ΖΙΔΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΕΑΣΑΟΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 20. ΑΟΣΑΗΑΠ ΝΙΚΞΗΑΠ 21. ΑΚΑΙΗΑΓΝΠ ΙΔΣΑΗΛΥΛ 22. ΑΗΓΗΝ ΑΗΓΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 23. ΘΑΡΥ ΑΣΑΗΑΠ 24. ΞΑΡΟΥΛ ΘΡΗΟΗΝ ΑΓΗΝ ΑΛΓΟΔΑ Γ/ΛΠΖ ΘΑΡ/ΡΥΛ ΞΔΙ/ΠΝ-Γ.ΔΙΙΑΓΝΠ-ΗΝΛΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΞΔΙ/ΠΝ ΟRIVATE ΒANKING ΞΑΡΟΥΛ ΑΠΡΗΘΑ AKINHTA ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ Δ.Ν.ΞΑΡΟΥΛ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΑΟΝΙΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΤΖΙΑ ΑΙΥΛΗΑ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΘΟΥΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΟΗΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΑΠ ΠΝΦΗΑΠ ΞΑΡΟΥΛπρ.ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΓΝΛΑΟΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΔΟΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΞΑΡΟΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΤΑΟΝΦΑΦ ΞΑΡΟΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ( Ε.Κ. 9 ) 1. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΔΥΠ 1.1. ΓΑΙΙΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ 2. ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 2.1. ΠΝΦΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΝΟΔΠΡΗΑΓΑΠ 3.1. ΝΟΔΠΡΗΑΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 4.1. ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5. ΜΑΛΘΖΠ 5.1. Γ. ΠΡΑΟΝ 5.2. ΜΑΛΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5.3. ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΜΑΛΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6. ΞΑΡΟΗΑΟΣΝ ΓΗΝΛΠΗΝ 6.1. ΓΟΑΚΑΠ 7. ΘΑΒΑΙΑΠ 7.1. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΘΖΞΝ 7.2. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Β.Α. ΔΙΙΑΓΝΠ 7.3. ΘΑΒΑΙΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 8. ΔΙΔΘΔΟΝΞΝΙΔΥΠ 9. ΣΟΠΝΞΝΙΔΥΠ 9.1. ΘΑΠΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ-ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Ε.Κ.24)

10 1. ΘΗΙΘΗΠ 2. ΞΝΙΘΑΠΡΟΝ 2.1. ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΠΔΟΟΥΛ 3.1. ΓΗΝΛΠΗΝ ΠΝΙΥΚΝ 3.2. ΠΔΟΟΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΠΗΓΖΟΝΘΑΠΡΟΝ 4.1. ΖΟΑΘΙΔΗΑ ΠΔΟΟΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5. ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 6. ΛΔΥΛ ΚΝΓΑΛΗΥΛ 7. ΞΝΙΓΟΝ 8. ΦΙΥΟΗΛΖΠ 8.1. ΦΙΥΟΗΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 9. ΑΚΛΡΑΗΝ 10. ΘΝΕΑΛΖΠ ΘΝΕΑΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΛΗΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΠΔΟΒΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 11. ΡΠΝΡΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 12. ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΝΠ 13. ΠΗΑΡΗΠΡΖΠ 14. ΓΟΔΒΔΛΥΛ ΓΟΔΒΔΛΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 15. ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΑΟΓΝΠ ΝΟΔΠΡΗΘΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 16. ΓΗΑΛΛΗΡΠΥΛ 17. ΔΓΔΠΠΖΠ ΔΓΔΠΠΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 18. ΑΟΗΓΑΗΑΠ 19. ΠΘΓΟΑΠ 20. ΒΔΟΝΗΑΠ ΞΗΔΟΗΥΛ ΒΔΟΝΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΚΖΡΟΝΞΝΙΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 21. ΛΑΝΠΖΠ 22. ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ 23. ΞΙΑΡΑΚΥΛΝΠ 24. ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΘΑΠΠΑΛΓΟΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ( Ε.Κ. 33 ) 1. ΑΓΗΑΠ ΠΝΦΗΑΠ 1.1. ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ 2. ΑΛΥ ΡΝΚΞΑΠ 3. ΑΠΞΟΝΒΑΙΡΑΠ 4. ΒΑΠΗΙΗΠΠΖΠ ΝΙΓΑΠ 4.1. ΒΑΠΗΙΗΠΠΖΠ ΝΙΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5. ΒΗ. ΞΔ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 5.1. ΠΗΛΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6. ΒΕΑΛΡΗΝ 6.1. ΒΝΡΠΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 7. ΔΓΛΑΡΗΑΠ 7.1. Γ/ΛΠΔΗΠ ΓΗΝΗΘΖΠΔΥΠ 7.2. ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 8. ΔΞΡΑΙΝΦΝ 9. ΔΝΠΚΝ 9.1. ΔΝΠΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΘΔΟΚΖΠ ΘΔΟΚΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ FLORIDA 12. ΗΥΛΝΠ ΓΟΑΓΝΚΖ ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΓΟΑΓΝΚΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 13. ΗΥΛΗΑΠ 14. ΘΑΙΑΚΑΟΗΑΠ 15. ΘΑΙΝΣΥΟΗΝ 16. ΘΑΡΥ ΡΝΚΞΑΠ ΡΝΚΞΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17. ΘΝΚΛΖΛΥΛ ΡΑΚΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 18. ΚΖΡΟΝΞΝΙΔΥΠ ΑΠΡΗΘΑ ΑΘΗΛΖΡΑ 19. ΚΝΛΑΠΡΖΟΗΝ ΡΑΚΔΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΗΗΗ Γ/ΛΠΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ

11 19.3. ΚΔΛΔΚΔΛΖΠ 20. Λ. ΞΙΑΠΡΖΟΑ ΣΑΟΗΙΑΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 21. ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΠΘΔΥΛ ΞΔΘΥΛ ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 22. ΛΔΑΠ ΞΝΙΗΡΔΗΑΠ ΔΝΠΚΝ EΘΑΟΞΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΝΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 23. ΛΔΝ ΘΝΟΓΔΙΗΝ ΘΝΟΓΔΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 24. ΞΑΛΝΟΑΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΑΠ 25. ΞΑΙΝ ΚΔΙΑ ΑΓΓΔΙΑΘΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 26. ΞΔΟΑΗΑΠ ΛΔΑΠ ΚΖΣΑΛΗΥΛΑΠ 27. ΠΝΦΝΙΖ ΛΔΑ ΘΟΖΛΖΠ 28. ΠΡΑΟΝΞΝΙΔΥΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ 29. ΡΟΗΑΛΓΟΗΑΠ ΞΑΞΑΦΖ 30. ΡΠΗΚΗΠΘΖ PRIVATE BANKING 31. ΣΑΟΗΙΑΝ ΛΔΑΠ ΔΓΛΑΡΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 32. ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ ΙΑΓΘΑΓΑ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 33. ΑΛΑΙΖΤΔΥΠ ΛΡΔΞΥ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πύμθωνα με ηην σπ αριθμ. Φ.3/609/60745/Ξ/28-5-2010 (Φ.Δ.Θ. 804/Β/9-6-2010) Απόθαζη ηης θσποσργού Ξαιδείας, Γιά Βίοσ Κάθηζης και Θρηζκεσμάηων, ορίζονηαι ηα 800 Νλοήμερα Γημοηικά Πτολεία ζηα οποία θα εθαρμοζηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΑΝΑ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΑΝΑ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 10/3/2009 Πανελλήνια Κατανομή Δθελοντών Πυροσβεστών 2009 Πσνάδελθοι, ζας παραθέηοσμε ηην αναλσηική δύναμη ηων ενεργών Δθελονηών Ξσροζβεζηών ζε όλη ηην Δλλάδα όπως μας ηην απέζηειλε ηο Α.Ξ.Π. (20/02/2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΔΠ ΘΑΗ ΘΔΛΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΙΝΗΥΛ

ΘΔΛΔΠ ΘΑΗ ΘΔΛΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΙΝΗΥΛ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΔΗΑΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Λ.Ξ. ΡΚΖΚΑ Γ Αθήνα 09 / 12 / 2009 Αριθ. Ξρωη. 10γ/ Νίκ. 160556 Ρατ. Γιεύθσνζη: Αριζηοηέλοσς

Διαβάστε περισσότερα

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 Καλούνηαι όλοι οι παπακάηυ θοπείρ να ζηείλοςν Σιμολόγιο Παποσήρ Τπηπεζιών

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 1 ΑΝΑΡΣ - 214 ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ 10436 Αθήνα, ΑΦΜ 094149181,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΣΟΜΔΑ ΕΖΜΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΡ.ΠΡΩΣ.78640/21-5-2010 ΑΘΖΝΑ, 21/5/2010 ΠΡΟ:ΣΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΛΟΗΠΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ,ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΔΗ,ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΡΝΚΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ ΕΩΖΠ & ΓΔΗΑΠ Ξξνο: Ριρ Δπιθευπήζειρ και ηιρ Ιοιπέρ Κονάδερ Ξαπαγυγήρ Ριρ Ξεπιθεπειακέρ ποδιεςθύνζειρ Ρα ποκαηαζηήμαηα, ηοςρ Ξεπιθεπειακούρ Ρομείρ Αζήλα, 20 Ηαλνπαξίνπ 2010 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α Θενηρικά Γραθεία: Ηπποκράηοσς 203 και Φαναριωηών, Αθήνα 11472 Ρηλ/Fax: 210-6427794, www.lionsclubs117.gr Θσβερνήηης ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΞΡΗΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 461/01-11- Α/Α Πρακτικού: 15 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 08/11/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2012

ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2012 ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΡΙΟΤ 2012 100Α 1ο ΔΞΑΙ ΑΘΖΛΑΠ ΚΙΙΔΟΝ 2 ΘΑΗ ΑΣΗΙΙΔΩΠ 2105221158 2105203905 mail@1epalathin.att.sch.gr 201 - Γ/ΛΖ /ΘΚΗΑ ΔΘΠ/Ζ Α' ΑΘΖΛΑ 201Α 57ο ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΑΘΖΝΑ Αστραπόγιαννοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ 21 ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ Α.Δ.Η. (με αλυαβητική σειρψ) ΑΓΟΝΛΝΚΥΛ & ΡΝΞΝΓΟΑΦΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΟΑΘΖΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2012

ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2012 ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΡΙΟΤ 2012 Οι ςποτήθιοι με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ πος δήλυζαν ζηην αίηηζη ηοςρ όηι επιθςμούν να εξεηαζηούν ζηην Αθήνα 1ο ΔΞΑΙ ΑΘΖΛΑΠ ΚΙΙΔΟΝ 2 ΘΑΗ ΑΣΗΙΙΔΩΠ 2105221158 2105203905

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Aπό ηον «Άηλανηα ηων Γεωλογικών Μνημείων ηου Αιγαίου». Έκδοζη: Υπουργείο Αιγαίου, 2002 - ISBN: 960-7859-41-3) ΑΓΗΝ ΝΟΝΠ (Οήγκα λνηίνπ αθξσηεξίνπ - Ρεθηνληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1)

1.   2.  3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1) ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1. ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «COCA-COLA 3Δ ΔΛΛΑΓΟ Α.Β.Δ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «COCA-COLA ΣΡΙΑ ΔΦΙΛΟΝ (3Δ)» («Γηνξγαλψηξηα»), πνπ ζα γίλεη ζηα θαηαζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011

Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ 4ΑΓΞΩΚ3-1 ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ σνεδρίαζη 5 η ηης 5-04-2011 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 5 ε πλεδξίαζε ηεο 5-4-2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ΙΔΙΩΣΙΚΟ

A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ΙΔΙΩΣΙΚΟ 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 16 17 18 19 Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 6 7 8 9 11 12 13 1 15 ΝΟΜΟ ΣΑΥ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛ. /FAX ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * ΕΚΣΑΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΕΚΣΑΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 1 Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Από ην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλώλεηαη όηη θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηξία (3) λέα Σκήκαηα Παλεπηζηεκίωλ θαη δεθαηξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670

ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670 ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Ξιεξνθνξίεο θαη ειεθηξνληθά έληππα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηελ επηρείξεζε, αμηνπνίεζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Θπξίδαο Υξήζηε- ΔΡΜΗ

ΘΔΜΑ: Αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηελ επηρείξεζε, αμηνπνίεζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Θπξίδαο Υξήζηε- ΔΡΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΘ & ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ Αζήλα, 10-Καίνπ - 2013 Αξηζκ. Πξση.: ΑΞ/Φ.19.7/1658 ΤΠΘΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ Σαχ. Δ/νςθ Σαχ. Κϊδικασ Πλθροφορίεσ Σθλζφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκληζη ηυν αποθάζευν ένηαξηρ ππάξευν ζηον άξονα πποηεπαιόηηηαρ 2 ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ «Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» 2007-2013

Ανάκληζη ηυν αποθάζευν ένηαξηρ ππάξευν ζηον άξονα πποηεπαιόηηηαρ 2 ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ «Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» 2007-2013 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΑΡΗΑ ΞΝΓΔΗΝ ΞΔΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΓΔΗΑΠ & ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΗΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΖΠΗΑΘΝ ΞΝΓΑΚΚΑΡΝΠ «ΞΔΗΒΑΙΙΝΛ & ΑΔΗΦΝΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» ΚΝΛΑΓΑ Α : ΞΝΓΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ & ΔΛΡΑΜΖΠ ΞΑΜΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

1990-1995: ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΗΑΠ Ξεξηθεξεηαθό Γεληθό Λνζνθνκείν Λνζεκάησλ Θώξαθνο (ΠΥΡΖΟΗΑ)

1990-1995: ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΗΑΠ Ξεξηθεξεηαθό Γεληθό Λνζνθνκείν Λνζεκάησλ Θώξαθνο (ΠΥΡΖΟΗΑ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ: ΡΠΝΡΠΝΠ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΗΥΑΛΛΖΠ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΞΑΡΖΠΗΥΛ 235 ΞΙ. ΘΝΙΗΑΡΠΝ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: AΚΦΗΠΠΑ ΦΥΘΗΓΝΠ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ: 15-10-1959 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001 ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ 1. ΞΟΝΠΩΞΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ: Δπίζεην: Όλνκα: Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γέλλεζεο: Δζληθόηεηα: Γηεύζπλζε (ηει//fax/e-mail): KANETAKH ΕΥΖ 07.07.1971 Αζήλα, Διιάδα ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΣΑΟΝΠ 67 ΘΝΙΥΛΑΘΗ 115

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΗΓΔΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΟΝΘΟΗΠΖΠ ΛΝΡΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ Ξ/Θ 2005 (ΙΗΝΠΗΑ 15-16/10/2016)

ΞΑΗΓΔΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΟΝΘΟΗΠΖΠ ΛΝΡΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ Ξ/Θ 2005 (ΙΗΝΠΗΑ 15-16/10/2016) ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΟΝΘΟΗΠΖΠ ΛΝΡΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ Ξ/Θ 2005 (ΙΗΝΠΗΑ 15-16/10/2016) ΞΑΗΓΔΠ 2005-33 1 ος ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΠΓ ΚΔΓΑΟΥΛ 2 ος ΕΔΞΞΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΠ ΤΖΙΑΛΡΖΠ 3 ος ΞΟΑΠΠΑΠ ΑΛΑΟΓΟΝΠ ΑΘ ΞΝΙΔΚΗΘΥΛ ΡΔΣΛΥΛ ΙΑΚΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.25 12:29:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΓΚΡΗ-2ΕΖ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

24-5-2011. Παρουςίαςθ εταιρείασ

24-5-2011. Παρουςίαςθ εταιρείασ 24-5-2011 Παρουςίαςθ εταιρείασ Περιεχόμενα H NEON ENERGY Η εταιρεία μασ Η φιλοςοφία μασ Οι ςτόχοι μασ Οι υπθρεςίεσ μασ θμεία διαφοροποίθςθσ Κυβερνθτικι πολιτικι Κυβερνθτικι πολιτικι για τισ Α.Π.Ε. τόχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ Γηα ηνλ θαζνξηζκό πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζην Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.). ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ - Ιοσν 00 ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ 000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΑΝΓΡΩΝ (0) /6/00 Απογ. ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 6 7 8 9 0 879 ΓΗΑΛΛΗΥΡΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ 980 ΝΠΦΞ ΑΛΓΟ 869 ΞΔΡΟΝΞΝΙΝΠ ΞΔΡΟΝΠ 98 ΔΝΦΞΦ ΑΛΓΟ 0766 ΞΑΛΡΔΙΑΛΡΥΛΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Οικονοµικό Έτος 2015 Αποκ/νης ιοίκησης ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ergon iris Ανάπηςξη Πςζηημάηων Ξληποθοπικήρ Α.Δ.

ergon iris Ανάπηςξη Πςζηημάηων Ξληποθοπικήρ Α.Δ. Αζήλα 06/06/2012 Προς: SOPRAY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Τπόυη: κοσ Κ. Καπερώνη Αμηόηηκε θύξηε, Μεηά ηελ πξόζθαηε ζπλάλαληεζή καο, ζαο ζηέιλνπκε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ. Δπίζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οφδνο 18 /6/2015 Ι & ΙΙ

ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οφδνο 18 /6/2015 Ι & ΙΙ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οφδνο 18 /6/2015 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/54753/2015 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Περιοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Σθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Περιοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Σθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149 ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Περιοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ Σθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960 Φαξ: 210 8012 149 Ώρεσ επικοινωνίασ: 09:00-14:00, 18:00-20:00 Όνομα επικοινωνίασ: κ. Βάνα Θεοδωρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο77Λ7-ΩΚ1. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 2012.

ΑΔΑ: 45Ο77Λ7-ΩΚ1. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία εριφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 5-7 Ταχ.κωδ. :7 43 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. Eλεκέρφζε από ηολ θ.γήκαρτο θαη ηοσς θ.θ. Αληηδεκάρτοσς, Δληεηαικέλοσς Πσκβούιοσς θαη Γεκοηηθούς Πσκβούιοσς.

Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. Eλεκέρφζε από ηολ θ.γήκαρτο θαη ηοσς θ.θ. Αληηδεκάρτοσς, Δληεηαικέλοσς Πσκβούιοσς θαη Γεκοηηθούς Πσκβούιοσς. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οφδνο 15/5/2015 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/41842/2015 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΝΠ «ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΓΗΑΘΝΠ ΘΑΠΡΟΗΥΡΗΠΠΑ» ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΠΡ. ΔΙΙΑΓΑΠ. Athanasios Diakos - Kastriotissa road - Fokida region Total studies (13,5km)

ΝΓΝΠ «ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΓΗΑΘΝΠ ΘΑΠΡΟΗΥΡΗΠΠΑ» ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΠΡ. ΔΙΙΑΓΑΠ. Athanasios Diakos - Kastriotissa road - Fokida region Total studies (13,5km) ΝΓΝΠ «ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΓΗΑΘΝΠ ΘΑΠΡΟΗΥΡΗΠΠΑ» ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΠΡ. ΔΙΙΑΓΑΠ Athanasios Diakos - Kastriotissa road - Fokida region Total studies (13,5km) ΔΓΛΑΡΗΑ ΝΓΝΠ ΡΚΖΚΑ 6.0 «ΘΙΔΗΓΗ ΘΝΙΝΟΑ» ΔΓΛΑΡΗΑ ΝΓΝΠ Α.Δ. A2 Egnatia

Διαβάστε περισσότερα

4. Ρο Ξ.Γ. 46 (ΦΔΘ 79/Α/31.03.2014) για ηον διοπιζμό ηος κ. Λικόλαος Ραγαπά ζηη θέζη ηος Αναπληπυηή ποςπγού ΞΔΘΑ.

4. Ρο Ξ.Γ. 46 (ΦΔΘ 79/Α/31.03.2014) για ηον διοπιζμό ηος κ. Λικόλαος Ραγαπά ζηη θέζη ηος Αναπληπυηή ποςπγού ΞΔΘΑ. ΔΙΙΖΛΘΖ ΓΖΚΝΘΑΡΑ ΞΝΓΔΝ ΞΔΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΓΔΑΠ & ΘΙΚΑΡΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΔΓΘΖ ΞΖΔΠΑ ΓΑΣΔΠΖΠ ΔΞΣΔΖΠΑΘΝ ΞΝΓΑΚΚΑΡΝΠ «ΞΔΒΑΙΙΝΛ & ΑΔΦΝΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» ΚΝΛΑΓΑ Α : ΞΝΓΑΚΚΑΡΠΚΝ, ΑΜΝΙΝΓΖΠΖΠ & ΔΛΡΑΜΖΠ ΞΑΜΔΥΛ Ρασ. Γ/νζη: Αεποπόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 15 Υεβρουαρίου 2011 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ. Πρωτ.: 1254 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΡΑΚΗ 54.069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΡΑΚΗ 52.544

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΞΗΙΑΛΑΘΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΘΔΠΞ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΚΑΘΖΡΩΛ 2 νπ ΔΞΑΙ 10/12/2013

ΚΞΗΙΑΛΑΘΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΘΔΠΞ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΚΑΘΖΡΩΛ 2 νπ ΔΞΑΙ 10/12/2013 1 Γμωριμία με τις σχολές του μηχαμογραφικού ΔΠΑΛ ΦΟΛΔ ME ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ: εμδεικτικά παραδείγματα ΚΞΗΙΑΛΑΘΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΘΔΠΞ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΚΑΘΖΡΩΛ 2 νπ ΔΞΑΙ 10/12/2013 2 1. ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σηοισεία Ενηομολογικήρ Επιηήπηζηρ 2012

Σηοισεία Ενηομολογικήρ Επιηήπηζηρ 2012 Σηοισεία Ενηομολογικήρ Επιηήπηζηρ 2012 1. Ειζαγυγή Πηελ παξνύζα αλαθνξά παξνπζηάδνληαη όια ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε γηα ην έηνο 2012 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα. Ζ εληνκνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 107 ) 1. Ε.Κ. ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 40)

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 107 ) 1. Ε.Κ. ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 40) ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 107 ) 1. Ε.Κ. ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 40) 1.1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1.2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΕΝΤΕT) 1.3. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1.4. Δ/ΝΣΗ CAPITAL MANAG. & ΤΡΑΠΕΖ. ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 1.5. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

500 C 500 C. 1.2 69hp 1.2 69hp 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ STD STD XXX STD STD 041 STD STD 195

500 C 500 C. 1.2 69hp 1.2 69hp 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ STD STD XXX STD STD 041 STD STD 195 1 1.2 69hp 1.2 69hp 1242 1242 POP 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΙΑΠΡΗΘΑ 175/65 R14 ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΞΑΘΗΑ ΡΟΝΣΥΛ ---- ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΝΟΝΦΖ (SOFT TOP)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012

ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012 ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012 Αξηζ.Ξξωη: 40284 Αζήλα, 17.06.2011 Ζ Διιεληθή Νκνζπνλδία Σεηξνζθαηξίζεσο Διιάδνο, ζχκθσλα κε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Αζιεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149 ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960 Φαξ: 210 8012 149 Ώρεσ επικοινωνίασ: 09:00-14:00, 18:00-20:00 Πνομα επικοινωνίασ: κ. Βάνα Θεοδωρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 27-213» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 211 CCI: 27CB163PO58 ΗΝΛΗΝΠ 212 1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και νομό

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και νομό Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και νομό Περίοδος: 2011 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 1 Σκοπός της μελέτης: -Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι 13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι Αγωνιζηικήρ Ξεπιόδος 2010 Γιοπγάνωζη : ΝΠΔΘΘ 19-10-2010 Απ.Ξπωη.: 144 ΞΟΝΠ: ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ Α.Κ.Δ.Α. ΑΛΑΠΑμεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΪΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΩΟΗΝ ΘΗΛΖΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr Παρακάηω παρο σζ ιάζο νηαι ο ι ζτολές και ηα ημή μαηα ζ ηα οπο ία

Διαβάστε περισσότερα

1.2 69hp 1.2 69hp 12.450 13.450 ΘΩΓΗΘΝΠ 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ---- ---- XXX 160 STD 041 STD STD 195 60 STD 295 470 ---- 439 ---- 160 439

1.2 69hp 1.2 69hp 12.450 13.450 ΘΩΓΗΘΝΠ 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ---- ---- XXX 160 STD 041 STD STD 195 60 STD 295 470 ---- 439 ---- 160 439 1 500 500 1.2 69hp 1.2 69hp 1242 1242 POP LOUNGE 12.450 13.450 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ XXX ΔΙΑΠΡΗΘΑ 175/65 R14 ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΞΑΘΗΑ ΡΟΝΣΥΛ STD ---- XXX XXX ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΠΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩΠ... ΔΗΛΩΣΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 20.229

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 Αθήνα 15/07/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Γ ΚΠΣ 1.1. Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Ενταγμένα Εργα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9/11/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.9.2014 0 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάµεση Έκθεση ιαχείρισης 1-2 Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων 3 Ενδιάµεσος Ισολογισµός 4 Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορισμός Λειτουργίες Μέτρηση Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Ορισμός του Χρήματος Χρήμα θεωρείται οτιδήποτε το οποίο γίνεται γενικά αποδεκτό στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΤΣΕΡΑ 23/8 ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΓΖΚΝ ΑΘΖΛΑΗΥΛ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 1065 ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΝ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΞΑΡΟΥΛ ΑΞΟΝΠΑΟΚΝΠΡΥΛ ΞΑΗΓΥΛ "Ζ 13531

ΔΕΤΣΕΡΑ 23/8 ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΓΖΚΝ ΑΘΖΛΑΗΥΛ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 1065 ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΝ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΞΑΡΟΥΛ ΑΞΟΝΠΑΟΚΝΠΡΥΛ ΞΑΗΓΥΛ Ζ 13531 "ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΤΠΔΡ ΔΤΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΓΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΑ ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ (ΑΜΔΑ) ΚΑΙ ΑΠΔΞΑΡΣΗΜΔΩΝ ΑΣΟΜΩΝ Ή ΑΣΟΜΩΝ ΤΠΟ ΑΠΔΞΑΡΣΗΗ, ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563 16,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 20.229 17.42 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Α)Δ/ΝΗ 17 Η ΣΜΗΜΑ Ε ΥΠΑ ΕΙ- ΕΞΑΓ. Β) Δ/ΝΗ ΕΥΚ- ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 26-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΑΘΗΝΑ 2010

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΑΘΗΝΑ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ... 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΝΠ )... 10 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ... 10 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ... 11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΜΑΪΟ 2013 ΣΟΙΦΕΙΑ ΡΟΨΝ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΜΑΪΟΤ 2013 Σο Τπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας δημοσιοποιεί αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα