ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)"

Transcript

1 ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) 1.1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 1.2. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (ΔΛΡΔT) 1.3. ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 1.4. Γ/ΛΠΖ CAPITAL MANAG. & ΡΟΑΞΔΕ. ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ 1.5. Γ/ΛΠΖ FINANCIAL MARKETS 1.6. Γ/ΛΠΖ MARKETING 1.7. Γ/ΛΠΖ MIS 1.8. Γ/ΛΠΖ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔΥΛ ΔΞΗΣ. ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ 1.9. Γ/ΛΠΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ Γ/ΛΠΖ ΙΝΓΗΠΡ. & ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ Γ/ΛΠΖ ΝΗΘ.ΔΙΔΓΣΝ ΡΟΑΞ. & ΔΡΑΗΟ. ΝΚΗΙΝ Γ/ΛΠΖ ΞΗΠΡΝΓΝΡΖΠΔΥΛ ΔΞΗΣ. ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ Γ/ΛΠΖ ΞΗΠΡΝΓΝΡΖΠΔΥΛ ΔΞΗΣ. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ Γ/ΛΠΖ ΞΗΠΡΥΡ. ΘΗΛΓΛΝ ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ WHOLESALE BANKING Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΞΝΙΗΠΚΝ & ΔΙΔΓΣΝ Γ/ΛΠΖ ΞΥΙΖΠΔΥΛ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛ. ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ Γ/ΛΠΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ Γ/ΛΠΖ ΠΣΔΠΔΥΛ ΚΔ ΘΔΠΚ.ΔΞΔΛΓ. & ΑΛΑΙ Γ/ΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛ. ΓΗΑΣΔΗΟ. (TRADING) Γ/ΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘ. ΞΑΟΑΘ.ΞΟ. TREASURY Γ/ΛΠΖ ΔΞΔΛΓΡΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΘΗΛΓΛΥΛ ΑΓΝΟΑΠ & ΙΔΗΡ. ΘΗΛΓΛΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΗΠΡΥΡΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Γ/ΛΠΖ ΓΗΘΡΝ ΘΑΡ/ΡΥΛ ΔΙΙΑΓΝΠ Γ/ΛΠΖ ΘΑΡΑΘΔΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ & ΔΞΔΛΓ Γ/ΛΠΖ ΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΑΞΗΙΡΑΡ ΡΑΚΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΡΑΚΔΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ 1 ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΓΗΔΘΞΔΟΑΗΥΠΖ 2. Δ.Θ. ΘΝΙΥΛΝ Γ/ΛΠΖ ΞΝΠΡ.ΞΟ.ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ 3. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΑΓΗΝ ΠΡΔΦΑΛΝ 3.1. Γ/ΛΠΖ ΠΡΔΓΑΠΡΗΘΖΠ ΞΗΠΡΖΠ 3.2. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Γ/ΛΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΔΥΠ 3.4. Γ/ΛΠΖ ΑΞ.ΔΗΓ.ΣΔΗΟ.ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ 3.5. Γ/ΛΠΖ ΞΗΠΡΝΓΝΡΖΠΔΥΠ ΔΞΗΣ. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ 3.6. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΝ ΠΡΔΦΑΛΝ 3.7. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΛΝΗΜΔΥΠ 4. Δ.Θ. ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ (ΑΓΗΝΗ ΑΛΑΟΓΟΝΗ) 4.1. ΡΚΖΚΑ ΞΑΓΗΥΛ & ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ 4.2. ΡΚΖΚΑ ΠΚΒΑΠΔΥΛ & ΑΟΣΔΗΥΛ ΙΗΑΛ.ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ 5. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ Ι. ΑΘΖΛΥΛ Γ/ΛΠΖ ΙΔΗΡ.ΞΝΠΡ.ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ 5.2. Γ/ΛΠΖ ΙΔΗΡ.ΞΝΠΡΖΟΗΜΔΥΠ ΞΙΖΟΥΚΥΛ 5.3. Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 5.4. Γ/ΛΠΖ ΞΝΠΡΖΟΗΘΡΗΘΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ 5.5. Γ/ΛΠΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ 5.6. Γ/ΛΠΖ ΝΗΘ.ΔΙΔΓ.ΡΟΑΞ. & ΔΡΑΗΟΔΗΥΛ 5.7. ΘΑΡ/ΚΑ ΙΔΥΦΝΟΝ ΑΘΖΛΥΛ 5.8. ΑΠΦΑΙΔΗΑ 6. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ Ι. ΑΘΖΛΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΔΥΠ ΞΗΠΡΝΓΝΡΖΠΔΥΛ 6.2. ΚΝΛΑΓΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ 6.3. ΚΝΛΑΓΑ ΓΗΔΘΛΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ 6.4. ΚΝΛΑΓΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 6.5. ΚΝΛΑΓΑ ΞΝΠΡ.ΔΞΗΣ. ΓΑΛΔΗΥΛ 6.6. Γ/ΛΠΖ ΞΝΠΡΖΟ. ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ I/O CONTROL 6.7. ΡΑΚΔΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑ 7. Δ.Θ. ΙΔΥΦ. ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 493 (ΔΟΡ) 7.1. ΔΞΗΣ. ΘΔΛΡΟΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 5

2 7.2. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 7.3. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 7.4. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΙΔΥΦ.ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ - ΔΟΡ 8. Δ.Θ. ΓΟΓΑΓΑΡΠΑΛΗΝ 6 (3 ος ΝΟΝΦΝΠ) 8.1. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 9. Δ.Θ. ΔΡΣΗΓΝ (ΞΑΓΘΟΑΡΗ) 9.1. Γ/ΛΠΖ ΘΑΟΡΥΛ 9.2. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΑΓΘΟΑΡΗΝ 9.3. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΚΔΟΘΝΟΖ 9.4. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΑΓΘΟΑΡΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΙΔΥΦ. ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΠΛΡ. ΓΗΘΡΝ ΞΙΖΟ ΡΑΚΔΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ATHENS METRO MALL πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 12. ΑΓΗΝ ΠΥΠΡΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΓΗΥΛ ΑΛΑΟΓΟΥΛ 14. ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΝΠ ΑΘΖΛΥΛ 15. ΑΘΖΛΑΠ ΑΓΝΟΑΠ 15.2 ΡΑΚΔΗΝ ΑΙΙΖΙΝΒΝΖΘΔΗΑΠ 15.3 ΑΘΖΛΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΔΟΓΝ ΑΛΑΓΗΑΟΘΟΥΠΔΥΠ ΔΜΝΟΘ.ΘΝΠΡ.ΞΟΝΚ. 16. ΑΗΓΑΙΔΥ ΑΗΓΑΙΔΥ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΑΓΗΑΠ ΒΑΟΒΑΟΑΠ 16.3 ΑΓΗΑΠ ΒΑΟΒΑΟΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΞΑΙΑΡΑΘΗ 16.5 ΣΑΗΓΑΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17. ΑΙΗΚΝ ΑΛΥ ΘΑΙΑΚΑΘΗΝ-ΡΟΑΣΥΛΔΠ 17.2 Α. ΘΑΙΑΚΑΘΗ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17.3 ΘΑΙΑΚΑΘΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17.4 ΙΔΥΦ.ΑΓ.ΒΑΟΒΑΟΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 18. ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΑΚΑΟΝΠΗΝ GENERALI ΞΑΟΑΓΔΗΠΝ ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΠΞΟΝ ΙΝΖ 18.5 ΞΙ.ΘΑΠΡΑΙΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 19. ΑΛΑΒΠΠΝ 20. ΑΛΥ ΓΙΦΑΓΑΠ Α. ΓΙΦΑΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 21. ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΥΠ ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 21.2 ΑΓ.ΡΟΗΑΓΝΠ ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΥΠ 22. ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ ΙΝΡΠΑΠ 23. ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ 24. ΑΣΑΟΛΥΛ 24.1 ΘΑΡΥ ΞΑΡΖΠΗΥΛ 24.2 ΝΓ.ΑΣΑΟΛΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 25. ΒΑΟΘΗΕΑΠ ΒΑΟΖΠ ΞΟ.Δ. 26. ΒΔΛΗΕΔΙΝ ΠΛΡΑΓΚΑΡΝΠ 26.2 ΒΑΙΑΥΟΗΡΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 27. ΒΝΙΑΠ 27.1 ΒΝΙΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 28. ΒΟΗΙΖΠΠΗΥΛ ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ ΑΛΑΙΖΤΖ ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ ΞΑΡΖΚΑ 28.3 ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 28.4 Ι.ΞΔΛΡΔΙΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 29. ΒΟΥΛΝΠ ΘΑΗΠΑΟΗΑΛΖΠ 29.2 ΒΟΥΛΝΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 30. ΓΑΙΑΡΠΗΝ ΒΔΦΘΝ 30.2 ΓΑΙΑΡΠΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 31. ΓΔΟΑΘΑ ΓΔΟΑΘΑ ΘΙΔΗΠΘΔΛΝΠ 32. ΓΙΘΥΛ ΛΔΟΥΛ ΞΑΗΑΛΗΑΠ 32.2 ΞΑΗΑΛΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 33. ΓΙΦΑΓΑΠ 33.1 ΓΙΦΑΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 34. ΓΑΠΝΠ ΣΑΗΓΑΟΗΝ 35. ΓΟΝΠΗΑΠ

3 36. EDEN MARE ΞΑΛΑΓΗΡΠΑΠ ΞΑΙΑΗΝ ΦΑΙΖΟΝY PRIVATE BANKING EDEN MARE 37. ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΓΝ ΙΑΚΗΑΠ 38. ΔΙΔΠΗΛΑΠ ΑΞΝΘΖΘΖ ΚΑΛΓΟΑΠ 38.2 ΔΙΔΠΗΛΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 39. ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΡΔΟΤΗΘΔΑΠ 39.2 ΡΔΟΤΗΘΔΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 39.3 ΠΝΟΚΔΛΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 40. ΕΥΓΟΑΦΝ ΓΝΓΖ ΑΓΗΝ ΘΥΚΑ 40.3 ΕΥΓΟΑΦΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 41. ΖΙΗΝΞΝΙΔΥΠ ΑΓΗΑΠ ΚΑΟΗΛΑΠ 41.2 ΑΓΗΑΠ ΚΑΟΗΛΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 42. ΗΙΗΝ ΙΔΥΦΝΟΝ ΘΖΒΥΛ-ΗΙΗΝ 42.2 ΗΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 43. ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ 44. ΘΑΙΝΓΟΔΕΑΠ ΙΑΚΞΟΗΛΖΠ ΞΔΟΗΠΠΝ 44.3 ΞΔΟΗΠΠΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 45. ΘΑΚΑΡΔΟΝ ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΥΛ 46. ΘΑΞΑΛΓΟΗΡΗΝ 47. ΘΖΦΗΠΗΑΠ 47.1 ΘΖΦΗΠΗΑΠ-ΙΔΒΗΓΝ 47.2 ΘΖΦΗΠΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 48. ΘΝΙΥΛΑΘΗΝ 48.1 ΖΟΝΓΝΡΝ 48.2 ΜΔΛΝΘΟΑΡΝΠ 48.3 ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 48.4 ΘΝΙΥΛΑΘΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 49. ΘΤΔΙΖΠ 49.1 ΞΙ.ΘΤΔΙΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 50. ΙΑΟΗΝ 50.1 ΘΔΟΑΡΔΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 51. ΙΔΛΝΟΚΑΛ 52. ΙΔΥΦΝΟΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΠ 52.1 ΓΘΕΖ 52.2 ΞΝΙΓΥΛΝ 52.3 ΞΝΙΓΥΛΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 53. ΙΔΥΦΝΟΝ ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ 53.1 ΙΔΥΦ.ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 54. ΙΔΥΦΝΟΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΛΔΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 55. ΙΔΥΦΝΟΝ ΘΖΒΥΛ 56. ΙΔΥΦΝΟΝ ΘΝΟΥΞΗΝ-ΒΑΟΖΠ 57. ΙΔΥΦΝΟΝ ΞΟΥΡΝΞΑΞΞΑ 58. ΚΑΛΓΟΑΠ 59. ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 59.1 ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 59.2 ΘΑΙΒΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 60. ΚΔΓΑΟΥΛ 61. ΚΔΙΗΠΠΗΥΛ ΛΔΑΠ ΞΔΛΡΔΙΖΠ 62. ΚΔΛΗΓΗΝ ΑΣΑΟΛΥΛ ΚΔΛΗΓΗΝ ΘΝΘΘΗΛΝ ΚΙΝ 62.3 ΚΔΛΗΓΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 63. Δ.Θ. ΚΔΟΙΗΛ Γ/ΛΠΖ PRIVATE BANKING 63.2 PRIVATE MERLIN 64. ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΔΥΠ 64.1 ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 65. ΚΝΠΣΑΡΝ 65.1 ΚΝΠΣΑΡΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 66. ΛΔΑΠ ΔΟΘΟΑΗΑΠ PRIVATE BANKING ΘΖΦΗΠΗΑΠ 67. ΛΔΑΠ ΗΥΛΗΑΠ 67.1 Λ.ΗΥΛΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 68. ΛΔΑΠ ΘΖΦΗΠΗΑΠ 69. ΛΔΑΠ ΚΑΘΟΖΠ ΛΔΑΠ ΚΑΘΟΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 70. ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ 70.1 ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 71. ΞΑΙΑΗΝ ΦΑΙΖΟΝ 71.1 Ξ.ΦΑΙΖΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 72. ΞΑΙΙΖΛΖΠ 72.1 ΞΑΙΙΖΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 73. ΞΑΛΝΟΚΝ ΞΑΛΝΟΚΝ ΝΗΡΙΝ

4 74. ΞΑΡΖΠΗΥΛ ΞΑΡΖΠΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ Α. ΞΑΡΖΠΗΥΛ 74.3 ΞΙ.ΘΝΙΗΑΡΠΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 75. ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 75.1 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΠΔΞΝΙΗΥΛ 76. ΞΔΡΟΑΙΥΛΥΛ ΘΖΠΔΗΝ 76.2 ΞΔΡΟΑΙΥΛΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 77. ΞΔΡΟΝ ΟΑΙΙΖ ΡΑΟΝ 77.2 ΡΑΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 78. ΞΔΡΟΝΞΝΙΔΥΠ 78.1 ΞΔΡΟΝΞΝΙΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 78.2 ΘΖΞΝΞΝΙΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 79. ΞΔΘΖΠ 79.1 ΞΔΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 79.2 ΙΘΝΒΟΠΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 80. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΑΚΔΟΗΘΖΠ 81. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΒΑΘΖ ΞΙ.ΘΑΟΑΗΠΘΑΘΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 81.2 ΞΙ.ΑΡΡΗΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 82. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΓΑΒΑΘΖ ΣΑΟΝΘΝΞΝ ΘΖΠΔΥΠ ΡΕΗΡΕΗΦΗΔΠ 82.3 ΣΑΟΝΘΝΞΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 82.4 ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 83. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ ΑΚΦΗΘΔΑΠ 83.3 ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 84. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΞΑΛΑΓΖ ΡΠΑΙΓΑΟΖ 84.2 ΔΘΛ.ΚΑΘΑΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 85. ΞΟΓΝ ΑΘΖΛΥΛ ΣΑΡΕΖΓΗΑΛΛΖ ΚΔΜΖ 85.2 ΗΙΗΠΠΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 86. ΠΞΑΡΥΛ 87. ΠΡΝΑΠ 87.1 ΙΔΘΘΑ 88. ΠΡΝΟΛΑΟΑ 88.1 Γ ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 89. ΠΓΓΟΝ 89.1 ΠΓΓΟΝ ΓΗΝΓΔΛΖΠ 89.2 ΑΚΦΗΘΔΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 90. ΠΓΓΟΝ ΦΗΜ 90.1 ΛΔΝ ΘΝΠΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 90.2 Ι. ΠΓΓΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 91. ΦΗΙΔΙΙΖΛΥΛ 91.1 ΞΙΑΘΑΠ 92. ΦΗΙΝΘΔΖΠ 92.1 ΓΔΗΑ 92.2 ΗΑΠΥ 93. ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ Β 94. ΣΝΙΑΟΓΝ ΣΝΙΑΟΓΝ ΒΝΡΠΗΛΑ 94.2 ΞΑΞΑΓΝ 94.3 ΞΑΞΑΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 94.4 ΣΝΙΑΟΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 95. ΤΣΗΘΝ ΘΝΙΔΓΗΝ 96. ΤΣΗΘΝ ΤΣΗΘΝ Β ΛΔΝ ΤΣΗΘΝ PRIVATE BANKING ΤΣΗΘΝ 96.4 Θ. ΣΑΙΑΛΓΟΗ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 96.5 Λ. ΤΣΗΘΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 97. ΥΟΥΞΝ 98. ΘΝΟΥΞΗ 99. ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΥΛ 99.1 ΔΟΟΗΘΝ ΛΡΛΑΛ 99.2 ΔΟΘΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 99.3 ΔΙΙΖΛΝΟΥΠΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 100. ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 101. ΓΑΦΛΖΠ ΑΓΗΝ ΑΟΡΔΚΗΝ ΓΑΦΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 102. Δ.Θ. ΣΑΟΗΙΑΝ ΡΟΗΘΝΞΖ Γ/ΛΠΖ ΘΑΡ/ΡΥΛ ΑΗΓΑΗΝ Γ/ΛΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΔΥΠ Γ/ΛΠΖ ΠΛΡ.ΞΟ.ΑΛΑΓΗΑΟΘΟΥΠΔΥΠ

5 Γ/ΛΠΖ ΔΟΓΝ ΑΛΑΓΗΑΟΘΟΥΠΔΥΠ 103. Δ.Θ. ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Γ/ΛΠΖ ΗΛΡ. WHOLESALE Γ/ΛΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΔΥΛ ΔΗΓΗΘΝ ΣΔΗΟΗΠΚΝ Γ/ΛΠΖ ΑΠΦΑΙ. ΞΙΖΟΝΦ Γ/ΛΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΔΥΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ & ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ Γ/ΛΠΖ ΔΟΓ.ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΘΡΝ Γ/ΛΠΖ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔΥΛ WHOLESALE BANKING Γ/ΛΠΖ ΘΑΘ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ Γ/ΛΠΖ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΥΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΙΠΔΥΠ Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΚΔΙΔΡΥΛ Γ/ΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΝΘΔΠΔΥΛ 104. Δ.Θ. ΠΝΦΝΘΙΔΝΠ 9 11 (3 Νς ΝΟΝΦΝΠ ΑΗΘ.ΓΔΛΗΘΥΛ ΠΛΔΙΔΠΔΥΛ) Γ/ΛΠΖ ΓΗΑΣ. ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΓΗΑΣ.ΙΔΗΡ. ΔΞΗΓΝΠΔΥΠ Γ/ΛΠΖ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ Γ/ΛΠΖ ΘΑΘ.ΙΗΑΛ. ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖ ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΞΗΠΡΔΥΠ Γ/ΛΠΖ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΚΗΘΟΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Γ/ΛΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΠ Γ/ΛΠΖ CRM Γ/ΛΠΖ ΖΙ.ΡΟΑΞ. & ΔΛ. ΓΗΘΡΥΛ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΘΙΗΘΔΗΝ ΡΑΞΔΡΔ ΔΡΑΡ (Δ) ΔΟΓΝ ΑΛΑΓΗΑΟΘ. ΠΡΟ.ΞΥΙΖΠΔΥΛ 105. ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Γ/ΛΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 106. ΘΝΟΑΖ Γ/ΛΠΖ CORPORATE Γ/ΛΠΖ ΓΗΑΣ. ΔΛΔΟΓ. ΞΑΘΖΡΗΘΝ Γ/ΛΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΥΛ ΘΔΛΡΟΥΛ Γ/ΛΠΖ ΘΔΛΡΟ. ΔΜ. ΞΔΙ. WHOLESALE Γ/ΛΠΖ ΠΣΔΓ. & ΑΛΑΞΡΜΔΥΠ WHOLESALE ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΝΟΑΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 107. Δ ΘΔΚΗΠΡΝΘΙΔΝΠ Γ/ΛΠΖ ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΖΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΔΥΠ 108. ΟΑΦΖΛΑΠ 109. ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Κ. 10) 1.1. Γ/ΛΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΖΠΔΥΠ ΔΟΓΥΛ 1. E.K. ΘΡΗΟΗΝ ΛΑΑΟΗΛΝ - ΓΝΛΑΟΖ 1.2. Γ/ΛΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 1.3. Γ/ΛΠΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 1.4. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΙΝΓΝΒΗΘΝ 1.5. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΑΠ ΠΝΦΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.6. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΝ ΓΗΝΛΠΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.7. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.8. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΛΑΑΟΗΛΝ ΓΝΛΑΟΖ 2 E.K.ΘΡΗΟΗΝ ΛΑΡΗΙΗΑΘΝ 2.1. Γ/ΛΠΖ ΛΑΡΗΙΗΑΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 2.2. Γ/ΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΔΥΛ ΛΑΡΗΙΗΑΠ 2.3. ΑΘΡΖΠ ΚΗΑΝΙΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΒΟΥΛΖ 3.1. ΠΑΣΡΝΟΖ 3.2. KAΙΙΗΞΝΙΔΥΠ 4. ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 5. ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ 5.1. ΑΚΦΗΑΙΖΠ 5.2. ΑΚΦΗΑΙΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6. ΘΝΟΓΑΙΙΝ 6.1. ΡΑΜΗΑΟΣΥΛ 6.2. ΘΝΟΓΑΙΙΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6.3. ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΞΔΗΟΑΗ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 7. ΛΔΝ ΦΑΙΖΟΝ 7.1. ΑΓΗΝ ΗΥΑΛΛΖ ΟΔΛΡΖ 7.2. ΘΑΚΗΛΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 8. ΛΗΘΑΗΑΠ 8.1. ΛΗΘΑΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 9. ΞΑΠΑΙΗΚΑΛΗΝ 9.1. ΞΑΠΑΙΗΚΑΛΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΞΔΟΑΚΑΡΝΠ

6 ΑΡΩΝΙΚΟ ( Ε.Κ. 5 ) 1. ΑΗΓΗΛΑΠ 2. ΞΝΟΝ 2.1. ΞΝΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΠΑΙΑΚΗΛΑΠ 4. ΠΞΔΡΠΥΛ 5. ΓΟΑΠ ΚΡΗΣΗ ( Ε.Κ. 12 ) 1. ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 2. ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ 2.1 ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΠΖΡΔΗΑΠ 3.1 ΠΖΡΔΗΑΠ πρ. Δμπορικής 4. ΟΔΘΚΛΝ 4.1. ΞΝΟΡΑΙΗΝ 4.2. ΟΔΘΚΛΝ πρ. Δμπορικής 4.3 ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ ΟΔΘΚΛΝ 5. ΣΑΛΗΥΛ 5.1. ΣΑΛΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5.2. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΓΗΘΑΠΡΖΟΗΥΛ 6. ΞΙΑΡΑΛΗΑ 7. ΘΑΠΡΔΙΙΗΝ 8. ΖΟΑΘΙΔΗΝ (ΓΗΑΚΑΙΑΘΖ) 8.1. ΘΝΟΛΑΟΝ ΖΠ ΑΓΝΠΡΝ 8.3. ΖΟΑΘΙΔΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 8.4. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΟΖΡΖΠ 8.5. PRIVATE BANKING ΘΟΖΡΖΠ ΚΑΟΡΟΥΛ 9.1. ΛΔΑΠ ΑΙΗΘΑΟΛΑΠΠΝ 9.2. ΛΔΑΠ ΑΙΗΘΑΟΛΑΠΠΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΙΔΥΦΝΟΝ ΘΛΥΠΠΝ ΚΑΠΡΑΚΞΑ Γ. ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 11. ΚΝΗΟΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 12. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΚΑΙΗΥΛ ΔΩΔΕΚΑΝΗΑ ( E.K. 10 ) 1. ΟΝΓΝ 1.1. ΟΝΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.2. PRIVATE BANKING ΟΝΓΝ 1.3. ΞΑΙΑΗΑΠ ΑΓΝΟΑΠ ΟΝΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ ΟΝΓΝ 2.1. ΑΓΗΝ ΗΥΑΛΛΝ ΟΝΓΝ 2.2. ΑΛΛΖΠ ΚΑΟΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΗΑΙΠΠΝ 3.1. ΗΑΙΠΠΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΘΥ 4.1. ΘΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4.2. ΙΝΟΓΝ ΒΟΥΛΝΠ 5. ΘΑΙΚΛΝ 6. ΙΔΟΝ 7. ΠΚΖΠ 8. ΘΑΟΞΑΘΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 9. ΑΠΡΞΑΙΑΗΑ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10.ΞΑΡΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΚΤΚΛΑΔΕ ( E.K. 11 ) 1. ΚΘΝΛΝ 1.1. ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΚΘΝΛΝ 2. ΑΛΓΟΝ 3. ΛΑΜΝ 3.1. ΦΗΙΥΡΗΝ 3.2. ΛΑΜΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΔΟΚΝΞΝΙΔΥΠ 4.1. ΛΔΥΟΗΝ ΠΟΝ 5. ΞΑΟΝ 5.1. ΞΑΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ

7 5.2. ΛΑΝΠΖΠ 6. ΠΑΛΡΝΟΗΛΖΠ 6.1. ΦΖΟΥΛ 7. ΠΔΟΗΦΝ 8. ΠΗΦΛΝ 9. ΡΖΛΝ 10. ΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 11. ΘΔΑΠ ΑΙΓΑΙΟ ( E.K. 7 ) 1.ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1.1. ΚΡΗΙΖΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΘΑΙΙΝΛΖΠ 3. ΣΗΝ 3.1. ΣΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3.2. ΟΝΓΝΘΑΛΑΘΖ 4. ΙΖΚΛΝ 5. ΠΑΚΝ 5.1. ΠΑΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6. ΘΑΟΙΝΒΑΠΗΝ 7. ΗΘΑΟΗΑΠ ΙΟΝΙΟ ( E.K. 5 ) 1. ΘΔΟΘΟΑΠ 1.1. ΘΑΞΝΓΗΠΡΟΗΝ 1.2. ΑΓΗΝ ΠΞΟΗΓΥΛΝΠ 1.3. ΞΙ.ΠΑΟΝΘΝ 1.4. Ξ. ΘΥΛΠΡΑΛΡΑ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.5. ΑΣΑΟΑΒΖΠ 1.6. Δ. Ν. ΞΑΙΑΗΝΘΑΠΡΟΗΡΠΑΠ 2. ΙΔΘΑΓΝΠ 2.1. ΙΔΘΑΓΝΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2.2. ΛΓΟΗΝ 3. ΗΘΑΘΖΠ 4. ΑΟΓΝΠΡΝΙΗΝ 4.1. ΙΖΜΝΟΗΝ 4.2. ΞΝΟΝ 4.3. ΑΟΓΝΠΡΝΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5. ΕΑΘΛΘΝ 5.1. ΕΑΘΛΘΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΗΠΕΙΡΟ ( E.K 5 ) 1. ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑΠ 1.1. ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.2. ΞΑΟΑΚΘΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΞΟΔΒΔΕΖΠ 2.1. ΞΟΔΒΔΕΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΑΟΡΑΠ 3.1. ΑΟΡΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3.2. ΞΔΟ.ΝΓ. ΑΟΡΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3.3. ΦΗΙΗΞΞΗΑΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΚΔΡΠΝΒΝ 5. ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 5.1. ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ 5.2. ΞΑΛΔΞ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 5.3. ΒΔΙΗΠΠΑΟΗΝ 5.4. ΒΔΙΗΠΠΑΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5.5. ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5.6. ΙΔΥΦ. ΓΥΓΥΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ( E.K. 11 ) 1. ΙΑΟΗΠΖΠ 1.1. ΠΗΓΖΟΝΓΟΝΚΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ 1.2. ΘΞΟΝ 1.3. ΓΗΑΛΛΝΙΖΠ 1.4. ΣΑΟΑΓΖΠ

8 1.5. ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ 1.6. Γ/ΛΠΖ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 1.7. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 1.8. ΙΑΟΗΠΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.9. ΑΓ. ΘΥΛ/ΛΝ ΙΑΟΗΠΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.10 ΞΔΙΑΠΓΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 1.11 ΦΗΙΗΞΞΝΞΝΙΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΔΙΑΠΠΝΛΝΠ 3. ΡΟΛΑΒΝ 3.1. ΡΟΛΑΒΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΦΑΟΠΑΙΥΛ 5. ΡΟΗΘΑΙΥΛ 5.1. ΡΟΗΘΑΙΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5.2. ΑΠΘΙΖΞΗΝ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 6. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ 7. ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 7.1. ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 8. ΑΙΚΟΝ 9. ΒΝΙΝ 9.1. ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΒΝΙΝ 9.2. ΛΔΑΠ ΗΥΛΗΑΠ 9.3. ΑΛΑΟΝ 9.4. PRIVATE BANKING ΒΝΙΝ 9.5. ΒΝΙΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 9.6. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΔΙΔΘΔΟΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΠΘΗΑΘΝ 11. ΠΘΝΞΔΙΝ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ( E.K. 18 ) 1. ΑΓΟΗΛΗΝ 1.1. Δ. Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ 1.2. ΑΓΟΗΛΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΑΚΦΗΙΝΣΗΑΠ 3. ΒΝΛΗΡΠΖΠ 4. ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 5. ΛΑΞΑΘΡΝ 6. ΙΑΚΗΑΠ 6.1. ΝΓΝ ΘΔΟΚΝΞΙΥΛ 6.2. ΙΑΚΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6.3. ΟΖΓΑ ΦΔΟΑΗΝ ΙΑΚΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6.4. ΠΡΙΗΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 7. ΑΡΑΙΑΛΡΖΠ 8. ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 8.1. ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 9. ΑΚΦΗΠΠΖΠ 9.1. ΑΚΦΗΠΠΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΗΡΔΑΠ 11. ΑΟΑΣΥΒΖΠ 12. ΙΔΗΒΑΓΗΑΠ ΙΔΗΒΑΓΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 13. ΘΖΒΥΛ ΘΖΒΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 14. ΠΣΖΚΑΡΑΟΗΝ 15. ΣΑΙΘΗΓΝΠ ΙΔΥΦΝΟΝ ΣΑΦΛΑ 16. ΑΙΗΒΔΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17. ΗΠΡΗΑΗΑΠ ΙΝΡΟΥΛ ΑΗΓΖΤΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 18. ΘΑΟΠΡΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ( E.K. 24 ) 1. ΘΝΟΗΛΘΝ 1.1. ΡΠΑΘΥΛΗΘΑ 1.2. ΘΝΟΗΛΘΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 2. ΑΓΗΥΛ ΘΔΝΓΥΟΥΛ 3. ΙΝΡΟΑΘΗΝ 3.1. ΙΝΡΟΑΘΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΘΗΑΡΝ 5. ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ 5.1. ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ

9 6. ΑΟΓΝΠ 6.1. ΑΟΓΝΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6.2. ΑΠΡΟΝΠ 7. ΛΑΞΙΗΝ 7.1. ΛΑΞΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 7.2. ΘΥΙΔΡΡΖ 8. ΞΝΟΡΝ ΣΔΙΗ 8.1. ΘΟΑΛΗΓΗΝ 9. ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ 9.1. ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΚΔΓΑΙΝΞΝΙΔΥΠ 11. ΠΞΑΟΡΖΠ 12. ΓΘΔΗΝ 13. ΠΘΑΙΑΠ ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΜΟΛΑΩΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 14. ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΞΑΟΑΙΗΑΠ ΝΓΝΠ ΑΟΗΠΡΝΚΔΛΝΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 15. ΚΔΠΠΖΛΖΠ ΚΔΠΠΖΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 16. ΞΙΝ ΞΙΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17. ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ ΦΗΙΗΑΡΟΥΛ 18. ΓΑΟΓΑΙΗΑΛΥΛ 19. ΞΟΓΝ ΖΙΔΗΑΠ ΞΟΓΝ ΖΙΔΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΕΑΣΑΟΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 20. ΑΟΣΑΗΑΠ ΝΙΚΞΗΑΠ 21. ΑΚΑΙΗΑΓΝΠ ΙΔΣΑΗΛΥΛ 22. ΑΗΓΗΝ ΑΗΓΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 23. ΘΑΡΥ ΑΣΑΗΑΠ 24. ΞΑΡΟΥΛ ΘΡΗΟΗΝ ΑΓΗΝ ΑΛΓΟΔΑ Γ/ΛΠΖ ΘΑΡ/ΡΥΛ ΞΔΙ/ΠΝ-Γ.ΔΙΙΑΓΝΠ-ΗΝΛΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΞΔΙ/ΠΝ ΟRIVATE ΒANKING ΞΑΡΟΥΛ ΑΠΡΗΘΑ AKINHTA ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ Δ.Ν.ΞΑΡΟΥΛ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΑΟΝΙΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΤΖΙΑ ΑΙΥΛΗΑ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΘΟΥΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΟΗΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΗΑΠ ΠΝΦΗΑΠ ΞΑΡΟΥΛπρ.ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΓΝΛΑΟΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΔΟΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΞΑΡΟΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΤΑΟΝΦΑΦ ΞΑΡΟΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ( Ε.Κ. 9 ) 1. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΔΥΠ 1.1. ΓΑΙΙΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ 2. ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 2.1. ΠΝΦΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΝΟΔΠΡΗΑΓΑΠ 3.1. ΝΟΔΠΡΗΑΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 4.1. ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5. ΜΑΛΘΖΠ 5.1. Γ. ΠΡΑΟΝ 5.2. ΜΑΛΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5.3. ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΜΑΛΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6. ΞΑΡΟΗΑΟΣΝ ΓΗΝΛΠΗΝ 6.1. ΓΟΑΚΑΠ 7. ΘΑΒΑΙΑΠ 7.1. ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΘΖΞΝ 7.2. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Β.Α. ΔΙΙΑΓΝΠ 7.3. ΘΑΒΑΙΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 8. ΔΙΔΘΔΟΝΞΝΙΔΥΠ 9. ΣΟΠΝΞΝΙΔΥΠ 9.1. ΘΑΠΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ-ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Ε.Κ.24)

10 1. ΘΗΙΘΗΠ 2. ΞΝΙΘΑΠΡΟΝ 2.1. ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 3. ΠΔΟΟΥΛ 3.1. ΓΗΝΛΠΗΝ ΠΝΙΥΚΝ 3.2. ΠΔΟΟΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 4. ΠΗΓΖΟΝΘΑΠΡΟΝ 4.1. ΖΟΑΘΙΔΗΑ ΠΔΟΟΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5. ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 6. ΛΔΥΛ ΚΝΓΑΛΗΥΛ 7. ΞΝΙΓΟΝ 8. ΦΙΥΟΗΛΖΠ 8.1. ΦΙΥΟΗΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 9. ΑΚΛΡΑΗΝ 10. ΘΝΕΑΛΖΠ ΘΝΕΑΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΛΗΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΠΔΟΒΗΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 11. ΡΠΝΡΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 12. ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΝΠ 13. ΠΗΑΡΗΠΡΖΠ 14. ΓΟΔΒΔΛΥΛ ΓΟΔΒΔΛΥΛ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 15. ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΑΟΓΝΠ ΝΟΔΠΡΗΘΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 16. ΓΗΑΛΛΗΡΠΥΛ 17. ΔΓΔΠΠΖΠ ΔΓΔΠΠΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 18. ΑΟΗΓΑΗΑΠ 19. ΠΘΓΟΑΠ 20. ΒΔΟΝΗΑΠ ΞΗΔΟΗΥΛ ΒΔΟΝΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΚΖΡΟΝΞΝΙΔΥΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 21. ΛΑΝΠΖΠ 22. ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ 23. ΞΙΑΡΑΚΥΛΝΠ 24. ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΘΑΠΠΑΛΓΟΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ( Ε.Κ. 33 ) 1. ΑΓΗΑΠ ΠΝΦΗΑΠ 1.1. ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ 2. ΑΛΥ ΡΝΚΞΑΠ 3. ΑΠΞΟΝΒΑΙΡΑΠ 4. ΒΑΠΗΙΗΠΠΖΠ ΝΙΓΑΠ 4.1. ΒΑΠΗΙΗΠΠΖΠ ΝΙΓΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 5. ΒΗ. ΞΔ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 5.1. ΠΗΛΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 6. ΒΕΑΛΡΗΝ 6.1. ΒΝΡΠΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 7. ΔΓΛΑΡΗΑΠ 7.1. Γ/ΛΠΔΗΠ ΓΗΝΗΘΖΠΔΥΠ 7.2. ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 8. ΔΞΡΑΙΝΦΝ 9. ΔΝΠΚΝ 9.1. ΔΝΠΚΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 10. ΘΔΟΚΖΠ ΘΔΟΚΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ FLORIDA 12. ΗΥΛΝΠ ΓΟΑΓΝΚΖ ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΓΟΑΓΝΚΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 13. ΗΥΛΗΑΠ 14. ΘΑΙΑΚΑΟΗΑΠ 15. ΘΑΙΝΣΥΟΗΝ 16. ΘΑΡΥ ΡΝΚΞΑΠ ΡΝΚΞΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 17. ΘΝΚΛΖΛΥΛ ΡΑΚΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 18. ΚΖΡΟΝΞΝΙΔΥΠ ΑΠΡΗΘΑ ΑΘΗΛΖΡΑ 19. ΚΝΛΑΠΡΖΟΗΝ ΡΑΚΔΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΗΗΗ Γ/ΛΠΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ

11 19.3. ΚΔΛΔΚΔΛΖΠ 20. Λ. ΞΙΑΠΡΖΟΑ ΣΑΟΗΙΑΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 21. ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΠΘΔΥΛ ΞΔΘΥΛ ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 22. ΛΔΑΠ ΞΝΙΗΡΔΗΑΠ ΔΝΠΚΝ EΘΑΟΞΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΝΓΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 23. ΛΔΝ ΘΝΟΓΔΙΗΝ ΘΝΟΓΔΙΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 24. ΞΑΛΝΟΑΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΑΠ 25. ΞΑΙΝ ΚΔΙΑ ΑΓΓΔΙΑΘΖ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΝ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 26. ΞΔΟΑΗΑΠ ΛΔΑΠ ΚΖΣΑΛΗΥΛΑΠ 27. ΠΝΦΝΙΖ ΛΔΑ ΘΟΖΛΖΠ 28. ΠΡΑΟΝΞΝΙΔΥΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ 29. ΡΟΗΑΛΓΟΗΑΠ ΞΑΞΑΦΖ 30. ΡΠΗΚΗΠΘΖ PRIVATE BANKING 31. ΣΑΟΗΙΑΝ ΛΔΑΠ ΔΓΛΑΡΗΑΠ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 32. ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ ΙΑΓΘΑΓΑ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ 33. ΑΛΑΙΖΤΔΥΠ ΛΡΔΞΥ πρ. ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πύμθωνα με ηην σπ αριθμ. Φ.3/609/60745/Ξ/28-5-2010 (Φ.Δ.Θ. 804/Β/9-6-2010) Απόθαζη ηης θσποσργού Ξαιδείας, Γιά Βίοσ Κάθηζης και Θρηζκεσμάηων, ορίζονηαι ηα 800 Νλοήμερα Γημοηικά Πτολεία ζηα οποία θα εθαρμοζηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 10/3/2009 Πανελλήνια Κατανομή Δθελοντών Πυροσβεστών 2009 Πσνάδελθοι, ζας παραθέηοσμε ηην αναλσηική δύναμη ηων ενεργών Δθελονηών Ξσροζβεζηών ζε όλη ηην Δλλάδα όπως μας ηην απέζηειλε ηο Α.Ξ.Π. (20/02/2009)

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΣΟΜΔΑ ΕΖΜΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΡ.ΠΡΩΣ.78640/21-5-2010 ΑΘΖΝΑ, 21/5/2010 ΠΡΟ:ΣΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΛΟΗΠΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ,ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΔΗ,ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΡΝΚΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ ΕΩΖΠ & ΓΔΗΑΠ Ξξνο: Ριρ Δπιθευπήζειρ και ηιρ Ιοιπέρ Κονάδερ Ξαπαγυγήρ Ριρ Ξεπιθεπειακέρ ποδιεςθύνζειρ Ρα ποκαηαζηήμαηα, ηοςρ Ξεπιθεπειακούρ Ρομείρ Αζήλα, 20 Ηαλνπαξίνπ 2010 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 461/01-11- Α/Α Πρακτικού: 15 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 08/11/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α Θενηρικά Γραθεία: Ηπποκράηοσς 203 και Φαναριωηών, Αθήνα 11472 Ρηλ/Fax: 210-6427794, www.lionsclubs117.gr Θσβερνήηης ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΞΡΗΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ 21 ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ Α.Δ.Η. (με αλυαβητική σειρψ) ΑΓΟΝΛΝΚΥΛ & ΡΝΞΝΓΟΑΦΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΟΑΘΖΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Aπό ηον «Άηλανηα ηων Γεωλογικών Μνημείων ηου Αιγαίου». Έκδοζη: Υπουργείο Αιγαίου, 2002 - ISBN: 960-7859-41-3) ΑΓΗΝ ΝΟΝΠ (Οήγκα λνηίνπ αθξσηεξίνπ - Ρεθηνληθό

Διαβάστε περισσότερα

A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ΙΔΙΩΣΙΚΟ

A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ΙΔΙΩΣΙΚΟ 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 16 17 18 19 Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 6 7 8 9 11 12 13 1 15 ΝΟΜΟ ΣΑΥ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛ. /FAX ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * ΕΚΣΑΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΕΚΣΑΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1)

1.   2.  3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1) ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1. ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «COCA-COLA 3Δ ΔΛΛΑΓΟ Α.Β.Δ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «COCA-COLA ΣΡΙΑ ΔΦΙΛΟΝ (3Δ)» («Γηνξγαλψηξηα»), πνπ ζα γίλεη ζηα θαηαζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 1 Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Από ην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλώλεηαη όηη θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηξία (3) λέα Σκήκαηα Παλεπηζηεκίωλ θαη δεθαηξία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001 ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ 1. ΞΟΝΠΩΞΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ: Δπίζεην: Όλνκα: Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γέλλεζεο: Δζληθόηεηα: Γηεύζπλζε (ηει//fax/e-mail): KANETAKH ΕΥΖ 07.07.1971 Αζήλα, Διιάδα ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΣΑΟΝΠ 67 ΘΝΙΥΛΑΘΗ 115

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Οικονοµικό Έτος 2015 Αποκ/νης ιοίκησης ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ - Ιοσν 00 ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ 000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΑΝΓΡΩΝ (0) /6/00 Απογ. ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 6 7 8 9 0 879 ΓΗΑΛΛΗΥΡΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ 980 ΝΠΦΞ ΑΛΓΟ 869 ΞΔΡΟΝΞΝΙΝΠ ΞΔΡΟΝΠ 98 ΔΝΦΞΦ ΑΛΓΟ 0766 ΞΑΛΡΔΙΑΛΡΥΛΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο77Λ7-ΩΚ1. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 2012.

ΑΔΑ: 45Ο77Λ7-ΩΚ1. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία εριφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 5-7 Ταχ.κωδ. :7 43 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. Eλεκέρφζε από ηολ θ.γήκαρτο θαη ηοσς θ.θ. Αληηδεκάρτοσς, Δληεηαικέλοσς Πσκβούιοσς θαη Γεκοηηθούς Πσκβούιοσς.

Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. Eλεκέρφζε από ηολ θ.γήκαρτο θαη ηοσς θ.θ. Αληηδεκάρτοσς, Δληεηαικέλοσς Πσκβούιοσς θαη Γεκοηηθούς Πσκβούιοσς. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οφδνο 15/5/2015 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/41842/2015 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 15 Υεβρουαρίου 2011 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ. Πρωτ.: 1254 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 107 ) 1. Ε.Κ. ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 40)

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 107 ) 1. Ε.Κ. ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 40) ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 107 ) 1. Ε.Κ. ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 40) 1.1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1.2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΕΝΤΕT) 1.3. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1.4. Δ/ΝΣΗ CAPITAL MANAG. & ΤΡΑΠΕΖ. ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 1.5. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149 ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960 Φαξ: 210 8012 149 Ώρεσ επικοινωνίασ: 09:00-14:00, 18:00-20:00 Πνομα επικοινωνίασ: κ. Βάνα Θεοδωρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 27-213» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 211 CCI: 27CB163PO58 ΗΝΛΗΝΠ 212 1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ Γηα ηνλ θαζνξηζκό πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζην Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.). ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην.

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι 13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι Αγωνιζηικήρ Ξεπιόδος 2010 Γιοπγάνωζη : ΝΠΔΘΘ 19-10-2010 Απ.Ξπωη.: 144 ΞΟΝΠ: ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ Α.Κ.Δ.Α. ΑΛΑΠΑμεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΪΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΩΟΗΝ ΘΗΛΖΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr Παρακάηω παρο σζ ιάζο νηαι ο ι ζτολές και ηα ημή μαηα ζ ηα οπο ία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 1η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το 2007, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΞΔΟΗΝ ΠΗΑΠ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΥΛ (Τ..-ΓΖ.ΞΔ.Δ.Θ.)»,

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΞΔΟΗΝ ΠΗΑΠ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΥΛ (Τ..-ΓΖ.ΞΔ.Δ.Θ.)», ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝY γηα ην Έξγν «ΤΖΦΗΑΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΥΛ (Τ..-ΓΖ.ΞΔ.Δ.Θ.)», κε θσδηθφ MIS 296363 ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ Δ.Ξ. «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD 1.4 TB 105hp 1368 Progression Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΝΓΖΓΝ & ΠΛΝΓΖΓΝ MULTISTAGE ΓΗΞΙΝΗ ΞΟΝΔΛΡΑΡΖΟΔΠ ΔΚΞΟΝΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ ΞΗΠΥ ΦΥΡA LED & ΔΚΞΟΝΠ ΦΥΡΑ ΖΚΔΟΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑ ΚΔ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ D.N.A.

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΜΑΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - -

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - - - - 1 - - ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΗΜΖ ΠΑΚΔΣΟΤ ΠΑΚΔΣΑ / ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΗΜΖ ΚΗΒΩΣΗΟΤ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 713 818 1582 1061 13008 932 805 930 957 1583 933 934 938/CELESTE 938/ROSA 938/PESCA 938/GIALLO 938/VERDE 504

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τα10+2 Πανεπιστήμιαμέχριτο1973 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΕΥΘΗΑΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΔΟ ΣΡΟΦΙΜΟΤ ΕΙΔΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΤ ΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.II: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΚΕΦ. Β.2 & Α.1.4.2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.II: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΚΕΦ. Β.2 & Α.1.4.2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.II: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΚΕΦ. Β.2 & Α.1.4.2) - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΑ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΧΣ & ΑΑ για τις ΑΠΕ - 308 - (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : 4.363 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡ ΟΓΡ ΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE Πειραιάς, 12/03/2015 ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/01/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Οκτώβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

10% ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

10% ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 10% ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 31/07/2009 Α.Π. : 154.682/ΨΣ15729-Α2. Προς: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 8, T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 31/07/2009 Α.Π. : 154.682/ΨΣ15729-Α2. Προς: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 8, T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι:

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι: Στόχος Βασικός στόχος: η συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση της παρούσας κατάστασης υιοθέτησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στις διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Επιμέρους στόχοι: διερευνώνται:

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» 1. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας 2009

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» 1. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας 2009 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» Για 7 η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των «Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ Γεώργιος Ουζούνης», κατά την οποία απονεμήθηκαν 16

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικές αποδοχές ανά μισθωτό

Πραγματικές αποδοχές ανά μισθωτό Κεφάλαιο 6 Οι αμοιβές των στελεχών 1. Τα βασικά στατιστικά δεδομένα για τους μισθούς στον επιχειρηματικό τομέα της ελληνικής οικονομίας Από μακροχρόνια άποψη, οι πραγματικές αποδοχές στον επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ

ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΒΑΠΗΙΖΠ ΡΠΝΡΠΝΠ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΝΠ-ΦΚΑΡΗΝΙΝΓΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ «Ν ΘΑΘΔΛΑΠ ΔΣΔΗ ΡΝ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΛΑ ΔΞΗΕΖΡΔΗ ΘΑΗ ΛΑ ΑΞΝΙΑΚΒΑΛΔΗ ΑΠΙΝ ΠΔ ΑΙΙΔΠ ΣΥΟΔΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

1ος Όμιλος 1η Αγωνιστική

1ος Όμιλος 1η Αγωνιστική 1ος Όμιλος 1 1 1 1 2ος Όμιλος 3ος Όμιλος 4ος Όμιλος 5ος Όμιλος ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010 ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Η. ΒΑΠΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΗΗ. ΒΑΠΗΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ & ΠΡΑΠΔΗΠ ΡΥΛ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΗΗ. ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14 η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση για την Απασχολούμενη Γυναίκα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης & στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Ένωση για την Απασχολούμενη Γυναίκα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης & στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Ένωση για την Απασχολούμενη Γυναίκα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης & στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Αθήνα, 27.11.2014 Αρ. Πρωτ. 23/2014 Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας στα Πλαίσια των Πράξεων «Ένωση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΕΥΛΥΛ ΑΛΑΠΣΔΠΖΠ ΠΔ ΓΔΥΟΓΗΘΔΠ ΔΘΡΑΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα Γειηίν Ρύπνπ Από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ππελζπκίδεηαη όηη νη εμεηάζεηο ησλ εηδηθώλ καζεκάησλ γηα ηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ (ΓΔΛ- ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS

UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014 Δελτίο Τύπου Συνοπτικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2014». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2014». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΟΛ. 1289 (ΦΕΚ 3369/ Β /31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το μόνο λοιπόν που χρειάζεστε για να σας βρουν, είναι να έχετε ένα ισχυρό ηλεκτρονικό στίγμα. Το δικό σας ηλεκτρονικό στίγμα πόσο ισχυρό είναι;

Το μόνο λοιπόν που χρειάζεστε για να σας βρουν, είναι να έχετε ένα ισχυρό ηλεκτρονικό στίγμα. Το δικό σας ηλεκτρονικό στίγμα πόσο ισχυρό είναι; Στην εποχή που ζούμε σχεδόν όλες οι μορφές αναζήτησης γίνονται μέσω του διαδικτύου. Το μόνο λοιπόν που χρειάζεστε για να σας βρουν, είναι να έχετε ένα ισχυρό ηλεκτρονικό στίγμα. Το δικό σας ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.)

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Taste & Tourism School ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑ ΡΝΟΗΠΚΝΠ Πχληνκα Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηψλ Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Εκπαίδεςζη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα «Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Taste & Tourism School

Taste & Tourism School Taste & Tourism School ΚΑΓΔΗΟΗΘΖ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΗΘΖ ΑΟΡΝΞΝΗΦΑ Πχληνκα Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηψλ Ιεπηέξεο ΙΑΕΑΟΝ, top Chef Γελλεκέλνο ζηνλ Ξεηξαηά ην 1952 απφ παηέξα θαξαβνκάγεηξα, δελ ζθέθηεθε πνηέ λα αθνινπζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/07/2010 Α.Π. : 152.536/ΨΣ4620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/07/2010 Α.Π. : 152.536/ΨΣ4620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα