Braunwald s Heart Disease 9 th ed. 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Braunwald s Heart Disease 9 th ed. 2011"

Transcript

1 ΚΑΡΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ Κατσιάνης Αντώνιος Καρδιολογική Κλινική Γ.Π.Ν.Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»

2 Ορισός καρδιογενούς καταπληξίας ( shock ) Ιστική υποάρδευση λόγω ανεπάρκειας της καρδιάς ως αντλίας παρά την αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου και την αντιετώπιση σοβαρών αρρυθιών. Υποαιάτωση οργάνων και πνευονική συφόρηση εγκαθίστανται ταχέως. Eur Heart J 2008; 29: 2388 : 442

3 Kαρδιογενής καταπληξία Αιοδυναικές παράετροι : Κλινικά ευρήατα: ΣΑΠ < 90 mm Hg για >30 min. CI < 2,2 L/ min/ m2 PCWP > 18 mm Hg Curr Probl Cardiol, August 2009 Ψυχρό και υγρό δέρα 5ικτυωτή πελίωση Ταχύπνοια Υπόταση Ταχυσφυγία Αλλαγή επιπέδου συνείδησης Μικρή πίεση παλού Υγροί ρόγχοι Φυσήατα Ολιγοανουρία(<0,5 ml/kg/h)

4 Επιδηιολογικά δεδοένα καρδιογενούς καταπληξίας Αναπτύσσεται στο ~ 10 % των ασθενών που νοσηλεύονται για ΟΕΜ. Η θνητότητα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι %. Λίγοι όνο αναπτύσσουν καρδιογενή καταπληξία άεσα ετά το ΟΕΜ. Σε ~ 50 % των περιπτώσεων καρδιογενούς καταπληξίας ετά ΟΕΜ, αυτή επέρχεται το 1 ο 24 ωρο. Braunwald s Heart Disease 9 th ed. 2011

5 Συνήθη αίτια καρδιογενούς καταπληξίας ΟΕΜ και επιπλοκές Μυοκαρδίτιδα Aρρυθίες Μυοκαρδιοπάθειες Βαλβιδοπάθειες Μετά καρδιοχειρουργική επέβαση Cardiogenic shock. Crit Care Med 2008; 36: S66 : 74

6 Αίτια καρδιογενούς καταπληξίας ετά Ο.Ε.Μ. εονωένη δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια 3,4 % επιπωατισός / ρήξη 1,7 % Άλλα αίτια 7,5 % εσοκοιλιακή επικοινωνία 4,6 % οξεία σοβαρή ανεπάρκεια ιτροειδούς 8,3 % Shock Registry Hochman, JACC 36 : 1063, 2000 προεξάρχουσα αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια 74,5 %

7 Παθοφυσιολογία καρδιογενούς καταπληξίας Συχνά από ισχαιία, έκπτωση αρ. καρδιακής λειτουργίας. Απώλεια 40% υοκαρδιακού ιστού Μειωένος όγκος παλού. ( Αντανακλαστική ταχυκαρδία. ( Επιδείνωση ισχαιίας και νέκρωσης. κλινική εφάνιση καταπληξίας. Μείωση καρδιακής παροχής = υποξία, γαλακτική οξέωση.

8 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΑΡΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΑΡΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΜΟΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΟΓΕΝΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ Critical Care and Resuscitation 2000 ; 2 : 55 65

9 Θεραπεία καρδιογενούς καταπληξίας Χορήγηση υγρών ( ώσεις ml N/S 0,9% εντός min *έχρι η ΑΠ να γίνει φυσιολογική ή να υπάρξουν περιορισ*οί από την ΚΦΠ ή άλλοι Βελτίωση της λειτουργικότητας της καρδιάς ως αντλίας *ε ινότροπα φάρ*ακα Χορήγηση οξυγόνου έτσι ώστε Sat% O2 O : Βελτιστοποίηση της *ικροκυκλοφορίας και άρα της άρδευσης των ιστών

10 Στόχοι της θεραπείας ριαία παραγωγή ούρων > 0,5 ml / kg ΒΣ ΚΦΠ : 8 12 mm Hg MAΠ : mm Hg Sat% O2 κεντρικού φλεβικού αί6ατος > 70 Tintinalli. Emergency Medicine. 6 th edition

11 Ινότροπα και αγγειοσυσπαστικά στην καρδιογενή καταπληξία Noραδρεναλίνη (0,5 30 g/ min), αν ΣΑΠ < 70 mm Hg Nτοπα ίνη ( 5 15 g/ kg/ min ), αν ΣΑΠ mm Hg Προσθήκη δοβουτα ίνης (2 20 g/ kg/ min) όλις ΣΑΠ >90 ACC / AHA guidelines

12 Σύγκριση αγγειοσυσπαστικών σε καρδιογενή καταπληξία Η ιδανική στρατηγική αιοδυναικής υποστήριξης ε αγγειοσυσπαστικά φάρακα δεν έχει διευκρινιστεί. Ντοπαίνη έναντι νορ αδρεναλίνης!εν υπήρχε συνολική διαφορά στη θνητότητα Στις 30 ηέρες η χορήγηση ντοπαίνης συνδυάστηκε ε υψηλότερη θνητότητα Μεγαλύτερα ποσοστά ανεπιθύητων ενεργειών στην οάδα που έλαβαν ντοπαίνη De Backer N Engl J Med 2010;362(9):779 89

13 Άλλα ινότροπα στην καρδιογενή καταπληξία Αδρεναλίνη ( και αγγειοσυσπαστική δράση ). H λεβοσιεντάνη ( ευαισθητοποιητής ασβεστίου ) πιθανή θεραπευτική επιλογή, αντί της δοβουταίνης, ως ινότροπη υποστήριξη. Νεότερα ινότροπα : ισταροξίη, ενεργοποιητές της καρδιακής υοσίνης. Curr Op Crit Care October 2010

14 Η αδρεναλίνη στην καρδιογενή καταπληξία Αδρεναλίνη έναντι νοραδρεναλίνης + δοβουταίνης Η αδρεναλίνη υστερεί γιατί προκαλεί γαλακτική οξέωση, αρρυθίες, ανεπαρκή αιάτωση γαστρικού βλενογόννου Levy B Crit Care Med 2010

15 Η ηχανική υποβοήθηση της αναπνοής στο καρδιογενές σοκ Η διασωλήνωση και χρήση ηχανικού αερισού οδηγεί σε είωση του προφόρτιου και πτώση της Α.Π. Ο η επεβατικός ηχανικός αερισός πορεί να χρησιοποιηθεί ε προσοχή για 30 min / h, ε τιές PEEP 5 10 cm Η2Ο, αναλόγως του κλινικού αποτελέσατος και ε τιές FiO2 > 0,40. European Journal of Heart Failure 2008 : 10 ; 933 E 989

16 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΟΑΟΡΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΙΘΗΣΗΣ ( IABP ) LVAD ( ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ) Τandem Heart plvad Impella

17 ΕΝΟΑΟΡΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΙΘΗΣΗΣ

18 ΕΝΟΑΟΡΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΙΘΗΣΗΣ ΕΠΙΡΑΣΕΙΣ ΕΝΟΑΟΡΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Αύξηση MAP Μείωση εταφόρτιου Μείωση πιέσεων αριστερής κοιλίας ( τελοσυστολικής + τελοδιαστολικής ) Μείωση έργου αριστερής κοιλίας Αύξηση διαστολικής πίεσης αορτής Αύξηση κλάσατος εξώθησης Αύξηση καρδιακής παροχής Aύξηση στεφανιαίας ροής

19 Σύγκριση αποτελεσατικότητας θεραπειών σε καρδιογενή καταπληξία ετά οξύ έφραγα υοκαρδίου Μετανάλυση ασθενών Σε 7268 έγινε τοποθέτηση IABP Inhospital Mortality (%) Thrombolysis only Thrombolysis + IABP Primary PCI only Primary PCI + IABP Barron et al ( AHJ 2001 ; 141 : )

20 Aποτελεσατικότητα συνδυασού PCI + IABP σε καρδιογενή καταπληξία ετά ΟΕΜ αναλόγως της στιγής τοποθέτησης της IABP 40% IABP pre (n=62) IABP post/none (n=57) 35% 35% 35% Event rate (%) 30% 25% 20% 15% 10% 30% 15% 15% 13% 5% 0% CPR VF/VT arrest Any event Η τοποθέτηση IABP σε καρδιογενές σοκ πριν την PCI ειώνει σηαντικά τη νοσοκοειακή θνητότητα σε σχέση ε την τοποθέτηση ετά την PCI. M Abdel Wahab et al. Am J Cardiol 2010 ; 105 : 967 D971

21 ΕΝΟΑΟΡΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΙΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΙΟΓΕΝΕΣ ΣΟΚ Είναι σύσταση κατηγορίας Ι των ACC / AHA. Αυξάνει τη νοσοκο(ειακή και τη 10ετή επιβίωση. Μειώνει τη νοσοκο(ειακή επίπτωση (είζονων καρδιαγγειακών συ(βα(άτων. ιευκολύνει τη διακο(ιδή ασθενών σε αι(οδυνα(ικά κέντρα. J M et al. Am J Cardiol 2009 ; 104 : S R Dixon JACC 2009 ; 2 : 91 6 Μελέτη IABP SHOCK II : Ιούνιος 2009 έως Ιούνιος 2012 Αποτελέσ(ατα ανα(ένονται τον Αύγουστο 2012 Σύγκριση IABP + PCI + φαρ(/κής αγωγής vs PCI + φαρ(/κής αγωγής σε πολυκεντρική τυχαιοποιη(ένη (ελέτη ( Παν/(ιο του Leipzig ) σε CS που επιπλέκει AMI

22 Tandem Heart plvad Αρ. κόλπος προς ηριαία αρτηρία LVAD Bελτίωση αιοδυναικών παραέτρων. Αύξηση επιπλοκών : αιορραγία, σήψη, ισχαιία κάτω άκρων Xωρίς βελτίωση της θνητότητας σε σχέση ε την ενδοαορτική αντλία. Kar B JACC 2010

23 Ιmpella Blood Inlet Blood Outlet Motor Pressure Lumen Σχετικά απλή στη χρήση της ISAR SHOCK : IABP vs Impella Μεγαλύτερη αύξηση του CI και της ΜΑP σε σχέση 6ε την IABP. Λιγότερες επιπλοκές από την IABP. Xωρίς διαφορά στη θνητότητα σε σύγκριση 6ε την IABP. Seyfarth M, Sibbing D, Bauer I, et al. J Am Coll Cardiol 2008 ; 52 :

24 Αντιετώπιση καρδιογενούς καταπληξίας λόγω Ο.Ε.Μ. Επείγουσα στεφανιογραφία και επαναγγείωση: κατά προτίηση PCI. $ Σε όλους τους ασθενείς < 75 ετών. $ Σε επιλεγένους ασθενείς > 75 ετών. Επείγον ( on$table ) U/S καρδιάς για αποκλεισό ηχανικών επιπλοκών. Σταθεροποίηση ασθενούς στο αιοδυναικό εργαστήριο πριν την PCI. $ IABP. $ Αγγειοσυσπαστικά, αν κριθεί αναγκαίο ( νοραδρεναλίνη, ντοπαίνη ). $ Παρουσία αναισθησιολόγου. Ενηέρωση καρδιοχειρουργού σε περίπτωση ηχανικών επιπλοκών. Αγγειοπλαστική της ένοχης αρτηρίας. Και άλλων, αν η καταπληξία επιένει. LVAD, αν η καταπληξία επιένει ε IABP + PCI.

25 O ρόλος της ικροκυκλοφορίας Το ΟΕΜ πορεί να κινητοποιήσει το SIRS ε απελευθέρωση διαεσολαβητών της φλεγονής, νευροορονών και αλλαγές στη ικροκυκλοφορίας που οδηγούν σε ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων ( MODS ), έσω απρόσφορης αγγειοδιαστολής σε επίπεδο ικροκυκλοφορίας. Σηαντικό ρόλο σε αυτή την απρόσφορη αγγειοδιαστολή έχει η εγάλη παραγωγή ΝΟ από τη συνθετάση του ΝΟ ( ΝΟS ). Τιλαργινίνη : η εκλεκτικός αναστολέας της NOS. ( η καλά αποτελέσατα TRIUMPH ) Νέες τεχνικές παρακολούθησης των επιδράσεων της θεραπείας του καρδιογενούς σοκ σε επίπεδο ικροκυκλοφορίας. Circulation 2008 ; 117 :

26 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η θνητότητα του καρδιογενούς σοκ παραένει υψηλή. Η φαρακευτική θεραπεία του Κ.Σ. δεν έχει αλλάξει δραατικά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι τυχαιοποιηένες ελέτες για νέους φαρακευτικούς παράγοντες δεν οδήγησαν σε σαφή συπεράσατα. Η πρώιη αγγειοπλαστική έχει βελτιώσει σηαντικά την πρόγνωση. Η ευεργετική επίδραση της IABP είναι γενικώς αποδεκτή. Οι LVAD έχουν δώσει υποσχόενα αποτελέσατα από ελέτες σε επιλεγένους ασθενείς.

27 ΕΥΧΑΡΙΣΤ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Γενικά Το οξύ πνευμονικό οίδημα συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή και αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Νίνα Μαγκίνα ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας Ερωτήµατα Γιατί µη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός (ΜΕΜΑ); Σε ποιούς ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Διουρητικά (Πίνακας 21)

Διουρητικά (Πίνακας 21) Διουρητικά (Πίνακας 21) Τα διουρητικά συνιστώνται σε ασθενείς µε ΚΑ και κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα συµφόρησης. Κλάση Ι, επίπεδο απόδειξης Β Κύρια σηµεία Τα διουρητικά ανακουφίζουν από τα συµπτώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή ανεπάρκεια. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Καρδιακή ανεπάρκεια. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Καρδιακή ανεπάρκεια Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Ορισμός ΚΑ A condition in which the heart fails to discharge its contents adequately Thomas Lewis, 1933 A state in which the

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κανελλόπουλος Έφη Ευωδιά Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΑΙΑ Ιατρικό Αθηνών

Ηλίας Κανελλόπουλος Έφη Ευωδιά Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΑΙΑ Ιατρικό Αθηνών Ηλίας Κανελλόπουλος Έφη Ευωδιά Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΑΙΑ Ιατρικό Αθηνών Στόχοι παρουσίασης Ποια είναι τα επείγοντα στην αίθουσα τοκετών? Κλήση Αναισθησιολόγου και πότε?? Η Μαία & τα επείγοντα στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 135 Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΦΡΙΞΟΣ ΤΑΧΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φυσιολογία του οργανισμού διατηρείται από μια σύνθετη ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου Άρθρα 385 408 390 412 H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων Ιωάννης Αποστολάκης Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171 Εγκαυματική Ν όσος, ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ Επιδημιολογία Παρά τη σημαντική πρόοδο στην πρόληψη και αντιμετώπιση, τα εγκαύματα αποτελούν τον βαρύτερο τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας EKΔOTEΣ: Γεώργιος N. Θεοδωράκης Γενοβέφα Κολοβού YΠEYΘYNΟΣ TEYXOYΣ: Eυστάθιος Κ. Ηλιοδρομίτης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ίνα Καπάτου ΓPAMMATEIA: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Αναιμία & καρδιαγγειακός κίνδυνος. Γεωργία Δ. Καϊάφα Λέκτορας Αιματολογίας Α.Π.Θ. Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Αναιμία & καρδιαγγειακός κίνδυνος. Γεωργία Δ. Καϊάφα Λέκτορας Αιματολογίας Α.Π.Θ. Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Αναιμία & καρδιαγγειακός κίνδυνος Γεωργία Δ. Καϊάφα Λέκτορας Αιματολογίας Α.Π.Θ. Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Frequency Ορισμός Αναιμίας κατά WHO 3000 2500 2000 1500 Women:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ Aspirin Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor Συνοπτική απεικόνιση δράσης αντιαιμοπεταλιακων Tousoulis et al.

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα ογκολογικά προβλήματα

Επείγοντα ογκολογικά προβλήματα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Επείγοντα ογκολογικά προβλήματα Αγαπίου Κ. Μαρία 1, Γεωργιάδη Θ. Ελπίδα 2 1. Νοσηλεύτρια T.E. ΜSc(c), Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 2. Νοσηλεύτρια T.E. ΜSc, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση πνιγμού. Ανασκόπηση. Εισαγωγή. Ελευθερία Χαϊνη Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

Αντιμετώπιση πνιγμού. Ανασκόπηση. Εισαγωγή. Ελευθερία Χαϊνη Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας 39 Ανασκόπηση Αντιμετώπιση πνιγμού Ελευθερία Χαϊνη Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Περίληψη: Ο πνιγμός αποτελεί διεθνώς την πέμπτη συχνότερη αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Σήψη και Σηπτικό Shock

Σήψη και Σηπτικό Shock ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 85 Σήψη και Σηπτικό Shock ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΑΓΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το know sepsis is to know critical care medicine ]erry ]. Zίmmerman, 1995 Η αναγνώριση και διεξοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 15 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Πέτρου Α* MD, PhD, Χριστοφορίδης Σ # PhD ABSTRACT Pathophysiology of hypoxia during apnoea. A short review Petrou A, Christoforidis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Παναγιώτης Κόκκορης Ενδοκρινολόγος- ιαβητολόγος Επιµελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Η παχυσαρκία είναι µια πολύ συνηθισµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. NewsLetter Επιθεώρηση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) TEYXΟΣ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ταυτότητα - Περιεχόμενα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

New oral anticoagulant drugs and their role in acute coronary syndromes

New oral anticoagulant drugs and their role in acute coronary syndromes Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):92 105 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):92 105 Τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα και ο ρόλος τους στα οξέα στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο)

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 17 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Γεώργιος Tσιβγούλης, Αθηνά Μήτσογλου, Μαρία Φλαμουρίδου, Σουλτάνα Τσακαλδήμη, Παύλος Νταλός, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηρίαση από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα

Δηλητηρίαση από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα Άρθρο Σύνταξης Δηλητηρίαση από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα Νικόλαος Χαβούζης, 1 Ιωάννης Πνευματικός 2 1 Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος/Εντατικολόγος, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα