ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα"

Transcript

1 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε. Μοσχοπούλου 1,2, Ι. Μπούνος 1, Θ. Ιωαννίδης 1, Γ. Βογιατζής 1 1 ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα 2 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων νοσοκομειακών μη-υφασμένων προϊόντων μιας χρήσης αποτελεί το βασικό στόχο του έργου, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται η παρούσα εργασία. Στο συγκεκριμένο έργο, οι προσπάθειες εστιάζονται στην ανάπτυξη πολυλειτουργικών πολυολεφινικών προϊόντων με ιδιότητες αναπνευσιμότητας συνδυαζόμενες με ταυτόχρονη θωράκιση από λοιμογόνους οργανισμούς και αντιμικροβιακή δραστικότητα, καθώς και επαρκείς ιδιότητες απώθησης υγρασίας, αλκοόλης και αίματος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διαφοροποίηση της πορώδους δομής φιλμ πολυολεφινών με την ενσωμάτωση CaCO 3, το οποίο έχει παραχθεί μέσω της θερμικής διάσπασης οργανικών αλάτων του ασβεστίου, όπως το γλουκονικό ασβέστιο. Αρχικά μελετήθηκε η δομή των παραγόμενων υλικών από τη διάσπαση των οργανικών αλάτων σε θερμοκρασίες o C υπό αδρανή ή οξειδωτική ατμόσφαιρα με περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM), φασματοσκοπία Raman, ποροσιμετρία υδραργύρου και ποροσιμετρία αζώτου (BET). Ακολούθως, εξετάσθηκε η ενσωμάτωση του CaCO 3, προερχόμενου από οργανικά άλατα ασβεστίου, στο πολυποπροπυλένιο (PP) με σκοπό την τροποποίηση της πορώδους δομής της τελικής πολυμερικής μεμβράνης. Οι ιδιότητες αναπνευσιμότητας των μεμβρανών αξιολογήθηκαν με μετρήσεις διαπέρασης υδρατμών σε εργαστηριακή διάταξη ελεγχόμενης υγρασίας σύμφωνα με τη μέθοδο «υγρού δοχείου» (wet cup method). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη πολυολεφινών με ιδιότητες αναπνευσιμότητας εμφανίζει ενδιαφέρον για εφαρμογές που αναφέρονται σε επαφή του προϊόντος με το ανθρώπινο σώμα. Ως αναπνευσιμότητα ορίζεται η ικανότητα διαπέρασης υδρατμών μέσω ενός πολυμερικού στρώματος με ταυτόχρονη παρεμπόδιση της διείσδυσης του νερού. [1] Η ενσωμάτωση ανόργανων υλικών πλήρωσης (fillers) σε πολυμερή, και ειδικότερα σε πολυολεφίνες, βελτιώνει διάφορα λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως η αύξηση της ακαμψίας ή η βελτίωση της σταθερότητας των διαστάσεων του πολυμερούς. [2] Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η ενσωμάτωση CaCO 3 στο πολυπροπυλένιο (PP) στην οποία οφείλεται η μείωση του ερπυσμού σε υψηλές θερμοκρασίες και παράλληλα η αυξημένη αντοχή στην κρούση. [3] Πέρα από τη βελτίωση στις μηχανικές ιδιότητες του πολυμερούς που προσδίδει η ενσωμάτωση του filler, οι προσπάθειες εστιάζονται και στη διαφοροποίηση της πορώδους δομής με σκοπό την επίτευξη αναπνευσιμότητας. [4] Η χημική σύσταση και άλλες ιδιότητες του filler, όπως είναι το σχήμα, το μέγεθος και η ειδική επιφάνειά του, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στην ενσωμάτωσή του στο πολυμερές, όσο και στην ανάπτυξη του πορώδους. [5] Σημαντικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας αφορά στη σύνθεση και το χαρακτηρισμό κατάλληλων fillers, τα οποία προκύπτουν από τη θερμική διάσπαση οργανικών αλάτων του ασβεστίου και, ειδικότερα, του

2 μονοένυδρου γλουκονικού ασβεστίου. Η διάσπαση αυτή οδηγεί στη σύνθεση ανθρακικού ασβεστίου σε μορφή ανοικτού αφρού, ο σχηματισμός του οποίου οφείλεται στη δημιουργία μεγάλης ποσότητας αερίων από την οξείδωση του οργανικού τμήματος κατά τη θέρμανση του υλικού υπό οξειδωτική ή αδρανή ατμόσφαιρα. [6] ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχικά πραγματοποιήθηκε θερμική κατεργασία του γλουκονικού ασβεστίου (Calcium D- gluconate monohydrate, CDGM) στους 400 o C με τη χρήση πιστολιού θερμού αέρα. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1, το υλικό εμφάνισε σημαντική διόγκωση εξαιτίας της δημιουργίας μεγάλης ποσότητας αερίων από την διάσπαση/οξείδωση του οργανικού τμήματος του CDGM. Το υλικό που παραλήφθηκε ονομάστηκε και αποτέλεσε την πρόδρομη ένωση που στη συνέχεια υποβλήθηκε σε περαιτέρω θερμική επεξεργασία σε οξειδωτική ή αδρανή ατμόσφαιρα. CDGM Σχήμα 1. Απεικόνιση της θερμικής επεξεργασίας του CDGM για την παρασκευή του ενδιάμεσου υλικού Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη θέρμανση του CDGM με το heat gun παρατηρήθηκε απώλεια μάζας 42% και παράλληλα σημαντική αύξηση του πορώδους του υλικού (Σχήμα 2). Σχήμα 2. Συγκριτική φωτογραφία των όγκων ίσης μάζας των υλικών CDGM και Για την πλήρη μετατροπή του οργανικού μέρους του CDGM σε ανθρακικό ασβέστιο (σύμφωνα με την αντίδραση Ca(RCOO) 2 CaCO 3 (οξειδωτική διεργασία) και την αντίδραση Ca(RCOO) 2 CaCO 3 -C για την πυρόλυση) απαιτήθηκε η περαιτέρω θέρμανση του σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι θερμικές κατεργασίες που πραγματοποιήθηκαν με αρχικό υλικό το καθώς και οι ονομασίες των προϊόντων που προέκυψαν από κάθε κατεργασία.

3 Σχήμα 3. Συνοπτικό διάγραμμα όλων των θερμικών κατεργασιών στις οποίες υπεβλήθη το για την παρασκευή των τελικών προϊόντων (Final Products, FP). Ο χαρακτηρισμός της δομής των υλικών έγινε με φασματοσκοπία Raman (UV-Vis Raman), περίθλαση ακτίνων Χ (XRD) και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM). Μια πρώτη ένδειξη για το πορώδες έδωσε η μέτρηση της φαινόμενης πυκνότητας, ενώ τα τελικά συμπεράσματα εξήχθησαν από τις συνδυαστικές τεχνικές της ποροσιμετρίας υδραργύρου και της ποροσιμετρίας αζώτου (B.E.T.). Στο Σχήμα 4 απεικονίζεται συνοπτικά η διαδικασία παρασκευής των πολυμερικών μεμβρανών και οι αντίστοιχες πειραματικές συνθήκες. Σχήμα 4. Διαδικασία παρασκευής πολυμερικών μεμβρανών: αρχικά πραγματοποιείται ανάμιξη των συστατικών σε θερμαινόμενο ταχυαναμικτήρα και στη συνέχεια ακολουθεί μορφοποίηση των φιλμ σε υδραυλική θερμαινόμενη πρέσα. Οι μετρήσεις της διαπερατότητας υδρατμών από τις πολυπροπυλενικές μεμβράνες έγιναν σε εργαστηριακή διάταξη ελεγχόμενης υγρασίας σύμφωνα με τη μέθοδο «υγρού δοχείου» (wet cup method) για σχετική υγρασία 50% και θερμοκρασία 37 o C. Τα μεγέθη που προσδιορίστηκαν ήταν ο ειδικός ρυθμός διέλευσης υδρατμών (Specific Water Vapor Transmission Rate, Specific WVTR) με μονάδες gr.μm.day -1.m -2 και ο συντελεστής διαπερατότητας (Permeability coefficient) σε μονάδες Barrer. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στο Σχήμα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις για τον προσδιορισμό του πορώδους που αναπτύχθηκε στην πρόδρομη ένωση Επιπλέον, η μορφολογία της δομής του προϊόντος απεικονίζεται στις φωτογραφίες SEM και στο περιθλασιογράφημα ακτίνων Χ.

4 Relative Intensity 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη Σχήμα 5. Αποτελέσματα χαρακτηρισμού με SEM, XRD, BET και ποροσιμετρία Hg της πρόδρομης ένωσης Στις φωτογραφίες SEM παρατηρήθηκαν μικρά και μεγάλα ανθρακούχα φύλλα χωρίς ανάπτυξη κρυσταλλικής δομής, κάτι που επιβεβαιώθηκε και με το XRD. Η ειδική επιφάνεια του υλικού ήταν 3 m 2 /g και η φαινόμενη πυκνότητα 0.09 g/cm 3. Στο Σχήμα 6 παρουσιάζεται το φάσμα Raman του υλικού, όπου διακρίνεται η διπλή κορυφή των δονήσεων των ατόμων C-C στους cm -1. o = 441,6 nm Raman shift, cm -1 Σχήμα 6. Φάσμα Raman του Το προϊόν οξείδωσης Oxidized FP600 παρασκευάστηκε σε φούρνο στατικής ατμόσφαιρας με θέρμανση του στους 600 o C για 2 ώρες. Σύμφωνα με το XRD το υλικό αυτό ταυτοποιήθηκε ως ασβεστίτης και το μέγεθος των κρυσταλλιτών CaCO 3 υπολογίστηκε με την εξίσωση του Scherrer στα 60 nm. Η ειδική επιφάνεια ήταν 6 m 2 /g και ίδιας τάξης μεγέθους με αυτή του εμπορικού CaCO 3 (2 m 2 /g). Στο Σχήμα 7 παρατίθενται οι φωτογραφίες SEM του εμπορικού ανθρακικού ασβεστίου και του οξειδωμένου προϊόντος. Παρατηρούνται πανομοιότυπες δομές κρυσταλλιτών ανθρακικού ασβεστίου με μέσο μέγεθος περίπου 60 nm.

5 (α) (β) Σχήμα 7. Φωτογραφίες SEM (α) του εμπορικού CaCO 3 και (β) του Oxidized FP600. Η επόμενη θερμική κατεργασία που δοκιμάστηκε ήταν η θέρμανση για 1 ώρα του υπό ροή αζώτου στους 600 o C (Pyrolyzed FP600). Το ληφθέν προϊόν εμφάνισε μια εντελώς διαφορετική δομή σε σύγκριση με το οξειδωμένο προϊόν. Πιο συγκεκριμένα, στις φωτογραφίες SEM του Σχήματος 8, εμφανίστηκαν φυλλώδεις δομές πάνω στις οποίες βρίσκονται τοποθετημένοι και σχετικά καλά διεσπαρμένοι οι νανο-κρύσταλλοι CaCO 3. Το πάχος των ανθρακούχων φύλλων ήταν περίπου 50 nm ενώ το μέγεθος των κρυσταλλιτών CaCO 3 12 nm. Επιπλέον, η ειδική επιφάνεια του υλικού ήταν 30 m 2 /g. Σχήμα 8. Φωτογραφίες SEM του Pyrolyzed FP600. Στο Σχήμα 9 παρατίθενται τα περιθλασιογραφήματα XRD των προϊόντων των δύο θερμικών κατεργασιών, δηλ. της οξείδωσης και της πυρόλυσης, καθώς και του εμπορικού ανθρακικού ασβεστίου προς σύγκριση. Εμφανής είναι η ευρεία και χαμηλή σε ένταση κορυφή του ασβεστίτη στις 29 ο για το Pyrolyzed FP600, σύμφωνα με την οποία υπολογίστηκε το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών ασβεστίτη στα ~12 nm.

6 Σχήμα 9. Περιθλασιογραφήματα ακτίνων Χ του εμπορικού CaCO3, του οξειδωμένου προϊόντος Oxidized FP600 και του πυρολυμένου Pyrolyzed FP600. Η πυρόλυση του υπό ροή N 2 σε θερμοκρασία υψηλότερη από τους 600 o C έδωσε προϊόν όπου πλέον το CaCO 3 είχε μετατραπεί σε CaO, σύμφωνα με την αντίδραση: CaCO 3 CaO + CO 2 Για το λόγο αυτό οι προσπάθειες ανάπτυξης πορώδους ανθρακικού ασβεστίου στράφηκαν στη θερμική κατεργασία υπό ατμόσφαιρα CO 2. Στο περιθλασιογράφημα XRD του Heated CO 2 FP600 (Σχήμα 10) η κύρια κορυφή στις 29 ο που αποδίδεται στη δημιουργία κρυσταλλιτών ασβεστίτη εμφανίστηκε αρκετά ευρεία και πολύ χαμηλή σε ένταση συγκρινόμενη με του εμπορικού προϊόντος. Το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών προσδιορίστηκε στα ~8 nm. Στο φάσμα Raman η κορυφή του ασβεστίτη στους 1085cm -1 δεν είναι ευδιάκριτη, καθώς υπερισχύει η διπλή κορυφή δόνησης των ατόμων άνθρακα. Σχήμα 10. Περιθλασιογραφήματα XRD και φάσματα Raman του εμπορικού CaCO 3 και του πυρολυμένου προϊόντος Heated CO 2 FP600. Στις φωτογραφίες SEM (Σχήμα 11) του υλικού, οι νανοκρυσταλλίτες ανθρακικού ασβεστίου δεν διακρίνονται και εμφανίζονται μόνο οι «ανθρακούχες» φυλλώδεις δομές. Η φαινόμενη πυκνότητα του υλικού ήταν 0.1 g/cm 3 και η ειδική επιφάνεια 124 m 2 /g.

7 Σχήμα 11. Φωτογραφίες SEM του υλικού Heated CO 2 FP600. Μετά από θερμική κατεργασία του στους 700 ο C υπό ροή CO 2 παρασκευάσθηκε το προϊόν Heated CO 2 FP700. Η ειδική επιφάνεια προσδιορίστηκε στα 130 m 2 /g με όγκο πόρων 0.192cm 3 /g. Με τη χρήση του SEM ήταν διακριτή η ύπαρξη πόρων 5-8 nm πάνω στα φύλλα άνθρακα (Σχήμα 12(α)). Αντίθετα, όταν το θερμάνθηκε σε υψηλότερη θερμοκρασία και συγκεκριμένα στους 800 ο C υπό ροή CO 2 για 1 ώρα παρατηρήθηκε εντελώς διαφορετική μορφολογία σε σχέση με αυτή των προηγούμενων υλικών (Heated CO 2 FP600 και Heated CO 2 FP700). Το γκρι χρώμα του υλικού υποδηλώνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του άνθρακα έχει απομακρυνθεί. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες SEM (Σχήμα 12(β)), οι φυλλώδεις δομές έχουν αντικατασταθεί με συσσωματωμένους κρυστάλλους ανθρακικού ασβεστίου μέσου μεγέθους 100 nm. Επίσης η τιμή της φαινόμενης πυκνότητας αυξήθηκε, ενώ η ειδική επιφάνεια μειώθηκε σε τιμές μικρότερες από 2m 2 /g. (α) (β) Σχήμα 12. Φωτογραφίες SEM (α) του Heated CO 2 FP700, όπου διακρίνεται νανοπορώδης δομή στα ανθρακούχα φύλλα και (β) του Heated CO 2 FP800. Το προϊόν Heated CO 2 FP600 ήταν αυτό που εμφάνισε τους μικρότερους κρυσταλλίτες ασβεστίτη σύμφωνα με τις μετρήσεις XRD. Στο Σχήμα 13 παρατίθενται προς σύγκριση όλα τα περιθλασιογραφήματα των προϊόντων πυρόλυσης υπό ατμόσφαιρα CO 2 στις τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες. Με την αύξηση της θερμοκρασίας κατεργασίας παρατηρείται σταδιακή αύξηση του μεγέθους των κρυσταλλιτών (πιο οξείες κορυφές περίθλασης), αρχικά στα ~30 nm (Heated CO 2 FP700) και στη συνέχεια στα 100 nm (Heated CO 2 FP800).

8 Σχήμα 13. Περιθλασιογραφήματα ακτίνων Χ του εμπορικού CaCO 3 και των πυρολυμένων υπό ατμόσφαιρα CO 2 προϊόντων στους 600, 700 και 800 o C. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι τιμές της φαινόμενης πυκνότητας, της ειδικής επιφάνειας καθώς και του συνολικού όγκου πόρων από ποροσιμετρία αζώτου και υδραργύρου. Επίσης δίνονται οι τιμές του μεγέθους των κρυσταλλιτών ασβεστίτη όπως υπολογίστηκαν από το XRD με την εξίσωση Scherrer. Για λόγους σύγκρισης παρατίθενται και οι τιμές του εμπορικού CaCO 3. Πίνακας 1. Αποτελέσματα μετρήσεων ποροσιμετρίας υδραργύρου και αζώτου, φαινόμενη πυκνότητα και μέγεθος κρυσταλλιτών CaCO 3 των προϊόντων θερμικής κατεργασίας του γλουκονικού ασβεστίου. Bulk density (g/cm 3 ) Ap BET (m 2 /g) Vp BET (cm 3 /g) Vp Hg (cm 3 /g) CaCO 3 Crystallite size XRD (nm) CaCO 3 εμπορικό Oxidized FP Pyrolyzed FP Heated CO 2 FP nm 8 Heated CO 2 FP nm 20 Heated CO 2 FP < nm 100 Ο όγκος πόρων που προκύπτει από την ποροσιμετρία Hg είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της ποροσιμετρίας αζώτου, κάτι που δηλώνει ότι το εξαιρετικά υψηλό πορώδες των υλικών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη μακροπόρων με μέγεθος μεγαλύτερο από ~ nm. Το προϊόν με τη μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια είναι το Heated CO 2 FP700, το οποίο παρασκευάστηκε με θέρμανση του στους 700 o C για 1 ώρα υπό ροή CO 2. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις διαπερατότητας υδρατμών για κάποιες από τις πολυμερικές μεμβράνες που παρασκευάστηκαν στο πλαίσιο της ανάπτυξης πορώδους δομής στο πολυπροπυλένιο. Οι τιμές του ειδικού ρυθμού διέλευσης υδρατμών έχουν προκύψει μετά από κανονικοποίηση ως προς το πάχος της μεμβράνης.

9 Πίνακας 2. Αποτελέσματα μετρήσεων διαπερατότητας υδρατμών για μεμβράνες πολυπροπυλενίου με ενσωματωμένα υλικά από διάσπαση γλουκονικού ασβεστίου. Πάχος φιλμ (μm) Specific WVTR (gr*μm*day -1 *m -2 ) Permeability coefficient (Barrer*) Pure PP PP/CaCO 3 70/30 %wt PP/CaCO 3 60/40 %wt PP/CaCO 3 50/50 %wt /30 %wt PP/Oxidized FP600 80/20 %wt PP/Oxidized FP600 70/30 %wt PP/Oxidized FP600 60/40 %wt *1Barrer = cm 3 *cm -1 *s -1 *(cmhg) -1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία, αναπτύχθηκε μέθοδος παραγωγής πορώδους CaCO 3, με ή χωρίς προσμίξεις άνθρακα, μέσω θερμικής διάσπασης του γλουκονικού ασβεστίου. Τα υλικά που παράγονται από διάσπαση του άλατος παρουσία CO 2 εμφανίζουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά αναφορικά με την πορώδη δομή και μορφολογία τους, η οποία αντιστοιχεί σε νανοσωματίδια ασβεστίτη μεγέθους nm διασπαρμένα σε «ανθρακούχα» φύλλα. Η ενσωμάτωση τέτοιων υλικών σε πολυπροπυλενικές μεμβράνες δεν οδήγησε σε βελτίωση της αναπνευσιμότητας συγκριτικά με την προσθήκη «συμβατικού» ανθρακικού ασβεστίου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η εργασία χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του έργου Συνεργασία 2009 (κωδικός έργου 09 ΣΥΝ-1156) με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικών Πόρων. Επιπλέον, ευχαριστούμε τους κ. Χ. Τσακίρογλου και κ. Χ. Αγγελόπουλο για τις μετρήσεις ποροσιμετρίας υδραργύρου, καθώς και τον κ. Β. Δρακόπουλο για τις φωτογραφίες SEM. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Wu P.C., Jones G., Shelley C., Woelfli B., J. Eng. Fiber Fabr. 2:49 (2007). [2] Zuiderduin W.C.J., Westzaan C., Huétink J., Gaymans R.J., Polymer 4:261 (2003). [3] Kucera J., Nezbedova E., Polym. Adv. Technol. 18:112 (2007). [4] Qaiss A., Saidi H., Fassi-Fehri O., Bousmina M., J. Appl. Polym. Sci. 123:3425 (2012). [5] Fekete E., Pukanszky B.P., Toth A., Bertoti I., J. Colloid Interf. Sci. 135:200 (1990). [6] Labuschagné F.J.W.J., Focke W.W., J. Mater. Sci. 38:1249 (2003).

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΙΟΥ. Π.Δ. Νάτση, Σ. Ροκίδη, Π.Γ.

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΙΟΥ. Π.Δ. Νάτση, Σ. Ροκίδη, Π.Γ. 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215 ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΙΟΥ ΠΔ Νάτση, Σ Ροκίδη, ΠΓ Κουτσούκος

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών»

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Διδάσκων: κ. Σιγάλας «Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ 861) Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010 Περίληψη Σε αυτήν την εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Inter-Poly-Nano, 2 η Εξαμηνιαία έκθεση Παράρτημα στην 1.1 Αναλυτική Περιγραφή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Inter-Poly-Nano, 2 η Εξαμηνιαία έκθεση Παράρτημα στην 1.1 Αναλυτική Περιγραφή ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Inter-Poly-Nano, 2 η Εξαμηνιαία έκθεση Παράρτημα στην 1.1 Αναλυτική Περιγραφή Στην αναλυτική περιγραφή ανά Ε.Ε. που ακολουθεί επιλέξαμε, όπως και στην 1 η έκθεση, να μη παραπέμπουμε στη βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFC) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFC) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOF) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ]

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] 2011 Μίαρης Κωσταντίνος Μίχος Ιωάννης [ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] Προσδιορισµός του τρόπου ανάπτυξης υµενίων MgCl 2 πάνω σε Si(111) 7x7 και Au µέ φασµατοσκοπίες XPS και ISS ΤΜΗΜΑ :ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Κ.Μ. Παπαζήση Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΫΛΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΫΛΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 5. ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΫΛΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Σπαθής Ά.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Για ένα σύστηµα ο όρος σύνθετο σηµαίνει ότι τούτο αποτελείται από δύο ή περισσότερα διακριτά µέρη. Από γενική άποψη, λοιπόν, ένα υλικό αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ε.ΚΟΝΤΟΥ ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας Ανθεκτικότητα Κονιαμάτων Αποκατάστασης με Λευκό Τσιμέντο - Δυνατότητες Προστασίας Durability of white cement restoration mortars - Protection potential Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2 Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Παπαδοπούλου, E. Ρίζος, Α. Αγγελή apapadoc@auth.gr, aggeli@auth.gr Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη

Α. Παπαδοπούλου, E. Ρίζος, Α. Αγγελή apapadoc@auth.gr, aggeli@auth.gr Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη AΠΟΙΚΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΩΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΕΟΛΟΓΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ Β ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης με τίτλο: Πέννος Αλέξανδρος Βαλεντίνος Απόφοιτος Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου Κατασκευή Νανοεπιφάνειας για Ενίσχυση Φασματοσκοπιάς Ράμαν από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ME ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LASER ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Χαραλάμπους Νικολίνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Σ. Στεφανίδης 1,2, Κ. Καλογιάννης 1, Ε. Ηλιοπούλου 1, Χ. Γιαννουλάκης 3, Θ. Ζαµπετάκης 3, Κ. Τριανταφυλλίδης 1,4, Α.Λάππας

Διαβάστε περισσότερα