TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH"

Transcript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Leteckého inžinierstva Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM ROČNÍKOVÝ PROJEKT Roman Gášpár Vedúci ročníkového projektu: Ing. Marián HOCKO, PhD. Košice 2009

3 Analytický list Autor: Roman Gášpár Názov práce: Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Podnázov práce: Jazyk práce: slovenský Typ práce: Ročníkový projekt Počet strán: 41 Akademický titul: Univerzita: Technická univerzita v Košiciach Fakulta: Letecká fakulta (LF) Katedra: Leteckého inžinierstva () Študijný odbor: Prevádzka lietadiel Študijný program: Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Mesto: Košice Vedúci RP: Ing. Marián HOCKO, PhD. Konzultanti RP: Dátum odovzdania: 1. apríl 2009 Dátum obhajoby: Kľúčové slová: axiálny, kompresor, pumpáž, protipumpážne zariadenia Kategória Konspekt: Technika, technológia, inžinierstvo; Dopravné prostriedky Citovanie práce: Gášpár, Roman: Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM. Ročníkový projekt. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, s. Názov práce v AJ: Axial flow compresors anti stall system Podnázov práce v AJ: Kľúčové slová v AJ: compresor, compresor stall, sompresorr anti-stall system,

4 Abstrakt v SJ Práca pojednáva o zariadeniach na odstránenie nestabilnej práce kompresorov. Popisuje príčinu vzniku nestabilnej práce kompresora a spôsoby jeho odstránenia. Abstrakt v AJ The work deals about the equipment to eliminate the compressors stall. It describes the reason for the origin of compresor stall, and ways of eliminating it.

5 Zadanie práce

6 Obsah Zoznam obrázkov...6 Úvod Nestabilná práca kompresora Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce Odpúšťanie vzduchu Konkrétne riešenia TV Vírivý prstenec Princíp práce Natáčanie statorových lopatiek Konkrétne riešenia TV TV Motor RD Viacrotorové usporiadanie Úvod Princíp práce Výhody Nevýhody Využitie viacerých spôsobov odstránenia nestabilnej práce kompresora...38 Záver...39 Použitá literatúra...40 Prílohy...41

7 Zoznam obrázkov Obr. 1 Schéma princípu odpúšťania vzduchu Obr. 2 Vplyv zmeny uhlu nábehu i na rýchlostný trojuholník prúdenia Obr. 3 Príklady odpúšťania vzduchu Obr. 4 Princíp práce odpúšťacieho ventila Obr. 5 Odpúšťací ventil TV Obr. 6 Zmena charakteristík kompresora pri odpúšťaní vzduchu Obr. 7 Rez odpúšťacím ventilom motora TV Obr. 8 Odpúšťací ventil TV Obr. 9 Schéma prietokového kanála s vírivým prstencom Obr. 10 Vírivý prstenec dúchadla Obr. 11 Dúchadlo motora RD Obr. 12 Vírivý prstenec R Obr. 13 Polohy usmerňovacích lopatiek a ich vplyv na rýchlostné trojuholníky Obr. 14 Charakteristika viacstupňového kompresora s nastaviteľnými statorovými lopatkami na predných stupňoch Obr. 15 Ovládanie nastaviteľných lopatiek pomocou natáčacieho prstenca Obr. 16 Usporiadanie nastaviteľných lopatiek u motora TV Obr. 17 Mechanizmus natáčania lopatiek kompresora Obr. 18 Detail ovládacieho prstenca usmerňovacích lopatiek Obr. 19 Detail mechanizmu natáčania statorových lopatiek motora TV Obr. 20 Mechanizmus natáčania usmerňovacích ústrojenstiev kompresora Obr. 21 Detail ukazovateľa polohy usmerňovacieho ústrojenstva kompresora Obr. 22 Regulovateľné vstupné ústrojenstvo 1. a 2. stupňa kompresora motora RD Obr. 23 Pravý hydraulický valec ovládania usmerňovacieho ústrojenstva kompresora motora Obr. 24 Mechanizmus spätnej väzby Obr. 25 Mechanizmus ovládania usmerňovacích ústrojenstiev vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích ústrojenstiev ( rez ) Obr. 26 Mechanizmus ovládania usmerňovacích ústrojenstiev vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích ústrojenstiev ( pohľad zhora ) Obr. 27 Schematické znázornenie dvojrotorového usporiadania Obr. 28 Rez dvojstupňovým kompresorom

8 Obr. 29 Rýchlostný trojuholník na vstupe do nízkotlakového rotora

9 Úvod Nestabilná práca ako jav doprevádza vývoj leteckých turbokompresorových motorov už od samotného začiatku. Preto aj snaha o jej odstránenie sa môže datovať úplne k začiatkom vývoja. Táto práca priblíži problematiku vzniku nestabilnej práce kompresora. Priblíži jednotlivé spôsoby jej odstránenia v obecnej podobe a uvedie aj konštrukčné prevedenia na konkrétnych motoroch 8

10 1 Nestabilná práca kompresora K nestabilne práci kompresora ( pumpáži ) dochádza v nevýpočtových režimoch motora. Keď Zmenšenie prietokového množstva vzduchu na výstupe z kompresora alebo zvýšenie protitlaku spôsobí pokles absolútnej rýchlosti prúdu vzduchu a zmenu uhlu nábehu prúdu na lopatky ( pri konštantných otáčkach kompresora ). V dôsledku zväčšenia uhlu nábehu sa prúd odtrhne a poruší funkciu kompresora. Kompresor prestane dodávať vzduch až do poklesu protitlaku. Keď prúd opäť priľahne k lopatkám a kompresor začne opäť dodávať vzduch, ktorého tlak sa bude zväčšovať. Ako náhle tlak dosiahne predchádzajúcich hodnôt, sa tento dej bude opakovať. Pumpovanie či nestabilná práca kompresora je jav, nastávajúci pri určitom režime práce. Vyznačujúci náhlymi zmenami tlaku a rýchlosti vzduchu ako je to vidieť aj na obr.( 3.42/105) a je doprevádzaný aj charakteristickými zvukovými efektmi. Ďalšími sprievodnými javmi sú napríklad pulzovanie tlaku a rýchlosti na výstupe alebo vibrácia jednotlivých častí motora, ale hlavne lopatiek. Tieto sprievodné javy môžu viesť až k prerušeniu chodu motora, k jeho poškodeniu ale aj k jeho deštrukcii. U osových kompresorov dochádza k pumpovaniu preto, lebo každý stupeň má iný prietok. Ak dôjde v niektorom stupni k upchaniu a stupeň nie je schopný prepustiť väčšie množstvo vzduchu, pričom predchádzajúce stupene sú schopné naďalej stlačovať a nastane jav nestabilnej práce. 9

11 2 Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce U súčasných motorov sa pumpovanie vyskytuje hlavne v konštrukciách s vyššími hodnotami stlačenia. K zabráneniu pumpovania sa používajú rôzne metódy a prostriedky ako : - vírivý prstenec, - metóda odpúšťania vzduchu pomocou odpúšťacích ventilov alebo odpúšťacích pásov, - dvoj a trojrotorové usporiadanie - nastavovanie lopatiek kompresora. 10

12 3 Odpúšťanie vzduchu Táto metóda je konštrukčne najjednoduchšie realizovateľná, avšak je energeticky veľmi stratová, nakoľko nasatý vzduch, na ktorého nasatie sa už raz spotrebovala energia, vypúšťa do okolia motora ( obr. 1 ). Používa sa s výhodou u kompresorov so stlačením okolo 7,0. Obr. 1 Schéma princípu odpúšťania vzduchu Metóda odpúšťania vzduchu slúži k odstráneniu pumpovania hlavne predných stupňov kompresora pri poklese otáčok n k či raste teploty T 1c. Jeho podstata je v tom, že sa zväčší hmotnostný tok vzduchu a tým aj rýchlosť c 1a a klesne uhol nábehu i ( obr. 2 ). Obr. 2 Vplyv zmeny uhlu nábehu i na rýchlostný trojuholník prúdenia 11

13 Vypúšťanie vzduchu sa realizuje pomocou odpúšťacích ventilov alebo pásov po obvode kompresora, ktorých ovládanie je zautomatizované. Vo venci medzi statorovými a rotorovými lopatkami sú vytvorené otvory, ktorými vzduch vyteká. Tieto otvory sa vytvárajú za tými stupňami, kde hrozí najväčšie nebezpečenstvo nestabilnej práce. V nutných prípadoch sa vzduch odpúšťa vo viacerých stupňoch. Obr. 3 Príklady odpúšťania vzduchu A odpúšťacím ventilom, B odpúšťacími pásmi Obr. 4 Princíp práce odpúšťacieho ventila 12

14 Obr. 5 Odpúšťací ventil TV2-117 Podľa potreby môže byť vzduch odpúšťaný aj za niekoľkými stupňami. Pri ustálených režimoch práce kompresora sú otvory uzavreté pásmi alebo ventilmi, ktoré sú ovládané automaticky pomocou hydraulických valcov. Regulácia je automatická odvodená od pomeru stlačenia alebo od otáčok kompresora. Je dôležité poznamenať, že odpúšťaním vzduchu sa menia aj charakteristiky kompresora vrátane hranice nestabilnej práce. ( obr.5 ) Z obrázka je jasné, že pri otvorení odpúšťacieho zariadenia sa posunie pracovný bod A do bodu B a tým zvýši zásobu stabilnej práce. Je dôležité poznamenať, že prechod z jednej charakteristiky na druhú prebieha skokovo. 13

15 Obr. 6 Zmena charakteristík kompresora pri odpúšťaní vzduchu 3.1 Konkrétne riešenia TV3-117 Odpúšťacie ventily vzduchu zabezpečujú odpúšťanie vzduchu z priestoru za siedmym stupňom kompresora do atmosféry, čím zabezpečujú ochranu kompresora motora pred nestabilnou prácou. Na kompresore motora sú pomocou prírub na plášti kompresora upevnené dva odpúšťacie ventily vzduchu, ktoré pracujú súčasne. Sú ovládané v závislosti na prepočítaných otáčkach motora n K,prep. tlakovým palivom, ktoré je potrubiami privádzané z čerpadla-regulátora NR-3A. Časti odpúšťacieho ventilu TV3-117 (obr. 7): - ventil (1); - teleso (2); - manžeta (3); - pružina (4); - puzdro (5); - piest (6); - veko (7). Teleso (2) je vyrobené ako odliatok z ľahkých zliatin. V telese je umiestnené puzdro (5), v ktorom sa pohybuje piest (6), spojený prostredníctvom piestnice 14

16 s ventilom (1). Na piest z jednej strany pôsobí pružina (4), ktorá udržuje piest (6) vpravo, a tým ho udržuje v uzatvorenej polohe. Ak je cez vstupný nátrubok privedené tlakové palivo do komory A, potom je ventil (1) účinkom premiestnenia piesta (6) úplne otvorený. Po prepojení komory A so spätnou vetvou sa piest (6) účinkom pružiny znova premiestňuje vpravo a ventil sa uzatvára. Pryžová manžeta (3) je chladená palivom. Pri otvorenom ventile (1) postupuje tlakové palivo z komory A cez škrtiaci otvor B v pieste (6) a otvor V v puzdre (5) k manžete (3), ochladzuje ju a otvorom G odteká do priestoru vľavo od piesta (6). Táto komora je cez nátrubok prepojená so spätnou vetvou. Obr. 7 Rez odpúšťacím ventilom motora TV ventil; 2 teleso; 3 manžeta; 4 pružina; 5 puzdro; 6 piest; 7 veko Obr. 8 Odpúšťací ventil TV

17 4 Vírivý prstenec Vírivý prstenec má za úlohu zabezpečiť zvýšenie zásoby stabilnej práce dúchadla pri znížení otáčok motora. Je tvorený zakrytým kanálom, ktorý je upevnený k prietokovej časti dúchadla. V kanále sa nachádza sústava pozdĺžnych lopatiek ( obr.9/i ), ktoré sú umiestnené v priestore nad hornou prednou časťou rotorových lopatiek prvého stupňa dúchadla ( obr. 9 ) Obr. 9 Schéma prietokového kanála s vírivým prstencom 1 aerodynamické rebro; 2 rotorová lopatka prvého stupňa; 3 usmerňovacia lopatka prvého stupňa; 4 rotorová lopatka druhého stupňa; 5 usmerňovacia lopatka druhého stupňa; 6 rotorová lopatka tretieho stupňa; 7 usmerňovacia lopatka tretieho stupňa; 8 rotorová lopatka štvrtého stupňa; 9 usmerňovacia lopatka štvrtého stupňa; 10 lopatka vírivého prstenca; 11 prstenec. 4.1 Princíp práce So znižovaním prepočítaných otáčok dúchadla (pri zvyšovaní uhla nábehu na rotorových lopatkách prvého stupňa) sa zvyšuje tlakový spád medzi bodmi A a B (obr. 10 ) a dochádza k cirkulácii prúdiaceho vzduchu nad rotorovými lopatkami prvého 16

18 stupňa. Tým dochádza zvýšeniu axiálnej rýchlosti prúdu vzduchu (zmenšujú sa uhly nábehu) na okrajoch rotorových lopatiek prvého stupňa a zároveň sa odtlačuje hlavný prúd smerom k ose rotora. Tak sa zmenšuje prietokový prierez, ktorým prúdi hlavný prúd, v dôsledku čoho sa zvyšuje jeho rýchlosť, a tým sa zmenšujú aj uhly nábehu. Na základe toho sa rozširuje rozsah stabilnej činnosti dúchadla, zvyšuje sa jeho účinnosť, znižuje pravdepodobnosť vzniku cirkulačného odtrhnutia prúdu, ktoré je zdrojom nebezpečných vibrácií dlhších rotorových lopatiek prvého stupňa. Obr. 10 Vírivý prstenec dúchadla Typickým príkladom použitia vírivého prstenca je konštrukcia aplikovaná na motor RD-33 ( Obr. 11 ) alebo na motor R-29 ( obr. 12 ) 17

19 Obr. 11 Dúchadlo motora RD-33 1 aerodynamický kryt; 2 snímač otáčok; 3 aerodynamické rebro; 4 predné teleso; 5 rotor; 6 vírivý prstenec; 7 disk I. stupňa; 8 usmerňovacie lopatky; 9 disk II. stupňa; 10 usmerňovacie ústrojenstvo; 11 disk III. stupňa; 12 usmerňovacie ústrojenstvo; 13 Disk IV. stupňa; 14 zadný labyrint; 15 usmerňovacie ústrojenstvo; 16 rúrka prívodu vzduchu do predolejových priestorov; 17 zadný čap; 18 teleso opôr. Obr. 12 Vírivý prstenec R

20 5 Natáčanie statorových lopatiek Je konštrukčne aj výrobne veľmi náročným riešením. Avšak výhody vyplývajúce z energetickej úspory, hovoria za túto konštrukciu. Objavuje sa takmer vo všetkých moderných riešeniach motorov a jednorotorových kompresoroch so stlačením až 13,0. Ich úlohou je zabránenie vzniku nestabilnej práce motora a zvýšenie stabilnej práce kompresora. Princíp práce spočíva v tom, že uhol nábehu i sa ovplyvňuje rôznou polohou absolútnej rýchlosti c 1 na vstupe do každého kolesa. Týmto sa dosiahne i pri rôznych veľkostiach hmotnostného toku ( a teda i pri rýchlostiach c 1,a ) konštantný uhol β ( obr.13 ). Obr. 13 Polohy usmerňovacích lopatiek a ich vplyv na rýchlostné trojuholníky Zmenšenie uhlu nastavenia lopatiek γ sa čiara nestabilnej práce priaznivo posúva smerom k menším hodnotám hmotnostného toku ( obr.14 ). Aby sa uhol nábehu na lopatkách nemenil, pri zmene uhla rýchlosti prúdu, môžeme nastaviť uhol lopatiek. Aby v celom rozsahu režimu chodu kompresora bolo dosiahnuté nemennosti uhla nábehu, 19

21 vyžadovalo by to mať možnosť plynule meniť jak lopatky statoru, tak i lopatky rotoru. To je však v praxi veľmi ťažko uskutočniteľné a preto sa natáčajú len lopatky statora. Obr. 14 Charakteristika viacstupňového kompresora s nastaviteľnými statorovými lopatkami na predných stupňoch Natáčanie lopatiek sa deje v ložiskách, v ktorých sú uložené čapy lopatiek. Pohyb sa na lopatku prenáša pomocou páčky, ktorá je pevne spojená s lopatkou. Na druhý koniec tejto páčky pôsobí natáčací prstenec ( obr.15 ). Iný spôsob natáčania je použitie ozubených segmentov nalisovaných na čape lopatky a zaberajúcich ozubením s ozubením natáčacieho venca. Tento typ konštrukcie umožňuje natáčanie plynulé ale aj skokové. Obr. 15 Ovládanie nastaviteľných lopatiek pomocou natáčacieho prstenca 20

22 Ak je to nutné, je možné konštruovať aj viacero radov otočných lopatiek statora. Napríklad u desaťstupňového osového kompresora vrtuľníkového motora TV2-117 sú celkom 4 rady otočných lopatiek ( obr.16 ). Aj v tomto prípade otočných statorových lopatiek sa mení charakteristika kompresora. Prestavovaním sa zmenšia uhly nábehu na rotore a tým klesne práca predávaná na vzduch a teda stlačenie Otočne statorové lopatky ako spôosob odstránenia nestabilnej práce kompresora pri nízkom parametre otáčok býva na prvom, alebo na rade prvých stupňov. Je to zariadenie z hľadiska teórie motorov výhodné, avšak z hľadika výroby a prevádzkovania veľmi náročné. Používa sa u jednorotorových kompresorov so stlačením až 13,0. Výhodou otočných statorových lopatiek je, že toto zariadenie sa dá používať k odstráneniu či zmenšeniu nestabilnej práce kompresora aj u zadných stupňov kompresor. 5.1 Konkrétne riešenia TV2-117 Obr. 16 Usporiadanie nastaviteľných lopatiek u motora TV TV3-117 Mechanizmus natáčania usmerňovacích lopatiek kompresora ( obr ) zabezpečuje ovládanie otočných vstupných usmerňovacích lopatiek a usmerňovacích lopatiek prvých štyroch stupňov kompresora motora podľa programu v závislosti na prepočítaných otáčkach rotora turbokompresora α uú = f(n K,prep. ). Ovládanie mechanizmu 21

23 natáčania usmerňovacích lopatiek kompresora zabezpečujú dva hydraulické pracovné valce, do ktorých sa privádza tlakové palivo z čerpadla-regulátora NR-3A. Mechanizmus natáčania usmerňovacích lopatiek kompresora tvorí: - horná a spodná upevňovacia páka; - päť ovládacích prstencov; - tiahlo spätnej väzby; - pružina spätnej väzby; - nastavovacie tiahlo; - dvojramenné páky; - mechanický ukazovateľ polohy usmerňovacích lopatiek a elektrický vysielač polohy; - hydraulický pracovný valec ovládania mechanizmu v čerpadle-regulátore NR- 3A; - samostatný hydraulický pracovný valec ovládania mechanizmu. Mechanizmus natáčania usmerňovacích lopatiek kompresora je umiestnený na vonkajšom povrchu skrine v priestore prvého až štvrtého stupňa. Horná upevňovacia páka je spojená prostredníctvom nastavovacieho tiahla s pákou hydraulického pracovného valca čerpadla-regulátora NR-3A. Spodná upevňovacia páka je spojená s pákou samostatného hydraulického pracovného valca. K upevňovacím pákam sú pripojené dvojramenné páky, ktoré sú pomocou tiahiel spojené s drážkami ovládacích prstencov. Tieto tiahla sú nastavovacie. Zmenou ich dĺžky je možné kompenzovať nepresnosti nastavenia mechanizmu. Ovládacie prstence sa pohybujú po kladkách a cez páky, ktoré sú spojené s hornými čapmi otočných usmerňovacích lopatiek ich natáčajú o rovnaký uhol. Na hornom čape jednej z usmerňovacích lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva je upevnená páka spätnej väzby. Páka spätnej väzby je cez tiahlo a páku spojená s čerpadlo-regulátorom NR-3A. Vôle v tejto kinematickej sústave sú vymedzené pružinou, ktorá je uchytená cez konzolu ku skrini kompresora. Montáž a nastavovanie kinematiky mechanizmu natáčania usmerňovacích lopatiek kompresora sa realizuje podľa mechanického ukazovateľa polohy lopatiek, ktorý je umiestnený na vstupnom ústrojenstve motora. 22

24 Obr. 17 Mechanizmus natáčania lopatiek kompresora 1 lopatka vstupného usmerňovacieho ústrojenstva; 2 páka lopatky; 3 kolík; 4 lopatka prvého stupňa kompresora; 5 os; 6 lopatka druhého stupňa kompresora; 7 kladka; 8 lopatka tretieho stupňa kompresora; 9 lopatka štvrtého stupňa kompresora; 10 ovládací prstenec; 21 horná páková základňa; 22 dvojramenná páka; 23 silová páka od čerpadla-regulátora NR-3A; 24 regulovateľné tiahlo. 23

25 LF Obr. 18 Detail ovládacieho prstenca usmerňovacích lopatiek Obr. 19 Detail mechanizmu natáčania statorových lopatiek motora TV

26 Obr. 20 Mechanizmus natáčania usmerňovacích ústrojenstiev kompresora 11 tiahlo spätnej väzby; 12 páka spätnej väzby čerpadla-regulátora; 13 pružina spätnej väzby; 14 dolná páková základňa; 15 sťahovacia objímka; 16 páka spätnej väzby; 17 hydraulický pracovný valec; 18 stupnica; 19 mechanický ukazovateľ; 20 konzola; 26 regulovateľné tiahlo. 25

27 Obr. 21 Detail ukazovateľa polohy usmerňovacieho ústrojenstva kompresora Motor RD-33 Motor RD 33 má okrem vírivých prstencov regulovateľné vstupné ústrojenstvo vysokotlakového kompresora a regulovateľné vstupné ústrojenstvo prvého a druhého stupňa Regulovateľné vstupné ústrojenstvo vysokotlakového kompresora Regulovateľné vstupné usmerňovacie ústrojenstvo pozostáva z otočných usmerňovacích lopatiek (8) usmerňovacieho ústrojenstva a vnútorného prstenca (7). Usmerňovacie lopatky majú horné a spodné čapy. Horné čapy sú uložené vo výstupkoch telesa vysokotlakového kompresora a otáčajú sa vo vložkách, vyrobených z materiálu, ktorý má nízky súčiniteľ trenia. Spodné čapy usmerňovacích lopatiek sú uložené v stykových plochách prstenca (7) a telesa opory guličkového ložiska vysokotlakového kompresora. 26

28 Regulovateľné vstupné ústrojenstvo prvého a druhého stupňa Regulovateľné usmerňovacie ústrojenstva prvého a druhého stupňa pozostávajú z otočných usmerňovacích lopatiek (3, 4 a 2) a vnútorných prstencov (5, 6 a 1). Usmerňovacie lopatky usmerňovacieho ústrojenstva prvého a druhého stupňa majú horný a spodný čap. Horné čapy otočných usmerňovacích lopatiek sa otáčajú vo vložkách, ktoré sú vyrobené z materiálu, ktorý má nízky súčiniteľ trenia. Spodné čapy otočných usmerňovacích lopatiek prvého a druhého stupňa sa otáčajú vo vnútorných prstencoch (5, 6 a 1). Na vnútorných povrchoch prstencov (5, 6 a 1) je nanesená tesniaca vrstva, do ktorej sa zarezávajú brity, ktoré sú vytvorené na prstencoch medzi diskmi prvého, druhého a tretieho stupňa. Obr. 22 Regulovateľné vstupné ústrojenstvo 1. a 2. stupňa kompresora motora RD-33 27

29 Sústava ovládania kompresora motora RD-33 Nastavovanie otočných usmerňovacích lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacieho ústrojenstva prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora v závislosti od režimu činnosti motora zabezpečuje Sústava ovládania kompresora motora RD Časti - regulátor usmerňovacieho ústrojenstva kompresora; - dva hydraulické pracovné valce; - kinematický mechanizmus; - mechanizmus spätnej väzby; - ukazovateľ polohy usmerňovacích lopatiek so stupnicou; - potrubia Konštrukcia Sústava ovládania kompresora motora pozostáva z regulátora usmerňovacieho ústrojenstva kompresora, ktorý je súčasťou čerpadla-regulátora HP-59A, dvoch hydraulických pracovných valcov s ukazovateľom polohy usmerňovacích lopatiek, ovládajúcich kinematický mechanizmus prestavovania usmerňovacích lopatiek, mechanizmu spätnej väzby a palivových potrubí prívodu a odvodu tlakového paliva. Regulátor usmerňovacích ústrojenstiev kompresora zabezpečuje ovládanie prestavovania usmerňovacích lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacieho ústrojenstva prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora podľa stanoveného programu v závislosti od režimu činnosti motora, ktorý je charakterizovaný hodnotou prepočítaných otáčok vysokotlakového kompresora motora α uú = f(n K,pr. ). Regulátor usmerňovacích ústrojenstiev je súčasťou konštrukcie čerpadlaregulátora HP-59A. V závislosti na hodnote prepočítaných otáčok vysokotlakového kompresora n K,pr. dodáva tlakové palivo do dvoch hydraulických pracovných valcov ovládania usmerňovacích ústrojenstiev kompresora. Pri konštantnej hodnote prepočítaných otáčok vysokotlakového kompresora prerušuje dodávku tlakového paliva do hydraulických pracovných valcov a hydraulicky ich zablokuje v danej polohe. 28

30 Hydraulické pracovné valce zabezpečujú prostredníctvom kinematického mechanizmu prestavovanie otočných lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích ústrojenstiev prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora. Ľavý hydraulický pracovný valec zároveň cez páku ovláda blok klapiek sústavy ovládania pretlaku olejových tesnení. Na telese hydraulického pracovného valca sú vytvorené dva mechanické nastaviteľné dorazy, ktorými sa nastavuje rozsah prestavovania usmerňovacích ústrojenstiev vysokotlakového kompresora od α uú = 30 do α uú = 0. Mechanizmus spätnej väzby medzi hydraulickými pracovnými valcami vytvára uzatvorený reťazec v regulačnej sústave regulácie uhla nastavenia vstupných usmerňovacích lopatiek a usmerňovacích lopatiek prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora, ktorý zabezpečuje prenos tohto uhla natočenia na páku spätnej väzby čerpadla-regulátora HP-59A. Mechanizmus spätnej väzby ( obr. 24 ) pozostáva z hriadeľa (2), tiahla (1), ukazovateľa hydraulického pracovného valca usmerňovacieho ústrojenstva vysokotlakového kompresora a regulovateľného tiahla (3). Hriadeľ (2) má jednu oporu v telese hydraulického pracovného valca a druhú v konzole (4). V konzole a v tiahle sú zalisované guličkové ložiská. 29

31 . Obr. 23 Pravý hydraulický valec ovládania usmerňovacieho ústrojenstva kompresora motora 11 matica, 12 zaisťovacia podložka, 14 skrutka, 15 zaisťovacia podložka, 16 ukazovateľ polohy usmerňovacích ústrojenstiev kompresora, 17 tiahlo, 18 závlačka, 19 zaisťovacia matica, 20 - regulačná skrutka nastavenia dorazu 0, 21 tesniaci krúžok, 22 - hriadeľ spätnej väzby, 23 - pravý hydraulický pracovný valec ovládania usmerňovacích ústrojenstiev kompresora motora 30

32 Obr. 24 Mechanizmus spätnej väzby 1 tiahlo; 2 hriadeľ; 3 regulovateľné tiahlo; 4 konzola. 31

33 Obr. 25 Mechanizmus ovládania usmerňovacích ústrojenstiev vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích ústrojenstiev ( rez ) Obr. 26 Mechanizmus ovládania usmerňovacích ústrojenstiev vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích ústrojenstiev ( pohľad zhora ) 1 tiahlo; 2 hriadeľ; 3 regulovateľné tiahlo; 4 konzola; 5 páka ovládania vstupného usmerňovacieho ústrojenstva;6 ovládací prstenec; 7 páka lopatky usmerňovacieho ústrojenstva; 8 regulovateľné tiahlo; 9 ovládacia páka; 10 ovládacia páka; 11 regulovateľné tiahlo 32

34 Mechanizmus ovládania usmerňovacích lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacieho ústrojenstva prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora pozostáva z dvoch pohonov usmerňovacích lopatiek, ovládacích prstencov usmerňovacích lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích lopatiek prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora, regulovateľných tiahel, vodiacich pák a pák otočných usmerňovacích lopatiek. Pohony vstupného usmerňovacieho ústrojenstva (5) sú priamo spojené s hornými čapmi dvoch protiľahlých otočných lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva. Každý z pohonov (5) je spojený s hydraulickým pracovným valcom cez kulisový mechanizmus. Súčasťou pohonu sú páky, ktoré sú spojené s ovládacím prstencom vstupných usmerňovacích lopatiek vysokotlakového kompresora a s dvomi regulovateľnými tiahlami (8, 11). Ovládací prstenec vstupných usmerňovacích lopatiek vysokotlakového kompresora (6) je spojený s pákami, ktoré sú spojené s hornými čapmi vstupných usmerňovacích lopatiek. Ovládací prstenec usmerňovacích lopatiek prvého stupňa (6) je spojený s hydraulickými pracovnými valcami prostredníctvom pohonu vstupného usmerňovacieho ústrojenstva (5) a regulovateľného tiahla (11). S jednotlivými otočnými usmerňovacími lopatkami usmerňovacieho ústrojenstva prvého stupňa je ovládací prstenec spojený pákami (7). Ovládací prstenec usmerňovacích lopatiek druhého stupňa je spojený s hydraulickými pracovnými valcami prostredníctvom pohonu vstupného usmerňovacieho ústrojenstva (5) a regulovateľného tiahla (8). S jednotlivými otočnými usmerňovacími lopatkami usmerňovacieho ústrojenstva druhého stupňa je ovládací prstenec spojený pákami. Regulovateľné tiahlá (8, 11) slúžia ako nastavovacie prvky v kinematickej sústave ovládania usmerňovacích lopatiek prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora. Ukazovateľ polohy otočných lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva so stupnicou je umiestnený na telese opôr kompresora. Ukazovateľ je spojený s jednou z otočných lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva vysokotlakového kompresora. S ukazovateľom je zviazaný aj koncový vypínač, ktorý vydáva signál o uzatvorenej polohe vstupných usmerňovacích lopatiek, zodpovedajúcej hodnote α uú 30 na stupnici. Otvorenej polohe vstupných usmerňovacích lopatiek zodpovedá hodnota α uú = 0. 33

35 Palivové potrubia zabezpečujú prepojenie dvoch hydraulických pracovných valcov ovládania vstupných usmerňovacích ústrojenstiev a usmerňovacích ústrojenstiev prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora s tlakovou a spätnou vetvou paliva z čerpadla-regulátora HP-59A Činnosť Sila z dvoch hydraulických pracovných valcov sa cez dva pohony (5) vstupného usmerňovacieho ústrojenstva, ktoré prechádzajú cez teleso vonkajšieho prúdu motora, prenáša na otočný prstenec (6) vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a cez regulovateľné tiahlá (11) a (8), ktoré sú spojené s pohonom (5), na otočné ovládacie prstence usmerňovacieho prstenca prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora. Pohyb sa z ovládacích prstencov (6) prenáša cez páky (7) na horné čapy jednotlivých otočných usmerňovacích lopatiek vysokotlakového kompresora. Pri zmene uhla nastavenia otočných lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva vysokotlakového kompresora dochádza k prestaveniu ukazovateľa páky hydraulického pracovného valca, ktorá cez tiahlo (1) pôsobí na hriadeľ (2) a ten cez tiahlo (3) pôsobí na páku spätnej väzby čerpadla-regulátora HP-59A, čím sa uzatvára regulačný reťazec regulácie usmerňovacích ústrojenstiev vysokotlakového kompresora. Požadované nastavenie otočných lopatiek usmerňovacieho ústrojenstva vysokotlakového kompresora sa zabezpečuje zmenou vodiacich pák (9, 10). 34

36 6 Viacrotorové usporiadanie 6.1 Úvod Nevýhodou jednorotorových kompresorov je relatívne nízka obvodová rýchlosť posledných stupňov, relatívne krátka posledná lopatka a skutočnosť, že potrebujú zariadenia na odstránenie nestabilnej práce. U jednorotorových osových kompresorov je obvodová rýchlosť určená tvarom pozdĺžneho rezu kompresora a čo je najdôležitejšie, týmto tvarom je určená veľkosť Machovho čísla relatívnej rýchlosti vzduchu na prvom stupni. Z hľadiska Machovho čísla a v dôsledku rastu teploty by posledný stupeň kompresora mohol pracovať pri väčšej obvodovej rýchlosti. Pre letecké kompresory sa požaduje neustále väčšie celkove stlačenie vzduchu πkc a čo najmenšie rozmery a hmotnosti. S cieľom znížiť nestabilnú prácu kompresora, zvýšiť stlačenie a znížiť rozmery bola pripustená konštrukcia dvojrotorových a viacrotorových kompresorov. Niekedy sa tieto kompresory nazývajú dvoj, či viac hriadeľové alebo duálne kompresory. Používajú sa u kompresorov so stlačením asi do 13, Princíp práce Vznikne rozdelením rotora na dve časti nízko a vysokotlakovú, ktoré sa otáčajú na sebe mechanicky mechanický nezávisle. Každá z nich je poháňaná svojou turbínou a hovoríme o tzv. nízkotlakovom a vysokotlakovom rotore lopatkového motora. Obr. 27 Schematické znázornenie dvojrotorového usporiadania 35

37 Obr. 28 Rez dvojstupňovým kompresorom K objasneniu podstaty odstránenia nestabilnej práce kompresora je vhodne počítať s predpokladom, že pomer výkonu nízkotlakovej turbíny P N ( ktorá poháňa nízkotlakový kompresor) a vysokotlakovej turbíny P V ( ktorá poháňa vysokotlakový kompresor) je konštantný...(v skutočnosti platí len pri výpočtových otáčkach). Pri poklesu výkonu (ťahu) motora budú klesať otáčky nízkotlakového kompresora n N aj vysokotlakového n V. Tu sa začne uhol nábehu i na prvých stupňoch zmenšovať (hrozí nebezpečenstvo pumpovania) na hodnotu u'. Obr. 29 Rýchlostný trojuholník na vstupe do nízkotlakového rotora 36

38 Pretože z rastom uhla nábehu rastie zaťaženie predných stupňov, ale podľa predpokladu pomeru výkonov PN/PV je konštantný, nebude výkon PN stačiť k udržaniu otáčok a tie musia klesať. Ak klesnú na takú hodnou, ktorá odpovedá rýchlosti u bude uhol nábehu i=0. Vzniknutý trojuholník bude podobný z trojuholníkom odpovedajúcim výpočtovým otáčkam a nestabilná práca kompresora zmizne. V skutočnosti pri poklese výkonu motora (jeho otáčok), výkon nízkotlakovej turbíny klesá rýchlejšie ako výkon vysokotlakovej, čo vlastne ešte urýchľuje klesanie otáčok nízkotlakového kompresora a prispieva k zabráneniu pumpovania. U vysokotlakového kompresora dochádza práve k opačnému pochodu. U dvojrotorového kompresora sú spravidla otáčky posledných stupňov vyššie ako u prvých stupňov a preto prenesená práca na vzduch v posledných stupňoch kompresora je vyššia než by bola u jednorotorového kompresora. Z toho vyplýva, že také isté stlačenie vzduchu sa dosiahne na menšom počte stupňov Výhody Výhody tejto konštrukcie nám dokázal prax. Patria sem : - automatické odstránenie nebezpečenstva pumpovania - možnosť väčších otáčok vysokotlakovej časti v porovnaní s poslednými stupňami jednorotorového usporiadania, kde sú otáčky obmedzené Machovým číslom relatívnej rýchlosti na vstupe do prvého stupňa - jednoduchšie spúšťanie motora - neperforovaný stator - energetická úspora v porovnaní s metódou odpúšťania vzduchu Nevýhody - komplikované a náročné súosé uloženie hriadeľov - väčší počet ložísk - konštrukčné a prevádzkové problémy 37

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OBSAH Trvalé úspory energie... 4 Fázový posun Výkon Spotreba... 6 Účinník... 7 Ako navrhnúť výkon kompenzácie... 10

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Škola: Predmet: Skupina: Trieda: Dátum: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Fyzika Fyzikálne veličiny a ich jednotky Obsah a metódy fyziky, Veličiny a jednotky sústavy SI, Násobky a diely fyzikálnych

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 26T552EU

Návod k použití SN 26T552EU Návod k použití SN 26T552EU Q4ACZM0893 1 cs cs 24 4 cs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5 cs 12 Deutsch L:01 English L:02 Français L:03 Nederlands L:04 Italiano

Διαβάστε περισσότερα

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova avrh a posudenie mosta: -00 D1 Hubova-Ivachnova 1. Materiálové charakteristiky: BETO: C 30/37 B35 B 400 - objemova tiaz zelezobetonu ρ b := 5 k m - dovolene namahanie betonu v σ bc := 8. MPa HLAVE ZATAZEIE

Διαβάστε περισσότερα

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry OLYMPS DOOR s.r.o. Pohon křídlových bran - POP Pohony křídlových bran Instrukce a upozornění pro montéry 1 2 3 4 5 6 OLYMPS DOOR s. r.o. Pohon křídlových bran - POP CZ Obsah: 1 Popis výrobku 2 strana 2

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Zuzana Išpoldová Mytologické postavy v diele A. Sikeliana Magisterská diplomová práca Vedúca práce: Mgr. Nicole

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English, 1 SK Slovensky, 13 IT Italiano, 25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

Manometre. 0,3% z rozsahu / 10K pre odchýlku od normálnej teploty 20 C

Manometre. 0,3% z rozsahu / 10K pre odchýlku od normálnej teploty 20 C - štandartné Bournské 60 kpa 60 MPa - presné robustné MPa resp. 250 MPa - škatuľové 1,6 kpa 60 kpa - plnené glycerínom - chemické s meracou trubicou z nerezu - so spínacími / rozpínacími kontaktmi - membránové

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU S -01 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3 3 1 10

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Bakalárska diplomová práca 2014 Zuzana Mavromoustakis Zajacová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Novogrécky

Διαβάστε περισσότερα

Priame ventily s prírubou, PN 40

Priame ventily s prírubou, PN 40 4 82 Priame ventily s prírubou, PN 40 VVF6... Teleso ventilu zo šedej liatiny GP240GH DN 5...50 k vs 0,9...00 m /h možnosť osadenia s pohonmi elektrohydraulickými SKD...-, SKB...- alebo SKC...- Použitie

Διαβάστε περισσότερα

Trojcestné ventily s prírubou, PN 16

Trojcestné ventily s prírubou, PN 16 4 440 Trojcestné ventily s prírubou, PN 16 VXF41... Teleso ventilu zo sivej liatiny EN-GJL-250 DN 15...150 k vs 1,9...300 m 3 /h Možnosť vybavenia s pohonmi motorickými SQX alebo hydraulickými SKD -, SKB

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2014 Bratislava, 29. novembra 2013 Platnosť od 1. januára 2014 1. Úvodné ustanovenia

Διαβάστε περισσότερα

Ma-Go-20-T List 1. Obsah trojuholníka. RNDr. Marián Macko

Ma-Go-20-T List 1. Obsah trojuholníka. RNDr. Marián Macko Ma-Go-0-T List 1 Obsah trojuholníka RNDr Marián Macko U: Čo potrebuješ poznať, aby si mohol vypočítať obsah trojuholníka? Ž: Potrebujem poznať jednu stranu a výšku na túto stranu, lebo základný vzorec

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania Miroslav Mojžiš PRIEMYSELNÉ MERANIE Košice 2011 Miroslav Mojžiš PRIEMYSELNÉ

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku DVD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku Odborný článok ANALÝZA INTERAKCIE PREVÁDZKY 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA

Διαβάστε περισσότερα

Preskočením iskry na. Výfukový ventil sa otvára priestor nad ním sa. 40 až 90 pred DÚ. Tým sa zväčšuje, nasávací ventil je. zapaľovacej sviečke sa

Preskočením iskry na. Výfukový ventil sa otvára priestor nad ním sa. 40 až 90 pred DÚ. Tým sa zväčšuje, nasávací ventil je. zapaľovacej sviečke sa Zážihový motor Spaľovací motor je tepelný stroj, ktorý premieňa tepelnú energiu na mechanickú prácu, t.j. vychádza sa z poznatkov druhej vety termodynamickej. Tepelná energia sa v motore spravidla získava

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Priklady, ktore pohli (mojim) svetom

Priklady, ktore pohli (mojim) svetom Priklady, ktore pohli (mojim) svetom Juro Tekel juraj(dot)tekel(at)gmail(dot)com Poznamky k seminaru o niekolkych najzakladnejsich typoch uloh, ktore je ozaj dobre poznat a vediet riesit. Januar 2006 Pocuvadlo

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

NÁHRADNÉ DIELY PRE ELEKTRONÁRADIE

NÁHRADNÉ DIELY PRE ELEKTRONÁRADIE NÁHRADNÉ DIELY PRE ELEKTRONÁRADIE Trenčín 2014 DIELY UNIVERZÁLNE (CZU) CZU 1 14,62 Kompl. Sada (O- krúžkov 270 kus.) CZU 2 5,35 CZU 3 6,80 CZU 4 7,30 Disk plastový D 125 (s matkov) Disk plastový D 170

Διαβάστε περισσότερα

7 Mechanika tuhého telesa

7 Mechanika tuhého telesa 105 7 Mechanika tuhého telesa V tejto kapitole sú popísané základy dynamiky sústavy hmotných bodov a tuhého telesa. Zovšeobecnia sa vzorce pre pohyb, rýchlosť a zrýchlenie takýchto sústav pomocou ťažiska.

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

Objem a povrch rotačného kužeľa

Objem a povrch rotačného kužeľa Ma-Te-04-T List 1 Objem a povrch rotačného kužeľa RNDr. Marián Macko Ž: Prečo má kužeľ prívlastok rotačný? U: Vysvetľuje podstatu vzniku tohto telesa. Rotačný kužeľ vznikne rotáciou, čiže otočením, pravouhlého

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsné plynové kotle s vysokou účinností a rychlou akumulací Nástenné plynové kotle s vysokou výkonnosťou

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom 1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ HIT HELUZ POHODA Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu Skvelé tehly pre Váš dom tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk Baumacol Systém pre obklady a dlažby Večná čistota Baumacol

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

Pôvod a evolúcia priezvisk - na Dolnej zemi

Pôvod a evolúcia priezvisk - na Dolnej zemi 1 Ján Kulík Pôvod a evolúcia priezvisk - na Dolnej zemi Ak ste si prezreli etymológiu osobných mien, videli ste, že aj tu bol nejaký evolučný proces. Z charakteru, vzhľadu osoby vzniklo osobné meno, alebo

Διαβάστε περισσότερα

ING. MARIÁN PETRÁŠ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB

ING. MARIÁN PETRÁŠ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB ING. MARIÁN PETRÁŠ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB HVIEZDOSLAVOVA 0, 97 0 TRNAVA, tel. 0905 / 4 56, 0/5574 STATICKÝ VÝPOČET NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY A STROPU NÁZOV

Διαβάστε περισσότερα

Strojírenské technologie I

Strojírenské technologie I Strojírenské technologie I Obor: STROJÍRENSTVÍ Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., ING-PAED IGIP 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Διαβάστε περισσότερα

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony OEM, s havarijnou funkciou, bez ručného prestavenia bez havarijnej funkcie, s ručným prestavením Elektromotorické pohony Pre ventily VVG549..., VVP459 a VXP459 Prevádzkové napätie 230 V ~, 3- polohový

Διαβάστε περισσότερα

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok NOVÉ NORMY V OBLASTI REGULÁCIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV Odborný článok AKO VPLÝVA POLOHA BYTU NA KVALITU DODÁVKY TEPLEJ VODY? Odborný článok TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití TES 50321RW

Návod k použití TES 50321RW TES 50321RW Návod k použití TES 50321RW Q4ACZM1738 1 2 ..5..5..6..6 j..6 h..6..6..6..6..6..7..7..7..7..9 10 Vypnutí10 Filtr10 Spustit Calc n Clean10 Teplota10 Jazyk10 Tvrdost vody10 10 11 11 12 12 13

Διαβάστε περισσότερα

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M obsahuje: Horní úložný prostor (pod odklápěcím víkem): Sadu 1/2" nástrčných hlavic: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,27,28,29,30,32mm

Διαβάστε περισσότερα

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž Informa ní Bulletin STAT IST ČESKÁ ICKÁ * SPOLEČNOST České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005 Vážené kolegyně, vážení kolegové, jaksiřadazvásvšimla,spostupemdigitalizacesepodstatněměníizpůsob

Διαβάστε περισσότερα

Izotermický dej: Popis merania

Izotermický dej: Popis merania Izotermický dej: Tlak a objem plynu v uzavretej nádobe sa mení tak že súčin p V zostáva konštantný pričom predpokladáme že teplota plynu zostáva konštantná Tento vzorec sa volá Boylov zákon. p V = N k

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA Pavol KOCHAN V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom po nastolení jednoty medzi jednotlivými kresťanskými vierovyznaniami,

Διαβάστε περισσότερα

VYMEDZENIE POJMOV. Váhy s automatickou činnosťou. Kontrolné váhy s automatickou činnosťou. Triediace váhy s automatickou činnosťou

VYMEDZENIE POJMOV. Váhy s automatickou činnosťou. Kontrolné váhy s automatickou činnosťou. Triediace váhy s automatickou činnosťou VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU (MI-006) Pre váhy s automatickou činnosťou, používané na určenie hmotnosti telesa s využitím pôsobenia gravitácie na toto teleso platia uplatniteľné požiadavky prílohy č.

Διαβάστε περισσότερα

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA Ročník: XI. Číslo: 4/2006 Vyšlo v decembri 2006 INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA SUZ Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu S prianím šťastia a zdravia

Διαβάστε περισσότερα

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Firma BAXI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Vrhače. kde : v - rýchlosť častice pri opúšťaní vrhacieho kolesa, m/s

2.7 Vrhače. kde : v - rýchlosť častice pri opúšťaní vrhacieho kolesa, m/s 2.7 Vrhače Vrhače sú zariadenia, ktoré svojimi funkčnými časťami udeľujú časticiam dopravovaného materiálu kinetickú energiu, ktorú tieto častice využívajú na svoje premiestnenie na miesto určenia. Tieto

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Svahy Kršlenice nad Plaveckým Mikulášom wettersteinská fácia veterlínskeho príkrovu. Foto: M. Havrila

OBSAH. Svahy Kršlenice nad Plaveckým Mikulášom wettersteinská fácia veterlínskeho príkrovu. Foto: M. Havrila OBSAH Príhovor riaditeľa Organizačná schéma Zloženie zamestnancov Organizačná jednotka námestníka riaditeľa pre ekonomiku Rozpočet organizácie Organizačná jednotka námestníka riaditeľa pre vedu a výskum

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

9. LITERATURA 70. LET

9. LITERATURA 70. LET 9. Literatura 70. let 9. LITERATURA 70. LET 9.1. Protirežimní literatura Řečtí spisovatelé reagovali na politiku junty různým způsobem. Někteří publikují v zahraničí, jiní zůstávají stranou politického

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

Odraz a lom svetla. Kapitola 4

Odraz a lom svetla. Kapitola 4 Kapitola 4 Odraz a lom svetla Náuka o svetle, optika, je jednou z najdôležitejších častí fyziky, lebo valnú väčšinu skúseností so svetom, ktorý nás obklopuje, získavame našim zrakom. Čo vieme o vzdialených

Διαβάστε περισσότερα

Parametre ovplyvňujúce spotrebu paliva automobilu

Parametre ovplyvňujúce spotrebu paliva automobilu 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Parametre ovplyvňujúce spotrebu paliva automobilu Matej Juraj Elektrotechnika, Strojárstvo 20.03.2013 Nasledujúci príspevok pojednáva o fyzikálnych veličinách,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

Klapka osadená v pevnej stenovej alebo stropnej konštrukcii s hr. min. 110 mm

Klapka osadená v pevnej stenovej alebo stropnej konštrukcii s hr. min. 110 mm Tieto technické podmienky stanovujú rad vyrábaných veľkostí, hlavné rozmery, prevedenia a rozsah použitia požiarnych klapek PKTM-90 (ďalej iba požiarnych klapiek). Sú záväzné pre výrobu, projekciu, objednávanie,

Διαβάστε περισσότερα

Príprava teplej úžitkovej vody

Príprava teplej úžitkovej vody Príprava teplej úžitkovej vody Skratka TÚV alebo OPV znamená teplá úžitková voda alebo ohrev pitnej vody. To, že je v našich krajinách teplá voda 24 hodín denne, sa berie dnes ako samozrejmosť. No ešte

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Αρ. 39 2056

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Αρ. 39 2056 10.06.2003 Σφραγίδα: ΖU ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΩΝ, Ονοµαστική επιχείρηση Hudcova 56b, 621 00 Brno ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Αρ. 39 2056 Σελίδα 1 η (3 σελίδες) Προïόν: Συσκευή πυρόσβεσης BONPET Σήµα µοντέλου:

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky Všechno nejlepší : Manželství Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

Energetická hodnota potravín

Energetická hodnota potravín Súťažný odbor 02 Matematika, Fyzika Energetická hodnota potravín Stredoškolská odborná činnosť Sivek Michal, sexta Gymnázium Ivana Bellu L. Novomeského 15, Handlová Konzultant: Mgr. Zuzana Černáková Handlová

Διαβάστε περισσότερα

Vydanie tejto publikácie sponzoroval Vojenský opravárenský podnik 027 štátny podnik, Trenčín.

Vydanie tejto publikácie sponzoroval Vojenský opravárenský podnik 027 štátny podnik, Trenčín. Vydanie tejto publikácie sponzoroval Vojenský opravárenský podnik 027 štátny podnik, Trenčín. Publikácia: Technická diagnostika je určená študentom vysokých škôl, pracovníkom opravárenských podnikov, autoservisov,

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

REGULA TOR JALOVE HO VYKONU

REGULA TOR JALOVE HO VYKONU Informac na a montazna prıruc ka REGULA TOR JALOVE HO VYKONU Computer-8d é 96, Computer-8d -144 & Computer-14d -144 1.- REGULA TORY JALOVE HO VYKONU-8d-96, 8d-144 a COMPUTER-14d-144 Regulatory jaloveho

Διαβάστε περισσότερα

Zkouška technologie Safe Sense

Zkouška technologie Safe Sense Hlava skartovacího stroje Otvor pro papír Nádoba ze síťoviny Spínač vyřazení Safe Sense Řídicí spínač Přehřáto (červená) Automatický start ( ) Vypnuto Pohotovostní stav (zelená) Zpětný chod (R) Nášlap

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

Úvod do testovania hypotéz

Úvod do testovania hypotéz TESTOVANIE HYPOTÉZ Úvod do testovania hypotéz Hypotéza je výrok, alebo tvrdenie o stave sveta (o skutočnej hodnote neznámeho parametra populácie - základného súboru), napr: Obvinený je nevinný µ= 100 Každá

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3. Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4900 series User manual 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 1 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 2 2 4239_000_8858_1_Luxury

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Jaromνr MaruΉinec, Ph.D. MBA pψedseda θeskι Asociace elektromobilovιho prωmyslu. Novύ zaθαtek elektromobilω 2012

Ing. Jaromνr MaruΉinec, Ph.D. MBA pψedseda θeskι Asociace elektromobilovιho prωmyslu. Novύ zaθαtek elektromobilω 2012 Ing. Jaromνr MaruΉinec, Ph.D. MBA pψedseda θeskι Asociace elektromobilovιho prωmyslu Novύ zaθαtek elektromobilω 2012 180 let zkuήenostν zastavenι evoluce KψiΎνk chtμl konkurovat i Fordovi. Postavil sice

Διαβάστε περισσότερα