TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH"

Transcript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Leteckého inžinierstva Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM ROČNÍKOVÝ PROJEKT Roman Gášpár Vedúci ročníkového projektu: Ing. Marián HOCKO, PhD. Košice 2009

3 Analytický list Autor: Roman Gášpár Názov práce: Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Podnázov práce: Jazyk práce: slovenský Typ práce: Ročníkový projekt Počet strán: 41 Akademický titul: Univerzita: Technická univerzita v Košiciach Fakulta: Letecká fakulta (LF) Katedra: Leteckého inžinierstva () Študijný odbor: Prevádzka lietadiel Študijný program: Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Mesto: Košice Vedúci RP: Ing. Marián HOCKO, PhD. Konzultanti RP: Dátum odovzdania: 1. apríl 2009 Dátum obhajoby: Kľúčové slová: axiálny, kompresor, pumpáž, protipumpážne zariadenia Kategória Konspekt: Technika, technológia, inžinierstvo; Dopravné prostriedky Citovanie práce: Gášpár, Roman: Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM. Ročníkový projekt. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, s. Názov práce v AJ: Axial flow compresors anti stall system Podnázov práce v AJ: Kľúčové slová v AJ: compresor, compresor stall, sompresorr anti-stall system,

4 Abstrakt v SJ Práca pojednáva o zariadeniach na odstránenie nestabilnej práce kompresorov. Popisuje príčinu vzniku nestabilnej práce kompresora a spôsoby jeho odstránenia. Abstrakt v AJ The work deals about the equipment to eliminate the compressors stall. It describes the reason for the origin of compresor stall, and ways of eliminating it.

5 Zadanie práce

6 Obsah Zoznam obrázkov...6 Úvod Nestabilná práca kompresora Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce Odpúšťanie vzduchu Konkrétne riešenia TV Vírivý prstenec Princíp práce Natáčanie statorových lopatiek Konkrétne riešenia TV TV Motor RD Viacrotorové usporiadanie Úvod Princíp práce Výhody Nevýhody Využitie viacerých spôsobov odstránenia nestabilnej práce kompresora...38 Záver...39 Použitá literatúra...40 Prílohy...41

7 Zoznam obrázkov Obr. 1 Schéma princípu odpúšťania vzduchu Obr. 2 Vplyv zmeny uhlu nábehu i na rýchlostný trojuholník prúdenia Obr. 3 Príklady odpúšťania vzduchu Obr. 4 Princíp práce odpúšťacieho ventila Obr. 5 Odpúšťací ventil TV Obr. 6 Zmena charakteristík kompresora pri odpúšťaní vzduchu Obr. 7 Rez odpúšťacím ventilom motora TV Obr. 8 Odpúšťací ventil TV Obr. 9 Schéma prietokového kanála s vírivým prstencom Obr. 10 Vírivý prstenec dúchadla Obr. 11 Dúchadlo motora RD Obr. 12 Vírivý prstenec R Obr. 13 Polohy usmerňovacích lopatiek a ich vplyv na rýchlostné trojuholníky Obr. 14 Charakteristika viacstupňového kompresora s nastaviteľnými statorovými lopatkami na predných stupňoch Obr. 15 Ovládanie nastaviteľných lopatiek pomocou natáčacieho prstenca Obr. 16 Usporiadanie nastaviteľných lopatiek u motora TV Obr. 17 Mechanizmus natáčania lopatiek kompresora Obr. 18 Detail ovládacieho prstenca usmerňovacích lopatiek Obr. 19 Detail mechanizmu natáčania statorových lopatiek motora TV Obr. 20 Mechanizmus natáčania usmerňovacích ústrojenstiev kompresora Obr. 21 Detail ukazovateľa polohy usmerňovacieho ústrojenstva kompresora Obr. 22 Regulovateľné vstupné ústrojenstvo 1. a 2. stupňa kompresora motora RD Obr. 23 Pravý hydraulický valec ovládania usmerňovacieho ústrojenstva kompresora motora Obr. 24 Mechanizmus spätnej väzby Obr. 25 Mechanizmus ovládania usmerňovacích ústrojenstiev vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích ústrojenstiev ( rez ) Obr. 26 Mechanizmus ovládania usmerňovacích ústrojenstiev vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích ústrojenstiev ( pohľad zhora ) Obr. 27 Schematické znázornenie dvojrotorového usporiadania Obr. 28 Rez dvojstupňovým kompresorom

8 Obr. 29 Rýchlostný trojuholník na vstupe do nízkotlakového rotora

9 Úvod Nestabilná práca ako jav doprevádza vývoj leteckých turbokompresorových motorov už od samotného začiatku. Preto aj snaha o jej odstránenie sa môže datovať úplne k začiatkom vývoja. Táto práca priblíži problematiku vzniku nestabilnej práce kompresora. Priblíži jednotlivé spôsoby jej odstránenia v obecnej podobe a uvedie aj konštrukčné prevedenia na konkrétnych motoroch 8

10 1 Nestabilná práca kompresora K nestabilne práci kompresora ( pumpáži ) dochádza v nevýpočtových režimoch motora. Keď Zmenšenie prietokového množstva vzduchu na výstupe z kompresora alebo zvýšenie protitlaku spôsobí pokles absolútnej rýchlosti prúdu vzduchu a zmenu uhlu nábehu prúdu na lopatky ( pri konštantných otáčkach kompresora ). V dôsledku zväčšenia uhlu nábehu sa prúd odtrhne a poruší funkciu kompresora. Kompresor prestane dodávať vzduch až do poklesu protitlaku. Keď prúd opäť priľahne k lopatkám a kompresor začne opäť dodávať vzduch, ktorého tlak sa bude zväčšovať. Ako náhle tlak dosiahne predchádzajúcich hodnôt, sa tento dej bude opakovať. Pumpovanie či nestabilná práca kompresora je jav, nastávajúci pri určitom režime práce. Vyznačujúci náhlymi zmenami tlaku a rýchlosti vzduchu ako je to vidieť aj na obr.( 3.42/105) a je doprevádzaný aj charakteristickými zvukovými efektmi. Ďalšími sprievodnými javmi sú napríklad pulzovanie tlaku a rýchlosti na výstupe alebo vibrácia jednotlivých častí motora, ale hlavne lopatiek. Tieto sprievodné javy môžu viesť až k prerušeniu chodu motora, k jeho poškodeniu ale aj k jeho deštrukcii. U osových kompresorov dochádza k pumpovaniu preto, lebo každý stupeň má iný prietok. Ak dôjde v niektorom stupni k upchaniu a stupeň nie je schopný prepustiť väčšie množstvo vzduchu, pričom predchádzajúce stupene sú schopné naďalej stlačovať a nastane jav nestabilnej práce. 9

11 2 Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce U súčasných motorov sa pumpovanie vyskytuje hlavne v konštrukciách s vyššími hodnotami stlačenia. K zabráneniu pumpovania sa používajú rôzne metódy a prostriedky ako : - vírivý prstenec, - metóda odpúšťania vzduchu pomocou odpúšťacích ventilov alebo odpúšťacích pásov, - dvoj a trojrotorové usporiadanie - nastavovanie lopatiek kompresora. 10

12 3 Odpúšťanie vzduchu Táto metóda je konštrukčne najjednoduchšie realizovateľná, avšak je energeticky veľmi stratová, nakoľko nasatý vzduch, na ktorého nasatie sa už raz spotrebovala energia, vypúšťa do okolia motora ( obr. 1 ). Používa sa s výhodou u kompresorov so stlačením okolo 7,0. Obr. 1 Schéma princípu odpúšťania vzduchu Metóda odpúšťania vzduchu slúži k odstráneniu pumpovania hlavne predných stupňov kompresora pri poklese otáčok n k či raste teploty T 1c. Jeho podstata je v tom, že sa zväčší hmotnostný tok vzduchu a tým aj rýchlosť c 1a a klesne uhol nábehu i ( obr. 2 ). Obr. 2 Vplyv zmeny uhlu nábehu i na rýchlostný trojuholník prúdenia 11

13 Vypúšťanie vzduchu sa realizuje pomocou odpúšťacích ventilov alebo pásov po obvode kompresora, ktorých ovládanie je zautomatizované. Vo venci medzi statorovými a rotorovými lopatkami sú vytvorené otvory, ktorými vzduch vyteká. Tieto otvory sa vytvárajú za tými stupňami, kde hrozí najväčšie nebezpečenstvo nestabilnej práce. V nutných prípadoch sa vzduch odpúšťa vo viacerých stupňoch. Obr. 3 Príklady odpúšťania vzduchu A odpúšťacím ventilom, B odpúšťacími pásmi Obr. 4 Princíp práce odpúšťacieho ventila 12

14 Obr. 5 Odpúšťací ventil TV2-117 Podľa potreby môže byť vzduch odpúšťaný aj za niekoľkými stupňami. Pri ustálených režimoch práce kompresora sú otvory uzavreté pásmi alebo ventilmi, ktoré sú ovládané automaticky pomocou hydraulických valcov. Regulácia je automatická odvodená od pomeru stlačenia alebo od otáčok kompresora. Je dôležité poznamenať, že odpúšťaním vzduchu sa menia aj charakteristiky kompresora vrátane hranice nestabilnej práce. ( obr.5 ) Z obrázka je jasné, že pri otvorení odpúšťacieho zariadenia sa posunie pracovný bod A do bodu B a tým zvýši zásobu stabilnej práce. Je dôležité poznamenať, že prechod z jednej charakteristiky na druhú prebieha skokovo. 13

15 Obr. 6 Zmena charakteristík kompresora pri odpúšťaní vzduchu 3.1 Konkrétne riešenia TV3-117 Odpúšťacie ventily vzduchu zabezpečujú odpúšťanie vzduchu z priestoru za siedmym stupňom kompresora do atmosféry, čím zabezpečujú ochranu kompresora motora pred nestabilnou prácou. Na kompresore motora sú pomocou prírub na plášti kompresora upevnené dva odpúšťacie ventily vzduchu, ktoré pracujú súčasne. Sú ovládané v závislosti na prepočítaných otáčkach motora n K,prep. tlakovým palivom, ktoré je potrubiami privádzané z čerpadla-regulátora NR-3A. Časti odpúšťacieho ventilu TV3-117 (obr. 7): - ventil (1); - teleso (2); - manžeta (3); - pružina (4); - puzdro (5); - piest (6); - veko (7). Teleso (2) je vyrobené ako odliatok z ľahkých zliatin. V telese je umiestnené puzdro (5), v ktorom sa pohybuje piest (6), spojený prostredníctvom piestnice 14

16 s ventilom (1). Na piest z jednej strany pôsobí pružina (4), ktorá udržuje piest (6) vpravo, a tým ho udržuje v uzatvorenej polohe. Ak je cez vstupný nátrubok privedené tlakové palivo do komory A, potom je ventil (1) účinkom premiestnenia piesta (6) úplne otvorený. Po prepojení komory A so spätnou vetvou sa piest (6) účinkom pružiny znova premiestňuje vpravo a ventil sa uzatvára. Pryžová manžeta (3) je chladená palivom. Pri otvorenom ventile (1) postupuje tlakové palivo z komory A cez škrtiaci otvor B v pieste (6) a otvor V v puzdre (5) k manžete (3), ochladzuje ju a otvorom G odteká do priestoru vľavo od piesta (6). Táto komora je cez nátrubok prepojená so spätnou vetvou. Obr. 7 Rez odpúšťacím ventilom motora TV ventil; 2 teleso; 3 manžeta; 4 pružina; 5 puzdro; 6 piest; 7 veko Obr. 8 Odpúšťací ventil TV

17 4 Vírivý prstenec Vírivý prstenec má za úlohu zabezpečiť zvýšenie zásoby stabilnej práce dúchadla pri znížení otáčok motora. Je tvorený zakrytým kanálom, ktorý je upevnený k prietokovej časti dúchadla. V kanále sa nachádza sústava pozdĺžnych lopatiek ( obr.9/i ), ktoré sú umiestnené v priestore nad hornou prednou časťou rotorových lopatiek prvého stupňa dúchadla ( obr. 9 ) Obr. 9 Schéma prietokového kanála s vírivým prstencom 1 aerodynamické rebro; 2 rotorová lopatka prvého stupňa; 3 usmerňovacia lopatka prvého stupňa; 4 rotorová lopatka druhého stupňa; 5 usmerňovacia lopatka druhého stupňa; 6 rotorová lopatka tretieho stupňa; 7 usmerňovacia lopatka tretieho stupňa; 8 rotorová lopatka štvrtého stupňa; 9 usmerňovacia lopatka štvrtého stupňa; 10 lopatka vírivého prstenca; 11 prstenec. 4.1 Princíp práce So znižovaním prepočítaných otáčok dúchadla (pri zvyšovaní uhla nábehu na rotorových lopatkách prvého stupňa) sa zvyšuje tlakový spád medzi bodmi A a B (obr. 10 ) a dochádza k cirkulácii prúdiaceho vzduchu nad rotorovými lopatkami prvého 16

18 stupňa. Tým dochádza zvýšeniu axiálnej rýchlosti prúdu vzduchu (zmenšujú sa uhly nábehu) na okrajoch rotorových lopatiek prvého stupňa a zároveň sa odtlačuje hlavný prúd smerom k ose rotora. Tak sa zmenšuje prietokový prierez, ktorým prúdi hlavný prúd, v dôsledku čoho sa zvyšuje jeho rýchlosť, a tým sa zmenšujú aj uhly nábehu. Na základe toho sa rozširuje rozsah stabilnej činnosti dúchadla, zvyšuje sa jeho účinnosť, znižuje pravdepodobnosť vzniku cirkulačného odtrhnutia prúdu, ktoré je zdrojom nebezpečných vibrácií dlhších rotorových lopatiek prvého stupňa. Obr. 10 Vírivý prstenec dúchadla Typickým príkladom použitia vírivého prstenca je konštrukcia aplikovaná na motor RD-33 ( Obr. 11 ) alebo na motor R-29 ( obr. 12 ) 17

19 Obr. 11 Dúchadlo motora RD-33 1 aerodynamický kryt; 2 snímač otáčok; 3 aerodynamické rebro; 4 predné teleso; 5 rotor; 6 vírivý prstenec; 7 disk I. stupňa; 8 usmerňovacie lopatky; 9 disk II. stupňa; 10 usmerňovacie ústrojenstvo; 11 disk III. stupňa; 12 usmerňovacie ústrojenstvo; 13 Disk IV. stupňa; 14 zadný labyrint; 15 usmerňovacie ústrojenstvo; 16 rúrka prívodu vzduchu do predolejových priestorov; 17 zadný čap; 18 teleso opôr. Obr. 12 Vírivý prstenec R

20 5 Natáčanie statorových lopatiek Je konštrukčne aj výrobne veľmi náročným riešením. Avšak výhody vyplývajúce z energetickej úspory, hovoria za túto konštrukciu. Objavuje sa takmer vo všetkých moderných riešeniach motorov a jednorotorových kompresoroch so stlačením až 13,0. Ich úlohou je zabránenie vzniku nestabilnej práce motora a zvýšenie stabilnej práce kompresora. Princíp práce spočíva v tom, že uhol nábehu i sa ovplyvňuje rôznou polohou absolútnej rýchlosti c 1 na vstupe do každého kolesa. Týmto sa dosiahne i pri rôznych veľkostiach hmotnostného toku ( a teda i pri rýchlostiach c 1,a ) konštantný uhol β ( obr.13 ). Obr. 13 Polohy usmerňovacích lopatiek a ich vplyv na rýchlostné trojuholníky Zmenšenie uhlu nastavenia lopatiek γ sa čiara nestabilnej práce priaznivo posúva smerom k menším hodnotám hmotnostného toku ( obr.14 ). Aby sa uhol nábehu na lopatkách nemenil, pri zmene uhla rýchlosti prúdu, môžeme nastaviť uhol lopatiek. Aby v celom rozsahu režimu chodu kompresora bolo dosiahnuté nemennosti uhla nábehu, 19

21 vyžadovalo by to mať možnosť plynule meniť jak lopatky statoru, tak i lopatky rotoru. To je však v praxi veľmi ťažko uskutočniteľné a preto sa natáčajú len lopatky statora. Obr. 14 Charakteristika viacstupňového kompresora s nastaviteľnými statorovými lopatkami na predných stupňoch Natáčanie lopatiek sa deje v ložiskách, v ktorých sú uložené čapy lopatiek. Pohyb sa na lopatku prenáša pomocou páčky, ktorá je pevne spojená s lopatkou. Na druhý koniec tejto páčky pôsobí natáčací prstenec ( obr.15 ). Iný spôsob natáčania je použitie ozubených segmentov nalisovaných na čape lopatky a zaberajúcich ozubením s ozubením natáčacieho venca. Tento typ konštrukcie umožňuje natáčanie plynulé ale aj skokové. Obr. 15 Ovládanie nastaviteľných lopatiek pomocou natáčacieho prstenca 20

22 Ak je to nutné, je možné konštruovať aj viacero radov otočných lopatiek statora. Napríklad u desaťstupňového osového kompresora vrtuľníkového motora TV2-117 sú celkom 4 rady otočných lopatiek ( obr.16 ). Aj v tomto prípade otočných statorových lopatiek sa mení charakteristika kompresora. Prestavovaním sa zmenšia uhly nábehu na rotore a tým klesne práca predávaná na vzduch a teda stlačenie Otočne statorové lopatky ako spôosob odstránenia nestabilnej práce kompresora pri nízkom parametre otáčok býva na prvom, alebo na rade prvých stupňov. Je to zariadenie z hľadiska teórie motorov výhodné, avšak z hľadika výroby a prevádzkovania veľmi náročné. Používa sa u jednorotorových kompresorov so stlačením až 13,0. Výhodou otočných statorových lopatiek je, že toto zariadenie sa dá používať k odstráneniu či zmenšeniu nestabilnej práce kompresora aj u zadných stupňov kompresor. 5.1 Konkrétne riešenia TV2-117 Obr. 16 Usporiadanie nastaviteľných lopatiek u motora TV TV3-117 Mechanizmus natáčania usmerňovacích lopatiek kompresora ( obr ) zabezpečuje ovládanie otočných vstupných usmerňovacích lopatiek a usmerňovacích lopatiek prvých štyroch stupňov kompresora motora podľa programu v závislosti na prepočítaných otáčkach rotora turbokompresora α uú = f(n K,prep. ). Ovládanie mechanizmu 21

23 natáčania usmerňovacích lopatiek kompresora zabezpečujú dva hydraulické pracovné valce, do ktorých sa privádza tlakové palivo z čerpadla-regulátora NR-3A. Mechanizmus natáčania usmerňovacích lopatiek kompresora tvorí: - horná a spodná upevňovacia páka; - päť ovládacích prstencov; - tiahlo spätnej väzby; - pružina spätnej väzby; - nastavovacie tiahlo; - dvojramenné páky; - mechanický ukazovateľ polohy usmerňovacích lopatiek a elektrický vysielač polohy; - hydraulický pracovný valec ovládania mechanizmu v čerpadle-regulátore NR- 3A; - samostatný hydraulický pracovný valec ovládania mechanizmu. Mechanizmus natáčania usmerňovacích lopatiek kompresora je umiestnený na vonkajšom povrchu skrine v priestore prvého až štvrtého stupňa. Horná upevňovacia páka je spojená prostredníctvom nastavovacieho tiahla s pákou hydraulického pracovného valca čerpadla-regulátora NR-3A. Spodná upevňovacia páka je spojená s pákou samostatného hydraulického pracovného valca. K upevňovacím pákam sú pripojené dvojramenné páky, ktoré sú pomocou tiahiel spojené s drážkami ovládacích prstencov. Tieto tiahla sú nastavovacie. Zmenou ich dĺžky je možné kompenzovať nepresnosti nastavenia mechanizmu. Ovládacie prstence sa pohybujú po kladkách a cez páky, ktoré sú spojené s hornými čapmi otočných usmerňovacích lopatiek ich natáčajú o rovnaký uhol. Na hornom čape jednej z usmerňovacích lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva je upevnená páka spätnej väzby. Páka spätnej väzby je cez tiahlo a páku spojená s čerpadlo-regulátorom NR-3A. Vôle v tejto kinematickej sústave sú vymedzené pružinou, ktorá je uchytená cez konzolu ku skrini kompresora. Montáž a nastavovanie kinematiky mechanizmu natáčania usmerňovacích lopatiek kompresora sa realizuje podľa mechanického ukazovateľa polohy lopatiek, ktorý je umiestnený na vstupnom ústrojenstve motora. 22

24 Obr. 17 Mechanizmus natáčania lopatiek kompresora 1 lopatka vstupného usmerňovacieho ústrojenstva; 2 páka lopatky; 3 kolík; 4 lopatka prvého stupňa kompresora; 5 os; 6 lopatka druhého stupňa kompresora; 7 kladka; 8 lopatka tretieho stupňa kompresora; 9 lopatka štvrtého stupňa kompresora; 10 ovládací prstenec; 21 horná páková základňa; 22 dvojramenná páka; 23 silová páka od čerpadla-regulátora NR-3A; 24 regulovateľné tiahlo. 23

25 LF Obr. 18 Detail ovládacieho prstenca usmerňovacích lopatiek Obr. 19 Detail mechanizmu natáčania statorových lopatiek motora TV

26 Obr. 20 Mechanizmus natáčania usmerňovacích ústrojenstiev kompresora 11 tiahlo spätnej väzby; 12 páka spätnej väzby čerpadla-regulátora; 13 pružina spätnej väzby; 14 dolná páková základňa; 15 sťahovacia objímka; 16 páka spätnej väzby; 17 hydraulický pracovný valec; 18 stupnica; 19 mechanický ukazovateľ; 20 konzola; 26 regulovateľné tiahlo. 25

27 Obr. 21 Detail ukazovateľa polohy usmerňovacieho ústrojenstva kompresora Motor RD-33 Motor RD 33 má okrem vírivých prstencov regulovateľné vstupné ústrojenstvo vysokotlakového kompresora a regulovateľné vstupné ústrojenstvo prvého a druhého stupňa Regulovateľné vstupné ústrojenstvo vysokotlakového kompresora Regulovateľné vstupné usmerňovacie ústrojenstvo pozostáva z otočných usmerňovacích lopatiek (8) usmerňovacieho ústrojenstva a vnútorného prstenca (7). Usmerňovacie lopatky majú horné a spodné čapy. Horné čapy sú uložené vo výstupkoch telesa vysokotlakového kompresora a otáčajú sa vo vložkách, vyrobených z materiálu, ktorý má nízky súčiniteľ trenia. Spodné čapy usmerňovacích lopatiek sú uložené v stykových plochách prstenca (7) a telesa opory guličkového ložiska vysokotlakového kompresora. 26

28 Regulovateľné vstupné ústrojenstvo prvého a druhého stupňa Regulovateľné usmerňovacie ústrojenstva prvého a druhého stupňa pozostávajú z otočných usmerňovacích lopatiek (3, 4 a 2) a vnútorných prstencov (5, 6 a 1). Usmerňovacie lopatky usmerňovacieho ústrojenstva prvého a druhého stupňa majú horný a spodný čap. Horné čapy otočných usmerňovacích lopatiek sa otáčajú vo vložkách, ktoré sú vyrobené z materiálu, ktorý má nízky súčiniteľ trenia. Spodné čapy otočných usmerňovacích lopatiek prvého a druhého stupňa sa otáčajú vo vnútorných prstencoch (5, 6 a 1). Na vnútorných povrchoch prstencov (5, 6 a 1) je nanesená tesniaca vrstva, do ktorej sa zarezávajú brity, ktoré sú vytvorené na prstencoch medzi diskmi prvého, druhého a tretieho stupňa. Obr. 22 Regulovateľné vstupné ústrojenstvo 1. a 2. stupňa kompresora motora RD-33 27

29 Sústava ovládania kompresora motora RD-33 Nastavovanie otočných usmerňovacích lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacieho ústrojenstva prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora v závislosti od režimu činnosti motora zabezpečuje Sústava ovládania kompresora motora RD Časti - regulátor usmerňovacieho ústrojenstva kompresora; - dva hydraulické pracovné valce; - kinematický mechanizmus; - mechanizmus spätnej väzby; - ukazovateľ polohy usmerňovacích lopatiek so stupnicou; - potrubia Konštrukcia Sústava ovládania kompresora motora pozostáva z regulátora usmerňovacieho ústrojenstva kompresora, ktorý je súčasťou čerpadla-regulátora HP-59A, dvoch hydraulických pracovných valcov s ukazovateľom polohy usmerňovacích lopatiek, ovládajúcich kinematický mechanizmus prestavovania usmerňovacích lopatiek, mechanizmu spätnej väzby a palivových potrubí prívodu a odvodu tlakového paliva. Regulátor usmerňovacích ústrojenstiev kompresora zabezpečuje ovládanie prestavovania usmerňovacích lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacieho ústrojenstva prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora podľa stanoveného programu v závislosti od režimu činnosti motora, ktorý je charakterizovaný hodnotou prepočítaných otáčok vysokotlakového kompresora motora α uú = f(n K,pr. ). Regulátor usmerňovacích ústrojenstiev je súčasťou konštrukcie čerpadlaregulátora HP-59A. V závislosti na hodnote prepočítaných otáčok vysokotlakového kompresora n K,pr. dodáva tlakové palivo do dvoch hydraulických pracovných valcov ovládania usmerňovacích ústrojenstiev kompresora. Pri konštantnej hodnote prepočítaných otáčok vysokotlakového kompresora prerušuje dodávku tlakového paliva do hydraulických pracovných valcov a hydraulicky ich zablokuje v danej polohe. 28

30 Hydraulické pracovné valce zabezpečujú prostredníctvom kinematického mechanizmu prestavovanie otočných lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích ústrojenstiev prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora. Ľavý hydraulický pracovný valec zároveň cez páku ovláda blok klapiek sústavy ovládania pretlaku olejových tesnení. Na telese hydraulického pracovného valca sú vytvorené dva mechanické nastaviteľné dorazy, ktorými sa nastavuje rozsah prestavovania usmerňovacích ústrojenstiev vysokotlakového kompresora od α uú = 30 do α uú = 0. Mechanizmus spätnej väzby medzi hydraulickými pracovnými valcami vytvára uzatvorený reťazec v regulačnej sústave regulácie uhla nastavenia vstupných usmerňovacích lopatiek a usmerňovacích lopatiek prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora, ktorý zabezpečuje prenos tohto uhla natočenia na páku spätnej väzby čerpadla-regulátora HP-59A. Mechanizmus spätnej väzby ( obr. 24 ) pozostáva z hriadeľa (2), tiahla (1), ukazovateľa hydraulického pracovného valca usmerňovacieho ústrojenstva vysokotlakového kompresora a regulovateľného tiahla (3). Hriadeľ (2) má jednu oporu v telese hydraulického pracovného valca a druhú v konzole (4). V konzole a v tiahle sú zalisované guličkové ložiská. 29

31 . Obr. 23 Pravý hydraulický valec ovládania usmerňovacieho ústrojenstva kompresora motora 11 matica, 12 zaisťovacia podložka, 14 skrutka, 15 zaisťovacia podložka, 16 ukazovateľ polohy usmerňovacích ústrojenstiev kompresora, 17 tiahlo, 18 závlačka, 19 zaisťovacia matica, 20 - regulačná skrutka nastavenia dorazu 0, 21 tesniaci krúžok, 22 - hriadeľ spätnej väzby, 23 - pravý hydraulický pracovný valec ovládania usmerňovacích ústrojenstiev kompresora motora 30

32 Obr. 24 Mechanizmus spätnej väzby 1 tiahlo; 2 hriadeľ; 3 regulovateľné tiahlo; 4 konzola. 31

33 Obr. 25 Mechanizmus ovládania usmerňovacích ústrojenstiev vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích ústrojenstiev ( rez ) Obr. 26 Mechanizmus ovládania usmerňovacích ústrojenstiev vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích ústrojenstiev ( pohľad zhora ) 1 tiahlo; 2 hriadeľ; 3 regulovateľné tiahlo; 4 konzola; 5 páka ovládania vstupného usmerňovacieho ústrojenstva;6 ovládací prstenec; 7 páka lopatky usmerňovacieho ústrojenstva; 8 regulovateľné tiahlo; 9 ovládacia páka; 10 ovládacia páka; 11 regulovateľné tiahlo 32

34 Mechanizmus ovládania usmerňovacích lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacieho ústrojenstva prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora pozostáva z dvoch pohonov usmerňovacích lopatiek, ovládacích prstencov usmerňovacích lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích lopatiek prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora, regulovateľných tiahel, vodiacich pák a pák otočných usmerňovacích lopatiek. Pohony vstupného usmerňovacieho ústrojenstva (5) sú priamo spojené s hornými čapmi dvoch protiľahlých otočných lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva. Každý z pohonov (5) je spojený s hydraulickým pracovným valcom cez kulisový mechanizmus. Súčasťou pohonu sú páky, ktoré sú spojené s ovládacím prstencom vstupných usmerňovacích lopatiek vysokotlakového kompresora a s dvomi regulovateľnými tiahlami (8, 11). Ovládací prstenec vstupných usmerňovacích lopatiek vysokotlakového kompresora (6) je spojený s pákami, ktoré sú spojené s hornými čapmi vstupných usmerňovacích lopatiek. Ovládací prstenec usmerňovacích lopatiek prvého stupňa (6) je spojený s hydraulickými pracovnými valcami prostredníctvom pohonu vstupného usmerňovacieho ústrojenstva (5) a regulovateľného tiahla (11). S jednotlivými otočnými usmerňovacími lopatkami usmerňovacieho ústrojenstva prvého stupňa je ovládací prstenec spojený pákami (7). Ovládací prstenec usmerňovacích lopatiek druhého stupňa je spojený s hydraulickými pracovnými valcami prostredníctvom pohonu vstupného usmerňovacieho ústrojenstva (5) a regulovateľného tiahla (8). S jednotlivými otočnými usmerňovacími lopatkami usmerňovacieho ústrojenstva druhého stupňa je ovládací prstenec spojený pákami. Regulovateľné tiahlá (8, 11) slúžia ako nastavovacie prvky v kinematickej sústave ovládania usmerňovacích lopatiek prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora. Ukazovateľ polohy otočných lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva so stupnicou je umiestnený na telese opôr kompresora. Ukazovateľ je spojený s jednou z otočných lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva vysokotlakového kompresora. S ukazovateľom je zviazaný aj koncový vypínač, ktorý vydáva signál o uzatvorenej polohe vstupných usmerňovacích lopatiek, zodpovedajúcej hodnote α uú 30 na stupnici. Otvorenej polohe vstupných usmerňovacích lopatiek zodpovedá hodnota α uú = 0. 33

35 Palivové potrubia zabezpečujú prepojenie dvoch hydraulických pracovných valcov ovládania vstupných usmerňovacích ústrojenstiev a usmerňovacích ústrojenstiev prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora s tlakovou a spätnou vetvou paliva z čerpadla-regulátora HP-59A Činnosť Sila z dvoch hydraulických pracovných valcov sa cez dva pohony (5) vstupného usmerňovacieho ústrojenstva, ktoré prechádzajú cez teleso vonkajšieho prúdu motora, prenáša na otočný prstenec (6) vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a cez regulovateľné tiahlá (11) a (8), ktoré sú spojené s pohonom (5), na otočné ovládacie prstence usmerňovacieho prstenca prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora. Pohyb sa z ovládacích prstencov (6) prenáša cez páky (7) na horné čapy jednotlivých otočných usmerňovacích lopatiek vysokotlakového kompresora. Pri zmene uhla nastavenia otočných lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva vysokotlakového kompresora dochádza k prestaveniu ukazovateľa páky hydraulického pracovného valca, ktorá cez tiahlo (1) pôsobí na hriadeľ (2) a ten cez tiahlo (3) pôsobí na páku spätnej väzby čerpadla-regulátora HP-59A, čím sa uzatvára regulačný reťazec regulácie usmerňovacích ústrojenstiev vysokotlakového kompresora. Požadované nastavenie otočných lopatiek usmerňovacieho ústrojenstva vysokotlakového kompresora sa zabezpečuje zmenou vodiacich pák (9, 10). 34

36 6 Viacrotorové usporiadanie 6.1 Úvod Nevýhodou jednorotorových kompresorov je relatívne nízka obvodová rýchlosť posledných stupňov, relatívne krátka posledná lopatka a skutočnosť, že potrebujú zariadenia na odstránenie nestabilnej práce. U jednorotorových osových kompresorov je obvodová rýchlosť určená tvarom pozdĺžneho rezu kompresora a čo je najdôležitejšie, týmto tvarom je určená veľkosť Machovho čísla relatívnej rýchlosti vzduchu na prvom stupni. Z hľadiska Machovho čísla a v dôsledku rastu teploty by posledný stupeň kompresora mohol pracovať pri väčšej obvodovej rýchlosti. Pre letecké kompresory sa požaduje neustále väčšie celkove stlačenie vzduchu πkc a čo najmenšie rozmery a hmotnosti. S cieľom znížiť nestabilnú prácu kompresora, zvýšiť stlačenie a znížiť rozmery bola pripustená konštrukcia dvojrotorových a viacrotorových kompresorov. Niekedy sa tieto kompresory nazývajú dvoj, či viac hriadeľové alebo duálne kompresory. Používajú sa u kompresorov so stlačením asi do 13, Princíp práce Vznikne rozdelením rotora na dve časti nízko a vysokotlakovú, ktoré sa otáčajú na sebe mechanicky mechanický nezávisle. Každá z nich je poháňaná svojou turbínou a hovoríme o tzv. nízkotlakovom a vysokotlakovom rotore lopatkového motora. Obr. 27 Schematické znázornenie dvojrotorového usporiadania 35

37 Obr. 28 Rez dvojstupňovým kompresorom K objasneniu podstaty odstránenia nestabilnej práce kompresora je vhodne počítať s predpokladom, že pomer výkonu nízkotlakovej turbíny P N ( ktorá poháňa nízkotlakový kompresor) a vysokotlakovej turbíny P V ( ktorá poháňa vysokotlakový kompresor) je konštantný...(v skutočnosti platí len pri výpočtových otáčkach). Pri poklesu výkonu (ťahu) motora budú klesať otáčky nízkotlakového kompresora n N aj vysokotlakového n V. Tu sa začne uhol nábehu i na prvých stupňoch zmenšovať (hrozí nebezpečenstvo pumpovania) na hodnotu u'. Obr. 29 Rýchlostný trojuholník na vstupe do nízkotlakového rotora 36

38 Pretože z rastom uhla nábehu rastie zaťaženie predných stupňov, ale podľa predpokladu pomeru výkonov PN/PV je konštantný, nebude výkon PN stačiť k udržaniu otáčok a tie musia klesať. Ak klesnú na takú hodnou, ktorá odpovedá rýchlosti u bude uhol nábehu i=0. Vzniknutý trojuholník bude podobný z trojuholníkom odpovedajúcim výpočtovým otáčkam a nestabilná práca kompresora zmizne. V skutočnosti pri poklese výkonu motora (jeho otáčok), výkon nízkotlakovej turbíny klesá rýchlejšie ako výkon vysokotlakovej, čo vlastne ešte urýchľuje klesanie otáčok nízkotlakového kompresora a prispieva k zabráneniu pumpovania. U vysokotlakového kompresora dochádza práve k opačnému pochodu. U dvojrotorového kompresora sú spravidla otáčky posledných stupňov vyššie ako u prvých stupňov a preto prenesená práca na vzduch v posledných stupňoch kompresora je vyššia než by bola u jednorotorového kompresora. Z toho vyplýva, že také isté stlačenie vzduchu sa dosiahne na menšom počte stupňov Výhody Výhody tejto konštrukcie nám dokázal prax. Patria sem : - automatické odstránenie nebezpečenstva pumpovania - možnosť väčších otáčok vysokotlakovej časti v porovnaní s poslednými stupňami jednorotorového usporiadania, kde sú otáčky obmedzené Machovým číslom relatívnej rýchlosti na vstupe do prvého stupňa - jednoduchšie spúšťanie motora - neperforovaný stator - energetická úspora v porovnaní s metódou odpúšťania vzduchu Nevýhody - komplikované a náročné súosé uloženie hriadeľov - väčší počet ložísk - konštrukčné a prevádzkové problémy 37

Technická univerzita v Košiciach. ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM

Technická univerzita v Košiciach. ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM Technická univerzita Letecká fakulta Katedra leteckého inžinierstva ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM Študent: Cvičiaci učiteľ: Peter Majoroš Ing. Marián HOCKO, PhD. Košice 6

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

ST 4,6. Rada ponorných čerpadiel 50HZ

ST 4,6. Rada ponorných čerpadiel 50HZ ST, Rada ponorných čerpadiel 5HZ STAIRS ST ponorné čerpadlá Výtlačné a sacie teleso Ložisko je vyrobené z polyacetálu, sú vyrobené z nerezovej ocele zabezpečujúcej špičkovú pevnosť a životnosť. Sacie teleso

Διαβάστε περισσότερα

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY Príklad0: V sieti je frekvencia 50 Hz. Vypočítajte periódu. T = = = 0,02 s = 20 ms f 50 Hz Príklad02: Elektromotor sa otočí 50x za sekundu. Koľko otáčok má za minútu? 50 Hz =

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru Údajový list Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu na paru Popis Základné údaje AVD DN 15-50 k VS 0,4 25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavenia: 1 5 bar/3 12 bar Teplota: - cirkul. voda/voda s glykolom do 30 %:

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006 Prednášky: 3 17 marca 2006 4 24 marca 2006 c RNDr Monika Molnárová, PhD Obsah 2 Sústavy lineárnych rovníc 25 21 Riešenie sústavy lineárnych rovníc

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu Údajový list Regulátor prietoku (PN16) montáž do spiatočky a montáž do prívodu Popis je priamočinný regulátor prietoku vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární Riadenie elektrizačných sústav Riadenie výkonu tepelných elektrární Ak tepelná elektráreň vyrába elektrický výkon P e, je možné jej celkovú účinnosť vyjadriť vzťahom: el Q k n P e M u k prevodný koeficient

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie -F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Popis (-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku a

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH VPLYV ZATEPLENIA DOMU NA HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE SIEA 03.05.2011 Ing. František VRANAY, PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach SPOSOBY DOSIAHNUTIA ÚSPOR PRI VYKUROVANÍ

Διαβάστε περισσότερα

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana.

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana. Spojité rozdelenia pravdepodobnosti Pomôcka k predmetu PaŠ Strana z 7 RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 6. marca 3 Zoznam obrázkov Rovnomerné rozdelenie Ro (a, b). Definícia.........................................

Διαβάστε περισσότερα

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO do výbušného prostredia Bezpečné zariadenie pri práci s výbušnými plynmi a prachom R EX R EXH RZ EX R EX 1500, 2000, 3000, 4000 R EXH RZ EX Odsávacie ramená R EX, R EXH

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Plynová turbína je spaľovací tepelný motor, ktorého pracovnou látkou je plyn, ktorý vzniká horením paliva vnútri motora. Je to energetické zariadenie

Plynová turbína je spaľovací tepelný motor, ktorého pracovnou látkou je plyn, ktorý vzniká horením paliva vnútri motora. Je to energetické zariadenie Plynová turbína Plynová turbína je spaľovací tepelný motor, ktorého pracovnou látkou je plyn, ktorý vzniká horením paliva vnútri motora. Je to energetické zariadenie v ktorom prebieha na základe adiabatickej

Διαβάστε περισσότερα

Priame a trojcestné ventily PN16

Priame a trojcestné ventily PN16 4 84 Priame ventily (2-vývody) VPM43...(2) Trojcestné ventily (3-vývody) VMP43... Trojcestné ventily s obtokom (4- vývody VMP43...(4) Priame a trojcestné ventily PN6 VMP43... Priame ventily typovej rady

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

Systém rozvodu vzduchu

Systém rozvodu vzduchu Technické údaje Systém rozvodu vzduchu CWL-Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o. Galvaniho 7 821 04 Bratislava tel. +421 4820 0802 fax +421 4820 0814 info@wolfsr.sk www.wolfsr.sk 3063644_201602 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

Systém pohonu. Popis aplikácie

Systém pohonu. Popis aplikácie Systém pohonu bubna autodomiešavača Séria TM Obsah Popis Systému Technické parametre... 3 Možnosti systému... 3 Popis funkcie... 4 Hydraulická schéma... 5 Axiálne Piestové Hydrogenerátory TMP Transit mixer

Διαβάστε περισσότερα

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV Úvod Obrázok 1 Základná verzia A Obrázok * Samočinná verzia s funkciou automatickej dezinfekcie B * teplomer je len ako dodatočné príslušenstvo Obrázok

Διαβάστε περισσότερα

M7 Model Hydraulický ráz

M7 Model Hydraulický ráz Úlohy: M7 Model Hydraulický ráz 1. Zostavte simulačný model hydraulického systému M7 v aplikačnej knižnici SimHydraulics 2. Simulujte dynamiku hydraulického systému M7 na rôzne vstupy Doplňujúce úlohy:

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Elektrohydraulický pohon

Elektrohydraulický pohon Elektrohydraulický pohon Typ 3274-11 až - 23 Použitie Regulačné pohony pre nastavovanie regulačných ventilov. Elektrohydraulické zdvihové pohony sú riadené elektrickým regulačným zariadením a to trojbodovým

Διαβάστε περισσότερα

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000 Kombi-3-plus Červený V5010 Kombi-3-plus Modrý OBSAH ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU Stručný prehľad... 2 Konštrukcia... 2 Materiál...

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV platný od 1. 4. 2015 POISTNÉ VENTILY 311 Poistný ventil. Vypúšťací pretlak 20 %. Uzatvárací rozdiel 20 %. PN 10 Prevádzková teplota 5 110 C Nastavenia: 2,5-3 - 3,5-4 - 5-6 - 7-8

Διαβάστε περισσότερα

Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom

Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom Demonštračný modul Úlohy. Zostavte matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom 2. Vytvorte simulačný model robota v simulačnom

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie Goniometrické funkcie Oblúková miera Goniometrické funkcie sú funkcie, ktoré sa používajú pri meraní uhlov (Goniometria Meranie Uhla). Pri týchto funkciách sa uvažuje o veľkostiach uhlov udaných v oblúkovej

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej x. Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej y. Ak existuje limita.

Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej x. Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej y. Ak existuje limita. Teória prednáška č. 9 Deinícia parciálna deriácia nkcie podľa premennej Nech nkcia Ak eistje limita je deinoaná okolí bod [ ] lim. tak túto limit nazýame parciálno deriácio nkcie podľa premennej bode [

Διαβάστε περισσότερα

2-cestné a 3-cestné guľové regulačné ventily

2-cestné a 3-cestné guľové regulačné ventily + -cestné a -cestné guľové regulačné ventily Obsah Úvod Guľový regulačný ventil Belimo Projektové plánovanie Charakteristika prietoku www.belimo.com P guľové regulačné ventily sk v.0 00-0-7 Zmeny vyhradené

Διαβάστε περισσότερα

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD.

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. 230 V~ ±10% 50/60Hz 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz Sirio Entry 230 Návod na použitie Rel. 7.42 POZOR: PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. Výrobca poskytuje na tento

Διαβάστε περισσότερα

M8 Model "Valcová a kužeľová nádrž v sérií bez interakcie"

M8 Model Valcová a kužeľová nádrž v sérií bez interakcie M8 Model "Valcová a kužeľová nádrž v sérií bez interakcie" Úlohy: 1. Zostavte matematický popis modelu M8 2. Vytvorte simulačný model v prostredí: a) Simulink zostavte blokovú schému, pomocou rozkladu

Διαβάστε περισσότερα

Priame a trojcestné ventily PN 16

Priame a trojcestné ventily PN 16 4 845 VVP459.10-0.63 až VVP459.25-6.3 VXP459.10-0.63 až VXP459.25-6.3 Trojcestné ventily (3-vývody) VMP459.10-0.63 až VMP459.20-4 VVP459.25-10 až VVP459.40-25 VXP459.25-10 až VXP459.40-25 Priame a trojcestné

Διαβάστε περισσότερα

Séria 90 Axiálne piestové regulačné hydrogenerátory. Technický popis

Séria 90 Axiálne piestové regulačné hydrogenerátory. Technický popis Séria 9 Axiálne piestové regulačné hydrogenerátory Zámer manuálu Zámer manuálu V tomto manuáli ponúka Sauer-Danfoss zákazníkom zhrnuté technické informácie o axiálnych piestových regulačných hydrogenerátoroch

Διαβάστε περισσότερα

Trojcestné ventily s prírubou, PN 40

Trojcestné ventily s prírubou, PN 40 4 482 DN 15 a DN 25 DN 40 150 Trojcestné ventily s prírubou, PN 40 VXF61... Teleso ventilu z oceľovej liatiny GP240GH DN 15...150 k vs 1,9...300 m 3 /h Možnosť vybavenia s elektrohydraulickými pohonmi

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Meranie krútiaceho momentu

Meranie krútiaceho momentu Marios Cassimatis, Peter Herbert Osanna, Ali Af Jehi-Sadat, Jean-Michel Ruiz 20.1 Úvod Krútiaci moment predstavuje silu, ktorá sa snaží spôsobiť otáčanie. Krútiaci moment hrá v priemysle dôležitú úlohu,

Διαβάστε περισσότερα

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONSTRUKCE HHO GENERÁTORU DESIGN OF HHO GENERATOR

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONSTRUKCE HHO GENERÁTORU DESIGN OF HHO GENERATOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D Fearless 5000 D Fearless 2200 D Fearless 4000 D Fearless 1000 D FEARLESS SÉRIA D Vlastnosti: do 2 ohmov Class-D, vysoko výkonný digitálny kanálový subwoofer, 5 kanálový

Διαβάστε περισσότερα

Odrušenie motorových vozidiel. Rušenie a jeho príčiny

Odrušenie motorových vozidiel. Rušenie a jeho príčiny Odrušenie motorových vozidiel Každé elektrické zariadenie je prijímačom rušivých vplyvov a taktiež sa môže stať zdrojom rušenia. Stupne odrušenia: Základné odrušenie I. stupňa Základné odrušenie II. stupňa

Διαβάστε περισσότερα

Priame ventily PN 16 s vonkajším závitom

Priame ventily PN 16 s vonkajším závitom 4 6 Priame ventily PN 6 s vonkajším závitom VVG4 Teleso červený bronz CuSn5Zn5Pb2 DN 5DN 50 k vs 0,640 m /h Pripojenia s vonkajším závitom s plochým tesnením G B podľa ISO 228- Súprava šroubenia ALG 2

Διαβάστε περισσότερα

GA-250 Micro Gyro manuál

GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál v3.2 assan Electronic Control Technology Co, Ltd http://www.assan.cn GA-250 je vysoko výkonný moderný AVCS / MEMS gyroskop, špeciálne navrhnutý a optimalizovaný

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

Priame ventily s prírubou, PN 25

Priame ventily s prírubou, PN 25 T 4T7 Priame ventily s prírubou, PN 25 VVF52... Teleso ventilu z tvarnej liatiny EN-GJS-400-8-LT DN 5...40 k vs 0,6...25 m /h možnosť osadenia s pohonmi elektromotorickými SQX alebo elektrohydraulickými

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh 16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh Kružnica k so stredom S a polomerom r nazývame množinou všetkých bodov X v rovine, ktoré majú od pevného bodu S konštantnú vzdialenosť /SX/ = r, kde r (patri)

Διαβάστε περισσότερα

HODINA Č. 32 NÁZOV PREDMETU: STROJNÍCVO. Ložiská

HODINA Č. 32 NÁZOV PREDMETU: STROJNÍCVO. Ložiská HODINA Č. 32 NÁZOV PREDMETU: STROJNÍCVO Teória x Cvičenia Laboratórne cvičenia Dátum: Téma vyučovacieho bloku: Téma vyučovacej hodiny: Hlavné body: Ložiská Klzné ložiská 1. Druhy a rozdelenie ložísk, konštrukcia

Διαβάστε περισσότερα

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OBSAH Trvalé úspory energie... 4 Fázový posun Výkon Spotreba... 6 Účinník... 7 Ako navrhnúť výkon kompenzácie... 10

Διαβάστε περισσότερα

Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom

Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom 4 379 Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom VVG55... Teleso červený bronz CC491K Rg5 DN15... 25 mm (½"... 1") k vs 0.25... 6.3 m 3 /h zdvih 5.5 mm dodávajú sa súpravy šroubenia ALG... so závitovými pripojeniami

Διαβάστε περισσότερα

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Škola: Predmet: Skupina: Trieda: Dátum: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Fyzika Fyzikálne veličiny a ich jednotky Obsah a metódy fyziky, Veličiny a jednotky sústavy SI, Násobky a diely fyzikálnych

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor teploty s ponorným snímačom

Regulátor teploty s ponorným snímačom 3 334 SYCO 100 Regulátor teploty s ponorným snímačom s 3-polohovým výstupom RE132 Regulátor teploty s ponorným snímačom teploty pre jednoduché vykurovacie zariadenia Kompaktná konštrukcia 3- polohové ovládanie

Διαβάστε περισσότερα

Objem a povrch rotačného valca

Objem a povrch rotačného valca Ma-Te-03-T List 1 Objem a povrch rotačného valca RNDr. Marián Macko Ž: Prečo má valec prívlastok rotačný? U: Vysvetľuje podstatu vzniku tohto telesa. Rotačný valec vznikne rotáciou, čiže otočením obdĺžnika

Διαβάστε περισσότερα

3. prednáška. Komplexné čísla

3. prednáška. Komplexné čísla 3. predáška Komplexé čísla Úvodé pozámky Vieme, že existujú také kvadratické rovice, ktoré emajú riešeie v obore reálych čísel. Študujme kvadratickú rovicu x x + 5 = 0 Použitím štadardej formule pre výpočet

Διαβάστε περισσότερα

Fyzika. Úvodný kurz pre poslucháčov prvého ročníka bakalárskych programov v rámci odboru geológie. 3. prednáška energia, práca, výkon

Fyzika. Úvodný kurz pre poslucháčov prvého ročníka bakalárskych programov v rámci odboru geológie. 3. prednáška energia, práca, výkon Fyzika Úvodný kurz pre poslucháčov prvého ročníka bakalárskych programov v rámci odboru geológie 3. prednáška energia, práca, výkon V súvislosti s gravitačným poľom (minulá prednáška) môžeme uvažovať napr.

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

Goniometrické funkcie ostrého uhla v pravouhlom trojuholníku

Goniometrické funkcie ostrého uhla v pravouhlom trojuholníku Ma-Go-01-T List 1 Goniometrické funkcie ostrého uhla v pravouhlom trojuholníku RNDr. Marián Macko U: Pojem goniometrické funkcie v preklade z gréčtiny znamená funkcie merajúce uhly. Dajú sa použiť v pravouhlom

Διαβάστε περισσότερα