TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH"

Transcript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Leteckého inžinierstva Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM ROČNÍKOVÝ PROJEKT Roman Gášpár Vedúci ročníkového projektu: Ing. Marián HOCKO, PhD. Košice 2009

3 Analytický list Autor: Roman Gášpár Názov práce: Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Podnázov práce: Jazyk práce: slovenský Typ práce: Ročníkový projekt Počet strán: 41 Akademický titul: Univerzita: Technická univerzita v Košiciach Fakulta: Letecká fakulta (LF) Katedra: Leteckého inžinierstva () Študijný odbor: Prevádzka lietadiel Študijný program: Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Mesto: Košice Vedúci RP: Ing. Marián HOCKO, PhD. Konzultanti RP: Dátum odovzdania: 1. apríl 2009 Dátum obhajoby: Kľúčové slová: axiálny, kompresor, pumpáž, protipumpážne zariadenia Kategória Konspekt: Technika, technológia, inžinierstvo; Dopravné prostriedky Citovanie práce: Gášpár, Roman: Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM. Ročníkový projekt. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, s. Názov práce v AJ: Axial flow compresors anti stall system Podnázov práce v AJ: Kľúčové slová v AJ: compresor, compresor stall, sompresorr anti-stall system,

4 Abstrakt v SJ Práca pojednáva o zariadeniach na odstránenie nestabilnej práce kompresorov. Popisuje príčinu vzniku nestabilnej práce kompresora a spôsoby jeho odstránenia. Abstrakt v AJ The work deals about the equipment to eliminate the compressors stall. It describes the reason for the origin of compresor stall, and ways of eliminating it.

5 Zadanie práce

6 Obsah Zoznam obrázkov...6 Úvod Nestabilná práca kompresora Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce Odpúšťanie vzduchu Konkrétne riešenia TV Vírivý prstenec Princíp práce Natáčanie statorových lopatiek Konkrétne riešenia TV TV Motor RD Viacrotorové usporiadanie Úvod Princíp práce Výhody Nevýhody Využitie viacerých spôsobov odstránenia nestabilnej práce kompresora...38 Záver...39 Použitá literatúra...40 Prílohy...41

7 Zoznam obrázkov Obr. 1 Schéma princípu odpúšťania vzduchu Obr. 2 Vplyv zmeny uhlu nábehu i na rýchlostný trojuholník prúdenia Obr. 3 Príklady odpúšťania vzduchu Obr. 4 Princíp práce odpúšťacieho ventila Obr. 5 Odpúšťací ventil TV Obr. 6 Zmena charakteristík kompresora pri odpúšťaní vzduchu Obr. 7 Rez odpúšťacím ventilom motora TV Obr. 8 Odpúšťací ventil TV Obr. 9 Schéma prietokového kanála s vírivým prstencom Obr. 10 Vírivý prstenec dúchadla Obr. 11 Dúchadlo motora RD Obr. 12 Vírivý prstenec R Obr. 13 Polohy usmerňovacích lopatiek a ich vplyv na rýchlostné trojuholníky Obr. 14 Charakteristika viacstupňového kompresora s nastaviteľnými statorovými lopatkami na predných stupňoch Obr. 15 Ovládanie nastaviteľných lopatiek pomocou natáčacieho prstenca Obr. 16 Usporiadanie nastaviteľných lopatiek u motora TV Obr. 17 Mechanizmus natáčania lopatiek kompresora Obr. 18 Detail ovládacieho prstenca usmerňovacích lopatiek Obr. 19 Detail mechanizmu natáčania statorových lopatiek motora TV Obr. 20 Mechanizmus natáčania usmerňovacích ústrojenstiev kompresora Obr. 21 Detail ukazovateľa polohy usmerňovacieho ústrojenstva kompresora Obr. 22 Regulovateľné vstupné ústrojenstvo 1. a 2. stupňa kompresora motora RD Obr. 23 Pravý hydraulický valec ovládania usmerňovacieho ústrojenstva kompresora motora Obr. 24 Mechanizmus spätnej väzby Obr. 25 Mechanizmus ovládania usmerňovacích ústrojenstiev vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích ústrojenstiev ( rez ) Obr. 26 Mechanizmus ovládania usmerňovacích ústrojenstiev vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích ústrojenstiev ( pohľad zhora ) Obr. 27 Schematické znázornenie dvojrotorového usporiadania Obr. 28 Rez dvojstupňovým kompresorom

8 Obr. 29 Rýchlostný trojuholník na vstupe do nízkotlakového rotora

9 Úvod Nestabilná práca ako jav doprevádza vývoj leteckých turbokompresorových motorov už od samotného začiatku. Preto aj snaha o jej odstránenie sa môže datovať úplne k začiatkom vývoja. Táto práca priblíži problematiku vzniku nestabilnej práce kompresora. Priblíži jednotlivé spôsoby jej odstránenia v obecnej podobe a uvedie aj konštrukčné prevedenia na konkrétnych motoroch 8

10 1 Nestabilná práca kompresora K nestabilne práci kompresora ( pumpáži ) dochádza v nevýpočtových režimoch motora. Keď Zmenšenie prietokového množstva vzduchu na výstupe z kompresora alebo zvýšenie protitlaku spôsobí pokles absolútnej rýchlosti prúdu vzduchu a zmenu uhlu nábehu prúdu na lopatky ( pri konštantných otáčkach kompresora ). V dôsledku zväčšenia uhlu nábehu sa prúd odtrhne a poruší funkciu kompresora. Kompresor prestane dodávať vzduch až do poklesu protitlaku. Keď prúd opäť priľahne k lopatkám a kompresor začne opäť dodávať vzduch, ktorého tlak sa bude zväčšovať. Ako náhle tlak dosiahne predchádzajúcich hodnôt, sa tento dej bude opakovať. Pumpovanie či nestabilná práca kompresora je jav, nastávajúci pri určitom režime práce. Vyznačujúci náhlymi zmenami tlaku a rýchlosti vzduchu ako je to vidieť aj na obr.( 3.42/105) a je doprevádzaný aj charakteristickými zvukovými efektmi. Ďalšími sprievodnými javmi sú napríklad pulzovanie tlaku a rýchlosti na výstupe alebo vibrácia jednotlivých častí motora, ale hlavne lopatiek. Tieto sprievodné javy môžu viesť až k prerušeniu chodu motora, k jeho poškodeniu ale aj k jeho deštrukcii. U osových kompresorov dochádza k pumpovaniu preto, lebo každý stupeň má iný prietok. Ak dôjde v niektorom stupni k upchaniu a stupeň nie je schopný prepustiť väčšie množstvo vzduchu, pričom predchádzajúce stupene sú schopné naďalej stlačovať a nastane jav nestabilnej práce. 9

11 2 Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce U súčasných motorov sa pumpovanie vyskytuje hlavne v konštrukciách s vyššími hodnotami stlačenia. K zabráneniu pumpovania sa používajú rôzne metódy a prostriedky ako : - vírivý prstenec, - metóda odpúšťania vzduchu pomocou odpúšťacích ventilov alebo odpúšťacích pásov, - dvoj a trojrotorové usporiadanie - nastavovanie lopatiek kompresora. 10

12 3 Odpúšťanie vzduchu Táto metóda je konštrukčne najjednoduchšie realizovateľná, avšak je energeticky veľmi stratová, nakoľko nasatý vzduch, na ktorého nasatie sa už raz spotrebovala energia, vypúšťa do okolia motora ( obr. 1 ). Používa sa s výhodou u kompresorov so stlačením okolo 7,0. Obr. 1 Schéma princípu odpúšťania vzduchu Metóda odpúšťania vzduchu slúži k odstráneniu pumpovania hlavne predných stupňov kompresora pri poklese otáčok n k či raste teploty T 1c. Jeho podstata je v tom, že sa zväčší hmotnostný tok vzduchu a tým aj rýchlosť c 1a a klesne uhol nábehu i ( obr. 2 ). Obr. 2 Vplyv zmeny uhlu nábehu i na rýchlostný trojuholník prúdenia 11

13 Vypúšťanie vzduchu sa realizuje pomocou odpúšťacích ventilov alebo pásov po obvode kompresora, ktorých ovládanie je zautomatizované. Vo venci medzi statorovými a rotorovými lopatkami sú vytvorené otvory, ktorými vzduch vyteká. Tieto otvory sa vytvárajú za tými stupňami, kde hrozí najväčšie nebezpečenstvo nestabilnej práce. V nutných prípadoch sa vzduch odpúšťa vo viacerých stupňoch. Obr. 3 Príklady odpúšťania vzduchu A odpúšťacím ventilom, B odpúšťacími pásmi Obr. 4 Princíp práce odpúšťacieho ventila 12

14 Obr. 5 Odpúšťací ventil TV2-117 Podľa potreby môže byť vzduch odpúšťaný aj za niekoľkými stupňami. Pri ustálených režimoch práce kompresora sú otvory uzavreté pásmi alebo ventilmi, ktoré sú ovládané automaticky pomocou hydraulických valcov. Regulácia je automatická odvodená od pomeru stlačenia alebo od otáčok kompresora. Je dôležité poznamenať, že odpúšťaním vzduchu sa menia aj charakteristiky kompresora vrátane hranice nestabilnej práce. ( obr.5 ) Z obrázka je jasné, že pri otvorení odpúšťacieho zariadenia sa posunie pracovný bod A do bodu B a tým zvýši zásobu stabilnej práce. Je dôležité poznamenať, že prechod z jednej charakteristiky na druhú prebieha skokovo. 13

15 Obr. 6 Zmena charakteristík kompresora pri odpúšťaní vzduchu 3.1 Konkrétne riešenia TV3-117 Odpúšťacie ventily vzduchu zabezpečujú odpúšťanie vzduchu z priestoru za siedmym stupňom kompresora do atmosféry, čím zabezpečujú ochranu kompresora motora pred nestabilnou prácou. Na kompresore motora sú pomocou prírub na plášti kompresora upevnené dva odpúšťacie ventily vzduchu, ktoré pracujú súčasne. Sú ovládané v závislosti na prepočítaných otáčkach motora n K,prep. tlakovým palivom, ktoré je potrubiami privádzané z čerpadla-regulátora NR-3A. Časti odpúšťacieho ventilu TV3-117 (obr. 7): - ventil (1); - teleso (2); - manžeta (3); - pružina (4); - puzdro (5); - piest (6); - veko (7). Teleso (2) je vyrobené ako odliatok z ľahkých zliatin. V telese je umiestnené puzdro (5), v ktorom sa pohybuje piest (6), spojený prostredníctvom piestnice 14

16 s ventilom (1). Na piest z jednej strany pôsobí pružina (4), ktorá udržuje piest (6) vpravo, a tým ho udržuje v uzatvorenej polohe. Ak je cez vstupný nátrubok privedené tlakové palivo do komory A, potom je ventil (1) účinkom premiestnenia piesta (6) úplne otvorený. Po prepojení komory A so spätnou vetvou sa piest (6) účinkom pružiny znova premiestňuje vpravo a ventil sa uzatvára. Pryžová manžeta (3) je chladená palivom. Pri otvorenom ventile (1) postupuje tlakové palivo z komory A cez škrtiaci otvor B v pieste (6) a otvor V v puzdre (5) k manžete (3), ochladzuje ju a otvorom G odteká do priestoru vľavo od piesta (6). Táto komora je cez nátrubok prepojená so spätnou vetvou. Obr. 7 Rez odpúšťacím ventilom motora TV ventil; 2 teleso; 3 manžeta; 4 pružina; 5 puzdro; 6 piest; 7 veko Obr. 8 Odpúšťací ventil TV

17 4 Vírivý prstenec Vírivý prstenec má za úlohu zabezpečiť zvýšenie zásoby stabilnej práce dúchadla pri znížení otáčok motora. Je tvorený zakrytým kanálom, ktorý je upevnený k prietokovej časti dúchadla. V kanále sa nachádza sústava pozdĺžnych lopatiek ( obr.9/i ), ktoré sú umiestnené v priestore nad hornou prednou časťou rotorových lopatiek prvého stupňa dúchadla ( obr. 9 ) Obr. 9 Schéma prietokového kanála s vírivým prstencom 1 aerodynamické rebro; 2 rotorová lopatka prvého stupňa; 3 usmerňovacia lopatka prvého stupňa; 4 rotorová lopatka druhého stupňa; 5 usmerňovacia lopatka druhého stupňa; 6 rotorová lopatka tretieho stupňa; 7 usmerňovacia lopatka tretieho stupňa; 8 rotorová lopatka štvrtého stupňa; 9 usmerňovacia lopatka štvrtého stupňa; 10 lopatka vírivého prstenca; 11 prstenec. 4.1 Princíp práce So znižovaním prepočítaných otáčok dúchadla (pri zvyšovaní uhla nábehu na rotorových lopatkách prvého stupňa) sa zvyšuje tlakový spád medzi bodmi A a B (obr. 10 ) a dochádza k cirkulácii prúdiaceho vzduchu nad rotorovými lopatkami prvého 16

18 stupňa. Tým dochádza zvýšeniu axiálnej rýchlosti prúdu vzduchu (zmenšujú sa uhly nábehu) na okrajoch rotorových lopatiek prvého stupňa a zároveň sa odtlačuje hlavný prúd smerom k ose rotora. Tak sa zmenšuje prietokový prierez, ktorým prúdi hlavný prúd, v dôsledku čoho sa zvyšuje jeho rýchlosť, a tým sa zmenšujú aj uhly nábehu. Na základe toho sa rozširuje rozsah stabilnej činnosti dúchadla, zvyšuje sa jeho účinnosť, znižuje pravdepodobnosť vzniku cirkulačného odtrhnutia prúdu, ktoré je zdrojom nebezpečných vibrácií dlhších rotorových lopatiek prvého stupňa. Obr. 10 Vírivý prstenec dúchadla Typickým príkladom použitia vírivého prstenca je konštrukcia aplikovaná na motor RD-33 ( Obr. 11 ) alebo na motor R-29 ( obr. 12 ) 17

19 Obr. 11 Dúchadlo motora RD-33 1 aerodynamický kryt; 2 snímač otáčok; 3 aerodynamické rebro; 4 predné teleso; 5 rotor; 6 vírivý prstenec; 7 disk I. stupňa; 8 usmerňovacie lopatky; 9 disk II. stupňa; 10 usmerňovacie ústrojenstvo; 11 disk III. stupňa; 12 usmerňovacie ústrojenstvo; 13 Disk IV. stupňa; 14 zadný labyrint; 15 usmerňovacie ústrojenstvo; 16 rúrka prívodu vzduchu do predolejových priestorov; 17 zadný čap; 18 teleso opôr. Obr. 12 Vírivý prstenec R

20 5 Natáčanie statorových lopatiek Je konštrukčne aj výrobne veľmi náročným riešením. Avšak výhody vyplývajúce z energetickej úspory, hovoria za túto konštrukciu. Objavuje sa takmer vo všetkých moderných riešeniach motorov a jednorotorových kompresoroch so stlačením až 13,0. Ich úlohou je zabránenie vzniku nestabilnej práce motora a zvýšenie stabilnej práce kompresora. Princíp práce spočíva v tom, že uhol nábehu i sa ovplyvňuje rôznou polohou absolútnej rýchlosti c 1 na vstupe do každého kolesa. Týmto sa dosiahne i pri rôznych veľkostiach hmotnostného toku ( a teda i pri rýchlostiach c 1,a ) konštantný uhol β ( obr.13 ). Obr. 13 Polohy usmerňovacích lopatiek a ich vplyv na rýchlostné trojuholníky Zmenšenie uhlu nastavenia lopatiek γ sa čiara nestabilnej práce priaznivo posúva smerom k menším hodnotám hmotnostného toku ( obr.14 ). Aby sa uhol nábehu na lopatkách nemenil, pri zmene uhla rýchlosti prúdu, môžeme nastaviť uhol lopatiek. Aby v celom rozsahu režimu chodu kompresora bolo dosiahnuté nemennosti uhla nábehu, 19

21 vyžadovalo by to mať možnosť plynule meniť jak lopatky statoru, tak i lopatky rotoru. To je však v praxi veľmi ťažko uskutočniteľné a preto sa natáčajú len lopatky statora. Obr. 14 Charakteristika viacstupňového kompresora s nastaviteľnými statorovými lopatkami na predných stupňoch Natáčanie lopatiek sa deje v ložiskách, v ktorých sú uložené čapy lopatiek. Pohyb sa na lopatku prenáša pomocou páčky, ktorá je pevne spojená s lopatkou. Na druhý koniec tejto páčky pôsobí natáčací prstenec ( obr.15 ). Iný spôsob natáčania je použitie ozubených segmentov nalisovaných na čape lopatky a zaberajúcich ozubením s ozubením natáčacieho venca. Tento typ konštrukcie umožňuje natáčanie plynulé ale aj skokové. Obr. 15 Ovládanie nastaviteľných lopatiek pomocou natáčacieho prstenca 20

22 Ak je to nutné, je možné konštruovať aj viacero radov otočných lopatiek statora. Napríklad u desaťstupňového osového kompresora vrtuľníkového motora TV2-117 sú celkom 4 rady otočných lopatiek ( obr.16 ). Aj v tomto prípade otočných statorových lopatiek sa mení charakteristika kompresora. Prestavovaním sa zmenšia uhly nábehu na rotore a tým klesne práca predávaná na vzduch a teda stlačenie Otočne statorové lopatky ako spôosob odstránenia nestabilnej práce kompresora pri nízkom parametre otáčok býva na prvom, alebo na rade prvých stupňov. Je to zariadenie z hľadiska teórie motorov výhodné, avšak z hľadika výroby a prevádzkovania veľmi náročné. Používa sa u jednorotorových kompresorov so stlačením až 13,0. Výhodou otočných statorových lopatiek je, že toto zariadenie sa dá používať k odstráneniu či zmenšeniu nestabilnej práce kompresora aj u zadných stupňov kompresor. 5.1 Konkrétne riešenia TV2-117 Obr. 16 Usporiadanie nastaviteľných lopatiek u motora TV TV3-117 Mechanizmus natáčania usmerňovacích lopatiek kompresora ( obr ) zabezpečuje ovládanie otočných vstupných usmerňovacích lopatiek a usmerňovacích lopatiek prvých štyroch stupňov kompresora motora podľa programu v závislosti na prepočítaných otáčkach rotora turbokompresora α uú = f(n K,prep. ). Ovládanie mechanizmu 21

23 natáčania usmerňovacích lopatiek kompresora zabezpečujú dva hydraulické pracovné valce, do ktorých sa privádza tlakové palivo z čerpadla-regulátora NR-3A. Mechanizmus natáčania usmerňovacích lopatiek kompresora tvorí: - horná a spodná upevňovacia páka; - päť ovládacích prstencov; - tiahlo spätnej väzby; - pružina spätnej väzby; - nastavovacie tiahlo; - dvojramenné páky; - mechanický ukazovateľ polohy usmerňovacích lopatiek a elektrický vysielač polohy; - hydraulický pracovný valec ovládania mechanizmu v čerpadle-regulátore NR- 3A; - samostatný hydraulický pracovný valec ovládania mechanizmu. Mechanizmus natáčania usmerňovacích lopatiek kompresora je umiestnený na vonkajšom povrchu skrine v priestore prvého až štvrtého stupňa. Horná upevňovacia páka je spojená prostredníctvom nastavovacieho tiahla s pákou hydraulického pracovného valca čerpadla-regulátora NR-3A. Spodná upevňovacia páka je spojená s pákou samostatného hydraulického pracovného valca. K upevňovacím pákam sú pripojené dvojramenné páky, ktoré sú pomocou tiahiel spojené s drážkami ovládacích prstencov. Tieto tiahla sú nastavovacie. Zmenou ich dĺžky je možné kompenzovať nepresnosti nastavenia mechanizmu. Ovládacie prstence sa pohybujú po kladkách a cez páky, ktoré sú spojené s hornými čapmi otočných usmerňovacích lopatiek ich natáčajú o rovnaký uhol. Na hornom čape jednej z usmerňovacích lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva je upevnená páka spätnej väzby. Páka spätnej väzby je cez tiahlo a páku spojená s čerpadlo-regulátorom NR-3A. Vôle v tejto kinematickej sústave sú vymedzené pružinou, ktorá je uchytená cez konzolu ku skrini kompresora. Montáž a nastavovanie kinematiky mechanizmu natáčania usmerňovacích lopatiek kompresora sa realizuje podľa mechanického ukazovateľa polohy lopatiek, ktorý je umiestnený na vstupnom ústrojenstve motora. 22

24 Obr. 17 Mechanizmus natáčania lopatiek kompresora 1 lopatka vstupného usmerňovacieho ústrojenstva; 2 páka lopatky; 3 kolík; 4 lopatka prvého stupňa kompresora; 5 os; 6 lopatka druhého stupňa kompresora; 7 kladka; 8 lopatka tretieho stupňa kompresora; 9 lopatka štvrtého stupňa kompresora; 10 ovládací prstenec; 21 horná páková základňa; 22 dvojramenná páka; 23 silová páka od čerpadla-regulátora NR-3A; 24 regulovateľné tiahlo. 23

25 LF Obr. 18 Detail ovládacieho prstenca usmerňovacích lopatiek Obr. 19 Detail mechanizmu natáčania statorových lopatiek motora TV

26 Obr. 20 Mechanizmus natáčania usmerňovacích ústrojenstiev kompresora 11 tiahlo spätnej väzby; 12 páka spätnej väzby čerpadla-regulátora; 13 pružina spätnej väzby; 14 dolná páková základňa; 15 sťahovacia objímka; 16 páka spätnej väzby; 17 hydraulický pracovný valec; 18 stupnica; 19 mechanický ukazovateľ; 20 konzola; 26 regulovateľné tiahlo. 25

27 Obr. 21 Detail ukazovateľa polohy usmerňovacieho ústrojenstva kompresora Motor RD-33 Motor RD 33 má okrem vírivých prstencov regulovateľné vstupné ústrojenstvo vysokotlakového kompresora a regulovateľné vstupné ústrojenstvo prvého a druhého stupňa Regulovateľné vstupné ústrojenstvo vysokotlakového kompresora Regulovateľné vstupné usmerňovacie ústrojenstvo pozostáva z otočných usmerňovacích lopatiek (8) usmerňovacieho ústrojenstva a vnútorného prstenca (7). Usmerňovacie lopatky majú horné a spodné čapy. Horné čapy sú uložené vo výstupkoch telesa vysokotlakového kompresora a otáčajú sa vo vložkách, vyrobených z materiálu, ktorý má nízky súčiniteľ trenia. Spodné čapy usmerňovacích lopatiek sú uložené v stykových plochách prstenca (7) a telesa opory guličkového ložiska vysokotlakového kompresora. 26

28 Regulovateľné vstupné ústrojenstvo prvého a druhého stupňa Regulovateľné usmerňovacie ústrojenstva prvého a druhého stupňa pozostávajú z otočných usmerňovacích lopatiek (3, 4 a 2) a vnútorných prstencov (5, 6 a 1). Usmerňovacie lopatky usmerňovacieho ústrojenstva prvého a druhého stupňa majú horný a spodný čap. Horné čapy otočných usmerňovacích lopatiek sa otáčajú vo vložkách, ktoré sú vyrobené z materiálu, ktorý má nízky súčiniteľ trenia. Spodné čapy otočných usmerňovacích lopatiek prvého a druhého stupňa sa otáčajú vo vnútorných prstencoch (5, 6 a 1). Na vnútorných povrchoch prstencov (5, 6 a 1) je nanesená tesniaca vrstva, do ktorej sa zarezávajú brity, ktoré sú vytvorené na prstencoch medzi diskmi prvého, druhého a tretieho stupňa. Obr. 22 Regulovateľné vstupné ústrojenstvo 1. a 2. stupňa kompresora motora RD-33 27

29 Sústava ovládania kompresora motora RD-33 Nastavovanie otočných usmerňovacích lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacieho ústrojenstva prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora v závislosti od režimu činnosti motora zabezpečuje Sústava ovládania kompresora motora RD Časti - regulátor usmerňovacieho ústrojenstva kompresora; - dva hydraulické pracovné valce; - kinematický mechanizmus; - mechanizmus spätnej väzby; - ukazovateľ polohy usmerňovacích lopatiek so stupnicou; - potrubia Konštrukcia Sústava ovládania kompresora motora pozostáva z regulátora usmerňovacieho ústrojenstva kompresora, ktorý je súčasťou čerpadla-regulátora HP-59A, dvoch hydraulických pracovných valcov s ukazovateľom polohy usmerňovacích lopatiek, ovládajúcich kinematický mechanizmus prestavovania usmerňovacích lopatiek, mechanizmu spätnej väzby a palivových potrubí prívodu a odvodu tlakového paliva. Regulátor usmerňovacích ústrojenstiev kompresora zabezpečuje ovládanie prestavovania usmerňovacích lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacieho ústrojenstva prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora podľa stanoveného programu v závislosti od režimu činnosti motora, ktorý je charakterizovaný hodnotou prepočítaných otáčok vysokotlakového kompresora motora α uú = f(n K,pr. ). Regulátor usmerňovacích ústrojenstiev je súčasťou konštrukcie čerpadlaregulátora HP-59A. V závislosti na hodnote prepočítaných otáčok vysokotlakového kompresora n K,pr. dodáva tlakové palivo do dvoch hydraulických pracovných valcov ovládania usmerňovacích ústrojenstiev kompresora. Pri konštantnej hodnote prepočítaných otáčok vysokotlakového kompresora prerušuje dodávku tlakového paliva do hydraulických pracovných valcov a hydraulicky ich zablokuje v danej polohe. 28

30 Hydraulické pracovné valce zabezpečujú prostredníctvom kinematického mechanizmu prestavovanie otočných lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích ústrojenstiev prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora. Ľavý hydraulický pracovný valec zároveň cez páku ovláda blok klapiek sústavy ovládania pretlaku olejových tesnení. Na telese hydraulického pracovného valca sú vytvorené dva mechanické nastaviteľné dorazy, ktorými sa nastavuje rozsah prestavovania usmerňovacích ústrojenstiev vysokotlakového kompresora od α uú = 30 do α uú = 0. Mechanizmus spätnej väzby medzi hydraulickými pracovnými valcami vytvára uzatvorený reťazec v regulačnej sústave regulácie uhla nastavenia vstupných usmerňovacích lopatiek a usmerňovacích lopatiek prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora, ktorý zabezpečuje prenos tohto uhla natočenia na páku spätnej väzby čerpadla-regulátora HP-59A. Mechanizmus spätnej väzby ( obr. 24 ) pozostáva z hriadeľa (2), tiahla (1), ukazovateľa hydraulického pracovného valca usmerňovacieho ústrojenstva vysokotlakového kompresora a regulovateľného tiahla (3). Hriadeľ (2) má jednu oporu v telese hydraulického pracovného valca a druhú v konzole (4). V konzole a v tiahle sú zalisované guličkové ložiská. 29

31 . Obr. 23 Pravý hydraulický valec ovládania usmerňovacieho ústrojenstva kompresora motora 11 matica, 12 zaisťovacia podložka, 14 skrutka, 15 zaisťovacia podložka, 16 ukazovateľ polohy usmerňovacích ústrojenstiev kompresora, 17 tiahlo, 18 závlačka, 19 zaisťovacia matica, 20 - regulačná skrutka nastavenia dorazu 0, 21 tesniaci krúžok, 22 - hriadeľ spätnej väzby, 23 - pravý hydraulický pracovný valec ovládania usmerňovacích ústrojenstiev kompresora motora 30

32 Obr. 24 Mechanizmus spätnej väzby 1 tiahlo; 2 hriadeľ; 3 regulovateľné tiahlo; 4 konzola. 31

33 Obr. 25 Mechanizmus ovládania usmerňovacích ústrojenstiev vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích ústrojenstiev ( rez ) Obr. 26 Mechanizmus ovládania usmerňovacích ústrojenstiev vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích ústrojenstiev ( pohľad zhora ) 1 tiahlo; 2 hriadeľ; 3 regulovateľné tiahlo; 4 konzola; 5 páka ovládania vstupného usmerňovacieho ústrojenstva;6 ovládací prstenec; 7 páka lopatky usmerňovacieho ústrojenstva; 8 regulovateľné tiahlo; 9 ovládacia páka; 10 ovládacia páka; 11 regulovateľné tiahlo 32

34 Mechanizmus ovládania usmerňovacích lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacieho ústrojenstva prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora pozostáva z dvoch pohonov usmerňovacích lopatiek, ovládacích prstencov usmerňovacích lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a usmerňovacích lopatiek prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora, regulovateľných tiahel, vodiacich pák a pák otočných usmerňovacích lopatiek. Pohony vstupného usmerňovacieho ústrojenstva (5) sú priamo spojené s hornými čapmi dvoch protiľahlých otočných lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva. Každý z pohonov (5) je spojený s hydraulickým pracovným valcom cez kulisový mechanizmus. Súčasťou pohonu sú páky, ktoré sú spojené s ovládacím prstencom vstupných usmerňovacích lopatiek vysokotlakového kompresora a s dvomi regulovateľnými tiahlami (8, 11). Ovládací prstenec vstupných usmerňovacích lopatiek vysokotlakového kompresora (6) je spojený s pákami, ktoré sú spojené s hornými čapmi vstupných usmerňovacích lopatiek. Ovládací prstenec usmerňovacích lopatiek prvého stupňa (6) je spojený s hydraulickými pracovnými valcami prostredníctvom pohonu vstupného usmerňovacieho ústrojenstva (5) a regulovateľného tiahla (11). S jednotlivými otočnými usmerňovacími lopatkami usmerňovacieho ústrojenstva prvého stupňa je ovládací prstenec spojený pákami (7). Ovládací prstenec usmerňovacích lopatiek druhého stupňa je spojený s hydraulickými pracovnými valcami prostredníctvom pohonu vstupného usmerňovacieho ústrojenstva (5) a regulovateľného tiahla (8). S jednotlivými otočnými usmerňovacími lopatkami usmerňovacieho ústrojenstva druhého stupňa je ovládací prstenec spojený pákami. Regulovateľné tiahlá (8, 11) slúžia ako nastavovacie prvky v kinematickej sústave ovládania usmerňovacích lopatiek prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora. Ukazovateľ polohy otočných lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva so stupnicou je umiestnený na telese opôr kompresora. Ukazovateľ je spojený s jednou z otočných lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva vysokotlakového kompresora. S ukazovateľom je zviazaný aj koncový vypínač, ktorý vydáva signál o uzatvorenej polohe vstupných usmerňovacích lopatiek, zodpovedajúcej hodnote α uú 30 na stupnici. Otvorenej polohe vstupných usmerňovacích lopatiek zodpovedá hodnota α uú = 0. 33

35 Palivové potrubia zabezpečujú prepojenie dvoch hydraulických pracovných valcov ovládania vstupných usmerňovacích ústrojenstiev a usmerňovacích ústrojenstiev prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora s tlakovou a spätnou vetvou paliva z čerpadla-regulátora HP-59A Činnosť Sila z dvoch hydraulických pracovných valcov sa cez dva pohony (5) vstupného usmerňovacieho ústrojenstva, ktoré prechádzajú cez teleso vonkajšieho prúdu motora, prenáša na otočný prstenec (6) vstupného usmerňovacieho ústrojenstva a cez regulovateľné tiahlá (11) a (8), ktoré sú spojené s pohonom (5), na otočné ovládacie prstence usmerňovacieho prstenca prvého a druhého stupňa vysokotlakového kompresora. Pohyb sa z ovládacích prstencov (6) prenáša cez páky (7) na horné čapy jednotlivých otočných usmerňovacích lopatiek vysokotlakového kompresora. Pri zmene uhla nastavenia otočných lopatiek vstupného usmerňovacieho ústrojenstva vysokotlakového kompresora dochádza k prestaveniu ukazovateľa páky hydraulického pracovného valca, ktorá cez tiahlo (1) pôsobí na hriadeľ (2) a ten cez tiahlo (3) pôsobí na páku spätnej väzby čerpadla-regulátora HP-59A, čím sa uzatvára regulačný reťazec regulácie usmerňovacích ústrojenstiev vysokotlakového kompresora. Požadované nastavenie otočných lopatiek usmerňovacieho ústrojenstva vysokotlakového kompresora sa zabezpečuje zmenou vodiacich pák (9, 10). 34

36 6 Viacrotorové usporiadanie 6.1 Úvod Nevýhodou jednorotorových kompresorov je relatívne nízka obvodová rýchlosť posledných stupňov, relatívne krátka posledná lopatka a skutočnosť, že potrebujú zariadenia na odstránenie nestabilnej práce. U jednorotorových osových kompresorov je obvodová rýchlosť určená tvarom pozdĺžneho rezu kompresora a čo je najdôležitejšie, týmto tvarom je určená veľkosť Machovho čísla relatívnej rýchlosti vzduchu na prvom stupni. Z hľadiska Machovho čísla a v dôsledku rastu teploty by posledný stupeň kompresora mohol pracovať pri väčšej obvodovej rýchlosti. Pre letecké kompresory sa požaduje neustále väčšie celkove stlačenie vzduchu πkc a čo najmenšie rozmery a hmotnosti. S cieľom znížiť nestabilnú prácu kompresora, zvýšiť stlačenie a znížiť rozmery bola pripustená konštrukcia dvojrotorových a viacrotorových kompresorov. Niekedy sa tieto kompresory nazývajú dvoj, či viac hriadeľové alebo duálne kompresory. Používajú sa u kompresorov so stlačením asi do 13, Princíp práce Vznikne rozdelením rotora na dve časti nízko a vysokotlakovú, ktoré sa otáčajú na sebe mechanicky mechanický nezávisle. Každá z nich je poháňaná svojou turbínou a hovoríme o tzv. nízkotlakovom a vysokotlakovom rotore lopatkového motora. Obr. 27 Schematické znázornenie dvojrotorového usporiadania 35

37 Obr. 28 Rez dvojstupňovým kompresorom K objasneniu podstaty odstránenia nestabilnej práce kompresora je vhodne počítať s predpokladom, že pomer výkonu nízkotlakovej turbíny P N ( ktorá poháňa nízkotlakový kompresor) a vysokotlakovej turbíny P V ( ktorá poháňa vysokotlakový kompresor) je konštantný...(v skutočnosti platí len pri výpočtových otáčkach). Pri poklesu výkonu (ťahu) motora budú klesať otáčky nízkotlakového kompresora n N aj vysokotlakového n V. Tu sa začne uhol nábehu i na prvých stupňoch zmenšovať (hrozí nebezpečenstvo pumpovania) na hodnotu u'. Obr. 29 Rýchlostný trojuholník na vstupe do nízkotlakového rotora 36

38 Pretože z rastom uhla nábehu rastie zaťaženie predných stupňov, ale podľa predpokladu pomeru výkonov PN/PV je konštantný, nebude výkon PN stačiť k udržaniu otáčok a tie musia klesať. Ak klesnú na takú hodnou, ktorá odpovedá rýchlosti u bude uhol nábehu i=0. Vzniknutý trojuholník bude podobný z trojuholníkom odpovedajúcim výpočtovým otáčkam a nestabilná práca kompresora zmizne. V skutočnosti pri poklese výkonu motora (jeho otáčok), výkon nízkotlakovej turbíny klesá rýchlejšie ako výkon vysokotlakovej, čo vlastne ešte urýchľuje klesanie otáčok nízkotlakového kompresora a prispieva k zabráneniu pumpovania. U vysokotlakového kompresora dochádza práve k opačnému pochodu. U dvojrotorového kompresora sú spravidla otáčky posledných stupňov vyššie ako u prvých stupňov a preto prenesená práca na vzduch v posledných stupňoch kompresora je vyššia než by bola u jednorotorového kompresora. Z toho vyplýva, že také isté stlačenie vzduchu sa dosiahne na menšom počte stupňov Výhody Výhody tejto konštrukcie nám dokázal prax. Patria sem : - automatické odstránenie nebezpečenstva pumpovania - možnosť väčších otáčok vysokotlakovej časti v porovnaní s poslednými stupňami jednorotorového usporiadania, kde sú otáčky obmedzené Machovým číslom relatívnej rýchlosti na vstupe do prvého stupňa - jednoduchšie spúšťanie motora - neperforovaný stator - energetická úspora v porovnaní s metódou odpúšťania vzduchu Nevýhody - komplikované a náročné súosé uloženie hriadeľov - väčší počet ložísk - konštrukčné a prevádzkové problémy 37

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární Riadenie elektrizačných sústav Riadenie výkonu tepelných elektrární Ak tepelná elektráreň vyrába elektrický výkon P e, je možné jej celkovú účinnosť vyjadriť vzťahom: el Q k n P e M u k prevodný koeficient

Διαβάστε περισσότερα

Plynová turbína je spaľovací tepelný motor, ktorého pracovnou látkou je plyn, ktorý vzniká horením paliva vnútri motora. Je to energetické zariadenie

Plynová turbína je spaľovací tepelný motor, ktorého pracovnou látkou je plyn, ktorý vzniká horením paliva vnútri motora. Je to energetické zariadenie Plynová turbína Plynová turbína je spaľovací tepelný motor, ktorého pracovnou látkou je plyn, ktorý vzniká horením paliva vnútri motora. Je to energetické zariadenie v ktorom prebieha na základe adiabatickej

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana.

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana. Spojité rozdelenia pravdepodobnosti Pomôcka k predmetu PaŠ Strana z 7 RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 6. marca 3 Zoznam obrázkov Rovnomerné rozdelenie Ro (a, b). Definícia.........................................

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

Trojcestné ventily s prírubou, PN 40

Trojcestné ventily s prírubou, PN 40 4 482 DN 15 a DN 25 DN 40 150 Trojcestné ventily s prírubou, PN 40 VXF61... Teleso ventilu z oceľovej liatiny GP240GH DN 15...150 k vs 1,9...300 m 3 /h Možnosť vybavenia s elektrohydraulickými pohonmi

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OBSAH Trvalé úspory energie... 4 Fázový posun Výkon Spotreba... 6 Účinník... 7 Ako navrhnúť výkon kompenzácie... 10

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

6. V stene suda naplneného vodou je v hĺbke 1 m pod hladinou otvor veľkosti 5 cm 2. Aká veľká tlaková sila pôsobí na zátku v otvore?

6. V stene suda naplneného vodou je v hĺbke 1 m pod hladinou otvor veľkosti 5 cm 2. Aká veľká tlaková sila pôsobí na zátku v otvore? Mechanika tekutín 1. Aká je veľkosť tlakovej sily na kruhový poklop ponorky s priemerom 1 m v hĺbke 50 m? Hustota morskej vody je 1,025 g cm 3. [402 kn] 2. Obsah malého piesta hydraulického zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

GA-250 Micro Gyro manuál

GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál v3.2 assan Electronic Control Technology Co, Ltd http://www.assan.cn GA-250 je vysoko výkonný moderný AVCS / MEMS gyroskop, špeciálne navrhnutý a optimalizovaný

Διαβάστε περισσότερα

4. MAZANIE LOŽÍSK Q = 0,005.D.B

4. MAZANIE LOŽÍSK Q = 0,005.D.B 4. MAZANIE LOŽÍSK Správne mazanie ložiska má priamy vplyv na trvanlivosť. Mazivo vytvára medzi valivým telesom a ložiskovými krúžkami nosný mazací film, ktorý bráni ich kovovému styku. Ďalej maže miesta,

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Ján Buša Štefan Schrötter

Ján Buša Štefan Schrötter Ján Buša Štefan Schrötter 1 KOMPLEXNÉ ČÍSLA 1 1.1 Pojem komplexného čísla Väčšine z nás je známe, že druhá mocnina ľubovoľného reálneho čísla nemôže byť záporná (ináč povedané: pre každé x R je x 0). Ako

Διαβάστε περισσότερα

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Škola: Predmet: Skupina: Trieda: Dátum: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Fyzika Fyzikálne veličiny a ich jednotky Obsah a metódy fyziky, Veličiny a jednotky sústavy SI, Násobky a diely fyzikálnych

Διαβάστε περισσότερα

23. Zhodné zobrazenia

23. Zhodné zobrazenia 23. Zhodné zobrazenia Zhodné zobrazenie sa nazýva zhodné ak pre každé dva vzorové body X,Y a ich obrazy X,Y platí: X,Y = X,Y {Vzdialenosť vzorov sa rovná vzdialenosti obrazov} Medzi zhodné zobrazenia patria:

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Priame ventily s prírubou, PN 25

Priame ventily s prírubou, PN 25 T 4T7 Priame ventily s prírubou, PN 25 VVF52... Teleso ventilu z tvarnej liatiny EN-GJS-400-8-LT DN 5...40 k vs 0,6...25 m /h možnosť osadenia s pohonmi elektromotorickými SQX alebo elektrohydraulickými

Διαβάστε περισσότερα

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh 16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh Kružnica k so stredom S a polomerom r nazývame množinou všetkých bodov X v rovine, ktoré majú od pevného bodu S konštantnú vzdialenosť /SX/ = r, kde r (patri)

Διαβάστε περισσότερα

HODINA Č. 32 NÁZOV PREDMETU: STROJNÍCVO. Ložiská

HODINA Č. 32 NÁZOV PREDMETU: STROJNÍCVO. Ložiská HODINA Č. 32 NÁZOV PREDMETU: STROJNÍCVO Teória x Cvičenia Laboratórne cvičenia Dátum: Téma vyučovacieho bloku: Téma vyučovacej hodiny: Hlavné body: Ložiská Klzné ložiská 1. Druhy a rozdelenie ložísk, konštrukcia

Διαβάστε περισσότερα

Volny pad s odoporom vzduchu (ako uvod do poruchovych vypoctov)

Volny pad s odoporom vzduchu (ako uvod do poruchovych vypoctov) Volny pad s odoporom vzduchu (ako uvod do poruchovych vypoctov) Juro Tekel juraj(dot)tekel(at)gmail(dot)com Text o tom, ako sa da priblizne poratat volny pad s odporom vzduchu a o tom, ze sa to rovnako

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

Dom, ktorý vám. zostane v rukách. stavba

Dom, ktorý vám. zostane v rukách. stavba Dom, ktorý vám zostane v rukách TEXT: Nora Škripcová, FOTO: Ing arch. Z. Kierulfová, Ing. arch. B. Hochel, Slamené domy.cz Na prvý pohľad nič nenasvedčuje, že tento pekný rodinný dom v Belgicku je postavený

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

2. UHLY. Zapisovanie uhlov 1. spôsob pomocou troch bodov. Pri zápise uhla pomocou troch bodov je VRCHOL VŽDY V STREDE ZÁPISU.

2. UHLY. Zapisovanie uhlov 1. spôsob pomocou troch bodov. Pri zápise uhla pomocou troch bodov je VRCHOL VŽDY V STREDE ZÁPISU. 2. UHLY 2.1 ZÁPIS A OZNAČOVANIE UHLOV Dve polpriamky VA, VB, ktoré majú spoločný začiatok v bode V delia rovinu na dve časti. Tieto časti nazývame uhly. UHOL je časť roviny ohraničená dvoma polpriamkami,

Διαβάστε περισσότερα

Úvod. Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,...

Úvod. Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,... Úvod Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,...) Postup pri riešení problémov: 1. formulácia problému 2. formulácia

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

ATTACK DPX - Splyňovací kotol

ATTACK DPX - Splyňovací kotol ATTACK DPX - Splyňovací kotol - Montáž, kontrolné rozkúrenie a zaškolenie obsluhy vykoná montážny technik zaškolený výrobcom, ktorý tiež vyplní protokol o inštalácii kotla. - Pri splyňovaní dochádza v

Διαβάστε περισσότερα

3. TECHNICKÉ PROSTRIEDKY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY

3. TECHNICKÉ PROSTRIEDKY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY 3. TECHNICKÉ PROSTRIEDKY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY 3.1. SNÍMAČE Snímače sú fyzikálne systémy, ktoré citlivo reagujú na zmeny meranej fyzikálnej veličiny a merajú jej časový priebeh. Výhodné sú snímače elektrické,

Διαβάστε περισσότερα

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Fyzikálny princíp: Každý reálny zdroj napätia (batéria, akumulátor) môžeme považova za sériovú kombináciu ideálneho zdroja s elektromotorickým napätím U e a vnútorným

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatívne úlohy vo vyučovaní fyziky na ZŠ

Kvalitatívne úlohy vo vyučovaní fyziky na ZŠ METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE Mária Krajčová Kvalitatívne úlohy vo vyučovaní fyziky na ZŠ - 2006 - OBSAH Úvod... 3 1 Pohyb telesa... 5 2 Sila a jej meranie... 9 3 Skladanie síl... 12 4 Posuvné

Διαβάστε περισσότερα

STABILITA CHARAKTERISTIKY ODSTŘEDIVÉHO ČERPADLA

STABILITA CHARAKTERISTIKY ODSTŘEDIVÉHO ČERPADLA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE STABILITA CHARAKTERISTIKY ODSTŘEDIVÉHO ČERPADLA

Διαβάστε περισσότερα

1 Jednofázový asynchrónny motor

1 Jednofázový asynchrónny motor 1 Jednofázový asynchrónny motor V domácnostiach je často dostupná iba 1f sieť, pretože výkonovo postačuje na napájanie domácich spotrebičov. Preto aj väčšina motorov používaných v domácnostiach musí byť

Διαβάστε περισσότερα

11 Základy termiky a termodynamika

11 Základy termiky a termodynamika 171 11 Základy termiky a termodynamika 11.1 Tepelný pohyb v látkach Pohyb častíc v látke sa dá popísať tromi experimentálne overenými poznatkami: Látky ktoréhokoľvek skupenstva sa skladajú z častíc. Častice

Διαβάστε περισσότερα

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich Tuesday 15 th January, 2013, 19:53 Základy tenzorového počtu M.Gintner Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich násobenie reálnym číslom tak, že platí:

Διαβάστε περισσότερα

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Energia nie je len stále vzácnejšou a drahšou, ale výroba neustále sa zvyšujúceho množstva energie poškodzuje

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 26T552EU

Návod k použití SN 26T552EU Návod k použití SN 26T552EU Q4ACZM0893 1 cs cs 24 4 cs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5 cs 12 Deutsch L:01 English L:02 Français L:03 Nederlands L:04 Italiano

Διαβάστε περισσότερα

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova avrh a posudenie mosta: -00 D1 Hubova-Ivachnova 1. Materiálové charakteristiky: BETO: C 30/37 B35 B 400 - objemova tiaz zelezobetonu ρ b := 5 k m - dovolene namahanie betonu v σ bc := 8. MPa HLAVE ZATAZEIE

Διαβάστε περισσότερα

Pneumatické prvky. Lineárne pohony. Valce podľa ISO typu P1D-S. Valce podľa ISO typu P1D-B. Valce podľa ISO typu P1D-C

Pneumatické prvky. Lineárne pohony. Valce podľa ISO typu P1D-S. Valce podľa ISO typu P1D-B. Valce podľa ISO typu P1D-C Pneumatické prvky www.eurofluid.sk 2015-1 Lineárne pohony Valce podľa ISO 15552 typu P1D-S - priemery piestu 32-125 mm - PUR tesnenia pre dlhú životnosť - vyhotovenie odolné voči korózii - klzné časti

Διαβάστε περισσότερα

7. APLIKÁCIA MATEMATICKÝCH METÓD V KRÍZOVOM PLÁNOVANÍ

7. APLIKÁCIA MATEMATICKÝCH METÓD V KRÍZOVOM PLÁNOVANÍ 7. Aplikácia matematických metód v krízovom plánovaní 7. APLIKÁCIA MATEMATICKÝCH METÓD V KRÍZOVOM PLÁNOVANÍ Rozvoj ľudskej spoločnosti so sebou prináša aj negatívne dopady, medzi ktoré patrí stále väčšia

Διαβάστε περισσότερα

V-port segment valves Série R Inštalácia, údržba a prevádzkové pokyny

V-port segment valves Série R Inštalácia, údržba a prevádzkové pokyny V-port segment valves Série R Inštalácia, údržba a prevádzkové pokyny 3 R 74 sk 6/2012 2 3 R 74 sk Obsah 1 VŠEOBECNÁ ČASŤ...3 1.1 Oblasť návodu na použitie...3 1.2 Konštrukcia ventila...3 1.3 Označenia

Διαβάστε περισσότερα

AKO POSTUPOVAŤ PRI PÍSANI PRÁCE SOČ

AKO POSTUPOVAŤ PRI PÍSANI PRÁCE SOČ AKO POSTUPOVAŤ PRI PÍSANI PRÁCE SOČ Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce.

Διαβάστε περισσότερα

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry OLYMPS DOOR s.r.o. Pohon křídlových bran - POP Pohony křídlových bran Instrukce a upozornění pro montéry 1 2 3 4 5 6 OLYMPS DOOR s. r.o. Pohon křídlových bran - POP CZ Obsah: 1 Popis výrobku 2 strana 2

Διαβάστε περισσότερα

LEGACY Audio legacyaudio.com

LEGACY Audio legacyaudio.com LEGACY Audio legacyaudio.com MOC s DPH High End reprosústavy Prevedenie EUR AERIS Poloaktívne HighEnd reprosústavy 4.5 pásma, 6 reproduktorov, Dual AIR Motion AMT Heil 1x 2,5 cm supervýškač 1x 10cm výškač

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

6300 Haskovo, 67 Saedinenie Blvd, tel.: (+359) POKYNY

6300 Haskovo, 67 Saedinenie Blvd, tel.: (+359) POKYNY ERATO Plc 6300 Haskovo, 67 Saedinenie Blvd, tel.: (+359) 38 603047 ERATO Plc POKYNY k montáž, nastavenie a servis Automatizovaného horáka na pelety ERATO GP20 a ERATO GP20+ na liatinový vodoohrevný kotol

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Inštalácia 2 2.1 Predbežná kontrola 2 2.2 Obmedzenie pre použitie 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnenie zadnej konzoly 3 2.3.2 Upevnenie prednej konzoly 5 2.3.3 Otváranie brány

Διαβάστε περισσότερα

BAKALÁRSKA PRÁCA. Žilinská univerzita v Žiline. Rekonštrukcia meracieho a ovládacieho panelu v laboratóriu elektrických pohonov ND 215

BAKALÁRSKA PRÁCA. Žilinská univerzita v Žiline. Rekonštrukcia meracieho a ovládacieho panelu v laboratóriu elektrických pohonov ND 215 Elektrotechnická fakulta Katedra výkonových elektrotechnických systémov BAKALÁRSKA PRÁCA Rekonštrukcia meracieho a ovládacieho panelu v laboratóriu elektrických pohonov ND 215 2008 Elektrotechnická fakulta

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

VaFu02-T List 1. Graf funkcie. RNDr. Beáta Vavrinčíková

VaFu02-T List 1. Graf funkcie. RNDr. Beáta Vavrinčíková VaFu0-T List Graf funkcie RNDr. Beáta Vavrinčíková U: Vieme, že funkcia vjadruje určitú závislosť medzi dvoma veličinami. Akým spôsobom b mohla bť funkcia zadaná? Ž: Stretol som sa najmä srovnicami, napríklad

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

KROKOVÉ MOTORY 3. KROKOVÉ MOTORY

KROKOVÉ MOTORY 3. KROKOVÉ MOTORY 3. KROKOVÉ MOTORY História elektrických strojov s premenlivou reluktanciou, ku ktorým patrí aj krokový motor, siaha do prvej polovice 19. storočia, kedy v roku 1834 ruský vedec Jakobi vo svojej správe

Διαβάστε περισσότερα

NELDISC Vysokovýkonný trojitý excentrický diskový ventil s kovovým sedlom Série LW, LG Inštalácia, údržba a Prevádzkové pokyny

NELDISC Vysokovýkonný trojitý excentrický diskový ventil s kovovým sedlom Série LW, LG Inštalácia, údržba a Prevádzkové pokyny NELDISC Vysokovýkonný trojitý excentrický diskový ventil s kovovým sedlom Série LW, LG Inštalácia, údržba a Prevádzkové pokyny 2 LW 70 sk 11/2012 2 2LW70sk Obsah 1 VŠEOBECNÁ ČASŤ...3 1.1 Oblasť návodu

Διαβάστε περισσότερα

PROCESNÉ STROJNÍCTVO kapitola 3.

PROCESNÉ STROJNÍCTVO kapitola 3. REOLÓGIA DEFINÍCIA: Reológia je vedný odbor, ktorý študuje vzťahy medzi napätiami a deformáciami látok. Je to teda špeciálna oblasť mechaniky, zahrňujúca klasické vedné disciplíny ako je elasticita a Newtonská

Διαβάστε περισσότερα

Kvapalina s dostatočnou polohovou energiou sa dá dopravovať potrubím aj samospádom.

Kvapalina s dostatočnou polohovou energiou sa dá dopravovať potrubím aj samospádom. 4 ZARIADENIA NA DOPRAVU KVAPALÍN Zariadenia na dopravu kvapalín patria medzi najpoužívanejšie dopravné zariadenia. Používajú sa vo všetkých priemyselných odvetviach, napr. chemickom a potravinárskom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

Otáčky jednosmerného motora

Otáčky jednosmerného motora Otáčky jednosmerného motora ZADANIE: Uvažujte fyzikálno - matematický model dynamického systému, ktorý je popísaný lineárnou diferenciálnou rovnicou (LDR) 2. a vyššieho rádu. ÚLOHA: Navrhnite m-file v

Διαβάστε περισσότερα

1. Archimedova špirálová turbína

1. Archimedova špirálová turbína Úvod Slnečné žiarenie spôsobuje odparovanie vody z oceánov, morí, jazier, riek a potokov. Vodné pary sa presúvajú nad zemským povrchom a ich ochladzovanie vedie ku kondenzácii a zrážkam. Kolobeh vody v

Διαβάστε περισσότερα

Zváracie a bodovacie zariadenia

Zváracie a bodovacie zariadenia 6. ZVÁRACIE AGREGÁTY A ELEKTROCENTRÁLY Zváracie agregáty MOST Zváracie agregáty sú rozšírením generátorov vyrábajúcich el. prúd. Odporúčajú sa všade tam, kde úlohou generátora vyrábajúceho prúd je napájať

Διαβάστε περισσότερα

PREVODOVKY PRE CHLADIACE VEŽE

PREVODOVKY PRE CHLADIACE VEŽE PREVODOVKY PRE CHLADIACE VEŽE 6. vydanie 07/2006 ZTS Sabinov, a.s., Hollého 27 083 30 Sabinov, Slovensko tel: 00421 51 4561 280, 245 fax: 00421 51 4561 257, 109 E-mail:export@ztssabinov.sk www.ztssabinov.sk

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

ZÁSADY VYPRACOVANIA BAKALÁRSKYCH PRÁC

ZÁSADY VYPRACOVANIA BAKALÁRSKYCH PRÁC Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom ZÁSADY VYPRACOVANIA BAKALÁRSKYCH PRÁC v akademickom roku 2011/2012 1) Úvodne ustanovenia Bakalárska

Διαβάστε περισσότερα

GE Oil & Gas. Regulátor so vzduchovým filtrom. série 78. Masoneilan* Návod na použitie. Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument

GE Oil & Gas. Regulátor so vzduchovým filtrom. série 78. Masoneilan* Návod na použitie. Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument GE Oil & Gas Regulátor so vzduchovým filtrom série 78 Masoneilan* Návod na použitie Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument TENTO DOKUMENT OBSAHUJE OKREM POKYNOV POTREBNÝCH NA BEŽNÚ PREVÁDZKU A ÚDRŽBU

Διαβάστε περισσότερα

15) Pneumatický motor s výkonom P = 30 kw spotrebuje 612 kg.hod 1 vzduchu s tlakom p 1 = 1,96 MPa a teplotou

15) Pneumatický motor s výkonom P = 30 kw spotrebuje 612 kg.hod 1 vzduchu s tlakom p 1 = 1,96 MPa a teplotou 1) Zásobník vzduchu s objemom 7 m 3 je plnený kompresorom (obr. 2.1.4). Kompresor zvyšuje tlak vzduchu zo začiatočnej hodnoty p 1 = 0,1 MPa na konečný tlak p 2 = 0,8 MPa. Teplota vzduchu v zásobníku sa

Διαβάστε περισσότερα

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív 2 Obsah 1. Logano G221 A..... 4 1.1. Hlavné části kotla.... 4 1.2. Pripojovacie rozmery.... 5 1.3. Technické údaje.. 6 1.4. Typy používaných palív.. 7 1.5. Inštalácia... 7 1.6. Pripojenie k elektrickej

Διαβάστε περισσότερα

Ponorné čerpadlá 4HS. Návod na montáž a prevádzku

Ponorné čerpadlá 4HS. Návod na montáž a prevádzku Ponorné čerpadlá 4HS Návod na montáž a prevádzku Obsah 1. Úvod do rady ponorných čerpadiel 4HS... 3 2. Bezpečnostné predpisy... 4 3. Podmienky skladovania... 4 4. Obsah balenia... 5 5. Všeobecné technické

Διαβάστε περισσότερα

Ultrazvukový merač tepla SONOHEAT XS

Ultrazvukový merač tepla SONOHEAT XS UH 504-123c Ultrazvukový merač tepla SONOHEAT XS 2WR6... Konfigurácia a štruktúra Merač na meranie prietoku a energie v okruhoch výmenníkov tepla s vodou na základe ultrazvukového princípu. Jeho hlavné

Διαβάστε περισσότερα

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu Striedavý prúd Viliam Kopecký Použitá literatúra: - štúdijné texty a učebnice uverejnené na webe, - štúdijné texty, videa a vedomostné databázy spoločnosti MARKAB s.r.o., Žilina Vznik a veličiny striedavého

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

9 Mechanika kvapalín. 9.1 Tlak v kvapalinách a plynoch

9 Mechanika kvapalín. 9.1 Tlak v kvapalinách a plynoch 137 9 Mechanika kvapalín V predchádzajúcich kapitolách sme sa zaoberali mechanikou pevných telies, telies pevného skupenstva. V nasledujúcich kapitolách sa budeme zaoberať mechanikou kvapalín a plynov.

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Bakalárska diplomová práca 2014 Zuzana Mavromoustakis Zajacová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Novogrécky

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Rovnice, nerovnice a ich sústavy

1.4 Rovnice, nerovnice a ich sústavy 1. Rovnice, nerovnice a ich sústavy Osah Pojmy: rovnica, nerovnica, sústava rovníc, sústava nerovníc a ich riešenie, koeficient, koreň, koreňový činiteľ, diskriminant, doplnenie do štvorca, úprava na súčin,

Διαβάστε περισσότερα

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO Lev Návod na obsluhu a inštaláciu kotla 24 KKV 28 KKV 28 KKO Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) SK verzia 0020041820_01 Protherm Lev 24 KKV, 28 KKV,

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu a montáž

Návod na obsluhu a montáž Prepúštací ventil (riadený pružinou) 5.1 Všeobecné údaje o montáži... 6 5.2 Špecifikácie pre miesto montáže... 7 5.3 Lapač nečistôt... 7 5.4 Poistný ventil... 7 (Konštrukčná séria 750) Obsah 1.0 Všeobecne

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Elektrónový obal atómu

2.2 Elektrónový obal atómu 2.2 Elektrónový obal atómu Chemické vlastnosti prvkov závisia od usporiadania elektrónov v elektrónových obaloch ich atómov, presnejšie od počtu elektrónov vo valenčnej vrstve atómov. Poznatky o usporiadaní

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English, 1 SK Slovensky, 13 IT Italiano, 25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα