Modul pružnosti betónu

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Modul pružnosti betónu"

Transcript

1 f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík

2 Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008

3 Obsah 1 Úvod Deformácie betónu Vzťah napätia a deformácie Modul pružnosti Vzťah pevnosti betónu a modulu pružnosti Vplyv zloženia betónu na modul pružnosti Dynamický modul pružnosti Stanovenie statického modulu pružnosti betónu v tlaku...20 Literatúra

4 1 Úvod Modul pružnosti patrí k základným charakteristikám betónu. Výrazne ovplyvňuje deformačné vlastnosti betónu a teda aj deformácie betónových konštrukcií, ako sú priehyby, posuny, skrátenia a pod. Vo všeobecnosti platí, čím je väčší modul pružnosti betónu, tým menšie sú jeho deformácie a naopak. S narastaním modulu pružnosti klesajú deformácie betónu a zmenšujú sa priehyby železobetónových konštrukcií. Význam modulu pružnosti ako jednej zo základných charakteristík betónu narastá so statickou náročnosťou konštrukcie, s narastaním rozponov a zaťaženia konštrukcie. Veľký význam má pri takých konštrukciách, ako sú mosty, estakády, veľkorozponové strešné a stropné konštrukcie priemyselných hál, športových objektov a tiež pri rôznych náročných inžinierskych konštrukciách. Pri takýchto konštrukciách sú veľmi dôležité malé priehyby a ďalšie deformácie. Napriek mimoriadnemu významu modulu pružnosti betónu pre deformačné správanie sa železobetónových konštrukcií je až na výnimky venovaná minimálna, väčšinou žiadna pozornosť tejto charakteristike betónu v realizačnej fáze, teda v priebehu výstavby. Projektanti síce pracujú v statickom výpočte s touto charakteristikou, ale pracujú s normovými (tabuľkovými) hodnotami, ktoré sú odvodené pre jednotlivé triedy betónu. Tieto teoretické hodnoty modulu pružnosti nemusia zodpovedať reálnym hodnotám, ktoré sa dosiahnu na stavbe. Navyše, ak modul pružnosti nie je predpísaný v projekte, nedostane sa do špecifikácie betónu, a pri návrhu zloženia betónu a tiež pri preukazovaní zhody sa s touto charakteristikou vôbec neuvažuje a skutočná hodnota modulu pružnosti betónu nie je známa. Vedecký pokrok v oblasti technológie betónu v posledných rokoch umožňuje veľkú variabilnosť v zložení betónu pre dosiahnutie vyžadovanej pevnostnej triedy. Pri návrhu zloženia betónu sa prihliada spravidla nie len na pevnosť (triedu betónu), ale aj na ďalšie požiadavky, ako sú konzistencia, maximálne zrno kameniva, agresívnosť prostredia, požadovanú rýchlosť tuhnutia, ročné obdobie, spôsob dopravy a pod. Tieto technologické požiadavky môžu výrazne ovplyvniť zloženie betónu z hľadiska výberu druhu, triedy a množstva cementu, druhu kameniva a prísad. V dôsledku toho možno vyrobiť betón vyžadovanej pevnostnej triedy s veľmi rozdielnymi ďalšími vlastnosťami a teda aj rozdielnym modulom pružnosti. Spoliehať sa na normové hodnoty modulu pružnosti pre jednotlivé triedy betónu je preto dnes už nedostatočné. Pri konštrukciách náročných z hľadiska deformácií je preto nutné predpísať aj modul pružnosti betónu a zahrnúť ho do špecifikácie betónu. 7

5 2 Deformácie betónu Každé teleso vystavené vonkajšiemu zaťaženiu nadobudne určitú deformáciu. Tvar, resp. charakter deformácie závisí od charakteru pôsobiacej sily a teda od charakteru napätí v priereze. Pri pôsobení tlakových síl vznikajú tlakové napätia, ktoré spôsobujú zmenšenie rozmeru telesa alebo konštrukcie v smere pôsobiacej sily (stlačenie materiálu). V prípade ťahových napätí dochádza naopak k zväčšeniu rozmeru v smere pôsobiacej sily (k natiahnutiu materiálu). Ak deformácia po skončení pôsobenia sily (po odľahčení telesa) vymizne a teleso nadobudne pôvodný tvar a rozmery, takáto deformácia sa nazýva pružná. Schopnosť materiálu nadobudnúť po odľahčení pôvodný tvar a rozmery sa nazýva pružnosť. 3 Vzťah napätia a deformácie Veľkosť deformácie betónu je úmerná jeho zaťaženiu a teda napätiu v priereze. Čím väčšie je zaťaženie (napätie) tým väčšia je aj deformácia. Závislosť medzi deformáciou a napätím sa znázorňuje v σ-ε diagramoch (v staršej literatúre sa uvádza tiež názov pracovné diagramy). Ak teleso po odľahčení zostane v deformovanej podobe, nevráti sa na pôvodné rozmery a tvar, ide o deformáciu plastickú. Schopnosť materiálu nadobudnúť plastickú deformáciu sa nazýva tvárlivosť. Veľkosť deformácie materiálu sa najčastejšie vyjadruje formou pomerného pretvorenia. Pomerné pretvorenie predstavuje pomer zmeny rozmeru (prírastku alebo úbytku) k pôvodnému rozmeru. Podľa charakteru zaťaženia to môže byť pomerné skrátenie, pomerné predĺženie, pomerné posunutie, alebo pomerné skrútenie. Vzhľadom na skutočnosť, že betón je materiál, ktorý prenáša v konštrukcii hlavne tlakové napätia, najdôležitejšie je pružné správanie sa betónu pri tlakovom namáhaní. Pri takomto namáhaní dochádza k zmenšeniu rozmeru v smere pôsobiacej sily, čo možno vyjadriť pomerným skrátením ε podľa vzťahu: (1) Obr. 1 Idealizované σ-ε diagramy pre rôzne materiály A dokonale (lineárne) pružný materiál B pružno-plastický materiál C nelineárne pružný materiál Na obr. 1 sú znázornené idealizované σ-ε diagramy vybraných materiálov. Ideálne (lineárne) pružný materiál (A) nemá po odľahčení žiadnu deformáciu. Prírastok deformácie je vždy úmerný prírastku napätia. Pružno-plastický materiál (B) sa správa do dosiahnutia určitej hodnoty napätia ako pružný, po dosiahnutí tohto napätia ako plastický materiál. Kde ε je pomerné pretvorenie (skrátenie), Δl - zmena dĺžky v mm, l 0 - pôvodná dĺžka telesa v mm. V prípade nelineárne pružných materiálov (C) sa prírastok deformácie s narastajúcim napätím zväčšuje. Prírastok deformácie sa teda pri rovnomernom náraste napätia zrýchľuje. Po odľahčení však deformácia vymizne aj v prípade nelineárne pružných materiálov. Reálne materiály majú σ-ε diagramy podstatne zložitejšie, hlavne pružno-plastické materiály (napr. oceľ). Taktiež v prípade betónu, ktorý môžeme zaradiť k nelineárne pružným materiálom môže byť priebeh uvedenej závislosti zložitejší, ako sa uvádza na obr. 1. Zaťaženie pôsobiace v pozdĺžnom smere vyvoláva okrem pozdĺžnej deformácie aj priečnu deformáciu. Ak deformáciu vyvoláva tlaková sila, deformácia v pozdĺžnom smere je skrátenie telesa, v priečnom smere rozšírenie telesa. Pomer priečnej deformácie k pozdĺžnej deformácii sa nazýva Poissonovo číslo. 8 9

6 4 Modul pružnosti Modul pružnosti možno definovať ako pomer napätia a ním vyvolaného pomerného pretvorenia, čo možno vyjadriť vzťahom: (2) Keďže závislosť medzi napätím a pomerným pretvorením betónu nie je lineárna, modul pružnosti betónu závisí od napätia, pri ktorom sa stanovuje. Modul pružnosti daný pomerom σ x /ε x je známy ako sečnicový modul pružnosti (napr. modul pružnosti charakterizovaný smernicou 0A na obr. 3). Modul pružnosti daný smernicou ku krivke σ-ε pri danom napätí je dotyčnicový modul pružnosti. Modul pružnosti charakterizovaný smernicou v začiatku závislosti je začiatočný dotyčnicový modul pružnosti. Najväčšiu hodnotu má začiatočný dotyčnicový modul pružnosti (sklon dotyčnice je najstrmší), nižšie hodnoty má sečnicový modul pružnosti a najnižšie dotyčnicový modul pružnosti (obr. 3). Kde E je modul pružnosti v MPa, σ - napätie v MPa, ε - pomerné pretvorenie. Na základe uvedeného vzťahu možno modul pružnosti charakterizovať ako teoretické napätie, pri ktorom dosiahne pomerné pretvorenie ε hodnotu 1. Ak má dosiahnuť ε hodnotu 1, musí platiť: Δl = l 0, to znamená, zmena dĺžky sa rovná pôvodnej dĺžke. V takom prípade by musel byť materiál stlačený na nulovú výšku. Je zrejmé, že takéto napätie nemožno reálne dosiahnuť, pevnosť materiálu sa vyčerpá pri podstatne nižších hodnotách napätia. Modul pružnosti stanovený zo závislosti medzi napätím a pomerným pretvorením sa označuje ako statický modul pružnosti. Vyššiu hodnotu modulu pružnosti majú materiály, ktoré potrebujú na dosiahnutie určitej deformáciu vyššie napätie, teda materiály so strmšou závislosťou σ - ε (obr. 2). Materiály s väčším modulom pružnosti majú menšie deformácie. Ako vyplýva z obrázka 2, pri rovnakom napätí má materiál B podstatne väčšiu deformáciu, ako materiál A a teda aj modul pružnosti materiálu A je podstatne väčší ako materiálu B. Obr. 3 Závislosť medzi napätím a pomerným pretvorením betónu a znázornenie rôznych modulov pružnosti Schematické znázornenie závislosti medzi napätím a pomerným pretvorením betónu uvádzané európskou normou pre navrhovanie betónových konštrukcií STN EN je na obr. 4. Modul pružnosti E cm je tu definovaný ako tan α, teda uhla, ktorý zviera sečnica σ-ε závislosti s osou x pri napätí na úrovni 40 % pevnosti v tlaku (0,4f cm ). Obr. 2 Diagramy σ-ε dvoch pružných materiálov s rozdielnym modulom pružnosti A materiál s vysokým modulom pružnosti B materiál s nízkym modulom pružnosti Modul pružnosti sa stanovuje ako sečnicový modul pri definovanej úrovni napätia. Keďže betón je materiál nelineárne pružný, s narastaním napätia sa výraznejšie zväčšuje jeho deformácia. S narastaním napätia sa teda zmenšuje strmosť sečnice (obr. 5) čo znamená, že čím vyššie je napätie pri stanovení modulu pružnosti, tým nižšia je jeho hodnota. Pri určovaní modulu pružnosti sa uvažujú len pružné deformácie. Pri krátkodobom zaťažení a pri napätiach neprevyšujúcich 40 % pevnosti betónu je závislosť medzi napätím a pretvorením približne lineárna. Predpokladá sa, že pri takýchto napätiach je sečnicový modul pružnosti konštantný

7 5 Vzťah pevnosti betónu a modulu pružnosti Vo všeobecnosti možno konštatovať, že modul pružnosti betónu narastá s jeho pevnosťou. Táto závislosť však nie je lineárna. Prírastku pevnosti teda nemusí zodpovedať adekvátny prírastok modulu pružnosti. V odbornej literatúre je publikovaných niekoľko vzťahov medzi pevnosťou v tlaku a modulom pružnosti betónu. Neville [1] uvádza pre normálne betóny vzťah: Obr. 4 Schematické znázornenie vzťahu napätie - pomerné pretvorenie (STN EN ) E c = 4,73(f c ) 0,5 (3) a pre betóny s pevnosťou do 83 MPa vzťah: E c = 3,32(f c ) 0,5 + 6,9 (4) Kde E c je modul pružnosti betónu (GPa), f c - valcová pevnosť v tlaku betónu (MPa). Obr. 5 Vplyv hodnoty napätia pri stanovení modulu pružnosti na jeho hodnotu Pri stanovení statického modulu pružnosti v tlaku sa postupuje podľa STN ISO Postup stanovenia sa uvádza v kapitole 8. Obr. 6 Závislosť medzi modulom pružnosti a pevnosťou v tlaku podľa vzťahu (4) Empirický vzťah medzi modulom pružnosti a pevnosťou v tlaku môže platiť pre betóny s podobným zložením. V prípade väčších rozdielov v zložení betónu, v použitom kamenive, druhu a dávke cementu, v použitých prísadách a prímesiach môže byť táto závislosť podstatne odlišná

8 Závislosť medzi modulom pružnosti betónu a jeho pevnosťou v tlaku je reflektovaná aj v európskej norme pre navrhovanie betónových konštrukcií EN Približné hodnoty modulu pružnosti E cm (sečnicová hodnota medzi σ c =0 a 0,4f cm ) pre betóny s kremičitým kamenivom sú uvedené v tabuľke 1. Pri vápencovom a pieskovcovom kamenive odporúča norma redukovať uvedené hodnoty o 10 %, resp. 30 %, pri bazaltovom kamenive zvýšiť o 20 %. Tabuľka 1 Základné pevnostné charakteristiky a modul pružnosti betónu podľa STN EN Vplyv zloženia betónu na modul pružnosti Modul pružnosti betónu je ovplyvňovaný kvalitou jeho zložiek a ich vzájomným pomerom. Kvalitné prírodné kamenivo má vždy vyšší modul pružnosti ako zatvrdnutá cementová pasta. Modul pružnosti betónu sa pohybuje medzi modulom pružnosti kameniva a cementového kameňa (obr. 7). Je zaujímavé, že kým závislosť σ-ε prírodného kameňa a tiež zatvrdnutého cementového tmelu je v podstate lineárna, v prípade kompozitného materiálu betónu je táto závislosť nelineárna. Príčinou zakrivenia tejto závislosti je existencia vzájomných väzieb medzi povrchom kameniva a cementovým kameňom a rozvoj mikrotrhlín v tejto spojovacej vrstvičke. To vedie k vzniku lokálnych napätí na rozhraní: zrno kameniva - cementový kameň. Tieto napätia môžu prevýšiť nominálne napätia určené pri zohľadnení celkového prierezu vzorky. V dôsledku toho pretvorenie rastie rýchlejšie ako nominálne napätie vo vzorke a závislosť σ-ε získava charakteristické zakrivenie. Obr. 7 Závislosť napätia a pomerného pretvorenia A - kamenivo, B cementový kameň, C - betón Modul pružnosti zatvrdnutej cementovej kaše je ovplyvňovaný rovnakými činiteľmi ako pevnosť v tlaku. Výrazný vplyv na modul pružnosti cementového kameňa má jeho pórovitosť. Čím vyššia je pórovitosť, tým nižší je modul pružnosti. Podľa literárnych údajov [2] je 14 15

9 modul pružnosti približne úmerný tretej mocnine pomeru gél/priestor. Pri zohľadnení kapilárnej pórovitosti cementového kameňa platí vzťah: Tabuľka 2 Mechanické vlastnosti skalných hornín E p = E g (1- P c ) 3 (5) Kde E p je modul pružnosti zatvrdnutej cementovej kaše, E g - modul pružnosti zatvrdnutej cementovej kaše pri nulovej pórovitosti, P c - kapilárna pórovitosť. Pórovitosť cementového kameňa je podstatným spôsobom ovplyvňovaná vodným súčiniteľom. S narastaním vodného súčiniteľa sa zvyšuje obsah voľnej vody v čerstvom cementovom kompozite, v dôsledku čoho narastá jeho pórovitosť. Pri požiadavke dosiahnuť vysoký modul pružnosti betónu je preto dôležité navrhnúť a vyrobiť betón s nízkym vodným súčiniteľom. Pórovitosť cementového kameňa je ovplyvnená aj obsahom vzduchu, ktorý sa dostane do betónu počas miešania. S narastaním obsahu vzduchu narastá aj pórovitosť a klesá modul pružnosti. Dôkladné zhutnenie čerstvého betónu a odstránenie prebytočného vzduchu je preto veľmi dôležité aj z hľadiska modulu pružnosti betónu. Modul pružnosti kameniva v betóne je podstatne vyšší ako cementového kameňa. Kým v prípade cementového kameňa sa modul pružnosti pohybuje v rozsahu 5 až 25 GPa, v prípade kvalitného prírodného kameniva (prírodných hornín) býva modul pružnosti v rozsahu 30 až 100 GPa (tabuľka 2). Keďže kamenivo vypĺňa v betóne približne 70 až 80 % objemu, podstatný vplyv na modul pružnosti betónu má modul pružnosti použitého plniva (kameniva). Čím vyšší je modul pružnosti kameniva, tým vyšší je aj modul pružnosti betónu. Modul pružnosti ovplyvňuje nielen kvalita kameniva, ale aj jeho množstvo. Keďže modul pružnosti kameniva je podstatne väčší ako modul pružnosti cementového kameňa dá sa očakávať, že modul pružnosti betónu je tým väčší, čím väčší priestor v betóne zaberá kamenivo a čím menší je podiel cementového kameňa. Modul pružnosti betónu teda narastá s narastaním pomeru: objem kameniva / objem cementového kameňa. Významný vplyv na modul pružnosti má pevnosť spoja medzi zrnom kameniva a cementovým kameňom. Pre dosiahnutie vysokých hodnôt modulu pružnosti betónu je preto dôležité, aby zrná kameniva neboli znečistené prachovými časticami ulipnutými na povrchu

10 7 Dynamický modul pružnosti Okrem statického modulu pružnosti, ktorý sa určuje z reálneho napätia a deformácie vzorky vystavenej namáhaniu, existuje aj iný typ modulu pružnosti, ktorý sa nazýva dynamický modul pružnosti. Dynamický modul pružnosti možno stanoviť viacerými metódami, k najčastejším patria rezonančná a ultrazvuková, metóda. Rezonančná metóda sa zakladá na meraní prvej vlastnej frekvencie kmitania skúšobnej vzorky. Určenie modulu pružnosti betónu vychádza z korelačných vzťahov medzi vlastnou frekvenciou kmitania a pružnosťou betónu. Pri skúške sa skúšobná vzorka uloží na podklad tak, aby sa neobmedzoval jej pohyb pri kmitaní a kmitanie podložky bolo mimo rozsahu vlastného kmitania vzorky. Spravidla sa používa gumová podložka. Na vzorky sa následne priložia sondy skúšobného prístroja a generuje sa kmitanie s meniacim sa kmitočtom. Súčasne sa sleduje amplitúda kmitania. Maximálna amplitúda ukazuje vznik rezonancie, teda zhodu kmitočtu budiaceho oscilátora s vlastným kmitočtom skúšobnej vzorky. Hodnota dynamického modulu pružnosti betónu v tlaku E br,l sa vypočíta zo vzťahu: E br,l = 4. L 2. f L 2. ρ (6) Kde L je dĺžka skúšobnej vzorky v m, f L - prvý vlastný kmitočet pozdĺžneho kmitania skúšobnej vzorky v khz, ρ - objemová hmotnosť betónu v kg/m 3. Pri ultrazvukovej metóde ide o meranie rýchlosti pozdĺžneho ultrazvukového vlnenia. Hodnota dynamického modulu pružnosti betónu v tlaku alebo ťahu ultrazvukovou impulzovou metódou sa stanoví zo vzťahu: Kde Ε c je dynamický modul pružnosti v N/mm 2 (MPa), ρ - objemová hmotnosť betónu v kg/m 3, v L - impulzová rýchlosť pozdĺžneho UZ vlnenia v m/s, k - súčiniteľ rozmernosti prostredia. Keďže pri nedeštruktívnom stanovení modulu pružnosti nie je betón vystavený reálnemu zaťaženiu a teda vo vzorke nie sú žiadne napätia, nedochádza ani k vzniku mikrotrhlín na rozhraní kameniva a cementového kameňa. V dôsledku toho dynamický modul pružnosti zodpovedá približne začiatočnému dotyčnicovému modulu pružnosti (obr. 3) pri statickom stanovení, a je teda podstatne vyšší ako sečnicový modul pružnosti (statický modul pružnosti), ktorý sa určuje pri zaťažení skúšobných vzoriek tlakovým napätím. Vzhľadom na heterogénnosť štruktúry betónu a rozdielne princípy stanovenia dvoch typov modulu pružnosti, nie je možné určiť jednoznačný vzťah medzi statickým a dynamickým modulom pružnosti. Napriek tomu, v odbornej literatúre sa uvádzajú určité empirické vzťahy medzi týmito modulmi pružnosti. K najjednoduchším patrí vzťah, ktorý navrhli Lydon a Balendran [1]: (7) E c = 0,83 E d (8) Kde E c je statický modul pružnosti v GPa, E d - dynamický modul pružnosti v GPa. Neville [1] uvádza vzťah: E c = 1,25 E d 19 (9) Prednosťou dynamického modulu pružnosti je rýchlosť a jednoduchosť stanovenia. Nevýhodou je nižšia presnosť a spoľahlivosť nameraných hodnôt v porovnaní so statickým modulom pružnosti. Obr. 8 Schéma merania dynamického modulu pružnosti rezonančnou metódou: B budič kmitania, S snímač

11 8 Stanovenie statického modulu pružnosti betónu v tlaku Pre stanovenie statického modulu pružnosti betónu v tlaku na skúšobnej vzorke z vytvrdnutého betónu, ktorá môže byť vyrobená vo forme, alebo môže byť odobratá zo stavebnej konštrukcie, platí v Slovenskej republike STN ISO Ako skúšobné vzorky sa v súčasnosti najčastejšie používajú betónové hranoly rozmerov 100 x 100 x 400 mm. Vhodnou vzorkou pre odbery betónu z hotovej konštrukcie sú valce s priemerom 150 mm a výškou 300 mm. Použiť však možno akékoľvek vzorky, ak spĺňajú podmienku, že pomer dĺžka/priemer (dĺžka strany) sú v intervale 2 L/d 4 a priemer (dĺžka strany) d je minimálne 4 - násobok veľkosti maximálneho zrna kameniva v betóne. Požiadavky na skúšobné telesá sú uvedené v STN EN Výroba a príprava skúšobných telies musí byť vykonaná v súlade s STN EN V prípade, že vzorka je vyvŕtaná alebo vyrezaná z konštrukcie a tieto požiadavky nemôžu byť splnené, výsledok skúšky sa považuje za informatívny. Zariadenie na meranie dĺžkových zmien musí mať dĺžku meracej základne minimálne 2/3 priemeru (dĺžky strany) vzorky a musí byť pripojené takým spôsobom, že meracie body sú rovnako vzdialene od koncov vzorky a taktiež vo vzdialenosti nie menšej než 1/4 dĺžky od koncov skúšanej vzorky. Zmeny dĺžky musia byť merané na minimálne dvoch opačných stranách vzorky. Presnosť merania musí byť minimálne ±5 x Statický modul pružnosti v tlaku E c (N/mm 2 ) sa stanovuje ako sečnicový modul, počítaný z rovnice: Kde (10) Δσ a Δε sú odchýlky v napätí a deformácii medzi zaťažovacou úrovňou 0,5 N/mm 2 a hornou úrovňou zaťaženia rovnou 1/3 tlakovej pevnosti vzorky. Postup pri stanovení statického modulu pružnosti: Skúšobné teleso s osovo pripojenými meracími prístrojmi sa centrálne umiestni v skúšobnom zariadení. Aplikuje sa základne napätie σ b = 0,5 N/mm 2. Namerané hodnoty sily a deformácií sú kontinuálne spracovávané a zaznamenávané. Rovnomerne sa zvýši napätie rýchlosťou 0,6±0,4 N/mm 2 za sekundu až po hodnotu σ a = 1/3 očakávanej hodnoty pevnosti v tlaku (očakávaná pevnosť v tlaku sa určí na pomocných vzorkách rovnakej veľkosti a tvaru a za rovnakých podmienok ako pri vzorkách na stanovenie statického modulu pružnosti). Toto napätie sa udržuje po dobu 60 s. V prípade, že sa jednotlivé pretvorenia líšia od priemernej hodnoty viac než 20%, je potrebné skúšku prerušiť, opätovne vycentrovať vzorku a skúšku zopakovať. Ak nie je možné zredukovať rozdiely na hodnoty menšie než 20% je potrebné upraviť rovinnosť koncov vzoriek, alebo vzorku vylúčiť. Obr. 9 Osadenie vzorky v skúšobnom zariadení Skúšobný lis musí spĺňať požiadavky STN EN Zariadenie by malo byť schopné aplikovať určené zaťaženie so stanoveným časovým nárastom napätia a udržiavať ho na požadovanej výške. Pri požiadavke na získanie reziduálnej vetvy pracovného diagramu je potrebné, aby zariadenie bolo schopné regulovať zaťaženie v závislosti na deformácii vzorky. V prípade ak je centrovanie vzorky dostatočne presné, zníži sa zaťaženie rovnakým spôsobom, ako počas zaťažovania, na hodnotu základného napätia. Následne sa vykonajú minimálne dva ďalšie zaťažovacie cykly použijúc rovnaké zaťažovacie a odľahčovacie úrovne na ktorých sa udržuje konštantné napätie (σ a a σ b ) po dobu 60 s. Po skompletizovaní posledného zaťažovacieho cyklu a čakacej doby 60 s pri napätí σ b sa vzorka opätovne zaťaží na napätie σ a a zvýši sa zaťaženie na skúšobnej vzorke špecifikovaným spôsobom až do porušenia. Grafický priebeh cyklovania zaťaženia je uvedený na obr

12 Body: [σ a,ε a ] ; [σ b,ε b ] ; [f c,ε c ] použité pri stanovení statického modulu pružnosti sú znázornené na obr. 11. Skúšanie statického modulu pružnosti betónu sa donedávna vykonávalo len veľmi sporadicky a predpokladalo sa, že platia hodnoty uvedené v tabuľkách noriem navrhovania. Výsledky skúšok za posledné obdobie však poukazujú na skutočnosť, že modulom pružnosti je potrebné sa vážne zaoberať už v štádiu návrhu betónu. Obr. 10 Grafický priebeh cyklovania priebeh zaťažovacej sily v čase Priemerné pomerné pretvorenia εa a εb sa vypočítajú zo všetkých meraných miest v meranom zaťažovacom cykle nasledujúcom po centrovaní a vykonaní minimálne dvoch predbežných zaťažovacích cyklov) Obr. 11 Diagram σ-ε (pracovný diagram) pri stanovení statického modulu pružnosti. Staticky modul pružnosti v tlaku, E c (N/mm 2 ) je daný rovnicou: (11) Kde σ a je horné zaťažovacie napätie v N/mm 2 (1/3 z maximálneho napätia f c ) σ b - základné napätie (0,5 N/mm 2 ) ε a - priemerné pomerné pretvorenia pri hornom zaťažovacom napätí ε b - priemerné pomerné pretvorenia pri základnom napätí 22 23

13 Literatúra [1] Neville, A., M.: Properties of concrete. Longman, London, 1996 [2] Bajza, A., Rouseková, I.: Technológia betónu. JAGA, Bratislava, 2006 [3] Bilčík, J., Fillo, Ľ., Halvoník, J.: Betónové konštrukcie. Bratislava 2005 [4] STN EN Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, 2002 [5] STN EN Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby. December 2004 [6] STN ISO 6784:1993 Betón. Stanovenie statického modelu pružnosti v tlaku [7] STN EN /AC:2005 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 1: Tvar, rozmery a iné požiadavky na skúšobné telesá [8] STN EN :2001 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 2: Výroba a príprava skúšobných telies na skúšky [9] Internetová stránka: Vás betón môze byt INY. Môze byt PRÍJEMNY, PEKNY, FAREBNY. Pigmenty do betónov a mált. 24

14 Poznámky....

15 Modul pružnosti patrí k základným charakteristikám betónu. Výrazne ovplyvňuje deformačné vlastnosti betónu a teda aj deformácie betónových konštrukcií, ako sú priehyby, posuny, skrátenia a pod. Vo všeobecnosti platí, čím je väčší modul pružnosti betónu, tým menšie sú jeho deformácie a naopak. S narastaním modulu pružnosti klesajú deformácie betónu a zmenšujú sa priehyby železobetónových konštrukcií. Publikácia bola realizovaná v spolupráci s Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave. ISBN

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova avrh a posudenie mosta: -00 D1 Hubova-Ivachnova 1. Materiálové charakteristiky: BETO: C 30/37 B35 B 400 - objemova tiaz zelezobetonu ρ b := 5 k m - dovolene namahanie betonu v σ bc := 8. MPa HLAVE ZATAZEIE

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom 1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ HIT HELUZ POHODA Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu Skvelé tehly pre Váš dom tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk Baumacol Systém pre obklady a dlažby Večná čistota Baumacol

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Škola: Predmet: Skupina: Trieda: Dátum: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Fyzika Fyzikálne veličiny a ich jednotky Obsah a metódy fyziky, Veličiny a jednotky sústavy SI, Násobky a diely fyzikálnych

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OBSAH Trvalé úspory energie... 4 Fázový posun Výkon Spotreba... 6 Účinník... 7 Ako navrhnúť výkon kompenzácie... 10

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania Miroslav Mojžiš PRIEMYSELNÉ MERANIE Košice 2011 Miroslav Mojžiš PRIEMYSELNÉ

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

VYMEDZENIE POJMOV. Váhy s automatickou činnosťou. Kontrolné váhy s automatickou činnosťou. Triediace váhy s automatickou činnosťou

VYMEDZENIE POJMOV. Váhy s automatickou činnosťou. Kontrolné váhy s automatickou činnosťou. Triediace váhy s automatickou činnosťou VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU (MI-006) Pre váhy s automatickou činnosťou, používané na určenie hmotnosti telesa s využitím pôsobenia gravitácie na toto teleso platia uplatniteľné požiadavky prílohy č.

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

Strojírenské technologie I

Strojírenské technologie I Strojírenské technologie I Obor: STROJÍRENSTVÍ Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., ING-PAED IGIP 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English, 1 SK Slovensky, 13 IT Italiano, 25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

Ma-Go-20-T List 1. Obsah trojuholníka. RNDr. Marián Macko

Ma-Go-20-T List 1. Obsah trojuholníka. RNDr. Marián Macko Ma-Go-0-T List 1 Obsah trojuholníka RNDr Marián Macko U: Čo potrebuješ poznať, aby si mohol vypočítať obsah trojuholníka? Ž: Potrebujem poznať jednu stranu a výšku na túto stranu, lebo základný vzorec

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Bakalárska diplomová práca 2014 Zuzana Mavromoustakis Zajacová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Novogrécky

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

ING. MARIÁN PETRÁŠ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB

ING. MARIÁN PETRÁŠ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB ING. MARIÁN PETRÁŠ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB HVIEZDOSLAVOVA 0, 97 0 TRNAVA, tel. 0905 / 4 56, 0/5574 STATICKÝ VÝPOČET NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY A STROPU NÁZOV

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Zadávanie a výkon diagnostiky mostov Príloha 2. Príloha 2 DIAGNOSTICKÉ METÓDY NA ZISŤOVANIE VLASTNOSTÍ MOSTOV, MONITOROVANIE MOSTOV

Zadávanie a výkon diagnostiky mostov Príloha 2. Príloha 2 DIAGNOSTICKÉ METÓDY NA ZISŤOVANIE VLASTNOSTÍ MOSTOV, MONITOROVANIE MOSTOV DIAGNOSTICKÉ METÓDY NA ZISŤOVANIE VLASTNOSTÍ MOSTOV, MONITOROVANIE MOSTOV 1 TP 07/2012 OBSAH 1 Všeobecné... 3 2 Zisťovanie konštrukčno-geometrických parametrov... 4 2.1 Rozmery prvkov, vzdialenosti úložných

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2014 (v1) Κωδικός: 10.01.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000144 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συστήματος

Πληροφορίες Συστήματος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 24/7/2014 (v2) Κωδικός: 03.02.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010701010020000043 Sikalastic -152 EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 13 0546 01599 Sikalastic -152

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Svahy Kršlenice nad Plaveckým Mikulášom wettersteinská fácia veterlínskeho príkrovu. Foto: M. Havrila

OBSAH. Svahy Kršlenice nad Plaveckým Mikulášom wettersteinská fácia veterlínskeho príkrovu. Foto: M. Havrila OBSAH Príhovor riaditeľa Organizačná schéma Zloženie zamestnancov Organizačná jednotka námestníka riaditeľa pre ekonomiku Rozpočet organizácie Organizačná jednotka námestníka riaditeľa pre vedu a výskum

Διαβάστε περισσότερα

7 Mechanika tuhého telesa

7 Mechanika tuhého telesa 105 7 Mechanika tuhého telesa V tejto kapitole sú popísané základy dynamiky sústavy hmotných bodov a tuhého telesa. Zovšeobecnia sa vzorce pre pohyb, rýchlosť a zrýchlenie takýchto sústav pomocou ťažiska.

Διαβάστε περισσότερα

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR. Soňa GAVURNÍKOVÁ

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR. Soňa GAVURNÍKOVÁ MONITORING KVALITY PŠENICE V SR Soňa GAVURNÍKOVÁ PIEŠŤANY, 2012 Úvod Pre potravinárske spracovanie obilnín je dôleţitá ich technologická hodnota. Je to súhrn znakov a vlastností suroviny, ktoré umoţňujú

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 26T552EU

Návod k použití SN 26T552EU Návod k použití SN 26T552EU Q4ACZM0893 1 cs cs 24 4 cs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5 cs 12 Deutsch L:01 English L:02 Français L:03 Nederlands L:04 Italiano

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Zuzana Išpoldová Mytologické postavy v diele A. Sikeliana Magisterská diplomová práca Vedúca práce: Mgr. Nicole

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Objem a povrch rotačného kužeľa

Objem a povrch rotačného kužeľa Ma-Te-04-T List 1 Objem a povrch rotačného kužeľa RNDr. Marián Macko Ž: Prečo má kužeľ prívlastok rotačný? U: Vysvetľuje podstatu vzniku tohto telesa. Rotačný kužeľ vznikne rotáciou, čiže otočením, pravouhlého

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

TABUĽKA STATICKÝCH HODNÔT

TABUĽKA STATICKÝCH HODNÔT TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT A ÚNOSNOSTI TRAPÉZOVÉ PLECHY T - 15 Objednávateľ : Ľuboslav DERER, riaditeľ Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. Košice, 09 / 010 STATICKÝ VÝPOČET ÚNOSNOSTI

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2014 Bratislava, 29. novembra 2013 Platnosť od 1. januára 2014 1. Úvodné ustanovenia

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωση Υγροµονωση

Στεγανωση Υγροµονωση Στεγανωση Υγροµονωση MST 22 ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Άριστη πρόσφυση, άριστη προετοιµασία. Ετοιµόχρηστο αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώµατος µε τις επόµενες στρώσεις επαλειφόµενων

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M obsahuje: Horní úložný prostor (pod odklápěcím víkem): Sadu 1/2" nástrčných hlavic: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,27,28,29,30,32mm

Διαβάστε περισσότερα

ZVYŠOVANIE KVALITY ODPORU UZEMNENIA

ZVYŠOVANIE KVALITY ODPORU UZEMNENIA ZVYŠOVANIE KVALITY ODPORU UZEMNENIA Rudolf Huna 1, Jana Staroňová 2, Vladimír Janove 3 ÚVOD V súčasnom období s výrazným nástupom elektroniky a rozširovania elektrotechnického trhu (telekomunikačných a

Διαβάστε περισσότερα

V Ý N O S. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

V Ý N O S. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 98 V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2005 č. 3445/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku DVD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku Odborný článok ANALÝZA INTERAKCIE PREVÁDZKY 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϊόντος 1 1/5. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.06.03.060 Sika MonoTop -627

Περιγραφή Προϊόντος 1 1/5. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.06.03.060 Sika MonoTop -627 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.06.03.060 Εκτοξευόμενο κονίαμα ενός συστατικού, χαμηλής συρρίκνωσης, με συνθετικές ίνες, για επισκευές υψηλής αντοχής, μεγάλου πάχους και για νέες

Διαβάστε περισσότερα

Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek pomocou zariadení SKIDDOMETER BV11 a PROFILOGRAPH GE

Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek pomocou zariadení SKIDDOMETER BV11 a PROFILOGRAPH GE Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií Sekcia dopravnej infraštruktúry TP 14/2006 Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek pomocou zariadení SKIDDOMETER BV11 a PROFILOGRAPH GE Technické podmienky účinnosť

Διαβάστε περισσότερα

Pôvod a evolúcia priezvisk - na Dolnej zemi

Pôvod a evolúcia priezvisk - na Dolnej zemi 1 Ján Kulík Pôvod a evolúcia priezvisk - na Dolnej zemi Ak ste si prezreli etymológiu osobných mien, videli ste, že aj tu bol nejaký evolučný proces. Z charakteru, vzhľadu osoby vzniklo osobné meno, alebo

Διαβάστε περισσότερα

Jozef Kúdelčík Peter Hockicko ZÁKLADY FYZIKY

Jozef Kúdelčík Peter Hockicko ZÁKLADY FYZIKY Jozef Kúdelčík Peter Hockicko ZÁKLADY FYZIKY Vydala Žilinská univerzita v Žiline 2011 Táto vysokoškolská učebnica vznikla v rámci riešenia projektu KEGA 075-008ŽU-4/2010 Rozvoj kľúčových kompetencií študentov

Διαβάστε περισσότερα

Manometre. 0,3% z rozsahu / 10K pre odchýlku od normálnej teploty 20 C

Manometre. 0,3% z rozsahu / 10K pre odchýlku od normálnej teploty 20 C - štandartné Bournské 60 kpa 60 MPa - presné robustné MPa resp. 250 MPa - škatuľové 1,6 kpa 60 kpa - plnené glycerínom - chemické s meracou trubicou z nerezu - so spínacími / rozpínacími kontaktmi - membránové

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE STROJNÍCKA FAKULTA KATEDRA AUTOMATIZÁCIE A VÝROBNÝCH SYSTÉMOV DIPLOMOVÁ PRÁCA

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE STROJNÍCKA FAKULTA KATEDRA AUTOMATIZÁCIE A VÝROBNÝCH SYSTÉMOV DIPLOMOVÁ PRÁCA ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE STROJNÍCKA FAKULTA KATEDRA AUTOMATIZÁCIE A VÝROBNÝCH SYSTÉMOV DIPLOMOVÁ PRÁCA VSPRM 299-2009 Martin Adamčík ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE STROJNÍCKA FAKULTA KATEDRA AUTOMATIZÁCIE

Διαβάστε περισσότερα

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry OLYMPS DOOR s.r.o. Pohon křídlových bran - POP Pohony křídlových bran Instrukce a upozornění pro montéry 1 2 3 4 5 6 OLYMPS DOOR s. r.o. Pohon křídlových bran - POP CZ Obsah: 1 Popis výrobku 2 strana 2

Διαβάστε περισσότερα

EMACO FAST FIBRE. Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Το EMACO FAST FIBRE πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου UNI EN 1504 Μέρος 3.

EMACO FAST FIBRE. Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Το EMACO FAST FIBRE πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου UNI EN 1504 Μέρος 3. EMACO FAST FIBRE Ταχύπηκτο, προαναμεμιγμένο κονίαμα σε σάκους, πολύ υψηλής πλαστιμότητας, ενισχυμένο με μεταλλικές άκαμπτες ίνες και βάση ένα ειδικό ποζολανικό συνδετικό. Είναι κατάλληλο για δομικές επισκευές

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΜΒ»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΜΒ» Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΜΒ» 133.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. sledu skrátenia koľajníc v zloženom oblúku s krajnými prechodnicami a s medziľahlou prechodnicou a. porovnanie

Výpočet. sledu skrátenia koľajníc v zloženom oblúku s krajnými prechodnicami a s medziľahlou prechodnicou a. porovnanie Výpočet sledu skrátenia koľajníc v zloženo oblúku s krajnýi prechodnicai a s edziľahlou prechodnicou a porovnanie výsledkov výpočtového riešenia a grafického riešenia Príloha.4 Výpočet sledu skrátenia

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Príprava teplej úžitkovej vody

Príprava teplej úžitkovej vody Príprava teplej úžitkovej vody Skratka TÚV alebo OPV znamená teplá úžitková voda alebo ohrev pitnej vody. To, že je v našich krajinách teplá voda 24 hodín denne, sa berie dnes ako samozrejmosť. No ešte

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

ZVODIDLÁ NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

ZVODIDLÁ NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, Slovenskej republiky Sekcia dopravnej infraštruktúry TP 1/2005 ZVODIDLÁ NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH ZAŤAŽENIE, STANOVENIE ÚROVNE ZACHYTENIA NA PK, PROJEKTOVANIE

Διαβάστε περισσότερα

Technické detaily. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.

Technické detaily. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou. 1. Konštrukčné systémy Prehľad detailov 1.1 Kontaktný poter rez 1.2 Kontaktný poter axonometria 1.3 Oddelený poter rez 1.4 Oddelený poter axonometria 1. Plávajúci poter

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON CD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON Odborný článok MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU (2. časť) Odborný

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA MI-006 VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU

PRÍLOHA MI-006 VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU PRÍLOHA MI-006 VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU Pre ďalej definované váhy s automatickou činnosťou, používané na určenie hmotnosti telesa na základe pôsobenia zemskej gravitácie, platia základné požiadavky

Διαβάστε περισσότερα

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok NOVÉ NORMY V OBLASTI REGULÁCIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV Odborný článok AKO VPLÝVA POLOHA BYTU NA KVALITU DODÁVKY TEPLEJ VODY? Odborný článok TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

M-IN 30 M-IN 27 M-IN 24 M-IN 21 M-IN 18 VOPRED PREDPÄTÉ NOSNÍKY M-IN PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE SPRIAHNUTÝCH BETÓNOVÝCH MOSTOV NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

M-IN 30 M-IN 27 M-IN 24 M-IN 21 M-IN 18 VOPRED PREDPÄTÉ NOSNÍKY M-IN PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE SPRIAHNUTÝCH BETÓNOVÝCH MOSTOV NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH , s. r. o., Areál Duslo, Objekt 21-07, 927 03 Šaľa, www.invest-in.sk VOPRED PREDPÄTÉ NOSNÍKY M-IN PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE SPRIAHNUTÝCH BETÓNOVÝCH MOSTOV NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH OZNAČENIE NOSNÍKOV: M-IN

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitné pivo sa rodí na poli

Kvalitné pivo sa rodí na poli Kvalitné pivo sa rodí na poli Jačmeň Jačmeň význam a využitie jačmeňa Sladovnícky jačmeň surovina na výrobu sladu, chemické zloženie a technologické parametre ovplyvňujúce kvalitu piva, prísne hodnotiace

Διαβάστε περισσότερα

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA Ročník: XI. Číslo: 4/2006 Vyšlo v decembri 2006 INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA SUZ Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu S prianím šťastia a zdravia

Διαβάστε περισσότερα

Vzorce pre polovičný argument

Vzorce pre polovičný argument Ma-Go-15-T List 1 Vzorce pre polovičný argument RNDr Marián Macko U: Vedel by si vypočítať hodnotu funkcie sínus pre argument rovný číslu π 8? Ž: Viem, že hodnota funkcie sínus pre číslo π 4 je Hodnota

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Mitsos Papanikolau. Životopis 65

Mitsos Papanikolau. Životopis 65 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Mitsos Papanikolau Životopis 65 1900 1943, vlastním jménem Dimitris, * na ostrově Ydra, kde prožil první roky svého života rodina se často stěhovala, v dětství žil např.

Διαβάστε περισσότερα

Laboratórna úloha č. 23. Meranie horizontálnej zložky magnetického poľa Zeme tangentovou buzolou

Laboratórna úloha č. 23. Meranie horizontálnej zložky magnetického poľa Zeme tangentovou buzolou Laboratórna úloha č. 23 Meranie horizontálnej zložky magnetického poľa Zeme tangentovou buzolou Úloha: Experimentálne určiť lokálnu veľkosť horizontálnej zložky vektora magnetickej indukcie a vektora intenzity

Διαβάστε περισσότερα

EN 1504-2 08 0921. Αγώγιμο πολυστρωματικό σύστημα βινυλεστερικής ρητίνης

EN 1504-2 08 0921. Αγώγιμο πολυστρωματικό σύστημα βινυλεστερικής ρητίνης Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 21/02/2014 (v1) Κωδικός: 07.09.040 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000310000048 EN 1504-2 08 0921 Αγώγιμο πολυστρωματικό σύστημα βινυλεστερικής ρητίνης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Firma BAXI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Energetická hodnota potravín

Energetická hodnota potravín Súťažný odbor 02 Matematika, Fyzika Energetická hodnota potravín Stredoškolská odborná činnosť Sivek Michal, sexta Gymnázium Ivana Bellu L. Novomeského 15, Handlová Konzultant: Mgr. Zuzana Černáková Handlová

Διαβάστε περισσότερα

Fibonacciho postupnosť a zlatý rez Marta Mlynarčíková, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

Fibonacciho postupnosť a zlatý rez Marta Mlynarčíková, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok Fibonacciho postupnosť a zlatý rez Marta Mlynarčíková, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok Úvod Fibonacciho postupnosť ani zlatý rez nie sú zaradené do učebných osnov gymnázia. Napriek tomu je ich vhodné

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU S -01 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3 3 1 10

Διαβάστε περισσότερα

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Ι. Παπαγιάννη,

Διαβάστε περισσότερα

3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση

3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 08/02/2012 Κωδικός: 2012.06.04.020 Sikagard -720 EpoCem 3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

HMOTNOSTNÉ PRIETOKOMERY NA KVAPALINY

HMOTNOSTNÉ PRIETOKOMERY NA KVAPALINY Strana 756 Zbierka zákonov č. 69/2002 Čiastka 30 Príloha č. 65 k vyhláške č. 69/2002 Z. z. HMOTNOSTNÉ PRIETOKOMERY NA KVAPALINY Prvá čas Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 456 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. Τίτλος : ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. Τίτλος : ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. Τίτλος : ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 44.895,00 euro (

Διαβάστε περισσότερα