Ethnography and national priorities in the post-ottoman context

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ethnography and national priorities in the post-ottoman context"

Transcript

1 1 Ethnography and national priorities in the post-ottoman context Georgios Agelopoulos Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies University of Macedonia, Thessaloniki Paper presented at the international conference Beyond Essentialisms: Challenges of Anthropology in the 21 st Century International Conference on the Occasion of the 70 th Anniversary of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana What is the relationship between essentialism and the modern state? A great number of thinkers have tried to persuade us that modern western states need clear cut categories in order to operate. Thus the population of the sate has to be clearly categorised (citizens, legal migrants, sans-papier, healthy and non healthy, able for military service non able for military service, tax payers non tax payers, employed self employed, etc.). We have been told that modernity is all about well defined categories. Of course there are counter arguments to such views, arguments pointing out that 'we have never been modern'. My argument in this paper is that modern states may well operate by adopting non essentialist categorisations of their population. Actually this may well serve in a more productive way the needs of the state.

2 2 I am coming from a country which today may be called as the great neo-liberal experiment of destroying society in Europe (including the total demolition of academia). I could have made my point based on the present day situation. Instead I will focus on the same state, Greece in the early 20 th century. This is, in a way, more interesting because it makes clear that modern western states may be in favour of non essentialist categorizations from the very beginning of their establishment. I will also try to involve in the discussion the role of ethnographic knowledge. There is a popular representation of anthropology as opposing all versions of essentialism. I am personally very sceptical about such simplistic and politically correct views of anthropology and ethnography. Beyond any doubt ethnographic research is expected to offer non essentialist understandings of society which, by definition, contradicts with the nationalist views of the nation as culturally linguistically and religiously homogenous. The overcoming of essentialist perceptions of identities implies a liberating role for ethnography. My aim in this paper is to present the ethnographic endeavors in the post-balkan Wars Greece. In doing so I will demonstrate how a critical to essentialism ethnography may actually serve the needs of the nation-state. I will focus on the case of Kostantinos Karavidas ethnographic studies in Asia Minor (the Villayet of Izmir), Greek Macedonia and Thrace (northern Greece). The breakdown of the Ottoman Empire in the mid 1910s almost doubled the size of the Greek state. Areas of the

3 3 southern Balkans (Epirus, parts of Macedonia and Thrace) and part of the Asia Minor coast (the Smyrna/Izmir villayet) came under the control of Greek authorities. The population of these areas was perceived as 'racially mixed' and the task to administrate it became an issue of both national and international politics. The term 'racially mixed' was used with reference to the various Muslim populations (Turkish speaking, Slav speaking, Albanian speaking, Vlach speaking, Greek speaking), to the Slav speaking Orthodox Christians, to the Albanian speaking Orthodox Christians, the Jews (Ladino and Greek speaking), the Arabs, the Levantines, the Armenianas and the Roma. To a great extend, the mixture of populations was radically solved in the mid 1920s when the exchanges of populations between Greece, Turkey and Bulgaria strengthen the national homogeneity in these countries. However, during the period the Greek state attempted to create an liberal institutional framework coping with the needs of its 'racially mixed' population. Just after the Balkan Wars ( ) Greek academics and policy makers turned their attention to the problem of incorporating socially, culturally, politically and economically the former Ottoman territories into their nation state structures. During the period (i.e. from the end of the Balkan Wars until the withdraw of the Greek Army from Smyrna) the annexation of the New Lands i generated significant challenges and dilemmas for the state administration. The following analysis indicates that the religious, cultural and linguistic diversity of the populations living in these areas reinforced practices and attitudes which, on the one hand, were linked with the national policy of

4 4 Hellenization, and, on the other hand, refer to a colonial type of administration. The situation in the New Lands demanded the proper scientific study of these populations in order a) to ensure their integration into the Greek state, and b) to allow a more productive use of the resources of these areas. Part of this process involved the hybrid attempt to develop ethnological studies and the academic discipline of ethnology. The study of otherness among Greek scholars was influenced by the establishment of the Greek Historical and Ethnological Society in 1882 which generated the discussion on the academic discipline of ethnology. In the first volume of the journal Laographia [Folklore] (1909) Nikolaos Politis, one of the founding fathers of Greek Folklore Studies, discussed in detail the similarities and differences between ethnology and folklore. He concluded that ethnology studies peoples living in a state of nature while folklore studies focus on peoples sharing the same native land and its culture. Thus a ranking was established in respect of the approach to otherness. Ethnology undertook the study of the most distant others while folklore studies remained focused on the Greeks. ii It is certainly not accidental that among the first 4 Schools founded at the Greek University of Smyrna in 1921, there was a School of Ethnology of the Peoples of the Orient. Let me explain... Based on the Treaty of Neuilly which ended the Balkan Wars, the greatest part of what today is the Turkish coast at the Aegean Sea, was annexed by Greece. There was a great number of Orthodox Christians, most of them Greek speaking, living in this area. The majority of them identified themselves as

5 5 Greeks and that time. The Greek Army landed in Smyrna in 1919 and two years later the University of Smyrna was established by Kostantinos Karatheodori, a German trained mathematician and close friend of Albert Einstein. This was the second Greek University established, the first one was in Athens in Although the University of Smyrna never operated because the Greeks evacuated Asia Minor in September 1922, one needs to keep in mind that the Greek state authorities considered the development of Ethnological knowledge as vital for their interests. What kind of knowledge was available to Greek policy makers, at the beginning of the 20 th century, regarding the local populations, local cultures, local economies of the lands gained after the Balkans Wars and WWI? The knowledge available was provided by (a) non academic accounts produced by military personnel, spies, merchants, local expatriates and diplomats. (b) scholars with an academic background who traveled in these areas of the Orient (EXPLAIN ORIENT) (Abbot 1909, Brailsford 1906) (c) academic researchers, mainly geographers (Kalfoglous 1898, Skalieris 1922, Kontoyiannis 1921) and demographers (Pallis 1920, Brancoff Dimitri Michef 1905) All of the above mentioned may be called arm-chair geographers since none of them actually conducted an extended fieldwork survey to all the areas they describe in their works. iii Their studies mainly relied on data coming from secondary resources, from information provided by third parties iv and from selective research in specific areas. Thus, they failed to offer persuasive arguments to the non-greek policy makers. This failure

6 6 obviously influenced the research methodology of Kostantinos Karavidas. Karavidas first ethnographic experience took place in the villayet of Izmir in Instead of focusing on the large scale and relying on secondary data and information provided by others, Karavidas attempted fieldwork research on specific regions. His efforts resemble to the work of some British anthropologists who assisted the colonial administration of India in producing ethnological maps and censuses (Kuper 1983). Let me provide you with some biographical information about K.K. Born in 1890 KK studied Law and Economics at the Un of Athens. As a student he became involved in a liberal and even leftist society called the students companion. He strongly opposed monarchy, he fought as a volunteer in the front line during the Balkan Wars, he joined Eleft. Venizelos close group of associates when Venizelos organized a coup against the Greek king in He served as a top consultant in the Greek administration of Macedonia and Thrace in the period between In 1922 he went to Smyrna. After the evacuation of Greeks from Asia Minor and the compulsory exchange of populations between Greece and Turkey, KK worked as a consultant responsible for minority issues and rural development in northern Greece. He later joined the Agricultural Bank of Greece which was established according to his instructions. He drafted the first law on rural cooperatives in Greece. He was a communitarian opposing Marxist ideas but having good terms with socialist scholars of his era. At the age of 53 he organized a small resistance group during WWII. He died in He was fluent in French, he had extensively

7 7 studied writings on Human Geography (his favorite scholar was Vidal de la Blanche (Les conditions geographique des faits sociaux, 1902, Annales de Geographie). KK believed in the need of the nation. He felt Greek and fought for Greece. But he was a liberal patriot, he did not share the view that the nation has to be linguistically, culturally and even religiously homogenous. Let me turn to his first 1922 ethnographic experience. Νtinos Malouchos, a close associate and, to some extent, the mentor of Kostantinos Karavidas, encouraged him to conduct ethnographic research in western and central Asia Minor. In the autumn and winter of 1922 Malouchos himself conducted an ethnographic mission as he calls it - to the interior of Asia Minor and submitted a memorandum to the Greek Ministry of Foreign Affairs under the title On the diversity of the Muslim population of Asia Minor and the economic relations among the various population elements. In this report Malouchos refers in some detail to the languages spoken, the relations between races, the role of women, the customs and morals, the sense of national awareness. In conclusion, he advises Karavidas: I believe what would greatly interest the Foreign Ministry would be an ethnological study of the non- Turkish Muslims of Asia Minor and a study of the relations between them and the Turks. Karavidas was persuaded by Malouchos and in early May 1922 submitted an application to the Foreign Ministry seeking assistance to travel to Asia Minor in order to study the following question: What are the economic relations to the purely Turkish population of the other Muslim communities, which either belong to heretical sects or have different customs, manners and traditions,

8 8 leading to a lack of uniformity among them. In order to persuade the Foreign Minister of the necessity of the study, Karavidas observes in his application that: it is likely that these small differences, properly defined and developed, will provide a broad base for the cultivation of a national awareness; it is not impossible that a special policy might be based on this by the state in Asia Minor as it seeks to weaken and fragment the strength of the Turks. A few days later, on 9 May 1922, Karavidas submitted another memorandum in support of his application, titled a Note on the economic relations among the Muslim communities in Asia Minor. This four-page, handwritten document was probably the result of correspondence between Karavidas and Malouchos at an earlier date. Karavidas formulates the basic working hypotheses of the ethnographic research he wishes to carry out in Asia Minor. He observes a diversity in the manners and customs of the Muslim population, analyzes the relationships between the Turkish landowners and the other Muslims and concludes: the following question remains to be explored: has there been intermarriage between these villages or has each remained pure, inhabited by only one race. In further support of his request for assistance in his research to Asia Minor, he observes once again that this new awareness may evolve further, which would, in immediate and practical terms, divide the villages of those forced to embrace Islam from those which were always Turkish. This emphasis on distinguishing between the different identities of the Muslims of Asia Minor and the possibility of creating new awareness of non-turkish roots, on the one hand mirrors a social reality, while

9 9 reflecting the deepest wishes of the Greek authorities at that time (Stamatopoulos, Anagnostopoulou 1997). There is no doubt that the Muslim population of Asia Minor could be divided into different groups and categories according to descent, language, religious particularities and socio-economic conditions. v A number of these differences had been politicized, a fact which explains the alliance of some Circassian chieftains with the Greek army against Kemal Ataturk. On 27 May 1922 Karavidas was granted permission to travel to Smyrna in the capacity of a journalist. He traveled to the interior, sending a few reports to Athenian newspapers and, basically, occupying himself with the writing of his study. As part of his field research Karavidas conducted a census of the villages of the province of Pergamon in July 1922; these villages belonged to the santzak of the sarouhan of the villayet of Izmir (or Aydun). This area was, of course, a safe choice in that it was located close to Smyrna and inhabited by many Greek-speaking Orthodox Christian populations (Augustinos 1992). In a letter to Malouchos dated 28 July 1922 he divides the populations of the district into Greeks, Armenians, Jews and Muslims. The Muslims are sub-divided into Turks, Circassians, Tachtatzides, Bosnians, and Turko-Cretans. He finally produced a 63 pages paper titled Observations on the nature and future usefulness of the historical community organizations, and on the future policy of guidance of the Greek communities in Ionia. The paper contains a hand-drawn ethnographic map showing the Greek communities of the western and central part of Asia Minor.

10 10 In he was appointed by the Ministry of Foreign Affairs in N and W Greek Macedonia to conduct ethnographic research among minority populations (Slavs, Vlachs). He produced 7 reports, he supervised the migration of Slav families, he worked on the history of Macedonian Muslims. In his reports he stressed the importance of Greek settlements in N and W Greek Macedonia. He was against harsh and violent policies towards minorities. He argued against essentialist distinctions between Greeks, Macedonians and Vlachs, between Muslims and Christians. He actually argued that the state may capitalize upon these multiple and often mixed identities. Between August 1926 and December 1929 KK expanded his ethnographic research by studying zadrugas in Florina, Vlach and Sarakatsan nomads in Greece and southern Bulgaria, crossborder entrepreneurs in the Greek Turkish frontiers. He paid particular attention in local economies and kinship structures, gender roles in rural societies, local elites, patronage and the role of the state. Although not trained as an ethnographer he kept excellent fieldnotes, detailed personal diaries, copies of his correspondence with officials, photographs, ethnographic maps and censuses. Not all of K's suggestions written in his reports were adopted by state policy makers. In many aspects, K. was too radical for the state to apply his policy suggestions. However, the state funded his work, employed him as a top rank public employee and adopted some of his policy recommendations based on his ethnographic work. To conclude, the activities of KK and others (I have only mentioned Malouchos in this papers, but there are a few others) indicate that modern western states may be in

11 11 favour of non essentialist categorizations from the very beginning of their establishment. In addition, a critical to essentialism ethnography may actually serve the needs of the states. Bibliography Anagnostopoulou, Sia, Μηθξά Αζία, 19 νο αη : νη ειιελνξζόδνμεο θνηλόηεηεο. Από ην κηιιέη ηωλ Ρωκηώλ ζην Διιεληθό Έζλνο (Athens 1997). Anonymous, κύξλε, ε Μεηξόπνιε ηνπ Μηθξαζηαηηθνύ Διιεληζκνύ (Athens 2001). Aλεζηίδεο, ηαύξνο, Δηζαγσγή in Κάιθνγινπο Ησάλλεο Ζ. Ιζηνξηθή Γεωγξαθία ηεο Μηθξαζηαηηθήο Χεξζνλήζνπ (Αthens 2002). Augustinos, Gerasimos, The Greeks of Asia Minor (Kent, 1992). Βνβνιίλεο, Κσζηαληίλνο, Μέγα Διιεληθόλ Βηνγξαθηθόλ Λεμηθόλ (Athens 1962). Brancoff, D.M. (Michef, Dimitri), La Macedoine et sa population Chretiene, (Paris 1905). Caratheodory-Ρνδνπνύινπ Γέζπνηλα and Καξαζηεξγίνπ- Βαζβαηέθε, Κωλζηαληίλνο Καξαζενδωξή (Athens 2001). Γνύλαξεο, Βαζίιεο Κ., Σα Bαιθάληα ησλ ειιήλσλ: από ην δηαθσηηζκό έσο ηνλ Α παγθόζκην πόιεκν (Thessaloniki 2007).

12 12 Γεκαξάο Κ.Θ., Διιεληθόο Ρνκαληηζκόο (Αthens 1982). Dorle Dracklé, Iain R. Edgar and Thomas K. Schippers, Educational Histories of European Social Anthropology, (N.Y. 2003). Gefou-Madianou, Dimitra, Mirroring ourselves through western texts: the limits of an indigenous Anthropology, in H. Driessen (eds), The politics of ethnographic reading and writing (Saarbrucken 1993). Gefou-Madianou, Dimitra, Disciples, discipline and reflection: anthropological encounters and trajectories in M. Strathern (ed) Audit Cultures (London 2000). Georgiadou, Maria, Constantin Caratheodory. Mathematics and Politics in Turbulent Times (Berlin 2004). Goffman, Daniel, Izmir: from village to colonial port city, in E. Eldem, D. Goffman and B. Masters The Ottoman City between East and West. Aleppo, Izmir and Istanbul (Cambridge 1999). Κάιθνγινπο, Iσάλλνπ Ζ., Ιζηνξηθή Γεωγξαθία ηεο Μηθξαζηαηηθήο Χεξζνλήζνπ (Αthens [1899] 2002). Καξαβάο, πύξνο, Οη εζλνγξαθηθέο πεξηπέηεηεο ηνπ ειιεληζκνύ ( ) Α, Σα Ιζηνξηθά 36 (2002) pp Καξαβάο πύξνο, Οη εζλνγξαθηθέο πεξηπέηεηεο ηνπ ειιεληζκνύ ( ) Β, Σα Ιζηνξηθά 38 (2003) pp..

13 13 Καξαβίδαο, Κσζηαληίλνο, Παξαηεξήζεηο πεξί ηεο θύζεωο θαη ηεο κειινληηθήο ρξεζηκόηεηνο ηωλ ηζηνξηθώλ θνηλνηηθώλ νξγαληζκώλ ωο θαη πεξί ηεο πξνϊνύζεο πνιηηηθήο ρεηξαγωγήζεωο ηωλ επί ηεο Ιωλίαο νκνγελώλ θνηλνηήηωλ unpublished manuscript (Αthens 1922). Καξαβίδαο, Κσζηαληίλνο, Ζ παηξησηηθή επαλάζηαζηο θαη ηα θόκκαηα, Κνηλόηεο (Athens 20 November 1922) Α/8, pp Kαξαβίδαο, Κσζηαληίλνο, Ζ Μαθεδνλνζιαβηθή αγξνηηθή θνηλόηεο θαη ε παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα εηο ηελ πεξηθέξεηαλ Μνλαζηεξίνπ, Αξρείνλ Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλωληθώλ Δπηζηεκώλ 6 (1926), pp Kechriotis, Vangelis, La Smyrne grecque: des communautés au panthéon de l'histoire in M.C. Smyrnelis, Smyrne, la ville oubliée? Mémoires d'un grand port ottoman, (Paris 2006). Kitromelides Paschalis and Alexis Alexandris, Ethnic Survival, Nationalism and Forced Migration: the historical demography of the Greek community of Asia Minor at the close of the Ottoman era, Γειηίν Κέληξνπ Μηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ 5 ( ), pp Komninou, Maria, Δηζαγσγή: Ζ ζθέςε ηνπ Καξαβίδα θαη ε πξνβιεκαηηθή ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ in M. Komninou and E. Papataxiarchis (eds), Κνηλόηεηα, Κνηλωλία θαη Ιδενινγία (Athens 1990). Κνληνγηάλλεο, Παληειήο Μ., Γεωγξαθία ηεο Μηθξάο Αζίαο, (Αthens [1921] 1995).

14 14 Koulouri, Christina, Dimensions idéologiques de l'historicité en Grèce, : les manuels scolaires d'histoire et de géographie (Frankfurt am Main 1991). Kuper, Adam, Anthropology and Anthropologists: The Modern British School (London 1983). Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο, Άιθε, Η ζεωξία ηεο ειιεληθήο ιανγξαθίαο (Athens 1978). Kostis, Kostas, Ο Καξαβίδαο θαη ε αλαθάιπςε ησλ ρσξηθώλ ζηε κεζνπνιεκηθή Διιάδα in M. Komninou and E. Papataxiarchis (eds), Κνηλόηεηα, Κνηλωλία θαη Ιδενινγία (Athens 1990). Λνπθάηνο, Γεκήηξεο., Λανγξαθία - Δζλνγξαθία (Ioannina 1968). Marketos, Spyros, Ζ ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο: κηα πνιηηηθή επηινγή, paper presented at the conference University and Transformation in Greece, University of Athens, 7-8 June 2007 (Athens). Μαπξνγνξδάηνο, Γηώξγνο, Ο Καξαβίδαο, ζεσξεηηθόο θαη ηδενιόγνο ηνπ κηθξναζηηζκνύ in M. Komninou and E. Papataxiarchis (eds), Κνηλόηεηα, Κνηλωλία θαη Ιδενινγία (Athens 1990). Μegas, Georgios Α., 1967, Λανγξαθία, Δζλνγξαθία, Δζλνινγία, Πξαθηηθά πλεδξίωλ ηνπ έηνπο 1966 ηεο Διιεληθήο Αλζξωπνινγηθήο Δηαηξίαο (1967), pp

15 15 Μεξαθιήο, Μηράιεο, Οη ζεσξεηηθέο θαηεπζύλζεηο ηεο ιανγξαθίαο, Λανγξαθία ΚΕ (1971), pp Michailidis, Iakovos, The war of statistics: Traditional recipes for the preparation of the macedonian salad, East European Quarterly 32/1 (1998), pp Michailidis, Iakovos, Μεηνλνηηθέο επαηζζεζίεο θαη εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα: ε πεξίπησζε ηνπ Abecedar in K. Σsitselikis Γιώζζεο, αιθάβεηα θαη εζληθή ηδενινγία ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα (Athens 1999). Μouzelis, Nikos, Greek and Bulgarian Peasants: Aspects of Their Sociopolitical Situation during the Interwar Period, Comparative Studies in Society and History 18/1 (1976), pp Μπνπδάθεο, ήθεο, Η παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα (Αthens 2006). Nahum, Henri, Juifs de Smyrne, XIXe-Xxe siècle, (Paris 1997). Pallis, A. ηαηηζηηθή κειέηε πεξί θπιεηηθώλ κεηαλαζηεύζεωλ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαηά ηελ πεξίνδν (Athens 1925). Papataxiarchis, Efthymios, Ζ παλεπηζηεκηαθή απνθαηάζηαζε ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ζηελ Διιάδα in Πξννπηηθέο θαη Μέιινλ ηωλ Κνηλωληθώλ Δπηζηεκώλ ζηελ Διιάδα (Rethymno 1999).

16 16 Papataxiarhis, Efthymios, La Grece face a l altérité, Ethnologie française 102/2 (2005), pp Petmezas Socrates, La commune grecque : une tentative d histoire des fictions historiographiques in Grivaud G. and Petmezas S. (eds), Byzantina et Moderna (Αthens 2007). Ππξγησηάθεο, Ησάλλεο, Δθπαίδεπζε θαη θνηλωλία ζηελ Διιάδα (Αthens 2001). ηγάιαο, Νίθνο, Διιεληζκόο θαη εμειιεληζκόο: ν ζρεκαηηζκόο ηεο λενειιεληθήο έλλνηαο ειιεληζκόο, Σα Ιζηνξηθά 34 (2001), pp ηδεξά-λύηξα, Παξαζθεπή, ηδεξάο, Αιέμαλδξνο, ηάκνπ, Γεώξγηνο Θ., Κωλζηαληίλνπ Καξαζενδωξή 50 Δπηζηνιέο πξνο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζηε Γνηηίγε (Göttingen), (Thessaloniki, 2004). θαιηέξεο, Γεώξγηνο Κ., (1922) 1990, Λανί θαη Φπιαί ηεο Μηθξάο Αζίαο. Μεηά Πηλάθωλ θαη Χαξηώλ, Ρήζνο, Αζήλα (Athens [1922] 1990). θαιηέξεο, Γεώξγηνο Κ., Η Απηνθξαηνξία ηεο Σξαπεδνύληνο: πεξί ηεο εζλνγξαθηθήο, δεκνγξαθηθήο θαη θνηλωληθήο ζπγθξόηεζεο ηνπ Πόληνπ θαη ηεο πνληηαθήο παθιαγνλίαο (Athens 1995). Smyrnelis, Marie-Carmen, Smyrne, la ville oubliée? Mémoires d'un grand port ottoman, (Paris 2006). νινκσλίδεο, Χξήζηνο, Η παηδεία ζηε κύξλε (Αthens 1961).

17 17 Stamatopoulos, Dimitis, (under publication), Ζ Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία. Ζ αλζξσπνγεσγξαθία ηεο θαηαζηξνθήο. Σνynbee, Arnold J., The Western question in Greece and Turkey (N.Y. 1970). Tsitselikis, Kostas and Chrystopoulos, Dimitrs, (under publication), Από ηελ εκπεηξία ηεο «Κξεηηθήο Πνιηηείαο» θαη ηεο «Μεγάιεο Ιδέαο» ηωλ αξρώλ ηνπ 20 νπ ζηελ «πνιππνιηηηζκηθή θνηλωλία» ηωλ αξρώλ ηνπ 21 νπ αηώλα. Vermeulen, Han F. and Arturo, Alvarez Roldan (eds), Fieldwork and Footnotes: Studies in the History of European Anthropology (London 1995). Wilkinson Henry R., Maps and politics. A review of the ethnographic cartography of Macedonia, (Liverpool 1951). Archival material Minutes of the Senate of the National and Capodistrian University of Athens, Νν 26 of 4 June Archives of Kostantinos Karavidas, Gennadius Library, The American School of Classical Studies at Athens, Files: 3, 19, 20, 21, 22, 77, 78. Notes

18 18 i The term New Lands (Nees Chores) is a native one, used to refer to the former Ottoman regions (Macedonia, Thrace, Epirus and the Villayet of Izmir) annexed by the Greek administration according to the Treaties of Neuilly (1919) and Serves (1920). ii See Loukatos 1968, Kyriakidou-Nestoros 1978, Megas 1967, Meraklis 1971 for a detailed discussion on Greek folklore studies. iii Compared to the writings of Kontoyiannis and Skalieris, the work olf Kalfoglous is less influenced by a nationalist agenda. Kalfoglous belongs to the tradition of nineteenth century geographers (see Anestidis 2002). iv Such data were often provided by the Athens based Society for Greek Letters or the numerous Greek Societies of the various Ottoman cities. v This was also the case for the Greek Orthodox Christian populations of the region.

Rural and Urban Greece 1920-1930 The work of The Refugee Settlement Commission

Rural and Urban Greece 1920-1930 The work of The Refugee Settlement Commission Rural and Urban Greece 1920-1930 The work of The Refugee Settlement Commission Between 1924 and 1930, an international Refugee Settlement Commission (RSC) was established in Greece by the League of Nations

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011 Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα LIFE LONG LEARNING, COMMUNITY AND OTHER SERVICES Exploring exclusion themes in the lives of adult learners: applying a biographical research approach with graduates

Διαβάστε περισσότερα

THE REPRESENTATION OF WOMEN IN THE NOVELS OF GREGORIOS XENOPOULOS MARIA HADJITHEODOROU

THE REPRESENTATION OF WOMEN IN THE NOVELS OF GREGORIOS XENOPOULOS MARIA HADJITHEODOROU THE REPRESENTATION OF WOMEN IN THE NOVELS OF GREGORIOS XENOPOULOS by MARIA HADJITHEODOROU A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of MASTER OF PHILOSOPHY Institute of Archaeology

Διαβάστε περισσότερα

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell Università di Pisa

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell Università di Pisa Frontiers and identities : cities in regions and nations / edited by Lud a Klusáková and Laure Teulières. - Pisa : Plus-Pisa university press, 2008. (Thematic work group. 5, Frontiers and identities; 3)

Διαβάστε περισσότερα

ANTIQUITY, PRIMITIVISM AND NATIONAL STEREOTYPES IN GREEK TRAVEL WRITING (1850-1870) GEORGIA DRAKOU. A thesis submitted to

ANTIQUITY, PRIMITIVISM AND NATIONAL STEREOTYPES IN GREEK TRAVEL WRITING (1850-1870) GEORGIA DRAKOU. A thesis submitted to ANTIQUITY, PRIMITIVISM AND NATIONAL STEREOTYPES IN GREEK TRAVEL WRITING (1850-1870) by GEORGIA DRAKOU A thesis submitted to The University of Birmingham For the degree of MASTER OF PHILOSOPHY Centre for

Διαβάστε περισσότερα

Context Analysis and Methodology Review Report (WP2)

Context Analysis and Methodology Review Report (WP2) Context Analysis and Methodology Review Report (WP2) Greece Olga Lafazani Gender and Space Centre of the National Technical University of Athens Grant Agreement no. 216065 Table of Contents 1. Introduction...3

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY By MARIA RONTOU A thesis submitted to the University of Birmingham in part fulfilment for the degree of EdD Language Studies School

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume 1 Report of the workshops and workshop materials on: The use of sources in teaching and learning

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453)

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) By VIRGINIA A. DELIGATOS STUDENT NO.: 909523642 Dissertation submitted in fulfillment

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Giakoumis

Konstantinos Giakoumis Konstantinos Giakoumis Dialectics of Pragmatism in Ottoman Domestic Interreligious Affairs. Reflections on the Ottoman Legal Framework of Church Confiscation and Construction and a 1741 Firman for Ardenicë

Διαβάστε περισσότερα

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs Two studies conducted in the context of ILGA-Europe s 7th Call for Proposals for Human Rights Violations

Διαβάστε περισσότερα

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE Report prepared in the frame of the project: Combating trafficking in human beings- going beyond coordinated by CCME BY MARIA PAPANTONIOU-FRANGOULI IN COLLABORATION WITH:

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION INTERNATIONAL CONFERENCE UNIVERSITY OF JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA

Διαβάστε περισσότερα

Rhetoric in Purple: the Renewal of Imperial Ideology in the Texts of Emperor Manuel II Palaiologos

Rhetoric in Purple: the Renewal of Imperial Ideology in the Texts of Emperor Manuel II Palaiologos Rhetoric in Purple: the Renewal of Imperial Ideology in the Texts of Emperor Manuel II Palaiologos Doctoral Thesis by Florin Leonte Submitted to Central European University, Budapest, Hungary Department

Διαβάστε περισσότερα

National and International Considerations in the Building of the Greek Railroads. (Draft)

National and International Considerations in the Building of the Greek Railroads. (Draft) National and International Considerations in the Building of the Greek Railroads. (Draft) Irene Anastasiadou Table of Contents 1. Introduction...1 2. Periods of Railway History...2 a. The context...2 b.

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. LEWIS, JESICA JAYD HARRISON. The Warrior s Banquet: Syssitia in Ancient Crete. (Under the direction of Dr. S. Thomas Parker.

ABSTRACT. LEWIS, JESICA JAYD HARRISON. The Warrior s Banquet: Syssitia in Ancient Crete. (Under the direction of Dr. S. Thomas Parker. ABSTRACT LEWIS, JESICA JAYD HARRISON. The Warrior s Banquet: Syssitia in Ancient Crete. (Under the direction of Dr. S. Thomas Parker.) Although the island of Crete is most famously known today as the homeland

Διαβάστε περισσότερα

Between Duties and Rights: Gender and Citizenship in Greece, 1864-1952 *

Between Duties and Rights: Gender and Citizenship in Greece, 1864-1952 * Between Duties and Rights: Gender and Citizenship in Greece, 1864-1952 * EFI AVDELA In recent scholarship, the Greek Constitution of 1864 in which adult male suffrage was established is described as the

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies ABSTRACT Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies Irene Sotiropoulou This paper belongs to an ongoing PhD research project, titled Exchange Networks and Parallel

Διαβάστε περισσότερα

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release)

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Educational Activities (First Release) ieus i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Project name: Intercultural

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC CULTURAL INSTITUTIONS IN SEARCH OF IDENTITY: THE CASE OF THE NATIONAL GALLERY- ALEXANDROS SOUTSOS MUSEUM

HELLENIC CULTURAL INSTITUTIONS IN SEARCH OF IDENTITY: THE CASE OF THE NATIONAL GALLERY- ALEXANDROS SOUTSOS MUSEUM London School of Economics and Political Science, Hellenic Observatory The 3rd HO PhD Symposium on Contemporary Greece: Structures, Context and Challenges HELLENIC CULTURAL INSTITUTIONS IN SEARCH OF IDENTITY:

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο. 25 Ιουνίου 2011

Σάββατο. 25 Ιουνίου 2011 Σάββατο 25 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα ΠΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ-EDUCATIONAL PRACTICES FOR INTEGRATION (ENGLISH) The use of art where is hard to talk-art network of social sculpture Kaleshi E., Refraction Association,

Διαβάστε περισσότερα