ΤΟ ΧΟΡΕΥΜΑ. Κώστα & Τάσου Φωτόπουλου, µουσικών, ερευνητών. Η παλαιά βυζαντινή µουσική γραφή, η λεγόµενη σηµειογραφία ή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΧΟΡΕΥΜΑ. Κώστα & Τάσου Φωτόπουλου, µουσικών, ερευνητών. Η παλαιά βυζαντινή µουσική γραφή, η λεγόµενη σηµειογραφία ή"

Transcript

1 1 ΤΟ ΧΟΡΕΥΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κώστα & Τάσου Φωτόπουλου, µουσικών, ερευνητών Η παλαιά βυζαντινή µουσική γραφή, η λεγόµενη σηµειογραφία ή παρασηµαντική 1, από τον ΙΒ αιώνα περίπου 2 µέχρι το που επελέγη αναλυτική µέθοδος γραφής των µελωδιών 3 - εξυπηρετείτο µε δύο κατηγορίες σηµαδιών τις φωνές ανιούσες ή κατιούσες ή φθόγγους και τις λεγόµενες µεγάλες υποστάσεις ή χειρονοµίες ή µεγάλα σηµάδια ή άφωνα σηµάδια 4. Τα άφωνα αυτά σηµάδια συνιστούσαν στενογραφική γραφή ολόκληρης µελωδίας, η οποία παράλλασσε ελαφρά ένεκα της τροπικότητας των κλιµάκων της ελληνικής µουσικής από τόνο σε τόνο και από ήχο σε ήχο 5. Τα µεγάλα αυτά σηµάδια, που ήταν περίπου 40 6 σε όλη την µακρά περίοδο από τον ΙΒ αιώνα µέχρι το 1814, εµφανίζονται σταθερά στα εκκλησιαστικά χειρόγραφα και στα λίγα θεωρητικά συγγράµµατα της Μουσικής, καθώς και στις 1 Και ο όρος σηµειογραφία και ο όρος παρασηµαντική, εν χρήσει στα θεωρητικά της Βυζαντινής Μουσικής, είναι όροι της Αρχαιότητος που σηµαίνουν το σύστηµα καταγραφής µουσικής. Ο όρος «σηµειογραφία» έχει την αφετηρία του στην µουσική ορολογία των αρχαίων Ελλήνων, όπως σώζεται από το Γαβδέντιο Φιλόσοφο στην Αρµονική Εισαγωγή του, όταν λέγεται η µουσική φράση είναι φθόγγος και όταν γράφεται «σηµείον». Ο όρος «παρασηµαντική» αναφέρεται στον Αριστόξενο (4ος αιώνας π.χ.) ως έργο της «αρµονικής επιστήµης». 2 Σηµάδια µουσικής γραφής εκκλησιαστικών κειµένων στο χώρο της Ανατολικής Εκκλησίας έχουµε από τον πάπυρο της Οξυρρύγχου (3oυ αιώνα µ.χ.), περνάµε στα «εκφωνητικά» σηµάδια Ευαγγελισταρίων κλπ. (Ε αιώνας). Όµως, µουσική καταγραφή µελωδιών µε συνέπεια σε ολοκληρωµένο µουσικό σύστηµα φαίνεται να έχουµε από τον ΙΒ αιώνα πρβλ. Κ. Ψάχου «Η παρασηµαντική της Βυζαντινής Μουσικής» Αθήνα 1917 και σε ανατύπωση Εκδόσεις «ιόνυσος» Αθήνα Η αδιάκοπη προσπάθεια και µέριµνα εκκλησιαστικών ανδρών και µουσικών από τον ΙΖ αιώνα µ.χ. να ευρεθεί αναλυτικότερο σύστηµα µουσικής καταγραφής, έλαβε αίσιο τέλος το 1814 όταν ο Χρύσανθος εκ Μαδύτων, Γρηγόριος ο Πρωτοψάλτης και Χουρµούζιος Χαρτοφύλαξ κατώρθωσαν να εγκρίνει το Οικουµενικό Πατριαρχείο την µέθοδο τους και να την διδάξει επίσηµα σε Σχολή του. 4 Περί των όρων αυτών βλέπε Κ. Ψάχου οπ.π. και «Τεχνολογία» Αποστόλου Κώνστα του Χίου από χειρόγραφο κώδικα ΕΒΕ, Αθήνα Βλέπε θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής Χρυσανθου του εκ Μαδύτων σε φωτογραφική ανατύπωση, Εκδοση Κουλτούρα. 6 Η εξήγηση Γαβριήλ Ιεροµόναχου κατά την έκδοση της από Εµµ. Βαµβουδάκη, σ έργο του «Συµβολαί», Σάµος 1938, περιέχει 37 σηµάδια. Όµως, σε συνηµµένο πίνακα στο ίδιο έργο περιέχει 40.

2 2 προθεωρίες της Παπαδικής και αρχίζουν αρκετά από αυτά να εξαφανίζονται τον 17ο και 18ο αιώνα 7. Όµως, η γνώση τους όφειλε να παραµένει στους µουσικούς, αφού δείχνουν να διαβάζουν παλαιά εκκλησιαστικά µουσικά βιβλία που βρίσκονται σε χρήση στα χέρια τους. Το Χόρευµα ανήκει στην κατηγορία των µεγάλων υποστάσεων ή χειρονοµιών, δηλαδή είναι στενογραφικό σηµάδι που παριστάνει ολόκληρη µελωδία και εµφανίζεται µαζί µε τα υπόλοιπα χειρονοµικά σηµάδια 8. Με άλλα λόγια ο µουσικός που το έβλεπε υποχρεωνόταν να ανακαλέσει στη µνήµη του ολόκληρη µελωδία. Γνωρίζουµε δε ότι η µελωδία αυτή όφειλε να είναι µέσα σε τέσσερις ή πέντε συνεχείς φθόγγους (νότες) -δηλαδή µέσα σε ένα τετράχορδο ή πεντάχορδο- και να έχει δικό της σταθερό ρυθµό 9. Μάλιστα, όφειλε να µην είναι σε ακέραιους χρόνους, διότι οι χειρονοµίες χρησίµευαν για καταγραφή µελωδιών µε κλασµατικές χρονικές διάρκειες που στερείτο το παλαιό γραφικό σύστηµα της Βυζαντινής µουσικής 10. Τέλος, τα µεγάλα αυτά σηµάδια λέγονταν χειρονοµίες, διότι ο µαΐστορας ή χειρονόµος 11 µε το χέρι του τα απεικόνιζε κατά την διεύθυνση των χορών ή του "λαού". Συνεπώς έπρεπε το σηµάδι να είναι εύκολα αναγνωρίσιµο στο χειρονοµικό σχηµατισµό του, καθώς και στη χειρόγραφη απεικόνιση του και να φέρνει στο µυαλό του εκτελεστή αυτόµατα τη µελωδία. 7 Ο Απόστολος Κώνστας ο.π. δείχνει αποστροφή για µέγα µέρος των άνω σηµαδιών των οποίων θεωρεί την ενέργεια ασαφή. 8 Περιέχει στο «Μέγα Ίσον» Ιωάννη Κουκουζέλη όπου δίδεται µε το στενογραφικό τρόπο και η µελωδία του Βλ. Κ. Ψάχου ο.π. 9 Βλ. Τεχνολογία Αποστόλου Κώνστα ο.π. 10 Ο σοφός δάσκαλος Σίµων Καράς υποστηρίζει ότι η χειρονοµία εθεράπευε την έλλειψη κλασµατικών χρονικών διαρκειών στο παλαιό µουσικό γραφικό σύστηµα. Βλ. Σίµωνος Καρά Παλαιογραφική Έρευνα εν Ελλάδι Αθήνα. 11 Ονοµασίες των επικεφαλής των µουσικών χορών κατά το Βυζάντιο. Φαίνεται ότι είχαν µεγάλη υπόληψη στην Βυζαντινή Κοινωνία αφού και Αυτοκράτορες, όπως ο Θεόφιλος εφιλοτιµούντο να «χειρονοµούν» ενώπιον του λαού, αλλά ακόµη και µεταξύ των µοναχών διεκρίνετο και είχε προνόµια έναντι των άλλων ο τεχνίτης χειρονόµος (βλ. ποίηµα Πτωχοπροδρόµου).

3 3 Το Χόρευµα, αρχικά είχε σχήµα σαν ένα φίδι µε µια µικρή καµπύλη επάνω στρεφωµένη προς τα αριστερά, µεγαλύτερη αντίθετη από κάτω στη µέση (στρεφοµένη δεξιά) και τρίτη όµοια µε την πρώτη (στρεφοµένη αριστερά): Μοιάζει µε σίγµα τελικό σηµερινό, µε προσθήκη µιας καµπύλης από κάτω του όµοιας µε την αρχική του άνω: Ιδού η απεικόνιση του στον κατάλογο των σηµαδιών από χειρόγραφο της Μονής Ιβήρων (υπ αριθµ. 970 έτους 1686). Ακόµη σε αρχαίο χειρόγραφο µε το τροπάρια των Θεοφανείων, όπου βέβαια το χόρευµα έχει µόνο δυο καµπύλες.

4 4 Με την ίδια µορφή, των δυο µόνο καµπυλών, το βρίσκουµε στον πίνακα των µεγάλων υποστάσεων που παραθέτει ο Βαµβουδάκης στη συµβολή 12 του. Αργότερα όλες αυτές οι καµπυλότητες απλοποιούνται, το σηµάδι εκτείνεται σε θέση οριζόντια µε δυο ελαφρές καµπυλώσεις του αριστερού άκρου του προς τα πάνω και του δεξιού προς τα κάτω και µε δυο µικρές κάθετες γραµµές (κεραίες) στο κέντρο του. Ο Κ. Ψάχος το απεικονίζει σε πίνακα µαζί µε τις άλλες µεγάλες υποστάσεις, στην παρασηµαντική του. 12 Εµµ. Βαµβουδάκη ο.π.

5 5

6 6 Και στο τροπάριο του IΗ αιώνα Των θυρών κεκλεισµένων Τέλος, ανάποδα, ήτοι µε την αριστερή καµπύλη προς τα κάτω και τη δεξιά πάνω το απεικονίζει ο άγνωστος Ξηροποταµινός συγγραφέας, που έφερε στο φως µε τη δηµοσίευση του ο Καθηγητής Στάθης. 13 Το σηµάδι γράφεται κάτω από τα σηµάδια των φωνών µε κόκκινη µελάνη 14 κάποτε συνοδεύεται και µε γοργό καθώς και από ξηρό κλάσµα παρακλητική κλπ (άλλα άφωνα σηµάδια). 13 Γρ. Στάθη, «η εξήγησις της παλαιάς Βυζαντινής Σηµειογραφίας» Αθήνα Κατά τα Μεταβυζαντινά θεωρητικά υπήρχε διάκριση στη δύναµη των σηµαδιών αν εγράφοντο µε κόκκινη ή µαύρη µελάνη βλ. & Κώνστα Χίου «Τεχνολογία» ο.π.

7 7 Ο συνδυασµός των φθόγγων στους οποίους γράφεται για να σχηµατίσει τη θέση 15 του, είναι φθόγγος ανιών µε δυο αποστρόφους ή απόστροφο και συνδέσµους 16 ή Συνέπεια της παράστασης της «θέσης» αυτής είναι ότι θα καταλήξει η µελωδία δυο φωνές (µια τρίτη κατά την ευρωπαϊκή ορολογία) κάτω από το φθόγγο από τον οποίο αρχίζει, π.χ. αρχίζει από το άνω νη' (Dο') θα τελειώσει στο κε (Lα). Τα Βυζαντινά θεωρητικά είναι φειδωλά σε περιγραφή και λεκτική ανάλυση του χορεύµατος όπως και όλων των άλλων χειρονοµικών σηµαδιών, µε την λογική σκέψη που διαπερνά όλη τη βυζαντινή περίοδο µέχρι τις µέρες µας ότι η Βυζαντινή µουσική "γραφή ου παραδίδεται" 17, αλλά πρέπει να την διδαχθείς από ψάλτη Έλληνα 18 που και αυτόν ακόµη πρέπει να τον δοκιµάσεις, γιατί αν δεν είναι καλός χάνεις τον καιρό σου και πρέπει αµέσως να φύγεις απ' αυτόν. Όµως οξύνους θεωρητικός του ΙΓ αιώνα ο Γαβριήλ ο Ιεροµόναχος από την Αγχίαλο 19 αποτολµά να δώσει µαζί µε την εξήγηση άλλων σηµαδιών και την εξήγηση της ονοµασίας του: "Χόρευµα και τούτου το όνοµα από του σχήµατος λαµβάνεται. στρέφεται γαρ εις κύκλον δίκην χορού, ειτ' αύθις επιστρέφει, ώσπερ ποιεί ο του χορού κορυφαίος εν ταις θυµηδίαις". Πολύ αργότερα, το 1917 Μουσικολόγος από την Πόλη, ο Κωνσταντίνος Ψάχος 20, που έδρασε στην Αθήνα και σίγουρα είχε υπ' όψει του το θεωρητικό αυτό του Γαβριήλ του Ιεροµονάχου, γράφει και αυτός 21 : 15 Θέση έλεγαν οι µουσικοί του παλαιού γραφικού συστήµατος τον συνδιασµό φωνητικών χαρακτήρων και χειρονοµιών. Παροµοίαζαν αυτό το συνδιασµό µε τα γράµµατα (=χειρονοµίες και φωνητικοί χαρακτήρες) που ενωµένα µαζί σχηµατίζουν τις λέξεις (=θέσεις), βλέπε Γαβριήλ Ιεροµονάχου Εξήγησις εν Εµµ. Βαµβουδάκη ο.π. 16 Σηµάδι φωνητικό που συνδιάζει φωνή και αργία, δηλ. προσθήκη χρονικής διάρκειας. 17 Βλέπε Β. Στεφανίδου «Σχεδίασµα περί Μουσικής» δηµοσιευµένο από Χαράλαµπο Καρακατσάνη υπό τον γενικό τίτλο «Βυζαντινή Ποταµηίς» Αθήνα. 18 Βλέπε Χρυσάνθου εκ Μαδυτών Μέγα Θεωρητικόν της Μουσικής ο.π. 19 Έχουµε ήδη αναφερθεί κατ επανάληψη στο θεωρητικό του έργο «Εξήγηση» το οποίο αποτελεί µία από τις πιο σπουδαίες πηγές για τον ερευνητή της παλαιάς µουσικής, ένεκα και της ακριβολογίας του βλ. ηµοσιευµένο µεγάλο µέρος του έργου αυτού στις Συµβολές Εµµ. Βαµβουδάκη ο.π. 20 Και τον Κ. Ψάχο έχουµε ήδη αναφέρει. Ειδικά µε την «Παρασηµαντική» του προχώρησε την έρευνα της µουσικής.

8 8 "Χόρευµα εκ του χορεύειν, του µέλους αυτού στρεφοµένου κυκλοειδώς καθώς ο χορός". Στις δυο αυτές απόψεις φαινοµενικά υπάρχει αντίθεση. Ο Γαβριήλ φαίνεται να δίνει σηµασία στο σχήµα, στην απεικόνιση και ο Ψάχος στη λειτουργία, στη µελωδία που υπονοεί. Όµως αν διαβάσει κανείς όλο το κείµενο της "ετυµολογίας" των σηµαδιών φαίνεται καθαρά ότι το προέχον και στον Γαβριήλ είναι οι µελωδίες που υπονοούνται 22. Αλλά και η τόσο ζωντανή περιγραφή χορευτού (κορυφαίου) παραπέµπει σε κίνηση και µελωδία ώστε, και στην περιγραφή αυτή δέον να εννοηθεί ότι το σχήµα προήλθε από την υπονοούµενη µελωδία. Ο αείµνηστος Σίµων Καράς 23 σε συµφωνία µε το παλαιό θεωρητικό, ότι η χειρονοµία "σχηµατοποιεί το µέλος" απέδειξε για πλήθος σηµαδιών (δυστυχώς όχι και για το χόρευµα), ότι το σχήµα κάθε τέτοιου µεγάλου σηµαδιού απεικονίζει την πορεία της µελωδίας 24. Αν αυτά ισχύουν κατά τις πιο πάνω επιστηµονικές θέσεις, πρέπει το χόρευµα: 21 Παρασηµαντική ο.π. 22 Παραθέτουµε ένα απόσπασµα από το κείµενο και για να επιβεβαιωθούν τα πιο πάνω, αλλά και γιατί είναι νόστιµος ο τρόπος της εκθέσεως του πράγµα που σπανίζει στις µέρες µας από ερευνητές και καλλιτέχνες: «Αλλά δέον εστί και ταύτα ετυµολογήσαι, ώστ έχειν τους µετερχοµένους ειδέναι πως τοιούτων έτυχον των ονοµάτων. Ουδέ γαρ απλώς ούτως οι εξ αρχής ταύτα ωνόµασαν, αλλ από της εκάστου ενεργείας έκαστος το όνοµα είληφεν. Αρκτέον δε από της ιπλής επεί εν τη τούτων απαριθµήσει ταύτην πρώτην ετάξαµεν. Περί της τούτων ετυµολογίας ιπλή µεν ούν ου δι άλλο τι, ή, ίνα δείξη τον ψάλλοντα διπλασιάσαι τον χρόνον του σηµαδίου εκείνου, µεθ ου έκειτο, ήγουν δια πλείονα αργίαν. Την αυτήν δε δύναµιν έχει και το Κράτηµα και τούτο γαρ δι αργίαν τίθεται, διαφέρουσι δε µόνον κατά την Χειρονοµίαν. Η δε Παρακλητική παρακλητικόν ποιεί το µέλος και ώσπερ ει δεόµενον οµοίως και το Παρακάλεσµα. Και ώσπερ ο παρακαλών µετ ανειµένης και κεκλασµένης ποιείται την δέησιν της φωνής, ούτω και ο την Παρακλητικήν και το Παρακάλεσµα ψάλλων ου µετά σφοδρού τόνου δει προσφέρειν, αλλ ιλαρώς. Και το Έτερον Παρακάλεσµα εστιν αλλοίον διαφέρουσι δε µόνον: το µεν Παρακάλεσµα αργότερον λέγεσθαι, το δε Έτερον ταχύτερον. Το δε Κύλισµα οιονεί κυλίει και στρέφει τας φωνάς. Το δε Αντικενωκύλισµά εστι σύνθετον εκ τε του Κυλίσµατος και του Αντικενώµατος. Μετά δε τούτο εστι το Τροπικόν βούλεται δε και τούτο υπόκλονον και τρέµουσαν σχηµατίζειν την φωνήν. Το δε Ψηφιστικόν ετυµολογείται από του ψηφίζειν και αριθµείν. Τίθεµεν γαρ τούτο, ένθα αι φωναί κεχωρισµέναι και ουχ οµού λεγόµεναι, αλλ ώσπερ µεµετρηµέναι». 23 Σίµων Καράς ( ) µουσικός, ερευνητής, λαογράφος και ψάλτης. Με την φιλόπονη εργασία του και την µουσική ιδιοφυΐα του ωφέλησε τα µέγιστα την Ελληνική Μουσική. Υπήρξε δάσκαλός µας. 24 Βλέπε Σ. Καρά «Η ορθή ερµηνεία και µεταγραφή των Βυζαντινών µουσικών χειρογράφων», Αθήνα 1990, όπου η γραφική απεικόνιση στο πεντάγραµµο διαφόρων χειρονοµιών.

9 9 1. Να έχει "χορευτική" µελωδία, σαν αυτές που αναγκάζουν τον κορυφαίο του χορού να αφήσει τον κύκλο των χορευτών (γιατί κυκλοειδή χορό πολλών χορευτών υπονοεί), να διαγράψει µια καµπύλη πορεία ενώπιον του κοινού των εορταστών και να επανέλθει στον κύκλο. Μάλιστα νεώτερος µελετητής της Βυζαντινής Παλαιογραφίας ο καθηγητής Γρ. Στάθης 25 υποστήριξε ότι "είναι χαρακτηριστικό πως µελίζουν µ' αυτή τη θέση τις λέξεις που έχουν νοηµατική συγγένεια µε την ονοµασία χόρευµα, δηλαδή σκιρτάτω, χοροί κλπ". Φυσικά αυτό δεν το εννοεί απόλυτα αφού ο ίδιος φέρνει στην ίδια εργασία παραδείγµατα από τελείως άσχετες λέξεις, όπως µνηµόσυνο, όνοµα που µελίζονται µε το χόρευµα. 2. Η µελωδία αυτή να απεικονίζεται στο σχήµα του σηµαδιού. Ποια λοιπόν η µελωδία του χορεύµατος; Το λεγόµενο Μέγα Ίσον του Κουκουζέλη που περιέχει όλα τα σηµαδόφωνα µε τις µελωδίες τους, έχει την τύχη να µεταγραφεί (µεταφρασθεί) από τον πιο χαρισµατικό µουσικό του 18ου αιώνα τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο και από το Χουρµούζιο Χαρτοφύλακα ένα από τους µουσικούς που επέφεραν την µεταρρύθµιση της µουσικής γραφής, το Γρ. Στάθη «Η Εξήγησις...» ο.π.

10 10 Να οι παράλληλες γραφές και των τριών: Όµως δεν είναι όλη η πιο πάνω µελωδία που γεννιέται από το σηµάδι "χόρευµα". Το απόσπασµα αυτό, κατά τη συνήθεια των προθεωριών της παπαδικής, περιέχει και άλλες «θέσεις» και άλλα σηµάδια, ώστε να έχει το όλο έργο µορφή ολοκληρωµένης σύνθεσης. Έτσι και το χόρευµα εισχωρεί άλλες δύο φορές στο «Μέγα Ίσον» στο σηµάδι «κλάσµα» και στο «έτερο» (παρακάλεσµα):

11 11 Η µελωδία - θέση του χορεύµατος είναι στο αρχαίο χειρόγραφο του Μεγάλου Ίσου: Ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, σύµφωνα µε την προσφιλή του τακτική να αναλύει µε άλλα σηµάδια φωνητικά τις «µεγάλες υποστάσεις», κατέφυγε στην ανάλυση του σηµαδιού µε ολίγο µε τσάκισµα και αντικένωµα (µαύρο), απόστροφο, οξεία µε κέντηµα και ψηφιστό και τρεις συνεχείς καταβάσεις µε αποστρόφους: Την ίδια ανάλυση του χορεύµατος επανέλαβε ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος και σε ανάλυση και άλλων θέσεων χορεύµατος σε συνθέσεις παλαιοτέρων "ποιητών". Ας δούµε το «Γεύσασθε και ίδετε» του κυρ Ιωάννου του Κλαδά από χειρόγραφο κώδικα που περιέχει την αρχική γραφή του κατ εξήγηση ανιήλ Πρωτοψάλτη που περιέχει το χόρευµα, και την εξήγηση του Πέτρου του Πελοποννήσιου, όπου αναλύει ως άνω το χόρευµα:

12 12

13 13 Η θέση αυτή του Πέτρου του Πελοποννήσιου είναι συνηθέστατη. Στη σηµερινή µουσική γραφή θα προσθέσουµε κλάσµα στην απόστροφο και θα ανέβουµε µία µία τις φωνές της οξείας µε το κέντηµα:

14 14 το υπόλοιπο είναι ανάλυση του παλαιού ψηφιστού (χωρίς γοργό) την οποία την αναλύει ο Χουρµούζιος συχνότατα έτσι: ή Αυτή η θέση έχει αναλυθεί σε πολλά συνθέµατα µε αυτό τον τρόπο και δεν έχει τίποτε το χορευτικό φυσικά. Όµως ο Χουρµούζιος, ο οποίος έχει µεταγράψει στη νέα γραφή εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες θέσεις όπως την πιο πάνω του Πέτρου, µετέγραψε αλλιώς την παρούσα θέση του µεγάλου Ίσου καθώς και την αντίστοιχη του Σιγησάτω που έχει πάλι χόρευµα, προφανώς διότι γνώριζε ότι στο σηµείο αυτό ευρίσκετο θέση του χορεύµατος. Την εξήγησε δε έτσι Αν αυτή τη µελωδία τη βάλουµε στο πεντάγραµµο, που ως γραφική ανάλυση µουσικής είναι πιο εποπτικό, θα δούµε και το σηµείο του χορεύµατος να διαγράφεται: Εδώ ας αναµνησθούµε και του σεµνού πρωτοψάλτη Γεωργίου Βιολάκη 26 που παραπονείτο ότι, αλοίµονο, αν ξεχνούσε κάποιος την ακριβή µελωδία κάποιας συνθέσεως. Με την παλαιά γραφή (αναφέρεται στην εποχή του Πέτρου -18 ος αιώνας) ήταν αδύνατο να την επαναφέρει στην µνήµη του. Τώρα καταλαβαίνουµε ότι αφού έπεσαν σε αχρηστία κάποιες µεγάλες υποστάσεις η ανάλυσή τους δεν έδινε πιθανά ακριβώς την µελωδία που οι δάσκαλοι τους εκ παραδόσεως εδίδασκον. Ας επανέλθουµε όµως στην µελωδία του χορεύµατος όπως την διασώζει ο Χουρµούζιος. 26 Βλ. Γ. Βιολάκη Μελέτη συγκριτική... Εκδ. Τέρτιος Κατερίνη.

15 15 Αν αναλύσουµε και τα οµαλά στον "οξύ κυµατισµό της φωνής" 27 θα έχουµε την εξής µελωδία: Όµως: Κατά τη γνώµη µας και στην ανάλυση αυτή έχει αγνοηθεί το γοργό (όπου υπάρχει, βλ. φράση «χόρευµα» από το «Μέγα Ίσον»). Το γοργό σαν σηµάδι επιταχύνει την όλη µελωδία 28. Συνεπώς αν το χόρευµα αναγράφεται µε γοργό, θα κόψει το γοργό, τους διπλούς χρόνους όλων των φωνών ή -πράγµα που κατ αποτέλεσµα είναι το αυτό- η όλη µελωδία θα λεχθεί πιο γρήγορα. Έτσι αν θέλαµε µπορούµε να αναλύσουµε το χόρευµα µε το γοργό Παρατηρούµε ότι δεν έχει διαφοροποιήσεις από ήχο σε ήχο κατά τα διάφορα µουσικά γένη. Στο Μέγα Ίσο την έχοµε σε χρωµατικό γένος (από το πάνω ζω): Στην «εξήγηση» του καθηγητή Γρ. Στάθη στον τόνο του άνω νη διατονικά: 27 Βλ. Χρυσανθου Μέγα Θεωρητικό οπ.π. 28 Βλ. Γαβριήλ Ιεροµονάχου οπ.π. ή Αποστ. Κωνσταλά Τεχνολογία οπ.π.

16 16 Στο «Σιγησάτω» του Ιακώβου στο άνω ζω διατονικά: Οµοίως στο «Γεύσασθε» του Κλαδά: Και ναι µεν η γραφή και στο χρώµα και στο διάτονο είναι η αυτή όµως η µουσική διαφέρει όσο διαφέρουν τα διαστήµατα των ήχων και φυσικά και το αίσθηµα που έχει ο ακροατής. Η µελωδία αυτή, µάλιστα στη σύντοµη εκδοχή της, είναι χορευτική και µας φέρνει στο νου τραγούδια και οργανικούς σκοπούς. Μάλιστα, όταν η ίδια µελωδία επαναλαµβάνεται ένα τόνο κάτω από τον αρχικό, όπως υπονοούν θέσεις µε δύο αλλεπάλληλα χορεύµατα, π.χ. η πιο πάνω από την «Εξήγηση» του καθηγητή Γρ. Στάθη.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 Α] ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-1 ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ: Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ: Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ: Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ (Α.Μ.: 48/05)

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Κίνα Ο πολιτισμός της Κίνας μοιάζει σαν να έχει ακολουθήσει μια εξέλιξη τελείως διαφορετική από τη υπόλοιπη ανθρωπότητα. Σαν να ξεπήδησε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. (Γ.Μ.Σαρηγιάννης) Οκτώβριος 2009 Η εκπόνηση µιάς ερευνητικής εργασίας, κανονικά ακολουθεί την ψυχοσύνθεση του συγγραφέα, αλλιώς εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ. Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Μ.Σ. Α.Π.Θ. www.musgradthes.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ. Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Μ.Σ. Α.Π.Θ. www.musgradthes.gr 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ O Ελληνικός Χορός ως είδος έντεχνης νεοελληνικής μουσικής, μέσα από συμφωνικά δείγματα γραφής των Π. Πετρίδη, Μ. Καλομοίρη, Ν. Σκαλκώτα και Γ. Κωνσταντινίδη. Η ιστορική εξέλιξη των

Διαβάστε περισσότερα

Η φύση της πραγµατικότητος

Η φύση της πραγµατικότητος Η φύση της πραγµατικότητος Γ. Κοντόπουλος Προλεγόµενα Ακούσαµε προ ολίγου τα πεπραγµένα της Ακαδηµίας κατά το έτος 2011. Εγώ θα ήθελα µόνο να τονίσω ότι µία από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες της Ακαδηµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ Περιοδικό RAM, Ιούνιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΝ ΤΕΛΕΙΑ ΥΠΗΡΞΕΝ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΩΝ 3 Ι ΑΣΚΑΛΩΝ; υπό Ιωάννου Πλεµµένου καθηγ. Εθνοµουσικολογίας

ΠΟΣΟΝ ΤΕΛΕΙΑ ΥΠΗΡΞΕΝ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΩΝ 3 Ι ΑΣΚΑΛΩΝ; υπό Ιωάννου Πλεµµένου καθηγ. Εθνοµουσικολογίας ΠΟΣΟΝ ΤΕΛΕΙΑ ΥΠΗΡΞΕΝ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΩΝ 3 Ι ΑΣΚΑΛΩΝ; υπό Ιωάννου Πλεµµένου καθηγ. Εθνοµουσικολογίας Το παρόν άρθρον εγεννήθη εξ αφορµής ηλεκτρονικών δηµοσιευµάτων εν τη φιλοξένω ιστοσελίδι του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14:

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14: 1. Εισαγωγή: Στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες αναγνωρίζεται µέσα από το Σύνταγµα κάθε κράτους το δικαίωµα της ελευθερίας του τύπου. Το ελληνικό Σύνταγµα κατοχυρώνει συνταγµατικά την ελευθερία του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ» (Αρ. 167 168) ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 1974 1 Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2008 2009 ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Θ Ε Μ Α Ο ΟΡΚΟΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2008 2009 ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Θ Ε Μ Α Ο ΟΡΚΟΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2008 2009 ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Θ Ε Μ Α Ο ΟΡΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΟΦΙΑ Α.Μ.: 1340200700604 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στα Βυζαντινά χρόνια. Ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου με το νεότερο Ελληνισμό

Η εκπαίδευση στα Βυζαντινά χρόνια. Ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου με το νεότερο Ελληνισμό Η εκπαίδευση στα Βυζαντινά χρόνια. Ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου με το νεότερο Ελληνισμό 1. Εισαγωγή Λεωνίδας Ν. Λυμπέρης Η εργασία μας αυτή έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στα χρόνια του Βυζαντίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson Κείμενα των Hahn Neurath Carnap Schlick Quine Davidson Επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Ρουσόπουλος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «διακοσμητικές εφαρμογές» αφορά μια τεράστια ποικιλία αντικειμένων που μας περιβάλλουν και που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε ένα-ένα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία

Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία Κείµενα Εργασίας, αρ. 6 Γιώργος Διακουµάκος Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία Ιανουάριος 2014 Γιώργος Διακουµάκος Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς

Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης;

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Του Χωρεπισκόπου Αρσινόης Γεωργίου. (Ομιλία στο Σύλλογο «Οι φίλοι του Αγίου Μενίγνου του Κναφέως», προστάτου των Χημικών, Αθήνα 23/11/2003).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα