Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ (BULLYING) Δηξήλε Ν. Βεγηάλλε (Α.Μ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ (BULLYING) Δηξήλε Ν. Βεγηάλλε (Α.Μ."

Transcript

1 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 1 Τπέξηηηινο: ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ (BULLYING) Δηξήλε Ν. Βεγηάλλε (Α.Μ. 239) Παλεπηζηήκην Παηξψλ Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Παηξψλ Καηεχζπλζε: Αλάπηπμε θαη πκβνπιεπηηθή ηεο ηαδηνδξνκίαο Ηνχληνο 2011

2 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 2 Π Η Ν Α Κ Α Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν Πξόινγνο 4 Πεξίιεςε 5 Abstract 6 Κεθάιαην 1 ν : Σν Φαηλόκελν ηνπ Δθθνβηζκνύ (Bullying) Δλλνηνινγηθή Απνζαθήληζε ηνπ ξνπ «ρνιηθφο Δθθνβηζκφο» (Bullying) Μνξθέο ηνπ ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ (Bullying) Αηηίεο θαη πλέπεηεο ηνπ ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ (Bullying) Υαξαθηεξηζηηθά Θχηε Θχκαηνο «Απηφπησλ Μαξηχξσλ» Θχηεο Γξάζηεο Θχκαηα Απηφπηεο Μάξηπξεο Παξηζηάκελνη 26 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ Κεθάιαην 2 ν : Ο ρνιηθόο Δθθνβηζκόο (Bullying) σο Δξεπλεηηθό Εήηεκα Γηεζλείο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 30 επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ εθθνβηζκνχ (bullying) ζην ζρνιηθφ ρψξν 2.2. Διιεληθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ (bullying) ζην 35 ζρνιηθφ ρψξν Κεθάιαην 3 ν : Ζ πκβνπιεπηηθή Γξάζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ζε Θέκαηα 38 ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ (Bullying) 3.1. Ζ πκβνπιεπηηθή ζην πιαίζην ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ν 38 Ρφινο ηνπ Γαζθάινπ 3.2. Σν Θεσξεηηθφ Τπφβαζξν ηεο πκβνπιεπηηθήο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν γηα 44 ηελ Αληηκεηψπηζε ηνπ Δθθνβηζκνχ (Bullying) 3.3. πλνπηηθή Παξνπζίαζε Πξνγξακκάησλ Παξέκβαζεο ζε Θέκαηα 50 Δθθνβηζκνχ (Bullying) ζην ρνιηθφ Υψξν 3.4. ρνιηθέο Μνλάδεο θαη Πνιηηηθέο Απνηειεζκαηηθήο Αληηκεηψπηζεο ηνπ 56 Δθθνβηζκνχ (Bullying) 3.5. Ο Ρφινο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη νη ηξαηεγηθέο Παξέκβαζήο ηνπο ζε 61 Θέκαηα Δθθνβηζκνχ (Bullying) Κεθάιαην 4 ν : Αλαζθόπεζε θαη Θεσξεηηθή Θεκειίσζε ηεο Έξεπλαο 68 Κεθάιαην 5 ν : Μεζνδνινγία Έξεπλαο θνπφο ηεο Έξεπλαο Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο 70

3 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο Μέζνδνο Έξεπλαο Γείγκα ηεο Έξεπλαο Γηαδηθαζία Γηεμαγσγήο ηεο Έξεπλαο 74 α) Σν Δξσηεκαηνιφγην 74 β) Ζ πλέληεπμε Δπεμεξγαζία Αλάιπζε ησλ Γεδνκέλσλ 82 Α) Σα Δξσηεκαηνιφγηα 83 Β) Οη πλεληεχμεηο Δγθπξφηεηα Αμηνπηζηία ηεο Έξεπλαο 89 Κεθάιαην 6 Ο : Απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο Σα εξσηεκαηνιφγηα Οη πλεληεχμεηο 125 Κεθάιαην 7 ν : πκπεξάζκαηα πδήηεζε 154 Σειηθέο θέςεηο Πξνηάζεηο 167 Βηβιηνγξαθία 173 Παξάξηεκα Α: Σα εξεπλεηηθά Δξγαιεία 177 Α1. Σν Δξσηεκαηνιφγην 177 Α2. Ζ πλέληεπμε 181 Παξάξηεκα Β: Πίλαθεο Απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο 183 Παξάξηεκα Γ: Γηαγξάκκαηα ηεο Έξεπλαο 191 Καηάινγνο Πηλάθσλ 202 Καηάινγνο Γηαγξακκάησλ 205

4 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 4 Πξόινγνο Ζ εξγαζία απηή, κε ηίηιν «Ζ Αληίιεςε θαη ε πκβνπιεπηηθή Παξέκβαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γχξσ απφ ην ρνιηθφ Δθθνβηζκφ (Bullying)», πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο Αλάπηπμεο θαη πκβνπιεπηηθήο ηεο ηαδηνδξνκίαο, κε επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ θ.. Κξίβα. Ζ ζεκαηηθή ηεο αληιείηαη απφ ην ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη, εηδηθφηεξα, απφ ηε γεληθφηεξε ζηάζε θαη παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηηθά κε έλα θαηλφκελν πνπ ιακβάλεη φιν θαη επξχηεξεο δηαζηάζεηο, ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ (bullying). Σν πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο (Κεθάιαηα 1 4) πξνζεγγίδεη ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ παξνπζηάδνληαο ηα ηζρχνληα δεδνκέλα ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Έπεηηα, επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ζπκβνχινπ θαη ε ζχλδεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο κε ηνλ εθθνβηζκφ. ην δεχηεξν κέξνο (Κεθάιαηα 5 7) αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο, ελψ αθνινπζνχλ θαη ζρεηηθέο πξνηάζεηο. Σέινο, θαηαηίζεηαη ην Παξάξηεκα, φπνπ ππάξρεη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο, νη άμνλεο ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη νη Πίλαθεο θαη ηα Γηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο. ην ζεκείν απηφ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ.. Κξίβα γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ, ηνπο θαζεγεηέο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, θθ.. Βαζηιφπνπιν θαη Η. Γεκάθν γηα ηε ζηήξημε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπο, φπσο θαη φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο απηήο.

5 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 5 Πεξίιεςε Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκόο, ή αιιηψο ζπκαηνπνίεζε (bullying), σο κία κνξθή ζσκαηηθήο, ιεθηηθήο ή θνηλσληθήο επηζεηηθφηεηαο, είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε κνξθή επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν πνιππξηζκαηηθφ, θαζψο νθείιεηαη ζε πιεζψξα παξαγφλησλ, έρεη πνιιέο ζπλέπεηεο θαη εκπιέθεη έλα κεγάιν αξηζκφ πξνζψπσλ. Δμαηηίαο απηνχ, απνηειεί έλα πεδίν πνπ ζπγθεληξψλεη ζπλερψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν παγθνζκίσο. Δδψ, ινηπφλ, θαιείηαη ην ζρνιείν, σο ζεζκφο, θαη ν εθπαηδεπηηθφο, σο ν βαζηθφηεξνο «εθπξφζσπφο» ηνπ, λα αλαδείμνπλ ηε ζεκαζία θαη ηνλ ηξφπν ηεο παξέκβαζήο ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. ε απηφ πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην εξψηεκα θαηά πφζν δχλαηαη ε πκβνπιεπηηθή, σο έλαο θιάδνο πνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα έρεη εθαξκνγή ζην ζχγρξνλν ζρνιείν, λα δηαδξακαηίζεη θάπνην ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο απηήο. Ζ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αληηιακβάλνληαη ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ην πψο θαηαλννχλ ην ζπκβνπιεπηηθφ ηνπο ξφιν θαη, ηέινο, ην θαηά πφζν εληάζζνπλ ζηξαηεγηθέο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ παξέκβαζή ηνπο ζην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Λέμεηο θιεηδηά: ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ζπκβνπιεπηηθή, εθπαηδεπηηθφο

6 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 6 Abstract Bullying, also called victimization, as a form of corporal, verbal or social hostility, is considered as the most popular type of aggressive attitude in school. It is a multidimensional phenomenon, due to the fact that it is caused by a variety of factors, has many consequences and involves a large number of people. As a result, it is a phenomenon that gradually interests the global scientific community. At this point, the school, as an institution, and the teacher, as its most basic representative, need to designate the importance and the way to intervene effectively, in order to face this phenomenon. It must also be considered in what way can counseling, as a sector that can and has to be implemented in the contemporary school, play a role during this intervention. The present study investigates the way teachers of Primary Schools perceive the different aspects of bullying, how they realize their consulting role and, finally, which strategies of counseling do they include during their intervention at the phenomenon of bullying. Key words: bullying, counseling, teacher

7 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 7 Κεθάιαην 1 ν : Σν Φαηλόκελν Σνπ Δθθνβηζκνύ (Bullying) 1.1. Δλλνηνινγηθή Απνζαθήληζε ηνπ Όξνπ «ρνιηθόο Δθθνβηζκόο» (Bullying) Δίλαη αλακθηζβήηεην γεγνλφο πσο ε θνηλσλία απνηειεί έλα δπλακηθφ θαη δηαξθψο κεηαιιαζζφκελν ζχζηεκα, ην νπνίν επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ηα κέιε ηεο. Οη άλζξσπνη πνπ εληάζζνληαη κέζα ζε έλα θνηλσληθφ ζχλνιν βξίζθνπλ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο θαη έθθξαζεο, κε έλαλ απφ απηνχο λα είλαη θαη ε ειεχζεξε βία θαη επηζεηηθφηεηα. Δίλαη επφκελν, ινηπφλ, νη δνκέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ ε βία θαη ε επηζεηηθφηεηα, λα εκθαλίδνληαη ζε κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα πνζνζηά κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν ζεσξείηαη πξσηνγελήο θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ. Ζ ζρνιηθή βία θαη επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή σο έλα πεδίν «αληηθνηλσληθψλ» ζπκπεξηθνξψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, θπκαηλφκελσλ απφ ηελ αληίζεζε θαη ηνλ εθθνβηζκφ κέρξη ηηο επηζέζεηο. (Βαζηιείνπ, ρ.ε.) Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηδηθεχεη ζε κία κνξθή ζρνιηθήο βίαο, ε νπνία εμαπιψλεηαη ξαγδαία ζηα ζρνιεία, ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκόο, ή αιιηψο ζπκαηνπνίεζε (bullying), σο κία κνξθή ζσκαηηθήο, ιεθηηθήο ή θνηλσληθήο επηζεηηθφηεηαο, είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε κνξθή επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ή, θαη γεληθφηεξα, ζε ρψξνπο νκαδηθήο ζπκβίσζεο. Παξάιιεια, απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ ζπγθεληξψλεη ζπλερψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν παγθνζκίσο. Αλ ζα ζέιακε λα πξνζεγγίζνπκε ελλνηνινγηθά ηνλ φξν ηνπ bullying, ζα ιέγακε φηη έλαο καζεηήο εθθνβίδεηαη ή ζπκαηνπνηείηαη φηαλ «εθηίζεηαη επαλεηιεκκέλα θαη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζε αξλεηηθέο πξάμεηο άιινπ ή άιισλ καζεηψλ, πνπ εθδειψλνληαη σο κνξθέο βίαηεο ή επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο». (Σζηάληεο, 2008, ζει. 1) Σν bullying είλαη κία «θαηάρξεζε» ζηα ρέξηα ησλ δξαζηψλ πνπ αιιάδεη κνξθέο αλάινγα κε ηελ ειηθία.

8 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 8 Φπζηθά, ε έλλνηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο δελ είλαη εχθνιν λα νξηζηεί κε αθξίβεηα, αθνχ είλαη ιεπηά ηα φξηά ηεο ζε ζρέζε κε άιιεο κνξθέο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Καηά θαηξνχο θαη έπεηηα απφ ζρεηηθέο κειέηεο εξεπλεηψλ (Askew, Bowers, Smith & Binney, Herbert, Tattum, 1989, αληίζηνηρα γηα θάζε νξηζκφ πνπ αθνινπζεί), φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Lee (2006) θαη θαηαγξάθνληαη παξαθάησ, έρεη δνζεί πιήζνο νξηζκψλ ηνπ bullying, νη νπνίνη ην ζεσξνχλ σο: έλα ζπλερέο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα λα επηβιεζεί δχλακε θαη θπξηαξρία έλαληη θάπνηνπ άιινπ, κία ζπζηεκαηηθή θαη επαλαιακβαλφκελε πξάμε πνπ εκπεξηθιείεη κία πνηθηιία επηβιαβψλ δξάζεσλ, φπσο ηα παξαηζνχθιηα, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηελ αξπαγή ή θαηαζηξνθή πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ, ην ρηχπεκα θαη ην ζπξψμηκν, έλαλ ηξφπν λα είζαη ζθιεξφο θαη απαίζηνο απέλαληη ζε έλα παηδί ή κία νκάδα παηδηψλ, ηα/ηα νπνίν/-α κπνξεί λα ζεσξήζεη/-νπλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά ληξνπηαζηηθή, ηαπεηλσηηθή, επηδήκηα θαη λα ηξνκνθξαηεζνχλ απφ απηή, κία εζθεκκέλε θαη ζπλεηδεηή επηζπκία λα πιεγψζεηο ηνλ άιιν θαη λα ηνλ θαηαπηέζεηο, πνπ κπνξεί λα είλαη είηε πεξηζηαζηαθή θαη βξαρχρξνλε είηε ζπρλή θαη καθξάο δηάξθεηαο. Ο φξνο ηνπ bullying, επνκέλσο, πεξηθιείεη πξάμεηο παξαβαηηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο ηεινχληαη απφ αλειίθνπο ελαληίνλ αλειίθσλ θαη έρνπλ επαλαιακβαλφκελν ραξαθηήξα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαβαηηθψλ απηψλ πξάμεσλ, ν πην δπλαηφο αλήιηθνο, ή ε πην δπλαηή νκάδα αλειίθσλ, επηηίζεηαη / πξνζβάιιεη ην ιηγφηεξν δπλαηφ αλήιηθν ή ηε ιηγφηεξν δπλαηή νκάδα αλειίθσλ. Τπάξρεη, δειαδή, ε ρξήζε απφ θάπνηνλ ηεο δχλακεο ή ηεο ππεξέρνπζαο θαηάζηαζήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθθνβίζεη, λα βιάςεη ή λα ηαπεηλψζεη θάπνηνλ άιιν. (ππξφπνπινο, 2008)

9 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 9 ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα φηαλ θάπνηνο ζθνπεχεη λα πιεγψζεη θάπνηνλ, θαη ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ζεσξείηαη ππνθαηεγνξία ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, νη επηζεηηθέο πξάμεηο ζπκβαίλνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη «αληζνξξνπία» δχλακεο κεηαμχ ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο. Δλ ζπγθξίζεη κε ην θαηλφκελν ηεο βίαο, ν εθθνβηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ αληζφηεηα δχλακεο, ελψ νη πεξηπηψζεηο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ αηφκσλ κε «ίζε» δχλακε. (Rigby, 2005) Απηφ είλαη ην πξψην θχξην γλψξηζκα ηνπ bullying, θαζψο απηή ε δχλακε ελδέρεηαη λα πεγάδεη απφ ηελ «ππεξνρή» α) ζε ζσκαηηθή δηάπιαζε θαη ζε κέγεζνο, β) ζηελ θνηλσληθή ηάμε, γ) ζην πιήζνο ηεο νκάδαο ησλ δξαζηψλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ πνιιά άηνκα εθθνβίδνπλ έλα θαη κφλν άηνκν), δ) ζηε ιεθηηθή έθθξαζε, κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί ην άηνκν λα απεηιήζεη ή λα πιεγψζεη ηνπο άιινπο θαη ε) ζε θχξνο, θαζψο κε απηφ επηηπγράλεηαη ε επηβνιή έλαληη ησλ άιισλ. Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ bullying αθνξά ζην φηη ην θαηλφκελν απηφ εκθαλίδεη επαλαιεςηκφηεηα κέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, αθνχ παξαηεξείηαη κία παγίσζε ησλ ξφισλ ησλ δξαζηψλ θαη ησλ ζπκάησλ. (Rigby, Craig, Pepler & Blais, 2007) Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, ην θαηλφκελν ηνπ bullying ζεκειηψλεηαη κε ηε βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ, νη νπνίνη, ηαπηφρξνλα, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπ. Οη φξνη απηνί είλαη νη εμήο: Πξόζεζε: Σν ήζειε ν δξάζηεο; Ζ πξφζεζε εζηηάδεη ζηα θίλεηξα. κσο, νη δξάζηεο ζπλήζσο αλαθέξνπλ πσο δελ είραλ ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ πφλν θαη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, απηφ ελδέρεηαη λα είλαη αιήζεηα, αιιά απηφ πνπ ζέινπλ λα πεηχρνπλ είλαη ην λα θεξδίζνπλ ην ζαπκαζκφ ή ην θχξνο κέζσ ησλ πξάμεψλ ηνπο. Ζ

10 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 10 ζεκαζία ηεο πξφζεζεο ζε νπνηνδήπνηε επεηζφδην bullying δελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί, φπσο, επίζεο, θαη ε επηξξνή πνπ απηφ έρεη πάλσ ζην άηνκν. Πόλνο: Σν πεξηζηαηηθό πξνθάιεζε ζσκαηηθό, ςπρνινγηθό ή ζπλαηζζεκαηηθό πόλν; Ζ επζχλε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ κίαο πξάμεο σο επίπνλεο πέθηεη πάλσ ζηα ζχκαηα. Δλψ ε πξφζεζε λα πξνθιεζεί πφλνο κπνξεί λα ππάξρεη ζην κπαιφ ησλ δξαζηψλ, ε επηβεβαίσζε ελφο πεξηζηαηηθνχ bullying κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν αλ ην ζχκα ζεσξήζεη φηη ην ζπκβάλ απηφ πξνθάιεζε θφβν, άγρνο ή πφλν. Παξά ην γεγνλφο φηη πνιιή έκθαζε δίλεηαη ζην ηη ζπλέβε, δειαδή ζηελ ίδηα ηελ πξάμε, πξέπεη λα ππνινγίδεηαη εμίζνπ θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο πξάμεο, δειαδή ν αληίθηππφο ηεο. Δπαλαιεςηκόηεηα: Σν ζπκβάλ επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα; Ζ ζπρλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ παξάγνληα κέηξεζεο ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο. Ο Byrne, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Lee (2006), ηνλίδεη πσο ην bullying κπνξεί λα δηαξθέζεη εβδνκάδεο, κήλεο, αθφκε θαη ρξφληα, αιιά δελ πεξηιακβάλεη κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά. Γηάξθεηα: Πόζν θαηξό ζπκβαίλεη; Ζ δηάξθεηα θαη ε επαλαιεςηκφηεηα κνηάδνπλ πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλεο έλλνηεο, θαζψο, γηα λα επαλαιεθζεί έλα πεξηζηαηηθφ, θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξέπεη λα πεξάζεη πξψηα. Οη έξεπλεο ησλ Lowenstein (1978) θαη La Fontaine (1991), φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Lee (2006), έξρνληαη ζε αληίζεζε κεηαμχ ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο δηάξθεηαο ηνπ bullying. Απφ ηε κία πιεπξά, ε πξψηε κειέηε ζέηεη σο φξην δηάξθεηαο ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνχο έμη κήλεο, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζνχλ σο bullying, ελψ ε δεχηεξε κειέηε θαηέιεγε ζην ζπκπέξαζκα πσο ν πφλνο πνπ ηα ζχκαηα ληψζνπλ εμαηηίαο ηνπ εθθνβηζκνχ πνπ πθίζηαληαη δελ πξνθχπηεη απαξαίηεηα απφ δξάζεηο πνπ δηαξθνχζαλ πνιχ θαηξφ.

11 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 11 Γύλακε: Γηαηί ηα παηδηά ρξεηάδνληαη λα εθθνβίζνπλ; Ζ έλλνηα ηεο δχλακεο είλαη θεληξηθή ζην ρψξν ηνπ bullying. Ζ ζσκαηηθή δηάπιαζε θαη δχλακε δελ είλαη νη κνλαδηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αζπκκεηξία δχλακεο θαη λα επεξεάζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηεο ζρέζεο, αιιά θαη άιινπ είδνπο παξάγνληεο, φπσο ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν. Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί πσο ε δηαθνξά σο πξνο ηε δχλακε επηβνιήο ησλ παηδηψλ εθδειψλεηαη είηε κε άκεζν ηξφπν, κέζα απφ ηελ επαθή θαη ηελ επηθνηλσλία, είηε έκκεζα, κέζσ ηνπ θχξνπο πνπ εμαζθαιίδεηαη ζην θνηλσληθφ δίθηπν ηεο ηάμεο ή ηνπ ζρνιείνπ. Πξόθιεζε: Πξνθάιεζε ην ζύκα ηελ πξνζνρή ηνπ ζύηε; Πξφθεηηαη γηα έλαλ φξν ειάρηζηα ρξεζηκνπνηνχκελν θαηά ηηο κειέηεο, θαζψο ζεσξείηαη φηη ηα ζχκαηα δελ ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ ζχηε. Χζηφζν, ε έξεπλα ησλ Stephenson θαη Smith (1987), φπσο θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ Lee (2006), έδεημε ηελ χπαξμε κηαο κηθξήο ππνθαηεγνξίαο ζπκάησλ πνπ πξνθαινχλ ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ, ηα ιεγφκελα «πξνθιεηηθά ζύκαηα», ε νπνία εγείξεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε επζπλψλ θαη θαηεγνξηψλ ζε πεξηζηαηηθά bullying. (Lee, 2006) 1.2. Μνξθέο ηνπ ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ (Bullying) Δίλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν ζηε βηβιηνγξαθία λα βξεζνχλ θαηαγεγξακκέλεο ιίζηεο κε ζπκπεξηθνξέο, ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ σο «κνξθέο ηνπ bullying», φπσο ηα ρηππήκαηα, νη θσλέο ζηνπο άιινπο ή ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ηνπο. Χζηφζν, ε θαηεγνξηνπνίεζε απηή ειινρεχεη θηλδχλνπο, αθνχ ην λα ρηππάο θάπνηνλ δελ ην θαζηζηά απηφκαηα πεξίπησζε bullying. Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί πνπ αληαπνδίδεη ζε έλα ζχηε ην ρηχπεκα ή ν απνθιεηζκφο ελφο παηδηνχ πνπ δελ μέξεη ζθάθη απφ ηελ αληίζηνηρε νκάδα δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο κνξθέο ζπκαηνπνίεζεο.

12 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 12 Μνιαηαχηα, είλαη ρξήζηκν λα ιάβνπκε ππφςε είδε ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπλήζσο μερσξίδνπλ ζε επεηζφδηα bullying ζηα ζρνιεία. Ο εθθνβηζκφο (ή ζπκαηνπνίεζε) κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο, ηφζν άκεζεο, δειαδή «πξφζσπν κε πξφζσπν», φζν θαη έκκεζεο, δειαδή ρσξίο αληηπαξάζεζε, φπσο ζπκβαίλεη κε ηε δηάδνζε θεκψλ (Craig, Pepler & Blais, 2007). Καη πάιη, φκσο, ν δηαρσξηζκφο απηψλ ησλ κνξθψλ δελ είλαη εληαίνο θαη κνλνδηάζηαηνο, θαζψο παξαηεξείηαη δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ. Ο Rigby (2008) παξαζέηεη ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1 δηαρσξίδνληαο ηηο άκεζεο θαη ηηο έκκεζεο κνξθέο bullying: Πίλαθαο 1: Άκεζεο θαη Έκκεζεο Μνξθέο Bullying Λεθηηθέο σκαηηθέο Μέζσ ρεηξνλνκηώλ Άκεζεο Πξνζβιεηηθά ιφγηα Παξαηζνχθιηα Δμεπηειηζκφο θιεξά πεηξάγκαηα ή ριεπαζκφο Δπηζέζεηο, θισηζηέο Φηχζηκν Ρίςε αληηθεηκέλσλ Υξήζε φπινπ Απεηιεηηθέο θηλήζεηο Δπίκνλεο καηηέο Έκκεζεο Παξαθίλεζε ηξίηνπ πξνζψπνπ λα πξνζβάιεη ή λα εθκεηαιιεπηεί θάπνηνλ Γηάδνζε άζρεκσλ θεκψλ Αλψλπκα ηειεθσλήκαηα Πξνζβιεηηθά θείκελα κελχκαηα ή επηζηνιέο Δζθεκκέλνο ή άδηθνο απνθιεηζκφο Αξπαγή θαη θξχςηκν πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ Δπαλεηιεκκέλε απνζηξνθή ηνπ πξνζψπνπ ή ηνπ βιέκκαηνο ψζηε λα θαλεξσζεί φηη θάπνηνο είλαη αλεπηζχκεηνο (Rigby, 2008, ζει. 26) Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Rigby (2008), ην bullying θάπνηεο θνξέο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο: α) θπιεηηθόο εθθνβηζκόο, φηαλ θαηεπζχλεηαη ζε θάπνηνλ εμαηηίαο ηεο θπιεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, β) ζεμνπαιηθόο εθθνβηζκόο, φπνπ πεξηιακβάλεη αξλεηηθνχο ζεμηζηηθνχο ππαηληγκνχο θαη γ) ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγηθά κέζα, φπσο

13 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 13 ηελ απνζηνιή απεηιεηηθψλ κελπκάησλ ή s ή ηελ αλάξηεζε ζπθνθαληηθψλ ηζηνζειίδσλ. Αλ επηζπκνχζακε λα εμεηάζνπκε ιεπηνκεξέζηεξα ηηο θπξηφηεξεο κνξθέο ηνπ bullying, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη ζπγθεληξψλνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Λεθηηθόο Δθθνβηζκόο: Απνηειεί κία απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο κνξθέο ηνπ bullying, θαζψο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη άκεζε δξάζε θαη επηξξνή, ελδερνκέλσο θαη κπξνζηά ζε θνηλφ. Σα παξαηζνχθιηα θαη νη πξνζβιεηηθέο, απεηιεηηθέο παξαηεξήζεηο είλαη κνξθέο απηνχ ηνπ είδνπο εθθνβηζκνχ θαη ζηνρεχνπλ ζην λα δεκηνπξγήζνπλ επάισηεο νκάδεο αηφκσλ. Ο ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε θαηαγσγή θαη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη «θαηαιχηεο» γηα απηνχο πνπ επηδεηθλχνπλ ηε δχλακή ηνπο έλαληη άιισλ. Σν «πιενλέθηεκα» ηνπ bullying πνπ αζθείηαη κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηνπ ππνινγηζηή παξέρεη λέα κέζα, δηα ησλ νπνίσλ ν ιεθηηθφο εθθνβηζκφο κπνξεί λα επηηειεζηεί ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ ζχκαηνο. σκαηηθόο Δθθνβηζκόο: Δίλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ρηππήκαηα θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη έκκεζεο κνξθέο, φπσο ηελ αξπαγή αληηθεηκέλσλ ή ηελ θαηαζηξνθή πεξηνπζηψλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζεηαη θαη ε εθβηαζηηθή αξπαγή ρξεκάησλ. ηαλ κία δηαθσλία θαηαιήγεη ζε θαβγά, απηφ δε ζεσξείηαη απαξαίηεηα bullying, αθνχ απνπζηάδεη ε πξφζεζε ηεο απνδπλάκσζεο. Κνηλσληθόο Δθθνβηζκόο: Δλζσκαηψλεη εζθεκκέλν απνθιεηζκφ απφ θνηλσληθέο νκάδεο ή εθθνβηζκφ εληφο ηεο νκάδαο. (Lee, 2006) Μία άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ηνπ bullying, φπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ ηζηφηνπν (2009), ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ bullying θαη άιισλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζηα ζρνιεία, είλαη ε εμήο:

14 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 14 Λεθηηθόο Δθθνβηζκόο: Δίλαη ε επαλεηιεκκέλε ρξήζε ιέμεσλ απφ ηνπο δξάζηεο γηα λα πιεγψζνπλ ή λα ληξνπηάζνπλ θάπνην άηνκν ή κία νκάδα αηφκσλ. ε απηφλ εληάζζνληαη ηαπεηλσηηθά θαη πξνζβιεηηθά ιφγηα, παξαηζνχθιηα, βιαζηήκηεο, αηζρξέο παξαηεξήζεηο θαη νκνθνβηθά, ξαηζηζηηθά ή ζεμηζηηθά ζρφιηα. Φπρνινγηθόο Δθθνβηζκόο: Δδψ αλήθνπλ ε επαλεηιεκκέλε θαηαδίσμε, νη απεηιέο, ηα αλεπηζχκεηα s θαη κελχκαηα, νη πξνζβιεηηθέο ηζηνζειίδεο, νη απεηιεηηθέο θηλήζεηο, ε εθκεηάιιεπζε, ν ζπλαηζζεκαηηθφο εθβηαζκφο θαη νη απεηιέο ζε θάπνηνλ γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ. Γηαπξνζσπηθόο Δθθνβηζκόο: πλήζσο ζρεηίδεηαη κε ηνλ επαλεηιεκκέλν εμνζηξαθηζκφ ελφο αηφκνπ ή κίαο νκάδαο είηε αθήλνληάο ηνλ / ηνπο εθηφο παξέαο ή πείζνληαο ηνπο άιινπο λα ηνλ / ηνπο απνθιείζνπλ / απνξξίςνπλ απφ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δηαζπλδέζεηο είηε δηαδίδνληαο θήκεο είηε απεηιψληαο ηε γλσζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ δεηεκάησλ ηνπ ππνςήθηνπ ζχκαηνο. σκαηηθόο Δθθνβηζκόο: Πεξηιακβάλεη ρηππήκαηα, ζπξψμηκν, ηζηκπήκαηα, ηξηθινπνδηέο, αλεπηζχκεην άγγηγκα θαη θαηαζηξνθή πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ζιεθηξνληθόο Δθθνβηζκόο: ε απηφλ αλήθεη ε ρξήζε πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο, φπσο ηα s, ηα κελχκαηα θεηκέλνπ θαη νη ηζηνζειίδεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ελαιιαθηηθφ είδνο ιεθηηθνχ, δηαπξνζσπηθνχ θαη ςπρνινγηθνχ bullying Αηηίεο θαη πλέπεηεο ηνπ ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ (Bullying) Μειέηεο ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ bullying (Ames, Clarke & Kiselica, Olweus, 1996), φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Σζηάληε (2008), έρνπλ αλαδείμεη ηνπο εμήο παξάγνληεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιηθφ ρψξν:

15 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 15 Α) Έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο θαη άγλνηα, αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε αλάινγσλ θξίζεσλ απφ ηνπο ελήιηθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ (π.ρ. εθπαηδεπηηθνί, γνλείο). Β) Οηθνγελεηαθέο παξάκεηξνη, φπσο έιιεηςε θξνληίδαο, ελζάξξπλζεο, ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, έιιεηςε ηζνξξνπεκέλεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ γνλέσλ, νηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο θαη πξνβιήκαηα (π.ρ. δηαδχγην), ζέκαηα παξακέιεζεο θαη θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο. Γ) Ζ εθεβεία σο ζηάδην αλάπηπμεο θαη απαξηίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηδξάζεηο, φπσο επζπγθηλεζία, αληηδξαζηηθή θαη ερζξηθή ζηάζε πξνο ηνπο άιινπο, ελαληίσζε πξνο θάζε κνξθή εμνπζίαο, έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ή αίζζεκα παληνδπλακίαο. Γ) Ζ κεγάιε έκθαζε πνπ δίλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ νηθνγέλεηα ζηελ αθαδεκατθή επηηπρία, θαζψο νδεγεί ζην λα εθιακβάλεηαη ε ζρνιηθή επηηπρία σο ζεκαληηθφο δείθηεο ηεο απηνεθηίκεζεο ελφο παηδηνχ. Κάηη ηέηνην έρεη σο απνηέιεζκα ν καζεηήο πνπ απνηπγράλεη ζηε ζρνιηθή επίδνζε λα ληψζεη αλεπαξθήο, λα δηακνξθψλεη αξλεηηθή ηαπηφηεηα θαη λα νδεγείηαη ζηελ πξνζρψξεζε ζε ζπκκνξίεο θαη ζε ζπκπεξηθνξέο βίαο θαη επηζεηηθφηεηαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ή / θαη ζε εθδειψζεηο εθθνβηζκνχ απέλαληη ζε καζεηέο κε πςειή ζρνιηθή επίδνζε. Δ) Ζ έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε έιιεηςε εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εθηφλσζε ηνπ άγρνπο, ε έιιεηςε δσηηθνχ ρψξνπ θαη ην θιεηζηφ πξνο ηελ θνηλσλία ζρνιείν θαη ζρνιηθφ θιίκα. η) Σν θχιν, θαζψο ν δξάζηεο ζπλήζσο είλαη αγφξη. Ε) Ζ εζληθφηεηα, αθνχ παξαηεξνχληαη έληνλα θαηλφκελα ξαηζηζκνχ ζε άηνκα πνπ εθθνβίδνληαη.

16 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 16 Σα παξαπάλσ επξήκαηα ησλ εξεπλψλ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ άιιεο κειέηεο ζρεηηθά κε θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν. Γηα παξάδεηγκα, νη Slee θαη Rigby (1993), Endresen θαη Olweus (2001) θαη Menesini (1997), φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Rigby (2005), εζηίαζαλ ηηο κειέηεο ηνπο ζε πξνζσπηθνχο αηνκηθνχο παξάγνληεο, ελψ άιιεο έξεπλεο (Bowers, Rigby, 1993), αλαθεξφκελεο θαη πάιη απφ ηνλ Rigby (2005), έδσζαλ βάξνο ζε θνηλσληθέο επηξξνέο, φπσο ε νηθνγέλεηα θαη ε παξέα ησλ παηδηψλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ππάξρεη κηα ζεηξά ζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηελ εκθάληζε ηνπ bullying θαη ηελ ππαηηηφηεηά ηνπ, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ Rigby (2004). χκθσλα κε ηελ πξψηε αληίιεςε, ν εθθνβηζκφο πξνθχπηεη σο ην απνηέιεζκα αηνκηθψλ δηαθνξψλ. Με ιίγα ιφγηα, ην bullying πεγάδεη απφ ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ παηδηψλ πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ πξνζσπηθή ηνπο δχλακε, θαζψο ην παηδί κε ηελ πεξηζζφηεξε δχλακε θηλεηνπνηείηαη λα «βαζαλίζεη» ην ιηγφηεξν ηζρπξφ παηδί, ζπλήζσο ζε επαλαιακβαλφκελε βάζε. Απηφ ζεσξείηαη σο ν πξσηεχσλ παξάγνληαο γηα ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ ζπκαηνπνίεζεο ζην ζρνιηθφ ρψξν, θάηη πνπ έρεη δεηρηεί θαη απφ πιεζψξα εξεπλψλ (Farley, Olweus, Sutton θαη Keogh, Maynard θαη Joseph, O Moore θαη Hillery, 1991), φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Rigby (2004). Ζ δεχηεξε ζεσξεηηθή παξαδνρή ππνζηεξίδεη πσο ην bullying είλαη κία εμειηθηηθή δηαδηθαζία. Ξεθηλάεη, δειαδή, απφ ηελ παηδηθή ειηθία, φηαλ ηα παηδηά επηδηψθνπλ λα επηβιεζνχλ έλαληη ησλ άιισλ. ηε αξρή, ηείλνπλ λα ην θάλνπλ απηφ κε άμεζην ηξφπν, π.ρ. ρηππψληαο ηνπο άιινπο, θπξίσο φζνπο είλαη ιηγφηεξν δπλαηνί. Απηή ε αληίιεςε ζπκβαδίδεη κε ηελ εμειηθηηθή ζεσξία, βάζεη ηεο νπνίαο ε θπξηαξρία έλαληη ησλ άιισλ ήηαλ, θαη παξακέλεη, έλαο πξσηαξρηθφο ζηφρνο πνπ θαζνξίδεη ηελ επηβίσζε ελφο αηφκνπ ζε θάζε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη είλαη ην κέζν, κε ην

17 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 17 νπνίν παξαηείλεηαη ε χπαξμε ησλ εηδψλ. Χζηφζν, φζν ηα παηδηά κεγαιψλνπλ, ηείλνπλ λα θπξηαξρνχλ έλαληη ησλ άιισλ κε ιηγφηεξν αμηνθαηάθξηηνπο ηξφπνπο, θαζψο νη ιεθηηθέο θαη έκκεζεο κνξθέο bullying ππεξηζρχνπλ έλαληη ησλ ζσκαηηθψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, δειαδή, αληηιακβάλεηαη ηε ζπκαηνπνίεζε σο κέξνο ηεο θπζηθήο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε δηάδνζή ηεο ζην ζρνιηθφ ρψξν δε ζεκαίλεη φηη ηα ζρνιεία πξέπεη λα θαηεγνξεζνχλ γη απηφ. χκθσλα κε ηελ ηξίηε ζεσξία, ην bullying είλαη έλα θνηλσληθν πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν. Πξνθχπηεη, δειαδή, σο απνηέιεζκα ηεο χπαξμεο θνηλσληθψλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα δχλακεο θαη θχξνπο. Ζ εζηίαζε γίλεηαη ζε δηαθνξέο πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο ην θχιν, ε θπιή ή ε εζληθφηεηα, νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ε θνηλσληθή ηάμε. ρεηηθά κε ην θύιν, ζεσξείηαη φηη ηα αγφξηα είλαη πην δπλαηά απφ ηα θνξίηζηα, νπφηε, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο, πξνηηκνχλ λα αζθνχλ πίεζε ζηα θνξίηζηα. Γη απηφ, έξεπλεο (Olweus, Smith θαη Sharp, 1994), αλαθεξφκελεο απφ ηνλ Rigby (2004), έρνπλ δείμεη φηη ηα αγφξηα είλαη πην πηζαλφ απφ ηα θνξίηζηα λα αξρίζνπλ ηνλ εθθνβηζκφ. Δπηπξφζζεηα, ε δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα αγφξηα αλαπηχζζνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαηαπηεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ραξαθηεξίδεηαη θάπνηεο θνξέο σο «ε θαηαζθεπή ηεο εγεκνληθήο αξξελσπφηεηαο». Απηφ δείρλεη πσο ηα αγφξηα φρη κφλν εθθνβίδνπλ θνξίηζηα αιιά θαη άιια αγφξηα, ηα νπνία δελ έρνπλ ηα ζηεξενηππηθά ραξαθηεξηζηηθά αξξελσπφηεηαο. Αθφκε, ππνζηεξίδεηαη φηη ην bullying έρεη άκεζε ζρέζε κε εζληθέο ή θπιεηηθέο δηαθνξέο, θαζψο θαίλεηαη θάπνηεο εζληθέο νκάδεο λα έρνπλ πεξηζζφηεξε δχλακε απφ άιιεο θαη ηείλνπλ λα θπξηαξρνχλ ελαληίνλ ηνπο. Σν ίδην πξνηείλεηαη απφ ηε ζεσξία απηή θαη ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξάο σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηάμε, αθνχ παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε πςειφ θνηλσληθφ status ρξεζηκνπνηνχλ

18 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 18 απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ππεξνρήο ηνπο, γηα λα επηβιεζνχλ έλαληη ησλ ιηγφηεξν πξνλνκηνχρσλ. Κάηη ηέηνην, φκσο, δελ έρεη θαλεί απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, κε ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηε κειέηε ηνπ Olweus (1993) ή ηνπ Duyme (1990), φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Rigby (2004), πνπ έδεημαλ φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ bullying κε ηελ θνηλσληθή ηάμε ησλ ζπηψλ καζεηψλ ζνπεδηθψλ ζρνιείσλ. Ζ επφκελε ζεσξεηηθή παξαδνρή πνπ αληηιακβάλεηαη ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ σο κία απάληεζε ζηηο πηέζεηο ησλ ζπλνκήιηθσλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ, έρεη αξθεηά θνηλά ζηνηρεία κε ηελ πξνεγνχκελε ζεσξία πνπ ηνπνζεηεί ηελ εθδήισζε ηνπ bullying κέζα ζε έλα θνηλσληθφ ζπγθείκελν. Δδψ, φκσο, ην θνηλσληθφ πιαίζην ζπληίζεηαη απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Σα άηνκα θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη ηφζν απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην ζχλνιν ησλ αμηψλ ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη απφ κία κηθξή νκάδα ζπκκαζεηψλ θίισλ, κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζηελή ζρέζε θαη θνηλά ελδηαθέξνληα θαη ζηφρνπο. Πνιιέο θνξέο, ινηπφλ, νη καζεηέο είλαη κέιε θαη ππνζηεξίδνληαη απφ κία νκάδα πνπ είλαη δπλαηφηεξε απφ θάπνην κεκνλσκέλν άηνκν ή κία πην αλίζρπξε νκάδα, ηελ νπνία επηζπκνχλ λα εθθνβίζνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Οη πξάμεηο εθθνβηζκνχ πνπ αζθνχλ ζπλδένληαη, έζησ θαη έκκεζα, κε ηελ παξέα νκειίθσλ, ζηελ νπνία αλήθνπλ. Ζ ηειεπηαία ζεσξεηηθή παξαδνρή αληηιακβάλεηαη ην bullying απφ ηελ νπηηθή ηεο επαλνξζσηηθήο δηθαηνζχλεο. Κάπνηα παηδηά ελδέρεηαη λα εκπιαθνχλ σο ζχηεο ή ζχκα ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ εμαηηίαο ηνπ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ αλαπηχμεη. Οη ζχηεο ζπλήζσο ληψζνπλ ειάρηζηε ή θαζφινπ ππεξεθάλεηα ζην ζρνιείν ηνπο, θαθνκεηαρεηξίδνληαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο εμάξζεηο θαη δε ληψζνπλ ελνρή απέλαληη ζε απηνχο πνπ εθθνβίδνπλ, ελψ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ζχκαηα ληψζνπλ ππεξβνιηθή ληξνπή. Σα απαηηνχκελα αηζζήκαηα ελνρήο πξέπεη θαη κπνξνχλ λα

19 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 19 αλαπηπρζνχλ ζηνπο ζχηεο κέζσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε απνδνθηκαζία θαη θαηαδίθε γηα φζνπο ζπκαηνπνηνχλ. (Rigby, 2004) Αλακθηζβήηεηα, νη ζπλέπεηεο ηνπ bullying κφλν αξλεηηθέο κπνξνχλ λα είλαη, ηφζν γηα ηνπο ζχηεο φζν θαη γηα ηα ζχκαηα θαη κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εζηηάζεη ζην ελ ιφγσ δήηεκα. Ζ Ακεξηθάληθε πλζήθε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (1990) ζεσξεί ηελ πξνζηαζία απφ ηελ εθκεηάιιεπζε σο έλα βαζηθφ δηθαίσκα ησλ παηδηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα πεξηπηψζεηο ζπκαηνπνίεζεο. Οη ζπλέπεηεο ηνπ bullying γηα ηα ζχκαηα πεξηιακβάλνπλ άγρνο, θαηάζιηςε, ρακειή απηνπεπνίζεζε, ζσκαηηθά θαη ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, ζχλδξνκν κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο θαη απηνθηνληθή δηάζεζε. ζνλ αθνξά ζηνπο ζχηεο, νη ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο είλαη ρακειέο ελψ ηδηαίηεξα πςειφο είλαη ν θίλδπλνο δηαηαξαρψλ ηεο δηαλνεηηθήο ηνπο πγείαο, φπσο είλαη ε ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, ε θαηάζιηςε, δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο θηι. Παξάιιεια, έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εκπινθήο ζε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ή ζε νηθνγελεηαθή βία, ελψ εκθαλίδνληαη λα πξνηηκνχλ ηελ ηηκσξία αθφκε θαη ζε κεγαιχηεξε ειηθία γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα παηδηά ηνπο. (Crothers, Kolbert θαη Barker, Σζηάληεο, Rigby, 2008) Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν, ζην νπνίν ρξεηάδεηαη λα ζηαζνχκε, είλαη ην γεγνλφο πσο νη δξάζηεο θαίλεηαη λα δηαηεξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά απηή θαη θαηά ηελ ελειηθηφηεηά ηνπο, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαπηχμνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ επνηθνδνκεηηθέο ζρέζεηο θαη νκαιή θνηλσληθή δσή. Έξεπλα ηνπ Olweus ζηε Ννξβεγία θαη ζηε νπεδία, φπσο αλαθέξεηαη απφ ην ππξφπνπιν (2009), έδεημε φηη ν εθθνβηζκφο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζην κέιινλ εθφζνλ: α) ην 60% ησλ αγνξηψλ πνπ ήηαλ ζχηεο ζην Γπκλάζην θαηαδηθάζηεθαλ γηα

20 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 20 ηνπιάρηζηνλ έλα έγθιεκα σο ελήιηθεο θαη β) ην 35-40% ησλ παξαπάλσ αγνξηψλ είραλ 3 θαη πιένλ θαηαδίθεο απφ ηελ ειηθία ησλ 24. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ ηεο Παηδηθήο Τγείαο θαη ηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο, ζχκαηα θαη ζχηεο αληηκεησπίδνπλ θνηλά πξνβιήκαηα, φπσο κνλαμηά, δπζθνιία ζην λα θάλνπλ θίινπο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή απνηπρία ζην ζρνιείν θαη πνιιέο θνξέο πηνζεηνχλ πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. θάπληζκα, αιθννιηζκφο). Δπίζεο, ην bullying ζπλδέεηαη θαη κε άιιεο κνξθέο αληηθνηλσληθήο ή παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο βαλδαιηζκνχο, θινπέο ζε θαηαζηήκαηα, εθνχζηεο απνπζίεο ή απνβνιέο απφ ην ζρνιείν, ρξήζε λαξθσηηθψλ ή άιισλ ςπρφηξνπσλ νπζηψλ. Πέξα απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ην bullying κπνξεί λα έρεη αληίθηππν ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ελφο ζρνιείνπ δεκηνπξγψληαο θιίκα θφβνπ κεηαμχ ησλ καζεηψλ, εκπνδίδνληαο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα κάζνπλ θαη νδεγψληαο ζε αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. (ππξφπνπινο, 2009) 1.4. Υαξαθηεξηζηηθά Θύηε Θύκαηνο «Απηόπησλ Μαξηύξσλ» Οη δχν άκεζα εκπιεθφκελεο θαηεγνξίεο καζεηψλ ζε έλα πεξηζηαηηθφ bullying είλαη ν ζχηεο θαη ην ζχκα. Έλαο απινπζηεπκέλνο νξηζκφο ηνπ «ζύκαηνο» είλαη πσο πξφθεηηαη γηα έλα άηνκν πνπ δέρεηαη εθθνβηζκφ, ελψ ν «ζύηεο» είλαη ν δξάζηεο αλάινγσλ πξάμεσλ, σζηφζν ε δπζθνιία ελλνηνινγηθήο απνζαθήληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ bullying νδεγεί ζε δπζθνιίεο απζηεξήο λνεκαηνδφηεζεο ησλ φξσλ απηψλ. Οπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζε πεξηπηψζεηο bullying πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο εκπιεθφκελνπο σο «ζχηεο» θαη «ζχκαηα» κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ απηνπεπνίζεζε ησλ παηδηψλ. Παξάιιεια, πνιχ ζεκαληηθή έρεη απνδεηρηεί ε παξνπζία καξηχξσλ, νη νπνίνη κέζσ είηε ηεο απιήο παξνπζία ηνπο είηε ηεο δξάζεο ηνπο επεξεάδνπλ ηελ έθβαζε πεξηζηαηηθψλ ζπκαηνπνίεζεο.

21 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο Θύηεο Γξάζηεο Πξέπεη, θαη αξράο, λα δηεπθξηληζηεί πσο έλαο επηζεηηθφο ζύηεο ληψζεη ηελ αλάγθε λα «δεκηνπξγήζεη» έλα ζχκα. ηα ζχκαηα, δειαδή, είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο χπαξμήο ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα απιψο επηζεηηθφ παηδί δελ θαηεπζχλεη ηε δξάζε ηνπ απαξαίηεηα ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα. Δίλαη κείδνλνο ζεκαζίαο λα θαηαλνήζνπκε ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο έλα παηδί νδεγείηαη ζην λα εθθνβίζεη άιινπο. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο αηηίεο αλήθνπλ: α) ε επηζπκία γηα δχλακε / επηθξάηεζε έλαληη ησλ άιισλ θαη έιεγρφ ηνπο. β) ε επηζπκία γηα ην θνηλσληθφ γφεηξν πνπ πεγάδεη απφ ηε ζπκαηνπνίεζε. Οη δξάζηεο είλαη ζπρλά δεκνθηιείο, εηδηθά ζην Γεκνηηθφ θαη ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ Γπκλαζίνπ. Αθφκα θαη αλ ε θήκε ηνπο κεησζεί βαζκηαία ζηα κεηέπεηηα ρξφληα ηνπ Γπκλαζίνπ, δελ θηλείηαη ζε ηφζν ρακειά επίπεδα φζν ε αληίζηνηρε ησλ ζπκάησλ ηνπ εθθνβηζκνχ. γ) ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ε αλαηξνθή ηνπο, ηα νπνία ελδερνκέλσο πεξηιακβάλνπλ γνλείο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζηνπο ζπλνκήιηθνπο θαη ζηα αδέξθηα ηνπο, ε έιιεηςε δεζηαζηάο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ κε ηνπο γνλείο (θπξίσο κε ηε κεηέξα), ηα κε μεθάζαξα φξηα πάλσ ζε δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή ηε ρξήζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο γνλείο. δ) έλα ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ. (Lee, 2006) Έξεπλα ηνπ Olweus (1995), φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Σζηάληε (2008), έδεημε φηη νη καζεηέο ζχηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε ζσκαηηθή δχλακε (θπξίσο ηα αγφξηα), ελψ 35-40% απηψλ πνπ είραλ επηδείμεη ζπκπεξηθνξά εθθνβηζκνχ ζηα καζεηηθά ηνπο ρξφληα έθηαζαλ λα έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα αμηφπνηλεο πξάμεηο σο ηα 24 ρξφληα ηνπο. ε παξφκνην ζπκπέξαζκα έθηαζε θαη ν Patterson κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1989), φπσο αλαθέξεηαη θαη πάιη απφ ηνλ Σζηάληε (2008), ν νπνίνο έδεημε φηη ην

22 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 22 50% ησλ παξαβαηηθψλ απηψλ παηδηψλ εμειίζζνληαη ζε ελήιηθεο κε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Οη καζεηέο πνπ εθθνβίδνπλ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ειάρηζην άγρνο θαη αλαζθάιεηα, δηνγθσκέλε, ζπλήζσο, απηνεηθφλα θαη έιιεηςε ηεο αίζζεζεο ηνπ κέηξνπ. Νηψζνπλ ηελ αλάγθε λα θπξηαξρνχλ θαη λα έρνπλ έιεγρν, ελψ αδπλαηνχλ λα ειέγμνπλ ηηο παξνξκήζεηο ηνπο. Φαίλεηαη λα ηθαλνπνηνχληαη κε ηελ πξφθιεζε πφλνπ θαη παξακέλνπλ ςπρξνί, ρσξίο ζπλαίζζεζε ή ζπκπφληα, αδηαθνξψληαο γηα ηα ζχκαηά ηνπο θαη απνπνηνχκελνη θάζε επζχλε, κε ην επηρείξεκα φηη ηα ίδηα ηα ζχκαηα ηνπο πξνθάιεζαλ. Δπηπξφζζεηα, θαίλεηαη φηη έρνπλ αλαπηχμεη έλα βαζκφ ερζξφηεηαο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη, θπξίσο, απέλαληη ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δκθαλίδνπλ, αθφκα, απμεκέλα πνζνζηά κειινληηθήο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ρξήζεο νπζηψλ θαη εκπινθήο κε ην λφκν. (Γηνβαδνιηάο, Σζηάληεο, 2008) Μία εηδηθή θαηεγνξία ζπηψλ είλαη νη «παζεηηθν επηζεηηθνί» δξάζηεο, νη νπνίνη «είηε έρνπλ ππάξμεη ζχκαηα εθθνβηζκνχ θαη αλαπαξάγνπλ πξνο άιιεο θαηεπζχλζεηο ηε βία πνπ ππέζηεζαλ, είηε πηνζεηνχλ κία ηέηνηα πξνθιεηηθή ζηάζε, κε ζηφρν λα θηλεηνπνηήζνπλ ην δξάζηε ελαληίνλ ηνπο, πξνζθέξνληάο ηνπ δηαξθή ελαχζκαηα». (Γηνβαδνιηάο, 2007, ζει. 2) Μία απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ, είλαη ην πφζεο επθαηξίεο έρνπλ ηα παηδηά απηά λα αλακεηρζνχλ ζε δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο θαη λα επηδείμνπλ έλα βαζκφ ειέγρνπ θαηά ηε ζρνιηθή ηνπο δσή. Μνιαηαχηα, ε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δείρλεη λα θαηεπζχλεηαη απφ έλα ηππνπνηεκέλν θαη άθακπην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ δελ αθήλεη ζηνπο καζεηέο πνιιά πεξηζψξηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη ειεχζεξεο έθθξαζεο. Σα παηδηά, φκσο, ζπρλά είλαη «ηίκηα» ζρεηηθά κε ηελ αλάκεημή

23 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 23 ηνπο ζε πεξηζηαηηθά bullying θαη είλαη πξνεηνηκαζκέλα λα κηιήζνπλ γηα απηφ, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζνπλ ηελ χπαξμε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δε ζηνρεχεη ζην λα ηνπο θαηαδηθάζεη ή λα ηνπο θξίλεη. Οη ζχηεο πνπ παξαδέρνληαη ηε δξάζε ηνπο ζπλήζσο ηελ αηηηνινγνχλ ξίρλνληαο ηελ επζχλε ζην ζχκα ή ππνζηεξίδνληαο πσο ήηαλ θάηη κε εζθεκκέλν θαη ρσξίο πξφζεζε λα πξνθαιέζνπλ πφλν. (Lee, 2006) Θύκαηα Έλα κείδνλνο ζεκαζίαο εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην γηαηί θάπνηα παηδηά γίλνληαη ζύκαηα. Καη αξράο, ελδερνκέλσο θάπνην παηδί λα έρεη θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ησλ ζπηψλ, φπσο: α) καζεζηαθέο δπζθνιίεο, β) ππεξβνιηθά πςειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο, γ) ζσκαηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, δ) έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ε) πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ζη) έλα ζπλδπαζκφ ησλ πξναλαθεξζέλησλ. Σα ζχκαηα, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, δηαθέξνπλ απφ ηα θνηλσληθά πξφηππα θαη απηή ε δηαθνξά ηνπο είλαη γλσζηή θαη αληηιεπηή απφ ηνπο ππφινηπνπο. Ζ έξεπλα ησλ Cullingford θαη Brown (1995) έδεημε φηη ην 36% ησλ εξσηεζέλησλ καζεηψλ έλησζαλ φηη νη καζεηέο ήηαλ ζχκαηα επεηδή δηέθεξαλ, αθφκα θαη ζε θάηη πνιχ αζήκαλην ή κηθξφ, φπσο ην ρξψκα ησλ καιιηψλ. (Lee, 2006) Γεπηεξεπφλησο, νη ζεσξίεο πξνζθφιιεζεο θαίλεηαη λα βξίζθνπλ αληαπφθξηζε ζην εξψηεκα πνπ ηέζεθε παξαπάλσ. Έξεπλα ησλ Cowie, Boulton θαη Smith (1992), φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Lee (2006), ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο έδεημε φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ έληνλνπ βαζκνχ εμάξηεζεο ελφο παηδηνχ απφ ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηεο πηζαλφηεηαο λα ππνζηνχλ εθθνβηζκφ θάπνηα ζηηγκή.

24 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 24 Σα πεξηζζφηεξα ζχκαηα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ «επηβηψλνπλ» απφ απηέο ηηο εκπεηξίεο, αιιά ζπρλά «θνπβαινχλ» ηα ζπλαηζζεκαηηθά «ζεκάδηα» ηνπο γηα κία δσή. Σα αξλεηηθά απηά ζπλαηζζήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηε δπζηπρία πνπ ην άηνκν ληψζεη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ζπλερίδνληαη θαηά ηελ εθεβεία ηνπ θαη, ίζσο, θξαηήζνπλ γηα φιε ηνπ ηε δσή. Σα ζύκαηα είλαη νη απνδέθηεο ηεο ζσκαηηθήο ή ιεθηηθήο θαθνπνίεζεο θαη κπνξεί λα είλαη είηε ππάθνπα / ελδνηηθά είηε «πξνθιεηηθά» ζχκαηα. ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ έλα ζχκα θηλείηαη αλάκεζα ζηε κέζε απηψλ ησλ δχν απηά άθξσλ, θαζψο ζπκπεξηθέξεηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, πνπ εληζρχεη ή κεηψλεη ηε δηζηαθηηθφηεηα ηνπ ζχηε λα «μεζπάζεη» πάλσ ηνπ θαη έρνπλ κία εχθνια εθκεηαιιεχζηκε αδπλακία. Σα ελδνηηθά ζχκαηα, πνπ είλαη ν πην ζπρλφο ηχπνο ζχκαηνο, είλαη αγρψδε, αλαζθαιή άηνκα θαη ηείλνπλ λα απνκνλψλνληαη θαη / ή λα θιαίλε φηαλ πθίζηαληαη εθθνβηζκφ. Γελ ελζηεξλίδνληαη ηε ρξήζε ηεο βίαο. ε γεληθέο γξακκέο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δείρλεη φηη είλαη αλαζθαιή άηνκα πνπ δελ αληεθδηθνχληαη φηαλ πξνζβάιινληαη ή πθίζηαληαη επίζεζε. Σα πξνθιεηηθά ζχκαηα, κία πην ζπάληα πεξίπησζε, απνζπνχλ, κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, αξλεηηθέο αληηδξάζεηο απφ ην ζχλνιν ηεο ηάμεο. Δλνρινχλ θαη πξνθαινχλ δπζαξέζθεηα θαη αγαλάθηεζε ζπρλά. Υαξαθηεξίδνληαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ηφζν άγρνπο φζν θαη επηζεηηθφηεηαο, ελψ είλαη απφ ηα ιηγφηεξν δεκνθηιή παηδηά. (Carney & Merell, 2001) Καη γηα ηνπο δχν παξαπάλσ ηχπνπο ζπκάησλ ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ρακειή απηνπεπνίζεζε. Θεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ραδφ, άζρεκν θαη αλάμην θαη ζπλήζσο θαηεγνξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο γηα ηηο επηζέζεηο πνπ δέρνληαη. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο έρνπλ ειάρηζηνπο ή θαζφινπ θίινπο γηα λα ζηξαθνχλ γηα ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε. Δπίζεο, ηα ζχκαηα ηνπ εθθνβηζκνχ ζπρλά θνβνχληαη ην ζρνιείν θαη έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο εθνχζηαο απνπζίαο ή απνβνιήο απφ ην

25 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 25 ζρνιείν. Χζηφζν, είλαη πνιχ πην πηζαλφ απ φηη ηα κε εθθνβηζκέλα άηνκα λα θέξνπλ θάπνην φπιν ζην ζρνιείν γηα λα πξνζηαηεπηνχλ. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, ππήξμαλ ζχκαηα πνιχ βαζαληζκέλα απφ ην ζχηε ηνπο πνπ ζρεδίαδαλ θαη ελίνηε εθηεινχζαλ πξάμεηο αληαπφδνζεο. Οη πξάμεηο απηέο ιακβάλνπλ ρψξα είηε εληφο ηνπ ζρνιείνπ είηε αθφκα θαη πνιιά ρξφληα κεηά ην επεηζφδην. (Carney & Merell, 2001) Έξεπλεο ησλ Due (2005) θαη Williams (1996), φπσο θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο Craig, Pepler θαη Blais (2007), έδεημαλ φηη ηα ζχκαηα ηνπ bullying έρνπλ 13-34% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ πνλνθεθάινπο θαη 13 33% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα ζηνκαρφπνλνπο απφ ηα κε ζπκαηνπνηεκέλα παηδηά. Δπηπξφζζεηα, ηα παηδηά απηά εκθαλίδνπλ θαη ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (π.ρ. έρνπλ 13 52% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ δπζθνιίεο ζηνλ χπλν). Οη ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο ησλ ζπκάησλ είλαη μεθάζαξεο ζην ζρνιηθφ ρψξν, θαζψο έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα απνθεχγνπλ ην ζρνιείν. Δίλαη ελδεηθηηθφ ην γεγνλφο πσο ην 20 25% ησλ ζπρλά ζπκαηνπνηεκέλσλ παηδηψλ ζεσξνχλ ην bullying σο κία βαζηθή αηηία γηα λα κείλνπλ ζπίηη. Σέινο, ν Γηνβαδνιηάο (2007) θαηαγξάθεη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκάησλ ηνπ εθθνβηζκνχ, βάζεη δηεζλψλ θαη ειιεληθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία είλαη: ρακειή απηνεθηίκεζε, αδπλακία επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θαηαζιηπηηθά ζηνηρεία, ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, αίζζεκα κνλαμηάο, ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο,

26 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 26 αδπλακία ζην κέιινλ λα αλαιάβνπλ επζχλεο, λα επηδείμνπλ ζπλέπεηα ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο ξφιν, λα ζπλάςνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ή λα έρνπλ νκαιή ζεμνπαιηθή δσή Απηόπηεο Μάξηπξεο Παξηζηάκελνη Έλαο παξηζηάκελνο κπνξεί λα είλαη θάπνηνο πνπ δελ είλαη νχηε ζχηεο νχηε ζχκα εθθνβηζκνχ, αιιά γλσξίδεη φηη πεξηζηαηηθά bullying ιακβάλνπλ ρψξα. Παξάιιεια, κπνξεί λα είλαη κάξηπξαο ελφο ζπκβάληνο ζπκαηνπνίεζεο, ην νπνίν αλέρεηαη κέζσ ηεο αδξάλεηάο ηνπ λα ην αληηκεησπίζνπλ. ζνη παξηζηάκελνη δελ εκπιέθνληαη άκεζα ζπλήζσο γλσξίδνπλ ηη ζπκβαίλεη θαη πνηνο είλαη αλακεκεηγκέλνο θαη ε έκκεζε αλάκεημή ηνπο επηδξά ζηελ ίδηα ηνπο ηε δσή, θαζψο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ «ζπλαηζζεκαηηθά αλακεκεηγκέλνη». Ζ ζεκαζία ηεο παξνπζίαο ελφο απηφπηε κάξηπξα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κπνξεί λα επεξεάζεη ην ζχηε ή ην ζχκα θαη λα επηθέξεη ηελ απαηηνχκελε αιιαγή. Γηαδξακαηίδεη έλαλ θξηηηθφ ξφιν θαη νη απφςεηο ηνπ κπνξνχλ λα απνδεηρηνχλ «ζσηήξηεο» γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. (Lee, 2006) Έξεπλα ησλ Cullingford θαη Brown (1995), φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Lee (2006), έδεημε φηη ην 50% ησλ καζεηψλ νκνιφγεζαλ φηη έρνπλ ππάξμεη κάξηπξεο επεηζνδίσλ bullying. Θα κπνξνχζακε, αθφκε, λα ππνζηεξίμνπκε, φζνλ αθνξά ζην ξφιν ηνπο, φηη νη παξηζηάκελνη α) γλσξίδνπλ ηη ζπκβαίλεη θαη πνηνο εκπιέθεηαη, αιιά δελ θάλνπλ ηίπνηα, β) επηζπκνχλ ηελ επίδεημε ηεο δχλακήο ηνπο ζηελ ηηκσξία ησλ ζπηψλ θαη, φηαλ ην θάλνπλ απηφ, πηνζεηνχλ κεζφδνπο πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη ε επηζεηηθφηεηα θαη ε θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο είλαη έλα ηζρπξφ «φπιν», γ) απνδπλακψλνπλ ηα ζχκαηα ηνπ εθθνβηζκνχ ππεξ-πξνζηαηεχνληάο ηα (νη «δηαζψζηεο») θαη δ) παξφιν πνπ μέξνπλ ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ bullying ζηε

27 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 27 κάζεζε, ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη ζηε θηινζνθία ηνπ ζρνιείνπ, παξακέλνπλ αδξαλείο. (Lee, 2006) Μία εθηελήο έξεπλα ηνπ Clarkson (1996), φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Lee (2006), αλέδεημε κία κεγάιε πνηθηιία «θαηεγνξηνπνηήζεσλ» ησλ απηφπησλ καξηχξσλ επεηζνδίσλ εθθνβηζκνχ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα 2: Πίλαθαο 2: Οη δηάθνξεο κνξθέο παξηζηακέλσλ απηόπησλ καξηύξσλ, ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Clarkson (1996) ΣΤΠΟ Νίπηεη ηαο ρείξαο ηνπ («Γελ είλαη δνπιεηά κνπ») Οπδέηεξνο («Γε ζέισ λα πάξσ θάπνηνπ ην κέξνο») Αλαπνθάζηζηνο («Ζ αιήζεηα είλαη θάπνπ ζηε κέζε») Ηζνξξνπία («Γε ζέισ λα ηαξάμσ ηα λεξά») πγρπζκέλνο («Δίλαη πην πνιύπινθν απ όζν δείρλεη») Αζαθήο εηθόλα («Γελ έρσ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο») Ηζηνξία πόλνπ («Γε ζέισ λα πιεγσζώ μαλά») Αζήκαλην πξόζσπν («Ζ ζπκβνιή κνπ δε ζα θάλεη ηε δηαθνξά») Κξίζε («Λέσ κνλάρα ηελ αιήζεηα όπσο ηε βιέπσ») ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Σα ζχκαηα δεηάλε βνήζεηα αιιά έξρνληαη αληηκέησπα κε ηελ άξλεζε ηνπο λα παξέκβνπλ. Απνξξίπηεηαη ε επζχλε θαη ε κεζνιάβεζε, ελψ ελδέρεηαη ε επζχλε λα βαξχλεη ηα ζχκαηα. Τπάξρεη ε αίζζεζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο κε θξηηηθήο, παξφιν πνπ είλαη μεθάζαξν φηη ππάξρεη έλα ηζρπξφ θαη έλα αλίζρπξν «ζηξαηφπεδν». Σα ζχκαηα κέλνπλ κε κία αξλεηηθή εηθφλα νπδεηεξφηεηαο. Απηφο ν παξηζηάκελνο απνθεχγεη λα θάλεη θξίζεηο, κε ην ζθεπηηθφ φηη φια είλαη δήηεκα αληίιεςεο. Ίζσο έρεη δπζθνιία ζηνλ νξηζκφ ηνπ bullying, αιιά δελ είλαη ηφζν δχζθνιν φζν ην λα δηαθξίλεη ηνλ πφλν θαη ηελ απνδπλάκσζε. Δδψ εληνπίδεηαη ν θφβνο ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ bullying. Δπηθξαηεί κία θαηλνκεληθή εηξήλε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, εηδηθά γηα ην ζχκα, παξακέλνπλ αλείπσηα. Ζ ζχγρπζε δελ απνηειεί δηθαηνινγία, θαζψο ην λα πεξηκέλεη θάπνηνο λα γίλεη ην bullying έλα απιφ δήηεκα γηα λα ην θαηαλνήζεη ππνδειψλεη αδξάλεηα. Ζ δξάζε αλαβάιιεηαη επεηδή ν παξηζηάκελνο δελ έρεη πιήξε εηθφλα ηνπ πνηνο εκπιέθεηαη. Σν κφλν πνπ, ζπλήζσο, είλαη μεθάζαξν είλαη φηη θάπνηνο έρεη πιεγσζεί, αιιά ε αλακνλή γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηελ θαηάζηαζε. Ζ αδξάλεηα ηνπ παξηζηάκελνπ ππάξρεη εμαηηίαο παιαηφηεξεο αξλεηηθήο εκπεηξίαο κε πεξηζηαηηθφ εθθνβηζκνχ. Ο απηφπηεο κάξηπξαο δελ παξεκβαίλεη επεηδή ζεσξεί φηη δε ζα έρεη θακία επίδξαζε ε δξάζε ηνπ. πρλά ππάξρνπλ ελδείμεηο ελνρήο ή αληθαλφηεηαο γηα βνήζεηα. Αλαγλσξίδεηαη ε χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ ή ε πνιππινθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ εθθνβηζκνχ. Οη παξηζηάκελνη εκπηζηεχνληαη απνθιεηζηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ απφ ηνπο κε εκπιεθφκελνπο.

28 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 28 Δππεηζήο («Απιά αθνινπζώ νδεγίεο») Γελ είλαη δνπιεηά ηνπ («Έρσ ηε δηθή κνπ εξκελεία») Τπαηηηόηεηα ηνπ ζύκαηνο («Σν ζύκα θηαίεη») Τπνζηεξίδνπλ φηη εθηίζεληαη ζε κία ηζρπξφηεξε εμνπζία θαη απνθεχγνπλ ηηο δχζθνιεο απνθάζεηο κέζσ ηεο ππνηαγήο. Ο ζχκα αγλνείηαη γηαηί νη ήδε ππάξρνληεο θαλφλεο έρνπλ απνθαλζεί γηα ην απνηέιεζκα. Γελ ππάξρεη αλάκεημε, θαζψο ην πεξηζηαηηθφ δελ ηνπο «αγγίδεη» άκεζα, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ν ζχηεο ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ πάλσ ηνπο. Σα ζχκαηα θαληάδνπλ λα αμίδνπλ φζα πθίζηαληαη. (Lee, 2006, ζει ) Αλ γλσξίδακε ηη είλαη απηφ πνπ σζεί ηνπο απηφπηεο κάξηπξεο λα ζπκπεξηθέξνληαη έηζη φπσο ζπκπεξηθέξνληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ παξίζηαληαη ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ, ζα κπνξνχζακε λα ηνπο βνεζήζνπκε λα γίλνπλ «θαιχηεξνη» παξηζηάκελνη, δειαδή κε ζεηηθφηεξε αληηκεηψπηζε απέλαληη ζηα ζχκαηα. Ο Rigby (2008, ζει ) παξαζέηεη θάπνηα ζηνηρεία πνπ θαλεξψλνπλ ηη επεξεάδεη ηα άηνκα απηά λα είλαη «ζεηηθνί» απηφπηεο κάξηπξεο: o Ζ θνίηεζε ζην δεκνηηθό ζρνιείν: Οη απηφπηεο κάξηπξεο πνπ είλαη καζεηέο ζε Γεκνηηθφ ρνιείν έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ Γπκλαζίνπ λα ηαρζνχλ ππέξ ησλ ζπκάησλ. Δπνκέλσο, ε έγθαηξε θαη απφ λσξίο βνήζεηα ζε λένπο καζεηέο απηφπηεο κάξηπξεο λα είλαη ζεηηθνί απέλαληη ζηα ζχκαηα ελδερνκέλσο απνδεηρηεί πεξηζζφηεξν επηηπρήο. o Δλζπλαίζζεζε, θαηαλόεζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζηνπο άιινπο θαη αλαγλώξηζε όηη έγθεηηαη ζην ραξαθηήξα θάπνηνπ λα βνεζάεη ηα ζύκαηα: Παξφιν πνπ ε ηάζε ηνπ λα βνεζάεη θάπνηνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ είλαη απνθιεηζηηθά ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, αλακθηζβήηεηα ε εζηθή εθπαίδεπζε, παξερφκελε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν, κπνξεί λα έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα. Ηδηαίηεξα κε ηα λέα παηδηά, ην επίπεδν ηεο ελζπλαίζζεζεο εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κπνξεί λα απμεζεί κέζσ ησλ απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ.

29 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 29 o Ζ ζπκπεξηθνξά σο ζεηηθόο παξηζηάκελνο θαη θαηά ην παξειζόλ: Άηνκα πνπ έρνπλ βνεζήζεη ζχκαηα ηνπ εθθνβηζκνχ θαηά ην παξειζφλ έρνπλ πεξηζζφηεξν απφ άιινπο ηελ ηάζε λα βνεζήζνπλ θαη ζην κέιινλ. Απηφ δείρλεη πσο νη ζπλέπεηεο ηνπ λα βνεζάεη θάπνηνο ηα ζχκαηα ζε έλα ζρνιείν δε ζεσξνχληαη θαη αλάγθε αξλεηηθέο. Σα παηδηά πνπ παξεκβαίλνπλ γηα λα βνεζήζνπλ ηα ζχκαηα ζπλήζσο έρνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο πνπ ηνπο ελζαξξχλνπλ λα βνεζήζνπλ μαλά. o Ζ κε αλάκεημε ζε ζρέζε ζύηε ζύκαηνο θαηά ην παξειζόλ: Οη ζχηεο, ζπλήζσο, ζπλαλαζηξέθνληαη ζχηεο, ππνζηεξίδνληαο ν έλαο ηνλ άιιν, θαη ζπάληα βνεζνχλ θάπνην ζχκα, ζε πεξίπησζε πνπ έλα πεξηζηαηηθφ bullying ιάβεη ρψξα. Παξάιιεια, θαη ηα ζχκαηα απνθεχγνπλ λα βνεζνχλ άιια ζχκαηα, ίζσο εμαηηίαο ηνπο άγρνπο ηνπο θαη ηεο απνδνρήο ηεο επάισηεο θαηάζηαζήο ηνπο. Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Rigby (2008) έδεημε φηη νη απηφπηεο κάξηπξεο επεξεάδνληαη ειάρηζηα απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο λα αληηδξάζνπλ ζε θάπνην πεξηζηαηηθφ εθθνβηζκνχ, ελ αληηζέζεη κε ηε γλψκε ησλ θίισλ ηνπο, ε νπνία ηνπο επεξεάδεη πνιχ πεξηζζφηεξν. Μνιαηαχηα, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηνπο απηφπηεο κάξηπξεο είηε πξνβάιινληαο αηζζήκαηα ελζπλαίζζεζεο απέλαληη ζε άιινπο είηε παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά απηά λα ζπδεηνχλ ηα θίλεηξα θαη ηηο ζθέςεηο πνπ ππνθξχπηνληαη θάησ απφ ηηο πξάμεηο ηνπο.

30 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 30 Β Η Β Λ Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ζ Α Ν Α Κ Ο Π Ζ Ζ Κεθάιαην 2 ν : Ο ρνιηθόο Δθθνβηζκόο (Bullying) σο Δξεπλεηηθό Εήηεκα 2.1 Γηεζλείο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ζπρλόηεηα θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ εθθνβηζκνύ (bullying) ζην ζρνιηθό ρώξν Οη επηζηήκνλεο αλέθαζελ ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κέζα ζε νκάδεο θαη γηα ηα αξλεηηθά απνηειέκαηα πνπ, ελδερνκέλσο, απηή έρεη θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Δθαηνληάδεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη δηεζλψο πάλσ ζην δήηεκα ηνπ εθθνβηζκνχ, αλ θαη πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα δχζθνια πξνζεγγίζηκν, αθνχ είλαη απίζαλν λα δηαπηζησζεί κε επθνιία θάζε κνξθή ηνπ πνπ εθδειψλεηαη ζην ζρνιηθφ ρψξν. Παξάιιεια, δελ κπνξεί εχθνια λα εμαζθαιηζηεί ε εηιηθξίλεηα ζηηο απαληήζεηο πνπ ιακβάλνληαη. Γη απηφ ην ιφγν, παξαηεξείηαη απφθιηζε (ζε απηέο) αλάκεζα ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κειέηεο. Ζ θχξηα κέζνδνο δηεξεχλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ bullying είλαη ην λα εξσηψληαη νη καζεηέο γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην ζρνιείν, κε ηελ πξνζδνθία φηη ηα ππνθείκελα ζα παξάζρνπλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, ηδίσο γηα ην πψο ηνπο θέξνληαη νη άιινη, θάηη πνπ, σζηφζν, δελ είλαη εχθνιν. Απφ ηε κία πιεπξά, θάπνηα παηδηά κπνξεί λα είλαη δηζηαθηηθά λα νκνινγήζνπλ φηη έρνπλ ππάξμεη ζχκαηα εθθνβηζκνχ, αθνχ θάηη ηέηνηα θαληάδεη ληξνπηαζηηθφ ή θαη ηαπεηλσηηθφ, ελψ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζχηεο, ελδερνκέλσο, ζέινπλ λα απνθξχςνπλ απφ ηηο ζρνιηθέο αξρέο ηελ εκπινθή ηνπο. Ζ δπζθνιία απηή κπνξεί λα μεπεξαζηεί κε ηε δηαβεβαίσζε φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη αλψλπκα. (Rigby, 2008) χκθσλα κε έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ ηεο Παηδηθήο Τγείαο θαη ηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο, ην 17% ησλ εξσηεζέλησλ καζεηψλ έρνπλ πέζεη ζχκαηα κεξηθέο θνξέο ή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα, ην 19% έρνπλ θαηαζηεί ζχηεο

31 ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 31 κεξηθέο θνξέο ή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα, ελψ ην 6% έρνπλ θαηαζηεί θαη ζχηεο θαη ζχκαηα κεξηθέο θνξέο ή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Αθφκα, έξεπλα ηνπ World Health Organization Health Behavior in School Aged Children έδεημε φηη ζηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ ησλ Ζ.Π.Α. πεξίπνπ παηδηά πέθηνπλ ζχκαηα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα, ελψ παηδηά αζθνχλ bullying ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. (ππξφπνπινο, 2009) χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ Γηεζλνχο Κέληξνπ ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε (2003), φπσο αλαθέξεηαη απφ ηε Hall (2006), ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ζπκάησλ ηνπ εθθνβηζκνχ απμάλεηαη. Σν 2001 ην 8% ησλ καζεηψλ αλέθεξαλ φηη είραλ ππνζηεί εθθνβηζκφ ζην ζρνιείν ηνπο ηειεπηαίνπο έμη (6) κήλεο, αξηζκφο απμεκέλνο θαηά 3%, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ Έξεπλεο ηνπ Olweus (1991, 1993, 1994), φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Σζηάληε (2008), έδεημαλ φηη 1 ζηα 7 παηδηά πθίζηαηαη θάπνηα κνξθή εθθνβηζκνχ. Δπίζεο, άζρεηα κε ην αλ νη καζεηέο πξνέξρνληαη απφ αζηηθέο, εκη-αζηηθέο ή αγξνηηθέο πεξηνρέο, παξνπζηάδνπλ παξφκνηα πνζνζηά σο πξνο ην αλ έρνπλ ππάξμεη ζχηεο ή ζχκαηα. Σν 75% ησλ εξσηεζέλησλ ηεο έξεπλαο ηνπ Hazler (1991), φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Carney θαη Merell (2001), έρεη ππνζηεί θάπνηα κνξθή εθθνβηζκνχ. Δπηπιένλ, κία κεγάιεο έθηαζεο έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ννξβεγία (1997) αλάκεζα ζε καζεηέο έδεημε φηη πεξίπνπ ην 15% ησλ καζεηψλ ειηθίαο 7 16 είραλ εκπιαθεί ζε επεηζφδηα bullying είηε σο ζχηεο είηε σο ζχκαηα, θάηη πνπ επηβεβαηψζεθε θαη απφ παξφκνηεο έξεπλεο ζηε Φηλιαλδία, ζηε νπεδία, ζηελ Αγγιία, ηελ Ακεξηθή, ηελ Ηαπσλία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Απζηξαιία. πγθξίλνληαο ηε ζπρλφηεηα ηνπ bullying κεηαμχ δηάθνξσλ ρσξψλ, παξαηεξνχκε πσο ηα πςειφηεξα πνζνζηά θαηέρεη ν Καλαδάο. ε έξεπλα ηνπ World Health Organization Health Behavior in School Aged Children (2004) ν Καλαδάο

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη,

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη, ΔΗΑΓΩΓΖ Καζεηί πνπ έθαλε, ζθέθηεθε, θέξδηζε ή δεκηνύξγεζε ε αλζξωπόηεηα, όι απηά βξίζθνληαη, ζαλ κηα καγηθή παξαθαηαζήθε, ζηηο ζειίδεο ηωλ βηβιίωλ. Απνηεινύλ εθιεθηό θηήκα ηωλ αλζξώπωλ. Σόμαρ Καπλάιλ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ ΤΝΟΓΟ Β ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ» ΔΚΘΔΖ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΔΡΟ Α Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα:

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα: ΣΔΚΜΗΡΙΑ Σνπ Γηώξγνπ Υξηζηόπνπινπ Αλ αγνξάζακε ζην 2013, έλα απηνθίλεην κε αμία 22.000 επξώ θαη ην εηζόδεκά καο είλαη 16.000 επξώ, αλ δελ έρνπκε λα επηθαιεζζνύκε άιια πνζά «θάιπςεο ηεθκεξίσλ» ζηνλ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη.

ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη. ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη. Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο ΜΙΚΡΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΗ ΓΔΝΟΚΣΟΝΙΑ Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο Σνπ ΝΙΚΟΥ Φ. ΒΙΚΕΤΟΥ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Δλψζεσο κπξλαίσλ Σ ν ζπζηεκαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γθηξηδή 1, Α. Μπνπληίδνπ 2. ΔΠ ζηηο πνπδέο ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, mgirtzi@yahoo.com 2

Μ. Γθηξηδή 1, Α. Μπνπληίδνπ 2. ΔΠ ζηηο πνπδέο ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, mgirtzi@yahoo.com 2 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 185 «Πξόζθιεζε ζε γάκν απηνθξαηνξηθό ζηε Βπδαληηλή Θεζζαινλίθε»: έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα βαζηζκέλν ζε δξακαηνπνίεζε ηζηνξηθνύ ζελαξίνπ θαη δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ...

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα, όιν θαη πην ζπρλά γίλεηαη αλαθνξά ζην Σηξαηεγό Γεώξγην Γξίβα Γηγελή, πνπ ππήξμε «άμην» ηέθλν ηεο παηξίδαο. Πώο αιιάδνπλ όκσο νη θαηξνί; Πξηλ κεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα 1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα [ يوناين Greek ] Ελληνικά Χάλιντ Αλ-Χουςαϊνάν Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλοσ Κωνςταντίνοσ Επιμέλεια : Τςεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1434

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ".

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ. ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ". Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ θξηηηθή ηεο πξώηεο απηήο πεξίπησζεο, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε, όηη καο ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα δηαπηζηώζνπκε, εάλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο ΣΔΤΥΟ 1: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο ΣΔΤΥΟ 1: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα 29/6/2015

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα 29/6/2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα 29/6/2015 Τα μεκεξψκαηα ηεο 27 εο Ινπλίνπ ν Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο, Αιέμεο Τζίπξαο, αλαθνίλσζε ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο ψζηε ν ειιεληθφο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Μελαγτολία ηοσ Ιάζονος Κλεάνδροσ ποιηηού εν Κομμαγηνή 595 μ.χ. Κ.Π. Καβάθεο Α. Σηνηρεία δνκήο (Γηάξζξσζε ηνπ πνηήκαηνο θαη πεξηερόκελν ελνηήησλ ) Σν ζπγθεθξηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: θνο ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΓΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΟΝΟΜΑ: ΜΗΝΟΓΩΡΑ ΜΑΡΓΔΛΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν

ΘΔΜΑ : Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν Βαζκόο αζθαιείαο Να δηαηεξεζεί κέρξη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ ΠΡΟΣΤΠΟ ΘΕΩΡΗΣΘΚΟ ΦΡΟΝΣΘΣΗΡΘΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑΣΑ 2012-2013 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: ΣΡΔΗ (3) ΩΡΔ Α. ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΦΩΝΖΔΗ (Πιάησλνο

Διαβάστε περισσότερα

Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό

Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό [ يوناين Greek ] Ελληνικά του Δρα. Σάλιχ Ασ-Σάλιχ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλου Αριστέα Επιμέλεια : Τσεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ

Διαβάστε περισσότερα

Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011

Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011 ΡΝ ΝΟΑΚΑ Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011 «Κάξκαξα ηνπ Ξαξζελώλα: ηζηνξία κηαο θινπήο ή ε θινπή ηεο ηζηνξίαο» ) Θαζόκνπλ ζε κηα πέηξα κπξνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΘΔΜΑ: Σν Μνλαζηήξη ηνπ Βινρνύ θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ παηδεία θαη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών

Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών Βελεηία Απνζηνιίδνπ Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών Δίθνζη ηξία αλαγλσζηηθά ηεο έθζεζήο καο είλαη γξακκέλα απφ νθηψ γλσζηνχο ινγνηέρλεο απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (θαη ζε θάπνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Ο Παξάγξαθνο είλαη κηθξφ ηκήκα θεηκέλνπ ζηνλ πεδφ ιφγν, πνπ απνηειείηαη απφ πεξηφδνπο θαη έρεη λνεκαηηθή απηνηέιεηα. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ: Σε θάζε παξάγξαθν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ. «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Μάιορ 2015 Ο ςνηάξαρ: Γεπηιλήρ Παν/ηηρ - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ. «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Μάιορ 2015 Ο ςνηάξαρ: Γεπηιλήρ Παν/ηηρ - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ, ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΟΜΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Απ. Μελέηηρ : 06/15 ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ Ειζαγυγικά Πήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ ηα ζρνιεία Α/ζκηαο Δθπ/ζεο πξνγξακκαηίδνπλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο επηζθέςεηο εθπαηδεπηηθέο ζε ρώξνπο πνιηηηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 21.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I)ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1)ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 Ζ Γηεχζπλζε Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_2383/333 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Καη νη Κεξθπξαίνη, επεηδή άξρηζαλ λα θνβνύληαηκήπσο, αθνύ πιεύζνπλ νη ερζξνί ελαληίνλ ηεο πόιεο ηνπο,θαζώο αηζζάλνληαλ ληθεηέο,ή πάξνπλ πίζσ απ ην λεζίηνπο εθεί αηρκαιώηνπο

Διαβάστε περισσότερα

1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ

1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ 1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ ΚΑΜΔΝΑ ΒΟΤΡΛΑ Αλεβαίλνληαο ηελ Δζληθή Οδό από Αζήλα πξνο Λακία, 160 ρηιηόκεηξα από ηελ πξσηεύνπζα, ακέζσο κεηά ηνλ Άγην Κσλζηαληίλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΟΤ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015». 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ Έρεη θαζηεξσζεί λα ιέκε πσο «Λαόο ρσξίο κλήκε είλαη ιαόο ρσξίο κέιινλ». Καη πξάγκαηη, ηίπνηε δελ ζα κπνξνύζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ - 27 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ» ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΙΚΑΙΟΥ D ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

Διαβάστε περισσότερα

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΑΡΑ ΣΗ ΡΑΣΧΝΗ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΠΧΝ ΔΠΗΜΔΝΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΑΡΑ ΣΗ ΡΑΣΧΝΗ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΠΧΝ ΔΠΗΜΔΝΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ρρρ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ!

ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ! ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ! ΣΔΛΝΟΤΜΔ ΜΖΝΤΜΑ ΚΑΣΑΓΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΖ ΓΟΛΟΦΟΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΑΤΣΧΝ ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Πηζηνπνηεκέλνη ζηελ Κνιπνζθόπεζε Ιαηξνί Γπλαηθνιόγνη Έθδνζε 0.2 Εξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:Αξεηά Bαηνπζένπ ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Δ-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Β. Στασινός, «Ηπειρωτική Εστία», τεύχος 303-304, 7-8/1977 ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ

Νικόλαος Β. Στασινός, «Ηπειρωτική Εστία», τεύχος 303-304, 7-8/1977 ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ Παιαηά έζηκα ηεο πεξηνρήο Ξεξνβνπλίνπ θαη Σδνπκέξθσλ ΛΑΨΚΔ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΚΑΙ ΓΟΞΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΠΑΙΓΙΧΝ Άηεθλνη, ζηείξεο, άθιεξνη, πνιύηεθλνη Ζ γέλλεζε ηέθλσλ ήηαλ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ Τρηθάιφλ.» αξεγηαλίδεο Γεκήηξηνο Μπνπξιηόο Κσλζηαληίλνο

ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ Τρηθάιφλ.» αξεγηαλίδεο Γεκήηξηνο Μπνπξιηόο Κσλζηαληίλνο ΜΟΤΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟ Υ. ΔΣΟΤ 2011-2012 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ: α) πκβνχιην Αζθαιείαο ΟΖΔ β) Χάηη Χνπκαγηνχλ γ) Αλαηνιηθφ Εήηεκα Μονάδες 15

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ: α) πκβνχιην Αζθαιείαο ΟΖΔ β) Χάηη Χνπκαγηνχλ γ) Αλαηνιηθφ Εήηεκα Μονάδες 15 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΔΣΑΡΣΖ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

Σν Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ

Σν Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ-ΠΔΤΚΖ («ΚΟΗ.Π.Α.Π.») Σαρ. Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 15 & Ρήγα Φεξαίνπ Σαρ. Κσδ.: 15121 Πεύθε Αηηηθήο Σει: 2132051745-746

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ-ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑ-ΠΔΡΑΗΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε

ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε Βξεζήθακε ζην Παξίζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο ηνπ Ννεκβξίνπ. Η πξφζβαζε ζηα πξνάζηηα ήηαλ αδχλαηε. Σν «θέληξν»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ : ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΑΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΔΗΖΓΖΣΖ : ΕΟΤΜΠΟΤΛΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ 2007 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ

ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ Τπό π. Κ. Σσιτσίγκου «Εεπο εθ λεόηεηνο έδσθε θαη εο γήξαο ηνιππεύεηλ αξγαιένπο πνιέκνπο», δει. «ν Εεπο έδσθε ζε καο ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ηαδίνπ 24 105 64 Αζήλα Σει. 210-3312253, 210-3310022 Φαμ. 210-3312033 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αζήλα, 17 Απγνύζηνπ 2009 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 3-721 00 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ - 16 ρξόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο (Δ.Δ.) ην Γηεζλέο

Διαβάστε περισσότερα

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Σηαύξνο Γηαγθάδνγινπ Σύκβνπινο Π.Ι. Η πξφηαζε ηνπ λένπ Π ζηα Θξεζθεπηηθά (ΜηΘ) παξνπζηάδεη έλα κάζεκα αλνηθηφ, πινπξαιηζηηθφ, πνπ δηαηεξεί ηνλ γλσζηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΗ 2013 ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ

21 ΜΑΡΤΗ 2013 ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ζ ώξα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πιιόγνπ καο έθηαζε. Η αλάγθε λα μεθύγνπκε νξηζηηθά από ηνλ ζύιινγν ηεο αδξάλεηαο θαη ηεο κεηαβίβαζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ. Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ. Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο Σπύξνο Αληωλέιινο, Δ.Μ.Δ. Φηινινγηθώλ Μαζεκάηωλ Διέλε Κηίζηε, Δ.Μ.Δ. Φηινινγηθώλ Μαζεκάηωλ Παληειήο Βνπηνπξήο, Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοηέο.Π1α.:Τεύχος Προδιαγραφών. Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςμάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα2014. «Υποέπγο 4»

Παπαδοηέο.Π1α.:Τεύχος Προδιαγραφών. Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςμάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα2014. «Υποέπγο 4» Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήαηα2014 «Υποέπγο 4» «Διασείπιζη & Παπακολούθηζη Σηοισείων Φςζικού και Οικονοικού Ανηικειένος για ηιρ ανάγκερ αςηεπιζηαζιών ζςγσπηαηοδοηούενων

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 23/4/2010

EU KIDS ONLINE II Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 23/4/2010 ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΥΤΛΛΟ ΕΠΑΥΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 45ΟΤΗ - ΛΜ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ΘΥΓΗΘΑΠ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ -3745 (θαξ) Ζ εηαηξία καο ιεηηνπξγεί απφ ην 1977 έσο θαη ζήκεξα αθαηάπαπζηα. Ζ κνξθή θαη ε ιεηηνπξγηθή δνκή ηεο έρεη αιιάμεη κέζα ζηα ρξφληα, δηαξθψο εκπινπηηδφκελε απφ λέεο δξαζηεξηφηεηεο.

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 445 Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα Γ. Λάππαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Σερληθή Τπεξεζία Αξ. κειέηεο 20 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Σερληθή Τπεξεζία Αξ. κειέηεο 20 /2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Σερληθή Τπεξεζία Αξ. κειέηεο 20 /2014 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο, ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα.

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7ΩΣ4Ζ-4ΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23 Ηνπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1102518 ΔΞ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ύζηαζε Δπσλπκία - Έδξα πληζηάηαη Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «S&B BIOMHXANIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΗΜΔΙΧΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γ1. 1.Δηζαγσγή ζηελ γλσζηαθε ζεσξία

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΗΜΔΙΧΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γ1. 1.Δηζαγσγή ζηελ γλσζηαθε ζεσξία 1 ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΗΜΔΙΧΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γ1 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ Ι: 1.Δηζαγσγή ζηελ γλσζηαθε ζεσξία 2. Βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο

Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο Φωτογραφία ΑΠΕ Δράζη ζηηριζόμενη ζε χρημαηοδόηηζη από ηο Ίδρυμα Open Society Institute, ζε ζυνεργαζία με ηην Open Society Initiative for Europe of the Open Society Foundations Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΙΗΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΣ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΙΗΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΣ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΙΗΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΔΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία:

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία: Είδος: ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ Αριθμός: 310584 Έηος: 1998 ΦΕΚ: Β 456 19980515 Σέθηκε ζε ιζτύ: 15.05.1998 Αρμόδιος Φορέας: Οη Τπνπξγνί Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο Ημ.Τπογραθής: 02.04.1998 Κπθινθνξία, έιεγρνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ BRNO 22-03-10. Τν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Ζάθπλζν - «oμιλίες» (Ν. Αρβανιτάκη- Ζάκσνθος 17.11.2008)

ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ BRNO 22-03-10. Τν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Ζάθπλζν - «oμιλίες» (Ν. Αρβανιτάκη- Ζάκσνθος 17.11.2008) ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ BRNO 22-03-10 Τν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Ζάθπλζν - «oμιλίες» (Ν. Αρβανιτάκη- Ζάκσνθος 17.11.2008) 1. Οξηζκόο 2. Καηαγωγή ηωλ ομιλιών 3. Θζηνξηθή εμέιημε 4. Έξγα θαη ζπγγξαθείο 5. Τα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II (08/04/2010) 11-16 ΓΣΩΝ

EU Kids Online II (08/04/2010) 11-16 ΓΣΩΝ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ EU Kids Online

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΛΟΓΟ. απνηειεί ην κέζν πξόθιεζεο, αλάπηπμεο θαη δηεθπεξαίσζεο πνιιψλ

1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΛΟΓΟ. απνηειεί ην κέζν πξόθιεζεο, αλάπηπμεο θαη δηεθπεξαίσζεο πνιιψλ Οθαιίδνπ, Α. Δηζαγσγή ζηηο Δπηζηήκεο Λφγνπ θ Αθνήο 1 1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΛΟΓΟ 1.1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Η αλζξψπηλε επηθνηλσλία είλαη δσηηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ θαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο πξνφδνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82)

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) Θέμα : «Έγκριζη εθαρμογής προγράμμαηος οικονομικής ενιζτύζεως αηόμων ποσ πάζτοσν από ζσγγενή αιμολσηική αναιμία (Μεζογειακή δρεπανοκσηηαρική - μικροδρεπανοκσηηαρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ : 567.600,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. 1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ : 567.600,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. 1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-11-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ. Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ. Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ Με ηελ παξνχζα εγθχθιην παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη απνδνηηθφηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Χρσζόζηομος. Λόγοι Καηά Ιοσδαίων

Ιωάννης Χρσζόζηομος. Λόγοι Καηά Ιοσδαίων Ιωάννης Χρσζόζηομος Λόγοι Καηά Ιοσδαίων Σνπ ελ αγηνηο παηξνο εκσλ Ησαλλνπ Αξρηεπηζθνπνπ Κσλζηαληηλνππνιεσο ηνπ Υξπζνζηνκνπ Λνγνη θαηα ηνπδαησλ Λόγος πρῶηος. αʹ. βνπιφκελ κῖλ ἀπνδνῦλαη ηὰ ιείςαλα ζήκεξνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σν εμώθπιιν παξηζηάλεη ηνλ Οπξνβόξν, όπσο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνλ απέδσζαλ ζνθνί Αιεμαλδξηλνί, γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο Κιενπάηξαο, θη όπσο

Σν εμώθπιιν παξηζηάλεη ηνλ Οπξνβόξν, όπσο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνλ απέδσζαλ ζνθνί Αιεμαλδξηλνί, γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο Κιενπάηξαο, θη όπσο Σν εμώθπιιν παξηζηάλεη ηνλ Οπξνβόξν, όπσο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνλ απέδσζαλ ζνθνί Αιεμαλδξηλνί, γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο Κιενπάηξαο, θη όπσο αλαζθεπάζηεθε ρξσκαηηθά γηα ηελ πεξίπησζε. Ζ ηδέα ήηαλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΣΔΤΥΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΗΜΧΝ

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΣΔΤΥΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΗΜΧΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΣΔΤΥΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΗΜΧΝ ΟΜΑΓΑ Γ. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΑΡΘΡΟ 32 ν Ν.Α. Πηλαθίδα θαηεύζπλζεο Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5202 Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κίαο πηλαθίδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΝΓΤΖ

ΥΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΝΓΤΖ ΥΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΝΓΤΖ Η βηηξίλα ελόο θαηαζηήκαηνο είλαη ην πξόζσπν ηεο επηρείξεζεο. Αλεμάξηεηα από ην ηη απηή εκπνξεύεηαη, ε βηηξίλα απνηειεί γηα ηνλ θαηαλαισηή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ Τατ.Δ/νζη: Θοσκσδίδοσ 73 Τ.Κ. 174 55 Αλιμος Πληροφορίες: Π. Νικολάοσ Τηλ.: 210-9836 648 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ ΣΔΛΛΑ (A.E.M. 0033)

METAΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ ΣΔΛΛΑ (A.E.M. 0033) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ-ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ METAΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τηο θαησηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/00), φπσο ηζρχνπλ:

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τηο θαησηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/00), φπσο ηζρχνπλ: Αθήνα, 30/12/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ - ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13365/29-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΑΞΗΔ KAI Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΑΞΗΔ KAI Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΑΞΗΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΑΞΗΔ KAI Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΑΞΗΔ KAI Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ Κ 1 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σν Λπθόθσο ηνπ Αζετζκνύ

Σν Λπθόθσο ηνπ Αζετζκνύ Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ: Σν Λπθόθσο ηνπ Αζετζκνύ Ζ άλνδνο θαη ε πηώζε ηνπ Αζετζκνύ ζην ζύγρξνλν θόζκν ηνύ Alister Mc Grath ε κεηάθξαζε Βαζίιε Αδξαρηά Δθδόζεηο "Οπξαλόο Α.Δ." ησλ εθδόζεσλ "Ψπρνγηόο Α.Δ."

Διαβάστε περισσότερα

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Ρφδνο, 11-02-2014 Αξ. Πξση.: 1037 Σαρ. Γ/λζε Σ.Κ. Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ Δ-mail : Οδφο Ηππνηψλ : 85 100 ΡΟΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Καξαζαλαζόπνπινο Νηθόιανο ηνπ ΠΫηξνπ Τπνςάθηνο ΠεξηθεξεηΪξρεο Γπη.ΔιιΪδαο

Καξαζαλαζόπνπινο Νηθόιανο ηνπ ΠΫηξνπ Τπνςάθηνο ΠεξηθεξεηΪξρεο Γπη.ΔιιΪδαο Α) πλδπαζκόο ππνςεθέσλ Πεξηθεξεηαξρώλ, Αληηπεξηθεξεηαξρώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ ΠεξηθΫξεηαο Γπηηθάο ΔιιΪδαο κε ηελ επσλπκέα «ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ» θαη κε Ϋκβιεκα: «ε ιϋμε ΛΑΨΚΖ θαη από θϊησ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ

Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Κνηλνηηθό λνκνζεηηθό πιαίζην: 1. ε Οδεγία 2000/31 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην Διιεληθό λνκoζεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ KAΚΟΠΟΙΗΗ

ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ KAΚΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ KAΚΟΠΟΙΗΗ Lanzarote, 25.X.2007 Πξννίκην Τα Κξάηε κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη νη άιινη ππνγξάθνληεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ

Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ ΚΔΙΜΔΝΟ 1 Περίληυη: Από ηόηε πνπ πέζαλε ε Λενθάληηα, ν Πξίγθηπαο, πνπ ήηαλ εξσηεπκέλνο καδί ηεο, είλαη απαξεγόξεηνο. Η Δνύθηζζα, ε ζεία ηνπ Πξίγθηπα, ζπλάληεζε κία λεαξή ππάιιειν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART»

Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART» Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART» ΔΝΣΤΠΟ Α ΦΥΙΙΑ ΔΡΓΑΣΗΑΣ ΚΑΘΖΤΖ Μαρία Φραγκάκη Παηδηά, πνεζημμπμηώκηαξ ημ Revelation Natural Art, μπμνείηε κα δηαθμζμήζεηε ημ ελςηενηθό μένμξ θαη ημκ πενηβάιιμκηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΛΚΤΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΙΚΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ»

«ΑΛΚΤΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΙΚΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αζήλα 15/11/2013 Αξηζκ. Πξση.2424 Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ππεξεζηώλ δεκνζηόηεηαο, επηθνηλσλίαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο.

Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΡΚΖΚΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο. Δθαξκνγέο - Δπίιπζε πξνβιεκάησλ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Γξ Πσθξάηεο Ρνπκπεθηζήο Ππνπδαζηέο Ιεηβαδηψηεο Σξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαηαπασέρ Λήτηρ Τποθήρ Πληροφορίες για Εκπαιδεστικούς. Β.Α. Παπαγεσξγίνπ - Παηδνςπρίαηξνο MD, PhD, Med, Advanced TEACCH Consultant

Γιαηαπασέρ Λήτηρ Τποθήρ Πληροφορίες για Εκπαιδεστικούς. Β.Α. Παπαγεσξγίνπ - Παηδνςπρίαηξνο MD, PhD, Med, Advanced TEACCH Consultant Γιαηαπασέρ Λήτηρ Τποθήρ Πληροφορίες για Εκπαιδεστικούς Β.Α. Παπαγεσξγίνπ - Παηδνςπρίαηξνο MD, PhD, Med, Advanced TEACCH Consultant Η Γιαηποθή Δίλαη βηνινγηθή ιεηηνπξγία, θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε, γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΡΑΔΩΝ 2003-2008

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΡΑΔΩΝ 2003-2008 ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΡΑΔΩΝ 2003-2008 Δπηζηεκνληθή ππεύζπλε Μαξία ηξαηεγάθε, Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Μέιε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο Μαξίλα Μεϊδάλε, Tκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ Αιέθα Μπνπηδνπβή, Tκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δ4) Να κειεηήζεηε αλ θαηά ηελ θξνύζε δηαηεξείηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ Σ 1 θαη Σ 2. Μονάδες 7

Δ4) Να κειεηήζεηε αλ θαηά ηελ θξνύζε δηαηεξείηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ Σ 1 θαη Σ 2. Μονάδες 7 ΘΕΜΑ 4 16090 Μηα ξάβδνο κήθνπο = 1 m θαη ακειεηέαο κάδαο βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν (θάηνςε ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα) θαη κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ην ζεκείν Ο. Σην άιιν ηεο Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ. Μλήκε ηήο αγίαο Οζηνκάξηπξνο Δπδνθίαο ηήο απφ ακαξεηηψλ. ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ

ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ. Μλήκε ηήο αγίαο Οζηνκάξηπξνο Δπδνθίαο ηήο απφ ακαξεηηψλ. ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ Μάρτιος_1 Μάρτιος_2 Μάρτιος_3 Μάρτιος_4 Μάρτιος_5 Μάρτιος_6 Μάρτιος_7 Μάρτιος_8 Μάρτιος_9 Μάρτιος_10 Μάρτιος_11 Μάρτιος_12 Μάρτιος_13 Μάρτιος_14 Μάρτιος_15 Μάρτιος_16 Μάρτιος_17 Μάρτιος_18 Μάρτιος_19 Μάρτιος_20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 2/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο. Αλαθνηλώλεη

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 2/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο. Αλαθνηλώλεη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 45-47 53

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ. Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011. : Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Αξκελίαο.

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ. Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011. : Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Αξκελίαο. ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011 Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέυωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ «Ζ ΔΛΠΙ» ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ «Ζ ΔΛΠΙ» ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΙ» Αζήλα Αξηζκ. Πξση. Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡ: Π. ΜΔΡΜΠΔΗ ΣΗΛ: 213 2039 136 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ φιλομαθὴσ πτωχόσ. 1872 Αγνχζηνπ 30. Ἀιινίκνλν! εἶκαη θησρὸ ζ αηνῦ ηνῦ θφζκνπ ηὸλ ηξνρφ! εἶκ ὀξθαλὸ θαὶ μέλν! θη ἀγξάκκαην ζὰ κέλσ!

Ὁ φιλομαθὴσ πτωχόσ. 1872 Αγνχζηνπ 30. Ἀιινίκνλν! εἶκαη θησρὸ ζ αηνῦ ηνῦ θφζκνπ ηὸλ ηξνρφ! εἶκ ὀξθαλὸ θαὶ μέλν! θη ἀγξάκκαην ζὰ κέλσ! Ὁ φιλομαθὴσ πτωχόσ 1872 Αγνχζηνπ 30. Ἀιινίκνλν! εἶκαη θησρὸ ζ αηνῦ ηνῦ θφζκνπ ηὸλ ηξνρφ! εἶκ ὀξθαλὸ θαὶ μέλν! θη ἀγξάκκαην ζὰ κέλσ! Σνῦ θάθνπ ιὲλ - Ὑπνκνλή πνιινὶ ζὰλ ζέλα ὀξθαλνὶ θαὶ δχζηπρνη θαὶ μέλνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ. Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ. Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ ΠΡΟ: ΚΟΘΝ : ΘΕΜΑ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Γηαγσληζκνί πκβάζεηο 11 ν ΤΝΣΑΓΜΑ ΠΔΕΗΚΟΤ «ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ» 4 ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ Σειέθ.(Δζση.)1234 Φ.600.163/22/6206.1156 Σξίπνιε, 01 Γεθ 14 ΥΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα