ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΡΑΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΡΑΔΩΝ 2003-2008"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΡΑΔΩΝ Δπηζηεκνληθή ππεύζπλε Μαξία ηξαηεγάθε, Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Μέιε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο Μαξίλα Μεϊδάλε, Tκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ Αιέθα Μπνπηδνπβή, Tκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο Μαξία Παξαδείζε, Tκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ Ξαλζή Πεηξηληώηε, Tκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ Άιθεο Ρήγνο, Tκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο Αιεμάλδξα Υαιθηά, Tκήκα Κνηλσληνινγίαο Δξγαζηήξην πνπδώλ Φύινπ θαη Ηζόηεηαο Λ. πγγξνύ 134, 1νο όξνθνο, Aζήλα, ηει , fax

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Δπραξηζηίεο ει.4 Δηζαγσγή.. ει.5 ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΦΤΛΟΤ ΚΑΙ ΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ. Γξάζε 1.1 Νέα Μαζήκαηα ζην Πξόγξακκα πνπδώλ..ει.7 Γξάζε 1.2 Μαζήκαηα κε ηε δηάζηαζε θύινπ θαη Δκπινπηηδόκελα καζήκαηα ει.8 ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΙΑ 2 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΦΤΛΟΤ ΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ Γξάζε 2.1 εηξά αλνηρηώλ δηαιέμεσλ..... ει.11 Γξάζε 2.2 Γηεζλέο ζπλέδξην...ει.13 Γξάζε 2.3 Θεκαηηθέο επηζηεκνληθέο εθδόζεηο...ει.16 Γξάζε 2.4 Γηδαθηηθό πιηθό: Γεκηνπξγία δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ηηο ζπνπδέο θύινπ ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο.ει.18 Γξάζε 2.5 Σξηήκεξν «Ιζηνξία θαη Κνηλσλία. Αληηθαηνπηξηζκνί ζηνλ θηλεκαηνγξάθν γπλαηθώλ -δεκηνπξγώλ ει.20 Γξάζε 2.6 Δπξσπατθή ζπλάληεζε «Γπλαηθείεο ζπνπδέο/ ζπνπδέο θύινπ θαη γπλαηθεία θηλήκαηα. Γηεξεπλώληαο ηηο ζρέζεηο»... ει.21 Γξάζε 2.7 Γηήκεξν αθηέξσκα ζηηο Διιελίδεο ληνθηκαληεξίζηξηεο..ει.22 Γξάζε 2.8 Γπλαίθεο θαη Αζιεηηζκόο.ει.24 ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΙΑ 3 ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΟΤΓΩΝ ΦΤΛΟΤ Γξάζε 3.1 Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Δξγαζηεξίνπ ει.26 Γξάζε 3.2 Δθδειώζεηο πλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο..ει.27 Γξάζε 3.3 Βηβιηνζήθε..ει.29 Γξάζε 3.4 Βηληενζήθε..ει.30 Γξάζε 3.5 Πξνβνιέο....ει.33 2

3 ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΙΑ 4 ΚΤΚΛΟΙ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΔΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ Γξάζε 4.1 Κύθινο ζεκηλαξίσλ «Ιζόηεηα ησλ θύισλ θαη δεκόζηεο πνιηηηθέο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα Ηλσκέλα Έζλε»...ει.34 Γξάζε 4.2 Κύθινο παξνπζηάζεσλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ γηα ην θύιν... ει.35 ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΙΑ 5 ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ-ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΓΙΚΣΤΑ Γξάζε 5.1 Γεκνζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ..ει.40 Γξάζε 5.2 Γεκηνπξγία θαη εκπινπηηζκόο Ιζηνζειίδαο ει.42 Γξάζε 5.3 πκκεηνρή ζε Δπξσπατθά Γίθηπα.....ει.45 3

4 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Ζ επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ έξγνπ ζέιεη λα επραξηζηήζεη όζεο θαη όζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ πινπνίεζή ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: Σηο πξπηαληθέο αξρέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηδηαίηεξα ηνλ Αληηπξύηαλε θαζ. Αληώλε Μωπζίδε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ θαηά ηε δύζθνιε αξρηθή θάζε, θαζώο θαη ηνπο Αληηπξπηάλεηο θαζ. Αζαλάζην Παπαδαζθαιόπνπιν θαη θαζ. Αλδξέα Λύηξα γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηε ζπλέρεηα. Σνλ ηδξπκαηηθό ππεύζπλν ηνπ έξγνπ θαζ. Ηάθωβν Φαξζεδάθε γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ έδεημε ζηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή. Σηο εξγαδόκελεο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό Δξεπλώλ θαη ηδηαίηεξα ηνλ πξντζηάκελν Γηώξγν Λπθνπξγηώηε θαη ην ζηέιερνο Γξεγόξε Κνινβό γηα ηελ ηερληθννηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ παξείραλ ζην έξγν. Σα ζηειέρε ηεο Δ.Τ.Γ. ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ θαη ηδηαίηεξα ηελ Εωή Μεηζάθε θαη ηελ Αιίθε Βύηηκα γηα ηελ νκαιή ρξεκαηνδνηηθή δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ. Σηο ζπλαδέιθηζζεο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, κέιε ΓΔΠ ηνπ Παληείνπ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ. Σηο εξεπλήηξηεο θαη ηνπο εξεπλεηέο ζε ζέκαηα θύινπ από πνιιά Παλεπηζηήκηα πνπ πιαηζίσζαλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπδώλ Φύινπ θαη Ηζόηεηαο. Σηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παληείνπ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηηο εθδειώζεηο θαη έθαλαλ ρξήζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο (βηβιηνζήθε θιπ). Σα ζηειέρε ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ επθαηξία πνπ καο έδσζαλ λα επεθηείλνπκε ηελ απήρεζε ηνπ έξγνπ ζε θνξείο θαη νξγαλώζεηο εθηόο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σέινο, ην έξγν δελ ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηήζεη όιεο ηηο πιηθνηερληθέο δπλαηόηεηεο πνπ ηνπ παξείρε ε έληαμή ηνπ ζην ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, αλ ηα ζηειέρε ηνπ εξγαζηεξίνπ, αξρηθά ε Αγγειηθή Γηαλλάηνπ θαη ε Υαξά Καξαγηαλλνπνύινπ, θαη ζηε ζπλέρεηα ε Μάξω Κνξάθε θαη ε Βνύια Σνπξή δελ έδεηρλαλ ηελ απαηηνύκελε ππνκνλή θαη επηκνλή ώζηε λα αληαπεμέιζνπλ ηηο πνηθίιεο εμσγελείο γξαθεηνθξαηηθέο θαη ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ παξαδνηέσλ πνπ παξαηίζεληαη ζην ηέινο θάζε δξάζεο βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ Σα ππόινηπα βξίζθνληαη ζην αξρείν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ γηα θάζε λόκηκε ρξήζε. 4

5 ΔΗΑΓΩΓΖ Βαζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε ζεηξάο δξάζεσλ νη νπνίεο είραλ σο ζθνπό λα αλαδείμνπλ ην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηνπ θύινπ θαη ησλ ζεκάησλ ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο λα πξνζειθύζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηξηώλ/ησλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο, ηόζν σο αληηθείκελα εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη θξηηηθήο ζεώξεζεο, όζν θαη σο επαγγεικαηηθήο πξννπηηθήο, κέζα ζηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γεληθόηεξα ην έξγν επηδίσμε λα επαηζζεηνπνηήζεη ηηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο θαζώο θαη ηα κέιε ΓΔΠ ηεο θνηλόηεηαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ ζεκαζία ηεο δηάζηαζεο ηνπ θύινπ πνπ ππάξρεη πιένλ ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο θαη λα ηηο/ηνπο εμνηθεηώζεη κε ηε ζπκβνιή πνπ έρνπλ θάλεη νη ζπνπδέο θύινπ ζηε ζεσξία θαη ζηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ησλ επηκέξνπο θνηλσληθώλ επηζηεκώλ. Δπηπιένλ, ν εκπινπηηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ηκεκάησλ θαη ε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπνπδώλ θύινπ, επέηξεςε ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε εηδηθόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο. Σν έξγν απνηέιεζε νινθιεξσκέλε δξάζε αλάπηπμεο ησλ ζπνπδώλ θύινπ ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο ζπλδπάδνληαο παξεκβάζεηο ζε πνιιά επίπεδα θαη πνιινύο ηνκείο ηεο αθαδεκατθήο δσήο, όπσο ην πξόγξακκα ζπνπδώλ, ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ, θαζώο θαη ηελ θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ ζπλεξγάζζεθαλ ηα παξαθάησ ηκήκαηα: Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ Κνηλσληνινγίαο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Σνλ ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ αλέιαβε ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ε νπνία ζπγθξνηήζεθε από εθπξνζώπνπο ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ. Σα κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ζπλεδξίαδαλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα παξαθνινπζνύλ ηελ πνξείαο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ έξγνπ. Σν έξγν ηεο νηθνλνκηθνηερληθήο θαη ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ αλέιαβε ε Δπηηξνπή Δξεπλώλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν έξγν πεξηιάκβαλε δξάζεηο πνπ απνηεινύζαλ 5 δηαθξηηά Παθέηα Δξγαζίαο σο εμήο: 1. Πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζε ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο ησλ θύισλ 2. Αλάπηπμε ησλ ζπνπδώλ θύινπ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο 3. Δξγαζηήξην πνπδώλ Φύινπ θαη Ηζόηεηαο 4. Κύθινη ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα εθαξκνζκέλσλ πνιηηηθώλ 5. Γεκνζηόηεηα Δπξσπατθά Γίθηπα 5

6 Παξάιιεια ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή εηζεγήζεθε ζηε ύγθιεην λα κεξηκλήζεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ ππό δηακόξθσζε Καλνληζκό ηνπ Παληείνπ, άξζξα ζρεηηθά κε ηελ ίζε κεηαρείξηζε, ηελ απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο εζηθήο θαη ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο θαζώο θαη ηε ζύζηαζε επηηξνπήο ίζεο κεηαρείξηζεο. Δθηόο από όζεο θαη όζνπο ζπκκεηείραλ ζηηο εθδειώζεηο θαη δξάζεηο ηνπ έξγνπ, ζην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ «επσθεινπκέλσλ» ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ κεγάινο αξηζκόο κειώλ ΓΔΠ ηνπ Παληείνπ θαη άιισλ παλεπηζηεκίσλ, ηεο θνηηεηηθήο θνηλόηεηαο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ζηειερώλ θνξέσλ θαη εκπεηξνγλσκόλσλ πνπ αζρνινύληαη κε ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο κέζσ ηεο πξόζβαζεο πνπ είραλ ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ παξήρζε θαη βξίζθεηαη αλεξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα. Παξαδνηέα: Τπνβνιή πξόηαζεο Δπέθηαζε δξάζεσλ Δπέθηαζε δξάζεσλ Δπέθηαζε δξάζεσλ Σξηκεληαία δειηία απνινγηζκνύ 1/9/ /12/ Γειηία απνινγηζκνύ 1/1/ /12/ Δμακεληαία δειηία απνινγηζκνύ Σα πξαθηηθά είθνζη ηξηώλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (16/5/ /7/2004) Σα πξαθηηθά δέθα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (6/9/ /6/2005) Σα πξαθηηθά έμη ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (7/9/ /2/2006) Σα πξαθηηθά πέληε ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (2/3/ /6/2006) Σα πξαθηηθά έμη ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (27/9/ /5/2007) Σα πξαθηηθά ηεζζάξσλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (18/10/ /12/2008) Σν θείκελν ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο γηα ηελ εηζαγσγή δύν άξζξσλ ζηνλ Δζσηεξηθό θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Παληείνπ (πξόηαζε). 6

7 ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 1 ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΦΤΛΟΤ ΚΑΗ ΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ. ΔΝΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΦΤΛΟΤ ΚΑΗ ΗΟΣΖΣΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Γξάζε 1.1 Νέα Μαζήκαηα ζην Πξόγξακκα πνπδώλ θνπηκόηεηα: Αλαγλσξίδεηαη πιένλ από ηε δηεζλή αθαδεκατθή θνηλόηεηα όηη ε έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θύινπ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ ζπκβάιιεη ζηνλ εκπινπηηζκό ησλ ζεσξεηηθώλ θαη κεζνδνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ δηάζηαζε απηή εηζάγεηαη θαη ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηξησλ/ηώλ πξνθεηκέλνπ λα ηηο/ηνπο εμνηθεηώζεη κε ηηο εμειίμεηο απηέο ζηα δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. Μέζα: Αλάπηπμε λέωλ καζεκάησλ θαη δεκηνπξγία λένπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (ζπγγξαθή ζεκεηώζεσλ θαη ζπγγξακκάησλ, κεηαθξάζεηο θαη εθδόζεηο θιπ) θαζώο θαη εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ (νκάδεο εξγαζίαο, πξόζθιεζε μέλσλ θαη Διιήλσλ/Διιελίδσλ εηζεγεηώλ / εηζεγεηξηώλ, επηζθέςεηο ζε θνξείο θ.ιπ.). πγθεθξηκέλα, εληάρζεθαλ ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ έμη ζπλεξγαδόκελσλ ηκεκάησλ 8 λέα καζήκαηα ζε ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο ησλ θύισλ ηα νπνία δηδάρηεθαλ κε ηε ζπλδξνκή ζπκβαζηνύρσλ ηνπ Π.Γ. 407/85 ή εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηξηώλ. Δπίζεο έγηλε ε πξνεηνηκαζία ελόο λένπ καζήκαηνο πνπ ζα δηδαρζεί ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 2009 ζην ηκήκα Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. ΝΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Μαζήκαηα Σκήκα «Τν θύιν ζηηο Γηεζλείο Σπνπδέο» Γηεζλώλ & Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ ρ Χ ρ ρ ρ ρ «Φύιν θαη Γηαθήκηζε» Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ & Πνιηηηζκνύ ρ Χ ρ «Γπλαίθα θαη Κηλεκαηνγξάθνο» Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ & Πνιηηηζκνύ ρ Χ ρ «Ηζηνξία ηνπ Φεκηληζηηθνύ Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Ηζηνξίαο ρ Χ ρ ρ ρ θηλήκαηνο» «Φύιν θαη Έζλνο ζηα ΜΜΔ». Κνηλσληνινγίαο ρ ρ «Φύιν θαη Λνγνηερλία» Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ & Πνιηηηζκνύ ρ Χ ρ «Φύιν θαη Πνιηηηθή» Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Ηζηνξίαο ρ Χ ρ ρ ρ «Φύιν, Ηδενινγία θαη πνιηηηζκόο» «Φύιν θαη Αγνξά Δξγαζίαο» «Οηθνλνκηθή ζεσξία από ηε ζθνπηά ηνπ θύινπ: γπλαίθεο, νηθνλνκία θαη πνιηηηθέο» Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Χ Χ ρ ρ ρ 7

8 Παξαδνηέα: «Γπλαίθα θαη Κηλεκαηνγξάθνο»: θάθεινο καζήκαηνο, αλαιπηηθή πεξηγξαθή, ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία, πξόγξακκα καζεκάησλ. (δηδάζθνπζα :Δηξήλε ηακαηνπνύινπ) «Φύιν Ηδενινγία θαη Πνιηηηζκόο»:αλαιπηηθή πεξηγξαθή, πξόγξακκα καζεκάησλ. (δηδάζθνπζα : Μαξία Λενληζίλε) «Φύιν θαη Αγνξά Δξγαζίαο»: πεξηγξαθή, πεξίιεςε, πεξίγξακκα, ζεκεηώζεηο. (δηδάζθνπζα : Άλλα Κνπκαληαξάθε) «Φύιν θαη Λνγνηερλία»: ζεκεηώζεηο καζήκαηνο, πεξηγξαθή, πξόγξακκα καζεκάησλ, ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία. (δηδάζθνπζεο : Διέλε Αλαζηαζάθε & Δπθξνζύλε Κακάηζνπ) «Φύιν θαη Γηαθήκηζε»: πξόγξακκα καζεκάησλ, ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία. (δηδάζθνπζεο : Μάξζα Μηραειίδνπ & Διέλε Αξαβαλή) «Ηζηνξία ηνπ Φεκηληζηηθνύ θηλήκαηνο» & «Φύιν θαη Πνιηηηθή» δηδαθηηθό πιηθό (άξζξα). (δηδάζθνπζα : Αιέθα Μπνπηδνπβή) «Σν θύιν ζηηο Γηεζλείο πνπδέο»: θάθεινο καζήκαηνο κε άξζξα. (δηδάζθνπζα : Εαραξνύια Καξαγηαλλνπνύινπ) Γξάζε 1.2 Μαζήκαηα κε ηε δηάζηαζε θύινπ θαη εκπινπηηδόκελα καζήκαηα θνπηκόηεηα: Σν έξγν πεξηέιαβε ηελ αλαβάζκηζε κεγάινπ αξηζκνύ πθηζηακέλσλ καζεκάησλ, έηζη ώζηε λα εληζρπζεί ε έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θύινπ θαη ηεο ηζόηεηαο ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ ηκεκάησλ. Μέζα: Μεηά από ζρεηηθή πξόζθιεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο, πνιιά κέιε ΓΔΠ ησλ έμη ζπλεξγαδόκελσλ ηκεκάησλ ηνπ Παληείνπ ελέηαμαλ ζε καζήκαηά ηνπο ηε δηάζηαζε ηνπ θύινπ θαη δεκηνύξγεζαλ έλα λέν εθπαηδεπηηθό πιηθό. Σν έξγν θάιπςε δαπάλεο κεηάθξαζεο, ζρνιηαζκνύ, αλάιπζεο βηβιηνγξαθίαο, θσηνηππίεο, βνεζεηηθήο εξγαζίαο κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηξησλ/ηώλ θιπ. Σα πθηζηάκελα καζήκαηα γηα ην θύιν θαη ηελ ηζόηεηα ηα νπνία επαλαζρεδηάζζεθαλ, αλαπηύρζεθαλ θαη εκπινπηίζζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , , , , είλαη ηα εμήο: 1. Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Γξάζεηο γηα ηελ Ηζόηεηα ησλ Φύισλ (ΓΔ) 2. Γπλαίθα θαη Απαζρόιεζε (ΚΠ) 3. Πνιηηηθέο γηα ηελ Ηζόηεηα ησλ Φύισλ (ΚΠ) 4. Φύιν θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή (ΚΠ) 5. Απαζρόιεζε, Φύιν θαη Αληζόηεηα (ΚΟΗΝ) 6. Κνηλσληθέο Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Φύινπ ζηα ΜΜΔ (ΚΟΗΝ) 7. Φύιν θαη ύγρξνλε Κνηλσληθή Θεσξία (ΚΟΗΝ) 8. Θέκαηα ύγρξνλεο Κνηλσληθήο Θεσξίαο: Σν ώκα θαη Νέεο Σερλνινγίεο (ΚΟΗΝ) Σα πθηζηάκελα καζήκαηα ζηα νπνία νη δηδάζθνληεο/δηδάζθνπζεο ελέηαμαλ ηε δηάζηαζε ηνπ θύινπ (28 καζήκαηα) είλαη ηα εμήο: 1. Αγνξέο Δξγαζίαο θαη Πνιηηηθέο Απαζρόιεζεο (ΓΔ) 2. Δπξσπατθνί Οξγαληζκνί πλεξγαζίαο (ΓΔ) 3. Γηεζλέο Γίθαην ηεο Αλάπηπμεο (ΓΔ) 4. Δπξσπατθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή (ΓΔ) 5. Κνηλσληθό Κξάηνο: Ηζηνξία, Σάζεηο, Πξννπηηθέο (ΓΔ) 6. Δπξσπατθνί Οξγαληζκνί πλεξγαζίαο (ΓΔ) 7. Ηδησηηθό Γηεζλέο Γίθαην (ΓΔ) 8. Γίθαην ησλ ΜΜΔ 1 (ΔΜΔΠ) 9. Πνιηηηθή Δπηθνηλσλίαο (ΔΜΔΠ) 10. Οηθνγέλεηα θαη Οηθνγελεηαθή Πνιηηηθή (ΚΠ) 8

9 11. Δηζαγσγή ζηελ Οξγάλσζε θαη ηε Γπλακηθή ηεο Κνηλσλίαο (ΚΠ) 12. Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο Δξγαζίαο (ΚΠ) 13. Παγθνζκηνπνίεζε θαη Νέα Κνηλσληθά Κηλήκαηα (ΚΠ) 14. Ύπαηζξνο θαη Σνπηθή Αλάπηπμε (ΚΠ) 15. Δηζνδεκαηηθέο Αληζόηεηεο θαη Φηώρεηα (ΚΠ) 16. Κνηλσληθή Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζε. Γξάζεηο θαη Πνιηηηθέο (ΚΠ) 17. Ηζηνξία Οηθνλνκηθώλ Θεσξηώλ (ΚΟΗΝ) 18. Οηθνλνκνιόγνη θαη Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή ζηε ύγρξνλε Διιάδα (ΚΟΗΝ) 19. Αξρέο Κνηλσληνινγίαο 1 (ΚΟΗΝ) 20. Αξρέο Κνηλσληνινγίαο 2 (ΚΟΗΝ) 21. Παγθνζκηνπνίεζε θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία (ΚΟΗΝ) 22. Κνηλσληθή Πνιηηηθή (ΚΟΗΝ) 23. Δπξσπατθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή (ΚΟΗΝ) 24. Κνηλσλία, Τγεία θαη Πνιηηηθέο Τγείαο (ΚΟΗΝ) 25. Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηθέο Γπλάκεηο ζηελ Διιάδα κέρξη ην 1940 (ΠΔ&Η) 26. Δπξσπατθό θαη Διιεληθό Δξγαηηθό Κίλεκα (ΠΔ&Η) 27. Πνιηηηθή Αλζξσπνινγία (ΠΔ&Η) 28. Δηδηθά Θέκαηα Νενειιεληθήο Κνηλσλίαο (ΠΔ&Η) Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ύζηεξα από αίηεκα ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο πξνο ηηο γξακκαηείεο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ ηκεκάησλ γίλεηαη αλαθνξά, ζηνπο νδεγνύο ζπνπδώλ ηνπο θάησ από θάζε λέν θαη εκπινπηηδόκελν κάζεκα, ζηε ζπλεξγαζία κε ην Πξόγξακκα Παξαδνηέα: Μεηάθξαζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Gosta Esping-Andersen A child-centered social investment strategy από ην βηβιίν Why we need a new welfare state, Oxford, Oxford University Press 2002, «Γηα κία παηδνθεληξηθή θνηλσληθή επελδπηηθή ζηξαηεγηθή». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Κνηλωληθή Πνιηηηθή» (ΚΟΗΝ) Μεηάθξαζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Gosta Esping- Andersen A new gender contract από ην βηβιίν Why we need a new welfare state, Oxford, Oxford University Press 2002, «Σν λέν ζπκβόιαην ησλ Φύισλ». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Δπξωπαϊθή Κνηλωληθή Πνιηηηθή» (ΚΟΗΝ) Μεηάθξαζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Gosta Esping- Andersen Towards a good society once again? από ην βηβιίν Why we need a new welfare state, Oxford, Oxford University Press 2002, «Πξνο κηα «θαιή» θνηλσλία, γηα άιιε κία θόξα;». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Παγθνζκηνπνίεζε θαη Κνηλωληθή Πξνζηαζία» (ΚΟΗΝ) Μεηάθξαζε ηνπ άξζξνπ ηνπ John Myles A new social contract for the elderly από ην βηβιίν Why we need a new welfare state, Oxford, Oxford University Press 2002, «Έλα λέν θνηλσληθό ζπκβόιαην γηα ηνπο ειηθησκέλνπο;» Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Κνηλωλία, Τγεία θαη Πνιηηηθέο Τγείαο» (ΚΟΗΝ) ρνιηαζκέλε βηβιηνγξαθία γηα ην πεδίν «Φύιν θαη θνηλσληθή ηάμε». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Δηζαγωγή ζηελ Κνηλωληνινγία ηεο Δξγαζίαο» (ΚΠ) Καηάινγνο βηβιίσλ πνπ αγνξάζζεθαλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Παγθνζκηνπνίεζε θαη Νέα Κνηλωληθά Κηλήκαηα» (ΚΠ) Μεηάθξαζε άξζξσλ : Elizabeth Durbin, Towards a Gendered Human Poverty Measure, in Feminist Economics- «Πξνο έλα δείθηε αλζξώπηλεο θηώρεηαο κε βάζε ην Φύιν». Evgenia Moukanou, Poverty and Women in Greece, Unpublished MSc Dissertation, London: London School of Economics and Political Science. (2004), «Φηώρεηα θαη Γπλαίθεο», κεηάθξαζε κέξνπο αδεκνζίεπηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ θαηαηέζεθε γηα ηελ απόθηεζε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ εηδίθεπζεο ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη ηνλ Κνηλσληθό ρεδηαζκό από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ: Sara Cantillon and Brian Nolan, Poverty within Households: measuring gender differences using non-monetary indicators, in Feminist Economics - «Φηώρεηα εληόο ησλ Ννηθνθπξηώλ: Μέηξεζε δηαθνξώλ κε βάζε ην θύιν ρξεζηκνπνηώληαο κε ρξεκαηηθνύο δείθηεο» Sakiko Fukuda-Parr, What does Feminization of Poverty Mean? It Isn t Just Lack of Income, in Feminist Economics, «Ση ζεκαίλεη «Θειπθνπνίεζε ηεο Φηώρεηαο; Όρη 9

10 κόλν έιιεηςε εηζνδήκαηνο». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Δηζνδεκαηηθέο Αληζόηεηεο θαη Φηώρεηα» (ΚΠ) Μεηάθξαζε άξζξνπ Conclusion : Feminism and Anti- Feminism in early economic thought (1992), Edward Elgar: Aldershot, «Φεκηληζκόο θαη Αληη-Φεκηληζκόο ζηελ πξόηεξε νηθνλνκηθή ζθέςε». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Ηζηνξία Οηθνλνκηθώλ Θεωξηώλ» (ΚΟΗΝ) Μεηάθξαζε άξζξνπ ηεο Janet A. Seiz Feminist Economics in W. Samuels, Biddle, J. and Davis, J. (eds.) A Companion to the History of Economic Thought (2003) Blackwell: Oxford.- «Φεκηληζηηθή Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε» ζην «Έλαο ύληξνθνο ζηελ Ηζηνξία ηεο Οηθνλνκηθήο θέςεο». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Οηθνλνκνιόγνη θαη Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή ζηε ύγρξνλε Διιάδα» (ΚΟΗΝ) Μεηάθξαζε έθζεζεο εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο EQUAPOL: Gender-sensitive and women friendly public policies : a comparative analysis of their progress and impact. «EQUAPOL: Γεκόζηεο πνιηηηθέο κε επαηζζεζία πξνο ην θύιν θαη θηιηθέο πξνο ηηο γπλαίθεο. Μία ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο πξνόδνπ θαη ηεο επίδξαζήο ηνπο». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Κνηλωληθή Πνιηηηθή ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζε. Γξάζεηο θαη Πνιηηηθέο» (ΚΠ) ρνιηαζκέλε βηβιηνγξαθία γηα ζέκαηα θύινπ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Γπλαίθα θαη Απαζρόιεζε» (ΚΠ) Μεηάθξαζε έθζεζεο Δζληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Πνιηηηθέο γηα ηελ Ηζόηεηα ηωλ Φύιωλ», «Φύιν θαη Κνηλωληθή Πνιηηηθή» (ΚΠ) Μεηάθξαζε άξζξνπ ηεο Shally Shortall Gendered Agricultural and Rural Restructuring: A case study of Northern Ireland, Sociologia Ruralis, Vol 42, Number 2, «Ζ έκθπιε δηάζηαζε ηεο γεσξγηθήο θαη αγξνηηθήο αλαδηάξζξσζεο: Μία κειέηε πεξίπησζεο ζηελ Βόξεηα Ηξιαλδία». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο«ύπαηζξνο θαη Σνπηθή Αλάπηπμε»(ΚΠ) Οηθνλνκηθή ελίζρπζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα: «Ζ παξνπζία ηεο γπλαίθαο ζηε ζύγρξνλε πνιηηηθή ζθελή». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Πνιηηηθή Δπηθνηλωλίαο» (ΔΜΔΠ). 10

11 ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 2 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΦΤΛΟΤ ΣΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ Γξάζε 2.1. εηξά αλνηρηώλ δηαιέμεωλ θνπηκόηεηα: Ο επηζηεκνληθόο πξνβιεκαηηζκόο κε άμνλα ην θύιν ηέκλεη νξηδνληίσο ην ζύλνιν ησλ επηζηεκνληθώλ πεδίσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ επηκέξνπο θνηλσληθώλ επηζηεκώλ πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ηνπ Παληείνπ, σο Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, αζρνιείηαη. Γηα ην ιόγν απηό θξίζεθε αλαγθαία ε πξνώζεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ ιόγνπ ζρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή ηνπ θύινπ, σο ελλνηνινγηθήο θαη αλαιπηηθήο θαηεγνξίαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο κέζα από δξάζεηο πνπ ζηόρν είραλ λα πξνσζήζνπλ ηελ γλσξηκία ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο, θαζώο θαη ηνλ γεληθόηεξν πξνβιεκαηηζκό γύξσ από ηε ζρέζε ηνπ θύινπ κε ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, έηζη όπσο απηόο έρεη αλαπηπρζεί ζηνλ επξσπατθό θαη δηεζλή επηζηεκνληθό ρώξν. Μέζα: Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ δηαιέμεηο κε εηζεγήηξηεο από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό εμέρνπζεο πξνζσπηθόηεηεο θαη αλαγλσξηζκέλεο εξεπλήηξηεο θαη ζπγγξαθείο. Αλαιπηηθόηεξα έγηλαλ: 1. ζηηο 17/12/2003 ε δηάιεμε ηεο Heidi Hartmann, θαζεγήηξηαο ζην Παλεπηζηήκην George Washington, κε ζέκα: «Απνηίκεζε ηωλ Γεκόζηωλ Πνιηηηθώλ από Φεκηληζηηθή Οπηηθή - Ζ πεξίπηωζε ηωλ Ζ.Π.Α.» 2. ζηηο 15/3/2004 ε δηάιεμε ηεο Juliet Mitchell, θαζεγήηξηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cambridge κε ζέκα: «Από ηηο «γπλαίθεο» ζην «θύιν». Νέεο πξνζεγγίζεηο θαη λέα πεξηερόκελα;» 3. ζηηο 10/5/2004 ε δηάιεμε ηεο Christine Delphy, θνηλσληνιόγνπ θαη δηεπζύληξηαο έξεπλαο ζην Δζληθό Κέληξν Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο ηεο Γαιιίαο κε ζέκα: «Ζ «ππόζεζε ηεο καληίιαο» θαη ην θπιεηηθό πξόβιεκα ζηε Γαιιία» 4. ζηηο 13/5/2004 ε δηάιεμε ηεο Άλλαο Γηακαληνπνύινπ, πξώελ Δπηηξόπνπ Δ.Δ., Βνπιεπηή Δπηθξαηείαο κε ζέκα: «Οη πνιηηηθέο γηα ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηελ Δ.Δ.» 5. ζηηο 7/6/2004 ε δηάιεμε ηεο Floya Anthias, θαζεγήηξηαο θνηλσληνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Oxford Brooks ηεο Μ. Βξεηαλίαο κε ζέκα: «Φύιν, εζλόηεηα θαη κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο» 6. ζηηο 25/2/2005 ε δηάιεμε ηεο Διέλεο Βαξίθα θαζεγήηξηαο ζην Σκήκα Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris 8, κε ζέκα: «Ζ ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο ηωλ γπλαηθώλ ζηελ Ηζηνξία θαη ηηο Κνηλωληθέο Δπηζηήκεο» 7. ζηηο 18/10/2005 ε δηάιεμε ηεο Joan W. Scott, θαζεγήηξηαο θνηλσληθώλ επηζηεκώλ ζην Institute for Advanced Study ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Princeton ζηηο ΖΠΑ, κε ζέκα: «Ηζάξηζκε πκκεηνρή: ην θίλεκα ζηε Γαιιία γηα ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηελ πνιηηηθή» 8. ζηηο 31/5/2007 ε δηάιεμε ηεο Shahra Razavi, δηεπζύληξηαο ζην εξεπλεηηθό Ηλζηηηνύην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Κνηλσληθή Αλάπηπμε, κε ζέκα: «Ηζόηεηα ηωλ 11

12 Φύιωλ-Αλαδεηώληαο ηελ Γηθαηνζύλε ζε έλαλ Άληζν Κόζκν». Οη δηαιέμεηο έγηλαλ ζην ακθηζέαηξν «άθεο Καξάγησξγαο» ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ηηο παξαθνινύζεζε ζεκαληηθόο αξηζκόο από ην επξύ επηζηεκνληθό θαη εξεπλεηηθό κε θνηλό από ην επξύ επηζηεκνληθό θαη εξεπλεηηθό θνηλό, θαζώο θαη κέιε γπλαηθείσλ νξγαλώζεσλ. Ζ ηειεπηαία δηάιεμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Έλσζε πληαθηώλ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ύλδεζκν γηα ηα Γηθαηώκαηα ηεο Γπλαίθαο. Ζ νξγάλσζε ησλ δηαιέμεσλ πεξηιάκβαλε ζρεδηαζκό ηνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ (αθίζεο, πξνζθιήζεηο, θιπ), επξεία δεκνζηνπνίεζε πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εκεξήζηνπ Σύπνπ, βεβαηώζεηο παξαθνινύζεζεο θαη ηαπηόρξνλε δηεξκελεία ησλ μελόγισζζσλ δηαιέμεσλ. Μεηά από θάζε δηάιεμε αθνινπζνύζε ζπδήηεζε κε ην αθξναηήξην θαη δεμίσζε. Σα θείκελα ησλ εηζεγήζεσλ αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξαδνηέα: Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Heidi Hartmann Απνκαγλεηνθώλεζε ηεο δηάιεμεο ηεο Heidi Hartmann Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Juliet Mitchell Αθίζα γηα ηε δηάιεμε ηεο Juliet Mitchell Γηάιεμε ηεο Juliet Mitchell Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Christine Delphy Αθίζα γηα ηε δηάιεμε ηεο Christine Delphy Απνκαγλεηνθώλεζε ηεο δηάιεμεο ηεο Christine Delphy Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Άλλαο Γηακαληνπνύινπ Αθίζα γηα ηε δηάιεμε ηεο Άλλαο Γηακαληνπνύινπ Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Floya Anthias Αθίζα γηα ηε δηάιεμε ηεο Floya Anthias Απνκαγλεηνθώλεζε ηεο δηάιεμεο ηεο Floya Anthias Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Διέλεο Βαξίθα Αθίζα γηα ηε δηάιεμε ηεο Διέλεο Βαξίθα Πεξίιεςε δηάιεμεο ηεο Διέλεο Βαξίθα θαη ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Joan W. Scott Πεξίιεςε ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά, πιήξεο θείκελν ηεο δηάιεμεο ηεο Joan W. Scott ζηα αγγιηθά θαη ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά Αθίζα γηα ηε δηάιεμε ηεο Joan W. Scott VHS ηεο δηάιεμεο ηεο Joan W. Scott Πξόζθιεζε γηα ηε δηάιεμε ηεο Shahra Razavi Μεηαθξαζκέλε έθζεζε πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε δηάιεμε ηεο Shahra Razavi Γηάιεμε θαη βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο Shahra Razavi Φσηνγξαθίεο από ηηο δηαιέμεηο Γεκνζίεπζε ηεο δηάιεμεο ηεο Juliet Mitchell ζηνλ ηύπν. 12

13 Γξάζε 2.2 Γηεζλέο ζπλέδξην Τπεύζπλεο: Αιέθα Μπνπηδνπβή, Αιεμάλδξα Υαιθηά θνπηκόηεηα: ηόρνο ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ λα πξνβιεζεί ε ζύγρξνλε ζπκβνιή ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ επηζηεκώλ ζηε γλώζε ηεο έκθπιεο πξαγκαηηθόηεηαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ αλαδύζεθαλ γηα λα απαληεζνύλ θεληξηθά εξσηήκαηα όπσο: Ση ζεκαίλεη θύιν ζήκεξα; Πνηα είλαη ε γπλαίθα ζήκεξα ζηα δηάθνξα θνηλσληθά ζπγθείκελα, ηζηνξηθά θαη παξόληα, πώο δηακνξθώλεηαη ε θαζεκεξηλόηεηα ηεο, θαη πώο αλαπαξίζηαηαη πνιηηηζκηθά; Πνηνο είλαη ν άληξαο θαη πώο ραξαθηεξίδεηαη θνηλσληθά ζε δηαθνξεηηθνύο ηόπνπο θαη ρξόλνπο; Πώο απηέο νη ηαπηόηεηεο γίλνληαη αληηθείκελα δηαπξαγκάηεπζεο θαη πώο αληηζηέθνληαη ή απνδέρνληαη ηηο εγθαζηδξπκέλεο ζρέζεηο εμνπζίαο; Μέζα: Οξγάλσζε Γηεζλνύο πλεδξίνπ κε ηίηιν: «Σν Φύιν. Αιιάδεη! Έξεπλα, Θεωξία θαη Πνιηηηθή ηεο Έκθπιεο Πξαγκαηηθόηεηαο ζηνλ 21 ν αηώλα», 2 3 Ηνπλίνπ Σν πξόγξακκα ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ σο εμήο: 2 Ινπλίνπ ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σν Φύιν ηεο Δξγαζίαο πληνλίζηξηα: Ξαλζή Πεηξηληώηε, Καζεγήηξηα, Τκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ, Πάληεην Παλεπηζηήκην. Δηζεγεηέο / Δηζεγήηξηεο: Ute Luise Fischer, Doctor of Sociology, Researcher at the Chair of Sociology of Work, Faculty of Economics and Social Science, University of Dortmund, Germany. Χάξε πκεωλίδνπ, Οηθνλνκνιόγνο, Γεκνγξάθνο, Γηεπζύληξηα Δζληθνύ Κέληξνπ Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ (ΔΚΚΔ). Εηδή αιίκπα, Ηζηνξηθόο, Οηθνλνκηθό Τκήκα, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. Αληηγόλε Λπκπεξάθε, Καζεγήηξηα, Τκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην. 2ε Θεκαηηθή Δλόηεηα : Ζ Σερλνινγία ζηελ ύζηεξε Νεωηεξηθόηεηα πληνλίζηξηα: Μαξία Παξαδείζε, Λέθηνξαο, Τκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ, Πάληεην Παλεπηζηήκην. Δηζεγεηέο / Δηζεγήηξηεο: Carolyn Michelle, Dr, Convenor, Women's and Gender Studies, University of Waikato, New Zealand. Dominique Meunier, Professeure Αdjointe, Département de Communication, Université de Montreal, Canada. Mirjam Vosmeer, Ph.D. Student, Amsterdam School of Communications Research, University of Amsterdam, the Netherlands. Παληνύιε Όιγα, Γηδάζθνπζα, ΔΔΓΗΠ ΗΗ Τνκέαο Παηδαγσγηθήο, Φηινζνθηθή Σρνιή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 3ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Τπεξβαίλνληαο ηα Όξηα ηνπ Φύινπ πληνλίζηξηα: Άλλα Απνζηνιίδνπ, Υπνςήθηα Γηδάθηνξαο, Τκήκα Αλζξσπνινγίαο, University College London, United Kingdom. Δηζεγεηέο / Δηζεγήηξηεο: 13

14 Sara Cohen Shabot, Dr., Lafer Center for Women's Studies, The Hebrew University, Jerusalem, Israel. Chrysanthi Nigianni, Ph.D. Student, University of East London, School of Social Sciences, Media and Cultural Studies, United Kingdom. ύζζε Κνξίδε, Δπηθνηλσληνιόγνο Σδίλα Σαζηνπνύινπ, Δπηρεηξεζηαθή Δξεπλήηξηα, Δπηθνηλσληνιόγνο. Χξπζνύια ηέθα, Γξ., Ηαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Φαξκαθνπνηόο. 4ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Έκθπιεο Απνηαπηίζεηο, Έζλνο Φπιή Θξεζθεία πληνλίζηξηα: Αιεμάλδξα Χαιθηά, Δπίθνπξε Kαζεγήηξηα, Tκήκα Κνηλσληνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην. Δηζεγεηέο / - ηξηεο: Joanna de Groot, Dr., Department of History and Centre for Women's Studies, University of York, Heslington, York, United Kingdom Mary Maynard, Professor, Department of Social Policy and Social Work and Centre for Women's Studies, University of York, Heslington, York, United Kingdom. Martina Tissberger, Junior Lecturer, Department of Educational Sciences and Psychology, Free University, Berlin, Germany. ππξηδνύια Aζαλαζνπνύινπ-Kππξίνπ, Δπηζηεκνληθή Σπλεξγάηξηα, Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ γηα Θέκαηα Φύινπ θαη Ηζόηεηαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ. 5ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Βία ζε πεξηόδνπο Δηξήλεο θαη Πνιέκνπ πληνλίζηξηα: Αιέθα Μπνπηδνπβή, Λέθηνξαο, Τκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη Γηδάζθνπζα ΠΓ 407/85, Τκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην. Δηζεγεηέο / Δηζεγήηξηεο: Barbara Giovanna Bello, Member of ONG, Co-operator of Informagiovani, Insubria University, Italy. Nefissa Naguib, Associate Professor, Basic Histories Program, University of Bergen, Norway Inger Maria Okkenhaug, Dr., History, University of Bergen, Norway. Σαζνύια Βεξβεληώηε, Ηζηνξηθόο. 3 Ινπλίνπ ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σν Φύιν ηεο Γιώζζαο πληνλίζηξηα: Μαξίλα Μεϊδάλε, Δπηζηεκνληθή Σπλεξγάηξηα, Τκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ, Πάληεην Παλεπηζηήκην. Δηζεγεηέο / Δηζεγήηξηεο: Alissa V. Tolstokorova, Dr., Associate Professor, University of Economics and Law "KROK", Kyiv, Ukraine. Μαξία Μελεγάθε, Καζεγήηξηα ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ, Τκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο, Φηινζνθηθή Σρνιή, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Λνπθία Δπζπκίνπ, Γξ. Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris 7, Γηδάζθνπζα, Τκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο, Φηινζνθηθή Σρνιή, Παλεπηζηήκην Αζελώλ. 2ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Φύινπ ζηε Λνγνηερλία πληνλίζηξηα: Δηξήλε Ρηδάθε, Γηδάζθνπζα ΠΓ 407/85,, Τκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Δηζεγεηέο / Δηζεγήηξηεο: Eπθξνζύλε Κακάηζνπ, Λέθηνξαο, Τκήκα Δπηθνηλσλίαο Mέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ, Πάληεην Παλεπηζηήκην. Christina Johnson, Assistant Professor, Plattsburgh State University of New York, U.S.A. 14

15 Σαζνύια Σζηιηκέλε, Λέθηνξαο Π.Τ.Π.Δ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο- Βόινο. 3ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Δθπαηδεύνληαο ηα Φύια πληνληζηήο: Άιθεο Ρήγνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Τκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην. Δηζεγεηέο / Δηζεγήηξηεο: ηδεξνύια Εηώγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο, Τκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο, Φηινζνθηθή Σρνιή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Καηεξίλα Γαιαθνύξα, Καζεγήηξηα Φηιόινγνο, Γξ. Παηδαγσγηθήο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Φώηεο Πνιίηεο, Γάζθαινο, Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνύ Λαθσλίαο. Διέλε Γαξάθε, Γαζθάια. Μαξία Ρεπνύζε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Τκήκα, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. ην πλέδξην ζπκκεηείραλ κε εηζήγεζε 16 εξεπλεηέο θαη εξεπλήηξηεο από ηελ Διιάδα θαη 11 εξεπλεηέο θαη εξεπλήηξηεο από άιιεο ρώξεο. Αλαιπηηθόηεξα ε ζύλζεζε ησλ εηζεγεηώλ/εηζεγεηξηώλ θαη ζπληνληζηώλ/ζπληνληζηξηώλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ θαηά ρώξα δηακνλήο ήηαλ: Γεξκαλία- 2 άηνκα, Διιάδα- 18 άηνκα, ΖΠΑ- 1 άηνκν, Ζλσκέλν Βαζίιεην- 3 άηνκα, Ηζξαήι- 1 άηνκν, Ηηαιία- 1 άηνκν, Καλαδάο- 1 άηνκν, Νέα Εειαλδία- 1 άηνκν, Οιιαλδία- 1 άηνκν. Οη εηζεγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζεγήζεσλ κε δπν ζπγγξαθείο, ήηαλ ζπλνιηθά 25 ελώ είραλ γίλεη απνδεθηέο 30 από ηηο 65 πεξηιήςεηο πνπ ππεβιήζεζαλ. ην αθξναηήξην, ζπκκεηείραλ κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο ηνπ Παληείνπ (κέιε ΓΔΠ θαζώο θαη θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο), κέιε ηεο επξύηεξεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο ηεο Αζήλαο, θαζώο θαη εθπξόζσπνη δηαθόξσλ θνξέσλ εξεπλεηηθώλ (π.ρ. ΚΔΘΗ) θαη άιισλ (π.ρ. Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο). πλνιηθά έδσζαλ ηα ζηνηρεία ηνπο γηα ηελ έθδνζε βεβαίσζεο παξαθνινύζεζεο ηνπ ζπλεδξίνπ 127 άηνκα (εθ ησλ νπνίσλ ηα 18 άληξεο) ελώ ζηνηρεία δήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε κειινληηθέο δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έδσζαλ 214 άηνκα (25 άληξεο). Σν πλέδξην απνηέιεζε επηηπρία ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηόζν ιόγσ ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εηζεγήζεσλ, όζν θαη ιόγσ ηεο κεγάιεο, θαη ελεξγήο, ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνύ. Δπηπιένλ, νη ζπδεηήζεηο πνπ αθνινπζνύζαλ ηηο ζεκαηηθέο ζπλεδξίεο ήηαλ ελ γέλεη ρξήζηκεο γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ δπζθνιηώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ αιιά θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαιεύθαλζε ησλ δηεπηζηεκνληθώλ ζπλεξγηώλ πνπ ζπληεινύλ ζηνλ πινύην ησλ πνπδώλ Φύινπ ηελ παξνύζα ηζηνξηθή πεξίνδν. πλνιηθά ην πλέδξην ιεηηνύξγεζε σο ηόπνο αλάδεημεο θαη θαηαλόεζεο ησλ ζύγρξνλσλ θαη πξσηόηππσλ αλαιύζεσλ, από ώξηκν αιιά θαη λεόηεξν εξεπλεηηθό δπλακηθό, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ γλώζε ηνπ θύινπ σο αλαιπηηθήο θαηεγνξίαο ζην παξειζόλ θαη ζην παξόλ, ζηελ Διιάδα θαη αιινύ. Απόδεημε απηήο ηεο δηαπίζησζεο είλαη ην γεγνλόο όηη εληνπίζζεθαλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζηηο εηζεγήζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ ζε πνιιά επηζηεκνληθά έληππα. Σν Γηεζλέο πλέδξην ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ Φύινπ θαη Ηζόηεηαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ ζρεηηθά κε ην θύιν θαη 15

16 κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, όπνπ παξακέλεη αλαξηεκέλν όιν ην πξόγξακκα, νη πεξηιήςεηο θαη ηα πιήξε θείκελα ησλ εηζεγήζεσλ. Παξαδνηέα: Γίγισζζε αθίζα ηνπ ζπλεδξίνπ Πξόζθιεζε γηα ην ζπλέδξην ζηα ειιεληθά Πξόγξακκα γηα ην ζπλέδξην ζηα ειιεληθά Πξόγξακκα γηα ην ζπλέδξην ζηα αγγιηθά Καηάινγνο ησλ νκηιεηώλ θαη νκηιεηξηώλ ηνπ ζπλεδξίνπ Καηάινγνο επηζθεπηώλ / -ηώλ ηνπ ζπλεδξίνπ Γείγκα βεβαίσζεο παξαθνινύζεζεο Δηζήγεζε ηεο Ute Luise Fischer ζηα αγγιηθά Δηζήγεζε ηεο Υάξεο πκεσλίδνπ ζηα ειιεληθά Δηζήγεζε ηεο Εηδήο αιίκπα ζηα ειιεληθά Δηζήγεζε ηεο Αληηγόλεο Λπκπεξάθε ζηα αγγιηθά Δηζήγεζε ηεο Carolyn Michelle ζηα αγγιηθά Δηζήγεζε ηεο Dominique Meunier ζηα αγγιηθά Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ηεο Mirjam Vosmeer ζηα αγγιηθά Δηζήγεζε ηεο Όιγαο Παληνύιε ζηα ειιεληθά Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ηεο Sara Cohen Shabot ζηα αγγιηθά Δηζήγεζε ηεο Chrysanthi Nigianni ζηα αγγιηθά Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ησλ ίζζπ Κνξηδή θαη Σδίλαο Σαζζηνπνύινπ ζηα ειιεληθά Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ηεο Υξπζνύιαο ηέθα ζηα ειιεληθά Δηζήγεζε ησλ Joanna De Groot kai Mary Maynard ζηα αγγιηθά Δηζήγεζεο ηεο Martina Tissberger ζηα αγγιηθά Δηζήγεζε ηεο Spyridoula Athanasopoulou - Kypriou ζηα αγγιηθά Δηζήγεζε ηεο Barbara Giovanna Bello ζηα αγγιηθά Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ηεο Nefissa Naguib ζηα αγγιηθά Δηζήγεζε ηεο Σαζνύιαο Βεξβεληώηε ζηα ειιεληθά Δηζήγεζε ηεο Alissa V. Tolstokorova ζηα αγγιηθά Δηζήγεζε ησλ Μαξίαο Μελεγάθε θαη Λνπθίαο Δπζπκίνπ ζηα ειιεληθά Δηζήγεζε ηεο Δθξνζύλεο Κακάηζνπ ζηα αγγιηθά Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ηεο Christina Johnson ζηα αγγιηθά Δηζήγεζε ηεο Σζνύιαο Σζηιηκέλε ζηα ειιεληθά Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ησλ ηδεξνύιαο Εηώγνπ Καξαζηεξγίνπ θαη Καηεξίλαο Γαιαθνύξα ζηα ειιεληθά Δηζήγεζε ηνπ Φώηε Πνιίηε ζηα ειιεληθά Δηζήγεζε ηεο Διέλεο Γαξάθε ζηα ειιεληθά Πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο ηεο Μαξίαο Ρεπνύζε ζηα ειιεληθά Φσηνγξαθίεο ζπλεδξίνπ. Γξάζε 2.3 Θεκαηηθέο επηζηεκνληθέο εθδόζεηο θνπηκόηεηα: Οη εθδόζεηο είλαη ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ εκπινπηηζκό κε ηε δηάζηαζε ηνπ θύινπ ησλ επηζηεκνληθώλ πεδίσλ ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ επηζηεκώλ. Μέζα: πκβνιή ζε κεηαθξάζεηο θαη εθδνηηθή επηκέιεηα ζπιινγηθώλ ηόκσλ θαη κειεηώλ πνπ ζπγθξνηνύλ ρξήζηκν δηδαθηηθό πιηθό γηα κεγάιν αξηζκό λέσλ θαη εκπινπηηδόκελσλ καζεκάησλ. Μεηαθξάζεηο Σν βηβιίν The Line, Women, Partition and Gender Order in Cyprus, ηεο Cynthia Cockburn, Zed Books, ζει Σν βηβιίν εμέδσζε ν εθδνηηθόο νίθνο ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ κε ηίηιν: «Ζ Γξακκή: Γπλαίθεο, δηρνηόκεζε θαη θύιν ζηελ Κύπξν» (2008). Ο ζπιινγηθόο ηόκνο Femmes, genre et sociétés, l état des savoirs, (επηκ. Μargaret 16

17 Maruani), Editions Découverte, ζει Σνλ ηόκν εμέδσζε ν εθδνηηθόο νίθνο ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ κε ηίηιν: «Γπλαίθεο, θύιν, θνηλωλίεο. Ση γλωξίδνπκε ζήκεξα» (2008). Κεθάιαηα από ηνπο ζπιινγηθνύο ηόκνπο Wissen: Ein Handbuch der Gender-Theorien" (επηκ. Christine von Braun θαη Inge Stephan) θαη "Gender als interdepedente Kategorie: Neue Perspektiven auf Intersektionalität, Diversität und Heterogenität (επηκ. Katharina Walgenbach, Gabriele Dietze, Atje Hornscheidt & Kerstin Palm). Σελ έθδνζε ηνπ ζπιινγηθνύ ηόκνπ αλέιαβε ν εθδνηηθόο νίθνο ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ. Ζ έθδνζε ησλ παξαπάλσ ζπιινγηθώλ ηόκσλ έγηλε ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ έξγνπ κε ην αληίζηνηρν έξγν ηνπ ΔΜΠ «Φύιν θαη Υώξνο» (επηζηεκνληθή ππεύζπλε: Νηίλα Βαΐνπ). ηόρνο είλαη λα γλσξίζεη ην ειιεληθό θνηλό νξηζκέλα ζεκαληηθά θείκελα γηα ην θύιν θαη ηελ ηζόηεηα πνπ πξνέξρνληαη από ηηο θεκηληζηηθέο παξαδόζεηο κεγάισλ επξσπατθώλ ρσξώλ (Γαιιία, Γεξκαλία, Ηζπαλία). Δπηζηεκνληθέο επηκέιεηεο «Ζ Παξαγωγή ηνπ Κνηλωληθνύ ώκαηνο» (Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα: Μάξζα Μηραειίδνπ θαη Αιεμάλδξα Υαιθηά). Δθδόζεηο Καηάξηη & ην Φεκηληζηηθό πεξηνδηθό Γίλε, ζει.284. «Ληιίθα Μπνκπόινπ: Φεκηληζκόο εζωηεξηθνύ ρώξνπ - Ηζηνξίεο γπλαηθώλ. Υξνληθό κηαο πνξείαο ζην θεκηληζηηθό θίλεκα ( )» (Δπηκέιεηα - επίκεηξν: Άλλα Μηρνπνύινπ), Δθδόζεηο Κνπθθίδα, ζει.360. Πξόθεηηαη γηα αλζνιόγην 168 θεηκέλσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην Γειηίο ηες Κίλεζες Γεκοθραηηθώλ Γσλαηθώλ, ζε άιια γπλαηθεία έληππα, θαζώο θαη ζε εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηεο Αζήλαο. Παξαδνηέα: Δμώθπιιν βηβιίνπ «Ζ Παξαγωγή ηνπ Κνηλωληθνύ ώκαηνο» Μεηάθξαζε κέξνπο ηνπ ζπιινγηθνύ ηόκνπ «Femmes, genre et sociétés, l état des savoirs» Μεηάθξαζε κέξνπο ηνπ ζπιινγηθνύ ηόκνπ «The line, Women, Partition and Gender Order in Cyprus» Δμώθπιιν βηβιίνπ «Ζ Γξακκή, Γπλαίθεο, δηρνηόκεζε θαη θύιν ζηελ Κύπξν» Μεηάθξαζε κέξνπο ηνπ ζπιινγηθνύ ηόκνπ Ein Handbuch der Gender- Theorien» Μεηάθξαζε κέξνπο ηνπ ζπιινγηθνύ ηόκνπ «Gender als interdependente Kategorie: Neue Perspektiven auf Intersektionalität, Diversität und Heterogenität» Έθδνζε «Φεκηληζκόο εζωηεξηθνύ ρώξνπ». Ηζηνξίεο γπλαηθώλ Υξνληθό κηαο πνξείαο ζην θεκηληζηηθό θίλεκα ( )». 17

18 Γξάζε 2.4 Γηδαθηηθό πιηθό: Γεκηνπξγία δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ηηο ζπνπδέο θύινπ ζηηο θνηλωληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο. θνπηκόηεηα: ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαπηύρζεθε λέν δηδαθηηθό πιηθό κε ηελ γισζζηθή επεμεξγαζία ζεκαληηθώλ άξζξσλ αιιά θαη κε ηελ αξρεηνζέηεζε θαη ςεθηνπνίεζε αξρείσλ ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ θύινπ ζηελ ηζηνξία, ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε, ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή αιιά θαη ησλ άιισλ καζεκάησλ θύινπ πνπ δηδάζθνληαη ζην Παλεπηζηήκην. Μέζα: Ζ ςεθηνπνίεζε ησλ αξρείσλ θαη θαηάξηηζε θαηαιόγσλ δεκηνπξγνύλ πνιύηηκν θαη εύρξεζην δηδαθηηθό θαη εξεπλεηηθό πιηθό γηα ηηο ζπνπδέο θύινπ ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην αιιά θαη ζηα άιια Παλεπηζηήκηα ιόγσ ηεο αλάξηεζήο ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σαμηλόκεζε θαη ςεθηνπνίεζε πθηζηάκελσλ αξρείσλ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο (πεξηνδηθά, θπιιάδηα θ.α.) Τπεύζπλε: Αιέθα Μπνπηδνπβή Σα Αξρεία πνπ ςεθηνπνηεζήθαλ είλαη: 1. «Πεξηνδηθό Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο» Ζ αξρεηνζέηεζε, ςεθηνπνίεζε, ζάξσζε, θαηαινγνγξάθεζε, απνδειηίσζε, ηαμηλόκεζε, επξεηεξίαζε θαη ε θαηαρώξεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ελόο από ηα πην ζεκαληηθά πεξηνδηθά γηα ηελ κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα ηνπ «Αγώλα ηεο Γπλαίθαο» έθδνζεο ηνπ πλδέζκνπ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηεο Γπλαίθαο. Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνύ πεξηνδηθνύ πεξηιακβάλεη ηηο ηξεηο θάζεηο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ: , , «Γπλαηθείν Αξρείν Γειθύο» α. Ζ θαηαγξαθή, θαηαινγνγξάθεζε θαη νξγάλσζε ηνπ Γπλαηθείνπ Αξρείνπ «Γειθύο», ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην 1990 σο ζπλέρεηα ηνπ Αξρείνπ ηνπ Βηβιηνπσιείνπ ησλ Γπλαηθώλ ( ). Σν αξρείν πεξηέρεη: πεξίπνπ 2000 βηβιία θαθέινπο θαη Νηνζηέ, Πεξηνδηθά θαη Δθεκεξίδεο, Αηδέληεο θαη Ζκεξνιόγηα, Αθίζεο, πιαθάη θαη άιιν πιηθό ηνπ Απηόλνκνπ Γπλαηθείνπ ρώξνπ, θαζώο θαη ησλ γπλαηθείσλ νξγαλώζεσλ ηεο κεηαδηθηαηνξηθήο πεξηόδνπ. β. Ζ ςεθηνπνίεζε κέξνπο ηνπ νπηηθνύ πιηθoύ ηνπ αξρείνπ, πνπ αθνξά δύν ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 8 ηνπ Μάξηε, Βία θαη Βηαζκνύο. 3. «Πεξηνδηθό ΔΛΛΖΝΗ» Ζ αξρεηνζέηεζε, ςεθηνπνίεζε, ζάξσζε, θαηαινγνγξάθεζε, απνδειηίσζε, ηαμηλόκεζε, επξεηεξίαζε θαη ε θαηαρώξεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ δεύηεξνπ, από ηα ηξία ζεκαληηθά έληππα ηεο κεζνπνιεκηθήο πεξηόδνπ, ηνπ Μεληαίνπ πεξηνδηθνύ «Διιελίο», ην νπνίν εμέδσζε ην Δζληθό πκβνύιην ησλ Διιελίδσλ Γπλαηθώλ ην δηάζηεκα: [1940]. 4. «Γπλαηθείεο νξγαλώζεηο», «πλδηθαιηζηηθό θίλεκα» ΑΚΗ Από ηα Αξρεία ύγρξνλεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα από ην αξρείν ηεο ΔΓΑ, επηιέρζεθαλ θάπνηεο αξρεηαθέο ελόηεηεο ην πεξηερόκελν ησλ νπνίσλ θαιύπηεη ηελ έληνλε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ησλ γπλαηθώλ, νη νπνίεο αλήθνπλ κελ ζ έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθό ρώξν αιιά νη ζέζεηο θαη ηα αηηήκαηά ηνπο ηηο νδεγνύλ ζε ζπκκαρίεο ή /θαη ζπγθξνύζεηο κε άιιεο γπλαηθείεο ζπιινγηθόηεηεο. Με απηό ην ζθεπηηθό πινπνηήζεθε ε 18

19 ςεθηνπνίεζε, ζάξσζε, απνδειηίσζε, ηαμηλόκεζε, επξεηεξίαζε θαη ε θαηαρώξεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεζζάξσλ αξρεηαθώλ ζπιινγώλ. Πξόθεηηαη γηα έλα πιηθό δηάζπαξην θαη κνλαδηθό, γηαηί θσηίδεη όςεηο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ γπλαηθώλ ζε κηα καθξά πεξίνδν πνπ μεθηλά ην 1951 θαη δηαθόπηεηαη βίαηα ην 1967 κε ηελ επηβνιή ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο. Οη ελόηεηεο πνπ ςεθηνπνηήζεθαλ είλαη: «πληνληζηηθή Δπηηξνπή Δξγαδνκέλσλ Γπλαηθώλ» (.Δ.Δ.Γ.) ), «Παλειιήληνο Έλσζηο Απνθιεηζηηθώλ Αδειθώλ Ννζνθόκσλ "Οη Άγηνη Αλάξγπξνη"» (Π.Δ.Α.Α.Ν.) ( ), «Παλειιήληνο ύλδεζκνο ηειεθσλεηξηώλ Ο.Σ.Δ.» ( ), «πλεξγαδόκελα Γπλαηθεία σκαηεία» ( ), θαη «Πξνεθινγηθά θπιιάδηα ηεο ΔΓΑ γηα ηηο γπλαίθεο» (1961, 1963) Έξεπλα, ζπιινγή θαη ςεθηνπνίεζε αξρεηαθνύ πιηθνύ Ζ έξεπλα, ζπιινγή θαη ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ αθνξά ηνπο παξαθάησ ηνκείο: 1. «Σα λέα θηλήκαηα ζηελ Διιάδα: πιηθό γηα ην θύιν θαη ηελ ζεμνπαιηθόηεηα, ». (Τπεύζπλε: Αιεμάλδξα Υαιθηά) θνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ηεθκεξίσζή, ςεθηνπνίεζε, ηαμηλόκεζε, θαηαινγνγξάθεζε ηνπ πιηθνύ θαη ε δεκηνπξγία κίαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ λα πεξηέρεη ηα άξζξα ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, έληππα δξόκνπ, άιια έληππα, κηθξά βηβιία, ειεθηξνληθέο θαηαρσξήζεηο θαη αθίζεο πνπ απνηππώλνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό γηα ην θύιν, ηε ζεμνπαιηθόηεηα θαη ην ζώκα γεληθόηεξα πνπ πξνηάζζεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξόληα εηδηθά σο αληίζηημε ή θαη αληίζηαζε ζε πεξηζζόηεξν ζεζκνπνηεκέλεο θαη λνκηκνπνηεκέλεο κνξθέο γλώζεο, ζθέςεο, θαη πνιηηηθήο γηα ην θύιν. 2. «Φεκηληζηηθή Θεώξεζε θαη Γξάζε ζηελ Διιάδα: » (Τπεύζπλε: Αιεμάλδξα Υαιθηά) κε ππνζηεξηθηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ αθνξά ζην γπλαηθείν θίλεκα ζηελ Διιάδα από ηε κεηαπνιίηεπζε κέρξη θαη ηα πξώηα ρξόληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80. Σν πιηθό νξγαλώζεθε ζε θαθέινπο σο εμήο: α) απνζπάζκαηα θαηά έληππν θαη β) θαηά ζέκαηα. Οη ζεκαηηθνί θάθεινη πνπ ζπγθξνηήζεθαλ είλαη νξγαλσκέλνη γύξσ από ηνπο εμήο άμνλεο: 1)Έθηξωζε 2) Βία-Βηαζκόο 3) Πνξλεία 4) εμνπαιηθόηεηεο 5) Πξόζωπα θαη 6) Παξνπζίαζε Οκάδωλ. 3. Διιεληθέο ηαηλίεο(κηθξνύ κήθνπο) γπλαηθώλ ζθελνζεηώλ κε γπλαηθεία ζέκαηα ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλαο πιήξεο θαηάινγνο ησλ ηαηληώλ κε ζηνηρεία ησλ δεκηνπξγώλ θαη πεξηιήςεηο ησλ ζελαξίσλ. (Τπεύζπλεο: Μαξία Παξαδείζε, Μάξσ Κνξάθε, Βνύια Σνπξή). 4. Σερληθή θαη γιωζζηθή επεμεξγαζία πέληε θιαζηθώλ θεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε Φεκηληζκνύ θαη Μαξμηζκνύ (Τπεύζπλε: Μαξία ηξαηεγάθε): «Ο θύξηνο ερζξόο» ηεο Christine Delphy. (1970, L'ennemi principal, Partisans, Νν. 54-5, Juillet - Octobre). «Σν εκπόξην γπλαηθώλ. εκεηώζεηο γηα ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ θύινπ.» ηεο Gayle Rubin (1975, 'The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex', Toward an Anthropology of Women, (ed) Rayna R. Reiter, Monthly Review Press, pp ) «Ο άηπρνο γάκνο ηνπ καξμηζκνύ κε ην θεκηληζκό: γηα κηα πην πξννδεπηηθή 19

20 έλωζε» ηεο Heidi I. Hartmann (1979, 'The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a more Progressive Union', Capital and Class, No 8 pp. 1-33). «Γηα ηελ παηξηαξρία» ηεο Veronica Beechey (1979, 'On Patriarchy', Feminist Review, Νν. 3, p ) «Φεκηληζκόο θαη καξμηζκόο, κέζνδνο θαη θξάηνο: έλα πιαίζην ζεωξίαο» ηεο Catharine A. MacKinnon (1982, 'Feminism, Marxism, method and the state. An agenda for theory', Signs, Journal of Women in Culture and Society, Special Issue: Feminist Theory, Spring, Vol. Νν 3. pp ) Παξαδνηέα: Γηα ην πεξηνδηθό «Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο» ην cd-rom ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζηνηρεία ηεο θαηαινγνγξάθεζεο θαζώο θαη ηεο ζεκαηηθήο επξεηεξίαζεο ζε έλα αξρείν excel ζπκβαηό κε ηε βάζε δεδνκέλσλ Cd-rom κε θαηάινγν βηβιηνζήθεο αξρείνπ «ΓΔΛΦΤ» Cd-rom κε ζεκαηηθό θαηάινγν ησλ αθηζώλ ηνπ γπλαηθείνπ αξρείνπ «ΓΔΛΦΤ» Cd-rom κε ηα ςεθηνπνηεκέλα αξρεία ηνπ πεξηνδηθνύ «Διιελίο» Cd-rom κε ηα ςεθηνπνηεκέλα αξρεία: «Γπλαηθείεο νξγαλώζεηο», «πλδηθαιηζηηθό θίλεκα». ΑΚΗ «πληνληζηηθή Δπηηξνπή Δξγαδνκέλωλ Γπλαηθώλ» (.Δ.Δ.Γ.) ), «Παλειιήληνο Έλωζηο Απνθιεηζηηθώλ Αδειθώλ Ννζνθόκωλ "Οη Άγηνη Αλάξγπξνη"» (Π.Δ.Α.Α.Ν.) ( ), «Παλειιήληνο ύλδεζκνο ηειεθωλεηξηώλ Ο.Σ.Δ.» ( ), «πλεξγαδόκελα Γπλαηθεία ωκαηεία» ( ), «Πξνεθινγηθά θπιιάδηα ηεο ΔΓΑ γηα ηηο γπλαίθεο» (1961, 1963) Άξζξα: «Φεκηληζκόο θαη Μαξμηζκόο: Πέληε θιαζηθά θείκελα» «Ο θύξηνο ερζξόο». «Σν εκπόξην γπλαηθώλ. εκεηώζεηο γηα ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ θύινπ». «Ο άηπρνο γάκνο ηνπ καξμηζκνύ κε ην θεκηληζκό: γηα κηα πην πξννδεπηηθή έλωζε». «Γηα ηελ παηξηαξρία».«φεκηληζκόο θαη καξμηζκόο, κέζνδνο θαη θξάηνο: έλα πιαίζην ζεωξίαο» Cd-rom κε ηίηιν: «Σα λέα θηλήκαηα ζηελ Διιάδα: πιηθό γηα ην θύιν θαη ηελ ζεμνπαιηθόηεηα, » Cd-rom κε ππνζηεξηθηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό κε ηίηιν: «Φεκηληζηηθή Θεώξεζε θαη Γξάζε ζηελ Διιάδα: » Καηάινγνο ειιεληθώλ ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο γπλαηθώλ ζθελνζεηώλ κε γπλαηθεία ζέκαηα ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ Γξάζε 2.5 Σξηήκεξν «Ηζηνξία θαη Κνηλωλία. Αληηθαηνπηξηζκνί ζηνλ θηλεκαηνγξάθν γπλαηθώλ- δεκηνπξγώλ. Ζ πεξίπηωζε ηεο Γεξκαλίαο» Τπεύζπλε: Μαξία Παξαδείζε θνπηκόηεηα: Ο ζθνπόο ηνπ ηξηεκέξνπ ήηαλ ε αλάδεημε κηαο νπηηθήο πεξί αηζζεηηθήο, ηεθκεξίσζεο θαη κειέηεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θνηλσλίαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κέζα ζε έλα γεληθόηεξν πλεύκα ακθηζβήηεζεο θαη θξηηηθήο ηεο θνηλσλίαο πνπ επηθξαηνύζε εθείλε ηελ πεξίνδν ζε ζπλδπαζκό κε ην καρεηηθό γπλαηθείν θίλεκα. Μέζα από απηέο ηηο ζπλζήθεο απνθαιύθζεθε ε θηλεκαηνγξαθηθή δεκηνπξγία γπλαηθώλ πνπ δηαηύπσζαλ κέζα από ηνλ θηλεκαηνγξαθηθό ηνπο ιόγν ηε δηθή ηνπο εθδνρή γηα ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ. Μέζα: Σν Πξόγξακκα ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Friedrich Ebert (Διιεληθό Γξαθείν) θαη ην Ηλζηηηνύηνπ Goethe Αζελώλ δηνξγάλσζε ζην ρώξν ηνπ Ηλζηηηνύηνπ, πξνβνιέο ηαηληώλ θαη ζπδήηεζε κε ζέκα «Ηζηνξία θαη Κνηλσλία Αληηθαηνπηξηζκνί ζηνλ θηλεκαηνγξάθν γπλαηθώλ-δεκηνπξγώλ. Ζ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο». 20

21 ην πιαίζην ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνύ απηνύ αθηεξώκαηνο πξνβιήζεθαλ ηαηλίεο από Γεξκαλίδεο δεκηνπξγνύο όπσο: Helma Sanders-Brahms κε ηηο ηαηλίεο «Γεξκαλία, ριωκή κεηέξα», «Δθείλε πνπ δέρηεθε ην άγγηγκα» Claudia von Alemann κε ηελ ηαηλία «θηέο ηεο κλήκεο» Margarethe von Trotta κε ηελ ηαηλία «Αδειθέο ή ε ηζνξξνπία ηεο επηπρίαο». Οη ηαηλίεο απηέο παξνπζίαζαλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηόηε αιιά θαη ηεο λεόηεξεο παξαγσγήο θαη ηηο πιαηζίσζαλ νη επηζηεκνληθέο εηζεγήζεηο ηεο επηθ. Καζεγήηξηαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη κέινπο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μαξίαο Παξαδείζε, ηεο δεκνζηνγξάθνπ θαη ηζηνξηθνύ Αγγέιηθαο Φαξξά θαη ηεο Anna Sanders θόξεο ηεο Ζelma Sanders-Brahms. Σν ηξηήκεξν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Οθησβξίνπ Παξαδνηέα: Πξόζθιεζε θαη πξόγξακκα ηνπ ηξηεκέξνπ Γειηίν ηύπνπ Δηζαγσγηθό ζεκείσκα Υαηξεηηζκόο από ηελ Anna Sanders θόξεο ηεο Ζelma Sanders- Brahms- εθ κέξνπο ηεο κεηέξαο ηεο Δηζαγσγηθό ζεκείσκα γηα ηηο ηαηλίεο «Γεξκαλία, ριωκή κεηέξα», «Δθείλε πνπ δέρηεθε ην άγγηγκα» Απόζπαζκα από ην πξόγξακκα εθδειώζεσλ ηνπ Goethe πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο κε ην Δξγαζηήξην. Γξάζε 2.6 Δπξωπαϊθή ζπλάληεζε «Γπλαηθείεο ζπνπδέο/ ζπνπδέο θύινπ θαη γπλαηθεία θηλήκαηα. Γηεξεπλώληαο ηηο ζρέζεηο» Τπεύζπλε: Μαξία ηξαηεγάθε θνπηκόηεηα: Ζ εκεξίδα είρε ζηόρν λα δηεξεπλήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο αλάπηπμεο ησλ γπλαηθείσλ θηλεκάησλ κε ηελ αλάπηπμε ησλ γπλαηθείσλ ζπνπδώλ θαη ησλ ζπνπδώλ θύινπ ζηελ Δπξώπε. Ζ ζπλάληεζε νξγαλώζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα εξγαζίαο «Reconceptualising the Notion of Equal Opportunities and Rethinking the Policy Aims and Instruments. A Joint Effort of Women s (Gender) Studies in the Academia (Research and Training), Policy Makers and Women s Organizations (Activity 3B) ηνπ Δπξσπατθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ γηα ηηο Γπλαηθείεο πνπδέο ATHENA (ERASMUS) ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην Πάληεην Παλεπηζηήκην σο κέινο. Μέζα: ηελ εκεξίδα ζπκκεηείραλ κε εηζεγήζεηο 9 εξεπλήηξηεο από ηηο ρώξεο: Βέιγην, νπεδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηηαιία, Διιάδα θαη Ηζπαλία νη νπνίεο αζρνινύληαη εξεπλεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο. Σα ζέκαηα ησλ δύν ζπλεδξηάζεσλ ηεο εκεξίδαο ήηαλ: «Παξαδείγκαηα κεραληζκώλ θαη θαιώλ πξαθηηθώλ» θαη «Παξαδείγκαηα παξεκβάζεωλ γπλαηθείωλ νξγαλώζεωλ ζηε δηακόξθωζε ηεο πνιηηηθήο». Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ρώξν ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε. Οη εηζεγήζεηο αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΣΖΔΝΑ: κε ηελ 21

22 νπνία ζπλδέζεθε ε ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σελ εκεξίδα αθνινύζεζε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Γηθηύνπ ATHENA κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ κειώλ ηεο (ζπλνιηθά 18 άηνκα). Παξαδνηέα: Πξόγξακκα εκεξίδαο ζηα ειιεληθά Πξόγξακκα εκεξίδαο ζηα αγγιηθά Πξόζθιεζε ηεο εκεξίδαο Κείκελα ησλ εηζεγήζεσλ ηεο εκεξίδαο ζηελ ηζηνζειίδα (http://www.rosadoc.be/site/rosa/english/european%20projects/athena/minutesathens.htm) Αθίζα ηεο εκεξίδαο Φσηνγξαθίεο ηεο εκεξίδαο. Γξάζε 2.7 Γηήκεξν αθηέξωκα ζηηο Διιελίδεο ληνθηκαληεξίζηξηεο. Τπεύζπλε: Μαξία Παξαδείζε θνπηκόηεηα: Ο ζηόρνο ηεο δξάζεο απηήο ήηαλ δηηηόο: αθελόο ε γλσξηκία ηνπ θνηλνύ κε ζεκαληηθέο ηαηλίεο ληνθηκαληέξ Διιελίδσλ δεκηνπξγώλ θαη αθεηέξνπ ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνύ ζην πεδίν ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ γπλαηθώλ. Μέζα: Σν Γηήκεξν αθηέξσκα ζηηο Διιελίδεο ληνθηκαληεξίζηξηεο «Πάκε ηλεκά;», πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν «Μηθξόθνζκνο» ζηηο 8-9 Μαΐνπ Οη ηαηλίεο δελ επηιέρζεθαλ κόλν γηαηί νη δεκηνπξγνί ηνπο είλαη γπλαίθεο θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίεο αζρνινύληαη κε γπλαηθεία ζέκαηα αιιά θαη γηαηί απνηεινύλ εμαηξεηηθά δείγκαηα ηνπ είδνπο ζην νπνίν αλήθνπλ. Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ζηεξίρζεθε ζην γεγνλόο όηη ην ληνθηκαληέξ παξνπζηάδεη πην άκεζε θαηαγξαθή ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο από ηε κπζνπιαζία ζην πιαίζην ηνπ ν/ε θαιιηηέρλεο έρεη πην άκεζε ζρέζε κε ην πιηθό ηνπ/ηεο απνηειεί ελδερνκέλσο κηα πην θηιηθή κνξθή πξνο ηηο γπλαίθεο γηαηί βξίζθεηαη έμσ από ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηα «παξαδνζηαθά» θηλεκαηνγξαθηθά γπξίζκαηα. Σν πξόγξακκα ηνπ δηεκέξνπ: Σξίηε 8 Μαΐνπ 2007, Φαηξεηηζκόο από ηνλ Πξύηαλε Καζεγεηή Σηάκν Παπαζηάκνπ Σύληνκε παξνπζίαζε ηεο εθδήισζεο από ηε Μαξία Παξαδείζε (Λέθηνξαο Τκήκα ΔΜΔΠ) Γαζθάιεο ηεο Κιεώλεο Φιέζζα (1991) Οη γπλαίθεο ζήκεξα ηεο Πόπεο Αιθνπιή (1977) Γηάιεηκκα θαθέο ρξόληα κεηά ηεο Πόπεο Αιθνπιή (1995) Γπλαίθα θαη ηηκή ηεο Αιίληαο Γεκεηξίνπ (1989) Σν θνπηί ηεο Δύαο Σηεθαλή (2004) Σεηάξηε 9 Μαΐνπ 2007, Μαξία Πoιπδνύξε ηεο Γθαίεο Αγγειή (1991) Ναηαιία Μειά ηεο Μαίξεο Παπαιηνύ (1985) Ζξώ ε Λανγέλλεηε ηεο Λέλαο Βνπδνύξε (1982) Γηάιεηκκα θαθέο Καιή ηύρε Μαξία ηεο Άλλαο Κεζίζνγινπ (1982) 22

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη,

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη, ΔΗΑΓΩΓΖ Καζεηί πνπ έθαλε, ζθέθηεθε, θέξδηζε ή δεκηνύξγεζε ε αλζξωπόηεηα, όι απηά βξίζθνληαη, ζαλ κηα καγηθή παξαθαηαζήθε, ζηηο ζειίδεο ηωλ βηβιίωλ. Απνηεινύλ εθιεθηό θηήκα ηωλ αλζξώπωλ. Σόμαρ Καπλάιλ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν

ΘΔΜΑ : Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν Βαζκόο αζθαιείαο Να δηαηεξεζεί κέρξη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ Ειζαγυγικά Πήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ ηα ζρνιεία Α/ζκηαο Δθπ/ζεο πξνγξακκαηίδνπλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο επηζθέςεηο εθπαηδεπηηθέο ζε ρώξνπο πνιηηηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ. Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ. Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ Με ηελ παξνχζα εγθχθιην παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη απνδνηηθφηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ηαδίνπ 24 105 64 Αζήλα Σει. 210-3312253, 210-3310022 Φαμ. 210-3312033 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αζήλα, 17 Απγνύζηνπ 2009 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Β. Στασινός, «Ηπειρωτική Εστία», τεύχος 303-304, 7-8/1977 ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ

Νικόλαος Β. Στασινός, «Ηπειρωτική Εστία», τεύχος 303-304, 7-8/1977 ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ Παιαηά έζηκα ηεο πεξηνρήο Ξεξνβνπλίνπ θαη Σδνπκέξθσλ ΛΑΨΚΔ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΚΑΙ ΓΟΞΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΠΑΙΓΙΧΝ Άηεθλνη, ζηείξεο, άθιεξνη, πνιύηεθλνη Ζ γέλλεζε ηέθλσλ ήηαλ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ...

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα, όιν θαη πην ζπρλά γίλεηαη αλαθνξά ζην Σηξαηεγό Γεώξγην Γξίβα Γηγελή, πνπ ππήξμε «άμην» ηέθλν ηεο παηξίδαο. Πώο αιιάδνπλ όκσο νη θαηξνί; Πξηλ κεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ» ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΙΚΑΙΟΥ D ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

Διαβάστε περισσότερα

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο ΜΙΚΡΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΗ ΓΔΝΟΚΣΟΝΙΑ Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο Σνπ ΝΙΚΟΥ Φ. ΒΙΚΕΤΟΥ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Δλψζεσο κπξλαίσλ Σ ν ζπζηεκαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα 1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα [ يوناين Greek ] Ελληνικά Χάλιντ Αλ-Χουςαϊνάν Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλοσ Κωνςταντίνοσ Επιμέλεια : Τςεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1434

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Μελαγτολία ηοσ Ιάζονος Κλεάνδροσ ποιηηού εν Κομμαγηνή 595 μ.χ. Κ.Π. Καβάθεο Α. Σηνηρεία δνκήο (Γηάξζξσζε ηνπ πνηήκαηνο θαη πεξηερόκελν ελνηήησλ ) Σν ζπγθεθξηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ ΠΡΟΣΤΠΟ ΘΕΩΡΗΣΘΚΟ ΦΡΟΝΣΘΣΗΡΘΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑΣΑ 2012-2013 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: ΣΡΔΗ (3) ΩΡΔ Α. ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΦΩΝΖΔΗ (Πιάησλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Ο Παξάγξαθνο είλαη κηθξφ ηκήκα θεηκέλνπ ζηνλ πεδφ ιφγν, πνπ απνηειείηαη απφ πεξηφδνπο θαη έρεη λνεκαηηθή απηνηέιεηα. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ: Σε θάζε παξάγξαθν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΘΔΜΑ: Σν Μνλαζηήξη ηνπ Βινρνύ θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ παηδεία θαη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΗ 2013 ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ

21 ΜΑΡΤΗ 2013 ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ζ ώξα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πιιόγνπ καο έθηαζε. Η αλάγθε λα μεθύγνπκε νξηζηηθά από ηνλ ζύιινγν ηεο αδξάλεηαο θαη ηεο κεηαβίβαζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ Έρεη θαζηεξσζεί λα ιέκε πσο «Λαόο ρσξίο κλήκε είλαη ιαόο ρσξίο κέιινλ». Καη πξάγκαηη, ηίπνηε δελ ζα κπνξνύζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 Ζ Γηεχζπλζε Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011

Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011 ΡΝ ΝΟΑΚΑ Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011 «Κάξκαξα ηνπ Ξαξζελώλα: ηζηνξία κηαο θινπήο ή ε θινπή ηεο ηζηνξίαο» ) Θαζόκνπλ ζε κηα πέηξα κπξνζηά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα:

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα: ΣΔΚΜΗΡΙΑ Σνπ Γηώξγνπ Υξηζηόπνπινπ Αλ αγνξάζακε ζην 2013, έλα απηνθίλεην κε αμία 22.000 επξώ θαη ην εηζόδεκά καο είλαη 16.000 επξώ, αλ δελ έρνπκε λα επηθαιεζζνύκε άιια πνζά «θάιπςεο ηεθκεξίσλ» ζηνλ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών

Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών Βελεηία Απνζηνιίδνπ Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών Δίθνζη ηξία αλαγλσζηηθά ηεο έθζεζήο καο είλαη γξακκέλα απφ νθηψ γλσζηνχο ινγνηέρλεο απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (θαη ζε θάπνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο ΣΔΤΥΟ 1: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο ΣΔΤΥΟ 1: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ".

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ. ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ". Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ θξηηηθή ηεο πξώηεο απηήο πεξίπησζεο, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε, όηη καο ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα δηαπηζηώζνπκε, εάλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΛΚΤΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΙΚΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ»

«ΑΛΚΤΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΙΚΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αζήλα 15/11/2013 Αξηζκ. Πξση.2424 Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ππεξεζηώλ δεκνζηόηεηαο, επηθνηλσλίαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ - 27 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ ΤΝΟΓΟ Β ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ» ΔΚΘΔΖ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΔΡΟ Α Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 21.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ

1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ 1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ ΚΑΜΔΝΑ ΒΟΤΡΛΑ Αλεβαίλνληαο ηελ Δζληθή Οδό από Αζήλα πξνο Λακία, 160 ρηιηόκεηξα από ηελ πξσηεύνπζα, ακέζσο κεηά ηνλ Άγην Κσλζηαληίλν,

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γθηξηδή 1, Α. Μπνπληίδνπ 2. ΔΠ ζηηο πνπδέο ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, mgirtzi@yahoo.com 2

Μ. Γθηξηδή 1, Α. Μπνπληίδνπ 2. ΔΠ ζηηο πνπδέο ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, mgirtzi@yahoo.com 2 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 185 «Πξόζθιεζε ζε γάκν απηνθξαηνξηθό ζηε Βπδαληηλή Θεζζαινλίθε»: έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα βαζηζκέλν ζε δξακαηνπνίεζε ηζηνξηθνύ ζελαξίνπ θαη δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 445 Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα Γ. Λάππαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό

Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό [ يوناين Greek ] Ελληνικά του Δρα. Σάλιχ Ασ-Σάλιχ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλου Αριστέα Επιμέλεια : Τσεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Πηζηνπνηεκέλνη ζηελ Κνιπνζθόπεζε Ιαηξνί Γπλαηθνιόγνη Έθδνζε 0.2 Εξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα 29/6/2015

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα 29/6/2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα 29/6/2015 Τα μεκεξψκαηα ηεο 27 εο Ινπλίνπ ν Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο, Αιέμεο Τζίπξαο, αλαθνίλσζε ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο ψζηε ν ειιεληθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82)

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) Θέμα : «Έγκριζη εθαρμογής προγράμμαηος οικονομικής ενιζτύζεως αηόμων ποσ πάζτοσν από ζσγγενή αιμολσηική αναιμία (Μεζογειακή δρεπανοκσηηαρική - μικροδρεπανοκσηηαρική

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοηέο.Π1α.:Τεύχος Προδιαγραφών. Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςμάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα2014. «Υποέπγο 4»

Παπαδοηέο.Π1α.:Τεύχος Προδιαγραφών. Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςμάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα2014. «Υποέπγο 4» Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήαηα2014 «Υποέπγο 4» «Διασείπιζη & Παπακολούθηζη Σηοισείων Φςζικού και Οικονοικού Ανηικειένος για ηιρ ανάγκερ αςηεπιζηαζιών ζςγσπηαηοδοηούενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7ΩΣ4Ζ-4ΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23 Ηνπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1102518 ΔΞ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε

ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε Βξεζήθακε ζην Παξίζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο ηνπ Ννεκβξίνπ. Η πξφζβαζε ζηα πξνάζηηα ήηαλ αδχλαηε. Σν «θέληξν»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο (Δ.Δ.) ην Γηεζλέο

Διαβάστε περισσότερα

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Σηαύξνο Γηαγθάδνγινπ Σύκβνπινο Π.Ι. Η πξφηαζε ηνπ λένπ Π ζηα Θξεζθεπηηθά (ΜηΘ) παξνπζηάδεη έλα κάζεκα αλνηθηφ, πινπξαιηζηηθφ, πνπ δηαηεξεί ηνλ γλσζηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ

ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ Τπό π. Κ. Σσιτσίγκου «Εεπο εθ λεόηεηνο έδσθε θαη εο γήξαο ηνιππεύεηλ αξγαιένπο πνιέκνπο», δει. «ν Εεπο έδσθε ζε καο ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ BRNO 22-03-10. Τν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Ζάθπλζν - «oμιλίες» (Ν. Αρβανιτάκη- Ζάκσνθος 17.11.2008)

ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ BRNO 22-03-10. Τν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Ζάθπλζν - «oμιλίες» (Ν. Αρβανιτάκη- Ζάκσνθος 17.11.2008) ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ BRNO 22-03-10 Τν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Ζάθπλζν - «oμιλίες» (Ν. Αρβανιτάκη- Ζάκσνθος 17.11.2008) 1. Οξηζκόο 2. Καηαγωγή ηωλ ομιλιών 3. Θζηνξηθή εμέιημε 4. Έξγα θαη ζπγγξαθείο 5. Τα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 23/4/2010

EU KIDS ONLINE II Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 23/4/2010 ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΥΤΛΛΟ ΕΠΑΥΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΙΗΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΣ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΙΗΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΣ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΙΗΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΔΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I)ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1)ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ. «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Μάιορ 2015 Ο ςνηάξαρ: Γεπηιλήρ Παν/ηηρ - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ. «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Μάιορ 2015 Ο ςνηάξαρ: Γεπηιλήρ Παν/ηηρ - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ, ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΟΜΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Απ. Μελέηηρ : 06/15 ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Ρφδνο, 11-02-2014 Αξ. Πξση.: 1037 Σαρ. Γ/λζε Σ.Κ. Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ Δ-mail : Οδφο Ηππνηψλ : 85 100 ΡΟΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_2383/333 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Καη νη Κεξθπξαίνη, επεηδή άξρηζαλ λα θνβνύληαηκήπσο, αθνύ πιεύζνπλ νη ερζξνί ελαληίνλ ηεο πόιεο ηνπο,θαζώο αηζζάλνληαλ ληθεηέο,ή πάξνπλ πίζσ απ ην λεζίηνπο εθεί αηρκαιώηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη.

ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη. ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη. Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ. Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ. Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο Σπύξνο Αληωλέιινο, Δ.Μ.Δ. Φηινινγηθώλ Μαζεκάηωλ Διέλε Κηίζηε, Δ.Μ.Δ. Φηινινγηθώλ Μαζεκάηωλ Παληειήο Βνπηνπξήο, Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο

Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο Φωτογραφία ΑΠΕ Δράζη ζηηριζόμενη ζε χρημαηοδόηηζη από ηο Ίδρυμα Open Society Institute, ζε ζυνεργαζία με ηην Open Society Initiative for Europe of the Open Society Foundations Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 45ΟΤΗ - ΛΜ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καξαζαλαζόπνπινο Νηθόιανο ηνπ ΠΫηξνπ Τπνςάθηνο ΠεξηθεξεηΪξρεο Γπη.ΔιιΪδαο

Καξαζαλαζόπνπινο Νηθόιανο ηνπ ΠΫηξνπ Τπνςάθηνο ΠεξηθεξεηΪξρεο Γπη.ΔιιΪδαο Α) πλδπαζκόο ππνςεθέσλ Πεξηθεξεηαξρώλ, Αληηπεξηθεξεηαξρώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ ΠεξηθΫξεηαο Γπηηθάο ΔιιΪδαο κε ηελ επσλπκέα «ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ» θαη κε Ϋκβιεκα: «ε ιϋμε ΛΑΨΚΖ θαη από θϊησ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ φιλομαθὴσ πτωχόσ. 1872 Αγνχζηνπ 30. Ἀιινίκνλν! εἶκαη θησρὸ ζ αηνῦ ηνῦ θφζκνπ ηὸλ ηξνρφ! εἶκ ὀξθαλὸ θαὶ μέλν! θη ἀγξάκκαην ζὰ κέλσ!

Ὁ φιλομαθὴσ πτωχόσ. 1872 Αγνχζηνπ 30. Ἀιινίκνλν! εἶκαη θησρὸ ζ αηνῦ ηνῦ θφζκνπ ηὸλ ηξνρφ! εἶκ ὀξθαλὸ θαὶ μέλν! θη ἀγξάκκαην ζὰ κέλσ! Ὁ φιλομαθὴσ πτωχόσ 1872 Αγνχζηνπ 30. Ἀιινίκνλν! εἶκαη θησρὸ ζ αηνῦ ηνῦ θφζκνπ ηὸλ ηξνρφ! εἶκ ὀξθαλὸ θαὶ μέλν! θη ἀγξάκκαην ζὰ κέλσ! Σνῦ θάθνπ ιὲλ - Ὑπνκνλή πνιινὶ ζὰλ ζέλα ὀξθαλνὶ θαὶ δχζηπρνη θαὶ μέλνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13365/29-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ: α) πκβνχιην Αζθαιείαο ΟΖΔ β) Χάηη Χνπκαγηνχλ γ) Αλαηνιηθφ Εήηεκα Μονάδες 15

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ: α) πκβνχιην Αζθαιείαο ΟΖΔ β) Χάηη Χνπκαγηνχλ γ) Αλαηνιηθφ Εήηεκα Μονάδες 15 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΔΣΑΡΣΖ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ Τρηθάιφλ.» αξεγηαλίδεο Γεκήηξηνο Μπνπξιηόο Κσλζηαληίλνο

ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ Τρηθάιφλ.» αξεγηαλίδεο Γεκήηξηνο Μπνπξιηόο Κσλζηαληίλνο ΜΟΤΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟ Υ. ΔΣΟΤ 2011-2012 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ

Διαβάστε περισσότερα

Σν Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ

Σν Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ-ΠΔΤΚΖ («ΚΟΗ.Π.Α.Π.») Σαρ. Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 15 & Ρήγα Φεξαίνπ Σαρ. Κσδ.: 15121 Πεύθε Αηηηθήο Σει: 2132051745-746

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ : 567.600,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. 1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ : 567.600,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. 1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-11-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Χρσζόζηομος. Λόγοι Καηά Ιοσδαίων

Ιωάννης Χρσζόζηομος. Λόγοι Καηά Ιοσδαίων Ιωάννης Χρσζόζηομος Λόγοι Καηά Ιοσδαίων Σνπ ελ αγηνηο παηξνο εκσλ Ησαλλνπ Αξρηεπηζθνπνπ Κσλζηαληηλνππνιεσο ηνπ Υξπζνζηνκνπ Λνγνη θαηα ηνπδαησλ Λόγος πρῶηος. αʹ. βνπιφκελ κῖλ ἀπνδνῦλαη ηὰ ιείςαλα ζήκεξνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΣΔΤΥΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΗΜΧΝ

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΣΔΤΥΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΗΜΧΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΣΔΤΥΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΗΜΧΝ ΟΜΑΓΑ Γ. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΑΡΘΡΟ 32 ν Ν.Α. Πηλαθίδα θαηεύζπλζεο Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5202 Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κίαο πηλαθίδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ

Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ ΚΔΙΜΔΝΟ 1 Περίληυη: Από ηόηε πνπ πέζαλε ε Λενθάληηα, ν Πξίγθηπαο, πνπ ήηαλ εξσηεπκέλνο καδί ηεο, είλαη απαξεγόξεηνο. Η Δνύθηζζα, ε ζεία ηνπ Πξίγθηπα, ζπλάληεζε κία λεαξή ππάιιειν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ ΣΔΛΛΑ (A.E.M. 0033)

METAΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ ΣΔΛΛΑ (A.E.M. 0033) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ-ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ METAΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ-ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑ-ΠΔΡΑΗΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ Τατ.Δ/νζη: Θοσκσδίδοσ 73 Τ.Κ. 174 55 Αλιμος Πληροφορίες: Π. Νικολάοσ Τηλ.: 210-9836 648 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΜΠΑΛΑ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΩΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΜΠΑΛΑ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΜΠΑΛΑ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ

Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Κνηλνηηθό λνκνζεηηθό πιαίζην: 1. ε Οδεγία 2000/31 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην Διιεληθό λνκoζεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:Αξεηά Bαηνπζένπ ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Δ-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ΘΥΓΗΘΑΠ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ -3745 (θαξ) Ζ εηαηξία καο ιεηηνπξγεί απφ ην 1977 έσο θαη ζήκεξα αθαηάπαπζηα. Ζ κνξθή θαη ε ιεηηνπξγηθή δνκή ηεο έρεη αιιάμεη κέζα ζηα ρξφληα, δηαξθψο εκπινπηηδφκελε απφ λέεο δξαζηεξηφηεηεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΟΤ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015». 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΗΜΔΙΧΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γ1. 1.Δηζαγσγή ζηελ γλσζηαθε ζεσξία

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΗΜΔΙΧΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γ1. 1.Δηζαγσγή ζηελ γλσζηαθε ζεσξία 1 ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΗΜΔΙΧΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γ1 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ Ι: 1.Δηζαγσγή ζηελ γλσζηαθε ζεσξία 2. Βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 3-721 00 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ - 16 ρξόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: θνο ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΓΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΟΝΟΜΑ: ΜΗΝΟΓΩΡΑ ΜΑΡΓΔΛΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία:

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία: Είδος: ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ Αριθμός: 310584 Έηος: 1998 ΦΕΚ: Β 456 19980515 Σέθηκε ζε ιζτύ: 15.05.1998 Αρμόδιος Φορέας: Οη Τπνπξγνί Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο Ημ.Τπογραθής: 02.04.1998 Κπθινθνξία, έιεγρνο,

Διαβάστε περισσότερα

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα.

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΛΟΓΟ. απνηειεί ην κέζν πξόθιεζεο, αλάπηπμεο θαη δηεθπεξαίσζεο πνιιψλ

1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΛΟΓΟ. απνηειεί ην κέζν πξόθιεζεο, αλάπηπμεο θαη δηεθπεξαίσζεο πνιιψλ Οθαιίδνπ, Α. Δηζαγσγή ζηηο Δπηζηήκεο Λφγνπ θ Αθνήο 1 1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΛΟΓΟ 1.1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Η αλζξψπηλε επηθνηλσλία είλαη δσηηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ θαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο πξνφδνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ : ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΑΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΔΗΖΓΖΣΖ : ΕΟΤΜΠΟΤΛΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ 2007 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΘΛΘΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΘΛΘΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΘΛΘΑ POUL THOMSEN ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ, ΔΝΣ The 17 th Roundtable with the Government of Greece EUROPE UNBOUND OVERCOMING STAGNATION: RE-IGNITING GREECE S POTENTIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΝΓΤΖ

ΥΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΝΓΤΖ ΥΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΝΓΤΖ Η βηηξίλα ελόο θαηαζηήκαηνο είλαη ην πξόζσπν ηεο επηρείξεζεο. Αλεμάξηεηα από ην ηη απηή εκπνξεύεηαη, ε βηηξίλα απνηειεί γηα ηνλ θαηαλαισηή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τηο θαησηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/00), φπσο ηζρχνπλ:

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τηο θαησηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/00), φπσο ηζρχνπλ: Αθήνα, 30/12/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ - ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο.

Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΡΚΖΚΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο. Δθαξκνγέο - Δπίιπζε πξνβιεκάησλ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Γξ Πσθξάηεο Ρνπκπεθηζήο Ππνπδαζηέο Ιεηβαδηψηεο Σξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΑΡΑ ΣΗ ΡΑΣΧΝΗ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΠΧΝ ΔΠΗΜΔΝΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΑΡΑ ΣΗ ΡΑΣΧΝΗ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΠΧΝ ΔΠΗΜΔΝΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ρρρ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ KAΚΟΠΟΙΗΗ

ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ KAΚΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ KAΚΟΠΟΙΗΗ Lanzarote, 25.X.2007 Πξννίκην Τα Κξάηε κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη νη άιινη ππνγξάθνληεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART»

Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART» Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART» ΔΝΣΤΠΟ Α ΦΥΙΙΑ ΔΡΓΑΣΗΑΣ ΚΑΘΖΤΖ Μαρία Φραγκάκη Παηδηά, πνεζημμπμηώκηαξ ημ Revelation Natural Art, μπμνείηε κα δηαθμζμήζεηε ημ ελςηενηθό μένμξ θαη ημκ πενηβάιιμκηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ ΠΡΟ:ΓΔΝ/ΓΔΓΗ Φ. : 646/ 30/2015. : 1686 Αζήλα, : 07 / 04/15 ΚΟΙΝ.: ΓΔΝ/Δ1-ΙΙ, ΚΔΦΝ

Διαβάστε περισσότερα

11.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 270 11.1.1 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ... 270 11.1.2 SHOCK... 270 11.1.3 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ KΑΙ ΣΤΠΟΙ SHOCK... 270

11.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 270 11.1.1 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ... 270 11.1.2 SHOCK... 270 11.1.3 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ KΑΙ ΣΤΠΟΙ SHOCK... 270 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 11 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 11.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 270 11.1.1 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ... 270 11.1.2 SHOCK... 270 11.1.3 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ KΑΙ ΣΤΠΟΙ SHOCK... 270 11.2 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ & ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ : Α, Β Β.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σν εμώθπιιν παξηζηάλεη ηνλ Οπξνβόξν, όπσο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνλ απέδσζαλ ζνθνί Αιεμαλδξηλνί, γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο Κιενπάηξαο, θη όπσο

Σν εμώθπιιν παξηζηάλεη ηνλ Οπξνβόξν, όπσο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνλ απέδσζαλ ζνθνί Αιεμαλδξηλνί, γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο Κιενπάηξαο, θη όπσο Σν εμώθπιιν παξηζηάλεη ηνλ Οπξνβόξν, όπσο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνλ απέδσζαλ ζνθνί Αιεμαλδξηλνί, γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο Κιενπάηξαο, θη όπσο αλαζθεπάζηεθε ρξσκαηηθά γηα ηελ πεξίπησζε. Ζ ηδέα ήηαλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ!

ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ! ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ! ΣΔΛΝΟΤΜΔ ΜΖΝΤΜΑ ΚΑΣΑΓΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΖ ΓΟΛΟΦΟΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΑΤΣΧΝ ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Π7Ω9Μ-ΠΑΚ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης τυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β4Π7Ω9Μ-ΠΑΚ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης τυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 3/28-2-2012 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Αρ. απόφασης 95/2012 ΘΔΜΑ: Επιλογή δικαιούσυν για σοπήγηζη αδειών ςπαίθπιος πλανόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ. Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011. : Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Αξκελίαο.

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ. Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011. : Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Αξκελίαο. ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011 Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέυωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II (08/04/2010) 11-16 ΓΣΩΝ

EU Kids Online II (08/04/2010) 11-16 ΓΣΩΝ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ EU Kids Online

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαηαπασέρ Λήτηρ Τποθήρ Πληροφορίες για Εκπαιδεστικούς. Β.Α. Παπαγεσξγίνπ - Παηδνςπρίαηξνο MD, PhD, Med, Advanced TEACCH Consultant

Γιαηαπασέρ Λήτηρ Τποθήρ Πληροφορίες για Εκπαιδεστικούς. Β.Α. Παπαγεσξγίνπ - Παηδνςπρίαηξνο MD, PhD, Med, Advanced TEACCH Consultant Γιαηαπασέρ Λήτηρ Τποθήρ Πληροφορίες για Εκπαιδεστικούς Β.Α. Παπαγεσξγίνπ - Παηδνςπρίαηξνο MD, PhD, Med, Advanced TEACCH Consultant Η Γιαηποθή Δίλαη βηνινγηθή ιεηηνπξγία, θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε, γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 2/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο. Αλαθνηλώλεη

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 2/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο. Αλαθνηλώλεη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 45-47 53

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΝΑΗ Ζ ΝΟΔΜΗΑΖ Ζ ΑΘΔΝΔΗΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΦΑΝΗΔΗ ΣΑ ΜΔΛΗΗΑ ΜΑ; Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο ΑΠΘ thrasia@agro.auth.gr www.beelab.

ΔΗΝΑΗ Ζ ΝΟΔΜΗΑΖ Ζ ΑΘΔΝΔΗΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΦΑΝΗΔΗ ΣΑ ΜΔΛΗΗΑ ΜΑ; Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο ΑΠΘ thrasia@agro.auth.gr www.beelab. 1 ΔΗΝΑΗ Ζ ΝΟΔΜΗΑΖ Ζ ΑΘΔΝΔΗΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΦΑΝΗΔΗ ΣΑ ΜΔΛΗΗΑ ΜΑ; Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο ΑΠΘ thrasia@agro.auth.gr www.beelab.gr ΔΗΑΓΩΓΖ Η Ννζεκίαζε είλαη κηα ζπλεζηζκέλε αζζέλεηα ε νπνία δεκηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΑΞΗΔ KAI Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΑΞΗΔ KAI Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΑΞΗΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΑΞΗΔ KAI Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΑΞΗΔ KAI Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ Κ 1 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα