Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο"

Transcript

1 Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο Φωτογραφία ΑΠΕ Δράζη ζηηριζόμενη ζε χρημαηοδόηηζη από ηο Ίδρυμα Open Society Institute, ζε ζυνεργαζία με ηην Open Society Initiative for Europe of the Open Society Foundations

2 Περιεχόμενα 1. Δηζαγσγή Γηαπηζηώζεηο Γηαδηθαζίεο ζύιιεςεο θαη θαηαγξαθήο Ιαηξν-θαξκαθεπηηθή/Ψπρνθνηλσληθή θξνληίδα Σπλζήθεο θξάηεζεο, ζίηηζε, θαζαξηόηεηα Δλεκέξσζε επί ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αζύινπ θαη λνκηθή ζπλδξνκή Σπκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο Αζήλα, 8/7/2015

3 2 1. Ειςαγωγό Καηά ην δηάζηεκα 22/6/ /6/2015 πξαγκαηνπνηήζεθε απνζηνιή ζην λεζί ηεο Σάκνπ, από κέιε ηνπ Διιεληθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξόζθπγεο (ΔΣΠ) θαη ζπγθεθξηκέλα κίαο δηθεγόξνπ, κίαο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνύ θαη δύν δηεξκελέσλ, ζηηο γιώζζεο αξαβηθά, θαξζί, ληαξί θαη νπξληνύ. Πηγή: Η Σάκνο βξίζθεηαη ζην Αλαηνιηθό Αηγαίν, απέρεη πεξίπνπ 1300 κέηξα από ηα ηνπξθηθά παξάιηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην Κνπζάληαζη θαη είλαη ην θνληηλόηεξν ζηελ Τνπξθία ειιεληθό λεζί. Ωο εθ ηνύηνπ, απνηειεί έλα από ηα θπξηόηεξα ζεκεία εηζόδνπ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζηελ Διιάδα. Σεκεηώλεηαη, επίζεο, όηη ην Αγαζνλήζη, (όπσο θαη άιια κηθξόηεξα λεζηά θαη βξαρνλεζίδεο, ηα νπνία βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζηε Σάκν), ελώ γεσγξαθηθά θαη δηνηθεηηθά αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ζην Ννκό Γσδεθαλήζνπ, ππάγεηαη ζηελ Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Σάκνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ, νη νπνίνη αθίθλπληαη ζην Αγαζνλήζη, ρξεηάδεηαη λα κεηαβνύλ ηδία δαπάλε ζην λεζί ηεο Σάκνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνύλ από ηηο ηνπηθέο Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη θαηά ην πξώην 6κελν ηνπ 2015 εηζήιζαλ ζην λεζί ηεο Σάκνπ πεξίπνπ λεναθηρζέληεο, 1 ελώ ζύκθσλα θαη κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, από ηελ Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Σάκνπ θαηεγξάθεζαλ ζπλνιηθά πεξηζζόηεξνη από λεναθηρζέληεο. 2 Σύκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή, ν αξηζκόο ησλ ζπιιεθζέλησλ γηα παξάηππε είζνδν, από ηηο Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο ηεο Σάκνπ θαηά ην πξώην 5κελν, εκθαλίδεη κία πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηάμεσο ηνπ 228,52%, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ελώ παξαηεξνύκε όηη ν αξηζκόο ησλ αθίμεσλ ην πξώην 7κελν ηνπ 2015 είλαη ζρεδόλ 1 2

4 3 5πιάζηνο από ην πξώην 7κελν ηνπ Σύκθσλα κε ελεκέξσζε πνπ ιάβακε από ηνλ Αζηπλνκηθό Γηεπζπληή ηεο Σάκνπ, νη ξνέο είλαη θαηά βάζε πξνζθπγηθέο, αθνύ νη λεναθηρζέληεο πξνέξρνληαη θπξίσο από ρώξεο όπσο ε Σπξία, ην Αθγαληζηάλ, ην Ιξάθ, ε Σνκαιία, αιιά θαη άιιεο αθξηθαληθέο ρώξεο, κε ηνπο Σύξνπο πξόζθπγεο λα αγγίδνπλ ην πνζνζηό ηνπ 60%, ησλ ζπλνιηθώλ αθίμεσλ ζηε Σάκν. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπκε λα δηακνξθώζνπκε κία ζαθή, πιήξε θαη αθξηβή εηθόλα, ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη νη πξόζθπγεο, αιιά θαη νη Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο αξρέο ηνπ λεζηνύ, πξαγκαηνπνηήζακε ζπλαληήζεηο κε ηνλ Αζηπλνκηθό Γηεπζπληή ηεο Σάκνπ, ηνλ Γηνηθεηή Αζθαιείαο ηνπ Ληκεληθνύ, ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Σάκνπ Ιθαξίαο Φνύξλσλ Θύκαηλαο, εθπξνζώπνπο ηεο Υπεξεζίαο Πξώηεο Υπνδνρήο, εθπξόζσπν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο, εθπξόζσπν ηεο ΜΚΟ «Ιαηξηθή Παξέκβαζε» (MedIn), εθπξνζώπνπο ηεο ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε» θαζώο θαη ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγό ηεο Κνηλσληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ ηεο Σάκνπ. 2. Διαπιςτώςεισ 2.1. Διαδικαςύεσ ςύλληψησ και καταγραφόσ Μέρξη θαη ηε ζηηγκή ηεο επίζθεςήο καο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη λεναθηρζέληεο εληνπίδνληαλ ζηα ζαιάζζηα ρσξηθά ύδαηα πεξηκεηξηθά ηνπ λεζηνύ ή άιισλ λεζηώλ ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο Ληκεληθήο Αξρήο Σάκνπ αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είραλ ήδε απνβηβαζηεί ζε απηό θαη Πηγή: βξίζθνληαλ ζε θάπνηα παξάθηηα πεξηνρή ή ζηελ ελδνρώξα, επηιακβάλνληαλ νη 3

5 4 Ληκεληθέο Αξρέο θαη αθνινπζνύζε ε ζύιιεςή ηνπο. Απηνλόεηα, ην ίδην ζπλέβαηλε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππήξρε αλάγθε δηάζσζεο ζηε ζάιαζζα. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζνύζε ε κεηαθνξά ηνπο κε όρεκα ησλ Αξρώλ, ζην ζεκείν ηνπ Ληκελαξρείνπ, όπνπ θαη γηλόηαλ ε αξρηθή θαηαγξαθή ηνπο, ε νπνία μεθηλνύζε ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο. Η θαηαγξαθή απηή εληζρπόηαλ θαη από κέιε ηεο Frontex. Σύκθσλα κε ελεκέξσζε πνπ ιάβακε από ηε Ληκεληθή Αξρή, ε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θαηαγξαθήο νινθιεξσλόηαλ άκεζα, εληόο ιίγσλ σξώλ, σζηόζν ιόγσ έιιεηςεο επαξθώλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, νη λεναθηρζέληεο αλέκελαλ ηελ θαηαγξαθή ηνπο ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν, πιεζίνλ ηνπ θηηξίνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξώηεο θαηαγξαθήο, κεηάγνληαλ απζεκεξόλ ζην Κέληξν Κξάηεζεο Σάκνπ, ζην Βαζύ, επίζεο κε όρεκα ησλ Αξρώλ. Τεο δηαδηθαζίαο απηήο εμαηξέζεθαλ γηα θάπνην δηάζηεκα νη Σύξνη πνιίηεο, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ νπνίσλ ζπλεξγάδνληαη νη Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο, ζην ρώξν ηνπ Ληκελαξρείνπ θαη νη νπνίνη αθήλνληαη ειεύζεξνη, αθνύ παξαπεκθζνύλ κε ζεκείσκα, ζηε Γηεύζπλζε Αιινδαπώλ Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηελ 6κελε αλαβνιή απνκάθξπλζεο. Ωζηόζν, νθείινπκε λα αλαθέξνπκε όηη δελ πξόθεηηαη γηα κία ζηαζεξή πξαθηηθή, αιιά γηα έθηαθην κέηξν, κε ζηόρν ηελ απνζπκθόξεζε ηνπ Κέληξνπ. Δάλ ν εληνπηζκόο θαη ε ζύιιεςε ησλ λεναθηρζέλησλ από ην Ληκεληθό ιάκβαλε ρώξα Σάββαην ή Κπξηαθή, αθνινπζείην ε ίδηα δηαδηθαζία ηεο θαηαγξαθήο θαη κεηαγσγήο, σζηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σαββαηνθύξηαθνπ ινγίδνληαλ σο θξαηνύκελνη ηνπ Ληκεληθνύ, ην νπνίν θαη θξόληηδε γηα ηε ζίηηζή ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαγξαθήο ηνπο, ζρεκαηηδόηαλ δηθνγξαθία γηα παξάλνκε είζνδν ζηε ρώξα πνπ απνζηειιόηαλ ζηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ, ρσξίο λα αζθείηαη πνηληθή δίσμε, αθνύ ν ηειεπηαίνο απείρε. Δπεηδή, όπσο πξναλαθέξζεθε, ε Σάκνο απνηειεί κία από ηηο θπξηόηεξεο πύιεο εηζόδνπ ηεο ρώξαο θαη νη ξνέο είλαη κεγάιεο θαη ζπλερείο, ην Ληκεληθό δηαηύπσζε αίηεκα ελίζρπζεο ηεο ζηειέρσζεο ηεο Υπεξεζίαο, ην νπνίν θαη ηθαλνπνηήζεθε από ην Υπνπξγείν κε πξνζσξηλέο απνζπάζεηο.

6 5 Τν επόκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πεξηειάκβαλε ηελ θαηαγξαθή ησλ λεναθηρζέλησλ από ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο, ε νπνία θαη ζπλίζηαην ζηε ιήςε δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ θαη θαηαρώξεζή ηνπο ζηελ επξσπατθή βάζε EURODAC θαζώο θαη ζηελ έθδνζε ππεξεζηαθνύ ζεκεηώκαηνο ή αλαβνιήο απνκάθξπλζεο. Οη Αζηπλνκηθέο αξρέο πξνρσξνύζαλ ζηελ θαηαγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ απηνύ κε ηε ζπλδξνκή δηεξκελέσλ ηεο ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε». Η ρσξεηηθόηεηα ηνπ Κέληξνπ Κξάηεζεο είλαη πεξίπνπ 240 άηνκα, σζηόζν ζπρλά ρξεηάδεηαη λα παξακείλνπλ πεξηζζόηεξα από 800 άηνκα. Ο ρξόλνο ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο θξάηεζεο, κέρξη ηελ θαηαγξαθή θαη ηε ιήςε ππεξεζηαθνύ ζεκεηώκαηνο θπκαηλόηαλ κεηαμύ 7 θαη 10 εκεξώλ. Ο Αζηπλνκηθόο Γηεπζπληήο αλέθεξε όηη ε Υπεξεζία είλαη ππνζηειερσκέλε θαη ηαπηόρξνλα δηαζέηεη κόλν έλα κεράλεκα θαηαρώξεζεο δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ ζηε βάζε EURODAC, κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ε θαηαγξαθή θαη νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηε ιήςε ηνπ ππεξεζηαθνύ ζεκεηώκαηνο. Αθξηβώο ιόγσ ηεο ύπαξμεο κόλν ελόο κεραλήκαηνο EURODAC, νξηζκέλεο θνξέο ηα δαθηπιηθά απνηππώκαηα ιακβάλνληαλ ρεηξόγξαθα θαη ελ ζπλερεία γηλόηαλ ε θαηαρώξεζή ηνπο. Δλεκεξσζήθακε, επίζεο από ηνλ Αζηπλνκηθό Γηεπζπληή, όηη πξόζεζή ηνπο απνηεινύζε, νη γπλαίθεο θαη ηα αλήιηθα παηδηά λα θξαηνύληαη μερσξηζηά από ηνπο ελήιηθεο άλδξεο θαζώο θαη νη επάισηεο πεξηπηώζεηο λεναθηρζέλησλ (επί παξαδείγκαηη, αζζελείο θαη έγθπεο) λα πξνηεξαηνπνηνύληαη ζηελ θαηαγξαθή θαη λα ιακβάλνπλ ππεξεζηαθό ζεκείσκα λσξίηεξα. Ωζηόζν, θάηη ηέηνην ζπλήζσο δελ ήηαλ εθηθηό. Πηγή: Μεηά ην πέξαο ηεο θαηαγξαθήο ηνπο θαη ηεο ιήςεο ππεξεζηαθνύ ζεκεηώκαηνο ή αλαβνιήο απνκάθξπλζεο, ζπλήζσο αλαρσξνύζαλ, άκεζα κε ην πξώην δηαζέζηκν πινίν ηεο γξακκήο γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, θξνληίδνληαο νη

7 6 ίδηνη γηα ηελ πιεξσκή θαη έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπο. Η κεηαθνξά ηνπο από ην Κέληξν Ταπηνπνίεζεο ζην Ληκάλη γηλόηαλ κε όρεκα θαη ζπλνδεία Αζηπλνκηθώλ. Σεκαληηθή παξαηήξεζε απνηειεί ην γεγνλόο όηη θαηά ηε ζηηγκή ηεο επίζθεςήο καο, ην ζύλνιν ησλ λεναθηρζέλησλ θξαηνύληαλ έσο θαη ηελ πεξάησζε ηεο δηαδηθαζίαο, εληόο ηνπ Κέληξνπ. Με εμαίξεζε ηηο ιίγεο ώξεο πνπ νη αθηθλπόκελνη αλέκελαλ ηελ θαηαγξαθή ηνπο από ην Ληκεληθό, ζην ρώξν έμσζελ ηνπ Ληκελαξρείνπ, ε ηνπηθή θνηλσλία δελ εξρόηαλ ζε θακία επαθή κε ηνλ ελ ιόγσ πιεζπζκό. Ταπηόρξνλα, παξαηεξήζακε όηη ζην ρέξη ηνπο αλαγξαθόηαλ έλαο αύμσλ αξηζκόο, ηνλ νπνίν νη ίδηνη δήισλαλ όηη ζεκείσλαλ νη Ληκεληθνί. Δπηπιένλ ζην λεζί ηεο Σάκνπ ιεηηνπξγεί Κηλεηή Μνλάδα ηεο Υπεξεζίαο Πξώηεο Υπνδνρήο, κε ζηειέρσζε ελόο αηόκνπ πνπ θαηαγξάθεη ηνπο λεναθηρζέληεο κε ηε ζπλδξνκή δύν δηεξκελέσλ ηεο ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε» θαη ελόο δηνηθεηηθνύ ππαιιήινπ. Όπσο καο αλέθεξαλ νη εθπξόζσπνη ηεο Υπεξεζίαο, κε ηνπο νπνίνπο θαη πξαγκαηνπνηήζακε ζπλάληεζε, ιόγσ ηνπ εμαηξεηηθά απμεκέλνπ αξηζκνύ ησλ λενεηζεξρόκελσλ αιιά θαη ζπλάκα ηεο ππνζηειέρσζεο ηεο Υπεξεζίαο, δελ είλαη εθηθηή ε θαηαγξαθή ηνπ ζπλόινπ ηνπ πιεζπζκνύ πνπ θηάλεη ζην Κέληξν, σζηόζν θξνληίδνπλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο επάισηνπο, ηνπηέζηηλ αζπλόδεπηνπο αλήιηθνπο, έγθπεο γπλαίθεο, (κνλνγνλετθέο) νηθνγέλεηεο θαη αζζελείο ή ρξόληα πάζρνληεο, ρσξίο θαη απηό λα επηηπγράλεηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. Δθείλν πνπ καο αλέθεξαλ θαη παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ είλαη όηη πξνθαλώο θαη επηζπκνύλ ηελ πεξαηηέξσ ζηειέρσζε ηεο Υπεξεζίαο, σζηόζν αθόκε θαη αλ απηό ην αίηεκα ηθαλνπνηνύληαλ, ζα παξέκελε ην πξόβιεκα ηνπ ρώξνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, ν νπνίνο θαη δελ επαξθεί νύηε κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα όζσλ κπνξεί λα εηπσζνύλ από ηνπο λεναθηρζέληεο. Γηα απηόλ αθξηβώο ην ιόγν, επξόθεηην λα κεηαθεξζεί από ηε Μπηηιήλε ζηε Σάκν έλαο ιπόκελνο νηθίζθνο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηείην σο ζηαζκόο θαηαγξαθήο, κε απνηέιεζκα ηελ ηαρύηεξε θαηαγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ αιιά θαη ηε δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ λεναθηρζέλησλ. Σπγρξόλσο, αλέκελαλ ηελ επηπιένλ ζηειέρσζή ηνπο γηα δηάζηεκα νθηώ κελώλ. Τέινο, επηβεβαίσλαλ θαη νη ίδηνη όηη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη λεναθηρζέληεο είλαη Σύξνη πνιίηεο, ελώ σο ρώξεο θαηαγσγήο πνπ αθνινπζνύζαλ

8 7 ζηνλ αξηζκό ησλ θαηαγξαθώλ αλέθεξαλ ην Αθγαληζηάλ, ηελ Δξπζξαία, ην Ιξάθ, ην Παθηζηάλ θαη άιιεο Αθξηθαληθέο ρώξεο. Ωο πξνο ηνπο αζπλόδεπηνπο αλειίθνπο αλέθεξαλ όηη ζπλήζσο ππήξρε αλακνλή ηεο ηάμεσο ηεο κίαο εβδνκάδαο, έσο ηε κεηαθνξά ηνπο ζε θαηάιιειε δνκή θηινμελίαο. Δθόζνλ, ηε ζπλνδεία θαη κεηαθνξά ηνπο αλαιάκβαλε ε ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε», απηή πξαγκαηνπνηνύληαλ άκεζα, θαηά ηηο πεξηόδνπο όκσο πνπ απηό δελ ήηαλ εθηθηό, ιόγσ έιιεηςεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξαπάλσ Οξγάλσζεο, αλαιάκβαλε ε Αζηπλνκία θαη ε θαζπζηέξεζε ήηαλ αξθεηά κεγαιύηεξε Ιατρο-φαρμακευτικό/Ψυχοκοινωνικό φροντύδα Σην λεζί ηεο Σάκνπ γηα ηνλ ελ ιόγσ πιεζπζκό ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Υπεξεζίαο Πξώηεο Υπνδνρήο ε ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε», ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, κε δύν γηαηξνύο γεληθήο ηαηξηθήο, δύν λνζειεύηξηεο, έλαλ Κνηλσληθό Λεηηνπξγό, έλαλ ςπρνιόγν θαη έλαλ θνηλσληνιόγν. Σύκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηεο ίδηαο ηεο Οξγάλσζεο, αθξηβώο ιόγσ ηνπ ππεξπιεζπζκνύ ηνπ Κέληξνπ δελ θαηαθέξλνπλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε όινπο όζνπο θηάλνπλ ζην Κέληξν, αιιά επηθεληξώλνληαη αλαγθαζηηθά ζηνπο πάζρνληεο, ηηο έγθπεο γπλαίθεο θαη ζε όπνηνλ δεηήζεη λα εμεηαζηεί από γηαηξό. Δίλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ πξσηνβάζκηεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ελώ γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηό απαηηείηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αζηπλνκία θαη όπνηε θξηζεί απαξαίηεην, κε ηελ Κνηλσληθή Υπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, θξνληίδνπλ γηα ηε δηαθνκηδή ηνπ αηόκνπ ζε απηό. Η δηεξκελεία ζην Γ.Ν. Σάκνπ γίλεηαη θαηά πεξίπησζε κε ζπλδξνκή δηεξκελέα ηεο ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε», ελώ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο δελ ππάξρεη δηεξκελέαο. Τα ζηειέρε ηεο ελ ιόγσ Οξγάλσζεο, έρνπλ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε όζνπο θαηαγξάθνληαη από ηελ Υπεξεζία Πξώηεο Υπνδνρήο. Παξόια απηά, ειιείςεη άιινπ θνξέα παξνρήο ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ζπλδξάκνληαη νη αζζελείο, νη έγθπεο θαη όπνηνο εθθξάζεη αλάινγν αίηεκα. Τνλίδεηαη όηη ε παξνπζία ηνπ ηαηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ πεξηνξίδεηαη ζηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη θαηά ηηο ώξεο 9 ην πξσί κε 5 ην απόγεπκα. Ωο απνηέιεζκα, ηα πεξηζηαηηθά πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ώξεο ή ηα Σαββαηνθύξηαθα, είηε δελ αληηκεησπίδνληαη ηαηξηθά, κέρξη λα επαλέιζεη ην ηαηξηθό πξνζσπηθό ζην Κέληξν,

9 8 είηε εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην από ηνπο Αζηπλνκηθνύο ηεο βάξδηαο, γίλεηαη δηαθνκηδή ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Σάκνπ. Σεκεηώλνπκε όηη θαηά ηελ επίζθεςή καο ζην Κέληξν, πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαθνκηδή δύν αηόκσλ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ αζπλόδεπηνο αλήιηθνο. Δπίζεο, αίηεκα κεηαθνξάο ηεο ζην Ννζνθνκείν εμέθξαζε θαη κία έγθπνο, ζηελ νπνία όκσο δελ επεηξάπε λα ζπλνδεπηεί από ην ζύδπγό ηεο θαη γηα ην ιόγν απηό αξλήζεθε ηειηθά λα θύγεη εθηόο ηνπ Κέληξνπ κόλε. Δπηπιένλ, πάιη ζε ζπλεξγαζία κε ην Ννζνθνκείν θαη ηελ Κνηλσληθή Υπεξεζία, θαηαθέξλνπλ λα εμαζθαιίδνπλ θάξκαθα, ηα νπνία νη ίδηνη δε δηαζέηνπλ ζε απόζεκα, είηε ζε πεξηζηαζηαθή βάζε είηε γηα άηνκα πνπ ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ ζηαζεξά θαξκαθεπηηθή αγσγή. Σρεηηθά κε ηνπο αλειίθνπο, ν ηπρόλ εληνπηζκόο ηνπο γίλεηαη από ηελ Αζηπλνκία θαη ελ ζπλερεία παξαπέκπνληαη ζηελ Υπεξεζία Πξώηεο Υπνδνρήο. Σύκθσλα κε καξηπξίεο ησλ ίδησλ ησλ λεναθηρζέλησλ αιιά θαη ησλ δηθώλ καο δηαπηζηώζεσλ, νη αζπλόδεπηνη αλήιηθνη είηε δελ εληνπίδνληαη ζην ζύλνιό ηνπο από ηηο Αξρέο, είηε νη ίδηνη δειώλνπλ ελήιηθνη, ιόγσ ηεο αβεβαηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πεξηκέλνπλ, έσο ηελ παξαπνκπή ηνπο ζε θαηάιιειε δνκή θηινμελίαο. Σε θάζε πεξίπησζε, ζηελ ππεξεζία Πξώηεο Υπνδνρήο παξαπέκπνληαη όζνη θαηαγξαθνύλ σο αλήιηθνη από ηελ Αζηπλνκία. Δίηε δειώζνπλ αζπλόδεπηνη είηε ζπλνδεπόκελνη από ζπγγελή άιιν εθηόο ησλ γνλέσλ, ε Υπεξεζία Πξώηεο Υπνδνρήο ηνπο παξαπέκπεη ζην θιηκάθην ςπρνθνηλσληθήο ζπλδξνκήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην λνζνθνκείν, ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε θηινμελία ηνπο ζε μελώλα. Σηελ πεξίπησζε ησλ ζπλνδεπόκελσλ από ζπγγελή (αδέξθηα, ζείνπο, παππνύδεο), ν αλήιηθνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ θνηλσληθό ιεηηνπξγό ηεο «Ιαηξηθήο Παξέκβαζεο» θαη ν ελήιηθνο κε ηνλ ςπρνιόγν, κε ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηεο ύπαξμεο ηδηαίηεξσλ δεζκώλ κεηαμύ ηνπ αλειίθνπ θαη ηνπ ελήιηθνπ αηόκνπ, ζην πιαίζην ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο. Σηε ζπλέρεηα, γίλεηαη δηαζηαύξσζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζην πιαίζην δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, απνζηέιιεηαη εηζήγεζε ζηνλ Δηζαγγειέα Αλειίθσλ (ή ζηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ πνπ εθηειεί ρξέε Δηζαγγειέα Αλειίθσλ) θαη εθείλνο απνθαζίδεη γηα ην αλ ν αλήιηθνο ζα ζεσξεζεί ζπλνδεπόκελνο από ηνλ ελήιηθν. Όπσο πιεξνθνξεζήθακε, ηηο

10 9 πεξηζζόηεξεο θνξέο ν Δηζαγγειέαο ιακβάλεη ππόςε ηελ εηζήγεζε ησλ επαγγεικαηηώλ θαη απνθαίλεηαη βάζεη απηήο. Πέξαλ απηώλ, ζηέιερνο ηεο ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε», ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζην Κέληξν Κξάηεζεο, ελεκεξώλεηαη από ηελ Υπεξεζία Πξώηεο Υπνδνρήο γηα ηα αζπλόδεπηα αλήιηθα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα αγόξηα, ειηθίαο έσο 15 εηώλ θαζώο θαη ηα θνξίηζηα, αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία ηνπο, θαη απεπζύλεηαη ζηνλ Δηζαγγειέα Αλειίθσλ, δεηώληαο θαη ιακβάλνληαο δηάηαμε γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί πξνο όθεινο ηνπ αλειίθνπ (δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ ζε δνκή θηινμελίαο θ.α.). Η δηάηαμε απηή έρεη ηζρύ κόλν γηα ην δηάζηεκα, θαηά ην νπνίν ην παηδί παξακέλεη ζην Κέληξν. Σε θάζε πεξίπησζε πξνζσξηλόο επίηξνπνο ηνπ παηδηνύ παξακέλεη ν Δηζαγγειέαο Αλειίθσλ Συνθόκεσ κρϊτηςησ, ςύτιςη, καθαριότητα Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ Κέληξνπ Κξάηεζεο ηεο Σάκνπ είλαη πεξίπνπ 240 άηνκα. Σεκεηώλεηαη δε, όηη ε ρσξεηηθόηεηα ήηαλ θαηά ηη κεγαιύηεξε, κέρξη θαη ηε ζηηγκή ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ θνηηώλα ησλ αλειίθσλ, ιίγν πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηθήο καο απνζηνιήο. Ωζηόζν, ιόγσ ησλ κεγάισλ ζε αξηζκό αθίμεσλ, Πηγή: ζπλήζσο ν αξηζκόο απηόο απμάλεη ζεκαληηθά, κε απνηέιεζκα νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ λεναθηρζέλησλ λα θαηαιήγνπλ δύζθνιεο θαη ζπρλά επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία ηνπο. Δλεκεξσηηθά αλαθέξνπκε όηη ην δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηθήο καο απνζηνιήο, ζην Κέληξν Κξάηεζεο βξίζθνληαλ πεξίπνπ 800 άηνκα, ελώ θαηά ην επόκελν δηάζηεκα, ν αξηζκόο απηόο μεπέξαζε ηα Απηό απηνκάησο, κεηαθξάδεηαη ζε αδπλακία ηνπ ρώξνπ λα πξνζθέξεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Σύκθσλα κε ελεκέξσζε πνπ ιάβακε από εθπξνζώπνπο ηεο Τνπηθήο

11 10 Απηνδηνίθεζεο, ε Κεληξηθή Γηνίθεζε δεηά από ηνπο ΟΤΑ λα ζπκβάινπλ θαη λα επηιύζνπλ ην πξόβιεκα ηνπ ρώξνπ. Ήδε θαηά ηε ζηηγκή ηεο επίζθεςήο καο, θνξείο ησλ ΟΤΑ αλέθεξαλ όηη ππάξρεη πξόηαζε γηα ρώξν ζηέγαζεο. Δπίζεο, κέινο ηεο Κίλεζεο Πνιηηώλ ηνπ λεζηνύ, αλέθεξε όηη ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ επάισησλ πεξηπηώζεσλ, νη ρώξνη ησλ θαηαζθελώζεσλ ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ. Σεκεηώλνπκε, επίζεο, όηη ζύκθσλα κε ζρεηηθή ελεκέξσζε από ηελ Αζηπλνκία, δελ ππάξρεη ζηαζεξή πδξνδόηεζε ελώ δηαηππώζεθε αλεζπρία θαη γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε, ιόγσ ηεο κε έθδνζεο πηζηνπνηεηηθώλ αζθαιείαο. Τέινο, αλαθέξζεθε ε ύπαξμε παηδηθήο ραξάο, ε ρξήζε ηεο νπνίαο όκσο δελ επηηξέπεηαη, ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ θύιαμεο. Φωτογραφία του Αγαμέμνονα Αγγελετόπουλου Πηγή: αζηπλνκηθώλ. Αλαθνξηθά κε ηε ζίηηζε, ππάξρεη ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο ηξνθνδνζίαο θαη θαιύπηεηαη από θνλδύιη ηεο Αζηπλνκίαο. Μαξηπξίεο ησλ λεναθηρζέλησλ αλαθέξνπλ θαθή πνηόηεηα θαγεηνύ θαη ζπλήζσο κηθξή πνζόηεηα. Οη ηειεπηαίνη καο αλέθεξαλ όηη νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ρώξν ηνπ εζηηαηνξίνπ, ελώ νη άλδξεο όρη, κε απνηέιεζκα λα αλαγθάδνληαη λα ηξώλε θαηαγήο. Δπίζεο, δελ ππάξρεη κέξηκλα γηα άηνκα, ηα νπνία ιόγσ πξνβιεκάησλ πγεηάο (π.ρ. δηαβεηηθνί) νθείινπλ λα αθνινπζνύλ ζπγθεθξηκέλε δηαηξνθή, ελώ ππάξρεη θαη έιιεηςε βξεθηθώλ ηξνθώλ. Σπγρξόλσο, αλαθέξεηαη δπζθνιία, -εηδηθά θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ώξεο αιιά θαη ηα Σαββαηνθύξηαθα, πνπ ζην Κέληξν δελ ππάξρεη πνιηηηθό πξνζσπηθό- πξνεηνηκαζίαο ησλ βξεθηθώλ γεπκάησλ θαη απηή επαθίεηαη ζηε επρέξεηα ησλ Οη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο όκσο, ζηελ απνπιεξσκή ησλ εηαηξεηώλ ηξνθνδνζίαο θαζώο θαη νη έθηαθηεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ζηε ρώξα νδήγεζαλ

12 11 ζηελ δηαθνπή ηεο ζίηηζεο γηα ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα, θαηά ην κήλα Ινύιην, γεγνλόο πνπ πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο ζηνπο λεναθηρζέληεο. Μέρξη ηελ εμνκάιπλζε ηεο θαηάζηαζεο, ηελ παξνρή ηεο ζίηηζεο θαζώο θαη ηε δηαλνκή ησλ κεξίδσλ ηνπ θαγεηνύ αλέιαβε ν Διιεληθόο Σηξαηόο. Ωζηόζν πέξαλ ηεο ζίηηζεο, γηα ηα ππόινηπα απαξαίηεηα γηα ηελ αηνκηθή θξνληίδα είδε, θξνληίδεη, επίζεο, ε ΜΚΟ «Ιαηξηθή Παξέκβαζε», ε νπνία παξέρεη βξεθηθό θαη παηδηθό γάια, βξεθηθέο πάλεο, βξεθηθέο θξέκεο, είδε πξνζσπηθήο πγηεηλήο, ζαπνύληα, ξνύρα, θνπβέξηεο θ.α. Καη πάιη, βέβαηα, δεδνκέλσλ ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ, ηα είδε απηά δελ επαξθνύλ γηα αλ θαιύςνπλ ην ζύλνιν ησλ λεναθηρζέλησλ. Ταπηόρξνλα, θαη ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο παξέρεη θάπνηα παθέηα κε κε δηαηξνθηθά είδε, ηα νπνία θαη πάιη δελ επαξθνύλ γηα ην ζύλνιν όζσλ παξακέλνπλ ζην Κέληξν. Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λεναθηρζέληεο ζην Κέληξν Κξάηεζεο, είλαη ε έιιεηςε ζηξσκάησλ, ηα νπνία είλαη απνιύησο απαξαίηεηα, δεδνκέλνπ όηη νη πεξηζζόηεξνη είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ αλαγθαζκέλνη λα θνηκνύληαη ζην έδαθνο θαη θπξίσο ζε εμσηεξηθό ρώξν, αλεμάξηεηα από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Όζνλ αθνξά ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κέληξνπ, όρη κόλν δελ επαξθνύλ γηα ηελ παξακνλή ηόζν κεγάινπ αξηζκνύ αλζξώπσλ, αιιά ηαπηόρξνλα δελ εμαζθαιίδνπλ νύηε ηηο βαζηθέο παξνρέο. Σπγθεθξηκέλα, νη ρώξνη δελ θαζαξίδνληαη κε ηε ζηαζεξόηεηα πνπ απαηηείηαη, δελ απνιπκαίλνληαη, ν ξπζκόο ηεο ζπγθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ δελ είλαη ν απαηηνύκελνο, νη βξύζεο ζπλήζσο είλαη ραιαζκέλεο, ηα απνρσξεηήξηα ππνιεηηνπξγνύλ, δελ ππάξρνπλ πιπληήξηα θαη θπξίσο δελ πξνβιέπεηαη θαλέλα θνλδύιη ζπληήξεζεο ή/θαη επηζθεπήο. Τν ηειεπηαίν έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ηε ζπλερή θαη όιν θαη κεγαιύηεξε θζνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ελ γέλεη ησλ ρώξσλ ηνπ Κέληξνπ. Οθείιεη λα πξνζηεζεί ην γεγνλόο ηεο έιιεηςεο ηειεθσληθώλ ζαιάκσλ εληόο ηνπ ρώξνπ θξάηεζεο θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη νη ππό θαηαγξαθή δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνκεζεύνληαη ηειεθάξηεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε επηθνηλσλία ηνπο κε νηθεία πξόζσπα ή δηθεγόξν ή άιιν ζύκβνπιν θαζίζηαηαη αδύλαηε.

13 Ενημϋρωςη επύ τησ διαδικαςύασ του αςύλου και νομικό ςυνδρομό Καηά ηε ζηηγκή ηεο επίζθεςήο καο, ε ελεκέξσζε γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα δηεζλή πξνζηαζία αιιά θαη λνκηθή ζπλδξνκή, εθόζνλ ρξεηαζηεί, παξείρεην από εθπξόζσπν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο (σο ζπκβαιιόκελνπ Φνξέα), ν νπνίνο επηρεηξεί ζην Κέληξν, κε ηε ζπλδξνκή δηεξκελέσλ ηεο ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε» ζηηο γιώζζεο, θαξζί, ληαξί θαη αξαβηθά. Ο αξηζκόο ησλ εθπξνζώπσλ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο, αλακελόηαλ λα απμεζεί ηόζν κε πξνζσξηλή, όζν θαη κε ηαθηηθή ελίζρπζε. Δπίζεο, ππάξρεη αθόκε έλαο δηθεγόξνο ηεο ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε», ν νπνίνο παξέρεη ελεκέξσζε θαη λνκηθή ζπλδξνκή, ζε αζπλόδεπηνπο αλειίθνπο. Βέβαηα, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη νη λεναθηρζέληεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, δελ πξνηίζεληαη λα παξακείλνπλ ζηε ρώξα θαη σο εθ ηνύηνπ δελ εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία ππνβνιήο αηηήκαηνο δηεζλνύο πξνζηαζίαο, ελώ ζην λεζί δελ ππάξρεη Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν Αζύινπ. 3. Συμπερϊςματα 1. Αδπλακία ησλ αξρώλ λα δηεθπεξαηώζνπλ ζύληνκα ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ λεναθηρζέλησλ, ιόγσ ππνζηειέρσζεο θαη απνπζίαο επαξθνύο ππνδνκήο ζε πιηθνηερληθό επίπεδν (π.ρ. κεράλεκα EURODAC) 2. Αλεπαξθείο ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη απνπζία ζπλζεθώλ αζθαινύο δηαβίσζεο εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Κέληξνπ Κξάηεζεο 3. Αδπλακία θάιπςεο ησλ βαζηθώλ αλαγθώλ ηνπ ζπλόινπ ησλ λεναθηρζέησλ ζε είδε πξώηεο αλάγθεο κε θξαηηθή κέξηκλα 4. Τηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ λεναθηρζέλησλ κε ρνξήγεζε εηδώλ πξώηεο αλάγθεο θαιύπηνπλ νη ΜΚΟ θαη ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο 5. Αδπλακία εληνπηζκνύ ηνπ ζπλόινπ ησλ επάισησλ πεξηπηώζεσλ (π.ρ. αζπλόδεπηνη αλήιηθνη) 6. Απνπζία πξσηνβνπιίαο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο λα επηιεθζεί θεληξηθά, ζπζηεκαηηθά θαη κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ησλ δηαθόξσλ δεηεκάησλ

14 13 πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ησλ λεναθηρζέλησλ ζην λεζί 7. Μεηαηόπηζε ηεο επζύλεο δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο από ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ζηνπο ΟΤΑ 8. Δμαηξεηηθά κεγάιε αύμεζε ησλ ξνώλ, ζπγθξηηηθά κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, νη νπνίεο είλαη θαηά βάζε πξνζθπγηθέο 4. Προτϊςεισ 1. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ππνδνρήο, κε πξσηνβνπιία ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 2. Πεξαηηέξσ ζηειέρσζε ησλ Αξρώλ θαη Υπεξεζηώλ πνπ επηιακβάλνληαη ησλ δεηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ θαηαγξαθήο θαζώο θαη εμαζθάιηζε ηεο απαηηνύκελεο πιηθνηερληθή ππνδνκήο, ώζηε λα κελ θαζπζηεξεί επηπιένλ ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο 3. Ύπαξμε άκεζσλ δηαύισλ επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ζθνπό ηελ εμεύξεζε βηώζηκσλ ιύζεσλ 4. Δθαξκνγή εληαίνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνύ ηνπ ζπλόινπ ησλ επάισησλ πεξηπηώζεσλ, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιήςε από κέξνπο ηνπο, ηεο πξόλνηαο πνπ απαηηείηαη 5. Αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε θαη ζπλερήο παξνρή ησλ ειάρηζησλ βαζηθώλ αγαζώλ, όπσο ην θαγεηό 6. Δμαζθάιηζε ρώξνπ αλνηθηήο θηινμελίαο, ν νπνίνο λα είλαη ηθαλόο λα δερζεί ηνλ όγθν ησλ λεναθηρζέλησλ 7. Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, κέζσ ελεκεξσηηθώλ δξάζεσλ

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS Contents Preface ν Acknowledgements vi Glossary of grammatical terms vii Abbreviations xvii The Greek alphabet and its pronunciation

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα