Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο"

Transcript

1 Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο Φωτογραφία ΑΠΕ Δράζη ζηηριζόμενη ζε χρημαηοδόηηζη από ηο Ίδρυμα Open Society Institute, ζε ζυνεργαζία με ηην Open Society Initiative for Europe of the Open Society Foundations

2 Περιεχόμενα 1. Δηζαγσγή Γηαπηζηώζεηο Γηαδηθαζίεο ζύιιεςεο θαη θαηαγξαθήο Ιαηξν-θαξκαθεπηηθή/Ψπρνθνηλσληθή θξνληίδα Σπλζήθεο θξάηεζεο, ζίηηζε, θαζαξηόηεηα Δλεκέξσζε επί ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αζύινπ θαη λνκηθή ζπλδξνκή Σπκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο Αζήλα, 8/7/2015

3 2 1. Ειςαγωγό Καηά ην δηάζηεκα 22/6/ /6/2015 πξαγκαηνπνηήζεθε απνζηνιή ζην λεζί ηεο Σάκνπ, από κέιε ηνπ Διιεληθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξόζθπγεο (ΔΣΠ) θαη ζπγθεθξηκέλα κίαο δηθεγόξνπ, κίαο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνύ θαη δύν δηεξκελέσλ, ζηηο γιώζζεο αξαβηθά, θαξζί, ληαξί θαη νπξληνύ. Πηγή: Η Σάκνο βξίζθεηαη ζην Αλαηνιηθό Αηγαίν, απέρεη πεξίπνπ 1300 κέηξα από ηα ηνπξθηθά παξάιηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην Κνπζάληαζη θαη είλαη ην θνληηλόηεξν ζηελ Τνπξθία ειιεληθό λεζί. Ωο εθ ηνύηνπ, απνηειεί έλα από ηα θπξηόηεξα ζεκεία εηζόδνπ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζηελ Διιάδα. Σεκεηώλεηαη, επίζεο, όηη ην Αγαζνλήζη, (όπσο θαη άιια κηθξόηεξα λεζηά θαη βξαρνλεζίδεο, ηα νπνία βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζηε Σάκν), ελώ γεσγξαθηθά θαη δηνηθεηηθά αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ζην Ννκό Γσδεθαλήζνπ, ππάγεηαη ζηελ Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Σάκνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ, νη νπνίνη αθίθλπληαη ζην Αγαζνλήζη, ρξεηάδεηαη λα κεηαβνύλ ηδία δαπάλε ζην λεζί ηεο Σάκνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνύλ από ηηο ηνπηθέο Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη θαηά ην πξώην 6κελν ηνπ 2015 εηζήιζαλ ζην λεζί ηεο Σάκνπ πεξίπνπ λεναθηρζέληεο, 1 ελώ ζύκθσλα θαη κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, από ηελ Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Σάκνπ θαηεγξάθεζαλ ζπλνιηθά πεξηζζόηεξνη από λεναθηρζέληεο. 2 Σύκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή, ν αξηζκόο ησλ ζπιιεθζέλησλ γηα παξάηππε είζνδν, από ηηο Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο ηεο Σάκνπ θαηά ην πξώην 5κελν, εκθαλίδεη κία πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηάμεσο ηνπ 228,52%, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ελώ παξαηεξνύκε όηη ν αξηζκόο ησλ αθίμεσλ ην πξώην 7κελν ηνπ 2015 είλαη ζρεδόλ 1 2

4 3 5πιάζηνο από ην πξώην 7κελν ηνπ Σύκθσλα κε ελεκέξσζε πνπ ιάβακε από ηνλ Αζηπλνκηθό Γηεπζπληή ηεο Σάκνπ, νη ξνέο είλαη θαηά βάζε πξνζθπγηθέο, αθνύ νη λεναθηρζέληεο πξνέξρνληαη θπξίσο από ρώξεο όπσο ε Σπξία, ην Αθγαληζηάλ, ην Ιξάθ, ε Σνκαιία, αιιά θαη άιιεο αθξηθαληθέο ρώξεο, κε ηνπο Σύξνπο πξόζθπγεο λα αγγίδνπλ ην πνζνζηό ηνπ 60%, ησλ ζπλνιηθώλ αθίμεσλ ζηε Σάκν. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπκε λα δηακνξθώζνπκε κία ζαθή, πιήξε θαη αθξηβή εηθόλα, ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη νη πξόζθπγεο, αιιά θαη νη Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο αξρέο ηνπ λεζηνύ, πξαγκαηνπνηήζακε ζπλαληήζεηο κε ηνλ Αζηπλνκηθό Γηεπζπληή ηεο Σάκνπ, ηνλ Γηνηθεηή Αζθαιείαο ηνπ Ληκεληθνύ, ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Σάκνπ Ιθαξίαο Φνύξλσλ Θύκαηλαο, εθπξνζώπνπο ηεο Υπεξεζίαο Πξώηεο Υπνδνρήο, εθπξόζσπν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο, εθπξόζσπν ηεο ΜΚΟ «Ιαηξηθή Παξέκβαζε» (MedIn), εθπξνζώπνπο ηεο ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε» θαζώο θαη ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγό ηεο Κνηλσληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ ηεο Σάκνπ. 2. Διαπιςτώςεισ 2.1. Διαδικαςύεσ ςύλληψησ και καταγραφόσ Μέρξη θαη ηε ζηηγκή ηεο επίζθεςήο καο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη λεναθηρζέληεο εληνπίδνληαλ ζηα ζαιάζζηα ρσξηθά ύδαηα πεξηκεηξηθά ηνπ λεζηνύ ή άιισλ λεζηώλ ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο Ληκεληθήο Αξρήο Σάκνπ αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είραλ ήδε απνβηβαζηεί ζε απηό θαη Πηγή: βξίζθνληαλ ζε θάπνηα παξάθηηα πεξηνρή ή ζηελ ελδνρώξα, επηιακβάλνληαλ νη 3

5 4 Ληκεληθέο Αξρέο θαη αθνινπζνύζε ε ζύιιεςή ηνπο. Απηνλόεηα, ην ίδην ζπλέβαηλε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππήξρε αλάγθε δηάζσζεο ζηε ζάιαζζα. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζνύζε ε κεηαθνξά ηνπο κε όρεκα ησλ Αξρώλ, ζην ζεκείν ηνπ Ληκελαξρείνπ, όπνπ θαη γηλόηαλ ε αξρηθή θαηαγξαθή ηνπο, ε νπνία μεθηλνύζε ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο. Η θαηαγξαθή απηή εληζρπόηαλ θαη από κέιε ηεο Frontex. Σύκθσλα κε ελεκέξσζε πνπ ιάβακε από ηε Ληκεληθή Αξρή, ε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θαηαγξαθήο νινθιεξσλόηαλ άκεζα, εληόο ιίγσλ σξώλ, σζηόζν ιόγσ έιιεηςεο επαξθώλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, νη λεναθηρζέληεο αλέκελαλ ηελ θαηαγξαθή ηνπο ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν, πιεζίνλ ηνπ θηηξίνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξώηεο θαηαγξαθήο, κεηάγνληαλ απζεκεξόλ ζην Κέληξν Κξάηεζεο Σάκνπ, ζην Βαζύ, επίζεο κε όρεκα ησλ Αξρώλ. Τεο δηαδηθαζίαο απηήο εμαηξέζεθαλ γηα θάπνην δηάζηεκα νη Σύξνη πνιίηεο, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ νπνίσλ ζπλεξγάδνληαη νη Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο, ζην ρώξν ηνπ Ληκελαξρείνπ θαη νη νπνίνη αθήλνληαη ειεύζεξνη, αθνύ παξαπεκθζνύλ κε ζεκείσκα, ζηε Γηεύζπλζε Αιινδαπώλ Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηελ 6κελε αλαβνιή απνκάθξπλζεο. Ωζηόζν, νθείινπκε λα αλαθέξνπκε όηη δελ πξόθεηηαη γηα κία ζηαζεξή πξαθηηθή, αιιά γηα έθηαθην κέηξν, κε ζηόρν ηελ απνζπκθόξεζε ηνπ Κέληξνπ. Δάλ ν εληνπηζκόο θαη ε ζύιιεςε ησλ λεναθηρζέλησλ από ην Ληκεληθό ιάκβαλε ρώξα Σάββαην ή Κπξηαθή, αθνινπζείην ε ίδηα δηαδηθαζία ηεο θαηαγξαθήο θαη κεηαγσγήο, σζηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σαββαηνθύξηαθνπ ινγίδνληαλ σο θξαηνύκελνη ηνπ Ληκεληθνύ, ην νπνίν θαη θξόληηδε γηα ηε ζίηηζή ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαγξαθήο ηνπο, ζρεκαηηδόηαλ δηθνγξαθία γηα παξάλνκε είζνδν ζηε ρώξα πνπ απνζηειιόηαλ ζηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ, ρσξίο λα αζθείηαη πνηληθή δίσμε, αθνύ ν ηειεπηαίνο απείρε. Δπεηδή, όπσο πξναλαθέξζεθε, ε Σάκνο απνηειεί κία από ηηο θπξηόηεξεο πύιεο εηζόδνπ ηεο ρώξαο θαη νη ξνέο είλαη κεγάιεο θαη ζπλερείο, ην Ληκεληθό δηαηύπσζε αίηεκα ελίζρπζεο ηεο ζηειέρσζεο ηεο Υπεξεζίαο, ην νπνίν θαη ηθαλνπνηήζεθε από ην Υπνπξγείν κε πξνζσξηλέο απνζπάζεηο.

6 5 Τν επόκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πεξηειάκβαλε ηελ θαηαγξαθή ησλ λεναθηρζέλησλ από ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο, ε νπνία θαη ζπλίζηαην ζηε ιήςε δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ θαη θαηαρώξεζή ηνπο ζηελ επξσπατθή βάζε EURODAC θαζώο θαη ζηελ έθδνζε ππεξεζηαθνύ ζεκεηώκαηνο ή αλαβνιήο απνκάθξπλζεο. Οη Αζηπλνκηθέο αξρέο πξνρσξνύζαλ ζηελ θαηαγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ απηνύ κε ηε ζπλδξνκή δηεξκελέσλ ηεο ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε». Η ρσξεηηθόηεηα ηνπ Κέληξνπ Κξάηεζεο είλαη πεξίπνπ 240 άηνκα, σζηόζν ζπρλά ρξεηάδεηαη λα παξακείλνπλ πεξηζζόηεξα από 800 άηνκα. Ο ρξόλνο ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο θξάηεζεο, κέρξη ηελ θαηαγξαθή θαη ηε ιήςε ππεξεζηαθνύ ζεκεηώκαηνο θπκαηλόηαλ κεηαμύ 7 θαη 10 εκεξώλ. Ο Αζηπλνκηθόο Γηεπζπληήο αλέθεξε όηη ε Υπεξεζία είλαη ππνζηειερσκέλε θαη ηαπηόρξνλα δηαζέηεη κόλν έλα κεράλεκα θαηαρώξεζεο δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ ζηε βάζε EURODAC, κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ε θαηαγξαθή θαη νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηε ιήςε ηνπ ππεξεζηαθνύ ζεκεηώκαηνο. Αθξηβώο ιόγσ ηεο ύπαξμεο κόλν ελόο κεραλήκαηνο EURODAC, νξηζκέλεο θνξέο ηα δαθηπιηθά απνηππώκαηα ιακβάλνληαλ ρεηξόγξαθα θαη ελ ζπλερεία γηλόηαλ ε θαηαρώξεζή ηνπο. Δλεκεξσζήθακε, επίζεο από ηνλ Αζηπλνκηθό Γηεπζπληή, όηη πξόζεζή ηνπο απνηεινύζε, νη γπλαίθεο θαη ηα αλήιηθα παηδηά λα θξαηνύληαη μερσξηζηά από ηνπο ελήιηθεο άλδξεο θαζώο θαη νη επάισηεο πεξηπηώζεηο λεναθηρζέλησλ (επί παξαδείγκαηη, αζζελείο θαη έγθπεο) λα πξνηεξαηνπνηνύληαη ζηελ θαηαγξαθή θαη λα ιακβάλνπλ ππεξεζηαθό ζεκείσκα λσξίηεξα. Ωζηόζν, θάηη ηέηνην ζπλήζσο δελ ήηαλ εθηθηό. Πηγή: Μεηά ην πέξαο ηεο θαηαγξαθήο ηνπο θαη ηεο ιήςεο ππεξεζηαθνύ ζεκεηώκαηνο ή αλαβνιήο απνκάθξπλζεο, ζπλήζσο αλαρσξνύζαλ, άκεζα κε ην πξώην δηαζέζηκν πινίν ηεο γξακκήο γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, θξνληίδνληαο νη

7 6 ίδηνη γηα ηελ πιεξσκή θαη έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπο. Η κεηαθνξά ηνπο από ην Κέληξν Ταπηνπνίεζεο ζην Ληκάλη γηλόηαλ κε όρεκα θαη ζπλνδεία Αζηπλνκηθώλ. Σεκαληηθή παξαηήξεζε απνηειεί ην γεγνλόο όηη θαηά ηε ζηηγκή ηεο επίζθεςήο καο, ην ζύλνιν ησλ λεναθηρζέλησλ θξαηνύληαλ έσο θαη ηελ πεξάησζε ηεο δηαδηθαζίαο, εληόο ηνπ Κέληξνπ. Με εμαίξεζε ηηο ιίγεο ώξεο πνπ νη αθηθλπόκελνη αλέκελαλ ηελ θαηαγξαθή ηνπο από ην Ληκεληθό, ζην ρώξν έμσζελ ηνπ Ληκελαξρείνπ, ε ηνπηθή θνηλσλία δελ εξρόηαλ ζε θακία επαθή κε ηνλ ελ ιόγσ πιεζπζκό. Ταπηόρξνλα, παξαηεξήζακε όηη ζην ρέξη ηνπο αλαγξαθόηαλ έλαο αύμσλ αξηζκόο, ηνλ νπνίν νη ίδηνη δήισλαλ όηη ζεκείσλαλ νη Ληκεληθνί. Δπηπιένλ ζην λεζί ηεο Σάκνπ ιεηηνπξγεί Κηλεηή Μνλάδα ηεο Υπεξεζίαο Πξώηεο Υπνδνρήο, κε ζηειέρσζε ελόο αηόκνπ πνπ θαηαγξάθεη ηνπο λεναθηρζέληεο κε ηε ζπλδξνκή δύν δηεξκελέσλ ηεο ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε» θαη ελόο δηνηθεηηθνύ ππαιιήινπ. Όπσο καο αλέθεξαλ νη εθπξόζσπνη ηεο Υπεξεζίαο, κε ηνπο νπνίνπο θαη πξαγκαηνπνηήζακε ζπλάληεζε, ιόγσ ηνπ εμαηξεηηθά απμεκέλνπ αξηζκνύ ησλ λενεηζεξρόκελσλ αιιά θαη ζπλάκα ηεο ππνζηειέρσζεο ηεο Υπεξεζίαο, δελ είλαη εθηθηή ε θαηαγξαθή ηνπ ζπλόινπ ηνπ πιεζπζκνύ πνπ θηάλεη ζην Κέληξν, σζηόζν θξνληίδνπλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο επάισηνπο, ηνπηέζηηλ αζπλόδεπηνπο αλήιηθνπο, έγθπεο γπλαίθεο, (κνλνγνλετθέο) νηθνγέλεηεο θαη αζζελείο ή ρξόληα πάζρνληεο, ρσξίο θαη απηό λα επηηπγράλεηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. Δθείλν πνπ καο αλέθεξαλ θαη παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ είλαη όηη πξνθαλώο θαη επηζπκνύλ ηελ πεξαηηέξσ ζηειέρσζε ηεο Υπεξεζίαο, σζηόζν αθόκε θαη αλ απηό ην αίηεκα ηθαλνπνηνύληαλ, ζα παξέκελε ην πξόβιεκα ηνπ ρώξνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, ν νπνίνο θαη δελ επαξθεί νύηε κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα όζσλ κπνξεί λα εηπσζνύλ από ηνπο λεναθηρζέληεο. Γηα απηόλ αθξηβώο ην ιόγν, επξόθεηην λα κεηαθεξζεί από ηε Μπηηιήλε ζηε Σάκν έλαο ιπόκελνο νηθίζθνο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηείην σο ζηαζκόο θαηαγξαθήο, κε απνηέιεζκα ηελ ηαρύηεξε θαηαγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ αιιά θαη ηε δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ λεναθηρζέλησλ. Σπγρξόλσο, αλέκελαλ ηελ επηπιένλ ζηειέρσζή ηνπο γηα δηάζηεκα νθηώ κελώλ. Τέινο, επηβεβαίσλαλ θαη νη ίδηνη όηη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη λεναθηρζέληεο είλαη Σύξνη πνιίηεο, ελώ σο ρώξεο θαηαγσγήο πνπ αθνινπζνύζαλ

8 7 ζηνλ αξηζκό ησλ θαηαγξαθώλ αλέθεξαλ ην Αθγαληζηάλ, ηελ Δξπζξαία, ην Ιξάθ, ην Παθηζηάλ θαη άιιεο Αθξηθαληθέο ρώξεο. Ωο πξνο ηνπο αζπλόδεπηνπο αλειίθνπο αλέθεξαλ όηη ζπλήζσο ππήξρε αλακνλή ηεο ηάμεσο ηεο κίαο εβδνκάδαο, έσο ηε κεηαθνξά ηνπο ζε θαηάιιειε δνκή θηινμελίαο. Δθόζνλ, ηε ζπλνδεία θαη κεηαθνξά ηνπο αλαιάκβαλε ε ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε», απηή πξαγκαηνπνηνύληαλ άκεζα, θαηά ηηο πεξηόδνπο όκσο πνπ απηό δελ ήηαλ εθηθηό, ιόγσ έιιεηςεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξαπάλσ Οξγάλσζεο, αλαιάκβαλε ε Αζηπλνκία θαη ε θαζπζηέξεζε ήηαλ αξθεηά κεγαιύηεξε Ιατρο-φαρμακευτικό/Ψυχοκοινωνικό φροντύδα Σην λεζί ηεο Σάκνπ γηα ηνλ ελ ιόγσ πιεζπζκό ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Υπεξεζίαο Πξώηεο Υπνδνρήο ε ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε», ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, κε δύν γηαηξνύο γεληθήο ηαηξηθήο, δύν λνζειεύηξηεο, έλαλ Κνηλσληθό Λεηηνπξγό, έλαλ ςπρνιόγν θαη έλαλ θνηλσληνιόγν. Σύκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηεο ίδηαο ηεο Οξγάλσζεο, αθξηβώο ιόγσ ηνπ ππεξπιεζπζκνύ ηνπ Κέληξνπ δελ θαηαθέξλνπλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε όινπο όζνπο θηάλνπλ ζην Κέληξν, αιιά επηθεληξώλνληαη αλαγθαζηηθά ζηνπο πάζρνληεο, ηηο έγθπεο γπλαίθεο θαη ζε όπνηνλ δεηήζεη λα εμεηαζηεί από γηαηξό. Δίλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ πξσηνβάζκηεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ελώ γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηό απαηηείηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αζηπλνκία θαη όπνηε θξηζεί απαξαίηεην, κε ηελ Κνηλσληθή Υπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, θξνληίδνπλ γηα ηε δηαθνκηδή ηνπ αηόκνπ ζε απηό. Η δηεξκελεία ζην Γ.Ν. Σάκνπ γίλεηαη θαηά πεξίπησζε κε ζπλδξνκή δηεξκελέα ηεο ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε», ελώ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο δελ ππάξρεη δηεξκελέαο. Τα ζηειέρε ηεο ελ ιόγσ Οξγάλσζεο, έρνπλ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε όζνπο θαηαγξάθνληαη από ηελ Υπεξεζία Πξώηεο Υπνδνρήο. Παξόια απηά, ειιείςεη άιινπ θνξέα παξνρήο ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ζπλδξάκνληαη νη αζζελείο, νη έγθπεο θαη όπνηνο εθθξάζεη αλάινγν αίηεκα. Τνλίδεηαη όηη ε παξνπζία ηνπ ηαηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ πεξηνξίδεηαη ζηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη θαηά ηηο ώξεο 9 ην πξσί κε 5 ην απόγεπκα. Ωο απνηέιεζκα, ηα πεξηζηαηηθά πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ώξεο ή ηα Σαββαηνθύξηαθα, είηε δελ αληηκεησπίδνληαη ηαηξηθά, κέρξη λα επαλέιζεη ην ηαηξηθό πξνζσπηθό ζην Κέληξν,

9 8 είηε εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην από ηνπο Αζηπλνκηθνύο ηεο βάξδηαο, γίλεηαη δηαθνκηδή ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Σάκνπ. Σεκεηώλνπκε όηη θαηά ηελ επίζθεςή καο ζην Κέληξν, πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαθνκηδή δύν αηόκσλ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ αζπλόδεπηνο αλήιηθνο. Δπίζεο, αίηεκα κεηαθνξάο ηεο ζην Ννζνθνκείν εμέθξαζε θαη κία έγθπνο, ζηελ νπνία όκσο δελ επεηξάπε λα ζπλνδεπηεί από ην ζύδπγό ηεο θαη γηα ην ιόγν απηό αξλήζεθε ηειηθά λα θύγεη εθηόο ηνπ Κέληξνπ κόλε. Δπηπιένλ, πάιη ζε ζπλεξγαζία κε ην Ννζνθνκείν θαη ηελ Κνηλσληθή Υπεξεζία, θαηαθέξλνπλ λα εμαζθαιίδνπλ θάξκαθα, ηα νπνία νη ίδηνη δε δηαζέηνπλ ζε απόζεκα, είηε ζε πεξηζηαζηαθή βάζε είηε γηα άηνκα πνπ ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ ζηαζεξά θαξκαθεπηηθή αγσγή. Σρεηηθά κε ηνπο αλειίθνπο, ν ηπρόλ εληνπηζκόο ηνπο γίλεηαη από ηελ Αζηπλνκία θαη ελ ζπλερεία παξαπέκπνληαη ζηελ Υπεξεζία Πξώηεο Υπνδνρήο. Σύκθσλα κε καξηπξίεο ησλ ίδησλ ησλ λεναθηρζέλησλ αιιά θαη ησλ δηθώλ καο δηαπηζηώζεσλ, νη αζπλόδεπηνη αλήιηθνη είηε δελ εληνπίδνληαη ζην ζύλνιό ηνπο από ηηο Αξρέο, είηε νη ίδηνη δειώλνπλ ελήιηθνη, ιόγσ ηεο αβεβαηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πεξηκέλνπλ, έσο ηελ παξαπνκπή ηνπο ζε θαηάιιειε δνκή θηινμελίαο. Σε θάζε πεξίπησζε, ζηελ ππεξεζία Πξώηεο Υπνδνρήο παξαπέκπνληαη όζνη θαηαγξαθνύλ σο αλήιηθνη από ηελ Αζηπλνκία. Δίηε δειώζνπλ αζπλόδεπηνη είηε ζπλνδεπόκελνη από ζπγγελή άιιν εθηόο ησλ γνλέσλ, ε Υπεξεζία Πξώηεο Υπνδνρήο ηνπο παξαπέκπεη ζην θιηκάθην ςπρνθνηλσληθήο ζπλδξνκήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην λνζνθνκείν, ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε θηινμελία ηνπο ζε μελώλα. Σηελ πεξίπησζε ησλ ζπλνδεπόκελσλ από ζπγγελή (αδέξθηα, ζείνπο, παππνύδεο), ν αλήιηθνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ θνηλσληθό ιεηηνπξγό ηεο «Ιαηξηθήο Παξέκβαζεο» θαη ν ελήιηθνο κε ηνλ ςπρνιόγν, κε ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηεο ύπαξμεο ηδηαίηεξσλ δεζκώλ κεηαμύ ηνπ αλειίθνπ θαη ηνπ ελήιηθνπ αηόκνπ, ζην πιαίζην ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο. Σηε ζπλέρεηα, γίλεηαη δηαζηαύξσζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζην πιαίζην δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, απνζηέιιεηαη εηζήγεζε ζηνλ Δηζαγγειέα Αλειίθσλ (ή ζηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ πνπ εθηειεί ρξέε Δηζαγγειέα Αλειίθσλ) θαη εθείλνο απνθαζίδεη γηα ην αλ ν αλήιηθνο ζα ζεσξεζεί ζπλνδεπόκελνο από ηνλ ελήιηθν. Όπσο πιεξνθνξεζήθακε, ηηο

10 9 πεξηζζόηεξεο θνξέο ν Δηζαγγειέαο ιακβάλεη ππόςε ηελ εηζήγεζε ησλ επαγγεικαηηώλ θαη απνθαίλεηαη βάζεη απηήο. Πέξαλ απηώλ, ζηέιερνο ηεο ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε», ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζην Κέληξν Κξάηεζεο, ελεκεξώλεηαη από ηελ Υπεξεζία Πξώηεο Υπνδνρήο γηα ηα αζπλόδεπηα αλήιηθα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα αγόξηα, ειηθίαο έσο 15 εηώλ θαζώο θαη ηα θνξίηζηα, αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία ηνπο, θαη απεπζύλεηαη ζηνλ Δηζαγγειέα Αλειίθσλ, δεηώληαο θαη ιακβάλνληαο δηάηαμε γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί πξνο όθεινο ηνπ αλειίθνπ (δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ ζε δνκή θηινμελίαο θ.α.). Η δηάηαμε απηή έρεη ηζρύ κόλν γηα ην δηάζηεκα, θαηά ην νπνίν ην παηδί παξακέλεη ζην Κέληξν. Σε θάζε πεξίπησζε πξνζσξηλόο επίηξνπνο ηνπ παηδηνύ παξακέλεη ν Δηζαγγειέαο Αλειίθσλ Συνθόκεσ κρϊτηςησ, ςύτιςη, καθαριότητα Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ Κέληξνπ Κξάηεζεο ηεο Σάκνπ είλαη πεξίπνπ 240 άηνκα. Σεκεηώλεηαη δε, όηη ε ρσξεηηθόηεηα ήηαλ θαηά ηη κεγαιύηεξε, κέρξη θαη ηε ζηηγκή ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ θνηηώλα ησλ αλειίθσλ, ιίγν πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηθήο καο απνζηνιήο. Ωζηόζν, ιόγσ ησλ κεγάισλ ζε αξηζκό αθίμεσλ, Πηγή: ζπλήζσο ν αξηζκόο απηόο απμάλεη ζεκαληηθά, κε απνηέιεζκα νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ λεναθηρζέλησλ λα θαηαιήγνπλ δύζθνιεο θαη ζπρλά επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία ηνπο. Δλεκεξσηηθά αλαθέξνπκε όηη ην δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηθήο καο απνζηνιήο, ζην Κέληξν Κξάηεζεο βξίζθνληαλ πεξίπνπ 800 άηνκα, ελώ θαηά ην επόκελν δηάζηεκα, ν αξηζκόο απηόο μεπέξαζε ηα Απηό απηνκάησο, κεηαθξάδεηαη ζε αδπλακία ηνπ ρώξνπ λα πξνζθέξεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Σύκθσλα κε ελεκέξσζε πνπ ιάβακε από εθπξνζώπνπο ηεο Τνπηθήο

11 10 Απηνδηνίθεζεο, ε Κεληξηθή Γηνίθεζε δεηά από ηνπο ΟΤΑ λα ζπκβάινπλ θαη λα επηιύζνπλ ην πξόβιεκα ηνπ ρώξνπ. Ήδε θαηά ηε ζηηγκή ηεο επίζθεςήο καο, θνξείο ησλ ΟΤΑ αλέθεξαλ όηη ππάξρεη πξόηαζε γηα ρώξν ζηέγαζεο. Δπίζεο, κέινο ηεο Κίλεζεο Πνιηηώλ ηνπ λεζηνύ, αλέθεξε όηη ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ επάισησλ πεξηπηώζεσλ, νη ρώξνη ησλ θαηαζθελώζεσλ ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ. Σεκεηώλνπκε, επίζεο, όηη ζύκθσλα κε ζρεηηθή ελεκέξσζε από ηελ Αζηπλνκία, δελ ππάξρεη ζηαζεξή πδξνδόηεζε ελώ δηαηππώζεθε αλεζπρία θαη γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε, ιόγσ ηεο κε έθδνζεο πηζηνπνηεηηθώλ αζθαιείαο. Τέινο, αλαθέξζεθε ε ύπαξμε παηδηθήο ραξάο, ε ρξήζε ηεο νπνίαο όκσο δελ επηηξέπεηαη, ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ θύιαμεο. Φωτογραφία του Αγαμέμνονα Αγγελετόπουλου Πηγή: αζηπλνκηθώλ. Αλαθνξηθά κε ηε ζίηηζε, ππάξρεη ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο ηξνθνδνζίαο θαη θαιύπηεηαη από θνλδύιη ηεο Αζηπλνκίαο. Μαξηπξίεο ησλ λεναθηρζέλησλ αλαθέξνπλ θαθή πνηόηεηα θαγεηνύ θαη ζπλήζσο κηθξή πνζόηεηα. Οη ηειεπηαίνη καο αλέθεξαλ όηη νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ρώξν ηνπ εζηηαηνξίνπ, ελώ νη άλδξεο όρη, κε απνηέιεζκα λα αλαγθάδνληαη λα ηξώλε θαηαγήο. Δπίζεο, δελ ππάξρεη κέξηκλα γηα άηνκα, ηα νπνία ιόγσ πξνβιεκάησλ πγεηάο (π.ρ. δηαβεηηθνί) νθείινπλ λα αθνινπζνύλ ζπγθεθξηκέλε δηαηξνθή, ελώ ππάξρεη θαη έιιεηςε βξεθηθώλ ηξνθώλ. Σπγρξόλσο, αλαθέξεηαη δπζθνιία, -εηδηθά θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ώξεο αιιά θαη ηα Σαββαηνθύξηαθα, πνπ ζην Κέληξν δελ ππάξρεη πνιηηηθό πξνζσπηθό- πξνεηνηκαζίαο ησλ βξεθηθώλ γεπκάησλ θαη απηή επαθίεηαη ζηε επρέξεηα ησλ Οη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο όκσο, ζηελ απνπιεξσκή ησλ εηαηξεηώλ ηξνθνδνζίαο θαζώο θαη νη έθηαθηεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ζηε ρώξα νδήγεζαλ

12 11 ζηελ δηαθνπή ηεο ζίηηζεο γηα ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα, θαηά ην κήλα Ινύιην, γεγνλόο πνπ πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο ζηνπο λεναθηρζέληεο. Μέρξη ηελ εμνκάιπλζε ηεο θαηάζηαζεο, ηελ παξνρή ηεο ζίηηζεο θαζώο θαη ηε δηαλνκή ησλ κεξίδσλ ηνπ θαγεηνύ αλέιαβε ν Διιεληθόο Σηξαηόο. Ωζηόζν πέξαλ ηεο ζίηηζεο, γηα ηα ππόινηπα απαξαίηεηα γηα ηελ αηνκηθή θξνληίδα είδε, θξνληίδεη, επίζεο, ε ΜΚΟ «Ιαηξηθή Παξέκβαζε», ε νπνία παξέρεη βξεθηθό θαη παηδηθό γάια, βξεθηθέο πάλεο, βξεθηθέο θξέκεο, είδε πξνζσπηθήο πγηεηλήο, ζαπνύληα, ξνύρα, θνπβέξηεο θ.α. Καη πάιη, βέβαηα, δεδνκέλσλ ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ, ηα είδε απηά δελ επαξθνύλ γηα αλ θαιύςνπλ ην ζύλνιν ησλ λεναθηρζέλησλ. Ταπηόρξνλα, θαη ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο παξέρεη θάπνηα παθέηα κε κε δηαηξνθηθά είδε, ηα νπνία θαη πάιη δελ επαξθνύλ γηα ην ζύλνιν όζσλ παξακέλνπλ ζην Κέληξν. Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λεναθηρζέληεο ζην Κέληξν Κξάηεζεο, είλαη ε έιιεηςε ζηξσκάησλ, ηα νπνία είλαη απνιύησο απαξαίηεηα, δεδνκέλνπ όηη νη πεξηζζόηεξνη είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ αλαγθαζκέλνη λα θνηκνύληαη ζην έδαθνο θαη θπξίσο ζε εμσηεξηθό ρώξν, αλεμάξηεηα από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Όζνλ αθνξά ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κέληξνπ, όρη κόλν δελ επαξθνύλ γηα ηελ παξακνλή ηόζν κεγάινπ αξηζκνύ αλζξώπσλ, αιιά ηαπηόρξνλα δελ εμαζθαιίδνπλ νύηε ηηο βαζηθέο παξνρέο. Σπγθεθξηκέλα, νη ρώξνη δελ θαζαξίδνληαη κε ηε ζηαζεξόηεηα πνπ απαηηείηαη, δελ απνιπκαίλνληαη, ν ξπζκόο ηεο ζπγθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ δελ είλαη ν απαηηνύκελνο, νη βξύζεο ζπλήζσο είλαη ραιαζκέλεο, ηα απνρσξεηήξηα ππνιεηηνπξγνύλ, δελ ππάξρνπλ πιπληήξηα θαη θπξίσο δελ πξνβιέπεηαη θαλέλα θνλδύιη ζπληήξεζεο ή/θαη επηζθεπήο. Τν ηειεπηαίν έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ηε ζπλερή θαη όιν θαη κεγαιύηεξε θζνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ελ γέλεη ησλ ρώξσλ ηνπ Κέληξνπ. Οθείιεη λα πξνζηεζεί ην γεγνλόο ηεο έιιεηςεο ηειεθσληθώλ ζαιάκσλ εληόο ηνπ ρώξνπ θξάηεζεο θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη νη ππό θαηαγξαθή δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνκεζεύνληαη ηειεθάξηεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε επηθνηλσλία ηνπο κε νηθεία πξόζσπα ή δηθεγόξν ή άιιν ζύκβνπιν θαζίζηαηαη αδύλαηε.

13 Ενημϋρωςη επύ τησ διαδικαςύασ του αςύλου και νομικό ςυνδρομό Καηά ηε ζηηγκή ηεο επίζθεςήο καο, ε ελεκέξσζε γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα δηεζλή πξνζηαζία αιιά θαη λνκηθή ζπλδξνκή, εθόζνλ ρξεηαζηεί, παξείρεην από εθπξόζσπν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο (σο ζπκβαιιόκελνπ Φνξέα), ν νπνίνο επηρεηξεί ζην Κέληξν, κε ηε ζπλδξνκή δηεξκελέσλ ηεο ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε» ζηηο γιώζζεο, θαξζί, ληαξί θαη αξαβηθά. Ο αξηζκόο ησλ εθπξνζώπσλ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο, αλακελόηαλ λα απμεζεί ηόζν κε πξνζσξηλή, όζν θαη κε ηαθηηθή ελίζρπζε. Δπίζεο, ππάξρεη αθόκε έλαο δηθεγόξνο ηεο ΜΚΟ «ΜΔΤΑδξαζε», ν νπνίνο παξέρεη ελεκέξσζε θαη λνκηθή ζπλδξνκή, ζε αζπλόδεπηνπο αλειίθνπο. Βέβαηα, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη νη λεναθηρζέληεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, δελ πξνηίζεληαη λα παξακείλνπλ ζηε ρώξα θαη σο εθ ηνύηνπ δελ εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία ππνβνιήο αηηήκαηνο δηεζλνύο πξνζηαζίαο, ελώ ζην λεζί δελ ππάξρεη Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν Αζύινπ. 3. Συμπερϊςματα 1. Αδπλακία ησλ αξρώλ λα δηεθπεξαηώζνπλ ζύληνκα ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ λεναθηρζέλησλ, ιόγσ ππνζηειέρσζεο θαη απνπζίαο επαξθνύο ππνδνκήο ζε πιηθνηερληθό επίπεδν (π.ρ. κεράλεκα EURODAC) 2. Αλεπαξθείο ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη απνπζία ζπλζεθώλ αζθαινύο δηαβίσζεο εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Κέληξνπ Κξάηεζεο 3. Αδπλακία θάιπςεο ησλ βαζηθώλ αλαγθώλ ηνπ ζπλόινπ ησλ λεναθηρζέησλ ζε είδε πξώηεο αλάγθεο κε θξαηηθή κέξηκλα 4. Τηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ λεναθηρζέλησλ κε ρνξήγεζε εηδώλ πξώηεο αλάγθεο θαιύπηνπλ νη ΜΚΟ θαη ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο 5. Αδπλακία εληνπηζκνύ ηνπ ζπλόινπ ησλ επάισησλ πεξηπηώζεσλ (π.ρ. αζπλόδεπηνη αλήιηθνη) 6. Απνπζία πξσηνβνπιίαο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο λα επηιεθζεί θεληξηθά, ζπζηεκαηηθά θαη κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ησλ δηαθόξσλ δεηεκάησλ

14 13 πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ησλ λεναθηρζέλησλ ζην λεζί 7. Μεηαηόπηζε ηεο επζύλεο δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο από ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ζηνπο ΟΤΑ 8. Δμαηξεηηθά κεγάιε αύμεζε ησλ ξνώλ, ζπγθξηηηθά κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, νη νπνίεο είλαη θαηά βάζε πξνζθπγηθέο 4. Προτϊςεισ 1. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ππνδνρήο, κε πξσηνβνπιία ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 2. Πεξαηηέξσ ζηειέρσζε ησλ Αξρώλ θαη Υπεξεζηώλ πνπ επηιακβάλνληαη ησλ δεηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ θαηαγξαθήο θαζώο θαη εμαζθάιηζε ηεο απαηηνύκελεο πιηθνηερληθή ππνδνκήο, ώζηε λα κελ θαζπζηεξεί επηπιένλ ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο 3. Ύπαξμε άκεζσλ δηαύισλ επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ζθνπό ηελ εμεύξεζε βηώζηκσλ ιύζεσλ 4. Δθαξκνγή εληαίνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνύ ηνπ ζπλόινπ ησλ επάισησλ πεξηπηώζεσλ, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιήςε από κέξνπο ηνπο, ηεο πξόλνηαο πνπ απαηηείηαη 5. Αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε θαη ζπλερήο παξνρή ησλ ειάρηζησλ βαζηθώλ αγαζώλ, όπσο ην θαγεηό 6. Δμαζθάιηζε ρώξνπ αλνηθηήο θηινμελίαο, ν νπνίνο λα είλαη ηθαλόο λα δερζεί ηνλ όγθν ησλ λεναθηρζέλησλ 7. Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, κέζσ ελεκεξσηηθώλ δξάζεσλ

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Ο Παξάγξαθνο είλαη κηθξφ ηκήκα θεηκέλνπ ζηνλ πεδφ ιφγν, πνπ απνηειείηαη απφ πεξηφδνπο θαη έρεη λνεκαηηθή απηνηέιεηα. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ: Σε θάζε παξάγξαθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο (Δ.Δ.) ην Γηεζλέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ".

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ. ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ". Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ θξηηηθή ηεο πξώηεο απηήο πεξίπησζεο, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε, όηη καο ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα δηαπηζηώζνπκε, εάλ

Διαβάστε περισσότερα

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα.

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ...

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα, όιν θαη πην ζπρλά γίλεηαη αλαθνξά ζην Σηξαηεγό Γεώξγην Γξίβα Γηγελή, πνπ ππήξμε «άμην» ηέθλν ηεο παηξίδαο. Πώο αιιάδνπλ όκσο νη θαηξνί; Πξηλ κεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ηαδίνπ 24 105 64 Αζήλα Σει. 210-3312253, 210-3310022 Φαμ. 210-3312033 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αζήλα, 17 Απγνύζηνπ 2009 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα:

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα: ΣΔΚΜΗΡΙΑ Σνπ Γηώξγνπ Υξηζηόπνπινπ Αλ αγνξάζακε ζην 2013, έλα απηνθίλεην κε αμία 22.000 επξώ θαη ην εηζόδεκά καο είλαη 16.000 επξώ, αλ δελ έρνπκε λα επηθαιεζζνύκε άιια πνζά «θάιπςεο ηεθκεξίσλ» ζηνλ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ Ειζαγυγικά Πήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ ηα ζρνιεία Α/ζκηαο Δθπ/ζεο πξνγξακκαηίδνπλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο επηζθέςεηο εθπαηδεπηηθέο ζε ρώξνπο πνιηηηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 445 Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα Γ. Λάππαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα 29/6/2015

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα 29/6/2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα 29/6/2015 Τα μεκεξψκαηα ηεο 27 εο Ινπλίνπ ν Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο, Αιέμεο Τζίπξαο, αλαθνίλσζε ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο ψζηε ν ειιεληθφο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Μελαγτολία ηοσ Ιάζονος Κλεάνδροσ ποιηηού εν Κομμαγηνή 595 μ.χ. Κ.Π. Καβάθεο Α. Σηνηρεία δνκήο (Γηάξζξσζε ηνπ πνηήκαηνο θαη πεξηερόκελν ελνηήησλ ) Σν ζπγθεθξηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ

1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ 1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ ΚΑΜΔΝΑ ΒΟΤΡΛΑ Αλεβαίλνληαο ηελ Δζληθή Οδό από Αζήλα πξνο Λακία, 160 ρηιηόκεηξα από ηελ πξσηεύνπζα, ακέζσο κεηά ηνλ Άγην Κσλζηαληίλν,

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γθηξηδή 1, Α. Μπνπληίδνπ 2. ΔΠ ζηηο πνπδέο ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, mgirtzi@yahoo.com 2

Μ. Γθηξηδή 1, Α. Μπνπληίδνπ 2. ΔΠ ζηηο πνπδέο ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, mgirtzi@yahoo.com 2 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 185 «Πξόζθιεζε ζε γάκν απηνθξαηνξηθό ζηε Βπδαληηλή Θεζζαινλίθε»: έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα βαζηζκέλν ζε δξακαηνπνίεζε ηζηνξηθνύ ζελαξίνπ θαη δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Β. Στασινός, «Ηπειρωτική Εστία», τεύχος 303-304, 7-8/1977 ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ

Νικόλαος Β. Στασινός, «Ηπειρωτική Εστία», τεύχος 303-304, 7-8/1977 ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ Παιαηά έζηκα ηεο πεξηνρήο Ξεξνβνπλίνπ θαη Σδνπκέξθσλ ΛΑΨΚΔ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΚΑΙ ΓΟΞΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΠΑΙΓΙΧΝ Άηεθλνη, ζηείξεο, άθιεξνη, πνιύηεθλνη Ζ γέλλεζε ηέθλσλ ήηαλ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΟΤ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015». 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82)

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) Θέμα : «Έγκριζη εθαρμογής προγράμμαηος οικονομικής ενιζτύζεως αηόμων ποσ πάζτοσν από ζσγγενή αιμολσηική αναιμία (Μεζογειακή δρεπανοκσηηαρική - μικροδρεπανοκσηηαρική

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοηέο.Π1α.:Τεύχος Προδιαγραφών. Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςμάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα2014. «Υποέπγο 4»

Παπαδοηέο.Π1α.:Τεύχος Προδιαγραφών. Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςμάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα2014. «Υποέπγο 4» Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήαηα2014 «Υποέπγο 4» «Διασείπιζη & Παπακολούθηζη Σηοισείων Φςζικού και Οικονοικού Ανηικειένος για ηιρ ανάγκερ αςηεπιζηαζιών ζςγσπηαηοδοηούενων

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ

Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Κνηλνηηθό λνκνζεηηθό πιαίζην: 1. ε Οδεγία 2000/31 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην Διιεληθό λνκoζεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ» ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΙΚΑΙΟΥ D ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ Τρηθάιφλ.» αξεγηαλίδεο Γεκήηξηνο Μπνπξιηόο Κσλζηαληίλνο

ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ Τρηθάιφλ.» αξεγηαλίδεο Γεκήηξηνο Μπνπξιηόο Κσλζηαληίλνο ΜΟΤΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟ Υ. ΔΣΟΤ 2011-2012 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Σηαύξνο Γηαγθάδνγινπ Σύκβνπινο Π.Ι. Η πξφηαζε ηνπ λένπ Π ζηα Θξεζθεπηηθά (ΜηΘ) παξνπζηάδεη έλα κάζεκα αλνηθηφ, πινπξαιηζηηθφ, πνπ δηαηεξεί ηνλ γλσζηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_2383/333 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Καη νη Κεξθπξαίνη, επεηδή άξρηζαλ λα θνβνύληαηκήπσο, αθνύ πιεύζνπλ νη ερζξνί ελαληίνλ ηεο πόιεο ηνπο,θαζώο αηζζάλνληαλ ληθεηέο,ή πάξνπλ πίζσ απ ην λεζίηνπο εθεί αηρκαιώηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σν Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ

Σν Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ-ΠΔΤΚΖ («ΚΟΗ.Π.Α.Π.») Σαρ. Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 15 & Ρήγα Φεξαίνπ Σαρ. Κσδ.: 15121 Πεύθε Αηηηθήο Σει: 2132051745-746

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ Τατ.Δ/νζη: Θοσκσδίδοσ 73 Τ.Κ. 174 55 Αλιμος Πληροφορίες: Π. Νικολάοσ Τηλ.: 210-9836 648 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Πηζηνπνηεκέλνη ζηελ Κνιπνζθόπεζε Ιαηξνί Γπλαηθνιόγνη Έθδνζε 0.2 Εξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό

Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό [ يوناين Greek ] Ελληνικά του Δρα. Σάλιχ Ασ-Σάλιχ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλου Αριστέα Επιμέλεια : Τσεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 2/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο. Αλαθνηλώλεη

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 2/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο. Αλαθνηλώλεη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 45-47 53

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 21.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ!

ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ! ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ! ΣΔΛΝΟΤΜΔ ΜΖΝΤΜΑ ΚΑΣΑΓΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΖ ΓΟΛΟΦΟΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΑΤΣΧΝ ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4) Να κειεηήζεηε αλ θαηά ηελ θξνύζε δηαηεξείηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ Σ 1 θαη Σ 2. Μονάδες 7

Δ4) Να κειεηήζεηε αλ θαηά ηελ θξνύζε δηαηεξείηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ Σ 1 θαη Σ 2. Μονάδες 7 ΘΕΜΑ 4 16090 Μηα ξάβδνο κήθνπο = 1 m θαη ακειεηέαο κάδαο βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν (θάηνςε ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα) θαη κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ην ζεκείν Ο. Σην άιιν ηεο Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ - 27 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011

Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011 ΡΝ ΝΟΑΚΑ Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011 «Κάξκαξα ηνπ Ξαξζελώλα: ηζηνξία κηαο θινπήο ή ε θινπή ηεο ηζηνξίαο» ) Θαζόκνπλ ζε κηα πέηξα κπξνζηά

Διαβάστε περισσότερα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα 1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα [ يوناين Greek ] Ελληνικά Χάλιντ Αλ-Χουςαϊνάν Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλοσ Κωνςταντίνοσ Επιμέλεια : Τςεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1434

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ ΤΝΟΓΟ Β ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ» ΔΚΘΔΖ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΔΡΟ Α Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: θνο ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΓΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΟΝΟΜΑ: ΜΗΝΟΓΩΡΑ ΜΑΡΓΔΛΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ BRNO 22-03-10. Τν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Ζάθπλζν - «oμιλίες» (Ν. Αρβανιτάκη- Ζάκσνθος 17.11.2008)

ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ BRNO 22-03-10. Τν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Ζάθπλζν - «oμιλίες» (Ν. Αρβανιτάκη- Ζάκσνθος 17.11.2008) ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ BRNO 22-03-10 Τν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Ζάθπλζν - «oμιλίες» (Ν. Αρβανιτάκη- Ζάκσνθος 17.11.2008) 1. Οξηζκόο 2. Καηαγωγή ηωλ ομιλιών 3. Θζηνξηθή εμέιημε 4. Έξγα θαη ζπγγξαθείο 5. Τα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 23/4/2010

EU KIDS ONLINE II Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 23/4/2010 ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΥΤΛΛΟ ΕΠΑΥΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη.

ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη. ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη. Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΝΓΤΖ

ΥΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΝΓΤΖ ΥΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΝΓΤΖ Η βηηξίλα ελόο θαηαζηήκαηνο είλαη ην πξόζσπν ηεο επηρείξεζεο. Αλεμάξηεηα από ην ηη απηή εκπνξεύεηαη, ε βηηξίλα απνηειεί γηα ηνλ θαηαλαισηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη,

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη, ΔΗΑΓΩΓΖ Καζεηί πνπ έθαλε, ζθέθηεθε, θέξδηζε ή δεκηνύξγεζε ε αλζξωπόηεηα, όι απηά βξίζθνληαη, ζαλ κηα καγηθή παξαθαηαζήθε, ζηηο ζειίδεο ηωλ βηβιίωλ. Απνηεινύλ εθιεθηό θηήκα ηωλ αλζξώπωλ. Σόμαρ Καπλάιλ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ Έρεη θαζηεξσζεί λα ιέκε πσο «Λαόο ρσξίο κλήκε είλαη ιαόο ρσξίο κέιινλ». Καη πξάγκαηη, ηίπνηε δελ ζα κπνξνύζε λα

Διαβάστε περισσότερα

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ ΠΡΟΣΤΠΟ ΘΕΩΡΗΣΘΚΟ ΦΡΟΝΣΘΣΗΡΘΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑΣΑ 2012-2013 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: ΣΡΔΗ (3) ΩΡΔ Α. ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΦΩΝΖΔΗ (Πιάησλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ-ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑ-ΠΔΡΑΗΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Σχετικά με θέματα που έχουν ανακύψει για την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του ν.3863/2010.

ΘΕΜΑ : Σχετικά με θέματα που έχουν ανακύψει για την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του ν.3863/2010. ΑΔΑ: 45Ο14691ΩΓ-Ν4Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

2 ε Δνόηεηα: ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

2 ε Δνόηεηα: ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 2 ε Δνόηεηα: ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Χξπζάλζε Κνπκπάξνπ θαη Βαζίιεο Λνπδηώηεο* Τν ζρνιηθό βηβιίν είλαη γλσζηό θαη κε πνιινύο άιινπο όξνπο. Έλαο από απηνύο είλαη ν όξνο ζρνιηθό εγρεηξίδην (ζ.ε.), ν νπνίνο εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΗ 2013 ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ

21 ΜΑΡΤΗ 2013 ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ζ ώξα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πιιόγνπ καο έθηαζε. Η αλάγθε λα μεθύγνπκε νξηζηηθά από ηνλ ζύιινγν ηεο αδξάλεηαο θαη ηεο κεηαβίβαζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία:

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία: Είδος: ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ Αριθμός: 310584 Έηος: 1998 ΦΕΚ: Β 456 19980515 Σέθηκε ζε ιζτύ: 15.05.1998 Αρμόδιος Φορέας: Οη Τπνπξγνί Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο Ημ.Τπογραθής: 02.04.1998 Κπθινθνξία, έιεγρνο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ

Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ ΚΔΙΜΔΝΟ 1 Περίληυη: Από ηόηε πνπ πέζαλε ε Λενθάληηα, ν Πξίγθηπαο, πνπ ήηαλ εξσηεπκέλνο καδί ηεο, είλαη απαξεγόξεηνο. Η Δνύθηζζα, ε ζεία ηνπ Πξίγθηπα, ζπλάληεζε κία λεαξή ππάιιειν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 Ζ Γηεχζπλζε Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών

Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών Βελεηία Απνζηνιίδνπ Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών Δίθνζη ηξία αλαγλσζηηθά ηεο έθζεζήο καο είλαη γξακκέλα απφ νθηψ γλσζηνχο ινγνηέρλεο απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (θαη ζε θάπνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε

ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε Βξεζήθακε ζην Παξίζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο ηνπ Ννεκβξίνπ. Η πξφζβαζε ζηα πξνάζηηα ήηαλ αδχλαηε. Σν «θέληξν»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ύζηαζε Δπσλπκία - Έδξα πληζηάηαη Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «S&B BIOMHXANIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ΘΥΓΗΘΑΠ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ -3745 (θαξ) Ζ εηαηξία καο ιεηηνπξγεί απφ ην 1977 έσο θαη ζήκεξα αθαηάπαπζηα. Ζ κνξθή θαη ε ιεηηνπξγηθή δνκή ηεο έρεη αιιάμεη κέζα ζηα ρξφληα, δηαξθψο εκπινπηηδφκελε απφ λέεο δξαζηεξηφηεηεο.

Διαβάστε περισσότερα

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο ΜΙΚΡΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΗ ΓΔΝΟΚΣΟΝΙΑ Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο Σνπ ΝΙΚΟΥ Φ. ΒΙΚΕΤΟΥ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Δλψζεσο κπξλαίσλ Σ ν ζπζηεκαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 45ΟΤΗ - ΛΜ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ. Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011. : Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Αξκελίαο.

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ. Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011. : Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Αξκελίαο. ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011 Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέυωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049

Διαβάστε περισσότερα

Πνπ ηα ζεξκά βξάδηα ηνπ Σάν Πάνιν ρακνγειαζηέο γπλαίθεο ρατδεύαλ ζηνξγηθά.

Πνπ ηα ζεξκά βξάδηα ηνπ Σάν Πάνιν ρακνγειαζηέο γπλαίθεο ρατδεύαλ ζηνξγηθά. Ιτνηlas;ia 1. Ο ηρλειάηεο βαδίδεη. Σην βάζνο ηνπ δξόκνπ. Δηθόλα παξακνξθσκέλε από ρίκαηξεο θσηόο. Τα ξνύρα ηνπ, καύξα ιάβαξα πνπ αλεκίδνπλ. Καη ηα καιιηά ηνπ. Πνπ ηα ζεξκά βξάδηα ηνπ Σάν Πάνιν ρακνγειαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΙΗΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΣ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΙΗΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΣ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΙΗΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΔΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 3-721 00 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ - 16 ρξόληα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Χρσζόζηομος. Λόγοι Καηά Ιοσδαίων

Ιωάννης Χρσζόζηομος. Λόγοι Καηά Ιοσδαίων Ιωάννης Χρσζόζηομος Λόγοι Καηά Ιοσδαίων Σνπ ελ αγηνηο παηξνο εκσλ Ησαλλνπ Αξρηεπηζθνπνπ Κσλζηαληηλνππνιεσο ηνπ Υξπζνζηνκνπ Λνγνη θαηα ηνπδαησλ Λόγος πρῶηος. αʹ. βνπιφκελ κῖλ ἀπνδνῦλαη ηὰ ιείςαλα ζήκεξνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ

ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ Τπό π. Κ. Σσιτσίγκου «Εεπο εθ λεόηεηνο έδσθε θαη εο γήξαο ηνιππεύεηλ αξγαιένπο πνιέκνπο», δει. «ν Εεπο έδσθε ζε καο ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σν Λπθόθσο ηνπ Αζετζκνύ

Σν Λπθόθσο ηνπ Αζετζκνύ Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ: Σν Λπθόθσο ηνπ Αζετζκνύ Ζ άλνδνο θαη ε πηώζε ηνπ Αζετζκνύ ζην ζύγρξνλν θόζκν ηνύ Alister Mc Grath ε κεηάθξαζε Βαζίιε Αδξαρηά Δθδόζεηο "Οπξαλόο Α.Δ." ησλ εθδόζεσλ "Ψπρνγηόο Α.Δ."

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ. Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ. Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ Με ηελ παξνχζα εγθχθιην παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη απνδνηηθφηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ : Α, Β Β.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαηαπασέρ Λήτηρ Τποθήρ Πληροφορίες για Εκπαιδεστικούς. Β.Α. Παπαγεσξγίνπ - Παηδνςπρίαηξνο MD, PhD, Med, Advanced TEACCH Consultant

Γιαηαπασέρ Λήτηρ Τποθήρ Πληροφορίες για Εκπαιδεστικούς. Β.Α. Παπαγεσξγίνπ - Παηδνςπρίαηξνο MD, PhD, Med, Advanced TEACCH Consultant Γιαηαπασέρ Λήτηρ Τποθήρ Πληροφορίες για Εκπαιδεστικούς Β.Α. Παπαγεσξγίνπ - Παηδνςπρίαηξνο MD, PhD, Med, Advanced TEACCH Consultant Η Γιαηποθή Δίλαη βηνινγηθή ιεηηνπξγία, θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε, γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τηο θαησηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/00), φπσο ηζρχνπλ:

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τηο θαησηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/00), φπσο ηζρχνπλ: Αθήνα, 30/12/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ - ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Σερληθή Τπεξεζία Αξ. κειέηεο 20 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Σερληθή Τπεξεζία Αξ. κειέηεο 20 /2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Σερληθή Τπεξεζία Αξ. κειέηεο 20 /2014 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο, ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ: α) πκβνχιην Αζθαιείαο ΟΖΔ β) Χάηη Χνπκαγηνχλ γ) Αλαηνιηθφ Εήηεκα Μονάδες 15

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ: α) πκβνχιην Αζθαιείαο ΟΖΔ β) Χάηη Χνπκαγηνχλ γ) Αλαηνιηθφ Εήηεκα Μονάδες 15 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΔΣΑΡΣΖ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ ΠΡΟ:ΓΔΝ/ΓΔΓΗ Φ. : 646/ 30/2015. : 1686 Αζήλα, : 07 / 04/15 ΚΟΙΝ.: ΓΔΝ/Δ1-ΙΙ, ΚΔΦΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν

ΘΔΜΑ : Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν Βαζκόο αζθαιείαο Να δηαηεξεζεί κέρξη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΔΛΟΣ Α.Δ., ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΓΟ ΑΥΑΡΝΧΝ 313-Κ. ΠΑΣΖΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΓΟ ΚΟΛΧΝΟΤ 12-14-ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ : ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΑΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΔΗΖΓΖΣΖ : ΕΟΤΜΠΟΤΛΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ 2007 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7ΩΣ4Ζ-4ΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23 Ηνπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1102518 ΔΞ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο.

Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΡΚΖΚΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο. Δθαξκνγέο - Δπίιπζε πξνβιεκάησλ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Γξ Πσθξάηεο Ρνπκπεθηζήο Ππνπδαζηέο Ιεηβαδηψηεο Σξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΑΡΑ ΣΗ ΡΑΣΧΝΗ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΠΧΝ ΔΠΗΜΔΝΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΑΡΑ ΣΗ ΡΑΣΧΝΗ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΠΧΝ ΔΠΗΜΔΝΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ρρρ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΘΔΜΑ: Σν Μνλαζηήξη ηνπ Βινρνύ θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ παηδεία θαη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πποωθώνηαρ ηην Ποιόηηηα και ηην Ιζόηηηα ζηην Εκπαίδεςζη: Ανάπηςξη, Εθαπμογή και Αξιολόγηζη Παπεμβαηικού Ππογπάμμαηορ για Παποσή Ίζων Εκπαιδεςηικών Εςκαιπιών ζε όλοςρ ηοςρ Μαθηηέρ»

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ φιλομαθὴσ πτωχόσ. 1872 Αγνχζηνπ 30. Ἀιινίκνλν! εἶκαη θησρὸ ζ αηνῦ ηνῦ θφζκνπ ηὸλ ηξνρφ! εἶκ ὀξθαλὸ θαὶ μέλν! θη ἀγξάκκαην ζὰ κέλσ!

Ὁ φιλομαθὴσ πτωχόσ. 1872 Αγνχζηνπ 30. Ἀιινίκνλν! εἶκαη θησρὸ ζ αηνῦ ηνῦ θφζκνπ ηὸλ ηξνρφ! εἶκ ὀξθαλὸ θαὶ μέλν! θη ἀγξάκκαην ζὰ κέλσ! Ὁ φιλομαθὴσ πτωχόσ 1872 Αγνχζηνπ 30. Ἀιινίκνλν! εἶκαη θησρὸ ζ αηνῦ ηνῦ θφζκνπ ηὸλ ηξνρφ! εἶκ ὀξθαλὸ θαὶ μέλν! θη ἀγξάκκαην ζὰ κέλσ! Σνῦ θάθνπ ιὲλ - Ὑπνκνλή πνιινὶ ζὰλ ζέλα ὀξθαλνὶ θαὶ δχζηπρνη θαὶ μέλνη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I)ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1)ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΤΠΟΓΔΗΞΔΗ ΣΩΝ ΓΟΝΔΩΝ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΖ ΥΑΡΗΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ

ΟΗ ΤΠΟΓΔΗΞΔΗ ΣΩΝ ΓΟΝΔΩΝ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΖ ΥΑΡΗΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΟΗ ΤΠΟΓΔΗΞΔΗ ΣΩΝ ΓΟΝΔΩΝ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΖ ΥΑΡΗΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ Κάηηνπ Μαξία *, Κνληνγηάλλε Καηεξίλα ** & Χξίζηνπ Κσλζηαληίλνο*** Τκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ * kattoum@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 125/2015

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 125/2015 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 125/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηώλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/157/781911/.4358/04Ννε15/ΓΔ/ΓΤΓ/4 ν αλαθνηλώλεη ηε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, πνπ αθνξά ηελ αλάδεημε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ. «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Μάιορ 2015 Ο ςνηάξαρ: Γεπηιλήρ Παν/ηηρ - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ. «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Μάιορ 2015 Ο ςνηάξαρ: Γεπηιλήρ Παν/ηηρ - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ, ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΟΜΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Απ. Μελέηηρ : 06/15 ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Φηινζνθία - Αηζζεηηθή

Φηινζνθία - Αηζζεηηθή ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ Κ ΣΜΖΜΑ ΔΑΓΑ Φηινζνθία - Αηζζεηηθή Υπ. Κακθγθτισ: Νικιτασ Χιωτίνθσ Θέκα: νπξεαιηζκφο, πξνο αλαδήηεζε κηαο ππεξ-πξαγκαηηθφηεηαο Καηζηανχλε ηακαηίλα Νηθνινπνχινπ Γεσξγία ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ I. Ση

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΘΛΘΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΘΛΘΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΘΛΘΑ POUL THOMSEN ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ, ΔΝΣ The 17 th Roundtable with the Government of Greece EUROPE UNBOUND OVERCOMING STAGNATION: RE-IGNITING GREECE S POTENTIAL

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II (08/04/2010) 11-16 ΓΣΩΝ

EU Kids Online II (08/04/2010) 11-16 ΓΣΩΝ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ EU Kids Online

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΜΠΑΛΑ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΩΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΜΠΑΛΑ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΜΠΑΛΑ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Καξαζαλαζόπνπινο Νηθόιανο ηνπ ΠΫηξνπ Τπνςάθηνο ΠεξηθεξεηΪξρεο Γπη.ΔιιΪδαο

Καξαζαλαζόπνπινο Νηθόιανο ηνπ ΠΫηξνπ Τπνςάθηνο ΠεξηθεξεηΪξρεο Γπη.ΔιιΪδαο Α) πλδπαζκόο ππνςεθέσλ Πεξηθεξεηαξρώλ, Αληηπεξηθεξεηαξρώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ ΠεξηθΫξεηαο Γπηηθάο ΔιιΪδαο κε ηελ επσλπκέα «ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ» θαη κε Ϋκβιεκα: «ε ιϋμε ΛΑΨΚΖ θαη από θϊησ

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ ΣΔΛΛΑ (A.E.M. 0033)

METAΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ ΣΔΛΛΑ (A.E.M. 0033) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ-ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ METAΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13365/29-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ. Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ. Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ ΠΡΟ: ΚΟΘΝ : ΘΕΜΑ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Γηαγσληζκνί πκβάζεηο 11 ν ΤΝΣΑΓΜΑ ΠΔΕΗΚΟΤ «ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ» 4 ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ Σειέθ.(Δζση.)1234 Φ.600.163/22/6206.1156 Σξίπνιε, 01 Γεθ 14 ΥΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:Αξεηά Bαηνπζένπ ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Δ-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΛΟΓΟ. απνηειεί ην κέζν πξόθιεζεο, αλάπηπμεο θαη δηεθπεξαίσζεο πνιιψλ

1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΛΟΓΟ. απνηειεί ην κέζν πξόθιεζεο, αλάπηπμεο θαη δηεθπεξαίσζεο πνιιψλ Οθαιίδνπ, Α. Δηζαγσγή ζηηο Δπηζηήκεο Λφγνπ θ Αθνήο 1 1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΛΟΓΟ 1.1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Η αλζξψπηλε επηθνηλσλία είλαη δσηηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ θαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο πξνφδνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

11.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 270 11.1.1 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ... 270 11.1.2 SHOCK... 270 11.1.3 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ KΑΙ ΣΤΠΟΙ SHOCK... 270

11.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 270 11.1.1 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ... 270 11.1.2 SHOCK... 270 11.1.3 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ KΑΙ ΣΤΠΟΙ SHOCK... 270 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 11 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 11.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 270 11.1.1 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ... 270 11.1.2 SHOCK... 270 11.1.3 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ KΑΙ ΣΤΠΟΙ SHOCK... 270 11.2 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ & ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο ΣΔΤΥΟ 1: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο ΣΔΤΥΟ 1: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΣΔΤΥΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΗΜΧΝ

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΣΔΤΥΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΗΜΧΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΣΔΤΥΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΗΜΧΝ ΟΜΑΓΑ Γ. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΑΡΘΡΟ 32 ν Ν.Α. Πηλαθίδα θαηεύζπλζεο Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5202 Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κίαο πηλαθίδαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Ρφδνο, 11-02-2014 Αξ. Πξση.: 1037 Σαρ. Γ/λζε Σ.Κ. Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ Δ-mail : Οδφο Ηππνηψλ : 85 100 ΡΟΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ : 567.600,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. 1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ : 567.600,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. 1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-11-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα