Η αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης του πόνου στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών και ο βαθµός ανταπόκρισής της στις ανάγκες των ασθενών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης του πόνου στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών και ο βαθµός ανταπόκρισής της στις ανάγκες των ασθενών"

Transcript

1 Η αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης του πόνου στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών και ο βαθµός ανταπόκρισής της στις ανάγκες των ασθενών Γιώργος Φιλιππάτος, Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας Περίληψη Εισαγωγή: Ο πόνος αποτελεί την κυριότερη αιτία προσέλευσης των ασθενών στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών. Η θεραπεία του όµως τις περισσότερες φορές είναι ανεπαρκής µε κύριο χαρακτηριστικό την υποεκτίµηση και την υποθεραπεία. Σκοπός: Να προσδιοριστούν οι πρακτικές διαχείρισης του πόνου και να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα τους στην ανακούφιση του ασθενή. Επίσης να καθοριστεί η επιθυµητή διαχείριση και ανακούφιση σύµφωνα µε τις προσδοκίες των ασθενών για µείωση της έντασης του πόνου τους και την επιθυµία χορήγησης αναλγησίας. Υλικό-µέθοδος: Αναδροµική περιγραφική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών ενός Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής κατά την διάρκεια γενικών εφηµεριών Ιουνίου-Ιουλίου Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε συµπλήρωση ερωτηµατολόγιων (είσοδος-έξοδος) και µε επακόλουθη ανάλυση διαγραµµάτων. Η ένταση του πόνου αυτοαξιολογήθηκε µε την 11-βαθµια αριθµητική κλίµακα. Το υλικό αποτέλεσαν όλοι οι ασθενείς ηλικίας 14 ετών και άνω µε ικανότητα κατανόησης ερωτηµατολόγιου και ασθένειες µη απειλητικές για την ζωή. Αποτελέσµατα: Στην µελέτη συµµετείχαν 247 ασθενείς ηλικίας 38.5±15.3 ετών. Η µέση ένταση πόνου κατά την είσοδο ήταν 7.2±1.9 και κατά την έξοδο 5.0±2. Η ένταση του πόνου έµεινε αµετάβλητη για το 35,5% των ασθενών. Η µέση ένταση πόνου που επιθυµούσαν να αποχωρήσουν οι ασθενείς ήταν 2.5±1.3 η οποία απέκλινε περισσότερο των δυο µονάδων για το 90% των ασθενών σε σχέση µε την ένταση εξόδου. Στο 68% των ασθενών που επιθυµούσε την λήψη αναλγητικού δεν χορηγήθηκε. Κανένας ασθενής δεν είχε τεκµηριωµένη εκτίµηση έντασης πόνου στο διάγραµµα του και µόλις 6% είχε έγγραφη χορήγηση αναλγητικού. Συµπεράσµατα: Οι επικρατούσες πρακτικές διαχείρισης του πόνου στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών έχουν πενιχρά αποτελέσµατα στην ανακούφιση του ασθενή και απέχουν από τις ανάγκες και τις προσδοκίες του. Λέξεις-κλειδιά: ιαχείριση πόνου, ολιγοαναλγησία, Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, προσδοκίες ασθενών, ικανοποίηση ασθενών. Εισαγωγή Ο πόνος αποτελεί την πρωταρχική αιτία αναζήτησης ιατρικής βοήθειας στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) για έναν στους δυο ασθενείς (Cordell et al 2002, Pletcher et al 2008) και την συνηθέστερη ενόχληση/συµπτωµα για το 78% των επισκέψεων ποικίλης αιτιολογίας (Tanabe and Buschmann 1999, Karwowski-Soulie et al 2006). Καθολική είναι η παρουσία του πόνου σε κέντρα τραύµατος (Berben et al 2008) ενώ αξιοσηµείωτη είναι η συχνότητα του πόνου στην επείγουσα προνοσοκοµειακή φροντίδα (McLean et al 2002, Galinski et al 2010). Τόµος 4 - Τεύχος 1 [5]

2 ΠIΝΑΚΑΣ 1: Λεπτοµέρειες εγγεγραµµένων ασθενών Σύνολο ασθενών που προσήλθαν στα ΤΕΠ 4587 Σύνολο ασθενών µε πόνο 2949 (64%) Σύνολο ασθενών που δεν τηρούσαν τα κριτήρια 2127 (72%) I. Ηλικία 14 ετών 394 (18,5%) II. Γλώσσα 288 (13,6%) III. Φυσική και διανοητική ανικανότητα 27 (1,3%) IV. Ψυχιατρικές διαταραχές 38 (1,8%) V. Πόνος ισχαιµικής αιτιολογίας 204 (9,6%) VI. Εγκυµοσύνη 269 (12,6%) VII. GCS < (5,5%) VIII. Κακοποίηση 16 (0,7%) IX. Κρατούµενοι 35 (1,6%) X. Άρνηση συµµετοχής 741 (34,8%) Σύνολο ασθενών που τηρούσαν τα κριτήρια 822 (28%) I. Ανεπαρκή στοιχειά ερωτηµατολογίου 208(25,3%) II. Ανεπαρκή στοιχειά ιστορικού 182 (22,1%) III. Αποχώρηση πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης 68(7,4%) IV. εν ανευρέθηκαν 117 (14,2%) Σύνολο εγγεγραµµένων συµµετεχόντων 247 (30%) Η διαχείριση του πόνου στα ΤΕΠ µε κύριο χαρακτηριστικό την απουσία ή την ελλιπή εκτίµηση και την περιορισµένη χρήση µεθόδων αναλγησίας αποδεικνύεται ανεπαρκή στην ανακούφιση των ασθενών (Todd et al 2002, Karwowski-Soulie F et al 2006, Todd et al 2007). Οι περισσότερες έρευνες εστιάζονται στα χαµηλά ποσοστά αναλγησίας (Kozlowski et al 2002, Johnston et al 2005), την υποδοσολογία (Goldman et al 2008), και τις αξιοσηµείωτες καθυστερήσεις (Grant 2006). Ωστόσο το φαινόµενο της ολιγοαναλγησίας (Wilson and Pendleton 1989) δεν παρατηρήθηκε σε τόσο µεγάλη έκταση σε ΤΕΠ αγροτικής περιοχής (Vlahaki and Milne 2008) και σε κέντρα τραύµατος (Probst et al 2005, Mader et al 2006, Chisholm et al 2008). Οι παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί για την επικρατούσα κατάσταση της υποθεραπείας του πόνου διακρίνονται σε εµπόδια που σχετίζονται µε τους επαγγελµατίες υγείας, µε το υγειονοµικό σύστηµα και τους ασθενείς (Duignan and Dunn 2008). Στο νοσηλευτικό προσωπικό διαπιστώνονται µεγάλα γνωστικά ελλείµ- µατα σχετικά µε τις στρατηγικές διαχείρισης του πόνου (Tanabe and Buschmann 2000, Jastzab et al 2003, Van Hulle Vincent 2005, Tsai et al 2007) και υποεκτί- µηση του βαθµού έντασης του πόνου του ασθενή (Puntillo at al 2003, Duignan and Dunn 2008, Davoudi et al 2008). Στην παρούσα µελέτη επιχειρείται η καταγραφή της υφιστάµενης πρακτικής διαχείρισης του πόνου στο ΤΕΠ και η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της στη ανακούφιση του ασθενή. Επίσης αποτυπώνονται οι προσδοκίες των ασθενών για την µείωση της έντασης του πόνου τους και την επιθυµία αναλγητικής διαχείρισης σε µια προσπάθεια να προσδιοριστεί το µέγεθος της απόκλισης ανάµεσα στην πραγµατική και την επαρκή διαχείριση πόνου. Υλικό-Μεθοδος Για τις ανάγκες της µελέτης σχεδιάστηκε µια αναδροµική περιγραφική έρευνα βασιζόµενη στην διεθνή βιβλιογραφία (Karwowski-Soulie et al 2006, Todd et al 2007, Fosnocht et al 2004) η οποία περιελάµβανε την συµπλήρωση ερωτηµατολόγιου κατά την είσοδο και την έξοδο από τα ΤΕΠ και την επακόλουθη ανάλυση του ιατρονοσηλευτικού ιστορικού. Το δείγµα αποτέλεσαν όλοι οι ασθενείς µε πόνο που προσήλθαν στο ΤΕΠ ενός Γενικού Νοσοκοµείου υτικής Αττικής και δεν άνηκαν στα κριτήρια αποκλεισµού (Πίνακας 1). Η συλλογή των στοιχείων ξεκίνησε κατόπιν έγκρισης του ερευνητικού πρωτοκόλλου από την επιστηµονική επιτροπή του νοσοκοµείου και πραγµατοποιήθηκε κατά την διάρκεια γενικών εφη- µεριών Ιουνίου-Ιουλίου Η διαδικασία περιελάµβανε αρχικά την ενηµέρωση των ασθενών για τον σκοπό της έρευνας στον χώρο διαλογής των περιστατικών και στην συνεχεία την διανοµή του ερωτηµατολόγιου κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης συµµετοχής των ενδιαφεροµένων ασθενών. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολόγιου πραγµατοποιούταν σε δυο χρονικές στιγµές: την είσοδο και την έξοδο από τα ΤΕΠ. Οι ερωτήσεις περιελάµβαναν αυτο- [6] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

3 EIKONA 1: Κατανοµή πόνου ανά βαθµό έντασης 30 Είσοδος Έξοδος Επιθυµητή αξιολογήσεις της έντασης του πόνου, αυτοαναφορές για την αναλγητική διαχείριση και τον βαθµό ικανοποίησης από την διαχείριση του πονου στα ΤΕΠ. Η διαδικασία ολοκληρωνόταν µε συµπλήρωση από τον ερευνητή των δηµογραφικών χαρακτηριστικών του ασθενή, των χαρακτηριστικών του πόνου, της διαχείρισης του πόνου (εκτίµηση-θεραπεία) και της διάγνωσης συµφώνα µε το ιατρονοσηλευτικό διάγραµµα του ασθενή. Η αξιολόγηση της έντασης του πόνου έγινε µε την 11-βαθµια αριθµητική κλίµακα (11-NRS) και ο βαθ- µός ικανοποίησης µε την 5-βαθµια κλίµακα Likert (καθόλου-λίγο-αρκετά-πολύ-παρα πολύ). Η διάγνωση κατά την έξοδο κατηγοριοποιήθηκε µε βάση την διεθνή ταξινόµηση ICD-10 και τα αναλγητικά οµαδοποιήθηκαν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες (παρακετα- µόλη-μσαφ-οπιοειδή). Ως ελάχιστα κλινικά σηµαντική διάφορα ορίστηκε µια αλλαγή στην ένταση του πόνου ίση ή µεγαλύτερη των 2 µονάδων (Todd et al 2007). Ο χρόνος αναλγησίας συγκρίθηκε σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Συλλόγου Επείγουσας Ιατρικής του Ενωµένου Βασιλείου. Στατιστική επεξεργασία Στην περιγραφική στατιστική χρησιµοποιήθηκαν συχνότητες για την απεικόνιση χαρακτηριστικών και µέση τιµή, τυπική απόκλιση και εύρος για την απεικόνιση των εντάσεων. Ο έλεγχος της κατανοµής των συχνοτήτων διαφόρων κατηγορικών µεταβλητών ανά κατηγορίες άλλων µεταβλητών πραγµατοποιήθηκε µε έλεγχο Χ2. Οι διαφορές στην ένταση του πόνου ανά επίπεδα δίτοµης κατηγορικής µεταβλητής πραγµατοποιήθηκε µε t-test και Mann-Whitney test όταν αυτές ακολουθούν ή όχι την κανονική κατανοµή αντίστοιχα. Ο έλεγχος της κατανοµής έντασης πόνου ανάµεσα σε οµάδες ασθενών πραγµατοποιήθηκε µε one-way ANOVA. ΠIΝΑΚΑΣ 2: Κατηγορίες διαγνώσεων εξόδου από τα ΤΕΠ σύµφωνα µε ICD-10 Τραύµα 99 (40,1%) Παθήσεις µυοσκελετικού συστήµατος 41 (16,6%) Παθήσεις νευρικού συστήµατος 23 (9,3%) Συµπτώµατα-φυσικα σηµεία 22 (8,9%) Παθήσεις πεπτικού συστήµατος 17 (6,9%) Παθήσεις του ουροποιογεννητικού συστήµατος 14 (5,6%) Παθήσεις οφθαλµού-ωτος 9 (3,7%) Παθήσεις κυκλοφοριακού συστήµατος 6 (2,4%) Άλλες παθήσεις 16 (6,5%) Τόµος 4 - Τεύχος 1 [7]

4 EIKONA 2: Χορήγηση αναλγητικών ανά βαθµό έντασης πόνου Επιθυµία Διάγραµµα Αυτοαναφορά Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ορίστηκε το 5%. Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε χρήση στατιστικού πακέτου SPSS v16. Αποτελέσµατα Στην µελέτη εγγράφτηκαν 247 ασθενείς που αντιπροσωπεύει το 30% των ασθενών που τηρούσαν τα κριτήρια επιλογής (Πίνακας 1). Η µέση ηλικία του δείγ- µατος ήταν 38.5±15,3 έτη και το 54% των συµµετεχόντων ήταν άντρες. Η πλειοψηφία των ασθενών (87%) ήταν ελληνικής καταγωγής. Ο πόνος ήταν η κύρια αίτια προσέλευσης για το 80% των ασθενών και είχε προκληθεί εξαιτίας τραυµατισµού για το 40,1% (Πίνακας 2). Η µέση ένταση πόνου κατά την είσοδο ήταν 7.2±1.9 µε το 50% των ασθενών να αναφέρει µέτριο και το 46% ισχυρό πόνο. Στην έξοδο η µέση ένταση πόνου ήταν 5.0±2.1 µε το 60% των ασθενών να αποχωρεί µε µέτριο και το 14% µε ισχυρό πόνο (Εικόνα 1). Η ένταση πόνου παρέµεινε αµετάβλητη για το 33% των ασθενών ενώ αυξήθηκε για το 2,5% των ασθενών. Μόνο 33% των ασθενών βίωσε κλινικά σηµαντική µείωση της έντασης του πόνου του (NRS 2). Οι ασθενείς προσδοκούσαν να αποχωρήσουν από το ΤΕΠ αν η πλήρη ανακούφιση δεν ήταν εφικτή µε µέση ένταση πόνου 2.5±1.3 (Εικόνα 1) και µέσο χρόνο για την επίτευξη του 59±47 λεπτά. Η µέση επιθυ- µητή ένταση πόνου κατά την έξοδο δεν διαφοροποιούταν σύµφωνα µε το φύλο (p=0.098) ή την τραυµατική ή όχι αιτιολογία του πόνου (p=0.094). Οι προσδοκίες των ασθενών εκπληρώθηκαν µε απόκλιση ως 2 µονάδες (NRS 2) µόλις στο 10,3% αυτών. Κανένας από τους ασθενείς δεν είχε τεκµηριωµένη εκτίµηση της έντασης του πόνου µε χρήση κλιµάκων στο ιατρονοσηλευτικό του διάγραµµα. Μόλις 6% είχε καταγεγραµµένη χρήση αναλγητικού (Εικόνα 2) χωρίς χρονικό προσδιορισµό χορήγησης του. Η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη κατηγορία αναλγητικών ήταν τα ΜΣΑΦ µε 63% ενώ η οπιοειδή αναλγησία περιοριζόταν στο 1%. Σε όλους σχεδόν τους ασθενείς (99%) προτιµήθηκε η ενδοµυϊκή χορήγηση αναλγησίας. Σύµφωνα µε την αναφορά του ασθενή κατά την έξοδο το ποσοστό χορήγησης αναλγησίας ανερχόταν στο 25% (Εικόνα 2) µε µέσο αντιληπτό χρόνο 55±22 λεπτά. Κανένας από τους ασθενείς µε µέτριο πόνο δεν έλαβε από του στόµατος αναλγησία στην διαλογή και µόλις 5,5% των ασθενών µε ισχυρό πόνο έλαβε αναλγησία (ενδοµυϊκά) εντός 20 λεπτών από την άφιξη τους σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Συλλόγου Επείγουσας Ιατρικής της Μεγάλης Βρετάνιας. Η πλειοψηφία των ασθενών σε ποσοστό 70% επιθυµούσε την λήψη αναλγητικού για την ανακούφιση του πόνου του (Εικόνα 2). Το 24% των ασθενών επιθυµούσε την λήψη αναλγητικού από το νοσηλευτικό προσωπικό κατά την διαλογή πριν την ιατρική εξέτα- [8] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

5 ση. Η επιθυµία χορήγησης αναλγητικού επηρεαζόταν από την ένταση του πόνου κατά την είσοδο (p<0.001). Μόνο 32% των ασθενών που επιθύµησαν την χορήγηση αναλγητικού και 7% των ασθενών που δεν επιθυ- µούσαν τελικά έλαβαν αναλγητικό. Παρά την περιορισµένη ανακούφιση η οποία δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες των ασθενών το 63% ήταν ικανοποιηµένοι ή πολύ ικανοποιηµένοι από την διαχείριση του πόνου τους. Ελαφρώς υψηλότερα σε ποσοστό 69% αξιολόγησαν την συνολική φροντίδα του προβλήµατος τους στο ΤΕΠ (Εικόνα 3). Συζήτηση Στην παρούσα µελέτη αναδεικνύεται ότι η διαχείριση του πόνου στο ΤΕΠ είναι ανεπαρκή καθώς συµφώνα µε την αυτοαναφορά των ασθενών τα? αποχωρούν µε µέτριο η ισχυρό πόνο. Το ίδιο ακριβώς ποσοστό (74%) διαπιστώθηκε σε ασθενείς µε µέτριο έως ισχυρό πόνο (NRS>3), ηλικίας 8 ετών και άνω οι οποίοι προσήλθαν σε 17 ΤΕΠ των ΗΠΑ και ε 3 ΤΕΠ του Καναδά (Todd et al 2007). Σε παρόµοια έρευνα το 78% των ασθενών βιώνει µέτριας ή ισχυρής εντάσεως πόνο κατά την έξοδο από ΤΕΠ της Γαλλίας (Karwowski-Soulie et al 2006) και οι µισοί από τους ασθενείς 2 πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων των ΗΠΑ (Todd et al 2002). Η αρχή της κακοδιαχείρισης του πόνου στα ΤΕΠ φαίνεται να είναι η απουσία τεκµηριωµένης εκτίµησης της έντασης του πόνου. Πράγµατι σε κανένα ιατρονοσηλευτικό διάγραµµα δεν υπήρχε εκτίµηση της έντασης του πόνου του ασθενή ούτε κατά την διαλογή ούτε κατά την έξοδο από τα ΤΕΠ γεγονός που εξηγείται από την απουσία ενσωµατωµένων κλιµάκων εκτίµησης πόνου. Το αποτέλεσµα αυτό είναι συµβατό µε 2 προηγούµενες έρευνες όπου στην πρώτη δεν υπήρχε καµιά εκτίµηση πόνου στο ιατρικό ιστορικό και µόλις 7% στο νοσηλευτικό ιστορικό (Guru and Dubinsky 2000) ενώ στην δεύτερη το ποσοστό εκτίµησης δεν ξεπερνούσε το 23% των ασθενών (Eder et al 2003). Η διαπίστωση για την εκτίµηση του πόνου από το νοσηλευτικό προσωπικό στα ΤΕΠ είναι ότι τις περισσότερες φορές περιορίζεται στο άκουσµα της περιγραφής του πόνου από τον ασθενή κατά την προσέλευση του ενώ επακόλουθες επανεκτιµήσεις γίνονται µόνο κατόπιν παραπόνων τους για ανεπαρκή ανακούφιση (Blank et al 2001). Το δεύτερο κοµβικό σηµείο της υποθεραπείας του πόνου στο ΤΕΠ της µελέτης είναι η απροθυµία χορήγησης αναλγησίας όπου η συνταγογράφηση στο διάγραµµα του ασθενή είναι αρκετά περιορισµένη ενώ σε ανάλογες έρευνες τα ποσοστά τεκµηριωµένης χορή- 40 EIKONA 3: Ικανοποίηση ασθενών από την διαχείριση του πόνου και την συνολική φροντίδα στο ΤΕΠ Διαχείριση πόνου Συνολική φροντίδα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Τόµος 4 - Τεύχος 1 [9]

6 γησης αναλγησίας σε ασθενείς µε πόνο ποικίλης αιτιολογίας κυµαίνεται µεταξύ 27-60% (Todd et al 2002, Karwowski-Soulie et al 2006, Todd et al 2007). Ιδιαίτερα η οπιοειδή αναλγησία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη µε λιγότερο από 1% το οποίο απέχει από το 7,6% των ασθενών που έλαβαν παρεντερικά οπιοειδή σε ΤΕΠ της Αυστραλίας (Arendts and Fry 2006) και το 8,2% των ασθενών που έλαβε µορφίνη σε ΤΕΠ της Αγγλίας (Forero et al 2008). Η στατιστικά σηµαντική διάφορα (p<0.001) ανάµεσα στην αυτοαναφορα του ασθενή και το ιστορικό του για την λήψη αναλγητικού κατά την παραµονή του στα ΤΕΠ δεν βελτίωσε το φαινόµενο της ολιγοαναλγησίας. Αυτή η ασυµφωνία είχε διαπιστωθεί προγενέστερα σε µεγαλύτερη έκταση µε τους γιατρούς να χορηγούν αναλγησία στο 79,9% των ασθενών αλλά να το καταγράφουν στο 31,7% των ιστορικών τους γεγονός που τους οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η αναδροµική ανάλυση διαγραµµάτων δεν αποτελεί επαρκή αντιπροσώπευση της αναλγητικής διαχείρισης στα ΤΕΠ (Chisholm et al 2008). Επίσης η περιορισµένη χρήση αναλγητικών δεν δικαιολογείται από την απροθυµία των ασθενών να λάβουν αναλγητικό την οποία διαπίστωσαν σε 392 ασθενείς ΤΕΠ όπου οι µισοί ασθενείς µε µέση αρχική ένταση πόνου 7.1 (SD=2) δεν επιθυµούσαν την λήψη αναλγητικού για την αντιµετώπιση του πόνου τους ενώ σε αυτούς που επιθυµούσαν το 81% (95% CI 75% to 86%) έλαβε αναλγητικό. Η προσθήκη και της προσωπικής ευθύνης του ασθενή για τον τρόπο διαχείρισης του πόνου του σχετικά µε την λήψη αναλγητικών ήταν η άποψη που προτάθηκε από αυτήν την ερευνά (Singer et al 2008). Μια άλλη διάσταση της αναλγητικής διαχείρισης είναι η διάρκεια αναµονής από την διαλογή µέχρι την χορήγηση αναλγητικών φαρµάκων όπου συµφώνα µε την αυτοαναφορά του ασθενή ήταν περίπου µια ώρα. Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι συµβατό µε προηγού- µενες έρευνες στις όποιες κυµαίνεται από λεπτά (Todd et al 2002, Karwowski-Soulie et al 2006, Todd et al 2007). Ωστόσο απέχει από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Βρετανικού Συνδέσµου Επείγουσας Ιατρικής σύµφωνα µε τις όποιες πρέπει να χορηγείται κατάλληλη αναλγησία εντός 20 λεπτών σε ασθενείς µε ισχυρό πόνο και κατά την διαλογή σε ασθενείς µε µέτριο πόνο, όπου τύγχαναν εφαρµογής µόλις στο 1% των ασθενών της µελέτης. Σε ερευνά σε ΤΕΠ της Αγγλίας η µέση διάρκεια αναµονής για χορήγηση αναλγησίας σε ασθενείς µε µέτριο ή ισχυρό πόνο ήταν 106 λεπτά και οι κατευθυντήριες οδηγίες εφαρµόστηκαν µόλις στο 32% των ασθενών (Grant 2006). Η επάρκεια ή όχι της θεραπείας του πόνου στα ΤΕΠ δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο σε αλλαγές στην ένταση του πόνου ή στην χορήγηση φαρµάκων αλλά θα πρέπει να εστιάζεται στην εκπλήρωση των αναγκών των ασθενών για ανακούφιση από τον πόνο. Μια ένταση πόνου 2.5 µονάδων στην αριθµητική κλίµακα κατά την έξοδο από τα ΤΕΠ ήταν ανεκτή για τους ασθενείς της µελέτης προσφέροντας επαρκή ανακούφιση. Με την 100mm αναλογική κλίµακα, η ανεκτή κατά τον ασθενή ένταση πόνου είναι 33mm (Blank et al 2001) ενώ η µέση επιθυµητή ανακούφιση στην ιδία κλίµακα, όπου το αριστερό άκρο (0mm) αντιστοιχεί σε απουσία ανακούφισης και το δεξί άκρο (100mm) σε απόλυτη ανακούφιση, είναι 72mm (95% CI 70-74). (Fosnocht et al 2004). Στην παρούσα µελέτη οι ασθενείς αποχωρούσαν µε διπλασία ένταση πόνου από την οποία επιθυµούσαν αν δεν ήταν εφικτή η πλήρη ανακούφιση ενώ η διαφορά ανάµεσα στην πραγµατική και την επιθυµητή ανακούφιση ήταν µεγαλύτερη των 2 µονάδων στην αριθµητική κλίµακα για στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών. Αντίστοιχα σε ασθενείς µε κοιλιακό άλγος µόλις το 14,6% των ασθενών βίωσε την ανακούφιση που επιθυµούσε στα ΤΕΠ (Yee et all 2006). Παρά την ανεπαρκή ανακούφιση διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς ήταν ικανοποιηµένοι µε την διαχείριση του πόνου τους και µε την συνολική αντιµετώπιση του προβλήµατος για το οποίο προσήλθαν. Το παράδοξο αυτό φαινόµενο το οποίο έχει διαπιστωθεί και σε προηγούµενες έρευνες (Todd et al 2002, Todd et al 2007) οδήγησε στην αµφισβήτηση της αποκλειστική συµβολή της ανακούφισης του πόνου στην ικανοποίηση του ασθενή Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η ανακούφιση του πόνου αναφέρεται στην διακύµανση της έντασης του συµπτώµατος ενώ η ικανοποίηση στην προσωπική εκτίµηση των υπηρεσιών υγείας και τις διαπροσωπικές σχέσεις (Dawson et al 2002). Από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας γεννιέται η ανάγκη για την λήψη µέτρων που έχουν ήδη προταθεί και εφαρµοστεί σε άλλες χώρες όπως η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Augarten et al 2006, Decosterd et al 2007), η ενσωµάτωση µιας κλί- µακας πόνου δίπλα από τα υπόλοιπα ζωτικά σηµεία (Nelson et al 2004, Silka et al 2004, Thomas and Andruszkiewicz 2004) και η εφαρµογή κατευθυντηρίων οδηγιών από διεθνείς οργανισµούς όπως η Κοινή Επιτροπή Πιστοποίησης του Οργανισµού Υγειονο- µικής Περίθαλψης (JCAHO 2001 guidelines), και ο Σύλλογος Επείγουσας Ιατρικής της Μεγάλης Βρετάνιας (CEM 2004 guidelines). Στην αναστροφή της επικρατούσας κατάστασης µε την ανεπαρκή αντιµετώπιση του πόνου σηµαντικό ρολό φαίνεται να διαδραµατίζει το νοσηλευτικό προσωπικό στο οποίο εκχωρείται η ευθύνη για την εφαρµογή πρωτοκόλλων αντιµετώπισης του πόνου (Fry and Holdgate 2002, Fry et al 2004, Kelly et al 2005, Tamchès et al 2007, Viallon et al 2007). Άλλωστε η προκύπτουσα σύσταση από την κακοδιαχείριση του πόνου στα ΤΕΠ είναι ότι το νοσηλευτικό προσωπικό έχει καθή- [10] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

7 κον να επιβεβαιώνει ότι η ανακούφιση του πόνου δόθηκε στους ασθενείς (Teanby 2003). Περιορισµοί µελέτης Στην µελέτη δεν συµπεριελήφθηκε ένας µεγάλος αριθ- µός ασθενών που δεν τηρούσαν τα κριτήρια ενώ σε συνδυασµό µε το χαµηλό ποσοστό συµµετοχής καθιστούν δύσκολη την γενίκευση των αποτελεσµάτων. Στις πρακτικές διαχείρισης του πόνου δεν καταγράφηκε η συνταγογράφηση αναλγητικών στην έξοδο καθώς επίσης και η λήψη αναλγητικών πριν την προσέλευση στα ΤΕΠ το οποίο θα µπορούσε να επηρεάσει την επιθυ- µία των ασθενών για λήψη αναλγητικού και την απόφαση του ιατρικού προσωπικού για χορήγηση αναλγητικού. Ένας επιπλέον περιορισµός ήταν η απουσία ώρας χορήγησης αναλγησίας στο διάγραµµα του ασθενή το οποίο ίσως δεν µας επιτρέπει την ακριβή µέτρηση του χρόνου αναµονής για χορήγηση αναλγησίας το οποίο προσδιοριστικέ µε βάση τον αντιληπτό από τον ασθενή χρόνο αναµονής. Για το λόγο αυτό δεν συγκρίναµε τον πραγµατικό µε τον επιθυµητό χρόνο για χορήγηση αναλγησίας. Τέλος δεν ερευνήθηκε η χρήση τοπικών αναισθητικών και άλλων µη φαρµακολογικών παρεµβάσεων για την µείωση του πόνου επειδή δεν καταγράφονται στο διάγραµµα του ασθενή Συµπεράσµατα H διαχείριση του πόνου στο ΤΕΠ χαρακτηρίζεται από παντελής έλλειψη εκτίµησης της έντασης του πόνου, από περιορισµένη χρήση αναλγητικών και παρατετα- µένη αναµονή για την χορήγηση τους. Οι επικρατούσες αυτές πρακτικές διαχείρισης του πόνου έχουν πενιχρά αποτελέσµατα στην ανακούφιση του ασθενή και τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του. Οι µελλοντικές προσπάθειες θα πρέπει να αναδείξουν το θέµα και να τοποθετήσουν την διαχείριση του πόνου στα ΤΕΠ σε πιο προεξέχουσα θέση µε περαιτέρω αλλαγές στην δοµή και την λειτουργία του. ABSTRACT ORIGINAL ARTICLE The effectiveness of pain management in the Emergency Department and the degree of responsiveness to the patient s needs. George Filippatos, RN, MSc, General Hospital of Elefsina Thriassio. Introduction: Pain is the main reason for out patients visitation to the Emergency Department. Pain management however in most cases is inadequate due to underestimation and inefficient treatment. Aim: Identifying pain management practices and assess their effectiveness in pain relief. We also desire to identify the best pain management care plan to effectively reduce the patient s pain and need for analgesic drugs. Method: A study was conducted at the General Hospital of Attica, Emergency department during June and July of Data was completed by the collection of questionnaires (arrival / discharge) of all patients aged 14 and over whose illness was not life threatening and had the ability to understand and answer the questionnaire, and also with the patients analysis charts. Pain intensity was evaluated with an 11 point numerical pain scale. Results: 247 patients participated in the study with a mean age 38.5 ± 15.3 years. The mean pain intensity on arrival was 7.2 ± 1.9 and at discharge 5.0 ± 2. Pain intensity was unchanged for 35.5% of patients during their visit to the ED. Patients were expected to leave the emergency department with a mean pain intensity of 2.5 ± 1.3, which deviates more than 2 points for 90% of the patients concerning pain intensity on discharge. In 68% of patients who should have been administered analgesics, they were not administered. Not one of the patients had their pain intensity documented and less than 6% were recorded to have been administered pain relief. Conclusions: The results showed a poor response in pain relief due to prevailing practice of pain management in the Emergency Department and a lack of assessment of the needs and expectations of the patient. Key words: Pain management, oligoanalgesia, emergency department, patient expectation, patient satisfaction Τόµος 4 - Τεύχος 1 [11]

8 Βιβλιογραφικές Αναφορές 1. Arendts G, Fry M., Factors associated with delay to opiate analgesia in emergency departments. The Journal of pain 7 (9), Augarten A, Zaslansky R, Matok Pharm I, Minuskin T, Lerner- Geva L, Hirsh-Yechezkel G, Ziv A, Shavit I, Yativ N, Keidan I., The impact of educational intervention programs on pain management in a pediatric emergency department. Biomedicine Pharmacotherapy 60 (7), Berben SA, Meijs TH, van Dongen RT, van Vugt AB, Vloet LC, Mintjes-de Groot JJ, van Achterberg T., Pain prevalence and pain relief in trauma patients in the Accident & Emergency department. Injury 39 (5), Blank FS, Mader TJ, Wolfe J, Keyes M, Kirschner R, Provost D., Adequacy of pain Assessment and Pain Relief and Correlation of Patient Satisfaction in 68 ED fast-track Patients. Journal of Emergency Nursing 27 (4), Campbell P, Dennie M, Dougherty K, Iwaskiw O, Rollo K., Implementation of an ED protocol for pain management at triage at a busy Level I trauma center. Journal of Emergency Nursing 30 (5), Chisholm CD, Weaver CS, Whenmouth LF, Giles B, Brizendine EJ., A Comparison of Observed Versus Documented Physician Assessment and Treatment of Pain: The Physician Record Does Not Reflect the Reality. Annals of Emergency Medicine 52 (4), Cordell WH, Keene KK, Giles BK, Jones JB, Jones JH, Brizentine EJ., The high prevalence of pain in emergency medical care. The American Journal of Emergency Medical 20 (3), Davoudi N, Afsharzadeh P, Mohammadalizadeh S, Haghdoost AA., A comparison of patients' and nurses' assessments of pain intensity in patients with coronary artery disease. International journal of nursing practice 14 (5), Dawson R, Spross JA, Jablonski ES, Hoyer DR, Sellers DE, Solomon MZ., Probing the paradox of patients' satisfaction with inadequate pain management. Journal of pain and symptom Management 23 (3), Decosterd I, Hugli O, Tamchès E, Blanc C, Mouhsine E, Givel JC, Yersin B, Buclin T., Oligoanalgesia in the emergency department: short-term beneficial effects of an education program on acute pain. Annals of Emergency Medicine 50 (4), Duignan M, Dunn V., Barriers to pain management in emergency departments. Emergency Nurse 15 (9), Duignan M, Dunn V., Congruence of pain assessment between nurses and emergency department patients: a replication. International emergency nursing 16 (1), Eder SC, Sloan EP, Todd K., Documentation of ED patient pain by nurses and physicians. The American journal of emergency medicine 21 (4), Forero R, Mohsin M, McCarthy S, Young L, Ieraci S, Hillman K, Santiano N, Bauman A, Phung H., Prevalence of morphine use and time to initial analgesia in an Australian emergency department. Emergency medicine Australasia 20 (2), Fosnocht DE, Heaps ND, Swanson ER., Patient expectations for pain relief in the ED. The American journal of emergency medicine 22 (4), Fry M, Holdgate A., Nurse-initiated intravenous morphine in the emergency department: efficacy, rate of adverse events and impact on time to analgesia. Emergency Medicine 14 (3), Fry M, Ryan J, Alexander N., A prospective study of nurse initiated panadeine forte: expanding pain management in the ED. Accident and emergency nursing 12 (3), Galinski M, Ruscev M, Gonzalez G, Kavas J, Ameur L, Biens D, Lapostolle F, Adnet F, Prevalence and management of acute pain in prehospital emergency medicine. Prehospital Emergency Care 14 (3), Goldman RD, Narula N, Klein-Kremer A, Finkelstein Y, Rogovik A., Predictors for opioid analgesia administration in children with abdominal pain presenting to the emergency department. Clinical Journal of Pain 24 (1), Grant PS., Analgesia delivery in the ED. The American Journal of Emergency Medicine 24 (7), Guru V, Dubinsky I., The patient vs. caregiver perception of acute pain in the emergency department. The Journal of emergency medicine 18 (1), Jastzab G, Fairbrother G, Kerr S, Mclnerney M., Profiling the pain aware nurse, acute care nurses attitudes and knowledge concerning adult pain management. Australian journal of advanced nursing 21 (3), Johnston CC, Gagnon AJ, Pepler CJ, Bourgault P., Pain in the emergency department with one-week follow-up of pain resolution. Pain research & management 10 (2), Karwowski-Soulie F, Lessenot-Tcherny S, Lamarche-Vadel A, Bineau S, Ginsburg C, Meyniard O, Mendoza B, Fodella P,Vidal- Trecam G, Brunet F., Pain in an emergency department: an audit. European Journal of Emergency Medicine 13 (4), Kelly AM, Brumby C, Barnes C., Nurse-initiated, titrated intravenous opioid analgesia reduces time to analgesia for selected painful conditions. Canadian journal of emergency medical care 7 (3), Kozlowski MJ, Wiater JG, Pasqual RG, Compton S, Swor RA, Jackson RE., Painful discrimination: the differential use of analgesia in isolated lower limb injuries. The American journal of emergency medicine 20 (6), Mader TJ, Ames A, Letourneau P., Pain management in pediatric trauma patients with long bone fracture. Injury 37 (1), McLean SA, Maio RF, Domeier RM., The epidemiology of pain in the prehospital setting. Prehospital emergency care 6 (4), Nelson BP, Cohen D, Lander O, Crawford N, Viccellio AW, Singer AJ., Mandated pain scales improve frequency of ED analgesic administration. The American journal of emergency medicine 22 (7), Pletcher MJ, Kertesz SG, Kohn MA, Gonzales R., Trends in opioid prescribing by race/ethnicity for patients seeking care in US emergency departments. The journal of the American Medical Association 299 (1), Probst BD, Lyons E, Leonard D, Esposito TJ., Factors affecting emergency department assessment and management of pain in children. Pediatric emergency care 21 (5), Puntillo K, Neighbor M, O'Neil N, Nixon R., Accuracy of emergency nurses in assessment of patients' pain. Pain management nursing 4 (4), Silka PA, Roth MM, Moreno G, Merrill L, Geiderman JM., Pain scores improve analgesic administration patterns for trauma patients in the emergency department. Academic emergency medicine 11 (3), Singer AJ, Garra G, Chohan JK, Dalmedo C, Thode HC Jr., Triage pain scores and the desire for and use of analgesics. Annals of emergency medicine 52 (6), Tamchès E, Buclin T, Hugli O, Decosterd I, Blanc C, Mouhsine [12] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

9 E, Givel JC, Yersin B., Acute pain in adults admitted to the emergency room: development and implementation of abbreviated guidelines. Swiss medical weekly 137 (15-16), Tanabe P, Buschmann M., A prospective study of ED pain management practices and the patient s perspective. Journal of emergency nursing 25 (3), Tanabe P, Buschmann M., Emergency nurses knowledge of pain management principles. Journal of Emergency Nursing 26 (4), Teanby S., A literature review into pain assessment at triage in accident and emergency departments. Accident and Emergency Nursing 11 (1), The College of Emergency Medicine. Clinical Effectiveness Committee: Guideline for the Management of Pain in Adults/ Children Thomas SH, Andruszkiewicz LM., Ongoing visual analog score display improves Emergency Department pain care. The journal of emergency medicine 26 (4), Todd HK, Duchrame J, Choiniere M, Crandall SC, Fosnocht ED, Homel P,Tanabe P., Pain in the emergency department: Results of the Pain and Emergency Medicine Initiative (PEMI) Multicenter Study. The Journal of Pain 6 (8), Todd KH, Sloan EP, Chen C, Eder S, Wamstad K., Survey of pain etiology, management practices and patient satisfaction in two urban emergency departments. Canadian journal of emergency medical care 4 (4), Tsai FC, Tsai YF, Chien CC, Lin CC., Emergency nurses' knowledge of perceived barriers in pain management in Taiwan. Journal of clinical nursing 16 (11), Van Hulle Vincent C., Nurses' knowledge, attitudes, and practices: regarding children's pain. The American journal of maternal child nursing 30 (3), Viallon A, Marjollet O, Guyomarch P, Robert F, Berger C, Guyomarch S, Navez ML, Bertrand JC., Analgesic efficacy of orodispersible paracetamol in patients admitted to the emergency department with an osteoarticular injury. European journal of emergency medicine 14 (6), Vlahaki D, Milne WK., Oligoanalgesia in a rural emergency department. Canadian journal of rural medicine 13 (2), Wilson JE, Pendleton JM., Oligoanalgesia in the emergency department. American journal of emergency medicine 7 (6), Yee AM, Puntillo K, Miaskowski C, Neighbor ML., What patients with abdominal pain expect about pain relief in the emergency department. Journal of emergency nursing 32 (4), Τόµος 4 - Τεύχος 1 [13]

Μάιος 2010 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Μάιος 2010 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού http://ec.europa.eu/culture/index_en. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εκτελεστικός οργανισµός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Μάιος 2010 Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Άρθρο 3 Εξαιρέσεις Απαλλαγές (Παράγραφοι 1-5)

Ενότητα 3. Άρθρο 3 Εξαιρέσεις Απαλλαγές (Παράγραφοι 1-5) Ενότητα 3 Άρθρο 3 Εξαιρέσεις Απαλλαγές (Παράγραφοι 1-5) (1-5) Εξαιρέσεις Απαλλαγές ( ηµόσιο - Αλλοδαπά) 1. Υποχρεούνται µόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή για διασταύρωση και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. dparatiritirio.blogspot.com

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. dparatiritirio.blogspot.com ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζοµένων τον 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 2013 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Τίτλος Προγράµµατος 5 2. Κράτος Μέλος και διοικητική περιφέρεια 5 3. Ανάλυση της κατάστασης από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της

ΘΕΜΑ. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συµβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

3. Έντυποι γενικοί όροι συναλλαγών εκτυπώνονται ευανάγνωστα σε εµφανές µέρος του εγγράφου της σύµβασης.

3. Έντυποι γενικοί όροι συναλλαγών εκτυπώνονται ευανάγνωστα σε εµφανές µέρος του εγγράφου της σύµβασης. Ν.2251/1994 Προστασία του Καταναλωτή Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1.Η Πολιτεία µεριµνά για τα συµφέροντα των καταναλωτών. 2. Η Πολιτεία µεριµνά ιδίως για: α) την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, β)

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις Μιλένα Koleva, Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Γκάµπροβο (Βουλγαρία) kolevamilena@hotmail.com Αφηρηµένο Τα τελευταία χρόνια έχουν δει το ενδιαφέρον υποχωρούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2008 2

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2008 2 Απαντήσεις Αρχαία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2008 Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ἨΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ Β6, 4-10 Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Έτσι λοιπόν κάθε γνώστης αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη, ενώ προσπαθεί να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1: Πεδίο Εφαρμογής 3 ΑΡΘΡΟ 2: Η Αξία της Ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούµε πολύ, το προσωπικό του Ειδικού σχολείου Αιγάλεω, για την πολύτιµη βοήθεια που µας πρόσφεραν.

Ευχαριστούµε πολύ, το προσωπικό του Ειδικού σχολείου Αιγάλεω, για την πολύτιµη βοήθεια που µας πρόσφεραν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ. 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ.. 5 1. ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.. 7 2. ΙΑΦΟΡΑ TEST.... 13 3. ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ TEST... 16 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Επανοµή, 9-12-2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 210 /νση :Πλατεία Ι.Μεταξά- Επανοµή Τ.Κ. 57500,Επανοµή Θεσ/νίκης Τηλ.:2392045371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1. ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΕΦ. 1. ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦ. 1. ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1. Οριοθέτηση Περιοχής Μελέτης και Ευρύτερης Περιοχής Με δεδοµένη την έκταση της λιγνιτικής εκµετάλλευσης κατά µήκος του λεγόµενου «ενεργειακού άξονα»

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεώργιος Κ. Στουρνάρας Καθηγητής Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Εισαγωγή Η λέξη περιβάλλον οδηγεί συνειρµικώς σε µόλυνση, ρύπανση,

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα ιοικητικού Προσωπικού Αρµόδιος Υπάλληλος κα Kωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Υδρογραφικά ίκτυα - Λεκάνες Απορροής

1. Υδρογραφικά ίκτυα - Λεκάνες Απορροής 1. Υδρογραφικά ίκτυα - Λεκάνες Απορροής Εισαγωγή Το τρεχούµενο πάνω στην επιφάνεια της Γης νερό αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα διαµόρφωσης του επιφανειακού αναγλύφου. Έτσι όταν αυτό οργανώνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Επιµέλεια Κ.. Αϊβαλής Χ. Φ. Μπέλλας Α. A. Τορτοπίδης Στατιστική Ανάλυση Χ. Φ. Μπέλλας Γ. Παναγιωτίδης ISSN: 1108-5444

Επιστηµονική Επιµέλεια Κ.. Αϊβαλής Χ. Φ. Μπέλλας Α. A. Τορτοπίδης Στατιστική Ανάλυση Χ. Φ. Μπέλλας Γ. Παναγιωτίδης ISSN: 1108-5444 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2006 Μάιος 2007 Επιστηµονική Επιµέλεια Κ.. Αϊβαλής Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να έχουµε δύναµη για τις προσπάθειές µας. Θα ήθελα ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οµάδα εργασίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οµάδα εργασίας από τους: Γιάννη Νικολέτα, ιπλωµατούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Θανάση Σαµαρίνα, ιπλωµατούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Στέργιο Χριστοφάνη,

Διαβάστε περισσότερα

«Ευζωία αγροτικών ζώων».

«Ευζωία αγροτικών ζώων». ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέµα: «Ευζωία αγροτικών ζώων». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΛΙΑΚΟΥ ΑΚΗ ΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009)

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καριώτης Μέλη ΕΠ- Τµήµα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.4 : «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1: Ιδρύεται στην Αθήνα επιστηµονικό Σωµατείο ιατρών µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" µε έδρα την Αθήνα, που διέπεται από το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Στόχος της µελέτης...2 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97....3 4.Η µελέτη Γ.Π.Σ. Σητείας...4 4.1 Σύντοµη Ανάλυση Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003307705 2015-11-13

15PROC003307705 2015-11-13 5PROC003307705 205--3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, για να προβεί σε ανάλυση της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΞΜ-3Ο5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΞΜ-3Ο5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 398/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 215 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-215 Αριθ. Απόφασης: 82/215 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ

1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 1181.1 Γενικά Στο κεφάλαιο αυτό καλύπτονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο κατασκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης σε κτιριακά έργα. 1181.1.1 Σχέδια Μελέτης Πριν αρχίσουν οι εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ 7344 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Αθήνα, 2 Απριλίου Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής Κεφάλαιο 5 5.1 Συµπεράσµατα του 1 ου Κεφαλαίου* Η Μεσόγειος έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως περιοχή ευάλωτη στις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιµατικής µεταβολής. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αριθ. Πρωτ: -15004 -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αριθ. Πρωτ: -15004 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ /ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΩΝ,ΤΟΠ.ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ:Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κόνιτσα 16- εκέµβρη-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2639, 18.10.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2639, 18.10.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2639, 18.10.91 1773 Ν.179/91 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

.. . 10 3 . . . 6.» . . 3852/2010 .

.. . 10           3        .            .     . 6.»                .       . 3852/2010 . ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΟΖ3ΩΡΣ-3Ψ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 5/8-2-2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ. Αποφ. 50/2012 ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014 Η εταιρεία Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου ζητά προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στα μεγέθη και στη διάρθρωση των βασικών χαρακτηριστικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 3319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup. Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup. Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ολόκληρη η επιστολή µε τη λίστα των ελληνικών µεταρρυθµίσεων, που απέστειλε ο υπουργός Οικονοµικών Γιάνης Βαρουφάκης προς τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑTΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. Πρώτο Παράρτηµα ΜΕΡΟΣ I ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ιδρυτικό Έγγραφο 3. Τρόπος σύστασης εταιρείας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πρωτοδίκη Ελένη Παρπούλα και από τη Γραµµατέα Ευστρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.),

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΑΘΗΜΑ 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα απορροφά µεγάλο µέρος και του προγράµµατος δηµοσίων δαπανών: το 2001

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Οδηγός Σύναψης Συμβάσεων Έργου 10 Μαϊου 2012 Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Επικαιροποιημένος Οδηγός Σύναψης Συμβάσεων Έργου 10 Μαϊου 2012 Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Ο Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Ευρωπαϊκών Πόρων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (στο εξής ΕΥ ), για την εξυπηρέτηση ζωτικού δηµοσίου συµφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η Σηµασία των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Πρακτική Εφαρµογή στις Ξενοδοχειακές Υπό των φοιτητών: ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. Α : ΚΕΦ. Β : ΚΕΦ. Γ : ΚΕΦ. : ΚΕΦ. Ε : ΚΕΦ. ΣΤ : ΚΕΦ. Ζ : ΚΕΦ. Η : ΚΕΦ. Θ : ΚΕΦ. Ι : ΚΕΦ.

Διαβάστε περισσότερα

122 / 2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των

122 / 2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των 1 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/ 122 / 17363 Σ. 5362 Θεσσαλονίκη, 6 Νοε 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα:5-11-2014 Ι Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:15515 ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το εταιρικό προφίλ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. προσδιορίζεται από στατιστικά-απολογιστικά στοιχεία, καθώς και οικονομικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004 Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ο τρόπος εισαγωγής των µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71366/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71366/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71366/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 18.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωµατείο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19 ΜΑΪΟΥ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ. Γιώργου Ιωάννου. Στου Κεµάλ το Σπίτι

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19 ΜΑΪΟΥ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ. Γιώργου Ιωάννου. Στου Κεµάλ το Σπίτι ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19 ΜΑΪΟΥ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ Γιώργου Ιωάννου Στου Κεµάλ το Σπίτι πρόκειται για το σπίτι του Κεµάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, όπου σήµερα στεγάζεται το τουρκικό προξενείο.

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη Σύνοψη συμπερασμάτων Η οικονομική κρίση και ύφεση σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις ασκούμενες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης, ιδιαίτερα, στον Νότο, θέτει τις ευρωπαϊκές ελίτ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ Ολοκληρώθηκε το έργο ανάπλασης στην ιστορική πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης και τα πρώτα δείγματα αποδοχής του από τους δημότες είναι εντυπωσιακά. Ο επανασχεδιασμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: ρ. Αθανασάκης

Διαβάστε περισσότερα

Καθηµερινές δραστηριότητες µε το νερό - χρήση του στην ατοµική καθαριότητα και υγιεινή

Καθηµερινές δραστηριότητες µε το νερό - χρήση του στην ατοµική καθαριότητα και υγιεινή 4ος µήνας Απρίλιος Καθηµερινές δραστηριότητες µε το νερό - χρήση του στην ατοµική καθαριότητα και υγιεινή Αναφερθήκαµε και πάλι στις καθηµερινές δραστηριότητες που κάνουµε µε το νερό, τόσο µέσα όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Πάµε θέατρο; Μια έρευνα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, Γυµ νάσιο 2001-2002 Τηλ σχολείου: 2106030411-5

Πάµε θέατρο; Μια έρευνα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, Γυµ νάσιο 2001-2002 Τηλ σχολείου: 2106030411-5 Πάµε θέατρο; Μια έρευνα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, Γυµ νάσιο 2001-2002 Τηλ σχολείου: 2106030411-5 1 ΥπέυθυνηΚαθηγήτρια: Βάνια Σύρµ ου ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσµα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003246057 2015-11-03

15PROC003246057 2015-11-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 03/11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργος Κακούρης Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2005 1 1. Η Βιολογική ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Άννα- Μαρία Ρεντζεπέρη, Λέκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 Άρθρο 1 Ο Σύλλογος µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και µε έδρα την Αθήνα λειτουργεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 - ΠΙΝΑΚΕΣ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 - ΠΙΝΑΚΕΣ Ασκ1. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος θα διαβάζει τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα αριθµών και θα υπολογίζει το ελάχιστο στοιχείο κάθε στήλης και το µέγιστο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Το 3 ο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να διδαχθούν σε 4 διδακτικές ώρες. Α. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι διδακτικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Β.Ε.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 106 82, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 2103304120-1-2, FAX: 2103825322, email: info@obes.gr Αθήνα 08-11-2011 (τέταρτη έκδοση) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΓΞ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 14ης / 5 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 320/2013 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα