ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα"

Transcript

1 ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, κέζα από ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία, πνπ ππάξρνπλ ζην αλζξώπηλν ζώκα. Δίλαη κία κέζνδνο ζπγγελήο κε ηε Ρεθιεμνινγία, ην Σηάηζνπ, θαη όιεο γεληθά ηηο κεζόδνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ αληαλαθιαζηηθά ζεκεία ζην ζώκα ("ηα θνπκπηά πξόζβαζεο", από ηα έμσ, πξνο ηα κέζα ηνύ ζώκαηνο). Σηεξίδεηαη ζηε δηαπίζησζε όηη ην αλζξώπηλν ζώκα δηαζρίδεηαη από ελεξγεηαθά θαλάιηα ("ηνπο κεζεκβξηλνύο"), πνπ ην ηξνθνδνηνύλ κε ελέξγεηα, θαη πνπ θέξλνπλ ζε κία νιηζηηθή επηθνηλσλία ηα δηάθνξα όξγαλα ηνύ ζώκαηνο κεηαμύ ηνπο, αιιά θαη πνπ επεξεάδνληαη από ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα. Καηά αληηζηνηρία κε ηα ελεξγεηαθά θαλάιηα ηνύ ζώκαηνο, πθίζηαληαη ελεξγεηαθά θαλάιηα θαη ζηνλ πιαλήηε καο ηε Γή, αιιά θαη ζην Σύκπαλ, θαη ηα νπνία απνηεινύλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη εμηζνξξόπεζεο ησλ δηαθόξσλ ελεξγεηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ, πνπ ππάξρνπλ ζε απηά. Καη βέβαηα, ν καθξόθνζκνο απηόο ηνύ Σύκπαληνο θαη ηεο Σπκπαληηθήο Δλέξγεηαο, επηθνηλσλεί θαη επεξεάδεη ηνλ θάζε κηθξόθνζκν (κέζα ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ν άλζξσπνο). Καη "ηα θνπκπηά επηθνηλσλίαο" ηνύ καθξόθνζκνπ κε ηνλ ελεξγεηαθό κηθξόθνζκν ηνύ αλζξώπνπ, είλαη αθξηβώο ηα ζεκεία βεινληζκνύ. Σε απηά ηα ζεκεία αξρηθά ν άλζξσπνο επελέβαηλε κε καζάδ θαη δαθηπινπηέζεηο, αξγόηεξα δε κε βειόλεο, έηζη ώζηε λα επηηύρεη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα ηεο ελεξγεηαθήο εμηζνξξόπεζεο. Τα ζεκεία βεινληζκνύ, έρνπλ πνιύ κεγαιύηεξε αγσγηκόηεηα από ην ππόινηπν δέξκα, γηαηί απνηεινύλ "ηα βύζκαηα επηθνηλσλίαο" ηνύ εζσηεξηθνύ ηνύ ζώκαηνο, κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ. Τα βαζηθά ζεκεία βεινληζκνύ είλαη 365 (όζεο θαη νη κέξεο ηνπ ρξόλνπ), θαη βξίζθνληαη κέζα ζε κηθξά βαζνπιώκαηα (ηξίκαηα) αλάκεζα ζε ηέλνληεο, αξζξώζεηο, θαη κύεο. Δίλαη δε "θαηά ζνθό ηξόπν" ηνπνζεηεκέλα ζε απηά ηα ζεκεία, γηα λα κπνξνύλ λα μεκπινθάξνπλ κε ηελ θίλεζε ηνύ ζώκαηνο. Γη' απηό θαη αηζζαλόκαζηε θαιύηεξα, κε "ηελ θίλεζε"

2 Καη έρεη δηαπηζησζεί επηπιένλ, όηη ν βεινληζκόο πξνθαιεί έθθξηζε ελδνξθηλώλ (θαηά ηνπ πόλνπ, ππέξ ηεο βειηίσζεο ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο), θαη ηληεξθεξόλεο (πνπ θηλεηνπνηεί ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα). Καηά ηνπο Κηλέδνπο, αθόκα θαη ν θαξθίλνο κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί, κε αιθαινπνίεζε ηνύ αίκαηνο (κέζσ ηεο δηαηξνθήο), θαη κε ηαπηόρξνλε ρξήζε βεινληζκνύ. Ο βεινληζκόο, πξνθαιώληαο ελεξγεηαθή εμηζνξξόπεζε, κπνξεί λα βνεζήζεη ζε πξνβιήκαηα: πνλνθεθάινπ, εκηθξαλίαο, απρεληθνύ ζπλδξόκνπ, ηζρηαιγίαο θαη πόλσλ γεληθόηεξα (από ζιάζεηο, δηαζηξέκκαηα, θιπ), δύζπλνηαο, άζζκαηνο, γαζηξεληεξηθώλ θαη λεπξνθπηηθώλ πξνβιεκάησλ, θαηαπνιέκεζεο έμεσλ (ηζηγάξν, αιθνόι, βνπιηκία). -* Μία πην πξόζθαηε εθαξκνγή ζηνλ βεινληζκό, απνηειεί ο ηλεκηποβελονιζμόρ σωπίρ βελόνερ, ν νπνίνο πξσηνεθαξκόζζεθε ην 1967, από Ρώζνπο εξεπλεηέο. Σηνλ ήιεθηξν βεινληζκό, κε δηαβίβαζε ξεύκαηνο ρακειήο ηάζεο, γίλεηαη δηέγεξζε ησλ θαηάιιεισλ ζεκείσλ βεινληζκνύ, έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Ο δε ειεθηξνβεινληζηήο, επελεξγεί ζηα ζεκεία βεινληζκνύ κ' έλα ηξόπν πην ζύγρξνλν, ήπην, θαη πνιιέο θνξέο πην απνηειεζκαηηθό. Ο ειεθηξνβεινληζκόο, έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα έλαληη ηνύ βεινληζκνύ: 1) Απνθεύγεηαη ην ηξύπεκα κε βειόλεο. 2) Τν ζύζηεκα πνπ εθαξκόδεηαη, δίλεη εμηζνξξόπεζε "ζηελ πνιηθόηεηα ηνύ νξγαληζκνύ". 3) Απνθεύγνληαη νη ηνπηθνί εξεζηζκνί, ζε πεξηπηώζεηο θιεγκνλώλ. 4) Με ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο πνπ έρεη ε ζπζθεπή ειεθηξνβεινληζκνύ, παξέρεηαη ε αθξηβήο δόζε ελέξγεηαο. 5) Βνεζάεη θαη "ηα εηδηθά ζεκεία εθαξκνγήο", πνπ δεκηνπξγεί κε ηελ πάζεζε ν ίδηνο νξγαληζκόο. 6) Ο ει/βεινληζκόο (ζε αληίζεζε κε ηνλ βεινληζκό), δελ επεξεάδεηαη από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (θξύν-δέζηε-πγξαζία), ή ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. 7) Τα 10 Hz πνπ ρξεζηκνπνηεί, ζπληνλίδνπλ ηελ ελέξγεηα ηνύ ζώκαηνο κε ηελ Σπκπαληηθή ελέξγεηα. Δπίζεο, ν ει/βεινληζκόο βνεζάεη ζην θπζηθό ληνπάξηζκα ησλ αζιεηώλ, αιιά θαη ζηε γξήγνξε αλάλεςε από ηξαπκαηηζκνύο. Κάλεη ελεξγεηαθή εμνκάιπλζε ζηηο νπιέο ηνύ δέξκαηνο, θαζώο θαη ζηα ζππξάθηα (πνπ θαη απηά απνηεινύλ πεξηνρέο ελεξγεηαθήο απνζηαζεξνπνίεζεο). Ανηενδείξειρ γηα ει/βεινληζκό, είλαη ε ύπαξμε βεκαηνδόηε θαη εκθπηεπκέλνπ κεηαιιηθνύ ζώκαηνο (ζε πεξίπησζε πξόζθαηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ), ε εγθπκνζύλε (θαη θπξίσο ηνπο 3 πξώηνπο κήλεο θαη ηνλ ηειεπηαίν κήλα), ε κόιπλζε βαθηεξηδίσλ (κπνξεί λα γίλεη εμάπισζή ηνπο - αλ θαη ζπαληόηαηα), ε ζθσιεθνεηδίηηο, ην γεκάην ζηνκάρη. Σε ζνβαξέο αζζέλεηεο, ζπληζηάηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζεξάπνληα γηαηξό. Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζε άηνκα επαίζζεηα θαη ππνηαζηθά (γηαηί κε ηε ραιάξσζε πνπ πξνθαιεί ν ει/βεινληζκόο, δηεπξύλνληαη ηα αγγεία) -» κείσζε ηνύ ρξόλνπ εθαξκνγήο ζε θάζε ζεκείν θαηά 30%, θαζώο θαη βεινληζκόο ιηγόηεξσλ ζεκείσλ. Σςσνόηηηα ηλ/βελονιζμού: Τελ 1ε εβδνκάδα 3-4 θνξέο (4 θνξέο ζε πεξηπηώζεηο "εζηζκώλ"), ηε 2ε εβδνκάδα 3 θνξέο, θαη από ηελ 3ε εβδνκάδα θαη κεηά, 2 θνξέο.

3 Σηα νμέα θαηλόκελα ζπληζηώληαη αξρηθά πην ζπρλέο ζπλεδξίεο (4-5 εβδνκαδηαίσο) αιιά κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, ελώ ζηα ρξόληα κπνξνύλ λα γίλνπλ αξαηόηεξεο ζπλεδξίεο (2-3 εβδνκαδηαίσο), θαη κε θαλνληθή ρξνληθή δηάξθεηα. Έλαο ζπλεζηζκέλνο θύθινο ζπλεδξηώλ είλαη θνξέο, ελώ ζηα ρξόληα πξνβιήκαηα κπνξεί λα θζάζεη θαη ηηο 20 θνξέο. Δπίζεο, ζηελ πνξεία κίαο ζεξαπείαο, κπνξεί λα δηαπηζησζεί από ην απνηέιεζκα, όηη νξηζκέλα βεινληζηηθά ζεκεία, είλαη δπλαηόλ λα παξαιεθζνύλ. Οη θηλέδνη ζπληζηνύλ 1-2 πξνιεπηηθέο ζπλεδξίεο ζε θάζε αξρή επνρήο. Τα ζεκεία βεινληζκνύ λα κελ μεπεξλνύλ ηα 15 αλά πιεπξά, ν δε ρξόλνο αλά ζεκείν, λα είλαη από sec (20 sec ζηα ζεκεία ηνπ θεθαιηνύ, sec ζην ζώκα, θαη 90 sec γηα θόξηηζε ησλ ελεξγεηαθώλ θέληξσλ). Γηα ηελ αληηκεηώπηζε "εζηζκώλ", ηα ζεκεία ζην απηί δνπιεύνληαη γηα 40 sec, θαη ζην ζώκα γηα 60 sec. Σηνλ ει/βεινληζκό δνπιεύνπκε από θάησ πξνο ηα πάλσ, θαη πξώηα από ηελ πιεπξά πνπ δελ έρεη πξόβιεκα. Η ένηαζη ηλ/βελονιζμού ξπζκίδεηαη ζηα όξηα αληνρήο ηνύ ζεξαπεπκέλνπ, ελώ ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη γηα ηα κάηηα, ηα απηηά, ηελ θαξσηίδα, ην ειηαθό πιέγκα (ηόζν εκπξόο, όζν θαη ζηελ πιάηε ζην αληίζηνηρν ύςνο, πξνο απνθπγή ζεξαπεπηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο), ην ζπθώηη, ηε ρνιή, ηνλ πξνκήθε κπειό. Έλα βεινληζηηθό ζεκείν έρεη έιιεηςε ελέξγεηαο, όηαλ είλαη ραιαξό, θξύν, κε άηνλν θαη ζακπό ρξώκα, θαη πνλάεη θαηά ηελ θίλεζε (απηό ην ζεκείν, "ξνπθάεη" ην ξεύκα βεινληζκνύ). Έρεη δε πεπίζζεια ενέπγειαρ, όηαλ είλαη ζθηγκέλν, δεζηό, κε δσεξό ρξώκα, θαη πνλάεη θαηά ηελ αθηλεζία (θαηά ηνλ ει/βεινληζκό δίλεη ηελ αίζζεζε "ηνπ θαςίκαηνο", γηαηί δελ επηηξέπεη ηε δίνδν ηνύ ξεύκαηνο). Βέβαηα, ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε πόλνπ θαηά ηελ θίλεζε θαη ηελ αθηλεζία ζπγρξόλσο. Απηό νθείιεηαη ζε ελαιιαζζόκελα ζεκεία κε έιιεηςε θαη πεξίζζεηα ελέξγεηαο, ή αιιηώο ζε θνκβηθά ζεκεία κεζεκβξηλώλ, όπνπ άιινο έρεη έιιεηςε, θαη άιινο πεξίζζεηα ελέξγεηαο (ζε απηή ηελ πεξίπησζε βνεζάεη ε ρξήζε ηνύ πόλεπ, πνπ θάλεη εμνκάιπλζε ελέξγεηαο). Όκσο, είηε έιιεηςε είηε πεξίζζεηα ελέξγεηαο ππάξρεη, απαηηείηαη ελεξγεηαθή εμηζνξξόπεζε. Ζ αληίζηαζε ηνύ δέξκαηνο ζηα βεινληζηηθά ζεκεία κεηαβάιιεηαη, θαη εμαξηάηαη από ηελ ελεξγεηαθή θαη θπζηθή θαηάζηαζε ηνύ αηόκνπ, ηελ ςπρνινγία ηνπ θαη ηε δηαηξνθή ηνπ. Σε πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζηώλεηαη έιιεηςε δσηηθήο ελέξγεηαο, κπνξνύκε λα δώζνπκε έηνηκν βηνειεθηξηζκό, θαη λα αλεβάζνπκε ηελ ελέξγεηα ηνπ αηόκνπ, ζηνπο κεζεκβξηλνύο πνπ έρνπλ αλάγθε. Δπεηδή ην κεράλεκα ει/βεινληζκνύ δηαζέηεη ζεηηθό θαη αξλεηηθό πόιν, κπνξεί λα θάλεη ελεξγεηαθή εμηζνξξόπεζε, ζηελ πνιηθόηεηα ηνπ ζώκαηνο. Δπίζεο βάδνληαο ηνπο δύν αθξνδέθηεο ηνπ ζηηο δύν απνιήμεηο ελόο κ/λνύ, κπνξνύκε λα ηνλ μεκπινθάξνπκε (εθ' όζνλ βέβαηα δελ ππάξρνπλ ζνβαξά κπινθαξίζκαηα. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε, επεκβαίλνπκε κε Shiatsu). Με ην κεράλεκα ει/βεινληζκνύ, ειέγρνληαη θαη ξπζκίδνληαη ηα ελεξγεηαθά θέληξα, θαη νη κεζεκβξηλνί. Καη γηα λα γίλεη απηό, μεθηλάκε πξώηα από έλα ζεκείν αλαθνξάο. Σαλ ηέηνην, ρξεζηκνπνηείηαη ην " 3ν κάηη" (ζεκείν 24,5 ηνύ

4 Γηεπζύλνληνο κεζεκβξηλνύ). Καηόπηλ, κε βάζε ηε ζηάζκε ελέξγεηαο πνπ κεηξήζακε ζ απηό, θάλνπκε αλίρλεπζε θαη ελεξγεηαθό έιεγρν ησλ ζεκείσλ βεινληζκνύ (ε ελέξγεηά ηνπο, ζα πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα, κε απηήλ ηνύ 3νπ καηηνύ). Καηά κίαλ άιιε εθδνρή, ην 3ν κάηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε κόλν ησλ ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θεθάιη, ελώ γηα ηελ αλίρλεπζε ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα, ιακβάλεηαη ζαλ ζεκείν αλαθνξάο ην LI-4. γηα ην ζώκα ην CV-6, θαη Λ /ηά ηα πόδηα ην St-36. Καλςμππάπιζμα ηού οπγάνος Waldemar: Βξαρπθπθιώλσ ηνπο δύν αθξνδέθηεο ηνπ, θαη γπξλάσ ηνλ ζρεηηθό δηαθόπηε, κέρξη λα θζάζεη ε βειόλα ηνύ νξγάλνπ ζηελ έλδεημε "8". Μέηπηζη ηηρ βιοενέπγειαρ: κε ην έλα ρέξη θξαηάσ ηνλ αθξνδέθηε κε ην πεξηβξαρηόλην, ελώ θέξλσ ηνλ άιιν ζε επαθή κε ην 3ν κάηη, θαη ζεκεηώλσ ηελ έλδεημε ηνπ νξγάλνπ (ζπλήζσο, είλαη ζην"5"). Γηα θαιή θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ελεξγεηαθή ηζνξξνπία, πξέπεη όιεο νη απνιήμεηο ησλ κεζεκβξηλώλ (ζηα ρέξηα θαη ηα πόδηα) λα έρνπλ ηελ ίδηα έλδεημε. α) Αλ ε βειόλα θζάζεη ή μεπεξάζεη ην "5" θαη κείλεη ζηαζεξή, ηόηε θαη ηα αληίζηνηρα όξγαλα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, β) Αλ ε βειόλα δείμεη ηηκέο από ην Ο έσο ην 4, ηόηε ζην αληίζηνηρν εζσηεξηθό όξγαλν ππάξρεη ήδε πξνρσξεκέλν πξόβιεκα, γ) Αλ ε βειόλα αλέβεη πάλσ από ην "5" αιιά δελ κέλεη ζηαζεξή, ηόηε έρνπκε απώιεηα ελέξγεηαο, ε νπνία ππνδειώλεη πξνδηάζεζε γηα θάπνην πξόβιεκα, ή πξόβιεκα ζε αξρηθό ζηάδην, ή θάπνην ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο πνπ καο ηαιαηπώξεζε ζην παξειζόλ, δ) Αλ ε βειόλα πάεη πάλσ από ην "5" αιιά όρη ζηνλ ίδην βαζκό γηα θάζε ζεκείν πνπ κεηξάκε, ππάξρεη αληζνθαηαλνκή ηεο ελέξγεηαο, πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε άγρνο, θνύξαζε, θαθή δηαηξνθή, θ.ιπ. ε) Αλ ε βειόλα πέθηεη πξνο ηα πίζσ ζε θάζε ζεκείν πνπ κεηξάκε, θαλεξώλεη έλαλ νξγαληζκό εμαζζελεκέλν θαη ηαιαηπσξεκέλν. ΣΗΜ. Αλ δηαπηζησζεί αληζνξξνπία κεζεκβξηλώλ, ζπληζηάηαη λα γίλεη εμηζνξξόπεζε πνιηθόηεηαο. Απηή γίλεηαη (γηα 90 sec) αλάκεζα ζην 2ν θαη ην 5ν ηζάθξαο: θαη θνξηίδσ ην 2ν ηζάθξαο (αξλεηηθόο πόινο) κε ην αξλεηηθό πνιπειεθηξόδην, θαη ην 5ν ηζάθξαο (ζεηηθόο πόινο), κε ην ζεηηθό ειεθηξόδην. Χπήζη ηνπ Ρόλεπ: Αλ δηαπηζησζεί έιιεηςε ελέξγεηαο θάλσ πξώηα "αλεβάζκαηα" κε ην ξόιεξ (θαη θαηόπηλ ζπλερίδσ κε βεινληζκό), αλ δέ δηαπηζησζεί πεξίζζεηα ελέξγεηαο, θάλσ "θαηεβάζκαηα". Αλ ππάξρνπλ ελαιιαζζόκελα ζεκεία έιιεηςεο θαη πεξίζζεηαο ελέξγεηαο, θάλσ εμνκάιπλζε, κε "αλέβαζκα - θαηέβαζκα" ηνύ ξόιεξ. Σε ρξόληεο παζήζεηο, ρξεζηκνπνηώ ην ξόιεξ κεηά ηε 2ε ζπλεδξία. Σε πεπίπηωζη κάκωζηρ (ηξαπκαηηζκνύ ρσξίο πιεγή), θάλσ πξώηα εμνκάιπλζε ελέξγεηαο (20 θνξέο πάλσ-θάησ κε ην ξόιεξ), κεηά κε ην πνιπειεθηξόδην (γηα λα ζπκπεξηιάβσ λεύξα, κύεο θαη κεζεκβξηλνύο) βεινλίδσ γηα 40 sec, θαη ηέινο κε ην απιό ειεθηξόδην βεινλίδσ ηνπηθά έλα-έλα ηα ζεκεία βεινληζκνύ ηεο πεξηνρήο (θαζώο θαη ηα έμηξα ζεκεία, πνπ δεκηνύξγεζε ν ηξαπκαηηζκόο). Τέινο δεηάσ από ηνλ ηξαπκαηία λα ειέγμεη ην ηξαύκα ηνπ, θαη ζε πεξίπησζε ηνπηθνύ πόλνπ, επεκβαίλσ ζην ζεκείν πνπ πξνθαιεί ηνλ πόλν, κε ην ξόιεξ. Τπαςμαηιζμόρ ζηοςρ πποζαγωγούρ ηνύ μηπού: Αλ ππάξρεη πόλνο κόλν θαηά ηελ θίλεζε ηνύ πάζρνληνο (έιιεηςε ελέξγεηαο), θάλσ κε ην ξόιεξ "ζηδέξσκα", κε

5 θνξά πξνο ηα πάλσ ("θηλεηηθή ελεξγνπνίεζε" ηεο πεξηνρήο). Καηόπηλ, γηα λα ζηείιεη ν νξγαληζκόο ελδνξθίλεο ζηελ πεξηνρή ηνύ ηξαπκαηηζκνύ ("ηνπηθή ελεξγνπνίεζε"), ρξεζηκνπνηείηαη ην πνιπειεθηξόδην. Μάιηζηα, απηό κπνξεί λα γίλεη κε ξπζκηθή "απνκάθξπλζε-επίζεζε", θαη κε έληαζε 2-πιάζηα από ηελ αλεθηή ζε θαλνληθή ρξήζε, έηζη ώζηε λα πξνθιεζνύλ "ζνθ", θαη ηαρύηεξε έθθξηζε ελδνξθηλώλ. Ύζηεξα, κε ην απιό ειεθηξόδην γίλεηαη ελεξγνπνίεζε ησλ ζεκείσλ βεινληζκνύ ηεο πεξηνρήο ηνύ ηξαπκαηηζκνύ, θαη ηέινο έλα "ηεζηάξηζκα". Εεηνύκε δει. από ηνλ πάζρνληα λα θηλεζεί, θαη λα καο αλαθέξεη αλ ππάξρεη αθόκα πόλνο, θαη ζε πνηά ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Τόηε, αλάινγα θαη κε ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο, θάλνπκε ρξήζε ηνύ απινύ ειεθηξνδίνπ ή ηνύ ξόιεξ γηα ρξνληθή δηάξθεηα 40 sec κε θαλνληθή έληαζε, θαη 40 sec κε πςειόηεξε έληαζε (έηζη ώζηε λα "πάιιεηαη" ν κύο), αιιά θαη κε ηαπηόρξνλε θίλεζε ηνύ πνδηνύ (ηελ θίλεζε εθείλε, πνπ θαηά ην ηεζηάξηζκα ηνύ πξνθαινύζε πόλν). Ζ κέζνδνο απηή θαιείηαη κινηζιοηλ/βελονιζμόρ, θαη επηηαρύλεη ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηεο απνζεξαπείαο. Αςσενικό: Ξεθηλάσ κε ελεξγεηαθή εμηζνξξόπεζε πνιηθόηεηαο (πνπ κπνξεί επίζεο λα γίλεη κε θξάηεκα ηνύ ξόιεξ ζην έλα ρέξη, θαη ηνύ αγώγηκνπ πεξηβξαρηνλίνπ ζην άιιν). Καηόπηλ, παίξλσ ηζηνξηθό ζπκπησκάησλ: Έζησ ινηπόλ όηη ζπλππάξρεη εκηθξαλία από ηε δεμηά πιεπξά, θαη όηη δελ θάκπηεηαη εύθνια πξνο ηα εκπξόο ην θεθάιη: ζα βεινληζηνύλ ηα ζεκεία LI-4, ΤΖ-6 ή 7, LI-11, LI-15. Αλ ππάξρεη θαη "εκπξόο ζθίμηκν", ηα LU-1 θαη LU-2. Καη αλ ππάξρεη θαη πξόβιεκα βξαρίνλαο, ηα LI-18 θαη LI-19. Θεξαπεία: Ξεθηλώληαο από ηελ αξηζηεξή πιεπξά, βεινλίδσ κε ην πνιπειεθηξόδην ην BL-14 θαη ην BL-15. Καηόπηλ γηα πην ζύληνκε ζπλεδξία, βεινλίδσ (κε ην πνιπειεθηξόδην) ηα SI-12, ΤΖ-15. GB- 21. Σπλερίδσ νκαινπνηώληαο κε ην ξόιεξ ηα πην πάλσ ζεκεία, θαη ύζηεξα κε ην απιό ειεθηξόδην βεινλίδσ ηα GB-20 θαη BL-10. Δπαλαιακβάλσ ηελ ίδηα δηαδηθαζία, θαη από ηε δεμηά πιεπξά. Σεκ. Αλ δηαπηζησζεί κπινθάξηζκα ηνύ κ/λνύ ηεο Οπξ. Κύζηεο, ηνλ εμηζνξξνπώ θέξλνληαο ζε επαθή ηηο απνιήμεηο ηνπ BL-1 θαη BL-67 κε ηνπο δύν αθξνδέθηεο ηνύ νξγάλνπ, αιιάδνληαο δηαδνρηθά πνιηθόηεηα. Δπίζεο, αλ ππάξρεη πεξίζζεηα ελέξγεηαο ζηνλ ΤΖ, ηνλώλσ ηνλ κ/λό ηνύ BL (γηα λα ειέγμεη ηνλ ΤΖ κέζσ ηνύ ειεγθηηθνύ θύθινπ), ελώ αλ ππάξρεη έιιεηςε ελέξγεηαο ζηνλ ΤΖ, ηνλώλσ ηνλ κ/λό ηνύ GB (γηα λα "ηξνθνδνηήζεη" ηνλ ΤΖ κέζσ ηνύ δεκηνπξγηθνύ θύθινπ). Νηοπάπιζμα: Κάλσ 4-7 αλεβάζκαηα ηνύ ξόιεξ, θαηά κήθνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Δπαλαιακβάλσ ηελ ίδηα δηαδηθαζία, δεμηά θαη αξηζηεξά από απηήλ. Ύζηεξα, θάλσ ηνπηθή εθαξκνγή ηνύ ξόιεξ ζπόλδπιν-ζπόλδπιν (από sec), μεθηλώληαο από ην ηεξό νζηό, θαη θαηαιήγνληαο ζηνλ 7ν απρεληθό. Γενικά: Σε γεληθόηεξε πεξίζζεηα ελέξγεηαο ηνύ νξγαληζκνύ, δνπιεύσ πξώηα ειεθηξνβεινληζκό θαη κεηά ξεθιεμνινγία, ελώ ζε γεληθόηεξε έιιεηςε ελέξγεηαο

6 ηνύ νξγαληζκνύ, δνπιεύσ πξώηα ξεθιεμνινγία, θαη κεηά ειεθηξνβεινληζκό.

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα