Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από πρόσκρουση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από πρόσκρουση"

Transcript

1 VICTORIA ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: / ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Το παρόν ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον ασφαλισµένο ή λήπτη της ασφάλισης από τους κινδύνους που περιοριστικά αναφέρονται στη συνέχεια και σχετίζονται µε την περιγραφόµενη στο ασφαλιστήριο κατοικία. Ρητά συµφωνείται ότι οι παρακάτω πρόσθετες καλύψεις ισχύουν σύµφωνα µε τους γενικούς όρους, τους ορισµούς και τις γενικές εξαιρέσεις που αναγράφονται σε αυτούς, στο µέτρο που δεν τροποποιούνται µε τους παρακάτω ειδικούς όρους, καθώς και τις ειδικές συµφωνίες εάν υπάρχουν, που αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο µε την ασφαλιστική σύµβαση. 1.- ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΑΡΘΡΟ 1.1. Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία σε κάθε είδους µηχανή, συσκευή και εγκατάσταση που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα και βρίσκεται εντός της ασφαλισµένης κατοικίας και η οποία προέρχεται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωµα, σχηµατισµό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύµατος, υπερθέρµανση, κακή λειτουργία οργάνων µέτρησης, ρύθµισης ή ασφαλείας, που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία, συµπεριλαµβανοµένου και του άµεσου κεραυνού, ανεξάρτητα από το αν δηµιουργήθηκε εστία φωτιάς ή όχι. Η κάλυψη παρέχεται µέχρι το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 3% επί του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και / ή περιεχοµένου και µε ανώτατο όριο το ποσό των ΑΡΘΡΟ 1.2. Ειδική εξαίρεση Εξαιρείται και αποκλείεται της κάλυψης ζηµία σε λυχνίες της µηχανής, συσκευής ή εγκατάστασης. ΑΡΘΡΟ 1.3. Απαλλαγή ανά ζηµία Σε κάθε περίπτωση επέλευσης ζηµίας, αφαιρείται από το τελικό και εκκαθαρισµένο ποσό της οφειλόµενης αποζηµίωσης το αναγραφόµενο, στο κυρίως σώµα του παρόντος ασφαλιστηρίου, ποσό απαλλαγής. 2.- ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ ΑΡΘΡΟ 2.1. Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από έκρηξη, που θα συµβεί εντός ή εκτός της ασφαλισµένης κατοικίας, έστω και αν δεν επακολούθησε φωτιά. ΑΡΘΡΟ 2.2. Ειδική εξαίρεση Εξαιρείται και αποκλείεται της κάλυψης ζηµία σε αυτό τούτο το µηχάνηµα, συσκευή ή εγκατάσταση που προκάλεσε την έκρηξη. 3.- ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΑΣΟΣ ΑΡΘΡΟ 3.1. Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από φωτιά, που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή θαµνώδεις εκτάσεις, λόχµες, λειµώνες, συστάδες δένδρων ή θάµνων ή και συνεπεία εκχέρσωσης του εδάφους µε φωτιά. 4.- ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 4.1. Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από πρόσκρουση οχήµατος σε αυτά. ΑΡΘΡΟ 4.2. Ειδική εξαίρεση Εξαιρείται και αποκλείεται της κάλυψης ζηµία που θα προκληθεί από όχηµα που ανήκει κατά κυριότητα ή τελεί υπό την κατοχή ή τον έλεγχο του ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης ή µέλους της οικογένειάς του. 5.- ΚΛΟΠΗ ΑΡΘΡΟ 5.1. Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται: Η κλοπή των ασφαλισµένων αντικειµένων που βρίσκονται εντός της ασφαλισµένης κατοικίας, συνεπεία διάρρηξης, δια εισόδου του διαρρήκτη στο χώρο µε βίαια και δυναµικά µέσα και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 1/10

2 εµφανή σηµάδια παραβίασης στο σηµείο εισόδου Η κλοπή των ασφαλισµένων αντικειµένων που βρίσκονται εντός της ασφαλισµένης κατοικίας, δια εισόδου του κλέφτη µε χρήση κλειδιού που χάθηκε ή κλάπηκε ή µε χρήση αντικλειδιού, µε την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης είναι σε θέση να το αποδείξει Η κλοπή των ασφαλισµένων αντικειµένων που βρίσκονται εντός της ασφαλισµένης κατοικίας συνεπεία ληστείας, δηλαδή απειλής κατά της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας του ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης ή προσώπου που νόµιµα βρίσκεται στην ασφαλισµένη κατοικία Οι ζηµίες που θα προκληθούν στο κτίριο, στο οποίο στεγάζονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα, κατά την προσπάθεια παραβίασής του από το διαρρήκτη, µέχρι το ποσό των Οι ζηµίες στα ασφαλισµένα αντικείµενα, που θα προκληθούν από κακόβουλη ενέργεια και δραστηριότητα του διαρρήκτη. ΑΡΘΡΟ 5.2. Ειδικές εξαιρέσεις Εξαιρούνται και αποκλείονται της κάλυψης οι παρακάτω περιπτώσεις κλοπής ή ζηµίας: Κατά τη διάρκεια που η ασφαλισµένη κατοικία παραµένει ακατοίκητη ή κενή για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ηµερών, εκτός εάν στο ασφαλιστήριο συµφωνήθηκε ρητά µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα Από µέλος της οικογένειας, συγκάτοικο ή υπάλληλο του ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης ή σε συνεννόησή του µε αυτούς Σε αντικείµενα τα οποία βρίσκονται εκτός του εσωτερικού χώρου της κατοικίας (π.χ. βεράντα, κήπο) Ειδικά για τα αντικείµενα που καλύπτονται µέχρι ορισµένου ποσού-είδη ιδιαίτερης αξίας, που µνηµονεύονται στο άρθρο 4 των γενικών όρων του παρόντος και αποτελούν περιεχόµενο εξοχικής κατοικίας, δεν ισχύει η κάλυψη της κλοπής, παρά µόνο εάν τα ανωτέρω αντικείµενα λεπτοµερώς αναφέρονται σε αναλυτική κατάσταση του παρόντος ασφαλιστηρίου και έχει εισπραχθεί πρόσθετο ασφάλιστρο. ΑΡΘΡΟ 5.3. Ειδικές υποχρεώσεις του ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης Ο ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται: Να λαµβάνει όλα τα αναγκαία και εύλογα προληπτικά µέτρα φύλαξης της ασφαλισµένης κατοικίας, σαν να µην ήταν ασφαλισµένη Να θέτει σε πλήρη λειτουργία όλα τα µέτρα ασφαλείας της κατοικίας, όλες τις ώρες και ηµέρες κατά τις οποίες παραµένει ακατοίκητη Να επιθεωρεί και συντηρεί το σύστηµα συναγερµού, εφόσον υπάρχει, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου: να καταγγείλει το γεγονός στην αρµόδια αστυνοµική αρχή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών αφότου λάβει γνώση της ζηµίας, να ειδοποιήσει την εταιρία αµέσως και το αργότερο εντός οκτώ (8) ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και να παραδώσει στην εταιρία, στο ίδιο διάστηµα, γραπτή έκθεση (δήλωση ζηµίας), στην οποία να περιλαµβάνεται αναλυτική κατάσταση των αντικειµένων που απωλέσθηκαν ή ζηµιώθηκαν και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ανακάλυψη των δραστών και την ανάκτηση της απολεσθείσας περιουσίας Σε περίπτωση ανεύρεσης του συνόλου ή µέρους της απολεσθείσας περιουσίας, να ειδοποιήσει αµέσως την εταιρία Σε περίπτωση που έχει ήδη αποζηµιωθεί από την εταιρία και ανακτήσει το σύνολο ή µέρος των αντικειµένων που απωλέσθηκαν, να αποδώσει στην εταιρία τα αντικείµενα για τα οποία εισέπραξε αποζηµίωση. Εάν όµως επιθυµεί να κρατήσει αυτά, τότε υποχρεούται να επιστρέψει στην εταιρία το ασφάλισµα που εισέπραξε για τα συγκεκριµένα αντικείµενα. ΑΡΘΡΟ 5.4. Απαλλαγή ανά ζηµία Σε κάθε περίπτωση επέλευσης ζηµίας, όπως αυτή περιγράφεται στις παραγράφους , , και του αντικειµένου ασφάλισης, αφαιρείται από το τελικό και εκκαθαρισµένο ποσό της οφειλόµενης αποζηµίωσης το αναγραφόµενο, στο κυρίως σώµα του παρόντος ασφαλιστηρίου, ποσό ή ποσοστό απαλλαγής. 6.- ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙ Α ΑΡΘΡΟ 6.1. Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από πληµµύρα-θύελλακαταιγίδα. Εφόσον µε το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτεται το κτίριο, σε περίπτωση που προκληθεί ζηµία για την οποία απαιτείται επιπρόσθετη δαπάνη για την αντικατάσταση µη βλαβέντων υλικών του χώρου στον οποίο πραγµατοποιήθηκε η ζηµία, τότε η επιπλέον δαπάνη βαρύνει τον ασφαλισµένο ή λήπτη της ασφάλισης (π.χ. αντικατάσταση όλων των πλακιδίων λόγω µη εξεύρεσης στην αγορά οµοίων µε τα βλαβέντα). 2/10

3 ΑΡΘΡΟ 6.2. Ειδικές εξαιρέσεις Ζηµία από παγετό, χιόνι, χαλάζι Ζηµία από παλιρροιακά κύµατα, είτε αυτά είναι επακόλουθα σεισµού (tsunami), είτε όχι Ζηµία από καθίζηση, κατολίσθηση ή µετακίνηση του εδάφους, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται Ζηµία από διείσδυση υδάτων µέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγµάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθηκαν ανοικτά Ζηµία κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η ασφαλισµένη κατοικία, εκτός και αν όλες οι εξωτερικές της πόρτες και παράθυρα έχουν τοποθετηθεί και οι τυχόν εργασίες σε άλλα ανοίγµατά της έχουν αποπερατωθεί, εις τρόπον ώστε η κατοικία να προστατεύεται από πληµµύραθύελλα-καταιγίδα Ζηµία περιουσίας η οποία βρίσκεται στην ύπαιθρο, εκτός του κτιρίου της κατοικίας ή κάτω από υπόστεγα Ζηµία σε ορόσηµα, προσωρινά τοιχία, διακοσµητικά ή µη, µανδρότοιχους, περιφράξεις και αυλόθυρες Ζηµία αντικειµένων που έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου (π.χ. τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών, ηλιακοί θερµοσίφωνες), σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραµµές, συµπεριλαµβανοµένων των ορθοστατών και στύλων Ζηµία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια που η ασφαλισµένη κατοικία παραµένει ακατοίκητη ή κενή, για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ηµερών, εκτός εάν στο ασφαλιστήριο συµφωνήθηκε ρητά µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. ΑΡΘΡΟ 6.3. Ειδική υποχρέωση του ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης Ο ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης οφείλει να συντηρεί και να διατηρεί το χώρο στον οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα και ιδιαίτερα τις οροφές και τα ανοίγµατα του κτιρίου σε καλή κατάσταση. ΑΡΘΡΟ 6.4. Απαλλαγή ανά ζηµία Σε κάθε περίπτωση επέλευσης ζηµίας, αφαιρείται από το τελικό και εκκαθαρισµένο ποσό της οφειλόµενης αποζηµίωσης το αναγραφόµενο, στο κυρίως σώµα του παρόντος ασφαλιστηρίου, ποσό ή ποσοστό απαλλαγής. 7.- ΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 7.1. Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από διάρρηξη των σωληνώσεων και των εν γένει εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού και αποχέτευσης ή από υπερχείλιση δεξαµενών ύδατος. Ειδικά για ζηµία σε εγκατάσταση αποχέτευσης, αυτή καλύπτεται µόνο υπό την προϋπόθεση, ότι η εγκατάσταση δεν είναι παλαιότερη των είκοσι (20) ετών κατά το χρόνο επέλευσης της ζηµίας. Εφόσον µε το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτεται το κτίριο, σε περίπτωση που προκληθεί ζηµία για την οποία απαιτείται επιπρόσθετη δαπάνη για την αντικατάσταση µη βλαβέντων υλικών του χώρου στον οποίο πραγµατοποιήθηκε η ζηµία, τότε η επιπλέον δαπάνη βαρύνει τον ασφαλισµένο ή λήπτη της ασφάλισης (π.χ. αντικατάσταση όλων των πλακιδίων λόγω µη εξεύρεσης στην αγορά οµοίων µε τα βλαβέντα). ΑΡΘΡΟ 7.2. Ειδικές εξαιρέσεις Ζηµία από παγετό Ζηµία από καθίζηση, κατολίσθηση ή µετακίνηση του εδάφους, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται Ζηµία που οφείλεται σε φθορά λόγω παλαιότητας ή κακή κατασκευή ή κακή συντήρηση των σωληνώσεων, εγκαταστάσεων ή δεξαµενών Ζηµία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια που η ασφαλισµένη κατοικία παραµένει ακατοίκητη ή κενή, για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ηµερών, εκτός εάν στο ασφαλιστήριο συµφωνήθηκε ρητά µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. ΑΡΘΡΟ 7.3. Ειδική υποχρέωση του ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης O ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης οφείλει να συντηρεί και να διατηρεί τις σωληνώσεις και εγκαταστάσεις σε καλή κατάσταση. ΑΡΘΡΟ 7.4. Απαλλαγή ανά ζηµία Σε κάθε περίπτωση επέλευσης ζηµίας, αφαιρείται από το τελικό και εκκαθαρισµένο ποσό της οφειλόµενης αποζηµίωσης το αναγραφόµενο, στο κυρίως σώµα του παρόντος ασφαλιστηρίου, ποσό ή ποσοστό απαλλαγής. 8.- ΧΙΟΝΙ-ΒΑΡΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ-ΧΑΛΑΖΙ-ΠΑΓΕΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 8.1. Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από χιόνι, 3/10

4 συµπεριλαµβανοµένων των ζηµιών που θα προκληθούν από το βάρος του χιονιού, χαλάζι, παγετό. ΑΡΘΡΟ 8.2. Ειδικές εξαιρέσεις Ζηµία από διείσδυση υδάτων µέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγµάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθηκαν ανοικτά Ζηµία κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η ασφαλισµένη κατοικία, εκτός και αν όλες οι εξωτερικές της πόρτες και παράθυρα έχουν τοποθετηθεί και οι τυχόν εργασίες σε άλλα ανοίγµατά της έχουν αποπερατωθεί, εις τρόπον ώστε η κατοικία να προστατεύεται από χιόνι, χαλάζι και παγετό Ζηµία περιουσίας η οποία βρίσκεται στην ύπαιθρο, εκτός του κτιρίου της κατοικίας ή κάτω από υπόστεγα Ζηµία σε ορόσηµα, προσωρινά τοιχία, διακοσµητικά ή µη, µανδρότοιχους, περιφράξεις και αυλόθυρες Ζηµία αντικειµένων που έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου (π.χ. τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών, ηλιακοί θερµοσίφωνες), σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραµµές συµπεριλαµβανοµένων των ορθοστατών και στύλων Ζηµία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια που η ασφαλισµένη κατοικία παραµένει ακατοίκητη ή κενή, για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ηµερών, εκτός εάν στο ασφαλιστήριο συµφωνήθηκε ρητά µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα Ζηµία από χιόνι ή βάρος χιονιού, σε οικοδοµές που η στέγη δεν είναι κατασκευασµένη από µπετόν αρµέ. ιευκρινίζεται ότι η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά τις οικοδοµές µε σκεπή από διακοσµητικό κεραµίδι, των οποίων όµως η στέγη είναι κατασκευασµένη από µπετόν αρµέ. ΑΡΘΡΟ 8.3. Ειδική υποχρέωση του ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης Ο ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης οφείλει να συντηρεί και να διατηρεί το χώρο στον οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα και ιδιαίτερα τις οροφές και τα ανοίγµατα του κτιρίου σε καλή κατάσταση. ΑΡΘΡΟ 8.4. Απαλλαγή ανά ζηµία Σε κάθε περίπτωση επέλευσης ζηµίας, αφαιρείται από το τελικό και εκκαθαρισµένο ποσό της οφειλόµενης αποζηµίωσης το αναγραφόµενο, στο κυρίως σώµα του παρόντος ασφαλιστηρίου, ποσό ή ποσοστό απαλλαγής. 9.- ΠΤΩΣΗ ΕΝ ΡΩΝ-ΣΤΥΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 9.1. Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία που θα προκληθεί στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από την πτώση δένδρων, κλαδιών δένδρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων, καθώς και τα έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν, εφόσον προηγουµένως εγκριθούν από την εταιρία, για την αποµάκρυνση των δένδρων, κλαδιών δένδρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων που έπεσαν επί των ασφαλισµένων αντικειµένων, συνεπεία θύελλας ή καταιγίδας. ΑΡΘΡΟ 9.2. Ειδική εξαίρεση Εξαιρείται και αποκλείεται της κάλυψης ζηµία από κοπή ή κλάδεµα δένδρων ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ-ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ (ή ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με τον ειδικό αυτό όρο δηλώνεται και συµφωνείται ότι αφαιρούνται από τη Γενική εξαίρεση αρ (Κοινωνικές και Πολιτικές Ταραχές) και δεν έχουν ισχύ οι λέξεις Τροµοκρατία (ή Τροµοκρατικές ενέργειες). Για τους σκοπούς της παρούσας κάλυψης η Γενική εξαίρεση αρ (Κοινωνικές και Πολιτικές ταραχές) θα ισχύει ως εξής: 3.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ Στάσης, απεργίας, οχλαγωγίας, πολιτικών ταραχών (που µπορούν ωστόσο να καλυφθούν µε πρόσθετη κάλυψη), ανταρσίας, στρατιωτικής ή λαϊκής εξέγερσης, κινήµατος, αντίστασης εναντίον αρχής, επανάστασης, στρατιωτικής εξουσίας ή εξουσίας που τη σφετερίσθηκαν, στρατιωτικού νόµου ή κατάστασης πολιορκίας ή οποιουδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα που έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή τη διατήρηση του στρατιωτικού νόµου ή της κατάστασης πολιορκίας Από οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή γεγονότων ή καταστάσεων της αµέσως προηγούµενης παραγράφου Σε οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία όπου η εταιρία ισχυρίζεται ότι εξαιτίας της παρούσας εξαίρεσης κάποια ζηµία δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης ότι η εν λόγω ζηµία καλύπτεται θα φέρει ο ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης. Εποµένως η επέλευση κάποιου από τους καλυπτόµενους µε το παρόν ασφαλιστήριο κινδύνους, έστω και αν οφείλεται σε Τροµοκρατική ενέργεια, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν ασφαλιστήριο, θα παρέχει δικαίωµα αποζηµίωσης. 4/10

5 ΑΡΘΡΟ Ειδικές εξαιρέσεις Ζηµία που θα προκληθεί άµεσα ή έµµεσα από βιολογική ή χηµική µόλυνση ή ρύπανση. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής µόλυνση σηµαίνει τη µόλυνση, δηλητηρίαση ή παρεµπόδιση και / ή περιορισµό της χρήσης αντικειµένων, εξαιτίας της επίδρασης χηµικών και / ή βιολογικών ουσιών Ζηµία που θα προκληθεί άµεσα ή έµµεσα από πυραύλους ή βλήµατα Ζηµία που θα προκληθεί σε σχέση µε οποιοδήποτε κτίριο είναι κενό και δεν χρησιµοποιείται. ΑΡΘΡΟ ικαίωµα ακύρωσης της κάλυψης Η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης οποτεδήποτε για λόγους που αφορούν ενδεικτικά την πολιτική της σε σχέση µε το συγκεκριµένο κίνδυνο ή τεχνικές ανάγκες της, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόµο και το παρόν ασφαλιστήριο. Η ακύρωση γίνεται µε σχετική γραπτή ειδοποίηση στο λήπτη της ασφάλισης στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του. Τα αποτελέσµατα της ακύρωσης επέρχονται µε την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από τότε που θα περιέλθει στο λήπτη της ασφάλισης η σχετική ειδοποίηση ΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με τον ειδικό αυτό όρο καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα, που θα προκληθεί άµεσα από στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές. Το ασφαλιστικό ποσό, όπως καθορίζεται στο παρόν ασφαλιστήριο, έχει την έννοια του περιορισµού του ορίου αποζηµίωσης για όλες τις απώλειες ή ζηµίες, οι οποίες καλύπτονται από αυτό τον ειδικό όρο, κατά τη διάρκεια των 168 διαδοχικών ωρών από τη στιγµή της επέλευσης του ζηµιογόνου γεγονότος. ΑΡΘΡΟ Ειδικές εξαιρέσεις Ζηµία που θα είναι συνέπεια ολικής ή µερικής παύσης της εργασίας, διακοπής ή παύσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή λειτουργίας της κανονικής δραστηριότητας του ασφαλισµένου στις ασφαλισµένες εγκαταστάσεις Ζηµία που θα προκληθεί από µόνιµη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας του ασφαλισµένου επί των ασφαλισµένων αντικειµένων, λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήµευσης από οποιαδήποτε νόµιµα εγκατεστηµένη αρχή Ζηµία που θα προκληθεί από µόνιµη ή προσωρινή στέρηση από τον ασφαλισµένο οποιουδήποτε ακινήτου λόγω παράνοµης κατοχής του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο, µε την προϋπόθεση όµως ότι η εταιρία δεν απαλλάσσεται για τις πιο πάνω ( ) και ( ) περιπτώσεις έναντι του ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης από ευθύνη για φυσική ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα που γίνεται πριν από τη στέρηση της κυριότητας ή της χρήσης ή κατά τη διάρκεια της προσωρινής στέρησης της χρήσης Επακόλουθη ζηµία ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους Ζηµία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια κλοπής ή ληστείας ή απόπειρας διάπραξης αυτών ή µε σκοπό τη διάπραξη αυτών Ζηµία που θα προκληθεί σε σχέση µε οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό ή δεν χρησιµοποιείται ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με τον ειδικό αυτό όρο καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα που θα προκληθεί άµεσα από κακόβουλες ενέργειες τρίτων προς τον ασφαλισµένο ή λήπτη της ασφάλισης προσώπων (άρθρο 7, παράγραφος 5 του νόµου 2496/97). ΑΡΘΡΟ Ειδικές εξαιρέσεις Ζηµία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια κλοπής ή ληστείας ή απόπειρας διάπραξης αυτών ή µε σκοπό τη διάπραξη αυτών Επιφανειακή ζηµία που θα προκληθεί από αφισοκόλληση, βαφή ή γραφή συνθηµάτων Ζηµία που θα προκληθεί σε σχέση µε οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό και δεν χρησιµοποιείται ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία θραύσης των εξωτερικών υαλοπινάκων της ασφαλισµένης κατοικίας, εφόσον µε το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτεται το κτίριο και ζηµία θραύσης εσωτερικών υαλοπινάκων, οι οποίοι είναι σταθερά και µόνιµα τοποθετηµένοι στο ακίνητο και δεν αποτελούν µέρος επίπλου, σκεύους, µηχανής ή οποιουδήποτε άλλου κινητού αντικειµένου, καθώς και ζηµία θραύσης καθρεπτών, εφόσον µε το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτεται το περιεχόµενο, συµπεριλαµβανοµένης και της δαπάνης που αφορά τις εργασίες επανατοποθέτησης αυτών. Η κάλυψη παρέχεται µέχρι το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 3% επί του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και / ή περιεχοµένου και µε ανώτατο όριο το ποσό των /10

6 ΑΡΘΡΟ Ειδικές εξαιρέσεις Επιφανειακή ζηµία των υαλοπινάκων και καθρεπτών (π.χ. γραµµώσεις) Το κόστος για τη χάραξη σχεδίων επί των υαλοπινάκων και καθρεπτών Ζηµία ή βλάβη των πλαισίων και των ελαστικών µερών που βρίσκονται περιµετρικά των υαλοπινάκων Ζηµία ή βλάβη των κορνιζών των καθρεπτών Ζηµία κατά τη µεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση ή κατά την επανατοποθέτηση των κρυστάλλων και των καθρεπτών Ζηµία κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στις πόρτες, τα παράθυρα ή στους ίδιους τους υαλοπίνακες και καθρέπτες, καθώς και κατά τη διάρκεια επισκευών ή οικοδοµικών εργασιών στο κτίριο Ζηµία που οφείλεται σε εσφαλµένη τοποθέτηση Ζηµία από καθίζηση, κατολίσθηση ή µετακίνηση του εδάφους, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται ΟΙΚΟΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται οικοσκευή που θα βρεθεί εκτός της ασφαλισµένης κατοικίας, σε χώρο προσωρινής διαµονής του ασφαλισµένου, εντός της Ελληνικής επικράτειας, για τους κινδύνους φωτιάς, κεραυνού, έκρηξης, πτώσης αεροσκάφους, φωτιάς από δάσος, πρόσκρουσης οχήµατος, πληµµύρας, θύελλας, καταιγίδας, διάρρηξης σωληνώσεων, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους του καλυπτόµενου κινδύνου. Η κάλυψη παρέχεται µέχρι το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 15% επί του ασφαλιστικού ποσού του περιεχοµένου. ΑΡΘΡΟ Ειδικές εξαιρέσεις Εξαιρούνται και αποκλείονται της κάλυψης αντικείµενα που έχουν βγει από την κατοικία για πώληση, επιδιόρθωση ή έχουν δοθεί για φύλαξη ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτονται τα έκτακτα έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν, για τυχόν αναγκαία µεταστέγαση συνεπεία επέλευσης καλυπτόµενου µε το παρόν ασφαλιστήριο κινδύνου, ο οποίος κατέστησε την κατοικία ακατάλληλη προς κατοίκηση. Συγκεκριµένα καλύπτονται τα έξοδα για µία και µόνο µετακόµιση, καθώς και τα έξοδα παραµονής του ασφαλισµένου και των µελών της οικογένειάς του, που αποδεδειγµένα συνοικούν µε αυτόν κατά το χρόνο της ζηµίας, σε ξενοδοχείο, για εύλογο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία επέλευσης του κινδύνου. Η κάλυψη παρέχεται µέχρι το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 3% επί του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και / ή περιεχοµένου και µε ανώτατο όριο το ποσό των ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η απώλεια ενοικίων, συνεπεία επέλευσης καλυπτόµενης ζηµίας µε το παρόν ασφαλιστήριο, η οποία κατέστησε την κατοικία ακατάλληλη προς κατοίκηση. Το ασφάλισµα υπολογίζεται βάσει του ετήσιου ενοικίου που δηλώνεται στην εφορία και κατά αναλογία µόνο για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την επισκευή, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν δύναται να υπερβεί τους δώδεκα (12) µήνες, σύµφωνα µε πραγµατογνωµοσύνη. Η κάλυψη παρέχεται µέχρι το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 3% επί του ασφαλιστικού ποσού του κτιρίου. ΑΡΘΡΟ Ειδικές εξαιρέσεις Η απώλεια ενοικίων συνεπεία ζηµίας από καλυπτόµενο µε το παρόν ασφαλιστήριο κίνδυνο, που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια που η ασφαλισµένη κατοικία δεν ήταν νοικιασµένη ή χρησιµοποιείτο για ιδιοκατοίκηση Αν κάποιος νόµος, διάταγµα ή κανονισµός που έχει θεσπισθεί από κάποια αρχή, δηµόσια ή άλλη, απαγορεύσει µόνιµα, µε οποιονδήποτε τρόπο, την επισκευή ή ανοικοδόµηση, η εταιρία δεν ευθύνεται, ούτε υποχρεώνεται σε αποζηµίωση, ενώ εάν από τα παραπάνω προκληθεί η αναβολή ή η επιβράδυνση των εργασιών, η εταιρία δεν υποχρεώνεται σε αποζηµίωση για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η παρεµπόδιση ή χρονοτριβή ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτονται τα έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν, εφόσον προηγουµένως εγκριθούν από την εταιρία, για την αποµάκρυνση των συντριµµάτων ασφαλισµένων αντικειµένων, που καταστράφηκαν συνεπεία επέλευσης καλυπτόµενου µε το παρόν ασφαλιστήριο κινδύνου. 6/10

7 Η κάλυψη παρέχεται µέχρι το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 3% επί του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και / ή περιεχοµένου και µε ανώτατο όριο το ποσό των ΑΡΘΡΟ Ειδικές εξαιρέσεις Εξαιρούνται και αποκλείονται της κάλυψης τα έξοδα: Για εκκαθάριση συντριµµάτων από χώρο άλλο εκτός αυτού, όπου βρίσκονται τα ασφαλισµένα που έπαθαν τη ζηµία Που θα προκύψουν από ρύπανση ιδιοκτησίας µη ασφαλισµένης µε το παρόν ασφαλιστήριο Που θα προκύψουν από µόλυνση των ασφαλισµένων ή/και τη µετάδοση της µόλυνσης σε αντικείµενα τρίτων ΕΞΟ Α ΑΝΤΛΗΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτονται τα έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν, συνεπεία επέλευσης καλυπτόµενης µε το παρόν ασφαλιστήριο ζηµίας πληµµύρας-θύελλας-καταιγίδας ή διάρρηξης σωληνώσεων, για την άντληση υδάτων από την ασφαλισµένη κατοικία. Η κάλυψη παρέχεται µέχρι το ποσό των ΕΞΟ Α ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΝΕΡΑ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτονται τα έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν, συνεπεία επέλευσης καλυπτόµενης µε το παρόν ασφαλιστήριο ζηµίας διάρρηξης σωληνώσεων, εφόσον µε το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτεται το κτίριο, για την πραγµατοποίηση διερευνητικών εργασιών που αποσκοπούν στην αναζήτηση της αιτίας που πιθανόν να προκάλεσε τη ζηµία από νερά. Η κάλυψη παρέχεται µέχρι το ποσό των ΕΞΟ Α ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτονται τα έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν µε σκοπό να περιορισθεί η έκταση της ζηµίας, σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόµενης ζηµίας. Η κάλυψη παρέχεται µέχρι το ποσό των ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΞΟ Α ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτονται τα έξοδα, που θα πραγµατοποιηθούν, µετά από έγγραφη έγκριση της εταιρίας, για αµοιβή αρχιτεκτόνων ή / και µηχανικών ή / και έκδοσης αδειών, για την αποκατάσταση ζηµιών στο κτίριο, συνεπεία επέλευσης καλυπτόµενης µε το παρόν ασφαλιστήριο ζηµίας. Η κάλυψη παρέχεται µέχρι το ποσό των ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΘΥΡΙ Α ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται το περιεχόµενο τραπεζικής θυρίδας, που µπορεί να περιλαµβάνει αντικείµενα που αναγράφονται στην παράγραφο 3.9 των γενικών όρων ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, εφόσον µε το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτεται το περιεχόµενο της κατοικίας, για τους κινδύνους της βασικής κάλυψης και της πρόσθετης κάλυψης κλοπής µετά από διάρρηξη, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους του καλυπτόµενου κινδύνου. Η κάλυψη παρέχεται µέχρι το ποσό των ΜΑΝ ΡΟΤΟΙΧΟΙ και/ ή ΠΙΣΙΝΑ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτονται µανδρότοιχοι και / ή πισίνα, που βρίσκονται σε άµεση σχέση µε το κτίριο της κατοικίας που καλύπτεται µε το παρόν ασφαλιστήριο, εφόσον αναγράφονται στο κυρίως σώµα του παρόντος ασφαλιστηρίου και συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό ποσό του κτιρίου, συνεπεία επέλευσης καλυπτόµενης ζηµίας και σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους του καλυπτόµενου κινδύνου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης 7/10

8 Με την ασφάλιση αυτή καλύπτονται αντικείµενα, που έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά της ασφαλισµένης κατοικίας (όπως τέντες, ηλιακοί θερµοσίφωνες), εφόσον αναγράφονται στο κυρίως σώµα του παρόντος ασφαλιστηρίου και συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό ποσό του κτιρίου, για τους κινδύνους φωτιάς, κεραυνού, έκρηξης, πτώσης αεροσκάφους, φωτιάς από δάσος, πρόσκρουσης οχήµατος, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους του καλυπτόµενου κινδύνου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτονται κινητά αντικείµενα, που βρίσκονται στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, εντός περιφραγµένου χώρου της ασφαλισµένης κατοικίας, (όπως έπιπλα κήπου), εφόσον αναγράφονται στο κυρίως σώµα του παρόντος ασφαλιστηρίου και συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό ποσό του περιεχοµένου, για τους κινδύνους φωτιάς, κεραυνού, έκρηξης, πτώσης αεροσκάφους, φωτιάς από δάσος, πρόσκρουσης οχήµατος, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους του καλυπτόµενου κινδύνου ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτονται κοσµήµατα εντός χρηµατοκιβωτίου, κατ εξαίρεση της παραγράφου των γενικών όρων του παρόντος, συνεπεία επέλευσης καλυπτόµενης ζηµίας, σύµφωνα µε την αναλυτική κατάσταση κοσµηµάτων, µε το αντίστοιχο ανά κόσµηµα ασφαλιστικό ποσό, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους του καλυπτόµενου κινδύνου. Η κάλυψη παρέχεται µέχρι το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 20% επί του ασφαλιστικού ποσού του περιεχοµένου. ΑΡΘΡΟ Ειδική προϋπόθεση ισχύος της κάλυψης Τα κοσµήµατα καλύπτονται αποκλειστικά και µόνο εφόσον φυλάσσονται εντός κλειδωµένου, εντοιχισµένου ή πακτωµένου σε σταθερά δοµικά στοιχεία, χρηµατοκιβωτίου ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή η κατοικία καλύπτεται σε «ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ». Σαν τέτοια νοείται η συνήθης, αναγκαία και πραγµατική δαπάνη για την αποκατάσταση των ζηµιών ή την ανοικοδόµηση του κτιρίου, καθώς και την αντικατάσταση των κατεστραµµένων αντικειµένων, που καλύπτονται µε το παρόν ασφαλιστήριο, µε καινούργια ή αν έχουν υποστεί µερική ζηµία, η συνήθης, αναγκαία και πραγµατική δαπάνη για να επισκευασθούν τα κατεστραµµένα ή ζηµιωθέντα µέρη αυτών, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η φθορά και η παλαιότητα. Σε περίπτωση που το κατεστραµµένο και ασφαλισµένο µε τον όρο "ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ" αντικείµενο δεν είναι δυνατόν πρακτικά να αντικατασταθεί µε άλλο πανοµοιότυπο προς αυτό, ως "ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ" για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης λαµβάνεται η αξία ενός παρεµφερούς, κατά το δυνατόν, αντικειµένου της ίδιας κατηγορίας και απόδοσης. Εφόσον το αντικείµενο που ζηµιώθηκε είναι δυνατόν να επισκευασθεί, η εταιρία έχει το δικαίωµα να προβεί στην επισκευή αυτού µε καινούργια υλικά και δεν υποχρεούται να προβεί στην αντικατάσταση ή ανακατασκευή αυτού. ΑΡΘΡΟ Ειδική εξαίρεση Ο όρος "ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ" δεν ισχύει για αντικείµενα πρακτικώς άχρηστα λόγω παλαιότητας ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο άρθρου Τα ασφαλιστικά ποσά, που αναγράφονται στο παρόν ασφαλιστήριο για τα ασφαλισµένα αντικείµενα, αυξάνονται αυτόµατα καθηµερινά κατά 1/365 του ποσοστού της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής, που ορίζεται στο κυρίως σώµα του παρόντος ασφαλιστηρίου ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η προβλεπόµενη από το νόµο αστική ευθύνη του ασφαλισµένου, για ζηµίες για τις οποίες θα κριθεί υπαίτιος, όπως περιοριστικά αναφέρεται παρακάτω: για σωµατικές βλάβες ή θάνατο (συµπεριλαµβανοµένης και της ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης) ή και υλικές ζηµίες σε βάρος τρίτων, σαν επακόλουθο πράξεων ή παραλείψεων του ασφαλισµένου, αποκλειστικά µε την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή ή κατόχου της ασφαλισµένης κατοικίας, εφόσον βέβαια η αστική του ευθύνη δεν προέρχεται από ενέργειες ή παραλείψεις του, που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την κάθε µορφής βιοποριστική δραστηριότητά του για υλικές µόνο ζηµίες, σαν επακόλουθο ζηµίας στην ασφαλισµένη κατοικία, συνεπεία επέλευσης καλυπτόµενου µε το παρόν ασφαλιστήριο κινδύνου, έναντι τρίτων, καθώς και έναντι του ιδιοκτήτη του κτιρίου στο οποίο διαµένει ο 8/10

9 ασφαλισµένος, σε περίπτωση που είναι ενοικιαστής. Η κάλυψη παρέχεται µε ανώτατο όριο αποζηµίωσης το ποσό των ή το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 20% επί του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και / ή περιεχοµένου, όποιο από τα δύο ποσά είναι µικρότερο. Στο ανώτατο όριο αποζηµίωσης συµπεριλαµβάνονται τα δικαστικά έξοδα, οι πάσης φύσης τόκοι και κάθε δαπάνη της εταιρίας που έχει σχέση µε το καλυπτόµενο ατύχηµα. Η εταιρία έχει το δικαίωµα να προβεί, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, σε καταβολή αποζηµίωσης και εξόφλησης της απαίτησης των τρίτων µε εξώδικο διακανονισµό πριν από οποιαδήποτε δικαστική απόφαση. ΑΡΘΡΟ Ειδικές εξαιρέσεις Ζηµίες που θα προκληθούν από παράνοµη ή αξιόποινη πράξη, κατά τη διάρκεια µέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών Ατυχήµατα που θα προκληθούν σε συγγενικά, µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, πρόσωπα του ασφαλισµένου, σε πρόσωπα που συγκατοικούν ή έχουν σχέση πρόστησης µε αυτόν ή σε πρόσωπα που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Ζηµίες που θα οφείλονται στη µη τήρηση των κάθε είδους συµβατικών υποχρεώσεων του ασφαλισµένου Ζηµίες σε πράγµατα που δεν ανήκουν στον ασφαλισµένο, αλλά βρίσκονται στη φύλαξη, κατοχή ή ευθύνη του ίδιου ή µέλους της οικογένειάς του ή συγκατοίκου ή προσώπου που είναι στην υπηρεσία του Μόλυνση ή άλλη υλική προσβολή του περιβάλλοντος, ως συνέπεια πράξης ή παράλειψης του ασφαλισµένου ή µέλους της οικογένειάς του ή συγκατοίκου ή προσώπου που είναι στην υπηρεσία του Ζηµίες από πληµµύρα, καταιγίδα, σεισµό ή άλλα φυσικά φαινόµενα που συνιστούν ανωτέρα βία Κάθε είδους χρηµατικά πρόστιµα ή / και ποινές, καταβλητέα προς παραδειγµατισµό ή / και τιµωρία, εξαγορά ποινής και έξοδα ποινικής δίκης Κάθε έµµεση ή αποθετική ζηµία οποιασδήποτε µορφής, για την οποία ο ασφαλισµένος µπορεί να κριθεί υπεύθυνος. ΑΡΘΡΟ Ειδικές υποχρεώσεις του ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης Ο ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως και αµέσως την εταιρία για κάθε εξώδικη ή δικαστική ενέργεια που στρέφεται εναντίον του, από οποιονδήποτε τρίτο που έχει απαίτηση συνεπεία καλυπτόµενης ζηµίας µε την παρούσα κάλυψη Σε περίπτωση έγερσης αγωγής ο ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να παραδώσει στην εταιρία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που θα του κοινοποιηθεί, να ορίσει µάρτυρες και να τους προσάγει στο δικαστήριο για τη διεξαγωγή των µαρτυρικών αποδείξεων και να βοηθήσει στην εξακρίβωση της ευθύνης και της έκτασης των ζηµιών ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΡΘΡΟ Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ο ασφαλισµένος, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, εφόσον (σύζυγος και τέκνα) συγκατοικούν µε αυτόν, για ατύχηµα που τυχόν θα υποστούν, αποκλειστικά και µόνο εντός της ασφαλισµένης κατοικίας και των κοινόχρηστων χώρων της. "Ατύχηµα" θεωρείται κάθε τυχαίο γεγονός, που οφείλεται σε βίαιη, απρόβλεπτη, εξωτερική και ορατή αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση και τη συµµετοχή των ασφαλισµένων ή των δικαιούχων. Το ατύχηµα πρέπει αποδεδειγµένα να αποτελεί την άµεση και αποκλειστική αιτία του θανάτου ή της ανικανότητας του παθόντος. Με την παρούσα ασφάλιση καλύπτονται µόνο τα πρόσωπα που έχουν ηλικία µεγαλύτερη των τριών (3) και µικρότερη των εβδοµήντα (70) ετών Θάνατος από ατύχηµα. Εάν από ατύχηµα επέλθει θάνατος ασφαλισµένου προσώπου, είτε άµεσα είτε µέσα σε ένα έτος από τότε που συνέβη το ατύχηµα και υπό την προϋπόθεση ότι οφείλεται σε αυτό, η εταιρία θα καταβάλει στους νόµιµους κληρονόµους του το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ Μόνιµη ανικανότητα από ατύχηµα. Η µόνιµη ανικανότητα διακρίνεται σε: Α. Μόνιµη ολική ανικανότητα που επέρχεται το αργότερο µέσα σε ένα χρόνο από το ατύχηµα, οπότε η εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισµένο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αφού αυτή κριθεί ως οριστική. Οι περιπτώσεις τέτοιας ανικανότητας περιορίζονται στις εξής: α. Η ολική απώλεια της όρασης των δύο οφθαλµών ή της λειτουργίας των δύο βραχιόνων ή των δύο χεριών ή των δύο κνηµών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και µιας κνήµης ή ενός ποδιού και ενός χεριού ή ενός χεριού και µιας κνήµης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού. β. Η ανίατη τραυµατική ή µετατραυµατική πάθηση του εγκεφάλου που κάνει τον ασφαλισµένο ανίκανο για κάθε εργασία. γ. Η ολική και διαρκής παράλυση. Β. Μόνιµη µερική ανικανότητα. Κάθε περίπτωση µόνιµης ανικανότητας κατά την παραπάνω έννοια που δεν συνιστά ολική ανικανότητα, θεωρείται µόνιµη µερική ανικανότητα, εφόσον η ικανότητα του ασφαλισµένου για παραγωγική εργασία µειώνεται σηµαντικά για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το ασφάλισµα σε περίπτωση µόνιµης µερικής ανικανότητας συνίσταται σε ποσοστό επί των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, το οποίο καθορίζεται όπως παρακάτω: εξί Αριστερό Πλήρης απώλεια του βραχίονα ή του χεριού 60% 50% 9/10

10 Πλήρης απώλεια της κίνησης του ώµου 25% 20% Πλήρης απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού 20% 15% Πλήρης απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη 30% 25% Πλήρης απώλεια των τριών δακτύλων, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται ο αντίχειρας ή ο δείκτης 25% 20% Πλήρης απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου, εκτός από το δείκτη 25% 20% Πλήρης απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου, εκτός από τον αντίχειρα 20% 15% Πλήρης απώλεια του αντίχειρα 20% 15% Πλήρης απώλεια του δείκτη 15% 10% Πλήρης απώλεια του µέσου ή του παράµεσου ή του µικρού δακτύλου 10% 8% Πλήρης απώλεια δύο από τα τελευταία µικρά δάκτυλα 15% 12% Μερικός ακρωτηριασµός ποδιού, συµπεριλαµβανοµένων όλων των δακτύλων 30% Πλήρης απώλεια της κνήµης ή του ποδιού 50% Κάταγµα της κνήµης ή του ποδιού που δεν έχει επουλωθεί 25% Κάταγµα της επιγονατίδας που δεν έχει επουλωθεί 20% Κάταγµα του ταρσού που δεν έχει επουλωθεί 15% Πλήρης απώλεια της κίνησης του ισχίου ή του γόνατος 20% Πλήρης απώλεια του µεγάλου δακτύλου του ποδιού 5% Πλήρης απώλεια ενός δακτύλου του ποδιού 3% Ελάττωση του µήκους του ποδιού κατά 5 τουλάχιστον εκατοστά του µέτρου 15% Πλήρης απώλεια ενός οφθαλµού ή ελάττωση της όρασης των δύο οφθαλµών στο µισό 25% Ολική ανίατη κωφότητα του ενός αυτιού 15% Ολική ανίατη κωφότητα και των δύο αυτιών 40% Κάταγµα στην κάτω σιαγόνα που δεν επουλώθηκε 25% Αγκύλωση τµήµατος της σπονδυλικής στήλης µε παραµόρφωση 40% Κάταγµα πλευρών µε παραµόρφωση του θώρακα και οργανικές ανωµαλίες 20% Στον παραπάνω πίνακα, όπου προβλέπεται διάκριση µεταξύ δεξιών και αριστερών µερών του σώµατος, τα αντίστοιχα ποσοστά αντιστρέφονται σε περιπτώσεις αριστερόχειρων. Σε κάθε περίπτωση µόνιµης µερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται ειδικά εδώ, το ασφάλισµα συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για την ολική ανικανότητα, ίσο µε το ποσοστό κατά το οποίο µειώθηκε ισοβίως η γενική ικανότητα του ασφαλισµένου για εργασία, για να προσδιορισθεί δε αυτό το τελευταίο, λαµβάνονται υπόψη γενικά κριτήρια και όχι το επάγγελµα που ασκούσε ο ασφαλισµένος πριν από την επέλευση του ατυχήµατος. Σε περίπτωση ανατοµικής ή λειτουργικής απώλειας περισσότερων οργάνων ή µελών που δεν προκαλούν µόνιµη ολική ανικανότητα, το ασφάλισµα υπολογίζεται µε βάση το άθροισµα των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε βλάβη, σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται για τη µόνιµη ολική ανικανότητα Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από ατύχηµα. Η εταιρία καταβάλλει, βάσει των πρωτότυπων παραστατικών, στον ασφαλισµένο τις δαπάνες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, στις οποίες υποβλήθηκε για ατύχηµα, εντός ή εκτός νοσοκοµείου και µέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ κατ ανώτατο όριο. Τα έξοδα που καλύπτονται περιοριστικά είναι τα εξής: αµοιβή χειρουργού, έξοδα χειρουργείου, νοσήλια για τις ηµέρες παραµονής σε νοσοκοµείο ή κλινική, αµοιβή γιατρών, ακτινολογικές εξετάσεις, µεταφορά του ασθενή µε ασθενοφόρο όχηµα στο κοντινότερο κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυµα. ΑΡΘΡΟ Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζηµιώσεων Εάν για κάποιο ατύχηµα συρρέουν αξιώσεις αποζηµίωσης: α) για µόνιµη ολική ανικανότητα και β) θάνατο, η εταιρία υποχρεούται να καταβάλει ασφάλισµα για τη µία από αυτές Εάν µετά την πληρωµή ασφαλίσµατος λόγω µόνιµης µερικής ανικανότητας, αλλά οπωσδήποτε µέσα σε ένα έτος από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και συνεπεία αυτού, επέλθει µόνιµη ολική ανικανότητα ή θάνατος, η εταιρία υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά µεταξύ του ποσού που κατέβαλε για µόνιµη µερική ανικανότητα και αυτού που πρέπει να καταβάλει λόγω της µόνιµης ολικής ανικανότητας ή του θανάτου, εφόσον είναι µεγαλύτερο. ΑΡΘΡΟ Ειδικές εξαιρέσεις Εξαιρούνται και αποκλείονται της κάλυψης οι παρακάτω περιπτώσεις και οι άµεσες ή έµµεσες συνέπειές τους: Ατύχηµα που οφείλεται σε προηγούµενη πάθηση, συµφόρηση, καρδιοπάθεια, επιληψία, δηλητηρίαση, 10/10

11 οσφυαλγία, ισχιαλγία ή κάθε άλλης µορφής ασθένεια ή αναπηρία του ασφαλισµένου Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυµατισµός του ασφαλισµένου Ατύχηµα από διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης άδικης επίθεσης ή εγκλήµατος από τον ασφαλισµένο Ατύχηµα που οφείλεται σε ανωτέρα βία, όπως σεισµός, τυφώνας και λοιπά φυσικά φαινόµενα Ατύχηµα που προκαλείται κατά τη διάρκεια µέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. 11/10

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ)

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ) Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα (Κομφούκιος, 551-479 πχ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παιχνίδι αυτό, κάθε παίκτης έχει το ρόλο ενός Κινέζου πρίκγιπα, προσπαθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 6: ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Σκοπός - Να γνωρίσετε την κατασκευή και τη λειτουργία του µικροσκοπίου. - Να εξασκηθείτε στην προετοιµασία παρασκευασµάτων. - Να εξοικειωθείτε στη χρήση του µικροσκοπίου. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Γ3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Γ3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Γ3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΛΛΑ ΦΑΝΗ ΠΑΡ ΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΜΑΡΙΑΝΘΗ Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Η Ταυτότητα του Έργου Εκτείνεται:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Ιστορία ΙΙ». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1025108/84/0013 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ:1047 Ταχ. /νση: Ερµού

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο δρόµο για την υιοθέτηση του ευρώ. Παρουσιάσεις στους µαθητές Γυµνασίων / Λυκείων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο δρόµο για την υιοθέτηση του ευρώ. Παρουσιάσεις στους µαθητές Γυµνασίων / Λυκείων Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο δρόµο για την υιοθέτηση του ευρώ Παρουσιάσεις στους µαθητές Γυµνασίων / Λυκείων Νοέµβριος 2006 1 εριεχόµενα 1. Το χρήµα: λειτουργίες και µορφές του 2. Η Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Άρθ. 1. ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Άρθ. 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Άρθ. 1. ΟΡΙΣΜΟΣ 0 κανονισµός αυτός εκδίδεται µε βάση το άρθ. 23 του Ν1069/80 και καθορίζει τις σχέσεις της επιχείρησης µε τους καταναλωτές σε θέµατα που αφορούν την σύνδεση Τηλεθέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΜΕΧΡΙ 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40 του 1964 70 του 1964 77 του 1965

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα 43-61 του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκηνωτικές Σκέψεις

Κατασκηνωτικές Σκέψεις Κατασκηνωτικές Σκέψεις Αγαπητοί Γερόλυκοι, Στον καθένα και καθεµία Αρχηγό ξεχωριστά αξίζει ένα µεγάλο µπράβο γιατί για ένα ακόµα καλοκαίρι όπως τα τελευταία 101 χρόνια Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία «Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» του ΤΣΟΛΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛ. Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 Β ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 7/12-02-2013 (αρ. πρωτ. 17 11γ/ο/5/8/12.02.2013/ΦΕΚ363Β/19-02-2013) 1 ΟΜΑ Α 1: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ Τι είναι η γρίπη; Η γρίπη είναι µια οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήµατος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (A, B και C). Οι ιοί της γρίπης προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 186(Ι)/2014 186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 142, 1.6.2012, σ.1 Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία από την οποία αρρωσταίνουν τα παιδιά και ο άνθρωπος γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Έκδοση 1.0 Αύγουστος 2013 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εισηγητής: Μπαστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πειραιάς, 6-12-2010 Αρ. πρωτ. 225 ΟΝΟΜΑ: ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου Η ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και γενικότερα η ιδιοκτησία, η καταστρατήγηση των συνθηκών της αγοράς από τα ολιγοπώλια και τα ολιγοψώνια, η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της οικονοµικής χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στην χώρα μας αισθητή άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευμάρειας. Παράλληλα όμως αυξήθηκαν τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Από τον διδάσκοντα Ι.Παναγοπουλο Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Ποιες είναι οι πηγές του δικαίου; 2. Μπορεί η ιδιωτική βούληση να αποκλείσει την

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ MOD R-430 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση ιάγραµµα ονόµατος και θέσης των κύριων εξαρτηµάτων 1. Έµβολο πίεσης 2. ιαφανές κάλυµµα 3. Φίλτρο αποχυµωτή

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε)

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) θεωρούνται ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και τα απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Θεόδωρος Ι. αρδαβέσης Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Μετά την κατάρρευση του µετώπου στη Μικρά Ασία και την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Σκοπός Απαιτούμενες Γνώσεις Μορφή της Εκπαίδευσης Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 01/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 722 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της αποφάσισε να αυξήσει το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142 Αναρτητέα στο µητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα