ΣΑΞΔΗΓΔΤΟΤΜΔ ΜΔ ΣΟ ΤΜΠΑΝ. «Είναι εσκολότερο να πεθάνεις για μια γσναίκα παρά να ζήσεις μαζί της.» Λόρδος Βύρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΞΔΗΓΔΤΟΤΜΔ ΜΔ ΣΟ ΤΜΠΑΝ. «Είναι εσκολότερο να πεθάνεις για μια γσναίκα παρά να ζήσεις μαζί της.» Λόρδος Βύρων"

Transcript

1 «Είναι εσκολότερο να πεθάνεις για μια γσναίκα παρά να ζήσεις μαζί της.» Λόρδος Βύρων i

2 ΣΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΟΤ. ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ ΜΟΤ ΣΟΝ ΖΓΟΤΜΔΝΟ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ ΣΟΝ ΕΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ. ΣΟΝ ΝΗΚΟ ΣΟ ΜΟΤΛΑΡΗ, ΣΟΝ ΓΗΑΝΝΑΚΖ ΣΖ ΑΝΑΣΟΛΖ, ΣΟΝ ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ ΣΧΝ ΑΝΑΒΡΤΣΧΝ, ΣΟΝ ΓΗΑΝΝΑΚΑ ΣΖ ΚΤΡΑ ΝΣΗΝΑ ΣΟ ΞΔΝΑΚΗ ΣΖΝ ΞΔΝΗΑ ΠΟΤ ΓΟΤΣΑΡΔ ΣΖΝ CARERA ΑΛΛΑ ΚΟΣΧΘΖΚΔ ΜΔ ΣΟ BEETLE, ΣΖΝ ΠΟΗΖΣΡΗΑ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ, ΣΟΝ ΣΑΚΖ ΓΔΡΒΔΝΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΚΑΠΔΣΑΝ-ΜΗΥΑΛΖ. ``Σις αγριόηερες μάτες Οι ήρωες ηις κερδίζοσμε νεκροί`` Από ηο ``ΖΦΑΗΣΗΧΝ`` 1 ΑΝ ΔΒΑΛΔ Γ ΗΑ ΠΤΞΗΓΑ ΣΖ ΓΔΦΤΡΑ ΣΟΤ ΚΑΡΑΒΗΟΤ ΟΤ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΑ ΟΤ ii

3 ΑΦΟΤ ΣΖ ΦΤΛΑΞΔ ΚΑΗ ΓΔ ΣΖΝ ΚΛΔΦΑΝΔ ΣΟΣΔ ΦΗΛΔ ΜΟΤ ΜΖΝ ΠΔΡΗΜΔΝΔΗ ΠΟΣΑΜΗΑ ΓΔΡΗΚΑ ΝΧΥΔΛΗΚΑ ΜΖΓΔ ΛΗΜΑΝΗΑ 2 ΓΗΑ ΣΑ ΥΑΜΔΝΑ ΥΡΟΝΗΑ ΜΖΝ ΚΛΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΑΓΑΠΔ ΠΟΤ ΦΤΓΑΝΔ ΓΗΑ ΣΗ ΥΑΡΔ ΠΟΤ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΑΝ ΝΑ ΔΡΘΟΤΝΔ ΓΗΑ ΣΗ ΤΝΣΡΟΦΗΔ ΠΟΤ ΓΔ ΘΑ ΞΑΝΑΓΗΝΟΤΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΛΑΜΠΔ ΣΖ ΞΔΓΝΟΗΑΗΑ ΟΣΗ ΚΗ ΑΝ ΔΣΗ ΖΛΘΑΝ ΓΔ ΜΑ ΡΧΣΖΑΝ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΗΝ ΜΑ ΚΔΦΟΤ ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΕΔ ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΔΡΘΟΤΝΔ ΚΑΗ ΝΑΤΥΔΔ ΝΑ ΝΑΗ ΠΟΛΛΑ. 3 ΟΣΑΝ ΑΠΟ ΣΑ ΣΡΗΒΑΘΑ ΣΖ ΚΑΡΓΗΑ ΟΤ ΣΟ ΓΗΚΗΟ Α ΛΑΒΑ ΞΔΠΔΣΗΔΣΑΗ ΣΟΣΔ ΟΓΖΓΑ ΣΟ Μ` ΟΛΖ ΟΤ ΣΖ ΚΔΦΖ iii

4 ΚΑΗ Μ` ΟΛΖ ΟΤ ΣΖΝ ΤΠΑΡΞΖ ΠΟΛΔΜΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΓΔΛΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΖΘΔΝ ΧΣΟΤ ΠΔΘΑΜΔΝΟΤ ΜΖ ΜΔΣΡΑ ΔΗΝΑΗ ΑΝΖΜΠΟΡΟΗ ΜΠΡΟΣΑ ΟΤ. 4 ΖΛΘΔ ΑΠΡΟΜΔΝΑ ΣΖ ΕΧΖ ΜΟΤ ΟΠΧ ΑΠΡΟΜΔΝΑ ΟΤ` ΦΤΓΔ Ζ ΓΗΚΗΑ ΟΤ ΜΔΓΑΛΖ ΑΓΑΠΖ. ΖΛΘΔ ΞΑΦΝΗΚΑ ΓΗΑ ΝΑ ΜΟΤ ΘΤΜΗΔΗ ΟΣΗ` Ζ ΥΑΡΑ ΚΑΗ Ζ ΛΤΠΖ ΓΔ ΟΤ ΥΣΤΠΑΝ ΣΖΝ ΠΟΡΣΑ ΠΡΗΝ ΜΠΟΤΝ ΜΔΑ ΟΤ. ΖΛΘΔ ΑΘΟΡΤΒΑ ΓΗΠΛΑ ΜΟΤ ΚΗ ΟΜΧ ΣΑ ΚΡΤΦΟΠΑΗΥΝΗΓΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΤΛΗΧΝ ΣΖ ΚΑΡΓΗΑ ΟΤ ΛΑΜΠΗΡΗΕΑΝ ΣΑ ΜΑΣΗΑ ΟΤ ΚΗ Α ΖΘΔΛΔ ΝΑ ΜΖ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΣΗΠΟΣΑ ΚΗ Α ΖΘΔΛΔ ΚΡΤΦΑΓΑΠΧΝΣΑ ΝΑ ΠΟΝΑ ΝΟΜΗΕΔ ΔΣΗ ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΟ ΥΣΤΠΖΜΑ ΣΖ ΑΠΧΛΔΗΑ ΚΗ ΔΓΧ ΚΡΔΜΑΜΔΝΟ ΑΠ` ΣΑ ΓΛΤΚΑ ΟΤ ΒΛΔΦΑΡΑ ΜΔΡΔ ΚΑΗ ΜΔΡΔ ΜΑΘΑΗΝΑ ΣΖΝ ΑΓΑΠΖ ηον μεγάλο μοσ έρωηα. Σην Annie. 5 ΣΗ ΓΤΚΟΛΔ ΣΗΓΜΔ ΣΖ ΕΧΖ ΟΤ ΟΣΑΝ ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΠΟΤ` ΔΓΧΔ ΣΟΑ ΓΗ ΑΤΣΟΤ iv

5 ΑΤΣΟΗ Δ ΑΡΝΟΤΝΣΑΗ ΚΗ ΟΜΟΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΣΑ ΣΟΤ ΚΛΔΗΝΔΗ ΚΑΗ Τ ΣΟΣΔ ΚΟΗΣΑΞΔ ΚΑΣΑΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΛΖΘΔΗΑ ΜΔ ΦΗΓΜΔΝΖ ΚΑΡΓΗΑ ΚΑΗ ΥΔΗΛΖ ΦΗΥΣΑ ΚΑΗ Α ΘΑ ΓΔΗ ΠΧ ΥΗΛΗΑΓΔ ΛΑΘΖ ΔΗΝ` ΣΑ ΓΗΚΑ ΟΤ ΚΗ Ο ΑΛΛΟ ΑΝΖΜΠΟΡΟ ΣΟ ΗΓΗΟ ΜΔ Δ ΠΑΡΑΓΔΞΟΤ ΠΧ ΘΑ `ΘΔΛΔ ΚΑΠΟΗΟΤ ΑΛΛΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ Ν` ΑΓΑΠΑ ΗΧ ΠΟΗΟ ΟΜΟΡΦΟΤ ΗΧ ΠΟΗΟ ΔΞΤΠΝΟΤ ΜΑ ΟΠΧΓΖΠΟΣΔ ΟΥΗ ΑΛΖΘΗΝΟΤ Α ΘΔ Ν` ΑΓΑΠΖΔΗ Α ΘΔ ΝΑ ΠΟΝΔΔΗ Α ΘΔΛΔΗ ΝΑ ΕΖΔΗ ΣΟΣΔ ΟΛΑ ΟΑ ΔΠΗΘΤΜΔΗ Ζ ΚΑΡΓΗΑ ΟΤ ΓΔ ΠΧ ΜΔΑ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ ΠΡΟΜΔΝΟΤΝ ΚΑΗ ΚΤΦΔ ΚΑΗ ΠΑΡ ΣΑ 6 Δ ΣΟ ΛΟΗΠΟΝ ΝΑΗ Ζ ΛΔΤΚΑ ΔΓΔΗΡΔ ΠΡΟ ΣΖ ΠΛΔΤΡΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΓΔΝ ΖΣΑΝ ΜΟΝΟ Ζ ΑΣΔΛΔΤΣΖΣΖ ΤΠΟΝΟΜΔΤΖ ΣΟΤ ΓΗΑΦΑΝΟΤ ΣΖ ΟΥΘΖ ΝΔΡΟΤ ΤΝΔΒΑΛΑΝ ΟΟ ΝΑ` ΝΑΗ ΚΑΗ ΟΗ ΑΝΔΜΟΗ ΣΟΤ ΒΟΡΡΑ ΑΛΛΑ ΟΗ ΡΗΕΔ ΣΧΡΑ ΓΤΝΑΣΟΣΔΡΑ ΣΖΝ ΚΡΑΣΟΤΝ 7 ΧΡΑΗΑ ΛΟΗΠΟΝ ΝΑ` ΜΑΣΔ ΠΑΛΗ ΟΗ ΓΤΟ ΜΑ ΔΤ ΚΗ ΔΓΧ v

6 ΥΧΡΗ ΣΟΝ ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΔΝΑ ΟΗ ΓΤΟ ΜΑ ΧΑΝ ΓΤΟ ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΠΤΡΑΚΣΧΜΔΝΟ ΗΓΔΡΟ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ ΔΝΑ ΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΥΗΛΗΑΓΔ ΥΣΤΠΖΜΑΣΑ ΟΜΧ ΖΜΔΡΑ ΠΗΑ ΓΔΝ ΜΑ ΥΧΡΗΕΔΗ ΟΤΣΔ ΜΗΑ ΓΡΑΜΜΖ 8 ΟΠΟΗΑ ΣΑΡΑΥΖ ΣΡΑΤΜΑΣΗΣΖΚΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ!!! ΣΟ ΓΟΝΑΣΟ ΓΡΑΣΟΤΝΗΣΖΚΔ. ΓΤΣΤΥΗΑ ΠΟΛΤ ΦΣΔΡΝΗΣΖΚΔ ΚΑΗ ΣΟ ΚΤΛΗ ΚΑΗ ΣΔΛΔΗΧΑΝ ΚΗ ΟΗ ΚΤΛΗΗΔ ΑΠΗΡΗΝΔ. ΔΥΧ ΜΗΑ ΛΤΠΖ ΠΟΛΛΖ ΓΔΝ ΑΝΑΑΗΝΧ ΓΡΟΗΑ ΑΠ` ΣΟ ΛΟΤΛΟΤΓΗ ΠΟΤ ΒΡΔΘΖΚΑ ΓΗΠΛΑ ΣΟΤ. ΓΔΝ ΔΗΜΑΗ ΚΑΗ ΣΟΟ ΗΓΟΤΡΟ ΑΝ ΔΗΝΑΗ ΦΤΗΚΟ Ζ ΦΔΤΣΗΚΟ.. ΓΗΑ ΔΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΔΗΜΑΗ ΒΔΒΑΗΟ ΠΧ ΣΟΤΣΟ ΚΑΗ ΚΔΗΝΟ ΚΑΗ Σ` ΑΛΛΟ ΜΔ ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΑ ΦΤΛΛΑ ΑΠ` ΣΗ ΥΡΤΗΕΟΤΔ ΛΔΤΚΔ ΣΟΤ ΦΘΗΝΟΠΧΡΟΤ ΜΟΗΑΕΟΤΝ. ΚΗ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΣΟΗΒΔ ΣΗ ΑΚΡΟΠΟΣΑΜΗΔ ΛΟΦΟΗ ΟΛΑΚΔΡΟΗ ΚΗ ΟΜΟΗΟΗ ΖΣΑΝΔ ΣΔΣΟΗΟΗ ΠΔΡΗ ΚΗ ΟΜΟΗΟΗ ΘΑ `ΝΑΗ ΚΑΗ ΣΟ ΦΘΗΝΟΠΧΡΟ ΠΟΤ ΜΑ ΔΡΥΔΣΑΗ. 9 ΟΤ ΓΡΑΦΧ ΓΗΑ ΝΑ ΓΔΤΘΔΗ ΣΗ ΑΛΤΗΓΔ ΜΑ vi

7 ΜΖΝ ΞΑΦΝΗΑΣΔΗ ΛΟΗΠΟΝ ΞΔΡΧ ΚΑΠΟΗΟΝ ΠΟΤ ΛΗΧΝΔΗ ΓΗΑ ΜΗΑ ΦΗΛΗΚΖ ΚΟΤΒΔΝΣΑ. ΟΣΑΝ ΑΝΣΗΠΔΡΑ ΜΗΑ ΓΤΝΑΗΚΑ ΜΤΡΗΔ ΚΑΣΑΡΔ ΜΟΤ ΓΗΝΔΗ ΓΗΑΣΗ ΛΔΔΗ ΑΓΗΑΦΟΡΧ. 10 ΔΗΔΒΑΛΟΝ ΚΑΗ ΠΑΛΗ ΔΗ ΣΟΝ ΟΗΚΔΗΟΝ ΜΟΤ ΥΧΡΟΝ ΟΗ ΟΜΟΑΝΣΔ ΣΖΝ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΗΝ ΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΥΘΔΝΣΔ ΣΖΝ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΒΔΒΑΗΧ. ΔΗΔΒΑΛΟΝ ΚΑΗ ΠΑΛΗΝ ΔΛΔΟ ΕΖΣΟΤΝΣΔ ΑΠΟ ΔΜΔΝΑ ΣΟΝ ΑΠΟΛΧΛΟΝ. 11 ` ΔΝΑ ΛΟΦΗΚΟ ΓΗΑΠΑΡΣΟ ΑΠΟ ΛΟΤΛΟΤΓΗΑ ΠΡΧΣΟΓΝΧΡΑ ΣΔΚΔΣΑΗ. ΣΟ ΠΡΟΧΠΟ ΣΟΤ ΥΗΛΗΑΓΔ ΖΛΗΟΗ ΚΑΗ ΦΔΓΓΑΡΗΑ. ΣΟ ΒΛΔΜΜΑ ΣΟΤ Ζ ΓΤΝΑΜΖ ΣΧΝ ΑΔΣΧΝ ΟΛΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΜΑΕΗ. ΣΑ ΥΔΡΗΑ ΣΟΤ ΕΧΓΡΑΦΗΕΟΤΝ ΜΔ ΝΟΣΔ ΣΟΤ ΟΤΡΑΝΟΤ. ΜΑ ΚΗ ΟΣΑΝ ΘΔΛΟΤΝ ΓΡΑΝΗΣΖ ΓΗΑΠΔΡΝΟΤΝ. ΣΟ ΜΔΣΧΠΟ ΣΟΤ ΟΗ ΟΜΟΡΦΗΔ ΣΖ ΥΑΡΑΤΓΖ. ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΣΟΤ ΟΛΖ Ζ ΑΓΑΠΖ ΣΧΝ ΜΑΝΑΓΧΝ. ΚΗ ΑΝ ΣΤΥΔΗ ΚΑΗ ΟΤ ΜΗΛΖΔΗ ΟΥΗ ΠΟΤ ΣΟΟ ΣΟ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΑΦΟΤ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΗΑ ΣΟΤ ΥΔΗΜΑΡΡΟ ΟΛΑΚΔΡΟ ΥΤΝΔΣΑΗ ΣΟΣΔ ΘΑ ΝΗΧΔΗ ΣΖΝ ΠΡΧΣΑΝΑΑ ΣΖ ΓΔΝΝΑ ΟΤ. 12 ΚΗ ΑΝ ΑΠ` ΣΗ ΚΑΚΟΣΟΠΗΔ ΣΖ ΕΧΖ ΠΛΖΓΧΝΔΑΗ. ΚΗ ΑΝ ΘΤΔΛΛΔ ΦΤΥΡΑΗΝΟΤΝ vii

8 ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΑ ΟΤ. ΠΟΣΔ ΜΖΝ ΞΔΥΝΑ ΠΧ ΔΤ ΠΑΝΣΑ ΣΖΝ ΚΑΘΔ ΣΗΓΜΖ ΔΗΑΗ ΜΗΑ ΚΡΖΝΖ ΠΟΤ ΡΗΥΝΔΗ ΣΟ ΓΗΚΟ ΣΖ ΝΔΡΟ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟ ΝΔΡΟΜΤΛΟ. ηην Angela Davis 13 Δ ΥΑΗΡΔΣΟΤΜΔ ΖΛΗΔ ΚΑΗ ΤΦΧΝΟΤΜΔ ΣΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΜΑ Ν` ΑΓΚΑΛΗΑΣΟΤΝ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΠΔΗΡΖ ΥΟΡΧΓΗΑ. ΣΧΝ ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ ΣΧΝ ΓΗΚΧΝ ΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΔΛΖΝΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΑΛΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΤΜΠΑΝΣΟ ΑΠ` ΟΠΟΤ ΑΠΔΗΡΔ ΦΧΝΔ ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΖΥΟΤΝ. ΠΤΡΟΦΟΡΟΗ ΔΜΔΗ ΣΖ ΦΧΣΗΑ ΟΤ ΚΑΣΑ ΠΧ ΣΟ ΠΟΘΔΗ Ζ ΚΑΡΓΗΑ ΜΑ ΚΑΗΜΔ ΣΟ ΚΟΣΟ ΒΤΘΗΕΟΝΣΔ ΜΔΑ ΣΖΝ ΑΓΝΟΗΑ ΣΖΝ ΑΗΧΝΗΧ ΑΝΑΝΔΟΤΜΔΝΖ ΑΗΥΜΖ ΣΖ ΣΟΛΜΖ. 14 ΗΓΟΤ ΣΟ ΧΜΑ ΜΟΤ ΝΑ ΣΑΞΗΓΔΤΔΗ ΣΟ ΑΠΔΗΡΟ ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΚΟΚΚΟ viii

9 ΠΟΤ ΛΔΓΔΣΑΗ ΓΖ ΗΓΟΤ ΣΟ ΒΛΔΜΜΑ ΜΟΤ ΣΑΜΑΣΖΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΔΔΡΗ ΣΟΗΥΟΤ ΗΓΟΤ ΣΟ ΠΝΔΤΜΑ ΜΟΤ ΑΗΥΜΑΛΧΣΗΜΔΝΟ ΑΠ` ΣΖΝ ΑΜΑΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΠΑΘΖ. ΗΓΟΤ ΣΟ ΧΜΑ ΜΟΤ ΣΑΓΟΝΑ ΑΓΑΜΑΝΣΗΝΖ ΣΟΤ ΑΣΔΛΔΤΣΖΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΟΤ ΛΔΓΔΣΔ ΑΝΘΡΧΠΟ ΗΓΟΤ ΣΟ ΒΛΔΜΜΑ ΜΟΤ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΜΔ ΗΓΟΤΡΗΑ ΣΗ ΣΡΑΣΗΔ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΠΟΤ ΘΑ ΟΡΗΕΟΤΝ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΣΟΤ ΗΓΟΤ ΣΟ ΠΝΔΤΜΑ ΜΟΤ ΝΑ ΑΓΚΑΛΗΑΕΔΗ ΣΟ ΑΠΔΗΡΟ ΜΔ ΑΓΑΠΖ ΣΟ ΤΜΠΑΝ 15 ΚΑΗ ` ΑΤΣΟ ΣΟ ΖΜΔΗΟ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ ΜΑ ΠΟΤ ΛΔΓΔΣΑΗ ΠΛΑΝΖΣΖ ΓΖ ΠΟΗΧ ΣΖ ΚΔΦΖ ΜΟΤ ΓΗΑΣΗ ΠΟΘΧ ΚΑΗ ΓΧ ΝΑ ΛΔΤΣΔΡΧΧ ΤΝΔΗΓΖΣΑ ΣΖΝ ΟΜΟΡΦΗΑ ΜΟΤ ΑΒΑΝΣΗ ΛΟΗΠΟΝ ΤΝΣΡΟΦΟΗ ΣΧΡΑ ΠΟΤ ΝΗΧΘΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΑΝΣΟΓΤΝΑΜΗΑ ΜΑ ΣΧΡΑ ΠΟΤ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖ ΚΔΦΖ ΜΑ ΝΗΧΘΟΤΜΔ ΟΛΟ ΣΟ ΤΜΠΑΝ ΝΑ ΤΓΚΗΝΔΗΣΑΗ 16 ΜΔ ΖΥΟΤ ΠΟΤ ΠΟΘΔΗ Ο ΤΝΣΡΟΦΟ ΠΟΤ ΔΦΤΓΔ ΣΟ ΡΤΘΜΟ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΔΗ ix

10 Ο ΦΗΛΟ ΜΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΓΔΝΝΖΘΔΗ ΤΜΝΧ ΣΖΝ ΑΝΑΣΑΖ ΣΖ ΚΔΦΖ ΣΖ ΜΑΝΑ ΜΟΤ ΦΤΖ ΠΟΤ ΛΗΓΔ ΥΗΛΗΔΣΖΡΗΓΔ ΣΖ ΚΔΠΑΕΔ Ζ ΣΑΦΟΠΔΣΡΑ ΣΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑ ΔΝΑ ΣΗΓΜΗΑΗΟ ΚΗ ΟΜΟΡΦΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΖΝ ΑΠΔΗΡΖ ΥΡΟΝΟΠΟΡΗΑ ΜΑ ΑΓΔΛΦΗΑ ΜΟΤ ΓΑΛΑΞΗΔ 17 ΖΛΘΔ Ζ ΣΗΓΜΖ ΛΟΗΠΟΝ ΚΑΗ ΓΧ ` ΔΝΑ ΚΟΜΜΑΣΗ ΥΑΡΣΗ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΟ ΜΟΤ ΣΟ ΥΔΡΗ ΝΑ ΕΧΓΡΑΦΗΕΧ ΣΖ ΚΔΦΖ ΜΟΤ ΣΧΡΑ ΜΔ` ΑΠΟ ΣΑ ΠΟΛΤΣΗΜΑ ΜΑΣΗΑ ΣΑ ΚΑΘΡΔΦΣΗΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΜΟΤ ΝΑ ΟΡΧΜΑΗ ΣΟ ΧΜΑ ΜΟΤ ΣΧΡΑ ΜΔ` ΑΠΟ ΣΟ ΑΚΡΗΒΟ ΜΟΤ ΜΧΡΟ ΜΑ ΑΗΘΑΝΟΜΑΗ ΠΟΟ ΜΟΤΓΗΑΜΔΝΟ ΣΟΤΣΟ ΣΟ ΧΜΑ ΜΟΤ ΑΠ` ΣΖΝ ΑΝΖΜΠΟΡΗΑ ΣΖ ΑΝΟΗΑ ΟΜΧ ΔΓΧ Ζ ΜΑΝΑ ΦΤΖ ΑΠ`ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΜΟΤ ΔΝΑ ΞΔΥΧΡΗΕΧ ΣΟΤΣΟ ΓΧ ΣΟ ΝΖΠΗΟ ΣΟΤΣΟ ΠΟΤ ΜΟΛΗ ΣΧΡΑ ΝΗΧΘΔΗ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟΤΣΟ ΠΟΤ ΣΧΡΑ ΠΑΘΗΑΕΟΝΣΑ Ν` ΑΠΟΠΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΛΑΥΝΑ ΜΟΤ ΣΡΔΛΑΗΝΔΣΑΗ ΑΠ` ΣΟΝ ΠΟΝΟ ΣΟΤΣΟ ΠΟΤ ΜΖ ΓΝΧΡΗΕΟΝΣΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΛΗΓΟ` ΑΠ` ΣΟ ΓΡΟΜΟ ΣΟΤ ΚΟΤΝΣΟΤΦΛΑ ΣΑ ΜΗΟΚΟΣΑΓΑ ΣΟΤ ΝΟΤ ΣΟΤ ΚΑΗ ΠΟΟ ΟΜΟΡΦΟ ΛΑΜΠΗΡΗΕΔΗ ΜΔ` ΣΖΝ ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΖΓΟΡΧΝΣΑ x

11 ΠΟΟ ΠΑΗΓΗ ΣΟΝ ΗΓΗΟ ΣΟΤ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΓΗΑΣΗ ΔΗΝΑΗ ΝΖΠΗΟ ΑΝΑΚΑΣΑ ΜΔΑ ΣΟΤ ΔΝΑ ΠΑΛΗΟ ΚΟΣΔΗΝΟ ΔΝΑ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΛΔΞΖ ΑΚΟΜΑ ΒΡΔΗ ΓΗΑ ΝΑ ΣΟ ΠΔΗ ΑΠΛΑ ΟΠΧ ΘΑ` ΛΔΓΔ ΜΑΝΑ.. ΔΔΝΑ ΛΟΗΠΟΝ ΑΚΡΗΒΟ ΜΟΤ ΔΔΝΑ ΝΑΗ ΟΤ ΓΧΡΗΕΧ ΣΟ ΠΝΔΤΜΑ ΜΟΤ ΚΗ ΟΛΑ ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΑ ΠΑΝΣΟΓΤΝΑΜΑ ΚΑΗ ΠΑΝΟΦΑ ΜΤΣΗΚΑ ΓΗΚΑ ΟΤ 18 ΣΟ ΜΔΓΑ ΜΤΣΖΡΗΟ ΠΟΤ ΚΡΤΒΔΗ Ζ ΦΤΖ ΖΣΑΝ ΣΟ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΑΠ` ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΟΓΤΔΗ. ΠΟΡΔΤΟΜΔΝΟΗ ΧΚΔΑΝΟΤ ΚΟΣΔΗΝΟΤ ΑΓΝΧΣΟΤ ΣΖ ΓΗΝΑΝΔ ΦΗΛΗ ΘΑΝΑΣΟΤ ΓΗΑΣΗ ΒΛΔΠΑΝΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ ΣΖ ΠΧ ΣΟΤΣΟ ΣΟ ΣΗΜΖΜΑ ΣΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΚΗ ΑΤΣΖ ΠΑΝΣΑ ΜΔ ΜΗΑ ΛΔΞΖ ΣΟΤ ΣΗΜΟΤΔ ΒΑΘΔΗΑ Χ Ζ ΟΤΗΑ ΣΖ ΠΔΛΧΡΗΑ Χ Ζ ΑΣΔΛΔΗΧΣΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΟΜΟΡΦΖ Χ ΣΟ ΠΡΟΥΧΡΖΜΑ ΣΖ ΔΗ ΣΟΤ ΑΗΧΝΔ ΣΧΝ ΑΗΧΝΧΝ ΣΖ ΛΔΞΖ Π Ρ Ο Υ Χ Ρ Δ Η 19 ΔΣΗ ΛΟΗΠΟΝ ΦΗΛΔ ΜΟΤ ΠΔΣΧΝΣΑ xi

12 ΠΑΝΧ ΑΠ` ΣΗ ΑΡΝΖΔΗ ΜΑ Θ` ΑΓΚΑΛΗΑΕΟΜΑΣΔ ΝΗΧΘΟΝΣΑ ΒΑΘΗΑ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΑ ΜΑ ΣΟ ΠΟΟ ΑΗΧΝΗΟΗ ΔΗΜΑΣΔ ΑΓΑΠΖΜΔΝΔ ΜΟΤ ΦΗΛΔ ΑΡΥΟΝΣΑ ΑΚΖΣΖ ΠΟΟ ΓΤΝΑΣΑ ` ΑΚΟΤΧ ΝΑ ΜΟΤ ΜΗΛΑ ΑΝ Ζ ΚΑΡΓΗΑ ΜΟΤ ΑΣΡΧΣΖ ΑΠΟ ΣΖ ΖΦΖ ΣΟΤ ΠΑΛΗΟΤ ΟΡΜΑ ΚΗ ΑΓΚΑΛΗΑΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΓΗΚΖ ΟΤ ΦΑΛΛΟΝΣΑ ΣΟΝ ΑΗΧΝΗΟ ΤΜΝΟ ΣΖ ΜΑΝΑ ΜΑ ΦΤΖ ``ΠΡΟΥΧΡΔΗ ΠΡΟΥΧΡΔΗ ΠΡΟΥΧΡΔΗ ΓΗΑ ΝΑ ΑΓΚΑΛΗΑΣΔΗ ΜΔ Σ` ΑΓΔΛΦΗΑ ΟΤ ΠΡΟΥΧΡΔΗ ΓΗΑ ΝΑ ` ΑΝΑΣΖΧ ΠΡΟΥΧΡΔΗ ΓΗΑΣΗ ΜΟΝΟ ΔΣΗ ΚΑΗ ΓΧ ΑΝΑΣΑΗΝΟΜΑΗ `` 20 ΖΜΔΡΑ ΜΔ ΡΧΣΖΔ Ζ ΜΑΝΑ ΜΟΤ ΦΤΖ xii

13 ΓΗΑ ΣΟ ΠΟΗΟ ΜΔΓΑ ΦΔΤΓΟ ΠΟΤ ΚΑΡΦΗΣΖΚΑΝ ΣΑ ΔΡΠΔΣΑ ΚΑΗ ΓΧ ΣΖ ΑΠΑΝΣΖΑ -ΟΣΑΝ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΟΤ ΣΑ ΜΔΛΛΟΝΣΑ ΝΑ ΦΔΡΟΤΝ ΣΟΤ ΑΗΧΝΔ ΣΧΝ ΑΗΧΝΧΝ ΣΟ ΠΝΔΤΜΑ ΟΤ ΖΓΔΗΡΑΝ ΣΗΣΛΟΤ ΚΤΡΗΟΣΖΣΟ Δ ΣΟΣΔ Τ ΣΟΤ ΠΔΡΑΔ ΑΠ` ΣΟ ΚΑΘΑΡΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΣΑΞΗΚΟΤ ΑΓΧΝΑ ΚΗ ΑΤΣΖ ΜΟΤ `ΠΔ -ΜΖ ΦΛΤΑΡΔΗ ΓΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΓΝΧΣΑ ΑΠΑΝΣΖΔ ΚΗ ΔΓΧ Μ` ΟΛΖ ΣΖΝ ΣΟΛΜΖ ΠΟΤ ΓΧΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΖ ΣΑ ΓΤΝΑΜΔΝΑ ΜΔ` ΑΠΟ ΣΟ ΧΜΑ ΣΟΤ ΝΑ ΟΡΧΝΣΑΗ ΣΟ ΓΗΚΟ ΣΖ ΣΖ ΔΗΠΑ ΑΠΛΑ ΑΝ ΗΟ ΠΡΟ ΗΟΝ -ΣΟ ΞΔΡΧ ΚΗ ΑΤΣΖ ΜΟΤ` ΠΔ -ΜΖ ΦΛΤΑΡΔΗ ΑΠΑΝΣΖΔ ΚΑΗ ΣΟΣΔ ΜΑΕΗ ΜΟΝΟΛΟΓΖΑΜΔ -ΣΟ ΜΔΓΑ ΦΔΤΓΟ ΠΟΤ ΚΑΡΦΗΣΖΚΑΝ ΣΑ ΔΡΠΔΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΛΑΘΡΟΒΗΧΖ ΣΟΤ ΖΣΑΝ ΠΧ ΟΗ ΓΝΧΡΗΕΟΝΣΔ ΚΑΗ ΔΡΧΜΔΝΟΗ ΣΖΝ ΟΤΗΑ ΣΟΤ ΓΔΝ ΑΓΑΠΖΑΝ ΠΑΡΑΦΟΡΑ ΣΖ ΕΧΖ ΚΗ ΑΤΣΖ ΜΟΤ` ΠΔ -ΤΝΔΥΗΔ Μ` ΑΡΔΔΗ Ν` ΑΚΟΤΧ ΜΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ ΝΑ ΓΗΖΓΟΤΝΣΑΗ ΣΗ ΟΜΟΡΦΗΔ ΜΟΤ ΚΑΗ ΓΧ ΣΖ ΔΗΠΑ -ΘΑ ΜΗΛΖΧ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΤΝΣΡΟΦΧΝ ΜΟΤ ΠΧ ΔΜΔΗ ΛΑΣΡΔΤΟΤΜΔ ΣΟ ΧΜΑ ΜΑ xiii

14 ΑΦΟΤ ΣΟΤΣΟ ΓΔΝΝΖΔ ΓΗΑ ΝΑ ΑΚΟΤΜΠΑ Ζ ΚΔΦΖ ΟΤ ΚΗ ΑΝ ΜΟΤ `ΛΑΥΔ Ζ ΔΝΣΟΛΖ ΟΤ ΝΑ ΛΑΣΡΔΦΧ ΣΖΝ ΓΤΝΑΗΚΑ Δ ΣΟΤΣΖ ΣΖΝ ΔΝΣΟΛΖ ΔΗΜΑΗ ΒΔΒΑΗΟ ΠΧ ΓΔ Δ ΝΣΡΟΠΗΑΑ. 21 Τ ΖΟΤΝ ΣΟ ΥΑΗΡΔΣΗΜΑ ΣΖ ΕΧΖ ΑΒΑΝΣΗ ΛΟΗΠΟΝ ΟΗ ΓΤΟ ΜΑ ΟΗ ΤΜΠΛΖΓΑΓΔ ΑΝΟΗΓΟΤΝ ΣΧΡΑ ΓΗΑ ΜΑ ΚΑΗ ΜΗΛΧ ΠΡΧΣΟ ΣΖ ΦΗΓΓΑ ΠΟΤ ΔΒΑΛΔ ΜΠΡΟ ΜΑ ΣΟ ΜΔΓΑ ΔΡΧΣΖΜΑ -ΣΗ ΘΔ ΑΠ` ΣΟ ΣΑΗΡΗ ΟΤ -ΘΔΛΧ ΣΑ ΜΑΣΗΑ ΣΖ ΝΑ ΓΧ ΟΛΑΚΔΡΖ ΣΖ ΕΧΖ. ΚΗ ΑΝΣΗΦΔΓΓΗΕΔΗ ΣΑ ΜΑΣΗΑ ΟΤ ΔΤΘΤ ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΠΟΤ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ -ΚΑΗ ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ Σ` ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ -Ζ ΣΗΜΖ ΠΟΤ ΥΡΧΣΧ ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΑ ΚΗ Ο ΑΝΣΗΛΑΛΟ ΣΧΝ ΤΜΠΛΖΓΑΓΧΝ ΓΗΓΔΗ ΣΖΝ ΔΝΣΟΛΖ -ΠΡΟΥΧΡΔΗ ΚΗ Χ ΜΗΓΟΤΝ ΣΑ ΥΔΡΗΑ ΜΑ ΝΗΧΘΧ Τ ΦΗΓΓΑ Τ ΘΑΛΑΑ Τ ΔΡΧΣΑ ηη Geada Ποσ μοσ τάριζε ονειρεμένα Υριζηούγεννα ηο Μόνατο 22 ΠΑΡΑΓΟΞΟ ΚΗ ΑΣΔΗΟ ΣΑ` ΑΛΖΘΔΗΑ ΝΑ ΠΑΥΗΕΟΤΝ ΜΔ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΔΡΗΖ xiv

15 ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΜΟΡΦΔ ΚΗΔ ΝΑ ΥΧΡΗΟΤΝ ΚΑΗ ΝΑ ΞΑΝΑΥΧΡΗΟΤΝ ΣΖ ΓΖ ΠΟΤ ΜΔΓΑΛΟΦΤΥΑ ΣΟΤ ΑΝΔΥΔΣΑΗ ΟΜΟΗΑ ΚΑΗ ΑΚΟΜΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ Ζ ΚΑΡΓΗΑ ΓΔΝ ΥΧΡΗΕΔΣΑΗ ΓΗΑ ΝΑ ΜΟΗΡΑΕΔΗ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ Δ ΓΗΚΑ ΜΑ ΚΑΗ ΞΔΝΑ ΑΤΣΟΗ ΠΟΤ ΣΟΤ ΔΝΟΥΛΔΗ Σ` ΑΝΔΜΔΛΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΓΔΛΗΟ ΜΑ ΛΔΝ ΚΑΗ ΜΑ ΞΑΝΑΛΔΝ ΠΧ Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΔΗΝΑΗ Ο ΣΗΒΟ ΠΟΤ ΘΑ ΣΔΦΑΝΧΘΟΤΜΔ Α ΓΟΝΔΗ Α ΠΑΗΓΗΑ ΑΝ ΔΡΑΣΔ ΚΗ ΔΜΔΗ ΣΟΤ ΛΔΜΔ ΠΧ ΟΠΟΗΟ ΓΔΝ ΠΟΝΔΔ ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΜΗΔΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΣΟΤ ΠΧ ΟΠΟΗΟ ΓΔΝ ΔΒΑΣΖΚΔ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΣΟΤ ΜΟΥΘΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΣΖΚΔ ΣΖΝ ΜΑΝΑ ΣΟΤ ΠΧ ΟΠΟΗΟ ΓΔΝ ΑΓΑΠΑ ΟΛΔ ΣΗ ΓΤΝΑΗΚΔ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΒΗΑΕΔΗ ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΑ ΣΟΤ. 23 Ο ΓΤΣΤΥΟ ΚΤΡΗΟ Σ ΔΗΥΔ ΚΑΛΑ ΤΓΚΡΑΣΖΔΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ ΣΟΤ ΣΖΝ ΣΔΛΔΣΖ ΠΧ Ζ ΤΜΒΗΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΝ Θ` ΑΓΑΠΑ ΚΗ ΑΛΛΟΝ ΚΑΝΔΝΑ ΚΑΗ ΚΑΡΦΑΚΗΑ ΓΔΜΗΕΔ ΔΤΘΤ Ζ ΚΑΡΔΚΛΑ ΣΟΤ ΟΣΑΝ Ζ ΓΖΘΔΝ ΑΓΗΑΦΟΡΖ ΛΟΞΖ ΣΟΤ ΜΑΣΗΑ ΣΖΝ ΤΝΔΛΑΜΒΑΝΔ Δ ΦΑΖ ΗΧΠΖΡΖ ΑΟΡΑΣΖ ΚΡΤΦΟΔΡΧΣΗΚΖ ΤΝΓΔΖ ΚΗ ΟΛΟ ΡΧΣΟΤΔ Ο ΓΤΣΤΥΖ xv

16 ΣΟ ΠΧ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΣΟΤ ΣΟΤ ΜΟΗΑΕΔΗ ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΑΝΟΗΞΔ ΠΟΣΔ ΣΖ ΚΑΡΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑ Ν` ΑΓΝΑΝΣΔΦΔΗ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΚΑΗ ΜΔΑ ΣΑ ΣΟΑ ΝΑ ΓΔΗ ΠΟΟ ΑΓΗΣΑΥΣΖ Ζ ΦΤΖ ΜΑΕΗ ΟΤ ΟΣΑΝ ΞΔΓΗΑΝΣΡΟΠΑ ΣΖΝ ΔΝΟΥΛΔΗ ΣΗ ΜΤΥΗΔ ΑΥΟΛΗΔ ΣΖ ΣΟ ΜΔΓΑΛΔΗΟ ΣΖ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΑΜΦΗΒΖΣΧΝΣΑ 24 ΑΡΝΟΤΜΑΗ ΣΖΝ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΜΔΓΑ ΦΔΤΓΟ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΔΤΣΤΥΗΑ. ΑΡΝΟΤΜΑΗ ΣΟ ΦΔΤΓΟ ΟΣΗ ΣΟ ΑΗΜΑ ΜΟΤ ΓΔΝ ΣΑΡΑΔΣΑΗ ΜΔ ΣΟΤ ΠΑΛΜΟΤ ΣΟΤ ΠΛΖΗΟΝ ΜΟΤ. ΑΡΝΟΤΜΑΗ ΣΖΝ ΑΝΟΥΖ ΣΖ ΚΑΡΑΣΟΜΖΖ ΣΟΤ ΑΓΔΛΦΟΤ ΜΟΤ. ΑΡΝΟΤΜΑΗ ΣΖ ΤΝΔΝΟΥΖ ΣΖΝ ΠΝΔΤΜΑΣΑΗΜΑΞΖ ΣΧΝ ΝΖΠΗΧΝ. ΑΡΝΟΤΜΑΗ ΣΖΝ ΓΔΗΛΗΑ ΣΟΤ Ν` ΑΡΝΖΘΧ Ν` ΑΚΟΛΟΤΘΖΧ ΣΖ ΕΧΖ ΣΖΝ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΜΟΤ. 25 ΣΖΝ ΟΜΟΡΦΗΑ ΜΑ ΓΛΤΚΑ xvi

17 Α ΗΓΟΣΡΑΓΟΤΓΖΟΤΜΔ ΑΠΟΦΔ ΟΜΟΡΦΟ Ο ΚΑΠΝΟ ΣΟΤ ΣΗΓΑΡΟΤ ΣΖ ΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΔΜΑΣΖ ΑΠ` ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΑ ΜΟΤ ΚΑΜΑΡΖ ΟΜΟΡΦΟ ΣΟ ΦΛΗΣΕΑΝΗ ΜΔ ΣΟ ΕΔΣΟ ΡΟΦΖΜΑ ΟΜΟΡΦΖ Ζ ΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΥΔΡΗΧΝ ΜΟΤ ΚΑΘΧ ΔΓΓΗΕΟΤΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΚΗΝΟΤΝ ΣΟΤ ΓΤΟ ΖΜΔΡΗΝΟΤ ΜΟΤ ΤΝΣΡΟΦΟΤ ΟΜΟΡΦΖ Ζ ΖΜΔΡΗΝΖ ΜΟΤ ΑΚΖΣΗΚΖ ΓΧΝΗΑ ΚΑΘΧ ΓΗΑΡΚΧ ΜΟΤ ΤΠΔΝΘΤΜΗΕΔΗ ΚΡΑΤΓΑΕΟΝΣΑ ΜΔΑ ΣΖ ΗΧΠΖ ΣΖ ``ΑΛΛΑΞΔ ΜΔ ΑΛΛΑΞΔ ΚΑΗ Τ ΠΗΟ ΓΡΖΓΟΡΑ ΠΗΟ ΓΡΖΓΟΡΑ`` 26 ETΗ ΛΟΗΠΟΝ ΤΝΣΡΟΦΔ ΣΑ ΥΡΟΝΗΑ ΠΟΤ ΜΗΓΟΤΝ ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΓΗΑ ΝΑ ΓΗΝΟΤΝ ΘΔΟΗ ΔΜΔΗ ΒΛΟΓΑΜΔ ΣΖΝ ΑΝΑΣΑΖ ΚΟΤΝΣΟΤΦΛΧΝΣΑ ΚΑΗ ΠΑΝΣΑ ΚΑΜΟΝΟΝΣΔ ΠΧ ΓΔΝ ΠΟΝΑΜΔ\ ΟΜΧ ΠΟΣΔ ΠΡΟΓΟΚΧΝΣΑ ΣΑ ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΗ ΣΑ ΛΤΠΑΜΑΗ ΔΗ ΔΗ ΚΑΒΑΛΑΡΖ ΣΟΤ ΜΔΛΛΟΝΣΟ ΣΑ ΜΑΣΗΑ ΜΑ ΦΧΣΗΑ ΠΟΤ ΠΤΡΧΝΔΗ ΣΟ ΖΜΔΡΑ ΓΗΑ ΝΑ ΒΡΔΗ ΕΔΣΖ Ζ ΚΑΡΓΗΑ ΜΑ ΠΟΤ Ζ ΣΡΔΛΖ xvii

18 ΘΔΛΔΗ Ν` ΑΝΑΠΝΔΔΗ ΣΟΝ ΑΔΡΑ ΣΟΤ ΑΤΡΗΟ Δ ΝΑΗ ΛΟΗΠΟΝ ΦΟΡΧΝΣΑ ΣΖ ΥΡΤΟΠΟΗΚΗΛΣΖ ΦΟΡΔΗΑ ΣΖ ΓΧΡΗΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΑ ΑΗΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΡΓΗΑ ΜΟΤ ΘΑ ΣΡΑΓΟΤΓΖΧ ΧΓΖ ΠΟΤ ΘΑ ΤΝΓΔΔΗ ΣΟ ΥΘΔ ΜΔ ΣΟ ΑΤΡΗΟ ΣΡΑΓΟΤΓΧΝΣΑ ΣΟΤΣΑ ΠΟΤ ΟΛΟΗ ΟΗ ΕΧΝΣΔ ΣΟΤ ΖΜΔΡΑ Μ` ΔΝΑ ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΜΖΝΤΟΤΝ ``ΦΧΣΗΑ ΤΝΣΡΟΦΟΗ ΓΟΡΓΑ ΦΧΣΗΑ ` ΟΛΟ ΣΟ ΑΠΗΟ ΣΟΤ ΑΗΧΝΑ ΜΑ `ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΤ ΑΗΧΝΑ ΑΠ` ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΣΖ ΑΝΑΣΑΖ ΦΧΣΗΑ ΤΝΣΡΟΦΟΗ ΓΟΡΓΑ ΟΗ ΠΤΡΟΗ ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΝ Ν` ΑΓΡΑΝΟΤΝ`` ηον λόρδο Βύρωνα Με εθνική εσγνωμοζύνη 27 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΦΣΗΑΥΝΔΗ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ ΡΧΣΖΔ Ο ΠΡΧΣΟ ΑΡΥΟΝΣΑ Ζ ΚΔΦΖ ΣΟΤ ΑΠΖΝΣΖΔ Ο ΜΑΓΟ ΑΠ`ΑΤΣΖ ΛΟΗΠΟΝ ΑΡΥΗΕΟΤΜΔ ΔΗΠΔ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΣΟΤ xviii

19 28 Ο ΝΔΑΡΟ ΔΗ ΖΛΗΚΗΑΝ ΑΣΡΑΠΖ Σ ΓΗΔΣΑΞΔ ΝΑ ΜΑΣΗΓΧΟΤΝ ΣΟΤ ΜΑΣΗΓΧΣΔ ΓΗΑΣΗ ΛΔΔΗ ΓΔΝ ΔΚΑΝΑΝ ΜΔ ΕΖΛΟ ΣΖ ΓΟΤΛΔΗΑ ΣΟΤ ΜΑ ΑΝ ΔΗΓΔ ΠΧ ΧΘΖΚΑΝ ΟΗ ΔΜΠΗΣΟΗ ΑΠΟ ΜΔΓΑ ΦΟΒΟ ΚΑΣΔΛΖΦΘΖ ΜΖ ΣΤΥΟΝ ΚΗ Ο ΟΥΛΟ ΚΑΘΧ ΟΝΟΜΑΕΔ ΣΖ ΕΧΖ ΛΔΤΣΔΡΟ ΑΠ` ΣΟΝ ΠΟΝΟ ΜΠΟΡΔΔΗ ΚΑΗ ΓΔΗ ΚΗ Ο ΜΔΓΑ ΦΑΓΔΤ Ο ΓΔΡΟ-ΑΡΥΗΔΡΔΤ ΠΟΛΤ ΓΔΛΑΔ ΒΛΔΠΟΝΣΑ ΣΟΝ ΜΔ ΣΖΝ ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΣΗ ΑΤΣΟ ΓΝΧΡΗΕΔ ΚΑΛΑ ΣΑ ΠΑΘΖ ΠΟΤ ΑΝΑΚΑΛΔΤΔ ΣΟ ΠΟΗΜΝΗΟ ΣΟΤ ΓΗΑ ΝΑ ΓΔΡΝΔΣΑΗ ΑΤΣΟ ΜΟΝΟ ΣΟΤ ΟΣΑΝ ΟΗ ΓΗΑΣΑΓΔ ΓΔ ΦΣΑΝΟΤΝ ΣΖΝ ΠΛΑΣΖ ΣΟΤ 29 Σ0 ΗΓΗΟ ΚΡΤΑ ΟΠΧ ΣΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΑΝΣΖΥΖΔ Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΓΔΡΟ-ΑΡΥΗΔΡΔΑ ΣΑ ΑΓΤΣΑ ΣΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟ ΜΤΣΗΚΟΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΧΝ ΔΞΟΤΗΑΣΧΝ ``ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΣΟ ΝΑ ΘΡΖΝΟΤΝ ΣΖΝ ΚΑΣΑΝΣΗΑ ΣΟΤ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΟΤΜΔ`` 30 Ο ΦΑΡΑΧ Σ ΑΝ ΣΔΛΔΗΧΔ Ζ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΣΟΤ ΔΠΔΔ Δ ΜΔΓΗΣΖ ΤΛΛΟΓΖ xix

20 ΟΥΗ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΤΣΟ ΓΔ ΚΔΦΣΟΣΑΝ ΣΖ ΜΔΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΣΖ ΓΔΜΗΕΔ ΣΟΤ ΓΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΚΔΦΣΟΣΑΝ ΠΟΤ ΣΧΡΑ ΚΑΣΑΚΟΠΟΗ ΜΔ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΗΓΡΧΣΑ ΑΚΟΜΑ ΣΟ ΜΔΣΧΠΟ ΣΟΤ ΣΟΛΗΕΑΝ ΜΔ ΣΑ ΚΟΡΜΗΑ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΡΖΜΟ ΚΑΗ ΦΟΒΟ ΜΔΓΑ ΣΟΝ ΚΤΡΗΔΤΔ ΜΖ ΣΤΥΟΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΛΖΦΘΟΤΝ ΘΔΟ ΠΧ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΧΠΟΤ ΜΗΑ ``ΟΒΑΡΟΣΑΣΖ ΔΥΘΡΗΚΖ ΠΡΟΚΛΖΖ`` ΣΟΤ` ΛΤΔ ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΝΤΝΟΡΑ ΚΗ Χ ΤΠΟΘΔΣΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΡΗΚΟΗ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΑΝΑΚΟΤΦΗΖ ΔΗΥΔ ΚΑΗ Ο ΝΟΣΗΟΣΔΡΧΝ ΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ ΜΔ ΠΤΡΑΜΗΓΔ ΦΗΛΟ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΤ ΟΠΟΤ ΟΜΟΗΑ ΟΗ ΚΛΑΒΟΗ ΣΟΤ ΔΗΥΑΝ ΑΡΥΗΔΗ ΝΑ ΣΟΝ ΚΟΗΣΟΤΝΔ 31 ΖΛΘΔ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΔΘΔΗ ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ Δ ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΟΤΝ Ζ ΚΑΝΟΤΝ ΠΧ ΓΔ Δ ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΟΤΝ ΚΗ ΟΜΧ ΘΑ `ΠΡΔΠΔ ΝΑ ΘΤΜΖΘΔΗ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΠΟΤ ΠΔΘΑΗΝΟΤΝ ΓΗΑΣΗ ΓΔ ΒΡΖΚΑΝ ΜΗΑ ΥΟΤΦΣΑ ΦΑΓΗ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΝΣΡΟΦΟΤ ΠΟΤ ΚΟΣΧΘΖΚΑΝ ΑΠ` ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ Π` ΑΓΑΠΖΑΝ xx

21 32 Μ` ΔΝΑ ΣΔΡΑΣΗΟ ΠΑΝΧ ΟΗ ΝΔΟΗ ΜΟΤ ΤΝΣΡΟΦΟΗ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΜΔΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΝΖΓΤΡΗΕΟΤΜΔ ΟΛΟΗ ΟΗ ΛΑΟΗ ΣΖ ΛΔΤΣΔΡΗΑ ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ Μ` ΔΝΑ ΣΔΡΑΣΗΟ ΠΑΝΧ ΘΑ ΞΔΚΗΝΖΟΤΜΔ ΠΟΡΔΗΑ ΓΗΑ ΟΛΟ ΣΟ ΚΟΜΟ Μ` ΔΝΑ ΣΔΡΑΣΗΟ ΠΑΝΧ ΠΟΤ ΘΑ ΜΗΛΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΞΔΝΟ ΒΛΔΜΜΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΒΡΗΚΔ ΓΑΛΑ ΣΟ ΣΖΘΟ ΣΖ ΜΑΝΑ ΣΟΤ ΑΛΠΗΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΜΑΥΖ ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ ΛΑΘΡΟΒΗΟΤΝΣΔ ΠΟΝΣΗΚΟΤ 33 ΔΜΔΗ ΓΔΝ ΠΗΘΤΜΖΑΜΔ ΚΑΝΔΝΑ ΕΖΣΧ ΓΗΑΣΗ ΣΟ ΒΛΔΜΜΑ ΜΑ ΦΣΑΝΔΗ ΣΗ ΜΔΡΔ ΟΠΟΤ Ζ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΘΤΗΑ ΘΑ ΚΑΘΡΔΠΣΗΕΔΣΑΗ ` ΔΝΑ ΠΛΑΣΤ ΑΗΗΟΓΟΞΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ.. Α ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΑΓΧΝΔ ΜΑ ΠΟΝΓΖ ΣΟ ΜΔΘΤΗ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΔΡΧΣΑ Π`ΑΝΑΣΔΛΔΗ. xxi

22 Ο Bob Geldof ΑΝΔΒΑΔ ΣΖ ΡΟΚΗΑ ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΖ ΗΠΠΟΤΝΖ xxii

ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΕΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΡΑ UHS-8330 UHW-8331

ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΕΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΡΑ UHS-8330 UHW-8331 ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΕΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΡΑ UHS-8330 UHW-8331 1)ΓΙΑΒΑΣΔ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΩ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΗ ΤΚΔΤΗ 1. ΤΝΓΔΣΔ ΣΟ ΚΑΛΧΓΗΟ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ 220V. ΓΔΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΤΜΔ ΚΑΜΗΑ ΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΦΣΙΑΥΝΕΣΑΙ ΕΝΑ ΣΡΑΓΟΤΔΙ

ΠΩ ΦΣΙΑΥΝΕΣΑΙ ΕΝΑ ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΠΩ ΦΣΙΑΥΝΕΣΑΙ ΕΝΑ ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΣΗΣΛΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΠΧ ΔΠΗΓΡΑ ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΜΟΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΣΗ ΔΗΝΑΗ, ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΤΝΘΔΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ, ΔΠΗΡΡΟΔ ΓΗΑ ΝΑ ΓΡΑΦΣΔΗ ΔΝΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΤΙΣΙΜΟ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΛΗΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ 2012

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΤΙΣΙΜΟ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΛΗΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ 2012 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΤΙΣΙΜΟ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΛΗΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ 2012 ΥΣΗΗΜΟ ΟΜΑΓΟ Ο ΓΡΟΜΟ ΣΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 35m 35m 35m 17m 17m 17m 17m ΔΠΗΘΔΣΗΚΟ ΣΡΗΟ 9 ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΕΧΝΖ 11 7 ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ ΣΡΗΟ 10 8 6 ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΕΧΝΖ 3 4 5 2 ΑΜΤΝΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2015 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2015 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2015 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων 1 ΣΔΡΜΑ ΜΑΕΧΝΑΚΖ ΓΗΧΡΓΟ 2 ΠΡΗΝ ΠΔΗ ' ΑΓΑΠΧ ΑΜΠΑΝΖ ΓΗΧΡΓΟ 3 ΟΝΔΗΡΟ ΒΔΡΣΖ ΝΗΚΟ 4 ΜΔ ΣΔΝΑΥΧΡΔΗ STAN 5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων 1 ΟΠΟΤ ΜΔ ΠΑ KINGS - ANTONELLA 2 Δ ΘΔΛΧ ΔΓΧ STAN 3 ΔΛΔΓΔ ΜΔΛΗΔ 4 Δ ΔΝΑΝ ΣΟΗΥΟ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ ΜΗΥΑΛΖ -

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

Novalifε SUNDAY OCTOBER 26TH, 2014

Novalifε SUNDAY OCTOBER 26TH, 2014 Novalifε SUNDAY OCTOBER 26TH, 2014 05:45 ΟΓΖΓΟ ΑΗΗΟΓΟΞΗΑ (THE SILVER LININGS PLAYBOOK) 07:45 Δ ΚΧΜΑΣΧΓΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΓΔ (CRITICAL CARE) 09:30 BEWITCHED V ΔΠΔΗ.24 ΚΓΔ (THE BATTLE OF BURNING OAK) 10:00 BEWITCHED

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 19/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 201/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΟΤΡΗΜΟ- ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΑΡΠ ΤΗ ΔΙΑΒΩΣΗ ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΗ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΡΑΤΗΙΟ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ- ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΑ ΡΑΚΑ ΧΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΑΤΟΡΕΔΟ ΛΙΜΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2014 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2014 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2014 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων 1 Ζ ΔΠΗΜΟΝΖ ΟΤ ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΔΛΔΧΝΟΡΑ - ΛΔΗΒΑΓΑ ΚΧΣΑ 2 ΔΥΧ ΓΗΟΡΣΖ ΚΑΛΗΓΖ ΠΑΝΟ 3 ΥΑΜΟ ΘΑ ΓΗΝΔΗ MASTER TEMPO

Διαβάστε περισσότερα

III IV V VI VII VIII IX IX X XI XII XIII XIV XVI XIX XIX XX XXII XXIII

III IV V VI VII VIII IX IX X XI XII XIII XIV XVI XIX XIX XX XXII XXIII .. 1 ( - ). -..... - 2 (- ) ). (...).... - ). (...)... -.... 3. I III IV V VI VII VIII IX IX X XI XII XIII XIV XVI XIX XIX XX XXII XXIII I 1. XXIII 2. XXV 3. XXVI 4. XXVII 5. XXIX (...) 1-83 85-89 91-95

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ» ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΙΒΑΝΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ» ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΙΒΑΝΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΤΓΔΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΠΔΚΑ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΣΟΜΔΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Νο ΛΑΦΝΟΥ Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Δ Ω Ρ Ο Υ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 1 ΠΑΗΓΗΚΟ ΦΟΡΔΜΑ ΛΗΛΗΠΠΟΤΠΟΛΖ 1161

Νο ΛΑΦΝΟΥ Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Δ Ω Ρ Ο Υ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 1 ΠΑΗΓΗΚΟ ΦΟΡΔΜΑ ΛΗΛΗΠΠΟΤΠΟΛΖ 1161 Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Δ Ω Ρ Ο Υ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Νο ΛΑΦΝΟΥ 1 ΠΑΗΓΗΚΟ ΦΟΡΔΜΑ ΛΗΛΗΠΠΟΤΠΟΛΖ 1161 2 ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΖ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΣΑΝΣΑ MARYHOLIC BY MARY SOFIKIΣU 1103 3 ΜΑΝΗΚΗΟΤΡ COLOUR MY BEUATY 270 4 ΦΟΤΛΑΡΗ ΔΜΠΟΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων Κ.Α.: 20.7135.001 Προϋπολογισμός 436.650,00 Έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή στην προσομοίωση

Eισαγωγή στην προσομοίωση Eισαγωγή στην προσομοίωση Σι είναι η προσομοίωση; ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΟΝΟΜΑΕΔΣΑΗ Ζ ΜΗΜΖΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Γιατί να χρησιμοποιήσω προσομοίωση; Σι είναι το σύστημα; Γιατί προσομοίωση; (1/2) Γιατί προσομοίωση;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΡΜΑ ΕΠΑΥΩΝ Χώρα: Κύπρος CY Τύπος δείγματος: Δείγμα νοικοκυριών με μέθοδο επιλογής τα πιο πρόσφατα γενέθλια

ΥΟΡΜΑ ΕΠΑΥΩΝ Χώρα: Κύπρος CY Τύπος δείγματος: Δείγμα νοικοκυριών με μέθοδο επιλογής τα πιο πρόσφατα γενέθλια ΥΟΡΜΑ ΕΠΑΥΩΝ Χώρα: Κύπρος CY Τύπος δείγματος: Δείγμα νοικοκυριών με μέθοδο επιλογής τα πιο πρόσφατα γενέθλια ΔΕΙΓΜΑ ΜΟΝΑΔΑ:ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟ Σαυτότητα (αρ. σειράς) επιλεγμένου/ης ερωτώμενου/ης: ΕΠΑΥΕ ΑΝΑ ΕΡΕΤΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/1238 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/1238 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 198/1 L I ( (EE) 2019/1238 20 2019 (PEPP) ( ), 114,,, ( 1 ), ( 2 ), : (1),.. (2),., 25, :. (3),,.,,,. ( 1 ) C 81 2.3.2018,. 139. ( 2 ) 4 2019 ( ) 14 2019. EL L 198/2 25.7.2019 (4).,,. H,, ( ). (5) 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 01/2013 Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 01/2013 Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Λ. Συγγρού 36-38 Αθήνα Τ.Κ 11742 Πληροφορίες: ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Τηλ.: 210-9234904 Fax : 210-9234907 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΓΔΓΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ ΓΟΖΓΝΟΖ ΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χανίων κύριο Βασίλειο Γλυμιδάκη, για τη διευκόλυνση που μου παρείχε έτσι ώστε να έχω πρόσβαση στα δεδομένα κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τα 200 ηραγούδια ποσ μεηαδόθηκαν ηις περιζζόηερες θορές ζηοσς μεγαλύηεροσς ραδιοθωνικούς ζηαθμούς ηης Ελλάδας ηο 2016

Τα 200 ηραγούδια ποσ μεηαδόθηκαν ηις περιζζόηερες θορές ζηοσς μεγαλύηεροσς ραδιοθωνικούς ζηαθμούς ηης Ελλάδας ηο 2016 Τα 200 ηραγούδια ποσ μεηαδόθηκαν ηις περιζζόηερες θορές ζηοσς μεγαλύηεροσς ραδιοθωνικούς ζηαθμούς ηης Ελλάδας ηο 2016 1 ΛΔΝΔ ΡΔΜΟ ΑΝΣΧΝΖ 2 ΓΔΝ ΣΟ ΑΝΣΔΥΧ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ 3 ΔΛΑ ΠΗΧ ΣΖ ΘΔΖ ΟΤ ΜΑΕΧΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Κοινόχρηστα... 3 A Κυριότητα επί κοινοχρήστων Κοινή χρήση πλατειών, κατάργησή της, παραίτηση, μεταβίβαση κυριότητας. 1 Β Έναρξη κοινοχρησίας.. 9 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φφηογραθία. Θεοιόγος Ηφαλλίδες Αλ. Καζεγεηής Γηεσζσληής Γ Ορζ/θής θιηληθής Νοζοθοκείοσ ΚΑΣ

Φφηογραθία. Θεοιόγος Ηφαλλίδες Αλ. Καζεγεηής Γηεσζσληής Γ Ορζ/θής θιηληθής Νοζοθοκείοσ ΚΑΣ Φφηογραθία Θεοιόγος Ηφαλλίδες Αλ. Καζεγεηής Γηεσζσληής Γ Ορζ/θής θιηληθής Νοζοθοκείοσ ΚΑΣ Προιογίδοληας ηο ηρίηο έηος ηες ελδοθιηληθής κεηαπηστηαθής εθπαηδεύζεφς δελ είλαη δσλαηόλ λα κελ αηζζαλζώ ηδηαίηερε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. Π06/47

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. Π06/47 ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. Π06/47 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.38 Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Γ. Τσακαλάκη ΠΡΟΣ: Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να αναφέρετε ποιες από τις επόμενες ενώσεις θεωρούνται οργανικές και ποιες ανόργανες. α) Κ 2 CO 3, β) CH 4, γ) CH 2 CH 2, δ) H 2 O 2. Να γράψετε τους

Διαβάστε περισσότερα

NOVALIFE MAY 2015 SUNDAY MAY 24TH, 2015

NOVALIFE MAY 2015 SUNDAY MAY 24TH, 2015 SUNDAY MAY 24TH, 2015 08:05 ΑΘΔΡΑΠΔΤΣΑ ΔΡΧΣΔΤΜΔΝΟ ΚΓΑ (TADPOLE) 09:20 DIRTY DANCING ΚΓΔ 11:00 LIFETIME - ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΓΔ 11:30 FITNESS TIME - ΓΤΝΑΜΗΚΖ YOGA K (INTENSIVE YOGA WORKOUT) 12:10 FITNESS TIME -

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ

PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ Το ζσέδιο αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκη ηηρ και η Επιηποπή δεν εςθύνεηαι για ηςσόν

Διαβάστε περισσότερα

Novalifε SUNDAY OCTOBER 19TH, 2014

Novalifε SUNDAY OCTOBER 19TH, 2014 Novalifε SUNDAY OCTOBER 19TH, 2014 06:05 ΦΗΘΤΡΟΗ ΣΟ ΚΟΣΑΓΗ Κ15 (THE NIGHT LISTENER) 07:40 SPIN ΚΓΔ 09:30 BEWITCHED V ΔΠΔΗ.19 ΚΓΔ (SAMANTHA THE SCULPTRESS) 10:00 BEWITCHED V ΔΠΔΗ.20 ΚΓΔ (MRS. STEPHENS,

Διαβάστε περισσότερα

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean Μια έκθεση για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά. Ανδροµάχη Γκαζή Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ανάπτυξης µιας έκθεσης για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά και παρουσιάζει τα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Business Unit: CON No of Pages: 10 Authors: AR Use: External Info Date: 17/09/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α'. Γενικαί πληροφορίαι 1 9

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α'. Γενικαί πληροφορίαι 1 9 ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1-79... Α'. Γενικαί πληροφορίαι 1 9 ια' λε' 1. Αντικείμενον τόμου. 2. Τρόπος συλλογής πληροφοριών και ερωτήματα άνευ ικανοποιητικών αποτελεσμάτων 3. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλαύσαμεν εν τω μνησθήναι ημάς της Σιών». (Ψαλμ.136,1) ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μεταϖτυχιακή Εργασία Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός DEVELOPMEN με κριτήριο κατακύρωσης DEVELOPMENT την AGENCY ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Date: 2015.06.11

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 14 Παξαξηήκαηα (Άξζξν 1 παξ. 19 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/853) Μεηά ην άξζξν 28 ηνπ λ. 2168/1993, πξνζηίζεηαη άξζξν 28Α ωο εμήο:

Άξζξν 14 Παξαξηήκαηα (Άξζξν 1 παξ. 19 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/853) Μεηά ην άξζξν 28 ηνπ λ. 2168/1993, πξνζηίζεηαη άξζξν 28Α ωο εμήο: Άξζξν 14 Παξαξηήκαηα (Άξζξν 1 παξ. 19 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/853) Μεηά ην άξζξν 28 ηνπ λ. 2168/1993, πξνζηίζεηαη άξζξν 28Α ωο εμήο: «Άξζξν 28Α ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΤΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΚΑΗ ΠΤΡΟΜΑΗΚΑ AND ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘ ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : 06/04/2015.

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘ ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : 06/04/2015. . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΘΟ ΦΤΘΙΗ Α ΙΑΚΩΟΡΘΖΕΘ ΙΑΘ Α ΕΤΥΕΣΑΘ ΙΑΚΗ ΕΠΘΣΤΥΘΑ ΣΘ ΠΟΤΔΕ Α

ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΘΟ ΦΤΘΙΗ Α ΙΑΚΩΟΡΘΖΕΘ ΙΑΘ Α ΕΤΥΕΣΑΘ ΙΑΚΗ ΕΠΘΣΤΥΘΑ ΣΘ ΠΟΤΔΕ Α ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΘΟ ΦΤΘΙΗ Α ΙΑΚΩΟΡΘΖΕΘ ΙΑΘ Α ΕΤΥΕΣΑΘ ΙΑΚΗ ΕΠΘΣΤΥΘΑ ΣΘ ΠΟΤΔΕ Α 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑ ΦΑΛΜΑΣΑ ΜΔΣΡΖΔΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΦΤΗΚΖ ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ Μ.ΠΖΛΑΚΟΤΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΦΤΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003 Ιφάλληλα, 17/11/014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΜ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σατ. Γλζε: Πιεροθορίες: Σει: FAX: Email: Διεσζ.

Διαβάστε περισσότερα

Κλαμα σοτ εμιγκπανσοτ 1. Ειναι ενα σπαγοτδι σψν Ελληνψν σηρ Κασψ Ισαλιαρ. Ο σισλορ σοτ, ςση νεοελληνικη σοτ αποδοςη: "Θπηνορ σοτ. σοςο εφει να με δει

Κλαμα σοτ εμιγκπανσοτ 1. Ειναι ενα σπαγοτδι σψν Ελληνψν σηρ Κασψ Ισαλιαρ. Ο σισλορ σοτ, ςση νεοελληνικη σοτ αποδοςη: Θπηνορ σοτ. σοςο εφει να με δει 1 Κλαμα σοτ εμιγκπανσοτ 1 Ειναι ενα σπαγοτδι σψν Ελληνψν σηρ Κασψ Ισαλιαρ. Ο σισλορ σοτ, ςση νεοελληνικη σοτ αποδοςη: "Θπηνορ σοτ μεσαναςση" Ωπια μοτ πονσινεddα α ποτσε ςσε σςε ςσασζει πλεα σαλαςςα ς αγκοταddει

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚA ΜΗ ΔΕΚΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΝΣΟΝΙΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚA ΜΗ ΔΕΚΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΝΣΟΝΙΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Προκήρυξη υπ αριθμ. Φ./990/--08 για την πλήρωςη θζςεων υντονιςτών Εκπαιδευτικοφ Ζργου για τα ο, ο, ο, ο, ο και ο Περιφερειακά Κζντρα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 27.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 842/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΜΟΤ Κ. ΓΟΞΗΑΓΖ 782/ / ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (Κ.Θ.&Κ.)

Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΜΟΤ Κ. ΓΟΞΗΑΓΖ 782/ / ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (Κ.Θ.&Κ.) ΚΑΘΗΓΗΣΕ Κ. ΓΟΞΗΑΓΖ 782/26-08-2010 383/16-06-2011 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (Κ.Θ.&Κ.) Α. ΚΟΝΣΖ 124/06-02-2012 572/05-06-2013 ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ (Γ.Δ..) Γ. ΚΟΤΕΔΛΖ ΥΧΡΗ 67/31-01-2007

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.1 Εξισώσεις 1 ου Βαθμού Επιμέλεια Σημειώσεων: Ντάνος Γιώργος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 1

Κεφάλαιο 3.1 Εξισώσεις 1 ου Βαθμού Επιμέλεια Σημειώσεων: Ντάνος Γιώργος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 1 Κεφάλαιο 3.1 Εξισώσεις 1 ου Βαθμού Επιμέλεια Σημειώσεων: Ντάνος Γιώργος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 1 Εξίσωση πρώτου βαθμού ή πρωτοβάθμια εξίσωση με άγνωστο x ονομάζεται κάθε εξίσωση της μορφής

Διαβάστε περισσότερα

(πρώην ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM Α.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(πρώην ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM Α.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (πρώην ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM Α.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤHΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΤΙΚΟΜ Α.Ε.Τ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΧΤΝΕΤ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κατηγορίες ασκήσεων στα απόλυτα ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Εξισώσεις που περιέχουν απόλυτο μιας παράστασης και όχι παράταση του x έξω από το απόλυτο. α) Λύνουμε ως προς το απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλληλη επεξεργασία FNA μαστού σε υγρή μορφή προς μικροσκόπιση

Κατάλληλη επεξεργασία FNA μαστού σε υγρή μορφή προς μικροσκόπιση ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ Κατάλληλη επεξεργασία FNA μαστού σε υγρή μορφή προς μικροσκόπιση Εργαστήριο κυτταρολογικό στο ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ Ιωάννα Χαραλάμπους Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΥΧΝ ΤΔΡΑ

ΥΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΥΧΝ ΤΔΡΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΙΚΟΤ ΤΔΡΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΥΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΥΧΝ ΤΔΡΑ 25-08-207 ΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 207-208 ΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην παηδηώλ 23/4/2010

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην παηδηώλ 23/4/2010 ΑΝΣΙΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΟ ΥΤΛΛΟ ΕΠΑΥΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2013 ΑρΠρωτ:ΔΤΥ Ε 1022756/298ΕΞ2013 ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Patrimonial. Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου 7 Απριλίου 2015

NN (L) Patrimonial. Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου 7 Απριλίου 2015 NN (L) Patrimonial Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου 7 Απριλίου 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

EΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (ν. 3556/2007, όπως ισχύει, άρθρα 9, 10, 11, 11A)

EΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (ν. 3556/2007, όπως ισχύει, άρθρα 9, 10, 11, 11A) EΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (ν. 3556/2007, όπως ισχύει, άρθρα 9, 10, 11, 11A) (αποστέλλεται στον Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) i 1. Ταυτότητα του Εκδότη ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΔ ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ ΔΛ ΠΔΡΗΓΔ ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ ΠΡΔΑΡΗΣΔ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΓΑ ΠΑΣΧΜΑΣΧΝ ΦΤΛΛΟ ΓΗΑΣΡΖΣΟ.

ΠΔΡΗΓΔ ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ ΔΛ ΠΔΡΗΓΔ ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ ΠΡΔΑΡΗΣΔ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΓΑ ΠΑΣΧΜΑΣΧΝ ΦΤΛΛΟ ΓΗΑΣΡΖΣΟ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΦΤΛΛΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΔΛ. 1-5 ΣΡΑΝΣΕΑΡΗΣΟ ΦΤΛΛΟ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ ΦΤΓΔΗΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΓΗΑ ΠΟΡΣΑΚΗ ΚΟΤΕΗΝΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΠΛΑΣΖ ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΑ ΦΤΛΛΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ ΝΣΟΤΛΑΠΗΧΝ - ΤΓΡΟΤΛΛΔΚΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

2. Συνοπτική περιγραφή ερευνητικών δραστηριοτήτων

2. Συνοπτική περιγραφή ερευνητικών δραστηριοτήτων Ονοματεπώνυμο: Aθανάσιος Ευ. Γκότοβος Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή: Φιλοσοφική Tμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Tομέας: Παιδαγωγικής Bαθμίδα: Kαθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Απειροστικός Λογισμός Ι, χειμερινό εξάμηνο Λύσεις τέταρτου φυλλαδίου ασκήσεων. ( n(n+1) e 1 (

Απειροστικός Λογισμός Ι, χειμερινό εξάμηνο Λύσεις τέταρτου φυλλαδίου ασκήσεων. ( n(n+1) e 1 ( . Αποδείξτε ότι: Απειροστικός Λογισμός Ι, χειμερινό εξάμηνο 08-9. Λύσεις τέταρτου φυλλαδίου ασκήσεων. +) 7 +) +), 5 +7 5 5, +log ) 7 log 4, +, ++ + + ) +4+4 + +4, + si +, +) +), + [ ], + + 0, + +, ) +,,

Διαβάστε περισσότερα

NOVALIFE JANUARY 2015

NOVALIFE JANUARY 2015 SUNDAY JANUARY 25TH, 2015 05:30 ΟΙ ΓΔΦΤΡΔ ΣΟΤ ΜΑΝΣΙΟΝ ΚΓΑ (THE BRIDGES OF MADISON COUNTY) 07:45 DON'T TELL MOM THE BABYSITTER'S DEAD ΚΓΔ 09:30 BEWITCHED VIII ΔΠΔΙ.1 ΚΓΔ (HOW NOT TO LOSE YOUR HEAD TO KING

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/04/2018 Α.Π.: 5805/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 3 Περιεχόμενα 5 Πρόλογος 6 Εισαγωγικές πληροφορίες 11 23 29 69

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 16(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕ ΠΑΧΑΛΙΝΕ ΛΑΜΠΑΔΕ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕ ΚΛΑΙΚΕ ΚΑΙ ΜΟΝΣΕΡΝΕ ΛΑΜΠΑΔΕ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΣΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕ ΠΑΧΑΛΙΝΕ ΛΑΜΠΑΔΕ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕ ΚΛΑΙΚΕ ΚΑΙ ΜΟΝΣΕΡΝΕ ΛΑΜΠΑΔΕ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΣΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕ ΠΑΧΑΛΙΝΕ ΛΑΜΠΑΔΕ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕ ΚΛΑΙΚΕ ΚΑΙ ΜΟΝΣΕΡΝΕ ΛΑΜΠΑΔΕ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΣΑ ΝΟ: ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣ ΒΑΡΟ Σ1 Σ2 Σ3 ΣΕΜ ΤΚ ΠΑΚ ΚΙΒ 1 005-01-001 ΛΑΜ ΧΡΩ Νο5 1,1x35cm. 25 10x80 2 008-01-001

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Αρχείο Βοήθειας

ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Αρχείο Βοήθειας ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αρχείο Βοήθειας 1. Επεξήγηση Εικονιδίων και Λειτουργιών Διαμόρφωση. Πατώντας το εικονίδιο μεταβάλλουμε τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Διαγραφή. Πατώντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Άρθρο 1 ο Έννοια - Σκοπός 1. Προμήθεια, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, νοείται η κάθε αγορά που πραγματοποιεί η ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης Δήμος Κισσάμου Δήμος Πλατανιά Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες ασφαλείας-βασικοί μικροβιολογικοί χειρισμοί-συγκεντρώσεις διαλυμάτων Παναγούλιας Ιωάννης, MSc,PhD

Κανόνες ασφαλείας-βασικοί μικροβιολογικοί χειρισμοί-συγκεντρώσεις διαλυμάτων Παναγούλιας Ιωάννης, MSc,PhD Άσκηση «Κανόνες ασφαλείας-βασικοί μικροβιολογικοί χειρισμοί-συγκεντρώσεις διαλυμάτων» Eρωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 1. Σε 380gr Η 2 Ο προσθέτουμε 20gr NaOH και προκύπτει διάλυμα όγκου 320mL. To % w/w του διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηηο επηθείκελεο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε

Έξεπλα γηα ηηο επηθείκελεο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Έξεπλα γηα ηηο επηθείκελεο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Μάξηηνο 2017 ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ OPINION POLL (ΜΔΛΟ ESOMAR / Α.Μ. ΔΡ: 49) ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ C.A.T.I ΜΔΓΔΘΟ ΓΔΗΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ * ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ- ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ * ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ- ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2014-2015* ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ- ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ Α αίθοσζα Κ9.303 (Γ43-45) 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (έτη αναφοράς , , )

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (έτη αναφοράς , , ) Έργο : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (έτη αναφοράς 2005 2006, 2006 2007, 2007 2008) Πηγές ερευνητικών δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΣ Κ. ΠΕΤΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Μ. Δ. Ε ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ (*) Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ (*) Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 26.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/363 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ (*) Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση Παλαιά αρίθμηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ΤΙΤΛΟΣ Ι - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Νέα αρίθμηση της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Εξωτερικά του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ κατασκευάζουμε τα τετράγωνα ΑΒΕΖ και ΔΓΘΗ. Να αποδείξετε ότι : α. ZH E, H

Εισαγωγή 1. Εξωτερικά του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ κατασκευάζουμε τα τετράγωνα ΑΒΕΖ και ΔΓΘΗ. Να αποδείξετε ότι : α. ZH E, H Εισαγωγή 1. Εξωτερικά του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ κατασκευάζουμε τα τετράγωνα ΑΒΕΖ και ΔΓΘΗ. Να αποδείξετε ότι : α. ZH E, H, Z,. Τα τμήματα ΑΓ και ΗΕ έχουν κοινό μέσο γ. Το κέντρο του παραλληλογράμμου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα είναι ιδιοκτησία της Zel Technologies LLC. Όλες οι πληροφορίες είναι ιδιωτικές και δεν

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα είναι ιδιοκτησία της Zel Technologies LLC. Όλες οι πληροφορίες είναι ιδιωτικές και δεν ZelTrez: επισκόπηση μάρκετινγκ 1.1 Προετοιμασία: Daniel Keller zelcash zeltrez Προετοιμάστηκε για το: ZelTrez 29/06/2018 Τμήμα 1: Το πεδίο του εφαρμογής σχεδίου μάρκετινγκ I. Αρχική ενημέρωση της ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 1 Γενικές Αρχές

«Άρθρο 1 Γενικές Αρχές «Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Το επάγγελμα του μηχανικού δικαιούνται αποκλειστικά να ασκούν: α) οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου πενταετούς τίτλου σπουδών διπλωματούχου μηχανικού Πολυτεχνείου, Ανώτατης Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : (Μονάδες 4) Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Εσφαλμένες :

ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : (Μονάδες 4) Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Εσφαλμένες : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30/11/2010 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Εργαςτήριο Βιοϊατρικήσ Οπτικήσ και Εφαρμοςμένησ Βιοφυςικήσ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Εργαςτήριο Βιοϊατρικήσ Οπτικήσ και Εφαρμοςμένησ Βιοφυςικήσ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Εργαςτήριο Βιοϊατρικήσ Οπτικήσ και Εφαρμοςμένησ Βιοφυςικήσ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Μελέτη Συνδυαςτικήσ Δράςησ Φωτοδυναμικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσαρμογή στο ΕΥΡΩ των διαδικασιών χορήγησης παροχών σε χρήμα και σε είδος

ΘΕΜΑ: Προσαρμογή στο ΕΥΡΩ των διαδικασιών χορήγησης παροχών σε χρήμα και σε είδος - 1479 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2001 Αρ. Πρωτ.: Γ99/110

Διαβάστε περισσότερα

I Papi dallo 0 D.C. al 500 D.C.

I Papi dallo 0 D.C. al 500 D.C. I Papi dallo 0 D.C. al 500 D.C. San Pietro (32-67) Papa Lino (67-76) Papa Anacleto I (76-88) Papa Clemente I (88-97), Santo e martire Papa Evaristo (97-105) Papa Alessandro I (105-115) Papa Sisto I (115-125)

Διαβάστε περισσότερα

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + ! #!!! % ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +! # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + % IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/05/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Π. 10785/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11326/16 DRS 32 ECOFIN 719 EF 244 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα Περίοδος μετάδοσης Οκτωβρίου 2018

Επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα Περίοδος μετάδοσης Οκτωβρίου 2018 Επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα Περίοδος μετάδοσης 208 04 Οκτωβρίου 208 Η «Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚA ΜΗ ΔΕΚΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΝΣΟΝΙΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ

ΠΙΝΑΚA ΜΗ ΔΕΚΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΝΣΟΝΙΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Προκήρυξη υπ αριθμ. Φ./9590/-6-08 για την πλήρωςη θζςεων Συντονιςτών Εκπαιδευτικοφ Ζργου για τα ο, ο, ο, 4ο, 5ο και 6ο Περιφερειακά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΡΓΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΝΔΥΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΥΟΛΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ Α/Α ΥΟΛΔΙΟ ΔΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 Α ΓΖΜΟΗΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΛΑΣΗΧΝ ΑΝΔΓΔΡΖ 365,330

Α. ΔΡΓΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΝΔΥΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΥΟΛΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ Α/Α ΥΟΛΔΙΟ ΔΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 Α ΓΖΜΟΗΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΛΑΣΗΧΝ ΑΝΔΓΔΡΖ 365,330 ΔΡΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ Α. ΔΡΓΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΝΔΥΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΥΟΛΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 201-201 1 Α ΓΖΜΟΗΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΛΑΣΗΧΝ ΑΝΔΓΔΡΖ 365,330 2 Β ΓΖΜΟΗΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΟΛΟΗΟΤ 3 ΗΓΑΛΗΟΤ 4 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΑΚΡΟΠΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 6-8GR Πρακτικά Εκδήλωσης Ευρείας Δημοσιοποίησης του Έργου ISWM-TINOS

Παραδοτέο 6-8GR Πρακτικά Εκδήλωσης Ευρείας Δημοσιοποίησης του Έργου ISWM-TINOS Deliverable 7-1:Minutes ISWM-TINOS: of the kick-off meeting of the project ISWM-TINOS Aνάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για την Oλοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε

Διαβάστε περισσότερα