ΦΑΤΕΧ. Φαχυλδαδε δε Τεχνολογια. Vestibular. ςολυμε 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΤΕΧ. Φαχυλδαδε δε Τεχνολογια. Vestibular. ςολυμε 1"

Transcript

1 Φαχυλδαδε δε Τεχνολογια ΦΑΤΕΧ Vestibular ςολυμε 1 Βιολογια 1.Οσ σερεσ ϖιϖοσ ε συασ ιντερα εσ; 1.1. Χαδεια ε τεια αλιmενταρ; 1.2. Ν ϖεισ τρ φιχοσ; 1.3. Χιχλοσ βιογεοθυ mιχοσ: δεσλοχαmεντοσ δο χαρβονο, οξιγ νιο ε νιτρογ νιο; 1.4. Χαραχτερ στιχασ β σιχασ δε υm εχοσσιστεmα; 1.5. Εχοσσιστεmασ τερρεστρεσ ε αθυ τιχοσ; 1.6. Ρελα εσ δε χοοπερα ο ε χοmπετι ο εντρε οσ σερεσ ϖιϖοσ; Α ιντερϖεν ο ηυmανα ε οσ δεσεθυιλ βριοσ αmβιενταισ; 2.1. Dενσιδαδε ε χρεσχιmεντο δα ποπυλα ο; 2.2. Μυδαν α νοσ παδρ εσ δε προδυ ο ε δε χονσυmο; 2.3. Ιντερφερ νχια ηυmανα νοσ χιχλοσ νατυραισ δοσ ελεmεντοσ θυ mιχοσ: εφειτο εστυφα, διmινυι ο δα ταξα δε οξιγ νιο νο αmβιεντε, mυδαν ασ χλιm τιχασ, υσο ιντενσιϖο δε φερτιλιζαντεσ νιτρογεναδοσ ετχ Πρινχιπαισ φοντεσ πολυιδορασ δο αρ, δα γυα ε δο σολο; 2.5. Dεστινο δο λιξο ε δο εσγοτο, τραταmεντο δα γυα, οχυπα ο δο σολο, ασ χονδι εσ δοσ ριοσ ε χ ρρεγοσ ε α θυαλιδαδε δο αρ; 2.6. Μεδιδασ ινδιϖιδυαισ, χολετιϖασ ε δο ποδερ π βλιχο θυε mινιmιζαm οσ εφειτοσ δασ ιντερφερ νχιασ ηυmανασ νοσ χιχλοσ δα mατ ρια; 2.7. Ασ χοντραδι εσ εντρε χονσερϖα ο αmβιενταλ, υσο εχον mιχο δα βιοδιϖερσιδαδε, εξπανσ ο δασ φροντειρασ αγρ χολασ ε εξτρατιϖισmο; 2.8. Τεχνολογιασ αmβιενταισ παρα α συστενταβιλιδαδε αmβιενταλ; 2.9. Ασ χονφερ νχιασ ιντερναχιοναισ ε οσ χοmπροmισσοσ ε προποστασ παρα ρεχυπερα ο δοσ αmβιεντεσ βρασιλειροσ; Α σα δε ινδιϖιδυαλ, χολετιϖα ε αmβιενταλ; 3.1. Χονχεπ εσ δε σα δε αο λονγο δα Ηιστ ρια; 3.2. Α σα δε χοmο βεm εσταρ φ σιχο, mενταλ ε σοχιαλ, συασ δετερmιναντεσ ε χονδιχιοναντεσ (αλιmεντα ο, mοραδια, σανεαmεντο, mειο αmβιεντε, ρενδα, τραβαληο, εδυχα ο, τρανσπορτε, λαζερ ετχ.); 3.3. Α διστριβυι ο δεσιγυαλ δα σα δε πελασ ποπυλα εσ; 3.4. Χονδι εσ σοχιοεχον mιχασ ε θυαλιδαδε δε ϖιδα δασ ποπυλα εσ ηυmανασ δε διφερεντεσ ρεγι εσ (βρασιλειρασ ου δο πλανετα); 3.5. Πρινχιπαισ ινδιχαδορεσ δε δεσενϖολϖιmεντο ηυmανο ε δε σα δε π βλιχα: mορταλιδαδε ινφαντιλ, εξπεχτατιϖα δε ϖιδα, mορταλιδαδε, δοεν ασ ινφεχτοχονταγιοσασ, χονδι εσ δε σανεαmεντο, mοραδια, αχεσσο αοσ σερϖι οσ δε σα δε ε εδυχαχιοναισ; 3.6. Πρινχιπαισ δοεν ασ θυε αφεταm α ποπυλα ο βρασιλειρα, σεγυνδο σεξο, ν ϖελ δε ρενδα ε ιδαδε; 3.7. Τιποσ δε δοεν ασ: ινφεχτο χονταγιοσασ ε παρασιτ ριασ, δεγενερατιϖασ, οχυπαχιοναισ, χαρενχιαισ, σεξυαλmεντε τρανσmισσ ϖεισ (DΣΤ) ε προϖοχαδασ πορ τοξινασ αmβιενταισ; 3.8. Γραϖιδεζ να αδολεσχ νχια χοmο υmα φορmα δε ρισχο σα δε; 3.9. Μεδιδασ δε προmο ο δα σα δε ε δε πρεϖεν ο δασ πρινχιπαισ δοεν ασ; Ο ιmπαχτο δασ τεχνολογιασ να mεληορια δα θυαλιδαδε δα σα δε δασ ποπυλα εσ (ϖαχινα, mεδιχαmεντοσ, εξαmεσ διαγν στιχοσ, αλιmεντοσ ενριθυεχιδοσ, ο υσο δε αδο αντεσ ετχ.); Σανεαmεντο β σιχο ε ιmπαχτο να mορταλιδαδε ινφαντιλ, δοεν ασ ινφεχτο χονταγιοσασ ε παρασιτ ριασ; Τεχνολογιασ παρα mινιmιζαρ οσ προβλεmασ δε σανεαmεντο β σιχο; Οργανιζα ο χελυλαρ ε φυν εσ ϖιταισ β σιχασ; 4.1. Α οργανιζα ο χελυλαρ χοmο χαραχτερ στιχα φυνδαmενταλ δε τοδασ ασ φορmασ ϖιϖασ; 4.2. Α οργανιζα ο ε ο φυνχιοναmεντο δοσ τιποσ β σιχοσ δε χ λυλασ; 4.3. Παπελ δα mεmβρανα να ιντερα ο εντρε αmβιεντε ε χ λυλα: τιποσ δε τρανσπορτε; 4.4. Προχεσσοσ δε οβτεν ο δε ενεργια πελοσ σιστεmασ ϖιϖοσ: φοτοσσ ντεσε ε ρεσπιρα ο χελυλαρ; 4.5. Μεχανισmο β σιχο δε ρεπροδυ ο δασ χ λυλασ: mιτοσε; 4.6. Μιτοσεσ δεσχοντρολαδασ: χ νχερεσ; 4.7. Μεδιδασ πρεϖεντιϖασ ε χοντρα ο ρισχο δε χ νχερ ε τεχνολογιασ απλιχαδασ α σευ τραταmεντο; ςαριαβιλιδαδε γεν τιχα ε ηερεδιταριεδαδε; 5.1. Ρεπροδυ ο σεξυαδα ε προχεσσο mει τιχο; 5.2. Χαραχτερ στιχασ ηερεδιτ ριασ χονγ νιτασ ε αδθυιριδασ; 5.3. Ηερεδιταριεδαδε: ασ χονχεπ εσ πρ mενδελιανασ ε ασ λεισ δε Μενδελ; 5.4. Τεορια χροmοσσ mιχα δα ηεραν α; 5.5. Dετερmινα ο δο σεξο ε ηεραν α λιγαδα αο σεξο; 5.6.

2 Χαρι τιπο νορmαλ ε αβερρα εσ χροmοσσ mιχασ mαισ χοmυνσ (σ νδροmεσ δε Dοων, Τυρνερ ε Κλινεφελτερ); 5.7. Γρυποσ σανγυ νεοσ (σιστεmα ΑΒΟ ε Ρη): τρανσφυσ εσ σανγυ νεασ ε ινχοmπατιβιλιδαδεσ; 5.8. Dιστ ρβιοσ mεταβ λιχοσ: αλβινισmο ε φενιλχετον ρια; 5.9. Τρανσπλαντεσ ε δοεν ασ αυτο ιmυνεσ; DΝΑ: α ρεχειτα δα ϖιδα ε σευ χ διγο; 6.1. Εστρυτυρα θυ mιχα δο DΝΑ; 6.2. Μοδελο δε δυπλιχα ο δο DΝΑ; 6.3. ΡΝΑ: α τραδυ ο δα mενσαγεm; 6.4. Χ διγο γεν τιχο ε φαβριχα ο δε προτε νασ; Βιοτεχνολογια; 7.1. Πρινχιπαισ τεχνολογιασ υτιλιζαδασ να τρανσφερ νχια δε DΝΑ: ενζιmασ δε ρεστρι ο, ϖετορεσ ε χλοναγεm mολεχυλαρ; 7.2. Ενγενηαρια γεν τιχα ε προδυτοσ γενετιχαmεντε mοδιφιχαδοσ: αλιmεντοσ, προδυτοσ φαρmαχ υτιχοσ, ηορm νιοσ, ϖαχινασ ε mεδιχαmεντοσ; 7.3. Ρισχοσ ε βενεφ χιοσ δε προδυτοσ γενετιχαmεντε mοδιφιχαδοσ νο mερχαδο: α λεγισλα ο βρασιλειρα; Ο δεσαφιο δα χλασσιφιχα ο βιολ γιχα; 8.1. Πρινχιπαισ χριτ ριοσ δε χλασσιφιχα ο, ρεγρασ δε νοmενχλατυρα ε χατεγοριασ ταξον mιχασ ρεχονηεχιδασ ατυαλmεντε; 8.2. Ταξιονοmια ε χονχειτο δε εσπ χιε; 8.3. Χαραχτεριζα ο γεραλ δοσ χινχο ρεινοσ: ν ϖελ δε οργανιζα ο, οβτεν ο δε ενεργια, εστρυτυρασ σιγνιφιχατιϖασ, ιmπορτ νχια εχον mιχα ε εχολ γιχα; 8.4. Ρελα εσ δε παρεντεσχο εντρε διϖερσοσ σερεσ ϖιϖοσ: ρϖορεσ φιλογεν τιχασ; Α βιολογια δοσ σερεσ ϖιϖοσ; 9.1. Ασπεχτοσ χοmπαρατιϖοσ δα εϖολυ ο δασ πλαντασ; 9.2. Αδαπτα εσ δασ Ανγιοσπερmασ θυαντο οργανιζα ο, χρεσχιmεντο, δεσενϖολϖιmεντο ε νυτρι ο ; 9.3. Παδρ εσ δε ρεπροδυ ο, χρεσχιmεντο ε δεσενϖολϖιmεντο δοσ ανιmαισ; 9.4. Πρινχιπαισ φυν εσ ϖιταισ δοσ ανιmαισ, χοm νφασε νοσ ϖερτεβραδοσ; 9.5. Φυν εσ ϖιταισ δο οργανισmο ηυmανο; 9.6. Σεξυαλιδαδε; Α οριγεm δα ϖιδα ε ιδειασ εϖολυχιονιστασ; Ηιπ τεσεσ σοβρε α οριγεm δα ϖιδα; ςιδα πριmιτιϖα; Ασ ιδειασ εϖολυχιονιστασ δε Dαρωιν ε Λαmαρχκ; Μεχανισmοσ δα εϖολυ ο δασ εσπ χιεσ: mυτα ο, ρεχοmβινα ο; γ νιχα ε σελε ο νατυραλ; Φατορεσ θυε ιντερφερεm να χονστιτυι ο γεν τιχα δασ ποπυλα εσ: mιγρα εσ, mυτα εσ, σελε ο ε δεριϖα γεν τιχα; Εϖολυ ο βιολ γιχα ε χυλτυραλ; Α ρϖορε φιλογεν τιχα δοσ ηοmιν δεοσ; Εϖολυ ο δο σερ ηυmανο: δεσενϖολϖιmεντο δα ιντελιγ νχια, δα λινγυαγεm ε δα χαπαχιδαδε δε απρενδιζαγεm; Ιmπαχτοσ δα τρανσφορmα ο δο αmβιεντε ε δα αδαπτα ο δασ εσπ χιεσ ανιmαισ ε ϖεγεταισ αοσ ιντερεσσεσ δα εσπ χιε ηυmανα Θυεστ εσ Φ σιχα 1.Γρανδεζασ φ σιχασ ε συασ mεδιδασ 1.1. Γρανδεζασ φ σιχασ. Γρανδεζασ φυνδαmενταισ ε δεριϖαδασ Μεδι ο δασ γρανδεζασ φυνδαmενταισ: mασσα, τεmπο, χοmπριmεντο, τεmπερατυρα ε χορρεντε ελ τριχα; ο Σιστεmα Ιντερναχιοναλ Μεδι ο δασ γρανδεζασ φ σιχασ ενϖολϖιδασ νοσ φεν mενοσ α θυε σε ρεφερεm εστε προγραmα Ρεπρεσεντα ο γρ φιχα δε υmα ρελα ο φυνχιοναλ εντρε δυασ γρανδεζασ. Ιντερπρετα ο δο σιγνιφιχαδο δα ινχλινα ο δα τανγεντε χυρϖα ε δα ρεα σοβ α χυρϖα ρεπρεσεντατιϖα Γρανδεζασ εσχαλαρεσ ε ϖετοριαισ. Σοmα ε δεχοmποσι ο δε ϖετορεσ: m τοδοσ γεοm τριχο ε αναλ τιχο Χινεm τιχα 2.1. ςελοχιδαδε εσχαλαρ m δια ε ϖελοχιδαδε εσχαλαρ ινσταντ νεα 2.2. Αχελερα ο εσχαλαρ m δια ε αχελερα ο εσχαλαρ ινσταντ νεα Ρεπρεσεντα ο γρ φιχα, εm φυν ο δο τεmπο, δο δεσλοχαmεντο, ϖελοχιδαδε ε αχελερα ο δε υm χορπο ςελοχιδαδε ε αχελερα ο ϖετοριαλ m δια ε ϖελοχιδαδε ε αχελερα ο ϖετοριαλ ινσταντ νεα ε συασ ρεπρεσεντα εσ γρ φιχασ Οσ mοϖιmεντοσ υνιφορmε ε υνιφορmεmεντε ϖαριαδο Μοϖιmεντοσ ρετιλ νεοσ ε χυρϖιλ νεοσ Μοϖιmεντο χιρχυλαρ υνιφορmε: ϖελοχιδαδε ανγυλαρ, πυλσα ο, περ οδο ε φρεθυ νχια. Αχελερα ο νορmαλ (χεντρ πετα) ε συα ρελα ο χοm α ϖελοχιδαδε ε ο ραιο Μοϖιmεντο ηαρm νιχο σιmπλεσ (ΜΗΣ). Εθυα ο δο δεσλοχαmεντο. ςελοχιδαδε ε αχελερα ο. Ρελα ο εντρε δεσλοχαmεντο ε αχελερα ο νυm ΜΗΣ Μοϖιmεντο ε ασ λεισ δε Νεωτον 3.1. Μοϖιmεντο δε υm χορπο σοβ α α ο δε φορ ασ Λει δα ιν ρχια ου πριmειρα λει δε Νεωτον Ρελα ο mατεm τιχα εντρε α αχελερα ο δο χορπο ε α φορ α θυε ατυα σοβρε ελε; α σεγυνδα λει δε Νεωτον Λει δα α ο ε ρεα ο ου τερχειρα λει δε Νεωτον Γραϖιτα ο 4.1. Πεσο δε υm χορπο Αχελερα ο δα γραϖιδαδε Μοϖιmεντο δε προϕ τεισ Λει δα ατρα ο γραϖιταχιοναλ δε Νεωτον ε συα ϖεριφιχα ο εξπεριmενταλ Θυαντιδαδε δε mοϖιmεντο ου mοmεντο λινεαρ ε συα χονσερϖα ο 5.1. Ιmπυλσο δε υmα φορ α Θυαντιδαδε δε mοϖιmεντο δε υmα παρτ χυλα ε δε υm χορπο ου σιστεmα δε παρτ χυλασ Χονχειτοσ ϖετοριαισ δε ιmπυλσο δε υmα φορ α ε θυαντιδαδε δε mοϖιmεντο δε υm χορπο Λει δα χονσερϖα ο δα θυαντιδαδε δε mοϖιmεντο δε υm σιστεmα ισολαδο δε παρτ χυλασ Χεντρο δε mασσα δε υm σιστεmα δε παρτ χυλασ Τραβαληο ε ενεργια χιν τιχα. Ενεργια ποτενχιαλ 6.1. Τραβαληο δε υmα φορ α χονσταντε. Ιντερπρετα ο δο γρ φιχο φορ α ξ δεσλοχαmεντο. Τραβαληο δε υmα φορ α ϖαρι ϖελ χοmο υmα σοmα δε τραβαληοσ ελεmενταρεσ Ο τραβαληο δο πεσο. Ο τραβαληο δα φορ α δε ρεα ο νορmαλ τραϕετ ρια Ο τεορεmα δο τραβαληο ε ενεργια χιν τιχα Νο ο δε χαmπο δε φορ α. Φορ ασ χονσερϖατιϖασ. Τραβαληο δε φορ ασ χονσερϖατιϖασ. Ενεργια ποτενχιαλ Ο τεορεmα δε χονσερϖα ο δε ενεργια mεχ νιχα Τραβαληο δε φορ α δε ατριτο Ποτ νχια...16

3 7. Εστυδο δοσ λ θυιδοσ 7.1. Πρεσσ ο νυm λ θυιδο ςαρια ο δα πρεσσ ο νυm λ θυιδο εm ρεπουσο Πρινχ πιοσ δε Πασχαλ ε δε Αρθυιmεδεσ Τερmολογια 8.1. Τεmπερατυρα ε λει ζερο δα τερmοδιν mιχα Τερm mετροσ ε εσχαλασ τερmοm τριχασ Χαλορ χοmο ενεργια εm τρ νσιτο Dιλατα ο τ ρmιχα. Χονδυ ο δε χαλορ Χαλορ εσπεχ φιχο δε σ λιδοσ ε λ θυιδοσ Λεισ δοσ γασεσ: τρανσφορmα εσ ισοβ ριχα, ισοϖολυm τριχα ε ισοτ ρmιχα Γ σ περφειτο. Λει δοσ γασεσ περφειτοσ Τραβαληο ρεαλιζαδο πορ υm γ σ εm εξπανσ ο Α εξπερι νχια δε ϑουλε ε ο πριmειρο πρινχ πιο δα τερmοδιν mιχα Ρεφλεξ ο ε φορmα ο δε ιmαγενσ 9.1. Τραϕετ ρια δε υm ραιο δε λυζ εm mειο ηοmογ νεο Λυζ ε πενυmβρα Λεισ δα ρεφλεξ ο δα λυζ Εσπεληοσ πλανοσ ε εσφ ριχοσ Ιmαγενσ ρεαισ ε ϖιρτυαισ.10. Ρεφρα ο ε δισπερσ ο δα λυζ Φεν mενο δα ρεφρα ο Λει δε Σνελλ ε νδιχε δε ρεφρα ο αβσολυτο ε ρελατιϖο Ρεϖερσιβιλιδαδε δε περχυρσο Λ mινα δε φαχεσ παραλελασ Πρισmασ Λεντεσ ε ινστρυmεντοσ πτιχοσ Λεντεσ δελγαδασ Ιmαγενσ ρεαισ ε ϖιρτυαισ Εθυα ο δασ λεντεσ δελγαδασ Χονϖεργ νχια δε υmα λεντε. Dιοπτρια Ο οληο ηυmανο Ινστρυmεντοσ: mιχροσχ πιο, τελεσχ πιο δε ρεφλεξ ο, λυνετασ τερρεστρεσ ε αστρον mιχασ, προϕετορεσ δε ιmαγενσ ε m θυινα φοτογρ φιχα Πυλσοσ ε Ονδασ: λυζ ε σοm Προπαγα ο δε υm πυλσο εm mειοσ υνιδιmενσιοναισ: ϖελοχιδαδε δε προπαγα ο Συπερποσι ο δε πυλσοσ Ρεφλεξ ο ε τρανσmισσ ο Ονδασ πλανασ ε χιρχυλαρεσ: ρεφλεξ ο, ρεφρα ο, διφρα ο, ιντερφερ νχια ε πολαριζα ο Ονδασ εσταχιον ριασ Χαρ τερ ονδυλατ ριο δα λυζ Χαρ τερ ονδυλατ ριο δο σοm Θυαλιδαδεσ δο σοm Ελετροστ τιχα Χαργα ελ τριχα ε συα χονσερϖα ο Λει δε Χουλοmβ Ινδυ ο ελετροστ τιχα Χαmπο ελετροστ τιχο Α θυαντιζα ο δα χαργα Ποτενχιαλ ελετροστ τιχο ε διφερεν α δε ποτενχιαλ Υνιδαδεσ δε: χαργα, χαmπο ελ τριχο ε ποτενχιαλ ελ τριχο. 14. Ενεργια νο χαmπο ελ τριχο ε mοϖιmεντο δε χαργασ Χορρεντε ελ τριχα Ρεσιστ νχια ε ρεσιστιϖιδαδε; ϖαρια ο χοm α τεmπερατυρα Χονσερϖα ο δα ενεργια ε φορ α ελετροmοτριζ Ρελα ο εντρε χορρεντε ελ τριχα ε διφερεν α δε ποτενχιαλ απλιχαδα. Λει δε Οηm. Χονδυτορεσ ηmιχοσ ε ν ο ηmιχοσ.15. Χαmπο mαγν τιχο Χαmπο mαγν τιχο δε m σ ε δε χορρεντεσ ελ τριχασ. ςετορ ινδυ ο mαγν τιχα Λει δε Αmπ ρε Χαmπο mαγν τιχο δε υmα χορρεντε νυm χονδυτορ ρετιλ νεο ε νυm σολενοιδε Φορ ασ σοβρε χαργασ ελ τριχασ εm mοϖιmεντο νυm χαmπο mαγν τιχο Φορ ασ mαγν τιχασ ατυαντεσ εm χονδυτορεσ ελ τριχοσ περχορριδοσ πορ χορρεντε: δεφινι ο δε Αmπ ρε Νο εσ σοβρε προπριεδαδεσ mαγν τιχασ δα mατ ρια.16. Ινδυ ο ελετροmαγν τιχα Χορρεντε ινδυζιδα δεϖιδο αο mοϖιmεντο ρελατιϖο δο χονδυτορ εm χαmποσ mαγν τιχοσ Φλυξο mαγν τιχο ε ινδυ ο ελετροmαγν τιχα Σεντιδο δα χορρεντε ινδυζιδα λει δε Λενζ. 17. Μεδιδασ ελ τριχασ Πρινχ πιο δε φυνχιοναmεντο δε mεδιδορεσ δε ιντενσιδαδε δε χορρεντε, διφερεν α δε ποτενχιαλ ε δε ρεσιστ νχια Νο εσ δε Φ σιχα Μοδερνα ε Φ σιχα Θυ ντιχα Εϖολυ ο ηιστ ριχα δα Φ σιχα Χλ σσιχα α Μοδερνα Θυαντιζα ο δα ενεργια Εσπεχτρο ελετροmαγν τιχο (εσπεχτροmετρια ε συασ απλιχα εσ) Εφειτο φοτοελ τριχο ε δυαλιδαδε ονδα παρτ χυλα Μοδελο ατ mιχο δε Βοηρ ε Ρυτηερφορδ Νο εσ δε Φ σιχα Νυχλεαρ Παρτ χυλασ ελεmενταρεσ: ο mοδελο παδρ ο δο τοmο Dετεχτορεσ δε παρτ χυλασ συβατ mιχασ: πρινχ πιοσ ε φυνχιοναmεντο Ρελα ο ε ιντερα ο δε mασσα ενεργια νασ παρτ χυλασ συβατ mιχασ Ραδιοατιϖιδαδε Νο εσ δε φυσ ο ε φισσ ο νυχλεαρ Θυεστ εσ Θυ mιχα 1. Τρανσφορmα εσ Θυ mιχασ; 1.1. Εϖιδ νχιασ δε ρεα εσ; Μυδαν α δε χορ; Μυδαν α δε οδορ; Φορmα ο δε πρεχιπιταδοσ; Λιβερα ο δε γασεσ; Μυδαν α να τεmπερατυρα; Χοmβυστ ο; 1.3. Αλγυνσ ασπεχτοσ θυαντιτατιϖοσ δασ τρανσφορmα εσ θυ mιχασ; Λει δε Λαϖοισιερ; Λει δε Προυστ; Εστεθυιοmετρια; Νατυρεζα χορπυσχυλαρ δα mατ ρια; Γασεσ; Νατυρεζα ελ τριχα δα mατ ρια; Ταβελα Περι διχα; Υσο δοσ Ματεριαισ;2.1. Μεταισ Συβστ νχιασ ι νιχασ; Συβστ νχιασ mολεχυλαρεσ Α Iγυα να Νατυρεζα;3.1. Προπριεδαδεσ δα γυα ε α ϖιδα να Τερρα; 3.2. Εστρυτυρα δα γυα; Σολυ εσ αθυοσασ; Iχιδοσ, βασεσ, σαισ ε ξιδοσ; Εφειτο δο σολυτο νασ προπριεδαδεσ δα γυα (Προπριεδαδεσ Χολιγατιϖασ);... 24

4 3.6. Πολυι ο δα γυα; Τραταmεντο δα γυα; Τρανσφορmα εσ Θυ mιχασ;4.1. Τρανσφορmα εσ θυ mιχασ ε ϖελοχιδαδε (Χιν τιχα Θυ mιχα); Τρανσφορmα εσ θυ mιχασ ε εθυιλ βριο (Εθυιλ βριο Θυ mιχο); Τρανσφορmα εσ Θυ mιχασ ε Ενεργια Τρανσφορmα εσ θυ mιχασ ε ενεργια χαλορ φιχα (Τερmοθυ mιχα); Τρανσφορmα εσ θυ mιχασ ε ενεργια ελ τριχα (Ελετροθυ mιχα); Ενεργια νυχλεαρ (Ραδιοατιϖιδαδε); Χοmποστοσ δε Χαρβονο (Θυ mιχα Οργ νιχα);6.1. Ιδεντιφιχα ο ε νοmενχλατυρασ δοσ χοmποστοσ οργ νιχοσ; Ηιδροχαρβονετοσ; Χοmποστοσ οργ νιχοσ οξιγεναδοσ; Χοmποστοσ οργ νιχοσ νιτρογεναδοσ; Πολ mεροσ; Μαχροmολ χυλασ νατυραισ; Μαχροmολ χυλασ σιντ τιχασ Γεογραφια 1. Χαρτογραφια α λινγυαγεm δοσ mαπασ; 1.1. Οσ ατριβυτοσ δοσ mαπασ 1.2. Μαπασ δε βασε ε mαπασ τεm τιχοσ 1.3. Α χαρτογραφια ε ασ νοϖασ τεχνολογιασ 1.4. Ασ προϕε εσ χαρτογρ φιχασ Οσ χιχλοσ δα νατυρεζα ε α σοχιεδαδε 2.1. Ο χλιmα, ο τεmπο ε α ϖιδα ηυmανα 2.2. Εστρυτυρα ιντερνα δα Τερρα, Τεχτ νιχα δε Πλαχα4σ ε Dεριϖα Χοντινενταλ 2.3. Εmβασαmεντο γεολ γιχο ε φορmασ δε ρελεϖο δο πλανετα Τερρα 2.4. Οσ δοm νιοσ νατυραισ τερρεστρεσ: χλιmα ε χοβερτυρα ϖεγεταλ 2.5. Βιοδιϖερσιδαδε αmεα αδα ε πολυι ο ατmοσφ ριχα 2.6. Iγυα ποτ ϖελ: υm ρεχυρσο φινιτο 2.7. Α νοϖα εσχαλα δοσ ιmπαχτοσ αmβιενταισ 2.8. Οσ τραταδοσ ιντερναχιοναισ σοβρε mειο αmβιεντε 3. Ο τερριτ ριο βρασιλειρο χονστιτυι ο ε ρεγιοναλιζα ο Α χαρτογραφια δα φορmα ο τερριτοριαλ δο Βρασιλ 3.2. Α φεδερα o brasileira organização políτιχα ε αδmινιστρατιϖα 3.3. Ρεγιοναλιζα ο δο τερριτ ριο βρασιλειρο: ρεγι εσ δο ΙΒΓΕ, χοmπλεξοσ ρεγιοναισ ε ρεγι ο χονχεντραδα Νατυρεζα ε γεστ ο δο τερριτ ριο βρασιλειρο 4.1. Α πλαχα τεχτ νιχα σul americana e o modelado do reλεϖο βρασιλειρο 4.2. Dοm νιοσ mορφοχλιm τιχοσ δο Βρασιλ: δοm νιοσ φλορεσταδοσ, ηερβ χεοσ ε αρβυστιϖοσ ε ασ φαιξασ δε τρανσι ο 4.3. Ασ βαχιασ ηιδρογρ φιχασ δο Βρασιλ 4.4. Α γεστ ο π βλιχα δοσ ρεχυρσοσ νατυραισ 4.5. Ο πατριm νιο αmβιενταλ ε συα χονσερϖα ο: πολ τιχασ αmβιενταισ νο Βρασιλ ε ο Σιστεmα Ναχιοναλ δε Υνιδαδεσ δε Χονσερϖα ο (ΣΝΥΧ) Ασ ατιϖιδαδεσ εχον mιχασ ε ο εσπα ο γεογρ φιχο 5.1. Ο εσπα ο ινδυστριαλ: φατορεσ λοχαχιοναισ, γυερρα φισχαλ ε δεσχεντραλιζα ο ρελατιϖα 5.2. Ο εσπα ο αγρ ριο, οσ χιρχυιτοσ δο αγρονεγ χιο ε α θυεστ ο δα τερρα νο Βρασιλ 5.3. Ο χονσυmο ε α σοχιεδαδε δε σερϖι ο 5.4. Α Ρεϖολυ ο Τεχνοχιεντ φιχα ε ο ενχυρταmεντο δασ διστ νχιασ 5.5. Προδυ ο ε χονσυmο δε ενεργια 5.6. Ματριζεσ ενεργ τιχασ: δα λενηα αο τοmο Dιν mιχασ δεmογρ φιχασ ε σοχιαισ 6.1. Ματριζεσ χυλτυραισ δο Βρασιλ 6.2. Α ποπυλα ο βρασιλειρα ε οσ φλυξοσ mιγρατ ριοσ 6.3. Α υρβανιζα ο νο Βρασιλ ε νο mυνδο 6.4. Μεγαχιδαδεσ 6.5. Α τρανσι ο δεmογρ φιχα νο Βρασιλ ε νο mυνδο 6.6. Ο τραβαληο ε ο mερχαδο δε τραβαληο 6.7. Σεγρεγα ο σ χιο εσπαχιαλ ε εξχλυσ ο σοχιαλ 6.8. Ασ mιγρα εσ ιντερναχιοναισ 6.9. Μυνδο ραβε ε mυνδο ισλ mιχο Α προδυ ο δο εσπα ο γεογρ φιχο γλοβαλ 7.1. Α εχονοmια γλοβαλ 7.2. Ασ χορπορα εσ τρανσναχιοναισ 7.3. Οσ βλοχοσ εχον mιχοσ συπραναχιοναισ 7.4. Οργανισmοσ εχον mιχοσ ιντερναχιοναισ 7.5. Χοm ρχιο ιντερναχιοναλ 7.6. Υm mυνδο εm ρεδε 7.7. Α αχελερα ο δοσ φλυξοσ mατεριαισ, δε ιδειασ ε ινφορmα ο 7.8. Χιδαδεσ γλοβαισ Α Iφριχα νο mυνδο γλοβαλ 8.1. Iφριχα δο Νορτε ε Συβσααριανα 8.2. Iφριχα ε Αm ριχα 8.3. Iφριχα ε Ευροπα 8.4. Ρελα εσ Iφριχα ε Βρασιλ Ρεγι εσ δο mυνδο: εχονοmια ε σοχιεδαδε 9.1. Iσια ε Παχ φιχο 9.2. Iσια Οχιδενταλ (Οριεντε Μ διο) 9.3. Iσια Χεντραλ 9.4. Ευροπα 9.5. Αm ριχα Λατινα ε Χαριβε 9.6. Ασ ρεγι εσ πολαρεσ ο Iρτιχο ε α Αντ ρτιχα σοχιαλ Γεοπολ τιχα δο mυνδο χοντεmπορ νεο Ο Βρασιλ νο σιστεmα ιντερναχιοναλ ε αγενδα εξτερνα βρασιλειρα Ασ δουτρινασ δο ποδεριο δοσ Εσταδοσ Υνιδοσ Α νοϖα δεσορδεm mυνδιαλ Χονφλιτοσ ρεγιοναισ Ασ ρεδεσ δα ιλεγαλιδαδε Ο τερρορ ε α γυερρα γλοβαλ Θυεστ εσ

5 Φαχυλδαδε δε Τεχνολογια ΦΑΤΕΧ Vestibular ςολυμε 2 Ηιστ ρια 1. Πρ Ηιστ ρια 1.1. Α Πρ Ηιστ ρια ου α Ηιστ ρια αντεσ δα εσχριτα 1.2. Ασ οριγενσ δο ηοmεm ε ο ποϖοαmεντο δα Αm ριχα 1.3. Α ρεϖολυ ο νεολ τιχα Ηιστ ρια Αντιγα 2.1. Ασ χιϖιλιζα εσ δο Χρεσχεντε Φ ρτιλ 2.2. Α χιϖιλιζα ο Γρεγα 2.3. Ο Ιmπ ριο δε Αλεξανδρε ε α φυσ ο χυλτυραλ δο Οριεντε ε Οχιδεντε 2.4. Α Χιϖιλιζα ο Ροmανα ε ασ mιγρα εσ β ρβαρασ Ηιστ ρια Μεδιεϖαλ 3.1. Ο Ιmπ ριο Βιζαντινο ε ο mυνδο ραβε 3.2. Οσ Φρανχοσ ε ο Ιmπ ριο δε Χαρλοσ Μαγνο 3.3. Α Σοχιεδαδε φευδαλ: χαραχτερ στιχασ σοχιαισ, εχον mιχασ, πολ τιχασ ε χυλτυραισ 3.4. Ο ρενασχιmεντο χοmερχιαλ ε υρβανο ε α ϖιδα χυλτυραλ 3.5. Α χρισε δο σ χυλο ΞΙς Ηιστ ρια Μοδερνα 4.1. Εξπανσ ο ευροπεια νοσ σ χυλοσ Ξς ε ΞςΙ Ο ενχοντρο εντρε οσ ευροπευσ ε ασ διφερεντεσ χιϖιλιζα εσ δα Iσια, Iφριχα ε Αm ριχα 4.3. Ο Ρενασχιmεντο 4.4. Ασ ρεφορmα ρελιγιοσασ ε α Ινθυισι ο 4.5. Ο Εσταδο mοδερνο ε ο Αβσολυτισmο mον ρθυιχο να Ευροπα Οχιδενταλ 4.6. Μερχαντιλισmο ε σιστεmα χολονιαλ 4.7. Ο Αντιγο Ρεγιmε ε ο Ιλυmινισmο 4.8. Ασ Ρεϖολυ εσ ινγλεσασ δο σ χυλο ΞςΙΙ 4.9. Ρεϖολυ ο Ινδυστριαλ ε χαπιταλισmο Α ινδεπενδ νχια δοσ Εσταδοσ Υνιδοσ Α Ρεϖολυ ο φρανχεσα Ηιστ ρια Χοντεmπορ νεα 5.1. Ο Ιmπ ριο Ναπολε νιχο, ο Χονγρεσσο δε ςιενα ε α Ρεσταυρα ο 5.2. Α Ευροπα εm τρανσφορmα ο: ασ ρεϖολυ εσ λιβεραισ, ο ναχιοναλισmο ε ο σοχιαλισmο 5.3. Ιmπεριαλισmο, νεοχολονιαλισmο ε Βελλε ποθυε 5.4. Ο χαπιταλισmο νοσ σ χυλοσ ΞΙΞ, ΞΞ ε ΞΞΙ 5.5. Χονφλιτοσ εντρε οσ πα σεσ ιmπεριαλιστασ ε α λ Γυερρα Μυνδιαλ 5.6. Α Ρεϖολυ ο Ρυσσα ε ο σταλινισmο 5.7. Τοταλιταρισmο: οσ ρεγιmεσ ναζιφασχιστασ 5.8. Α χρισε εχον mιχα δε 1929 ε σευσ εφειτοσ mυνδιαισ 5.9. Α Γυερρα Χιϖιλ Εσπανηολα ε α ΙΙ Γυερρα Μυνδιαλ Ο mυνδο π σ Σεγυνδα Γυερρα ε α Γυερρα Φρια Dεσχολονιζα ο ε mοϖιmεντοσ δε λιβερτα ο ναχιοναλ δα Iσια ε να Iφριχα Οσ χονφλιτοσ νο mυνδο ραβε ε α χρια ο δο Εσταδο δε Ισραελ Ο φιm δα Γυερρα Φρια ε α Νοϖα Ορδεm Μυνδιαλ Ηιστ ρια δα Αm ριχα 6.1. Α Αm ριχα αντεσ δα χονθυιστα ευροπεια: ασ σοχιεδαδεσ mαια, ινχα ε αστεχα Α χολονιζα ο εσπανηολα ε ινγλεσα: απροξιmα εσ ε διφερεν ασ 6.3. Φορmασ δε τραβαληο χοmπυλσ ριο νασ Αm ριχασ νο περ οδο χολονιαλ 6.4. Α φορmα ο δοσ Εσταδοσ ναχιοναισ (Αm ριχα Λατινα ε Εσταδοσ Υνιδοσ) 6.5. ΕΥΑ: Εξπανσ ο παρα ο Οεστε ε Γυερρα δε Σεχεσσ ο 6.6. Μοδερνιζα ο, υρβανιζα ο ε ινδυστριαλιζα ο να Αm ριχα Λατινα νο σ χυλο ΞΞ ε ΞΞΙ 6.7. Ρεϖολυ εσ να Αm ριχα Λατινα (Μ ξιχο ε Χυβα) 6.8. Ο Νεω Dεαλ ε α ηεγεmονια δοσ ΕΥΑ νο π σ γυερρα 6.9. Ο ποπυλισmο να Αm ριχα Λατινα: Λ ζαρο Χ ρδενασ ε ϑυαν Dοmινγο Περ ν Μιλιταρισmο, δεmοχραχια ε διταδυρα να Αm ριχα Λατινα νο σ χυλο ΞΞ ε ΞΞΙ Ηιστ ρια δο Βρασιλ 7.1. Ποπυλα εσ ινδ γενασ δο Βρασιλ: ρεσιστ νχιασ ε αχοmοδα εσ χολονιζα ο 7.2. Ο σιστεmα χολονιαλ: αγριχυλτυρα, ενγενηο ε εσχραϖιδ ο 7.3. Οσ νεγροσ νο Βρασιλ: χυλτυρασ ε χονφροντοσ 7.4. Ρελιγι ο, χυλτυρα ε εδυχα ο να Χολ νια 7.5. Α ιντεριοριζα ο: βανδειρισmο, εσχραϖιδ ο ινδ γενα, εξτρατιϖισmο, πεχυ ρια ε mινερα ο 7.6. Α σοχιεδαδε mινεραδορα 7.7. Αδmινιστρα ο ε χοm ρχιο να χολ νια 7.8. Ρεβελι εσ ε τεντατιϖασ δε εmανχιπα ο 7.9. Ο περ οδο ϕοανινο ε α Ινδεπενδ νχια Α ινδεπενδ νχια ε α φορmα ο δο Εσταδο nacional centralização e crise Regência a experiência repuβλιχανα ε ασ ρεϖολτασ ρεγενχιαισ Ο Σεγυνδο Ρειναδο: εχονοmια, σοχιεδαδε, πολ τιχα ε mανιφεστα εσ χυλτυραισ Α χρισε δο Ιmπ ριο ε ο αδϖεντο da República A República Velha as contradições da modernização e o processo de exclusão das clασσεσ ποπυλαρεσ Α ρεϖολυ ο δε 1930 ε ο περ οδο ςαργασ Μοϖιmεντοσ σοχιαισ ε πολ τιχοσ νασ δ χαδασ δε 1950 ε Ο γολπε mιλιταρ ε α Ρεπ βλιχα δοσ γενεραισ Α εχονοmια βρασιλειρα νο σ χυλο ΞΞ ε ΞΞΙ Μοϖιmεντοσ σοχιαισ ε υρβανοσ νο σ χυλο ΞΞ ε ΞΞΙ Πολ τιχα ε χυλτυρα νο σ χυλο ΞΞ ε ΞΞΙ

6 Ματεm τιχα 1. Χονϕυντοσ Νυm ριχοσ 1.1. Ν mεροσ νατυραισ ε ν mεροσ ιντειροσ: οπερα εσ ε προπριεδαδεσ; διϖισιβιλιδαδε; δεχοmποσι ο εm φατορεσ πριmοσ; mενορ m λτιπλο χοmυm ε mαιορ διϖισορ χοmυm Ν mεροσ ραχιοναισ ε ν mεροσ ρεαισ: οπερα εσ ε προπριεδαδεσ; ρελα ο δε ορδεm; ϖαλορ αβσολυτο Προπορχιοναλιδαδε: ραζ ο, προπορ ο, γρανδεζασ διρεταmεντε ε ινϖερσαmεντε προπορχιοναισ Ν mεροσ χοmπλεξοσ: ρεπρεσεντα ο ε οπερα εσ να φορmα αλγ βριχα ε να φορmα τριγονοm τριχα Λογαριτmοσ: δεφινι ο ε προπριεδαδεσ Σεθυ νχιασ: νο ο δε σεθυ νχια; προγρεσσ ο αριτm τιχα; προγρεσσ ο γεοm τριχα Ματεm τιχα Φινανχειρα Πορχενταγεm; ϕυρο σιmπλεσ; ϕυρο χοmποστο Εξπρεσσ εσ Αλγ βριχασ. 3.1 Εθυιϖαλ νχιασ ε τρανσφορmα εσ Προδυτοσ νοτ ϖεισ Φατορα ο αλγ βριχα Φυν εσ 4.1. Ρελα ο εντρε δυασ γρανδεζασ ε χονχειτο δε φυν ο Dοm νιο ε ιmαγεm Ρεπρεσεντα εσ αλγ βριχα ε γρ φιχα Γρ φιχοσ: αν λισε δε σιναλ; χρεσχιmεντο; δεχρεσχιmεντο; αν λισε δα ϖαρια ο δα φυν ο; τρανσλα εσ ε ρεφλεξ εσ Φυν εσ πολινοmιαισ δο 1 ε δο 2 γραυσ. Εθυα εσ ε ινεθυα εσ δο 1 ε 2 γραυσ. Ρεσολυ ο δε προβλεmασ Φυν ο εξπονενχιαλ. Εθυα εσ ε ινεθυα εσ εξπονενχιαισ. Ρεσολυ ο δε προβλεmασ Φυν ο λογαρ τmιχα. Εθυα εσ ε ινεθυα εσ λογαρ τmιχασ. Ρεσολυ ο δε προβλεmασ Φυν ο mοδυλαρ. Φυν ο χοmποστα. Φυν ο ινϖερσα Πολιν mιοσ ε Εθυα εσ αλγ βριχασ Πολιν mιοσ: χονχειτο; γραυ; ρα ζεσ; οπερα εσ; διϖισ ο πορ βιν mιο δα φορmα ξ α; τεορεmασ Εθυα εσ αλγ βριχασ: δεφινι ο, χονχειτο δε ραιζ, προπριεδαδεσ δασ ρα ζεσ; Τεορεmα Φυνδαmενταλ δα Iλγεβρα; ρελα εσ εντρε χοεφιχιεντεσ ε ρα ζεσ; πεσθυισα δε ρα ζεσ ραχιοναισ; ρα ζεσ ρεαισ ε ιmαγιν ριασ Ματριζεσ, Dετερmιναντεσ ε Σιστεmασ Λινεαρεσ Ματριζεσ: οπερα εσ; ινϖερσα δε υmα mατριζ Dετερmιναντε: χ λχυλο ε προπριεδαδεσ Σιστεmασ λινεαρεσ: ρεσολυ ο ε δισχυσσ ο. Εσχαλοναmεντο Αν λισε χοmβινατ ρια Πρινχ πιοσ mυλτιπλιχατιϖο ε αδιτιϖο Αρρανϕοσ, χοmβινα εσ ε περmυτα εσ Βιν mιο δε Νεωτον Προβαβιλιδαδε Εσπα ο αmοστραλ φινιτο. Εϖεντοσ Προβαβιλιδαδε δε υm εϖεντο εm υm εσπα ο αmοστραλ εθυιπροϖ ϖελ Προβαβιλιδαδε δα υνι ο δε εϖεντοσ Προβαβιλιδαδε δα ιντερσεχ ο δε εϖεντοσ Προβαβιλιδαδε χονδιχιοναλ. Εϖεντοσ ινδεπενδεντεσ Dιστριβυι ο βινοmιαλ Εστατ στιχα 9.1. Γρ φιχοσ ε ταβελασ: χ λχυλοσ ε ιντερπρετα εσ Μεδιδασ δε τενδ νχια χεντραλ: m δια, mοδα ε mεδιανα Μεδιδα δε δισπερσ ο: δεσϖιο παδρ ο Τριγονοmετρια Ραζ εσ τριγονοm τριχασ νο τρι νγυλο ρετ νγυλο Φυν εσ τριγονοm τριχασ: σενο, χοσσενο ε τανγεντε. Ρεπρεσεντα εσ αλγ βριχα ε γρ φιχα; περιοδιχιδαδε; αναλισε γρ φιχα δασ φυν εσ Εθυα εσ ε ινεθυα εσ τριγονοm τριχασ Φ ρmυλασ δε αδι ο δε αρχοσ ε συασ χονσεθυ νχιασ. Τρανσφορmα εσ δε σοmασ εm προδυτοσ Ρεσολυ ο δε τρι νγυλοσ: Λει δοσ σενοσ; Λει δοσ χοσσενοσ Γεοmετρια Πλανα Ελεmεντοσ ε προπριεδαδεσ δε φιγυρασ γεοm τριχασ πλανασ: ρετα, σεmιρρετα, σεγmεντο, νγυλο, πολ γονοσ, χιρχυνφερ νχιασ, χ ρχυλοσ ε σετορεσ χιρχυλαρεσ Τεορεmα δε Ταλεσ Χονγρυ νχια ε σεmεληαν α δε φιγυρασ πλανασ Ρελα εσ m τριχασ νοσ τρι νγυλοσ, πολ γονοσ ρεγυλαρεσ ε χ ρχυλοσ Τεορεmα δε Πιτ γορασ Iρεασ δε πολ γονοσ, χ ρχυλοσ, χοροασ ε σετορεσ χιρχυλαρεσ Σιmετριασ Γεοmετρια Εσπαχιαλ Γεοmετρια δε ποσι ο: ρετασ ε πλανοσ νο εσπα ο. Παραλελισmο. Περπενδιχυλαριδαδε. Προϕε ο ορτογοναλ. Dιστ νχιασ. Rνγυλοσ Πολιεδροσ, πρισmασ ε πιρ mιδεσ: ελεmεντοσ, προπριεδαδεσ, ρεασ ε ϖολυmεσ Χιλινδροσ, χονεσ ε εσφερασ: ελεmεντοσ, προπριεδαδεσ, ρεασ ε ϖολυmεσ Τρονχοσ δε πιρ mιδεσ ε δε χονεσ: ελεmεντοσ, προπριεδαδεσ, ρεασ ε ϖολυmεσ Γεοmετρια Αναλ τιχα Ποντο: διστ νχια, ποντο m διο, αλινηαmεντο δε τρ σ ποντοσ Ρετα: εθυα εσ ε εστυδο δοσ χοεφιχιεντεσ Dιστ νχια εντρε ποντο ε ρετα Ποσι εσ ρελατιϖασ δε δυασ ρετασ Χιρχυνφερ νχια: εθυα εσ Ποσι εσ ρελατιϖασ εντρε ρετα ε χιρχυνφερ νχια Ποσι εσ ρελατιϖασ εντρε δυασ χιρχυνφερ νχιασ Χ νιχασ

7 Ινγλ σ 1. Ινφορmα ο νο mυνδο γλοβαλιζαδο: ρεφλεξ ο χρ τιχα Χοντεξτοσ δε υσοσ δα λ νγυα ινγλεσα Μαπεαmεντο δοσ πα σεσ θυε υσαm α λ νγυα ινγλεσα χοmο λ νγυα mατερνα Α ινφλυ νχια ιντερναχιοναλ δοσ υσοσ δα λ νγυα ινγλεσα χοmο λ νγυα εστρανγειρα Ρεχονηεχιmεντο δασ ϖαρι ϖεισ λινγυ στιχασ δα λ νγυα ινγλεσα 1.2. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα εm λ νγυα ινγλεσα Φοληετοσ σοβρε προγραmασ δε ιντερχ mβιο εm πα σεσ δε λ νγυα ινγλεσα (λοχαλιζα ο δε Ινφορmα εσ εξπλ χιτασ ε ρεχονηεχιmεντο δο τεmα) E mails trocados por intercambistas de várias localidades do mundo localização δε ινφορmα εσ εξπλ χιτασ ε ρεχονηεχιmεντο δο τεmα) Φοληετοσ τυρ στιχοσ (λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ εξπλ χιτασ ε ρεχονηεχιmεντο δο τεmα) Τεξτο ινφορmατιϖο (ο υσο δε τεmποσ ϖερβαισ, χονϕυν εσ ε πρεποσι εσ) 1.3. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Ρεχονηεχιmεντο δα εστρυτυρα γεραλ δε υm ϕορναλ Α πριmειρα π γινα δε ϕορναλ ε συασ mανχηετεσ Νοτ χιασ (οργανιζα ο δο τεξτο ε ινφερ νχια δε σιγνιφιχαδο) Οπινι ο δο λειτορ ε σε ο δε ουϖιδορια (λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ εξπλ χιτασ ε ρεχονηεχιmεντο δο τεmα) Σε εσ ε σευσ οβϕετιϖοσ (λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ εξπλ χιτασ ε ρεχονηεχιmεντο δο τεmα) ςοζ πασσιϖα Προνοmεσ ρελατιϖοσ (ωηο, τηατ, ωηιχη, ωηερε, ωηοσε) 1.4. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Νοτ χιασ (λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ εξπλ χιτασ ε ρελα ο δο τεmα /ασσυντο χοm εξπερι νχιασ πεσσοαισ) ςοχαβυλ ριο: δεφινι εσ, αντ νιmοσ ε σιν νιmοσ Τεmποσ ϖερβαισ (πασσαδο, πρεσεντε ε φυτυρο) 1.5. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Νοτ χιασ: οσ λεαδσ Οσ λεαδσ (λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ εξπλ χιτασ: ο θυ, θυεm, θυανδο, ονδε) Νοτ χιασ (ρεχονηεχιmεντο δο τεmα) Τεmποσ ϖερβαισ: πασσαδο, πασσαδο χοντ νυο, πρεσεντε ε πρεσεντε χοντ νυο 2. Ιντερτεξτυαλιδαδε ε χινεmα: ρεφλεξ ο χρ τιχα 2.1. Αν λισε δε φιλmεσ ε προγραmασ δε τελεϖισ ο Ρεχονηεχιmεντο δε τεmασ / ασσυντοσ Λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ εξπλ χιτασ Ινφερ νχια δο ποντο δε ϖιστα ε δασ ιντεν εσ δο αυτορ Ο υσο δε διφερεντεσ τεmποσ ϖερβαισ Ο υσο δασ χονϕυν εσ (χοντραστε, αδι ο, χονχλυσ ο ε χονχεσσ ο) ε δοσ mαρχαδορεσ σεθυενχιαισ 2.2. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Τρεχηοσ δε φιλmεσ ε προγραmασ δε Τς εm ινγλ σ ου λεγενδαδοσ εm ινγλ σ Ρεσενηασ χρ τιχασ δε φιλmεσ (οργανιζα ο τεξτυαλ), νοτ χιασ ε ϕορναλ, εντρεϖιστασ χοm διρετορεσ ε ατορεσ δεσσεσ φιλmεσ (λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ, ρεχονηεχιmεντο δε τεmασ, ινφερ νχια δε ποντο δε ϖιστα, χονστρυ ο δε οπινι ο) 2.3. Αν λισε δε προπαγανδασ ε πε ασ πυβλιχιτ ριασ: χινεmα ε χονσυmο Ρεχονηεχιmεντο δασ ρελα εσ εντρε χυλτυρα ε χονσυmο Ρεχονηεχιmεντο δε mενσαγενσ ιmπλ χιτασ εm αν νχιοσ ου προπαγανδασ (λινγυαγεm ϖερβαλ ε ν ο ϖερβαλ) Ιδεντιφιχα ο δε προπαγανδασ δε προδυτοσ ιmπλ χιτασ εm φιλmεσ Ινφερ νχια δε ινφορmα εσ, ποντο δε ϖιστα ε ιντεν εσ δο αυτορ Ρεχονηεχιmεντο δε τεmα Χονστρυ ο δε ρελα εσ εντρε ο τεξτο οβσερϖαδο ε ατιτυδεσ πεσσοαισ Ο υσο δοσ γραυσ δοσ αδϕετιϖοσ, φορmασ χοmπαρατιϖασ ε συπερλατιϖασ Ο υσο δο ιmπερατιϖο 2.4. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Προπαγανδασ πυβλιχιτ ριασ, τρεχηοσ δε φιλmεσ εm ινγλ σ ου λεγενδαδοσ εm ινγλ σ, εντρεϖιστασ χοm διρετορεσ ε ατορεσ (λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ, ρεχονηεχιmεντο δε τεmασ, ινφερ νχια δε ποντο δε ϖιστα) 2.5. Χινεmα ε πρεχονχειτο

8 Ρεχονηεχιmεντο δο τεmα Ρεχονηεχιmεντο δε εστερε τιποσ σοχιαισ ε πρεχονχειτοσ Ινφερ νχια δε ινφορmα εσ Ο υσο δοσ ϖερβοσ mοδαισ: σηουλδ, mυστ, mιγητ, χουλδ, χαν, mαψ,ουγητ το Ο υσο δε ορα εσ χονδιχιοναισ: τιπο 1 ε τιπο Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Τρεχηοσ δε φιλmεσ εm ινγλ σ ου λεγενδαδοσ εm ινγλ σ, εντρεϖιστασ χοm διρετορεσ ε ατορεσ, ρεσενηασ, σε ο δε αϕυδα εm ρεϖιστα παρα αδολεσχεντεσ 2.7. Χινεmα ε λιτερατυρα Χινεmα, λιτερατυρα ε ιδεντιδαδε χυλτυραλ Ο ενρεδο νο τεξτο λιτερ ριο ε συα αδαπτα ο παρα ο χινεmα Ιδεντιφιχα ο ε δεσχρι ο δε περσοναγενσ Ο υσο δε διφερεντεσ τεmποσ ϖερβαισ Dισχυρσο διρετο ε ινδιρετο 2.8. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Τρεχηοσ δε ροmανχεσ ε/ου χοντοσ θυε φοραm αδαπταδοσ παρα ο χινεmα, τρεχηοσ δε φιλmεσ εm ινγλ σ ου λεγενδαδοσ εm ινγλ σ, ρεσενηα χρ τιχα δε λιϖροσ ε φιλmεσ, τρεχηοσ δε ροτειροσ 3. Ο mυνδο δο τραβαληο: ρεφλεξ ο χρ τιχα 3.1. Μυνδο δο τραβαληο ϖολυνταριαδο Λοχαλιζα ο ε ινφερ νχια δε ινφορmα εσ Ρεχονηεχιmεντο δο ασσυντο / τεmα Ρελα ο δασ ινφορmα εσ χοm εξπερι νχιασ πεσσοαισ Ινφερ νχια δο ποντο δε ϖιστα δο αυτορ Ο υσο δοσ τεmποσ ϖερβαισ: πρεσεντε, πρεσεντε περφειτο ε πρεσεντε περφειτο χοντ νυο 3.2. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Αν νχιοσ ε φοληετοσ ινφορmατιϖοσ δε ΟΝΓσ ρεχρυτανδο ϖολυντ ριοσ, δεποιmεντοσ δε πεσσοασ θυε ατυαραm χοmο ϖολυντ ριοσ 3.3. Πριmειρο εmπρεγο Ασ χαραχτερ στιχασ ε α οργανιζα ο δε υm αν νχιο Ιδεντιφιχα ο δασ διφερεντεσ νεχεσσιδαδεσ ϖειχυλαδασ εm υm αν νχιο δε εmπρεγο Λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ εσπεχ φιχασ ε ρεχονηεχιmεντο δα ιδεια πρινχιπαλ Ινφερ νχια δο σιγνιφιχαδο δε παλαϖρασ δεσχονηεχιδασ Ο υσο δε ϖερβοσ θυε ινδιχαm διφερεντεσ ηαβιλιδαδεσ 3.4. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Αν νχιοσ δε εmπρεγοσ ε τεξτοσ Ινφορmατιϖοσ 3.5. Προφισσ εσ δο σ χυλο ΞΞΙ Ασ χαραχτερ στιχασ ε α οργανιζα ο δε υm αρτιγο (δεποιmεντο) Λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ ε ποντοσ δε ϖιστα Ρελα ο δο τεmα χοm εξπερι νχιασ πεσσοαισ ε περσπεχτιϖασ φυτυρασ Ο υσο δοσ τεmποσ ϖερβαισ: φυτυρο (ωιλλ,γοινγ το) Ο υσο δοσ ϖερβοσ mοδαισ: mαψ, mιγητ, χουλδ, mυστ, σηουλδ, χαν, ουγητ το Ο υσο δοσ mαρχαδορεσ τεξτυαισ θυε ινδιχαm οπ εσ: ειτηερ...ορ, νειτηερ...νορ, νοτ ονλψ...βυτ Ο υσο δε ορα εσ χονδιχιοναισ (τιποσ 1 ε 2), πασσαδο, πρεσεντε σιmπλεσ, πρεσεντε περφειτο ε φυτυρο (ρετοmαδα) 3.6. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Αρτιγοσ δε ρεϖιστα, δεποιmεντοσ δε ϕοϖενσ σοβρε εσχοληα δε προφισσ ο ε ινγρεσσο νο mερχαδο δε τραβαληο, βροχηυρασ σοβρε χυρσοσ (λιϖρεσ ε υνιϖερσιτ ριοσ) Ο υσο δε προνοmεσ πεσσοαισ, οβϕετοσ ε ποσσεσσιϖοσ Ο υσο δε αδϕετιϖοσ ποσσεσσιϖοσ 3.7. Χονστρυ ο δο χυρρ χυλο Ασ χαραχτερ στιχασ ε οργανιζα ο δε υm χυρρ χυλο Λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ Εδι ο δε χυρρ χυλοσ (ινφορmα εσ πεσσοαισ, φορmα ο, ηαβιλιδαδεσ ε οβϕετιϖοσ) Ο υσο δε πρεποσι εσ ιν, ατ, ον, οφ, φορ, το, βψ, φροm, υπ, δοων Ο υσο δασ λετρασ mαι σχυλασ ε δα ποντυα ο 3.8. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Χυρρ χυλοσ ε τεξτοσ ινφορmατιϖοσ

9 Ραχιοχ νιο Λ γιχο Θυεστ εσ χοm φιναλιδαδε δε ϖεριφιχαρ α χαπαχιδαδε δε ραχιοχ νιο λ γιχο δο χανδιδατο... 1 Θυεστ εσ... 5 Πορτυγυ σ Εστυδο δοσ γ νεροσ ε τιποσ τεξτυαισ (λιτερ ριοσ ε ν ο λιτερ ριοσ) ε δε συα mατεριαλιδαδε λινγυ στιχα (περτιν νχια ε αδεθυα ο δοσ εmπρεγοσ ρεαλιζαδοσ) σερ ο οσ χριτ ριοσ γεραισ παρα α αϖαλια ο δασ ηαβιλιδαδεσ δο χανδιδατο Εσπεχιφιχαmεντε σερ ο χοντε δοσ σοβ αϖαλια ο: ο απυρο να οργανιζα ο γραmατιχαλ δα φρασε; α αδεθυα ο δο εmπρεγο ϖοχαβυλαρ (βεm χοmο σευσ προχεσσοσ δε φορmα ο mορφολ γιχα ε υσοσ) ε δασ χλασσεσ δε παλαϖρασ (συβσταντιϖοσ, αδϕετιϖοσ, αδϖ ρβιοσ, ϖερβοσ, νυmεραισ, πρεποσι εσ, χονϕυν εσ, προνοmεσ, αρτιγοσ ε ιντερϕει εσ); ασ ρελα εσ σιντ τιχασ δε δεπενδ νχια εντρε ασ παλαϖρασ να ορα ο (ρεγ νχια νοmιναλ); α χαπαχιδαδε δε γραφαρ χορρεταmεντε ασ παλαϖρασ (ορτογραφια, αχεντυα ο); δε εmπρεγαρ, χοm πρεχισ ο, mαρχαδορεσ δε ν mερο, δε πεσσοα ε δε γ νερο (mορφεmασ ε δεσιν νχιασ φλεξιοναισ, φλεξ ο ε χονχορδ νχια); ο εmπρεγο αδεθυαδο δοσ ϖερβοσ να ορα ο, προϖενδο α ρελα ο mοδαλ ε τεmποραλ (χορρελα ο δε τεmποσ ε mοδοσ) βεm χοmο συασ ρελα εσ χοm οσ τερmοσ α ελε συβορδιναδοσ (ρεγ νχια ϖερβαλ); δε δεσενϖολϖερ περ οδοσ χοm α νεχεσσ ρια ρελα ο σιντ τιχο σεm ντιχα εντρε φρασεσ ε ορα εσ (χοεσ ο ε χοερ νχια, χονϕυν εσ, προνοmεσ ρελατιϖοσ, πρεποσι εσ ε οπεραδορεσ αργυmεντατιϖοσ τεξτυαισ); δε εmπρεγαρ αδεθυαδαmεντε ασ ϖοζεσ δο ϖερβο εm φυν ο δασ χονστρυ εσ ε δα νατυρεζα δο τεξτο; οσ ρεχυρσοσ εστιλ στιχοσ, ταισ χοmο ασ φιγυρασ δε λινγυαγεm ε ρεχυρσοσ εστρυτυραισ; α χονστρυ ο ε οργανιζα ο σιντ τιχα δασ φρασεσ ε δοσ περ οδοσ (ρελα ο εντρε χλασσεσ δε παλαϖρασ ε φυν εσ σιντ τιχασ ε σεm ντιχασ) ασσιm χοmο οσ εφειτοσ δισχυρσιϖοσ (ιντεν εσ ϖια χοδιφιχα ο λινγυ στιχα ε οβϕετιϖοσ); Ο χονηεχιmεντο δασ λιτερατυρασ βρασιλειρα, πορτυγυεσα ε συα ρελα ο ιντερτεξτυαλ χοm ασ προδυ εσ δο mυνδο (ινχλυινδο σε προδυ εσ δοσ πα σεσ δε λ νγυα πορτυγυεσα), νοσ ϖ ριοσ περ οδοσ δε προδυ ο (περ οδοσ λιτερ ριοσ ε ιντερτεξτυαλιδαδε); α ρελα ο εντρε α προδυ ο λιτερ ρια ε α ρεαλιδαδε χυλτυραλ ε ηιστ ριχα εm θυε σε προδυζιραm οσ τεξτοσ Ρεδα ο α) σελε ο, οργανιζα ο ε ρελα ο δε αργυmεντοσ θυε συστεντεm ο ποντο δε ϖιστα αδοταδο πελο ρεδατορ (αποντα παρα α ηαβιλιδαδε δε φοχαρ σε νο τεmα ε δεσενϖολϖ λο σεγυνδο ο γ νερο τεξτυαλ προποστο: δισσερτα ο ου ναρρα ο); β) εmπρεγο δα mοδαλιδαδε χυλτα δα λ νγυα πορτυγυεσα, νιχα ε εξχλυσιϖαmεντε; χ) οργανιζα ο δο τεξτο εm παρ γραφοσ, νυνχα εm ϖερσοσ; δ) τ τυλο παρα ο τεξτο (αποντα παρα α αφερι ο δα ηαβιλιδαδε δε χαπτα ο δο τεmα ε δε σ ντεσε δασ ιδειασ δεσενϖολϖιδασ); ε) εξποσι ο δε ιδειασ πρ πριασ, σεm χοπιαρ παρτεσ ου τοταλιδαδε δοσ τεξτοσ φορνεχιδοσ χοmο βασε παρα ρεφλεξ ο;... 1

10

11 AVISO IMPORTANTE A Apostilas Opção não está vinculada as organizadoras de Concurso Público. A aquisição do material não garante sua inscrição ou ingresso na carreira pública. Sua Apostila aborda os tópicos do Edital de forma prática e esquematizada. Alterações e Retificações após a divulgação do Edital estarão disponíveis em Nosso Site na Versão Digital. Dúvidas sobre matérias podem ser enviadas através do site: com retorno do Professor no prazo de até 05 dias úteis. PIRATARIA É CRIME: É proibida a reprodução total ou parcial desta apostila, de acordo com o Artigo 184 do Código Penal. Apostilas Opção, a Opção certa para a sua realização.

12 CONTEÚDO EXTRA Aqui você vai saber tudo sobre o Conteúdo Extra Online Para acessar o Conteúdo Extra Online (vídeoaulas, testes e dicas) digite em seu navegador: O Conteúdo Extra Online é apenas um material de apoio complementar aos seus estudos. O Conteúdo Extra Online não é elaborado de acordo com Edital da sua Apostila. O Conteúdo Extra Online foi tirado de diversas fontes da internet e não foi revisado. A Apostilas Opção não se responsabiliza pelo Conteúdo Extra Online.

ΥΝΙςΕΡΣΙ Α Ε ΧΑΝ Ι Ο ΜΕΝ ΕΣ Π Σ ΓΡΑ ΥΑ Ο ΛΑΤΟ ΣΕΝΣΥ ΠΡΟϑΕΤΟ Α ςεζ Ο ΜΕΣΤΡΕ

ΥΝΙςΕΡΣΙ Α Ε ΧΑΝ Ι Ο ΜΕΝ ΕΣ Π Σ ΓΡΑ ΥΑ Ο ΛΑΤΟ ΣΕΝΣΥ ΠΡΟϑΕΤΟ Α ςεζ Ο ΜΕΣΤΡΕ ΥΝΙςΕΡΣΙ Α Ε ΧΑΝ Ι Ο ΜΕΝ ΕΣ Π Σ ΓΡΑ ΥΑ Ο ΛΑΤΟ ΣΕΝΣΥ ΠΡΟϑΕΤΟ Α ςεζ Ο ΜΕΣΤΡΕ Φορµα ο δε Οφιχιαισ δα Μαρινηα δο Βρασιλ να Εσχολα Ναϖαλ: Α φορµα ο δε υµα νοϖα ιδεντιδαδε χυλτυραλ ατραϖ σ δο χυρρ χυλο. Πορ:

Διαβάστε περισσότερα

Direitos dos animais e isonomia jurídica

Direitos dos animais e isonomia jurídica Direitos dos animais e isonomia jurídica Εδνα Χαρδοζο ιασ Ρεσυµο: Εστε αρτιγο τεµ πορ οβϕετιϖο δεµονστραρ θυε οσ διρειτοσ δοσ ανιµαισ σ ο ο προλονγαµεντο λ γιχο δο ρεχονηεχιµεντο δοσ διρειτοσ εµ γεραλ.

Διαβάστε περισσότερα

Avaliação de resultados da comunicação interna Um estudo de caso na Embraco Joinville / SC 1

Avaliação de resultados da comunicação interna Um estudo de caso na Embraco Joinville / SC 1 Luciana Maria Nardini 2 Cristiane Maria Riffel 3 UNIVALI / SC Avaliação de resultados da comunicação interna Um estudo de caso na Embraco Joinville / SC 1 Resumo: O trabalho apresenta o estudo de caso

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΝ Ι ΕΣ ΓΕΡΑΙΣ Ε ΦΟΡΝΕΧΙΜΕΝΤΟ ΑΦΤΕΡΜΑΡΚΕΤ

ΧΟΝ Ι ΕΣ ΓΕΡΑΙΣ Ε ΦΟΡΝΕΧΙΜΕΝΤΟ ΑΦΤΕΡΜΑΡΚΕΤ Página 1 de 13 ΧΟΝ Ι ΕΣ ΓΕΡΑΙΣ Ε ΦΟΡΝΕΧΙΜΕΝΤΟ ΑΦΤΕΡΜΑΡΚΕΤ ΖΦ Ο ΒΡΑΣΙΛ ΛΤ Α., χο εσταβελεχι εντο να Ρυα Προφεσσορ ϑο ο Φρανχο δε Αλ ειδα Φιληο, ν 440, Βαιρρο δεν, Μυνιχ πιο δε Σοροχαβα, Εσταδο δε Σ ο Παυλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΟΡΓΙΑ ΣΕΡΑΠΗΙΜ ΦΕΡΡΕΙΡΑ

ΓΕΟΡΓΙΑ ΣΕΡΑΠΗΙΜ ΦΕΡΡΕΙΡΑ LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA, CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS ESPECIES Y HÁBITATS NATURALES PROTEGIDOS

Διαβάστε περισσότερα

Χαπ τυλο 5 Γαβριελ Γαρχ α Μ ρθυεζ: αντεσ ψ δεσπυ σ δελ ρεαλισmο m γιχο

Χαπ τυλο 5 Γαβριελ Γαρχ α Μ ρθυεζ: αντεσ ψ δεσπυ σ δελ ρεαλισmο m γιχο Rodero, J. (2006) La edad de la incertidumbre: un estudio del cuento fantástico del siglo XX en Latinoamérica. Peter Lang AG, New York, USA. ISBN 978-0820481562, This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/4892/

Διαβάστε περισσότερα

Prova escrita de conhecimentos específicos de MATEMÁTICA

Prova escrita de conhecimentos específicos de MATEMÁTICA Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade para a Frequência dos Cursos Superiores do Instituto Politécnico de Leiria dos Maiores de 23 Anos - 2011 Prova escrita de conhecimentos

Διαβάστε περισσότερα

Χαπ τυλο 4 Λα mυερτε δε λα χερτιδυmβρε / λα χερτιδυmβρε δε λα mυερτε: ϕυεγοσ χον ελ τιεmπο

Χαπ τυλο 4 Λα mυερτε δε λα χερτιδυmβρε / λα χερτιδυmβρε δε λα mυερτε: ϕυεγοσ χον ελ τιεmπο Rodero, J. (2006) La edad de la incertidumbre: un estudio del cuento fantástico del siglo XX en Latinoamérica. Peter Lang AG, New York, USA. ISBN 978-0820481562, This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/4892/

Διαβάστε περισσότερα

Χαπ τυλο 7 Ελ ποδερ τρανσφορmαδορ δε λα παλαβρα: δε λα χυλτυρα χλ σιχα α λα χυλτυρα ποπυλαρ

Χαπ τυλο 7 Ελ ποδερ τρανσφορmαδορ δε λα παλαβρα: δε λα χυλτυρα χλ σιχα α λα χυλτυρα ποπυλαρ Rodero, J. (2006) La edad de la incertidumbre: un estudio del cuento fantástico del siglo XX en Latinoamérica. Peter Lang AG, New York, USA. ISBN 978-0820481562, This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/4892/

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Ρεγδ. Οφφιχε : Αακαση Τοωερ, Πλοτ Νο. 4, Σεχτορ 11, Dωαρκα, Νεω Dεληι Πη. : Φαξ : ΑΝΣWΕΡΣ & ΗΙΝΤΣ φορ WΒϑΕΕ 2010

Ρεγδ. Οφφιχε : Αακαση Τοωερ, Πλοτ Νο. 4, Σεχτορ 11, Dωαρκα, Νεω Dεληι Πη. : Φαξ : ΑΝΣWΕΡΣ & ΗΙΝΤΣ φορ WΒϑΕΕ 2010 WΒϑΕΕ (Ασωερσ & Ηιτσ) 85 [Θ. Βοοκλετ Νυmβερ]. Τηε ϖαλυε οφ χοτ τα χοτ ισ ΑΝΣWΕΡΣ & ΗΙΝΤΣ φορ WΒϑΕΕ βψ Αακαση Ιστιτυτε & Αακαση ΙΙΤ ϑεε ΜΥΛΤΙΠΛΕ ΧΗΟΙΧΕ ΘΥΕΣΤΙΟΝΣ ΣΥΒ : ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΧΣ! σι χοσ χοσ σι χοσ χοσ

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε. 2 0 1 9 Κλ ά δο ς θερ µ ι κώ ν τη λ εκα τ ευθυ νό µ εν ω ν α υ το κι νή τω ν. Υπ εύ θυνο ς Κ λ ά δ ο υ Ζωτιαδης Κωστας bo d @ e l - m e. gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

FITT Issue / kg 1319/ kg. INS-1319/ Revision A 03/02

FITT Issue / kg 1319/ kg. INS-1319/ Revision A 03/02 FITT-10005 Issue - 01 1319 1319 5.5 kg 25 kg 1316 INS--000 Revision A 03/02 1319(α) Βραχκετ ινσταλλατιον Μονταγε mιτ Αυφστεχκωινκελ Ινσταλλατιον δεσ θυερρεσ Ινσταλλαζιονε σταφφα Ινσταλαχι ν δε λα αβραζαδερα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιανυαριε ΠΡΕςΕ ΕΡΙ ΑΝΥΑΛΕ. διν χαρε χρεδιτε. Τριµ. Ι Τριµ. ΙΙ Τριµ. ΙΙΙ Τριµ. Ις. δεστινατε. στινγεριι πλατιλορ ,

01 Ιανυαριε ΠΡΕςΕ ΕΡΙ ΑΝΥΑΛΕ. διν χαρε χρεδιτε. Τριµ. Ι Τριµ. ΙΙ Τριµ. ΙΙΙ Τριµ. Ις. δεστινατε. στινγεριι πλατιλορ , Πριµαρια Μυνιχιπιυλυι Χραιοϖα Ανεξα χοδ λα ΟΜΦ1954/2005 ΒΥΓΕΤΥΛ ΛΟΧΑΛ ΕΤΑΛΙΑΤ ΛΑ ςενιτυρι ΠΕ ΧΑΠΙΤΟΛΕ ΣΙ ΣΥΒΧΑΠΙΤΟΛΕ ΣΙ ΛΑ ΧΗΕΛΤΥΙΕΛΙ ΠΕ ΧΑΠΙΤΟΛΕ, ΣΥΒΧΑΠΙΤΟΛΕ ΣΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕ 01 Ιανυαριε 2015 ΑΠΡΟΒΑΤ: εσχηιδερε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρυ σσει για το 2019, Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster αποτελου μενο απο 6 αγω νες, με το παρακα τω προ γραμμα:

Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρυ σσει για το 2019, Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster αποτελου μενο απο 6 αγω νες, με το παρακα τω προ γραμμα: Προκη ρυξη Πανελληνιόυ Πρωταθλη ματος Dragster 2019 Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρυ σσει για το 2019, Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster αποτελου μενο απο 6 αγω νες, με το παρακα τω προ γραμμα: 1ος ΑΓΩΝΑΣ 13-14/04/2019

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik C.H.BECK ΣΤΥ ΙΑ ΠΡΑΩΝΙΧΖΕ Πραωο καρνε σκαρβοωε Ω σπρζεδα!ψ: Α. Μαρεκ ΠΡΑΩΟ ΚΑΡΝΕ, ωψδ. 9, Ζαποωιεδ! Στυδια Πραωνιχζε Φ. Πρυσακ ΠΡΑΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πα ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΕΝΧΙ Ν Ε ΧΛΟΡΥΡΟΣ, ΒΑΡΙΟ Ψ ΧΡΟΜΟ ΕΝ ΟΣ ΕΣΠΕΧΙΕΣ Ε ΜΑΝΓΛΕ

ΡΕΤΕΝΧΙ Ν Ε ΧΛΟΡΥΡΟΣ, ΒΑΡΙΟ Ψ ΧΡΟΜΟ ΕΝ ΟΣ ΕΣΠΕΧΙΕΣ Ε ΜΑΝΓΛΕ ΡΕΤΕΝΧΙ Ν Ε ΧΛΟΡΥΡΟΣ, ΒΑΡΙΟ Ψ ΧΡΟΜΟ ΕΝ ΟΣ ΕΣΠΕΧΙΕΣ Ε ΜΑΝΓΛΕ ΑςΙΧΕΝΝΙΑ ΓΕΡΜΙΝΑΝΣ Ψ ΡΗΙΖΟΠΗΟΡΑ ΜΑΝΓΛΕ ΕΣΑΡΡΟΛΛΑ ΑΣ ΕΝ ΑΓΥΑΣ Ε ΠΡΟ ΥΧΧΙ Ν Ε ΛΑ ΙΝ ΥΣΤΡΙΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ ΜΕ ΙΑΝΤΕ ΛΑ Τ ΧΝΙΧΑ Ε ΧΥΛΤΙςΟ ΗΙ ΡΟΠ ΝΙΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 1 Ις

ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 1 Ις ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 1 Ις ΡΕΧΑΝΑΤΙ 22 ΑΠΡΙΛΕ 2017 ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΠΡΟςςΙΣΙΟΡΙΑ ΙΝ ΑΤΤΕΣΑ Ι ΟΜΟΛΟΓΑΖΙΟΝΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛΕ ΑΛΛΙΕςΙ 1 ΦΑΣΧΙΑ ΧΛ ΑΤΛΕΤΑ/ΣΟΧΙΕΤΑ ΠΥΝΤΕΓΓΙΟ Ε Β ΠΕΝ 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ΡΟΗΙΑΣΕΗ Ἐν τῷ ἑσπρινῷ τῆς ροηγιασμένης Ἦχος α υ ρι κ κρα α ξα προ ο ος σ ι σα κου ου ου σο ο ον μου ι σα κου σο ον μου ου υ υ υ ρι ι ι υ ρι κ κρα α ξα προ ος σ ι σα α α κου σο ο ον μου προ σχς τη φω νη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 O Σ ε π τ έ μ β ρ η ς

1.1 O Σ ε π τ έ μ β ρ η ς EXOFYLLO GLOSSA D DHMOTIKOYindd 1 20/6/2017 4:18:19 μμ 1 1 1 O Σ ε π τ έ μ β ρ η ς Ο Σεπτέμβρης είναι αγόρι κι έχει ολόχρυσο καπέλο και χρυσό το πανωφόρι διαμαντάκια θε να βρεις, σταγονίτσες, σταγονίτσες

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

Υσεφυλ ινφορmατιον ΧΨ Χηεmιστρψ

Υσεφυλ ινφορmατιον ΧΨ Χηεmιστρψ Υσεφυλ ινφορmατιον ΧΨ Χηεmιστρψ Αϖογαδρο χονσταντ = 6.022 10 23 mολ 1 Πλανχκ χονσταντ = 6.626 10 34 ϑ σ Μασσ οφ αν ελεχτρον = 9.109 ξ 10 31 Κγ Χηαργε οφ αν ελεχτρον = 1.602 ξ 10 19 Χ Υνιϖερσαλ γασ χονσταντ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΙΟΝΙΚΟΔΗΜΙΚΗ

ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΙΟΝΙΚΟΔΗΜΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΙΟΝΙΚΟΔΗΜΙΚΗ Στην καθημερινή ομιία μας χρησιμοιούμε κάποτε κάποτε και φράσεις παροιμιακές και ποές από αυτές είναι επηρεασμένες από ακούσματα εκκησιαστικά ή από

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Οδηγίες ανάγνωσης Προσοχή! Μη διαβάσετε ποτέ μεγαλόφωνα το βιβλίο αυτό σε κάποιον που οδηγεί αυτοκίνητο ή άλλο όχημα, διότι το παραμύθι έχει ως σκοπό να αποκοιμίσει αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

REPÚBLICA DE ANGOLA EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA NA GRÉCIA DIPLOMÁTICO OFICIAL ORDINÁRIO ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

REPÚBLICA DE ANGOLA EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA NA GRÉCIA DIPLOMÁTICO OFICIAL ORDINÁRIO ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ REPÚBLICA DE ANGOLA EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA NA GRÉCIA PEDIDO DE VISTO ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΖΑ FOTO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ DIPLOMÁTICO OFICIAL ORDINÁRIO ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ TRÂNSITO TRABALHO F. RESIDÊNCIA

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Onde posso encontrar o formulário para? Onde posso encontrar o formulário para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Onde posso encontrar o formulário para? Onde posso encontrar o formulário para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Onde posso encontrar o formulário para? Onde posso encontrar o formulário para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando foi emitido seu/sua [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΡΟςΑ ΧΑΜΠΙΟΝΑΤΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ Ι ΧΑΤΕΓΟΡΙΑ ΓΡ.

2 ΠΡΟςΑ ΧΑΜΠΙΟΝΑΤΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ Ι ΧΑΤΕΓΟΡΙΑ ΓΡ. 2 ΠΡΟςΑ ΧΑΜΠΙΟΝΑΤΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ Ι ΧΑΤΕΓΟΡΙΑ ΓΡ. ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΠΡΟςςΙΣΙΟΡΙΑ ΙΝ ΑΤΤΕΣΑ Ι ΟΜΟΛΟΓΑΖΙΟΝΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛΕ ϑυνιορ 1 ΦΑΣΧΙΑ ΧΛ ΑΤΛΕΤΑ/ΣΟΧΙΕΤΑ ΠΥΝΤΕΓΓΙΟ Ε ΠΕΝ 1 2 3 ΒΕςΙΛΑΧΘΥΑ ΣΟΦΙΑ 8/1384 Α.Σ..

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Το αμέσως επόμενο διάστημα εκτιμάμε ότι η κατάσταση στον τομέα του δημόσιου συστήμ ατος υγ ε ί ας -πρό νο

Το αμέσως επόμενο διάστημα εκτιμάμε ότι η κατάσταση στον τομέα του δημόσιου συστήμ ατος υγ ε ί ας -πρό νο Ψήφ γ ην Υγ Τρη 10 Ιουλου 2012 11:00 Το έω πόνο δη ό η η ον οέ ου δηόου υή ο υγ -πρό νο 1 / 13 Ψήφ γ ην Υγ Τρη 10 Ιουλου 2012 11:00 θ πδνωθ ό π ρ όρο ω πο έλ ω ν έρων γ ν ν ω π η π λή οονοή ρ η υπέρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Ι πριµι µεσι ινσιεµε αλλε µεδιε

Ι πριµι µεσι ινσιεµε αλλε µεδιε Σ χ υ ο λ α µ ε δ ι α Φ. Φ ι λ ζ ι Λ α ι ϖ ε σ Σ χ υ ο λ α µ ε δ ι α ϑ. Κ. Φ ρ α ν ζ ε λ ι ν Μαρζο 2015 Λ2 υνα πυββλιχαζιονε χηε χοντιενε χοντριβυτι σχριττι ιν λ2 δαγλι αλυννι δελλε δυε σχυολε µεδιε Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΠΟΚΠ - Ψήφισμα για την Υγεία Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου :37

ΠΟΠΟΚΠ - Ψήφισμα για την Υγεία Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου :37 ΠΟΠΟΚΠ - Ψήφ γ ην Υγ Πρυή 05 Οωβρου 2012 14:37 Το έω πόνο δη ό η η ον οέ ου δηόου υή ο υγ -πρό νο θ πδνωθ ό π ρ όρο ω πο έλ ω ν έρων γ ν ν 1 / 13 ΠΟΠΟΚΠ - Ψήφ γ ην Υγ Πρυή 05 Οωβρου 2012 14:37 ω π η π

Διαβάστε περισσότερα

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф 1 Δοξολογία Εἰρμολογική ẅѓỳѓѓ ЃЃΝη Ἀπαγγελία Θρ. Στανίτσα - Νικ. Δανιηλίδη ч ñ ЃЃЃЃЃЃЃЃЃ ПзÙЃтéЃЃтЃЃтòёЃЃчéЃчöЃЃтЃЃтЃЃсЃсØ ЃūţŞЃЃцЃт Νε ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα с с ц Ù Ѓ т Ѓ т é Ѓ т ò ūţşѓщ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα