Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

2 Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε κπινθ ηεο πεξηνρήο εθπαίδεπζεο... 7 Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο... 8 Αζύγρξνλε Εθπαίδεπζε: Εθπαηδεπηηθό Τιηθό θαη Ελδεηθηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο... 9 Γεληθέο πιεξνθνξίεο... 9 Ρνή εθπαίδεπζεο... 9 Αμηνιόγεζε Διενέπγεια τεστ αςτοαξιολόγησηρ Διενέπγεια τεστ αξιολόγησηρ ευ όληρ τηρ ύληρ Επγασία ύγρξνλε Σειεθπαίδεπζε - Σειεδηαζθέςεηο ύγρξνλεο ζπλεδξίεο (Σειεδηαζθέςεηο) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ή ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε ζε αίζνπζα, πκκεηνρή απνθιεηζηηθά ζε Σειεδηαζθέςεηο Σν πεξηβάιινλ ηεο ύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο Αιιαγή ηεο γιώζζαο ηεο εθαξκνγήο Ρόινη ηεο εθαξκνγήο πλνκηιία(chat) Ιδησηηθή ζπλνκηιία ήθσκα ηνπ ρεξηνύ(αίηεζε γηα ην ιόγν) Δλεξγνπνίεζε θάκεξαο θαη κηθξνθώλνπ Γενληνινγία πκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο Σειεδηάζθεςεο Έμνδνο από ηε ζπλεδξία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

3 ΓΕΝΙΚΑ Σν εγρεηξίδην απηό έρεη ζηόρν λα ζαο δηεπθνιύλεη ζηε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο Σειεθπαίδεπζεο ηνπ ΚΔΚ-ΔΛΣΑ. Είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο Η πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο ηνπ ΚΔΚ ΔΛΣΑ ιεηηνπξγεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: πλδεζείηε εδώ Γηα λα εηζέιζεηε ζηελ πιαηθόξκα θάληε θιηθ ζην ζύλδεζκν «πλδεζείηε εδώ» πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ δεμηά κέξνο ηεο ζειίδαο. Όλνκα Υξήζηε Οδεγόο πξόζβαζεο Πξνζνρή! Ο θσδηθόο πξόζβαζεο είλαη πξνζσπηθόο (κνλαδηθόο γηα θάζε εθπαηδεπόκελν) θαη ζαο παξαδίδεηαη κέζα ζε θιεηζηό θάθειν. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο δελ κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε απηό ηνλ θσδηθό παξά κόλν θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ Σνκέα Δθπαίδεπζεο. ε πεξίπησζε πνπ ράζεηε ηνλ θσδηθό ή δηαξξεύζεη ζε άιια πξόζσπα, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε άκεζα κε ηνλ Σνκέα Δθπαίδεπζεο ηνπ ΚΔΚ- ΔΛΣΑ. ηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη πιεθηξνινγείηε ην Όλνκα ρξήζηε(username) θαη ηνλ Κσδηθό πξόζβαζήο (Password), πνπ έρεηε παξαιάβεη από ην ΚΔΚ-ΔΛΣΑ, θαη θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Είζνδνο. 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

4 Κάληε θιηθ γηα λα εηζέιζεηε ζηελ πεξηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ηνπ ζεκηλαξίνπ πνπ παξαθνινπζείηε. Μόιηο εηζέιζεηε ζηελ Πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο εκθαλίδεηαη ε Αξρηθή ζαο ζειίδα, ζηελ νπνία βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο όιεο νη ελόηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ε εθπαίδεπζή ζαο. ηε ζειίδα απηή ζα βξείηε πιεξνθνξίεο ζπλνιηθά γηα ην πξόγξακκα ή ην ζεκηλάξην ζην νπνίν έρεηε εγγξαθεί θαζώο θαη αλαιπηηθό Οδεγό πνπδώλ πνπ ζα ζαο δηεπθνιύλεη θαηά ηελ εθπαίδεπζή ζαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεζηε βνήζεηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο θάληε θιηθ ζην ζύλδεζκν Οδεγίεο ή ζηελ θαξηέια Οδεγίεο γηα λα ζπκβνπιεπηείηε ην ειεθηξνληθό εγρεηξίδην ρξήζηε ή λα δείηε ην video παξνπζίαζεο ηεο πιαηθόξκαο. Γηα λα εηζέιζεηε ζηελ πεξηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ηνπ ζεκηλαξίνπ πνπ παξαθνινπζείηε θάλεηε θιηθ ζηνλ αληίζηνηρν ζύλδεζκν. Απηή είλαη κία ελδεηθηηθή πεξηνρή ζηελ νπνία αλαπηύζζεηαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν πξέπεη λα κειεηήζεηε. 4 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

5 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα Αλά πάζα ζηηγκή κπνξείηε λα επηζηξέςεηε ζηελ Αξρηθή ζαο ζειίδα θάλνληαο θιηθ ζην ζύλδεζκν Η Αξρηθή κνπ ζειίδα πνπ βξίζθεηαη ζηε Γξακκή Πινήγεζεο. Από ηε Γξακκή Πινήγεζεο κπνξείηε λα κεηαθηλεζείηε ζε όιεο ηηο ζειίδεο ηεο πιαηθόξκαο. Γηα λα απνζπλδεζείηε από ηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο θάλεηε θιηθ ζην ζύλδεζκν Έμνδνο πνπ βξίζθεηαη πάλσ δεμηά ζε όιεο ηηο ζειίδεο ηεο πιαηθόξκαο. Έμνδνο Η Αξρηθή κνπ ζειίδα Κάλνληαο θιηθ ζε έλα ζύλδεζκν, γηα παξάδεηγκα ζην Υάξηε πινήγεζεο εκθαλίδεηαη ε πιεξνθνξία. Κνπκπί Δπηζηξνθή Όλνκα Δλόηεηαο Γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ Κεληξηθή δώλε θάλεηε θιηθ ζην όλνκα ηεο ελόηεηαο ζηε Γξακκή Πινήγεζεο ηεο πιαηθόξκαο. 5 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

6 Οξγάλσζε ηνπ Εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο Αλαδήηεζε ύλδεζκνη εβδνκάδσλ Ρπζκίζεηο Σειεπηαία λέα Ηκεξνιόγην Δπηθείκελα γεγνλόηα πλδεδεκέλνη ρξήζηεο Κεληξηθή δώλε Η ειίδα είλαη νξγαλσκέλε ζε ηξείο (3) δώλεο. Αξηζηεξή δώλε ηε Αξηζηεξή δώλε ζα βξείηε ηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ: Να θάλεηε αλαδήηεζε ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη ζην Forum (Μπινθ Αλαδήηεζε ζηηο νκάδεο ζπδήηεζεο), Να κεηαβείηε θαηεπζείαλ ζε κηα εβδνκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο (Μπινθ ύλδεζκνη εβδνκάδσλ), Να δείηε ηνπο βαζκνύο ζαο θαη λα δηαρεηξηζηείηε ην πξνθίι ζαο (Μπινθ Ρπζκίζεηο). Δεμηά δώλε ηε δεμηά δώλε ζα βξίζθεηε ηηο αλαθνηλώζεηο θαη ηα λέα ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα θαζώο θαη ην εκεξνιόγην κε ηα γεγνλόηα (θξίζηκεο εκεξνκελίεο) πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ παξαθνινύζεζή ζαο. ην κπινθ ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο ζα βιέπεηε πνηνη άιινη εθπαηδεπόκελνη είλαη ζπλδεδεκέλνη ηαπηόρξνλα κε εζάο, ώζηε αλ ην επηζπκείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί ηνπο κέζσ κελύκαηνο ή λα ζπδεηήζεηε ζην chat. Κεληξηθή δώλε ηελ θεληξηθή δώλε είλαη ε πεξηνρή όπνπ βξίζθνληαη όια ηα πιηθά κειέηεο θαη ππνζηήξημεο πνπ ζα αμηνπνηήζεηε γηα ηελ εθπαίδεπζή ζαο. Οη βαζηθέο πιεξνθνξίεο, ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη ηα βνεζήκαηα βξίζθνληαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο ελώ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπκκεηάζρεηε (ζπλεδξίεο, ηεζη, εξγαζίεο) βξίζθνληαη νξγαλσκέλα αλά εβδνκάδα ή αλά ζέκα αλάινγα κε ηελ πξνβιεπόκελε ξνή ηεο εθπαίδεπζεο, όπσο νξίδεηαη από ην ΚΔΚ ΔΛΣΑ γηα ην πξόγξακκα ή ην ζεκηλάξην πνπ παξαθνινπζείηε. 6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

7 ύκπηπμε κπινθ ηεο πεξηνρήο εθπαίδεπζεο Σα κπινθ πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξηζηεξή θαη δεμηά δώλε ηεο πεξηνρήο ηνπ καζήκαηνο είλαη δπλαηόλ λα ζπκπηύζζνληαη θαη λα ηνπνζεηνύληαη ζαλ θαξηέιεο έμσ από ηελ πεξηνρή ώζηε λα έρεηε πεξηζζόηεξε άλεζε λα επηθεληξσζείηε ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό. Γηα λα ζπκπηύμεηε έλα κπινθ θάλεηε θιηθ ζην κηθξό γθξη πιαίζην πνπ βξίζθεηαη ζηελ πάλσ δεμηά γσλία ηνπ κπινθ. Κάληε θιηθ γηα ζύκπηπμε Σν κπινθ ηνπνζεηείηαη ζην αξηζηεξό κέξνο έμσ από ηελ πεξηνρή εθπαίδεπζεο. Γηα λα ην επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θάλεηε θιηθ ζηελ θαξηέια ηνπ κπινθ θαη ζηε ζπλέρεηα θάλεηε θιηθ πάιη ζην κηθξό γθξη πιαίζην. Κάληε θιηθ γηα επαλαθνξά ΠΡΟΟΥΗ: Γελ ζα πξέπεη λα ζπκπηύζζεηε ρσξίο ιόγν ηα blocks γηαηί ελδερνκέλσο λα ζαο δπζθνιέςεη ζηελ πινήγεζε θαη ζηε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο. 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

8 Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ελνηήησλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεηε ηνλ αθόινπζν εμνπιηζκό: Γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ύγρξνλεο πλεδξίεο νη εθπαηδεπόκελνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ αθόινπζν εμνπιηζκό : Ηιεθηξνληθό ππνινγηζηή ζηαζεξό (ζην Γξαθείν ή ζην ζπίηη ) ή θνξεηό ηειεπηαίαο ηξηεηίαο κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Microsoft Windows XP ή Vista ή Windows 7 Internet Explorer 6.0 ή λεόηεξν, Firefox 2.0 ή λεόηεξν Δλεξγνπνηεκέλα Cookies ζην θπιινκεηξεηή Δγθαηεζηεκέλν Adobe Flash Player 10 ή λεόηεξν Web camera (ειάρηζηε αλάιπζε 160x120) κε ελζσκαησκέλν κηθξόθσλν (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ρνξεγείηαη από ην ΚΔΚ - ΔΛΣΑ θαη ηνπ επηζηξέθεηαη) Ηρεία ή αθνπζηηθά κε ελζσκαησκέλν κηθξόθσλν (headset) όηαλ ε θάκεξα δελ έρεη κηθξόθσλν (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ρνξεγνύληαη από ην ΚΔΚ - ΔΛΣΑ θαη ηνπ επηζηξέθνληαη). πληζηάηαη ε ρξήζε αθνπζηηθώλ κε ελζσκαησκέλν κηθξόθσλν γηαηί παξέρεη θαιύηεξε πνηόηεηα θαη δελ δεκηνπξγεί κηθξνθσληζκό. ύλδεζε κε γξακκή ADSL κε ηαρύηεηα ζύλδεζεο 2Mbps θαη άλσ (ν ΔΛΣΑ κεηά ηελ ιήμε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο παξέρεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζε θάζε εθπαηδεπόκελν γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ώξεο θαη εκέξεο εθπαίδεπζεο ζε ρώξν ηνπ ΔΛΣΑ) 8 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

9 ΑΤΓΥΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Η πεξηνρή ζηελ νπνία νξγαλώλεηαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία (αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα). ην πάλσ κέξνο ηεο θεληξηθήο δώλεο ππάξρνπλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη ηα βνεζήκαηα. Ρνή εθπαίδεπζεο Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπκκεηάζρεηε (ζπλεδξίεο, ηεζη, εξγαζίεο θιπ) είλαη δπλαηόλ λα βξίζθνληαη νξγαλσκέλα αλά εβδνκάδα ή αλά ζέκα ζύκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε ξνή ηεο εθπαίδεπζεο, όπσο νξίδεηαη από ην ΚΔΚ ΔΛΣΑ γηα ην πξόγξακκα ή ην ζεκηλάξην πνπ παξαθνινπζείηε. 9 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

10 Δηηθέηεο κε πιεξνθνξίεο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ζαο θαζνδεγνύλ ζε όιε ηε ξνή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην κπνξείηε λα ζπκπηύμεηε ηηο εβδνκάδεο (ή ζέκαηα) πνπ εκθαλίδνληαη θαη λα θξαηήζεηε νξαηή κόλν ηελ ηξέρνπζα εβδνκάδα (ή ην ηξέρνλ ζέκα). Κνπκπί ζύκπηπμεο Μεηαθνξά ζε άιιε εβδνκάδα Γηα λα επαλεκθαλίζεηε όιεο ηηο εβδνκάδεο (ή ζέκαηα) θάλεηε πάιη θιηθ ζην ίδην εηθνλίδην. Γηα λα πάηε ζε κία άιιε εβδνκάδα κπνξείηε λα επηιέμεηε Μεηαθνξά (θαη ηελ εβδνκάδα (ή ζέκα) ηεο επηινγήο ζαο από ην θάησ κέξνο ηεο Κεληξηθήο δώλεο. 10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

11 Αμηνιόγεζε Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ηεζη είηε κε Αζθήζεηο Απηναμηνιόγεζεο είηε ζπλνιηθά (αλά ζέκα ή εθ όιεο ηεο ύιεο). Αλ έλα ηεζη δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλν εμ αξρήο ηόηε κόιηο νινθιεξώζεηε ηε κειέηε ηνπ αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, θάλεηε θιηθ ζην εηθνλίδην γηα λα εκθαλίζεηε ην ηεζη κε ηηο Αζθήζεηο Απηναμηνιόγεζεο. Κάλεηε θιηθ γηα λα εκθαλίζεηε ην ηεζη Απηναμηνιόγεζεο. Σν ηεζη ελεξγνπνηείηαη εθ όζνλ επηβεβαηώζεηε όηη κειεηήζαηε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό. Σν ηεζη Απηναμηνιόγεζεο ηώξα είλαη ελεξγνπνηεκέλν. Κάλεηε θιηθ ζην ζύλδεζκν θαη εηζέξρεζηε ζην ηεζη. 11 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

12 Διενέπγεια τεστ αςτοαξιολόγησηρ Απηή είλαη ε πξώηε ζειίδα ελόο ελδεηθηηθνύ ηεζη κε Αζθήζεηο Απηναμηνιόγεζεο. ηε ζειίδα απηή κπνξείηε λα δείηε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηε δηελέξγεηα ηνπ ηεζη, όπσο γηα παξάδεηγκα:. ηελ πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα ππνβάιεηε ηηο απαληήζεηο ζαο, εθ όζνλ έρεη ηεζεί θάπνηα πξνζεζκία, ην ρξόλν πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ηεζη, ηνλ αξηζκό ησλ επηηξεπόκελσλ πξνζπαζεηώλ πνπ κπνξείηε λα θάλεηε. Δπηηξεπόκελεο πξνζπάζεηεο Πξνζεζκία ηεζη Όηαλ είζηε έηνηκνη λα θάλεηε ην ηεζη θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Πξνζπάζεηα ηεζη ηώξα. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηεζη έρεη κόλν κία επηηξεπόκελε πξνζπάζεηα εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα ππελζύκηζεο. Αλ ζέιεηε λα πξνρσξήζεηε θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί ΝΑΙ. Αλ λνηώζεηε ηελ αλάγθε λα μαλακειεηήζεηε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Άθπξν. Κνπκπί Ναη Αλ θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί ΝΑΙ ην ηεζη μεθηλάεη θαη ν ρξόλνο ζαο κεηξάεη. Οη εξσηήζεηο είλαη δπλαηόλ λα εκθαλίδνληαη είηε ζε κία ζειίδα όιεο καδί είηε θάζε εξώηεζε ζε μερσξηζηή ζειίδα. Δπηιέγεηε ηελ απάληεζε πνπ λνκίδεηε όηη είλαη ζσζηή θαη θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Δπόκελν. Δπόκελν Μόιηο νινθιεξώζηε ην ηεζη εκθαλίδεηε κία πεξίιεςε ηεο πξνζπάζεηάο ζαο ώζηε λα βεβαησζείηε όηη έρεηε απαληήζεη όιεο ηηο εξσηήζεηο. 12 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

13 Κάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Τπνβνιή όισλ γηα λα ππνβάιεηε ην ηεζη. Τπνβνιή όισλ θαη ηέινο Δπηιέγεηε Ναη θαη ην ηεζη ππνβάιιεηαη απηόκαηα. Σαπηόρξνλα εκθαλίδεηαη ε ζειίδα κε ηα απνηειέζκαηα, νπόηε κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε ακέζσο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ζαο θαη ελδερνκέλσο λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ / ηελ εθπαηδεπηή /ηξηά ζαο, εθ όζνλ απηό πξνβιέπεηαη. 13 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

14 Διενέπγεια τεστ αξιολόγησηρ ευ όληρ τηρ ύληρ Οξηζκέλα ηεζη είλαη δπλαηόλ λα αθνξνύλ ζπλνιηθά ηελ εθπαίδεπζή ζαο ή έλα κεγάιν κέξνο ηεο ύιεο. ηελ πεξίπησζε απηή ελεξγνπνηνύληαη απηόκαηα, ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ώξα θαη έρνπλ θαζνξηζκέλε δηάξθεηα. Μία εηηθέηα κε πιεξνθνξίεο ζαο ελεκεξώλεη ζρεηηθά κε απηνύ ηνπ είδνπο ην ηεζη όπσο βιέπεηε ζην αθόινπζν ελδεηθηηθό παξάδεηγκα. Σν ηεζη ζα εκθαληζηεί ζε απηή ηε ζέζε ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελεκεξσηηθή εηηθέηα. Επγασία ύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζαο είλαη δπλαηόλ λα απαηηείηαη ε εθπόλεζε εξγαζίαο ή εξγαζηώλ θαη ε ππνβνιή ηνπο γηα δηόξζσζε από ηνλ εθπαηδεπηή ή ηελ εθπαηδεύηξηά ζαο. πλήζσο κηα εξγαζία εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ηνλ ελδεηθηηθό ηξόπν πνπ βιέπεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Δηηθέηεο κε πιεξνθνξίεο ζε ελεκεξώλνπλ ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ έρεηο θαη βνεζεηηθά αξρεία ή πξόηππα πνπ ζα ζε δηεπθνιύλνπλ παξέρνληαη ζε ζπλδέζκνπο. Βνεζεηηθό αξρείν: Οδεγίεο Πξόηππα αξρείσλ εξγαζίαο Σα βνεζεηηθά αξρεία κε ηηο νδεγίεο εκθαλίδνληαη ζε λέν παξάζπξν θαη κπνξείηε λα ηα ζπκβνπιεύεζηε επί ηόπνπ, λα ηα απνζεθεύεηε ή λα ηα εθηππώλεηε. 14 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

15 Τπνβνιή επαλαιεπηηθήο εξγαζίαο Υποβολή επγασίαρ Όηαλ εηνηκάζεηε ηελ εξγαζία ζαο ζα πξέπεη λα ηελ ππνβάιεηε ζην ζύζηεκα γηα λα ηελ παξαιάβεη ν εθπαηδεπηήο. Απνζεθεύζηε ην αξρείν ηεο εξγαζίαο κε όλνκα αξρείνπ πνπ λα πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπώλπκό ζαο θαη θάληε θιηθ ζην ζύλδεζκν: Τπνβνιή επαλαιεπηηθήο εξγαζίαο. Upload a file ηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηε θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Upload a file. ηε ζπλέρεηα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Δπηιέμηε αξρείν γηα λα επηιέμεηε ην αξρείν κε ηελ εξγαζία ζαο πνπ έρεηε απνζεθεύζεη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο Δπηιέμηε έλα αξρείν 15 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

16 ηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεηε Αλέβαζκα Αξρείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα Αλαδήηεζε. Αλαδήηεζε Δληνπίδεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ην αξρείν ζην νπνίν έρεηε ηελ εξγαζία ζαο, ην επηιέγεηε θαη ην αλεβάδεηε ζηελ πιαηθόξκα. Αλέβαζκα Αξρείνπ Σν αξρείν θνξηώζεθε. Απνζεθεύεηε ηηο αιιαγέο ζαο θαη ην ζύζηεκα ζαο ελεκεξώλεη όηη έρεηε αλεβάζεη επηηπρώο ηελ εξγαζία ζαο. Απνζήθεπζε αιιαγώλ Μέρξη ηελ ηειηθή εκεξνκελία ππνβνιήο έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα αλαλεώζεηε ην αξρείν πνπ έρεηε ππνβάιιεη έηζη κπνξείηε λα δηνξζώζηε θάπνηα ζεκεία ή λα ζπκπιεξώζεηε ηελ εξγαζία ζαο αθόκα θαη αθνύ ηελ έρεηε ππνβάιιεη. 16 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

17 Κάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Update File θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ αλεβάζαηε ην πξώην αξρείν αλεβάδεηε ηελ αλακνξθσκέλε έθδνζε ηνπ. ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΦΕΙ Η εθπαίδεπζε ζαο είλαη δπλαηόλ λα πεξηιακβάλεη: είηε ύγρξνλεο ζπλεδξίεο (Σειεδηαζθέςεηο) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ή ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε ζε αίζνπζα, είηε λα ζπληίζεηαη απνθιεηζηηθά από Σειεδηαζθέςεηο. ύγρξνλεο ζπλεδξίεο (Σειεδηαζθέςεηο) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ή ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε ζε αίζνπζα, ηελ πεξίπησζε απηή ζηελ πεξηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ εκθαλίδεηαη έλαο ζύλδεζκνο εηζόδνπ ζε θάζε ύγρξνλε πλεδξία ζηελ νπνία θαιείζηε λα ζπκκεηάζρεηε θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία θαη ώξα δηελέξγεηαο ηεο ζπλεδξίαο θαη ην πξόγξακκα ηεο ζύγρξνλεο ζπλεδξίαο. Γηα λα εηζέιζεηε ζε κηα ύγρξνλε ζπλεδξία θάλεηε θιηθ ζηνλ αληίζηνηρν ζύλδεζκν εηζόδνπ. Δίζνδνο ζηε πλεδξία Θα πξέπεη λα ζπκάζηε όηη ζε κία πλεδξία ύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο κπνξείηε λα εηζέιζεηε κόλν ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα θαη εκέξα θαη όρη νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 17 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

18 πκκεηνρή απνθιεηζηηθά ζε Σειεδηαζθέςεηο Μπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε ζε ζπγθεθξηκέλεο ηειεδηαζθέςεηο αθόκα θαη αλ δελ δηαζέηεηε όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο γηα ηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο. Αξρηθά θάληε θιηθ ζην ζύλδεζκν πκκεηνρή ζε ζύγρξνλε ηειεδηάζθεςε ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην κπινθ ύγρξνλε Σειεδηάζθεςε. Θα ζαο δεηεζεί λα εηζάγεηε έλαλ θσδηθό πξόζβαζεο(password) ν νπνίνο ζα ζαο έρεη δνζεί από ην ΚΔΚ ΔΛΣΑ. Μεηά ηελ επηηπρή εηζαγσγή ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο ζα εηζέιζεηε ζηε ζειίδα όπνπ βξίζθνληαη νη νδεγίεο θαη ν ζύλδεζκνο γηα λα εηζέιζεηε ζηελ ηειεδηάζθεςε. Δθεί δηαβάδεηε ηηο νδεγίεο θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην ζύλδεζκν Δίζνδνο ζηε ζπλεδξία. Δίζνδνο ζηε πλεδξία 18 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

19 Σν πεξηβάιινλ ηεο ύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο Αλεμάξηεηα από ηνλ ηύπν εθπαίδεπζεο πνπ παξαθνινπζείηε θαη ηνλ ηξόπν εηζόδνπ ζηε ύγρξνλε πλεδξία ή ηελ Σειεδηάζθεςε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εηζέξρεζηε είλαη θνηλό θαη απεηθνλίδεηαη ζηελ νζόλε πνπ αθνινπζεί. πλδεδεκέλνη ρξήζηεο Γξαπηή ζπλνκηιία Δθπαηδεπηήο Παξνπζίαζε Λίζηα ζπκκεηερόλησλ κε ελεξγνπνηεκέλα αθνπζηηθά θαη κηθξόθσλν Αιιαγή ηεο γιώζζαο ηεο εθαξκνγήο ην κελνύ πνπ βξίζθεηαη ζην επάλσ δεμί κέξνο ηεο νζόλεο βξίζθεηαη ην κελνύ αιιαγήο ηεο γιώζζαο όπνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε ηε γιώζζα κε ηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο. 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

20 Ρόινη ηεο εθαξκνγήο ην κπινθ όπνπ εκθαλίδνληαη νη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο ηεο ζπλεδξίαο κπνξείηε λα δείηε ην ξόιν ηνπ θάζε ρξήζηε, πνηνο δειαδή είλαη o ζπληνληζηήο παξνπζηαζηήο ηεο ζπλεδξίαο, θαη πνηνη νη απινί εθπαηδεπόκελνη, θαζώο θαη εάλ έρνπλ ελεξγνπνηήζεη ηελ θάκεξά ηνπο. πλνκηιία(chat) Γεκόζηα: Μπνξείηε λα ζηείιεηε έλα γξαπηό κήλπκα ην νπνίν ζα δνπλ όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ζύγρξνλε ζπλεδξία. Ιδησηηθή ζπλνκηιία Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ ρξήζηε πνπ επηζπκείηε γηα λα ζπλνκηιήζεηε ηδησηηθά καδί ηνπ, επηιέγνληάο ηνλ από ηε ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη ζε απηή ηελ θαξηέια. Πιένλ κπνξείηε λα ζπλνκηιείηε ηδησηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπκκεηέρνληα ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζπγθεθξηκέλε θαξηέια. 20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

21 ήθσκα ηνπ ρεξηνύ(αίηεζε γηα ην ιόγν) Γηα λα δειώζεηε ζηνλ εηζεγεηή όηη ζέιεηε ην ιόγν, ζα πξέπεη λα παηήζεηε ην ρεξάθη ην νπνίν ππάξρεη θάησ ζηε ιίζηα ζπκκεηερόλησλ. Μόιηο ην παηήζεηε, ζα δεη ν εηζεγεηήο θαη νη ππόινηπνη ζπκκεηέρνληεο ην ζεθσκέλν ρεξάθη δίπια από ην όλνκά ζαο θαη άξα ζα γλσξίδεη όηη ζέιεηε ην ιόγν. Σν γεγνλόο όηη έρεηε ζεθώζεη ην ρέξη δελ ζαο δίλεη απηόκαηα ην δηθαίσκα λα αλνίμεηε ηελ θάκεξα θαη ην κηθξόθσλν. Ο εηζεγεηήο ζα επηιέμεη ηε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νπνία ζα ζαο δώζεη ην ιόγν. Όηαλ ν εηζεγεηήο απεπζπλζεί ζε εζάο θαη ζαο δώζεη ην ιόγν ηόηε έρεηε ην δηθαίσκα λα αλνίμεηε ηελ θάκεξα θαη ην κηθξόθσλν. Ελεξγνπνίεζε θάκεξαο θαη κηθξνθώλνπ Κάλεηε θιηθ ζην εηθνλίδην επάλσ αξηζηεξά γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ θάκεξα θαη ην κηθξόθσλό ζαο. Θα ζαο δεηεζεί ε άδεηά ζαο γηα λα αλνίμεη ε θάκεξα θαη ην κηθξόθσλό ζαο. Γηα λα ην επηηξέςεηε ζα πξέπεη λα παηήζεηε Allow ζην παξάζπξν ζην νπνίν ζα εκθαληζηεί. Αθνύ παηήζεηε Allow ζα εκθαλίδεζηε ζηε ιίζηα ησλ αθξναηώλ θαη κπνξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα κηιήζεηε δσληαλά ζηε ζπλεδξία. Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ θάκεξα θαη ην κηθξόθσλν αξθεί λα παηήζεηε ην θνπκπί ην νπνίν ππάξρεη θάησ από ην παξάζπξν ηνπ βίληεό ζαο. 21 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

22 Δενληνινγία πκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο Σειεδηάζθεςεο Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη όπσο θαη ζε κηα θιαζζηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο ν εηζεγεηήο είλαη ηαπηόρξνλα θαη ν ζπληνληζηήο. Απηό ζεκαίλεη όηη ν εηζεγεηήο είλαη απηόο πνπ θαζνξίδεη ην πξόγξακκα ηεο εθπαίδεπζεο, ην πνηνο παίξλεη ην ιόγν θαη πόηε θ.α. Γηα ηελ νκαιόηεξε δηεμαγσγή ηεο ηειεδηάζθεςεο ζα πξέπεη λα αθνινπζείηε θάπνηνπο βαζηθνύο θαλόλεο. Όηαλ μεθηλάεη ε ηειεδηάζθεςε κόλν ν εηζεγεηήο έρεη ηελ θάκεξα θαη ην κηθξόθσλν. Απηό ζεκαίλεη όηη εζείο θαη νη ππόινηπνη ζπκκεηέρνληεο, αθόκα θαη αλ δηαζέηνπλ θάκεξα θαη κηθξόθσλν δελ κπνξνύλ λα αθνπζηνύλ. Γηα λα δεηήζεηε ην ιόγν θαη λα αλνίμεηε ηελ θάκεξα θαη ην κηθξόθσλό ζαο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 1. εθώζηε ην ρέξη ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ην θαηάιιειν θνπκπί. 2. Πεξηκέλεηε από ηνλ εηζεγεηή λα ζαο δώζεη ην ιόγν. 3. Όηαλ ν εηζεγεηήο ζαο δώζεη ην ιόγν αλνίμηε ηελ θάκεξα θαη ην κηθξόθσλό ζαο. Αλ ν εηζεγεηήο δελ ζαο δώζεη ακέζσο ην ιόγν, ελδερνκέλσο λα κελ ζέιεη λα δηαθόςεη ηελ εηζήγεζή ηνπ ή λα κελ ζέιεη λα αλνίμεη πξνθνξηθόο δηάινγνο απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή αιιά αξγόηεξα. Μελ αλνίμεηε ηελ θάκεξα θαη ην κηθξόθσλό ζαο αλ δελ έρεηε πξώηα ην ιόγν από ηνλ εηζεγεηή. Μπνξείηε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο λα δηαηππώλεηε γξαπηά ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο εξσηήζεηο ζηε δεκόζηα ή ηελ ηδησηηθή ζπλνκηιία όκσο ην πόηε θαη ην αλ ζα πάξεηε ην ιόγν ην θαζνξίδεη ν εηζεγεηήο. Αλ ζέιεηε λα δηαηππώζεηε θάπνην εξώηεκα κπνξείηε λα ην δηαηππώζεηε γξαπηά ρσξίο έηζη λα δηαθόςεηε ηνλ εηζεγεηή. Ο εηζεγεηήο ζα ην δεη θαη ζα ζαο απαληήζεη ζηε ζπλέρεηα. Έμνδνο από ηε ζπλεδξία Κάλεηε θιηθ ζην θνπκπί πνπ βξίζθεηαη πάλσ δεμηά ζηελ νζόλε ζαο. 22 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σειεπηαία ελεκέξσζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα