C A T A L O G U E. Is h t a r. c o m. c y

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C A T A L O G U E. Is h t a r. c o m. c y 2 0 1 4"

Transcript

1 C A T A L O G U E Is h t a r. c o m. c y

2 Η IR D OR είλαη κηα ζεηξά θαιιπληηθώλ πνιπηειείαο ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο. Σε απηή ηε ζεηξά θαιιπληηθώλ ζπλδπάδνπκε ηελ απζεληηθόηεηα θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο κνληέξλαο επηζηήκεο.τα πξντόληα καο είλαη απνηέιεζκα καθξνρξόληαο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα δεξκαηνινγηθήο πεξηπνίεζεο θαη νκνξθηάο. Εξεπλήζακε θαη ζπκπεξηιάβακε ηα θαιύηεξα θαη πςειήο πνηόηεηαο ζπζηαηηθά εηζάγακε λέα κόξηα ζηε βηνκεραλία, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερλνινγία απνθνπήο ηκεκάησλ ζηε ζύζηαζε ηεο θόξκνπιαο, αθνινπζήζακε ηα ςειόηεξα πξόηππα γηα ηελ άξηζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ θάησ από ηνλ απζηεξό έιεγρν ησλ ππεξεζηώλ πγείαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Ο ζπλδπαζκόο ησλ πην πάλσ, ε ζηελή ππνζηήξημε θαη ε ελεκέξσζε ησλ πειαηώλ καο, ηαπηνπνηνύλ ηελ IR D OR ηεο ISHTAR σο ηελ θαιύηεξε επηινγή ζαο κέζα από ηελ πιεζώξα θαιιπληηθώλ πεξηπνίεζεο δέξκαηνο ζηνλ θόζκν. Ο Νεθξίηεο είλαη ην βαζηθό, ελεξγό ζπζηαηηθό ηεο ζεηξάο καο θαη γη απηό ην επηιέμακε ην όλνκα IR D OR ην νπνίν αληαλαθιά ηελ ηαπηόηεηα ηεο δεξκαηνινγηθήο ζύζηαζεο ηεο θόξκνπιαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ θαιιπληηθώλ πξντόλησλ πεξηπνίεζεο. Τν IR ζεκαίλεη ππέξπζξε αθηηλνβνιία (Infrared Radiation), ηελ εζσηεξηθή ηδηόηεηα πίζσ από ηε ρξήζε ηνπ λεθξίηε. Εμαηηίαο ηεο κεγάιεο δηαπεξαζηηθόηεηαο ε Υπέξπζξε Αθηηλνβνιία ηνπ λεθξίηε εληζρύεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο επθνιύλνληαο έηζη, όρη κόλν ηελ απνκάθξπλζε ησλ αθαζαξζηώλ αιιά θαη ηελ βαζηά εηζρώξεζε ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ. Έηζη κε θπζηθό ηξόπν, ν κεηαβνιηζκόο παξνπζηάδεη βειηίσζε θαη νη δεξκαηηθνί ηζηνί παξάγνπλ κεξηζζόηεξα έλδπκα γηα ηελ αλαδσνγόλεζε ηεο επηδεξκίδαο. Επεηδή ελδηαθεξόκαζηε γηα ζάο, κε ππεξεθάλεηα ζαο παξνπζηάδνπκε ηελ πνιπηειήζεηξά πξντόλησλ πεξηπνίεζεο δέξκαηνο ηεο IR D OR.

3 Ρν Γαιάθησκα θαζαξηζκνύ ηεο IR D OR είλαη κηα ζύλζεζε αληημεξαληηθνύ θαζαξηζηηθνύ πνπ βνεζάεη ζηελ εμηζνξξόπεζε ηνπ μεξνύ δέξκαηνο. Θαζαξίδεη απαιά ηνπο θπζηθνύο κεηαβνιίηεο ηνπ δέξκαηνο όπσο εθθξίκαηα ησλ ζκηγκαηνγόλσλ αδέλσλ θαη απνκαθξύλεη όια ηα επηθαλεηαθά επσζέκαηα πνπ ζπζζσξεύνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ δέξκαηνο καο θαηα ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ζ βαζηά ππέξπζξε αθηηλνβνιία ηνπ λεθξίηε πξνζθέξεη αλαθνπθηζηηθή δξάζε ζην δέξκα αθήλνληαο κηα πξαγκαηηθή αίζζεζε κεηαμέληαο απαιόηεηαο θαη άλεζεο. Οδηγίες χρήζης: Ν θαζαξηζκόο ηνπ δέξκαηνο είλαη απαξαίηεηνο θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξεζεί ην δέξκα πγηέο θαη ζθξηγειό. Σξεζηκνπνηώληαο ην ζθνπγγαξάθη βάδεηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα γαιαθηώκαηνο θαη ηξίβεηε απαιά πξνο κηα θαηεύζπλζε γηα λα αθαηξέζεηε ην καθηγηάδ ζαο αλ ππάξρεη, ην ζκίγκα ή ηηο ιηπαξέο νπζίεο πνπ εθθξίλνληαη θαηα ηεο δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ Tonic Lotion κέηα από ην Cleansing Milk.

4 Ρα πξώηα ζεκάδηα ηνπ θνπξαζκέλνπ δέξκαηνο εκθαλίδνληαη όηαλ ην δέξκα καο ράζεη ηνλ ρξσκαηηθό ηνπ ηόλν, εμαηηίαο ηεο έθζεζεο ηνπ ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία, ζηηο ειεύζεξεο ξίδεο θαη ζηα δηάθνξα πξντόληα καθηγηάδ. Ζ Ρνλσηηθή Ινζηόλ ηεο IR D OR απνηειεί κίά ηζνξξνπεκέλε ζύλζεζε εκπινπηηζκέλε κε ελπδαηηθά ζηνηρεία. Δλώ ν λεθξίηεο ελεξγνπνηεί ηε κηθξνθπθινθνξία θαη ηνλ αγγεηαθό ηόλν, ην θπζηθό εθρύιηζκα ακακειίδαο ελεξγεί ζην δεξκαηηθό ηζηό θαη ζηνπο ππνδόξηνπο καιαθνύο κπο ραξίδνληαο ζην δέξκα ζαο ιάκςε θαη επιπγηζία. Οδηγίες τρήζης: Δθαξκόζηε ην Tonic Lotion κεηά από ην Cleansing Milk θαζεκεξηλά, γηα λα δηαηεξεζεί ην δέξκα πγηέο θαη ζθξηγειό. Κε ην ζθνπγγαξάθη, πάξηε θαηάιιειε πνζόηεηα απν ην πξντόλ θαη εθαξκόζηε ζην δέξκα ζην πξόζσπν θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ. Αθήζηε ην δέξκα ζαο λα ην απνξξνθήζεη πξίλ ρξεζηκνπνηήζεηε άιιν δεξκαηνινγηθό πξντόληνο.

5 Ζ θιεβίηηδα είλαη έλα από ηα πην θνηλά θαη ζνβαξά πξόβιεκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο αηζζεηηθήο δεξκαηνινγίαο θαη ην νπνίν ζεσξείηαη ελα από ηα πην ελνριεηηθά πξνβιήκαηα ηνπ δέξκαηνο. Δίλαη έλα ζνβαξό ξόβιεκα πγείαο πνπ πξέπεη λα καο αλεζπρεί πεξηζζόηεξν από ηελ αηζζεηηθε ηνύ πιεπξά. Ζ Φιεβίηηδα εκθαληδεηαη όηαλ ηα επηθαλεηαθά αηκνθόξα αγγεία ράλνπλ ηελ ειαζηηθόηεηα θαη ην ζζέλνο ηνπο εμαηηίαο ησλ πεξηβαιινληηθώλ, επαγγεικαηηθώλ παξαγόλησλ θαη ζε νξαηέο/κηθξνθπθινθνξηαθέο δεκηέο νη νπνίεο κεηαηξέπνληαη ζε θιεβίηηδα. Ζ IR D OR Spider Vein Cream πξνζεγγίδεη απηό ην ζνβαξό πξόβιεκα ζε δύν ζηαδία. Ξξώην αληηκεησπίδνληαο ην ζνβαξό πξόβιεκα ησλ νξαηώλ αγγείσλ κέζσ ησλ δξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ, όπσο ε Diosmin πνπ είλαη έλα πςειήο θαζαξόηεηαο θιαβνλνεηδέο (MPFF) ην νπνίν βξίζθεηαη ζην αηζέξην έιαην ηνπ πνξηνθαιηνύ, θαη ζην λεθξίηε. Ν κεραληζκόο δξάζεο πεξηιακβάλεη ηε βειηίσζε ηνπ θιεβηθνύ ηόλνπ, ηεο ειαζηηθόηεηαο, ηελ πξνθύιαμε ηεο κηθξνθπθινθνξίαο, ηελ αλαζηνιή ηνπ εξεζηζκνύ θαη ηελ βειηίσζε ηεο ηξηρνεηδνύο δηαπεξαηόηεηαο ώζηε λα ειαηησζεί ν θίλδπλνο γηα νξαηέο θιέβεο. Γεύηεξν, ζηνρεύεη ηελ βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εκθάληζεο. Ζ καθξά ππέξπζξε αθηηλνβνιία πνπ απειεπζεξώλεηαη από ηε δξάζε ηνπ ελεξγνύ λεθξίηε θαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη από ην ελεξγό ζπζηαηηθό methylnicotinate βειηηώλεη ηελ ιεκθηθή παξνρέηεπζε θαη ηελ ηξηρνεηδή ξνε, απνκαθξύλνληαο ηηο ελαπνζέζεηο θαη εκπνδίδνληαο ηε ζηαζηκόηεηα ηνπ αίκαηνο. Οδηγίες τρήζης: Σξεζηκνπνηώληαο ην ζθνπγγαξάθη ηεο ζπζθεπαζίαο εθαξκόζηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα θξέκαο ζηηο πεξηνρέο κε θιεβίηηδα θαη θάλεηε ηνπηθό καζάδ κέρξη λα απνξξνθεζεί. Θα ληώζεηε ην δέξκα ζαο λα δεζηαίλεηαη ρσξίο όκσο λα ππαξρεη ιόγνο αλεζπρίαο γηαηί ζεσξείηαη θπζηνινγηθό. Πε πεξίπησζε όκσο πνπ παξαηεξήζεηε εξεζηζκό ζην δέξκα ή ζαο θαίλεηαη ππεξβνιηθά θόθθηλν, μεπιύλεηε κε άθζνλν θξύν λεξό. Κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο θξέκαο μεπιύλεηε ηα ρέξηα ζαο θαιά θαη απνθύγεηε λά θέξεηε ζε επαθή ηα ρέξηα ζαο κε επαίζζεηεο πεξηνρέο ή ην πξόζσπν. Δθαξκόζηε ηελ θξέκα 1 θνξά ηελ εκέξα θαη ζα παξαηεξήζεηε απνηειέζκαηα ηελ 4ε εβδνκάδα ζεξαπείαο.

6 Ζ Stretch Marks Cream ηεο IR D OR απνηειεη κία ηέιεηα ηζνξξνπεκέλε θόξκνπια γηα ηε ζεξαπεία θαη πξόιεςε ησλ ξαγάδσλ σο απνηέιεζκα ησλ αιιαγώλ ζηελ επηθάλεία ηνπ δέξκαηνο πνπ ζπρλά παξαηεξνύκε ζε πεξηπηώζεηο εγθπκνζύλεο θαη ζηηο κεηαβνιέο ζσκαηηθνύ βάξνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θξέκά είλαη έλα κείγκα από θιηληθά ειεγκέλα ζπζηαηηθά ηα νπνία έρνπλ απνδεηρζεί αζθαιή θαη απαιά γηα ην δέξκα ζαο, κε δξαζηηθά απνηειέζκαηά πνπ κεηώλνπλ, εμνκάιύλνπλ θαη ζεξαπεύνπλ ην ζηηγκαηηζκέλν δέξκα, εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά. Ν θύξηνο ζηόρνο καο είλαη λα δηαηεξήζνπκε ηε θπζηνινγηθή ειαζηηθόηεηα ηνπ δέξκαηνο θαη λα εκπνδίζνπκε νπνηαδήπνηε κνξθνινγηθή αιιαγή ή δεξκαηνινγηθή δπζκνξθία θαη ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνύληαη από ηελ ππεξβνιηθή πίεζε θαη έληαζε ζηνλ δεξκαηηθό ηζηό. Ζ Θξέκα Οαγάδσλ ηεο IR D OR εθπιεξώλεη απηή ηελ αλάγθε θαη επηπιένλ ελδπλακώλεη ηε δνκή ηνπ δέξκαηνο γηα λα αληηζηαζεί ζηε θπζηθή πίεζε. Δθηόο από ην λεθξίηε ε β-ζηηνζηεξόιε ε νπνία είλαη θιηληθά ειεγκέλε γηα ηή δξαζηηθόηεηα ηεο ζηελ εμπγείαλζε ησλ δεξκαηηθώλ ζεκαδηώλ θαη άιισλ δεξκαηνινγηθώλ πξνβιεκάησλ - είλαη ην θύξην ζπζηαηηθό ζηε ζύλζεζε καο. Ζ ηζνξξνπεκέλε απηή θόξκνπια είλαη εκπινπηηζκέλε κε βηηακίλεο, δξαζηηθά ελπδαηηθά ζηνηρεία, ακηλνμέα, ειαζηίλε, νπξία, αιιαληνΐλε θαη άιια ηα νπνία ζπκβάινπλ ζηε δπλακηθόηεηά ηεο Stretch Mark Cream ηεο IR D OR. Δαλ ζε πεξίπησζε εγθπκνζύλεο παξνπζηαζηνύλ ζεκάδηα ηεληώκαηνο ηνπ δέξκαηνο (ξαγάδεο)γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ε ρξήζε ηεο Θξέκαο Οαγάδσλ ηεο IR D OR πξέπεη λα αξρίζεη από ηνλ ηέηαξην κήλα ηεο εγθπκνζύλεο. Οδεγίεο ρξήζεο: Σξεζηκνπνηώληαο ην ζθνπγγαξάθη ηεο ζπζθεπαζίαο εθαξκόδεηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα θξέκαο ζηηο πεξηνρέο κε ξαγάδεο θαη θάλεηε απαιό καζάδ. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία 3-4 θνξέο ηε κέξα. Νη πξόζθαηεο ξαγάδεο ζα εμαιείθζνύλ πην γξήγνξα θαη ζα παξνπζηαζηνύλ απνηειέζκαηα κεηά από 6 εβδνκάδεο ζεξαπείαο.

7 Ζ θξέκα καηηώλ ηεο IR D OR είλαη έλαο εμαηξεηηθόο ζπλζπαζκόο απν εηδηθά ζπζηαηηθά πνπ απνδείθηεθε νηη ζπκβάιιεη ζηε αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πξεξηνρήο ησλ καηηώλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε δηάθνξνπο παξάγνληεο όπσο ε ειηθία, ην άγρνο, επαγγεικαηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (αθηηλνβνιία, ειεύζεξεο ξίδεο θηι.) όπσο επίζεο θαη ε πγεία θάζε αηόκνπ. Ζ θξέκα ήκεξαο IR D OR ζηνρεύεη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηξηώλ κεγαιύηεξσλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο ησλ καηηώλ πνπ είλαη : νη καύξνη θύθινη, νη ζαθθνύιεο θαη νη ξπηίδεο. Καδη κε ηα άιια εμαηξεηηθά ελεξγά ζπζηαηηθά ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο καθξάο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο ηνπ λεθξίηε, ελεξγνπνηεί ηελ κηθξνθπθινθνξία ηεο πεξηνρήο ησλ καηηώλ κε θύξηα δξάζε ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεξηηηήο πνζόηεηαο πγξώλ από ηελ πεξηνρή, πνπ δεκηνπξγνύλ ηηο ζαθθνύιεο, δηεπθνιύλνληαο ηελ απνκάθξπλζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ ζηδήξνπ θαη ηεο ρνιεξπζξίλεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηνπο καύξνπο θύθινπο. Ραπηόρξνλα ε ακακειίδα εληζρύεη ηνλ ηόλν ηνπ δέξκαηνο ελώ νη βηηακίλεο Α θαη Δ αλαλεώλνπλ θαη ηξέθνπλ ηελ πεξηνρή, θαζώο ην εθρύιηζκα αγγνπξηνύ ελπδαηώλεη ηελ πεξηνρή ησλ καηηώλ. Ζ θξέκα καηηώλ ηεο IR D OR είλαη ε θαιύηεξε επηινγή γηα ηελ αληηκεηώζε ησλ πθηζηάκελσλ ζππησκάησλ αιιά θαη γηα ηελ πξόιεςε θαηά ηεο εκθάληζεο απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο ησλ καηηώλ. Οδηγίες τρήζης: Θαζαξίζηε ηελ πεξηνρή ησλ καηηώλ. Πηε ζπλέρεηα κε ηα δάθηπια ζαο αθαηξείηε ηελ θαηάιιε πνζόηεηα θξέκαο θαη εθαξκόδεηε απεπζείαο ζηελ πεξηνρή ησλ καηηώλ κε απαιέο θπθιηθέο θηλήζεηο από κέζα πξνο ηα έμσ. Δπαλαιάβεηε 2 θνξέο ηελ εκέξα. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ε ζεξαπεία πξέπεη λα γίλεη νπιάρηζηνλ γηα 6 ζπλερόκελεο εβδνκάδεο.

8 Ν Νξόο αινπξνληθνύ νμένο ηεο IR D OR είλαη κηα ζύλζεζε εληαηηθήο θξνληίδαο γηα εμαηξεηηθά θνπξαζκέλα δέξκαηα. Ρξέθεη ην δέξκα κε ηα δσηηθά ζπζηαηηθά ηνπ π.ρ. αινπξνληθό Νμύ, απαξαίηεην γηα ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ δέξκαηνο ελώ ε καθξά ππέξπζξε αθηηλνβνιία ηνπ λεθξίη βνεζά ηα αηκνζθαίξηα λα θηλνύληαη επθνιόηεξα ζηα κηθξναγγεία θαη λα κεηαθέξνπλ ην νμπγόλν. Δπίζεο βνεζαεί ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, κεηαθέξνληαο θαη απνκαθξύλνληαο ηα απόβιεηα θαη ηηο ηνμίλεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ βνεζώληαο έηζη ηε γξήγνξε αλαλέσζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θπηηάξσλ θαη ηζηνύ. Ζ Ηδηόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Νξννύ κε αινπξνληθνό Νμεύ ηεο IR D OR επηθεληξώλεηαη ζην λα δηεπθνιύλεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ αθαζαξζηώλ θαη ηελ εηζξνή ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ πνπ κε θπζηθό ηξόπν βειηηώλεη ην κεηαβνιηζκό θαη πξνσζεί ηελ αλαλέσζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ δέξκαηνο θαη επαλαδεκηνπξγεί ην δέξκα κε λέα δνκηθά ζπζηαηηθά. Οδηγίες τρήζης: Ν νξόο απηόο είλαη απαξαίηεηνο πξίλ ηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε θξέκαο. Κε ηα δάθηπιά ζαο βάιηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα νξνύ θαη απιώζηε θαηεπζείαλ ζην πξόζσπν κε απαιέο θηλήζεηο. Αθήζηε ην λα ζηεγλώζεη θαη κεηά βάιηε ηελ θξέκα εκέξαο ζαο. Σσμβοσλή: Σξεζηκνπνηείηε πάληνηε κηα θξέκα κεηά ηνλ νξό γηα λα κήλμεξάλεη ην δέξκα ζαο. Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση.

9 Ζ Peeling Cream ηεο IR D OR απνηειεί κία ζύλζεζε θόξκνπιαο γηα απνιέπηζε/αλαλέσζε βαζηζκέλε ζε δύν αξρέο: Φπζηθή ηξηβή γηα απνκάθξπλζε ησλ εμσηεξηθώλ λεθξώλ θπηηάξσλ θαη απνβιήησλ θαη ζηελ καθξά ππέξπζξε αθηηλνβνιία ηνπ λεθξίηε. Κεηά ηελ δηείζδπζε ηεο ππέξπζξεο ελέξγεηαο, ν δεξκαηηθόο ηζηόο θαη ην αίκα ζεξκαίλνληαη ήπηα θαη κε αζθάιεηα. Ρα αηκνθόξα αγγεία καο δηεπξύλνληαη επηηξέπνληαο ζην νμπγόλν θαη ζηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά λα θπθινθνξήζνπλ ζην ζώκα καο. Όζν πην γξήγνξα ηα αηκνζθαίξηα καο θηλνύληαη ηόζν πην γξήγνξα απνκαθξύλνπλ ηηο ηνμίλεο, ηα θαηεζηξακκέλα θύηηαξα θαη ηζηνπο, θαη έηζη απνθαζίζηαηαη ε ηζνξξνπία ηνπ δέξκαηνο καο. Οδηγίες τρήζης: Δπηιέμεηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα θξέκαο θαη εθαξκόζηε ηελ ζην πξόζσπν, κεηά απν ην ζπλεζηζκέλν θαζάξηζκό. Θάληε καζάδ κε θπθιηθέο θηλήζεηο κέρξη ε θξέκα λα ζηεγλώζεη. Μεπιύλεηε κε ριπαξό λεξό θαη είζηε έηνηκε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Tonic Lotion, ην νπνίν ζα ζπζθίμεη ηνπο πόξνπο θαη ζα ηεληώζεη ην δέξκα. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία πεξηπνίεζεο κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Σπκβνπιή: Δθαξκόδεηε Tonic Lotion κεηά από ηε ρξήζε.

10 Ζ ιεπθαληηθή θξέκα ηεο IR D OR δηεηζδύεη εύθνια ζηνλ δεξκαηηθό ηζηό θαη δηαιύεη ηε κειαλίλε. Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεηζεί ηαθηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ αλεπηζύκεησλ θαθέ ζηηγκάησλ. Δπίζεο ξπζκίδεη ην ρξσκαηηζκό ηνπ δέξκαηνο θαη κεηώλεη ηα ζηίγκαηα ηνπ πξνζώπνπ παξεκπνδίδνληαο ηα λα επαλεκθαληζηνύλ. Απηή ε εηδηθή ζύλζεζε βαζίδεηαη ζηελ αθξηβώο ππνινγηζκέλε πεξηεθηηθόηεηα ζε θξνπηνμέα θαη εθρύιηζκα γιπθόξηδαο καδί κε ηε καθξνύ κήθνπο ππέξπζξε αθηηλνβνιία ηνπ λεθξίηε θαη ζε άιια ελεξγά ζπζηαηηθά ηα νπνία ελπδαηώλνπλ ην δέξκα. Ζ ιεπθαληηθή θξέκα ηεο IR D OR είλαη ηδαληθή γηα θαθίδεο, ζεκάδηα ειηθίαο, θαθέ ζηίγκαηα θαη γηα ηελ αληζνρξσκία δέξκαηνο ιόγσ εγθπκνζύλεο ή από ηε ρξήζε αληηζπιιεπηηθώλ ραπηώλ. Ζ ιεπθαληηθή θξέκα ηεο IR D OR απνκαθξύλεη αηέιεηεο ηνπ δέξκαηνο ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία πγηέζηεξνπ θαη απαινύ δέξκαηνο θαη ζηελ αλαλέσζε ηνπ δεξκαηηθνύ ηζηνύ γηα λεαληθόηεξή εκθάληζε. Οδηγίες τρήζης: Θαζαξίζηε θαιά ην δέξκα θαη ζηε ζπλέρεηα βάιηε θαηάιιειε πνζόηεηα θξέκαο ζηα ζθνύξα ζεκεία θάλνληαο καζάδ κε θπθιηθέο θηλήζεηο. Ξξνζπαζέηζηε λα είζηε αθξηβήο κή ππεξβαίλνληαο ηα όξηα θάζε θηιήδαο. Άλ πξνηίζεζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ θξέκα ζε όιν ην πξόζσπν, ε ζεξαπεία απνηειείηαη από δύν θάζεηο: Φάζε 1 : Γηα πεξίνδν 2 εβδνκάδσλ εζηηάζηε ζηα ζθνύξα ζεκεία ζηίγκαηνο κέρξη λα αλνίμεη ην ρξώκα θαη λα έξζεη ζε ρξσκαηηθή ηζνξξνπία κε απηό ηνπ ππόινηπνπ δέξκαηνο. Φάζε 2: Ζ ζεξαπεία κπνξεί λα ζπλερηζηεί, εθαξκόζηε ηελ θξέκα ηαθηηθά ζε νιόθιεξν ην πξόζσπν κέρξη λα θηάζεηε ζην απνηέιεζκα πνπ ζαο ηθαλνπνηεί,

11 Ζ Face & Neck Cream ηεο IR D OR αλνξζώλεη ακέζσο, εληζρύεη ην δέξκα θαη βνεζάεη ζηελ βειηίσζε ηεο γεληθήο ηνπ θαηάζηαζεο.θαζπζηεξεί ηνλ ζρεκαηηζκό ιεπηώλ γξακκώλ θαη ξπηίδσλ, ελπδαηώλεη, ηνλώλεη ην δέξκα θαη ζπζθίγγεη ηνπο δηαζηαικέλνπο πόξνπο. Κέζσ ηεο εληζρπκέλεο ηεο βηνζύλζεζεο ηνπ θνιιαγόλνπ θαη ηεο ειαζηίλεο, ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο απνκάθξπλζεο ησλ απνβιήησλ θαη ησλ ηνμίλσλ ε Face & Neck Cream ηεο IR D OR δηαηεξεί ηελ επθακςία θαη ειαζηηθόηεηα ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ δεξκαηηθνύ ηζηνύ, θαζπζηεξεί ηε γήξαλζε ηνπ δέξκαηνο θαη βειηηώλεη ηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ησλ θπηηάξσλ. Ρν ηειηθό απνηέιεζκα είλαη: Λα δείρλεη ην δέξκα ζαο αλαλεσκέλν θαη πγεηέο ελώ ηα ραξαθηεξηζηηθα ζαο ζα δείρλνπλ απαιόηεξα. Οδηγίες τρήζης: Αθνύ θαζαξίζεηε ην πξόζσπό ζαο πνιύ θαιά,ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζπάηνπια αθαηξέζηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα θξέκαο από ην βαδάθη θαη απιώζηε ηελ νκνηόκνξθα ζην πξόζσπν θαη ιαηκό, απαιά κε θπθιηθέο θηλήζεηο γηα λα απνξξνθεζεί θαιύηεξα. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα εθαξκόζηε ηελ Face and Neck κεηά από ηε ρξήζε ηνπ Hyaluronic Acid Serum. Θα ληώζεηε ακεζε ζύζθημε θαη απαιόηεξν δέξκα κε απνηειέζκαηά πνπ δηαξθνύλ.

12 Δκπινπηηζκέλε κε λεθξίηε, βηηακίλεο θαη ακηλνμέα ε κάζθα πξνζώπνπ ηεο IR D OR αλαλεώλεη θαη απνθαζηζηά ηεο ξαγάδεο, ηηο ιεπηέο γξακκέο θαη ξπηίδεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην δέξκα ιόγσ ειηθίαο. Ρα ελεξγά ζπζηαηηθά ηεο κάζθαο βνεζνύλ ζηελ απνξξόθεζε ηνπ πεξηηηνύ ιίπνπο, απνθαζηζηώληαο ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ δέξκαηνο θαη επηηαρύλνπλ ηε κηθξνθπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Ζ κάζθα πξνζώπνπ ηεο IR D OR βειηηώλεη ηε δνκή ηνπ δέξκαηνο θαη αθήλεη ζην δέξκα κία νξαηή, κεηαμέληα θαη πην ειαζηηθή πθή. Οδηγίες τρήζης: Αθνύ θαζαξίζεηε ην πξόζσπό ζαο πνιύ θαιά,ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζπάηνπια αθαηξέζηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα κάζθαο από ην βαδάθη. Πρεκαηίζηε έλα νκνηόκνξθν ζηξώκα θαιύπηνληαο όιν ην δέξκα θαη θάληε απαιό καζαδ κε ηα δάθηπιά ζαο, εζηηάδνληαο ζηηο πεξηνρέο κε ην κεγαιύηεξν εκθαλή πξόβιεκα. Αθήζηε ηε κάζθα γηα 20 ιεπηά ή κέρξη λα ζηεγλώζεη θαη έπεηηα μεπιύλεηε κε ριπαξό λεξό. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηήζηε ηνλσηηθή ινζηόλ ακέζσο κεηά ηε κάζθα. Δθαξκόζηε απηή ηε δηαδηθαζία 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα..

13 Ζ θξέκα λύθηαο ηεο IR D OR είλαη κηα εηδηθή ζύλζεζε ελπδάησζεο, αλαδσνγόλεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ δέξκαηνο ραξίδνληαο ζαο επράξηζηε απαιόηεηα. Ζ θξέκα λύθηαο ηεο IR D OR θαζπζηεξεί ηε γήξαλζε θαη δηαηεξεί ην δέξκα ιακπεξό, ειαζηηθό θαη απαιό. Δπίζεο εληζρύεη ην δέξκα δηεγείξνληαο θαη επηηαρύλνληαο ηε κηθξνθπθινθνξία ελώ ζπζθίγγεη ηα ιεπηά αγγεία. Οδηγίες τρήζης: Κεηά από κηα κέξα ζπλερνύο έθζεζεο ζηνπο πεξηβάιινληηθνύο θηλδύλνπο, ην πξόζσπό ζαο έρεη άκεζε αλάγθε από θξνληίδα. Θαζώο εζείο εηνηκάδεζηε γηα μεθνύξαζε κεηά από ηελ θαζεκεξηλή ζαο ξνπηίλα, ηα θύηηαξα ζαο παξακέλνπλ ελεξγά γηα λα αλαλεώζνπλ θαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηε δήκηα πνπ έγηλε θαηα ηε δίαξθεηα ηεο εκέξαο. Θαζαξίζηε πξώηα ην πξόζσπό ζαο κε ην Cleansing Milk ηεο IR D or. Πηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζπάηνπια αθαηξέζηε θαηάιιειε πνζόηεηα θξέκαο από ην βαδάθη θαη απιώζηε ηελ νκνηόκνξθα κε απαιέο θηλήζεηο ζην πξόζσπν, πξνεηνηκάδνληαο ην δέξκα ζαο λα δερηεί θαη λα απνξξνθήζεη ηελ εκπινπηηζκέλε θξέκα λύθηαο ηεο IR D OR.

14 Ζ θξέκα πεξηπνίεζεο ηεο IR D OR είλαη εμαηξεηηθά ζξεπηηθή, αλαλεσηηθή θαη ελπδαηηθή, ηεο νπνίαο ε ζύλζεζε είλαη βαζηζκέλε ζε θπζηθά ζπζηαηηθά.δκπινπηηζκελε κε ηνλ λεθξίηε ακηλνπεπηίδηα, ακηλνμέα θαη ειαζηίλε, αλελώλεη θαη δηνξζώλεη ηα ηαιαηπσξεκέλα δέξκαηα, αλαπαξάγνληαο ηα θύηηαξα θαη δηαηεξώληαο ηελ πγξαζία θαη ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπ δεξκαηηθνύ ηζηνύ, ραξίδνληαο ζην δέξκα ζαο ιάκςε, πγεία θαη απαιόηεηα. Ζ θξέκα εκέξαο ηεο IR D OR πξνζηαηεύεη ηελ επηδεξκίδα ζαο απν όινπο ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ κεηά από ηελ έθζεζε ηνπ δέξκαηνο ζηηο ειεύζεξεο ξίδεο θαη ηελ βιαβεξή UV αθηηλνβνιία. Οδηγίες τρήζης: Ξξώηα ζηγνπξεπηείηε νηη ην πξόζσπό ζαο είλαη ηειείσο θαζαξό, ρσξίο ίρλε από καθηγηάδ. Δαλ έρεηε ιηπαξό ή κηθηό δέξκα θαζαξίζηε ηελ επηζπκεηή πεξηνρή πξόηνπ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ θξέκα εκέξαο. Πηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εηδηθή ζπάηνπια αθαηξείηε ηε θαηάιιειε πνζόηεηα θξέκαο απν ην βαδάθη θαη απιώζηε ηελ κε ηα δάθηπιά ζαο ζην πξόζσπό ζαο κε απαιέο θαη θπθιηθέο θηλήζεηο γηα θαιύηεξε απνξξόθεζε. Ξεξηκέλεηε ιίγα ιεπηά πξηλ λα εθαξκόζεηε ην καθηγηάδ ζαο θαη είζηε έηνηκε!

15 PEELING CREAM: Aqua, paraffinum liquidum, prunus dulcis peel, PEG-100 stearate, glyceryl stearate, Jade, cetyl alcohol, lactic acid, propylene glycol, chamomilla recutita, dimethicone, caprilic/capric triglycerides, trilaureth-4 phosphate, sorbitol, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, imidazolidinyl urea, parfum, allantoin, methylparaben, propylparaben, ethylparaben, butylparaben, chlorophyllin, phenoxyethanol,b.h.t benzyl alcohol, benzyl benzoate, citronellol, cinnamyl alcohol, limonene, amyl cinnamal, hexyl cinnamal, linalool, butylphenyl methylpropional. INGREDIENTS DAY CREAM : Aqua, isopropyl myristate, cetearyl stearate, paraffinum liquidum, glyceryl stearate, PEG- 100 stearate, homosalate, jade, 4-methylbenzylidene camphor, sorbitol, cetyl alcohol, cetearyl alcohol, PEG-20 stearate, hydrolyzed elastine, hydrolyzed wheat protein, hydrolyzed wheat starch, caprilic/capric triglycerides, propylene glycol, panthenol, urea, glycyrrhetinic acid, allantoin, glucose, sodium glutamate, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, butylene glycol, serine, potassium aspartate, sodium lactate, fructose, mangifera indica, chlorophyllin, proline, dimethicone, imidazolidinyl urea, parfum, lactic acid, methylparaben, propylparaben, ethylparaben, butylparaben, phenoxyethanol, B.H.T., amyl cinnamal, benzyl salicylate, citronellol, coumarin, geraniol, hexil cinnamal, limonene, linalool, alpha-isomethyl ionone, lilial. NIGHT CREAM : Aqua, paraffinum liquidum, isopropyl myristate, cetyl esters, sorbitol, jade, caprilic/capric triglycerides, PEG-100 stearate, glyceryl stearate cetearyl alcohol, persea gratissima, propylene glycol, panthenol, urea, glycyrrhetinic acid, allantoin, PEG-20 stearate, glucose, serine, sodium glutamate, lactic acid, fructose, proline, triticum vulgare, tocopherol, potassium aspartate sodium lactate, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, chamomila recutita, glycine soja, caledula officinalis, chlorophyllin, dimethicone, retynol palmitate, imidazolidinyl urea, parfum, methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, phenoxyethanol, B.H.T., linalool, amyl cinnamal, hexyl cinnamal. FACE & NECK CREAM: Aqua, isopropyl myristate, paraffinum liquidum, cetyl esters, PEG-100 stearate, glyceryl stearate,jade, albumin, hamamelis virginiana,sorbitol, cetyl alcohol, dimethicone, allantoin, propylene glycol,panthenol, urea, glycyrrhetinic acid, glucose, chlorophyllin,sodium glutamate, serine, potassium aspartate,caprilic/capric triglycerides, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, sodium lactate, fructose, lactic acid, proline, propylparaben, parfum, methylparaben, imidazolidinyl, phenoxyethanol, B.H.T., butylparaben, ethylparaben, amyl cinnamal, benzyl salicylate, citronellol, coumarin, geraniol, hexil cinnamal, limonene, linalool, alpha-isomethyl ionone, lilial, lyral. FACE MASK: Aqua, kaolin, zinc oxide, cetearyl alcohol, paraffinum liquidum, sorbitol, jade, PEG-100 stearate, glyceryl stearate, PEG-20 stearate, titanium dioxide, cetyl alcohol, propylene glycol, butylene glycol, glucose, sodium glutamate, urea, serine, potassium aspartate, sodium lactate, fructose, lactic acid, proline, allantoin, mangifera indica, chlorophyllin, triticum vulgare, tocopherol, retinol palmitate, propylparaben, methylparaben, ethylparaben, butylparaben, phenoxyethanol, parfum, eugenol, butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, geraniol, hexyl cinnamal,linalool.. LIGHTENING CREAM: : Aqua, paraffinum liquidum, isopropyl myristate, propylene glycol, cetyl esters, lactic acid, sorbitol, PEG-100 stearate, glyceryl stearate, malic acid, jade, citric acid, cetyl alcohol, tartaric acid, glycyrrhiza glabra, sodium hydroxide, caprilic/capric triglycerides, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, dimethicone, panthenol, urea, glycirrhetinic acid, allantoin, imidazolidinyl urea, phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, parfum, B.H.T., linalool, amyl cinnamal, hexyl cinnamal.. EYE CREAM: Aqua, paraffinum liquidum, isopropylmyristate, glyceryl stearate,sorbitol, hamamelis virginiana, jade, cetyl alcohol, PEG-100 stearate, propylene gycol, euphrasia officinalis, lanolin, persea gratissima, triticum vulgare, caprylic/capric triglyceride, cucumis sativus, chlorophyllin, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, lactic acid, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesqiisostearate, tocopherol, retinol palmitate, citric acid, propylparaben, methylparaben, ethylparaben, butylparaben, phenoxyethanol, parfum, B.H.T., citronellol, benzyl salicylate, linalool, hexyl cinnamal. STRECH MARKS CREAM: Aqua, isopropyl myristate, paraffinum liquidum, prunus dulcis oil, glyceryl stearate, sorbitol, cetyl esters, PEG-100 stearate, jade, cetyl alcohol, glycerine, retinol palmitate, butylene glycol, tocopherol, hydrolyzed elastine, allantoin, propylene glycol, carbomer, polysorbate-20, palmitoyl pentapeptide-4, caprilic/capric triglycerides, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, panthenol, urea, glycyrrhetinic acid, glucose, sodium glutamate, serine, B.H.T., potassium aspartate, sodium lactate, fructose, lactic acid, proline, dimethicone, imidazolidinyl urea, methylparaben, chlorophyllin, propylparaben, ethylparaben, butylparaben, phenoxyethanol, parfum, eugenol, butylphenyl methylpropional,citronellol, coumarin, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, geraniol, hexyl cinnamal, linalool. HYALURONIC ACID SERUM: Aqua, sorbitol, jade, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, propylene glycol, glucose, sodium glutamate, urea, serine, potassium aspartate, sodium lactate, fructose, lactic acid, sodium hyaluronate, prοline, panthenol, glycyrrhetinic acid, allantoin, chlorophyllin, phenoxyethanol, propylparaben, butylparaben, methylparaben, ethylparaben. SPIDER VEIN CREAM: Αqua, paraffinum liquidum, glyceryl stearate, PEG-100 stearate, sorbitol, Jade, parfum, cetearyl alcohol, PEG-20 stearate, cetyl alcohol, methylnicotinate, dimethicone, chlorophyllin, lactic acid, caprilic/capric triglycerides, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, propylparaben, methylparaben, ethylparaben, butylparaben, phenoxyethanol,b.h.t., citral, linalool, limonene.. TONIC LOTION: Aqua, sorbitol, polysorbate-20, hamamelis virginiana, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, Jade, allantoin, cucumis sativus, propylene glycol, panthenol, urea, glycyrrhetinic acid, methylparaben, ethylparaben, chlorophyllin, propylparaben, butylparaben, phenoxyethanol, parfum, citronellol, cinnamyl alcohol, limonene, amyl cinnamal, butylphenyl methylpropional, linalool, hexyl cinnamal. CLEANSING. MILK: Aqua, paraffinum liquidum, sorbitol, cetearyl alcohol, Jade, glyceryl stearate, PEG-100 stearate, lactic acid, PEG-20 stearate, cucumis sativus, dimethicone, allantoin, phenoxyethanol, chlorophyllin,. caprilic/capric triglycerides, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, parfum, B.H.T., citronellol, Benzyl salicylate, Linalool, Hexyl cinnamal..

16 ΚΝΛΝ ΓΗΑ ΡΝΞΗΘΖ ΣΟΖΠΖ, ΛΑ ΚΖΛ ΔΦΑΟΚΝΕΔΡΑΗ ΠΔ ΡΟΑΚΑΡΗΠΚΔΛΝ ΓΔΟΚΑ Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. Ξξίλ από ηελ πξώηε ρξήζε, δνθηκάζηε ην πξντόλ βάδνληαο κία ιεπηή ζηξώζε ζε πεξηνρή 2cm x2cm ζηνλ πήρε ηνπ ρεξηνύ. Ξεξηκέλεηε 24 ώξεο θαη αλ παξαηεξήζεηε αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο απνθύγεηε ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο. ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖ ΞΔΟΔΑΗΠΘΖΠΗΑΠ Ζ ΔΜΑΛΘΖΚΑΡΝΠ ΜΔΞΙΛΔΡΔ ΚΔ ΑΦΘΝΛΝ ΛΔΟΝ.ΔΑΛ ΡΑ ΠΚΞΡΩΚΑΡΑ ΓΔΛ ΞΝΣΩΟΖΠΝΛ ΕΖΡΖΠΡΔ ΗΑΡΟΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ ΘΟΑΡΖΠΡΔ ΚΑΘΟΗΑ ΑΞΝ ΞΑΗΓΗΑ. ΦΙΑΓΔΡΑΗ ΠΔ ΓΟΝΠΔΟΝ ΘΑΗ ΜΖΟΝ ΚΔΟΝΠ ζε ζεξκνθξαζίεο όρη πάλσ από 25 o C ΚΑΘΟΗΑ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΔΘΘΔΠΖ ΠΡΝΛ ΖΙΗΝ. ISHTAR ENTERPRISES LTD Cyprus office: 08, ZINNONOS ROSSIDI STREET, 3082, LIMASSSOL,CYPRUS. Tel: Fax: Mob: URL:

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ THE BIBLE Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ Δίκαζηε ζε ζέζε, λα δηαγλώζνπκε, λα πξνιάβνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα αληηκεησπίζνπκε όια ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηώλ καο. Ζ κόξθσζε, ε γλώζε θαη ε ζπλερείο ελεκέξσζε, καο δίλνπλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα