C A T A L O G U E. Is h t a r. c o m. c y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C A T A L O G U E. Is h t a r. c o m. c y 2 0 1 4"

Transcript

1 C A T A L O G U E Is h t a r. c o m. c y

2 Η IR D OR είλαη κηα ζεηξά θαιιπληηθώλ πνιπηειείαο ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο. Σε απηή ηε ζεηξά θαιιπληηθώλ ζπλδπάδνπκε ηελ απζεληηθόηεηα θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο κνληέξλαο επηζηήκεο.τα πξντόληα καο είλαη απνηέιεζκα καθξνρξόληαο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα δεξκαηνινγηθήο πεξηπνίεζεο θαη νκνξθηάο. Εξεπλήζακε θαη ζπκπεξηιάβακε ηα θαιύηεξα θαη πςειήο πνηόηεηαο ζπζηαηηθά εηζάγακε λέα κόξηα ζηε βηνκεραλία, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερλνινγία απνθνπήο ηκεκάησλ ζηε ζύζηαζε ηεο θόξκνπιαο, αθνινπζήζακε ηα ςειόηεξα πξόηππα γηα ηελ άξηζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ θάησ από ηνλ απζηεξό έιεγρν ησλ ππεξεζηώλ πγείαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Ο ζπλδπαζκόο ησλ πην πάλσ, ε ζηελή ππνζηήξημε θαη ε ελεκέξσζε ησλ πειαηώλ καο, ηαπηνπνηνύλ ηελ IR D OR ηεο ISHTAR σο ηελ θαιύηεξε επηινγή ζαο κέζα από ηελ πιεζώξα θαιιπληηθώλ πεξηπνίεζεο δέξκαηνο ζηνλ θόζκν. Ο Νεθξίηεο είλαη ην βαζηθό, ελεξγό ζπζηαηηθό ηεο ζεηξάο καο θαη γη απηό ην επηιέμακε ην όλνκα IR D OR ην νπνίν αληαλαθιά ηελ ηαπηόηεηα ηεο δεξκαηνινγηθήο ζύζηαζεο ηεο θόξκνπιαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ θαιιπληηθώλ πξντόλησλ πεξηπνίεζεο. Τν IR ζεκαίλεη ππέξπζξε αθηηλνβνιία (Infrared Radiation), ηελ εζσηεξηθή ηδηόηεηα πίζσ από ηε ρξήζε ηνπ λεθξίηε. Εμαηηίαο ηεο κεγάιεο δηαπεξαζηηθόηεηαο ε Υπέξπζξε Αθηηλνβνιία ηνπ λεθξίηε εληζρύεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο επθνιύλνληαο έηζη, όρη κόλν ηελ απνκάθξπλζε ησλ αθαζαξζηώλ αιιά θαη ηελ βαζηά εηζρώξεζε ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ. Έηζη κε θπζηθό ηξόπν, ν κεηαβνιηζκόο παξνπζηάδεη βειηίσζε θαη νη δεξκαηηθνί ηζηνί παξάγνπλ κεξηζζόηεξα έλδπκα γηα ηελ αλαδσνγόλεζε ηεο επηδεξκίδαο. Επεηδή ελδηαθεξόκαζηε γηα ζάο, κε ππεξεθάλεηα ζαο παξνπζηάδνπκε ηελ πνιπηειήζεηξά πξντόλησλ πεξηπνίεζεο δέξκαηνο ηεο IR D OR.

3 Ρν Γαιάθησκα θαζαξηζκνύ ηεο IR D OR είλαη κηα ζύλζεζε αληημεξαληηθνύ θαζαξηζηηθνύ πνπ βνεζάεη ζηελ εμηζνξξόπεζε ηνπ μεξνύ δέξκαηνο. Θαζαξίδεη απαιά ηνπο θπζηθνύο κεηαβνιίηεο ηνπ δέξκαηνο όπσο εθθξίκαηα ησλ ζκηγκαηνγόλσλ αδέλσλ θαη απνκαθξύλεη όια ηα επηθαλεηαθά επσζέκαηα πνπ ζπζζσξεύνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ δέξκαηνο καο θαηα ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ζ βαζηά ππέξπζξε αθηηλνβνιία ηνπ λεθξίηε πξνζθέξεη αλαθνπθηζηηθή δξάζε ζην δέξκα αθήλνληαο κηα πξαγκαηηθή αίζζεζε κεηαμέληαο απαιόηεηαο θαη άλεζεο. Οδηγίες χρήζης: Ν θαζαξηζκόο ηνπ δέξκαηνο είλαη απαξαίηεηνο θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξεζεί ην δέξκα πγηέο θαη ζθξηγειό. Σξεζηκνπνηώληαο ην ζθνπγγαξάθη βάδεηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα γαιαθηώκαηνο θαη ηξίβεηε απαιά πξνο κηα θαηεύζπλζε γηα λα αθαηξέζεηε ην καθηγηάδ ζαο αλ ππάξρεη, ην ζκίγκα ή ηηο ιηπαξέο νπζίεο πνπ εθθξίλνληαη θαηα ηεο δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ Tonic Lotion κέηα από ην Cleansing Milk.

4 Ρα πξώηα ζεκάδηα ηνπ θνπξαζκέλνπ δέξκαηνο εκθαλίδνληαη όηαλ ην δέξκα καο ράζεη ηνλ ρξσκαηηθό ηνπ ηόλν, εμαηηίαο ηεο έθζεζεο ηνπ ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία, ζηηο ειεύζεξεο ξίδεο θαη ζηα δηάθνξα πξντόληα καθηγηάδ. Ζ Ρνλσηηθή Ινζηόλ ηεο IR D OR απνηειεί κίά ηζνξξνπεκέλε ζύλζεζε εκπινπηηζκέλε κε ελπδαηηθά ζηνηρεία. Δλώ ν λεθξίηεο ελεξγνπνηεί ηε κηθξνθπθινθνξία θαη ηνλ αγγεηαθό ηόλν, ην θπζηθό εθρύιηζκα ακακειίδαο ελεξγεί ζην δεξκαηηθό ηζηό θαη ζηνπο ππνδόξηνπο καιαθνύο κπο ραξίδνληαο ζην δέξκα ζαο ιάκςε θαη επιπγηζία. Οδηγίες τρήζης: Δθαξκόζηε ην Tonic Lotion κεηά από ην Cleansing Milk θαζεκεξηλά, γηα λα δηαηεξεζεί ην δέξκα πγηέο θαη ζθξηγειό. Κε ην ζθνπγγαξάθη, πάξηε θαηάιιειε πνζόηεηα απν ην πξντόλ θαη εθαξκόζηε ζην δέξκα ζην πξόζσπν θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ. Αθήζηε ην δέξκα ζαο λα ην απνξξνθήζεη πξίλ ρξεζηκνπνηήζεηε άιιν δεξκαηνινγηθό πξντόληνο.

5 Ζ θιεβίηηδα είλαη έλα από ηα πην θνηλά θαη ζνβαξά πξόβιεκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο αηζζεηηθήο δεξκαηνινγίαο θαη ην νπνίν ζεσξείηαη ελα από ηα πην ελνριεηηθά πξνβιήκαηα ηνπ δέξκαηνο. Δίλαη έλα ζνβαξό ξόβιεκα πγείαο πνπ πξέπεη λα καο αλεζπρεί πεξηζζόηεξν από ηελ αηζζεηηθε ηνύ πιεπξά. Ζ Φιεβίηηδα εκθαληδεηαη όηαλ ηα επηθαλεηαθά αηκνθόξα αγγεία ράλνπλ ηελ ειαζηηθόηεηα θαη ην ζζέλνο ηνπο εμαηηίαο ησλ πεξηβαιινληηθώλ, επαγγεικαηηθώλ παξαγόλησλ θαη ζε νξαηέο/κηθξνθπθινθνξηαθέο δεκηέο νη νπνίεο κεηαηξέπνληαη ζε θιεβίηηδα. Ζ IR D OR Spider Vein Cream πξνζεγγίδεη απηό ην ζνβαξό πξόβιεκα ζε δύν ζηαδία. Ξξώην αληηκεησπίδνληαο ην ζνβαξό πξόβιεκα ησλ νξαηώλ αγγείσλ κέζσ ησλ δξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ, όπσο ε Diosmin πνπ είλαη έλα πςειήο θαζαξόηεηαο θιαβνλνεηδέο (MPFF) ην νπνίν βξίζθεηαη ζην αηζέξην έιαην ηνπ πνξηνθαιηνύ, θαη ζην λεθξίηε. Ν κεραληζκόο δξάζεο πεξηιακβάλεη ηε βειηίσζε ηνπ θιεβηθνύ ηόλνπ, ηεο ειαζηηθόηεηαο, ηελ πξνθύιαμε ηεο κηθξνθπθινθνξίαο, ηελ αλαζηνιή ηνπ εξεζηζκνύ θαη ηελ βειηίσζε ηεο ηξηρνεηδνύο δηαπεξαηόηεηαο ώζηε λα ειαηησζεί ν θίλδπλνο γηα νξαηέο θιέβεο. Γεύηεξν, ζηνρεύεη ηελ βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εκθάληζεο. Ζ καθξά ππέξπζξε αθηηλνβνιία πνπ απειεπζεξώλεηαη από ηε δξάζε ηνπ ελεξγνύ λεθξίηε θαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη από ην ελεξγό ζπζηαηηθό methylnicotinate βειηηώλεη ηελ ιεκθηθή παξνρέηεπζε θαη ηελ ηξηρνεηδή ξνε, απνκαθξύλνληαο ηηο ελαπνζέζεηο θαη εκπνδίδνληαο ηε ζηαζηκόηεηα ηνπ αίκαηνο. Οδηγίες τρήζης: Σξεζηκνπνηώληαο ην ζθνπγγαξάθη ηεο ζπζθεπαζίαο εθαξκόζηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα θξέκαο ζηηο πεξηνρέο κε θιεβίηηδα θαη θάλεηε ηνπηθό καζάδ κέρξη λα απνξξνθεζεί. Θα ληώζεηε ην δέξκα ζαο λα δεζηαίλεηαη ρσξίο όκσο λα ππαξρεη ιόγνο αλεζπρίαο γηαηί ζεσξείηαη θπζηνινγηθό. Πε πεξίπησζε όκσο πνπ παξαηεξήζεηε εξεζηζκό ζην δέξκα ή ζαο θαίλεηαη ππεξβνιηθά θόθθηλν, μεπιύλεηε κε άθζνλν θξύν λεξό. Κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο θξέκαο μεπιύλεηε ηα ρέξηα ζαο θαιά θαη απνθύγεηε λά θέξεηε ζε επαθή ηα ρέξηα ζαο κε επαίζζεηεο πεξηνρέο ή ην πξόζσπν. Δθαξκόζηε ηελ θξέκα 1 θνξά ηελ εκέξα θαη ζα παξαηεξήζεηε απνηειέζκαηα ηελ 4ε εβδνκάδα ζεξαπείαο.

6 Ζ Stretch Marks Cream ηεο IR D OR απνηειεη κία ηέιεηα ηζνξξνπεκέλε θόξκνπια γηα ηε ζεξαπεία θαη πξόιεςε ησλ ξαγάδσλ σο απνηέιεζκα ησλ αιιαγώλ ζηελ επηθάλεία ηνπ δέξκαηνο πνπ ζπρλά παξαηεξνύκε ζε πεξηπηώζεηο εγθπκνζύλεο θαη ζηηο κεηαβνιέο ζσκαηηθνύ βάξνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θξέκά είλαη έλα κείγκα από θιηληθά ειεγκέλα ζπζηαηηθά ηα νπνία έρνπλ απνδεηρζεί αζθαιή θαη απαιά γηα ην δέξκα ζαο, κε δξαζηηθά απνηειέζκαηά πνπ κεηώλνπλ, εμνκάιύλνπλ θαη ζεξαπεύνπλ ην ζηηγκαηηζκέλν δέξκα, εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά. Ν θύξηνο ζηόρνο καο είλαη λα δηαηεξήζνπκε ηε θπζηνινγηθή ειαζηηθόηεηα ηνπ δέξκαηνο θαη λα εκπνδίζνπκε νπνηαδήπνηε κνξθνινγηθή αιιαγή ή δεξκαηνινγηθή δπζκνξθία θαη ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνύληαη από ηελ ππεξβνιηθή πίεζε θαη έληαζε ζηνλ δεξκαηηθό ηζηό. Ζ Θξέκα Οαγάδσλ ηεο IR D OR εθπιεξώλεη απηή ηελ αλάγθε θαη επηπιένλ ελδπλακώλεη ηε δνκή ηνπ δέξκαηνο γηα λα αληηζηαζεί ζηε θπζηθή πίεζε. Δθηόο από ην λεθξίηε ε β-ζηηνζηεξόιε ε νπνία είλαη θιηληθά ειεγκέλε γηα ηή δξαζηηθόηεηα ηεο ζηελ εμπγείαλζε ησλ δεξκαηηθώλ ζεκαδηώλ θαη άιισλ δεξκαηνινγηθώλ πξνβιεκάησλ - είλαη ην θύξην ζπζηαηηθό ζηε ζύλζεζε καο. Ζ ηζνξξνπεκέλε απηή θόξκνπια είλαη εκπινπηηζκέλε κε βηηακίλεο, δξαζηηθά ελπδαηηθά ζηνηρεία, ακηλνμέα, ειαζηίλε, νπξία, αιιαληνΐλε θαη άιια ηα νπνία ζπκβάινπλ ζηε δπλακηθόηεηά ηεο Stretch Mark Cream ηεο IR D OR. Δαλ ζε πεξίπησζε εγθπκνζύλεο παξνπζηαζηνύλ ζεκάδηα ηεληώκαηνο ηνπ δέξκαηνο (ξαγάδεο)γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ε ρξήζε ηεο Θξέκαο Οαγάδσλ ηεο IR D OR πξέπεη λα αξρίζεη από ηνλ ηέηαξην κήλα ηεο εγθπκνζύλεο. Οδεγίεο ρξήζεο: Σξεζηκνπνηώληαο ην ζθνπγγαξάθη ηεο ζπζθεπαζίαο εθαξκόδεηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα θξέκαο ζηηο πεξηνρέο κε ξαγάδεο θαη θάλεηε απαιό καζάδ. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία 3-4 θνξέο ηε κέξα. Νη πξόζθαηεο ξαγάδεο ζα εμαιείθζνύλ πην γξήγνξα θαη ζα παξνπζηαζηνύλ απνηειέζκαηα κεηά από 6 εβδνκάδεο ζεξαπείαο.

7 Ζ θξέκα καηηώλ ηεο IR D OR είλαη έλαο εμαηξεηηθόο ζπλζπαζκόο απν εηδηθά ζπζηαηηθά πνπ απνδείθηεθε νηη ζπκβάιιεη ζηε αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πξεξηνρήο ησλ καηηώλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε δηάθνξνπο παξάγνληεο όπσο ε ειηθία, ην άγρνο, επαγγεικαηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (αθηηλνβνιία, ειεύζεξεο ξίδεο θηι.) όπσο επίζεο θαη ε πγεία θάζε αηόκνπ. Ζ θξέκα ήκεξαο IR D OR ζηνρεύεη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηξηώλ κεγαιύηεξσλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο ησλ καηηώλ πνπ είλαη : νη καύξνη θύθινη, νη ζαθθνύιεο θαη νη ξπηίδεο. Καδη κε ηα άιια εμαηξεηηθά ελεξγά ζπζηαηηθά ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο καθξάο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο ηνπ λεθξίηε, ελεξγνπνηεί ηελ κηθξνθπθινθνξία ηεο πεξηνρήο ησλ καηηώλ κε θύξηα δξάζε ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεξηηηήο πνζόηεηαο πγξώλ από ηελ πεξηνρή, πνπ δεκηνπξγνύλ ηηο ζαθθνύιεο, δηεπθνιύλνληαο ηελ απνκάθξπλζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ ζηδήξνπ θαη ηεο ρνιεξπζξίλεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηνπο καύξνπο θύθινπο. Ραπηόρξνλα ε ακακειίδα εληζρύεη ηνλ ηόλν ηνπ δέξκαηνο ελώ νη βηηακίλεο Α θαη Δ αλαλεώλνπλ θαη ηξέθνπλ ηελ πεξηνρή, θαζώο ην εθρύιηζκα αγγνπξηνύ ελπδαηώλεη ηελ πεξηνρή ησλ καηηώλ. Ζ θξέκα καηηώλ ηεο IR D OR είλαη ε θαιύηεξε επηινγή γηα ηελ αληηκεηώζε ησλ πθηζηάκελσλ ζππησκάησλ αιιά θαη γηα ηελ πξόιεςε θαηά ηεο εκθάληζεο απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο ησλ καηηώλ. Οδηγίες τρήζης: Θαζαξίζηε ηελ πεξηνρή ησλ καηηώλ. Πηε ζπλέρεηα κε ηα δάθηπια ζαο αθαηξείηε ηελ θαηάιιε πνζόηεηα θξέκαο θαη εθαξκόδεηε απεπζείαο ζηελ πεξηνρή ησλ καηηώλ κε απαιέο θπθιηθέο θηλήζεηο από κέζα πξνο ηα έμσ. Δπαλαιάβεηε 2 θνξέο ηελ εκέξα. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ε ζεξαπεία πξέπεη λα γίλεη νπιάρηζηνλ γηα 6 ζπλερόκελεο εβδνκάδεο.

8 Ν Νξόο αινπξνληθνύ νμένο ηεο IR D OR είλαη κηα ζύλζεζε εληαηηθήο θξνληίδαο γηα εμαηξεηηθά θνπξαζκέλα δέξκαηα. Ρξέθεη ην δέξκα κε ηα δσηηθά ζπζηαηηθά ηνπ π.ρ. αινπξνληθό Νμύ, απαξαίηεην γηα ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ δέξκαηνο ελώ ε καθξά ππέξπζξε αθηηλνβνιία ηνπ λεθξίη βνεζά ηα αηκνζθαίξηα λα θηλνύληαη επθνιόηεξα ζηα κηθξναγγεία θαη λα κεηαθέξνπλ ην νμπγόλν. Δπίζεο βνεζαεί ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, κεηαθέξνληαο θαη απνκαθξύλνληαο ηα απόβιεηα θαη ηηο ηνμίλεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ βνεζώληαο έηζη ηε γξήγνξε αλαλέσζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θπηηάξσλ θαη ηζηνύ. Ζ Ηδηόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Νξννύ κε αινπξνληθνό Νμεύ ηεο IR D OR επηθεληξώλεηαη ζην λα δηεπθνιύλεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ αθαζαξζηώλ θαη ηελ εηζξνή ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ πνπ κε θπζηθό ηξόπν βειηηώλεη ην κεηαβνιηζκό θαη πξνσζεί ηελ αλαλέσζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ δέξκαηνο θαη επαλαδεκηνπξγεί ην δέξκα κε λέα δνκηθά ζπζηαηηθά. Οδηγίες τρήζης: Ν νξόο απηόο είλαη απαξαίηεηνο πξίλ ηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε θξέκαο. Κε ηα δάθηπιά ζαο βάιηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα νξνύ θαη απιώζηε θαηεπζείαλ ζην πξόζσπν κε απαιέο θηλήζεηο. Αθήζηε ην λα ζηεγλώζεη θαη κεηά βάιηε ηελ θξέκα εκέξαο ζαο. Σσμβοσλή: Σξεζηκνπνηείηε πάληνηε κηα θξέκα κεηά ηνλ νξό γηα λα κήλμεξάλεη ην δέξκα ζαο. Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση.

9 Ζ Peeling Cream ηεο IR D OR απνηειεί κία ζύλζεζε θόξκνπιαο γηα απνιέπηζε/αλαλέσζε βαζηζκέλε ζε δύν αξρέο: Φπζηθή ηξηβή γηα απνκάθξπλζε ησλ εμσηεξηθώλ λεθξώλ θπηηάξσλ θαη απνβιήησλ θαη ζηελ καθξά ππέξπζξε αθηηλνβνιία ηνπ λεθξίηε. Κεηά ηελ δηείζδπζε ηεο ππέξπζξεο ελέξγεηαο, ν δεξκαηηθόο ηζηόο θαη ην αίκα ζεξκαίλνληαη ήπηα θαη κε αζθάιεηα. Ρα αηκνθόξα αγγεία καο δηεπξύλνληαη επηηξέπνληαο ζην νμπγόλν θαη ζηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά λα θπθινθνξήζνπλ ζην ζώκα καο. Όζν πην γξήγνξα ηα αηκνζθαίξηα καο θηλνύληαη ηόζν πην γξήγνξα απνκαθξύλνπλ ηηο ηνμίλεο, ηα θαηεζηξακκέλα θύηηαξα θαη ηζηνπο, θαη έηζη απνθαζίζηαηαη ε ηζνξξνπία ηνπ δέξκαηνο καο. Οδηγίες τρήζης: Δπηιέμεηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα θξέκαο θαη εθαξκόζηε ηελ ζην πξόζσπν, κεηά απν ην ζπλεζηζκέλν θαζάξηζκό. Θάληε καζάδ κε θπθιηθέο θηλήζεηο κέρξη ε θξέκα λα ζηεγλώζεη. Μεπιύλεηε κε ριπαξό λεξό θαη είζηε έηνηκε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Tonic Lotion, ην νπνίν ζα ζπζθίμεη ηνπο πόξνπο θαη ζα ηεληώζεη ην δέξκα. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία πεξηπνίεζεο κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Σπκβνπιή: Δθαξκόδεηε Tonic Lotion κεηά από ηε ρξήζε.

10 Ζ ιεπθαληηθή θξέκα ηεο IR D OR δηεηζδύεη εύθνια ζηνλ δεξκαηηθό ηζηό θαη δηαιύεη ηε κειαλίλε. Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεηζεί ηαθηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ αλεπηζύκεησλ θαθέ ζηηγκάησλ. Δπίζεο ξπζκίδεη ην ρξσκαηηζκό ηνπ δέξκαηνο θαη κεηώλεη ηα ζηίγκαηα ηνπ πξνζώπνπ παξεκπνδίδνληαο ηα λα επαλεκθαληζηνύλ. Απηή ε εηδηθή ζύλζεζε βαζίδεηαη ζηελ αθξηβώο ππνινγηζκέλε πεξηεθηηθόηεηα ζε θξνπηνμέα θαη εθρύιηζκα γιπθόξηδαο καδί κε ηε καθξνύ κήθνπο ππέξπζξε αθηηλνβνιία ηνπ λεθξίηε θαη ζε άιια ελεξγά ζπζηαηηθά ηα νπνία ελπδαηώλνπλ ην δέξκα. Ζ ιεπθαληηθή θξέκα ηεο IR D OR είλαη ηδαληθή γηα θαθίδεο, ζεκάδηα ειηθίαο, θαθέ ζηίγκαηα θαη γηα ηελ αληζνρξσκία δέξκαηνο ιόγσ εγθπκνζύλεο ή από ηε ρξήζε αληηζπιιεπηηθώλ ραπηώλ. Ζ ιεπθαληηθή θξέκα ηεο IR D OR απνκαθξύλεη αηέιεηεο ηνπ δέξκαηνο ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία πγηέζηεξνπ θαη απαινύ δέξκαηνο θαη ζηελ αλαλέσζε ηνπ δεξκαηηθνύ ηζηνύ γηα λεαληθόηεξή εκθάληζε. Οδηγίες τρήζης: Θαζαξίζηε θαιά ην δέξκα θαη ζηε ζπλέρεηα βάιηε θαηάιιειε πνζόηεηα θξέκαο ζηα ζθνύξα ζεκεία θάλνληαο καζάδ κε θπθιηθέο θηλήζεηο. Ξξνζπαζέηζηε λα είζηε αθξηβήο κή ππεξβαίλνληαο ηα όξηα θάζε θηιήδαο. Άλ πξνηίζεζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ θξέκα ζε όιν ην πξόζσπν, ε ζεξαπεία απνηειείηαη από δύν θάζεηο: Φάζε 1 : Γηα πεξίνδν 2 εβδνκάδσλ εζηηάζηε ζηα ζθνύξα ζεκεία ζηίγκαηνο κέρξη λα αλνίμεη ην ρξώκα θαη λα έξζεη ζε ρξσκαηηθή ηζνξξνπία κε απηό ηνπ ππόινηπνπ δέξκαηνο. Φάζε 2: Ζ ζεξαπεία κπνξεί λα ζπλερηζηεί, εθαξκόζηε ηελ θξέκα ηαθηηθά ζε νιόθιεξν ην πξόζσπν κέρξη λα θηάζεηε ζην απνηέιεζκα πνπ ζαο ηθαλνπνηεί,

11 Ζ Face & Neck Cream ηεο IR D OR αλνξζώλεη ακέζσο, εληζρύεη ην δέξκα θαη βνεζάεη ζηελ βειηίσζε ηεο γεληθήο ηνπ θαηάζηαζεο.θαζπζηεξεί ηνλ ζρεκαηηζκό ιεπηώλ γξακκώλ θαη ξπηίδσλ, ελπδαηώλεη, ηνλώλεη ην δέξκα θαη ζπζθίγγεη ηνπο δηαζηαικέλνπο πόξνπο. Κέζσ ηεο εληζρπκέλεο ηεο βηνζύλζεζεο ηνπ θνιιαγόλνπ θαη ηεο ειαζηίλεο, ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο απνκάθξπλζεο ησλ απνβιήησλ θαη ησλ ηνμίλσλ ε Face & Neck Cream ηεο IR D OR δηαηεξεί ηελ επθακςία θαη ειαζηηθόηεηα ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ δεξκαηηθνύ ηζηνύ, θαζπζηεξεί ηε γήξαλζε ηνπ δέξκαηνο θαη βειηηώλεη ηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ησλ θπηηάξσλ. Ρν ηειηθό απνηέιεζκα είλαη: Λα δείρλεη ην δέξκα ζαο αλαλεσκέλν θαη πγεηέο ελώ ηα ραξαθηεξηζηηθα ζαο ζα δείρλνπλ απαιόηεξα. Οδηγίες τρήζης: Αθνύ θαζαξίζεηε ην πξόζσπό ζαο πνιύ θαιά,ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζπάηνπια αθαηξέζηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα θξέκαο από ην βαδάθη θαη απιώζηε ηελ νκνηόκνξθα ζην πξόζσπν θαη ιαηκό, απαιά κε θπθιηθέο θηλήζεηο γηα λα απνξξνθεζεί θαιύηεξα. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα εθαξκόζηε ηελ Face and Neck κεηά από ηε ρξήζε ηνπ Hyaluronic Acid Serum. Θα ληώζεηε ακεζε ζύζθημε θαη απαιόηεξν δέξκα κε απνηειέζκαηά πνπ δηαξθνύλ.

12 Δκπινπηηζκέλε κε λεθξίηε, βηηακίλεο θαη ακηλνμέα ε κάζθα πξνζώπνπ ηεο IR D OR αλαλεώλεη θαη απνθαζηζηά ηεο ξαγάδεο, ηηο ιεπηέο γξακκέο θαη ξπηίδεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην δέξκα ιόγσ ειηθίαο. Ρα ελεξγά ζπζηαηηθά ηεο κάζθαο βνεζνύλ ζηελ απνξξόθεζε ηνπ πεξηηηνύ ιίπνπο, απνθαζηζηώληαο ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ δέξκαηνο θαη επηηαρύλνπλ ηε κηθξνθπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Ζ κάζθα πξνζώπνπ ηεο IR D OR βειηηώλεη ηε δνκή ηνπ δέξκαηνο θαη αθήλεη ζην δέξκα κία νξαηή, κεηαμέληα θαη πην ειαζηηθή πθή. Οδηγίες τρήζης: Αθνύ θαζαξίζεηε ην πξόζσπό ζαο πνιύ θαιά,ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζπάηνπια αθαηξέζηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα κάζθαο από ην βαδάθη. Πρεκαηίζηε έλα νκνηόκνξθν ζηξώκα θαιύπηνληαο όιν ην δέξκα θαη θάληε απαιό καζαδ κε ηα δάθηπιά ζαο, εζηηάδνληαο ζηηο πεξηνρέο κε ην κεγαιύηεξν εκθαλή πξόβιεκα. Αθήζηε ηε κάζθα γηα 20 ιεπηά ή κέρξη λα ζηεγλώζεη θαη έπεηηα μεπιύλεηε κε ριπαξό λεξό. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηήζηε ηνλσηηθή ινζηόλ ακέζσο κεηά ηε κάζθα. Δθαξκόζηε απηή ηε δηαδηθαζία 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα..

13 Ζ θξέκα λύθηαο ηεο IR D OR είλαη κηα εηδηθή ζύλζεζε ελπδάησζεο, αλαδσνγόλεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ δέξκαηνο ραξίδνληαο ζαο επράξηζηε απαιόηεηα. Ζ θξέκα λύθηαο ηεο IR D OR θαζπζηεξεί ηε γήξαλζε θαη δηαηεξεί ην δέξκα ιακπεξό, ειαζηηθό θαη απαιό. Δπίζεο εληζρύεη ην δέξκα δηεγείξνληαο θαη επηηαρύλνληαο ηε κηθξνθπθινθνξία ελώ ζπζθίγγεη ηα ιεπηά αγγεία. Οδηγίες τρήζης: Κεηά από κηα κέξα ζπλερνύο έθζεζεο ζηνπο πεξηβάιινληηθνύο θηλδύλνπο, ην πξόζσπό ζαο έρεη άκεζε αλάγθε από θξνληίδα. Θαζώο εζείο εηνηκάδεζηε γηα μεθνύξαζε κεηά από ηελ θαζεκεξηλή ζαο ξνπηίλα, ηα θύηηαξα ζαο παξακέλνπλ ελεξγά γηα λα αλαλεώζνπλ θαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηε δήκηα πνπ έγηλε θαηα ηε δίαξθεηα ηεο εκέξαο. Θαζαξίζηε πξώηα ην πξόζσπό ζαο κε ην Cleansing Milk ηεο IR D or. Πηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζπάηνπια αθαηξέζηε θαηάιιειε πνζόηεηα θξέκαο από ην βαδάθη θαη απιώζηε ηελ νκνηόκνξθα κε απαιέο θηλήζεηο ζην πξόζσπν, πξνεηνηκάδνληαο ην δέξκα ζαο λα δερηεί θαη λα απνξξνθήζεη ηελ εκπινπηηζκέλε θξέκα λύθηαο ηεο IR D OR.

14 Ζ θξέκα πεξηπνίεζεο ηεο IR D OR είλαη εμαηξεηηθά ζξεπηηθή, αλαλεσηηθή θαη ελπδαηηθή, ηεο νπνίαο ε ζύλζεζε είλαη βαζηζκέλε ζε θπζηθά ζπζηαηηθά.δκπινπηηζκελε κε ηνλ λεθξίηε ακηλνπεπηίδηα, ακηλνμέα θαη ειαζηίλε, αλελώλεη θαη δηνξζώλεη ηα ηαιαηπσξεκέλα δέξκαηα, αλαπαξάγνληαο ηα θύηηαξα θαη δηαηεξώληαο ηελ πγξαζία θαη ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπ δεξκαηηθνύ ηζηνύ, ραξίδνληαο ζην δέξκα ζαο ιάκςε, πγεία θαη απαιόηεηα. Ζ θξέκα εκέξαο ηεο IR D OR πξνζηαηεύεη ηελ επηδεξκίδα ζαο απν όινπο ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ κεηά από ηελ έθζεζε ηνπ δέξκαηνο ζηηο ειεύζεξεο ξίδεο θαη ηελ βιαβεξή UV αθηηλνβνιία. Οδηγίες τρήζης: Ξξώηα ζηγνπξεπηείηε νηη ην πξόζσπό ζαο είλαη ηειείσο θαζαξό, ρσξίο ίρλε από καθηγηάδ. Δαλ έρεηε ιηπαξό ή κηθηό δέξκα θαζαξίζηε ηελ επηζπκεηή πεξηνρή πξόηνπ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ θξέκα εκέξαο. Πηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εηδηθή ζπάηνπια αθαηξείηε ηε θαηάιιειε πνζόηεηα θξέκαο απν ην βαδάθη θαη απιώζηε ηελ κε ηα δάθηπιά ζαο ζην πξόζσπό ζαο κε απαιέο θαη θπθιηθέο θηλήζεηο γηα θαιύηεξε απνξξόθεζε. Ξεξηκέλεηε ιίγα ιεπηά πξηλ λα εθαξκόζεηε ην καθηγηάδ ζαο θαη είζηε έηνηκε!

15 PEELING CREAM: Aqua, paraffinum liquidum, prunus dulcis peel, PEG-100 stearate, glyceryl stearate, Jade, cetyl alcohol, lactic acid, propylene glycol, chamomilla recutita, dimethicone, caprilic/capric triglycerides, trilaureth-4 phosphate, sorbitol, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, imidazolidinyl urea, parfum, allantoin, methylparaben, propylparaben, ethylparaben, butylparaben, chlorophyllin, phenoxyethanol,b.h.t benzyl alcohol, benzyl benzoate, citronellol, cinnamyl alcohol, limonene, amyl cinnamal, hexyl cinnamal, linalool, butylphenyl methylpropional. INGREDIENTS DAY CREAM : Aqua, isopropyl myristate, cetearyl stearate, paraffinum liquidum, glyceryl stearate, PEG- 100 stearate, homosalate, jade, 4-methylbenzylidene camphor, sorbitol, cetyl alcohol, cetearyl alcohol, PEG-20 stearate, hydrolyzed elastine, hydrolyzed wheat protein, hydrolyzed wheat starch, caprilic/capric triglycerides, propylene glycol, panthenol, urea, glycyrrhetinic acid, allantoin, glucose, sodium glutamate, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, butylene glycol, serine, potassium aspartate, sodium lactate, fructose, mangifera indica, chlorophyllin, proline, dimethicone, imidazolidinyl urea, parfum, lactic acid, methylparaben, propylparaben, ethylparaben, butylparaben, phenoxyethanol, B.H.T., amyl cinnamal, benzyl salicylate, citronellol, coumarin, geraniol, hexil cinnamal, limonene, linalool, alpha-isomethyl ionone, lilial. NIGHT CREAM : Aqua, paraffinum liquidum, isopropyl myristate, cetyl esters, sorbitol, jade, caprilic/capric triglycerides, PEG-100 stearate, glyceryl stearate cetearyl alcohol, persea gratissima, propylene glycol, panthenol, urea, glycyrrhetinic acid, allantoin, PEG-20 stearate, glucose, serine, sodium glutamate, lactic acid, fructose, proline, triticum vulgare, tocopherol, potassium aspartate sodium lactate, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, chamomila recutita, glycine soja, caledula officinalis, chlorophyllin, dimethicone, retynol palmitate, imidazolidinyl urea, parfum, methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, phenoxyethanol, B.H.T., linalool, amyl cinnamal, hexyl cinnamal. FACE & NECK CREAM: Aqua, isopropyl myristate, paraffinum liquidum, cetyl esters, PEG-100 stearate, glyceryl stearate,jade, albumin, hamamelis virginiana,sorbitol, cetyl alcohol, dimethicone, allantoin, propylene glycol,panthenol, urea, glycyrrhetinic acid, glucose, chlorophyllin,sodium glutamate, serine, potassium aspartate,caprilic/capric triglycerides, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, sodium lactate, fructose, lactic acid, proline, propylparaben, parfum, methylparaben, imidazolidinyl, phenoxyethanol, B.H.T., butylparaben, ethylparaben, amyl cinnamal, benzyl salicylate, citronellol, coumarin, geraniol, hexil cinnamal, limonene, linalool, alpha-isomethyl ionone, lilial, lyral. FACE MASK: Aqua, kaolin, zinc oxide, cetearyl alcohol, paraffinum liquidum, sorbitol, jade, PEG-100 stearate, glyceryl stearate, PEG-20 stearate, titanium dioxide, cetyl alcohol, propylene glycol, butylene glycol, glucose, sodium glutamate, urea, serine, potassium aspartate, sodium lactate, fructose, lactic acid, proline, allantoin, mangifera indica, chlorophyllin, triticum vulgare, tocopherol, retinol palmitate, propylparaben, methylparaben, ethylparaben, butylparaben, phenoxyethanol, parfum, eugenol, butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, geraniol, hexyl cinnamal,linalool.. LIGHTENING CREAM: : Aqua, paraffinum liquidum, isopropyl myristate, propylene glycol, cetyl esters, lactic acid, sorbitol, PEG-100 stearate, glyceryl stearate, malic acid, jade, citric acid, cetyl alcohol, tartaric acid, glycyrrhiza glabra, sodium hydroxide, caprilic/capric triglycerides, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, dimethicone, panthenol, urea, glycirrhetinic acid, allantoin, imidazolidinyl urea, phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, parfum, B.H.T., linalool, amyl cinnamal, hexyl cinnamal.. EYE CREAM: Aqua, paraffinum liquidum, isopropylmyristate, glyceryl stearate,sorbitol, hamamelis virginiana, jade, cetyl alcohol, PEG-100 stearate, propylene gycol, euphrasia officinalis, lanolin, persea gratissima, triticum vulgare, caprylic/capric triglyceride, cucumis sativus, chlorophyllin, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, lactic acid, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesqiisostearate, tocopherol, retinol palmitate, citric acid, propylparaben, methylparaben, ethylparaben, butylparaben, phenoxyethanol, parfum, B.H.T., citronellol, benzyl salicylate, linalool, hexyl cinnamal. STRECH MARKS CREAM: Aqua, isopropyl myristate, paraffinum liquidum, prunus dulcis oil, glyceryl stearate, sorbitol, cetyl esters, PEG-100 stearate, jade, cetyl alcohol, glycerine, retinol palmitate, butylene glycol, tocopherol, hydrolyzed elastine, allantoin, propylene glycol, carbomer, polysorbate-20, palmitoyl pentapeptide-4, caprilic/capric triglycerides, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, panthenol, urea, glycyrrhetinic acid, glucose, sodium glutamate, serine, B.H.T., potassium aspartate, sodium lactate, fructose, lactic acid, proline, dimethicone, imidazolidinyl urea, methylparaben, chlorophyllin, propylparaben, ethylparaben, butylparaben, phenoxyethanol, parfum, eugenol, butylphenyl methylpropional,citronellol, coumarin, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, geraniol, hexyl cinnamal, linalool. HYALURONIC ACID SERUM: Aqua, sorbitol, jade, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, propylene glycol, glucose, sodium glutamate, urea, serine, potassium aspartate, sodium lactate, fructose, lactic acid, sodium hyaluronate, prοline, panthenol, glycyrrhetinic acid, allantoin, chlorophyllin, phenoxyethanol, propylparaben, butylparaben, methylparaben, ethylparaben. SPIDER VEIN CREAM: Αqua, paraffinum liquidum, glyceryl stearate, PEG-100 stearate, sorbitol, Jade, parfum, cetearyl alcohol, PEG-20 stearate, cetyl alcohol, methylnicotinate, dimethicone, chlorophyllin, lactic acid, caprilic/capric triglycerides, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, propylparaben, methylparaben, ethylparaben, butylparaben, phenoxyethanol,b.h.t., citral, linalool, limonene.. TONIC LOTION: Aqua, sorbitol, polysorbate-20, hamamelis virginiana, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, Jade, allantoin, cucumis sativus, propylene glycol, panthenol, urea, glycyrrhetinic acid, methylparaben, ethylparaben, chlorophyllin, propylparaben, butylparaben, phenoxyethanol, parfum, citronellol, cinnamyl alcohol, limonene, amyl cinnamal, butylphenyl methylpropional, linalool, hexyl cinnamal. CLEANSING. MILK: Aqua, paraffinum liquidum, sorbitol, cetearyl alcohol, Jade, glyceryl stearate, PEG-100 stearate, lactic acid, PEG-20 stearate, cucumis sativus, dimethicone, allantoin, phenoxyethanol, chlorophyllin,. caprilic/capric triglycerides, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, trilaureth-4 phosphate, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, parfum, B.H.T., citronellol, Benzyl salicylate, Linalool, Hexyl cinnamal..

16 ΚΝΛΝ ΓΗΑ ΡΝΞΗΘΖ ΣΟΖΠΖ, ΛΑ ΚΖΛ ΔΦΑΟΚΝΕΔΡΑΗ ΠΔ ΡΟΑΚΑΡΗΠΚΔΛΝ ΓΔΟΚΑ Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. Ξξίλ από ηελ πξώηε ρξήζε, δνθηκάζηε ην πξντόλ βάδνληαο κία ιεπηή ζηξώζε ζε πεξηνρή 2cm x2cm ζηνλ πήρε ηνπ ρεξηνύ. Ξεξηκέλεηε 24 ώξεο θαη αλ παξαηεξήζεηε αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο απνθύγεηε ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο. ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖ ΞΔΟΔΑΗΠΘΖΠΗΑΠ Ζ ΔΜΑΛΘΖΚΑΡΝΠ ΜΔΞΙΛΔΡΔ ΚΔ ΑΦΘΝΛΝ ΛΔΟΝ.ΔΑΛ ΡΑ ΠΚΞΡΩΚΑΡΑ ΓΔΛ ΞΝΣΩΟΖΠΝΛ ΕΖΡΖΠΡΔ ΗΑΡΟΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ ΘΟΑΡΖΠΡΔ ΚΑΘΟΗΑ ΑΞΝ ΞΑΗΓΗΑ. ΦΙΑΓΔΡΑΗ ΠΔ ΓΟΝΠΔΟΝ ΘΑΗ ΜΖΟΝ ΚΔΟΝΠ ζε ζεξκνθξαζίεο όρη πάλσ από 25 o C ΚΑΘΟΗΑ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΔΘΘΔΠΖ ΠΡΝΛ ΖΙΗΝ. ISHTAR ENTERPRISES LTD Cyprus office: 08, ZINNONOS ROSSIDI STREET, 3082, LIMASSSOL,CYPRUS. Tel: Fax: Mob: URL:

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

FIRM HOLD STYLING GEL

FIRM HOLD STYLING GEL FIRM HOLD STYLING GEL ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ To Firm hold Styling Gel, το απόλυτο σε δύναμη κρατήματος, είναι εμπλουτισμένο με φυσικά εκχυλίσματα όπως η βιταμίνη Β5 για να φαίνονται τα μαλλιά πιο πυκνά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα