Μάθημα 3. οἱ ἀριθμοί (The Numbers) 3.1 Introduction to Numbers

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθημα 3. οἱ ἀριθμοί (The Numbers) 3.1 Introduction to Numbers"

Transcript

1 Μάθημα 3 οἱ ἀριθμοί (The Numbers) Double sigma Older Attic dialects often use a double tau instead of a double sigma. 3.1 Introduction to Numbers There is more to numbers than you first might expect. There are digits (e.g., 1, 2, 3 etc.) cardinals (e.g. one, two, three etc.), ordinals (e.g., first, second, third etc.), adverbs (e.g., once, twice, thrice), dual forms (e.g., twain), and prefixes (mono-, bi-, tri-). This lesson will acquaint you with the basics of counting (cardinals). There are a few variations of the spellings of a handful of numbers could be confusing at this point. So those will be covered at a later point. With the numbers in this chapter, you can speak more Greek by referring to page numbers and exercise numbers in Greek. In ancient times the Greeks used letters for the digits. These are presented as extra information and you are not expected to memorize them. Arabic Greek Greek Cardinal Symbol Symbol 1 α ἕν (hendiadys, hyphen) 2 β δύο (hendiadys, duet) 3 γ τρία (triad, triangle) 4 δ τέσσαρα or τέτταρα (tetrahedron) 5 ε πέντε (pentagon)

2 The Greek Markings 39 6 ς or ἕξ (hexameter, hexcode) Ϝ 7 ζ ἑπτά (heptameter) 8 η ὀκτώ (octopus) 9 θ ἐννέα (ennead) 10 ι δέκα (decade) 11 ια ἑνδέκα 12 ιβ δώδεκα (dodecahedron) Teens To form Greek teens simply start with δεκα and add a number to the end of the word. The teens may also be rendered by as individual words separated by καὶ (and). δέκα καὶ τρία or τρία καὶ δέκα or τρεισκαίδεκα 13 ιγ δεκατρία 1 14 ιδ δεκατέσσαρα 2 15 ιε δεκαπέντε 20 κ εἴκοσι(ν) 3 30 λ τριάκοντα 40 μ τεσσαράκοντα 50 ν πεντήκοντα 60 ξ ἑξήκοντα 70 ο ἑβδομήκοντα 80 π ὀγδοήκοντα 90 Ϟ ἐνενήκοντα 100 ρ ἑκατόν 200 σ διακόσια Tens and Hundreds -κοντα indicate tens like the ty in English (from thirty to ninety). 20 has a dual ending that looks different from the other tens. -κοσια represents the hundreds from Thirty Something Number like thirty-three are formed by using separate words. πεντήκοντα τρία or τρία καὶ πεντήκοντα or πεντήκοντα καὶ τρία 300 τ τριακόσια 400 υ τετρακόσια 500 φ πεντακόσια 600 χ ἑξακόσια 700 ψ ἑπτακόσια 800 ω ὀκτακόσια Tics The tic marks next Greek symbols let us know to understand them as a number rather than a letter. 900 Ϡ ἐνακόσια 1000 α χίλια 2000 β δισχίλια

3 40 Reviving Historical Greek Ἀι Μελέται (The Exercises) ἀι μελέται τῆς γραμματικής (Grammatical Exercises) 1) Practice writing from 1-10 (writing out each Greek cardinal number.) at least five times. 2) Practice writing from (writing out each Greek cardinal number.) at least five times. 3) Practice writing from by tens (writing out each Greek cardinal number.) at least five times. 4) In Revelation 13:18 5) Now sharpen your knowledge of Greek numbers by solving these addition problems. Be sure to write your answer in Greek and say every Greek word out loud. τρία καὶ πέντα = ἐννέα καὶ δύο = δέκα καὶ ὀκτώ = δώδεκα καὶ τρία = δύο καὶ δύο = ἑξ καὶ δεκατρείς καὶ ἑν = εἴκοσι καὶ τριάκοντα καὶ ἑπτά = δέκα καὶ δὲκα καὶ τέσσαρα = τεσσαράκοντα καὶ ἑξήκοντα = ἑκατὸν καὶ εἴκοσι καὶ τρία = ἀι μελέται τοῦ διαλόγου (Conversational Exercises)

4 The Greek Markings 41 1) Practice speaking Greek addition problems to each other. Here are a few examples to get you started. The general format is What (τί) are (εἰσίν) and (καὶ)? Question Answer τί εἰσιν ἕν καὶ πέντα; ἕν καὶ πέντα εἰσίν ἕξ. τί εἰσιν εἴκοσι καὶ δύο καὶ ἕνδεκα; εἴκοσι καὶ δύο καὶ ἕνδεκά εἰσιν τριάκοντα και τρία. τί εἰσιν ἑξήκοντα καὶ ἑπτα καὶ εἴκοσι καὶ δύο; εἰσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἐννέα.

5 42 Reviving Historical Greek ἀι μελέται τοῦ ἀναγνώσκειν (Reading Exercises) Tip Derivative Search If an English derivative doesn t pop out at you, use the transliteration chart to convert the Greek into English characters and then use a dictionary to look for a similar English word. Background Mileage A Roman mile was literally a thousand paces (derivative: millennium), which was a little shorter than an American mile (4,850ft. vs. 5,820 ft.) or 1 ½ kilometers. Tip Difficult Derivatives Sometimes you must use the square of stops to allow for other English characters. For example if we transliterate γραψον we end up with grapson. grap leads us in the wrong direction. But we can broaden our search to include similar types of letters. p is a bilabial the other bilabials are ph, b, and v. So now we can consider grap, graph, grab and grav. The second one make the most since in the context of #4. In these exercises I have translated unfamiliar words and have left the numbers and words that you should be able to figure out by context or that have English derivatives. You simply need to translate the remaining Greek words. If you get stuck on the Greek words that are not numbers take a look at your English Bible. 1) Matthew 5:41 And if anyone forces you to go ἕν μίλιον, go with him δύο. 2) Matthew 13:8 And it bore fruit, one ἑκατόν fruits, one ἑξήκοντα fruits, and one τριάκοντα fruits. 3) Matthew 19:28 You will sit down on δώδεκα θρόνους judging the δώδεκα tribes of Ἰσραήλ. 4) Revelation 1:11 γράψον what you see in a βιβλίον, καὶ send it to the ἑπτὰ ἐκκλησίαις ἐν Ἀσίᾳ 5) Revelation 4:4 καὶ around the θρόνου were θρόνοι εἴκοσι καὶ τέσσαρες καὶ on the θρόνους I saw the εἴκοσι καὶ τέσσαρας πρεσβυτέρους sitting. 6) Revelation 11:2 καὶ they will trample the holy city for τεσσεράκοντα δύο months. 7) Acts 7:14

6 The Greek Markings 43 Ἰωσὴφ summoned his πατέρα, Ἰακὼβ, καὶ all of his kindred, ἑβδομήκοντα πέντε persons. 8) Acts 13:20 καὶ this took about τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα years 9) Luke 17:17 And Ἰησοῦς answered, Were not δέκα healed? Where are the ἐννέα? 10) Luke 24:13 They were going to a village σταδίους ἑξήκοντα from Ἰερουσαλήμ, of which the ὄνομα is Ἐμμαοῦς. Background Stadia A stadion was a little more than a tenth of a mile (607 feet.) So 10 stadia = a little more than a mile. 60 stadia would equal 7 miles. There were 8 stadia to one Roman mile. Synonyms: sade, stadium, stadion For the following exercises, read (pronounce through) each Greek line. Find all of the numbers. Circle and translate every number in each verse. Then look the verse up in your English Bible to see if your translations of the number match. In addition to the numbers you should be able to correlate the boxed words to English derivatives in your text. 1) Matthew 25:15 καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν 2) Matthew 4:2 καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα 3) Revelation 1:1 Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ 4) Revelation 11:3 καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα 5) Luke 13:16

7 44 Reviving Historical Greek θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς, ἰδοὺ, δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, 6) Revelation 13:18 καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ Some manuscripts have this καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς 1 Liddel and Scott Liddel and Scott A.T. Robertson pg. 283

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

The 2011 College Greek Exam Report and Analysis

The 2011 College Greek Exam Report and Analysis 44 The 2011 College Greek Exam Report and Analysis Albert Louisiana State University 1 Abstract This article gives an analysis of the results of the third annual CGE as well as a comparison to similar

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Transcribing Greek Minuscule Manuscripts

Transcribing Greek Minuscule Manuscripts Transcribing Greek Minuscule Manuscripts 1 Chapter 1: Getting Started This is the first page of the Gospel of John in a twelfth century minuscule manuscript called Peckover Greek 7, or G/A 713 (It is also

Διαβάστε περισσότερα

1. -ω -μεν 2. -εις -τε 3. -ει -ουσι(ν) These suffixes have the following meanings: 1. I we 2. you you 3. he (she, it) they

1. -ω -μεν 2. -εις -τε 3. -ει -ουσι(ν) These suffixes have the following meanings: 1. I we 2. you you 3. he (she, it) they 3 PRESENT AND FUTURE ACTIVE INDICATIVE Related patterns of verbs are known as conjugations (from Lat. coniugo, I join together ). The entire Greek verb system may be divided into two basic conjugations:

Διαβάστε περισσότερα

New Testament Greek Charts for Global Learners

New Testament Greek Charts for Global Learners New Testament Greek Charts for Global Learners Rick Aschmann I originally wrote up all of these charts for my own use, to help me learn Greek grammar, pronunciation, and general structure, and I still

Διαβάστε περισσότερα

as stated in the Department for Education s Ancient Languages GCSE subject content.

as stated in the Department for Education s Ancient Languages GCSE subject content. Classical Greek Verbs: Practice with Present, Imperfect and Future Instructions and answers for teachers These instructions should accompany the OCR resource Classical Greek Verbs: Practice with Present,

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Ancient Greek has a very large vocabulary, and it is long-term challenge to master a useful inventory of words because of dialectical variations, the use

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. The Second Aorist

Chapter 32. The Second Aorist Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos"

Διαβάστε περισσότερα

An Independent Study Guide to Reading Greek

An Independent Study Guide to Reading Greek An Independent Study Guide to Reading Greek SECOND EDITION First published in 1978 and now thoroughly revised, Reading Greek is a best-selling oneyear introductory course in ancient Greek for students

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Was Jesus Crucified?

Was Jesus Crucified? Posted 12 June 2010. Augmentet 30 June 2010 Was Jesus Crucified? Gunnar Samuelsson, Crucifixion in Antiquity. An Inquiry into the Background of the New Testament Terminology of Crucifixion, University

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

16 Using a parallel corpus as a dictionary resource: studying idioms in an EN-GR parallel corpus

16 Using a parallel corpus as a dictionary resource: studying idioms in an EN-GR parallel corpus 16 Using a parallel corpus as a dictionary resource: studying idioms in an EN-GR parallel corpus Sofia Trypanagnostopoulou, Janet DeCesaris ABSTRACT While parallel corpora have been widely used in several

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

The 2010 College Greek Exam

The 2010 College Greek Exam 53 The 2010 College Greek Exam Albert Louisiana State University Abstract This article reports on the second annual College Greek Exam (CGE), a national exam for students of ancient Greek, usually given

Διαβάστε περισσότερα

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : CYPRUS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International 2009 by SIL International 1 Corinthians 1-4: Information Structure & Discourse

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Septuagint

Notes on the Septuagint by R. Grant Jones, Ph.D. July 2000 Revised and Converted to Adobe Acrobat Format February 2006 The author can be reached via e-mail at ignatios_antioch@hotmail.com. Copyright 2000, 2006, R. Grant Jones.

Διαβάστε περισσότερα

The Great Galatians Debate:

The Great Galatians Debate: Galatians: A look at its Historical Reliability 1 The Great Galatians Debate: Did Paul Write The Letter To The Galatians" Stephen Walch Stephen Walch - June, 2010 Contents The Great Galatians Debate: Did

Διαβάστε περισσότερα