ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο"

Transcript

1 ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο

2 Θεκαηνινγία (1) Πνιηηηθή ηεο ΕΕ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θξεάησλ εκαζία ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο Παξαγσγή θξέαηνο θαη επίπεδν πγηεηλήο θαη πνηφηεηνο ηνπ θξέαηνο ζηελ Κχπξν Κπξηφηεξεο αζζέλεηεο ησλ δψσλ πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ δεκφζηα πγεία Πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ην θξέαο γηα λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά 2 8/16/2010

3 Θεκαηνινγία (2) ήκαλζε ηνπ θξέαηνο Κίλδπλνη πξόθιεζεο ηξνθηθώλ δειεηεξηάζεσλ από ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο Ηρλειαζηκόηεηα πκβνπιέο πξνο ηνλ θαηαλαισηή γηα ηελ επηινγή ηνπ θξέαηνο Υεηξηζκόο ηνπ θξέαηνο κεηά ηελ αγνξά ηνπ από ηνλ θαηαλαισηή 3 8/16/2010

4 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο ΕΕ Γηαηξνθηθέο θξίζεηο ηεο 10εηίαο ηνπ 90 όπσο Ζ ζπνγγηόκνξθε εγθεθαινπάζεηα ησλ βννεηδώλ Οη δηνμίλεο ζηα θνηόπνπια Σα θξνύζκαηα ηνπ αθζώδνπο ππξεηνύ Οη ηξνθνδειεηεξηάζεηο από ην E. coli 0157:H7, αλάγθαζαλ ηλ ΔΔ λα επαλεμεηάζεη ηελ πνιηηηθή ηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 4 8/16/2010

5 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο ΕΕ Σν 2000 εθδίδεη ηελ ιεπθή βίβιν κε ηελ νπνία θαζνξίδεη ηελ λέα ηεο πνιηηηθή. Σν βηβιίν απηό αληαλαθιά ηελ πξνηεξαηόηεηα πνπ έρεη ζέζεη γηα δηαζθάιηζε πςειώλ πξνηύπσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία λένπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ λα θαιύπηεη ην ζύλνιν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. 5 8/16/2010

6 «Απφ ην αγξφθηεκα ζην πηξνχλη» Οιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο Αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. Δληνπηζκόο θαη έιεγρνο ησλ θηλδύλσλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο 6 8/16/2010

7 «Απφ ην αγξφθηεκα ζην πηξνχλη»(2) ΣΡΟΦΘΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 7 ηάδηα Δηαηξνθηθήο Αιπζίδαο Ζσνηξνθέο Πξσηνγελήο Παξαγσγή Τγεία θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ Επεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε Απνζήθεπζε Μεηαθνξά θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά Δηάζεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή Καηαλαισηέο 8/16/2010

8 Ζσνηξνθέο (1) Εσνηξνθέο πνπ δελ είλαη αζθαιείο δελ πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά νύηε λα ρνξεγνύληαη σο ηξνθή ζε δώα Πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δσνηξνθώλ Σελ επζύλε όπσο θαη ζηα ηξόθηκα έρνπλ νη Τπεύζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ 8 8/16/2010

9 Ζσνηξνθέο (2) Ηρλειαζηκόηεηα Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζ όια ηα ζηάδηα παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο ΤΔΣ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ θάζε πξόζσπν από ην νπνίν έρνπλ πξνκεζεπηεί κηα δσνηξνθή θαη ηα πξόζσπα ζηα νπνία έρνπλ δηαζέζεη ηελ δσνηξνθή Οθείινπλ λα εγθαζηδξύνπλ ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα λα κπνξνύλ λα δηαζέηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο Α.Α. 9 8/16/2010

10 Ζσνηξνθέο (3) Απφζπξζε-αλάθιεζε Οη ΤΔΣ ππνρξεώλνληαη από ηνπο θαλνληζκνύο λα απνζύξνπλ απo ηελ αγνξά κία δσνηξνθή πνπ έρνπλ εηζάγεη, επεμεξγαζηεί, παξαγάγεη ή δηαζέζεη ζηελ αγνξά θαη πνπ ζεσξνύλ όηη δελ είλαη ζύκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ δσνηξνθώλ θαη λα πιεξνθνξήζνπλ ζρεηηθά ηηο ΑΑ 10 8/16/2010

11 Πξσηνγελήο Παξαγσγή(1) Οξηζκόο πξσηνγελνύο παξαγσγήο Ζ παξαγσγή, ε εθηξνθή ή ε αλάπηπμε πξσηνγελώλ πξντόλησλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπγθνκηδήο, ηνπ αξκέγκαηνο θαη όισλ ησλ ζηαδίσλ δσηθήο παξαγσγήο πξηλ από ηελ ζθαγή. Πεξηιακβάλεη ην θπλήγη, ην ςάξεκα θαη ηελ ζπιινγή άγξησλ πξντόλησλ (Καλνληζκόο 178/2002) 11 Οξηζκόο «πξσηνγελή πξντόληα» Πξσηνγελή πξντόληα ζεκαίλεη πξντόληα ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πεξηιακβάλνληαη πξντόληα ηνπ εδάθνπο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηνπ θπλεγίνπ θαη ηνπ ςαξέκαηνο 8/16/2010

12 Πξσηνγελήο Παξαγσγή(2) 12 Παξαδείγκαηα πξσηνγελώλ πξντόλησλ Ζ παξαγσγή θαη εθηξνθή δώσλ θαη πηελώλ θαη ε κεηαθνξά ησλ ζηηο αγνξέο, ζην ζθαγείν θαη από θάξκα ζε θάξκα(σν θξέαο δελ είλαη πξσηνγελέο πξντόλ) Σν άξκεγκα θαη ε απνζήθεπζε ηνπ γάιαθηνο ζηελ θάξκα Ζ παξαγσγή θαη ε ζπιινγή απγώλ ζηε θάξκα Ζ παξαγσγή θαη εθηξνθή ζαιηγθαξηώλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ αγνξά ή ζε εγθαηάζηαζε κεηαπνίεζεο Σα ςάξεκα θαη ν ρεηξηζκόο ησλ αιηεπκάησλ πάλσ ζην αιηεπηηθό ζθάθνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ πξώηε εγθαηάζηαζε ζηε μεξά Ζ παξαγσγή θαη ε εθηξνθή ςαξηώλ πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε εγθαηάζηαζε ρεηξηζκνύ 8/16/2010

13 Πξσηνγελήο Παξαγσγή(3) 13 Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ πξντόλησλ ζην ζηάδην απηό πξέπεη νη ΤΔ πξσηνγελώλ πξντόλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο λα θξνληίδνπλ γηα : ήκαλζε ησλ δψσλ : Αζθαιέο ζύζηεκα ζήκαλζεο θαη αλαγλώξηζεο Δηαηξνθή ησλ δψσλ : Οη δσνηξνθέο λα είλαη πιήξσο ηρλειάζηκεο Εθαξκνγή πξνγξακκάησλ επηηήξεζεο ηεο πγείαο ησλ δψσλ : Κάζε κνλάδα λα έρεη πιήξεο ζύζηεκα επηηήξεζεο ηεο πγείαο ησλ δώσλ Εθαξκνγή Επηδεκηνινγηθψλ πξνγξακκάησλ : Παξαθνινύζεζε ησλ δσναλζξσπνλόζσλ Σήξεζε αξρείσλ Σελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ Πιεξνθνξίεο ηξνθηθήο αιπζίδαο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα δψα ζην ζθαγείν 8/16/2010

14 Πξσηνγελήο Παξαγσγή (4) ην ζηάδην ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο νη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο : Δθαξκόδνπλ πξνγξάκκαηα πξόιεςεο θαη εμάιεηςεο δσηθώλ αζζελεηώλ ηδηαίηεξα δσνλόζσλ από ηα παξαγσγηθά δώα (βξνπθέισζε, ζαικνλέισζε, θ.ά) Έιεγρνπλ ηηο δσνηξνθέο (από αξρεία: ην είδνο θαη ηελ πξνέιεπζε) Διέγρνπλ ην παξαγόκελν λσπό αγειαδηλό θαη αηγνπξόβεην γάια Διέγρνπλ ηα αξρεία (ρξήζε θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ θ.ά) Διέγρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηξνθηθήο αιπζίδαο 14 10/8/2010

15 Τγεία θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ (1) Σα δώα από ηα νπνία ιακβάλνληαη ηξόθηκα ΕΠ πξέπεη λα είλαη πγηή θαη λα δηαβηνύλ ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε επεκεξία ηνπο θαη λα απνθεχγεηαη θάζε κνξθή ηαιαηπσξίαο πνπ ζα έρεη επηπηώζεηο ζηελ αζθάιεηα θαη ζηε πνηόηεηα ηνπ θξέαηνο ηνπο Ζ κεηαθνξά πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξόπν πνπ λα κελ ηαιαηπσξνύληαη ηα δώα Σα δώα πνπ απνζηέιινληαη ζην ζθαγείν ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό πξέπεη λα είλαη θαζαξά 15 8/16/2010

16 Τγεία θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ (2) Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο πξνβαίλνπλ ζε επηζεσξήζεηο ησλ εθκεηαιιεύζεσλ ησλ δώσλ γηα δηαπίζησζε ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ Τπεύζπλσλ ησλ εθκεηαιιεύζεσλ κε ηνπο θαλόλεο ηεο επεκεξίαο, πξνζηαζίαο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δώσλ 16 8/16/2010

17 θαγή ησλ δψσλ (1) 1 7 Οη Τπεύζπλνη ησλ ζθαγείσλ νθείινπλ: Να ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη επεκεξία ησλ δώσλ ην ρώξν αλακνλήο γηα λα ζθαγνύλ Καηά ηελ ζπγθξάηεζε θαη ηελ αλαηζζεηνπνίεζε ηνπο Καηά ηελ ζθαγή Να εθαξκόδνπλ ηα πξναπαηηνύκελα ηνπ HACCP θαη ην ζρέδην HACCP Να εθαξκόδνπλ νδεγνύο νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο Να εθαξκόδνπλ ηα κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα Να δηαζθάιηδνπλ ηελ ηρλειαζηκόηεηα Να ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 8/16/2010 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

18 θαγή ησλ δψσλ (2) 1 8 Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο πξνβαίλνπλ ηελ έγθξηζε ησλ ζθαγείσλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ θνπήο λσπώλ θξεάησλ ηελ θαηαρώξεζε ησλ θξενπσιείσλ ηελ επηζεώξεζε πξηλ ηελ ζθαγή όισλ ησλ δώσλ ηα νπνία ζα ζθαγνύλ ηελ επηζεώξεζε όισλ ησλ ζθάγησλ κεηά ηελ ζθαγή ηελ επηζεώξεζε ηεο ππνδνκήο, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο πγηεηλήο ησλ ρώξσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηελ επηζεώξεζε θαη ειέγρν ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ε δεηγκαηνιεςίεο γηα δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κηθξνβηνινγηθώλ θξηηεξίσλ θαη γηα ηα θαηάινηπα αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ 8/16/2010 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

19 Απνζήθεπζε 1 9 Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ θξεάησλ νη ΤΔΣ πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ.. Γηαηήξεζε ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο Σν εξπζξό θξέαο ακέζσο κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ ςύρεηαη θαη απνζεθεύεηαη ζηνπο 7ºC Σν ιεπθό θξέαο ζηνπο 4ºC Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ησλ ζεξκνθξαζηώλ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο 8/16/2010 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

20 Μεηαθνξά θξεάησλ ζηελ αγνξά 2 0 Ορήκαηα κεηαθνξάο ςπγεία εγγεγξακκέλα από ηελ ΑΑ πλζήθεο Τγηεηλήο Γηαηήξεζε ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο Καηαγξαθηθά ζεξκόκεηξα Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο επηζεσξνύλ θαη θαηαρσξνύλ ηα νρήκαηα-ςπγεία κεηαθνξάο θξεάησλ θαη ειέγρνπλ πεξηνδηθά ηελ ηήξεζε ησλ ζπλζεθώλ πγηεηλήο θαηά ηελ κεηαθνξά θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο ησλ θξεάησλ 8/16/2010 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

21 Δηάζεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή 2 1 Ζ δηάζεζε ησλ λσπώλ θξεάησλ γίλεηαη από ηα θξενπσιεία Οη θξενπώιεο νθείινπλ λα Να εθαξκόδνπλ ζύζηεκα απηνειέγρσλ πνπ λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP Να εθαξκόδνπλ Οδεγνύο Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο Να θξνληίδνπλ γηα δηαηήξεζε ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο θαηαρσξνύλ ηα θξενπσιεία ζην κεηξών θξενπσιείσλ κεηά από επηζεώξεζε θαη δηαπίζησζε όηη ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ λνκνζεζία 8/16/2010 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

22 Δηάζεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή (2) Δπηζεσξνύλ θαη ειέγρνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνλνηώλ ηηο λνκνζεζίαο από ηνπο θξενπώιεο 22 8/16/2010

23 Καηαλαισηέο ηόρνο ηεο λέαο πξνζέγγηζεο ε επίηεπμε πςεινύ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή εκαληηθόο ν ξόινο ηνπ θαηαλαισηή Τπεύζπλνο γηα ηελ ζσζηή απνζήθεπζε, κεηαρείξηζε θαη καγείξεκα ησλ ηξνθίκσλ 2 3 8/16/2010 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

24 εκαζία ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο (1) 24 Σν θξέαο δεζπόδεη ζην «κελνύ» ηεο δηαηξνθήο καο Δίλαη πινύζην ζε πξσηεΐλεο, ζίδεξν, βηηακίλε Β12 απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα ηελ ζσζηή ζξέςε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξώπνπ Γύν θαηεγνξίεο θξέαηνο «Κόθθηλν θξέαο» Υνηξηλό, κνζραξίζην, αξλίζην, θαηζίθηζην, ην θξέαο ηεο ζηξνπζνθακήινπ θαη άγξηνπ κεγάινπ ζεξάκαηνο «Άζπξν θξέαο» θξέαο θνηόπνπινπ, γαινπνύιαο, θνπλέιηνύ θ.ά Ζ κε ηζνξξνπεκέλε θαη ε θαθή δηαηξνθή εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο ζε ζρέζε κε ην θξέαο ιόγσ αθελόο ηεο πνζόηεηαο θαη αθεηέξνπ ηεο πνηόηεηαο ηνπ θξέαηνο πνπ θαηαλαιώλνπκε 10/8/2010

25 εκαζία ηεο θαηαλάισζεο θξεάησλ (2) Σα ιεπθά θξέαηα είλαη πγηεηλόηεξα ησλ εξπζξώλ Υακειήο ιηπνπεξηεθηηθόηεηαο Υακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε Υνιεζηεξόιε πζηήλεηαη ε θαηαλάισζε ηνπο από ηνπο δηαηξνθνιόγνπο θαη ηνπο δηαηηνιόγνπο ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή ζπζηήλεηαη ε θαηαλάισζε 4 κηθξνκεξίδσλ ιεπθώλ θξεάησλ ηελ εβδνκάδα ελώ εξπζξό θξέαο ζπζηήλεηαη ε θαηαλάισζε 4 κηθξνκεξίδσλ ηνλ κήλα 25 8/16/2010

26 εκαζία ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο (3) Σν θόθθηλν θξέαο ζε ζύγθξηζε κε ην ιεπθό θξέαο είλαη ε πινπζηόηεξε πεγή ζηδήξνπ Σν θξέαο από ζηήζνο πνπιεξηθώλ πεξηέρεη ιηγόηεξα ιηπαξά θαη ρνιεζηεξόιε από ην θξέαο από ην κπνύηη ησλ πνπιεξηθώλ 26 8/16/2010

27 8/16/

28 Επίπεδν πγηεηλήο θαη πνηφηεηνο ηνπ θξέαηνο ζηελ Κχπξν (1) Τςειό θαη πιεξνί όιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΔ Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο /εθκεηαιιεύζεηο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά θξεάησλ είλαη είηε εγθεθξηκέλεο ή εγγεγξακκέλεο εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα απηνειέγρσλ, βαζηζκέλα ζηηο αξρέο ηνπ HACCP, κε ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλόηεηα ησλ πξντόλησλ πνπ παξάγνπλ 28 8/16/2010

29 Επίπεδν πγηεηλήο θαη πνηφηεηνο ηνπ θξέαηνο ζηελ Κχπξν (2) Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο δηελεξγνύλ όινπο ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηελ λνκνζεζία ειέγρνπο Όια ηα ζηάδηα ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο ειέγρνληαη γηα δηαπίζησζε ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ Τπεπζύλσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 29 8/16/2010

30 Παξαγσγή θξέαηνο ζηελ Κχπξν (1) Πνπιεξηθψλ - θνπλειηψλ θάδνληαη εηεζίσο γύξσ ζηα πνπιεξηθά ηόλνη θξέαηνο Οιόθιεξα ζθάγηα, ηεκάρηα θξέαηνο. Κηκάο, θξεαηνζθεπάζκαηα, αιιαληηθά. Δγθεθξηκέλα θαη ιεηηνπξγνύλ 22 πηελνζθαγεία 12 εξγαζηήξηα θνπήο 2 θνληθινζθαγεία 1 ζθαγείν νξηπθηώλ Σα πεξηζζόηεξα πηελνζθαγεία ιεηηνπξγνύλ θαη εξγαζηήξηα θνπήο θξέαηνο θαη κεξηθά εμ απηώλ ιεηηνπξγνύλ εξγαζηήξηα θηκά θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ Δηζαγσγέο θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο πνπιεξηθώλ θπξίσο γηα ηηο αλάγθεο ηεο μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο 30 8/16/2010

31 Παξαγσγή θξέαηνο ζηελ Κχπξν (2) Κξέαο νπιεθφξσλ δψσλ Δηήζηα παξαγσγή 2009 θάγεθαλ αηγνπξόβαηα βννεηδή ρνίξνπο Παξάρζεθαλ ηόλνη εξπζξώλ θξεάησλ Δγθεθξηκέλα θαη ιεηηνπξγνύλ 5 ζθαγεία εξπζξνύ θξέαηνο 50 εξγαζηήξηα θνπήο. 31 8/16/2010

32 ΔΘΑΘΕΗ ΚΡΕΑΣΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ (1) Σν θξέαο γηα λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξέπεη : Να πξνέξρεηαη από δώα ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί ζε πγεηνλνκηθή επηζεώξεζε πξηλ ηελ ζθαγή θαη λα έρνπλ θξηζεί θαηάιιεια γηα ζθαγή. Να πξνέξρεηαη από εγθεθξηκέλν ζθαγείν ζην νπνίν εθαξκόδεηαη ζύζηεκα HACCP (Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ θαη ειέγρεηαη από ηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο Να έρεη ππνβιεζεί ζε ρεηξηζκνύο ππό ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο Τγηεηλήο. 32 8/16/2010

33 ΔΘΑΘΕΗ ΚΡΕΑΣΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ (2) Να έρεη ππνβιεζεί ζε πγεηνλνκηθή επηζεώξεζε κεηά ηελ ζθαγή θαη λα έρεη θξηζεί θαηάιιειν γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε. Να θέξεη ζήκαλζε θαηαιιειόηεηαο ή αλαγλώξηζεο Να πθίζηαηαη κεηά ηελ επηζεώξεζε κεηά ηελ ζθαγή ρεηξηζκνύο όπσο ν θαζαξηζκόο, ε επεμεξγαζία θαη ε κεηαθνξά ηνπ θξέαηνο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο. Να ζπζθεπάδεηαη (θξέαο πνπιεξηθώλ θαη θνπλειηώλ) ζε πξώηε θαη δεύηεξε ζπζθεπαζία πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο. 33 8/16/2010

34 ΔΘΑΘΕΗ ΚΡΕΑΣΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ (3) Να απνζεθεύνληαη θαη λα κεηαθέξνληαη κε κεηαθνξηθά κέζα ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα θαη εμνπιηζκέλα κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε ζεξκνθξαζία ησλ θξεάησλ λα δηαηεξείηαη ζηνπο 4 C θαη 7 C θαη ησλ θαηεςπγκέλσλ -18 κέρξη - 12 C 34 8/16/2010

35 ήκαλζε ηνπ θξέαηνο ήκαλζε εξπζξψλ λσπψλ θξεάησλ(1) 35 ήκα θαηαιειόηεηαο Ωνεηδήο ζθξαγίδα ην πάλσ κέξνο ην CY ηε κέζε ν αξηζκόο θηεληαηξηθήο έγθξηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ην θάησ κέξνο ΔΚ Σνπνζεηείηαη ππό ηελ επίβιεςε θαη επζύλε ηνπ επίζεκνπ θηεληάηξνπ κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο επηζεώξεζεο κεηά ηελ ζθαγή θαη αθνύ θξηζεί όηη είλαη θαηάιιειν γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε 8/16/2010 CY CYXXXX EK

36 ήκαλζε ηνπ θξέαηνο ήκαλζε εξπζξψλ λσπψλ θξεάησλ (2) Σξείο ζθξαγίδεο ζε θάζε εκηκόξην Υξώκαηνο θαθέ γηα δώα θππξηαθήο πξνέιεπζεο Υξώκαηνο κπιε γηα ηα δώα πνπ πξνέξρνληαη από ΚΜ ηεο ΔΔ. ηα ζθάγηα ησλ αηγνπξνβάησλ ηνπνζεηείηαη ζθξαγίδα πνπ δειώλεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ δώνπ (εγρώξην, Διιεληθό. Βνπιγάξηθν ή Ρνπκάληθν κε ην αληίζηνηρν ρξώκα ηα ζθάγηα ησλ ρνίξσλ ηνπνζεηείηαη ζθξαγίδα γηα ηελ ηξηρίλε ( Τ ) Γειώλεη όηη έρνπλ εμεηαζηεί γηα ηελ ηξηρίλε θαη είλαη αξλεηηθά 8/16/

37 ήκαλζε ηνπ θξέαηνο ησλ πνπιεξηθψλ θαη ησλ θνπλειηψλ (1) ήκα αλαγλώξηζεο Ίδηα κνξθή όπσο ην ζήκα θαηαιιειόηεηαο Σν ζήκα είλαη πξνηππσκέλν πάλσ ζηελ πξώηε ζπζθεπαζία Ζ ρξήζε ηνπ είλαη επζύλε ηνπ Τπεύζπλνπ ηνπ ζθαγείνπ Μπνξνύλ λα ζεκαλζνύλ ζθάγηα ηα νπνία έρνπλ επηζεσξεζεί κεηά ηελ ζθαγή από επίζεκν θηελίαηξν θαη έρνπλ βξεζεί θαηάιιεια γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε 37 8/16/2010

38 ήκαλζε ηνπ θξέαηνο ησλ πνπιεξηθψλ θαη ησλ θνπλειηψλ (1) Σν ζήκα αλαγλώξηζεο είλαη ηππσκέλν ζηε ζπζθεπαζία ή ζε εηηθέηα πνπ θέξεη θαη ηελ ππόινηπε ζήκαλζε. Ζ δηαπίζησζε από ηνπο θαηαλαισηέο ηεο ύπαξμεο ηεο ζην θξέαο θαη ηα πξντόληα από θξέαο πνπιεξηθώλ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ πγηεηλόηεηα ηνπο 38 8/16/2010

39 ήκαλζε ηνπ θξέαηνο ησλ πνπιεξηθψλ θαη θνπλειηψλ (3) Σν θξέαο ησλ πνπιεξηθώλ ζηελ Κύπξν δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά πάληνηε ζπζθεπαζκέλν Ζ ζήκαλζε πεξηιακβάλεη εθηόο ηνπ ζήκαηνο αλαγλώξηζεο Σελ θαηεγνξία Σελ εκεξνκελία «αλάισζε πξηλ» Σελ αλαγξαθή ησλ ζεξκνθξαζηώλ ζπληήξεζεο -2 C έσο +4 C Την ημερομηνία συαγής Επωνσμία της εγκατάστασης 39 8/16/2010

40 Εζληθφ ήκα Αλαγλψξηζεο (1). θαγεία πνπ θαηαρσξνύληαη ζύκθσλα κε ηελ Δζληθή Ννκνζεζία γηα ζθαγή πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ πνπιεξηθώλ θαη θνπλειηώλ ηα νπνία δηαζέηνπλ ζηνπο ηειηθνύο θαηαλαισηέο ή ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο ηεο Δπαξρίαο ηνπο πξέπεη λα ζεκαίλνληαη κε ην Δζληθό ήκα αλαγλώξηζεο 40 8/16/2010

41 Εζληθφ ήκα Αλαγλψξηζεο (2) Δζληθό ήκα αλαγλώξηζεο θξαγίδα ηξηγσληθνύ ζρήκαηνο ην πάλσ κέξνο ην CY ην θάησ κέξνο ν αξηζκόο θηεληαηξηθήο θαηαρώξεζεο CY xxxx 41 10/8/2010

42 Κίλδπλνη απφ ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο Πξνέξρνληαη από ηελ επιμόλυνση (contamination) του κρέατος Επηκφιπλζε είλαη ε είζνδνο θάπνηνπ θηλδχλνπ ζην θξέαο 42 10/8/2010

43 Επιμόλυνση (contamination) των τροφίμων Οη θίλδπλνη ζην θξέαο κπνξεί λα είλαη Μηθξνβηνινγηθoί Υεκηθνί Φπζηθνί 43 10/8/2010

44 Μηθξνβηνινγηθνί θίλδπλνη Σξνθηκνγελή Ννζήκαηα πξνθαινύλ Σξνθνδειεηεξηάζεηο Σξνθνινηκψμεηο Δηαθνξεηηθνί κηθξννξγαληζκνί πξνθαινχλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αζζελεηψλ Δηαθνξεηηθνί Μεραληζκνί Δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πξφιεςεο 44 10/8/2010

45 Σξνθνινίκσμε (Food born infection) Ο κηθξννξγαληζκόο βξίζθεηαη ζην ηξόθηκν έζησ θαη ζε κηθξνύο αξηζκνύο Δηζέξρεηαη ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό Πνιιαπιαζηάδεηαη ζε κεγάινπο αξηζκνύο Πξνθαιεί αζζέλεηα 45 8/16/2010

46 Σξνθνινίκσμε. Κχξηνο ηξφπνο ειέγρνπ Καηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκώλ ζηηο πξώηεο ύιεο ζεξκηθή θαηαζηξνθή παζηεξίσζε Απνθπγή ηεο επηκόιπλζεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή 46 8/16/2010

47 Σξνθνδειεηεξηάζεηο Ο κηθξννξγαληζκόο βξίζθεηαη ζην ηξόθηκν όπνπ Πνιιαπιαζηάδεηαη Μεγάινο αξηζκόο Παξάγεη ηνμίλεο Οη ηνμίλεο εηζέξρνληαη ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό κε ηηο ηξνθέο Οη ηνμίλεο είλαη αλζεθηηθέο ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο 47 8/16/2010

48 Σξνθνδειεηεξηάζεηο. Κχξηνο ηξφπνο ειέγρνπ Απνθπγή Γειεηεξίαζεο από ηηο ηνμίλεο σζηή ζπληήξεζε Γηαηήξεζε ζ όια ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε (πνιιαπιαζηαζκό) ηνπ κηθξννξγαληζκνύ θαη ηελ παξαγσγή ηεο ηνμίλεο 48 8/16/2010

49 πκπηψκαηα ηξνθηκνγελψλ λνζεκάησλ Κπξηώηεξα ζπκπηώκαηα - Ναπηία - Έκεηνο - Γηαξξντθέο θελώζεηο - Κνηιηαθά άιγε 49 8/16/2010

50 Μηθξννξγαληζκνί ζην θξέαο πνπ πξνθαινχλ ηξνθνγελή λνζήκαηα αικνλέιια Κακππινβαθηεξίδηα Κισζηξίδηα ηαθπιόθνθθνο Κνιηβάθηινο Ληζηέξηα θ.ά 50 8/16/2010

51 αικνλέισζεο (1) πρλόηεξν αίηην ηξνθηκνγελώλ ινηκώμεσλ Ζ ζαικνλέια βξίζθεηαη ζην ηξόθηκν, θαηαλαιώλεηαη από ηνλ άλζξσπν, πνιιαπιαζηάδεηαη ζε κεγάινπο αξηζκνύο ζηνλ νξγαληζκό θαη πξνθαιεί αζζέλεηα Βξίζθνληαη ζηα λσπά θξέαηα, πνπιεξηθά, ςαξηθά, απγά, γάια, γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, ρνηξηλά θ.ά ηελ Κύπξν ην 50% ησλ ζθάγησλ είλαη κνιπζκέλα αικνλέιεο πνπ πξνζβάιινπλ θαη ηνλ άλζξσπν θαη ηα δώα (S. thyphimurium, S. enteritidis) θαη επζύλνληαη γηα ηελ θιαζηθή ηξνθηθή δειεηεξίαζε από ζαικνλέια, γηα ηε δηάξξνηα ησλ ηαμηδησηώλ θαη γηα ηε βξεθηθή 51 δηάξξνηα. 8/16/2010

52 αικνλέισζεο (2) Ζ κεηάδνζε ησλ ζαικνλειώλ ζηα ηξόθηκα νθείιεηαη ζπλήζσο ζε επηκόιπλζε ησλ καγεηξεκέλσλ ή παζηεξησκέλσλ ή άιισο πώο ζεξκηθά επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ από κνιπζκέλα εξγαιεία θνπδίλαο (καραίξηα) ή από κνιπζκέλνπο ρεηξηζηέο (αλζξώπνπο πνπ είλαη θνξείο θαη ηα πηάλνπλ). Σα αβγά όξληζαο ζεσξνύληαη ην πην επηθίλδπλν ηξόθηκν γηα ηε κεηάδνζε ζαικνλειώλ θαη κάιηζηα ηεο S. enteritidis. Η πξνζηαζία απφ ηε ζαικνλέισζε γίλεηαη κε θαιφ ςήζηκν ησλ ηξνθίκσλ, κε απζηεξή ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ πξνζσπηθήο πγηεηλήο, κε θαιφ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε φισλ ησλ επηθαλεηψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα 52 8/16/2010

53 Κνιηβάθηινο (Ε. Coli) (1) Escherichia coli: Αλήθεη ζηα εληεξνβαθηεξηνεηδή Αλεπξίζθεηαη ζπρλόηεξα ζε λσπά ηξόθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο (γάια, θόθθηλα θξέαηα, πνπιεξηθά) ή ζε αηειώο επεμεξγαζκέλα ηξόθηκα. Ζ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ είλαη αηθλίδηα θαη νμεία κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηελ πδαξή δηάξξνηα ε νπνία ζπλνδεύεηαη από έκεην θαη επηγάζηξην άιγνο. Ζ ππξεμία (ππξεηόο) είλαη ζπάληα, αιιά ε αθπδάησζε ζπλήζεο θαη έληνλε, κε απνηέιεζκα, εθόζνλ θαζπζηεξήζεη ε ζεξαπεία, λα απεηιείηαη ε δσή. 53 8/16/2010

54 Κνιηβάθηινο (Ε. Coli) (2) Σα βαθηεξίδηα E. coli, βξίζθεηαη ζε αθζνλία ζην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ δώσλ, καο βνεζνύλ λα ρσλεύνπκε ηηο ηξνθέο, ζπλζέηνπλ βηηακίλεο θαη καο πξνθπιάζζνπλ από επηθίλδπλνπο κηθξννξγαληζκνύο. Σν βαθηεξίδην Δ. Coli 0157:H7 απνηειεί κεηαιιαγκέλε κνξθή ηνπ Δ. Coli ην E. coli 0157:H7 κπνξεί λα απειεπζεξώζεη κηα ηζρπξή ηνμίλε -ηε "βεξνηνμίλε", ή "ηνμίλε ίγθα"- ε νπνία πξνζβάιιεη ηελ επέλδπζε ηνπ εληέξνπ 54 8/16/2010

55 Κνιηβάθηινο (Ε. Coli) (3) Μεξηθά άηνκα πξνζβάιινληαη από E. coli 0157:H7, αιιά δελ αξξσζηαίλνπλ. Άιινη παζαίλνπλ ήπηα δηάξξνηα. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, νη έληνλνη θνηιηαθνί πόλνη αθνινπζνύληαη από πδαξή, θαη θαηόπηλ αηκαηώδε δηάξξνηα, ε νπνία ππνρσξεί πεξίπνπ ζε κηα εβδνκάδα. Μεξηθέο θνξέο ε δηάξξνηα ζπλνδεύεηαη από εκεηό θαη ρακειό ππξεηό. 55 8/16/2010

56 ηαθπιφθνθθνο (1) Ζ ζηαθπινθνθθηθή ηξνθηθή δειεηεξίαζε είλαη ινίκσμε πνπ νθείιεηαη ζηνλ παζνγόλν κηθξννξγαληζκό stαξhylνcνccπs aureus, Απoηειεί κεγάιν πξόβιεκα ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο. Σα ηξόθηκα πνπ ζπρλόηεξα ελνρνπνηνύληαη γηα απηή ηελ ηξνθηθή δειεηεξίαζε είλαη ην θξέαο θαη ηα θξεαηνζθεπάζκαηα, ηα πνπιεξηθά θαη ηα αβγά, ην γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, ζάληνπηηο κε γέκηζε θνηόπνπινπ, γαινπνύιαο, ηόλνπ θ.ά. 56 8/16/2010

57 ηαθπιφθνθθνο (2) Σα ζπλεζέζηεξα ζπκπηώκαηα είλαη λαπηία, έκεηνο, θνηιηαθόο πόλνο θαη ζσκαηηθή εμάληιεζε. ε ζνβαξόηεξα πεξηζηαηηθά κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θεθαιαιγία, κπτθνί ζπαζκνί, αηθλίδηεο κεηαβνιέο ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ ζθπγκώλ. ηελ εθδήισζε ηεο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο ζπκβάιιεη ε αηειήο ςχμε ησλ ηξνθίκσλ, ε παξακνλή ηνπο επί καθξφλ ζε Θεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ην αηειέο ςήζηκν ή ε αηειήο επαλαζέξκαλζή ηνπο θαη ε κε ηήξεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο (πιχζηκν ρεξηψλ, πιχζηκν θνπδηληθψλ εξγαιείσλ κε δεζηφ λεξφ θαη απνξξππαληηθφ). 57 8/16/2010

58 Κακππινβαθηεξίσζε (1) Οθείιεηαη ζην Campylobacter Jejuni Υακειή κνιπζκαηηθή δόζε : βαθηήξηα κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ αζζέλεηα Φνξείο ηνπ βαθηεξηδίνπ ηα πνπιεξηθά, πνπιηά, βννεηδή θαη ην κε ρισξησκέλν λεξό θαη ν άλζξσπνο Ζ αζζέλεηα παξαηεξείηαη 2-5 κέξεο κεηά ηελ θαηαλάισζε ηεο κνιπζκέλεο ηξνθήο ή λεξνύ Απνζεξαπεία από ηελ αζζέλεηα ζε 7-10 κέξεο Πξνθαιεί δηάξξνηα, (πδαξήο ή θνιιώδεο) θαη κπνξεί λα πεξηέρεη αίκα θαη ιεπθνθύηηαξα, ππξεηόο, θνηιηαθό πόλν, λαπηία θαη θεθαιόπνλν. 58 8/16/2010

59 Κακππινβαθηεξίσζε (2) πλήζσο κνιύλεη ην θξέαο ησλ πνπιεξηθώλ Από έξεπλα ζηελ Κύπξν θαηάδεημε όηη ην 1/3 ησλ ζθάγησλ ησλ πνπιεξηθώλ είλαη επηκνιπζκέλα από ην βαθηήξην Τγηή θνηόπνπια θέξνπλ ην βαθηήξην ζην έληεξν ηνπο Σν ζσζηό καγείξεκα ζθνηώλεη ηα βαθηήξηα 59 8/16/2010

60 Ληζηεξίσζε Οθείιεηαη ζην βαθηεξίδην Ληζηέξηα (Lίsteria monocytogenes) Βαθηεξίδην πνπ ζπλεζέζηεξα βξίζθεηαη ζε λσπά θαη θαηεςπγκέλα θξέαηα θαη πνπιεξηθά, κε παζηεξησκέλα γαιαθηνθνκηθά ή πξντόληα πνπ πθίζηαληαη σξίκαλζε (καιαθά ηπξηά, παγσηά, λσπό γάια, θξέκα, βνύηπξν), αιιαληηθά αιιά θαη ζε σκά ιαραληθά (ιάραλν, καξνύιη), ςαξηθά θ.ά. Ζ ιηζηεξίσζε είλαη ε ινίκσμε πνπ πξνθαιεί ζηνπο κελ (αλνζνινγηθά) πγηείο ελειίθνπο ζπκπηώκαηα από ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα, ζηνπο δε αλνζνθαηεζηαικέλνπο, ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ζηα κηθξά παηδηά ζεςαηκία, κεληγγίηηδα, εγθεθαιίηηδα θαη γεληθά απεηιεί επηθίλδπλα ηε δσή ηνπο. 60 8/16/2010

61 Υεκηθνί θίλδπλνη Καηάινηπα από Εληνκνθηφλα Κηεληαηξηθά θάξκαθα Δηνμίλεο 61 8/16/2010

62 Καηάινηπα Απνηεινύλ ελ δπλάκεη θίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν Δίλαη ό,ηη κέλεη ζην θξέαο από θάξκαθα (αληηβηνηηθά) πνπ ρνξεγήζεθαλ άκεζα ζηα δώα (είηε γηα ζεξαπεία είηε γηα πξόιεςε αζζελεηώλ είηε παξαλόκσο σο απμεηηθνί παξάγνληεο) ή έιαβαλ έκκεζα ηα δώα (όηαλ βνζθνύλ ζηνπο αγξνύο ή όηαλ ηξώλε ηξνθέο, δεκεηξηαθά ή θαξπνύο επηβαξεκέλα κε θπηνθάξκαθα θαη βηνθηόλα). Αληηβηνηηθά Φπηνθάξκαθα 62 8/16/2010

63 Αληηβηνηηθά Υνξεγνύληαη γηα ηελ ζεξαπεία ή ηελ πξόιεςε αζζελεηώλ αλ απμεηηθνί παξάγνληεο Σαρύηεξε αύμεζε ηνπ βάξνπο Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο πξνβαίλνπλ ζε ηαθηηθνύο ειέγρνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή Δθαξκόδνπλ ην Δζληθό Πξόγξακκα Διέγρνπ ησλ θαηαινίπσλ 63 8/16/2010

64 Καηάινηπα Κηεληαηξηθά θάξκαθα Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ αληηβηνηηθώλ Σνμηθνινγηθόο θίλδπλνο γηα ηνλ άλζξσπν Κίλδπλνο πξόθιεζεο αιιεξγηθώλ θαηλνκέλσλ από ηελ ρξήζε κεξηθώλ αληηβηνηηθώλ Κίλδπλνο αλάπηπμεο αληίζηαζεο από βαθηήξηα από ηελ αιόγηζηε ρξήζε αληηβηνηηθώλ. Ζ αληίζηαζε ησλ κηθξνβίσλ ζηα αληηβηνηηθά κπνξεί λα θαηαζηεί κεγάιν πξόβιεκα ζηελ ζεξαπεία ησλ αλζξώπσλ. 64 8/16/2010

65 Δηνμίλεο (1) Αλήθνπλ ζηηο πιένλ ηνμηθέο ρεκηθέο νπζίεο, παξάγνληαη θαηά ηελ θαύζε ρισξησκέλσλ ελώζεσλ κε πδξνγνλάλζξαθεο θαη νπζηαζηηθά απνηεινύλ ππνπξντόληα ηεο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρεκηθώλ νπζηώλ. Δίλαη πεξηβαιινληηθνί ξππαληέο θαη έηζη εύθνια εηζέξρνληαη ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Αληρλεύνληαη θπξίσο ζε ηξόθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο, ζπζζσξεύνληαη ζηνλ ιηπώδε ηζηό ησλ παξαγσγηθώλ δώσλ θαη ησλ ςαξηθώλ, ελώ πεξλνύλ ζηνλ άλζξσπν κε ηελ θαηαλάισζε απηώλ ησλ ηξνθίκσλ. Οη δηνμίλεο είλαη ηζρπξόηαηα δειεηήξηα κε πνιιαπιέο ηνμηθέο επηδξάζεηο ζηνλ κεηαβνιηζκό, κε ζίγνπξε θαξθηλνγόλν δξάζε ζηα πεηξακαηόδσα θαη πηζαλόηαηα θαξθηλνγόλα γηα ηνλ άλζξσπν 65 8/16/2010

66 Δηνμίλεο (2) Σν 1999 μέζπαζε ην κεγάιν ζθάλδαιν πνπ μεθίλεζε από ην Βέιγην κε ηελ αλίρλεπζε δηνμηλώλ ζε θνηόπνπια. ε Επξσπατθή Έλσζε ζέζπηζε ζεηξά κέηξσλ ηα νπνία ππνρξεψλνπλ ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφδνπλ πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη βηνκεραληθψλ ξππαληψλ θαη δηνμηλψλ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο. Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο πξνβαίλνπλ ζε ειέγρνπο ησλ δσνηξνθψλ θαη ησλ θξεάησλ 66 8/16/2010

67 Φπζηθνί θίλδπλνη Τιηθά Πηζαλέο βιάβεο Πξνέιεπζε Γπαιί Ξύιν Κνςίκαηα, αηκνξξαγίεο, εγρείξηζε γηα αθαίξεζε Κνςίκαηα, κνιύλζεηο, πληγκό, εγρείξηζε γηα αθαίξεζε Μπνπθάιηα, ιάκπεο ειεθηξηθνύ, όξγαλα Κηβώηηα, από ην θηίξην, μύιηλνο εμνπιηζκόο Πέηξα Πληγκό, ζπάζηκν δνληηώλ Κηίξην ρώκα Μέηαιιν Κνςίκαηα, κόιπλζε, εγρείξηζε γηα αθαίξεζε Δμνπιηζκόο, θαιώδηα, εξγαδόκελνη 67 8/16/2010

68 Φπζηθνί θίλδπλνη Κόθαιν Πληγκό, ηξαύκα, Καθέο πξαθηηθέο, Έληνκα, δσύθηα Πιαζηηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο Πξνζσπηθά αληηθείκελα Αζζέλεηα, ηξαύκα, πληγκό Πληγκό, θνςίκαηα, αζζέλεηα, εγρείξηζε γηα αθαίξεζε Πληγκό, θνςίκαηα, ζπάζηκν δνληηώλ εγρείξηζε γηα αθαίξεζε Καθέο πξαθηηθέο γηα απνθιεηζκό εηζόδνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο πζθεπαζίεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο, εξγαδόκελνη Δξγαδόκελνη 68 8/16/2010

69 Αληρλεπζηκφηεηα (Θρλειαζηκφηεηα) Ζ δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηξνθίκσλ, δσνηξνθώλ, δώσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ή νπζηώλ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζε ηξόθηκα ή ζε δσνηξνθέο ζε όια ηα ζηάδηα παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο ηνπο. 69 8/16/2010

70 Αληρλεπζηκφηεηα (2) Οη Τπεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθώλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ θάζε πξόζσπν από ην νπνίν έρνπλ πξνκεζεπηεί κε ηξόθηκα ή δσνηξνθέο ή δώα γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ή νπζίεο πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζηα ηξόθηκα ή ηηο δσνηξνθέο θαη λα έρνπλ ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ λα επηηξέπνπλ απηέο νη πιεξνθνξίεο λα είλαη δηαζέζηκεο ζηηο ΑΑ Οη Τπεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθώλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηηο νπνίεο έρνπλ πξνκεζεύζεη πξντόληα ηνπο θαη λα έρνπλ ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ λα επηηξέπνπλ απηέο νη πιεξνθνξίεο λα είλαη δηαζέζηκεο ζηηο ΑΑ Σξόθηκα ή δσνηξνθέο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά πξέπεη λα είλαη επαξθώο ζεκαζκέλα γηα λα κπνξεί λα γίλεη ε αλίρλεπζε ηνπο. 70 8/16/2010

71 Αληρλεπζηκφηεηα (3) Οη ΤΔΣ πξέπεη λα εθαξκόδνπλ ηελ αξρή «έλα βήκα πίζσ»-»έλα βήκα κπξνζηά» δειαδή: Να είλαη ηθαλνί λα αλαγλσξίδνπλ από πνηό έρνπλ πξνκεζεπηεί έλα ηξόθηκν θαη ζε πνην ην έρνπλ πξνκεζεύζεη Να έρνπλ δηαδηθαζίεο πνπ λα επηηξέπνπλ νη πιεξνθνξίεο απηέο λα είλαη δηαζέζηκεο ζηηο ΑΑ 71 8/16/2010

72 πκβνπιέο γηα ηελ επηινγή ζπζθεπαζκέλνπ θξέαηνο (1) Ο θαηαλαισηήο όηαλ αγνξάδεη ζπζθεπαζκέλν θξέαο πξέπεη λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξνέιεπζε θαη ζηελ δηάξθεηα ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο ηνπ πξντόληνο πνπ αγνξάδεη. Όζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε πξέπεη λα δηαπηζηώλεη αλ ζηελ ζήκαλζε θέξεη ην σνεηδέο ή ηξηγσληθφ ζήκα αλαγλψξηζεο ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο έγθξηζεο ηνπ ζθαγείνπ ή ηνπ εξγαζηεξίνπ όπνπ έγηλε ε επεμεξγαζία. Σν ζήκα αλαγλώξηζεο δειώλεη όηη ην πξντόλ πνπ ζα αγνξάζεη πξνέξρεηαη από εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. Ο θαηαλαισηήο δελ πξέπεη λα αγνξάδεη θξέαο πνπιεξηθώλ πνπ δελ είλαη ζπζθεπαζκέλν. Απαγνξεύεηαη ε πώιεζε ηνπ Γελ πξέπεη λα αγνξάδεη από θξέαο πνπ δελ πξνέξρεηαη από εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο Πξέπεη λα δηαπηζηώλεη από ηελ ζήκαλζε αλ δελ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία αλάισζεο πξηλ. ζηα πνπιεξηθά θαη θνπλέιηα 72 8/16/2010

73 πκβνπιέο γηα ηελ επηινγή ηνπ θξέαηνο (2) 73 Αγνξά θξέαηνο από θαηαζηήκαηα κε ηελ θαιύηεξε δπλαηή θαζαξηόηεηα Ο θαηαλαισηήο πξέπεη λα πξνζέρεη ηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο πνπ ζα αγνξάζεη λα κελ έρεη νπνηαδήπνηε θζνξά πνπ λα επηηξέπεη ηελ επηκόιπλζε ηνπ. Πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο όηη ζπληεξείηαη ζηελ απαηηνύκελε ζεξκνθξαζία 4-7 C γηα ην θξέαο, 3 C γηα ηα εδώδηκα ζπιάρλα θαη 2 C γηα ηνλ θηκά, ηα δε θαηεςπγκέλα ζε ζεξκνθξαζίεο κηθξόηεξεο ησλ -12 C θαη λα κελ θέξνπλ ζεκεία απόςπμεο θαη επαλάςπμεο. Μεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην ςπγείν ην ζπληνκόηεξν δπλαηό Ζ ςύμε επηβξαδύλεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ κηθξνβίσλ θαη ηελ αιινίσζε ηνπο ελώ ε θαηάςπμε ηνλ ζηακαηά εληειώο. 10/8/2010

74 Μεηά ηελ αγνξά ηνπ θξέαηνο (1) Σν θξέαο πξέπεη λα κεηαθέξεηαη ακέζσο κεηά ηελ αγνξά ηνπ ζην ζπίηη ώζηε λα κελ αθήλνπκε ρξόλν ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο (θαλέλα ηξόθηκν δελ είλαη ζηείξν κηθξνβηαθνύ θνξηίνπ) λα πνιιαπιαζηαζηνύλ. Μελ ηνπνζεηείηε ζπζθπαζκέλν θξέαο κε θζαξκέλε ζπζθεπαζία ζηα πάλσ ξάθηα ηνπ ςπγείνπ. Δλδέρεηαη λα ζηάμεη θαη λα κνιύλεη άιια ηξόθηκα πνπ βξίζθνληαη μεζθέπαζηα από θάησ θαη είλαη έηνηκα γηα θαηαλάισζε. Μαραίξη, ζαλίδα θαη νπνηνδήπνηε ζθεύνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην θξέαο πξέπεη λα πιέλεηαη κε δεζηό λεξό θαη απνξξππαληηθό απαξαηηήησο. Γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε ηνπ λσπνύ θξέαηνο ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε: ην ςπγείν λα είλαη πάληα θαζαξό, ε ζεξκνθξαζία λα θπκαίλεηαη πεξί ηνπο 1-4 C, ε πγξαζία ηνπ ζαιάκνπ λα είλαη γύξσ ζην 80%-85%. 0η παξάγνληεο απηνί (ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία) πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαηά ην δπλαηόλ ζηαζεξνί, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη αλ αλνηγνθιείλνπκε ην ςπγείν κόλν όηαλ είλαη απαξαίηεην θαη παξακέλεη αλνηρηό όζν γίλεηαη ιηγόηεξν ρξόλν. 74 8/16/2010

75 Μεηά ηελ αγνξά ηνπ θξέαηνο (2) Γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε ηνπ θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο πξέπεη λα πξνζέμνπκε: ε ζεξκνθξαζία ηνπ ςπρξνζαιάκνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ -15 C θαη νπδέπνηε λα θζάλεη πάλσ από ηνπο -12 C, λα κελ ηνπνζεηνύκε μαλά ζηνλ θαηαςύθηε πιήξσο απνςπγκέλν θξέαο. Σα νιόθιεξα ζθάγηα πνπιεξηθώλ θαη άιια θξέαηα πξέπεη λα ςήλνληαη σο ην βάζνο. Πξέπεη λα ηα ηζηκπάκε κε πηξνύλη θαη λα πξνζέρνπκε λα κε βγαίλεη θαζόινπ αίκα. 75 8/16/2010

76 76 8/16/2010

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΚΛΔΠΔΣΟΤΝΑ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟΤ ΥΑΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ MBA AGRIBUSINESS Περιγραφή Προϊόντος Χημεία ΤΣΑΣΙΚΑ Νεξφ Λίπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Γξ. Εήζεο Σδήθαο Κηελίαηξνο, DVM, PhD ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Υπεύθσνος παρακολούθησης: Δρ. Γεώργιος Σαμούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

για ηην αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ ηων επισειπήζεων διανομήρ ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ωρ ππορ ηην Τποςπγική Απόθαζη ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ.

για ηην αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ ηων επισειπήζεων διανομήρ ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ωρ ππορ ηην Τποςπγική Απόθαζη ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. για ηην αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ ηων επισειπήζεων διανομήρ ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ωρ ππορ ηην Τποςπγική Απόθαζη ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348 Ιανοσάριος 2012 ΜΤΡΝΗ 13-15, 165 62 ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΗΛ.: 213-2026200 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ. Ση είλαη ε βροσθέιιωζε ηωλ βοοεηδώλ

Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ. Ση είλαη ε βροσθέιιωζε ηωλ βοοεηδώλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΩΡΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΣΜΖΜΑ ΕΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΩΝ Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΡΗΕΩΖ ΑΘΖΝΑ, ΗΟΤΝΗΟ 2002 Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ Ση είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα