ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο"

Transcript

1 ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο

2 Θεκαηνινγία (1) Πνιηηηθή ηεο ΕΕ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θξεάησλ εκαζία ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο Παξαγσγή θξέαηνο θαη επίπεδν πγηεηλήο θαη πνηφηεηνο ηνπ θξέαηνο ζηελ Κχπξν Κπξηφηεξεο αζζέλεηεο ησλ δψσλ πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ δεκφζηα πγεία Πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ην θξέαο γηα λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά 2 8/16/2010

3 Θεκαηνινγία (2) ήκαλζε ηνπ θξέαηνο Κίλδπλνη πξόθιεζεο ηξνθηθώλ δειεηεξηάζεσλ από ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο Ηρλειαζηκόηεηα πκβνπιέο πξνο ηνλ θαηαλαισηή γηα ηελ επηινγή ηνπ θξέαηνο Υεηξηζκόο ηνπ θξέαηνο κεηά ηελ αγνξά ηνπ από ηνλ θαηαλαισηή 3 8/16/2010

4 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο ΕΕ Γηαηξνθηθέο θξίζεηο ηεο 10εηίαο ηνπ 90 όπσο Ζ ζπνγγηόκνξθε εγθεθαινπάζεηα ησλ βννεηδώλ Οη δηνμίλεο ζηα θνηόπνπια Σα θξνύζκαηα ηνπ αθζώδνπο ππξεηνύ Οη ηξνθνδειεηεξηάζεηο από ην E. coli 0157:H7, αλάγθαζαλ ηλ ΔΔ λα επαλεμεηάζεη ηελ πνιηηηθή ηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 4 8/16/2010

5 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο ΕΕ Σν 2000 εθδίδεη ηελ ιεπθή βίβιν κε ηελ νπνία θαζνξίδεη ηελ λέα ηεο πνιηηηθή. Σν βηβιίν απηό αληαλαθιά ηελ πξνηεξαηόηεηα πνπ έρεη ζέζεη γηα δηαζθάιηζε πςειώλ πξνηύπσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία λένπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ λα θαιύπηεη ην ζύλνιν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. 5 8/16/2010

6 «Απφ ην αγξφθηεκα ζην πηξνχλη» Οιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο Αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. Δληνπηζκόο θαη έιεγρνο ησλ θηλδύλσλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο 6 8/16/2010

7 «Απφ ην αγξφθηεκα ζην πηξνχλη»(2) ΣΡΟΦΘΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 7 ηάδηα Δηαηξνθηθήο Αιπζίδαο Ζσνηξνθέο Πξσηνγελήο Παξαγσγή Τγεία θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ Επεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε Απνζήθεπζε Μεηαθνξά θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά Δηάζεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή Καηαλαισηέο 8/16/2010

8 Ζσνηξνθέο (1) Εσνηξνθέο πνπ δελ είλαη αζθαιείο δελ πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά νύηε λα ρνξεγνύληαη σο ηξνθή ζε δώα Πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δσνηξνθώλ Σελ επζύλε όπσο θαη ζηα ηξόθηκα έρνπλ νη Τπεύζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ 8 8/16/2010

9 Ζσνηξνθέο (2) Ηρλειαζηκόηεηα Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζ όια ηα ζηάδηα παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο ΤΔΣ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ θάζε πξόζσπν από ην νπνίν έρνπλ πξνκεζεπηεί κηα δσνηξνθή θαη ηα πξόζσπα ζηα νπνία έρνπλ δηαζέζεη ηελ δσνηξνθή Οθείινπλ λα εγθαζηδξύνπλ ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα λα κπνξνύλ λα δηαζέηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο Α.Α. 9 8/16/2010

10 Ζσνηξνθέο (3) Απφζπξζε-αλάθιεζε Οη ΤΔΣ ππνρξεώλνληαη από ηνπο θαλνληζκνύο λα απνζύξνπλ απo ηελ αγνξά κία δσνηξνθή πνπ έρνπλ εηζάγεη, επεμεξγαζηεί, παξαγάγεη ή δηαζέζεη ζηελ αγνξά θαη πνπ ζεσξνύλ όηη δελ είλαη ζύκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ δσνηξνθώλ θαη λα πιεξνθνξήζνπλ ζρεηηθά ηηο ΑΑ 10 8/16/2010

11 Πξσηνγελήο Παξαγσγή(1) Οξηζκόο πξσηνγελνύο παξαγσγήο Ζ παξαγσγή, ε εθηξνθή ή ε αλάπηπμε πξσηνγελώλ πξντόλησλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπγθνκηδήο, ηνπ αξκέγκαηνο θαη όισλ ησλ ζηαδίσλ δσηθήο παξαγσγήο πξηλ από ηελ ζθαγή. Πεξηιακβάλεη ην θπλήγη, ην ςάξεκα θαη ηελ ζπιινγή άγξησλ πξντόλησλ (Καλνληζκόο 178/2002) 11 Οξηζκόο «πξσηνγελή πξντόληα» Πξσηνγελή πξντόληα ζεκαίλεη πξντόληα ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πεξηιακβάλνληαη πξντόληα ηνπ εδάθνπο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηνπ θπλεγίνπ θαη ηνπ ςαξέκαηνο 8/16/2010

12 Πξσηνγελήο Παξαγσγή(2) 12 Παξαδείγκαηα πξσηνγελώλ πξντόλησλ Ζ παξαγσγή θαη εθηξνθή δώσλ θαη πηελώλ θαη ε κεηαθνξά ησλ ζηηο αγνξέο, ζην ζθαγείν θαη από θάξκα ζε θάξκα(σν θξέαο δελ είλαη πξσηνγελέο πξντόλ) Σν άξκεγκα θαη ε απνζήθεπζε ηνπ γάιαθηνο ζηελ θάξκα Ζ παξαγσγή θαη ε ζπιινγή απγώλ ζηε θάξκα Ζ παξαγσγή θαη εθηξνθή ζαιηγθαξηώλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ αγνξά ή ζε εγθαηάζηαζε κεηαπνίεζεο Σα ςάξεκα θαη ν ρεηξηζκόο ησλ αιηεπκάησλ πάλσ ζην αιηεπηηθό ζθάθνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ πξώηε εγθαηάζηαζε ζηε μεξά Ζ παξαγσγή θαη ε εθηξνθή ςαξηώλ πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε εγθαηάζηαζε ρεηξηζκνύ 8/16/2010

13 Πξσηνγελήο Παξαγσγή(3) 13 Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ πξντόλησλ ζην ζηάδην απηό πξέπεη νη ΤΔ πξσηνγελώλ πξντόλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο λα θξνληίδνπλ γηα : ήκαλζε ησλ δψσλ : Αζθαιέο ζύζηεκα ζήκαλζεο θαη αλαγλώξηζεο Δηαηξνθή ησλ δψσλ : Οη δσνηξνθέο λα είλαη πιήξσο ηρλειάζηκεο Εθαξκνγή πξνγξακκάησλ επηηήξεζεο ηεο πγείαο ησλ δψσλ : Κάζε κνλάδα λα έρεη πιήξεο ζύζηεκα επηηήξεζεο ηεο πγείαο ησλ δώσλ Εθαξκνγή Επηδεκηνινγηθψλ πξνγξακκάησλ : Παξαθνινύζεζε ησλ δσναλζξσπνλόζσλ Σήξεζε αξρείσλ Σελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ Πιεξνθνξίεο ηξνθηθήο αιπζίδαο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα δψα ζην ζθαγείν 8/16/2010

14 Πξσηνγελήο Παξαγσγή (4) ην ζηάδην ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο νη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο : Δθαξκόδνπλ πξνγξάκκαηα πξόιεςεο θαη εμάιεηςεο δσηθώλ αζζελεηώλ ηδηαίηεξα δσνλόζσλ από ηα παξαγσγηθά δώα (βξνπθέισζε, ζαικνλέισζε, θ.ά) Έιεγρνπλ ηηο δσνηξνθέο (από αξρεία: ην είδνο θαη ηελ πξνέιεπζε) Διέγρνπλ ην παξαγόκελν λσπό αγειαδηλό θαη αηγνπξόβεην γάια Διέγρνπλ ηα αξρεία (ρξήζε θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ θ.ά) Διέγρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηξνθηθήο αιπζίδαο 14 10/8/2010

15 Τγεία θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ (1) Σα δώα από ηα νπνία ιακβάλνληαη ηξόθηκα ΕΠ πξέπεη λα είλαη πγηή θαη λα δηαβηνύλ ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε επεκεξία ηνπο θαη λα απνθεχγεηαη θάζε κνξθή ηαιαηπσξίαο πνπ ζα έρεη επηπηώζεηο ζηελ αζθάιεηα θαη ζηε πνηόηεηα ηνπ θξέαηνο ηνπο Ζ κεηαθνξά πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξόπν πνπ λα κελ ηαιαηπσξνύληαη ηα δώα Σα δώα πνπ απνζηέιινληαη ζην ζθαγείν ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό πξέπεη λα είλαη θαζαξά 15 8/16/2010

16 Τγεία θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ (2) Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο πξνβαίλνπλ ζε επηζεσξήζεηο ησλ εθκεηαιιεύζεσλ ησλ δώσλ γηα δηαπίζησζε ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ Τπεύζπλσλ ησλ εθκεηαιιεύζεσλ κε ηνπο θαλόλεο ηεο επεκεξίαο, πξνζηαζίαο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δώσλ 16 8/16/2010

17 θαγή ησλ δψσλ (1) 1 7 Οη Τπεύζπλνη ησλ ζθαγείσλ νθείινπλ: Να ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη επεκεξία ησλ δώσλ ην ρώξν αλακνλήο γηα λα ζθαγνύλ Καηά ηελ ζπγθξάηεζε θαη ηελ αλαηζζεηνπνίεζε ηνπο Καηά ηελ ζθαγή Να εθαξκόδνπλ ηα πξναπαηηνύκελα ηνπ HACCP θαη ην ζρέδην HACCP Να εθαξκόδνπλ νδεγνύο νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο Να εθαξκόδνπλ ηα κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα Να δηαζθάιηδνπλ ηελ ηρλειαζηκόηεηα Να ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 8/16/2010 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

18 θαγή ησλ δψσλ (2) 1 8 Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο πξνβαίλνπλ ηελ έγθξηζε ησλ ζθαγείσλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ θνπήο λσπώλ θξεάησλ ηελ θαηαρώξεζε ησλ θξενπσιείσλ ηελ επηζεώξεζε πξηλ ηελ ζθαγή όισλ ησλ δώσλ ηα νπνία ζα ζθαγνύλ ηελ επηζεώξεζε όισλ ησλ ζθάγησλ κεηά ηελ ζθαγή ηελ επηζεώξεζε ηεο ππνδνκήο, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο πγηεηλήο ησλ ρώξσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηελ επηζεώξεζε θαη ειέγρν ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ε δεηγκαηνιεςίεο γηα δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κηθξνβηνινγηθώλ θξηηεξίσλ θαη γηα ηα θαηάινηπα αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ 8/16/2010 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

19 Απνζήθεπζε 1 9 Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ θξεάησλ νη ΤΔΣ πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ.. Γηαηήξεζε ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο Σν εξπζξό θξέαο ακέζσο κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ ςύρεηαη θαη απνζεθεύεηαη ζηνπο 7ºC Σν ιεπθό θξέαο ζηνπο 4ºC Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ησλ ζεξκνθξαζηώλ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο 8/16/2010 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

20 Μεηαθνξά θξεάησλ ζηελ αγνξά 2 0 Ορήκαηα κεηαθνξάο ςπγεία εγγεγξακκέλα από ηελ ΑΑ πλζήθεο Τγηεηλήο Γηαηήξεζε ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο Καηαγξαθηθά ζεξκόκεηξα Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο επηζεσξνύλ θαη θαηαρσξνύλ ηα νρήκαηα-ςπγεία κεηαθνξάο θξεάησλ θαη ειέγρνπλ πεξηνδηθά ηελ ηήξεζε ησλ ζπλζεθώλ πγηεηλήο θαηά ηελ κεηαθνξά θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο ησλ θξεάησλ 8/16/2010 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

21 Δηάζεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή 2 1 Ζ δηάζεζε ησλ λσπώλ θξεάησλ γίλεηαη από ηα θξενπσιεία Οη θξενπώιεο νθείινπλ λα Να εθαξκόδνπλ ζύζηεκα απηνειέγρσλ πνπ λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP Να εθαξκόδνπλ Οδεγνύο Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο Να θξνληίδνπλ γηα δηαηήξεζε ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο θαηαρσξνύλ ηα θξενπσιεία ζην κεηξών θξενπσιείσλ κεηά από επηζεώξεζε θαη δηαπίζησζε όηη ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ λνκνζεζία 8/16/2010 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

22 Δηάζεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή (2) Δπηζεσξνύλ θαη ειέγρνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνλνηώλ ηηο λνκνζεζίαο από ηνπο θξενπώιεο 22 8/16/2010

23 Καηαλαισηέο ηόρνο ηεο λέαο πξνζέγγηζεο ε επίηεπμε πςεινύ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή εκαληηθόο ν ξόινο ηνπ θαηαλαισηή Τπεύζπλνο γηα ηελ ζσζηή απνζήθεπζε, κεηαρείξηζε θαη καγείξεκα ησλ ηξνθίκσλ 2 3 8/16/2010 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

24 εκαζία ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο (1) 24 Σν θξέαο δεζπόδεη ζην «κελνύ» ηεο δηαηξνθήο καο Δίλαη πινύζην ζε πξσηεΐλεο, ζίδεξν, βηηακίλε Β12 απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα ηελ ζσζηή ζξέςε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξώπνπ Γύν θαηεγνξίεο θξέαηνο «Κόθθηλν θξέαο» Υνηξηλό, κνζραξίζην, αξλίζην, θαηζίθηζην, ην θξέαο ηεο ζηξνπζνθακήινπ θαη άγξηνπ κεγάινπ ζεξάκαηνο «Άζπξν θξέαο» θξέαο θνηόπνπινπ, γαινπνύιαο, θνπλέιηνύ θ.ά Ζ κε ηζνξξνπεκέλε θαη ε θαθή δηαηξνθή εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο ζε ζρέζε κε ην θξέαο ιόγσ αθελόο ηεο πνζόηεηαο θαη αθεηέξνπ ηεο πνηόηεηαο ηνπ θξέαηνο πνπ θαηαλαιώλνπκε 10/8/2010

25 εκαζία ηεο θαηαλάισζεο θξεάησλ (2) Σα ιεπθά θξέαηα είλαη πγηεηλόηεξα ησλ εξπζξώλ Υακειήο ιηπνπεξηεθηηθόηεηαο Υακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε Υνιεζηεξόιε πζηήλεηαη ε θαηαλάισζε ηνπο από ηνπο δηαηξνθνιόγνπο θαη ηνπο δηαηηνιόγνπο ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή ζπζηήλεηαη ε θαηαλάισζε 4 κηθξνκεξίδσλ ιεπθώλ θξεάησλ ηελ εβδνκάδα ελώ εξπζξό θξέαο ζπζηήλεηαη ε θαηαλάισζε 4 κηθξνκεξίδσλ ηνλ κήλα 25 8/16/2010

26 εκαζία ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο (3) Σν θόθθηλν θξέαο ζε ζύγθξηζε κε ην ιεπθό θξέαο είλαη ε πινπζηόηεξε πεγή ζηδήξνπ Σν θξέαο από ζηήζνο πνπιεξηθώλ πεξηέρεη ιηγόηεξα ιηπαξά θαη ρνιεζηεξόιε από ην θξέαο από ην κπνύηη ησλ πνπιεξηθώλ 26 8/16/2010

27 8/16/

28 Επίπεδν πγηεηλήο θαη πνηφηεηνο ηνπ θξέαηνο ζηελ Κχπξν (1) Τςειό θαη πιεξνί όιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΔ Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο /εθκεηαιιεύζεηο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά θξεάησλ είλαη είηε εγθεθξηκέλεο ή εγγεγξακκέλεο εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα απηνειέγρσλ, βαζηζκέλα ζηηο αξρέο ηνπ HACCP, κε ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλόηεηα ησλ πξντόλησλ πνπ παξάγνπλ 28 8/16/2010

29 Επίπεδν πγηεηλήο θαη πνηφηεηνο ηνπ θξέαηνο ζηελ Κχπξν (2) Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο δηελεξγνύλ όινπο ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηελ λνκνζεζία ειέγρνπο Όια ηα ζηάδηα ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο ειέγρνληαη γηα δηαπίζησζε ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ Τπεπζύλσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 29 8/16/2010

30 Παξαγσγή θξέαηνο ζηελ Κχπξν (1) Πνπιεξηθψλ - θνπλειηψλ θάδνληαη εηεζίσο γύξσ ζηα πνπιεξηθά ηόλνη θξέαηνο Οιόθιεξα ζθάγηα, ηεκάρηα θξέαηνο. Κηκάο, θξεαηνζθεπάζκαηα, αιιαληηθά. Δγθεθξηκέλα θαη ιεηηνπξγνύλ 22 πηελνζθαγεία 12 εξγαζηήξηα θνπήο 2 θνληθινζθαγεία 1 ζθαγείν νξηπθηώλ Σα πεξηζζόηεξα πηελνζθαγεία ιεηηνπξγνύλ θαη εξγαζηήξηα θνπήο θξέαηνο θαη κεξηθά εμ απηώλ ιεηηνπξγνύλ εξγαζηήξηα θηκά θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ Δηζαγσγέο θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο πνπιεξηθώλ θπξίσο γηα ηηο αλάγθεο ηεο μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο 30 8/16/2010

31 Παξαγσγή θξέαηνο ζηελ Κχπξν (2) Κξέαο νπιεθφξσλ δψσλ Δηήζηα παξαγσγή 2009 θάγεθαλ αηγνπξόβαηα βννεηδή ρνίξνπο Παξάρζεθαλ ηόλνη εξπζξώλ θξεάησλ Δγθεθξηκέλα θαη ιεηηνπξγνύλ 5 ζθαγεία εξπζξνύ θξέαηνο 50 εξγαζηήξηα θνπήο. 31 8/16/2010

32 ΔΘΑΘΕΗ ΚΡΕΑΣΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ (1) Σν θξέαο γηα λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξέπεη : Να πξνέξρεηαη από δώα ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί ζε πγεηνλνκηθή επηζεώξεζε πξηλ ηελ ζθαγή θαη λα έρνπλ θξηζεί θαηάιιεια γηα ζθαγή. Να πξνέξρεηαη από εγθεθξηκέλν ζθαγείν ζην νπνίν εθαξκόδεηαη ζύζηεκα HACCP (Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ θαη ειέγρεηαη από ηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο Να έρεη ππνβιεζεί ζε ρεηξηζκνύο ππό ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο Τγηεηλήο. 32 8/16/2010

33 ΔΘΑΘΕΗ ΚΡΕΑΣΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ (2) Να έρεη ππνβιεζεί ζε πγεηνλνκηθή επηζεώξεζε κεηά ηελ ζθαγή θαη λα έρεη θξηζεί θαηάιιειν γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε. Να θέξεη ζήκαλζε θαηαιιειόηεηαο ή αλαγλώξηζεο Να πθίζηαηαη κεηά ηελ επηζεώξεζε κεηά ηελ ζθαγή ρεηξηζκνύο όπσο ν θαζαξηζκόο, ε επεμεξγαζία θαη ε κεηαθνξά ηνπ θξέαηνο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο. Να ζπζθεπάδεηαη (θξέαο πνπιεξηθώλ θαη θνπλειηώλ) ζε πξώηε θαη δεύηεξε ζπζθεπαζία πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο. 33 8/16/2010

34 ΔΘΑΘΕΗ ΚΡΕΑΣΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ (3) Να απνζεθεύνληαη θαη λα κεηαθέξνληαη κε κεηαθνξηθά κέζα ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα θαη εμνπιηζκέλα κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε ζεξκνθξαζία ησλ θξεάησλ λα δηαηεξείηαη ζηνπο 4 C θαη 7 C θαη ησλ θαηεςπγκέλσλ -18 κέρξη - 12 C 34 8/16/2010

35 ήκαλζε ηνπ θξέαηνο ήκαλζε εξπζξψλ λσπψλ θξεάησλ(1) 35 ήκα θαηαιειόηεηαο Ωνεηδήο ζθξαγίδα ην πάλσ κέξνο ην CY ηε κέζε ν αξηζκόο θηεληαηξηθήο έγθξηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ην θάησ κέξνο ΔΚ Σνπνζεηείηαη ππό ηελ επίβιεςε θαη επζύλε ηνπ επίζεκνπ θηεληάηξνπ κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο επηζεώξεζεο κεηά ηελ ζθαγή θαη αθνύ θξηζεί όηη είλαη θαηάιιειν γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε 8/16/2010 CY CYXXXX EK

36 ήκαλζε ηνπ θξέαηνο ήκαλζε εξπζξψλ λσπψλ θξεάησλ (2) Σξείο ζθξαγίδεο ζε θάζε εκηκόξην Υξώκαηνο θαθέ γηα δώα θππξηαθήο πξνέιεπζεο Υξώκαηνο κπιε γηα ηα δώα πνπ πξνέξρνληαη από ΚΜ ηεο ΔΔ. ηα ζθάγηα ησλ αηγνπξνβάησλ ηνπνζεηείηαη ζθξαγίδα πνπ δειώλεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ δώνπ (εγρώξην, Διιεληθό. Βνπιγάξηθν ή Ρνπκάληθν κε ην αληίζηνηρν ρξώκα ηα ζθάγηα ησλ ρνίξσλ ηνπνζεηείηαη ζθξαγίδα γηα ηελ ηξηρίλε ( Τ ) Γειώλεη όηη έρνπλ εμεηαζηεί γηα ηελ ηξηρίλε θαη είλαη αξλεηηθά 8/16/

37 ήκαλζε ηνπ θξέαηνο ησλ πνπιεξηθψλ θαη ησλ θνπλειηψλ (1) ήκα αλαγλώξηζεο Ίδηα κνξθή όπσο ην ζήκα θαηαιιειόηεηαο Σν ζήκα είλαη πξνηππσκέλν πάλσ ζηελ πξώηε ζπζθεπαζία Ζ ρξήζε ηνπ είλαη επζύλε ηνπ Τπεύζπλνπ ηνπ ζθαγείνπ Μπνξνύλ λα ζεκαλζνύλ ζθάγηα ηα νπνία έρνπλ επηζεσξεζεί κεηά ηελ ζθαγή από επίζεκν θηελίαηξν θαη έρνπλ βξεζεί θαηάιιεια γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε 37 8/16/2010

38 ήκαλζε ηνπ θξέαηνο ησλ πνπιεξηθψλ θαη ησλ θνπλειηψλ (1) Σν ζήκα αλαγλώξηζεο είλαη ηππσκέλν ζηε ζπζθεπαζία ή ζε εηηθέηα πνπ θέξεη θαη ηελ ππόινηπε ζήκαλζε. Ζ δηαπίζησζε από ηνπο θαηαλαισηέο ηεο ύπαξμεο ηεο ζην θξέαο θαη ηα πξντόληα από θξέαο πνπιεξηθώλ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ πγηεηλόηεηα ηνπο 38 8/16/2010

39 ήκαλζε ηνπ θξέαηνο ησλ πνπιεξηθψλ θαη θνπλειηψλ (3) Σν θξέαο ησλ πνπιεξηθώλ ζηελ Κύπξν δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά πάληνηε ζπζθεπαζκέλν Ζ ζήκαλζε πεξηιακβάλεη εθηόο ηνπ ζήκαηνο αλαγλώξηζεο Σελ θαηεγνξία Σελ εκεξνκελία «αλάισζε πξηλ» Σελ αλαγξαθή ησλ ζεξκνθξαζηώλ ζπληήξεζεο -2 C έσο +4 C Την ημερομηνία συαγής Επωνσμία της εγκατάστασης 39 8/16/2010

40 Εζληθφ ήκα Αλαγλψξηζεο (1). θαγεία πνπ θαηαρσξνύληαη ζύκθσλα κε ηελ Δζληθή Ννκνζεζία γηα ζθαγή πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ πνπιεξηθώλ θαη θνπλειηώλ ηα νπνία δηαζέηνπλ ζηνπο ηειηθνύο θαηαλαισηέο ή ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο ηεο Δπαξρίαο ηνπο πξέπεη λα ζεκαίλνληαη κε ην Δζληθό ήκα αλαγλώξηζεο 40 8/16/2010

41 Εζληθφ ήκα Αλαγλψξηζεο (2) Δζληθό ήκα αλαγλώξηζεο θξαγίδα ηξηγσληθνύ ζρήκαηνο ην πάλσ κέξνο ην CY ην θάησ κέξνο ν αξηζκόο θηεληαηξηθήο θαηαρώξεζεο CY xxxx 41 10/8/2010

42 Κίλδπλνη απφ ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο Πξνέξρνληαη από ηελ επιμόλυνση (contamination) του κρέατος Επηκφιπλζε είλαη ε είζνδνο θάπνηνπ θηλδχλνπ ζην θξέαο 42 10/8/2010

43 Επιμόλυνση (contamination) των τροφίμων Οη θίλδπλνη ζην θξέαο κπνξεί λα είλαη Μηθξνβηνινγηθoί Υεκηθνί Φπζηθνί 43 10/8/2010

44 Μηθξνβηνινγηθνί θίλδπλνη Σξνθηκνγελή Ννζήκαηα πξνθαινύλ Σξνθνδειεηεξηάζεηο Σξνθνινηκψμεηο Δηαθνξεηηθνί κηθξννξγαληζκνί πξνθαινχλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αζζελεηψλ Δηαθνξεηηθνί Μεραληζκνί Δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πξφιεςεο 44 10/8/2010

45 Σξνθνινίκσμε (Food born infection) Ο κηθξννξγαληζκόο βξίζθεηαη ζην ηξόθηκν έζησ θαη ζε κηθξνύο αξηζκνύο Δηζέξρεηαη ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό Πνιιαπιαζηάδεηαη ζε κεγάινπο αξηζκνύο Πξνθαιεί αζζέλεηα 45 8/16/2010

46 Σξνθνινίκσμε. Κχξηνο ηξφπνο ειέγρνπ Καηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκώλ ζηηο πξώηεο ύιεο ζεξκηθή θαηαζηξνθή παζηεξίσζε Απνθπγή ηεο επηκόιπλζεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή 46 8/16/2010

47 Σξνθνδειεηεξηάζεηο Ο κηθξννξγαληζκόο βξίζθεηαη ζην ηξόθηκν όπνπ Πνιιαπιαζηάδεηαη Μεγάινο αξηζκόο Παξάγεη ηνμίλεο Οη ηνμίλεο εηζέξρνληαη ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό κε ηηο ηξνθέο Οη ηνμίλεο είλαη αλζεθηηθέο ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο 47 8/16/2010

48 Σξνθνδειεηεξηάζεηο. Κχξηνο ηξφπνο ειέγρνπ Απνθπγή Γειεηεξίαζεο από ηηο ηνμίλεο σζηή ζπληήξεζε Γηαηήξεζε ζ όια ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε (πνιιαπιαζηαζκό) ηνπ κηθξννξγαληζκνύ θαη ηελ παξαγσγή ηεο ηνμίλεο 48 8/16/2010

49 πκπηψκαηα ηξνθηκνγελψλ λνζεκάησλ Κπξηώηεξα ζπκπηώκαηα - Ναπηία - Έκεηνο - Γηαξξντθέο θελώζεηο - Κνηιηαθά άιγε 49 8/16/2010

50 Μηθξννξγαληζκνί ζην θξέαο πνπ πξνθαινχλ ηξνθνγελή λνζήκαηα αικνλέιια Κακππινβαθηεξίδηα Κισζηξίδηα ηαθπιόθνθθνο Κνιηβάθηινο Ληζηέξηα θ.ά 50 8/16/2010

51 αικνλέισζεο (1) πρλόηεξν αίηην ηξνθηκνγελώλ ινηκώμεσλ Ζ ζαικνλέια βξίζθεηαη ζην ηξόθηκν, θαηαλαιώλεηαη από ηνλ άλζξσπν, πνιιαπιαζηάδεηαη ζε κεγάινπο αξηζκνύο ζηνλ νξγαληζκό θαη πξνθαιεί αζζέλεηα Βξίζθνληαη ζηα λσπά θξέαηα, πνπιεξηθά, ςαξηθά, απγά, γάια, γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, ρνηξηλά θ.ά ηελ Κύπξν ην 50% ησλ ζθάγησλ είλαη κνιπζκέλα αικνλέιεο πνπ πξνζβάιινπλ θαη ηνλ άλζξσπν θαη ηα δώα (S. thyphimurium, S. enteritidis) θαη επζύλνληαη γηα ηελ θιαζηθή ηξνθηθή δειεηεξίαζε από ζαικνλέια, γηα ηε δηάξξνηα ησλ ηαμηδησηώλ θαη γηα ηε βξεθηθή 51 δηάξξνηα. 8/16/2010

52 αικνλέισζεο (2) Ζ κεηάδνζε ησλ ζαικνλειώλ ζηα ηξόθηκα νθείιεηαη ζπλήζσο ζε επηκόιπλζε ησλ καγεηξεκέλσλ ή παζηεξησκέλσλ ή άιισο πώο ζεξκηθά επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ από κνιπζκέλα εξγαιεία θνπδίλαο (καραίξηα) ή από κνιπζκέλνπο ρεηξηζηέο (αλζξώπνπο πνπ είλαη θνξείο θαη ηα πηάλνπλ). Σα αβγά όξληζαο ζεσξνύληαη ην πην επηθίλδπλν ηξόθηκν γηα ηε κεηάδνζε ζαικνλειώλ θαη κάιηζηα ηεο S. enteritidis. Η πξνζηαζία απφ ηε ζαικνλέισζε γίλεηαη κε θαιφ ςήζηκν ησλ ηξνθίκσλ, κε απζηεξή ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ πξνζσπηθήο πγηεηλήο, κε θαιφ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε φισλ ησλ επηθαλεηψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα 52 8/16/2010

53 Κνιηβάθηινο (Ε. Coli) (1) Escherichia coli: Αλήθεη ζηα εληεξνβαθηεξηνεηδή Αλεπξίζθεηαη ζπρλόηεξα ζε λσπά ηξόθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο (γάια, θόθθηλα θξέαηα, πνπιεξηθά) ή ζε αηειώο επεμεξγαζκέλα ηξόθηκα. Ζ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ είλαη αηθλίδηα θαη νμεία κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηελ πδαξή δηάξξνηα ε νπνία ζπλνδεύεηαη από έκεην θαη επηγάζηξην άιγνο. Ζ ππξεμία (ππξεηόο) είλαη ζπάληα, αιιά ε αθπδάησζε ζπλήζεο θαη έληνλε, κε απνηέιεζκα, εθόζνλ θαζπζηεξήζεη ε ζεξαπεία, λα απεηιείηαη ε δσή. 53 8/16/2010

54 Κνιηβάθηινο (Ε. Coli) (2) Σα βαθηεξίδηα E. coli, βξίζθεηαη ζε αθζνλία ζην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ δώσλ, καο βνεζνύλ λα ρσλεύνπκε ηηο ηξνθέο, ζπλζέηνπλ βηηακίλεο θαη καο πξνθπιάζζνπλ από επηθίλδπλνπο κηθξννξγαληζκνύο. Σν βαθηεξίδην Δ. Coli 0157:H7 απνηειεί κεηαιιαγκέλε κνξθή ηνπ Δ. Coli ην E. coli 0157:H7 κπνξεί λα απειεπζεξώζεη κηα ηζρπξή ηνμίλε -ηε "βεξνηνμίλε", ή "ηνμίλε ίγθα"- ε νπνία πξνζβάιιεη ηελ επέλδπζε ηνπ εληέξνπ 54 8/16/2010

55 Κνιηβάθηινο (Ε. Coli) (3) Μεξηθά άηνκα πξνζβάιινληαη από E. coli 0157:H7, αιιά δελ αξξσζηαίλνπλ. Άιινη παζαίλνπλ ήπηα δηάξξνηα. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, νη έληνλνη θνηιηαθνί πόλνη αθνινπζνύληαη από πδαξή, θαη θαηόπηλ αηκαηώδε δηάξξνηα, ε νπνία ππνρσξεί πεξίπνπ ζε κηα εβδνκάδα. Μεξηθέο θνξέο ε δηάξξνηα ζπλνδεύεηαη από εκεηό θαη ρακειό ππξεηό. 55 8/16/2010

56 ηαθπιφθνθθνο (1) Ζ ζηαθπινθνθθηθή ηξνθηθή δειεηεξίαζε είλαη ινίκσμε πνπ νθείιεηαη ζηνλ παζνγόλν κηθξννξγαληζκό stαξhylνcνccπs aureus, Απoηειεί κεγάιν πξόβιεκα ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο. Σα ηξόθηκα πνπ ζπρλόηεξα ελνρνπνηνύληαη γηα απηή ηελ ηξνθηθή δειεηεξίαζε είλαη ην θξέαο θαη ηα θξεαηνζθεπάζκαηα, ηα πνπιεξηθά θαη ηα αβγά, ην γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, ζάληνπηηο κε γέκηζε θνηόπνπινπ, γαινπνύιαο, ηόλνπ θ.ά. 56 8/16/2010

57 ηαθπιφθνθθνο (2) Σα ζπλεζέζηεξα ζπκπηώκαηα είλαη λαπηία, έκεηνο, θνηιηαθόο πόλνο θαη ζσκαηηθή εμάληιεζε. ε ζνβαξόηεξα πεξηζηαηηθά κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θεθαιαιγία, κπτθνί ζπαζκνί, αηθλίδηεο κεηαβνιέο ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ ζθπγκώλ. ηελ εθδήισζε ηεο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο ζπκβάιιεη ε αηειήο ςχμε ησλ ηξνθίκσλ, ε παξακνλή ηνπο επί καθξφλ ζε Θεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ην αηειέο ςήζηκν ή ε αηειήο επαλαζέξκαλζή ηνπο θαη ε κε ηήξεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο (πιχζηκν ρεξηψλ, πιχζηκν θνπδηληθψλ εξγαιείσλ κε δεζηφ λεξφ θαη απνξξππαληηθφ). 57 8/16/2010

58 Κακππινβαθηεξίσζε (1) Οθείιεηαη ζην Campylobacter Jejuni Υακειή κνιπζκαηηθή δόζε : βαθηήξηα κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ αζζέλεηα Φνξείο ηνπ βαθηεξηδίνπ ηα πνπιεξηθά, πνπιηά, βννεηδή θαη ην κε ρισξησκέλν λεξό θαη ν άλζξσπνο Ζ αζζέλεηα παξαηεξείηαη 2-5 κέξεο κεηά ηελ θαηαλάισζε ηεο κνιπζκέλεο ηξνθήο ή λεξνύ Απνζεξαπεία από ηελ αζζέλεηα ζε 7-10 κέξεο Πξνθαιεί δηάξξνηα, (πδαξήο ή θνιιώδεο) θαη κπνξεί λα πεξηέρεη αίκα θαη ιεπθνθύηηαξα, ππξεηόο, θνηιηαθό πόλν, λαπηία θαη θεθαιόπνλν. 58 8/16/2010

59 Κακππινβαθηεξίσζε (2) πλήζσο κνιύλεη ην θξέαο ησλ πνπιεξηθώλ Από έξεπλα ζηελ Κύπξν θαηάδεημε όηη ην 1/3 ησλ ζθάγησλ ησλ πνπιεξηθώλ είλαη επηκνιπζκέλα από ην βαθηήξην Τγηή θνηόπνπια θέξνπλ ην βαθηήξην ζην έληεξν ηνπο Σν ζσζηό καγείξεκα ζθνηώλεη ηα βαθηήξηα 59 8/16/2010

60 Ληζηεξίσζε Οθείιεηαη ζην βαθηεξίδην Ληζηέξηα (Lίsteria monocytogenes) Βαθηεξίδην πνπ ζπλεζέζηεξα βξίζθεηαη ζε λσπά θαη θαηεςπγκέλα θξέαηα θαη πνπιεξηθά, κε παζηεξησκέλα γαιαθηνθνκηθά ή πξντόληα πνπ πθίζηαληαη σξίκαλζε (καιαθά ηπξηά, παγσηά, λσπό γάια, θξέκα, βνύηπξν), αιιαληηθά αιιά θαη ζε σκά ιαραληθά (ιάραλν, καξνύιη), ςαξηθά θ.ά. Ζ ιηζηεξίσζε είλαη ε ινίκσμε πνπ πξνθαιεί ζηνπο κελ (αλνζνινγηθά) πγηείο ελειίθνπο ζπκπηώκαηα από ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα, ζηνπο δε αλνζνθαηεζηαικέλνπο, ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ζηα κηθξά παηδηά ζεςαηκία, κεληγγίηηδα, εγθεθαιίηηδα θαη γεληθά απεηιεί επηθίλδπλα ηε δσή ηνπο. 60 8/16/2010

61 Υεκηθνί θίλδπλνη Καηάινηπα από Εληνκνθηφλα Κηεληαηξηθά θάξκαθα Δηνμίλεο 61 8/16/2010

62 Καηάινηπα Απνηεινύλ ελ δπλάκεη θίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν Δίλαη ό,ηη κέλεη ζην θξέαο από θάξκαθα (αληηβηνηηθά) πνπ ρνξεγήζεθαλ άκεζα ζηα δώα (είηε γηα ζεξαπεία είηε γηα πξόιεςε αζζελεηώλ είηε παξαλόκσο σο απμεηηθνί παξάγνληεο) ή έιαβαλ έκκεζα ηα δώα (όηαλ βνζθνύλ ζηνπο αγξνύο ή όηαλ ηξώλε ηξνθέο, δεκεηξηαθά ή θαξπνύο επηβαξεκέλα κε θπηνθάξκαθα θαη βηνθηόλα). Αληηβηνηηθά Φπηνθάξκαθα 62 8/16/2010

63 Αληηβηνηηθά Υνξεγνύληαη γηα ηελ ζεξαπεία ή ηελ πξόιεςε αζζελεηώλ αλ απμεηηθνί παξάγνληεο Σαρύηεξε αύμεζε ηνπ βάξνπο Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο πξνβαίλνπλ ζε ηαθηηθνύο ειέγρνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή Δθαξκόδνπλ ην Δζληθό Πξόγξακκα Διέγρνπ ησλ θαηαινίπσλ 63 8/16/2010

64 Καηάινηπα Κηεληαηξηθά θάξκαθα Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ αληηβηνηηθώλ Σνμηθνινγηθόο θίλδπλνο γηα ηνλ άλζξσπν Κίλδπλνο πξόθιεζεο αιιεξγηθώλ θαηλνκέλσλ από ηελ ρξήζε κεξηθώλ αληηβηνηηθώλ Κίλδπλνο αλάπηπμεο αληίζηαζεο από βαθηήξηα από ηελ αιόγηζηε ρξήζε αληηβηνηηθώλ. Ζ αληίζηαζε ησλ κηθξνβίσλ ζηα αληηβηνηηθά κπνξεί λα θαηαζηεί κεγάιν πξόβιεκα ζηελ ζεξαπεία ησλ αλζξώπσλ. 64 8/16/2010

65 Δηνμίλεο (1) Αλήθνπλ ζηηο πιένλ ηνμηθέο ρεκηθέο νπζίεο, παξάγνληαη θαηά ηελ θαύζε ρισξησκέλσλ ελώζεσλ κε πδξνγνλάλζξαθεο θαη νπζηαζηηθά απνηεινύλ ππνπξντόληα ηεο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρεκηθώλ νπζηώλ. Δίλαη πεξηβαιινληηθνί ξππαληέο θαη έηζη εύθνια εηζέξρνληαη ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Αληρλεύνληαη θπξίσο ζε ηξόθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο, ζπζζσξεύνληαη ζηνλ ιηπώδε ηζηό ησλ παξαγσγηθώλ δώσλ θαη ησλ ςαξηθώλ, ελώ πεξλνύλ ζηνλ άλζξσπν κε ηελ θαηαλάισζε απηώλ ησλ ηξνθίκσλ. Οη δηνμίλεο είλαη ηζρπξόηαηα δειεηήξηα κε πνιιαπιέο ηνμηθέο επηδξάζεηο ζηνλ κεηαβνιηζκό, κε ζίγνπξε θαξθηλνγόλν δξάζε ζηα πεηξακαηόδσα θαη πηζαλόηαηα θαξθηλνγόλα γηα ηνλ άλζξσπν 65 8/16/2010

66 Δηνμίλεο (2) Σν 1999 μέζπαζε ην κεγάιν ζθάλδαιν πνπ μεθίλεζε από ην Βέιγην κε ηελ αλίρλεπζε δηνμηλώλ ζε θνηόπνπια. ε Επξσπατθή Έλσζε ζέζπηζε ζεηξά κέηξσλ ηα νπνία ππνρξεψλνπλ ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφδνπλ πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη βηνκεραληθψλ ξππαληψλ θαη δηνμηλψλ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο. Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο πξνβαίλνπλ ζε ειέγρνπο ησλ δσνηξνθψλ θαη ησλ θξεάησλ 66 8/16/2010

67 Φπζηθνί θίλδπλνη Τιηθά Πηζαλέο βιάβεο Πξνέιεπζε Γπαιί Ξύιν Κνςίκαηα, αηκνξξαγίεο, εγρείξηζε γηα αθαίξεζε Κνςίκαηα, κνιύλζεηο, πληγκό, εγρείξηζε γηα αθαίξεζε Μπνπθάιηα, ιάκπεο ειεθηξηθνύ, όξγαλα Κηβώηηα, από ην θηίξην, μύιηλνο εμνπιηζκόο Πέηξα Πληγκό, ζπάζηκν δνληηώλ Κηίξην ρώκα Μέηαιιν Κνςίκαηα, κόιπλζε, εγρείξηζε γηα αθαίξεζε Δμνπιηζκόο, θαιώδηα, εξγαδόκελνη 67 8/16/2010

68 Φπζηθνί θίλδπλνη Κόθαιν Πληγκό, ηξαύκα, Καθέο πξαθηηθέο, Έληνκα, δσύθηα Πιαζηηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο Πξνζσπηθά αληηθείκελα Αζζέλεηα, ηξαύκα, πληγκό Πληγκό, θνςίκαηα, αζζέλεηα, εγρείξηζε γηα αθαίξεζε Πληγκό, θνςίκαηα, ζπάζηκν δνληηώλ εγρείξηζε γηα αθαίξεζε Καθέο πξαθηηθέο γηα απνθιεηζκό εηζόδνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο πζθεπαζίεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο, εξγαδόκελνη Δξγαδόκελνη 68 8/16/2010

69 Αληρλεπζηκφηεηα (Θρλειαζηκφηεηα) Ζ δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηξνθίκσλ, δσνηξνθώλ, δώσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ή νπζηώλ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζε ηξόθηκα ή ζε δσνηξνθέο ζε όια ηα ζηάδηα παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο ηνπο. 69 8/16/2010

70 Αληρλεπζηκφηεηα (2) Οη Τπεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθώλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ θάζε πξόζσπν από ην νπνίν έρνπλ πξνκεζεπηεί κε ηξόθηκα ή δσνηξνθέο ή δώα γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ή νπζίεο πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζηα ηξόθηκα ή ηηο δσνηξνθέο θαη λα έρνπλ ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ λα επηηξέπνπλ απηέο νη πιεξνθνξίεο λα είλαη δηαζέζηκεο ζηηο ΑΑ Οη Τπεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθώλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηηο νπνίεο έρνπλ πξνκεζεύζεη πξντόληα ηνπο θαη λα έρνπλ ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ λα επηηξέπνπλ απηέο νη πιεξνθνξίεο λα είλαη δηαζέζηκεο ζηηο ΑΑ Σξόθηκα ή δσνηξνθέο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά πξέπεη λα είλαη επαξθώο ζεκαζκέλα γηα λα κπνξεί λα γίλεη ε αλίρλεπζε ηνπο. 70 8/16/2010

71 Αληρλεπζηκφηεηα (3) Οη ΤΔΣ πξέπεη λα εθαξκόδνπλ ηελ αξρή «έλα βήκα πίζσ»-»έλα βήκα κπξνζηά» δειαδή: Να είλαη ηθαλνί λα αλαγλσξίδνπλ από πνηό έρνπλ πξνκεζεπηεί έλα ηξόθηκν θαη ζε πνην ην έρνπλ πξνκεζεύζεη Να έρνπλ δηαδηθαζίεο πνπ λα επηηξέπνπλ νη πιεξνθνξίεο απηέο λα είλαη δηαζέζηκεο ζηηο ΑΑ 71 8/16/2010

72 πκβνπιέο γηα ηελ επηινγή ζπζθεπαζκέλνπ θξέαηνο (1) Ο θαηαλαισηήο όηαλ αγνξάδεη ζπζθεπαζκέλν θξέαο πξέπεη λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξνέιεπζε θαη ζηελ δηάξθεηα ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο ηνπ πξντόληνο πνπ αγνξάδεη. Όζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε πξέπεη λα δηαπηζηώλεη αλ ζηελ ζήκαλζε θέξεη ην σνεηδέο ή ηξηγσληθφ ζήκα αλαγλψξηζεο ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο έγθξηζεο ηνπ ζθαγείνπ ή ηνπ εξγαζηεξίνπ όπνπ έγηλε ε επεμεξγαζία. Σν ζήκα αλαγλώξηζεο δειώλεη όηη ην πξντόλ πνπ ζα αγνξάζεη πξνέξρεηαη από εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. Ο θαηαλαισηήο δελ πξέπεη λα αγνξάδεη θξέαο πνπιεξηθώλ πνπ δελ είλαη ζπζθεπαζκέλν. Απαγνξεύεηαη ε πώιεζε ηνπ Γελ πξέπεη λα αγνξάδεη από θξέαο πνπ δελ πξνέξρεηαη από εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο Πξέπεη λα δηαπηζηώλεη από ηελ ζήκαλζε αλ δελ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία αλάισζεο πξηλ. ζηα πνπιεξηθά θαη θνπλέιηα 72 8/16/2010

73 πκβνπιέο γηα ηελ επηινγή ηνπ θξέαηνο (2) 73 Αγνξά θξέαηνο από θαηαζηήκαηα κε ηελ θαιύηεξε δπλαηή θαζαξηόηεηα Ο θαηαλαισηήο πξέπεη λα πξνζέρεη ηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο πνπ ζα αγνξάζεη λα κελ έρεη νπνηαδήπνηε θζνξά πνπ λα επηηξέπεη ηελ επηκόιπλζε ηνπ. Πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο όηη ζπληεξείηαη ζηελ απαηηνύκελε ζεξκνθξαζία 4-7 C γηα ην θξέαο, 3 C γηα ηα εδώδηκα ζπιάρλα θαη 2 C γηα ηνλ θηκά, ηα δε θαηεςπγκέλα ζε ζεξκνθξαζίεο κηθξόηεξεο ησλ -12 C θαη λα κελ θέξνπλ ζεκεία απόςπμεο θαη επαλάςπμεο. Μεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην ςπγείν ην ζπληνκόηεξν δπλαηό Ζ ςύμε επηβξαδύλεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ κηθξνβίσλ θαη ηελ αιινίσζε ηνπο ελώ ε θαηάςπμε ηνλ ζηακαηά εληειώο. 10/8/2010

74 Μεηά ηελ αγνξά ηνπ θξέαηνο (1) Σν θξέαο πξέπεη λα κεηαθέξεηαη ακέζσο κεηά ηελ αγνξά ηνπ ζην ζπίηη ώζηε λα κελ αθήλνπκε ρξόλν ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο (θαλέλα ηξόθηκν δελ είλαη ζηείξν κηθξνβηαθνύ θνξηίνπ) λα πνιιαπιαζηαζηνύλ. Μελ ηνπνζεηείηε ζπζθπαζκέλν θξέαο κε θζαξκέλε ζπζθεπαζία ζηα πάλσ ξάθηα ηνπ ςπγείνπ. Δλδέρεηαη λα ζηάμεη θαη λα κνιύλεη άιια ηξόθηκα πνπ βξίζθνληαη μεζθέπαζηα από θάησ θαη είλαη έηνηκα γηα θαηαλάισζε. Μαραίξη, ζαλίδα θαη νπνηνδήπνηε ζθεύνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην θξέαο πξέπεη λα πιέλεηαη κε δεζηό λεξό θαη απνξξππαληηθό απαξαηηήησο. Γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε ηνπ λσπνύ θξέαηνο ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε: ην ςπγείν λα είλαη πάληα θαζαξό, ε ζεξκνθξαζία λα θπκαίλεηαη πεξί ηνπο 1-4 C, ε πγξαζία ηνπ ζαιάκνπ λα είλαη γύξσ ζην 80%-85%. 0η παξάγνληεο απηνί (ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία) πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαηά ην δπλαηόλ ζηαζεξνί, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη αλ αλνηγνθιείλνπκε ην ςπγείν κόλν όηαλ είλαη απαξαίηεην θαη παξακέλεη αλνηρηό όζν γίλεηαη ιηγόηεξν ρξόλν. 74 8/16/2010

75 Μεηά ηελ αγνξά ηνπ θξέαηνο (2) Γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε ηνπ θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο πξέπεη λα πξνζέμνπκε: ε ζεξκνθξαζία ηνπ ςπρξνζαιάκνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ -15 C θαη νπδέπνηε λα θζάλεη πάλσ από ηνπο -12 C, λα κελ ηνπνζεηνύκε μαλά ζηνλ θαηαςύθηε πιήξσο απνςπγκέλν θξέαο. Σα νιόθιεξα ζθάγηα πνπιεξηθώλ θαη άιια θξέαηα πξέπεη λα ςήλνληαη σο ην βάζνο. Πξέπεη λα ηα ηζηκπάκε κε πηξνύλη θαη λα πξνζέρνπκε λα κε βγαίλεη θαζόινπ αίκα. 75 8/16/2010

76 76 8/16/2010

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΗΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΟΡΝΗΘΔΗΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΑΚΑΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα