waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη"

Transcript

1

2 waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη

3 ηελ Διιάδα ππάξρεη σο απηνθπέο θαη θαιιηεξγνύκελν θπηό θαη είλαη γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα. Θεσξείηαη θισζηηθό θπηό αθνύ από απηή, ηδηαίηεξα ηελ Sativa, ιακβάλνληαη ίλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ύθαλζε θαη ηελ θαηαζθεπή ζθνηληώλ, θακβά θαη άιισλ πιηθώλ. Η θαιιηέξγεηά ηεο ζηελ Διιάδα κε ζθνπό ηελ παξαγσγή ηέηνησλ εηδώλ απνηεινύζε κηα αλζνύζα γεσξγηθή βηνκεραλία, αιιά απαγνξεύηεθε κε ηνλ λόκν Χξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε όιν ηνλ θόζκν παξάλνκα σο λαξθσηηθό, ελώ επηηξέπεηαη ε ρξήζε γηα ηαηξηθά πξνβιήκαηα ζε νθηώ ρώξεο.(1)

4 Η θισζηηθή θάλλαβε, γλσζηή ζηα αγγιηθά σο hemp, είλαη δηάθνξεο πνηθηιίεο ηνπ είδνπο Cannabis sativa, ηνπ ςειόηεξνπ από ηα δύν είδε θάλλαβεο. Σν κνλνεηέο θπηό ζπιιέγεηαη νιόθιεξν πξνθεηκέλνπ λα απνκνλσζνύλ νη εμαηξεηηθά ηζρπξέο ίλεο ηνπ βιαζηνύ, θαηάιιειεο γηα πθάζκαηα, ζρνηληά θαη ραξηνπνιηό. Οη ζπόξνη ηεο θάλλαβεο, ην γλσζηό θαλλαβνύξη, δελ έρνπλ ςπρνηξόπεο ηδηόηεηεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη σο ηξνθή γηα πνπιηά ή αθόκα θαη ζε ηξόθηκα θαη θαιιπληηθά. Σν θπηό αλαπηύζζεηαη κε κεγάιε ηαρύηεηα θαη κπνξεί λα θηάζεη ηα 6 κέηξα ύςνο ζε ιίγνπο κήλεο, ελώ ηα πην ρξήζηκα ηκήκαηά ηνπ είλαη νη ζπόξνη θαη ην έιαην πνπ πεξηέρνπλ, αιιά θαη νη βιαζηνί ηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή λεκάησλ.

5 Δθηόο από ηελ θαηαζθεπή πθαληώλ, ε θισζηηθή θάλλαβε επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή πιηθώλ κνλώζεσλ, ραξηηνύ πςειήο πνηόηεηαο, κνξηνζαλίδσλ, ηξνθήο σδηθώλ πηελώλ θ.α. Δπίζεο ην έιαην ηεο θισζηηθήο θάλλαβεο ρξεζηκεύεη γηα ηελ θαηαζθεπή ζαπνπληώλ θαη θαιιπληηθώλ θαζώο θαη γηα θηελνηξνθέο, βειηησηηθά εδάθνπο θαη βεξλίθηα. Σέινο ν πνιηόο ηεο θισζηηθήο θάλλαβεο ρξεζηκεύεη θαη σο θαύζηκε ύιε. Σνπιάρηζηνλ 40 πνηθηιίεο θισζηηθήο θάλλαβεο έρνπλ ιάβεη έγθξηζε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη θαιιηεξγνύληαη κεηαμύ άιισλ ζε Γαιιία, Γεξκαλία, Απζηξία, Βξεηαλία, Ιηαιία, Πνξηνγαιία, Πνισλία, Ρνπκαλία, Ιζπαλία θαη Σνπξθία.

6 Όπσο από ηελ μπιώδε κάδα κπνξεί λα παξαρζεί ραξηί πςειήο πνηόηεηαο (ε θάλλαβε παξάγεη ηέζζεξηο θνξέο πεξηζζόηεξεο ίλεο αλά ζηξέκκα από ηα δέληξα, ελώ ν πνιηόο ηεο δελ πεξηέρεη ηα ηνμηθά ππνπξντόληα ηνπ θνκκέλνπ μύινπ). Μνξηνζαλίδεο, πιηθά κνλώζεσλ (νη ίλεο θάλλαβεο έρνπλ άξηζηεο ερνκνλσηηθέο θαη ζεξκνκνλσηηθέο ηδηόηεηεο) θαη νηθνδνκήο. Από ηελ εληεξηώλε ησλ ζηειερώλ, πιηθά γηα ζηξσκλή αιόγσλ ηππαζίαο θαη κηθξώλ νηθηαθώλ δώσλ. Από ηνπο ζπόξνπο, ηξνθή σδηθώλ πηελώλ (θαλλαβνύξη), έιαην γηα θαιιπληηθά, ζαπνύληα, θηελνηξνθέο, βεξλίθηα θ.ά. Με όηη κέλεη κεηά ηελ επεμεξγαζία, κπνξνύλ λα παξαζθεπαζηνύλ βειηησηηθά εδάθνπο θαιισπηζηηθώλ θαη θεπεπηηθώλ θπηώλ.

7 ηελ Διιάδα ε θάλλαβε ππήξρε έσο θαιιηεξγνύκελν θπηό πνπ αληηθαζηζηνύζε ην βακβάθη. Μάιηζηα γηα πξώηε θνξά αλαθέξεηαη ην 450π.ρ. από ηνλ Ηξόδνην θαζώο κε απηήλ έθηηαρλαλ ζρνηληά θαη πθάζκαηα πνπ ήηαλ πνιύ γλσζηά γηα ηελ αλζεθηηθόηεηα ηνπο. (http://alithinapsemata.gr/ )

8 ηα κέζα ηνπ 20νύ αηώλα ε θάλλαβε απνηεινύζε δηαδεδνκέλε γεσξγηθή θαιιηέξγεηα θαη εμαγώγηκν πξντόλ, απνηειώληαο κάιηζηα ζηήξηγκα ηεο νηθνλνκίαο πνιιώλ ειιεληθώλ πόιεσλ.(4) Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη, κέρξη ην 1920, νπόηε κε λόκν απαγνξεύζεθε ε θαιιηέξγεηα ηνπ θπηνύ, ιεηηνπξγνύζαλ ζηελ Διιάδα επηά θαλλαβνπξγεία πνπ επεμεξγάδνληαλ ηελ ίλα γηα ηε δεκηνπξγία ζθνηληώλ.(4) Έσο ηόηε, πνιύ δηαδεδνκέλε επίζεο ήηαλ θαη ε επεμεξγαζία ηεο θάλλαβεο ηδησηηθά, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηνπ λνηθνθπξηνύ γηα ηζνπβάιηα, ζρνηληά, ξνύρα, δίρηπα θ.ά.(4)

9 Σν πξώην θηύπεκα ζηελ θάλλαβε έγηλε κε ηελ αλάπηπμε ησλ αηκόπινησλ πνπ δελ ρξεηάδνληαλ παληά, αιιά θαη ηόηε άληεμε. ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ε θάλλαβε κέρξη ην 1937 ήηαλ ε πιένλ πξνζνδνθόξνο θαιιηέξγεηα. Η ζεκαία ησλ Η.Π.Α. θηηάρηεθε από θαλλάβηλν ύθαζκα. Η Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο ηνπο γξάθηεθε πάλσ ζε ραξηί από θάλλαβε. Η βαζηιεία ηεο θάλλαβεο ηειείσζε απόηνκα ζηηο Η.Π.Α. ην 1937, ρξνληά δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ γηα ηε καξηρνπάλα. Σε ίδηα ρξνληά είρε «ζπκπησκαηηθά» αλαπηπρζεί λέν κεράλεκα απόιεςεο ηλώλ ελ μεξό από ηα θαλλαβνζηειέρε, ιεγόκελν Decorticator, ην νπνίν κείσλε δξαζηηθά ην θόζηνο παξαγσγήο ηλώλ θαη ινηπνύ πιηθνύ γηα παξαγσγή ραξηηνύ. Σν γεγνλόο απηό απεηινύζε ην κνλνπώιην ραξηηνύ παξαγόκελνπ από δαζηθό μύιν ηνπ κεγαινκεγηζηάλα ηεο επνρήο Hearst. Η θάλλαβε είρε δηάθνξεο πεξηπέηεηεο ζηηο ρώξεο παξαγσγήο ηεο, όκσο ε Κίλα ζπλερίζηεθε θαλνληθά λα είλαη ε πξώηε παξαγσγόο θαη εμαγσγηθή ρώξα πξντόλησλ θάλλαβεο, ηδηαίηεξα ηλώλ θαη ραξηηνύ.

10 Fernando De La Rocque Κάλνληαο έξγα κε ηνλ θαπλό ηεο θάλλαβεο.απηή ε ζεηξά ησλ έξγσλ ηνπ νλνκάδεηαη «Blow Job». Σν όλνκα πξνέξρεηαη από ηε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί Fernando: θπζάεη ηνλ θαπλό θάλλαβεο κε ζηέλζηι ζηνλ θακβά.

11

12 VIVI MAC Η Vivi Mac δνπιεύεη κε πνιιά θαη δηάθνξα πιηθά θάλνληαο έλα ζρόιην αλάινγα κε ην ζέκα ηεο.

13

14 Ο Καληαξεο ρξεζηκνπνηεί ηε ηδίβα ζαλ θνκκάηη ηνπ έξγνπ ηνπ.

15 Αθνύ ε θαλλάβε ππνζηεί εηδηθή δηαδηθαζία,έρνπκε ηελ ηδίβα ε όπνηα είλαη νπζηαζηηθά ίλεο από ηνλ απνμεξακέλν θνξκό ηνπ θπηνύ.δίλαη παξόκνην ζαλ πιηθό κε ηελ θισζηή (βακβάθη ε δσηθή) κόλν πνπ ζηε δηθή ηεο πεξίπησζε είλαη πνην ηξαρηά θαη όρη ηόζν ειαζηηθή αιιά είλαη πνιύ αλζεθηηθή αλ πιερηή. Δίλαη έλα ζρεηηθά εύπιαζην πιηθό,κε ηδηαηηεξόηεηεο. ηε γιππηηθή ρξεζηκνπνηείηε σο κέζσ ζηήξημεο εζσηεξηθά δηόηη αιιηώο ην γιππηό ζα θαηέξξεε ρσξίο θάηη ζαλ ζπκπιεξσκαηηθή γέκηζε. ηελ δσγξαθηθή από πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο,είλαη απνξξνθεηηθό πιηθό εύπιαζην,δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο γξαθήο αιιά ζέιεη πνιύ πξνζνρή ζην λα κελ γίλεη απιά έλα πιέγκα θαη λα ράζεη ηελ γξαθηθόηεηα ηνπ. αλ επηπξόζζεην ζηνηρείν ζε θάπνην έξγν κπνξεί λα κεηακνξθσζεί ζε πνιιά όπσο πνην πάλσ ζην έξγν ηνπ Καληαξε.

16 Αλαθάιπςα όηη ε ηδίβα βξίζθεηε ζε πνιιά πξάγκαηα ρξεζηηθά θαη εηθαζηηθά αιιά πνηέ δελ έρεη πξσηεύνληα ξνιό,απνθάζηζα λα αληηζηξέςσ απηή ηελ ζπλζήθε. Καζσο έρσ πεηξακαηηζηεί πνιύ κε ηελ ηδίβα ζηνλ ηνκέα ηεο δσγξαθηθήο,βξήθα ελδηαθέξνλ λα δνθηκάζσ απηό ην ππέξνρν πιηθό θαη κε δηαθνξεηηθό ζθεπηηθό. Με ηελ ηδίβα ζε πξώην ξνιό θαη αηιαθνι πξνζπαζώ λα δεκηνπξγήζσ έλα κηθξό γιππηό.

17 Πεξλνύκε ηελ ηδίβα θαη ηελ αηιαθνι

18 Στην αρχή πλέκω την τζίβα για να απόκτηςη όγκο.

19 Προζθεηό αηλακολ και διαμορθώνω ζιγά ζιγά

20

21

22 Τέλος αρχίζει να θαίνεηαι ηο ζχήμα.

23 Σνπνζεηώ ιαδί ζε κηα γπαιηζηεξή επηθάληα θαη ην αθήλσ κεξηθέο κέξεο ώζηε λα ζηέγλσζε πιήξσο ε θόιια,παξάιιεια πξνζέρσ λα δηαηεξείηε ην ζρήκα θαη αλ ρεξηάδεηε πξνζζέησ ηδίβα ε αηιαθνι γηα λα ππνζηπιώζσ ε λα δηνξζώζσ θάπνηα ζεκεία.

24

25

26 Σν ηειηθό απνηέιεζκα αθήλεη κηα αίζζεζε μύινπ.δμσηεξηθά είλαη ζηεξεό αιιά αλ ην πηέζεηο βιέπεηο όηη έρεη κηα θάπνηα ειαζηηθόηεηα. Θεσξώ ην ηειηθό ζηάδην μεδηαιύλεη ην ηνπίν δηόηη κόλν ηόηε θαίλεηαη μεθάζαξα ην απνηέιεζκα ην όπνην είλαη πνιύ ελδηαθέξνλ.

27 ΠΗΓΔ mhmadas.blogspot.com

28 issuu.com

29 (1) (2) (3) (4) (5)