Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό."

Transcript

1 Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὴ Μικρὰ Ἀσία, στὴ Μακεδονία, στὴ Θράκη καὶ γενικότερα στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἔχει νὰ ἐπιδείξει σημαντικὲς μελέτες, τόσο στὸ ἐπίπεδο τῆς συστηματικῆς καταγραφῆς τῶν διαφόρων «συλλόγων», «ἑταιρειῶν» καὶ «ἀδελφοτήτων», ὅσο καὶ στὴν ἀνάλυση τῶν κοινωνικῶν, πολιτικῶν καὶ κυρίως τῶν ἰδεολογικῶν συνισταμένων τῆς δράσης τους. Πρωτοπόρα ἦταν σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο τὰ σχόλια τοῦ Κ.Θ. Δημαρᾶ 1, ένῶ οἱ πιὸ ἀναλυτικὲς καὶ ἐμπεριστατωμένες προσεγγίσεις τοῦ Χάρη Ἐξερτζόγλου, τῆς Σίας Ἀναγνωστοπούλου καὶ τῆς Ἔφης Κάννερ 2, ἀνάμεσα σὲ ἀρκετοὺς ἄλλους, προώθησαν τὴν ἔρευνα ἑρμηνεύοντας τὸ ὑπόβαθρο τῆς ἄνθισης τοῦ συλλογικοῦ βίου στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 19 ου αἰώνα. Τὴν ἔκταση ποὺ ἔλαβε αὐτὸ τὸ φαινόμενο, ποὺ ὀνομάστηκε ἀπὸ κάποιους «συλλογομανία», μποροῦμε νὰ παρακολουθήσουμε στὶς μελέτες τῆς Κυριακῆς Μαμώνη, κατὰ κύριο λόγο, καὶ τῆς Λήδας Ἰστικοπούλου, ποὺ κατέγραψαν ἐξαντλητικὰ τοὺς ἑλληνικοὺς συλλόγους Θράκης, Κωνσταντινούπολης καὶ Μικρᾶς Ἀσίας 3. Ὡστόσο, παρὰ τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει συντελεστεῖ εἶναι ξεκάθαρο ὅτι λείπουν μελέτες γιὰ την ανάπτυξη του φαινομένου μέσα στὸ ἀνεξάρτητο ἑλληνικὸ κράτος, ὅπως καὶ στὶς παροικίες, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ σὲ αὐτὲς τὶς περιοχὲς ἱδρύθηκαν πολυάριθμοι καὶ σημαντικοὶ σύλλογοι. Στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, ἡ σύσταση τῶν συλλόγων συνδέεται μὲ τὴν ἀπόπειρα τοῦ Σουλτάνου καὶ τῶν ἀνώτερων ἀξιωματούχων νὰ ἐκσυγχρονίσουν τὸ κράτος, προωθώντας, ἰδίως μετὰ τὴ δημοσίευση τοῦ «Χάτι Ἡ παροῦσα μελέτη ὑλοποιήθηκε στὸ πλαίσιο τοῦ ὑποέργου «Ἑλληνικὲς Κοινότητες καὶ Εὐρωπαϊκὸς Κόσμος (13ος-19ος αἰ.). Μορφὲς αὐτοδιοίκησης, κοινωνικὴ ὀργάνωση, συγκρότηση ταυτοτήτων» τοῦ προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Τμῆμα Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ὑπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐποπτεία τῶν καθηγητριῶν, κ.κ. Ὄλγας Κατσιαρδῆ-Hering καὶ Ἀναστασίας Παπαδίας-Λάλα, καὶ τῆς ἐπίκουρης καθ. κ. Μαρίας Εὐθυμίου. Ἡ μελέτη χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸ πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ- Ἐνίσχυση Πανεπιστημιακῶν Ἐρευνητικῶν Ὀμάδων» μὲ ποσοστὸ 75% ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινωνικὸ Ταμεῖο καὶ μὲ ποσοστὸ 25% ἀπὸ Ἐθνικοὺς πόρους. Στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος αὐτοῦ συντάχθηκε κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν συλλόγων Ρουμανίας καὶ καταγράφηκαν ἔντυπα καταστατικὰ καὶ ἀρχειακὲς μαρτυρίες. 1 Κ.Θ. Δημαρᾶς, Ἑλληνικὸς Ρωμαντισμός, Ἀθήνα 1985, , Χάρης Ἐξερτζόγλου, Ἐθνικὴ ταυτότητα στὴν Κωνσταντινούπολη τὸν 19 ο αἰ. Ὁ Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως , Ἀθήνα 1996 (Ἐξερτζόγλου, Ἐθνικὴ ταυτότητα), Σία Ἀναγνωστοπούλου, Μικρὰ Ἀσία, 19 ος αί Οἱ ἑλληνορθόδοξες κοινότητες. Ἀπὸ τὸ Μιλλὲτ τῶν Ρωμιῶν στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, Ἀθήνα 1998 (Ἀναγνωστοπούλου, Μικρὰ Ἀσία), Ἔφη Κάννερ, Φτώχεια καὶ φιλανθρωπία στὴν ὀρθόδοξη κοινότητα τῆς Κωνσταντινουπόλης ( ), Ἀθήνα 2004 (Κάννερ, Φτώχεια καὶ Φιλανθρωπία). 3 Κυριακὴ Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης καὶ Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας ( ). Ἱστορία καὶ δράση, Θεσσαλονίκη 1995, Μαμώνη Κυριακή - Ἰστικοπούλου Λήδα, Γυναικεῖοι Σύλλογοι στὴν Κωνσταντινούπολη, , Ἀθήνα 2002.

2 Χουμαγιοῦν» τὸ 1856, μία σειρὰ μεταρρυθμίσεων στοὺς τομεῖς τῆς διοίκησης, τῆς παιδείας, τῆς νομοθεσίας καὶ τῆς δικαιοσύνης μεταρρυθμίσεις ποὺ εἶχαν τελικὰ ὡς στόχο τὸν «ἐξευρωπαϊσμὸ» τῆς Αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ χωρὶς νὰ τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση ἡ ἀπόλυτη ἐξουσία τοῦ σουλτάνου 4. Στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἑλληνορθόδοξου millet ἡ σύνταξη τῶν «Γενικῶν Κανονισμῶν» ( ), ποὺ κατοχύρωσε τὴ θέση τῶν λαϊκῶν στὴ διοίκηση τῶν «ὑλικῶν ὑποθέσεων» τοῦ Πατριαρχείου 5, ἔθεσε τὶς θεσμικὲς προϋποθέσεις γιὰ μία μεταρρύθμιση καὶ τοῦ περιεχομένου τῆς ἐκπαίδευσης, ποὺ ἔπρεπε πιὰ νὰ συμβαδίζει μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ δεδομένα. Ὅπως εἶναι φυσικό, ἡ ἀπαίτηση γιὰ μία παιδεία «ἐκσυγχρονισμένη» καὶ «εὐρωπαϊκὴ» ἔδινε τὴ δυνατότητα στὰ ἀνώτερα καὶ μεσαῖα μορφωμένα ἑλληνορθόδοξα στρώματα νὰ ἀναλάβουν ἐνεργότερο ρόλο 6. Ὁ σημαντικότερος σύλλογος, ἐκεῖνος ποὺ ὡς ἕνα βαθμὸ ταυτίστηκε μὲ τὸ «συλλογικὸ φαινόμενο» στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, ἕνα ἄτυπο «ὑπουργεῖο παιδείας τοῦ ὑπόδουλου ἑλληνισμοῦ» ὅπως ὀνομάστηκε, ἦταν ὁ Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (Ε.Φ.Σ.Κ.), ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1861 καὶ ἀποτέλεσε τὸ πρότυπο γιὰ κυριολεκτικὰ δεκάδες ἄλλες συσσωματώσεις ποὺ συστάθηκαν τὶς ἑπόμενες δεκαετίες 7. Πρότυπο, ὄχι μόνο γιατὶ πολὺ σύντομα ἀνέλαβε τὸ συντονισμὸ τοῦ ἔργου πολλῶν συλλόγων καὶ τὴν προώθησή του, μέσω καὶ τοῦ περιοδικοῦ ποὺ ἐξέδιδε, ἀλλὰ κυρίως γιατὶ σὲ αὐτὸν πραγματοποιήθηκε ἡ «συνεργασία τοῦ ὁμογενοῦς πλούτου καὶ τῶν λογίων» σύμφωνα μὲ τὴ διατύπωση τοῦ Ὀδυσσέα Ἰάλεμου, καθὼς πράγματι οἱ κυριώτεροι χρηματοδότες τοῦ συλλόγου, ὅπως καὶ πολλῶν ἄλλων, ἦταν οἱ μεγάλοι ἑλληνορθόδοξοι τραπεζίτες, ἀξιωματοῦχοι καὶ ἔμποροι τῆς Κωνσταντινούπολης, ἐνῶ ἡ πλειοψηφία τῶν λογίων τῆς Αὐτοκρατορίας συνεργαζόταν μὲ τὸ περιοδικό τοῦ Ε.Φ.Σ.Κ. 8. Τὴν ἴδια δεκαετία θὰ συσταθοῦν καὶ στὶς ἑλληνικὲς παροικίες τῆς Ρουμανίας οἱ πρῶτοι σύλλογοι. Ἡ πρώτη ἑλληνικὴ συσσωμάτωση, γιὰ τὴν ὁποία ἔχουμε ἀξιόλογες πληροφορίες, ἦταν ἡ «Φιλανθρωπικὴ ἑλληνικὴ ἀδελφότητα τοῦ Γαλατσίου» 9, ποὺ ἱδρύθηκε στὴν ὁμώνυμη πόλη τὸ 1861, ἐνῶ 4 Γιὰ τὶς Ὀθωμανικὲς μεταρρυθμίσεις (Tanzimat) βλ. ἐνδεικτικὰ R. Davison, Reform in the Ottoman Empire , Princeton Δημήτρης Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση καὶ ἐκκοσμίκευση. Πρὸς μία ἀνασύνθεση τῆς ἱστορίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸν 19 ο αίώνα, Ἀθήνα 2003 (Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση καὶ ἐκκοσμίκευση). 6 Ἀναγνωστοπούλου, Μικρὰ Ἀσία, Γιῶργος Α. Γιαννακόπουλος, Ὁ Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως ( ). Ἡ ἑλληνικὴ παιδεία καὶ ἐπιστήμη ὡς ἐθνικὴ πολιτικὴ στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, διδακτορικὴ διατριβή, τ. Ι-ΙΙ, Ἀθήνα Γιὰ τὴν πρώἱμη ἱστορία τοῦ Ἐ.Φ.Σ.Κ. βλ. ἐπίσης Κ. Μαμώνη, «Les associations pour la propagation de l instruction grecque à Constantinople», Balkan Studies 16 (1975), Ὀδυσσέας Ἰάλεμος, «Ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως», Πρακτικὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως ΙΒ ( ). Τὸ παράθεμα στὸ Χάρης Ἐξερτζόγλου, «Κοινωνικὴ ἱεραρχία, ἰδεολογία καὶ ἐθνικὴ ταυτότητα: τὸ νόημα τῆς ἵδρυσης τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἀδελφότητας «Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους», Τὰ Ἱστορικὰ 12 (1995), 85. Βλ. ἐπίσης τοῦ ἴδιου, Ἐθνικὴ ταυτότητα, Εἶχε προηγηθεῖ ὁ «Σύλλογος Ἑλλήνων ἐμπόρων» ποὺ εἶχε συσταθεῖ στὸ Γαλάτσι, μᾶλλον τὸ Βλ. Ἑλένη Δ. Μπελιᾶ, «Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Ρουμανίας κατὰ τὸ διάστημα (Συμβολὴ στὴν ἱστορία του ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἑλληνικῶν πηγῶν)», Δελτίον τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος 26 (1983), 20 (Μπελιᾶ, Ὁ Ἑλληνισμός). Δὲν φαίνεται ὡστόσο, μὲ βάση ὅσα στοιχεῖα γνωρίζουμε σήμερα, νὰ ἦταν κάτι περισσότερο ἀπὸ μία

3 πολὺ σημαντικότερη παρουσία καὶ δράση εἶχε ὁ κάπως μεταγενέστερος «Κεντρικὸς Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος ἐν Δακίᾳ», ποὺ συστάθηκε τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1866 στὸ Βουκουρέστι, καὶ εἶχε παραρτήματα σὲ πολλὲς ρουμανικὲς πόλεις, ὅπως στὴ Βραΐλα, στὸ Τζιούρτζιου καὶ στὸ Πλοέστι 10. Στὸ μεσοδιάστημα καὶ συγκεκριμένα τὸ 1864 εἶχε ἱδρυθεῖ, πάλι στὸ Γαλάτσι, ἡ «Φιλανθρωπικὴ Ἑταιρεία Ἡ Πρόνοια» 11. Κοινὸς παρανομαστὴς αὐτῶν τῶν τριῶν συλλόγων εἶναι ὅτι ἐνῶ τυπικὰ εἶχαν θέσει στόχους «φιλανθρωπικοὺς» καὶ ἐπιδίωκαν νὰ βοηθήσουν ὑλικὰ «ἄπορους ἀδελφούς», ἀλλὰ καὶ νὰ συντελέσουν στὴν ἠθικὴ διάπλασή τους μέσω τῆς παιδείας καὶ τοῦ χριστιανισμοῦ, οὐσιαστικὰ ἀνέπτυξαν πολιτικὴ ἢ «ἐθνικὴ» δράση. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι δὲν γνωρίζουμε σήμερα τὶς ἀκριβεῖς ἐπιδιώξεις τῆς Φιλανθρωπικῆς Ἀδελφότητας Γαλατσίου, ἀλλά, σύμφωνα μὲ τὸν Ἕλληνα πρόξενο τῆς πόλης, εἶχαν σαφῶς χαρακτήρα πολιτικό, γεγονὸς ποὺ ἐξάγεται ἄλλωστε καὶ ἀπὸ τὴν πρώτη ὀνομασία τοῦ συλλόγου («Φιλόπατρις Ἑταιρεία»), ἐνῶ ἡ δράση του ἀνησύχησε καὶ τὶς τοπικὲς ἀρχές 12. Πιὸ συγκεκριμένους στόχους εἶχε ὁ Κεντρικὸς Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος ἐν Δακίᾳ, ποὺ συγκέντρωνε χρήματα καὶ ἐφόδια γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὴν ἐπανάσταση στὴν Κρήτη. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ σύλλογος αὐτὸς συνδεόταν πολὺ στενὰ τόσο μὲ τὸ ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, μέσω τοῦ πρίγκηπα Γρηγόριου Ὑψηλάντη ἀπεσταλμένου τοῦ βασιλιᾶ Γεωργίου στὸν ἡγεμόνα Κάρολο, ὅσο καὶ μὲ ἀντίστοιχες ὀργανώσεις στὴν Ἀθήνα («Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἑταιρείας τῶν Φιλικῶν»), ἐνῶ ἕνας ἀξιόλογος ἀριθμὸς Ἑλλήνων παροίκων, κυρίως ἔμποροι καὶ γαιοκτήμονες, ἦταν μέλη 13. Ἡ σύσταση αὐτῆς τῆς συσσωμάτωσης σχετιζόταν καὶ μὲ τὴν προσπάθεια τῆς Ἑλλάδας νὰ συνάψει συμμαχία μὲ τὴ Ρουμανία, ἕνα σχέδιο ποὺ δὲν εὐωδόθηκε. Πάντως μερικοὶ σημαίνοντες Ρουμάνοι πολιτικοὶ βοήθησαν ὑλικὰ τὸ σύλλογο 14. Κάπως ἰδιότυπη ἦταν ἡ περίπτωση τῆς Ἑταιρείας Πρόνοια, ποὺ εἶχε ὡς γενικὸ γραμματέα τὸν Χιώτη μεγαλέμπορο Μενέλαο Νεγρεπόντη καὶ μέλη πλούσιους Ἕλληνες τῶν Ἡγεμονιῶν καὶ τῆς Κωνσταντινούπολης. Εἶχε ὀργανωθεῖ περισσότερο ὡς μία μασονικὴ στοά, μὲ στόχο νὰ συντονιστοῦν οἱ ἐνέργειες ἀντιοθωνικῶν καὶ ἐθνικιστικῶν κύκλων σὲ Ἀθήνα, Κωνσταντινούπολη καὶ διασπορά 15. Ἄλλωστε, γιὰ νὰ ἐντάξουμε τὸ φαινόμενο στὸ συγχρονικό του πλαίσιο, τὴν ἴδια περίοδο ὀργανώθηκαν στὶς ἡγεμονίες, καὶ κυρίως στὴ Βλαχία, ποικίλες, μυστικὲς συνήθως, βουλγαρικὲς ἐπαναστατικὲς ὀργανώσεις, ἐνῶ καὶ στὴν ἴδια τὴν ἀνεξάρτητη Ἑλλάδα ὑπάρχει μία πολιτικὴ ἔξαρση, ποὺ ἐμπορικὴ λέσχη ποὺ δὲν ἐπέζησε γιὰ σημαντικὸ χρονικὸ διάστημα. Γιὰ τὴ Φιλανθρωπικὴ Ἀδελφότητα Γαλατσίου βλ. Ἀ. Ἐ. Καραθανάσης, «Ἡ φιλανθρωπικὴ ἑλληνικὴ ἀδελφότητα τοῦ Γαλατσίου (1861)», Βαλκανικὴ Βιβλιογραφία, τ. VI (1977), Παράρτημα Θεσσαλονίκη, 1981, (Καραθανάσης, Φιλανθρωπικὴ ἑλληνικὴ ἀδελφότητα). 10 Dumitru Limona, «Asociațiă centrală filantropică din Dacia, Κεντρικὸς Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος ἐν Δακίᾳ 1866). Μετάφραση Ἀ. Ἐ. Καραθανάση», Βαλκανικὴ Βιβλιογραφία, τ. ΙΙ (1974), Παράρτημα, Θεσσαλονίκη 1974, (Limona, Asociațiă centrală). 11 Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση καὶ ἐκκοσμίκευση, Καραθανάσης, Φιλανθρωπικὴ ἑλληνικὴ ἀδελφότητα, Limona, Asociațiă centrală, Ὅ.π., καὶ κυρίως Constantin N. Velichi, «Les relations roumano-grecques durant la periode », Revue d Etudes Sud-est Européennes VIII (1970), Πρβλ. τὰ σχόλια τοῦ Σταματόπουλου, Μεταρρύθμιση καὶ ἐκκοσμίκευση, 216.

4 σχετίζεται τόσο μὲ τὸ ἀντιοθωνικὸ κίνημα, ὅσο καὶ κυρίως μὲ τὴν ἐπανάσταση στὴν Κρήτη 16. Ὡστόσο, ἡ κατεύθυνση ποὺ θὰ ἀκολουθήσει τὸ «συλλογικὸ φαινόμενο» στὴν ἑλληνικὴ διασπορὰ τῆς Ρουμανίας δὲν θὰ εἶναι πρὸς τὴ συγκρότηση πολιτικῶν «ἑταιρειῶν», ἀλλὰ φιλεκπαιδευτικῶν συλλόγων. Ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1860 καὶ κυρίως ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς ἑπόμενης συστάθηκαν σὲ πολλὲς ἑλληνικὲς παροικίες φιλεκπαιδευτικοὶ σύλλογοι, μὲ στόχο νὰ ὀργανώσουν σχολεῖα, ἀναγνωστήρια καὶ βιβλιοθῆκες. Αὐτοὶ οἱ σύλλογοι δὲν εἶχαν πιὰ τὴ φιλοδοξία νὰ ἐξυπηρετήσουν ἄμεσες πολιτικὲς ἢ «ἐθνικὲς» ἀνάγκες, ἀλλὰ ἐπιθυμοῦσαν, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε τοὺς ὅρους τῆς ἐποχῆς, νὰ προωθήσουν, ἀλλὰ καὶ νὰ «προφυλάξουν», τὸν «ἑλληνισμὸ» διὰ μέσου τῆς παιδείας καὶ τῆς γλώσσας. Οἱ σημαντικότεροι ἦταν ὁ «Ἑλληνικὸς Φιλόμουσος Σύλλογος» τῆς Βραΐλας, ποὺ συστάθηκε τὸ 1869 καὶ ὁ «Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος Ὁ Ἑρμῆς τῆς ἐν Βραΐλᾳ Ἑλληνικῆς Ὑπαλληλίας», ποὺ εἶχε ἐπίσης ἱδρυθεῖ ἐκεῖνο τὸ ἔτος. Παράλληλα ὅμως συναντοῦμε φιλεκπαιδευτικοὺς συλλόγους τόσο σὲ σημαντικὰ κέντρα, ὅπως στὸ Γαλάτσι, ὅσο καὶ σὲ πολὺ μικρότερα ὅπως λ.χ. στὴν Ὀλτένιτσα ἢ στὸ «Βουρλάτιον» (Bârlad) 17. Οἱ στόχοι ποὺ ἔθεσε ὁ Φιλόμουσος Σύλλογος Βραΐλας ἦταν πολύπλευροι, καθὼς ἐπιδίωξε τόσο νὰ καταστεῖ χῶρος «καλλιέργειας τῶν γραμμάτων», μέσω διαλέξεων, ἔκδοσης περιοδικοῦ καὶ σύστασης βιβλιοθήκης καὶ ἀναγνωστηρίου, ὅσο καὶ νὰ ὀργανώσει κατώτερο σχολεῖο «διὰ τὰ ἄπορα τέκνα τῶν ὁμογενῶν». Πολὺ σύντομα, ἤδη ἀπὸ τὸ δεύτερο ἔτος τῆς λειτουργίας του εἶχε συστήσει κατώτερο παρθεναγωγεῖο ἐνῶ συμμετεῖχε καὶ στὴν ἔκδοση μίας ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες ἑλληνικὲς ἐφημερίδες τῆς Ρουμανίας, τῶν «Συλλόγων» 18. Ὁ Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος «Ὁ Ἑρμῆς» ὀργάνωσε ἐξ ἀρχὴς ἔνα κατώτερο, ἀλληλοδιδακτικό, ἀρρεναγωγεῖο καὶ προσανατολίστηκε κατὰ βάση μόνο στὴ φροντίδα γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία του 19. Οἱ ὑπόλοιποι σύλλογοι κινήθηκαν καὶ αὐτοὶ πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση. Τὴν ἴδια περίοδο ἱδρύθηκαν φιλεκπαιδευτικοὶ σύλλογοι καὶ σὲ ἑλληνικὲς παροικίες τῆς Δοβρουτσᾶς, συγκεκριμένα στὴν Τούλτσεα καὶ τὸ Σουλινᾶ, προκειμένου νὰ ὀργανώσουν ἑλληνικὰ σχολεῖα στὴν περιοχή, καθὼς μάλιστα ἡ ἔλλειψη ἢ τὸ κάκιστο ἐπίπεδο ὅσων ὑπῆρχαν καθιστοῦσε ἀναγκαία συστηματικότερη προσπάθεια 20. Πρέπει νὰ τονιστεῖ ὡστόσο, ὅτι στὴ 16 Γιὰ τὸ βουλγαρικὸ ἐθνικὸ κίνημα στὴ Ρουμανία αὐτὴν τὴν περίοδο βλ. Constantin N. Velichi, La Roumanie et le mouvement révolutionnaire bulgare de libération nationale ( ), Βουκουρέστι Γενικὰ γιὰ τοὺς ἑλληνικοὺς συλλόγους στὴ Ρουμανία βλ. Μπελιᾶ, Ὁ Ἑλληνισμός, Ἑλληνικὸς Φιλόμουσος Σύλλογος Βραΐλας. Καταστατικὸν τοῦ Ἑλληνικοῦ Φιλομούσου Συλλόγου Βραΐλας, ἄ.τ.,.ἄ.ἔ., 3 καὶ Λόγος ἐκφωνηθεὶς τὴν 9 Ἰανουαρίου Ἡμέραν τῆς ἐπετείου ἑορτῆς τοῦ ἐν Βραΐλᾳ Ἑλληνικοῦ Φιλομου. Συλλόγου ὑπὸ τοῦ προέδρου αὐτοῦ Ἐπαμεινώνδα Γεωργαντόπουλου Ἰατροῦ καὶ ἡ Συνέλευσις τῆς 16 Ἰανουαρίου, Βραΐλα 1872, 5-6 (Λόγος ἐκφωνηθείς). Γενικὰ γιὰ τὸ σύλλογο βλ. Cristian Filip, Comunitatea greacă de la Brăila, , Βραΐλα 2004, 105 (Filip, Comunitatea greacă). Γιὰ τὴν ἐφημερίδα Σύλλογοι βλ. Δημ. Β. Οἰκονομίδης, «Σημειώσεις διὰ τὴν ἱστορίαν τῶν ἐν Ρουμανίᾳ ἑλληνικῶν ἐφημερίδων καὶ πρώτων βιβλιοπωλείων», Μνημοσύνη 6 ( ), Γενικὰ γιὰ τὸν ἑλληνικὸ τύπο βλ. Olga Cicanci, Presa de la limbă greacă din România în veacul al XIX-lea, Βουκουρέστι Λογοδοσία τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου τῆς ἐν Βραΐλᾳ Ἑλληνικῆς Ὑπαλληλίας «Ὁ Ἑρμῆς». Δοθεῖσα κατὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς 30 Ἰαννουαρίου 1872, Βραΐλα 1872, 3-9. Γενικὰ γιὰ τὸ σύλλογο βλ. Filip, Comunitatea greacă, Γιὰ τοὺς ἑλληνικοὺς συλλόγους τῆς Δοβρουτσᾶς βλ. Μπελιᾶ, Ὁ Ἑλληνισμός, 37, καὶ κυρίως Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν/Κεντρικὴ Ὑπηρεσία (ΙΑΥΕ/ΚΥ), 1874, φάκ. 77/2, Θ. Γκίνης, Διευθύνων Ὑποπροξενεῖον τῆς Ἑλλάδος ἐν Τούλτσῃ πρὸς Ὑπουργεῖο

5 Δοβρουτσᾶ, ποὺ ἦταν ὑπὸ ὀθωμανικὴ διοίκηση, ἕνας ἄλλος λόγος ποὺ συνετέλεσε στὴ συγκρότηση ἑλληνικῶν συσσωματώσεων ἦταν ἡ ἀνάγκη νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ βουλγαρικὴ ἐθνικὴ κίνηση, ἰδιαιτέρως δραστήρια καὶ ἀποτελεσματική 21. Γι αὐτὸ τὸ λόγο, πολὺ σύντομα οἱ σύλλογοι ζήτησαν τὴ βοήθεια τόσο τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ὅσο καὶ τοῦ Ε.Φ.Σ.Κ. Ὁ τελευταῖος καυτηρίασε μάλιστα τὴν ἀρνητικὴ στάση τοῦ τοπικοῦ μητροπολίτη Δρύστρας Διονύσιου ἔναντι τοῦ τοπικοῦ φιλεκπαιδευτικοῦ συλλόγου, στάση ποὺ συμμερίζονταν ἀρκετοὶ ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 22. Γιὰ τὰ ἐγγράμματα στρώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Ρουμανίας ὁ Ε.Φ.Σ.Κ. συνιστᾶ τὸ πρότυπο συσσωμάτωσης, εἶναι δηλαδὴ ἐκεῖνος ποὺ πραγματώνει ἐναργέστερα τὴ «φιλοσοφία» ποὺ συμμερίζονται ὅλοι οἱ σύλλογοι, καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο τὸ κύρος ποὺ ἀπολαμβάνει εἶναι μεγάλο. Οἱ μαρτυρίες ὡς πρὸς αὐτὸ εἶναι πολλές, ἀλλὰ ἴσως τὴ χαρακτηριστικότερη συνιστᾶ ἡ «ἔκκληση» ποὺ δημοσίευσε, τὸ 1873, ὅταν δηλαδὴ διασπάστηκε ὁ Ἑλληνικὸς Φιλόμουσος Σύλλογος Βραΐλας, ὁ ἀντιπρόεδρος καὶ ἡγέτης τῆς μίας μερίδας Μ. Σβορῶνος πρὸς τὸ Σύλλογο τῆς Κωνσταντινούπολης, ζητώντας νὰ ἐπέμβει γιὰ νὰ ἐπιλύσει τὴ διαμάχη καὶ ὑπογραμμίζοντας ὅτι θὰ ἀποδεχόταν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς διαιτησίας του 23. Παράλληλα ὅμως, οἱ σύλλογοι συνεργάζονταν καὶ μὲ συσσωματώσεις ποὺ εἶχαν συσταθεῖ στὴν Ἀθήνα, ὅπως ὁ «Παρνασσὸς» καὶ ὁ «Βύρων», ἐνῶ δέχονταν τὴ συνδρομὴ καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, καθὼς καὶ ἐκείνου τῆς Παιδείας 24. Ἄλλωστε, ὅλη αὐτὴ ἡ «συλλογικὴ» κίνηση στὶς παροικίες ἦταν σαφὲς ὅτι ἐντασσόταν ὀμαλὰ στὰ σχέδια καὶ στοὺς στόχους τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, ὅπως καταδεικνύει καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ τὸ 1871 τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν εἶχε ἀποστείλει ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Ἕλληνες προξένους καὶ ὑποπροξένους τῆς Ρουμανίας, ὅπου ὑπογράμμιζε τὴν ἀνάγκη νὰ ἱδρυθοῦν σὲ ὅλα τὰ κέντρα, ὅπου ὑπῆρχαν Ἕλληνες, σύλλογοι γιὰ νὰ φροντίσουν γιὰ τὴν ὀργάνωση σχολείων 25. Ἐνδεικτικὸ τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν διπλωματικῶν ἀντιπροσώπων τῆς Ἑλλάδας εἶναι καὶ τὸ ὅτι τὸ 1875 ὁ Γενικὸς Πρόξενος Βουκουρεστίου Κλέων Ραγκαβῆς ἐπιδίωξε καὶ πέτυχε, μὲ τὴ Ἐξωτερικῶν, πρωτ. 2557, 6 Ἀπριλίου 1874 καὶ ΙΑΥΕ/ΚΥ, φάκ. 77/2, 1875, Ἑλληνικὴ Φιλεκπαιδευτικὴ Ἀδελφότης Σουλινᾶ πρὸς Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ἀρ. πρωτ. 2953, 23 Ἰανουαρίου Συγκεκριμένα στὴν Τούλτσεα οἱ Βούλγαροι σύστησαν τὸ 1870 ἐκπαιδευτικὴ ἐπιτροπή, ἐνῶ σχολεῖο εἶχαν ἤδη ὀργανώσει ἀπὸ τὴν προηγούμενη δεκαετία. Βλ. ΙΑΥΕ/ΚΥ, φάκ. 36/25, 1862, Γ. Α. Λαγκαδᾶς, Ὑποπρόξενος Τούλτσης, πρὸς Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ἀρ. πρωτ. 4173, 21 Ἰουνίου Γιὰ τὴν ἐθνικὴ κίνηση τῶν Βουλγάρων βλ. A. Iscchirkoff, Les Bulgares en Dobroudja. Aperçu historique et ethnographique, Bern Γενικὰ γιὰ τὸ θέμα βλ. τὴν ὑπὸ δημοσίευση στὸ περιοδικὸ Μνήμων μελέτη μου, «Σύσταση καὶ ὀργάνωση ἑλληνικῶν κοινοτήτων στὴ Ρουμανία. Ἠ περίπτωση τοῦ Τζιούρτζιου καὶ τῆς Τούλτσεας (2 ο μισὸ 19 ου αἰώνα)». 22 Ἐξερτζόγλου, Ἐθνικὴ ταυτότητα, Ὁ ἐν Βραΐλᾳ συλλογικὸς βίος μου. Ἀναίρεσις τῶν ὑπὸ τοῦ κ. Ἐπαμεινώνδα Γεωργαντοπούλου γραφέντων καὶ ἔκκλησις πρὸς τὸν ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸν Φιλολογικὸν Σύλλογον ὑπὸ Μ. Σβορώνου Ἀντιπροέδρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Φιλομούσου Συλλόγου, Βραΐλα 1873, Λόγος ἐναρκτήριος τοῦ ἐν Βραΐλᾳ Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου κατὰ τὴν ἔναρξιν τῶν συνεδριάσεων τῆς Βς περιόδου αὐτοῦ. Δημοσιευθεὶς κατ αἴτησιν τῶν παρευρεθέντων Μελῶν κατὰ τὴν Συνεδρίασιν τῆς 18 Ὀκτωβρίου 1870, Βραΐλα 1870, ΙΑΥΕ/ΚΥ, φάκ. 77/3, 1871, Ἐμπιστευτική, ἀριθ. Πρωτ. 6863,7 Αὐγ. 1871, πρὸς τὰς Πρεσβείας καὶ πρὸς τὰ Προξενεῖα, φ. 1r-4r.

6 βοήθεια καὶ τοῦ ὑποπροξένου Βραΐλας, τὴ διευθέτηση τῆς κρίσης ποὺ εἶχε ὁδηγήσει στὴ διάσπαση τὸ Φιλόμουσο Σύλλογο Βραΐλας 26. Ἀπὸ ὅσα ἀναφέρθηκαν παραπάνω καθίσταται ἐμφανὲς ὅτι οἱ ἑλληνικοὶ φιλεκπαιδευτικοὶ σύλλογοι πέρα ἀπὸ τὸ νὰ ἐξυπηρετοῦν τὶς ἀνάγκες τῶν παροικιῶν γιὰ ὀργανωμένο ἐκπαιδευτικὸ δίκτυο στὴ μητρικὴ γλῶσσα, συνέβαλλαν στὴ στενότερη σύνδεση τῶν Ἑλλήνων μὲ τὸ «ἐθνικὸ κέντρο», καὶ συνιστοῦσαν μάζι μὲ τοὺς δύο ἄλλους κύριους θεσμούς, τὴν ἐκκλησία καὶ τὴν κοινότητα, τὸ κέντρο τῆς ζωῆς τῶν παροικιῶν, τουλάχιστον γιὰ τὰ ἔγγραμματα στρώματα. Ἄλλωστε, δὲν εἶναι φυσικὰ τυχαῖο ὅτι τόσο οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι ὅσο καὶ οἱ ἑλληνικὲς κοινότητες τῆς Ρουμανίας συγκροτοῦνται περίπου τὴν ἴδια περίοδο, δηλαδὴ ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1860 μέχρι καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς ἑπόμενης. Ἡ ταυτόχρονη συγκρότησή τους ἦταν μία προσπάθεια τῶν Ἑλλήνων παροίκων νὰ «ὁρίσουν» σαφέστερα, τόσο θεσμικὰ ὄσο καὶ ἰδεολογικά, τὸ «χῶρο» τους, ἀπέναντι σὲ ἕνα ρουμανικὸ κράτος, τὸ ὁποῖο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἕνωσης τῶν δύο ἡγεμονιῶν ὑπὸ τὸν πρίγκηπα Alexandru Ioan Cuza διαπνεόταν ἀπὸ μία συνειδητὰ «ἐθνικὴ»- συγκεντρωτικὴ ἰδεολογία 27. Τοὺς συλλόγους διοικοῦσαν συνήθως ἐκεῖνες οἱ κοινωνικὲς ὀμάδες ποὺ συνιστοῦσαν καὶ τὶς ἀρχηγεσίες στὸ ἐπίπεδο τῆς κοινότητας. Παρόλο πού, μέχρι στιγμῆς, μᾶς λείπουν ἀκριβῆ στοιχεῖα γιὰ τὴν κοινωνικὴ καὶ ἐπαγγελματικὴ θέση τῶν μελῶν τῶν συλλόγων, φαίνεται ὅτι ἕνα ἀξιόλογο μέρος τους ἦταν γιατροί, φαρμακοποιοὶ καὶ ἐν γένει «λόγιοι», ἐνῶ ἡ πλειοψηφία μεγάλοι καὶ μεσαῖοι ἔμποροι καὶ πλοιοκτῆτες 28. Οἱ σύλλογοι ἦταν ἕνας ἀκόμη χῶρος ὅπου αὐτὰ τὰ δύο στρώματα εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ ἐπιβεβαιώσουν τὴν ἰσχυρὴ καὶ ἡγετικὴ κοινωνική τους θέση, μία θέση ὡστόσο ποὺ ἔμμεσα «ἀπαιτοῦσε» συμμετοχὴ στὰ κοινὰ καὶ ἐνδιαφέρον κυρίως γιὰ τὶς ἐκπαιδευτικὲς ἀνάγκες τῶν ἀπόρων τῆς παροικίας. Ὡστόσο, στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι ἂν μὲν στὴν περίπτωση τῆς Δοβρουτσᾶς, δὲν συνιστᾶ κάποια ἰδιοτυπία τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν ἵδρυση καὶ συντήρηση σχολείων ἀναλαμβάνουν σύλλογοι, καθὼς μάλιστα, ὅπως ἀναφέραμε, σὲ ὅλη τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία αὐτὸ εἶναι τὸ κυρίαρχο μοντέλο, στὴν περίπτωση τῆς αὐτόνομης Ρουμανίας κάτι τέτοιο δὲν ἰσχύει. Στὶς παροικίες τῆς Ρουμανίας ἡ ἐκπαίδευση ἦταν, ἰδίως γιὰ τὰ ἄπορα στρώματα τῶν παροικιῶν, ἁρμοδιότητα τῶν κοινοτικῶν ἀρχῶν, ὅπως ἄλλωστε σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς ἑλληνικὲς κοινότητες τῆς διασπορᾶς. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὡς πρὸς αὐτό, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κοινότητα Γαλατσίου, πρὶν ἀκόμη οἰκοδομήσει ναὸ εἶχε ἱδρύσει κατώτερο «ἀρρεναγωγεῖο», ἐνῶ ἀλλοῦ ὅπως στὸ Καλαφὰτ καὶ τὸ Τζιούρτζιου ὀργανώθηκαν ἀργὰ ἢ γρήγορα κατώτερα κοινοτικὰ 26 Μπελιᾶ, Ὁ Ἑλληνισμός, L. Boicu, Gh. Platon, Al. Zub (ed.), Cuza Vodă in memoriam, Iaşi 1973, Gerald Bobango, The emergence of the Romanian National State, Boulder-New York 1979, Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση καὶ ἐκκοσμίκευση, Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι οἱ ἡγέτες καὶ τῶν δύο μερίδων τοῦ Ἑλληνικοῦ Φιλόμουσου Συλλόγου Βραΐλας, Ἐπαμινώνδας Γεωργαντόπουλος καὶ Μ. Σβορῶνος ἦταν γιατροί ἐνῶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἐπιτρόπους τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας Βραΐλας, ὅπως ὁ Ι. Ν. Θεοφιλάτος ἢ ὁ Μ. Ροδοκανάκης, ἦταν μέλη συλλόγων. Πρβλ. Ἔκθεσις τοῦ ἰατροῦ Ἐπαμεινῶνδα Γεωργαντοπούλου προέδρου τοῦ ἐν Βραΐλᾳ Ἑλληνικοῦ Φιλομούσου Συλλόγου ἀναγνωσθεῖσα πρὸς τὰ μέλη αὐτοῦ ἐν τῇ συνεδριάσει τῆς 28 Αὐγούστου 1873, Βραΐλα 1873, 4-5.

7 σχολεῖα 29. Ἄλλωστε, σὲ ὅλους τοὺς κοινοτικοὺς κανονισμοὺς ὁρίζεται ὄτι ἡ σύσταση, ὀργάνωση καὶ συντήρηση ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων εἶναι εὐθύνη τῶν κοινοτικῶν ἀρχῶν 30. Στὴν παροικία τῆς Βραΐλας, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἦταν ἴσως ἡ πλέον πολυάριθμη καὶ σίγουρα ἡ σημαντικότερη, ἡ κοινότητα δὲν ἀνέλαβε τὴ σύσταση σχολείων, μολονότι ἀναφερόταν στὸν πρῶτο κοινοτικὸ κανονισμὸ ὅτι ἡ «Ἐπιτροπὴ φροντίζει περὶ ἱδρύσεως σχολῆς» 31. Τὸ κενὸ αὐτὸ κάλυψαν οἱ σύλλογοι ποὺ ἀναφέραμε. Ἡ ἰδιοτυπία αὐτὴ τῆς Βραΐλας ὀφειλόταν πιθανότατα στὴν οἰκονομικὴ ἀδυναμία τῆς κοινότητας ἡ ὁποία, 9 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της, δὲν εἶχε καταφέρει νὰ ἀποπερατώσει τὴν οἰκοδόμηση τοῦ ναοῦ της, ἐνῶ ἦταν βαρύτατα χρεωμένη καὶ ἀναγκάστηκε νὰ καταφύγει προκειμένου νὰ ἀποπερατώσει τὴν ἐκκλησία σὲ νέο δάνειο 32. Ὡστόσο, μολονότι οἱ σύλλογοι κάλυπταν τὴν ἀδράνεια τῆς κοινότητας στὸν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης καὶ σὲ αὐτοὺς συμμετεῖχε ἕνας πολὺ μεγάλος ἀριθμὸς Ἑλλήνων 33, δὲν φαίνεται νὰ εἶχε γίνει θετικὰ ἀποδεκτὴ ἡ δράση τους ἀπὸ ὅλους τοὺς παροίκους. Ἰδίως ὁ Φιλόμουσος Σύλλογος εἶχε δεχτεῖ κριτικὴ ἀπὸ κάποιους Ἕλληνες τῆς Βραΐλας ποὺ θεωροῦσαν ὅτι ἡ δράση του ἐμπόδισε τὴ γρήγορη άποπεράτωση τοῦ ναοῦ, καθὼς καὶ ὅτι σὲ κάθε περίπτωση ἡ κοινότητα ἔπρεπε νὰ ἀναλάβει τὸν ἔλεγχο τοῦ παρθεναγωγείου. Ἡ ἀντίδραση τοῦ προέδρου τοῦ συλλόγου, ἰατροῦ Ἐπαμεινώνδα Γεωργαντόπουλου, ἦταν χαρακτηριστική ὑπογράμμισε ὅτι ὅσοι ἔχουν τέτοιες ἀπόψεις «δὲν ἐννοοῦσι τὴν ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν Συλλόγων προσγενομένην ὠφέλειαν», ἐνῶ σὲ ἄλλο σημεῖο τόνιζε ὅτι «οἱ Σύλλογοι εἶναι ἀφετηρία τοῦ πολιτισμοῦ κατὰ τὴν Ἀνατολὴν καὶ θεμέλιον τῆς ἐκπληρώσεως τῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ πόθων» 34. Θὰ μπορούσαμε ἴσως νὰ ὑποθέσουμε ὅτι σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, ὅπου ἡ ἐκπαίδευση τῶν κοριτσιῶν ὄχι μόνο ἦταν βασικὸς στόχος γιὰ πολλοὺς συλλόγους, ἀλλὰ εἶχε παράλληλα τὴν ἀποδοχὴ τῶν μέσων καὶ ἀνώτερων στρωμάτων τοῦ ἑλληνορθόδοξου millet, μιὰ καὶ ἡ πολιτική της σημασία, ἡ συνειδητοποίηση δηλαδὴ τοῦ ρόλου τῆς γυναικείας ἐκπαίδευσης στὴν ἐνίσχυση τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας, ἦταν ἐμφανής 35, κατὶ τέτοιο δὲν ἴσχυε στὴ Βραΐλα, τουλάχιστον ὄχι στὸν ἴδιο βαθμό. Παρὰ τὸ δυναμισμὸ ποὺ ἐπιδεικνύουν τὰ πρῶτα χρόνια οἱ φιλεκπαιδευτικοὶ σύλλογοι, εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι μὲ τὴ σταδιακὴ ἰσχυροποίηση καὶ ἑδραίωση τῶν κοινοτικῶν ἀρχῶν, ἡ σημασία τους ὑποβαθμίστηκε, καθὼς οἱ ἴδιες οἱ ἐπιτροπὲς τῶν κοινοτήτων ἀνέλαβαν τὴν ὀργάνωση τῶν σχολείων, τόσο τῶν ἀρρένων ὅσο καὶ τῶν θηλέων. Τὸ Παρθεναγωγεῖο τοῦ Φιλόμουσου Συλλόγου τέθηκε ὑπὸ κοινοτικὸ ἔλεγχο ἤδη 29 Κανονισμὸς τῆς Προκαταρκτικῆς Σχολῆς τῆς ἐν Γαλατσίῳ Ἑλληνικῆς Κοινότητος, ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Β. Στράσερ διευθυντοῦ Ἡ κοινοτικὴ σχολὴ λειτούργησε ἀδιάλειπτα γιὰ δεκαετίες. Γιὰ τὰ κοινοτικὰ σχολεῖα σὲ Καλαφὰτ καὶ Τζιούρτζιου βλ. πρόχειρα Μπελιᾶ, Ὁ Ἑλληνισμός, Βλ. ἐνδεικτικά, Κανονισμὸς τῆς ἐν Γαλατσίῳ Ἑλληνικῆς Κοινότητος, ἄ.τ., ἄ.ἔ., Κανονισμὸς τῆς ἐν Βραΐλᾳ Ἑλληνικῆς Κοινότητος, Βραΐλα 1870, 3 (Κανονισμὸς Βραΐλας). 32 Τὰ περὶ τοῦ μετοχικοῦ δανείου τῆς ἐν Βραΐλᾳ Ἑλληνικῆς Κοινότητος, Βραΐλα Βλ. ἐπίσης Filip, Comunitatea greacă, Ἐνδεικτικὰ ὁ Φιλόμουσος Σύλλογος Βραΐλας εἶχε 242 τακτικὰ μέλη τὸ Βλ. Λόγος ἐκφωνηθείς, Ὅ.π., Κάννερ, Φτώχεια καὶ Φιλανθρωπία,

8 ἀπὸ τὸ , ἐνῶ τὸ ἀρρεναγωγεῖο τῆς Φιλανθρωπικῆς Ἀδελφότητας «ὁ Ἑρμῆς» τὸ Ἀξίζει ἐπίσης νὰ ὑπογραμμιστεῖ ὅτι γιὰ τὰ χρόνια μετὰ τὴν ἐνσωμάτωση τὸ 1880 τῆς Δοβρουτσᾶς στὴ Ρουμανία, δὲν ἔχουμε πληροφορίες γιὰ τοὺς φιλεκπαιδευτικοὺς συλλόγους στὴν περιοχή, ἐνῶ καὶ τὰ ἐκεῖ σχολεῖα ἔχουν τεθεῖ ὑπὸ κοινοτικὸ ἔλεγχο. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης, ἕνας ἄλλος χῶρος στὸν ὁποῖο κινήθηκαν ἀρκετοὶ ἑλληνικοὶ σύλλογοι ἦταν ἡ φιλανθρωπία. Φυσικὰ πρέπει νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι, ἀκριβῶς ὅπως καὶ στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, καὶ οἱ φιλεκπαιδευτικοὶ σύλλογοι ἦταν στὴ συνείδηση τῶν ἑλλήνων παροίκων «φιλανθρωπικὰ» σωματεῖα, καθὼς τὶς ἐκπαιδευτικὲς ἀνάγκες τῶν ἀπόρων στρωμάτων τῶν παροικιῶν ἐπιχειροῦσαν νὰ καλύψουν καὶ ἕνα «λόγο» φιλανθρωπίας χρησιμοποιοῦσαν 38. Παράλληλα ὅμως, ἱδρύθηκαν καὶ κάποιοι σύλλογοι, ἢ ἀδελφότητες, ποὺ εἶχαν ὡς ἀποκλειστικὸ στόχο τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πενίας, καὶ κυρίως τὴν παροχὴ ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης. Στόχος πολλῶν κοινοτήτων, ὅπως π.χ. τοῦ Τζιούρτζιου ἢ καὶ τῆς Βραΐλας, ἦταν ἡ ἵδρυση ἑλληνικοῦ νοσοκομείου 39, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ φιλοδοξία δὲν φαίνεται νὰ πραγματοποιήθηκε, καθὼς τὰ μέσα τῶν κοινοτικῶν ἀρχῶν σαφῶς δὲν ἐπαρκοῦσαν γιὰ κάτι τέτοιο. Ἄλλωστε, καὶ οἱ πρῶτοι φιλανθρωπικοὶ σύλλογοι ποὺ ἱδρύθηκαν στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1870 στὴ Βραΐλα δὲν κατάφεραν νὰ ἐπιβιώσουν γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα, παρὰ τὴν ὑποστήριξη ποὺ εἶχαν ἀπὸ σημαίνοντα στελέχη τῆς ἑλληνικῆς παροικίας 40. Ἀντίθετα, δύο ἄλλοι φιλανθρωπικοὶ σύλλογοι ποὺ συστάθηκαν τὸ 1890 σὲ Βραΐλα καὶ Κωνστάντζα, ἡ «Ἀλληλοβοηθητικὴ Ἀδελφότης τοῦ ἐν Βραΐλᾳ Ἑλληνικοῦ Φιλομούσου Συλλόγου» καὶ ὁ σύλλογος «Ἐλπίς» ἀντίστοιχα, κατόρθωσαν ὄχι μόνο νὰ ἐπιβιώσουν γιὰ δεκαετίες ἀλλὰ καὶ νὰ προσφέρουν σημαντικὸ ἔργο 41. Ἐνδεικτικὰ καὶ μόνο ἀναφέρουμε ὅτι τὸ 1894 ἡ «Ἀδελφότητα» εἶχε πάνω ἀπὸ 300 μέλη, ἐνῶ εἶχαν γίνει 704 ἐπισκέψεις τῶν ἰατρῶν της στὶς οἰκίες τῶν «ἀδελφῶν» 42. Ὁ συγκεκριμένος σύλλογος συνδεόταν στενὰ μὲ τὶς κοινοτικὲς ἀρχές, καθὼς μάλιστα μέλη τῆς ἐπιτροπῆς της ἦταν συχνὰ καὶ ἐπίτροποι τῆς κοινότητας, ἐνῶ κάτι παρόμοιο ἴσχυε καὶ στὴν περίπτωση τοῦ συλλόγου «Ἐλπίς». Πρέπει νὰ τονιστεῖ ὡστόσο, ὅτι ἡ ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη δὲν παρεχόταν σὲ ὅλα τὰ μέλη τῆς παροικίας ποὺ εἶχαν ἀνάγκη. Ἀντίθετα, ὁ 36 Λογοδοσία τῆς ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Ἑλλ. Κοινότητος τοῦ λήξαντος ἔτους ἀπαρτιζομένης ἐκ τῶν κυρίων Μ. Γκιώνη, Γ. Μάτσα, Μ. Γριμάνη, Γ. Τραυλοῦ καὶ Π. Λαζαρῆ. ἀναγνωσθεῖσα ἐν γενικῇ τῶν μελῶν συνεδριάσει τῇ 17ῃ Φεβρουαρίου 1880, Βραΐλα 1880, Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Brăila, Fond Comunitatea Greacă din Brăila, 12/ Πρβλ. Κάννερ, Φτώχεια καὶ Φιλανθρωπία, Κανονισμὸς Βραΐλας, Βλ. Filip, Comunitatea greacă, Ἕνας ἀπὸ τοὺς συλλόγους, «Ἡ ἐν Βραΐλᾳ Ἑλληνικὴ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης «Ἡ Ἕνωσις», εἶχε συστήσει μικρὸ νοσοκομεῖο, τὸ ὁποῖο διαλύθηκε πολὺ σύντομα, βλ. Fond Comunitatea Greacă din Brăila, 9/ Γιὰ τὴν «Ἀλληλοβοηθητικὴ Ἀδελφότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Φιλομούσου Συλλόγου Βραΐλας» βλ. Filip, Comunitatea greacă, , ἐνὼ γιὰ τὸ σύλλογο «Ἐλπίς» βλ. Σταῦρος Μάνεσης, «Ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότης Κωνστάντζης Ρουμανίας», στὸ Melanges offerts à Octave et Melpo Merlier à l occasion du 25e anniversaire de leur arrive an Greèce, v. II, Ἀθήνα 1956, (Μάνεσης, Κωνστάντζα). 42 Ἑλληνικοῦ Φιλομούσου Συλλόγου Βραΐλας Ἀλληλοβοηθητικὴ Ἀδελφότης Λογοδοσία τῶν ἀπὸ τῆς 1-ης Ἀπριλίου 1893 μέχρι 7-ης Μαΐου 1894 πεπραγμένων. Ἀπαγγελθεῖσα τὸ Σάββατον 21 Μαΐου 1894 ὑπὸ τοῦ Προέδρου Σοφοκλέους Ρ. Πετσάλη, Βραΐλα 1894, 8-13.

9 κανονισμὸς τῆς «Ἀλληλοβοηθητικῆς Ἀδελφότητας» ὅριζε ρητὰ ὅτι, «σκοπὸς τοῦ ἀνωτέρω σωματείου εἶναι ἡ δωρεὰν παροχὴ Ἰατρικῆς περιθάλψεως καὶ φαρμάκων εἰς τοὺς ἀσθενοῦντας ἐκ τῶν ἀπόρων μελῶν καὶ τὰς οἰκογενείας αὐτῶν» 43. Μᾶλλον γι αὐτὸ τὸ λόγο ἡ κοινότητα συνέχισε νὰ εἶναι ὁ ἀποδέκτης αἰτήσεων πολλῶν Ἑλλήνων ποὺ βρίσκονταν σὲ δεινὴ οἰκονομικὴ κατάσταση. Μία ἀκόμη κατηγορία συσσωματώσεων ἦταν ἐπαγγελματικοῦ χαρακτήρα. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔχουν διατυπωθεῖ ἐνστάσεις γιὰ τὸ κατὰ πόσο αὐτες οἱ ἐπαγγελματικὲς ἑνώσεις μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν πραγματικὰ «σύλλογοι» 44, ἐνῶ ἐπιπλέον τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴ δράση τους στὶς ἑλληνικὲς παροικίες τῆς Ρουμανίας εἶναι ἀναμφίβολα λιγοστὰ καὶ συνεπῶς μᾶλλον ἀνεπαρκὴ γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσουν στὴ διατύπωση συγκροτημένων θέσεων. Οἱ σύλλογοι αὐτοὶ ἦταν «Ἡ ἐν Βραΐλᾳ Ἑλληνικὴ Ἀδελφότης τῶν πιλότων», ποὺ εἶχε συσταθεῖ στὴν ὁμώνυμη πόλη τὸ 1873, ἢ ἴσως λίγο νωρίτερα 45, καθὼς καὶ ἡ «Συντεχνία τῶν Τηνίων μαρμαρογλυπτῶν», ποὺ εἶχε ὀργανωθεῖ μᾶλλον ἤδη ἀπὸ τὸ Πρόκειται γιὰ δύο ἐπαγγελματικοὺς χώρους, ὅπου οἱ Ἕλληνες εἶχαν ἰσχυρὴ θέση, στὴν περίπτωση τῶν πιλότων στὸ Δούναβη σχεδὸν μονοπωλιακή. Ὡς ἕνα βαθμὸ οἱ συγκεκριμένες συσωμματώσεις ἦταν «συντεχνίες» καὶ πρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι διατηροῦσαν ἕνα ἐπαγγελματικὸ καὶ θρησκευτικὸ χαρακτήρα. Ὡστόσο, εἰδικὰ στὴν περίπτωση τῆς συντεχνίας τῶν Τηνίων Μαρμαράδων εἶναι σαφὲς ὅτι ἐπιχείρησε νὰ ξεπεράσει κάποιο στενό, ἐπαγγελματικὸ πρότυπο καὶ νὰ καταστεῖ σύλλογος ποὺ θὰ συσπείρωνε ἕνα ἀξιόλογο τμῆμα τῶν Ἑλλήνων τῆς πρωτεύουσας καὶ θὰ ἔδινε ὤθηση στὶς προσπάθειές τους νὰ οἰκοδομήσουν κοινοτικὸ ναό 47. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20 οῦ αἰώνα ὁ χάρτης τῶν ἑλληνικῶν συλλόγων στὴ Ρουμανία παρουσιαζόταν ποικιλόμορφος καὶ πολύπλοκος. Δίπλα σὲ λίγες καθιερωμένες φιλανθρωπικο-πολιτιστικές, ἢ καὶ ἀμιγῶς φιλανθρωπικὲς συσσωματώσεις, ὅπως ἦταν ἡ «Ἐλπὶς» τῆς Κωνστάντζας καὶ ἡ Ἀλληλοβοηθητικὴ Ἀδελφότητα τῆς Βραΐλας ποὺ συνέχιζαν τὴ δράση τους μὲ περισσότερο ἢ λιγότερο εὐτυχὴ ἀποτελέσματα 48, ἱδρύονταν ἀκόμη φιλεκπαιδευτικοὶ σύλλογοι προκειμένου νὰ ὀργανώσουν ἑλληνικὰ σχολεῖα, κυρίως στὶς πόλεις ὅπου δὲν εἶχαν συσταθεῖ ἐπίσημες κοινότητες 49. Πάντως εἶναι ἀναμφίβολο ὅτι ἡ δυναμικότητα τῶν συλλόγων, ὅπως καὶ ὁ ἀριθμός τους, ἦταν πλέον μειωμένος, συνέπεια ἴσως ἀφενὸς τῆς κατοχύρωσης νομικὰ τῆς θέσης τῶν κοινοτήτων μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ἑλληνορουμανικῆς 43 Κανονισμὸς τῆς ἀλληλοβοηθητικῆς ἀδελφότητος τοῦ ἐν Βραΐλᾳ Ἑλληνικοῦ Φιλομούσου Συλλόγου, Βραΐλα 1890, Πρβλ. τὰ σχόλια τοῦ Ἐξερτζόγλου, Ἐθνικὴ ταυτότητα, Filip, Comunitatea greacă, Εὐαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη, «Στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τοὺς Τηνιακοὺς μαρμαράδες τοῦ Βουκουρεστίου κατὰ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 19 ου αἰώ να», Τηνιακὰ 3 (2005), Ὅ. π., Στὸ Βουκουρέστι, γιὰ λόγους ποὺ δὲν ἔχουν τύχει ἀκόμη ἀναλυτικῆς προσέγγισης, ἑλληνικὴ κοινότητα ὀργανώθηκε μὲ ἀρκετὴ καθυστέρηση. Ἐργασία γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινότητα Βουκουρεστίου ἐτοιμάζει ἡ ἐρευνήτρια κ. Oana Barbalata. 48 Ὁ σύλλογος Ἐλπὶς ὁλοκλήρωσε τὴν οἰκοδόμηση τοῦ θεάτρου της τὸ Βλ. Μάνεσης, Κωνστάντζα, 103. Ἀντίθετα, ἡ Ἀλληλοβοηθητικὴ Ἀδελφότητα ἀντιμετώπιζε κάποια οἰκονομικὰ πρόβλήματα. Βλ. Ştefan I. Petrescu, Diaspora greacă şi societatea românească în secolul al XIX-lea, Master Universitatea Bucureşti Facultatea de istorie, Τὸ 1901 εἶχε ἱδρυθεῖ στὸ Τοῦρνο-Σεβερὶν φιλεκπαιδευτικὴ ἀδελφότητα. Βλ. ὅ.π., 94.

10 ἐμπορικῆς σύμβασης καὶ τοῦ συναφοῦς πρωτοκόλλου στὶς 19 Δεκεμβρίου , ὅσο καὶ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ποὺ ἔπληττε πολλὲς ἑλληνικὲς παροικίες, ἰδίως μάλιστα στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ρουμανίας, κρίση ποὺ ὄχι σπάνια συνεπαγόταν καὶ τὴν ἀφομοίωση τῶν Ἑλλήνων στὴ ρουμανικὴ κοινωνία 51. Πάντως, ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν ὁμαλοποίηση τῶν ἑλληνορουμανικῶν σχέσεων στὶς ἀρχὲς τῆς δεύτερης δεκαετίας τοῦ 20 οῦ αἰώνα οἱ διπλωματικοὶ ἀντιπρόσωποι τῆς Ἑλλάδος θεωροῦσαν ὅτι ὑπῆρχε ἀνάγκη νὰ συσταθοῦν σύλλογοι. Χαρακτηριστικά, ὁ Πρόξενος Βραΐλας ὑπογράμμιζε σὲ ἔκθεση τοῦ 1914, ὅτι ἡ ἔλλειψη ἑλληνικῆς φιλανθρωπικῆς ἀδελφότητας στὴν πόλη συνιστοῦσε σημαντικὸ πρόβλημα 52. Οἱ διάφοροι σύλλογοι ὡστόσο ποὺ θὰ συσταθοῦν στὶς ἑλληνικὲς παροικίες τῆς Ρουμανίας μεσοπολεμικὰ («Ὀρφέας» Βουκουρεστίου, «Παρνασσὸς» Βραΐλας) συνιστοῦν ἕνα ξεχωριστὸ κεφάλαιο. 50 G. Streit, Mémoire sur la question des Communautés Helléniques en Roumanie, Ἀθήνα 1905, Βλ. ἐνδεικτικὰ τὶς παρατηρήσεις τοῦ προέδρου τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας Βραΐλας Γερ. Κουντούρη Ἑλληνικὴ Κοινότης Βραΐλας. Λογοδοσία τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος ἀπὸ τῆς 1-ης Ἰουνίου 1897 μέχρι τῆς 30 Ἀπριλίου Βραΐλᾳ 1900, Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, «Μία προξενικὴ ἔκθεση γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινότητα τῆς Βραΐλας. Ἔντονη ἡ παρουσία τῶν Ἑπτανησίων», Δωδὠνη 29 (2000), 24.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση 17η Φεβρουαρίου 1914, Ἡ ἡμέρα Ἀνακηρύξεως τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεῖ κορυφαῖο ὁρόσημο στὴν πολυκύμαντη ἱστορικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΖΟΖΕΦ Ρ. ΣΤΡΕΓΕΡ ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ἡ σημασία τοῦ κράτους Σήμερα θεωροῦμε τὸ κράτος σὰν κάτι δεδομένο. Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὶς ἀξιώσεις του,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 13 Ο 18 Ο ΑΙΩΝΑ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 13 Ο 18 Ο ΑΙΩΝΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 13 Ο 18 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΧΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΑΙΩΝΑ Εἰρήνη Ἀρτέμη Τὸ χρονικὸ διάστημα 1201-1204 γίνεται ἡ Δ Σταυροφορία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν I. Ψυχανάλυση καὶ ἐπιστῆμες τοῦ πολιτισμοῦ Ἡ ψυχανάλυση,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ Εκδόσεις του ΕΣΕ ΕΛΛΗΝΙΣ, Περιοδική έκδοση του ΕΣΕ, 1921-1940, µε περιλήψεις στα Γαλλικά. Σε ηλεκτρονική µορφή: www.genderpanteion.gr HELLENIA, Περιοδική έκδοση 1948-1975, στα Αγγλικά. Συνεργασία των:

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 1, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ 1, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ Παντελεήμονος, (Μητρ. Σάμου καὶ Ἰκαρίας), Ἐργάτες στὸν ἀμπελώνα Του, Ἀθῆναι, Ἔκδοση τοῦ πέρ. «Μεταμόρφωσις», χ.χ. (1983), 138 σ. 2. ΓΟΥΣΙΔΗ Ἀλεξάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ του

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) Τίτλος ἐφημερίδων Ἡμερομηνία πρώτου φύλλου Ἡμερομηνία τελευταίου φύλλου Παρατηρήσεις ΑΓΩΝ 4 Φεβρουαρίου 100 2 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: - Ελληνικό τυπογραφείο - Επιτροπή Αποκαταστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ὁ θόρυβος ποὺ προηγήθηκε τοὺς προηγούμενους μῆνες ἔχει ἀρχίσει νὰ κατασιγάζεται καὶ ἔτσι δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ προβάλλει σιγὰ σιγὰ ἡ ἀλήθεια

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐθνικισμὸς σημαίνει θεοποίηση τῆς Πατρίδας καὶ τοῦ Κράτους» Αἴτημα πνευματικῆς καταδίκης τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ-Νεοναζισμοῦ*

«Ἐθνικισμὸς σημαίνει θεοποίηση τῆς Πατρίδας καὶ τοῦ Κράτους» Αἴτημα πνευματικῆς καταδίκης τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ-Νεοναζισμοῦ* «Ἐθνικισμὸς σημαίνει θεοποίηση τῆς Πατρίδας καὶ τοῦ Κράτους» Αἴτημα πνευματικῆς καταδίκης τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ-Νεοναζισμοῦ* «Ἐθνικισμὸς εἶναι ἐπικίνδυνη μορφὴ εἰδωλολατρίας»... Ο κάθε ἄνθρωπος, ἀνεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ 267 268 Βιβλιοκρισίες Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι 269 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι Δρόμοι, Δεμιρδέσι Προσοτσάνη Ἡ παιδεία σὲ δύο ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ ὕστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ συμβολὴ τοῦ Γρηγορίου Παλαιολόγου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἀγροκηπίου Τίρυνθος... 177. Διδάκτωρ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης

Ἡ συμβολὴ τοῦ Γρηγορίου Παλαιολόγου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἀγροκηπίου Τίρυνθος... 177. Διδάκτωρ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης Ἡ συμβολὴ τοῦ Γρηγορίου Παλαιολόγου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἀγροκηπίου Τίρυνθος... 177 Διδάκτωρ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης Ἡ συμβολὴ τοῦ Γρηγορίου Παλαιολόγου Διευθυντοῦ τοῦ Ἀγροκηπίου Τίρυνθος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR (Association Internationale d Études Médico-Psychologiques et Religieuses) Ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρο- Ψυχολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Μελετῶν σὲ 7 ἐρωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015. νὰ προσθέσουμε τὴν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015. νὰ προσθέσουμε τὴν ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΟΣ Ζ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 29 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΙΜΗ: 0.50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; Τ ὸ ξημέρωμα τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Ομιλία στην σχετική τελετή στο δημαρχείο του Άαχεν, στις 4.5.1978, καταδεικνύουσα τους ευρωπαϊκούς οραματισμούς του Κύριε Δήμαρχε, Σᾶς ἐκφράζω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου ΠΡΟΛΟΓΟΣ τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου 9 Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράδοξο, τὴν ἐμπειρία τῶν γεγονότων ποὺ ἀναφέρει ὁ καθηγητὴς Ἰατρίδης στὸ βιβλίο του αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Οἱ παλιοὶ φίλοι τὰ λεγαν, ὅπως κάθε βράδυ σχεδὸν ἀπ τὰ φοιτητικά τους χρόνια, καὶ τώρα στὴ σύνταξη, δὲν ἄλλαξαν τὶς συνήθειές τους, ἀλλὰ τὶς τελευταῖες μέρες ἦταν πιὸ ἀνήσυχοι πολλὰ

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Β. Δηµητριάδης. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ ἀναζήτηση τῆς ἑνότητας τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν στὸ ἔργο τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ

Βασίλειος Β. Δηµητριάδης. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ ἀναζήτηση τῆς ἑνότητας τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν στὸ ἔργο τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ Βασίλειος Β. Δηµητριάδης Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ ἀναζήτηση τῆς ἑνότητας τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν στὸ ἔργο τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Στοὺς γονεῖς µου, Βίκτωρ καὶ Μαρία µὲ περίσσια εὐγνωµοσύνη,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα