Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους"

Transcript

1 Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Άρθρο 1ο: Ορισµοί Εταιρεία: Η AΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., Μιχαλακοπούλου 48, Αθήνα. Τράπεζα: Η ALPHA BANK Α.Ε., Σταδίου 40, Αθήνα, η οποία είναι και ο Συµβαλλόµενος Λήπτης της ασφάλισης του υπ αριθ Οµαδικού Ασφαλιστηρίου. Υπόχρεος πληρωµής: Το φυσικό πρόσωπο, που είναι από 18 έως 70 ετών κατά την έναρξη της ασφάλισης, στο οποίο παρέχεται η Κάλυψη Ζωής και έχει υποχρέωση να καταβάλλει τα ασφάλιστρα της ασφάλισης. Ασφαλισµένος: Για την κάλυψη Alpha Υγεία για Όλους Παιδικό Ασφαλισµένος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συµµετέχει στην Οµαδική Ασφάλιση και είναι από 0 έως 16 ετών κατά την έναρξη ή ανανέωση της ασφάλισης. Για την κάλυψη Alpha Υγεία για Όλους Ασφαλισµένος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συµµετέχει στην Οµαδική Ασφάλιση και είναι από 17 έως 65 ετών κατά την έναρξη της ασφάλισης. Ασφάλιστρο: Το χρηµατικό ποσό έναντι του οποίου παρέχεται η ασφάλιση. Ασφάλισµα: Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται εφάπαξ στο ικαιούχο του Υπόχρεου Πληρωµής σε περίπτωση θανάτου του δεύτερου εξαιτίας Ατυχήµατος ή Ασθένειας κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης. ικαιούχος: Ως δικαιούχοι ορίζονται οι νόµιµοι κληρονόµοι του Υπόχρεου Πληρωµής. Ατύχηµα: Είναι το βίαιο, εξωτερικό και ανεξάρτητο της θέλησης του Υπόχρεου Πληρωµής γεγονός που οδηγεί σε σωµατική βλάβη. Ασθένεια: Κάθε µεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισµού, που δεν οφείλεται σε Ατύχηµα. Ασφαλιστική Σύµβαση: Την Ασφαλιστική Σύµβαση αποτελούν: το παρόν Πιστοποιητικό Οµαδικής Ασφάλισης, η αντίστοιχη αίτηση ασφάλισης, οι ενυπόγραφες δηλώσεις του Υπόχρεου πληρωµής, το υπ αριθ Οµαδικό Συµβόλαιο. Οποιαδήποτε µεταβολή των Όρων της ασφάλισης γίνεται µε γραπτή ενηµέρωση του Υπόχρεου πληρωµής από την Εταιρεία. Συµβεβληµένο ιαγνωστικό Κέντρο: Θεωρείται αποκλειστικά η Βιοϊατρική Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο διαγνωστικό κέντρο ιδιοκτησίας της ή συνεργαζόµενο µε αυτήν. Για τις οδοντιατρικές παροχές, θεωρείται η Βιοϊατρική Α.Ε. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει το διαγνωστικό κέντρο µε το οποίο είναι συµβεβληµένη ή/ και να µεταβάλλει τις παροχές που συνδέονται µε αυτό ή/ και να µεταβάλλει τις διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά µε την παροχή που σχετίζεται µε το διαγνωστικό κέντρο. Επέτειος ασφάλισης: Η ηµεροµηνία κάθε έτους που ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Πιστοποιητικού Οµαδικής Ασφάλισης. Άρθρο 2ο: Παροχές ασφάλισης 1. Κάλυψη Ζωής: Σε περίπτωση θανάτου του Υπόχρεου Πληρωµής συνεπεία ατυχήµατος ή ασθενείας καλυπτόµενης από τους Γενικούς Όρους, κατά τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Οµαδικής Ασφάλισης, η Εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στο ικαιούχο το Ασφάλισµα των α ) Εξωνοσοκοµειακές Παροχές Alpha Υγεία για Όλους: Ο Ασφαλισµένος µε την κάλυψη αυτή δικαιούται να κάνει χρήση των παροχών του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου δύο ηµέρες µετά την ηµεροµηνία χρέωσης του ασφαλίστρου στην κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασµό. Ο Ασφαλισµένος: Έχει τη δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων στα διαγνωστικά υποκαταστήµατα και τις κλινικές του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου µε παραπεµπτικό του θεράποντος ιατρού του, αντίστοιχης ειδικότητας, στο οποίο θα αναφέρεται η διάγνωση της αιτίας, µέχρι του ορίου των ετησίως. Η συµµετοχή του Ασφαλισµένου είναι 30% επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιµοκαταλόγου του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου. o Σε περίπτωση κατά την οποία οι εξετάσεις υπερβούν το ετήσιο ανώτατο όριο, ο Ασφαλισµένος θα επωφελείται έκπτωσης 30% επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιµοκαταλόγου του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου. o Σε περίπτωση που είναι ασφαλισµένος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εφόσον προσκοµίσει έγκυρο παραπεµπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δε θα καταβάλλει τη συµµετοχή του 15% στο κόστος εξετάσεων. o Η χρήση παραπεµπτικών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εφαρµόζεται όπου υπάρχει διαθέσιµο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων ή/ και ιατρών συµβεβληµένων µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίοι αποδέχονται το παραπεµπτικό, τις αµοιβές και τις προβλεπόµενες τιµές διαγνωστικών εξετάσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. o Η ρύθµιση αυτή αφορά στην ισχύουσα διαδικασία αποζηµίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στα ισχύοντα ποσοστά συµµετοχής των ασφαλισµένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση αλλαγής του ποσοστού συµµετοχής ή των κανόνων εκτέλεσης ή αποζηµίωσης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή τροποποίησης της συµβατικής σχέσης και συµφωνίας µεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει µονοµερώς τη σχετική κάλυψη ώστε να ενσωµατώσει τις αλλαγές αυτές ή να την καταργήσει µε έγκαιρη ενηµέρωση προς τον Ασφαλισµένο µε πρόσφορο µέσο επικοινωνίας. o Οι εξετάσεις µπορούν να διενεργηθούν εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του παραπεµπτικού ή σύµφωνα µε τα εκάστοτε οριζόµενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

2 Έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση ασθένειας, απεριόριστων προγραµµατισµένων επισκέψεων σε ιατρεία συνεργαζόµενων µε το συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο ιατρών µε χρέωση 30 ανά επίσκεψη στο λεκανοπέδιο Αττικής και στη Θεσσαλονίκη και µε χρέωση 20 ανά επίσκεψη στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για την πραγµατοποίηση των επισκέψεων απαιτείται προηγούµενη επικοινωνία µε το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου. Εάν τα συµπτώµατα που παρουσιάζει είναι τέτοιας σοβαρότητας, ώστε να µην είναι δυνατή η µετακίνησή του και είναι κάτοικος Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, παρέχεται η δυνατότητα κατ οίκον ιατρικών επισκέψεων µε χρέωση 60 ανά επίσκεψη. Έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση των υπηρεσιών του εξειδικευµένου τηλεφωνικού συντονιστικού κέντρου του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Επωφελείται έκπτωσης 50% επί των οδοντιατρικών πράξεων που θα πραγµατοποιήσει στο Συµβεβληµένο ιαγνωστικό Κέντρο. Η έκπτωση θα υπολογιστεί βάσει του τιµολογίου που έχει συµφωνήσει η Εταιρεία µε το Συµβεβληµένο ιαγνωστικό Κέντρο. Έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ετήσιο ιατρικό προληπτικό έλεγχο υγείας (check up), χωρίς καµία επιβάρυνσή του. Οι εξετάσεις του ετήσιου προληπτικού ελέγχου (Γενική Αίµατος, Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια) διενεργούνται όλες µαζί και µόνο στο Συµβεβληµένο ιαγνωστικό Κέντρο. Για την πραγµατοποίηση του ελέγχου απαιτείται προηγούµενη επικοινωνία µε το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου. Έχει τη δυνατότητα δωρεάν επισκέψεων σε ιατρούς των ειδικοτήτων Καρδιολόγου, Παθολόγου, Γενικού Χειρουργού και Ορθοπεδικού, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµοι, στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των κλινικών ιδιοκτησίας του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Για την πραγµατοποίηση των επισκέψεων απαιτείται προηγούµενη επικοινωνία µε το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου Έχει τη δυνατότητα αιµοληψίας κατ οίκον µε χρέωση 10 µόνο εντός λεκανοπεδίου Αττικής. 2 β ) Εξωνοσοκοµειακές Παροχές Alpha Υγεία για Όλους Παιδικό: Ο Ασφαλισµένος µε την κάλυψη αυτή δικαιούται να κάνει χρήση των παροχών του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου δύο ηµέρες µετά την ηµεροµηνία χρέωσης του ασφαλίστρου στην κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασµό. Ο Ασφαλισµένος: Έχει τη δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων στα διαγνωστικά υποκαταστήµατα και τις κλινικές του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου µε παραπεµπτικό του θεράποντος ιατρού του, αντίστοιχης ειδικότητας, στο οποίο θα αναφέρεται η διάγνωση της αιτίας, µέχρι του ορίου των ετησίως. Η συµµετοχή του Ασφαλισµένου είναι 25% επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιµοκαταλόγου του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου. o Σε περίπτωση κατά την οποία οι εξετάσεις υπερβούν το ετήσιο ανώτατο όριο, ο Ασφαλισµένος θα επωφελείται έκπτωσης 30% επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιµοκαταλόγου του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου. o Σε περίπτωση που είναι ασφαλισµένος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εφόσον προσκοµίσει έγκυρο παραπεµπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δε θα καταβάλλει τη συµµετοχή του 15% στο κόστος εξετάσεων. o Η χρήση παραπεµπτικών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εφαρµόζεται όπου υπάρχει διαθέσιµο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων ή/ και ιατρών συµβεβληµένων µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίοι αποδέχονται το παραπεµπτικό, τις αµοιβές και τις προβλεπόµενες τιµές διαγνωστικών εξετάσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. o Η ρύθµιση αυτή αφορά στην ισχύουσα διαδικασία αποζηµίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στα ισχύοντα ποσοστά συµµετοχής των ασφαλισµένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση αλλαγής του ποσοστού συµµετοχής ή των κανόνων εκτέλεσης ή αποζηµίωσης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή τροποποίησης της συµβατικής σχέσης και συµφωνίας µεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει µονοµερώς τη σχετική κάλυψη ώστε να ενσωµατώσει τις αλλαγές αυτές ή να την καταργήσει µε έγκαιρη ενηµέρωση προς τον Ασφαλισµένο µε πρόσφορο µέσο επικοινωνίας. o Οι εξετάσεις µπορούν να διενεργηθούν εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του παραπεµπτικού ή σύµφωνα µε τα εκάστοτε οριζόµενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. o Επωφελείται έκπτωσης 50% για υπερηχογράφηµα καρδιάς και ηλεκτροκαρδιογράφηµα από εξειδικευµένο ακτινοδιαγνώστη και έλεγχο αλλεργιών. Η έκπτωση θα υπολογιστεί βάσει του τιµολογίου που έχει συµφωνήσει η Εταιρεία µε το Συµβεβληµένο ιαγνωστικό Κέντρο. Έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση ασθένειας, απεριόριστων προγραµµατισµένων επισκέψεων σε δίκτυο παιδιάτρων συνεργαζόµενων µε το Συµβεβληµένο ιαγνωστικό Κέντρο πανελλαδικά µε χρέωση 20 ανά επίσκεψη. Για την

3 πραγµατοποίηση των επισκέψεων απαιτείται προηγούµενη επικοινωνία µε το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου. Εάν τα συµπτώµατα που παρουσιάζει είναι τέτοιας σοβαρότητας, ώστε να µην είναι δυνατή η µετακίνησή του και είναι κάτοικος Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, παρέχεται η δυνατότητα κατ οίκον ιατρικών επισκέψεων µε χρέωση 50 ανά επίσκεψη εντός ωραρίου ή µε χρέωση 70 εκτός ωραρίου και κατά τις αργίες. ιευκρινίζεται ότι η υπηρεσία των κατ οίκον ιατρικών επισκέψεων, παρέχεται µόνο στο λεκανοπέδιο Αττικής και για τις περιοχές που εξυπηρετούνται στη Θεσσαλονίκη και κατόπιν συνεννόησης µε το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου. Έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ετήσιο ιατρικό προληπτικό έλεγχο υγείας (check up), χωρίς καµία επιβάρυνσή του, στα διαγνωστικά υποκαταστήµατα και στις κλινικές του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου. Οι εξετάσεις του ετήσιου προληπτικού ελέγχου (Γενική Αίµατος, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό οξύ, Χοληστερόλη ολική, Τριγλυκερίδια και Γενική Ούρων) διενεργούνται όλες µαζί και µόνο στο Συµβεβληµένο ιαγνωστικό Κέντρο. Παρέχεται µια επίσκεψη δωρεάν ετησίως στην ειδικότητα του παιδιάτρου για την αξιολόγηση αποτελεσµάτων του ιατρικού προληπτικού ελέγχου υγείας καθώς και τις αναγκαίες ιατρικές συµβουλές. Για την πραγµατοποίηση του ελέγχου απαιτείται προηγούµενη επικοινωνία µε το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου. Έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ετήσιο προσχολικό έλεγχο διενεργούµενο στα διαγνωστικά υποκαταστήµατα και στις κλινικές του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου, ο οποίος περιλαµβάνει: εξέταση (και αξιολόγηση αποτελεσµάτων αν χρειαστεί) σε καρδιολόγο, παθολόγο και δερµατολόγο µε συνολικό κόστος 60. Έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση των υπηρεσιών του εξειδικευµένου τηλεφωνικού συντονιστικού κέντρου του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Επωφελείται έκπτωσης 40% για ειδικά προγράµµατα προληπτικού ελέγχου (check up) για παιδιά κι εφήβους διενεργούµενα αποκλειστικά στα διαγνωστικά υποκαταστήµατα και τις κλινικές του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου σύµφωνα µε τα εξής: Προληπτικός έλεγχος (check up) παχυσαρκίας για παιδιά (έως 16 ετών): γενική αίµατος, γενική ούρων, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιµοσφαιρίων, σάκχαρο, TSH, κρεατινίνη, χοληστερίνη ολική, τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, σίδηρος, ηλεκτροκαρδιογράφηµα και καρδιολογική εξέταση. Προληπτικός έλεγχος διαβήτη για παιδιά και εφήβους: γενική αίµατος, γενική ούρων, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιµοσφαιρίων, σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT, γ-gt, ALP, σίδηρος, φεριτίνη, οφθαλµολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφηµα και καρδιολογική εξέταση. Η έκπτωση θα υπολογιστεί βάσει του τιµολογίου που έχει συµφωνήσει η Εταιρεία µε το Συµβεβληµένο ιαγνωστικό Κέντρο. Επωφελείται έκπτωσης 50% επί των οδοντιατρικών πράξεων,, παιδοδοντία και ορθοδοντική, που θα πραγµατοποιήσει στο Συµβεβληµένο ιαγνωστικό Κέντρο. Η έκπτωση θα υπολογιστεί βάσει του τιµολογίου που έχει συµφωνήσει η Εταιρεία µε το Συµβεβληµένο ιαγνωστικό Κέντρο. Έχει τη δυνατότητα αιµοληψίας κατ οίκον µε χρέωση 10 µόνο εντός λεκανοπεδίου Αττικής. Άρθρο 3ο: Έναρξη Ισχύος της Ασφάλισης Η ισχύς της ασφάλισης για την Κάλυψη Ζωής και τις Εξωνοσοκοµειακές παροχές ξεκινάει τη δεύτερη ηµέρα που ακολουθεί την ηµεροµηνία χρέωσης του ασφαλίστρου στην κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασµό. Άρθρο 4ο: ιάρκεια και Λήξη της Ασφάλισης Η διάρκεια ισχύος της ασφάλισης είναι ετήσια και ανανεώνεται αυτόµατα για κάθε έτος µε την χρέωση του ασφαλίστρου, χωρίς έκδοση ανανεωτηρίου ασφάλισης από την Εταιρεία. Ο Ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την ανανέωση της ασφάλισης εντός ενός µήνα πριν από την ετήσια επέτειο της ασφάλισης. Η ισχύς της εξωνοσοκοµειακής παροχής «Alpha Υγεία για Όλους» τερµατίζεται µε τη συµπλήρωση του 70ου έτους του Ασφαλισµένου. Το πρόγραµµα ασφάλισης λήγει αυτόµατα ή δεν ανανεώνεται εάν: Ο Υπόχρεος Πληρωµής συµπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του. Ο Υπόχρεος Πληρωµής δεν καταβάλει το ασφάλιστρο στην Εταιρεία στην προκαθορισµένη περίοδο. Η Εταιρεία ή ο Συµβαλλόµενος καταγγείλουν το Οµαδικό Συµβόλαιο. Η Εταιρεία προβεί σε αιτιολογηµένη ακύρωση της ασφάλισης. Η Εταιρεία καταβάλλει στο ικαιούχο την παροχή της Κάλυψης Ζωής, όπως περιγράφεται παραπάνω.

4 Άρθρο 5ο: Ασφάλιστρο και Αναπροσαρµογές Ασφαλίστρου Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο, προκαταβάλλεται στην έναρξη κάθε περιόδου ασφάλισης, χρεώνεται αποκλειστικά στην κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασµό ανάλογα µε τη συχνότητα που έχει επιλεγεί στην αίτηση ασφάλισης και συµπεριλαµβάνει όλες τις εκάστοτε ισχύουσες νόµιµες επιβαρύνσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει, κατά την ανανέωση της ασφάλισης, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό, τις παροχές και τα ετήσια ασφάλιστρα, µε τρίµηνη γραπτή προειδοποίηση προς την Τράπεζα. Το ανώτατο ποσοστό αύξησης του ασφαλίστρου δε µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του είκτη Τιµών Καταναλωτή, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά το δωδεκάµηνο από Σεπτέµβριο σε Σεπτέµβριο του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους. Η Εταιρεία όµως, διατηρεί το δικαίωµα για σπουδαίο λόγο (π.χ. µεταβολή παραγόντων όπως: οι αµοιβές που το συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο συµφωνεί για την υποστήριξη των παροχών, το κόστος των εφαρµοζοµένων µεθόδων διάγνωσης και της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται από το Συµβεβληµένο ιαγνωστικό Κέντρο, η σχέση µεταξύ αποζηµιώσεων και αµοιβών προς τα ασφάλιστρα): α) είτε να αναπροσαρµόζει µεµονωµένα ή σε συνδυασµό τις παροχές και τα ασφάλιστρα, σε ποσοστό πέραν του διπλασίου του είκτη Τιµών Καταναλωτή, β) είτε να τροποποιήσει τις παροχές που συνδέονται µε την ασφάλιση, γ) είτε να µην ανανεώσει την ασφάλιση. Οι λόγοι σύµφωνα µε τους οποίους η Εταιρεία µπορεί να αυξήσει τα ασφάλιστρα πέραν του διπλασίου του είκτη Τιµών Καταναλωτή, αναγράφονται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου. Κάθε µεταβολή γίνεται από την Εταιρεία κατά δίκαιη κρίση, µόνο σε οποιαδήποτε επέτειο από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Ασφαλιστηρίου και θα ισχύει για το σύνολο των Ασφαλισµένων κατόπιν ειδοποίησής τους. Προθεσµία Χάριτος: Για τηv πληρωµή κάθε ασφαλίστρου, παρέχεται προθεσµία χάριτος τριάντα (30) ηµερών. Καθυστέρηση καταβολής ληξιπρόθεσµης δόσης ασφαλίστρου, δίνει το δικαίωµα στην Εταιρεία να καταγγείλει τη σύµβαση. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ηµερών, το ασφαλιστήριο καθίσταται άκυρο. Εκπτώσεις: Ενδέχεται η Εταιρεία να παρέχει ειδικές εκπτώσεις στο ασφάλιστρο, οι οποίες αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Οµαδικής Ασφάλισης Alpha Υγεία για Όλους, εφόσον ο Υπόχρεος Πληρωµής ή ο Ασφαλισµένος εµπίπτει σε κατηγορία που δικαιούται έκπτωση. Οι προβλεπόµενες εκπτώσεις εφαρµόζονται ανάλογα µε τους κανόνες και την πολιτική της Εταιρείας. Άρθρο 6ο: Εφαρµοστέο ίκαιο - Αρµόδια ικαστήρια Το εφαρµοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την ερµηνεία και εκτέλεση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης του Ασφαλισµένου. Συµφωνούνται και ορίζονται ως αποκλειστικά αρµόδια τα ικαστήρια της Αθήνας. Άρθρο 7ο: Μη Παραίτηση της Εταιρείας από τους Όρους της Ασφαλιστικής Σύµβασης Η µη εφαρµογή ή η µη αυστηρή εφαρµογή από την Εταιρεία οποιουδήποτε Όρου της Ασφαλιστικής Σύµβασης, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, δεν µπορεί να θεωρηθεί ή να ερµηνευθεί ως παραίτηση της Εταιρείας από τον αντίστοιχο Όρο ή ως τροποποίησή του ή ότι ο Όρος δεν θα εφαρµόζεται σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο και κάτω από οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες. Άρθρο 8ο: Καταβολή Αποζηµίωσης Η Εταιρεία θα καταβάλει αποζηµίωση, αφού λάβει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα, που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου. Άρθρο 9ο: Άσκηση ικαιώµατος Υπαναχώρησης / Εναντίωσης Ο Ασφαλισµένος έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει / εναντιωθεί στη σύµβαση αποστέλλοντας επιστολή στην Εξυπηρέτηση Πελατών της ALPHA BANK εντός ενός µήνα από την παράδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης. Η αιτιολογηµένη άσκηση του δικαιώµατος της Υπαναχώρησης/ Εναντίωσης επιφέρει την ακύρωση της Ασφαλιστικής Συµβάσεως εξαρχής και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης δεν έχει ισχύ. Άρθρο 10ο: Γνωστοποιήσεις προς την Εταιρεία Παράπονα Αιτήµατα Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος επιθυµεί να υποβάλλει κάποιο αίτηµα ή παράπονο ή να γνωστοποιήσει κάτι στην Εταιρεία σχετικά µε την παρούσα ασφάλιση µπορεί να απευθυνθεί: Στο Κατάστηµα της ALPHA BANK του οποίου είναι πελάτης.

5 Στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της ALPHA BANK, τηλ.: (από σταθερό τηλέφωνο), ή (από κινητό τηλέφωνο) Άρθρο 11ο: Γνωστοποιήσεις/ Επικοινωνία προς τον Υπόχρεο Πληρωµής/ Ασφαλισµένο Η Εταιρεία θα ενηµερώνει τον Υπόχρεο Πληρωµής/Ασφαλισµένο για οποιαδήποτε µεταβολή ή τροποποίηση στην ασφάλισή του έγκαιρα µε πρόσφορο µέσο επικοινωνίας. Άρθρο 12ο: Εξαιρέσεις 1. Γενικές Εξαιρέσεις: Η Εταιρεία δεν καταβάλει ασφάλισµα για θάνατο, εάν κάποια από τις αιτίες αξίωσης καταβολής του οφείλεται σε: α) παθήσεις ή σωµατικές αναπηρίες που προϋπήρχαν της έναρξης ισχύος του Πιστοποιητικού Οµαδικής Ασφάλισης, β) χρόνιο αλκοολισµό, κατάσταση µέθης ή χρήση ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρµάκων ή φαρµάκων απεξάρτησης, γ) διανοητικές, νευροφυτικές, νευρικές και διπολικές διαταραχές, ψυχολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις, επιληψία, σπασµούς και απώλεια συνείδησης, δ) ακούσια ή εκούσια έκθεση του Ασφαλισµένου σε ατοµική, χηµική ή βιοχηµική ενέργεια ή ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια πολέµου ή ειρήνης, ε) εµφύλιο πόλεµο, πόλεµο, εισβολή, ενέργεια ξένης δύναµης, εχθροπραξίες, επαναστάσεις, εξεγέρσεις, στάσεις, τροµοκρατικές ενέργειες στο µέτρο που ο Ασφαλισµένος ή συµµετέχει στις καταστάσεις αυτές ή εκτίθεται στις συνέπειές τους, στ) συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε παράνοµες ενέργειες κακουργηµατικού χαρακτήρα, ζ) σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και τις επιπλοκές του, η) αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή πρόκληση εκούσιων σωµατικών βλαβών ανεξάρτητα από τη διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του Ασφαλισµένου. 2. Ειδικότερα για τις Εξωνοσοκοµειακές Παροχές ισχύουν οι κάτωθι εξαιρέσεις: α) προϋπάρχουσες χρόνιες παθήσεις, β) κύηση και επιπλοκές της, γ) εξωσωµατική γονιµοποίηση, στειρότητα και γονιµότητα, δ) διαγνωστικές εξετάσεις µε την µέθοδο της µοριακής βιολογίας και κυτταρογεννετικής, ε) χρόνιος αλκοολισµός, κατάσταση µέθης ή χρήση ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρµάκων ή φαρµάκων απεξάρτησης, στ) διανοητικές, νευροφυτικές, νευρικές και διπολικές διαταραχές, ψυχολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις, επιληψία, σπασµούς και απώλεια συνείδησης,, ζ) διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργούνται αποκλειστικά και µόνο σε επίπεδο ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υγείας, η) επαναλήψεις ενδο-οδοντικών θεραπειών, καθώς και ειδικές γναθοχειρουργικές επεµβάσεις (µεταµόσχευση οστού στην γνάθο για τοποθέτηση εµφυτευµάτων και εξαγωγές εγκλείστων που χρήζουν νοσοκοµειακής αντιµετώπισης), θ) παραπεµπτικά διαγνωστικών εξετάσεων τα οποία παραπέµπουν σε προληπτικό έλεγχο, ι) σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και τις επιπλοκές του. Σε περίπτωση που η ανεύρεση συµβεβληµένου ιατρού για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι αντικειµενικά δυνατή, τότε ο Ασφαλισµένος ενηµερώνεται σχετικά από το εξειδικευµένο τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου. Οι βασικές ειδικότητες ιατρών ανά περιοχή είναι: Παθολόγος, Καρδιολόγος και Ορθοπεδικός, ενώ οι λοιπές ειδικότητες ιατρών θα εξυπηρετούν ευρύτερες περιοχές της Αττικής και τις µεγάλες πόλεις της επικράτειας. Το Συµβεβληµένο ιαγνωστικό Κέντρο θα ενηµερώνει την Εταιρεία και την Τράπεζα για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων. Η Εταιρεία και η Τράπεζα δε φέρουν ουδεµία ευθύνη για την ποιότητα και την ορθότητα των ιατρικών πράξεων (διαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών επισκέψεων, ιατρικών συµβουλών κ.λπ.), που θα παρέχει το συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο, ο συµβεβληµένος µε αυτό ιατρός, το εξειδικευµένο τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου και το πάσης φύσεως προσωπικό αυτών στον Ασφαλισµένο, καθώς και για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αυτών. Η Εταιρεία και η Τράπεζα δε φέρουν ουδεµία ευθύνη για τις τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που µπορεί να επέλθουν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και θα αφορούν την συνεργασία του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα υφίσταται ή θα συσταθεί στο µέλλον. Eπίσης, η Εταιρεία και η Τράπεζα δε φέρουν ουδεµία ευθύνη για τις τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που µπορεί να επέλθουν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και θα αφορούν την συνεργασία του Συµβεβληµένου ιαγνωστικού Κέντρου µε ιατρούς εκτός του δικτύου του. Ενηµερωτικό Έντυπο Πληροφοριών (Άρθρο 4, Παρ. 3, Περίπτωση. του Ν.. 400/70, όπως ισχύει) Η AΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι Ανώνυµος Εταιρεία, µε σκοπό: α) Ασφαλίσεις Ζωής και Ζηµιών β) Αντασφαλίσεις Ζηµιών, κράτος-µέλος καταγωγής της είναι η Ελλάδα και διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 48, , Αθήνα, Τηλ: , Fax: Ο Φόρος Ασφαλίστρων είναι 10% για τον Κλάδο Υγείας. Εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών, η Εταιρεία ή η Τράπεζα θα επιλαµβάνονται της διευθέτησης των εγγράφων παραπόνων, εφόσον υπάρχει σύµπτωση βουλήσεων. H παρούσα ασφάλιση είναι χωρίς δικαίωµα εξαγοράς ή δανείου έναντι της αξίας

6 εξαγοράς ή συµµετοχής στις υπεραποδόσεις των Μαθηµατικών Αποθεµάτων της Εταιρείας. Το ασφάλιστρο περιλαµβάνει όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις (συµπεριλαµβανοµένης της εισφοράς υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής σύµφωνα µε το Νόµο 3867/2010 και την Πράξη 2636/2010 της Τράπεζας της Ελλάδος).

7 Οδηγίες χρήσεως προγράµµατος «Alpha Υγεία για Όλους» Σας ευχαριστούµε που µας εµπιστευτήκατε για την ιατρική σας φροντίδα µέσω του προνοµιακού προγράµµατος «Alpha Υγεία για Όλους». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούµε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσεως των παροχών του προγράµµατός που έχετε επιλέξει, σύµφωνα µε τις παραγράφους Πρόγραµµα Ασφάλισης Ασφάλιστρα και Παροχές Προγράµµατος του παρόντος Πιστοποιητικού Οµαδικής Ασφάλισης. Οι παροχές του προγράµµατος σας περιγράφονται αναλυτικά στους όρους του Πιστοποιητικού Οµαδικής Ασφάλισης, το οποίο σας προτρέπουµε να διαβάσετε προσεκτικά για την ορθή κατανόησή τους. 1. Πότε µπορώ να κάνω χρήση των παροχών για πρώτη φορά; Έχετε δικαίωµα να κάνετε χρήση των παροχών του προγράµµατος δύο (2) ηµέρες µετά την χρέωση του ποσού συµµετοχής στην κάρτα ή τον λογαριασµό σας. Πριν κάνετε χρήση των παροχών για πρώτη φορά, καλέστε το συντονιστικό τηλεφωνικό κέντρο της Βιοϊατρικής Α.Ε. στο προκειµένου να επιβεβαιώσετε ότι έχετε εγγραφεί ως µέλος του προγράµµατος «Alpha Υγεία για Όλους». Η χρέωση στο τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο είναι 0,75 από σταθερό και 1,26 από κινητό το λεπτό (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 2. Για πόσο χρονικό διάστηµα έχω στη διάθεσή µου τις παροχές του «Alpha «Υγεία για Όλους»; Μπορείτε να κάνετε χρήση των παροχών του προγράµµατος για ένα (1) έτος από την ένταξή σας σε αυτό, εφόσον έχουν εξοφληθεί οι δόσεις του ασφαλίστρου σύµφωνα µε τη συχνότητα που έχετε επιλέξει. Το πρόγραµµα ανανεώνεται αυτόµατα κάθε έτος µε τη χρέωση του ποσού συµµετοχής στην κάρτα ή τον λογαριασµό σας. 3. Ποιες εξετάσεις περιλαµβάνονται στον δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check-up); Οι εξετάσεις του δωρεάν ετήσιου προληπτικού ελέγχου (check-up) είναι: Γενική Αίµατος, Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη και Τριγλυκερίδια. 4. Τι περιλαµβάνει ο ετήσιος προσχολικός έλεγχος του προγράµµατος «Alpha «Υγεία για Όλους Παιδικό»; Ο ετήσιος προσχολικός έλεγχος περιλαµβάνει ιατρικές επισκέψεις στις εξής ιατρικές ειδικότητες: παθολόγος, καρδιολόγος και δερµατολόγος. 5. Ποιες εξετάσεις περιλαµβάνονται στα ειδικά προγράµµατα προληπτικού ελέγχου (check up) παχυσαρκίας και διαβήτη του προγράµµατος «Alpha «Υγεία για Όλους Παιδικό»; Οι εξετάσεις του ειδικού προληπτικού ελέγχου (check-up) παχυσαρκίας είναι: Γενική Αίµατος, Γενική Ούρων, Τ.Κ.Ε., Σάκχαρο, TSH, Κρεατινίνη, Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, Σίδηρος, Ηλεκτροκαρδιογράφηµα, Καρδιολογική Εξέταση. Οι αναφερόµενες εξετάσεις διενεργούνται από ασφαλισµένους ηλικίας έως και 16 ετών. Οι εξετάσεις του ειδικού προληπτικού ελέγχου (check-up) διαβήτη είναι: Γενική Αίµατος, Γενική Ούρων, Τ.Κ.Ε., Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Χοληστερόλη HDL, Χοληστερόλη LDL, SGOT, SGPT, γ-gt, ALP, Σίδηρος, Φερριτίνη, Οφθαλµολογική Εξέταση, Ηλεκτροκαρδιογράφηµα, Καρδιολογική Εξέταση. 6. Που πρέπει να απευθυνθώ όταν θελήσω να κάνω χρήση του ετήσιου προληπτικού ελέγχου (check-up); Καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο της Βιοϊατρικής Α.Ε. στο προκειµένου να κλείσετε ραντεβού στο πλησιέστερο διαγνωστικό κέντρο, που σας εξυπηρετεί. Όταν επισκεφθείτε το διαγνωστικό κέντρο να έχετε µαζί σας την αστυνοµική σας ταυτότητα µε την οποία πιστοποιείται ότι είστε µέλος του προγράµµατος «Alpha Υγεία για Όλους».

8 7. Τι πρέπει να κάνω όταν χρειάζεται να υποβληθώ σε διαγνωστικές εξετάσεις; Προκειµένου να πραγµατοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις µέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καλείτε το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο , εφόσον θα έχετε ήδη εφοδιαστεί µε έγκυρο παραπεµπτικό ηλεκτρονικής συνταγογραφήσεως από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ιατρό της επιλογής σας. Στην περίπτωση που επιθυµείτε να λάβετε την έκπτωση που προβλέπεται από το πρόγραµµα για τις διαγνωστικές εξετάσεις,, θα πρέπει να έχετε λάβει παραπεµπτικό σηµείωµα από τον ιατρό της επιλογής σας. Στο παραπεµπτικό ηλεκτρονικής συνταγογραφήσεως από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή στο παραπεµπτικό σηµείωµα από τον ιατρό της επιλογής σας, θα πρέπει να αναγράφονται οι διαγνωστικές εξετάσεις που πρέπει να κάνετε και ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται να γίνουν π.χ. «συνιστάται υπέρηχος άνω και κάτω κοιλίας λόγω άλγους στην κοιλιακή χώρα». Κλείνετε ραντεβού στο πλησιέστερο διαγνωστικό κέντρο της Βιοϊατρικής Α.Ε. ή σε συνεργαζόµενο µε αυτήν διαγνωστικό κέντρο που σας εξυπηρετεί. Καλώντας το , µπορείτε να ενηµερωθείτε για τα αντίστοιχα διαγνωστικά κέντρα που βρίσκονται πλησιέστερα στην περιοχή. Όταν επισκεφθείτε το διαγνωστικό κέντρο να έχετε µαζί σας την αστυνοµική σας ταυτότητα µε την οποία πιστοποιείται ότι είστε µέλος του προγράµµατος «Alpha Υγεία για Όλους», καθώς και το παραπεµπτικό σηµείωµα του ιατρού που θα πρέπει να παραδώσετε στη γραµµατεία του διαγνωστικού κέντρου. Οι διαγνωστικές εξετάσεις περιλαµβάνουν αιµατολογικές, µικροβιολογικές, κυτταρολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις συνεπεία ατυχήµατος ή ασθένειας. 8. Τι πρέπει να κάνω όταν χρειάζοµαι υπηρεσίες οδοντιάτρου; Καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο στο προκειµένου να ενηµερωθείτε για το πλησιέστερο συνεργαζόµενο οδοντιατρικό κέντρο ή οδοντίατρο, που σας εξυπηρετεί. Κατόπιν κλείνετε ραντεβού απευθείας µε το οδοντιατρικό κέντρο ή τον οδοντίατρο. Όταν επισκεφθείτε το οδοντιατρικό κέντρο ή τον οδοντίατρο να έχετε µαζί σας την αστυνοµική σας ταυτότητα µε την οποία πιστοποιείται ότι είστε µέλος του προγράµµατος «Alpha Υγεία για Όλους». 9. Α. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που θέλω να πραγµατοποιήσω δωρεάν επίσκεψη σε καρδιολόγο, παθολόγο, χειρουργό ή ορθοπεδικό; Β. Ποια βήµατα πρέπει να ακολουθήσω σε περίπτωση που θέλω να πραγµατοποιήσω επίσκεψη σε συνεργαζόµενο ιατρό; Α. ωρεάν επισκέψεις µπορείτε να πραγµατοποιήσετε στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της Βιοϊατρικής Α.Ε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, σε: καρδιολόγο, παθολόγο, χειρούργο και ορθοπεδικό. Καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο στο και κλείνετε ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της Βιοϊατρικής Α.Ε. Όταν επισκεφθείτε την κλινική να έχετε µαζί σας την αστυνοµική σας ταυτότητα µε την οποία πιστοποιείται ότι είστε µέλος του προγράµµατος «Alpha Υγεία για Όλους». Β. Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε επίσκεψη σε έναν από ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων που περιλαµβάνονται στον κατάλογο των συνεργαζοµένων ιατρών. Καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο για να πάρετε πληροφορίες σχετικά µε το ποιοι ιατροί συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο και το που βρίσκεται ο πλησιέστερος ιατρός στην περιοχή σας. Όταν επισκεφθείτε τον ιατρό να έχετε µαζί σας την αστυνοµική σας ταυτότητα µε την οποία πιστοποιείται ότι είστε µέλος του προγράµµατος «Alpha Υγεία για Όλους». Προσοχή: Η παροχή αυτή δεν ισχύει για το πρόγραµµα «Alpha Υγεία για Όλους Παιδικό». 10. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που θέλω να πραγµατοποιήσω δωρεάν επίσκεψη σε παιδίατρο; Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε δωρεάν επισκέψεις σε δίκτυο παιδιάτρων.

9 Καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο στο και κλείνετε ραντεβού µε τον πλησιέστερο παιδίατρο της περιοχής σας. Όταν επισκεφθείτε τον παιδίατρο να έχετε µαζί σας την αστυνοµική σας ταυτότητα µε την οποία πιστοποιείται ότι είστε µέλος του προγράµµατος. Προσοχή: Η παροχή αυτή αφορά µόνο ο το πρόγραµµα «Alpha Υγεία για Όλους Παιδικό». 11. Ποιες υπηρεσίες µου προσφέρει το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο 14501; Το συντονιστικό τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο και είναι στελεχωµένο µε ιατρούς και εξειδικευµένο νοσηλευτικό προσωπικό. Μέσω του συντονιστικού τηλεφωνικού κέντρου παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες: Πιστοποίηση συµµετοχής σας στο πρόγραµµα. Ιατρικές οδηγίες από τον εφηµερεύοντα ιατρό υπηρεσίας, σε περίπτωση ανάγκης. Ορισµός και αποστολή ιατρού σε περίπτωση που χρειαστείτε επίσκεψη κατ οίκον. Ενηµέρωση για την τοποθεσία των πλησιέστερων συνεργαζόµενων διαγνωστικών κέντρων ή ιατρών. Ενηµέρωση για εφηµερεύοντα φαρµακεία και νοσοκοµεία. Η χρέωση στο τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο είναι 0,75 από σταθερό και 1,26 από κινητό τηλέφωνο το λεπτό (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ Χαρίστε στο µωρό σας την αφοσίωσή σας χωρίς καµία έγνοια! Καλωσορίζουµε το νέο µέλος της οικογένειάς σας, προσφέροντάς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Good.. newsletter Αγαπητοί πελάτες, Η δέσµευσή µου την στιγµή που επιλέξαµε παρέα το συµβόλαιο της νοσοκοµειακής σας περίθαλψης ήταν να είµαι παρόν σε κάθε συµβουλή αλλά και ενηµέρωση. Συγκεντρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504053 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Παίδων

Privilege Club. Αθηνών Παίδων Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Τι είναι Το 360Care είναι το νέο, Συνδροµητικό Πρόγραµµα Υγείας από τον Όµιλο της Ευρωκλινικής. Με µόνο µια πληρωµή στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 45 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Σε ποιούς απευθυνόμαστε Ποιοί είμαστε Εδώ και 4 χρόνια, το σύστημα υγείας ΠαρονClub, έχτισε ένα πανελλαδικό σύστημα υγείας, βασισμένο να καλύπτει τις πιο απαιτητικές και ραγδαίες αλλαγές αυτής της εύθραυστης εποχής. Σε μια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

διαφόρων ειδικοτήτων, 1.6 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων,

διαφόρων ειδικοτήτων, 1.6 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, διαφόρων ειδικοτήτων, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου. Πληροφόρηση για το δίκτυο των Πολυιατρείων, τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες ανά Πολυιατρείο και το ύψος της συμμετοχής του Ασφαλισμένου, παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι αυτόνομου πακέτου Mediσυν Care

Όροι αυτόνομου πακέτου Mediσυν Care Πίνακας Περιεχομένων Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου... 2 Άρθρο 1: Ορισμοί... 2 Άρθρο 2: Τι περιλαμβάνει το Ασφαλιστήριό σας... 3 Άρθρο 3: Ποια είναι η ισχύς της Ασφάλισης... 3 Άρθρο 4: Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας.

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Αγαπητοί συνεργάτες, Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25%

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25% ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ Ο ΩΡΕΑΝ CHECK UP ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γενική Αίµατος Γενική Ούρων Ολική Χοληστερίνη ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRIME CARE ADVANCED (2.000) Κωδικός κάλυψης (09/2012) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRIME CARE ADVANCED (2.000) Κωδικός κάλυψης (09/2012) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRIME CARE ADVANCED (2.000) Κωδικός κάλυψης 30412 (09/2012) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη διέπεται από τους παρόντες Ειδικούς Όρους καθώς και από τους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH plus ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Απαραίτητη η χρήση του Νοσοκομειακού Προγράμματος Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Ιατρικές Επισκέψεις 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire

Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο:351 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013 Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire Αγαπητοί Συνεργάτες, Η εταιρία, σε συνέχεια των

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Με την συνεργασία της New Health System

«ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Με την συνεργασία της New Health System «ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Με την συνεργασία της New Health System «ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σε συνεργασία µε την NEW HEALTH SYSTEM (Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Υγείας),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Θέµα : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΑ - GL / 60000540 ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007 Αριθ. :119 ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών Η εταιρία αξιολογώντας την ανάγκη κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 109668 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Προς το Παραγωγικό Δίκτυο Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από

Διαβάστε περισσότερα

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα)

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζουμε ότι, εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

A. Ο Όμιλος της CNP Assurances. B. Τα προϊόντα της CNP ΖΩΗΣ

A. Ο Όμιλος της CNP Assurances. B. Τα προϊόντα της CNP ΖΩΗΣ A. Ο Όμιλος της CNP Assurances B. Τα προϊόντα της CNP ΖΩΗΣ Ο Όμιλος της CNP Assurances A Βασικά Στοιχεία No. 1 στις ασφαλίσεις προσώπων στη Γαλλία 27.7δις κύκλος εργασιών το 2013 160 έτη εμπειρία στη παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό)

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό) ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Σ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΟΝΕΙΣ & Α ΕΛΦΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις,

Διαβάστε περισσότερα

ιαγνωστικοί Έλεγχοι Προληπτικής Ιατρικής και Επιπλέον Παροχές:

ιαγνωστικοί Έλεγχοι Προληπτικής Ιατρικής και Επιπλέον Παροχές: Tα εν λόγω προγράµµατα check up και οι επιπλέον παροχές, πραγµατοποιούνται σε όλες τις µονάδες του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε Αττική και Θεσσαλονίκη (Παράρτηµα ΙΙ), προσκοµίζοντας την Κάρτα Μέλους Wedding Mall.

Διαβάστε περισσότερα

2.4. Συµβεβληµένος ιατρός: Είναι ο ιατρός που συνεργάζεται µε τον Όµιλο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος διενεργεί την κλινική εξέταση.

2.4. Συµβεβληµένος ιατρός: Είναι ο ιατρός που συνεργάζεται µε τον Όµιλο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος διενεργεί την κλινική εξέταση. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ολοκληρωµένο - Euromedica Κωδικός κάλυψης 30414 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30414 / 11.2014 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης H εταιρία New Health System N.H.S σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους ομίλους Νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Διαγνωστικών κέντρων, Πολυιατρείων και ιδιωτικών ιατρείων, δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προς τα Σωµατεία Μέλη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 3 εκεµβρίου 2013 Αρ. πρωτ. 585 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με ευχαρίστηση σας ενηµερώνουµε ότι ανανεώθηκε η συνεργασία της ΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Συµβεβληµένα ιαγνωστικά Κέντρα: Είναι οι Κλινικές του Οµίλου «ΥΓΕΙΑ», τα ιδιόκτητα αυτού Πολυϊατρεία και τα ιαγνωστικά Κέντρα που ανήκουν στο

2.3. Συµβεβληµένα ιαγνωστικά Κέντρα: Είναι οι Κλινικές του Οµίλου «ΥΓΕΙΑ», τα ιδιόκτητα αυτού Πολυϊατρεία και τα ιαγνωστικά Κέντρα που ανήκουν στο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Βασικό - Υγεία Κωδικός κάλυψης 30416 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30416/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές:

Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές: Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές: 1. Προκαθορισμένοι διαγνωστικοί έλεγχοι για τα μέλη σας με προσωπική τους χρέωση, θα βρείτε αναλυτικά στο Παράρτημα Ι. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες έκτακτες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στους εφημερεύοντες ιατρούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των ασφαλισμένων μας με Ατομικό ή Ομαδικό ασφαλιστήριο.

Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των ασφαλισμένων μας με Ατομικό ή Ομαδικό ασφαλιστήριο. Γραφείο Αναπλ. Γενικού Δ/ντή κ. Ηρακλή Δασκαλόπουλου Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο, Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΘΕΜΑ : Safe Family, Safe Life Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2007 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 132/23-10-2007 σας αποστέλλουµε προς ενηµέρωσής σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Οδηγός Mediσυν Care. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα

Οδηγός. Οδηγός Mediσυν Care. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα Οδηγός Mediσυν Care Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Τι είναι το πρόγραμμα Mediσυν Care;... 3 2. Ποιες είναι οι παροχές του προγράμματος Mediσυν Care;... 3 3. Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Με κάθε πρόγραμμα υγείας της Ατλαντικής Ένωσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον παροχές μέσω συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Διαγνωστικών Κέντρων ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα