διαφόρων ειδικοτήτων, 1.6 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διαφόρων ειδικοτήτων, 1.6 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων,"

Transcript

1

2 διαφόρων ειδικοτήτων, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου. Πληροφόρηση για το δίκτυο των Πολυιατρείων, τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες ανά Πολυιατρείο και το ύψος της συμμετοχής του Ασφαλισμένου, παρέχεται μέσω του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου. 1.6 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις συνεπεία ασθένειας ή ατυχήματος του Ασφαλισμένου, σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων, που περιλαμβάνει ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου ως ακολούθως: -Αττική και Θεσσαλονίκη -Πανελλαδικά (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης) 20/επίσκεψη 15/επίσκεψη Πληροφόρηση για τη γεωγραφική διασπορά του δικτύου των ιδιωτικών ιατρείων και τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες, παρέχεται μέσω του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου. 1.7 Απεριόριστες κατ οίκον ιατρικές επισκέψεις, σε περίπτωση αντιμετώπισης επείγοντος περιστατικού και αντικειμενικής αδυναμίας μετακίνησης του Ασφαλισμένου, για τις ειδικότητες παθολόγου και παιδίατρου, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου ως ακολούθως: (α) Σαράντα Ευρώ ( 40) ανά επίσκεψη, για επισκέψεις που πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από ώρα (β) Πενήντα Ευρώ ( 50) ανά επίσκεψη, για επισκέψεις που πραγματοποιούνται καθημερινά από ώρα καθώς και Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες. Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία των κατ οίκον ιατρικών επισκέψεων, παρέχεται μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής και την Θεσσαλονίκη, μετά από συνεννόηση με το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο. 2. Απεριόριστες Ιατρικές Πράξεις σε ιδιωτικά ιατρεία ή/και Πολυιατρεία Παρέχεται στον Ασφαλισμένο η δυνατότητα διενέργειας ιατρικών πράξεων σε ιδιωτικά ιατρεία ή/και Πολυιατρεία μέλη του συμβεβλημένου δικτύου, με συμμετοχή του Ασφαλισμένου. Πληροφόρηση για τα μέλη του συμβεβλημένου δικτύου από τα οποία παρέχεται η υπηρεσία, τις καλυπτόμενες ιατρικές πράξεις καθώς και το ύψος της συμμετοχής του Ασφαλισμένου ανά καλυπτόμενη ιατρική πράξη, παρέχεται μέσω του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου. 3. Διαγνωστικές εξετάσεις 3.1 Απεριόριστες Δωρεάν Διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση έγκυρου παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πολυιατρεία και Διαγνωστικά κέντρα, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, τα οποία διατηρούν σε ισχύ, ενεργές αντίστοιχες συμβάσεις συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σύμφωνα με τις εκάστοτε προϋποθέσεις που θέτει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή/και τα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου. (β) η προβλεπόμενη συμμετοχή του Ασφαλισμένου στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων με βάση το παραπεμπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ είναι έως και δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ειδικά για την προϋπόθεση υπό σημείο (β) ανωτέρω διευκρινίζεται ότι, εάν το ποσοστό συμμετοχής του Ασφαλισμένου στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων με βάση το 2

3 παραπεμπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και μόνον εφόσον ικανοποιείται η προϋπόθεση (α) ανωτέρω, ο Ασφαλισμένος δύναται να διενεργήσει διαγνωστικές εξετάσεις, καταβάλλοντας ως συμμετοχή του, το ποσό που θα αναλογεί στο ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Τυχόν ποσό που θα καταβληθεί για το λόγο αυτό, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ασφαλισμένο και σε καμία περίπτωση την Εταιρία ή Μέλος του Συμβεβλημένου Δικτύου. 3.2 Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούμενες αποκλειστικά και μόνο στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με την προσκόμιση απλού ιατρικού παραπεμπτικού (όχι υποχρεωτικά παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ) με συμμετοχή του Ασφαλισμένου 15% επί συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου κάθε μέλους του Συμβεβλημένου Δικτύου. 3.3 Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούμενες αποκλειστικά και μόνο στο Πανελλαδικό δίκτυο Πολυιατρείων και Διαγνωστικών κέντρων, μελών του Συμβεβλημένου Δικτύου, με την προσκόμιση απλού ιατρικού παραπεμπτικού (όχι υποχρεωτικά παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ) με συγκεκριμένη συμμετοχή ανά διαγνωστική εξέταση, ενιαία για το σύνολο του Πανελλαδικού δικτύου Πολυιατρείων και Διαγνωστικών κέντρων. Η παραπάνω συγκεκριμένη ενιαία συμμετοχή τιμολογείται για μεν τις εξετάσεις που καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την αντίστοιχη τιμολόγηση ΕΟΠΥΥ μειωμένη σε ποσοστό από 20% έως 60%, ενώ για τις εξετάσεις που δεν καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τιμολογείται με την αντίστοιχη ιδιωτική τιμολόγηση κάθε μέλους του συμβεβλημένου δικτύου μειωμένη σε ποσοστό από 40%-60. Πληροφόρηση για το ύψος της συμμετοχής του Ασφαλισμένου ανά διαγνωστική εξέταση, παρέχεται μέσω του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου. 3.4 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: Αφορά τη διενέργεια Μαγνητικής Τομογραφίας, Επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων και διαγνωστικών εξετάσεων οι οποίες πραγματοποιούνται είτε σε εξειδικευμένα εργαστήρια είτε απαιτούν την παρουσία ιατρού και αναισθησιολόγου καθώς και την τυχόν λήψη βιοψίας. Ρητά συμφωνείται ότι, Μαγνητική Τομογραφία, επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις και διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται είτε σε εξειδικευμένα εργαστήρια είτε απαιτούν την παρουσία ιατρού και αναισθησιολόγου καθώς και την τυχόν λήψη βιοψίας. δύναται να διενεργούνται με ειδική συμμετοχή του Ασφαλισμένου στο κόστος. Οι περιπτώσεις αυτές, δεν εμπίπτουν δηλαδή σε όσα αναφέρονται ανωτέρω, στις παραγράφους 3.1,3.2 και 3.3 Διευκρινίζεται ότι η ειδική συμμετοχή του μέλους στις εξετάσεις που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο (3.4) διαφοροποιείται σε σχέση με τον τρόπο (ηλεκτρονικό παραπεμπτικό Ε.Ο.Π.Υ.Υ. / απλό ιατρικό παραπεμπτικό) και το Συμβεβλημένο μέλος του δικτύου που τις πραγματοποιεί (εξειδικευμένα ιατρεία, Διαγνωστικά κέντρα, Πολυιατρεία, Νοσηλευτικά ιδρύματα/κλινικές) και μπορεί ανά περίπτωση να την πληροφορείται μέσω του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως τέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται οι ακόλουθες: MRI, Εξετάσεις Μοριακής διάγνωσης (DNA), Αλλεργικά tests, Ενδοσκοπήσεις (Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση, Βροχοσκόπηση), Pet-Scan, εξειδικευμένες οφθαλμολογικές και γυναικολογικές εξετάσεις (OCT, Φλουροαγγειογραφία, υπέρηχος αυχενικής διαφάνειας και Β επιπέδου). 3

4 4. Κάλυψη εξόδων ιατρικών πράξεων λόγω Ατυχήματος Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού λόγω Ατυχήματος του Ασφαλισμένου, καλύπτονται τα έξοδα των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα εξωτερικά ιατρεία των Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Ανώτατο όριο καλυπτομένων εξόδων: 200/περίπτωση Συμμετοχή Ασφαλισμένου στα έξοδα: 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου κάθε Νοσηλευτικού Ιδρύματος μέλους του Συμβεβλημένου Δικτύου. Στα έξοδα των ιατρικών πράξεων, δεν συμπεριλαμβάνεται και συνεπώς δεν καλύπτεται το κόστος φαρμάκων που τυχόν απαιτηθούν. 5. Ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up) Παρέχεται στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με όσα αναγράφονται ακολούθως, η δυνατότητα διενέργειας προληπτικού ελέγχου υγείας, σε μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, μια φορά ανά ασφαλιστικό έτος. (α) Δωρεάν Βασικό ετήσιο check up Check up Παιδικό (έως και 18 ετών): Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική χοληστερόλη Check up Ανδρών (άνω των 18 ετών): Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-gt Check up Γυναικών (άνω των 18 ετών): Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική χοληστερόλη, Σίδηρος ορού, Φερριτίνη (β) Δυνατότητα αναβάθμισης του βασικού ετήσιου check up με προνομιακή τιμολόγηση Check up Παιδικό (έως και 18 ετών): Σίδηρος ορού, Φερριτίνη, Τριγλυκερίδια, Ουρία, Κρεατινίνη, με 12 συμμετοχή του Ασφαλισμένου Check up Ανδρών (άνω των 18 ετών): PSA, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, HDL-LDL, με 19 συμμετοχή του Ασφαλισμένου. Check up Γυναικών (άνω των 18 ετών): Τest PAP, Υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων, Ουρία, Κρεατινίνη, HDL-LDL, με 35 συμμετοχή του Ασφαλισμένου. (γ) Οδοντιατρικός έλεγχος Για Ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους: έλεγχος της στοματικής κοιλότητας, καθαρισμός οδόντων, καθώς και φθορίωση. Για Ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους: έλεγχος της στοματικής κοιλότητας και καθαρισμός οδόντων. (δ) Οφθαλμολογικός έλεγχος Για Ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους: Δεν παρέχεται Για Ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους: μέτρηση οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση με Goldman και εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία. 4

5 6. Οδοντιατρικές παροχές Παρέχεται στον Ασφαλισμένο, η δυνατότητα διενέργειας Απεριόριστων Οδοντιατρικών πράξεων και επεμβάσεων στα Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με έκπτωση έως 50% επί συγκεκριμένου ενιαίου τιμοκαταλόγου. 7. Οφθαλμολογικές παροχές 7.1 Παρέχεται στον Ασφαλισμένο η δυνατότητα διενέργειας Οφθαλμολογικών επεμβάσεων για τη διόρθωση Διαθλαστικών ανωμαλιών και αποκατάστασης Καταρράκτη, σε Οφθαλμολογικά κέντρα, μέλη του συμβεβλημένου δικτύου, με έκπτωση έως 50% επί συγκεκριμένου ενιαίου τιμοκαταλόγου. 7.2 Παρέχεται στον Ασφαλισμένο η δυνατότητα της Δωρεάν αγοράς γυαλιών οράσεως και φακών επαφής, (με έγκυρο παραπεμπτικό/ιατρική γνωμάτευση από τον ΕΟΠΥΥ) αξίας έως 250 στα καταστήματα οπτικών, μελών του Συμβεβλημένου δικτύου. 7.3 Παροχή επιδότησης 80 ή συμμετοχή του Ασφαλισμένου με ποσοστό 40% στο ποσόν αγοράς, για αγορές γυαλιών οράσεως και φακών επαφής άνω των 100 Ευρώ, στα καταστήματα οπτικών, μελών του συμβεβλημένου δικτύου. 8. Φυσιοθεραπευτική κάλυψη Παρέχεται στον Ασφαλισμένο η δυνατότητα διενέργειας Απεριόριστων Φυσιοθεραπευτικών πράξεων διενεργούμενες σε Φυσιοθεραπευτικά κέντρα, µέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου ανά συνεδρία (εξαρτάται από την χρήση ασφαλιστικού φορέα, το εξατομικευμένο πρόγραμμα του Ασφαλισμένου καθώς και το πλήθος των συνεδριών που θα πραγματοποιηθούν). 9. Κάλυψη Ψυχολογικής υποστήριξης Απεριόριστες επισκέψεις/συνεδρίες σε Ψυχολόγους, µέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου 25 ανά συνεδρία. 10. Διαιτολογική / Διατροφολογική κάλυψη Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε Διατροφολόγους / Διαιτολόγους, µέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου 20 ανά επίσκεψη. 11. Εναλλακτική / Ολιστική ιατρική 11.1 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Ομοιοπαθητικούς, µέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου 30 ανά συνεδρία Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Βελονιστές, µέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου 25 ανά συνεδρία. 12. Κάλυψη θεραπειών Λόγου Ομιλίας Μάθησης 12.1 Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες στα Λογοθεραπευτικά κέντρα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου 20 ανά συνεδρία Δωρεάν η αρχική επίσκεψη αξιολόγησης καθώς και αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών, στα Λογοθεραπευτικά κέντρα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου. 5

6 13. Τηλεφωνικό Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο Χρήση του Τηλεφωνικού Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο για ενημέρωση, παροχή χρήσιµων ιατρικών πληροφοριών και συντονισµό των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται µε βάση τον πίνακα παροχών του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Ασφαλισμένος που επιθυμεί να κάνει χρήση των επιμέρους παροχών θα πρέπει: (α) Να επικοινωνεί με το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο μέσω του οποίου θα λαμβάνει οδηγίες σχετικά με την παροχή που επιθυμεί να λάβει. (β) Στην περίπτωση διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, να προσκομίζει παραπεμπτικό σημείωμα στο οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφονται: ι. το ονοματεπώνυμο του προς εξέταση Ασφαλισμένου προσώπου. ιι. οι απαιτούμενες εξετάσεις, αναλυτικά. ιιι. ο λόγος για τον οποίο συστήνεται ο διαγνωστικός έλεγχος (συμπτωματολογία, πιθανολογούμενη αιτία της ασθένειας ή της σωματικής βλάβης). (γ) Να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως, ενδεικτικά αναφερόμενα, το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Βιβλιάριο Ασθενείας αν πρόκειται για παιδί, Διαβατήριο σε ισχύ κ.α., να διευκολύνει τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του όταν αυτό ζητείται στα πλαίσια χρήσης των υπηρεσιών του προγράμματος από μέλος του Συμβεβλημένου Δικτύου και να επιδεικνύει την κάρτα υγείας που του έχει χορηγηθεί. (δ) Να καταβάλλει τη συμμετοχή ή την ειδική συμμετοχή του, στο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται συμμετοχή ή ειδική συμμετοχή του Ασφαλισμένου στο κόστος αυτών. Β. Απλή Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου Ετησίως Ανανεούμενη Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, καταβάλλεται το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο Θανάτου. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο Ασφαλιζόμενος ή διαφορετικά, στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του. Στην περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος βρίσκεται εν ζωή στη λήξη της διάρκειας της ασφάλισης, δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ή επιστροφή ασφαλίστρου. Το πρόγραμμα Bonjour Optimum παρέχεται ως συμπληρωματική ασφάλιση και υποχρεωτικά σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη βασική ασφάλιση και με Aσφαλισμένο Κεφάλαιο Με την βασική ασφάλιση καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο ο Κυρίως Ασφαλισμένος. 6

7 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Συμμετοχή στην ασφάλιση Υποβάλλεται υποχρεωτικά αίτηση ασφάλισης, μέσω καταχώρησης σε ηλεκτρονική εφαρμογή. 2. Συμβαλλόμενος Το φυσικό πρόσωπο ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος και υποβάλλει αίτηση ασφάλισης η οποία γίνεται αποδεκτή από την Εταιρία. Ως Συμβαλλόμενος δύναται να οριστεί και Νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει την έδρα του στην Ελλάδα. 3. Ασφαλιζόμενος Το πρόσωπο επί της ζωής και της υγείας του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. Σημειώνεται ότι ο Ασφαλιζόμενος μπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Συμβαλλόμενο. Διευκρινίζεται ότι ανεξαρτήτως του εάν ο Ασφαλισμένος, διατηρεί πολλαπλές ασφαλίσεις στην Εταιρεία με αντίστοιχο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσω ομαδικού ή ατομικού συμβολαίου, η πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες / παροχές είναι δυνατή, μέσω μίας και μόνο ασφάλισης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού παροχών ή η υπέρβαση ανωτάτων ορίων ανά Ασφαλισμένο πρόσωπο όπου προβλέπονται τέτοια. 4. Υπόχρεος καταβολής ασφαλίστρων: O Συμβαλλόμενος. 5. Ελάχιστη ηλικία εισόδου Ασφαλισμένου στο πρόγραμμα: Χωρίς όριο ηλικίας 6. Μέγιστη ηλικία εισόδου Ασφαλισμένου στο πρόγραμμα: Χωρίς όριο ηλικίας 7. Μέγιστη ηλικία λήξης της ασφάλισης Ασφαλισμένου: Χωρίς όριο ηλικίας 8. Ασφάλιση εξαρτωμένων μελών του Ασφαλισμένου 8.1 Δικαίωμα ασφάλισης Παρέχεται δυνατότητα ασφάλισης και των εξαρτωμένων μελών του Ασφαλισμένου. Ως εξαρτώμενα μέλη νοούνται ο / η νόμιμος σύζυγος του Ασφαλισμένου, καθώς και κάθε άγαμο τέκνο ή νόμιμα υιοθετηθέν ή που νόμιμα αναγνωρίστηκε από τον Ασφαλισμένο, το οποίο δεν έχει συμπληρώσει κατά την έναρξη της ασφάλισής του το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του. 8.2 Διακοπή ασφάλισης εξαρτωμένων μελών Η ασφάλιση εξαρτωμένων μελών διακόπτεται: (α) Με τον τερματισμό της ασφάλισης του Ασφαλισμένου, για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται στα εξαρτώμενα μέλη του, εφόσον καλύπτονταν από την παρούσα ασφαλιστική παροχή, το δικαίωμα να ασφαλιστούν με ατομικό ασφαλιστήριο με την πλησιέστερη στην παρούσα ασφαλιστική παροχή, που θα διατίθεται τότε από την Εταιρία, και με το ισχύον τιμολόγιο που θα εφαρμόζει τότε η Εταιρία, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθούν 7

8 εγγράφως την ασφάλισή τους εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διακοπής της λόγω τερματισμού της ασφάλισης του Ασφαλισμένου. Όσον αφορά στα τέκνα του Ασφαλισμένου, εφόσον καλύπτονται από την παρούσα ασφαλιστική παροχή, η ασφάλισή τους θα τερματίζεται αμέσως, με τη συμπλήρωση του εικοστού πέμπτου (25ου) έτους της ηλικίας τους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, παρέχεται στα τέκνα του Ασφαλισμένου, εφόσον καλύπτονταν από την παρούσα ασφαλιστική παροχή, το δικαίωμα να ασφαλιστούν με ατομικό ασφαλιστήριο με την πλησιέστερη στην παρούσα ασφαλιστική παροχή, που θα διατίθεται τότε από την Εταιρεία, και με το ισχύον τιμολόγιο που θα εφαρμόζει τότε η Εταιρεία, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθούν εγγράφως την ασφάλισή τους εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διακοπής της λόγω συμπλήρωσης του ανωτέρω ορίου ηλικίας. (β) Με την παραλαβή σχετικής ενυπόγραφης δήλωσης από τον Συμβαλλόμενο. 9. Ανάληψη των κινδύνων Δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις προασφαλιστικού ελέγχου ή η συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας με την αίτηση ασφάλισης, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του υποψηφίου προς ασφάλιση. 10. Έναρξη της ασφάλισης Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που έχει εκδοθεί και έχει παραληφθεί από τον πελάτη, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ολόκληρο το πρώτο ετήσιο Ασφάλιστρο ή ολόκληρη η πρώτη δόση του, εάν η πληρωμή έχει συμφωνηθεί σε δόσεις. 11. Διάρκεια και λήξη ισχύος της ασφάλισης Η διάρκεια της ασφάλισης είναι ένα έτος. Η ασφάλιση λήγει στο τέλος του ασφαλιστικού έτους. 12. Δυνατότητα ανανέωσης Με τη συμπλήρωση ισχύος ενός πλήρους Ασφαλιστικού Έτους και υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα συνεχίζει να προσφέρει με τους ίδιους όρους τις ασφαλιστικές παροχές, παρέχεται στον Συμβαλλόμενο η δυνατότητα να ανανεώσει την ασφάλιση του Ασφαλισμένου για ακόμη ένα Ασφαλιστικό Έτος. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα ενημερώνει το Συμβαλλόμενο, εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την λήξη της περιόδου ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, για τα νέα Ασφάλιστρα και την ημερομηνία πληρωμής τους. Η διαμόρφωση του νέου Ασφαλίστρου κατά την εκάστοτε ετήσια επέτειο της Ασφάλισης, είναι ελεύθερη και δεν συναρτάται με κριτήρια ή δείκτες. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε ετήσια επέτειο της Ασφαλιστικής Σύμβασης και σε ότι αφορά τις Συμπληρωματικές Ασφαλίσεις, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις ασφαλιστικές παροχές, το ύψος των επιμέρους καλύψεων αυτών καθώς και τους όρους με τους οποίους παρέχονται, για το σύνολο των Ασφαλισμένων που καλύπτονται από αυτές και όχι ατομικά. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα ενημερώνει το Συμβαλλόμενο, εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την λήξη της περιόδου ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, για τα νέα Ασφάλιστρα και την ημερομηνία πληρωμής τους καθώς και για τις τυχόν αλλαγές στις ασφαλιστικές παροχές και τους όρους, των Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων που θα ισχύουν για το επόμενο 8

9 Ασφαλιστικό Έτος. Η καταβολή των νέων Ασφαλίστρων μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής, σε κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις, θα συνεπάγεται την ανανέωση της ασφάλισης του Ασφαλισμένου, για ακόμη ένα Ασφαλιστικό Έτος, χωρίς καμία άλλη διατύπωση. Τυχόν καταβολή των Ασφαλίστρων μετά την παρέλευση της ορισθείσας ημερομηνίας πληρωμής δεν δημιουργεί στην Εταιρία καμία υποχρέωση για ανανέωση της ασφάλισης. Η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να σταματήσει να προσφέρει τις παρεχόμενες καλύψεις ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένης και της βασικής ασφάλισης) για το σύνολο των Ασφαλισμένων που καλύπτονται από αυτές και όχι ατομικά. Στην περίπτωση αυτή και μόνον εφόσον η Εταιρία διαθέτει παρεμφερή των Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων ασφαλιστική παροχή, θα προτείνει στο Συμβαλλόμενο, εγκαίρως και οπωσδήποτε τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την λήξη της περιόδου ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, νέες παρεχόμενες καλύψεις και όρους ασφάλισης και θα τον ενημερώνει για το ύψος των Ασφαλίστρων που απαιτούνται και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά θα οφείλονται, ώστε ο Συμβαλλόμενος να αποφασίσει για τη συνέχιση της ασφάλισής του με τις προτεινόμενες νέες καλύψεις ασφάλισης (βασικής και συμπληρωματικών) και τους όρους τους. 13. Εξόφληση Ασφαλίστρων Η καταβολή της πρώτης δόσης ασφαλίστρων γίνεται μέσω τραπεζικής συναλλαγής (κατάθεση, έμβασμα/μεταφορά ποσού από λογαριασμό σε λογαριασμό) με αιτιολογία των αριθμό αίτησης ασφάλισης και το ονοματεπώνυμο του πελάτη. Για τις επόμενες δόσεις, παρέχονται επιπλέον και οι ακόλουθες δυνατότητες: α. Μέσω ταχυπληρωμής των ΕΛΤΑ β. Με χρήση κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής (αναγράφεται στο ειδοποιητήριο που λαμβάνει ο πελάτης από την Εταιρία) μέσω των εναλλακτικών δικτύων Τραπεζών, Internet Banking, ATM, Phone Banking, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε Τράπεζας. γ. Με πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (το έντυπο πάγιας εντολής, συμπληρώνεται σε τραπεζικό κατάστημα και χρησιμοποιείται ο κωδικός ανάθεσης πάγιας εντολής που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο που λαμβάνει ο πελάτης από την Εταιρία). δ. Με άμεση χρέωση πιστωτικής κάρτας μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών και εισπράξεων Live-Pay (www.livepay.gr) 14. Συχνότητα καταβολής Ασφαλίστρων Τα Ασφάλιστρα είναι ετήσια. Παρέχεται επιπλέον στον πελάτη, η δυνατότητα να καταβάλλει τα Ασφάλιστρα σε εξαμηνιαίες δόσεις, με επιβάρυνση 3%. Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην επιστροφή καταβληθέντος ασφαλίστρου για οποιοδήποτε λόγο, στην περίπτωση που έχει προηγηθεί χρήση των παροχών του προγράμματος. 9

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Μέλος Συμβεβλημένου Δικτύου: Κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυµα /κλινική ή Διαγνωστικό Κέντρο ή Πολυϊατρείο ή ιδιωτικό ιατρείο ή Οδοντιατρείο ή Φυσιοθεραπευτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Με την συνεργασία της New Health System

«ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Με την συνεργασία της New Health System «ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Με την συνεργασία της New Health System «ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σε συνεργασία µε την NEW HEALTH SYSTEM (Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Υγείας),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 45 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Άρθρο 1ο: Ορισµοί Εταιρεία: Η AΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα. Τράπεζα: Η ALPHA BANK Α.Ε., Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, η οποία είναι και ο Συµβαλλόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

2.4. Συµβεβληµένος ιατρός: Είναι ο ιατρός που συνεργάζεται µε τον Όµιλο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος διενεργεί την κλινική εξέταση.

2.4. Συµβεβληµένος ιατρός: Είναι ο ιατρός που συνεργάζεται µε τον Όµιλο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος διενεργεί την κλινική εξέταση. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ολοκληρωµένο - Euromedica Κωδικός κάλυψης 30414 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30414 / 11.2014 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Θέµα : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΑ - GL / 60000540 ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Οδηγός Mediσυν Care. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα

Οδηγός. Οδηγός Mediσυν Care. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα Οδηγός Mediσυν Care Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Τι είναι το πρόγραμμα Mediσυν Care;... 3 2. Ποιες είναι οι παροχές του προγράμματος Mediσυν Care;... 3 3. Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Τα 3 επίπεδα προγραμμάτων FREEDOM OPTIMUM Ο πελάτης έχει πλήρη ελευθερία στην ασφάλιση υγείας To υψηλότερο επίπεδο παροχών Ασφάλιστρο αντίστοιχο των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life»

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ UNDERWRITING & ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132 ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 Η εταιρία στα πλαίσια της αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ιαγνωστικοί Έλεγχοι Προληπτικής Ιατρικής και Επιπλέον Παροχές:

ιαγνωστικοί Έλεγχοι Προληπτικής Ιατρικής και Επιπλέον Παροχές: Tα εν λόγω προγράµµατα check up και οι επιπλέον παροχές, πραγµατοποιούνται σε όλες τις µονάδες του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε Αττική και Θεσσαλονίκη (Παράρτηµα ΙΙ), προσκοµίζοντας την Κάρτα Μέλους Wedding Mall.

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 109668 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Προς το Παραγωγικό Δίκτυο Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές:

Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές: Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές: 1. Προκαθορισμένοι διαγνωστικοί έλεγχοι για τα μέλη σας με προσωπική τους χρέωση, θα βρείτε αναλυτικά στο Παράρτημα Ι. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire

Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο:351 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013 Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire Αγαπητοί Συνεργάτες, Η εταιρία, σε συνέχεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη!

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Περιεχόμενα 1. Οι προκλήσεις στο χώρο της Υγείας Απεικόνιση της πραγματικότητας Αναγνώριση ευκαιριών & κινδύνων Διαμόρφωση στρατηγικής κερδοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων»

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2010 Θέμα : «Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 3604327, 210 3606071, FAX: 210 3606347 e-mail: ssalpha8@otenet.gr - www.ssalpha.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Προς: Oλους τους συνεργάτες Χαλάνδρι, 15/9/2011 ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αγαπητοί συνεργάτες, Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την εταιρεία μας για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων

συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων για ενήλικες Ονοματεπώνυμο συνδρομητή Ημερομηνία έναρξης προγράμματος Ημερομηνία λήξης προγράμματος Υπογραφή συνδρομητή Σφραγίδα παρόχου για παιδιά Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας, παίζοντας καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό.

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό. 2.α. ΟNCOTYPE Σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου (με θετικούς ορμονοϋποδοχείς και αρνητικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες) παρέχεται η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης της αντίστροφης μεταγραφάσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προς τα Σωµατεία Μέλη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 3 εκεµβρίου 2013 Αρ. πρωτ. 585 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με ευχαρίστηση σας ενηµερώνουµε ότι ανανεώθηκε η συνεργασία της ΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/5211/06 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καλύπτει, με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις Δωρεάν Eτήσιο Check up Γενική αίματος, Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα * Ιατρική εκτίμηση αποτελεσμάτων. Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για τις ειδικότητες των γιατρών της κλινικής μας εφόσον προκύψει

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙ Α 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2 ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ 1. ικαίωµα εγγραφής 2. ιαδικασία υπαγωγής 3 3 4 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1. Γενικά 2. Περιγραφή παροχών

Διαβάστε περισσότερα

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναβαθμίζουμε τα Προνόμια Υγείας

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναβαθμίζουμε τα Προνόμια Υγείας 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναβαθμίζουμε τα Προνόμια Υγείας Από Προς ΑΧΑ Ααφαλιστική Όλους τους Συνεργάτες Αγαπητοί Συνεργάτες, Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των προσφερόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910 Παροχές υγείας ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ προς τα Μέλη του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Αστυνομικών Αττικής & ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ: ΓΟΝΕΙΣ, ΣΥΖΥΓΟΙ & ΠΑΙΔΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Υγεία για Όλους Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2015 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα σελίδα ενότητες 2 3 3 11 13 15 15 16 Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο Υγεία για Όλους Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2015 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα σελίδα ενότητες 2 3 3 3 6 6 7 8 11 12 13 14 15 17 Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Αθήναι, 12 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα