διαφόρων ειδικοτήτων, 1.6 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διαφόρων ειδικοτήτων, 1.6 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων,"

Transcript

1

2 διαφόρων ειδικοτήτων, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου. Πληροφόρηση για το δίκτυο των Πολυιατρείων, τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες ανά Πολυιατρείο και το ύψος της συμμετοχής του Ασφαλισμένου, παρέχεται μέσω του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου. 1.6 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις συνεπεία ασθένειας ή ατυχήματος του Ασφαλισμένου, σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων, που περιλαμβάνει ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου ως ακολούθως: -Αττική και Θεσσαλονίκη -Πανελλαδικά (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης) 20/επίσκεψη 15/επίσκεψη Πληροφόρηση για τη γεωγραφική διασπορά του δικτύου των ιδιωτικών ιατρείων και τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες, παρέχεται μέσω του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου. 1.7 Απεριόριστες κατ οίκον ιατρικές επισκέψεις, σε περίπτωση αντιμετώπισης επείγοντος περιστατικού και αντικειμενικής αδυναμίας μετακίνησης του Ασφαλισμένου, για τις ειδικότητες παθολόγου και παιδίατρου, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου ως ακολούθως: (α) Σαράντα Ευρώ ( 40) ανά επίσκεψη, για επισκέψεις που πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από ώρα (β) Πενήντα Ευρώ ( 50) ανά επίσκεψη, για επισκέψεις που πραγματοποιούνται καθημερινά από ώρα καθώς και Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες. Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία των κατ οίκον ιατρικών επισκέψεων, παρέχεται μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής και την Θεσσαλονίκη, μετά από συνεννόηση με το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο. 2. Απεριόριστες Ιατρικές Πράξεις σε ιδιωτικά ιατρεία ή/και Πολυιατρεία Παρέχεται στον Ασφαλισμένο η δυνατότητα διενέργειας ιατρικών πράξεων σε ιδιωτικά ιατρεία ή/και Πολυιατρεία μέλη του συμβεβλημένου δικτύου, με συμμετοχή του Ασφαλισμένου. Πληροφόρηση για τα μέλη του συμβεβλημένου δικτύου από τα οποία παρέχεται η υπηρεσία, τις καλυπτόμενες ιατρικές πράξεις καθώς και το ύψος της συμμετοχής του Ασφαλισμένου ανά καλυπτόμενη ιατρική πράξη, παρέχεται μέσω του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου. 3. Διαγνωστικές εξετάσεις 3.1 Απεριόριστες Δωρεάν Διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση έγκυρου παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πολυιατρεία και Διαγνωστικά κέντρα, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, τα οποία διατηρούν σε ισχύ, ενεργές αντίστοιχες συμβάσεις συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σύμφωνα με τις εκάστοτε προϋποθέσεις που θέτει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή/και τα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου. (β) η προβλεπόμενη συμμετοχή του Ασφαλισμένου στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων με βάση το παραπεμπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ είναι έως και δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ειδικά για την προϋπόθεση υπό σημείο (β) ανωτέρω διευκρινίζεται ότι, εάν το ποσοστό συμμετοχής του Ασφαλισμένου στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων με βάση το 2

3 παραπεμπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και μόνον εφόσον ικανοποιείται η προϋπόθεση (α) ανωτέρω, ο Ασφαλισμένος δύναται να διενεργήσει διαγνωστικές εξετάσεις, καταβάλλοντας ως συμμετοχή του, το ποσό που θα αναλογεί στο ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Τυχόν ποσό που θα καταβληθεί για το λόγο αυτό, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ασφαλισμένο και σε καμία περίπτωση την Εταιρία ή Μέλος του Συμβεβλημένου Δικτύου. 3.2 Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούμενες αποκλειστικά και μόνο στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με την προσκόμιση απλού ιατρικού παραπεμπτικού (όχι υποχρεωτικά παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ) με συμμετοχή του Ασφαλισμένου 15% επί συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου κάθε μέλους του Συμβεβλημένου Δικτύου. 3.3 Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούμενες αποκλειστικά και μόνο στο Πανελλαδικό δίκτυο Πολυιατρείων και Διαγνωστικών κέντρων, μελών του Συμβεβλημένου Δικτύου, με την προσκόμιση απλού ιατρικού παραπεμπτικού (όχι υποχρεωτικά παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ) με συγκεκριμένη συμμετοχή ανά διαγνωστική εξέταση, ενιαία για το σύνολο του Πανελλαδικού δικτύου Πολυιατρείων και Διαγνωστικών κέντρων. Η παραπάνω συγκεκριμένη ενιαία συμμετοχή τιμολογείται για μεν τις εξετάσεις που καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την αντίστοιχη τιμολόγηση ΕΟΠΥΥ μειωμένη σε ποσοστό από 20% έως 60%, ενώ για τις εξετάσεις που δεν καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τιμολογείται με την αντίστοιχη ιδιωτική τιμολόγηση κάθε μέλους του συμβεβλημένου δικτύου μειωμένη σε ποσοστό από 40%-60. Πληροφόρηση για το ύψος της συμμετοχής του Ασφαλισμένου ανά διαγνωστική εξέταση, παρέχεται μέσω του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου. 3.4 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: Αφορά τη διενέργεια Μαγνητικής Τομογραφίας, Επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων και διαγνωστικών εξετάσεων οι οποίες πραγματοποιούνται είτε σε εξειδικευμένα εργαστήρια είτε απαιτούν την παρουσία ιατρού και αναισθησιολόγου καθώς και την τυχόν λήψη βιοψίας. Ρητά συμφωνείται ότι, Μαγνητική Τομογραφία, επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις και διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται είτε σε εξειδικευμένα εργαστήρια είτε απαιτούν την παρουσία ιατρού και αναισθησιολόγου καθώς και την τυχόν λήψη βιοψίας. δύναται να διενεργούνται με ειδική συμμετοχή του Ασφαλισμένου στο κόστος. Οι περιπτώσεις αυτές, δεν εμπίπτουν δηλαδή σε όσα αναφέρονται ανωτέρω, στις παραγράφους 3.1,3.2 και 3.3 Διευκρινίζεται ότι η ειδική συμμετοχή του μέλους στις εξετάσεις που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο (3.4) διαφοροποιείται σε σχέση με τον τρόπο (ηλεκτρονικό παραπεμπτικό Ε.Ο.Π.Υ.Υ. / απλό ιατρικό παραπεμπτικό) και το Συμβεβλημένο μέλος του δικτύου που τις πραγματοποιεί (εξειδικευμένα ιατρεία, Διαγνωστικά κέντρα, Πολυιατρεία, Νοσηλευτικά ιδρύματα/κλινικές) και μπορεί ανά περίπτωση να την πληροφορείται μέσω του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως τέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται οι ακόλουθες: MRI, Εξετάσεις Μοριακής διάγνωσης (DNA), Αλλεργικά tests, Ενδοσκοπήσεις (Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση, Βροχοσκόπηση), Pet-Scan, εξειδικευμένες οφθαλμολογικές και γυναικολογικές εξετάσεις (OCT, Φλουροαγγειογραφία, υπέρηχος αυχενικής διαφάνειας και Β επιπέδου). 3

4 4. Κάλυψη εξόδων ιατρικών πράξεων λόγω Ατυχήματος Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού λόγω Ατυχήματος του Ασφαλισμένου, καλύπτονται τα έξοδα των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα εξωτερικά ιατρεία των Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Ανώτατο όριο καλυπτομένων εξόδων: 200/περίπτωση Συμμετοχή Ασφαλισμένου στα έξοδα: 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου κάθε Νοσηλευτικού Ιδρύματος μέλους του Συμβεβλημένου Δικτύου. Στα έξοδα των ιατρικών πράξεων, δεν συμπεριλαμβάνεται και συνεπώς δεν καλύπτεται το κόστος φαρμάκων που τυχόν απαιτηθούν. 5. Ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up) Παρέχεται στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με όσα αναγράφονται ακολούθως, η δυνατότητα διενέργειας προληπτικού ελέγχου υγείας, σε μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, μια φορά ανά ασφαλιστικό έτος. (α) Δωρεάν Βασικό ετήσιο check up Check up Παιδικό (έως και 18 ετών): Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική χοληστερόλη Check up Ανδρών (άνω των 18 ετών): Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-gt Check up Γυναικών (άνω των 18 ετών): Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική χοληστερόλη, Σίδηρος ορού, Φερριτίνη (β) Δυνατότητα αναβάθμισης του βασικού ετήσιου check up με προνομιακή τιμολόγηση Check up Παιδικό (έως και 18 ετών): Σίδηρος ορού, Φερριτίνη, Τριγλυκερίδια, Ουρία, Κρεατινίνη, με 12 συμμετοχή του Ασφαλισμένου Check up Ανδρών (άνω των 18 ετών): PSA, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, HDL-LDL, με 19 συμμετοχή του Ασφαλισμένου. Check up Γυναικών (άνω των 18 ετών): Τest PAP, Υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων, Ουρία, Κρεατινίνη, HDL-LDL, με 35 συμμετοχή του Ασφαλισμένου. (γ) Οδοντιατρικός έλεγχος Για Ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους: έλεγχος της στοματικής κοιλότητας, καθαρισμός οδόντων, καθώς και φθορίωση. Για Ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους: έλεγχος της στοματικής κοιλότητας και καθαρισμός οδόντων. (δ) Οφθαλμολογικός έλεγχος Για Ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους: Δεν παρέχεται Για Ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους: μέτρηση οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση με Goldman και εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία. 4

5 6. Οδοντιατρικές παροχές Παρέχεται στον Ασφαλισμένο, η δυνατότητα διενέργειας Απεριόριστων Οδοντιατρικών πράξεων και επεμβάσεων στα Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με έκπτωση έως 50% επί συγκεκριμένου ενιαίου τιμοκαταλόγου. 7. Οφθαλμολογικές παροχές 7.1 Παρέχεται στον Ασφαλισμένο η δυνατότητα διενέργειας Οφθαλμολογικών επεμβάσεων για τη διόρθωση Διαθλαστικών ανωμαλιών και αποκατάστασης Καταρράκτη, σε Οφθαλμολογικά κέντρα, μέλη του συμβεβλημένου δικτύου, με έκπτωση έως 50% επί συγκεκριμένου ενιαίου τιμοκαταλόγου. 7.2 Παρέχεται στον Ασφαλισμένο η δυνατότητα της Δωρεάν αγοράς γυαλιών οράσεως και φακών επαφής, (με έγκυρο παραπεμπτικό/ιατρική γνωμάτευση από τον ΕΟΠΥΥ) αξίας έως 250 στα καταστήματα οπτικών, μελών του Συμβεβλημένου δικτύου. 7.3 Παροχή επιδότησης 80 ή συμμετοχή του Ασφαλισμένου με ποσοστό 40% στο ποσόν αγοράς, για αγορές γυαλιών οράσεως και φακών επαφής άνω των 100 Ευρώ, στα καταστήματα οπτικών, μελών του συμβεβλημένου δικτύου. 8. Φυσιοθεραπευτική κάλυψη Παρέχεται στον Ασφαλισμένο η δυνατότητα διενέργειας Απεριόριστων Φυσιοθεραπευτικών πράξεων διενεργούμενες σε Φυσιοθεραπευτικά κέντρα, µέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου ανά συνεδρία (εξαρτάται από την χρήση ασφαλιστικού φορέα, το εξατομικευμένο πρόγραμμα του Ασφαλισμένου καθώς και το πλήθος των συνεδριών που θα πραγματοποιηθούν). 9. Κάλυψη Ψυχολογικής υποστήριξης Απεριόριστες επισκέψεις/συνεδρίες σε Ψυχολόγους, µέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου 25 ανά συνεδρία. 10. Διαιτολογική / Διατροφολογική κάλυψη Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε Διατροφολόγους / Διαιτολόγους, µέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου 20 ανά επίσκεψη. 11. Εναλλακτική / Ολιστική ιατρική 11.1 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Ομοιοπαθητικούς, µέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου 30 ανά συνεδρία Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Βελονιστές, µέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου 25 ανά συνεδρία. 12. Κάλυψη θεραπειών Λόγου Ομιλίας Μάθησης 12.1 Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες στα Λογοθεραπευτικά κέντρα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου 20 ανά συνεδρία Δωρεάν η αρχική επίσκεψη αξιολόγησης καθώς και αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών, στα Λογοθεραπευτικά κέντρα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου. 5

6 13. Τηλεφωνικό Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο Χρήση του Τηλεφωνικού Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο για ενημέρωση, παροχή χρήσιµων ιατρικών πληροφοριών και συντονισµό των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται µε βάση τον πίνακα παροχών του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Ασφαλισμένος που επιθυμεί να κάνει χρήση των επιμέρους παροχών θα πρέπει: (α) Να επικοινωνεί με το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο μέσω του οποίου θα λαμβάνει οδηγίες σχετικά με την παροχή που επιθυμεί να λάβει. (β) Στην περίπτωση διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, να προσκομίζει παραπεμπτικό σημείωμα στο οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφονται: ι. το ονοματεπώνυμο του προς εξέταση Ασφαλισμένου προσώπου. ιι. οι απαιτούμενες εξετάσεις, αναλυτικά. ιιι. ο λόγος για τον οποίο συστήνεται ο διαγνωστικός έλεγχος (συμπτωματολογία, πιθανολογούμενη αιτία της ασθένειας ή της σωματικής βλάβης). (γ) Να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως, ενδεικτικά αναφερόμενα, το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Βιβλιάριο Ασθενείας αν πρόκειται για παιδί, Διαβατήριο σε ισχύ κ.α., να διευκολύνει τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του όταν αυτό ζητείται στα πλαίσια χρήσης των υπηρεσιών του προγράμματος από μέλος του Συμβεβλημένου Δικτύου και να επιδεικνύει την κάρτα υγείας που του έχει χορηγηθεί. (δ) Να καταβάλλει τη συμμετοχή ή την ειδική συμμετοχή του, στο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται συμμετοχή ή ειδική συμμετοχή του Ασφαλισμένου στο κόστος αυτών. Β. Απλή Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου Ετησίως Ανανεούμενη Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, καταβάλλεται το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο Θανάτου. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο Ασφαλιζόμενος ή διαφορετικά, στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του. Στην περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος βρίσκεται εν ζωή στη λήξη της διάρκειας της ασφάλισης, δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ή επιστροφή ασφαλίστρου. Το πρόγραμμα Bonjour Optimum παρέχεται ως συμπληρωματική ασφάλιση και υποχρεωτικά σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη βασική ασφάλιση και με Aσφαλισμένο Κεφάλαιο Με την βασική ασφάλιση καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο ο Κυρίως Ασφαλισμένος. 6

7 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Συμμετοχή στην ασφάλιση Υποβάλλεται υποχρεωτικά αίτηση ασφάλισης, μέσω καταχώρησης σε ηλεκτρονική εφαρμογή. 2. Συμβαλλόμενος Το φυσικό πρόσωπο ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος και υποβάλλει αίτηση ασφάλισης η οποία γίνεται αποδεκτή από την Εταιρία. Ως Συμβαλλόμενος δύναται να οριστεί και Νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει την έδρα του στην Ελλάδα. 3. Ασφαλιζόμενος Το πρόσωπο επί της ζωής και της υγείας του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. Σημειώνεται ότι ο Ασφαλιζόμενος μπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Συμβαλλόμενο. Διευκρινίζεται ότι ανεξαρτήτως του εάν ο Ασφαλισμένος, διατηρεί πολλαπλές ασφαλίσεις στην Εταιρεία με αντίστοιχο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσω ομαδικού ή ατομικού συμβολαίου, η πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες / παροχές είναι δυνατή, μέσω μίας και μόνο ασφάλισης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού παροχών ή η υπέρβαση ανωτάτων ορίων ανά Ασφαλισμένο πρόσωπο όπου προβλέπονται τέτοια. 4. Υπόχρεος καταβολής ασφαλίστρων: O Συμβαλλόμενος. 5. Ελάχιστη ηλικία εισόδου Ασφαλισμένου στο πρόγραμμα: Χωρίς όριο ηλικίας 6. Μέγιστη ηλικία εισόδου Ασφαλισμένου στο πρόγραμμα: Χωρίς όριο ηλικίας 7. Μέγιστη ηλικία λήξης της ασφάλισης Ασφαλισμένου: Χωρίς όριο ηλικίας 8. Ασφάλιση εξαρτωμένων μελών του Ασφαλισμένου 8.1 Δικαίωμα ασφάλισης Παρέχεται δυνατότητα ασφάλισης και των εξαρτωμένων μελών του Ασφαλισμένου. Ως εξαρτώμενα μέλη νοούνται ο / η νόμιμος σύζυγος του Ασφαλισμένου, καθώς και κάθε άγαμο τέκνο ή νόμιμα υιοθετηθέν ή που νόμιμα αναγνωρίστηκε από τον Ασφαλισμένο, το οποίο δεν έχει συμπληρώσει κατά την έναρξη της ασφάλισής του το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του. 8.2 Διακοπή ασφάλισης εξαρτωμένων μελών Η ασφάλιση εξαρτωμένων μελών διακόπτεται: (α) Με τον τερματισμό της ασφάλισης του Ασφαλισμένου, για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται στα εξαρτώμενα μέλη του, εφόσον καλύπτονταν από την παρούσα ασφαλιστική παροχή, το δικαίωμα να ασφαλιστούν με ατομικό ασφαλιστήριο με την πλησιέστερη στην παρούσα ασφαλιστική παροχή, που θα διατίθεται τότε από την Εταιρία, και με το ισχύον τιμολόγιο που θα εφαρμόζει τότε η Εταιρία, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθούν 7

8 εγγράφως την ασφάλισή τους εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διακοπής της λόγω τερματισμού της ασφάλισης του Ασφαλισμένου. Όσον αφορά στα τέκνα του Ασφαλισμένου, εφόσον καλύπτονται από την παρούσα ασφαλιστική παροχή, η ασφάλισή τους θα τερματίζεται αμέσως, με τη συμπλήρωση του εικοστού πέμπτου (25ου) έτους της ηλικίας τους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, παρέχεται στα τέκνα του Ασφαλισμένου, εφόσον καλύπτονταν από την παρούσα ασφαλιστική παροχή, το δικαίωμα να ασφαλιστούν με ατομικό ασφαλιστήριο με την πλησιέστερη στην παρούσα ασφαλιστική παροχή, που θα διατίθεται τότε από την Εταιρεία, και με το ισχύον τιμολόγιο που θα εφαρμόζει τότε η Εταιρεία, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθούν εγγράφως την ασφάλισή τους εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διακοπής της λόγω συμπλήρωσης του ανωτέρω ορίου ηλικίας. (β) Με την παραλαβή σχετικής ενυπόγραφης δήλωσης από τον Συμβαλλόμενο. 9. Ανάληψη των κινδύνων Δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις προασφαλιστικού ελέγχου ή η συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας με την αίτηση ασφάλισης, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του υποψηφίου προς ασφάλιση. 10. Έναρξη της ασφάλισης Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που έχει εκδοθεί και έχει παραληφθεί από τον πελάτη, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ολόκληρο το πρώτο ετήσιο Ασφάλιστρο ή ολόκληρη η πρώτη δόση του, εάν η πληρωμή έχει συμφωνηθεί σε δόσεις. 11. Διάρκεια και λήξη ισχύος της ασφάλισης Η διάρκεια της ασφάλισης είναι ένα έτος. Η ασφάλιση λήγει στο τέλος του ασφαλιστικού έτους. 12. Δυνατότητα ανανέωσης Με τη συμπλήρωση ισχύος ενός πλήρους Ασφαλιστικού Έτους και υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα συνεχίζει να προσφέρει με τους ίδιους όρους τις ασφαλιστικές παροχές, παρέχεται στον Συμβαλλόμενο η δυνατότητα να ανανεώσει την ασφάλιση του Ασφαλισμένου για ακόμη ένα Ασφαλιστικό Έτος. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα ενημερώνει το Συμβαλλόμενο, εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την λήξη της περιόδου ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, για τα νέα Ασφάλιστρα και την ημερομηνία πληρωμής τους. Η διαμόρφωση του νέου Ασφαλίστρου κατά την εκάστοτε ετήσια επέτειο της Ασφάλισης, είναι ελεύθερη και δεν συναρτάται με κριτήρια ή δείκτες. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε ετήσια επέτειο της Ασφαλιστικής Σύμβασης και σε ότι αφορά τις Συμπληρωματικές Ασφαλίσεις, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις ασφαλιστικές παροχές, το ύψος των επιμέρους καλύψεων αυτών καθώς και τους όρους με τους οποίους παρέχονται, για το σύνολο των Ασφαλισμένων που καλύπτονται από αυτές και όχι ατομικά. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα ενημερώνει το Συμβαλλόμενο, εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την λήξη της περιόδου ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, για τα νέα Ασφάλιστρα και την ημερομηνία πληρωμής τους καθώς και για τις τυχόν αλλαγές στις ασφαλιστικές παροχές και τους όρους, των Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων που θα ισχύουν για το επόμενο 8

9 Ασφαλιστικό Έτος. Η καταβολή των νέων Ασφαλίστρων μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής, σε κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις, θα συνεπάγεται την ανανέωση της ασφάλισης του Ασφαλισμένου, για ακόμη ένα Ασφαλιστικό Έτος, χωρίς καμία άλλη διατύπωση. Τυχόν καταβολή των Ασφαλίστρων μετά την παρέλευση της ορισθείσας ημερομηνίας πληρωμής δεν δημιουργεί στην Εταιρία καμία υποχρέωση για ανανέωση της ασφάλισης. Η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να σταματήσει να προσφέρει τις παρεχόμενες καλύψεις ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένης και της βασικής ασφάλισης) για το σύνολο των Ασφαλισμένων που καλύπτονται από αυτές και όχι ατομικά. Στην περίπτωση αυτή και μόνον εφόσον η Εταιρία διαθέτει παρεμφερή των Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων ασφαλιστική παροχή, θα προτείνει στο Συμβαλλόμενο, εγκαίρως και οπωσδήποτε τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την λήξη της περιόδου ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, νέες παρεχόμενες καλύψεις και όρους ασφάλισης και θα τον ενημερώνει για το ύψος των Ασφαλίστρων που απαιτούνται και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά θα οφείλονται, ώστε ο Συμβαλλόμενος να αποφασίσει για τη συνέχιση της ασφάλισής του με τις προτεινόμενες νέες καλύψεις ασφάλισης (βασικής και συμπληρωματικών) και τους όρους τους. 13. Εξόφληση Ασφαλίστρων Η καταβολή της πρώτης δόσης ασφαλίστρων γίνεται μέσω τραπεζικής συναλλαγής (κατάθεση, έμβασμα/μεταφορά ποσού από λογαριασμό σε λογαριασμό) με αιτιολογία των αριθμό αίτησης ασφάλισης και το ονοματεπώνυμο του πελάτη. Για τις επόμενες δόσεις, παρέχονται επιπλέον και οι ακόλουθες δυνατότητες: α. Μέσω ταχυπληρωμής των ΕΛΤΑ β. Με χρήση κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής (αναγράφεται στο ειδοποιητήριο που λαμβάνει ο πελάτης από την Εταιρία) μέσω των εναλλακτικών δικτύων Τραπεζών, Internet Banking, ATM, Phone Banking, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε Τράπεζας. γ. Με πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (το έντυπο πάγιας εντολής, συμπληρώνεται σε τραπεζικό κατάστημα και χρησιμοποιείται ο κωδικός ανάθεσης πάγιας εντολής που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο που λαμβάνει ο πελάτης από την Εταιρία). δ. Με άμεση χρέωση πιστωτικής κάρτας μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών και εισπράξεων Live-Pay (www.livepay.gr) 14. Συχνότητα καταβολής Ασφαλίστρων Τα Ασφάλιστρα είναι ετήσια. Παρέχεται επιπλέον στον πελάτη, η δυνατότητα να καταβάλλει τα Ασφάλιστρα σε εξαμηνιαίες δόσεις, με επιβάρυνση 3%. Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην επιστροφή καταβληθέντος ασφαλίστρου για οποιοδήποτε λόγο, στην περίπτωση που έχει προηγηθεί χρήση των παροχών του προγράμματος. 9

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «My Life» ΠΑΡΕΧΕΙ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «My Life» ΠΑΡΕΧΕΙ Το παρόν αποτελεί πιστοποιητικό ένταξης του/της.. στο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης «My Life», το οποίο προσφέρει την δυνατότητα δωρεάν υπηρεσιών υγείας στα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης H εταιρία New Health System N.H.S σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους ομίλους Νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Διαγνωστικών κέντρων, Πολυιατρείων και ιδιωτικών ιατρείων, δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Μέλος Συμβεβλημένου Δικτύου: Κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυµα /κλινική ή Διαγνωστικό Κέντρο ή Πολυϊατρείο ή ιδιωτικό ιατρείο ή Οδοντιατρείο ή Φυσιοθεραπευτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 0 Άνδρας Health Keeper ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Με την συνεργασία της New Health System

«ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Με την συνεργασία της New Health System «ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Με την συνεργασία της New Health System «ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σε συνεργασία µε την NEW HEALTH SYSTEM (Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Υγείας),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Good.. newsletter Αγαπητοί πελάτες, Η δέσµευσή µου την στιγµή που επιλέξαµε παρέα το συµβόλαιο της νοσοκοµειακής σας περίθαλψης ήταν να είµαι παρόν σε κάθε συµβουλή αλλά και ενηµέρωση. Συγκεντρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Παίδων

Privilege Club. Αθηνών Παίδων Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ Κωδικός: 03626 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 48 Άνδρας Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 60 Γυναίκα Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Health Keeper ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Εξωνοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Εξωνοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Πρόληψη Κάλλιον το προλαµβάνειν παρά το θεραπεύειν 2 Πλεονεκτήµατα Η πρόληψη σε θέµατα υγείας γίνεται: Προσιτή οικονοµικά Προσιτή από προϋποθέσεις ασφάλισης Προσιτή από

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ Χαρίστε στο µωρό σας την αφοσίωσή σας χωρίς καµία έγνοια! Καλωσορίζουµε το νέο µέλος της οικογένειάς σας, προσφέροντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, 115 26 Αθήνα 210 7454000 ATLANTIKI@ATLANTIKI.GR ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Προστασία οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Με κάθε πρόγραμμα υγείας της Ατλαντικής Ένωσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον παροχές μέσω συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Διαγνωστικών Κέντρων ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH plus ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα)

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζουμε ότι, εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 Εγγ. Εισφορά 0,29 Ετήσιο Κόστος 1.701,15 Μηνιαία 147,43 Πρώτη όση 154,77 Στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Τι είναι Το 360Care είναι το νέο, Συνδροµητικό Πρόγραµµα Υγείας από τον Όµιλο της Ευρωκλινικής. Με µόνο µια πληρωµή στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας μέχρι 50 στην περίπτωση ιατρικών πράξεων και στις δύο Κλινικές.

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας μέχρι 50 στην περίπτωση ιατρικών πράξεων και στις δύο Κλινικές. Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας.

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Αγαπητοί συνεργάτες, Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 45 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2016, κατέβαλε 57,9 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 212.927 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504053 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά

Διαβάστε περισσότερα

Health Keeper. ΟΦύλακαςτηςΥγείας σας. Ολοκληρωµένη εξωνοσοκοµειακή κάλυψη, τώρα και σε πανελλαδικό δίκτυο!

Health Keeper. ΟΦύλακαςτηςΥγείας σας. Ολοκληρωµένη εξωνοσοκοµειακή κάλυψη, τώρα και σε πανελλαδικό δίκτυο! Εξωνοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Health Keeper ΟΦύλακαςτηςΥγείας σας Ολοκληρωµένη εξωνοσοκοµειακή κάλυψη, τώρα και σε πανελλαδικό δίκτυο! 2 οµή Προγράµµατος Ιατρικές επισκέψεις ιαγνωστικές εξετάσεις Check

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRIME CARE ADVANCED (2.000) Κωδικός κάλυψης (09/2012) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRIME CARE ADVANCED (2.000) Κωδικός κάλυψης (09/2012) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRIME CARE ADVANCED (2.000) Κωδικός κάλυψης 30412 (09/2012) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη διέπεται από τους παρόντες Ειδικούς Όρους καθώς και από τους

Διαβάστε περισσότερα

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25%

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25% ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ Ο ΩΡΕΑΝ CHECK UP ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γενική Αίµατος Γενική Ούρων Ολική Χοληστερίνη ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Άρθρο 1ο: Ορισµοί Εταιρεία: Η AΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα. Τράπεζα: Η ALPHA BANK Α.Ε., Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, η οποία είναι και ο Συµβαλλόµενος

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Συνοπτικές οδηγίες Underwriting Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης, καθώς και ο λεπτομερής έλεγχος της, πριν αυτή σταλεί στο Τμήμα Underwriting της Εταιρίας, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

" ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ"

 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ " ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ" Με κάθε πρόγραμμα υγείας της Ατλαντικής Ένωσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον παροχές μέσω συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Διαγνωστικών Κέντρων Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές & Προνόμια συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Παροχές & Προνόμια συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Allianz Ελλάδος www.allianz.gr Παροχές & Προνόμια συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Προσφορές ανά Νοσηλευτικό Ίδρυμα 23/06/2017 Αποκλειστικά για πελάτες Allianz Subject line Lorem Ipsum 3 Βιοκλινική

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Στα Νοσηλευτικά ιδρύματα, Διαγνωστικά κέντρα και Πολυιατρεία του Συμβεβλημένου δικτύου παρέχεται:

Στα Νοσηλευτικά ιδρύματα, Διαγνωστικά κέντρα και Πολυιατρεία του Συμβεβλημένου δικτύου παρέχεται: Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις Στα Νοσηλευτικά ιδρύματα, Διαγνωστικά κέντρα και Πολυιατρεία του Συμβεβλημένου δικτύου παρέχεται: Με χρήση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ: 100% κάλυψη Χωρίς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

A. Ο Όμιλος της CNP Assurances. B. Τα προϊόντα της CNP ΖΩΗΣ

A. Ο Όμιλος της CNP Assurances. B. Τα προϊόντα της CNP ΖΩΗΣ A. Ο Όμιλος της CNP Assurances B. Τα προϊόντα της CNP ΖΩΗΣ Ο Όμιλος της CNP Assurances A Βασικά Στοιχεία No. 1 στις ασφαλίσεις προσώπων στη Γαλλία 27.7δις κύκλος εργασιών το 2013 160 έτη εμπειρία στη παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Θέµα : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΑ - GL / 60000540 ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Τα 3 επίπεδα προγραμμάτων FREEDOM OPTIMUM Ο πελάτης έχει πλήρη ελευθερία στην ασφάλιση υγείας To υψηλότερο επίπεδο παροχών Ασφάλιστρο αντίστοιχο των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΘΕΜΑ : Safe Family, Safe Life Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2007 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 132/23-10-2007 σας αποστέλλουµε προς ενηµέρωσής σας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια»

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» Αγαπητοί Συνεργάτες, Πριν από ενάμιση

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα