2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο θαηξόο θαη ην θιίκα είλαη δπν παξάγνληεο πνπ άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνπλ όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε καο. Ο πιαλήηεο καο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο ελόηεηεο, ηελ ιηζόζθαηξα, ηελ πδξόζθαηξα, ηελ αηκόζθαηξα θαη ηελ βηόζθαηξα. Τπάξρεη κηα ζπλερήο αιιειεπίδξαζε ησλ ελνηήησλ, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελόο αιιειέλδεηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ην θαζέλα από ηα ηκήκαηα ηνπ δελ κπνξεί λα απνκνλσζεί γηα λα εμεηαζζεί ρσξηζηά.

3 Η Μετεωρολογία κειεηά ηελ αηκόζθαηξα θαη ηα θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζ απηήλ. ΚΟΠΟΙ ΣΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ 1. Η απόθηεζε δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηάθνξα κεηεσξνινγηθά θαηλόκελα θαη ε πεξηγξαθή ηνπο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. 2. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απηώλ, ε εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ θαη ε δηαηύπσζε λόκσλ πνπ ηα δηέπνπλ. 3. Η αλάιπζε θαη ε πξόγλσζε ησλ θαηξηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη 4. Ο έιεγρνο ησλ δπλάκεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηα θαηλόκελα θαη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο αηκόζθαηξαο.

4 ΚΛΑΓΟΙ ΣΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ Πξαθηηθή ελόξγαλνο κεηεσξνινγία. (παξαηήξεζε, κεηεσξνινγηθά όξγαλα, κέζνδνη επεμεξγαζίαο ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ). Γεληθή κεηεσξνινγία. (ηα κεηεσξνινγηθά θαηλόκελα θαη νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο) Φπζηθή κεηεσξνινγία. (ζεξκνδπλακηθά, ειεθηξηθά, νπηηθά θαη αθνπζηηθά θαηλόκελα) Πεξηγξαθηθή κεηεσξνινγία. (πεξηγξαθή κεηεσξνινγηθώλ θαηλνκέλσλ) Γπλακηθή κεηεσξνινγία. (ιεηηνπξγίεο ηεο αηκόζθαηξαο θαη κεηαβνιέο ελέξγεηαο)

5 πλνπηηθή κεηεσξνινγία. (κέζνδνη αλάιπζεο θαη πξόγλσζεο θαηξνύ) Αεξνινγία (κειέηε ηεο αλώηεξεο αηκόζθαηξαο) Μαθξνκεηεσξνινγία. (Μεγάιεο θιίκαθαο δηεξγαζίεο αηκόζθαηξαο, γεληθή θπθινθνξία, ηύπνη θαηξνύ θ.η.ι.) Μεζνκεηεσξνινγία (κηθξόηεξεο θιίκαθαο δηαηαξάμεηο αηκόζθαηξαο π.ρ ηξνπηθνί θπθιώλεο, θαηαηγίδεο) Μηθξνκεηεσξνινγία Φαηλόκελα κηθξήο θιίκαθαο, θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο

6 ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ Καηξόο είλαη ζπλδπαζκόο αηκνζθαηξηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ζ έλαλ ηόπν. Ο θαηξόο πξνθαιείηαη θαηά θύξην ιόγν από ηηο δηεξγαζίεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ εμηζνξξόπεζε ησλ δηαθνξώλ πνπ εκθαλίδνληαη από ηελ άληζε θαηαλνκή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ηνπ πιαλήηε. Ο ζπλήζεο θαηξόο πνπ επηθξαηεί ζε κηα πεξηνρή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα απνηειεί ηελ έλλνηα ηνπ θιίκαηνο. Σν θιίκα νθείιεηαη ζηηο δηεξγαζίεο αληαιιαγήο ελέξγεηαο θαη κάδαο κεηαμύ γεο θαη αηκόζθαηξαο γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν ζ έλαλ ηόπν.

7 Σνλ θαηξό θαη ην θιίκα ελόο ηόπνπ: Η ειηαθή αθηηλνβνιία ζε ζπλδπαζκό κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο. Η θαηαλνκή ηεο μεξάο θαη ηεο ζάιαζζαο. Σα ζαιάζζηα ξεύκαηα. Σν αλάγιπθν θαη ην πςόκεηξν Ο θύθινο ηνπ λεξνύ θαη ην πςόκεηξν. Ο άλεκνο θαη νη αέξηεο κάδεο. Η γεληθή θπθινθνξία ηεο αηκόζθαηξαο θαη νη αηκνζθαηξηθέο δηαηαξάμεηο

8 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Αημόζθαιπα είλαη ην αεξηώδεο πεξίβιεκα ηεο Γεο. Απνηειεί έλα ζώκα κε ηελ γε θαη ηελ αθνινπζεί ζ όιεο ηηο θηλήζεηο ηεο. Σν ζρήκα ηεο αηκόζθαηξαο είλαη παξόκνην κ απηό ηεο γεο, δει. ζρεδόλ ζθαηξηθό, ζπκπηεζκέλν ζηνπο πόινπο. Σν ύςνο ηεο αηκόζθαηξαο ζεσξεηηθά νξίδεηαη σο ν ρώξνο ζηνλ νπνίν ε βαξύηεηα ηεο γεο ππεξηζρύεη ηεο θπγόθεληξεο δύλακεο θαη ηεο ηάζεο δηαθπγή ησλ αεξίσλ. Με ππνινγηζκνύο ηεο ζεσξεηηθήο κεραληθήο είλαη πεξίπνπ km ζηνπο πόινπο θαη km ζηνλ Ιζεκεξηλό.

9 Καηαθόξπθε δηαίξεζε ηεο αηκόζθαηξαο Η θπξηόηεξε θαηαθόξπθε δηαίξεζε ηεο αηκόζθαηξαο γίλεηαη κε βάζε ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, σο εμήο: ΣΡΟΠΟΦΑΙΡΑ ΣΡΑΣΟΦΑΙΡΑ ΜΔΟΦΑΙΡΑ ΘΔΡΜΟΦΑΙΡΑ ΔΞΧΦΑΙΡΑ ΙΟΝΟΦΑΙΡΑ Πεγή: Μπαιαθνύηεο θαη Μαραίξαο, 1985

10 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξνπόζθαηξαο είλαη: Οκνηόκνξθε ειάηησζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ην ύςνο (θαηαθόξπθε ζεξκνβαζκίδα ). Η κείσζε απηή θαηά κέζν όξν είλαη 6,5 ν C θάζε 1000 κέηξα Αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ κε ην ύςνο (ιόγσ ειάηησζεο ηεο ηξηβήο) κέρξηο ελόο νξηζκέλνπ νξίνπ, κε κέγηζηε ηαρύηεηα πνπ ζεκεηώλεηαη ζηα αλώηεξα όξηα ηεο ηξνπόζθαηξαο. Πεξηέρεη ζρεδόλ νιόθιεξε ηελ πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ Αμηόινγεο θαηαθόξπθεο θηλήζεηο ηνπ αέξα. Μεγάιεο ελαιιαγέο ζεξκόηεηαο κεηαμύ επηθάλεηαο εδάθνπο θαη αλώηεξσλ πεξηνρώλ απηήο πλερήο ελαιιαγή αηκνζθαηξηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπληζηνύλ ζην ζύλνιό ηνπο ηνλ θαηξό.

11 Υαξαθηεξηζηηθά ηδηόηεηεο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα 1. Ο θαζαξόο αέξαο είλαη κίγκα αεξίσλ πνπ απνηειείηαη θπξίσο από άδσην θαη νμπγόλν 2. Άρξσκνο, άνζκνο, άγεπζηνο 3. Γελ κπνξεί λα γίλεη αηζζεηόο παξά κόλν αλ βξίζθεηαη ζε θίλεζε 4. Δίλαη επθίλεηνο, ειαζηηθόο, δηαζηαιηόο, ζπκπηεζηόο θαη κπνξνύλ λα δηαδνζνύλ κέζα ζ απηόλ θύκαηα πίεζεο 5. Με ηελ ζπκπίεζε ζεξκαίλεηαη κε ηελ εθηόλσζε ςύρεηαη 6. Δίλαη δηαπεξαηόο ζε πάξα πνιιέο κνξθέο αθηηλνβνιίαο ελώ κπνξεί λα απνξξνθά άιιεο

12 Υαξαθηεξηζηηθά ηδηόηεηεο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα 7. πγθξαηηέηαη κε ηελ βαξύηεηα, αιιά θηλείηαη κε ζρεηηθή επθνιία ζε πνιύπινθα κνληέια πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Οη νξηδόληηεο θηλήζεηο ηνπ είλαη από ζεκεία κεγάιεο πίεζεο πξνο ζεκεία κε κηθξή πίεζε 8. Γελ έρεη κεγάιε ππθλόηεηα (1293gr/m), έρεη όκσο βάξνο θαη αζθεί πίεζε πάλσ ζε ζηξώκαηα πνπ πεξηβάιινληαη από απηόλ. Σελ ίδηα πίεζε αζθεί ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Η πίεζε απηή νλνκάδεηαη αηκνζθαηξηθή θαη θαηά κέζν όξν είλαη ίζε κε 760 mm Hg.

13 ΤΣΑΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ Αλάινγα κε ηελ ζύζηαζε ηεο ε αηκόζθαηξα ρσξίδεηαη ζηελ ομοιόζθαιπα, κέρξη ύςνπο 100 km, όπνπ ε ζύζηαζε ηεο είλαη νκνηόκνξθε θαη ηελ εηεπόζθαιπα, πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ηελ νκνηόζθαηξα θαη ε ζύζηαζε είλαη αλνκνηόκνξθε. Σα θαηώηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξα ηεο γεο απνηεινύληαη από: Ξεξό αέξα Νεξό Αησξήκαηα

14 ΤΣΑΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ Μέζε ζρεηηθή ζπγθέληξσζε ησλ αεξίσλ ζηελ αηκόζθαηξα κέρξη ύςνπο 100 km πεξίπνπ. Αέριο Όγκος (%) (Ξηρός αέρας) Μοριακό βάρος Άδσην N Ομπγόλν O Αξγό Ar Γηνμ. άλζξαθα CO Νέν Ne Ήιην He Όδνλ O Τδξνγόλν H Κξππηό Kr 1 ppm Ξέλν Xe 0.08 pmm Ραδόλην Rn Μεζάλην CH ppm Τδξόζεην H 2 S : Τπνμ.αδώηνπ N 2 O 0.5 ppm Ο Ξηπόρ Αέπαρ πεξηέρεη: άδσην θαη νμπγόλν 99% Άδσην, νμπγόλν, αξγό θαη CO 2 99,98%

15 ΤΣΑΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ Άδσην Βξίζθεηαη ζηε κεγαιύηεξε αλαινγία (78%) Γελ απνξξνθά ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Μαδί κε ην αξγό είλαη αδξαλή αέξηα θαη ζπληεινύλ ζηε δηάιπζε ηνπ νμπγόλνπ. Ομπγόλν (20,94%) Αλαλέσζή ηνπ γίλεηαη κε: α. θσηνδηάζπαζε ηνπ λεξνύ, πνπ ζπκβαίλεη ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο κε απνξξόθεζε ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο. β. θσηνζύλζεζε. Δίλαη ν θύξηνο κεραληζκόο κε ηνλ νπνίν παξάγεηαη θαη αλαλεώλεηαη. Καηαλαιώλεηαη από ηηο θαύζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο (αλαπλνή), ζηελ νξγαληθή ύιε, όπσο πεηξέιαην, μύια θηι. Αλάκεζα ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ θαηαλάισζε ηνπ νμπγόλνπ ππάξρεη δπλακηθή ηζνξξνπία.

16 Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (0.03%) Αλάκεζα ζηελ είζνδν θαη ζηελ δέζκεπζε ηνπ CO 2 ππάξρεη δπλακηθή ηζνξξνπία. Δηζέξρεηαη ζηελ αηκόζθαηξα κε: α. κε ηελ αλαπλνή ησλ δώσλ θαη ησλ θπηώλ β. από ηελ απνζύλζεζε ησλ νξγαληθώλ ζηνηρείσλ κέζα ζην έδαθνο (ζήςε θύιισλ, ξηδηθώλ ζπζηεκάησλ, πησκάησλ) γ. από ηηο θαύζεηο δηαθόξσλ πιώλ (άλζξαθαο, πεηξέιαην. μύια, πγξαέξην θηι) ζηελ βηνκεραλία, θαηνηθία, ππξθαγηέο δαζώλ δ. από θπζηθέο πεγέο όπσο είλαη νη εθξήμεηο ησλ εθαηζηείσλ, ηα αέξηα ζεξκνπεγώλ θιπ.

17 Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (0.03%) Γεζκεύεηαη, θαη δηαηεξείηαη ε ηζνξξνπία κε: α. θσηνζύλζεζε πνπ κεηαθηλεί ην 3% ηνπ νιηθνύ πιαλεηηθνύ CO 2 από αηκόζθαηξα ζηελ ιηζόζθαηξα. β. ζηνπο σθεαλνύο ην CO 2 δηαιύεηαη ζην λεξό θαη δεκηνπξγεί αλζξαθηθέο ελώζεηο, πνπ κε ηε κνξθή ζθειεηώλ θαη θειπθώλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ απνηίζεηαη ζηνπο ππζκέλεο ησλ σθεαλώλ. γ. ζηελ μεξά, λεθξά νξγαληθά πιηθά κεηαηξέπνληαη ζε ρνύκν.

18 Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (0.003%). Η πνζόηεηα ηνπ CO 2 πνπ ππάξρεη ζηελ αηκόζθαηξα κεηαβάιιεηαη ηνπηθά θαη ρξνληθά. Δίλαη κεγαιύηεξε πάλσ από ηηο επείξνπο παξά ζηνπο σθεαλνύο, κεγαιύηεξν θνληά ζε εθαίζηεηα θαη ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, όπνπ κπνξεί λα θζάζεη ην 0.05%. Δίλαη κεγαιύηεξε ηελ λύρηα από ηελ εκέξα θαη επίζεο κεγαιύηεξε ην ρεηκώλα από ην θαινθαίξη. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη απαξαίηεην: γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ (θσηνζύλζεζε), αιιά θπξίσο γηαηί ην αέξην απηό απνξξνθά ηζρπξά ηελ γήηλε αθηηλνβνιία κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο (ζεξκηθή). πληειεί έηζη ηόζν ζηελ ζέξκαλζε όζν θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αηκόζθαηξαο ζηα θαηώηεξα ζηξσκαηά ηεο. Σν θαηλόκελν απηό είλαη γλσζηό ζαλ θαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ.

19 Όδνλ Σν όδνλ είλαη αιινηξνπηθή κνξθή ηνπ νμπγόλνπ. Απνξξνθά ηζρπξά ηελ ππεξηώδε (κηθξνύ κήθνπο θύκαηνο) αθηηλνβνιία. Παξάγεηαη από ειεθηξηθέο εθθελώζεηο ζηελ θαηώηεξε αηκόζθαηξα, θπξίσο όκσο κε θσηνρεκηθέο αληηδξάζεηο ζε κεγάια ύςε. Φσηόιπζε Ο 2 +ελέξγεηα = Ο+Ο Ο 2 +Ο+Μ =Ο 3 +Μ ελέξγεηα = ππεξηώδεο αθηηλνβνιία κηθξόηεξε ησλ 2400 Α Μ= νπδέηεξν άηνκν δξα ζαλ θαηαιύηεο. Σν όδνλ είλαη πνιύ αζηαζέο ζηελ παξνπζία ειηαθνύ θσηόο θαη όηαλ απνξξνθήζεη ειηαθή αθηηλνβνιία θαηαζηξέθεηαη Ο 3 + ελέξγεηα = Ο 2 + Ο Η κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ηνπ όδνληνο είλαη ζηα Km

20 Νεπό Τπάξρεη ζηελ αηκόζθαηξα σο πγξό ζηεξεό αέξην. Δηζέξρεηαη ζηελ αηκόζθαηξα κε ηελ εμάηκηζε θαη ηε δηαπλνή. Απνβάιιεηαη κε πγξή ή ζηεξεή κνξθή ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Οη πδξαηκνί είλαη έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα αέξηα ηεο αηκόζθαηξαο, γηαηί: α. απνηεινύλ αίηην πνιιώλ κεηεσξνινγηθώλ θαηλνκέλσλ (λέθσζε βξνρή ρηόλη) β. ζεσξνύληαη ζεκαληηθνί θνξείο ηεο ελέξγεηαο ζηνλ πιαλήηε κε ιαλζάλνπζα κνξθή, ηελ νπνία απειεπζεξώλνπλ κε ηελ ζπκπύθλσζε ηνπο (πγξνπνίεζε). γ. παίδνπλ ζπνπδαίν ξόιν ζηηο ιεηηνπξγίεο απνξξόθεζεο, αλάθιαζεο θαη δηάρπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο.

21 Αηκνζθαηξηθά αησξήκαηα Δίλαη ζσκαηίδηα ζηεξεώλ ή πγξώλ ηα νπνία δηαθέξνπλ πνιύ κεηαμύ ηνπο σο πξνο ην κέγεζνο, ην ζρήκα, ηελ ρεκηθή ζύλζεζε θαη ηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο. Η πξνέιεπζε ηνπο κπνξεί λα είλαη: α) γήηλε NaCl, αηζάιε, ζηάθηε, νξγαληθά, βηνκεραληθά αησξήκαηα β) θνζκηθή Κνζκηθή ύιε από κεηεσξίηεο ή/θαη δηάηνληεο Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηαμηλνκνύληαη: α) ππξήλεο Aitken, δηάκεηξνο <0,1κm β) κεγάινη ππξήλεο, δηάκεηξνο 0,1-1,0 κm γ) γηγάληηνη ππξήλεο, δηάκεηξνο >1,0 κm

22 ΡΤΠΑΝΗ Με ηνλ όξν ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο, ελλννύκε ηελ παξνπζία ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα νπζηώλ (ξύπσλ) νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε από ηελ θπζηνινγηθή ή ηελ παξνπζία νπζηώλ νη νπνίεο δελ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ ζηελ αηκόζθαηξα θάησ από θπζηθέο ζπλζήθεο. Οη ξππνγόλεο νπζίεο κπνξεί λα είλαη ζηεξεέο, πγξέο ή αέξηεο. Η πξνέιεπζε ηνπο κπνξεί λα είλαη από θπζηθέο πεγέο ή πεγέο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο.

23 Οη ζεκαληηθόηεξεο ξππνγόλνο νπζίεο ηεο αηκόζθαηξαο είλαη 1) τα αιωπήμαηα. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη ιαζπνβξνρέο ή ρξσκαηηζηέο βξνρέο πνπ πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο θνληνξηνύ. ηελ ρώξα καο ζεκεηώλνληαη έγρξσκεο βξνρέο 3-5 θνξέο ηνλ ρξόλν. 2) Θεηηθέο ελώζεηο, πνπ πξνέξρνληαη από θπζηθέο πεγέο θαη από ηελ θαύζε άλζξαθα πεηξειαίνπ. Απνξξνθνύλ ηζρπξά ηελ ειηαθή ζεξκηθή ελέξγεηα. ηε αηκόζθαηξα κεηαηξέπνληαη ζε ζεηηθό νμύ θαη ζεηηθά άιαηα, ηα νπνία δηαιύνληαη ζε λεξό θαη δεκηνπξγνύλ ηελ όμηλε βξνρή.

24 3) Οξείδια ηος άνθπακα. Σν CO 2 απνηειεί νπζηαζηηθό ζηνηρείν δσήο όηαλ βξίζθεηαη ζε ρακειή ζπγθέληξσζε ζηνλ αέξα. ε κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο απνηειεί ξππαληή θαη πξνθαιεί ππεξζέξκαλζε ηεο αηκόζθαηξαο. Σν CO απνηειεί δειεηήξην γηα ηηο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. Παξάγεηαη θαηά ηηο θαύζεηο ζηνπο θηλεηήξεο ησλ απηνθηλήησλ θαη ζηε βηνκεραλία. 4)Υδπογονάνθπακερ. Πξνέξρνληαη από θπζηθέο δηεξγαζίεο όπσο ε δξάζε ησλ βαθηεξηδίσλ. Κύξηα πεγή πδξνγνλαλζξάθσλ είλαη ην απηνθίλεην. Δίλαη ελώζεηο επηθίλδπλεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ βιάζηεζε θαη είλαη ππεύζπλεο γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηεο θσηνρεκηθήο θαπλνκίριεο.

25 ΔΤΣΑΘΔΙΑ ΚΑΙ ΑΣΑΘΔΙΑ ΣΗΝ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ ηελ αηκόζθαηξα εθηόο από ηελ νξηδόληηα θίλεζε ηνπ αέξα γίλεηαη θαη θαηαθόξπθε θίλεζε απηνύ. Η θαηαθόξπθε θίλεζε κπνξεί λα είλαη αλνδηθή ή θαζνδηθή. Οη κηθξέο απηέο θηλήζεηο είλαη θαη βαζηθέο θαη θαζνξηζηηθέο γηα ηνλ θαηξό θαη ην θιίκα. Σα αίηηα ησλ θαηαθόξπθσλ θηλήζεσλ ηνπ αέξα είλαη: Καηαθόξπθεο θηλήζεηο ειεύζεξεο κεηαθνξάο Δμαλαγθαζκέλεο αλνδηθέο θηλήζεηο Αλνδηθέο θηλήζεηο θαηά ηελ ζύγθιηζε ησλ αέξησλ καδώλ Καζνδηθέο θηλήζεηο ιόγσ απόθιηζεο Μεησπηθέο αλνδηθέο θηλήζεηο Η επζηάζεηα θαη ε αζηάζεηα ηεο αηκόζθαηξαο εμαξηάηαη άκεζα από ηελ θαηαθόξπθε ζεξκνβαζκίδα.

26 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με ηνλ όξν ακηινοβολία ελλννύκε ηελ εθπνκπή θαη δηάδνζε ελέξγεηαο κε ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα, είηε ζην θελό, είηε κέζα ζε δηαπεξαηό από ηελ αθηηλνβνιία κέζν. Σελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ραξαθηεξίδνπλ: Σν κήθνο θύκαηνο (ι), κεηξηέηαη ζε mikrons. Έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο, είλαη ε ελέξγεηα πνπ πξνζπίπηεη ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ, ζηε κνλάδα επηθάλεηαο. Ικανόηηηα εκπομπήρ γηα νξηζκέλν κήθνο θύκαηνο ι θαη νξηζκέλε ζεξκνθξαζία Σ, είλαη ε ελέξγεηα πνπ εθπέκπεη ην ζώκα από ηελ κνλάδα επηθάλεηαο ζηελ κνλάδα ηνπ ρξόλνπ.

27 Όηαλ κηα πνζόηεηα αθηηλνβνιίαο πξνζπίπηεη ζ έλα ζώκα, ηόηε έλα κέξνο απηήο απνξξνθάηαη από απηό, έλα άιιν κέξνο ηεο αλαθιάηαη θαη ην ππόινηπν πεξλάεη κέζα απ ην ζώκα αιιάδνληαο ηαρύηεηα θαη κήθνο θύκαηνο, αλάινγα κε ην δείθηε δηάζιαζεο ηνπ ζώκαηνο. Σν πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ απνξξνθάηαη νλνκάδεηαη αποπποθηηική ικανόηηηα (a). Σν πνζνζηό ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ αλαθιάηαη από ην ζώκα νλνκάδεηαη αλαθιαζηηθή ηθαλόηεηα (r). Σν πνζνζηό αθηηλνβνιίαο πνπ δηαπεξλά ην ζώκα νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο κεηαθνξάο (t). a + r + t = 1

28 Οη ζπληειεζηέο r θαη t εμαξηώληαη από ην κήθνο θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο, ηελ θύζε, θαη ην είδνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζώκαηνο. Αλ γηα έλα ζώκα ηζρύεη α=1, δει. όιε ε πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία απνξξνθάηαη ηόηε ην ζώκα νλνκάδεηαη κέιαλ ζώκα. Σν αληίζεην ηνπ κέιαλνο ζώκαηνο είλαη ην ιεπθό ζώκα, ηνπ νπνίνπ ε απνξξνθεηηθόηεηα είλαη 0 γηα όια ηα κήθε θύκαηνο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο.

29 ΦΤΗ ΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ Ο ήιηνο εθπέκπεη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κε ζσκαηηδηαθή κνξθή, πνπ απνηειείηαη από ειεθηξηθά θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα (πξσηόληαλεηξόληα) κηθξήο έληαζεο θαη θπξίσο θπκαηηθή κνξθή Η ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία απνηειείηαη από δηάθνξα κήθε θύκαηνο (θάζκα) ξαδηνθύκαηα κε κήθνο θύκαηνο 1,25 κέρξη 16-30m. ειηαθό θάζκα κε κήθνο θύκαηνο 0,29-4,0 m. αθηίλεο ρ κε κηθξό κήθνο θύκαηνο

30 Σν ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα απνηειείηαη από ηξεηο πεξηνρέο: 1. Yπεξηώδεηο αθηίλεο κε κήθε θύκαηνο 0,29-0,39 κ. αζθνύλ κεγάιε επίδξαζε ζηηο βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα θπηά. 2. Σα θσηεηλά θύκαηα κε κήθε θύκαηνο 0,4-0,76κ είλαη απηά πνπ δεκηνπξγνύλ ηνλ θσηηζκό 3. Τπέξπζξε αθηηλνβνιία κε κήθε θύκαηνο κεγαιύηεξα από 0,76κ. Δίλαη αόξαηε θαη ππεύζπλε γηα ην αίζζεκα ζεξκόηεηαο.

31 Η γε απνξξνθά ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ θζάλεη κέρξη απηήλ θαη θαηόπηλ ηελ επαλεθπέκπεη ζην δηάζηεκα ζε κεγαιύηεξα κήθε θύκαηνο. Η πνζόηεηα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ δέρεηαη ε κνλάδα ηεο επηθάλεηαο θάζεηεο ζηηο ειηαθέο αθηίλεο ζηε κέζε απόζηαζε γεο-ειίνπ ζην όξην ηεο αηκόζθαηξαο κέζα ζ έλα ιεπηό νλνκάδεηαη ειηαθή ζηαζεξά.

32 Ηιηαθή αθηηλνβνιία ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο Η έληαζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηε γε εμαξηάηαη από: απόζηαζε γεο ήιηνπ. ην ύςνο ηνπ ήιηνπ. από ηελ αηκόζθαηξα θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο. Η ΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΗ ΓΗ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΛΙΟ

33 ΔΠΙΓΡΑΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ ΣΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ Η ειηαθή αθηηλνβνιία εμαζζελεί θαζώο δηέξρεηαη ηελ αηκόζθαηξα ιόγσ ηεο δηάρπζεο, ηελ αλάθιαζεο πξνο ην δηάζηεκα θαη ηεο απνξξόθεζεο πνπ πθίζηαηαη ζε όια ηα κέξε ηνπ θάζκαηνο. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε νπηηθή κάδα ηελ νπνία δηαζρίδεη ε αθηηλνβνιία ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε εμαζζέληζε ηεο ιόγσ απνξξόθεζεο. Η διάσςζη είλαη ε αιιαγή δηεύζπλζεο ηνπ θσηόο ιόγσ αιιειεπηδξάζεσλ γεο κε ηα κόξηα ηνπ αέξα θαη κηθξά ζσκαηίδηα πνπ αησξνύληαη κέζα ζηελ αηκόζθαηξα. Η ανάκλαζη νθείιεηαη ζηα αησξήκαηα θαη ζηα λέθε ηεο αηκόζθαηξαο. Η απνξξόθεζε γίλεηαη από ηα ζπζηαηηθά ηεο αηκόζθαηξαο κε δηαθνξεηηθό ηξόπν.

34 Γηα ηελ δηακόξθσζε ηεο πξαγκαηηθήο ειηνθάλεηαο επεκβαίλνπλ νη εμήο παξάγνληεο: Σν γεσγξαθηθό πιάηνο (Καζνξίδεη ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο) Σν αλάγιπθν (Οη θνξπθέο νξέσλ δέρνληαη πεξηζζόηεξε αθηηλνβνιία από ηηο θνηιάδεο) Η λέθσζε (απμάλεη ηελ ιεπθαύγεηα θαη απνξξόθεζε) Σν πςόκεηξν (ζηα κέζα γεσγξαθηθά πιάηε ε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απμάλεη πεξίπνπ 5-15% γηα θάζε 1000κέηξα αύμεζεο ηνπ πςνκέηξνπ). Οη πςπάνζειρ ηεο αηκόζθαηξαο (ηα αέξηα απνξξνθνύλ εθιεθηηθά ζεξκηθή αθηηλνβνιία θαη πξνθαινύλ ειάηησζε ηεο ειηνθάλεηαο).

35 Ηιηνθάλεηα Θεσξεηηθή δηάξθεηα ειηνθάλεηαο είλαη ν ρξόλνο από ηελ αλαηνιή σο ηε δύζε ηνπ ήιηνπ. Μεηξηέηαη ζε ώξεο θαη είλαη δηαθνξεηηθή θάζε κέξα. Η πξαγκαηηθή δηάξθεηα ειηνθάλεηαο είλαη κηθξόηεξε από ηελ αληίζηνηρε ζεσξεηηθή, γηαηί ειαηηώλεηαη από ηελ παξνπζία λέθσζεο θαη επεξεάδεηαη από ηελ ηνπνγξαθία θάζε ηόπνπ. πξαγκαηηθή ειηνθάλεηα θιάζκα ειηνθάλεηαο= ρ 100 ζεσξεηηθή ειηνθάλεηα

36 Καηαλνκή ηεο αθηηλνβνιίαο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο Πεγή: Μπαιαθνύηεο θαη Μαραίξαο, 1985 Μέζε θαηαλνκή ηνπ ηζνδπγίνπ ηεο αθηηλνβνιίαο θαηά γεσγξαθηθό πιάηνο. Η θακπύιε Ι παξηζηάλεη ηελ πνξεία ηεο ειηαθήο ζέξκαλζεο. Η θακπύιε ΙΙ παξηζηάλεη ηελ κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο αθηηλνβνιίαο ςύμεο ηνπ πιαλήηε.

37 Η κεηαθνξά ελέξγεηαο γίλεηαη: 1)κε ηνπο αλέκνπο. Κίλεζε αέξησλ καδώλ ζύκθσλα κε ηελ γεληθή θπθινθνξία ηεο αηκόζθαηξαο, 2)ζαιάζζηα ξεύκαηα πνπ κεηαθέξνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ, 3)κε ιαλζάλνπζα κνξθή. Τδξαηκνί κεηαθέξνληαη πξνο ηνπο πόινπο, εθεί ςύρνληαη θαη απειεπζεξώλνπλ ηελ ιαλζάλνπζα ελέξγεηα πνπ πεξηθιείνπλ.

38 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ Θεξκόηεηα είλαη κνξθή ελέξγεηαο πνπ πεξηθιείεηαη ζηα ζώκαηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε ησλ κνξίσλ. Η ζεκαζία ηεο είλαη πνιύ κεγάιε γηα α) ηε δσή θαη ηελ εμάπισζε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ, β) ηελ απνζάζξσζε ησλ πεηξσκάησλ θαη επνκέλσο ηελ δεκηνπξγία εδάθνπο, γ) ηελ εμάηκηζε θαη ηελ εμαηκηζνδηαπλνή πνπ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ζεξκννηθνλνκία ηνπ πιαλήηε.

39 2. Πεγέο Σξόπνη κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο Πεγέο ζεξκόηεηαο γηα ηε γε απνηεινύλ α. ν ήιηνο β. νη απιαλείο αζηέξεο γ. ην δηάππξν εζσηεξηθό ηεο γεο. Σν ζύλνιν ησλ απιαλώλ θαη ην εζσηεξηθό ηεο γεο είλαη ακειεηέεο πεγέο ζεξκόηεηαο γηα ηελ γήηλε αηκόζθαηξα. Η δηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο γίλεηαη κε ηξεηο ηξόπνπο: κε αθηηλνβνιία, κε κεηαθνξά δηακέζνπ πιηθνύ θνξέσο (αηζζεηή ή ιαλζάλνπζα) θαη κε αγσγηκόηεηα.

40 Καηαγξαθέο ζεξκνθξαζίαο Η ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν θιηκαηηθό ζηνηρείν θαη ηελ βαζηθόηεξε παξάκεηξν ζ όιεο ηηο θιηκαηηθέο θαηαηάμεηο. Η ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα κεηξηέηαη ππό ζθηά. Μνλάδεο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ Μεηεσξνινγία είλαη νη βαζκνί Celsius ( 0 C) θαη βαζκνί Fahrenheit ( 0 F). Η κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη κε εηδηθά όξγαλα, ηα ζεξκόκεηξα θαη ηνπο ζεξκνγξάθνπο.

41 Παξάκεηξνη ζεξκνθξαζίαο 1. Μέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία. Τπνινγίδεηαη: α. ν κέζνο όξνο εκεξεζίσλ ζεξκνθξαζηώλ ελόο κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ. β. ν κέζνο όξνο ησλ ηξηώλ κεηξήζεσλ ηεο εκέξαο, ησλ κεηξήζεσλ ζηηο 8 ην πξσί, 2 ην κεζεκέξη θαη 8 ην βξάδπ. γ. ν κέζνο όξνο ηεο κέγηζηεο θαη ηεο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο εκέξαο. 2. Απνιύησο κέγηζηε (Σmax) θαη ειάρηζηε (Tmin) ηηκή ζην ρξνληθό δηάζηεκα (24σξν, κήλαο, έηνο). 3. Μέζε κέγηζηε θαη κέζε ειάρηζηε ηηκή ηνπ κήλα.

42 Παξάκεηξνη ζεξκνθξαζίαο 4. Μέζε κεληαία ζεξκνθξαζία. 5. Μέζε κεληαία θαλνληθή γηα ηνπιάρηζηνλ 30 έηε, ζε έιιεηςε ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. 6. Μέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία. 7. Ηκεξήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο (ΗΘΔ). 8. Δηήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο (ΔΘΔ). 9. Απόιπηνο ζεξκνκεηξηθόο δξόκνο. 10. Ηκέξεο παγεηνύ.

43 10. Ηκέξεο παγεηνύ Ηκέξα νιηθνύ παγεηνύ, αλ ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηεο εκέξαο ήηαλ κηθξόηεξε από 0 0 C. Ηκέξα κεξηθνύ παγεηνύ, αλ νη ζεξκνθξαζίεο ήηαλ γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα θάησ από κεδέλ. Πεξίνδνο ειεύζεξε παγεηνύ, αλ ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ηεο εκέξαο ήηαλ κεγαιύηεξε από 0 0 C.

44 Οη ηζόζεξκεο είλαη γξακκέο πνπ ελώλνπλ ηόπνπο κε ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Γηα ζύγθξηζε ηόπσλ κε δηαθνξεηηθό πςόκεηξν γίλεηαη αλαγσγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, κε ηελ ρξήζε ηεο θαλνληθήο ζεξκνβαζκίδαο ( C θάζε 1000 κέηξα). Ιζόζεξκεο θακπύιεο Διιάδαο, Ινπιίνπ Πεγή:(Ληβαδάο, 1976) Η κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά δηεύζπλζε θάζεηε ζηηο ηζόζεξκεο νλνκάδεηαη νξηδόληηα ζεξκνβαζκίδα.

45 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΔΝΟ ΣΟΠΟΤ Οη θπξηόηεξνη παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ ζεξκνθξαζία ελόο ηόπνπ είλαη: α) Η έληαζε θαη ε δηάξθεηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο β) Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, όπσο δηάρπζε γ) Η απόζηαζε ηνπ ηόπνπ από ηελ ζάιαζζα. δ) Σα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο.

46 ε) Η δπλαηόηεηα θαη ε ζπρλόηεηα κεηαθνξάο ζην ηόπν απηό πνζνηήησλ ζεξκόηεηαο κε νξηδόληηεο θαη θαηαθόξπθεο θηλήζεηο ζη)οη ζπλαιιαγέο ζεξκόηεηαο επηθάλεηαο γεοαηκόζθαηξαο. δ) Σα ζαιάζζηα ξεύκαηα. ε) Σν πςόκεηξν.

47 ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΦΤΞΗ ΣΗ ΞΗΡΑ ΚΑΙ ΣΗ ΘΑΛΑΑ Οη ηόπνη πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ ζάιαζζα έρνπλ πην ήπην θιίκα από ηόπνπο επεηξσηηθνύο. Έρνπλ δει. επηόηεξνπο ρεηκώλεο θαη δξνζεξόηεξα θαινθαίξηα. Απηό νθείιεηαη ζην όηη ε μεξά ζεξκαίλεηαη γξεγνξόηεξα από ην λεξό όηαλ βξεζνύλ ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, γηαηί: 1. Η μεξά ρξεζηκνπνηεί ην ζύλνιν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα ηελ ζέξκαλζε ηεο επηθάλεηαο ηεο θαη έηζη εκθαλίδνληαη πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο.

48 ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΦΤΞΗ ΣΗ ΞΗΡΑ ΚΑΙ ΣΗ ΘΑΛΑΑ 2. ην λεξό παξαηεξνύληαη ζηξνβηιηζκνί θαη ξεύκαηα κε ηνπο νπνίνπο αλακηγλύεηαη ην επηθαλεηαθό λεξό κε απηό ζε κεγάια βάζε. 3. ην λεξό έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο ελέξγεηαο θαηαλαιώλεηαη γηα ηελ εμάηκηζε. 4. Η εηδηθή ζεξκόηεηα ηνπ λεξνύ είλαη 1 cal/gram/deg, ελώ ηνπ εδάθνπο 0,2 cal/gram/deg Πεγή: Μπαιαθνύηεο θαη Μαραίξαο, 1985

49 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ Η θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο εμαξηάηαη από ηνπο εμήο παξάγνληεο: Ηιηαθή ελέξγεηα Άληζε θαηαλνκή μεξάο- ζάιαζζαο Η λέθσζε, δεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ δώλεο ηνπ πιαλήηε ζηνπο νπνίνπο ε λέθσζε είλαη ηζρπξή Σα ζαιάζζηα ξεύκαηα ςπρξά ή ζεξκά Η βιάζηεζε Η θύζε θαη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο

50 ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ Η ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ειαηηώλεηαη κε ην ύςνο κέζα ζηε ηξνπόζθαηξα θαη ε κεηαβνιή απηή νλνκάδεηαη καηακόπςθη θεπμοβαθμίδα. Μεηαβνιή απηή είλαη 6 0 C ή 6,5 0 C θάζε 1000 κέηξα θαηά κέζν όξν, θαη νλνκάδεηαη κανονική καηακόπςθη θεπμοβαθμίδα. Η θαηαθόξπθε ζεξκνβαζκίδα ζε ζπγθεθξηκέλν ηόπν θαη ρξόλν νλνκάδεηαη πξαγκαηηθή ζεξκνβαζκίδα ή ζεξκνβαζκίδα πεξηβάιινληνο.

51 Η ειάηησζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ην ύςνο ζηελ ηξνπόζθαηξα νθείιεηαη: ηελ αξαίσζε ηνπ αέξα ηελ απνκάθξπλζε από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο ηελ εμαζζέληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ιόγσ κείσζεο ησλ πδξαηκώλ ηελ εθηόλσζε ηνπ αέξα.

52 Ηκεξήζηα πνξεία ηεο ζεξκνθξαζίαο εκεξήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο Καηά ηελ δηάξθεηα κηαο θαλνληθήο εκέξαο, ρσξίο λέθσζε θαη ρσξίο αλέκνπο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα παξνπζηάδεη απιή θύκαλζε, κε κέγηζην πνπ πζηεξεί 1-2 ώξεο από ηελ κεζνπξάλεζε ηνπ ήιηνπ θαη ειάρηζην πνπ ζεκεηώλεηαη ιίγν πξηλ ή κεηά ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ. Οη ζεξκνθξαζίεο ηνπ αέξα δηακνξθώλνληαη κε ην ηζνδύγην ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ θζάλεη ζηελ γε θαη ηεο εθπεκπόκελεο γήηλεο αθηηλνβνιίαο.

53 Η δηαθνξά ηεο κέγηζηεο θαη ηεο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο νλνκάδεηαη Ηκεξήζην Θεπμομεηπικό Εύπορ (ΗΘΕ). Σν ΗΘΔ εμαξηάηαη από: Γεσγξαθηθό πιάηνο θαη επνρή. Σν ΗΘΔ ειαηηώλεηαη όζν απμάλεηαη ην γεσγξαθηθό πιάηνο. Ηπεηξσηηθόηεηα. Δίλαη κηθξό ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη κεγάιν ζηηο επεηξσηηθέο. Νέθσζε. Σν ΗΘΔ είλαη κηθξό κία λεθνζθεπή εκέξα θαη κεγάιν κηα αίζξηα. Βιάζηεζε θαη θύζε ηνπ εδάθνπο. Δίλαη κηθξό όηαλ ην έδαθνο θαιύπηεηαη από βιάζηεζε, κεγαιώλεη ζε γπκλό.

54 Δηήζηα πνξεία ηεο ζεξκνθξαζίαο Θεξκόηεξνο κήλαο είλαη ν Ινύιηνο ζηηο επεηξσηηθέο πεξηνρέο θαη ν Αύγνπζηνο ζηηο παξαζαιάζζηεο. Φπρξόηεξνο κήλαο γηα ην ίδην γεσγξαθηθό πιάηνο είλαη αληίζηνηρα ν Ιαλνπάξηνο ή ν Φεβξνπάξηνο. Δηήζηεο κεηαβνιέο ζηηο κέζεο κεληαίεο ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε Ιζεκεξηλό, κνπζσληθό, ζαιάζζην θαη επεηξσηηθό ζηαζκό. Πεγή: Μπαιαθνύηεο θαη Μαραίξαο, 1985

55 Σν εηήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο δηακνξθώλεηαη ππό ηελ επίδξαζε, θπξίσο, ηνπ γεσγξαθηθνύ πιάηνπο θαη ηεο επεηξσηηθόηεηαο ελόο ηόπνπ. Ο Gorczynski θαηέηαμε ηα θιίκαηα, κε βάζε ην ΔΘΔ σο εμήο: Ιζεκεξηλό ΔΘΔ< 2,5 o C Χθεάλην 2, o C Θαιάζζην κεηαβαηηθό 10,0-25,0 ν C Ηπεηξσηηθό 25,0-40,0 ν C Άθξσο επεηξσηηθό > 40,0 ν C ηελ Διιεληθή πεξηνρή ην ΔΘΔ θπκαίλεηαη κεηαμύ 12 o C θαη 23 ν C, είλαη δειαδή ζαιάζζην κεηαβαηηθό.

56 Μεξηθέο θνξέο ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα κπνξεί λα απμάλεη αληί λα κεηώλεηαη. Σν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη αλαζηξνθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ή ζεξκνθξαζηαθή αλαζηξνθή. Πεγή: Μπαιαθνύηεο θαη Μαραίξαο, 1985 Σξεηο ηύπνη ζεξκνβαζκίδαο: α) θαλνληθή, β) αλαζηξνθή εδάθνπο γ) αλαζηξνθή ύςνπο

57 ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Θεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο ζεσξείηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ γπκλνύ εδάθνπο θαη κόλν γηα εηδηθνύο ιόγνπο αλαθέξεηαη θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρινεξνύ εδάθνπο. Η ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο είλαη ζπλάξηεζε ηεο πνζόηεηαο ηεο ζεξκόηεηαο πνπ δέρεηαη θαη απηήο πνπ αλαθιά. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο είλαη ηα θπζηθά ζπζηαηηθά (άκκνο, άξγηινο, ιίζνη θηι) ηα νπνία θαζνξίδνπλ θαη ηελ πθή ηνπ, όπσο επίζεο ε πγξαζία πνπ πεξηέρεη. Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο. Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ -Αζαλαζηάδνπ

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Θεξκόηεηα Σν άζξνηζκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ κνξίσλ ελόο παξαηεξνύκελνπ ζώκαηνο ή όγθνπ Η ζεξκόηεηα είλαη ελέξγεηα ζε κεηάβαζε Η ζεξκνθξαζία είλαη έλα κέηξν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Δηάβαζε ηα θείκελα θαη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ: ΜΤΘΟ Ή ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; Οη δσληαλνί νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ελέξγεηα γηα λα επηβηώζνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Αηκνζθαηξηθή πίεζε 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Ζ γε πεξηβάιιεηαη από αηκόζθαηξα.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ) Γηαζηνιή πζηνιή 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ) Σα ζηεξεά ζώκαηα, όηαλ ζεξκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ Εξγαζηήξην 9 ν Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αζβεζηόιηζωλ Γεληθά ζηνηρεία Τα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα απνηεινύλ ην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ ηεο γεο (64,7% ππξηγελή θαη 27,4% κεηακνξθσκέλα),

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΦΤΙΚΩΝ 11 Η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΦΤΙΚΗ Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΔΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΦΤΙΚΩΝ 11 Η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΦΤΙΚΗ Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΔΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΦΤΙΚΩΝ 11 Η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΦΤΙΚΗ Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ Κσρηαθή, 10 Μαΐοσ, 2015 Ώρα: 10:30-13:00 Οδεγίες: 1) Σο δοθίκηο αποηειείηαη από έληεθα (11) ζέκαηα. 2) Να απαληήζεηε ζε όια ηα ζέκαηα. 3) Δπηηρέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΦΩΣΙΑΓΗ ΑΓΡΙΝΙΟ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΦΩΣΙΑΓΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 2β. ΔΛΔΡΓΔΗΑ ΑΘΣΗΛΟΒΟΙΗΑ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΦΩΣΙΑΓΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών Πόρων ΑΓΡΙΝΙΟ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Αξρέο Μεηάδνζεο Θεξκόηεηαο θαη πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο Ucw, Uw, Uf, Ug,

Βαζηθέο Αξρέο Μεηάδνζεο Θεξκόηεηαο θαη πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο Ucw, Uw, Uf, Ug, Uf2 UW Uf1 ΨG UG Ψp Up ΨG UCW UW Βαζηθέο Αξρέο Μεηάδνζεο Θεξκόηεηαο θαη πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο Ucw, Uw, Uf, Ug, Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη αηκόζθαηξα, είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα