Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214

2 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21)

3 Πίνακας Περιεχομένων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

4 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Δεκ.9 Δεκ.1 Δεκ.11 Δεκ.12 Δεκ.13 Δεκ.16 Δεκ.17 Δεκ.18 Δεκ.19 Δεκ.2 Δεκ.23 Δεκ.27 Δεκ.3 Δεκ.31 Ιαν.2 Ιαν.3 Ιαν.7 Ιαν Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) 21, , , % 69, % 1, % 63, ,977.4 Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα 51,338 σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 5,541.28% σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 15,121.36% σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 2, % σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 1,78.28% σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ 296, % Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) 165,354.2 Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 36,58.23 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % 65, % Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % 17, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 93, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 18, % Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Πακέτων 2, Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ). Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 65, , , % 4, ,731 17,62 27, % 28 Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 5, % Ημερήσια μεταβολή: τμχ % 2, % Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 3, % Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 3, % Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % 1, % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 2, % Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων 74, 72, 7, 68, 66, 64, 62, , 5, 48, 46, 44, 42, 4, Δεκ.27 Δεκ.3 Δεκ.31 Ιαν.2 Ιαν.3 Ιαν.7 Ιαν.8 Δεκ.27 Δεκ.3 Δεκ.31 Ιαν.2 Ιαν.3 Ιαν.7 Ιαν.8 Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 7/1/214 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 8/1/214 Ενότητα 1, 1/6

5 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 8/1/214 7/1/214 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap # % % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1,31.1 # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης # % % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1,68.59 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1, # 1, % 1,378. 1, , , % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών å % % # Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 2,751.7 # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 1,8.1 # % , , % # FTSE/Med 1 4, # 4, % 4, , % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης # % % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % 1,636. 1, ,55.3 1, % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ # % % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης # % % # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες # % % # FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1,39.84 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 3,528.9 # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 3, # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 6, # 6, % 6, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 8, # 8, % 8,1.16 8, , , % # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 3,54.49 # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 3,51.8 # 3, % 3,7.35 3, , , % # FTSE/Χ.Α. Χημικά 6, # 6, % 6, , , , % # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1,95.9 # 1, % 1, ,16.7 1, , % # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία # % % # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 3,96.64 # 2, % 2,89.2 3, , , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4,55.61 å 4, % 4, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υγεία # % % # Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α # % % # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 7/1/214. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενότητα 1, 2/6

6 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 8/1/214: 3.29% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 8/1/214: 1.46% 45,, 43 8,, 126 4,, 42 7,, ,, 3,, 25,, 2,, 15,, 1,, ,, 5,, 4,, 3,, 2,, ,, 37 1,, 112 Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ Τρι Τετ 36 Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ Τρι Τετ 11 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 8/1/214: 3.17% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 8/1/214: 4.22% 5,, 17 12,, 195 4,5, 4,, 165 1,, 19 3,5, 3,, 16 8,, ,5, 2,, 1,5, 155 6,, 4,, ,, 5, 15 2,, 165 Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ Τρι Τετ 145 Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ Τρι Τετ 16 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 8/1/214: 3.66% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 8/1/214: 2.18% 6, , 28 5, 4, , 35, 3, , 13 25, 2, , 1, , 1, 5, Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ Τρι Τετ 115 Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ Τρι Τετ 245 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ενότητα 1, 3/6

7 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 113 / 42 / 2 89 / 33 / 12 3 / 3 / 2 15 / 6 / 6 3 / / 3 / / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 72, ,9.78 1, Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) *** 93, , Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 165, , , ,841,835 61,64,998 4,776,837 44,731 44, , , ,571, , Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών *** 4,51,77 31,389,185 37,87 188,497 4,239 52,4,338 29, ,32 5,487 5,468,58 29, ,32 5,487 Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων *** 27,984 25, , , , , ,8.15 2, ,882,69 13,65,92 1,4,85 3,25,7 1,94 2,926 2,916 1 (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται στην Κατηγορία Αναστολής. (***) Ο Συνολικός Μ.Ο. Της Αξίας Συναλλαγών, του Όγκου Συναλλαγών και του Αριθμού Πράξεων για το σύνολο της Αγοράς, δεν ταυτίζεται με το άθροισμα των επιμέρους Μέσων Όρων των Kατηγοριών καθότι η Διαπραγμάτευση των Warrants ξεκίνησε στις 11/6/213. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 4 / 4 / , , % Ασφάλειες 1 / / 7 36,321 47, % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 12 / 8 / 3 2,192 47,988 3,821, % Δ.Α.Κ. 3 / / 8 5,487 24, % Εμπόριο 4 / 1 / ,797 5,213, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 14 / 3 / 4 2,984 1,311,879 6,671, % Μέσα Ενημέρωσης 1 / 2 / ,54 1,4.38.1% Πετρέλαιο & Αέριο 2 / / 1 3,5 1,143,224 9,562, % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 11 / 6 / 1 2,479 1,952,89 14,54, % Πρώτες Ύλες 6 / 4 / 3 3,63 1,661,61 6,354, % Ταξίδια & Αναψυχή 9 / 1 / 2 4,127 3,38,658 19,39, % Τεχνολογία 12 / 2 / 1 1,91 1,138,19 924, % Τηλεπικοινωνίες 1 / / 4,263 2,398,71 26,312, % Τράπεζες 9 / 1 / 12,56 44,421,429 53,632, % Τρόφιμα & Ποτά 9 / 5 / ,563 1,474, % Υγεία 4 / 1 / , , % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2 / 2 / 3, ,516 8,523, % Χημικά 5 / 1 / , , % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 4 / 1 / 3,19 5,951,823 8,317, % Ενότητα 1, 4/6

8 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) % # ΙΑΣΩ (ΚΟ) % # EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) % # ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) % # INTRAKAT (KO) % # INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) % # ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) % # ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) % # ΟΤΕ (ΚΟ) % # ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΟΤΕ (ΚΟ) 26, % # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 16, % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 12, % # JUMBO (ΚΟ) 11, % # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 9, % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 9, % # ΔΕΗ (ΚΟ) 7, % å ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 6, % # ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 5, % # ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 5, % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) % å ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) % å ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) % å ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) % å ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) % å ΔΕΗ (ΚΟ) % å ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) % å ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) % å Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 14,8, % # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,173, % # MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 5,245, % # ΟΤΕ (ΚΟ) 2,398, % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2,314, % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 2,236, % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 2,74, % å ΟΠΑΠ (ΚΟ) 1,265, % # INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 1,7, % # ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 998, % # Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ενότητα 1, 5/6

9 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 893 8,699 5,541 18,169, FTSE/Χ.Α. Large Cap 893 8,699 5,541 18,169, Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 2,31 19,36 15,121 11,55,286.9 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 123 2,56 12,98 175,793.8 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ,261. ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ,11. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ,395 5,11. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,664 1,45.5 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,638.4 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ,13 69,15. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,26. FRIGOGLASS (KO) ,361 66,76. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) , ,55. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) ,63 25,915. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ,82 646,524. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,67 71,336. JUMBO (ΚΟ) ,387. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 18 1,333 2,34 56,421.2 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ,6 165,86. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ,7 25,981. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 231 1,927 14,636 1,243,54. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 17 1,872 6, ,141. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 166 1,266 4,86 1,327,55. ΟΤΕ (ΚΟ) 413 2,716 6,674 2,975,722. ΟΛΠ (ΚΟ) ,989. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 93 2,238 18, ,134. ΔΕΗ (ΚΟ) 213 1,159 4,337 1,357,25. ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ,41 35,674. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ,434 11,965. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,777. Δικαιώματα σε Δείκτες 26 2,424 2,93 4,889,55. FTSE/Χ.Α. Large Cap 26 2,424 2,93 4,889,55. Δικαιώματα σε Μετοχές ,78 269,. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ). ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 58. ΟΠΑΠ (ΚΟ). ΟΤΕ (ΚΟ) ,. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ). ΔΕΗ (ΚΟ) 165. Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου 35 2,34 296,668 1,674,47.5 Stock Reverse Repos 16 6,1 93,94 676,378.5 Stock Repos 17 13, , ,567. Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου ,776 24,525. Συνολική Δραστηριότητα 3,5 5,463 51,338 36,58, Ενότητα 1, 6/6

10 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) 1,24,72, /6/ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) # /1/ ,927,172 1,152 7,85, ,591, ,195, /7/ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) #.834 7/1/ ,56, ,323, ,42, ,748, /6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) # /1/ ,621, ,565, ,994, Κύρια Αγορά 71,417, /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) # /1/ , ,55, , ,178, /4/21 18/12/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) #.941 7/1/ ,8 6 2, , ,, /8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) å.129 3/1/ , ,, /6/29 12/7/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) å.32 7/1/ , , , ,16, /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) #.44 7/1/ , , , , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) # /12/ , ,3, /7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /11/ , ,81, /7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) /1/ , ,986, /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) /1/ , ,968, /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ) /1/ , ,325, /7/21 25/7/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) # /12/ , , , ,376, /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) #.29 7/1/ , , , ,76, /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) å.36 2/1/ , , ,462, /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) # 3.59 # 7/1/ (6) , ,4, , ,418, /6/213 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) /1/ , ,6, /6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) å.433 7/1/ , ,, /7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) # /1/ , ,, /7/213 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) å /1/ (6) ,868 1,845 7,8, ,651, ,72, /6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) å.332 7/1/ , , , ,673, /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) #.234 2/1/ , ,396,785, /5/28 24/5/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) # 4.2 7/1/ ,314,62 1,973 9,58, ,994, ,848, /8/213 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) #.42 7/1/ , , , ,25, /7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) #.733 7/1/ , ,74.7 8, ,748, /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) å 1.6 7/1/ , , , ,648, /7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) #.835 7/1/ , , , ,1, /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) /1/ , , , ,23, /8/21 28/8/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) #.59 2/1/ , ,734, /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) #.47 31/12/ , , ,828, /7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) #.9 3/1/ ,4 23 9, , ,1, /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) # /1/ , ,312, , ,864, /3/213 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /1/ , , , ,546, /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) /1/ , , , ,635, /8/213 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) /1/ ,821 1,699 3,815,14.2 2,445, Ενότητα 2, 1/8

11 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 65,368, /6/213 25/9/ ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) # 8.5 7/1/ ,483 1,525 6,15, , ,73, /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) # /1/ , , , ,146, /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) # /12/ , , , ,67, /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) /1/ , , , ,9, /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ) å.377 7/1/ ,5 31 5, , ,3, /8/213 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) # /1/ , , , ,5, /7/213 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) # 8.1 7/1/ , , , ,53, /7/213 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) # 1.3 7/1/ , , , ,959, /6/21 1/12/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) # /1/ , ,155, /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) # /1/ , , , ,735, /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) #.789 7/1/ , , , ,58, /8/212 1/1/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) # 1.7 7/1/ , , , ,, /5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /12/ , ,298, /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) å.8 3/1/ (6) , ,233, /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) #.43 7/1/ , , , ,961, /5/213 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) # 2.3 7/1/ (6) , ,91, , ,948, /7/29 31/12/ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) # /1/ , ,19, ,699, ,, /6/28 7/3/2 --- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) å.982 7/1/ , , , ,5, /6/21 1/4/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) /1/ , 3 3, , ,742, /8/213 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) /12/ , ,679, /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) å /1/ ,23 9 9, , ,3, /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) å /1/ , , , ,7, /7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /12/ , ,219, /5/29 9/7/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) #.587 7/1/ , , , ,51, /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) å.35 7/1/ , ,224, /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) #.29 3/1/ , ,586, /6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) å 3.2 7/1/ ,22. 42, ,48, /7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) #.65 7/1/ , , , ,65, /7/29 16/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) # /1/ , , , ,84, /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) å.354 7/1/ , , ,945, /8/28 16/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) # /1/ (6) , , , ,595, /8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) #.644 7/1/ , , , ,364, /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) /1/ , , ,939, /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /12/ , ,321, /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) /12/ , ,16, /8/213 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) /1/ , ,734, /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) /1/ , ,125, /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) # /1/ (6) , Ενότητα 2, 2/8

12 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 9,819, /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) /1/ , ,95, /5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) # /1/ , ,829, , ,7, /6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) å.332 3/1/ , , ,782, /6/213 4/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) # /1/ ,363 1,328 5,738, , ,188, /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) #.171 7/1/ , , , ,588, /6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) # 1.7 7/1/ , , , ,842, /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) å.59 7/1/ , ,915, /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) # 6.3 7/1/ ,63 2,115 5,269, , ,34, /11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) #.776 7/1/ , ,935, /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) å.23 7/1/ , 5 1,269. 4, ,697, /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) å.32 7/1/ , , , ,873, /7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /12/ ,14. 5, ,986, /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) /12/ , ,566, /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) /12/ , ,8, /7/213 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) # /1/ , , , ,, /7/213 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) # /1/ , , , ,, /6/213 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) # /1/ ,265,493 2,66 12,999,38.7 3,38, ,15, /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) # /1/ ,398,71 4,263 26,312, ,514, ,971, /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) å.33 11/12/ , , ,797, /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) #.583 7/1/ , , , ,72,567, /5/28 5/6/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /1/ ,173,611 2,741 16,736, ,42, ,7, /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) å 2.6 7/1/ , , , ,8, /5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) å /1/ , , , ,94, /6/213 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) # /1/ , , , ,379, /6/21 18/9/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) # 5.2 7/1/ , , ,319, /7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) å.173 7/1/ ,5 26 5, , ,28, /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) #.7 7/1/ , , , ,77, /7/21 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) # /1/ , , , ,181, /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /1/ , ,243, /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) # /1/ , , , ,438, /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) å.376 7/1/ ,9 5 1,24.8 1, ,17, /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) /1/ , , , ,314,4.3 (.589) 28/5/212 24/1/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) å /1/ (6) , , , ,125, /7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) # /1/ (6) , ,.76 62, ,63, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) # /1/ , ,526, ,725, ,568, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) # /1/ , , ,725, ,732, /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) #.413 7/1/ , , , ,23, /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) å.137 3/1/ , Ενότητα 2, 3/8

13 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 8,34, /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) å.61 7/1/ , ,279, /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) #.892 7/1/ , , , ,34, /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) #.162 7/1/ ,4 8 3, ,876, /7/21 5/6/ A.S. COMPANY (ΚΟ) #.45 7/1/ , , , ,922,96, /4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) #.669 7/1/ ,8,718 2,778 9,665, ,591, ,33,6, /6/28 1/1/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) #.255 7/1/ ,236, , , ,457, /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ) #.25 7/1/ , , ,12,.32 (.45) 3/4/212 22/11/ AUTOHELLAS (ΚΟ) # /1/ , , , ,816, /7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ) #.65 7/1/ , ,123, /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) #.288 7/1/ , , , ,69, /6/213 29/4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) # /1/ , ,284, ,89, ,97, /1/25 13/2/ CPI (ΚΟ) /1/ , ,664, /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) #.52 7/1/ , , , ,173, /8/21 28/11/ DIONIC (ΚΟ) /1/ , , , ,469,166, /5/28 13/6/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) å.569 7/1/ ,74, ,186, ,35, ,26, /3/212 8/1/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) # 8.34 # 7/1/ , , , ,8, /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO) /1/ , ,72, /7/21 16/1/ FLEXOPACK (ΚΟ) å 3. 7/1/ , , , ,992, /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) # /1/ , ,413, , ,593, /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) # 5.5 7/1/ , , , ,962, /9/28 12/12/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) # /1/ , , , ,578, /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) å /1/ , , , ,25, /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) #.55 7/1/ ,7, , , ,154, /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO) # 1. 7/1/ , , , ,654, /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) # /1/ , , , ,144, /12/21 7/9/ JUMBO (ΚΟ) # /1/ ,17 1,25 11,973,43.8 1,71, ,648, /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) # 2.1 7/1/ , , , ,267, /5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) # 5.4 7/1/ , , , ,74, /3/ LOGISMOS (ΚΟ) /12/ , ,328, /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) #.43 7/1/ ,245,55 1,48 2,27, , , /3/212 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) å /1/ , ,5, /6/28 19/12/ MEVACO (ΚΟ) å /1/ , ,74, /3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) å 1.7 7/1/ , , , ,2, /6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ) #.651 3/12/ , ,417, /7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) # 3.6 7/1/ , , , ,132, /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /1/ , ,953, /7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ) #.92 7/1/ , , , ,812, /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ) #.888 7/1/ ,25 1 2, , Ενότητα 2, 4/8

14 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 6,836, /7/25 1/9/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) # /1/ , , ,434, /6/28 12/6/ REDS (ΚO) /1/ , , , ,456, /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) # 1.6 2/1/ , , , ,888, /4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) #.96 7/1/ , , , ,627, /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ) #.337 7/1/ , ,42.1 5, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 294, /6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α # /1/ , , /11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY # /1/ ,848, /1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap # 4.5 7/1/ , , Χαμηλή Διασπορά 49,152, /8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) å.2 7/1/ , , ,9, /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) å 4. 7/1/ , , , ,322, /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /1/ , ,82, /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) /1/ , ,45. 92, ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /12/ , ,76, /6/213 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) å 19. 7/1/ , , ,385, /7/28 22/1/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) /1/ , 1 4,. 186, ,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) /12/ , ,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) # 6.5 7/1/ , ,66, /7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) #.549 7/1/ ,72 9 2, , Επιτήρηση 33,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) #.115 3/1/ , , ,87, /5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) /12/ , ,373, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) #.117 7/1/ ,6 17 3, , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) /9/ , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /12/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) /1/ , , ,229, /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /11/ , ,175, /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) #.159 7/1/ , , ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) #.135 7/1/ , ,7.6 2, ,, /6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /1/ ,159, /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) å.92 18/12/ , , ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /12/ , ,961, /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) å.759 7/1/ , ,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) å 3. 5/2/ (6) , Ενότητα 2, 5/8

15 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση 3,39, /8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) #.98 7/1/ , ,692, /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) /1/ , ,125, /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) #.154 3/1/ , , ,925, /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) #.75 7/1/ , , , ,567, /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) /12/ , ,179, /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) /1/ , ,54, /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) /12/ , ,459, /6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ) #.76 7/1/ , , , ,231, /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) /12/ , ,21, /6/1997 2/3/2 56 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) å.161 7/1/ , , ,75, /7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) /1/ , ,235, /7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) /1/ , , ,, /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) /1/ , , ,914, /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) /12/ , ,27, /7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) /12/ , ,793, /7/29 5/8/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) /12/ , ,246, /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ) #.3 7/1/ , , ,255, /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /12/ , ,431, /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO) #.36 7/1/ , ,82, /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO) #.359 7/1/ , ,97, /12/ FORTHNET (ΚΟ) # /1/ , , , ,81, /8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ) å.153 7/1/ ,7 16 2, , ,178, /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /1/ , ,967, /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) å.237 2/1/ , ,946, /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ) #.92 7/1/ , , ,326, /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ) #.28 7/1/ , ,6, /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) #.14 7/1/ ,77, /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ) /1/ ,5 9 3,4. 71, ,191, /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) /12/ , Προς Διαγραφή 766, /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) /8/ , , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) /12/ , Σε Αναστολή 1,75,955, /5/28 8/12/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /7/ , ,121, /7/ /3/23 52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /8/ , ,93, /7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) /3/ , Ενότητα 2, 6/8

16 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 51,334, /7/2 18/12/ ΣΑΟΣ (ΚΟ) /3/ , ,847, /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) /11/ , ,86, /7/2 13/11/ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) /12/ , ,65, /6/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,182, /7/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) /9/ , ,423, /7/24 28/12/ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) /8/ , ,75, /12/28 12/12/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /9/ , ,765, /8/26 6/6/ ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) /3/ ,92, /7/27 13/12/ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) /11/ , ,619, /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) /8/ , ,663, /8/2 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) /5/ , ,84, /7/22 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ) /5/ , ,616, /8/2 28/6/ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ /2/ , ,55, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) /3/ , ,36, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) /12/ , ,544, /7/2 1/8/ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /3/ , ,795,14, /5/211 19/4/ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /3/ , ,15, /7/22 2/2/2 463 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) /11/ , ,937, /8/21 21/5/23 53 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) /8/ , ,968, /8/21 21/5/23 54 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) /8/ , ,463, /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) /8/ , ,583, /6/21 3/12/ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) /1/ , , /7/28 21/11/ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) /3/ ,221, /7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) /11/ , ,465, /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) /8/ , ,547, /4/25 21/1/ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) /3/ , ,92, /11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) /2/ , ,523, /7/22 6/3/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /5/ ,326, /7/26 24/7/ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) /6/ , ,48, /7/ /5/ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) /11/ , ,683, /6/25 5/2/ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) /3/ , ,3, /7/21 12/5/ ALAPIS (ΚΟ) /3/ , ,382, /1/26 15/2/ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) /3/ , ,25, /7/25 14/3/ ALSINCO (KO) /11/ ,593, /6/29 2/6/ FASHION BOX (ΚΟ) /2/ , ,555, /7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) /7/ , ,51, /6/27 1/8/ NUTRIART (ΚΟ) /6/ , ,683, /5/28 9/1/ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) /1/ , Ενότητα 2, 7/8

17 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 23,59, /7/28 6/8/ RIDENCO (ΚΟ) /3/ ,262, /7/28 24/2/ SPRIDER STORES (ΚΟ) /3/ ,688, /4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ) /11/ , Ενότητα 2, 8/8

18 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/211. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 6/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/211. Ενότητα 2, 1/3

19 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 7/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/ Από 11/6/213, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Από 7/6/213, η επωνυμία της εταιρίας "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." αλλάζει σε "FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/6/213 (15:18) Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/213. Ενότητα 2, 2/3

20 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης 54 - Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 3/9/ Mεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση, από 11/1/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/212. Από 21/11/213 αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. σε ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/211. Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ενότητα 2, 3/3

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4 11 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 100 ALPHA BANK A.E. AΛΦΑ 483 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΔΡΟ 255 AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΚΟ 103 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΤΤ 443 AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΟΤΟΕΛ 496 AVENIR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 JULY 2013

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 JULY 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 JULY 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 JULY JULY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 AUGUST

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 AUGUST ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 AUGUST 2013 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 AUGUST AUGUST ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman

Διαβάστε περισσότερα

Λονδίνο 6.639 +0,84% Χονγκ Κονγκ 23.252 +1,47% Nasdaq 3.722 +0,17% Τόκιο 14.405 - Dow Jones 15.376 +0,49% Παρίσι 4.

Λονδίνο 6.639 +0,84% Χονγκ Κονγκ 23.252 +1,47% Nasdaq 3.722 +0,17% Τόκιο 14.405 - Dow Jones 15.376 +0,49% Παρίσι 4. 994 +0,26% ΩΡΑ: 15:32 Γενικός δείκτης Χρηματιστήριο Αγορές Ισοτιμίες Εμπορεύματα 10/09 11/09 12/09 13/09 16/09 1100 1060 1020 980 940 900 Γενικός XA 994 +0,26% FTSE/ASE 20 342 +0,50% FTSE/ASE 40 1.035

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 SEPTEMBER SEPTEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1-2 Contents

Περιεχόμενα 1-2 Contents Μάιος 2013 May 2013 ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 2013 MAY MAY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012-31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λ. Αθηνών 110 Τ.Κ. :10442 Τηλ.: 2103366800

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµούµε ότι η βέλτιστη βραχυπρόθεσµη στρατηγική είναι εκείνη της Τοποθέτησης σε

Εκτιµούµε ότι η βέλτιστη βραχυπρόθεσµη στρατηγική είναι εκείνη της Τοποθέτησης σε Μέλος του Χ.Α, ελεγχόµενο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθµός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 759 21/12/2009 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εισαγωγή Εκτιµούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2012 June 2012

Ιούνιος 2012 June 2012 Ιούνιος 2012 June 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 JUNE JUNE ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012 September 2012

Σεπτέμβριος 2012 September 2012 Σεπτέμβριος 2012 September 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 SEPTEMBER SEPTEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1-2 Contents

Περιεχόμενα 1-2 Contents Μάιος 2012 May 2012 ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 MAY MAY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΜΑΝΑΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2013 January 2013

Ιανουάριος 2013 January 2013 Ιανουάριος 2013 January 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 2013 JANUARY JANUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCRATES

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ MEAN SECURITIES PRICES Δεκέμβριος 2012 December Μέσες Τιμές Χρεογράφων - Securities Mean Prices περίοδος - period 01/12/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALAPIS A.B.E.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ALAPIS A.B.E.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALAPIS A.B.E.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 05/08/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα