MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST"

Transcript

1 PRE KORIŠĆ[]ENJA APARATA Kako biste svoj novi aparat iskoristili na najbolji način, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga da Vam i ubuduće bude od pomoći. Pre korišćenja aparata molimo da postupite po sledećim uputstvima: Automatsko podešavanje daljinskog upravljača: Svaki put kada se zamene baterije u daljinskom upravljaču, on se automatski podešava na rad toplotne pumpe. Ako klima uređaj koji ste kupili ima samo funkciju hlađenja, onda automatsko podešavanje na rad toplotne pumpe neće izazvati nikakve promene. Funkcija automatskog restartovanja: Da biste podesili funkciju automatskog restartovanja, pritisnite i držite najmanje 5 sekundi taster za uključivanje/isključivanje unutrašnje jedinice u slučaju kvara daljinskog upravljača. Začuće se zvučni signal koji označava da je podešena funkcija automatskog restartovanja i da je klima uređaj u režimu pripravnosti. Da biste otkazali funkciju automatskog restartovanja, ponovite gornji postupak. MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST Nemojte da postavljate aparat ako je priključen na električnu mrežu. Postavljanje i servisiranje/popravku mora da vrši kvalifikovani serviser u skladu sa uputstvima proizvođača i uz poštovanje lokalnih bezbednosnih normi. Nemojte da popravljate ili zamenjujete nikakve delove aparata ako to nije izričito napisano u uputstvu za upotrebu. Uzemljenje ovog aparata je obavezno. Obezbedite da kabl za napajanje bude dovoljno dugačak da omogući pravilno povezivanje. Nemojte da koristite nikakve produžne kablove za napajanje. Da biste izvukli kabl iz utičnice, nemojte povlačiti kabl nego utikač Nemojte da uvrćete ili pritiskate kabl za napajanje i proverite da nije prekinut. Kada se postavljanje završi, električne komponente ne smeju da budu dostupne korisnicima uređaja. Nemojte da dirate tastere aparata kada su Vam mokre ruke i nemojte da koristite aparat kada ste bosonogi. Fizički ili mentalno hendikepirane osobe, deca i osobe bez ikakvog iskustva sa uređajem mogu da koriste aparat samo ako ih je lice odgovorno za njihovu bezbednost i dobrobit posebno obučilo kako da rukuju njime. Nije predviđeno da aparat koriste hendikepirana lica i veoma mala deca bez nadzora. 1

2 MERE OPREZA VEZANE ZA RAD APARATA Molimo da striktno postupate po sledeć}im uputstvima: Dugotrajno i direktno izlaganje hladnom vazduhu moglo bi biti štetno po zdravlje. Preporučljivo je da se usmerivač vazduha podesi tako da se izbegne direktno duvanje hladnog vazduha i tako da se vazduh rasprši po prostoriji. Sprečite da strujanje vazduha dopre do šporeta i peći na gas. Pri pojavi neispravnosti u radu prvo isključite aparat pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču pa ga isključite iz električne mreže. Nemojte da stavljate nikakve predmete na spoljašnju jedinicu. Ovaj aparat sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte koji su obuhvaćeni Protokolom iz Kjotoa; taj rashladni gas se nalazi u hermetički zaptivenom sistemu. Rashladni gas: R410a ima potencijal za globalno zagrevanje (GWP) ZAŠ[TITA OKOLINE Ovaj aparat je proizveden od materijala koji može da se reciklira odnosno ponovo upotrebi. Odlaganje mora da se vrši u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada. Pre nego što ga odložite, onesposobite ga presecanjem električnog kabla tako da aparat ne može da se ponovo upotrebi. Za detaljnije informacije o postupanju i recikliranju ovog proizvoda kontaktirajte nadležnu lokalnu službu, komunalno preduzeće ili prodavnicu u kojoj ste kupili ovaj proizvod. ODLAGANJE AMBALAŽE Materijal pakovanja može da se u potpunosti reciklira i označen je odgovarajućim simbolom. Nijedan deo ambalaže ne sme da se baci u okolinu već mora da se odloži u skladu sa propisima lokalnog nadležnog organa. ODLAGANJE APARATA Ovaj aparat je označen u skladu sa evropskom direktivom 2002/96/EC o električnom i elektronskom otpadu. Time što ćete obezbediti da se ovaj proizvod odloži na pravilan način, pomoći ćete da se spreče negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje. Simbol koji se nalazi na proizvodu ili u dokumentima koji prate proizvod označava da ovaj aparat ne može da se tretira kao otpaci iz domaćinstva. Umesto toga, treba ga predati odgovarajućem sabirnom centru za skladištenje i reciklažu električnog i elektronskog otpada. 2

3 OFF ON OPIS PROIZVODA Unutrašnja jedinica 1. Ulazni otvor za vazduh 2. Prednja tabla 3. Tabla sa displejem 4. Izlazni otvor za vazduh 5. Kutija sa električnim priključcima 6. Taster za isključivanje indikatora stanja filtera 7. Vertikalni usmerivač vazduha 8. Horizontalni usmerivač vazduha 9. Filter vazduha 10. Daljinski upravljač Spoljašnja jedinica 11. Ulazni otvor za vazduh 12. Cevi i kabl za priključivanje na električnu mrežu 13. Crevo za odvod kondenzata Napomena: kondenzovana voda se odvodi u režimu HLAĐENJA ili ISUŠIVANJA vazduha. 14. Izlazni otvor za vazduh Slike u uputstvu za upotrebu zasnivaju se na spoljašnjim izgledima standardnih modela; oblik i dizajn mogu da se razlikuju zavisno od modela. 3

4 OPIS INDIKATORA NA DISPLEJU KONTROLNE TABLE Indikator temperature (1) Pokazuje podešenu temperaturu. Indikator rada aparata (2) Upaljen je tokom rada. Trepće tokom odmrzavanja spoljašnje jedinice. Indikator tajmera (3) Upaljen je tokom podešenog vremena. Gasi se kada se završi rad tajmera. Indikator "SLEEP" režima (noćni rad) (4) Upaljen je tokom "SLEEP" režima rada. Indikator stanja filtera (5) Trepće kada je potrebno čišćenje filtera. Indikator stanja filtera će zatreptati posle 240 sati korišćenja da Vas podseti da očistite filter. Posle čišćenja filtera pritisnite taster za isključivanje indikatora stanja filtera koji se nalazi na unutrašnjoj jedinice iza prednje table da biste prekinuli treptanje indikatora stanja filtera. Taster za uključivanje/isključivanje u slučaju kvara daljinskog upravljača (6) Koristi se da se aparat kontroliše pritiskanjem ovog tastera kada ne radi daljinski upravljač. Koristi se da se uključi ili isključi funkcija automatskog restartovanja. 4

5 FUNKCIJE I INDIKATORI DALJINSKOG UPRAVLJAČ^A 1. TASTER ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE Pritiskom na ovo dugme aparat se uključuje i isključuje. 2. TASTER ZA IZBOR REŽIMA RADA ("Mode") Koristi se da se izabere režim rada aparata. 3. TASTER ZA IZBOR BRZINE VENTILATORA ("Fan") Koristi se da se odabere brzina ventilatora: automatska, velika, srednja ili mala TASTER ZA PODEŠAVANJE TEMPERATURE I VREMENA Koristi se da se odabere temperatura u prostoriji. Koristi se i da se podesi vreme u režimu tajmera i sat TASTER ("Šesto čulo") 3 Njime se uključuje ili isključuje funkcija "Šesto čulo" u toku rada ili u režimu pripravnosti. 7. TASTER ZA POMERANJE USMERIVAČA VAZDUHA 13 ("Swing") Njime se zaustavlja ili uključuje pomeranje vertikalnog 12 usmerivača vazduha i podešava željeni smer protoka vazduha naviše ili naniže. 8. TASTER ZA "SLEEP" REŽIM RADA 11 Njime se uključuje ili isključuje "SLEEP" režim rada TASTER FUNKCIJE SLANJA SIGNALA O TEMPERATURI U Kada pritisnete ovaj taster, daljinski upravljač na svakih 10 minuta šalje unutrašnjoj jedinici signal kolika je trenutna temperatura u prostoriji oko njega. Stoga držite daljinski upravljač na mestu odakle može pravilno da šalje signal unutrašnjoj jedinici. Pritisnite taster jednom da uključite ovu funkciju a da biste je isključili ponovo pritisnite isti taster. 10. TASTER SATA ("Clock") Koristi se za podešavanje trenutnog dnevnog vremena. ON OFF TASTER TAJMERA ("TIMER OFF" programirano isključivanje, "TIMER ON" programirano uključivanje) Koristi se za podešavanje ili isključivanje funkcije tajmera. 13. TASTER ZA BRZO HLAĐENJE ("Jet") Koristi se da se uključi ili isključi brzo hlađenje (funkcija brzog hlađenja radi pri velikoj brzini ventilatora uz automatski podešenu temperaturu od 18 C) SIMBOLI NA DISPLEJU DALJINSKOG UPRAVLJAČA Hlađenje Isušivanje Samo ventilator Grejanje Automatska brzina ventilatora Velika brzina ventilatora Srednja brzina ventilatora Mala brzina ventilatora U ON OFF "Šesto čulo" "SLEEP" režim rada Funkcija slanja signala o temperaturi Brzo hlađenje Slanje signala Prikaz podešenog tajmera Prikaz trenutnog dnevnog vremena Prikaz podešene temperature 5

6 ON OFF SAVETI ZA KORI[]ŠĆENJE DALJINSKOG UPRAVLJA^ČA Kako staviti baterije Skinite poklopac odeljka za baterije u pravcu strelice. Stavite nove baterije i postarajte se da su "+" i "-" pol baterije pravilno okrenuti. Vratite poklopac tako što ćete ga uvući na njegovo mesto. Napomena: Upotrebite 2 baterije tipa LR03 AAA (1,5 volti). Nemojte da koristite punjive baterije. Zamenite baterije novim baterijama istog tipa kada displej postane nejasan. Ako se zamena izvrši u roku od 1 minuta, daljinski upravljač će zadržati prvobitne podešene vrednosti. Međutim, ako Vam je bilo potrebno više od 3 minuta da zamenite baterije, sve unapred podešene vrednosti će se poništiti a tajmer će prikazivati nule. Kako izvaditi baterije Skinite poklopac odeljka za baterije u pravcu strelice. Prstima blago pritisnite pozitivan pol baterije pa izvucite baterije iz odeljka. Sve ovo treba da čine odrasli. Deci se zabranjuje da vade baterije iz daljinskog upravljača kako bi se izbegla opasnost da ih progutaju. Odlaganje baterija Molimo da baterije kao sortirani komunalni otpad predate dostupnom centru za sakupljanje. Da biste rukovali klima uređajem, usmerite daljinski upravljač prema prijemniku signala. Daljinski upravljač će upravljati klima uređajem na razdaljini do 7 metara. Prijemnik signala 6

7 OPIS REŽIMA RADA Režimi rada: 1. Izbor režima Svaki put kada se pritisne taster MODE za izbor režima rada, režim rada se menja sledećim redosledom: HLAĐENJE ISUŠIVANJE SAMO VENTILATOR GREJANJE Režim grejanja nije dostupan kod klima uređaja koji imaju samo režim hlađenja. 2. BRZINA VENTILATORA Svaki put kada se pritisne taster za izbor brzine ventilatora, brzina ventilatora se menja sledećim redosledom: Automatska velika srednja mala U režimu "SAMO VENTILATOR" mogu da se odaberu samo velika, srednja i mala brzina. U režimu "ISUŠIVANJE" brzina ventilatora se automatski podešava na malu i u ovom slučaju taster za izbor brzine ventilatora ne može da se koristi. 3. Podešavanje temperature Pritisnite jednom da podešenu temperaturu podignete za 1 C Pritisnite jednom da podešenu temperaturu spustite za 1 C 2 ON OFF Raspon podešavanja temperature * GREJANJE, HLAĐENJE 18 C~32 C ISUŠIVANJE SAMO VENTILATOR ne može da se podešava ne može da se podešava * Napomena: Režim grejanja NE POSTOJI kod modela koji imaju samo režim hlađenja. 4. Uključivanje aparata Pritisnite taster, a kada aparat primi signal upaliće se indikator rada aparata na unutrašnjoj jedinici. Tokom menjanja režima rada sačekajte nekoliko sekundi pa ponovite postupak ako jedinica ne reaguje odmah. Kada odaberete režim grejanja, protok vazduha će započeti posle 2-5 minuta. 7

8 KONTROLA SMERA PROTOKA VAZDUHA 5. Kontrola smera protoka vazduha Vertikalan protok vazduha se automatski podešava tako da bude pod određenim uglom u skladu sa režimom rada posle uključivanja jedinice. Smer protoka vazduha može i da se podesi kako Vama odgovara tako što se na daljinskom upravljaču pritisne taster "SWING" za pomeranje usmerivača vazduha. Režim rada HLAÐENJE, ISUŠIVANJE *GREJANJE, SAMO VENTILATOR Smer protoka vazduha horizontalan nadole * Režim grejanja postoji samo kod modela sa toplotnom pumpom. ON OFF Kontrola vertikalnog protoka vazduha (pomoću daljinskog upravljača) Upotrebite daljinski upravljač da podesite uglove protoka vazduha. 5 Promenljivi smer protoka vazduha Jednim pritiskom na taster "SWING" vertikalni usmerivač vazduha će se automatski pomerati gore-dole. Željeni smer protoka vazduha Ponovo pritisnite taster "SWING" kada usmerivač vazduha dođe u željeni položaj. Horizontalan smer protoka vazduha (ručno podešavanje) Pomerite kontrolne poluge horizontalnog usmerivača vazduha da biste promenili horizontalan smer protoka vazduha kao što je prikazano. Napomena: Oblik prikazane jedinice možda izgleda drugačije od oblika klima uređaja koji ste odabrali. A Nemojte da ručno pomerate vertikalni usmerivač vazduha jer može doći do kvara. Ako se to dogodi, prvo isključite aparat i isključite dovod struje, pa zatim ponovo priključite aparat na električnu mrežu. B Bolje je da ne dozvolite da vertikalni usmerivač vazduha bude dugo nagnut naniže u režimu HLAĐENJA ili ISUŠIVANJA kako biste sprečili kapanje kondenzovane vode. kontrolna poluga horizontalnog usmerivača vazduha 8

9 OPIS REŽIMA I FUNKCIJA REŽIM "ŠESTO ČULO" Pritisnite taster i aparat će direktno preći u režim rada "Šesto čulo" bez obzira da li je aparat uključen ili isključen. U ovom režimu automatski se podešavaju temperatura i brzina ventilatora na osnovu trenutne temperature u prostoriji. Režim rada i temperaturu određuje unutrašnja temperatura u stanu. Modeli sa toplotnom pumpom Unutrašnja temperatura Režim rada Ciljna temperatura 21 C ili niže GREJANJE 22 C 21 C-23 C SAMO VENTILATOR Smanjenje temperature u 23 C-26 C ISUŠIVANJE prostoriji za 1,5 C posle 3 minuta rada Preko 26 C HLAĐENJE 26 C ON OFF Modeli samo sa režimom hlađenja Unutrašnja temperatura Režim rada Ciljna temperatura Smanjenje temperature u 26 C ili niže ISUŠIVANJE prostoriji za 1,5 C posle 3 minuta rada Preko 26 C HLAĐENJE 26 C Taster ne može da se koristi u režimu brzog hlađenja ("Jet"). Napomena: U režimu "Šesto čulo" temperatura, brzina i smer protoka vazduha se automatski kontrolišu. Međutim, ako se i dalje ne osećate prijatno, pomoću daljinskog upravljača možete da smanjite ili povećate temperaturu za do 2 C. Šta možete da uradite u režimu "Šesto čulo" Osećate se taster postupak podešavanja neprijatno zbog neodgovarajuće brzine protoka vazduha. FAN Brzina ventilatora se svakim pritiskom na ovaj taster menja od velike do srednje i niske. neprijatno zbog neodgovarajućeg smera protoka vazduha. Swing Pritisnite ga jednom i vertikalni usmerivač vazduha će se kretati gore-dole kako bi menjao vertikalni smer protoka vazduha. Pritisnite taster još jednom i usmerivač će se zaustaviti. Za podešavanje horizontalnog smera protoka vazduha pogledajte odeljak "Kontrola smera protoka vazduha". 9

10 Funkcija sata Dnevno vreme možete da podesite pritiskom na taster za podešavanje sata "CLOCK" pa zatim korišćenjem tastera i da dobijete odgovarajuće vreme. Zatim opet pritisnite taster "CLOCK" i dnevno vreme će biti podešeno. "SLEEP" režim (noćni rad) "SLEEP" režim rada može da se podesi u režimu HLAĐENJA ili GREJANJA. Ova funkcija Vam obezbeđuje prijatniji ambijent za spavanje. U "SLEEP" režimu: Aparat će automatski prestati da radi posle 8 sati rada. Ventilator se automatski podešava na malu brzinu. Podešena temperatura će moći da poraste maksimalno za 1 C ako aparat 2 sata radi u režimu hlađenja. Podešena temperatura će moći da se spusti maksimalno za 3 C ako aparat 3 sata radi u režimu grejanja. *Napomena: U režimu hlađenja, ako je temperatura u prostoriji 26 C ili više, podešena temperatura se neće promeniti. Napomena: Grejanje NE POSTOJI kod klima uređaja koji ima samo režim hlađenja. "JET" režim (brzo hlađenje) "JET" režim se koristi da se uključi ili isključi brzo hlađenje. Brzo hlađenje radi pri velikoj brzini ventilatora, automatski menjajući podešenu temperaturu na 18 C. "JET" režim može da se podesi kada je aparat u radu. U "JET" režimu možete da podesite smer protoka vazduha ili tajmer. Ako želite da isključite "JET" režim, pritisnite bilo koji od tastera "JET", "MODE", "FAN", UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ili za PODEŠAVANJE TEMPERATURE i displej će se vratiti u prvobitni režim. Napomena: U "JET" režimu ne mogu da se koriste tasteri "SLEEP" i "Šesto čulo". Taster "JET" ne može da se koristi u režimu GREJANJA. Aparat će nastaviti da radi u "JET" režimu sa podešenom temperaturom od 18 C ako ne isključite taj režim pritiskom na bilo koji od gore pomenutih tastera. ON 10

11 Funkcija tajmera Od koristi je da podesite tajmer pritiskom na tastere TIMER ON/OFF da uključi aparat tako da se postigne prijatna temperatura prostorije u vreme kada se vratite kući. Takođe možete da podesite tajmer da isključi aparat automatski kako biste noću prijatno spavali. Kako podesiti TAJMER za uključivanje aparata Taster "TIMER ON" može da se koristi da se podesi tajmer po želji kako bi uključio aparat u željeno vreme. i) Pritisnite taster "TIMER ON"; na displeju će zatreptati "ON 12:00". Tada možete da pritiskate taster ili da odaberete željeno vreme kada aparat treba da se uključi. Da produžite odnosno skratite vreme za 1 minut, pritisnite taster ili jednom. Da produžite odnosno skratite vreme za 10 minuta, pritisnite taster ili jednu i po sekundu. Da produžite odnosno skratite vreme za 1 sat, duže pritisnite taster ili. Napomena: Ako ne podesite vreme u roku od 10 sekundi pošto pritisnete taster "TIMER ON", daljinski upravljač će automatski izaći iz režima "TIMER ON". Produžavanje vremena Skraćivanje vremena ON ii) Kada se na displeju prikaže vreme koje želite, pritisnite taster "TIMER ON" i potvrdite ga. Začuće se zvučni signal. "ON" prestaje da trepće. Pali se indikator TAJMERA na unutrašnjoj jedinici. iii) Posle 5 sekundi prikazivanja podešenog vremena, na displeju daljinskog upravljača će se umesto njega prikazati sat. Kako poništiti režim "TIMER ON" Pritisnite ponovo taster "TIMER ON", začuće se zvučni signal i indikator će nestati. Time je otkazan režim "TIMER ON". Napomena: Na sličan način se podešava režim "TIMER OFF" kojim možete podesiti da se aparat automatski isključi u željeno vreme. 11

12 ODRŽAVANJE Unutrašnja jedinica 1. Isključite je iz električne mreže Pre isključivanja iz električne mreže prvo prekinite rad aparata. 2. Da biste skinuli prednju tablu povucite je prema sebi i nagore (Slika A). 3. Obrišite je mekom i suvom krpom. Ako je aparat veoma prljav, za čišćenje koristite mlaku vodu (ispod 40 C). 4. Za čišćenje aparata nikada nemojte da koristite sredstva kao što je benzin ili prašak za poliranje. 5. Nikada nemojte da prskate unutrašnju jedinicu vodom Opasnost od električnog udara! 6. Ponovo namestite i zatvorite prednju tablu (Slika B). Ponovo namestite i zatvorite prednju tablu tako što ćete je pritisnuti nadole. Fig. A Fig. B Filter za vazduh Filter za vazduh je potrebno čistiti posle približno 100 sati korišćenja. Filter za vazduh čistite na svake dve nedelje ako klima uređaj radi u izuzetno prašnjavoj sredini. Isključite aparat iz električne mreže Pre isključivanja iz električne mreže prvo prekinite rad aparata. Zatim skinite filter za vazduh. 1. Otvorite prednju tablu. 2. Blago pritisnite ručku filtera. 3. Izvucite filter. 2. Čišćenje i ponovno postavljanje filtera za vazduh Ako je filter veoma prljav, očistite ga rastvorom mlake vode i neutralnog deterdženta. Posle čišćenja, ostavite ga da se osuši. 3. Zatvorite prednju tablu. ZAŠTITA Uslovi rada U dole nabrojanim slučajevima može da se aktivira zaštitni uređaj i da zaustavi rad aparata. Spoljašnja temperatura vazduha je iznad 24 C ZAGREVANJE Spoljašnja temperatura vazduha je ispod -7 C Sobna temperatura je iznad 27 C Spoljašnja temperatura vazduha je iznad 43 C HLAĐENJE Sobna temperatura je ispod 21 C ISUŠIVANJE Sobna temperatura je ispod 18 C 12 *Kod modela predviđenih za rad u tropskim (T3) klimatskim uslovima, temperatura na kojoj se aktivira zaštitni uređaj je 52 C umesto 43 C. Ako klima uređaj radi u režimu HLAĐENJA ili ISUŠIVANJA dok su vrata ili prozor dugo otvoreni pri relativnoj vlažnosti vazduha iznad 80%, iz izlaznog otvora može da kaplje voda. Zagađenje bukom Postavite klima uređaj na mesto koje može da nosi njegovu težinu kako bi tiše radio.

13 Postavite spoljašnju jedinicu na mesto gde vazduh koji se izbacuje i buka od rada aparata neće smetati Vašim komšijama. Ne stavljajte ništa ispred vazdušnog otvora spoljašnje jedinice da se ne bi povećao nivo buke. Karakteristike zaštitnog uređaja 1. Zaštitni uređaj Posle prestanka rada ili promene režima tokom rada, sačekajte najmanje 3 minuta pre no što ponovo uključite aparat. Pošto priključite aparat na električnu mrežu i odmah ga uključite, može doći do kašnjenja od 20 sekundi pre no što počne da radi. 2. Ako je aparat potpuno prestao da radi, ponovo pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da biste ga ponovo uključili. Ako je tajmer poništen, treba ga ponovo podesiti. Karakteristike režima GREJANJA Prethodno zagrevanje Na početku rada u režimu GREJANJA potrebno je 2-5 minuta da se prethodno zagreje unutrašnja jedinica. Odmrzavanje (spoljašnja jedinica) U režimu GREJANJA aparat će se automatski odmrzavati (odleđivati) da bi se povećala njegova efikasnost. Taj postupak obično traje 2-10 minuta. Tokom odmrzavanja ventilator prestaje da radi. Po završetku odmrzavanja, aparat se automatski vraća u režim GREJANJA. Napomena: Grejanje NE POSTOJI kod modela klima uređaja koji imaju samo režim hlađenja. OTKLANJANJE PROBLEMA Problemi u radu često nastaju zbog manjih uzroka koji se mogu pronaći i popraviti bez korišćenja bilo kakvog alata: Problem Aparat ne radi Nema hlađenja ili grejanja vazduha Komande ne funkcionišu Aparat ne počinje odmah da radi Neobičan miris Zvuk tekuće vode Pucketanje Iz izlaznog otvora se širi izmaglica Analiza Da li je aktiviran zaštitni uređaj ili je pregoreo osigurač? Sačekajte 3 minuta i ponovo uključite aparat, možda zaštitni uređaj sprečava aparat da radi. Da li su slabe baterije daljinskog upravljača? Da li je utikač dobro stavljen u utičnicu? Da li je filter za vazduh prljav? Da li su ulazni i izlazni otvori klima uređaja blokirani? Da li je temperatura pravilno podešena? Da li je došlo do jakih smetnji (od prekomernog pražnjenja statičkog elektriciteta, poremećaja napona u električnoj mreži)? Imajte u vidu da to prouzrokuje nepravilan rad, pa u tom slučaju isključite aparat iz električne mreže i ponovo ga priključite posle 2-3 sekunde. Prilikom menjanja režima tokom rada aparata doći će do kašnjenja od 3 minuta. Ovaj miris može da dođe iz nekog drugog izvora kao što su nameštaj, cigareta itd. koji je usisan u jedinicu i izbačen zajedno sa vazduhom. Normalna pojava koju izaziva protok rashladnog sredstva u klima uređaju. Zvuk odmrzavanja u režimu grejanja. Ovaj zvuk može da nastane od širenja ili skupljanja prednje table usled promena temperature. Izmaglica se javlja u prostoriji sa niskom temperaturom. To je normalna pojava zbog hladnog vazduha koji se ispušta iz unutrašnje jedinice tokom režima HLAĐENJA ili ISUŠIVANJA. 13

14 UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE Šema postavljanja Razdaljina od zida treba da bude preko 50 mm Razdaljina od plafona treba da bude preko 50 mm Razdaljina od zida treba da bude preko 50 mm Razdaljina od poda treba da bude preko 2000 mm Razdaljina ulaznog otvora za vazduh od zida treba da bude preko 250 mm Razdaljina ulaznog otvora za vazduh od zida treba da bude preko 250 mm Razdaljina izlaznog otvora za vazduh od zida treba da bude preko 500 mm Preko 250mm Napomena: Gornja slika je samo jednostavan prikaz aparata i možda neće odgovarati spoljašnjem izgledu proizvoda koji ste Vi kupili. Postavljanje mora da se izvrši u skladu sa nacionalnim standardima za električno povezivanje i moraju da ga izvrše samo ovlašćeni serviseri. 14

15 Odaberite najbolje mesto Mesto za postavljanje unutrašnje jedinice Postavite aparat na mesto gde nema nikakvih prepreka pored izlaznog otvora za vazduh i gde vazduh može lako da se izduvava u svaki ugao prostorije. Postavite aparat na mesto gde lako mogu da se postave cevi i izbuši rupa na zidu. Poštujte propisanu udaljenost od plafona i zida u skladu sa šemom postavljanja. Postavite aparat na mesto gde lako može da se skine filter vazduha. Neka unutrašnja jedinica i daljinski upravljač budu jedan ili više metara udaljeni od televizora, radija itd. Da biste sprečili uticaj fluorescentnih sijalica, udaljite aparat što više od njih. Nemojte pored ulaznog otvora za vazduh da stavljate bilo šta što bi moglo da mu smeta. Postavite aparat na mesto koje može da nosi njegovu težinu i koje neće povećati buku i vibracije od rada aparata. Mesto za postavljanje spoljašnje jedinice Postavite je na pogodno i dobro ventilirano mesto. Izbegavajte da je postavite na mesto gde bi mogao da curi zapaljivi gas. Poštujte propisanu udaljenost od zida. Udaljenost između unutrašnje i spoljašnje jedinice treba da bude 5 metara a može da ide do maksimalno 15 metara, uz dodatno punjenje rashladnim sredstvom. Nemojte da postavljate spoljašnju jedinicu na mestu punom prljavštine ili masnoća ili pored otvora za izbacivanje gasa od vulkanizacije. Izbegavajte da je postavljate pored puta gde bi mogla da se zaprlja blatnjavom vodom. Postavite je na nepokretnu osnovu koja neće povećavati buku od rada aparata. Postavite je na mesto gde izlazni otvor za vazduh nije blokiran. Visina treba da bude manje od 5 metara Unutrašnja jedinica Unutrašnja jedinica Dužina cevi je maksimalno 15 metara Dužina cevi je maksimalno 15 metara Spoljašnja jedinica Spoljašnja jedinica Visina treba da bude manje od 5 metara Model Maks. dozvoljena dužina cevi pri isporuci (m) Maks. dužina cevi (m) Maksimalna razlika u visini (m) Potrebna količina dodatnog rashladnog sredstva (g/m) 7K~24K

16 POSTAVLJANJE UNUTRAŠNJE JEDINICE 1.Postavljanje nosača Odaberite mesto za postavljanje nosača prema mestu unutrašnje jedinice i smeru postavljanja cevi. Pomoću viska ili libele podesite nosač da stoji horizontalno. Izbušite rupe dubine 32 mm u zidu da biste pričvrstili nosač. Postavite plastične tiplove u rupe pa pričvrstite nosač samourezujućim zavrtnjima. Proverite da li je nosač dobro pričvršćen. Zatim izbušite rupu za provlačenje cevi. Samourezujući zavrtanj Nosač NAPOMENA: Oblik nosača Vašeg aparata može se razlikovati od gore prikazanog, ali je metod postavljanja sličan. 2. Izbušite rupu za provlačenje cevi Odredite položaj rupe za provlačenje cevi prema mestu na kojem se nalazi nosač. Cevasta košuljica u rupi u Izbušite rupu u zidu. Rupa treba da bude blago zidu (cev od tvrdog polietilena koju je obezbedio korisnik) nagnuta nadole prema spoljašnjoj strani zida. U rupu postavite cevastu košuljicu da bi zid ostao uredan i čist. 5 mm (nagib naniže) 3. Montiranje cevi na unutrašnju jedinicu Provucite cevi (za gas i tečnost) i kablove kroz rupu u zidu sa spoljašnje strane ili ih provucite sa unutrašnje strane pošto ih povežete na unutrašnju jedinicu i pripremite priključke za povezivanje na spoljašnju jedinicu. Odlučite da li ćete da isečete plastični deo u skladu sa smerom postavljanja cevi (kao što je prikazano na donjoj slici). Smer postavljanja cevi Unutrašnja strana zida Spoljašnja strana zida žleb plastični deo koji se uklanja Isecite plastični deo po žlebu NAPOMENA: Prilikom postavljanja cevi u smerovima 1, 2 ili 4, isecite odgovarajući plastični deo sa donjeg dela unutrašnje jedinice. Posle povezivanja cevi kako je propisano, postavite crevo za odvod kondenzata. Zatim priključite kablove za napajanje. Posle povezivanja, obmotajte zajedno cevi, kablove i odvodno crevo materijalom za toplotnu izolaciju. 16

17 VAŽNO: Toplotna izolacija spojeva cevi Obmotana vinilnom trakom Toplotna izolacija Toplotna izolacija cevi: -Postavite odvodno crevo ispod cevi. -Materijal za izolaciju: polietilenska pena deblja od 6 mm. NAPOMENA: Odvodno crevo obezbeđuje korisnik. Odvodno crevo treba da bude usmereno naniže radi lakšeg oticanja kondenzata. Nemojte da uvrćete odvodno crevo, ostavite ga da strči ili slobodno visi i nemojte da potapate njegov kraj u vodu. Ako se na odvodno crevo dodaje produžno crevo, obezbedite da bude toplotno izolovano kada ga provlačite kroz unutrašnju jedinicu. Kada su cevi usmerene udesno, cevi, kabl za napajanje i odvodno crevo treba toplotno izolovati i pričvrstiti za zadnji deo unutrašnje jedinice pomoću pričvršćivača creva. Kabl za povezivanje na napajanje Kabl za povezivanje na napajanje I (za toplotnu pumpu) Kabl za odmrzavanje (za toplotnu pumpu) Velika cev Toplotno izolovano crevo Mala cev Odvodno crevo (obezbeđuje ga korisnik) Ubaciti ovde Velika cev Velika cev Odvod. crevo Mala cev Odvod. crevo Mala cev Donji deo Pričvršćivač cevi Donji deo Pričvršćivač cevi Donji deo Zakačiti ovde A. Ubacite pričvršćivač cevi u prorez. E. Pritisnite da zakačite pričvršćivač cevi za donji deo unutrašnje jedinice. 17

18 Povezivanje cevi: a. Povežite cevi unutrašnje jedinice pomoću dva ključa. Posebno vodite računa o dozvoljenoj zateznoj sili koja je dole prikazana da biste sprečili da se cevi, priključci i navrtke deformišu i oštete. b. Prvo ih zategnite prstima pa zatim upotrebite ključeve. Model Prečnik cevi Zatezna sila Širina navrtke Minimalna debljina 7,9,12K za tečnost (1/4 cola) 1,8kg/m 17mm 0,6mm 18K,24K za tečnost (3/8 cola) 3,5kg/m 22mm 0,6mm 7,9k za gas (3/8 cola) 3,5kg/m 22mm 0,6mm 12k za gas (1/2 cola) 5,5kg/m 24mm 0,6mm 18K.24K za gas (5/8 cola) 7,5kg/m 27mm 0,6mm 4. Povezivanje kabla Unutrašnja jedinica Povežite kabl za napajanje sa unutrašnjom jedinicom tako što ćete pojedinačno povezati žice za priključke na kontrolnoj tabli u skladu sa time kako su priključene na spoljašnju jedinicu. NAPOMENA: (zavisno od modela) Da biste izvršili povezivanje sa priključnom tablom na unutrašnjoj jedinici potrebno je da skinete masku sa aparata. Spoljašnja jedinica 1) Skinite poklopac tako što ćete odrvnuti zavrtanj. Povežite žice pojedinačno na priključke na kontrolnoj tabli prema uputstvu. 2) Pomoću spojnice pričvrstite kabl za napajanje za kontrolnu tablu. 3) Vratite poklopac na svoje mesto i zategnite zavrtanj. 4) Kod modela kapaciteta 24K između izvora napajanja i spoljašnje jedinice upotrebite propisani automatski osigurač. Mora se montirati odgovarajući prekidač1 za pravilno isključivanje svih napojnih kablova. Prednja tabla Unutrašnja jedinica Spoljašnja jedinica Priključna tabla (unutra) Kućište Maska Priključna tabla (unutra) 18

19 OPREZ: 1. Koristite posebno strujno kolo samo za klima uređaj. Što se tiče načina povezivanja, pogledajte šemu ožičavanja na unutrašnjoj strani poklopca. 2. Proverite da li debljina kabla odgovara tehničkim podacima izvora napajanja. 3. Proverite žice i uverite se da su dobro pričvršćene posle povezivanja kablova. 4. U oblasti sa velikom vlagom obezbedite postavljanje automatskog osigurača za zaštitu u slučaju gubitka uzemljenja. Tehnički podaci za kablove Kapacitet (Btu/h) Tip Kabl za napajanje Normalna površina preseka 7K,9K,12K H05VV-F 1.0~1.5mm² X3 H07RN-F 1,0~1.5mm² X3 H05RN-F 18K H05VV-F RVV Tip 1.5~2.0mm² X3 H07RN-F 1.5mm² X3 H05RN-F 24K H07RN-F 2.5mm² X3 H07RN-F Kabl za napajanje Normalna površina preseka 1.5mm² X3 (sa topl. pumpom) 1.5mm² X4 (sa hladjenjem) Tip H05RN-F Kabl za napajanje I Normalna površina preseka 0.75mm² X2 (sa topl. pumpom) 0.75mm² X2 (sa topl. pumpom) 0.75mm² X3 (sa topl. pumpom) Main power supply (Note) Ka unutrašnjoj jedinici Ka unutrašnjoj jedinici Ka spoljašnjoj jedinici ŠEMA OŽIČAVANJA Obezbedite da boja žica na spoljašnjoj jedinici i broj priključka budu isti kao boja i broj na unutrašnjoj jedinici. Napajanje iz unutrašnje jedinice koje obuhvata modele kapaciteta 7K, 9K i 12K Unutrašnja jedinica Priključna tabla TOPLOTNA PUMPA Žutozelena Spoljašnja jedinica Priključna tabla Žutozelena Plava (siva) 1(N) 1(N) 2(L) Plava (siva) Braon Kabl za povezivanje sa napajanjem Braon Crna 2(L) 3(SI) 3(SI) Crna Isparivač YE/GN BN BU Kontrolna tabla unutrašnje jedinice AC L-IN AC N-IN Napajanje 19

20 Napajanje iz unutrašnje jedinice koje obuhvata model kapaciteta 18K TOPLOTNA PUMPA Unutrašnja jedinica Priključna tabla Spoljašnja jedinica Priključna tabla Braon Plava Kabl za povezivanje sa napajanjem I Braon Plava Braon Plava Žutozelena Kabl za povezivanje sa napajanjem Braon Plava Žutozelena Napajanje iz spoljašnje jedinice koje obuhvata model kapaciteta 24K Kod ovih modela, napajanje se povezuje iz spoljašnje jedinice, sa automatskim osiguračem. TOPLOTNA PUMPA Unutrašnja jedinica Priključna tabla Spoljašnja jedinica Priključna tabla 3L 2L 1L Siva Crna Braon Kabl za povezivanje sa napajanjem I Siva Crna Braon 3L 2L 1L L N Braon Plava Žutozelena Kabl za povezivanje sa napajanjem Braon Plava Žutozelena L N Priključna tabla L N Napajanje Kabl za odmrzavanje (samo kod aparata sa toplotnom pumpom, a predstavlja neobavezan deo opreme) Kabl za odmrzavanje (unutrašnja jedinica) Kabl za odmrzavanje (spoljašnja jedinica) Kabl za odmrzavanje (samo kod aparata sa toplotnom pumpom) Posle povezivanja, kabl za odmrzavanje treba dobro obmotati lepljivom trakom a priključak treba staviti unutar jedinice. 20

21 POSTAVLJANJE SPOLJAŠNJE JEDINICE 1. Postavljanje izvoda i creva za odvod kondenzata (samo kod modela sa toplotnom pumpom) Kada spoljašnja jedinica radi u režimu grejanja, iz nje se cedi kondenzat. Da ne biste smetali svojim komšijama i da biste štitili životnu sredinu, postavite izvod i cevo za odvod kako biste usmerili isticanje kondenzata. Samo postavite izvod i gumenu zaptivku na kućište spoljašnje jedinice pa povežite odvodno crevo na izvod kao što je prikazano na slici. 2. Postavljanje i pričvršćivanje spoljašnje jedinice Pričvrstite je jako pomoću zavrtanja i navrtki za ravan i nosiv pod. Izvod Ako se postavlja na zid ili krov, postarajte se da se nosač dobro pričvrsti kako biste sprečili da se spoljašnja jedinica trese zbog snažnih vibracija ili jakog vetra. 3. Povezivanje cevi na spoljašnju jedinicu Skinite kapice ventila sa dvosmernog i trosmernog ventila. Povežite odgovarajuću cev na dvosmerni odnosno trosmerni ventil primenjujući propisanu zateznu silu. 4. Povezivanje kabla na spoljašnju jedinicu (videti prethodnu stranu) Zaptivka Odvodno crevo (obezbeđuje korisnik) Izbacivanje vazduha iz sistema Zadržavanje vazduha koji sadrži vlagu u rashladnom sistemu može da prouzrokuje kvar kompresora. Posle povezivanja unutrašnje i spoljašnje jedinice, izbacite vazduh i vlagu iz rashladnog sistema pomoću vakuum pumpe, kao što je prikazano dole. Napomena: Pošto je pritisak u sistemu visok a i radi zaštite životne sredine, pazite da ne ispustite rashladno sredstvo direktno u vazduh. Veza ka unutrašnjoj jedinici Šema trosmernog ventila Otvoreni položaj Vakuum pumpa Veza ka spoljašnjoj jedinici Osovina ventila Unutrašnja jedinica Smer toka rashladnog sredstva dvosmerni ventil Središte ventila Igla Kapica servisnog otvora trosmerni ventil (7) Okrenite da potpuno otvorite ventil (6) Otvorite za 1/4 kruga (7) Okrenite da potpuno otvorite ventil Kapica ventila Servisni otvor (2) Okrenite (8) Zategnite Kapica ventila (1) Okrenite 21 (8) Zategnite (1) Okrenite (8) Zategnite

22 Kako izbaciti vazduh iz cevi: (1). Odvrnite i skinite kapice sa dvosmernog i trosmernog ventila. (2). Odvrnite i skinite kapicu sa servisnog ventila. (3). Povežite savitljivo crevo vakuum pumpe na servisni ventil. (4). Pustite vakuum pumpu da radi minuta dok ne dostigne apsolutni vakuum od 10 mm Hg. (5). Dok vakuum pumpa još radi, zatvorite ventil za nizak pritisak na vakuum pumpi. Potom je isključite. (6). Otvorite dvosmerni ventil za 1/4 kruga pa ga posle 10 sekundi zatvorite. Proverite zaptivenost svih spojeva pomoću tečnog sapuna ili elektronskog detektora curenja. (7). Okrenite osovinu dvosmernog odnosno trosmernog ventila. Skinite savitljivo crevo vakuum pumpe. (8). Vratite i zategnite sve kapice ventila. NAPOMENE: Molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre postavljanja i korišćenja aparata. Ne dozvolite da u rashladni sistem uđe vazduh ili da se rashladno sredstvo ispusti u okolinu prilikom premeštanja klima uređaja. Pravilno uzemljite klima uređaj. Pažljivo proverite kablove i cevi i uverite se da su ispravno i čvrsto povezani pre no što priključite klima uređaj na električnu mrežu. Mora da postoji vazdušni prekidač. Posle postavljanja, korisnik mora da rukuje aparatom na pravilan način u skladu sa ovim priručnikom i da čuva odgovarajuću zalihu delova za održavanje i pomeranje klima uređaja u budućnosti. Vrsta osigurača koji se koristi za kontrolnu tablu unutrašnje jedinice je Φ 5x20 2,5A/250V ili 3,15A/250V. Pri montaži najniži pokretni delovi unutrašnje jedinice moraju da budu najmanje 2,4 m iznad poda Postoji rizik od električnog udara koji može da izazove povrede ili smrt. Pre servisiranja isključiti aparat iz napajanja. Prilikom punjenja aparata rashladnim sredstvom, pazite da ga zamenite u tečnom stanju ako je rashladno sredstvo aparata R410a. U suprotnom može da se promeni hemijski sastav rashladnog sredstva (R410a) u sistemu i da tako utiče na rad klima uređaja. Zbog osobina rashladnog sredstva (R410a), pritisak u cevi je veoma visok pa budite pažljivi prilikom postavljanja i popravljanja aparata. Ako se ošteti kabl za napajanje, mora da ga zameni Služba za korisnike proizvođača ili kvalifikovani serviser kako bi se sprečio bilo kakav rizik. Klima uređaj mora da postavi stručno tehničko lice. 22

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI) IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI) Izračunavanje pokazatelja načina rada OTVORENOG RM RASPOLOŽIVO RADNO

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Uputstvo za upotrebu Isušivača. (Za serije DH60~DH120)

Uputstvo za upotrebu Isušivača. (Za serije DH60~DH120) Uputstvo za upotrebu Isušivača (Za serije DH60~DH120) Sadržaj I. Uvod... 1 II. Primena... 2 III. Karakteristike... 2 IV. Tehnički parametri... 3 V. Ukupna dimenzija... 4 VI. Uputstvo za instalaciju...

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo IZVODI ZADACI ( IV deo) LOGARITAMSKI IZVOD Logariamskim izvodom funkcije f(), gde je >0 i, nazivamo izvod logarima e funkcije, o jes: (ln ) f ( ) f ( ) Primer. Nadji izvod funkcije Najpre ćemo logarimovai

Διαβάστε περισσότερα

( , 2. kolokvij)

( , 2. kolokvij) A MATEMATIKA (0..20., 2. kolokvij). Zadana je funkcija y = cos 3 () 2e 2. (a) Odredite dy. (b) Koliki je nagib grafa te funkcije za = 0. (a) zadanu implicitno s 3 + 2 y = sin y, (b) zadanu parametarski

Διαβάστε περισσότερα

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti). PRAVA Prava je kao i ravan osnovni geometrijski ojam i ne definiše se. Prava je u rostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom aralelnim sa tom ravom ( vektor aralelnosti). M ( x, y, z ) 3 Posmatrajmo

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

numeričkih deskriptivnih mera.

numeričkih deskriptivnih mera. DESKRIPTIVNA STATISTIKA Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću numeričkih deskriptivnih mera. Pokazatelji centralne tendencije Aritmetička sredina, Medijana,

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A Ime i prezime: 1. Prikazane su tačke A, B i C i prave a,b i c. Upiši simbole Î, Ï, Ì ili Ë tako da dobijeni iskazi

Διαβάστε περισσότερα

nvt 1) ukoliko su poznate struje dioda. Struja diode D 1 je I 1 = I I 2 = 8mA. Sada je = 1,2mA.

nvt 1) ukoliko su poznate struje dioda. Struja diode D 1 je I 1 = I I 2 = 8mA. Sada je = 1,2mA. IOAE Dioda 8/9 I U kolu sa slike, diode D su identične Poznato je I=mA, I =ma, I S =fa na 7 o C i parametar n= a) Odrediti napon V I Kolika treba da bude struja I da bi izlazni napon V I iznosio 5mV? b)

Διαβάστε περισσότερα

Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu 17.maj Odsek za Softversko inžinjerstvo

Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu 17.maj Odsek za Softversko inžinjerstvo Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu 7.maj 009. Odsek za Softversko inžinjerstvo Performanse računarskih sistema Drugi kolokvijum Predmetni nastavnik: dr Jelica Protić (35) a) (0) Posmatra

Διαβάστε περισσότερα

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI Sama definicija parcijalnog ivoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, naravno, naučiti onako kako vaš profesor ahteva. Mi ćemo probati

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015.

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015. Matematika - vježbe. prosinca 5. Stupnjevi i radijani Ako je kut φ jednak i rad, tada je veza između i 6 = Zadatak.. Izrazite u stupnjevima: a) 5 b) 7 9 c). d) 7. a) 5 9 b) 7 6 6 = = 5 c). 6 8.5 d) 7.

Διαβάστε περισσότερα

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012 Iskazna logika 3 Matematička logika u računarstvu Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science,, Serbia novembar 2012 Deduktivni sistemi 1 Definicija Deduktivni sistem (ili formalna teorija)

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

MEHANIKA FLUIDA. Isticanje kroz otvore sa promenljivim nivoom tečnosti

MEHANIKA FLUIDA. Isticanje kroz otvore sa promenljivim nivoom tečnosti MEHANIKA FLUIDA Isticanje kroz otvore sa promenljivim nivoom tečnosti zadatak Prizmatična sud podeljen je vertikalnom pregradom, u kojoj je otvor prečnika d, na dve komore Leva komora je napunjena vodom

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

Konstruisanje. Dobro došli na... SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA NOVI SAD DEPARTMAN ZA PROJEKTOVANJE I KONSTRUISANJE

Konstruisanje. Dobro došli na... SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA NOVI SAD DEPARTMAN ZA PROJEKTOVANJE I KONSTRUISANJE Dobro došli na... Konstruisanje GRANIČNI I KRITIČNI NAPON slajd 2 Kritični naponi Izazivaju kritične promene oblika Delovi ne mogu ispravno da vrše funkciju Izazivaju plastične deformacije Može doći i

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA : MAKSIMALNA BRZINA Maksimalna brzina kretanja F O (N) F OI i m =i I i m =i II F Oid Princip određivanja v MAX : Drugi Njutnov zakon Dokle god je: F O > ΣF otp vozilo ubrzava Kada postane: F O = ΣF otp

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU OSNOVI ELEKTRONIKE SVI ODSECI OSIM ODSEKA ZA ELEKTRONIKU LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA Autori: Goran Savić i Milan

Διαβάστε περισσότερα

Tip ureappleaja: ecovit Jedinice VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 656

Tip ureappleaja: ecovit Jedinice VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 656 TehniËki podaci Tip ureappeaja: ecovit Jedinice VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 66 Nazivna topotna snaga (na /),122,,28, 7,436,,47,6 1,16,7 Nazivna topotna snaga (na 60/) 4,21,,621, 7,23,,246,4 14,663,2

Διαβάστε περισσότερα

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301.

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301. VIESMANN VITOCAL 300-G Jednostepena i dvostepena toplotna pumpa kao toplotna pumpa zemlja/voda od 5,9 do 85,6 kw kao toplotna pumpa voda/voda od 7,9 do 117,8 kw Informacioni list Br. naruđbe;. i cene:

Διαβάστε περισσότερα

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare Za mnoge reakcije vrijedi Arrheniusova jednadžba, koja opisuje vezu koeficijenta brzine reakcije i temperature: K = Ae Ea/(RT ). - T termodinamička temperatura (u K), - R = 8, 3145 J K 1 mol 1 opća plinska

Διαβάστε περισσότερα

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

Linearna algebra 2 prvi kolokvij, Linearna algebra 2 prvi kolokvij, 27.. 20.. Za koji cijeli broj t je funkcija f : R 4 R 4 R definirana s f(x, y) = x y (t + )x 2 y 2 + x y (t 2 + t)x 4 y 4, x = (x, x 2, x, x 4 ), y = (y, y 2, y, y 4 )

Διαβάστε περισσότερα

Elementi spektralne teorije matrica

Elementi spektralne teorije matrica Elementi spektralne teorije matrica Neka je X konačno dimenzionalan vektorski prostor nad poljem K i neka je A : X X linearni operator. Definicija. Skalar λ K i nenula vektor u X se nazivaju sopstvena

Διαβάστε περισσότερα

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

Linearna algebra 2 prvi kolokvij, 1 2 3 4 5 Σ jmbag smjer studija Linearna algebra 2 prvi kolokvij, 7. 11. 2012. 1. (10 bodova) Neka je dano preslikavanje s : R 2 R 2 R, s (x, y) = (Ax y), pri čemu je A: R 2 R 2 linearan operator oblika

Διαβάστε περισσότερα

Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij 16. studenog Zadatak 1

Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij 16. studenog Zadatak 1 Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij Na kolokviju je dozvoljeno koristiti samo pribor za pisanje i službeni šalabahter. Predajete samo papire koje ste dobili. Rezultati i uvid u kolokvije: ponedjeljak,

Διαβάστε περισσότερα

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost M086 LA 1 M106 GRP Tema: CSB nejednakost. 19. 10. 2017. predavač: Rudolf Scitovski, Darija Marković asistent: Darija Brajković, Katarina Vincetić P 1 www.fizika.unios.hr/grpua/ 1 Baza vektorskog prostora.

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

Kaskadna kompenzacija SAU

Kaskadna kompenzacija SAU Kaskadna kompenzacija SAU U inženjerskoj praksi, naročito u sistemima regulacije elektromotornih pogona i tehnoloških procesa, veoma često se primenjuje metoda kaskadne kompenzacije, u čijoj osnovi su

Διαβάστε περισσότερα

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE INTELIGENTNO UPRAVLJANJE Fuzzy sistemi zaključivanja Vanr.prof. Dr. Lejla Banjanović-Mehmedović Mehmedović 1 Osnovni elementi fuzzy sistema zaključivanja Fazifikacija Baza znanja Baze podataka Baze pravila

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51) KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51) www.frigo-kor.hr SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije

Διαβάστε περισσότερα

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović Novi Sad April 17, 2018 1 / 22 Teorija grafova April 17, 2018 2 / 22 Definicija Graf je ure dena trojka G = (V, G, ψ), gde je (i) V konačan skup čvorova,

Διαβάστε περισσότερα

VJEŽBE 3 BIPOLARNI TRANZISTORI. Slika 1. Postoje npn i pnp bipolarni tranziostori i njihovi simboli su dati na slici 2 i to npn lijevo i pnp desno.

VJEŽBE 3 BIPOLARNI TRANZISTORI. Slika 1. Postoje npn i pnp bipolarni tranziostori i njihovi simboli su dati na slici 2 i to npn lijevo i pnp desno. JŽ 3 POLAN TANZSTO ipolarni tranzistor se sastoji od dva pn spoja kod kojih je jedna oblast zajednička za oba i naziva se baza, slika 1 Slika 1 ipolarni tranzistor ima 3 izvoda: emitor (), kolektor (K)

Διαβάστε περισσότερα

Alarmni sustavi 07/08 predavanja 12. i 13. Detekcija metala, izvori napajanja u sustavima TZ

Alarmni sustavi 07/08 predavanja 12. i 13. Detekcija metala, izvori napajanja u sustavima TZ Alarmni sustavi 07/08 predavanja 12. i 13. Detekcija metala, izvori napajanja u sustavima TZ pred.mr.sc Ivica Kuric Detekcija metala instrument koji detektira promjene u magnetskom polju generirane prisutnošću

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM- ELEKTRONSKE KOMPONENTE. Laboratorijske vežbe

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM- ELEKTRONSKE KOMPONENTE. Laboratorijske vežbe LABORATORIJSKI PRAKTIKUM- ELEKTRONSKE KOMPONENTE Laboratorijske vežbe 2014/2015 LABORATORIJSKI PRAKTIKUM-ELEKTRONSKE KOMPONENTE Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME

Διαβάστε περισσότερα

Upustvo za upotrebu Finska sauna sa tusem na paru

Upustvo za upotrebu Finska sauna sa tusem na paru Upustvo za upotrebu Finska sauna sa tusem na paru * Vazne sigurnosne informacije Uzemljenje elektricnih aparata treba biti stalno povezano sa fiksiranom zicom za uzemljenje. Da bi izbjegli elektricni sok,

Διαβάστε περισσότερα

Teorijske osnove informatike 1

Teorijske osnove informatike 1 Teorijske osnove informatike 1 9. oktobar 2014. () Teorijske osnove informatike 1 9. oktobar 2014. 1 / 17 Funkcije Veze me du skupovima uspostavljamo skupovima koje nazivamo funkcijama. Neformalno, funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Operacije s matricama

Operacije s matricama Linearna algebra I Operacije s matricama Korolar 3.1.5. Množenje matrica u vektorskom prostoru M n (F) ima sljedeća svojstva: (1) A(B + C) = AB + AC, A, B, C M n (F); (2) (A + B)C = AC + BC, A, B, C M

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000,

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000, PRERAČUNAVANJE MJERNIH JEDINICA PRIMJERI, OSNOVNE PRETVORBE, POTENCIJE I ZNANSTVENI ZAPIS, PREFIKSKI, ZADACI S RJEŠENJIMA Primjeri: 1. 2.5 m = mm Pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu. 1 m ima dm,

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKO UPUTSTVO WE24 KM2-24CE WE28 KM2-28CE

KORISNIČKO UPUTSTVO WE24 KM2-24CE WE28 KM2-28CE KORISNIČKO UPUTSTVO WE24 KM2-24CE WE28 KM2-28CE SADRŽAJ STRANA 1. Opšta upozorenja... 3 2. Mere predostrožnosti... 3 3. Preporuke za efikasnu upotrebu kotla... 3 4. Osnovni podaci o kotlu... 4 4.1 Osnovne

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL MATEMATIKA. Neka je S skup svih živućih državljana Republike Hrvatske..04., a f preslikavanje koje svakom elementu skupa S pridružuje njegov horoskopski znak (bez podznaka). a) Pokažite da je f funkcija,

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

1 UPUTSTVO ZA IZRADU GRAFIČKOG RADA IZ MEHANIKE II

1 UPUTSTVO ZA IZRADU GRAFIČKOG RADA IZ MEHANIKE II 1 UPUTSTVO ZA IZRADU GRAFIČKOG RADA IZ MEHANIKE II Zadatak: Klipni mehanizam se sastoji iz krivaje (ekscentarske poluge) OA dužine R, klipne poluge AB dužine =3R i klipa kompresora B (ukrsne glave). Krivaja

Διαβάστε περισσότερα

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x Zadatak (Darjan, medicinska škola) Izračunaj vrijednosti trigonometrijskih funkcija broja ako je 6 sin =,,. 6 Rješenje Ponovimo trigonometrijske funkcije dvostrukog kuta! Za argument vrijede sljedeće formule:

Διαβάστε περισσότερα

Dvanaesti praktikum iz Analize 1

Dvanaesti praktikum iz Analize 1 Dvaaesti praktikum iz Aalize Zlatko Lazovi 20. decembar 206.. Dokazati da fukcija f = 5 l tg + 5 ima bar jedu realu ulu. Ree e. Oblast defiisaosti fukcije je D f = k Z da postoji ula fukcije a 0, π 2.

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA.   Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako izgleda

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistori s efektom polja. Postupak. Spoj zajedničkog uvoda. Shema pokusa

Tranzistori s efektom polja. Postupak. Spoj zajedničkog uvoda. Shema pokusa Tranzistori s efektom polja Spoj zajedničkog uvoda U ovoj vježbi ispitujemo pojačanje signala uz pomoć FET-a u spoju zajedničkog uvoda. Shema pokusa Postupak Popis spojeva 1. Spojite pokusni uređaj na

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX

Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX Molimo da prvo pročitate ovo uputstvo za upotrebu! Poštovani kupci, Nadamo se da će vam ovaj proizvod, koji je proizveden u savremenim fabrikama i koji

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina: S t r a n a 1 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a MgCl b Al (SO 4 3 sa njihovim molalitetima, m za so tipa: M p X q pa je jonska jačina:. Izračunati mase; akno 3 bba(no 3 koje bi trebalo dodati, 0,110

Διαβάστε περισσότερα

Mašinsko učenje. Regresija.

Mašinsko učenje. Regresija. Mašinsko učenje. Regresija. Danijela Petrović May 17, 2016 Uvod Problem predviđanja vrednosti neprekidnog atributa neke instance na osnovu vrednosti njenih drugih atributa. Uvod Problem predviđanja vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

Računarska grafika. Rasterizacija linije

Računarska grafika. Rasterizacija linije Računarska grafika Osnovni inkrementalni algoritam Drugi naziv u literaturi digitalni diferencijalni analizator (DDA) Pretpostavke (privremena ograničenja koja se mogu otkloniti jednostavnim uopštavanjem

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

XI dvoqas veжbi dr Vladimir Balti. 4. Stabla

XI dvoqas veжbi dr Vladimir Balti. 4. Stabla XI dvoqas veжbi dr Vladimir Balti 4. Stabla Teorijski uvod Teorijski uvod Definicija 5.7.1. Stablo je povezan graf bez kontura. Definicija 5.7.1. Stablo je povezan graf bez kontura. Primer 5.7.1. Sva stabla

Διαβάστε περισσότερα

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6720812247-00.1V Bojler za toplu vodu Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/150 5... SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6 720 817 871 (2016/04) SRB, CG 2 Indeks SRB, CG Indeks 1 Objašnjenje

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET Riješiti jednačine: a) 5 = b) ( ) 3 = c) + 3+ = 7 log3 č) = 8 + 5 ć) sin cos = d) 5cos 6cos + 3 = dž) = đ) + = 3 e) 6 log + log + log = 7 f) ( ) ( ) g) ( ) log

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C ANTEA CONDENSING SRB. UGRADNJA, UPOTREBA I ODRŽAVANjE

IST 03 C ANTEA CONDENSING SRB. UGRADNJA, UPOTREBA I ODRŽAVANjE IST 03 C 482-01 ANTEA CONDENSING SRB UGRADNJA, UPOTREBA I ODRŽAVANjE Dragi Klijenti, Zahvaljujemo se što ste odabrali i kupili jedan od naših kotlova. Molimo Vas da pažljivo pročitate ova uputstva kako

Διαβάστε περισσότερα

EuroCons Group. Karika koja povezuje Konsalting, Projektovanje, Inženjering, Zastupanje

EuroCons Group. Karika koja povezuje Konsalting, Projektovanje, Inženjering, Zastupanje EuroCons Group Karika koja povezuje Filtracija vazduha Obrok vazduha 24kg DNEVNO Većina ljudi ima razvijenu svest šta jede i pije, ali jesmo li svesni šta udišemo? Obrok hrane 1kg DNEVNO Obrok tečnosti

Διαβάστε περισσότερα

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) IV deo. Miloš Marjanović

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) IV deo. Miloš Marjanović Univerzitet u Nišu Elektronski fakultet RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA (IV semestar modul EKM) IV deo Miloš Marjanović MOSFET TRANZISTORI ZADATAK 35. NMOS tranzistor ima napon praga V T =2V i kroz njega protiče

Διαβάστε περισσότερα

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ LOGARITAMSKA FUNKCIJA SVOJSTVA LOGARITAMSKE FUNKCIJE OSNOVE TRIGONOMETRIJE PRAVOKUTNOG TROKUTA - DEFINICIJA TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA - VRIJEDNOSTI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA

Διαβάστε περισσότερα

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1.

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1. Pismeni ispit iz matematike 0 008 GRUPA A Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: λ + z = Ispitati funkciju i nacrtati njen grafik: + ( λ ) + z = e Izračunati

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

Obrada signala

Obrada signala Obrada signala 1 18.1.17. Greška kvantizacije Pretpostavka je da greška kvantizacije ima uniformnu raspodelu 7 6 5 4 -X m p x 1,, za x druge vrednosti x 3 x X m 1 X m = 3 x Greška kvantizacije x x x p

Διαβάστε περισσότερα

Pogoni za modulacionu regulaciju AME 110 NL, AME 120 NL

Pogoni za modulacionu regulaciju AME 110 NL, AME 120 NL Pogoni za modulacionu regulaciju AME 110 NL, AME 120 NL Opis Pogoni se koriste zajedno sa balansnim i regulacionim ventilom nezavisnim od promene pritiska u sistemu, tipa AB-QM za DN 10-32. Pogon se može

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN SOBNI KLIMA UREĐAJ PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE. R410A Split serija MODELI FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SOBNI KLIMA UREĐAJ PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE. R410A Split serija MODELI FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SOBNI KLIMA UREĐAJ PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE R0A Split serija MODELI FTXS60GVB FTXS7GVB Mjere opreza Dolje opisane sigurnosne mjere označene su kao UPOZORENJE i OPREZ. Oboje sadrže važne podatke

Διαβάστε περισσότερα

MOTORNA TRAKA ZA TRČANJE. Uputstvo za upotrebu 4590A/4590A1

MOTORNA TRAKA ZA TRČANJE. Uputstvo za upotrebu 4590A/4590A1 MOTORNA TRAKA ZA TRČANJE Uputstvo za upotrebu 4590A/4590A1 SADRŽAJ Upozorenje...2 Delovi i alat... 3 Crtež rasklopljene sprave..... 4 Lista delova......5 Uputstvo za montiranje..... 6 Uputstvo za diplej

Διαβάστε περισσότερα

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE WWW.GREE.RS 9 proizvodnih baza preko 500 laboratorija Godišnja proizvodanja klima uređaja: 60.000.000 rezidencijalnih 5.500.000 komercijalnih Preko

Διαβάστε περισσότερα

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo 1 Uređaji za grejanje (u ovom uputstvu se nazivaju "peći") firme ALFA PLAM (u ovom uputstvu pod

Διαβάστε περισσότερα

turbomag plus Uputstvo za instalaciju i održavanje Uputstvo za instalaciju i održavanje Za instalatera RS, BA, KO, ME MAG..

turbomag plus Uputstvo za instalaciju i održavanje Uputstvo za instalaciju i održavanje Za instalatera RS, BA, KO, ME MAG.. Uputstvo za instalaciju i održavanje Za instalatera Uputstvo za instalaciju i održavanje turbomag plus MAG..-/0- H RS, BA, KO, ME Izdavač/proizvođač Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-489 Remscheid Tel.

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Trigonometrija Adicijske formule Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Razumijevanje postupka izrade složenijeg matematičkog problema iz osnova trigonometrije

Διαβάστε περισσότερα

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom.

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. 1 Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. Pravilo 2. Svaki atribut entiteta postaje atribut relacione šeme pod istim imenom. Pravilo 3. Primarni ključ entiteta postaje

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Tangenta i normala

1.4 Tangenta i normala 28 1 DERIVACIJA 1.4 Tangenta i normala Ako funkcija f ima derivaciju u točki x 0, onda jednadžbe tangente i normale na graf funkcije f u točki (x 0 y 0 ) = (x 0 f(x 0 )) glase: t......... y y 0 = f (x

Διαβάστε περισσότερα

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011.

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011. INTEGRALNI RAČUN Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa Lucija Mijić lucija@ktf-split.hr 17. veljače 2011. Pogledajmo Predstavimo gornju sumu sa Dodamo još jedan Dobivamo pravokutnik sa Odnosno

Διαβάστε περισσότερα

Numerička matematika 2. kolokvij (1. srpnja 2009.)

Numerička matematika 2. kolokvij (1. srpnja 2009.) Numerička matematika 2. kolokvij (1. srpnja 29.) Zadatak 1 (1 bodova.) Teorijsko pitanje. (A) Neka je G R m n, uz m n, pravokutna matrica koja ima puni rang po stupcima, tj. rang(g) = n. (a) Napišite puni

Διαβάστε περισσότερα

Antene. Srednja snaga EM zračenja se dobija na osnovu intenziteta fluksa Pointingovog vektora kroz sferu. Gustina snage EM zračenja:

Antene. Srednja snaga EM zračenja se dobija na osnovu intenziteta fluksa Pointingovog vektora kroz sferu. Gustina snage EM zračenja: Anene Transformacija EM alasa u elekrični signal i obrnuo Osnovne karakerisike anena su: dijagram zračenja, dobiak (Gain), radna učesanos, ulazna impedansa,, polarizacija, efikasnos, masa i veličina, opornos

Διαβάστε περισσότερα

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1; 1. Provjerite da funkcija f definirana na segmentu [a, b] zadovoljava uvjete Rolleova poučka, pa odredite barem jedan c a, b takav da je f '(c) = 0 ako je: a) f () = 1, a = 1, b = 1; b) f () = 4, a =,

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Opšte KROVNI POKRIVAČI I

Opšte KROVNI POKRIVAČI I 1 KROVNI POKRIVAČI I FASADNE OBLOGE 2 Opšte Podela prema zaštitnim svojstvima: Hladne obloge - zaštita hale od atmosferskih padavina, Tople obloge - zaštita hale od atmosferskih padavina i prodora hladnoće

Διαβάστε περισσότερα

Reverzibilni procesi

Reverzibilni procesi Reverzbln proces Reverzbln proces: proces pr koja sste nkada nje vše od beskonačno ale vrednost udaljen od ravnoteže, beskonačno ala proena spoljašnjh uslova ože vratt sste u blo koju tačku, proena ože

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija Kućni audio sistem Uputstvo za upotrebu Početni koraci Reprodukcija diska Slušanje radija Slušanje datoteke koja se nalazi na USB uređaju Slušanje muzike sa opcionalnih audio komponenti Slušanje muzike

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Sistem sučeljnih sila

Sistem sučeljnih sila Sistm sučljnih sila Gomtrijski i analitički način slaganja sila, projkcija sil na osu i na ravan, uslovi ravnotž Sistm sučljnih sila Za sistm sila s kaž da j sučljni ukoliko sil imaju zajdničku napadnu

Διαβάστε περισσότερα

7 Algebarske jednadžbe

7 Algebarske jednadžbe 7 Algebarske jednadžbe 7.1 Nultočke polinoma Skup svih polinoma nad skupom kompleksnih brojeva označavamo sa C[x]. Definicija. Nultočka polinoma f C[x] je svaki kompleksni broj α takav da je f(α) = 0.

Διαβάστε περισσότερα