MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST"

Transcript

1 PRE KORIŠĆ[]ENJA APARATA Kako biste svoj novi aparat iskoristili na najbolji način, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga da Vam i ubuduće bude od pomoći. Pre korišćenja aparata molimo da postupite po sledećim uputstvima: Automatsko podešavanje daljinskog upravljača: Svaki put kada se zamene baterije u daljinskom upravljaču, on se automatski podešava na rad toplotne pumpe. Ako klima uređaj koji ste kupili ima samo funkciju hlađenja, onda automatsko podešavanje na rad toplotne pumpe neće izazvati nikakve promene. Funkcija automatskog restartovanja: Da biste podesili funkciju automatskog restartovanja, pritisnite i držite najmanje 5 sekundi taster za uključivanje/isključivanje unutrašnje jedinice u slučaju kvara daljinskog upravljača. Začuće se zvučni signal koji označava da je podešena funkcija automatskog restartovanja i da je klima uređaj u režimu pripravnosti. Da biste otkazali funkciju automatskog restartovanja, ponovite gornji postupak. MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST Nemojte da postavljate aparat ako je priključen na električnu mrežu. Postavljanje i servisiranje/popravku mora da vrši kvalifikovani serviser u skladu sa uputstvima proizvođača i uz poštovanje lokalnih bezbednosnih normi. Nemojte da popravljate ili zamenjujete nikakve delove aparata ako to nije izričito napisano u uputstvu za upotrebu. Uzemljenje ovog aparata je obavezno. Obezbedite da kabl za napajanje bude dovoljno dugačak da omogući pravilno povezivanje. Nemojte da koristite nikakve produžne kablove za napajanje. Da biste izvukli kabl iz utičnice, nemojte povlačiti kabl nego utikač Nemojte da uvrćete ili pritiskate kabl za napajanje i proverite da nije prekinut. Kada se postavljanje završi, električne komponente ne smeju da budu dostupne korisnicima uređaja. Nemojte da dirate tastere aparata kada su Vam mokre ruke i nemojte da koristite aparat kada ste bosonogi. Fizički ili mentalno hendikepirane osobe, deca i osobe bez ikakvog iskustva sa uređajem mogu da koriste aparat samo ako ih je lice odgovorno za njihovu bezbednost i dobrobit posebno obučilo kako da rukuju njime. Nije predviđeno da aparat koriste hendikepirana lica i veoma mala deca bez nadzora. 1

2 MERE OPREZA VEZANE ZA RAD APARATA Molimo da striktno postupate po sledeć}im uputstvima: Dugotrajno i direktno izlaganje hladnom vazduhu moglo bi biti štetno po zdravlje. Preporučljivo je da se usmerivač vazduha podesi tako da se izbegne direktno duvanje hladnog vazduha i tako da se vazduh rasprši po prostoriji. Sprečite da strujanje vazduha dopre do šporeta i peći na gas. Pri pojavi neispravnosti u radu prvo isključite aparat pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču pa ga isključite iz električne mreže. Nemojte da stavljate nikakve predmete na spoljašnju jedinicu. Ovaj aparat sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte koji su obuhvaćeni Protokolom iz Kjotoa; taj rashladni gas se nalazi u hermetički zaptivenom sistemu. Rashladni gas: R410a ima potencijal za globalno zagrevanje (GWP) ZAŠ[TITA OKOLINE Ovaj aparat je proizveden od materijala koji može da se reciklira odnosno ponovo upotrebi. Odlaganje mora da se vrši u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada. Pre nego što ga odložite, onesposobite ga presecanjem električnog kabla tako da aparat ne može da se ponovo upotrebi. Za detaljnije informacije o postupanju i recikliranju ovog proizvoda kontaktirajte nadležnu lokalnu službu, komunalno preduzeće ili prodavnicu u kojoj ste kupili ovaj proizvod. ODLAGANJE AMBALAŽE Materijal pakovanja može da se u potpunosti reciklira i označen je odgovarajućim simbolom. Nijedan deo ambalaže ne sme da se baci u okolinu već mora da se odloži u skladu sa propisima lokalnog nadležnog organa. ODLAGANJE APARATA Ovaj aparat je označen u skladu sa evropskom direktivom 2002/96/EC o električnom i elektronskom otpadu. Time što ćete obezbediti da se ovaj proizvod odloži na pravilan način, pomoći ćete da se spreče negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje. Simbol koji se nalazi na proizvodu ili u dokumentima koji prate proizvod označava da ovaj aparat ne može da se tretira kao otpaci iz domaćinstva. Umesto toga, treba ga predati odgovarajućem sabirnom centru za skladištenje i reciklažu električnog i elektronskog otpada. 2

3 OFF ON OPIS PROIZVODA Unutrašnja jedinica 1. Ulazni otvor za vazduh 2. Prednja tabla 3. Tabla sa displejem 4. Izlazni otvor za vazduh 5. Kutija sa električnim priključcima 6. Taster za isključivanje indikatora stanja filtera 7. Vertikalni usmerivač vazduha 8. Horizontalni usmerivač vazduha 9. Filter vazduha 10. Daljinski upravljač Spoljašnja jedinica 11. Ulazni otvor za vazduh 12. Cevi i kabl za priključivanje na električnu mrežu 13. Crevo za odvod kondenzata Napomena: kondenzovana voda se odvodi u režimu HLAĐENJA ili ISUŠIVANJA vazduha. 14. Izlazni otvor za vazduh Slike u uputstvu za upotrebu zasnivaju se na spoljašnjim izgledima standardnih modela; oblik i dizajn mogu da se razlikuju zavisno od modela. 3

4 OPIS INDIKATORA NA DISPLEJU KONTROLNE TABLE Indikator temperature (1) Pokazuje podešenu temperaturu. Indikator rada aparata (2) Upaljen je tokom rada. Trepće tokom odmrzavanja spoljašnje jedinice. Indikator tajmera (3) Upaljen je tokom podešenog vremena. Gasi se kada se završi rad tajmera. Indikator "SLEEP" režima (noćni rad) (4) Upaljen je tokom "SLEEP" režima rada. Indikator stanja filtera (5) Trepće kada je potrebno čišćenje filtera. Indikator stanja filtera će zatreptati posle 240 sati korišćenja da Vas podseti da očistite filter. Posle čišćenja filtera pritisnite taster za isključivanje indikatora stanja filtera koji se nalazi na unutrašnjoj jedinice iza prednje table da biste prekinuli treptanje indikatora stanja filtera. Taster za uključivanje/isključivanje u slučaju kvara daljinskog upravljača (6) Koristi se da se aparat kontroliše pritiskanjem ovog tastera kada ne radi daljinski upravljač. Koristi se da se uključi ili isključi funkcija automatskog restartovanja. 4

5 FUNKCIJE I INDIKATORI DALJINSKOG UPRAVLJAČ^A 1. TASTER ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE Pritiskom na ovo dugme aparat se uključuje i isključuje. 2. TASTER ZA IZBOR REŽIMA RADA ("Mode") Koristi se da se izabere režim rada aparata. 3. TASTER ZA IZBOR BRZINE VENTILATORA ("Fan") Koristi se da se odabere brzina ventilatora: automatska, velika, srednja ili mala TASTER ZA PODEŠAVANJE TEMPERATURE I VREMENA Koristi se da se odabere temperatura u prostoriji. Koristi se i da se podesi vreme u režimu tajmera i sat TASTER ("Šesto čulo") 3 Njime se uključuje ili isključuje funkcija "Šesto čulo" u toku rada ili u režimu pripravnosti. 7. TASTER ZA POMERANJE USMERIVAČA VAZDUHA 13 ("Swing") Njime se zaustavlja ili uključuje pomeranje vertikalnog 12 usmerivača vazduha i podešava željeni smer protoka vazduha naviše ili naniže. 8. TASTER ZA "SLEEP" REŽIM RADA 11 Njime se uključuje ili isključuje "SLEEP" režim rada TASTER FUNKCIJE SLANJA SIGNALA O TEMPERATURI U Kada pritisnete ovaj taster, daljinski upravljač na svakih 10 minuta šalje unutrašnjoj jedinici signal kolika je trenutna temperatura u prostoriji oko njega. Stoga držite daljinski upravljač na mestu odakle može pravilno da šalje signal unutrašnjoj jedinici. Pritisnite taster jednom da uključite ovu funkciju a da biste je isključili ponovo pritisnite isti taster. 10. TASTER SATA ("Clock") Koristi se za podešavanje trenutnog dnevnog vremena. ON OFF TASTER TAJMERA ("TIMER OFF" programirano isključivanje, "TIMER ON" programirano uključivanje) Koristi se za podešavanje ili isključivanje funkcije tajmera. 13. TASTER ZA BRZO HLAĐENJE ("Jet") Koristi se da se uključi ili isključi brzo hlađenje (funkcija brzog hlađenja radi pri velikoj brzini ventilatora uz automatski podešenu temperaturu od 18 C) SIMBOLI NA DISPLEJU DALJINSKOG UPRAVLJAČA Hlađenje Isušivanje Samo ventilator Grejanje Automatska brzina ventilatora Velika brzina ventilatora Srednja brzina ventilatora Mala brzina ventilatora U ON OFF "Šesto čulo" "SLEEP" režim rada Funkcija slanja signala o temperaturi Brzo hlađenje Slanje signala Prikaz podešenog tajmera Prikaz trenutnog dnevnog vremena Prikaz podešene temperature 5

6 ON OFF SAVETI ZA KORI[]ŠĆENJE DALJINSKOG UPRAVLJA^ČA Kako staviti baterije Skinite poklopac odeljka za baterije u pravcu strelice. Stavite nove baterije i postarajte se da su "+" i "-" pol baterije pravilno okrenuti. Vratite poklopac tako što ćete ga uvući na njegovo mesto. Napomena: Upotrebite 2 baterije tipa LR03 AAA (1,5 volti). Nemojte da koristite punjive baterije. Zamenite baterije novim baterijama istog tipa kada displej postane nejasan. Ako se zamena izvrši u roku od 1 minuta, daljinski upravljač će zadržati prvobitne podešene vrednosti. Međutim, ako Vam je bilo potrebno više od 3 minuta da zamenite baterije, sve unapred podešene vrednosti će se poništiti a tajmer će prikazivati nule. Kako izvaditi baterije Skinite poklopac odeljka za baterije u pravcu strelice. Prstima blago pritisnite pozitivan pol baterije pa izvucite baterije iz odeljka. Sve ovo treba da čine odrasli. Deci se zabranjuje da vade baterije iz daljinskog upravljača kako bi se izbegla opasnost da ih progutaju. Odlaganje baterija Molimo da baterije kao sortirani komunalni otpad predate dostupnom centru za sakupljanje. Da biste rukovali klima uređajem, usmerite daljinski upravljač prema prijemniku signala. Daljinski upravljač će upravljati klima uređajem na razdaljini do 7 metara. Prijemnik signala 6

7 OPIS REŽIMA RADA Režimi rada: 1. Izbor režima Svaki put kada se pritisne taster MODE za izbor režima rada, režim rada se menja sledećim redosledom: HLAĐENJE ISUŠIVANJE SAMO VENTILATOR GREJANJE Režim grejanja nije dostupan kod klima uređaja koji imaju samo režim hlađenja. 2. BRZINA VENTILATORA Svaki put kada se pritisne taster za izbor brzine ventilatora, brzina ventilatora se menja sledećim redosledom: Automatska velika srednja mala U režimu "SAMO VENTILATOR" mogu da se odaberu samo velika, srednja i mala brzina. U režimu "ISUŠIVANJE" brzina ventilatora se automatski podešava na malu i u ovom slučaju taster za izbor brzine ventilatora ne može da se koristi. 3. Podešavanje temperature Pritisnite jednom da podešenu temperaturu podignete za 1 C Pritisnite jednom da podešenu temperaturu spustite za 1 C 2 ON OFF Raspon podešavanja temperature * GREJANJE, HLAĐENJE 18 C~32 C ISUŠIVANJE SAMO VENTILATOR ne može da se podešava ne može da se podešava * Napomena: Režim grejanja NE POSTOJI kod modela koji imaju samo režim hlađenja. 4. Uključivanje aparata Pritisnite taster, a kada aparat primi signal upaliće se indikator rada aparata na unutrašnjoj jedinici. Tokom menjanja režima rada sačekajte nekoliko sekundi pa ponovite postupak ako jedinica ne reaguje odmah. Kada odaberete režim grejanja, protok vazduha će započeti posle 2-5 minuta. 7

8 KONTROLA SMERA PROTOKA VAZDUHA 5. Kontrola smera protoka vazduha Vertikalan protok vazduha se automatski podešava tako da bude pod određenim uglom u skladu sa režimom rada posle uključivanja jedinice. Smer protoka vazduha može i da se podesi kako Vama odgovara tako što se na daljinskom upravljaču pritisne taster "SWING" za pomeranje usmerivača vazduha. Režim rada HLAÐENJE, ISUŠIVANJE *GREJANJE, SAMO VENTILATOR Smer protoka vazduha horizontalan nadole * Režim grejanja postoji samo kod modela sa toplotnom pumpom. ON OFF Kontrola vertikalnog protoka vazduha (pomoću daljinskog upravljača) Upotrebite daljinski upravljač da podesite uglove protoka vazduha. 5 Promenljivi smer protoka vazduha Jednim pritiskom na taster "SWING" vertikalni usmerivač vazduha će se automatski pomerati gore-dole. Željeni smer protoka vazduha Ponovo pritisnite taster "SWING" kada usmerivač vazduha dođe u željeni položaj. Horizontalan smer protoka vazduha (ručno podešavanje) Pomerite kontrolne poluge horizontalnog usmerivača vazduha da biste promenili horizontalan smer protoka vazduha kao što je prikazano. Napomena: Oblik prikazane jedinice možda izgleda drugačije od oblika klima uređaja koji ste odabrali. A Nemojte da ručno pomerate vertikalni usmerivač vazduha jer može doći do kvara. Ako se to dogodi, prvo isključite aparat i isključite dovod struje, pa zatim ponovo priključite aparat na električnu mrežu. B Bolje je da ne dozvolite da vertikalni usmerivač vazduha bude dugo nagnut naniže u režimu HLAĐENJA ili ISUŠIVANJA kako biste sprečili kapanje kondenzovane vode. kontrolna poluga horizontalnog usmerivača vazduha 8

9 OPIS REŽIMA I FUNKCIJA REŽIM "ŠESTO ČULO" Pritisnite taster i aparat će direktno preći u režim rada "Šesto čulo" bez obzira da li je aparat uključen ili isključen. U ovom režimu automatski se podešavaju temperatura i brzina ventilatora na osnovu trenutne temperature u prostoriji. Režim rada i temperaturu određuje unutrašnja temperatura u stanu. Modeli sa toplotnom pumpom Unutrašnja temperatura Režim rada Ciljna temperatura 21 C ili niže GREJANJE 22 C 21 C-23 C SAMO VENTILATOR Smanjenje temperature u 23 C-26 C ISUŠIVANJE prostoriji za 1,5 C posle 3 minuta rada Preko 26 C HLAĐENJE 26 C ON OFF Modeli samo sa režimom hlađenja Unutrašnja temperatura Režim rada Ciljna temperatura Smanjenje temperature u 26 C ili niže ISUŠIVANJE prostoriji za 1,5 C posle 3 minuta rada Preko 26 C HLAĐENJE 26 C Taster ne može da se koristi u režimu brzog hlađenja ("Jet"). Napomena: U režimu "Šesto čulo" temperatura, brzina i smer protoka vazduha se automatski kontrolišu. Međutim, ako se i dalje ne osećate prijatno, pomoću daljinskog upravljača možete da smanjite ili povećate temperaturu za do 2 C. Šta možete da uradite u režimu "Šesto čulo" Osećate se taster postupak podešavanja neprijatno zbog neodgovarajuće brzine protoka vazduha. FAN Brzina ventilatora se svakim pritiskom na ovaj taster menja od velike do srednje i niske. neprijatno zbog neodgovarajućeg smera protoka vazduha. Swing Pritisnite ga jednom i vertikalni usmerivač vazduha će se kretati gore-dole kako bi menjao vertikalni smer protoka vazduha. Pritisnite taster još jednom i usmerivač će se zaustaviti. Za podešavanje horizontalnog smera protoka vazduha pogledajte odeljak "Kontrola smera protoka vazduha". 9

10 Funkcija sata Dnevno vreme možete da podesite pritiskom na taster za podešavanje sata "CLOCK" pa zatim korišćenjem tastera i da dobijete odgovarajuće vreme. Zatim opet pritisnite taster "CLOCK" i dnevno vreme će biti podešeno. "SLEEP" režim (noćni rad) "SLEEP" režim rada može da se podesi u režimu HLAĐENJA ili GREJANJA. Ova funkcija Vam obezbeđuje prijatniji ambijent za spavanje. U "SLEEP" režimu: Aparat će automatski prestati da radi posle 8 sati rada. Ventilator se automatski podešava na malu brzinu. Podešena temperatura će moći da poraste maksimalno za 1 C ako aparat 2 sata radi u režimu hlađenja. Podešena temperatura će moći da se spusti maksimalno za 3 C ako aparat 3 sata radi u režimu grejanja. *Napomena: U režimu hlađenja, ako je temperatura u prostoriji 26 C ili više, podešena temperatura se neće promeniti. Napomena: Grejanje NE POSTOJI kod klima uređaja koji ima samo režim hlađenja. "JET" režim (brzo hlađenje) "JET" režim se koristi da se uključi ili isključi brzo hlađenje. Brzo hlađenje radi pri velikoj brzini ventilatora, automatski menjajući podešenu temperaturu na 18 C. "JET" režim može da se podesi kada je aparat u radu. U "JET" režimu možete da podesite smer protoka vazduha ili tajmer. Ako želite da isključite "JET" režim, pritisnite bilo koji od tastera "JET", "MODE", "FAN", UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ili za PODEŠAVANJE TEMPERATURE i displej će se vratiti u prvobitni režim. Napomena: U "JET" režimu ne mogu da se koriste tasteri "SLEEP" i "Šesto čulo". Taster "JET" ne može da se koristi u režimu GREJANJA. Aparat će nastaviti da radi u "JET" režimu sa podešenom temperaturom od 18 C ako ne isključite taj režim pritiskom na bilo koji od gore pomenutih tastera. ON 10

11 Funkcija tajmera Od koristi je da podesite tajmer pritiskom na tastere TIMER ON/OFF da uključi aparat tako da se postigne prijatna temperatura prostorije u vreme kada se vratite kući. Takođe možete da podesite tajmer da isključi aparat automatski kako biste noću prijatno spavali. Kako podesiti TAJMER za uključivanje aparata Taster "TIMER ON" može da se koristi da se podesi tajmer po želji kako bi uključio aparat u željeno vreme. i) Pritisnite taster "TIMER ON"; na displeju će zatreptati "ON 12:00". Tada možete da pritiskate taster ili da odaberete željeno vreme kada aparat treba da se uključi. Da produžite odnosno skratite vreme za 1 minut, pritisnite taster ili jednom. Da produžite odnosno skratite vreme za 10 minuta, pritisnite taster ili jednu i po sekundu. Da produžite odnosno skratite vreme za 1 sat, duže pritisnite taster ili. Napomena: Ako ne podesite vreme u roku od 10 sekundi pošto pritisnete taster "TIMER ON", daljinski upravljač će automatski izaći iz režima "TIMER ON". Produžavanje vremena Skraćivanje vremena ON ii) Kada se na displeju prikaže vreme koje želite, pritisnite taster "TIMER ON" i potvrdite ga. Začuće se zvučni signal. "ON" prestaje da trepće. Pali se indikator TAJMERA na unutrašnjoj jedinici. iii) Posle 5 sekundi prikazivanja podešenog vremena, na displeju daljinskog upravljača će se umesto njega prikazati sat. Kako poništiti režim "TIMER ON" Pritisnite ponovo taster "TIMER ON", začuće se zvučni signal i indikator će nestati. Time je otkazan režim "TIMER ON". Napomena: Na sličan način se podešava režim "TIMER OFF" kojim možete podesiti da se aparat automatski isključi u željeno vreme. 11

12 ODRŽAVANJE Unutrašnja jedinica 1. Isključite je iz električne mreže Pre isključivanja iz električne mreže prvo prekinite rad aparata. 2. Da biste skinuli prednju tablu povucite je prema sebi i nagore (Slika A). 3. Obrišite je mekom i suvom krpom. Ako je aparat veoma prljav, za čišćenje koristite mlaku vodu (ispod 40 C). 4. Za čišćenje aparata nikada nemojte da koristite sredstva kao što je benzin ili prašak za poliranje. 5. Nikada nemojte da prskate unutrašnju jedinicu vodom Opasnost od električnog udara! 6. Ponovo namestite i zatvorite prednju tablu (Slika B). Ponovo namestite i zatvorite prednju tablu tako što ćete je pritisnuti nadole. Fig. A Fig. B Filter za vazduh Filter za vazduh je potrebno čistiti posle približno 100 sati korišćenja. Filter za vazduh čistite na svake dve nedelje ako klima uređaj radi u izuzetno prašnjavoj sredini. Isključite aparat iz električne mreže Pre isključivanja iz električne mreže prvo prekinite rad aparata. Zatim skinite filter za vazduh. 1. Otvorite prednju tablu. 2. Blago pritisnite ručku filtera. 3. Izvucite filter. 2. Čišćenje i ponovno postavljanje filtera za vazduh Ako je filter veoma prljav, očistite ga rastvorom mlake vode i neutralnog deterdženta. Posle čišćenja, ostavite ga da se osuši. 3. Zatvorite prednju tablu. ZAŠTITA Uslovi rada U dole nabrojanim slučajevima može da se aktivira zaštitni uređaj i da zaustavi rad aparata. Spoljašnja temperatura vazduha je iznad 24 C ZAGREVANJE Spoljašnja temperatura vazduha je ispod -7 C Sobna temperatura je iznad 27 C Spoljašnja temperatura vazduha je iznad 43 C HLAĐENJE Sobna temperatura je ispod 21 C ISUŠIVANJE Sobna temperatura je ispod 18 C 12 *Kod modela predviđenih za rad u tropskim (T3) klimatskim uslovima, temperatura na kojoj se aktivira zaštitni uređaj je 52 C umesto 43 C. Ako klima uređaj radi u režimu HLAĐENJA ili ISUŠIVANJA dok su vrata ili prozor dugo otvoreni pri relativnoj vlažnosti vazduha iznad 80%, iz izlaznog otvora može da kaplje voda. Zagađenje bukom Postavite klima uređaj na mesto koje može da nosi njegovu težinu kako bi tiše radio.

13 Postavite spoljašnju jedinicu na mesto gde vazduh koji se izbacuje i buka od rada aparata neće smetati Vašim komšijama. Ne stavljajte ništa ispred vazdušnog otvora spoljašnje jedinice da se ne bi povećao nivo buke. Karakteristike zaštitnog uređaja 1. Zaštitni uređaj Posle prestanka rada ili promene režima tokom rada, sačekajte najmanje 3 minuta pre no što ponovo uključite aparat. Pošto priključite aparat na električnu mrežu i odmah ga uključite, može doći do kašnjenja od 20 sekundi pre no što počne da radi. 2. Ako je aparat potpuno prestao da radi, ponovo pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da biste ga ponovo uključili. Ako je tajmer poništen, treba ga ponovo podesiti. Karakteristike režima GREJANJA Prethodno zagrevanje Na početku rada u režimu GREJANJA potrebno je 2-5 minuta da se prethodno zagreje unutrašnja jedinica. Odmrzavanje (spoljašnja jedinica) U režimu GREJANJA aparat će se automatski odmrzavati (odleđivati) da bi se povećala njegova efikasnost. Taj postupak obično traje 2-10 minuta. Tokom odmrzavanja ventilator prestaje da radi. Po završetku odmrzavanja, aparat se automatski vraća u režim GREJANJA. Napomena: Grejanje NE POSTOJI kod modela klima uređaja koji imaju samo režim hlađenja. OTKLANJANJE PROBLEMA Problemi u radu često nastaju zbog manjih uzroka koji se mogu pronaći i popraviti bez korišćenja bilo kakvog alata: Problem Aparat ne radi Nema hlađenja ili grejanja vazduha Komande ne funkcionišu Aparat ne počinje odmah da radi Neobičan miris Zvuk tekuće vode Pucketanje Iz izlaznog otvora se širi izmaglica Analiza Da li je aktiviran zaštitni uređaj ili je pregoreo osigurač? Sačekajte 3 minuta i ponovo uključite aparat, možda zaštitni uređaj sprečava aparat da radi. Da li su slabe baterije daljinskog upravljača? Da li je utikač dobro stavljen u utičnicu? Da li je filter za vazduh prljav? Da li su ulazni i izlazni otvori klima uređaja blokirani? Da li je temperatura pravilno podešena? Da li je došlo do jakih smetnji (od prekomernog pražnjenja statičkog elektriciteta, poremećaja napona u električnoj mreži)? Imajte u vidu da to prouzrokuje nepravilan rad, pa u tom slučaju isključite aparat iz električne mreže i ponovo ga priključite posle 2-3 sekunde. Prilikom menjanja režima tokom rada aparata doći će do kašnjenja od 3 minuta. Ovaj miris može da dođe iz nekog drugog izvora kao što su nameštaj, cigareta itd. koji je usisan u jedinicu i izbačen zajedno sa vazduhom. Normalna pojava koju izaziva protok rashladnog sredstva u klima uređaju. Zvuk odmrzavanja u režimu grejanja. Ovaj zvuk može da nastane od širenja ili skupljanja prednje table usled promena temperature. Izmaglica se javlja u prostoriji sa niskom temperaturom. To je normalna pojava zbog hladnog vazduha koji se ispušta iz unutrašnje jedinice tokom režima HLAĐENJA ili ISUŠIVANJA. 13

14 UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE Šema postavljanja Razdaljina od zida treba da bude preko 50 mm Razdaljina od plafona treba da bude preko 50 mm Razdaljina od zida treba da bude preko 50 mm Razdaljina od poda treba da bude preko 2000 mm Razdaljina ulaznog otvora za vazduh od zida treba da bude preko 250 mm Razdaljina ulaznog otvora za vazduh od zida treba da bude preko 250 mm Razdaljina izlaznog otvora za vazduh od zida treba da bude preko 500 mm Preko 250mm Napomena: Gornja slika je samo jednostavan prikaz aparata i možda neće odgovarati spoljašnjem izgledu proizvoda koji ste Vi kupili. Postavljanje mora da se izvrši u skladu sa nacionalnim standardima za električno povezivanje i moraju da ga izvrše samo ovlašćeni serviseri. 14

15 Odaberite najbolje mesto Mesto za postavljanje unutrašnje jedinice Postavite aparat na mesto gde nema nikakvih prepreka pored izlaznog otvora za vazduh i gde vazduh može lako da se izduvava u svaki ugao prostorije. Postavite aparat na mesto gde lako mogu da se postave cevi i izbuši rupa na zidu. Poštujte propisanu udaljenost od plafona i zida u skladu sa šemom postavljanja. Postavite aparat na mesto gde lako može da se skine filter vazduha. Neka unutrašnja jedinica i daljinski upravljač budu jedan ili više metara udaljeni od televizora, radija itd. Da biste sprečili uticaj fluorescentnih sijalica, udaljite aparat što više od njih. Nemojte pored ulaznog otvora za vazduh da stavljate bilo šta što bi moglo da mu smeta. Postavite aparat na mesto koje može da nosi njegovu težinu i koje neće povećati buku i vibracije od rada aparata. Mesto za postavljanje spoljašnje jedinice Postavite je na pogodno i dobro ventilirano mesto. Izbegavajte da je postavite na mesto gde bi mogao da curi zapaljivi gas. Poštujte propisanu udaljenost od zida. Udaljenost između unutrašnje i spoljašnje jedinice treba da bude 5 metara a može da ide do maksimalno 15 metara, uz dodatno punjenje rashladnim sredstvom. Nemojte da postavljate spoljašnju jedinicu na mestu punom prljavštine ili masnoća ili pored otvora za izbacivanje gasa od vulkanizacije. Izbegavajte da je postavljate pored puta gde bi mogla da se zaprlja blatnjavom vodom. Postavite je na nepokretnu osnovu koja neće povećavati buku od rada aparata. Postavite je na mesto gde izlazni otvor za vazduh nije blokiran. Visina treba da bude manje od 5 metara Unutrašnja jedinica Unutrašnja jedinica Dužina cevi je maksimalno 15 metara Dužina cevi je maksimalno 15 metara Spoljašnja jedinica Spoljašnja jedinica Visina treba da bude manje od 5 metara Model Maks. dozvoljena dužina cevi pri isporuci (m) Maks. dužina cevi (m) Maksimalna razlika u visini (m) Potrebna količina dodatnog rashladnog sredstva (g/m) 7K~24K

16 POSTAVLJANJE UNUTRAŠNJE JEDINICE 1.Postavljanje nosača Odaberite mesto za postavljanje nosača prema mestu unutrašnje jedinice i smeru postavljanja cevi. Pomoću viska ili libele podesite nosač da stoji horizontalno. Izbušite rupe dubine 32 mm u zidu da biste pričvrstili nosač. Postavite plastične tiplove u rupe pa pričvrstite nosač samourezujućim zavrtnjima. Proverite da li je nosač dobro pričvršćen. Zatim izbušite rupu za provlačenje cevi. Samourezujući zavrtanj Nosač NAPOMENA: Oblik nosača Vašeg aparata može se razlikovati od gore prikazanog, ali je metod postavljanja sličan. 2. Izbušite rupu za provlačenje cevi Odredite položaj rupe za provlačenje cevi prema mestu na kojem se nalazi nosač. Cevasta košuljica u rupi u Izbušite rupu u zidu. Rupa treba da bude blago zidu (cev od tvrdog polietilena koju je obezbedio korisnik) nagnuta nadole prema spoljašnjoj strani zida. U rupu postavite cevastu košuljicu da bi zid ostao uredan i čist. 5 mm (nagib naniže) 3. Montiranje cevi na unutrašnju jedinicu Provucite cevi (za gas i tečnost) i kablove kroz rupu u zidu sa spoljašnje strane ili ih provucite sa unutrašnje strane pošto ih povežete na unutrašnju jedinicu i pripremite priključke za povezivanje na spoljašnju jedinicu. Odlučite da li ćete da isečete plastični deo u skladu sa smerom postavljanja cevi (kao što je prikazano na donjoj slici). Smer postavljanja cevi Unutrašnja strana zida Spoljašnja strana zida žleb plastični deo koji se uklanja Isecite plastični deo po žlebu NAPOMENA: Prilikom postavljanja cevi u smerovima 1, 2 ili 4, isecite odgovarajući plastični deo sa donjeg dela unutrašnje jedinice. Posle povezivanja cevi kako je propisano, postavite crevo za odvod kondenzata. Zatim priključite kablove za napajanje. Posle povezivanja, obmotajte zajedno cevi, kablove i odvodno crevo materijalom za toplotnu izolaciju. 16

17 VAŽNO: Toplotna izolacija spojeva cevi Obmotana vinilnom trakom Toplotna izolacija Toplotna izolacija cevi: -Postavite odvodno crevo ispod cevi. -Materijal za izolaciju: polietilenska pena deblja od 6 mm. NAPOMENA: Odvodno crevo obezbeđuje korisnik. Odvodno crevo treba da bude usmereno naniže radi lakšeg oticanja kondenzata. Nemojte da uvrćete odvodno crevo, ostavite ga da strči ili slobodno visi i nemojte da potapate njegov kraj u vodu. Ako se na odvodno crevo dodaje produžno crevo, obezbedite da bude toplotno izolovano kada ga provlačite kroz unutrašnju jedinicu. Kada su cevi usmerene udesno, cevi, kabl za napajanje i odvodno crevo treba toplotno izolovati i pričvrstiti za zadnji deo unutrašnje jedinice pomoću pričvršćivača creva. Kabl za povezivanje na napajanje Kabl za povezivanje na napajanje I (za toplotnu pumpu) Kabl za odmrzavanje (za toplotnu pumpu) Velika cev Toplotno izolovano crevo Mala cev Odvodno crevo (obezbeđuje ga korisnik) Ubaciti ovde Velika cev Velika cev Odvod. crevo Mala cev Odvod. crevo Mala cev Donji deo Pričvršćivač cevi Donji deo Pričvršćivač cevi Donji deo Zakačiti ovde A. Ubacite pričvršćivač cevi u prorez. E. Pritisnite da zakačite pričvršćivač cevi za donji deo unutrašnje jedinice. 17

18 Povezivanje cevi: a. Povežite cevi unutrašnje jedinice pomoću dva ključa. Posebno vodite računa o dozvoljenoj zateznoj sili koja je dole prikazana da biste sprečili da se cevi, priključci i navrtke deformišu i oštete. b. Prvo ih zategnite prstima pa zatim upotrebite ključeve. Model Prečnik cevi Zatezna sila Širina navrtke Minimalna debljina 7,9,12K za tečnost (1/4 cola) 1,8kg/m 17mm 0,6mm 18K,24K za tečnost (3/8 cola) 3,5kg/m 22mm 0,6mm 7,9k za gas (3/8 cola) 3,5kg/m 22mm 0,6mm 12k za gas (1/2 cola) 5,5kg/m 24mm 0,6mm 18K.24K za gas (5/8 cola) 7,5kg/m 27mm 0,6mm 4. Povezivanje kabla Unutrašnja jedinica Povežite kabl za napajanje sa unutrašnjom jedinicom tako što ćete pojedinačno povezati žice za priključke na kontrolnoj tabli u skladu sa time kako su priključene na spoljašnju jedinicu. NAPOMENA: (zavisno od modela) Da biste izvršili povezivanje sa priključnom tablom na unutrašnjoj jedinici potrebno je da skinete masku sa aparata. Spoljašnja jedinica 1) Skinite poklopac tako što ćete odrvnuti zavrtanj. Povežite žice pojedinačno na priključke na kontrolnoj tabli prema uputstvu. 2) Pomoću spojnice pričvrstite kabl za napajanje za kontrolnu tablu. 3) Vratite poklopac na svoje mesto i zategnite zavrtanj. 4) Kod modela kapaciteta 24K između izvora napajanja i spoljašnje jedinice upotrebite propisani automatski osigurač. Mora se montirati odgovarajući prekidač1 za pravilno isključivanje svih napojnih kablova. Prednja tabla Unutrašnja jedinica Spoljašnja jedinica Priključna tabla (unutra) Kućište Maska Priključna tabla (unutra) 18

19 OPREZ: 1. Koristite posebno strujno kolo samo za klima uređaj. Što se tiče načina povezivanja, pogledajte šemu ožičavanja na unutrašnjoj strani poklopca. 2. Proverite da li debljina kabla odgovara tehničkim podacima izvora napajanja. 3. Proverite žice i uverite se da su dobro pričvršćene posle povezivanja kablova. 4. U oblasti sa velikom vlagom obezbedite postavljanje automatskog osigurača za zaštitu u slučaju gubitka uzemljenja. Tehnički podaci za kablove Kapacitet (Btu/h) Tip Kabl za napajanje Normalna površina preseka 7K,9K,12K H05VV-F 1.0~1.5mm² X3 H07RN-F 1,0~1.5mm² X3 H05RN-F 18K H05VV-F RVV Tip 1.5~2.0mm² X3 H07RN-F 1.5mm² X3 H05RN-F 24K H07RN-F 2.5mm² X3 H07RN-F Kabl za napajanje Normalna površina preseka 1.5mm² X3 (sa topl. pumpom) 1.5mm² X4 (sa hladjenjem) Tip H05RN-F Kabl za napajanje I Normalna površina preseka 0.75mm² X2 (sa topl. pumpom) 0.75mm² X2 (sa topl. pumpom) 0.75mm² X3 (sa topl. pumpom) Main power supply (Note) Ka unutrašnjoj jedinici Ka unutrašnjoj jedinici Ka spoljašnjoj jedinici ŠEMA OŽIČAVANJA Obezbedite da boja žica na spoljašnjoj jedinici i broj priključka budu isti kao boja i broj na unutrašnjoj jedinici. Napajanje iz unutrašnje jedinice koje obuhvata modele kapaciteta 7K, 9K i 12K Unutrašnja jedinica Priključna tabla TOPLOTNA PUMPA Žutozelena Spoljašnja jedinica Priključna tabla Žutozelena Plava (siva) 1(N) 1(N) 2(L) Plava (siva) Braon Kabl za povezivanje sa napajanjem Braon Crna 2(L) 3(SI) 3(SI) Crna Isparivač YE/GN BN BU Kontrolna tabla unutrašnje jedinice AC L-IN AC N-IN Napajanje 19

20 Napajanje iz unutrašnje jedinice koje obuhvata model kapaciteta 18K TOPLOTNA PUMPA Unutrašnja jedinica Priključna tabla Spoljašnja jedinica Priključna tabla Braon Plava Kabl za povezivanje sa napajanjem I Braon Plava Braon Plava Žutozelena Kabl za povezivanje sa napajanjem Braon Plava Žutozelena Napajanje iz spoljašnje jedinice koje obuhvata model kapaciteta 24K Kod ovih modela, napajanje se povezuje iz spoljašnje jedinice, sa automatskim osiguračem. TOPLOTNA PUMPA Unutrašnja jedinica Priključna tabla Spoljašnja jedinica Priključna tabla 3L 2L 1L Siva Crna Braon Kabl za povezivanje sa napajanjem I Siva Crna Braon 3L 2L 1L L N Braon Plava Žutozelena Kabl za povezivanje sa napajanjem Braon Plava Žutozelena L N Priključna tabla L N Napajanje Kabl za odmrzavanje (samo kod aparata sa toplotnom pumpom, a predstavlja neobavezan deo opreme) Kabl za odmrzavanje (unutrašnja jedinica) Kabl za odmrzavanje (spoljašnja jedinica) Kabl za odmrzavanje (samo kod aparata sa toplotnom pumpom) Posle povezivanja, kabl za odmrzavanje treba dobro obmotati lepljivom trakom a priključak treba staviti unutar jedinice. 20

21 POSTAVLJANJE SPOLJAŠNJE JEDINICE 1. Postavljanje izvoda i creva za odvod kondenzata (samo kod modela sa toplotnom pumpom) Kada spoljašnja jedinica radi u režimu grejanja, iz nje se cedi kondenzat. Da ne biste smetali svojim komšijama i da biste štitili životnu sredinu, postavite izvod i cevo za odvod kako biste usmerili isticanje kondenzata. Samo postavite izvod i gumenu zaptivku na kućište spoljašnje jedinice pa povežite odvodno crevo na izvod kao što je prikazano na slici. 2. Postavljanje i pričvršćivanje spoljašnje jedinice Pričvrstite je jako pomoću zavrtanja i navrtki za ravan i nosiv pod. Izvod Ako se postavlja na zid ili krov, postarajte se da se nosač dobro pričvrsti kako biste sprečili da se spoljašnja jedinica trese zbog snažnih vibracija ili jakog vetra. 3. Povezivanje cevi na spoljašnju jedinicu Skinite kapice ventila sa dvosmernog i trosmernog ventila. Povežite odgovarajuću cev na dvosmerni odnosno trosmerni ventil primenjujući propisanu zateznu silu. 4. Povezivanje kabla na spoljašnju jedinicu (videti prethodnu stranu) Zaptivka Odvodno crevo (obezbeđuje korisnik) Izbacivanje vazduha iz sistema Zadržavanje vazduha koji sadrži vlagu u rashladnom sistemu može da prouzrokuje kvar kompresora. Posle povezivanja unutrašnje i spoljašnje jedinice, izbacite vazduh i vlagu iz rashladnog sistema pomoću vakuum pumpe, kao što je prikazano dole. Napomena: Pošto je pritisak u sistemu visok a i radi zaštite životne sredine, pazite da ne ispustite rashladno sredstvo direktno u vazduh. Veza ka unutrašnjoj jedinici Šema trosmernog ventila Otvoreni položaj Vakuum pumpa Veza ka spoljašnjoj jedinici Osovina ventila Unutrašnja jedinica Smer toka rashladnog sredstva dvosmerni ventil Središte ventila Igla Kapica servisnog otvora trosmerni ventil (7) Okrenite da potpuno otvorite ventil (6) Otvorite za 1/4 kruga (7) Okrenite da potpuno otvorite ventil Kapica ventila Servisni otvor (2) Okrenite (8) Zategnite Kapica ventila (1) Okrenite 21 (8) Zategnite (1) Okrenite (8) Zategnite

22 Kako izbaciti vazduh iz cevi: (1). Odvrnite i skinite kapice sa dvosmernog i trosmernog ventila. (2). Odvrnite i skinite kapicu sa servisnog ventila. (3). Povežite savitljivo crevo vakuum pumpe na servisni ventil. (4). Pustite vakuum pumpu da radi minuta dok ne dostigne apsolutni vakuum od 10 mm Hg. (5). Dok vakuum pumpa još radi, zatvorite ventil za nizak pritisak na vakuum pumpi. Potom je isključite. (6). Otvorite dvosmerni ventil za 1/4 kruga pa ga posle 10 sekundi zatvorite. Proverite zaptivenost svih spojeva pomoću tečnog sapuna ili elektronskog detektora curenja. (7). Okrenite osovinu dvosmernog odnosno trosmernog ventila. Skinite savitljivo crevo vakuum pumpe. (8). Vratite i zategnite sve kapice ventila. NAPOMENE: Molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre postavljanja i korišćenja aparata. Ne dozvolite da u rashladni sistem uđe vazduh ili da se rashladno sredstvo ispusti u okolinu prilikom premeštanja klima uređaja. Pravilno uzemljite klima uređaj. Pažljivo proverite kablove i cevi i uverite se da su ispravno i čvrsto povezani pre no što priključite klima uređaj na električnu mrežu. Mora da postoji vazdušni prekidač. Posle postavljanja, korisnik mora da rukuje aparatom na pravilan način u skladu sa ovim priručnikom i da čuva odgovarajuću zalihu delova za održavanje i pomeranje klima uređaja u budućnosti. Vrsta osigurača koji se koristi za kontrolnu tablu unutrašnje jedinice je Φ 5x20 2,5A/250V ili 3,15A/250V. Pri montaži najniži pokretni delovi unutrašnje jedinice moraju da budu najmanje 2,4 m iznad poda Postoji rizik od električnog udara koji može da izazove povrede ili smrt. Pre servisiranja isključiti aparat iz napajanja. Prilikom punjenja aparata rashladnim sredstvom, pazite da ga zamenite u tečnom stanju ako je rashladno sredstvo aparata R410a. U suprotnom može da se promeni hemijski sastav rashladnog sredstva (R410a) u sistemu i da tako utiče na rad klima uređaja. Zbog osobina rashladnog sredstva (R410a), pritisak u cevi je veoma visok pa budite pažljivi prilikom postavljanja i popravljanja aparata. Ako se ošteti kabl za napajanje, mora da ga zameni Služba za korisnike proizvođača ili kvalifikovani serviser kako bi se sprečio bilo kakav rizik. Klima uređaj mora da postavi stručno tehničko lice. 22

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51) KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51) www.frigo-kor.hr SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301.

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301. VIESMANN VITOCAL 300-G Jednostepena i dvostepena toplotna pumpa kao toplotna pumpa zemlja/voda od 5,9 do 85,6 kw kao toplotna pumpa voda/voda od 7,9 do 117,8 kw Informacioni list Br. naruđbe;. i cene:

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX

Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX Molimo da prvo pročitate ovo uputstvo za upotrebu! Poštovani kupci, Nadamo se da će vam ovaj proizvod, koji je proizveden u savremenim fabrikama i koji

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo 1 Uređaji za grejanje (u ovom uputstvu se nazivaju "peći") firme ALFA PLAM (u ovom uputstvu pod

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6720812247-00.1V Bojler za toplu vodu Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/150 5... SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6 720 817 871 (2016/04) SRB, CG 2 Indeks SRB, CG Indeks 1 Objašnjenje

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51) UPUTSTVO ZA UPOTREBU MIDEA klima uređaj (uz daljinski upravljač R51) 1 SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 1,5V (Alkalne suve baterije LR03

Διαβάστε περισσότερα

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE WWW.GREE.RS 9 proizvodnih baza preko 500 laboratorija Godišnja proizvodanja klima uređaja: 60.000.000 rezidencijalnih 5.500.000 komercijalnih Preko

Διαβάστε περισσότερα

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija Kućni audio sistem Uputstvo za upotrebu Početni koraci Reprodukcija diska Slušanje radija Slušanje datoteke koja se nalazi na USB uređaju Slušanje muzike sa opcionalnih audio komponenti Slušanje muzike

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori MATEMATIKA 2 Prvi pismeni kolokvijum, 14.4.2016 Grupa 1 Rexea zadataka Dragan ori Zadaci i rexea 1. unkcija f : R 2 R definisana je sa xy 2 f(x, y) = x2 + y sin 3 2 x 2, (x, y) (0, 0) + y2 0, (x, y) =

Διαβάστε περισσότερα

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom.

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. 1 Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. Pravilo 2. Svaki atribut entiteta postaje atribut relacione šeme pod istim imenom. Pravilo 3. Primarni ključ entiteta postaje

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE WWW.GREE.RS 9 proizvodnih baza preko 500 laboratorija Godišnja proizvodanja klima uređaja: 60.000.000 rezidencijalnih 5.500.000 komercijalnih Preko

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1; 1. Provjerite da funkcija f definirana na segmentu [a, b] zadovoljava uvjete Rolleova poučka, pa odredite barem jedan c a, b takav da je f '(c) = 0 ako je: a) f () = 1, a = 1, b = 1; b) f () = 4, a =,

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zadaci II deo

GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zadaci II deo GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zdci II deo U sledećim zdcim ćemo korisii poznu grničnu vrednos: li i mnje vrijcije n i 0 n ( Zdci: ) Odredii sledeće grnične vrednosi: Rešenj: 4 ; 0 g ; 0 cos v) ; g) ; 4 ;

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79 TEORIJA BETOSKIH KOSTRUKCIJA 79 Primer 1. Odrediti potrebn površin armatre za stb poznatih dimenzija, pravogaonog poprečnog preseka, opterećen momentima savijanja sled stalnog ( g ) i povremenog ( w )

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

ESF6511LOX ESF6511LOW

ESF6511LOX ESF6511LOW ESF6511LOX ESF6511LOW...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 33 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 48 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic. Digitalna video kamera PRE UPOTREBE UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Informacije za vašu sigurnost

Panasonic. Digitalna video kamera PRE UPOTREBE UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Informacije za vašu sigurnost Panasonic Digitalna video kamera UPUTSTVO ZA UPOTREBU Model br. NV-GS400EG PRE UPOTREBE Informacije za vašu sigurnost Obzirom da se ovaj uređaj zagreva tokom upotrebe, koristite ga na dobro provetrenom

Διαβάστε περισσότερα

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB TP5000 Si Range Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije Sertifikaciona oznaka SRB Instrukcije za instalaciju i korišćenje SRB Indeks sadržaja Instrukcije za

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

EHH6340XOK. HR Ploča za kuhanje Upute za uporabu 2 EL Εστίες Οδηγίες Χρήσης 19 PT Placa Manual de instruções 38

EHH6340XOK. HR Ploča za kuhanje Upute za uporabu 2 EL Εστίες Οδηγίες Χρήσης 19 PT Placa Manual de instruções 38 EHH6340XOK HR Ploča za kuhanje Upute za uporabu 2 EL Εστίες Οδηγίες Χρήσης 19 PT Placa Manual de instruções 38 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35 Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 GR Ελληνικά,17 PT Português,33 Kazalo Važne informacije, 2-3 Postavljanje, 4 Gdje postaviti sušilicu rublja Prozračivanje Električni priključak Uvodne informacije

Διαβάστε περισσότερα

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA MODEL VOZILA U UZDUŽNOJ DINAMICI Zanemaruju se sva pomeranja u pravcima normalnim na pravac kretanja (ΣZ i = 0, ΣY i = 0) Zanemaruju se svi vidovi pobuda na oscilovanje i vibracije,

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS

Διαβάστε περισσότερα

RXDC extend / Hypersphere

RXDC extend / Hypersphere RXDC extend / Hypersphere Intra-oralni rendgen za dijagnostička snimanja u stomatologiji 36 SADRŽAJ: 1. Opšte mere opreza... 38 1.1. Opis simbola koji se koriste... 38 1.2. Svrha i korišćenje opreme...

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Prednosti klima-uređaja Gorenje. Zidni klima-uređaji. Zidni inverter klima-uređaji. Prenosni klima-uređaji.

SADRŽAJ. Prednosti klima-uređaja Gorenje. Zidni klima-uređaji. Zidni inverter klima-uređaji. Prenosni klima-uređaji. KLIMA UREĐAJI 2 3 SADRŽAJ 6 Prednosti klima-uređaja Gorenje 10 Zidni klima-uređaji 11 Zidni inverter klima-uređaji 12 Prenosni klima-uređaji 13 Multi-inverteri 13 14 15 16 Spoljne jedinice Unutrašnje zidne

Διαβάστε περισσότερα

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju.

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju. Poštovani Kupče, Hvala Vam što ste izabrali Fiat i čestitamo na opredeljenju za Fiat Punto. Napisali smo ovaj priručnik kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vašeg automobila i služite

Διαβάστε περισσότερα

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V Vodič: Cu klase Izolacija: PVC H07V-U HD. S, IEC 7-5, VDE 08- P JUS N.C.00 450/750 V 500 V Minimalna temperatura polaganja +5 C Radna temperatura -40 C +70 C Maksimalna

Διαβάστε περισσότερα

TOP TABLE LARDER. Instruction booklet ФРИЖИДЕР. Упатство за користење FRIŽIDER. Uputstvo za upotrebu. Ψυγείο. Οδηγίες Χρήσης L141

TOP TABLE LARDER. Instruction booklet ФРИЖИДЕР. Упатство за користење FRIŽIDER. Uputstvo za upotrebu. Ψυγείο. Οδηγίες Χρήσης L141 TOP TABLE LARDER Instruction booklet ФРИЖИДЕР Упатство за користење FRIŽIDER Uputstvo za upotrebu Ψυγείο Οδηγίες Χρήσης L141 Index BEFORE USING YOUR FRIDGE... 2 General warnings... 2 Old and out-of-order

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο. Εγχειρίδιο Χρήστη. Hladnjak. Chłodziarka. Frigorífico EL HR PL PT. Korisnički priručnik. Instrukcja użytkowania. Manual do Utilizador

Ψυγείο. Εγχειρίδιο Χρήστη. Hladnjak. Chłodziarka. Frigorífico EL HR PL PT. Korisnički priručnik. Instrukcja użytkowania. Manual do Utilizador Ψυγείο Εγχειρίδιο Χρήστη Hladnjak Korisnički priručnik Chłodziarka Instrukcja użytkowania Frigorífico Manual do Utilizador BU 1150 HCA BU 1152 HCA BU 1152 A++ EWWERQWEW EL HR PL PT Παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU MULTIMETAR FLUKE 111 I PROTOBORD- Vladimir Rajović IZVOR ZA NAPAJANJE Agilent E3630A-Dušan Ćurapov GENERATOR

Διαβάστε περισσότερα

Sinus M. Korisničko uputstvo Instrukcije za instalaciju i programiranje

Sinus M. Korisničko uputstvo Instrukcije za instalaciju i programiranje Sinus M Frekventni regulatori orisničko uputstvo Instrukcije za instalaciju i programiranje Proizvođač Santerno Carraro Group www.santerno.com Ovlašćeni distributer za srbiju Makedoniju i ih Momentum doo

Διαβάστε περισσότερα

RUKOVANJE I MONTAŽA. Elektronski upravljani protočni bojler» PEG 13» PEG 18» PEG 21» PEG 24

RUKOVANJE I MONTAŽA. Elektronski upravljani protočni bojler» PEG 13» PEG 18» PEG 21» PEG 24 RUKOVANJE I MONTAŽA Elektronski upravljani protočni bojler» PEG 13» PEG 18» PEG 21» PEG 24 SADRŽAJ POSEBNE INFORMACIJE SADRŽAJ 1. Opšte informacije... 2 1.1 Bezbednosna uputstva... 2 1.2 Ostali simboli

Διαβάστε περισσότερα

Model: NB80. Uputstvo za upotrebu.

Model: NB80. Uputstvo za upotrebu. SR Model: NB80 Uputstvo za upotrebu www.rossmax.com Uvod SR Hvala Vam što ste kupili NB80 inhalator. Uz odgovarajuću brigu i upotrebu, inhalator će Vam omogućiti dugogodišnja pouzdana lečenja. Ovaj uređaj

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU UPUTSTVO ZA UPOTREBU MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU Uputstvo za upotrebu Page 1 SADRŽAJ UVOD MAGNETO-TERAPIJA APARAT HX-M7 APARAT HX-M9 APARAT HX-M11 FREKVENCIJA REŽIM RADA MAGNETNA PROSTIRKA/TRAKA/SOLENOID

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova) A MATEMATIKA (.6.., treći kolokvij. Zadana je funkcija z = e + + sin(. Izračunajte a z (,, b z (,, c z.. Za funkciju z = 3 + na dite a diferencijal dz, b dz u točki T(, za priraste d =. i d =.. c Za koliko

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU OSNOVI ELEKTRONIKE ODSEK ZA SOFTVERSKO INŽENJERSTVO LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR 1. 2. IME I PREZIME BR. INDEKSA GRUPA

Διαβάστε περισσότερα

FAN OF TOSHIBA. Savršena klima za vaš dom 2017/18

FAN OF TOSHIBA. Savršena klima za vaš dom 2017/18 FAN OF TOSHIBA Savršena klima za vaš dom 2017/18 ZDRAVA UNUTRAŠNJA KLIMA ZA VAS I NAŠU ŽIVOTNU SREDINU Svež vazduh i optimalne temperature pružaju posebno ugodan osećaj. TOSHIBA klima-uređaji obezbeđuju

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

EWT 1276ELW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52

EWT 1276ELW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 EWT 1276ELW HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE INFORMACIJE... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Διαβάστε περισσότερα

RUKOVANJE I MONTAŽA. Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24

RUKOVANJE I MONTAŽA. Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24 RUKOVANJE I MONTAŽA Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24 SADRŽAJ POSEBNE INFORMACIJE SADRŽAJ 1. Opšte informacije... 3 1.1 Bezbednosna uputstva... 3 1.2 Ostali simboli

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Uputstvo za instalaciju i upotrebu. Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom

FW 100. Uputstvo za instalaciju i upotrebu. Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom 6 720 612 481-00.1R Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom FW 100 za kotao sa Heatronic 3 koji ima priključak za bus-provodnike Uputstvo za instalaciju

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C SR Visoko efikasni zidni kondenzacioni gasni kotlovi Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C Uputstvo za instalaciju i održavanje 129719-01 Sadržaj 1 Uvod...4 1.1 Korišćeni simboli...4

Διαβάστε περισσότερα

Silu trenja osećaju sva tela koja se nalaze u blizini Zemlje i zbog nje tela koja se puste padaju nadole. Ako pustimo telo da slobodno pada, ono će

Silu trenja osećaju sva tela koja se nalaze u blizini Zemlje i zbog nje tela koja se puste padaju nadole. Ako pustimo telo da slobodno pada, ono će Silu trenja osećaju sva tela koja se nalaze u blizini Zemlje i zbog nje tela koja se puste padaju nadole. Ako pustimo telo da slobodno pada, ono će se bez obzira na masu kretati istim ubrzanjem Zanimljivo

Διαβάστε περισσότερα

EWT 1276EOW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52

EWT 1276EOW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 EWT 1276EOW HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Digitalni Medija Plejer

FM/MW/LW Digitalni Medija Plejer 4-468-988-11(1) FM/MW/LW Digitalni Medija Plejer Uputstvo za upotrebu CS Za isključenje demonstrativnog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 13. DSX-A42UI/DSX-A40UI Ovaj uređaj iz bezbednosnih razloga obavezno

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2 (kompleksna analiza, vježbe ). Izračunajte a) (+i) ( i)= b) (i+) = c) i + i 4 = d) i+i + i 3 + i 4 = e) (a+bi)(a bi)= f) (+i)(i )= Skicirajte rješenja u kompleksnoj ravnini.. Pokažite da za konjugiranje

Διαβάστε περισσότερα

2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI

2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI 2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI RESIDENTIAL Životni stil i odgovornost za okolinu Kombinacija za one koji traže kvalitet! TOSHIBA već preko 60 godina ulaže u istraživanje i razvoj novih sistema za

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) II deo. Miloš Marjanović

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) II deo. Miloš Marjanović Univerzitet u Nišu Elektronski fakultet RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA (IV semestar modul EKM) II deo Miloš Marjanović Bipolarni tranzistor kao prekidač BIPOLARNI TRANZISTORI ZADATAK 16. U kolu sa slike bipolarni

Διαβάστε περισσότερα

RAD, SNAGA I ENERGIJA

RAD, SNAGA I ENERGIJA RAD, SNAGA I ENERGIJA SADRŢAJ 1. MEHANIĈKI RAD SILE 2. SNAGA 3. MEHANIĈKA ENERGIJA a) Kinetiĉka energija b) Potencijalna energija c) Ukupna energija d) Rad kao mera za promenu energije 4. ZAKON ODRŢANJA

Διαβάστε περισσότερα

TABLE-TOP REFRIGERATOR. Instruction Booklet FRIŽIDER. Uputstva za upotrebu ЛАДИЛНИК ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА

TABLE-TOP REFRIGERATOR. Instruction Booklet FRIŽIDER. Uputstva za upotrebu ЛАДИЛНИК ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА TABLE-TOP REFRIGERATOR Instruction Booklet FRIŽIDER Uputstva za upotrebu ЛАДИЛНИК ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης R 140 R140S Index BEFORE USING THE APPLIANCE...

Διαβάστε περισσότερα

Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat

Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB237 09/2013 1 Priručnik za ugradnju Priručnik za ugradnju 1. Ugradnja 1.1 Provjerite verziju

Διαβάστε περισσότερα

Teorija betonskih konstrukcija 1. Vežbe br. 4. GF Beograd

Teorija betonskih konstrukcija 1. Vežbe br. 4. GF Beograd Teorija betonskih konstrukcija 1 Vežbe br. 4 GF Beograd Teorija betonskih konstrukcija 1 1 "T" preseci - VEZANO dimenzionisanje Poznato: statički uticaji (M G,Q ) sračunato kvalitet materijala (f cd, f

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju.

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. zastori zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. (mm) (mm) za PROZOR im (mm) tv25 40360 360 400 330x330 tv25 50450 450 500 410x410

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép HR Upute za uporabu 2 GR Οδηγίες Χρήσης 19 HU Használati útmutató 37 Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép ZDTS102 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Upravljačka ploča _ 3 Programi pranja 5 Uporaba

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS EC4201AOW HR Zamrzivač škrinja Upute za uporabu 2 EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 16 HU Fagyasztóláda Használati útmutató 31 NO Fryseboks Bruksanvisning 46 PL Zamrażarka skrzyniowa Instrukcja obsługi

Διαβάστε περισσότερα