Νάζνο Μαγγίλαο, MD FACC, FESC. Καξδηνινγηθή Κιηληθή Ννζνθνκείν Mediterraneo

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νάζνο Μαγγίλαο, MD FACC, FESC. Καξδηνινγηθή Κιηληθή Ννζνθνκείν Mediterraneo"

Transcript

1 Νάζνο Μαγγίλαο, MD FACC, FESC Καξδηνινγηθή Κιηληθή Ννζνθνκείν Mediterraneo

2 Current Cardiology Reviews, 2010, 6, Ο πιεζπζκόο ελειίθσλ κε ζπγγελή θαξδηνπάζεηα (ΕΣΚ-GUCH) ζπλερώο κεγαιώλεη 4% ησλ ΕΣΚ έρεη ΠΑΥ θαη 1% ζύλδξνκν Eisenmenger 6% ησλ δηαθξαγκαηηθώλ ειιεηκκάησλ έρεη ΠΑΥ θαη 3% ζύλδξνκν Eisenmenger 3% ησλ ρεηξνπξγηθά θιεηζκέλσλ ειιεηκκάησλ έρεη ΠΑΥ ΠΑΥ: κέζε πίεζε ΠΑ>25mmHg ΠΑΥ ΕΣΚ-GUCH ζ. Eisenmenger

3 Heart 2007;93:

4

5

6 Ν=1877 Heart 2007;93:

7 Η βαξύηεηα ηεο ΠΑΥ ζε ΕΣΚ θαη δηαθξαγκαηηθά ειιείκκαηα ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγηθή ηάμε Heart 2007;93:

8 Hopkins WE et al. JHLT 1996; 15:

9 Ενήλικερ με ζύνδπομο Eisenmenger: επιβίωζη Standardised mortality ratio 3.8; 95% CI ; p< Diller et al EHJ 2006

10 αηθλίδηνο επηδείλσζε θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ζξνκβνεκβνιηθέο επηπινθέο αηκόπηπζε εγθεθαιηθό απόζηεκα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο εγθπκνζύλε

11 Σνβαξή πλεπκνληθή αγγεηαθή λόζνο ιόγσ πξνππάξρνπζαο κεγάιεο αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά επηθνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθή πλεπκνληθή πίεζε θαη αλαζηξνθή ηεο επηθνηλσλίαο ζε δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά.

12 Επηθνηλσλία ζπζηεκαηηθή-πλεπκνληθή Αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά επηθνηλσλία Απμεκέλε πλεπκνληθή ξνή αίκαηνο Με αλαζηξέςηκε πλεπκνληθή βιάβε Αύμεζε πλεπκνληθώλ αγγεηαθώλ αληηζηάζεσλ Δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά επηθνηλσλία Υπνμία θαη εξπζξνθπηηάξσζε

13 Λείεο κπηθέο ίλεο ζηα αξηεξηόιηα (ζηάδην Ι θαηά Heath Edwards) Υπεξηξνθία ηνπ κέζνπ ρηηώλα θαη ελδνζειηαθή ππεξπιαζία (ζηάδην ΙΙ) Τα ελδνζειηαθά θύηηαξα αληηθαζίζηαληαη από θνιιαγόλν (ζηάδην ΙΙΙ) Πιεμνγελείο βιάβεο θαη λεθξσηηθή αξηεξηίηηδα (ζηάδην IV-VI) Type of intimal reaction State of media of arteries and arterioles None Grade of hypertensive pulmonary vascular disease Cellular Fibrous & fibroelastic Plexiform lesion Hypertrophied Some generalized dilatation Local dilatation lesions Pulm hemosiderosis Necrotizing arteritis

14 Με εηδηθά ζπκπηώκαηα Αδπλακία άζθεζεο, εύθνιε θόπσζε, δύζπλνηα ΠΥ θαη θπάλσζε Καζπζηέξεζε δηάγλσζεο Σεκαληηθή κείσζε ΛΚ (NYHA II-III) Οη ρακειόηεξεο ηηκέο MVO2 ζε GUCH

15 Λειηοςπγική ικανόηηηα ΕΣΚ MVO2 και διάγνωζη Aortic coarction Tetralogy of Fallot VSD Mustard-operation Valvular disease Ebstein s anomaly Pulmonary atresia Fontan operation ASD (late closure) cctga Complex anatomy Eisenmenger ANOVA p< Mean ± SD 28.7 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Diller et al Circulation 2005

16 ρακειή παξνρή (δύζπλνηα, εύθνιε θόπσζε, ζπγθνπή) θπάλσζε (θόπσζε, εξεκία) ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα αξξπζκίεο επηπινθέο

17 εξπζξνθπηηάξσζε ππεξπεθηηθόηεηα-ζξνκβνπελία αηκνπηύζεηο -ζξνκβώζεηο λεθξηθή αλεπάξθεηα ππεξνπξηραηκία θαη νπξηθή αξζξίηηδα ρνινιηζίαζε ππεξηξνθηθή νζηεναξζξνπάζεηα-ζθσιίσζε αθκή ινηκώμεηο Εγθεθαιηθό απόζηεκα (εζηηαθό ζύλδξνκν, όρη από ππεξπεθηηθόηεηα) αξξπζκίεο (ππεξθνηιηαθέο ή θνηιηαθέο) ζπγθνπή / αηθλίδηνο ζάλαηνο δεμηά θαξδηαθή αλεπάξθεηα (όςηκε κε θαθή πξόγλσζε)

18 Δεςηεπογενήρ επςθποκςηηάπωζη Κπάλσζε Σύλδξνκν ππεξπεθηηθόηεηαο Ht, Fe

19 θεθαιαιγία, δάιε δηαηαξαρέο ηεο όξαζεο (ζνιεξόηεηα, δηπισπία) παξαηζζεζίεο (δάρηπια, ρείιε) εύθνιε θόπσζε, ιήζαξγνο κπαιγίεο, κπηθή αδπλακία, αλνξεμία

20 0=δελ ππάξρεη 1=ππάξρεη, δελ παξεκπνδίδεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο 2=κέηξηα, παξεκπνδίδεη θάπνηεο αιιά όρη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο 3=ζνβαξή, παξεκπνδίδεη ηηο πεξηζζόηεξεο ή θαη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο.

21 Haemoglobin (g/dl) Κςάνωζη και 2 ο επςθποκςηηάπωζη Αθαιμάξειρ: Μειώνοςν ηην ικανόηηηα μεηαθοπάρ O 2 Αςξάνοςν ηην πιθανόηηηα ΑΕΕ Μειώνοςν ηην ικανόηηηα άζκηζηρ Πποκαλούν ή επιηείνοςν ηη ζιδηποπενία* Iron replete p < Iron deficient p = NS Resting oxygen saturation in air (%) *Τα ζςμπηώμαηα «ςπεππηκηικόηηηαρ» είναι παπόμοια με αςηά ηηρ ζιδηποπενίαρ Diller GP, et al. Eur Heart J 2006; 27:

22 ζξνκβνπελία παξαηεηακέλνη ρξόλνη ξνήο θαη πήμεο (πξνζξνκβίλεο θαη κεξηθήο ζξνκβνπιαζηίλεο) έιιεηςε παξαγόλησλ πήμεο (V,VII, VIII,IX) παζνινγηθή ηλσδόιπζε δπζιεηηνπξγία παξάγνληα von Willebrand Αηκνξξαγίεο θαη ζξνκβώζεηο

23 κώισπεο νπινξξαγία επίζηαμε αηκόπηπζε κελνξξαγία αηκνξξαγία από ηξαύκα ( ρεηξνπξγείν, αηύρεκα) Η αληηκεηώπηζε κπνξεί λα είλαη επείγνπζα

24 Heart 2007;93:

25 Σύνδπομο Eisenmenger : θρόμβωση Broberg, et al. Heart 2004 Silversides et al, JACC 2003

26 Broberg, et al. Heart 2004

27 Ventricular ejection fraction (%) Serum neuropeptide level (pmol/l) Peak exercise O 2 consumption Η επίδπαζη θπόμβος ΠΑ ζηο ζύνδπομο Eisenmenger Right ventricle * Left ventricle * ANP * 20 * BNP Peak VO 2 No thrombus Thrombus * p<0.05 Broberg CS, et al. J Am Coll Cardiol 2007; 50:

28

29 πιεκκειήο αηκάησζε (ππεξπεθηηθόηεηαεξπζξνθπηηάξσζε θαη ζηδεξνπεληθή αλαηκία) αηκνξξαγία (αηκνξξαγηθή δηάζεζε) παξάδνμε εκβνιή

30 Παπάμεηπορ P (ΑΕΕ vs όσι ΑΕΕ) EF Hb Ht 0.11 MCV Υπέπηαζη Κολπική μαπμαπςγή Κάπνιζμα 0.68 Αθαίμαξη Μικποκςηηάπωζη Ανηιαιμοπεηαλιακά 0.68 Ανηιπηκηικά 0.29 Ammash N et al. JACC 1996;28:

31 αςξημένη παπαγωγή-ελαηηωμένη απέκκπιζη οςπικού οξέορ αζςμπηωμαηική ςπεποςπισαιμία δεν σπειάζεηαι θεπαπεία οςπική απθπίηιδα ανηιμεηωπίζεηαι με κολσικίνη και κοπηιζόλη ζηην οξεία θάζη αλλοςποπινόλη ζηα μεζοδιαζηήμαηα ηων κπίζεων ηα μη ζηεποειδή ανηιθλεγμονώδη έσοςν απόλςηη ανηένδειξη λόγω ηηρ ζςνςπάπσοςζαρ αιμοππαγικήρ διάθεζηρ

32 Oya H et al. Heart 2000;84;53-58.

33 απμεκέλε κάδα ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ πξνθαιεί απμεκέλε απέθθξηζε ρνιεξπζξίλεο θαη ζρεκαηηζκό ρνινιίζσλ αζπκπησκαηηθή ρνινιηζίαζε δελ ρξεηάδεηαη ζεξαπεία νμεία ρνινθπζηίηηδα απαηηείηαη ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία

34 αξζξαιγίεο πιεθηξνδαθηπιία

35 Υπνμεία ελδηθαξδίηηδα Εγθεθαιηθό απόζηεκα Πλεπκνλία

36 έλα ηξίην ησλ αζζελώλ ιεπθσκαηνπξία απμεκέλε θξεαηηλίλε παζνινγηθή εμέηαζε νύξσλ (αηκαηνπξία, ζηείξα ππνπξία, θπιηλδξνπξία) εξπζξνθπηηάξσζε θαη ππεξπεθηηθόηεηα πξνθαινύλ κείσζε αηκαηηθήο ξνήο θαη επνκέλσο θαη ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο νη αζζελείο απηνί, αλ πξόθεηηαη λα πάξνπλ ζθηαγξαθηθό πιηθό, ρξεηάδνληαη θαιή ελπδάησζε

37 Daliento L et al. Eur Heart J 1998: 19: Παπάμεηπορ P 95%CI Σύμπλοκη αναηομία Κπεαηινίνη Δςζλειηοςπγία ΔΚ Ηλικία έναπξηρ ζςμπηωμάηων <

38 Οη αζζελείο κε ζύλδξνκν Eisenmenger επηβηώλνπλ, θαηά θαλόλα, ζηελ ελήιηθε δσή Τν ζύλδξνκν Eisenmenger είλαη ζαθώο πνιπνξγαληθό Οη θαξδηνιόγνη πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ θπζηθή ηζηνξία, ηα ζπκπηώκαηα θαη ηηο επηπινθέο ηεο λόζνπ θαη ηελ ζεξαπεία Σπληζηάηαη ε κε παξέκβαζε Παξαθνινύζεζε ησλ ζύκπινθσλ θαξδηνπαζεηώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΙ ΠΡΟΘΔΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΔΙ. ΑΦΑΙΡΔΙ ΜΔΝ ΣΩΝ ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝΣΩΝ, ΠΡΟΘΔΙ ΓΔ ΣΩΝ ΔΛΔΙΠΟΝΣΩΝ. Ο ΓΔ ΣΟΤΣΟ ΠΟΔΙΝ, ΑΡΙΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ)

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Γεωργία Γ. Πίτςιου,, MD, PhD Πνευμονολόγοσ- Εντατικολόγοσ Λέκτορασ ΑΠΘ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) Εηήζηα επίπησζε ΗΠΑ: 600 000 πεξηζηαηηθά Τα 2/3 ησλ ΠΕ παξακέλνπλ αδηάγλσζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Οκάδα: 4Μ Μαξθνπνπιηώηε Λπδία Μνπιίλνπ Ειέλε Μπαιακπέθνο Γηάλλεο Μπειή Ξέλε Σκήκα : Α 2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: θ. Κηηζαληάο Ειεπζέξηνο Γομή και πόλορ απηηπιών Μπαλαμπέκορ

Διαβάστε περισσότερα

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ)

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Δλ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε (DVT) Πλεπκνληθή εκβνιή (ΡΔ) Δπηπινθέο: Α) κεηαθιεβηηηθφ ζχλδξνκν Β) πλεπκνληθή ππέξηαζε, ΓΚΑ Γ) ζάλαηνο 2-3 ζηνπο 1000 ζην γεληθφ πιεζπζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο Οξηζκνί ραξαθηεξηζηηθά ππεξηαζηθψλ θξίζεσλ Παξάγνληεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 ΟΞΕΙΑ ΕΜΠΤΡΕΣΗ ΚΕΥΑΛΑΛΓΙΑ 14 ο Πεξηερόκελα 14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 14.2 ΜΖΝΗΓΓOΚΟΚΚΗΚΖ ΝΟΟ... 342 14.2.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΜΖΝΗΓΓΗΣΗΓΟΚΟΚΚΟΤ... 343

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπείγνλ νγθνινγηθό πξόβιεκα Oμεία θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηε δωή ηνπ αζζελνύο κε θαθνήζεηα θαη πνπ νθείιεηαη ζηε λόζν ή ηελ αγωγή γηα ηε λόζν πκπίεζε Νωηηαίνπ Μπεινύ Οζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ α. Επεκβάζεης περηορηζηηθού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ν ξπζκηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο δαθηύιηνο ηνπ ζηνκάρνπ (Gastric Band) θαη ε θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ.

Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ. 14-09-2010 Πεξηζηαηηθό ηνπ κήλα - Σεπηέκβξηνο Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ. J JACOB, MRCS, MRCP, DTMH; C. J. WILKINS,

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες ΚΣΔΝΙΓΗ Γ. ΚΤΡΙΑΚΟ, MD, PhD, EBSQ-VASC Αλαπι. Καζεγεηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Α.Π.Θ Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξίαο ΔΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ 12 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ Ξεξηερόκελα 12.1 ΞΔΟΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΛΓΝΑΓΓΔΗΑΘΝ ΝΓΘΝ... 322 12.1.1 ΗΠΡΗΘΖ AΟΓΔΠΖ ΘΑΗ ΝΜΓΝΛΩΠΖ... 322 12.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Μηθξναγγεηνπάζεηα ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ Dr Φξίζηνο Αλαζηαζίνπ Ληόιηνο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Γξεβελώλ Θεζζαινλίθε 15 Μαξηίνπ 2012 Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα