Γιάννης A. Ευθυμιάδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιάννης A. Ευθυμιάδης"

Transcript

1 Γιάννης A. Ευθυμιάδης Καρδιολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής χολής ΑΠΘ Τπεύθυνος Ιατρείου Αθηροσκλήρωσης Β Καρδ. Κλινικής ΑΠΘ Μετεκπαιδευτής στο Νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου

2 υνέπειες της αθηροσκλήρωσης Α.Ε.Ε. Ασταθής στηθάγχη Έμφραγμα μυοκαρδίου Στένωση νεφρικής αρτηρίας και νεφρική δυσλειτουργία Περιφερική αγγειοπάθεια Οι επιπλοκές της αθηροσκλήρωσης είναι η κύρια αιτία πρόωρης θνησιμότητας και χρόνιας αναπηρίας στην Ευρώπη και είναι επίσης όλο και πιο διαδεδομένη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Glagov S, et al. N Engl J Med. 1987;316: Hackett D. Eur Heart J. 1988;9: Libby P. Lancet. 1996;348:S4-S7

3 Καοδιαγγειακξί παοάγξμςεπ κιμδύμξσ Σοξπξπξιήριμξι Υ π έ ρ τ α σ η Κάπμιρμα Δυσλιπιδαιμία. διαβήςηπ Παχσραοκία Έλλειψη άρκηρηπ Τπεοβξλική καςαμάλωρη ξιμξπμεσμαςωδώμ Θοξμβξγόμξπ ποξδιάθερη Μη ςοξπξπξιήριμξι Ηλικία Υύλξ Οικξγεμειακό ιρςξοικό Αςξμικό ιρςξοικό Νεόςεοξι αμς. ρςημ ιμρξσλίμη Ομξκσρςείμη Υλεγμξμή, λξίμωνη Απξλιπξποωςείμη Ε και C-III Λιπξποωςείμη (α) Παοάγξμςεπ VII και VIII Παοάγξμςαπ Von Willebrand Αμ. ςξσ εμ. ςξσ πλαρμιμξγόμξσ (ΡΑΙ) Εμ. ςξσ ιρςικξύ πλαρμιμξγόμξσ (tρα) Μόοια ποξρκόλληρηπ

4 Κόστος - αποτελεσματικότητα της θεραπείας Σηηο ΗΠΑ : Eηήζηα δαπάλε γηα ηε ζηεθαληαία λόζν = > 50 δηο $ Έκκεζεο δαπάλεο από απώιεηα ηεο παξαγσγηθόηεηαο = > 100 δηο $ Eηήζηα δαπάλε γηα ηζραηκηθά ΑΕΕ = >30 δηο $ Έκκεζεο δαπάλεο από απώιεηα ηεο παξαγσγηθόηεηαο = > 45 δηο $ Σηελ Εςπωπαϊκή Ένωζη, ην νηθνλνκηθό θόζηνο ηεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ αληηπξνζσπεύεη εηεζίσο 192 δηο Επξώ, ζε άκεζν θαη έκκεζν θόζηνο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο Σηελ Ελλάδα ην νηθνλνκηθό απηό θόζηνο αλέξρεηαη ζε 6.2 δηο Επξώ

5 Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών NCEP (Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την Χοληστερόλη) III, 2001 Ιδιαιτερότητες Θα ππέπει να λαμβάνονσαι τπόχη όλοι οι παπάγονσερ κινδύνοτ Θα ππέπει να τπολογίζεσαι ο 10εσήρ κίνδτνορ εμυάνιςηρ Σ.Ν ςύμυψνα με σα δεδομένα σηρ μελέσηρ Framingham Ιςοδύναμερ κασαςσάςειρ σηρ ΣΝ θεψπούνσαι: Ο ςακφαπώδηρ διαβήσηρ Η πεπιυεπειακή αγγειακή νόςορ Το ανεύπτςμα σηρ κοιλιακήρ αοπσήρ Θα ππέπει να λαμβάνεσαι τπόχη και να ανσιμεσψπίζεσαι σο μεσαβολικό ςύνδπομο (πολλαπλοί παπάγονσερ κινδύνοτ). Θα ππέπει να δίνεσαι έμυαςη ςσα τγιεινοδιαισησικά μέσπα (αναυέπονσαρ σιρ υτσόλερ & ςσανόλερ) Η ςτμπσψμασική νόςορ σψν καπψσίδψν Οι πολλαπλοί Π.Κ. με κίνδτνο για Σ.Ν. > 20% για σα επόμενα 10 φπόνια Οικογενήρ τπεπφοληςσεπολαιμία JAMA 2001, 285(19):

6

7 LDL-C level ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ 2004 NCEP ATP III: LDL-χ Υψηλός κίνδσνος CHD ή ιζοδύναμο CHD κινδύνοσ (10-εηή κίνδσνο >20%) Μέτρια σψηλός κίνδσνος: >2 παράγονηες κινδύνοσ (10-εηή κίνδσνο 10-20%) Μέτριος κίνδσνος: >2 παράγονηες κινδύνοσ (10-εηή κίνδσνο <10%) Χαμηλός κίνδσνος: 0-1 παράγονηες κινδύνοσ Target 160 mg/dl Target 130 mg/dl Target 130 mg/dl Target 100 mg/dl or optional 70 mg/dl* or optional 100 mg/dl** 70 - Grundy SM et al. Circulation 2004;110:

8

9 Τα επίπεδα ηεο ολικής τοληζηερόλης και ηης LDL-τ ζπλερίδνπλ λα απνηεινύλ ηνπο ππωηαπσικούρ ζηόσοςρ ηεο ζεξαπείαο Η αθηρογενεηική λιπιδαιμική ηριάδα ζεσξείηαη πξναηξεηηθόο ζηόρνο ηεο πξόιεςεο ηεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ Η HDL-τ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ αλ έρεη εηζαρζεί σο μερσξηζηή κεηαβιεηή ήμερα ηα επίπεδα ηφν ηριγλσκεριδίφν δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηαγξάκκαηα θηλδύλνπ Η ζσμβολή ηης συηλής εσαιζθηζίας C-ανηιδρώζα πρφηεΐνη (hs-crp) και ηα επίπεδα ηης ομοκσζηεΐνη, ζηελ εθηίκεζε ηνπ απόιπηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο, είλαη γεληθά ρακειή

10 Η πηζαλόηεηα ελόο πξνζώπνπ λα αλαπηύμεη έλα αζεξνζθιεξσηηθό θαξδηαγγεηαθό επεηζόδην ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα 1. Πολύ τχηλόρ κίνδτνορ Τεκμηπιψμένη καπδιαγγειακή νόςορ με επεμβασικέρ ή μη επεμβασικέρ δοκιμαςίερ Αςθενείρ με διαβήση σύποτ 2, αςθενείρ με διαβήση σύποτ 1 με βλάβη σψν οπγάνψνςσόφψν (όπψρ μικπολετκψμασινοτπία) Αςθενείρ με μέσπια έψρ ςοβαπή φπόνια νευπική ανεπάπκεια [ςπειπαμασική διήθηςη (GFR), 60 ml/min/1.73 m2) 10εσήρ κίνδτνορ για θανασηυόπο καπδιαγγειακό επειςόδιο 10% 2. Υχηλόρ κίνδτνορ Σοβαποί παπάγονσερ κινδύνοτ, όπψρ η οικογενήρ δτςλιπιδαιμία και η βαπιά τπέπσαςη. 10εσήρ κίνδτνορ για θανασηυόπο καπδιαγγειακό επειςόδιο 5% και <10% 3. Μέσπιορ κίνδτνορ 10εσήρ κίνδτνορ για θανασηυόπο καπδιαγγειακό επειςόδιο 1% και <5%. Ο κίνδτνορ ατσόρ ατξάνεσαι εάν τπάπφει οικογενειακό ιςσοπικό ςσευανιαίαρ νόςοτ, κοιλιακή παφτςαπκία, μειψμένη ςψμασική δπαςσηπιόσησαρ, φαμηλήρ HDL-φ, τχηλών σπιγλτκεπιδίψν, τχηλήρ hs-crp και Lp (a), ατξημένοτ ινψδογόνοτ, ομοκτςσεΐνηρ και apo B, και ςφεσίζεσαι με σην κοινψνική σάξη 4. Χαμηλόρ κίνδτνορ Η φαμηλή κασηγοπία κινδύνοτ ιςφύει και για σα άσομα με σο ςκοπ, σο 1%

11 Πίλαθαο SCORE γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 10εηή θηλδύλνπ γηα θαναηηθόπο καπδιαγγειακή νόζο ζε πιεζπζκνύο με ταμηλό καρδιαγγειακό κίνδσνο (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) ιακβάλνληαο ππ όςηλ ηελ ειηθία, ην θάπληζκα, ηε ζπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε θαη ηελ νιηθή ρνιεζηεξόιε Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζςνολικού καπδιαγγειακού κινδύνος (ζαλαηεθόξν θαη κε) πνιιαπιαζηάδνπκε επί 3 ζηνπο άλδξεο θαη επί 4 ζηηο γπλαίθεο θαη ιίγν ιηγόηεξν ζηνπο ειηθησκέλνπο

12 Πίνακας ζτεηικού κινδύνοσ. Χξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λέα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειό απόιπην θίλδπλν, αιιά ζε πςειό ζρεηηθό θίδπλν ζε ζύγθξηζε κε άηνκα ηεο ίδηαο ειηθίαο. Γηα παξάδεηγκα, ην άηνκν ζην πάλσ δεμηά θνπηί βξίζθεηαη ζε θίλδπλν 12 θνξέο πςειόηεξν από απηό πνπ είλαη ζην θάησ αξηζηεξά θνπηί

13 Μεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο έρνπλ δείμεη όηη ε HDL-σ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ αλ έρεη εηζαρζεί ωρ ξεσωπιζηή μεηαβληηή Γηα παξάδεηγκα, ε HDL-C ηποποποιεί ηον κίνδςνο ζε όλα ηα επίπεδα, όπσο εθηηκάηαη από ηνπο πίλαθεο SCORE γηα ηελ ρνιεζηεξόιε Απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζε επίπεδα θηλδύλνπ αθξηβώο θάησ από ην όξην ηνπ 5%

14

15 !!! Ηλικιψμένοι

16 Ποιές παράμεηροι προηείνεηαι να μεηρώνηαι για ηην εκηίμηζη ηοσ καρδιαγγειακού κινδύνοσ

17 Θεπαπετσικοί ςσόφοι-σιμέρ για σην LDL-φολ

18 Αληηκεηώπηζε δπζιηπηδαηκηώλ

19

20 Φάξκαθα

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ LDL χοληστερόλη Σύσταση 16: Ο πρωτεύων θεραπευτικός στόχος στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας είναι η μείωση της LDL χοληστερόλης ανάλογα με το επίπεδο καρδιαγγειακού κινδύνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ

Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ 1. Γιαηί και επυηημαηολόγια ζηη ΧΑΠ; 2. Δξσηεκαηνιόγηα δηαινγήο (screening) 3. Δξσηεκαηνιόγηα παξαθνινύζεζεο GOLD report 2010 Ι ΙΙ ΙΙΙ IV Ήπια Μέηπια Σοβαπή

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα