Γξ. Νηθόιανο Κνύθνπδαο Γ/ληήο Δξεπλώλ ΔΚΔΣΑ / ΙΣΔΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γξ. Νηθόιανο Κνύθνπδαο Γ/ληήο Δξεπλώλ ΔΚΔΣΑ / ΙΣΔΚ"

Transcript

1 Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο θαη Δθαξκνγώλ ηεξεώλ Καπζίκσλ (ΙΣΔΚ) Γξ. Νηθόιανο Κνύθνπδαο Γ/ληήο Δξεπλώλ ΔΚΔΣΑ / ΙΣΔΚ 2 ν πλέδξην ΔΒΙΠΑΡ, Αηαλή Κνδάλεο, 1-3 Ινύληνπ 2009

2 Οξγαλσηηθή θαη Γηνηθεηηθή Γνκή ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΙΩΝ (ΙΣΦΗΔ) ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ (ΙΠΣΗΛ) ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ (ΙΣΕΚ) ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ (ΙΜΕΣ) ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΓΡΟΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΝΑ)

3 Αληηθείκελα Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Aλάπηπμε ηερλνινγηώλ εμόξπμεο άλζξαθα θαη ρξήζεο παξαπξντόλησλ ηνπ Θαζαξέο ηερλνινγίεο θαη ηερλνινγίεο δέζκεπζεο, κεηαθνξάο θαη γεσινγηθήο απνζήθεπζεο CO 2 Eμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο & βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ειεθηξνπαξαγσγηθώλ κνλάδσλ Δλαιιαθηηθά θαύζηκα Λέεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο ηνπο Δθαξκνγέο πεξηβαιινληηθά θηιηθώλ ηερλνινγηώλ ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ζπκβαηηθώλ θαπζίκσλ

4 Γξαζηεξηόηεηεο Έπευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (Ε&Τ) πκκεηνρή ζε νινθιεξσκέλα έξγα θαη έξγα έξεπλαο γηα ην CO 2 θαη ην H 2 6 ν Π.Π. ηεο Δ.Δ. - Σακείν Έξεπλαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα (RFCS) Γηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο λέσλ ηερλνινγηώλ «θηιηθώλ» πξνο ην πεξηβάιινλ Παποχή Υπηπεσιών πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ ελεξγεηαθώλ ηερλνινγηώλ Κεηξήζεηο ιεηηνπξγηθώλ κεγεζώλ θαη ξππαληώλ ζε ΑΖ πκκεηνρέο ζε πκβνπιεπηηθά Όξγαλα ηεο ΔΔ Coal Advisory Group (COG) RFCS, 7 th Framework Programme - Energy Committee, Technology Platform for Zero Emission Power Plant Γηεζλείο πλεξγαζίεο Δπηηξνπέο ηεο IEA Πεξηζζόηεξνη από 40 νξγαληζκνί ζε 20 ρώξεο παγθνζκίσο

5 Δπηζηεκνληθό Έξγν Κέληξν Δπηζηεκνληθήο Αξηζηείαο ζύκθσλα κε αμηνινγεηέο δηεζλνύο θύξνπο, νη νπνίνη θαηέηαμαλ ην ΙΣΔΚ ζηελ ηξίηε ζέζε ησλ ειιεληθώλ Ιλζηηηνύησλ (2005) πλνιηθόο αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ (από ην 2000) 390 Γηεζλή πεξηνδηθά 91 Διιεληθά πεξηνδηθά 22 Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ 249 Βηβιία 12 Γεκνζηεύζεηο ΗΣΔΘ 16 Δηεξν-αλαθνξέο 283 Γηεζλή πλέδξηα θαη Ηκεξίδεο πνπ δηνξγαλώζεθαλ 9 από ην ΙΣΔΚ

6 Δξεπλεηηθά Έξγα ζε εμέιημε (1) α/α 1 2 Επιβλέποσζα Αρτή / Πρόγραμμα EC DG Research / RFCS EC DG Research / RFCS Κωδικός Σσμβολαίοσ RFC-CR RFC-CR Τίηλος Έργοσ Upgrading of high moisture, low rank coals to hydrogen and methane (C2H) Assessment of options for CO2 capture and geological sequestration (ASSOCOGS) Διάρκεια Προϋπολογιζμός / Επιδόηηζη (ΕUR) / / EC DG Research / IP PL Enhanced Capture of CO2 (ENCAP) / EC DG TR-EN / FP6 FP EC DG Research / RFCS EC DG Research / RFCS RFC CR RFCR-CT ΕC DG Research STREP EC DG Research ERAC EC DG TREN 10 EC DG Research 11 EC DG Research TREN/05/FP6EN/ S / RFCR-CT RFCR-CT Promotion of an Integrated European and National R&D Initiative for Fossil Energy Technologies towards Zero Emission Power Plant Zero dioxin releases in coal combustion and coal/organic waste co-combustion processes (NoDioxComb) ERA net Interested Party / Utility scale CFB for competitive coal power (CFB800) / Advanced Biomass Gasification for High-Efficiency Power (BiGPower) R&D Initiative for Fossil Energy Technologies towards Zero Emission Power Plant (FENCO-ERA.NET) Early Market Introduction of New Energy Technologies in liaison with science and industry (ΕΜΙΝΕΝΤ) Intelligent monitoring and selective cleaning control of deposits in pulverised coal boilers (Clean Selective) Abatement of Emission of Trace Pollutants by FGD from cocombustion and environmental characteristics of by-products (ABETRAP) / / / / /

7 Δξεπλεηηθά Έξγα ζε εμέιημε (2) α/α Επιβλέποσζα Αρτή / Πρόγραμμα 12 EC DG Research 13 EC DG Research ΓΓΕΤ / Διακπαηικέρ Σςνεπγαζίερ ΓΓΕΤ / Διακπαηικέρ Σςνεπγαζίερ ΓΓΕΤ / Διακπαηικέρ Σςνεπγαζίερ ΓΓΕΤ / Διακπαηικέρ Σςνεπγαζίερ ΓΓΕΤ / Διακπαηικέρ Σςνεπγαζίερ ΓΓΕΤ / Διακπαηικέρ Σςνεπγαζίερ Κωδικός Σσμβολαίοσ RFCR-CT RFCR-CT Τίηλος Έργοσ Hydrogen separation in advanced gasification processes (HYDROSEP) CO 2 Emission Reduction through Combustion Optimisation Technologies at coal-fired power plants (CERCOT) Διάρκεια Προϋπολογιζμός / Επιδόηηζη (ΕUR) / ,86 / ,74 05NON-EU-224 Definition of mineral matter in Greek and Australia coal / NON-EU-245 Carbon Dioxide (CO2) Mineralization / NON-EU-86 05NON-EU-92 Assessment of CO2 geological storage potential in Greece and in the Czech Republic Gasification of Biomass and wastes in existing coal-fired power plants Investigation of the mechanical and chemical stability of CO2 absorbents during the thermal conversion of brown coals Co-combustion Behaviour of Secondary Fuels (Biomass and Solid Recovered Fuels) with Coal for Power Generation / / / / ΥΠ.ΑΝ. / Ε.Π.ΑΝ. - Απιζηεία: Ένα επγαλείο Ανάπηςξηρ / Πεπιθέπεια Δ. Μακεδονίαρ / ΠΕΠ Δ. Μακεδονίαρ ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: Ανάπηςξη Τεσνολογίαρ για ηην παπαγωγή «Καθαπών» Σηεπεών Καςζίμων από Λιγνίηερ & Απόβληηα /

8 Δξεπλεηηθό Πεδίν Πξντόληα Απνζείσζεο Καπζαεξίσλ (Flue Gas Desulphurization)

9 Οξπθηνινγηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηεο FGC γύςνπ από ηε Φιώξηλα θνπόο: Πξνζδηνξηζκόο ρεκηθήο θαη νξπθηνινγηθήο ζύζηαζεο ηεο FGC (FlueGas Desulphurization) γύςνπ πνπ παξάγεηαη από ηνλ ΑΖ Κειίηεο (330MW) ζηελ πεξηνρή ηεο Φιώξηλαο, ΒΓ Διιάδα, γηα ηελ πηζαλή ρξήζε ηεο ζηε βηνκεραλία παξαγσγήο ηζηκέληνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νξπθηνινγηθέο θαη microprobe αλαιύζεηο ζε δείγκαηα γύςνπ πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηελ εγθαηάζηαζε απνζείσζεο. Απνηειέζκαηα: Θύξην ζπζηαηηθό ηεο FGC γύςνπ Θαζαξή νξπθηή γύςνο (CaSO 4. 2H 2 O) Θνθθνκεηξία FGC γύςνπ: 5 50κm - Ρνκβνεηδείο θπξίσο Θξύζηαιινη Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ CaO θαη SO 3 (θύξηα ζπζηαηηθά) θπκαίλνληαη κεηαμύ 31.5% % θαη 45.5% %, αληηζηνίρσο.

10 Οξπθηνινγηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηεο FGC γύςνπ από ηε Φιώξηλα SEM εηθόλεο ηεο FGD γύςνπ: (a) αλάπηπμε ησλ FGD θξπζηάιισλ γύςνπ, (b) θαηαλνκή κεγέζνπο ησλ θξπζηάιισλ γύςνπ, (c) FGD δίδπκνη θξύζηαιινη γύςνπ, (d) ξνκβνεηδείο θξύζηαιινη FGD γύςνπ (Gy) κε θξπζηάιινπο από αζηξίνπο (Fld) θαη ραιαδία (Qtz). XRD δηάγξακκα γύςνπ από ηε Φιώξηλα, πνπ δείρλεη ηελ πςειή θαζαξόηεηα ηνπ πιηθνύ

11 Οξπθηνινγηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηεο FGC γύςνπ από ηε Φιώξηλα Θπξηόηεξα ζηνηρεία (%) ηεο FGD γύςνπ από ηε Φιώξηλα (FFGD), όπσο θαζνξίζηεθαλ κέ πέςε νμένο θαη ICP-OES. ύγθξηζε κε ηελ ηππηθή ζύζηαζε ηεο US FGD γύςνπ. ύζηαζε ζε ηρλνζηνηρεία (ppm) ηεο FGD γύςνπ από ηε Φιώξηλα (FFGD), όπσο θαζνξίζηεθαλ κε πέςε νμένο θαη ICP-OES. Πεξηεθηηθόηεηα ηεο γύςνπ ζε ηδλνζηνηρεία γηα ηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ (GCP). Υεκηθή ζύζηαζε θξπζηάιισλ γύςνπ (wt%) από ηε Φιώξηλα (FFGD) ρξεζηκνπνηώληαο microprobe αλάιπζε.

12 Δξεπλεηηθό Πεδίν Αμηνπνίεζε Ιπηάκελεο Σέθξαο

13 Ιπηάκελε Σέθξα Δηήζηα παξαγσγή ~ tn/year ιηγληηηθήο Η.Σ. Διιεληθέο Η.Σ. Βόξεηνπ θαη Λόηηνπ Πεδίνπ Γπλαηόηεηα δηεμαγσγήο όισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ πξνζδηνξηζκνύ ηεο ρεκηθήο θαη νξπθηνινγηθήο ζύζηαζεο ηεο Η.Σ. Γπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο ησλ ρεκηθώλ θαη νξπθηνινγηθώλ ηδηνηήησλ ηεο Η.Σ. εκαληηθή εκπεηξία πνπ αθνξά πνηθηιία ηπηάκελσλ ηεθξώλ ηεο Διιάδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ, από θαύζε Θνληνπνηεκέλνπ Θαπζίκνπ θαη Ρεπζηνπνηεκέλεο Θιίλεο

14 SiO2 Fe2O3 Al2O3 TiO2 CaO MgO SO3 P2O5 Na2O K2O Ιπηάκελε Σέθξα Σππηθή ρεκηθή ζύζηαζε ειιεληθήο ηπηάκελεο ηέθξαο Χημική Σύσταση Ιπτάμενης Τέυρας Q: Quartz An: Anhydrite Li: Lime Gh: Gehlenite Οξπθηνινγηθή αλάιπζε ειιεληθήο ηπηάκελεο ηέθξαο

15 Οξπθηνινγηθέο θάζεηο δηαθόξσλ ηπηάκελσλ ηεθξώλ (Fabric Filter VTT) Οξπθηνινγηθή Φάζε Διιεληθόο Ληγλίηεο 50% Ρνθαλίδηα- 50% Πνι. ιηζάλζξαθαο Υαιαδίαο Υ Υ Υ Καγθεκίηεο Αηκαηίηεο Υ Υ Υ Αλπδξίηεο Υ Υ Υ Πεξίθιαζην Πνξηιαλδίηεο Γειελίηεο Καγλεζηνθεξξίηεο Άζβεζηνο πιβίηεο Ρνπηίιην Υ Υ 100% Ρνθαλίδηα Υ

16 Οξπθηνινγηθέο θάζεηο δηαθόξσλ ηπηάκελσλ ηεθξώλ (Second Cyclone VTT) Οξπθηνινγηθή Φάζε Διιεληθόο Ληγλίηεο 50% Ρνθαλίδηα- 50% Πνι. ιηζάλζξαθαο 100% Ρνθαλίδηα Υαιαδίαο Υ Υ Υ Καγθεκίηεο Υ Αηκαηίηεο Υ Υ Υ Αλπδξίηεο Υ Υ Υ Πεξίθιαζην Υ Υ Πνξηιαλδίηεο Γειελίηεο Καγλεζηνθεξξίηεο Άζβεζηνο πιβίηεο Ρνπηίιην Υ

17 Ιπηάκελε Σέθξα

18 Αμηνπνίεζε ηεο Ιπηάκελεο Σέθξαο Αληίιεςε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο σο παξαπξντόληνο, ε κε αμηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί ζπαηάιε πνπ απνβαίλεη εηο βάξνο ηόζν ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, όζν θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηεμνδηθή κειέηε ησλ δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο πνπ παξάγεηαη από ειεθηξνπαξαγσγηθνύο ζηαζκνύο ηόζν ηεο Διιάδαο όζν θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. (θύξην αληηθείκελν από ηελ απαξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΘΔΣΑ/ΗΣΔΘ) Παξαγσγή ζεκαληηθνύ έξγνπ πνπ ζπλνδεύεηαη από πνιύηηκα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο Η.Σ. ζε πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο παξαγσγηθνύο ηνκείο. Ζ εκπεηξία ε νπνία έρεη απνθηεζεί αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη απνθαζηζηηθά ζηελ παξαγσγή, κεηά θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Δζληθώλ Πξνδηαγξαθώλ.

19 Αμηνπνίεζε ηεο Ιπηάκελεο Σέθξαο Σα ηειεπηαία δύν ρξόληα ην Ηλζηηηνύην δηεξεπλά ηελ αμηνπνίεζε ιηγληηηθήο θαη ιηζαλζξαθηθήο Η.Σ. από ηερλνινγία θαύζεο θνληνπνηεκέλνπ θαπζίκνπ θαη ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο ζηνπο αθόινπζνπο ηνκείο: πκκεηνρή ηεο Η.Σ. ζηελ παξαγσγή θπβόιηζσλ. πκκεηνρή ηεο Η.Σ. ζηελ παξαγσγή θεξακηθώλ πιηθώλ. Κεηαηξνπή ηεο Η.Σ. ζε δενιηζηθά πξντόληα αλαβαζκηζκέλεο ηθαλόηεηαο εμεπγεληζκνύ πγξώλ απνβιήησλ.

20 Ιπηάκελε Σέθξα ζε Κπβόιηζνπο Ζ ρξήζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο γηα ηελ παξαγσγή θπβόιηζσλ απνηειεί βαζηθό αληηθείκελν ηνπ Ηλζηηηνύηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΣΔΥΛΟΚΠΔΣΟΛ Α.Δ. Βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε πηινηηθή παξαγσγή θπβόιηζσλ κε ρξήζε ηπηάκελεο ηέθξαο, ε εμέηαζε ησλ πνηνηηθώλ θαη κεραληθώλ ηδηνηήησλ ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πιηθνύ θαηά ηελ ρξήζε ηνπ. Παξάρζεθαλ θπβόιηζνη ζύκθσλα κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο εηαηξείαο, κε πξώηεο ύιεο: Άκκνο αζβεζηνιηζηθή θνθθνκεηξίαο 0-1,5mm Άκκνο αζβεζηνιηζηθή θνθθνκεηξίαο mm Σζηκέλην II/BM (S.P.W.) 42.5N Λεξό Αληηθαηάζηαζε ηζηκέληνπ κε ηέθξα ζε δηαθνξεηηθά πνζνζηά

21 Ιπηάκελε Σέθξα ζε Κπβόιηζνπο Οη θπβόιηζνη ζρεκαηνπνηήζεθαλ ζε απηόκαηε κεραλή κνξθνπνίεζεο ππό ηαπηόρξνλε δόλεζε-ζπκπίεζε

22 Ιπηάκελε Σέθξα ζε Κπβόιηζνπο Αλάκημε έσο ηελ επίηεπμε νκνγελνπνίεζεο ησλ κηγκάησλ

23 Ιπηάκελε Σέθξα ζε Κπβόιηζνπο Οη ζρεκαηνπνηεκέλνη θπβόιηζνη εμήρζεζαλ από ηα θαινύπηα Θαηαξράο δηαηεξήζεθαλ ζε πγξό πεξηβάιινλ γηα 10 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ηε ζπλέρεηα αθέζεθαλ γηα μήξαλζε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 28 εκέξεο

24 Ιπηάκελε Σέθξα ζε Κπβόιηζνπο

25 Ιπηάκελε Σέθξα ζε Κπβόιηζνπο Πεξηβαιινληηθά νθέιε από ηελ ρξήζε ηεο Η.Σ. ιόγσ: Σσλ κηθξόηεξσλ απαηηήζεσλ ζε ρώξνπο απόζεζεο Σεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ, όπσο ν γύςνο, ην αζβέζηην θαη ηα θαύζηκα, όηαλ ε Ηπηάκελε Σέθξα αληηθαζηζηά ην ηζηκέλην Σεο κείσζεο ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ εθιύνληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ ηζηκέληνπ (ππνινγίδεηαη 1tn ηζνδύλακν CO 2 αλά tn ηζηκέληνπ)

26 Ιπηάκελε Σέθξα ζε Κεξακηθά Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ην νπνίν εθηειείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Σ.Δ.Η. Ιάξηζαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Γεληθό Σκήκα Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ είλαη ε ρξήζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο ζε θεξακηθά πξντόληα. ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε ζπκβνιή ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δηάζεζεο ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο θαζώο θαη ε κειέηε ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ ησλ παξαγόκελσλ ζπλζέησλ θεξακηθώλ πξντόλησλ (ζύλζεηα πιηθά θεξακηθήο κήηξαο - όπνπ ε ηπηάκελε ηέθξα ππνθαζηζηά κέξνο ηνπ πεινύ). Ζ έξεπλα πεξηιακβάλεη: ραξαθηεξηζκό ησλ πξώησλ πιώλ, κνξθνπνίεζε ησλ θεξακηθώλ δνθηκίσλ, όπηεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. Κειεηάηαη ε ρεκηθή ζύζηαζε ησλ πξώησλ πιώλ, ην πνζνζηό ησλ πξνζζέησλ ζσκαηηδίσλ, ε ζεξκνθξαζία όπηεζεο θαη ην πνξώδεο ηνπ ιακβαλόκελνπ θεξακηθνύ πξντόληνο. Αμηνινγνύληαη ηδηόηεηεο, όπσο ε πδξναπνξξνθεηηθόηεηα, ε αληνρή ζε θάκςε ηξηώλ ζεκείσλ, ε αληνρή ζε παγεηό. Δμεηάδεηαη ε πξνθύπηνπζα δνκή ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηνπ πξόηππνπ πιηθνύ.

27 Ιπηάκελε Σέθξα ζε Κεξακηθά Κύινο αλάκεημεο ρσκάησλ πιαζηηθήο κάδαο Κνξθνπνίεζε ηεο πιαζηηθήο κάδαο κε ηε κέζνδν ηεο εμώζεζεο. Θεξακηθά δνθίκηα πξηλ ηελ όπηεζε

28 Παξαγσγή δενιηζηθώλ πξντόλησλ Σν αληηθείκελν πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Αλόξγαλεο θαη Αλαιπηηθήο Υεκείαο ηεο ρνιήο Υεκηθώλ Κεραληθώλ ΔΚΠ (Κεηαπηπρηαθή Δξγαζία Γ.Π.Κ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τιηθώλ») Υξεζηκνπνηήζεθε Η.Σ. ιηζάλζξαθα Πνισλίαο θαη Λνηίνπ Αθξηθήο παξαρζείζα ζε κνλάδα ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο πηινηηθήο θιίκαθαο. Δπηιέρζεθε ην NaOH σο δηάιπκα επεμεξγαζίαο θαζώο νη έξεπλεο θαηαδείθλπαλ πςειόηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα (90ºC, 24h, 150rpm) ηα ηειηθά πξντόληα εθηόο ησλ νξπθηνινγηθώλ θάζεσλ πνπ απνδίδνληαη ζηελ Η.Σ. (Υαιαδίαο, Πνξηιαλδίηεο θ.η.ι) ζπκκεηέρνπλ θαη νη εμήο δεόιηζνη: Εεόιηζνο Α (Na) Εεόιηζνο Α (K) Δξηνλίηεο ZSM-18 Linde (L)

29 Παξαγσγή δενιηζηθώλ πξντόλησλ Πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηνύλ θαη λα αμηνινγεζνύλ ηα δενιηζηθά πξντόληα δηεξεπλήζεθαλ: Οξπθηνινγηθή ύζηαζε (XRD, SEM) Υεκηθή ύζηαζε (XRF, SEM/EDX) Δηδηθή Ππθλόηεηα (ASTM C 642) Δηδηθή Δπηθάλεηα (Απνξξόθεζε N 2 -BET Method) Δύξνο Κίθξν- θαη Κάθξνπνξώδνπο (Πνξνζίκεηξν Autosorb-1, Krypton Analysis) ph (ISO 6588) Θαηαλνκή Κεγέζνπο σκαηηδίσλ (MalVern Mastersizer-S) Θαηηνληναληαιιαθηηθή Ηθαλόηεηα (CEC) (US EPA9081 Method)

30 Παξαγσγή δενιηζηθώλ πξντόλησλ Εενιηζηθά πξντόληα από επεμεξγαζκέλε Η.T. (CFB) ιηζάλζξαθα Λνηίνπ Αθξηθήο (50 g I.T./1 L NaOH)

31 Παξαγσγή δενιηζηθώλ πξντόλησλ Εενιηζηθά πξντόληα από επεμεξγαζκέλε Η.T. (CFB) ιηζάλζξαθα Λνηίνπ Αθξηθήο (100 g I.T./1 L NaOH)

32 Παξαγσγή δενιηζηθώλ πξντόλησλ Σα απνηειέζκαηα όισλ ησλ κεηξήζεσλ θαηέδεημαλ αθελόο ηελ επηηπρεκέλε ηξνπνπνίεζε θαη αθεηέξνπ ηηο αλαβαζκηζκέλεο ηδηόηεηεο ησλ ζπλζεηηθώλ δενιηζηθώλ πιηθώλ. Αληίδξαζε ησλ δενιηζηθώλ πιηθώλ κε πδαηηθό δηάιπκα βαξέσλ κεηάιισλ - έιεγρνο ζηελ Αηνκηθή Απνξξόθεζε Φιόγαο - ηεθκεξίσζε ηεο αλαβαζκηζκέλεο ηνπο δπλαηόηεηαο θαηαθξήκληζεο βαξέσλ κεηάιισλ.

33 Δξεπλεηηθό Πεδίν Οξπθηνπνίεζε Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα

34 Οξπθηνπνίεζε ηνπ CO 2 Οξπθηνπνίεζε ηνπ CO 2 : αληίδξαζε ηνπ CO 2 κε πιηθά πνπ πνπ πεξηέρνπλ νμείδηα θάπνηνπ δηζζελέο κεηάιινπ πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζζνύλ αδηάιπηα αλζξαθηθά, ην Ca θαη ην Mg είλαη ηα πην ελδηαθέξνληα κέηαιια. Ζ γεληθή αληίδξαζε είλαη: MSiO 3 CO2 MCO3 SiO2 M: δηζζελέο ηόλ. Όπνπ ην M αληηζηνηρεί ζε Ca ή Mg

35 Οξπθηνπνίεζε ηνπ CO 2 Μαγλεζηνύρα ππξηηηθά νξπθηά ζηε Γ. Μαθεδνλία Οθηνιηζηθό ζύκπιεγκα Βνύξηλνπ Έθηαζε, πεξίπνπ, 450 Km 2 Υαξηδβνπξγίηεο κε παξεκβνιέο από δνπλίηε, ζε ίζα πνζνζηά, ζπληζηνύλ ην 85% ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηνπ Βνύξηλνπ

36 Οξπθηνπνίεζε ηνπ CO 2 Ππξνμελίηεο Γνπλίηεο Χαξηδβνπξγίηεο Χαξηδβνπξγίηεο Γνπλίηεο

37 Οξπθηνπνίεζε ηνπ CO 2 πλζήθεο πεηξάκαηνο: Γείγκα Βάξνο πξηλ ηελ νξπθηνπνίεζε (gr) Βάξνο κεηά ηελ νξπθηνπνίεζε (gr) S1 85,033 82,890 S2 83,427 85,766 S3 85,000 85,950 S4 84,429 87,950 S7 85,009 88,560 α) Γηάξθεηα πεηξάκαηνο: πεξίπνπ 3 4 ώξεο β) Πίεζε εληόο ηνπ απηόθιεηζηνπ: 2300psi γ) Θεξκνθξαζία: 155ºC δ) Σαρύηεηα αλάδεπζεο: 900rpm (θαηά κέζν όξν) Απηόθιεηζην

38 Οξπθηνπνίεζε ηνπ CO 2 Σα δείγκαηα κεηά ηελ νξπθηνπνίεζε Ππξνμελίηεο (Κηθξνθιεηζνύξα, S1) Xαξηδβνπξγίηεο (Θίζζαβνο, S2) Γνπλίηεο (Γνπληηηθόο Ιόθνο, S7) Γνπλίηεο (Βντδόιαθθνο, S3) Υαξηδβνπξγίηεο (Βντδόιαθθνο, S4)

39 ΔΘΔΣΑ/ΗΣΔΘ Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Θεμιζηοκλήρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα γηα Θέξκαλζε & Φύμε από ΑΠΔ Πξνηεξαηόηεηεο ζηε βηνελέξγεηα

Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα γηα Θέξκαλζε & Φύμε από ΑΠΔ Πξνηεξαηόηεηεο ζηε βηνελέξγεηα Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Ηλζηηηνύην Υεκηθώλ Γηεξγαζηώλ θαη Δλεξγεηαθώλ Πόξσλ (ΔΚΔΣΑ / ΗΓΔΠ) Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα γηα Θέξκαλζε & Φύμε από ΑΠΔ Πξνηεξαηόηεηεο ζηε βηνελέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ. Υανιώηη, Π. ιαμανδούπα, Κ. Σζιά Δξγαζηήξην Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ρνιή Υεκηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ Κπξηαθή Καιαϊηδίδνπ, Γεώξγηνο Βαξβνύηεο, Μαλαζζήο Μήηξαθαο, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 2015.

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 2015. 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 215. ΥΗΜΙΚΗ ΟΞΔΙΓΧΗ ΜΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ FENTON ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΧΝ Κανελλόποσλος Γ., Μπαραμπούηη Δ.Μ., Μάη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Άλλα Καιαγξή, MSc Φημικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/ Διεύθςνζη Τεσνικών Επεςνών Αναζηήλωζηρ Αλδξνλίθε Μηιηηάδνπ Fezans, Δπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων ULTRA Energy Savers Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων Βλαχάκη 5, 115 25 Ν. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6753 757 Fax: 210 6753 756 info@atticaenergy.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Ιπηάκελε Σέθξα: ένα παραπροϊόν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των λιγνιτικών σταθμών

Ιπηάκελε Σέθξα: ένα παραπροϊόν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των λιγνιτικών σταθμών Παραγωγή Ιπηάκελε Σέθξα: ένα παραπροϊόν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των λιγνιτικών σταθμών Θ. Παπαδέιεο Βοηθός Διεσθσντής ΔΕΘ Γξ. Υαηδεθώηεο Βοηθός Διεσθσντής ΔΕΘ Α. Καζηαλάθε Τομεάρτης ΔΕΘ Γ. σηεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ 1 2 Η ΚΑΡΓΙΑ ΜΑ Βόηαλα πλεξγαζίεο Έξεπλα Δθρπιίζεηο 3 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Eιιεληθή ρισξίδα κία ηδηαίηεξα πινύζηα πεγή θπηώλ θαη βνηάλσλ πάξα ην κηθξό κέγεζόο ηεο, ε Διιάδα θηινμελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα