ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε"

Transcript

1 ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία Κηόιαο θπζνύζε ριηαξό αεξάθη Με ηζηγγάλεο πνπ άξπαδε αλ Υαξηαεηνύο Φειά Καη πνπιηά πνπ δνθίκαδαλ ην λέν ηηκόλη ηνπο Άλνημε πίθξηζκα ηνπ ζθίλνπ Άλνημε άδσην ηεο ακαζράιεο Άλνημε ζνπζάκη αόξαην Από ζύξκα πνπ άμαθλα έζπξλε θσηηά ηε γσληά ηνπ δξόκνπ κε ηηο Καξπάηηδεο ηξίβνληαο Έλα ηξακ Δζηξίγθιηδε η' άδεηα νηθόπεδα ε καζηά ηνπ ήιηνπ εζθάιηδε Σελ ηζνπθλίδα θαη ην ζαιηγθαξόρνξην Άλνημε κπξκεθηά ηεο κέξαο Άλνημε αίκα ηνπ βνιβνύ Άλνημε νπινπνιπβόιν απύισην ησλ σξαίσλ γπλαηθώλ ηα ρέξηα πνπ ηύρεη Ρηπέο Θάλαηνη Δθαηνκκύξηα ζπεξκαηνδσάξηα ησλ σξαίσλ γπλαηθώλ ηα ρέξηα Σα δπλαηά ινπινύδηα κε ηνλ ήιην κέζα ηνπο Άλνημε ηζίηη ηζηησκέλν Άλνημε ζθήθα ηνπ ρεξηνύ Άλνημε «κε» «ζα καο δνύλε» «ηέξαο» Καη ην ηέξαο πνπ γύξηδε ζαλ ηε ιαληέξλα Μηα παξάμελε Άιιε Γεηηνληά

2 Καη ε ρνύθηα ε βάλαπζε πνπ αθαξηεξνύζε: Υάηληε ε ξημηά λα βξεη ην δάξη ηεο Κη ε ηδακαξία ην ζαξξαιέν ιηζάξη ηεο! Άλνημε θξύζηαιιν θαη λίθει Άλνημε παξαπάηεκα ησλ θήπσλ Άλνημε «Μήληλ άεηδε...» Θεά! Καη ηη ζγνπξά ηα ζθνηεηλά ηα κέξε! Καη ηα ρείιε ηη δάραξε βηνιέηαο! Καη ηη θεπάθη Σα ιπηά Νσπά Μαιιηά ηελ απαιή θνηιηά ε αλάζα ηη ηαμίδη! Άλνημε κηζνδαιηζκέλν εξείπην Άλνημε θεθαιή Γηόο θαη πέιαγνο Άλνημε Mercury Air Sedan Οη θακπάλεο αλνίγαλε καθξηά ην θελό ηνπ γιαπθνύ θάησ απ' ηα βιέθαξα Μηα ξνπθήρηξα Πνπ θαηάπηλε Άζπξα Πνύπνπια Οη νξκόλεο ηεο κνπξηάο θπξίεπαλ ηα ύςε Άλνημε κνύξν αδάγθσην Άλνημε βηδσηό θηιί Άλνημε ράζκα ηεο ιηπνζπκίαο Σν ληνπβάξη νξέγνληαλ θη αιιά θαξθηά ηελ ώρξα κέζα ε κλήκε ηνπ Ννζνθνκείνπ μππλνύζε Σν ηξαγνύδη πνπ άζηξαθηε από ηηο ρξπζόκπγεο Κη έθεξλε Γύξνπο Υακειά ηελ απιή κε ην θόθθηλν θη άζπξν πιαθάθη Άλνημε βνύηζκα ζηνπο θξνηάθνπο Άλνημε ακόλη θαη ζθπξί Άλνημε πξόζζηα θαηαβύζηζε Κάπνηνο απ' η' αλνηρηό παξάζπξν έξηρλε Λόγηα πνπ ζπνύζαλ ζαλ ακύγδαια Κάθηνο Κάζησξ Κόλδσξ Ηέξαμ

3 Δλώ ζη' αληηθξηλό ην Παξζελαγσγείν Άλνημε 37 θαη 2 Άλνημε Lone Amour θαη Liebe Άλνημε no nein θαη no Σα θνξίηζηα δάγθσλαλ ζηε γνκνιάζηηρα Καη ηηλάδαλε πίζσ ην θεθάιη αλ Να ηξαβνύζαλ Έμσ Σνπ ζθαγκέλνπ πεηεηλνύ ηα ζπιάρλα Σα θνκκάηηα ηα ζπιάρλα κεο ζηα δόληηα ηνπο Άλνημε δόληη ιπζζαιέν Άλνημε θνύμηα ηνπ παξνμπζκνύ Άλνημε αξηεζηαλόλ εθαίζηεην Κη άιια θξπκκέλα πίζσ απ' ην θεγγίηε Πνπ πάιεπαλ ηηο ξόδηλεο θνξδέιεο Μηα ζηηγκνύ- Λα κόλν Σα γπκλά ζηήζε Σα ηξεκάκελα ζπάξηα κεο ζηνπο θάκπνπο πνπ επθξαίλνληαη νη αθξίδεο Άλνημε ζάιην ηεο αθξίδαο Άλνημε κήηξα ζθνηεηλή Άλνημε πξάμε αθαηνλόκαζηε η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία Μηα θειίδα Μσβ Πήγαηλ' Δξρόηαλε Σα ρπκέλα λεξά ηα γπκλσκέλα κέιε Λάκπαλε πίζσ απ' ην παληδνύξη Άλνημε άλνημε ζαιπάξνληαο Άλνημε άλνημε ζεκαηνζηόιηζηε Άλνημε «αληίν αληίν παηδηά!» 1939 ΓΧΓΔΚΑ ΝΖΧΝ ΑΓΓΔΛΟ Έξκεο θαη ρειηδνλνδξόκνο πνηνο Σν πξσί κε θνηληθηάο Ρνδίηηζζαο

4 Κισλάξη ηνλ αηζέξα θαίνληαο ρύλεηαη Πάλσ από ηεο Αλαηνιήο ηελ νξαζηά ηέγεο θαηάξηηα δώκαηα θακπαλαξηά Μ' ηξηδόζηηρην πέδηιν κόιηο Αγγίδνληαο Πνηνο - όηαλ κέζ' από ηνπ πόληνπ ηηο Ακπεινβξαγηέο πεδώληαο ηα δειθηλνθόξηηζα Βγάδνπλ θξπγηέο θσλέο αγξηνπεξίζηεξσλ Πίζσ απ' ην ςάξη η' αέξνο ην αθακάθηζην Καη κε ηελ πειαγίδα ή η' αξζηλάθη ζην- Λίδνπλε ηα γαιάδηα γέληα ηνπ ατ-νηθόια Σνπ ζαιαζζάρξαληνπ Ραδηλά ηόηε - πνηνο ηεο Υάιθεο γηνο Σν θνιαζκέλν ηνπ «θακέλνπ ζπήιηνπ» ιύλνληαο Κξάηνο ςειά πεγαίλεη ηα ηηκηόηαηα Γώξα Θενύ πνπ νη ρξόλνη δελ θαηάιπζαλ Πάεη πεηάεη - θη ν λνπο ηνπ αγάιιεη ζαλ Ήιηνπ αρηηδσζηά ζηεο κλήκεο ησλ αξραίσλ Σν ράιθσκα Πάεη πεηάεη - κα ζηηο ςπρέο ρηππά Κακπάλα ζεθσκνύ θαη αξλάδαο ιύηξσζε Βξάρηα πνπ ηνπ λεξνύ ηα μαλαιέεη ν αληίιαινο Κνπάδηα ζπίηηα πνπ ηα πάεη Γάθληο γπκλόο Ματζηξαιίδνπλ νη καληαξηληέο ηεο Κάιπκλνο Κη αθνύλ κηζάλνηρηα ηεο Κάζνο Σα όζηξαθα Θύξζνπ ηαπξνύ ή παζηνύ Σεο Καινζύλεο ιάκπνο και ύκληζκα! Γηα λα 'λαη ην γιπθό ρείιη ηνπ κέιινληνο Πάληα ζηεο λέαο γεξήο θνπέιαο ην βπδί Γάια λπκθαίν κπζηθό ζηάρπ καδί Πάηκνο ηεο πξάμεο θαη ηνπ νλείξνπ Νίζπξνο Κσο Λέξνο ύκε Αζηξνπαιηά Κάξπαζνο Σήινο Καζηειόξηδν... Πνηνο ηώξα βνπηερηήο αξγνζηκώλνληαο Σνλ νπξαλό βπζνύ πνπ αλάβεη ηα ζθνπγγάξηα ηνπ Άμαθλα ληώζεηαη άγγεινο θαη Παλνξκίηεο ηνπ Μπζηηθνύ πνπ μερύλεηαη «ρξπζέαηο Νηθάδεζζη» Πάεη ςειά κ' έλα θεξύθεην θσο Πάλσ από ξεκνθιήζηα θαη αλεκόκπινπο Μαληάην ειεπζεξηάο λ' αληηρηππήζεη Καηά ησλ Αζελαίσλ ην θάζηξν πνπ ξηγά -

5 Πνηνο κε ζπηιηάδαο ηάρνο πάεη γνξγά Καη μεδηπιώλεη ηε ζεκαία ηεο αθξηζκέλεο Θάιαζζαο ΧΓΖ ΣΟΝ ΠΗΚΑΟ Η πσο όηαλ βάδνπλ θσηηά ζ' έλα θηηίιη ηξίρηλν Σξέρνληαο πζηέξα καθξηά νη άλζξσπνη ησλ ιαηνκείσλ Καη θάλνπλε ζηληάια ζαλ ηξεινί Καη κηα ξηπή ηνπ αλέκνπ άμαθλε ζέξλεη ζηηο ξεκαηηέο ηα ςάζηλα θαπέια ηνπο πσο όηαλ έλα βηνιί νινκόλαρν παξακηιάεη ζηα ζθνηεηλά Μειαγρνιηθά ε θαξδηά ηνπ εξσηεπκέλνπ αλνίγεη ηελ Αζία ηεο Οη παπαξνύλεο κεο ζηε ιάκςε ηεο ρεηξνβνκβίδαο Καη ηα πέηξηλα ρέξηα κεο ζηηο εξεκηέο πνπ αζάιεπηα θαη ηξνκεξά δείρλνπλ θαηά ηελ ίδηα ζέζε πάληα Φσλάδνπλ εκαίλνπλ Ζ δσή δελ είλαη εξεκεηήξην Ζ δσή δελ αληέρεη ζηε ζησπή Με ζεξκνπίδαθεο θαη κε ρηνλνζηηβάδεο πάεη ςειά ή θπιηέηαη ρακειά θαη ςηζπξίδεη ιόγηα αγάπεο Λόγηα πνπ ό,ηη θη αλ πνπλ δε ιελ πνηέ ηνπο ςέκαηα Λόγηα πνπ μεθηλνύλ πνπιηά θαη θηάλνπλ «ππξ αηζόκελνλ» Γηαηί δελ έρεη δπν ζηνηρεία ν θόζκνο - δε κνηξάδεηαη Παύιε Πηθαζζό - θη ε ραξά κε ηε ιύπε ζην κέησπν ηνπ αλζξώπνπ κνηάδνπλ Juego de luna y arena - ζκίγνπλ εθεί πνπ ν ύπλνο Αθήλεη λα κηινύλ ηα ζώκαηα - εθεί πνπ δσγξαθίδεηο Σν Θάλαην ή ηνλ Δξσηα Ίδηα γπκλνύο θαη αλππεξάζπηζηνπο θάησ απ' ηα ηξνκεξά ξνπζνύληα ηνπ Βνξηά Γηαηί έτσι μόνο ππάξρεηο. Αιήζεηα Πηθαζζό Παύιε ππάξρεηο Καη καδί κε ζέλα εκείο ππάξρνπκε Οινέλα ρηίδνπλ καύξεο πέηξεο γύξσ καο - αιιά ζπ γειάο Μαύξα ηείρε γύξσ καο - αιιά ζπ κεκηάο Αλνίγεηο πάλσ ηνπο κπξηάδεο πόξηεο θαη παξάζπξα Να μερπζεί ζηνλ ήιην θείλε αρ ε ππξξόμαλζε θξαπγή Πνπ κ' έξσηα παξάθνξν κεγαιύλεη θαη δηαιαιεί η' αέξηα ηα πγξά θαη ηα ζηεξεά ηνπ θόζκνπ εηνύηνπ

6 Έηζη πνπ λα κε κάρεηαη πηα θαλέλα ην άιιν Έηζη πνπ λα κε κάρεηαη πηα θαλείο ηνλ άιινλ Να κελ ππάξρεη ερηξόο Πιάη πιάη λα βαδίδνπλε ην αξλί κε ην ιενληάξη Κη ε δσή αδεξθέ κνπ σζάλ ηνλ Γνπαδαιθηβίξ ησλ άζηξσλ Να θαηξαθπιάεη κε θαζαξό λεξό θαη κε ρξπζάθη Υηιηάδεο ιεύγεο κεο ζηα όλεηξα ηεο Υηιηάδεο ιεύγεο κεο ζηα όλεηξα καο... II Έηζη κπαίλεη ην καραίξη ζηε ζάξθα θη ε άρλα ηνπ δεζηνύ ςσκηνύ έηζη αλεβαίλεη. Αιιά Σν ηξίμηκν ηεο αςειήο νμηάο ηα βνπλά πνπ ν θεξαπλόο ζεβάζηεθε - αιιά θαη Σα πιήζε ζηηο πιαηείεο πνπ ηξηθπκίδνπλ κε καληίιηα θόθθηλα Πξσηνκαγηά - Σα κεγάια καύξα κάηηα ζνπ δεζηνβνινύλ ηνλ θόζκν Μέζα ηνπο ιηάδεηαη ε Μεζόγεηνο θαη ηεληώλνπλ ηνλ ηξαρύ ιαηκό ηνπο νη αίγαγξνη ησλ βξάρσλ Αγεξνκπαζηά - Σα πιαηηά καιιηαξά ζηήζε ζνπ ζαλ ζεηαθηζκέλν ακπέιη Καη ην δεμί ην ρέξη ζνπ έληνκν κπζηθό Πάεη θη έξρεηαη ζη' άζπξα ραξηηά ζην θσο θαη ζην ζθνηάδη Πάεη θη έξρεηαη βνπίδνληαο Καη μεζεθώλεη ρξώκαηα θαη ζρήκαηα ρη κόλν απ' απηά πνπ βάδνπλ νη λνηθνθπξέο ην Μέγα άββαην ζηα ξάθηα ηνπο Θύκεζεο θεγγαξηνύ ησλ αξξεβσληαζκέλσλ ιν πνύιηεο ρξπζέο θαη ξόκβνπο ξόδηλνπο Αιιά θη απ' η' άιια πνπ κπνξεί λα δεη θαλείο όηαλ ηνλ πηάλεη έλα βαζύ κεξάθη Μέζα ζηα θαξνηζάθηα ησλ παηδηώλ Μέζα ζηηο ζνύζηεο ηηο δηπιέο ησλ ληεικπεληέξεδσλ Μέζα ζη' απγά ηεο ρειώλαο Μέζα ζηηο όρεληξεο πνπ δέξλνληαη κε ηε θσηηά Ή αθόκα κεο ζηα δάζε ησλ Ζπείξσλ η' απέξαληα - Πέθηνληαο ε λύρηα - ηαλ νη καύξνη ζηαπξνπόδη γύξσ απ' ηε θσηηά ςάιινπλ όινη καδί ην «αιιεινύηα» κε ηηο θπζαξκόληθεο... Ση 'λαη απηό ινηπόλ πνπ δελ θαίγεηαη - ηη 'λαη απηό πνπ αληέρεη ηα κεγάια πςίπεδα ηνπ Έξσηα ζηα ρακέλα κλεκεία ησλ Αδηέθσλ ην ιεηςό θεγγάξη ζηνλ γεκάην αθαλζνθόξν ήιην - ηη 'λαη απηό πνπ δε ιέγεηαη κσο θάπνηε ζε ζηηγκέο πεξίζζεηαο ζετθήο θαλεξώλεηαη Πηθαζζό: κε ην ζάκπνο πνπ μερύλεη ν Γαιαμίαο ζην άπεηξν Πηθαζζό: κε ην πείζκα πνπ γπξλάεη θαηά ηνλ Βνξξά ε καγλεηηθή βειόλα Πηθαζζό: θαζώο θαίεη ν ράιπβαο κεο ζηα ρπηήξηα Πηθαζζό: θαζώο ράλεηαη ζηα βάζε έλα ζσξεθηό αλνηθηήο ζαιάζζεο

7 Πηθαζζό: κεο ζην αζύκκεηξν ηεο ππεξξεαιηζηηθήο ρισξίδαο Πηθαζζό: κεο ζην επζύλνπην ηεο ρηιηνκεηξηθήο παλίδαο Πηθαζζό: Παιόκα Πηθαζζό: Ηππνθέληαπξε Πηθαζζό: Guernica III Νηθά ε πεξήθαλε θαξδηά ηα καύξα ζθόηε - θαη ηνλ γόξδην θόβεη δεζκό ησλ πξαγκάησλ θαζώο μίθνο ε πεξήθαλε θαξδηά Δίλαη ζπνπδαίν πξάγκα ν άλζξσπνο κόλν λα ην ζθέθηεζαη Σα ζηάρπα όηαλ ιπγίδνπλε ηνλ νπξαλό Δίλαη ε θνπέια πνπ θνηηάεη κέζα ζηα κάηηα ηνλ αγαπεκέλν ηεο Δίλαη ε γιπθηά θνπέια πνπ ιέεη «ζ' αγαπώ» Σελ ώξα πνπ νη κεγάιεο πνιηηείεο Γπξίδνληαο αξγά πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπο Γείρλνπλ ηεηξάγσλα παξάζπξα θαθνθσηηζκέλα Λείςαλα παιηώλ αλζξώπσλ κε ηξηγσληθά θεθάιηα πνπ ζηξηθνγπξίδνπλ ην 'λα κάηη ηνπο Κιίκαθεο κεο ζηηο θιίκαθεο δηαδξόκνπο κεο ζηνπο δηαδξόκνπο ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΗΔΞΟΓΟΝ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ο κηζόο αινγάλζξσπνο ν απαγσγέαο θαιπάδεη - θη ε γπλαίθα κε ηε γηγαληηαία παηνύζα ηνλ αέξα ηεληώλεη ηα νξηδόληηα κπξάηζα ηεο Έηε κεηά Υξηζηόλ πηθξά Παξά ιίγε θαξδηά ζα 'ηαλ ν θόζκνο άιινο ζα 'ηαλε άιιε ηνπ θόζκνπ ε εθθιεζηά κσο λα! ν θαιόο ακαξείηεο θιαίεη ιεζκνλεκέλνο θαη ζηα πόδηα ηνπ δέλεη ξίδα πακπάιαηε δξαθνληηά Σελ ώξα πνπ εζύ ζεξίν Δζύ Παύιε Πηθαζζό Πηθαζζό Παύιε πνπ κεο ζη' ακάξαληα κάηηα ζνπ Υώξεζεο όζα δελ κπόξεζε λα ρσξέζεη ν Θεόο κέζα ζ' εθαηνκκύξηα ζηξέκκαηα θπηεκέλεο γεο Γνπιεύεηο ην πηλέιν ζνπ ζαλ λα ηξαγνπδάο αλ λα ρατδεύεηο ιύθνπο ή ζαλ λα θαηαπίλεηο ππξθαγηέο αλ λα πιαγηάδεηο λύρηα-κέξα κε κηα γπλαίθα λπκθνκαλή αλ λα πεηάο πνξηνθαιόθινπδεο ζηε κέζε ελόο γιεληηνύ Δλώ εζύ ζπειινρατδεκέλε Πηθαζζό Παύιε αξπάδεηο ην Θάλαην από ηνπο θαξπνύο ησλ ρεξηώλ Καη ηνλ παιεύεηο σζάλ σξαίν θη επγεληθό Μηλώηαπξν Πνπ όζν ράλεη εθείλνο ην αίκα ηνπ ηόζνλ εζύ αληξεηεύεζαη Παίξλεηο πεξλάο αθήλεηο μαλαπηάλεηο Λνπινύδηα δώα θηιηά επσδηέο θνπξηέο θνηξόληα θαη δηακάληηα Γηα λα ηα εμηζώζεηο όια κέζα ζην άπεηξν θαζώο ε ίδηα ε θίλεζε ηεο γεο πνπ καο έθεξε θαη πνπ ζα καο πάξεη Καη δσγξαθίδεηο γηα ζέλα θαη γηα κέλα

8 Καη δσγξαθίδεηο γηα όινπο ηνπο ζπληξόθνπο κνπ Καη δσγξαθίδεηο γηα όια ηα ρξόληα πνπ πέξαζαλ πνπ πεξλνύλ θαη πνπ ζα πεξάζνπλ ΣΖ ΔΛΖΝΖ ΣΖ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΠΑΛΑΘΑ ΚΑΘ ΝΕΑ ΧΔΗ Σόζν κνπ νκόξθπλεο ηε δπζηπρία - πνπ μέξσ: Μόλν ζε έλα ζα ην πσ παιηά ζαιαζζηλή ειήλε κνπ. Ήηαλε ζην λεζί κνπ θάπνηεο θεη πνπ αλ δε γειηέκαη Πξηλ ρηιηάδεο ρξόλνπο ε απθώ θξπθά ' έθεξε κεο ζηνλ θήπν ηνπ παιηνύ ζπηηηνύ καο Κξνύνληαο βόηζαια κεο ζην λεξό λ' αθνύζσ Πσο ζε ιέλε ελάνα θαη πσο εζύ θξαηείο Δπάλσ καο θαη παίδεηο ηνλ θαζξέθηε ηνπ ύπλνπ. Πσο αλάζθεια ζπκάκαη βγαίλνληαο ν Ηνύιηνο Μέζ' από ηηο καγλόιηεο ηνπ Παξαδείζνπ ' έβιεπα λα θαηεβαίλεηο θεη πνπ έιακπε ε ραβνύδα Καη κπγάθηα πάλνπ από ηα ζαπηζκέλα θύιια Μπξηάδεο θσζθόξηδεο! Πσο κεηέσξα όια! Καη βαζύο Ο ζόξπβνο ηεο ξόδαο κεο ζηε λύρηα... Ή θνξέο πνπ κνπ έθεξλεο ηελ θνπθνπβάγηα Χο κέζα ζηε κνλαρηθή κνπ θάκαξα εθώλνληαο ζθηέο από ηα έπηπια Να κε ηξνκάμεηο. κσο ηη ζα πεη λεθξόο δελ ήμεξα Ση ζα πεη Καηξόο ηη Οπηαζία Ση ην αζήκσκα ηεο Παλαγίαο επάλσ ζηα λεξά Σα κεγάια ηεξνγιπθηθά ζηελ όςε ζνπ Ζ Αγάπε θη ν Θάλαηνο - λα πσ δελ ήμεξα... Κη ήκνπλ ηόζν ζιηκκέλνο! Μόλν πνπ ήηαλ λύρηα Μόλν πνπ έζηαδαλ ηα θύιια κόλν πνπ αλεμήγεηα Δίρα κεο ζηε Μεηέξα θαηεβεί Σεο ερώο ην βάζνο ην απαηό Καη ην καύξν θνκκάηη πνπ απνζπνύζε Από κέζα κνπ θη έξηρλε κεο ζην πεγάδη Καη ην ρώκα πνπ έζξπβε θάησ απ' ην πέικα κνπ αλ παγόλη θνπζθώλνληαο ην δεληξνιίβαλν Μόλν πνπ αδεκνλνύζαλ κόλν πνπ πίεδαλ ην ζηήζνο κνπ Έλησζα λ' αλαβιύδνπλ δάθξπα...

9 Μαθξηά ζηα ζπίηηα κε ηελ αζεκέληα ζηέγε Σ' άιια παηδηά η' αλέβαδε ε θσλή Σ' αλέβαδε ε θσλή ηνπο κε ηε θπζαξκόληθα Μόλνο εγώ ζηα ζθαινπάηηα ζαλ δησγκέλνο έθιαηγα Καη ζε παξαθαινύζα: πάξε κε πάξε κε ζηελ αγθαιηά ζνπ Καη παξεγόξεζέ κε πνπ γελλήζεθα! * ρη πνπ ήκνπλ άηπρνο - ζέισ λα πσ Πνπ ηα ρξόληα επάλσ κνπ δελ έπηαλαλ ζαλ ην λεξό Καη ηα ιόγηα κνπ κέζα ζην θσο πεδώληαο κνηα ςάξηα λα θηάζνπλ ιαρηαξίδαλε Μεο ζηνλ άιιν νπξαλό - Μα πνπ πηα θαλείο θαλείο Ν' αλαγλώζεη δε γλώξηδε Παξάδεηζν Παιηά ζαιαζζηλή ειήλε κνπ κόλν ζε έλα ζα ην πσ Γηαηί κνπ νκόξθπλεο ηε δπζηπρία - θαη μέξσ: Σν παιηό κνπ ζπίηη αθόκε θαηνηθώ Καη ζηα ίδηα ηξημίκαηα ηξνκάδσ Καη ηηο λύρηεο πάιη βγαίλνληαο ν Ηνύιηνο Σπιηγκέλνο ηε καύξε πξαζηλάδα ζνπ παξακηιώ Έθπγαλ έθπγαλ έλαο αέξαο νη άλζξσπνη ηνπο βαζείο θξπθνύο θππαξηζζώλεο Έλ' αξγό αλαηξίρηαζκα ε ζπξηή πνπ ε Νύρηα Μεο ζηα θύιια ηξαβάεη όιν ζπηζίζκαηα κσο πνύ ην «ράξκα»; Πνύ ε «λέα δσή»; Αιιά κάξηπο ήκνπλα όηαλ ζηα ηξίηα ύςε Έλα έλα μππλνύζαλ ηα ιηόθπηα ηνπ αέξνο Κη ν κηζόο εκέλα έμσ απ' ηνλ Καηξό Σελ θνηιάδα πνπ κόθξπςελ ν Θάλαηνο Πάιη λ' αληηθξίζσ. Σνλ ζαπθείξηλν γύξσ κνπ Εσδηαθό. Έηζη καθξηά ζηε γε. Ρνέο ηεο ζάιαζζαο Καη βαζθαλείεο ηνπ θαπλνύ ησλ θήπσλ. Άιια ηη Κόπνο ν πνηεηήο κε η' αδεηαλά ηνπ ρείιε Οινέλα πίζσ από ηε ζιίςε ηνπ: ην Αλείπσην. Πάξε κε πάξε κε ζηελ αγθαιηά ζνπ Καη παξεγόξεζε κε πνπ γελλήζεθα. ηη ηόζν ειαθξύ ζηα θξύγαλα ην πάηεκα ήηαλ Σόζν κπιάβα ηα ινπινύδηα. Σόζν ε ζηάια ησλ καηηώλ Χξαία κεηά πνπ ε επηπρία ράζεθε Μαθξηά κεο ζηα ζαιαζζηλά ραξάκαηα Σν θηιί πνπ εθξάηεζα όζν ην αζηέξη κνπ έζρηδε Σελ πιαγηά ηνπ Απγνύζηνπ ηόζν θαζαξό Σόζν πηθξή ζηε θνύρηα κνπ ε γαιήλε Σόζν νη άλζξσπνη καύξνη θαη κηθξνί Με ην πόδη εκπξόο πνπ νινέλα παλ Παλ θαηεπζείαλ γηα ηνλ Κσθπηό θαη ηνλ Ππξηθιεγέζνληα!

10 1953 ΓΗΧΡΓΟ ΑΡΑΝΣΑΡΖ Θ' αλάςσ δάθλεο λα θινκώζεη ν νπξαλόο Μήπσο θαη κπξηζηείο παηξίδα θαη γπξίζεηο Μέζ' απ' ηα δέληξα πνπ ζε γλώξηδαλ θαη πνπ γη' απηό Σε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ζνπ άμαθλα ηηλάμαλε άλζνο Δκάο ηνπο γύθηνπο άζε καο Σνπο «νηθνύληαο ελ ηνηο θνίινηο» Ση δε λνγάκε από γηνξηή Καη ηα πνπιηά δε βάλνπκε πξνζάλακ- Μα ζηνλ ύπλν καο θαζώο καο είρεο κπήζεη Γώζε από ηε θζνξά πιέθνπκε ηνπο θηζζνύο Μαθξηά ζνπ πην θη απ' ην Α ηνπ Κεληαύξνπ «Χο έλ ηηλη θξνπξά εζκέλ» Μαξγσκέλνη κεο ζην ρξόλν Κη από ηξαγνύδη ακάζεηνη Μόλνο εζύ ν αηξεηηθόο ηεο ύιεο αιι' Οκόζξεζθνο ησλ αεηώλ ην ύζηεξν άικα Σόικεζεο. Κη νη πνηκέλεο ζ' είδαλε ηεο Πξεκεηήο Μεο ζηεο άιιεο ραξάο ην θσο λα νδνηπνξείο πην λένο Ση θη αλ ν θόζκνο κάηαηνο Έρεηο κηιήζεη ειιεληθά Χο «εηο ηνλ έπεηηα ρξόλνλ» Κη από ηελ νκηιία ζνπ αθόκε Βγάλνπλ ζπκίακα νη ζαιαζζηλνί θξίλνη Καη θάπνηεο ζξπιηθέο θνπέιεο θαηά ζε Μπζηηθά ζηξέθνπλε ηνλ θαζξέθηε ηνπ ήιηνπ ΜΗΚΡΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΝ ΓΘΑ ΣΟΝ Ν. ΥΑΣΖΗΚΤΡ1ΑΚΟ-ΓΚΘΚΑ Σόζν κόλνλ ζν ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηάλεη έλα ραιίθη ν ξόρζνο Ή λ' απνηππσζεί ραξάκαηα ην ςύρνο η' νπξαλνύ ην δέξκα ελόο κελεμεδέληνπ ζύθνπ

11 Κη εθεί Μαθξηά ζηελ πνύληα ηνπ Καηξνύ πνπ καίλεηαη από ηε λνηηά ην καύξν εξεκνλήζη Σόζν κόλνλ θη εθεί: επδνθηκεί ην Αόξαην! Αιι' εκείο ην ρηίδνπκε άιι' εκείο ην θεπεύνπκε Αιι' εκείο λύρηα κέξα ην ηζηνξνύκε Καη ζπρλά ηελ ώξα πνπ απ' ηε ιέπξα ηεο επείξνπ Ξερσξίδεη αλεβαίλνληαο Θενκεηνξηθή Γε κε ην θξύδη δξηκύ θαη ηελ άθαλζα ηνπ ήιηνπ αλ ζε όλεηξν κέζα πάιη εκείο ηνπ πξνζθέξνπκε Πνηνο ην ιίζν πνηνο ηε δξόζν πνηνο ην νπξάλην θνλίακα Χ γαηώδε άλζξσπε Ηδέο πνπ ν ηνθεηόο ηεο λύρηαο έθεξε Κπαλό θαη θηλλάβαξη πνξθύξα θαη ώρξα ηείιε ην βιέκκα ζνπ ςειά θαζώο κηα ζθέςε νμεία Να δηαζρίζεη ην εκπόιεκν ζηεξέσκα Καη πεο εκείο νη αζύκκεηξνη πσο είκαζηε Σ' αρλάξηα πνπ άθεζαλ -θαη πνπ αθνινύζεζεο- Ζ άγξηα κέιηζζα θη ν ακλόο ν πελζνθόξνο MOZART : ROMANCE ΑΠΟ ΣΟ ΚΟΝΣΕΡΣΟ ΓΘΑ ΠΘΑΝΟ ΑΡ. 20, KV 466 κνξθε ιππεηεξή δσή Πηάλν καθξηλό ππνρζόλην Σν θεθάιη κνπ αθνπκπάεη ζηνλ Πόιν Καη ηα ρόξηα κε θπξηεύνπλ Γάγγε θξπθέ ηεο λύρηαο πνύ κε παίξλεηο; Από καύξνπο θαπλνύο βιέπσ δνξθάδεο Μεο ζην αζήκη λα ηξέρνπλ λα ηξέρνπλ Καη δε δσ θαη δελ έρσ πεζάλεη Ούηε ν έξσηαο νύηε θη ε δόμα

12 Ούηε η' όλεηξν νύηε δελ ήηαλ Με ην πιάη θνηκνύκαη θνηκνύκαη Κη αθνύσ ηηο κεραλέο ηεο γεο πνπ ηαμηδεύεη ΔΕΤΣΕΡΗ ΕΘΡΑ Ζ ΔΛΔΝΖ ΣΖ ΚΡΖΣΖ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΧΠΟ ΚΑΘ ΜΕ ΣΟ ΠΛΑΘ Να 'ηαλ ε ζηελνρώξηα λα γελλνύζε θαλ έλα πνπιί ζθηζηκαηηά πνπ ζα ηξαβνύζε πάλνπ σο θάηνπ κεο ζηνπ κέζα θόζκνπ ηε καπξίια θη αςηζηά κε ηη δξηκύηε απ' ηα βνπλά ηεο Κξήηεο ζ' άλαβε κεο ζηνλ Άδε ζαλ αεδνλνιαιηά Πόξπε αζεκέληα Διέλε Βξέμε βαζηιηθό ηα ρέξηα ζνπ λα δξνζηζηώ ζαλ λα 'ρσ κεο ζηα ράδηα ζνπ δηαβάζεη ηηο επηζηνιέο ηνπ Παύινπ (ήθσλε ην θινπβί κηα δσ κηα θεη θη ν ήιηνο πήγαηλε απ' ηελ άιιε λ' αλάςεη η' όκνξθν θεθάιη κηα δσ κηα θεη ν ήιηνο θάζε Κπξηαθή) Πήξαλ ηνπο ηξεηο αλέκνπο νη βνζθνί θη εζύ ηνλ ηέηαξην ηξαβάο θαη θέγγεζαη πνπ λα ζσξώ πίζσ απ' ην ζώκα ζνπ λα ηξέρνπλ όξε θαη λεζηά ηνπ γξαίγνπ όια ηα εξεκόινγα θαη ηα θαηζνύιηα ηεο απιήο όπνπ κεγάισζεο παξαδεηζέληα Διέλε ρώξα ηνπ Ήδππλνπ Πνπ ιέσ αιήζεηα πόζν πξέπεη λα ππόθεξε ν νπξάληνο θεπνπξόο γηα λα 'βγεη ηέηνηα κέληα ε νκνξθηά ζνπ (Φώλαδε ζηελ απιή ςη-ςη ςη-ςη θη ν γάηνο ζήθσλε πνδάξη κέζ' απ' ηα κάηηα ηεο λα πάξεη ςη-ςη ςη-ςη ηελ αζηξαπή ηνπο ηε ρξπζή) Κη όπσο παληνύ λπρηώλεη θάπνηε όκσο (ίδηα κεο ζηελ αγάπε) έλα θσζάθη θαηακόλαρν θσλάδεη «εγώ» «εγώ» θη νύηε η'αθνύεη θαλέ-

13 λαο κόλν κηα ζύκεζε αλεβαίλεη ζαλ ιεπθή κνξθή θαηαζαιάζζεο γπξηζκέλε έηζη θη εζέλα ειήλε Διέλε αλαβξπηή Κάπνηνπ ην δάθξπ πνπ δελ έδεημεο ηε ζθνηεηλή θαξδηά ζα ηηκσξεί θαη δελ αληέρεη θνίηα ζην ιηγνύιη γηαζεκί ηεο λύρηαο όιν ην δαηκνλνιόγη (Κάηαζπξν γηαζεκί θαη κπ- θαη κπθαη κπζηηθέ κνπ Απνζπεξίηε πάξηε κε πάξηε κε ζηελ Κξήηε θαη κε θαη κε θαη κε ξσηάηε ην γηαηί) Ο ΦΤΛΛΟΜΑΝΣΖ Απόςε βξάδπ Απγνύζηνπ νρηώ Ναπαγηζκέλν ζηα ξερά ησλ άζηξσλ Σν παιηό κνπ ζπίηη κε ηα ζακηακίζηα Καη ην ρπκέλν ην θεξί ζην θνκνδίλν επάλσ Πόξηεο παξάζπξα αλνηρηά Σν παιηό κνπ ζπίηη αδεηάδνληαο Φνξηίν ηεο εξεκηάο κέζα ζηε λύρηα αζηηζκέλεο θσλέο θη άιιεο πνπ αθόκε Σξέρνληαο κεο ζηηο θπιισζηέο αζηξάθηνπλ ζαλ Μπζηηθά πεξάζκαηα ππγνιακπίδαο Από βάζε δσήο αλαζηξακκέλεο Μεο ζην θξύν αζπξάδη ησλ καηηώλ Δθεί πνπ αθηλεηεί ν Καηξόο Κη ε ειήλε κε η' αιινησκέλν κάγνπιν Απειπηζηηθά ζηκώλεη ην δηθό κνπ Έλα ζξόηζκα ζαλ από ρακέλεο Πνπ μαλάξρεηαη αγάπεο ζθνηεηλό αξρηλνύλ: «Με». Κη πζηέξα πάιη «Με» «Μσξό κνπ» «Ση ζνπ 'κειιε» «Μηα κέξα ζα ην ζπκεζείο» «Παηδί παηδάθη κε ηα θαζηαλά καιιηά» «Δγώ πνπ ζ' αγαπώ» «Πεο πάληα» «Πάληα». Κη όπσο κέζα ζηελ απιεζηία ηνπ καύξνπ Πνπ αλνίγεηαη ζηα δύν πεξηβνιηνύ βεζηό απαλζξαθσκέλν Πάεη θαη θαηαπνληίδεηαη όιν ην έρεη ζνπ Αλεβαίλεη απ' ηεο ςπρήο η' απόλεξα έλα

14 Κύκα ζνιό πνπ νη θπζαιίδεο ηνπ είλαη Άιια ηόζα παιηά ειηνβαζηιέκαηα Παξάζπξα ηξεκάκελα ζην θσο ηνπ εζπεξηλνύ Μηα ζηηγκή πνπ πξνζπέξαζεο ηελ επηπρία αλ ηξαγνύδη όπνπ θξύθζεθε κήπσο ην δεηο Γαθξπζκέλν γηα ζέλα έλα θνξίηζη - ια ηεο αγθαιηάο ηα ηεξά θαη ηνπ όξθνπ Σίπνηα ηίπνηα δελ πήε ρακέλν Απόςε βξάδπ Απγνύζηνπ νρηώ Μέζ' απ' ηε ρισξή ηνπ βπζνύ θαη πάιη Σν ίδην εθείλν αηέξκνλν αλαηξίρηαζκα Μνλνζξνεί θαη ζπλζξνεί ηα θύιια Μνλνινγεί ζηελ αξακατθή ηνπ απόθνζκνπ: «Παηδί παηδάθη κε ηα θαζηαλά καιιηά νπ 'κειιε λα ραζείο εδώ γηα λα ζσζείο καθξηά» «νπ 'κειιε λα ραζείο εδώ γηα λα ζσζείο καθξηά». Κη άμ ηά ηδσκέλα Βαηέο όιεο νη ζάιαζζεο κε ηα ινπινύδηα Μόλνο άιι' όρη κόλνο όπσο πάληα πσο ηόηε λένο πνπ πξνρσξνύζα Με θελή ηε ζέζε ζηα δεμηά κνπ Καη ςειά κ' αθνινπζνύζε ν Βέγαο Σσλ εξώησλ κνπ όισλ ν Πνιηνύρνο ΑΗΧΝΟ ΔΗΓΧΛΟΝ Ση ζβεζηήξαο άξαγεο λα ππάξρεη Γηα ηε κέζα καο αζθήκηα, ηη λα κεηα- ηνηρεηώλεη ηόζσλ ρξόλσλ ζθιαβηά, Καίζαξεο, εζείο Από ηνλ άιιν θόζκν, κεηαλνεκέλνη, πέζηε καο Πνην θύιιν, πνην πνπιί, πνηνο θήπνο κεο ζηε ζάιαζζα πώληαο ηνπ Μαΐνπ ηα θύκαηα, λα ηζνζηαζκίζεη γίλεηαη Σνλ πόλν Σνλ ζσκαηηθό Πνπ αλ έλαο κόλνλ ηνλ πθίζηαηαη, όινη καο θσλάδνπκε: Χς πότε, ως πότε Αηξαπνύο πήξα θαη πάιη εκπξόο ηνπο βγήθα: Κξένληεο θη Αληηγόλεο Ζιέθηξεο θη Αίγηζζνη Καζείο κ' έλα θεγγάξη ζηξνγγπιό ζην ρέξη Σε δηθή ηνπ λύρηα. Ενύλε αθόκε, δνύλε, νδεύνπλ θαη νινθύξνληαη.

15 Χο θη εθείλνο ν ιεζκνλεκέλνο ηάραηεο απ' όινπο Βαζηιηάο ηεο Αζίλεο, σο θη εθείλνο αλεβαίλεη, λα ηνο Με ζθακέλνπο θη αλέζθαρηνπο πίζσ ηνπ Σν ιόθν, πάγρξπζνο Προς τι; Προς τι; Πνιηό πέιαγν θη εζείο αθξόπξσξα κειαλά ζηνλ αέξα Πην ςειά, πην ςειά Γώζεηέ κνπ ηε δύλακε Ν' αθαηξέζσ απ' ηνπο κάληεηο ην δεηλό κέιινλ Καη ζαλ άρξεζην ζπιάρλν ζηα ζθπιηά λα ην ξίμσ. Δγώ, πνπ από ηνλ Ήξσα λα γπξίζσ πίζσ εδέεζε Καη λα θάλσ δξόκν καθξύ, απνζαξξεκέλνο Δσζόηνπ ηέινο, ηνπ θαηνύκελνπ από κόλνπ ηνπ Μηα θξαπγή δσληαλή πεξηζώζσ: Φτάνει πια, υτάνει πια Σξέκεη ηξέκεη καθξηά, ζε απόζηαζε ρηιηάδσλ κύξσλ Σν είδσινλ ηνπ αηώλνο Μεο ζηεο πίθξαο ηνλ άξγπξν, ιάκπεη. Με γπξίζεη θαλείο λα θνηηάμεη, παηδηά Με γπξίζεη θαλείο λα θνηηάμεη. ζηηο γαξ Δλ πνιινίζηλ σο εγώ θαθνίο Έδεζε, ην γλσξίδεη: επζεία, κπξνζηά, θαη ηξαγνπδώληαο κόλνλ Άηεγθηνη θαη ζηελ έμνδν πξνζεισκέλνη Θα ηε θέξνπκε ηελ Δπξπδίθε πάιη το υως, στο υως, στο υως ΘΑΝΑΣΟ ΚΑΗ ΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ Η Έηζη θαζώο εζηέθνληαλ ζηε ιύπε ηνπ νξζόο κπξνζηά ζηελ Πύιε θη άπαξηνο κεο Μαθξηά ηνπ θόζκνπ πνπ ε ςπρή ηνπ γύξεπε λα ινγαξηάζεη ζην θάξδνο Παξαδείζνπ Καη ζθιεξόο πην θη απ' ηελ πέηξα πνπ δελ ηνλ είραλε θνηηάμεη ηξπθεξά πνηέ - θάπνηε ηα ζηξαβά δόληηα ηνπ άζπξηδαλ παξάμελα Κη όπσο πεξλνύζε κε ην βιέκκα ηνπ ιίγν πην πάλσ απ' ηνπο αλζξώπνπο θη έβγαλε απ' όινπο Έλαλ πνπ ηνπ ρακνγεινύζε ηνλ Αιεζηλόλ πνπ ν ράξνο δελ ηνλ έπηαλε Πξόζερε λα πξνθέξεη θαζαξά ηε ιέμε θάλασσα έηζη πνπ λα γπαιίζνπλ κέζα ηεο όια ηα δειθίληα Κη ε εξεκηά πνιιή πνπ λα ρσξά ν Θεόο θη ε θάζε κηα ζηαγόλα ζηαζεξή ζηνλ ήιην λ' αλεβαίλεη

16 Νένο αθόκα είρε δεη ζηνπο ώκνπο ησλ κεγάισλ ηα ρξπζά λα ιάκπνπλ θαη λα θεύγνπλ Καη κηα λύρηα ζπκάηαη ζ' ώξα κεγάιεο ηξηθπκίαο βόγθεμε ν ιαηκόο ηνπ πόληνπ ηόζν πνπ ζνιώζε κα δελ έζηεξμε λα ηνπ ζηαζεί Βαξύο ν θόζκνο λα ηνλ δήζεηο όκσο γηα ιίγε πεξεθάληα ην άμηδε. II Θέ κνπ θαη ηώξα ηη Πνπ 'ρε κε ρίιηνπο λα παιέςεη ρώξηα κε ηε κνλαμηά ηνπ πνηνο απηόο πνπ 'μεξε κ' έλα ιόγν ηνπ λα δώζεη νιάθεξεο ηεο γεο λα μεδηςάζεη ηη Πνπ όια ηνπ ηα 'ραλ πάξεη Καη ηα πέδηια ηνπ ηα ζηαπξνδεηά θαη ην ηξηθξάλη ηνπ ην κπηεξό θαη ην ηνηρίν πνπ θαβαινύζε θάζε απνκεζήκεξν λα θξαηάεη ηα γθέκηα ελάληηα ζηνλ θαηξό ζαλ δόξηθν θαη πεδερηό βαξθάθη Καη κηα θνύρηα ινπίδα πνπ ηελ είρε ηξίςεη ζηα κάγνπια ελόο θνξηηζηνύ κεζάλπρηα λα ην θηιήζεη (πσο θνπξλαιίδαλ ηα λεξά ηνπ θεγγαξηνύ ζηα πέηξηλα ηα ζθαινπάηηα ηξεηο γθξεκνύο πάλσ απ' ηε ζάιαζζα...) Μεζεκέξη από λύρηα Καη κήη' έλαο πιάη ηνπ Μνλάρα νη ιέμεηο ηνπ νη πηζηέο πνύ 'ζκηγαλ όια ηνπο ηα ρξώκαηα λ'αθήζνπλ κεο ζην ρέξη ηνπ κηα ιόγρε από άζπξν θσο Καη αληίθξπ ζ' όιν ησλ ηεηρώλ ην κάθξνο κπξκεθηά νη ρπκέλεο κεο ζην γύςν θεθαιέο όζν έπαηξλε ην κάηη ηνπ «Μεζεκέξη από λύρηα - όι' ε δσή κηα ιάκςε!» θώλαμε θη όξκεζε κεο ζην ζσξό ζύξλνληαο πίζσ ηνπ ρξπζή γξακκή αηειεύηεηε Καη ακέζσο έλησζε μεθηλεκέλε από καθξηά ε ζηεξλή ρισκάδα λα ηνλ θπξηεύεη. III Σώξα θαζώο ηνπ ήιηνπ ε θηεξσηή νινέλα γπξλνύζε θαη πην γξήγνξα νη απιέο βνπηνύζαλ κέζα ζην ρεηκώλα θη έβγαηλαλ πάιη θαηαθόθθηλεο απ' ηα γεξάληα Κη νη κηθξνί δξνζεξνί ηξνύινη όκνηα κέδνπζεο γαιάδηεο έθηαλαλ θάζε θνξά θαη πην ςειά ζη' αζήκηα πνπ ηα ςηινδνύιεπε ν αγέξαο γη' άιισλ θαηξώλ πην καθξηλώλ ην εηθόληζκα Κόξεο παξζέλεο θέγγνληαο ε αγθαιηά ηνπο έλα ζεξηλό μεκέξσκα θξέζθα βαγηόθπιια θαη ηεο κπξζίλεο ηεο μεξηδσκέλεο ησλ βπζώλ ζηαιάδνληαο ηώδην ηα θισλάξηα

17 Σνπ 'θεξλαλ Δλώ θάησ απ' ηα πόδηα ηνπ άθνπγε ζηε κεγάιε θαηαβόζξα λα θαηαπνληίδνληαη πιώξεο καύξσλ θαξαβηώλ η' αξραία θαη θαπληζκέλα μύια όζε κε ζηπισκέλν κάηη νξζέο αθόκε Θενκήηνξεο επηηηκνύζαλε Αλαπνδνγπξηζκέλα ζηηο ρσκαηεξέο αιόγαηα ζσξόο ηα ρηίζκαηα κηθξά κεγάια ζξνπβαιηαζκόο θαη ζθόλεο άλακκα κεο ζηνλ αέξα Πάληνηε κε κηα ιέμε κεο ζηα δόληηα ηνπ άζπαζηε θεηηάκελνο Απηόο ν ηειεπηαίνο Έιιελαο! 1969 VILLA NATACHA Έρσ θάηη λα πσ δηάθαλν θη αθαηάιεπην αλ θειαεδεηό ζε ώξα πνιέκνπ. Δδώ, ζε κηα γσληά πνπ θάζηζα Να θαπλίζσ ην πξώην ειεύζεξν ηζηγάξν κνπ Αδέμηνο κεο ζηελ επηπρία, ηξέκνληαο Μήπσο ζπάζσ έλα ινπινύδη, ζίμσ θάπνην πνπιί Καη ζε δύζθνιε ζέζε, εμαηηίαο κνπ, βξεζεί ν Θεόο Η Κη όκσο όια κνύ ππαθνύνπλ Καη νη όξζηεο θαιακηέο θαη ην γεξηό θακπαλαξηό Καη ηνπ θήπνπ ην ζηεξέσκα όιν Αληηθαζξεθηηζκέλν κεο ζην λνπ κνπ Έλα έλα νλόκαηα πνπ ερνύλ Παξάμελα κέζα ζηελ μέλε γιώζζα: Phlox, Aster,Cytise Élgantine, Pervenche, Colchique Alise, Frésia, Pivoine, Myoporone Muguet, Bleuet Saxifrage Iris, Clochette, Myosotis Primevère, Aubérine, Tubéreuse Pâquerette, Ancolie, θαη ηα ζρήκαηα όια Καζαξνγξακκέλα κεο ζηα θξνύηα: ν θύθινο, ην ηεηξάγσλν Σν ηξίγσλν θαη ν ξόκβνο πσο ηα βιέπνπλ ηα πνπιηά, λα γίλεη απιόο ν θόζκνο Έλα ζρέδην Πηθαζζό Με γπλαίθα, παηδάθη θαη ηππνθέληαπξν. Λέσ: θη απηό ζα' ξζεη. Καη η' άιιν ζα πεξάζεη.

18 Πνιύ δε ζέιεη ν θόζκνο. Έλα θάηη Διάρηζην. αλ ηε ζηξαβνηηκνληά πξηλ από ην δπζηύρεκα κσο Αθξηβώο Πξνο Σελ αληίζεηε θαηεύζπλζε Αξθεηά ιαηξέςακε ηνλ θίλδπλν θη είλαη θαηξόο λα καο ην αληαπνδώζεη. Ονειρεύομαι μιαν επανάσταση από το μέρος τοσ κακού και των πολέμων σαν αστή ποσ έκανε από το μέρος τοσ σκιόυωτος και των αποτρώσεων ο Matisse. κσο εθεί πνπ δύν θίινη Μηινύλ ή θαη ζσπαίλνπλ - πξνπαληόο ηόηε - Σξίην ηίπνηα δε ρσξεί Κη όπσο νη θίινη, θαίλεηαη Καη νη ζάιαζζεο από καθξηά επηθνηλσλνύλε Φηάλεη ιίγνο αέξαο, κηα ζηαιηά ηξηκκέλεο Μεο ζηα δάρηπια, ζθνύξαο, ιπγαξηάο θαη λα: Σν θύκα; Δίλαη απηό; Δίλαη απηό πνπ ζνπ κηιάεη ζηνλ εληθό θαη ιέεη «Με κε μερλάο» «Με κε μερλάο»; Δίλαη ε Αλαθηνξία; Ή κήπσο όρη; Μήπσο ην λεξό κόλνλ πνπ ηξέρεη Νύρηα - κέξα ζηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ην εθθιεζάθη; Να μεράζεηο ηη; Πνηνο; Σίπνηα δελ μέξνπκε. II πσο απνβξαδίο πνπ θάηη ζνπ έζπαζε Μηα θηιία παιαηή, κηα ζύκεζε από θάξθνπξν Ξαλά πόζν άδηθα ήμεξεο λα θξίλεηο Βιέπεηο ηώξα πνπ μεκέξσζε Κη έρεηο πηθξό, πξηλ από ηνλ θαθέ, ην ζηόκα Υεηξνλνκώληαο άζθνπα, κηαο άιιεο, Πνηνο ην μέξεη, δσήο, θάλεηο ερώ θη είλαη απ' απηό πνπ (Ή κπνξεί θη απ' ηε ζθέςε Κάπνηε ηόζν δπλαηή, πνπ πξνεμέρεη) Αληηθξύ ζνπ, κεκηάο, πάλνπ σο θάηνπ ν θαζξέθηεο ξαγίδεηαη. Λέσ: ηε κηα ζηηγκή, ηε κόλε πνπ Δάλ θηάλεη δε γλσξίδεηο Σα Γξακκέλα ξαγίδνληαη Καη απηόο πνπ δίλεη, παίξλεη. Δπεηδή εάλ όρη ηόηε ζα Πξέπεη θαη ν ζάλαηνο λα ζαλαηώλεηαη θαη ε θζνξά Να θζείξεηαη θαη ην κηθξό Σξηαληαθπιιί πνπ θάπνηε ηελ παιάκε ζνπ θξάηεζεο, βόηζαιν θαη απηό Κάπνπ, ρηιηεηεξίδεο καθξηά, λ' αλαζπληίζεηαη.

19 Με σουία και θάρρος. Picasso και Laurens. Να πατήσοσμε πάνω στην Φστολογία, στην Πολιτική, στην Κοινωνιολογία, ηλιοκαμένοι μ' ένα σκέτο άσπρο ποσκάμισο. Άλζξσπε, άζειά ζνπ Καθέ - παξ' νιίγν ε ηύρε ζνπ άιιε. ' έλα, έζησ, ινπινύδη αληίθξπ αλ ήμεξεο Να πνιηηεύεζαη σζηά, ζα ηα 'ρεο όια. Δπεηδή απ' ηα ιίγα, κεξηθέο θνξέο Κη από ην έλα - έηζη ν έξσηαο - Γλσξίδνπκε ηα ππόινηπα. Μόλν ην πιήζνο λα: ην ρείινο ησλ πξαγκάησλ ζηέθεη ια ηα ζέιεη θαη ηα παίξλεη θαη δελ ηνπ κέλεη ηίπνηα. III Κηόιαο έθηαζε ην απόγεκα Γαιήλην ζαλ ηεο Μπηηιήλεο ή κηαο δσγξαθηάο Σνπ Θενθίινπ, σο πέξα ην Èze, ην Cap - Estel, Κόιπνη όπνπ ζηάρλεη αγθαιηέο ν αέξαο Μία δηαθάλεηα ηόζε Πνπ ηα βνπλά η' αγγίδεηο θαη ηνλ άλζξσπν εμαθνινπζείο λα βιέπεηο Πνπ πέξαζε ώξεο πξηλ Αδηάθνξνο, κα ηώξα πξέπεη λα έθηαζε. Λέσ: λαη, πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη Ο πόιεκνο ζην ηέξκα ηνπ, θαη ν Σύξαλλνο ζηελ πηώζε ηνπ Καη ν θόβνο ηνπ έξσηα κπξνο ζηε γπκλή γπλαίθα. Έρνπλε θηάζεη, έρνπλε θηάζεη θαη κόλν εκείο δε βιέπνπκε Παξά ςαύνληαο νινέλα πέθηνπκε ζηα θαληάζκαηα πάλνπ. Άγγειε ζπ πνπ θάπνπ εδώ γύξσ πεηάο Πνιππαζήο θαη αόξαηνο, πηάζε κνπ ην ρέξη Υξπζσκέλεο έρνπλ ηηο παγίδεο νη άλζξσπνη Κη είλαη αλάγθε λα κείλσ απ' ηνπο απέμσ. Δπεηδή θαη ν Αθαλήο, παξώλ αηζζάλνκαη πσο είλαη Ο κόλνο πνπ ηνλ νλνκάδσ Πξίγθηπα, όηαλ Ήξεκα ην ζπίηη Αγθπξνβνιεκέλν κεο ζην ειηνβαζίιεκα Βγάλεη άγλσζηεο ιάκςεηο Καη ζαλ από έθνδν, κηα ζθέςε Δθεί πνπ γηα η' άιινπ ηξαβνύζακε αλαπάληερα καο θπξηεύεη ΔΛΤΣΟΝΖΟ

20 ΚΟΘΝΧ ΕΛΤΣΟΝΗΘ Φέγγαλ νη αιαηόπεηξεο θαη ζηε κεγάιε Αιαιεζηά ηνπ κεζεκεξηαλνύ πειάγνπ ηίπνηα. Μόλνλ δώζ' ηνπ ν άλεκνο Γώζ' ηνπ κε ην ξάληηζηξν. Καη δύν ή ηξία πνπιηά Γπλαηά θη ειεύζεξα ζαλ επηπρίεο. Έηζη γηα λα 'ρσ δήζεη αληίζεηα ηα εξρόκελα θαη λα κελ έρσ Λάβεη ηίπνηα επηπρώο Παξερηόο από ηα ρέξηα κνπ όια Σώξα πάιη αθνπγόκνπλ Καηακόλαο όπσο ν αζθεηήο Πξνηνύ αλεβεί απ' ηα ζπιάρλα ηνπ κηα Νέα Κακέλε Γεμηά βνπηνύζε ν βξάρνο θη από η' άιιν κέξνο πςσ- Νε θεθάιη λα παιέςεη ν αγξίκεο Μπνπξκπνύιεο λεξό ζηα θαγσκέλα πόδηα ηνπ όιν θαη ηξίθηαλε άρλε πνύζε πέηξεο ν ήιηνο θαη ςειά θξώδαλ νη άγγεινη Υηιηεηεξίδεο πζηέξα Πνπ ην λεξό αλαπήδεζε Να γίλεη θαηνηθήζηκε σο θαη ε πίθξα Φαίλνληαη αθόκα θνίηα Υακειά βνπλά μσθιήζηα θάξνη Πεξαζκέλα ησξηλά κνπ Από ην κέξνο ην άγλσζην. Καη ηώξα; ηξίβνληαο η' αθξσηήξη ζεηξέο θαηεβαηέο Σ' ακπέιηα κ' έλα γαιαμία πξαζίλσλ ηνπ παιηνύ θαηξνύ. Καη πάζπαιε Φεξκέλε απ' ηηο ιεπθέο Μαξίεο ησλ θπκάησλ Γηαθόζηα κέηξα θάξδνο νινέλα Παξάδεηζνο Πώο λα 'λαη ηώξα νη άλζξσπνη; Άξαγεο Να θνβνύληαη αθόκε; ηνπο αγξνύο ηνπο γεξηνύο Να ειπίδνπλε άιινλ νπξαλό; Κεξαζηέο λα ππάξρνπλε; Καη πνηά ηώξα λα θάλεη ηνλ αζβέζηε επάλσ κε ηηο δσγξαθηέο Αγία ην ζαύκα ηεο; Σν Θεό ηνλ έπηαλεο κεο ζηνλ αέξα Μύξηδε κέιηζζα θαη ρζεζηλή βξνρή βνπλνύ Μηα ζηηγκή ηξαγνπδώληαο από δίπια ζνπ πεξλνύζε θείλε πνπ είρεο δεη ηνλ θήπν κε ηηο απηαπάηεο θαη όκσο νύηε πνπ άγγηδεο Αιινύ. Δίλαη αιινύ Πνπ ην ζαύκα ην αέλαν γίλεηαη Πάλσ από ην Μεγάιν Κάζηξν Σν ρέξη απηό πνπ ζα γπξίζεη

21 ηνπο θαηξνύο πίζσ η' άρξεζηα Θ' αλνίμεη ζαλ ειίαλζνο Καη δξνκείο κε ηελ ειιεληθή ιαιηά ζα παλ ην κήλπκα Οξγηέο από ηνπ ιόθνπ ηα ύςε αρνύζαλ ηα εξεκόλεζα Μαθξηά ζηα βάζε ζαλ βαξύ ζεξίν ε Αζία θνηκόηαλ Έλα θνξίηζη κόιηο θνκκέλν απ' ηε βεξβέλα άιεπε ζη' αεξάθη θαη ην πόδη ηνπ έιακπε πσο νη ιέμεηο όηαλ θάλεη αηζξία Μία ζηελ άιιε δίλνληαη Νησζκέλν θαλεξώλεηαη Σν θνξίηζη πνπ θξαηεί έλα θάληζηξν Γεκάην κ' αρηλνύο θαη βηνιέηεο ζαιάζζεο Λεο: είλαη απηέο νη αγάπεο ζνπ Μ' επσδηά θαη κ' αγθάζη Παιεκέλν ζη' άγξηα ην ππξγί ησλ δώδεθα κελώλ γπξλνύζε ηνπο θαηξνύο θόληξα θη άθνπγεο ηα επ ησλ δέληξσλ λα επζηνρνύλ Πεξαζηηθόο έλαο κηθξόο Ηνύιηνο κνίξαδε Σνπο Νόκνπο: ν θαζείο θαη ε ιπγαξηά ηνπ δηαιαινύζε Κη ε κέξα πνπ απειπίζηεθεο Δπηζηξεκκέλε ζαλ ερώ άιι' απέξαληε Καη νη ιύπεο νη κηθξέο Με ην θξπθό ηνπο θόθθηλν ινπινύδη θηέο ηξεκάκελεο άπηαζηα θπιιώκαηα Σσλ νπξαλώλ επάλσ ζην λεξό Πνπ ν λνπο κόλνλ εγγίδεη ήκαηλαλ νη θακπάλεο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο αλήκεξα Καη θνκκάηηα θνκκάηηα ηα ηεηξάγσλα κεγάια ζπίηηα Σα 'παηξλε ην κπνπγάδη. Σξεηο ώξεο πην ςειά Μ' αλνηρηό παλί ηα θαΐθηα ξπκνπιθνύζαλ ηηο ζηέγεο Καη αο κελ έλησζε πνηέ θαλείο Σνπ κέιινληνο αξραηνιόγνο Καη ησλ επνπξαλίσλ Πόζα δάθξπα ρύζεθαλ. κσο κάηαηα όρη. Δπεηδή ηα δάθξπα είλαη θη απηά Παηξίδα πνπ δε ράλεηαη Κεη πνπ γπάιηζαλ θάπνηε πζηέξα ε αιήζεηα ήξζε ΑΠΟΣΗΥΑ ΜΤΣΗΚΑ ΠΑ ΕΝΑΝ ΟΡΘΡΟ ΣΟ ΑΚΗΣΗΡ1Ο ΣΟΤ ΑΠΟΛΛΟΤ

22 Ξύπλεζεο Αδάκ θαη μαλαξρίδεη ν θόζκνο Φύιισκα θηζζνύ ζηνλ αζβέζηε πεξλάλ Σξεκάκελα ηα θύκαηα κπξηάδεο ζθηάζκαηα Μεο ζη' Απίζηεπην κεηξήζνπ θαη πεο Πόζν πηάλεη ν ζηαπξόο θαη πόζν ε Πιαηπηέξα Σεο ςπρήο ζνπ πνπ αλάθηεθε ρξπζόο αέξαο Ατηέ Θαιαζζώλ ησλ νπξαλώλ δειθίλη Εσή κνπ γιαπθή πνπ ζε κηαλ αζηξαπή Σα 'πεο όια θαη ηα 'θαςεο ηα 'πεο όια θαη ηα 'θξπςεο Δλαληίνλ κνπ λα κεγαιώλνπλ είδα Κνξπθέο ηνπ Αξαξάη θη αθαηάιεπηεο γιώζζεο κσο κόλνο πξνρώξεζα θη νύη' έλα δάθξπ Γόισκα θξπθό ζηε βνή ησλ θπκάησλ Ρίρλσ θη αγξηθώ ζαλ ιεόλησλ θσλέο Σηο θνξέο όπνπ αδίθεζα ηηο θνξέο όπνπ απάηεζα Μνπ θαηάθαγαλ ζπείξεο κειηζζώλ Σν ιηγλό κνπ θνξκί θαη ηε κηιηά κνπ πήξαλ Θεέο θσδσλνθξνύνληαο πέιαγα καύξα Να πελζώ γηα ηη; Πνηνο απηόο πνπ πξνζηάδεη; Πνηαλνύ καρεηή ρακέλνπ ζην ζσξό Άζειά ηνπ ην ίλδαικα λα μαλάξρεηαη κέζα κνπ; Σξεηο θαη ηέζζεξηο θνξέο έγεηξε ν λνπο κνπ Με ινμά ηα θηεξά πνπιηνύ ηεο ηξηθπκίαο Κη πζηέξα πάιη ηίπνηα ηίπνηα πάιη Έρε γεηα Βνξηά κειαςέ ζγνπξνκάιιε Πνπ θξπθά θξαηείο από θάησ ηεο γεο Σν έλα κνπ αεδόληζκα ηα πνιιά κνπ ακαξηήκαηα Δλλεάζηεξν ηέξαο θσηεηλό Σαμηδεύεη ςειά θαη ζηελ ςπρή κνπ ξίρλεη Σόπνπο ηόπνπο ηα γξάκκαηα θη νύηε κηα ιέμε Σίπνηα λα πσ πηα δε γίλεηαη άιιν Μνλαρά θπζώ θαη πέπια παιαηά Γηα ηνπο άιινπο αόξαηα κπξνο ζηα κάηηα κνπ αλνίγνληαη Αλππόηαρην ζθαξθαισκέλν γίδη ηα ύςε καζά ησλ αηώλσλ ηα θύιια πσο πξηλ πνπ γελλήζεθα θη όπσο θαηόπηλ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού

Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού Έθνίηαα, θη ήηαλε καθξηά αθόκε ηα αθξνγηάιη Παξήρεζε ηνπ «α» «Αζηξνπειέθη κνπ θαιό, γηα μαλαθέμε πάιη!» Πξνζσπνπνίεζε ηνπ αζηξνπειεθηνύ. Απνζηξνθή ζην Αζηξνπειέθη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο από ηελ άθξε ησλ αθξώ θαηεθνξάεη ζην Σαίλαξν Φσηηά 'λαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Χ Ρ Γ Ο Μ Η Υ Ο Μ Η Κ Ρ Ο Κ Δ Η Μ Δ Ν Α

Γ Η Χ Ρ Γ Ο Μ Η Υ Ο Μ Η Κ Ρ Ο Κ Δ Η Μ Δ Ν Α Γ Η Χ Ρ Γ Ο Μ Η Υ Ο Μ Η Κ Ρ Ο Κ Δ Η Μ Δ Ν Α ISBN: 978-960-89925-0-4 2007 ΔΝΓΤΜΗΧΝ ΔΚΓΟΔΗ giorgosmixos@yahoo.gr ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ Νηθνιe-ηάθεο νθνύιε 3, 151 21 Πεύθε Σει. 210 80 20 153 www.nikoletakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ.5 ΣΙΥΟΙ ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ (91) 2. Σνπ έξσηα ζα αλνίμνπκε παληά. 1. Ω ηη επηπρία πνπ δίλεη ε αγάπε

ΙΙΙ.5 ΣΙΥΟΙ ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ (91) 2. Σνπ έξσηα ζα αλνίμνπκε παληά. 1. Ω ηη επηπρία πνπ δίλεη ε αγάπε ΙΙΙ.5 ΣΙΥΟΙ ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ (91) 1. Ω ηη επηπρία πνπ δίλεη ε αγάπε Σνπ έξσηα αλνίγνπκε θηεξά θαη κηα θσιηά λα θηίζνπκε πνζνύκε θαη έηζη θαηαιήμακε γνξγά ηνπ γάκνπ ην ζηεθάλη λα θνξνύκε. αλ ηεο γηνξηήο ηα θώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο καιρός ηης δοκιμαζίας. «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο

Ο καιρός ηης δοκιμαζίας. «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο Ο καιρός ηης δοκιμαζίας «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο «κηα γξακκή λα ζε ρσξίδεη, ηε δσή καο πνηνο ραιά θαη πνηνο ηε ρηίδεη;» «Μηθξή παηξίδα [ ] Ωο πόηε ζα ζαη έδεζκα ησλ ρξπζνθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηήκαηα γηα ηε γηορηή ηοσ 40. θαη ηες ζεκαίας

Ποηήκαηα γηα ηε γηορηή ηοσ 40. θαη ηες ζεκαίας Ποηήκαηα γηα ηε γηορηή ηοσ 40 θαη ηες ζεκαίας Το έκβιεκα ηες 8ες Μεραρτίας Πεδηθού, ε οποία ήηαλ ε πρώηε ποσ ήρζε αληηκέηωπε κε ηης ετζρηθές δσλάκεης. ΟΥΗ ήκεξα ε παηξίδα καο έρεη γηνξηή θαη πάιη Γηνξηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Έγηλα πην θαιόο άλζξσπνο»

«Έγηλα πην θαιόο άλζξσπνο» ΓΙΑΓΚΟΣ ΜΙΚΕΛΛΙΔΗΣ «Έγηλα πην θαιόο άλζξσπνο» Όηαλ θνηηάμεηο ηνλ ζάλαην θαηάκαηα, ιέλε πσο αιιάδεηο ηξόπν δσήο. Μπνξεί λα κελ άληεμε λ απνρσξηζηεί ηηο θαθέο ηνπ ζπλήζεηεο, όκσο από ην θώκα ησλ δύν κελώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΚΗΝΗ ΠΡΩΣΗ Με κνπζηθή ππόθξνπζε εκθαλίδεηαη ε κακά θαηζίθα. Πσ, πσ, δνπιεηέο πνπ έρσ! Δνπιεηέο έλα

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο 1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ 1. Ίζσο αλ εμαηξέζνπκε ηνπο Αλαρσξεηέο λα 'καη ν ηειεπηαίνο παίθηεο πνπ αζθεί ηα δηθαηώκαηά ηνπ νίεζε ηη πάεη λα πεη θέξδνο δελ θαηαιαβαίλσ έλαο Παλζέιελνο πνπ δσγξαθίδεη ελώ δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν (2) κέξε θαη επηά (7) ζειίδεο. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΛΟΓΟΤ (ΔΚΘΔΗ)

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν (2) κέξε θαη επηά (7) ζειίδεο. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΛΟΓΟΤ (ΔΚΘΔΗ) Γηάξθεηα εμέηαζεο: 1 ώξα Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν (2) κέξε θαη επηά (7) ζειίδεο. Οδεγίεο: Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (ηίπεμ). Να γξάςεηε κε κπιε ή καύξν κειάλη. Η ηειεπηαία ζειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Ναηαιία Μσιωλάθε Αιίλα Ορθαλού Άρηεκης Νηθοιοπούιοσ Γηώργος Ρσκελίδες Πξνζεγγίδσ ην νηθόπεδν ζθεπηόκελε κηα θαηνηθία.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα