1.2. ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί σε 50 έτη και λύεται την 11 η Οκτωβρίου 2051.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.2. ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί σε 50 έτη και λύεται την 11 η Οκτωβρίου 2051."

Transcript

1 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.1. Ι ΡΥΣΗ Η εταιρία «ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2001, βάσει Καταστατικού το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/01/240 (Φ.Ε.Κ. 9233/ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί σε 50 έτη και λύεται την 11 η Οκτωβρίου Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού 20. Η εταιρία διατηρεί, ως υποκατάστηµα, ξενοδοχειακή µονάδα στην περιοχή του Νέου Μαρµαρά, Χαλκιδικής στην οποία συντελείται και το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε το ισχύον Καταστατικό της εταιρίας, κύριος σκοπός αυτής είναι: 1) H αγορά, κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση, επέκταση, ανακαίνιση, µίσθωση, εκµίσθωση και εκµετάλλευση εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Άλλοι σκοποί της εταιρίας είναι: 1) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων ηµοσίων, ηµοτικών, ιδιωτικών και γενικά νοµικών προσώπων ηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισµών ή συνεταιρισµών πάσης φύσεως στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδοµών προς µεταπώληση ή µίσθωση σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρίας ή σε ανήκοντα σε τρίτους µε αντιπαροχή. 2) Η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως µελετών, επιβλέψεων και ερευνών. 3) Η παραγωγή και εµπορία πάσης φύσεως υλικών λατοµείου και γενικά αδρανών και οικοδοµικών υλικών, µε την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία λατοµικών εκµεταλλεύσεων, βιοµηχανικής παραγωγής και πώλησης σκυροδεµάτων, τσιµέντου και ασφάλτου. 4) Η βιοµηχανική παραγωγή µεταλλικών κατασκευών και πάσης φύσεως κατασκευών βιοµηχανίας και η εµπορία αυτών. 5) Η άσκηση δραστηριοτήτων σχετικά µε την εκµετάλλευση αστικών ακινήτων (real estate), δηλαδή η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 6) Η αγορά οικοπέδων και ακινήτων καθώς και η ανέγερση ακινήτων είτε προς εγκατάσταση των γραφείων, εργοστασίων, αποθηκών, συνεργείων και υπηρεσιών της Εταιρίας, είτε προς διαχείριση και εκµετάλλευση τους. 1

2 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 7) Η άσκηση Κτηµατικών, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, ειδικότερα δε η αγορά, ανέγερση, µίσθωση, εκµίσθωση, υποµίσθωση και εκµετάλλευση Ξενοδοχείων, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Κέντρων Παραθερισµού, Τουριστικών πλοίων και ακινήτων εν γένει, καθώς και η άσκηση δραστηριοτήτων αναφορικά µε την κατασκευή, λειτουργία, έλεγχο, διαχείριση και εκµετάλλευση τουριστικών µαρίνων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία µπορεί: i. Να αποκτά συµµετοχή (µετοχών, εταιρικών µεριδίων) σε άλλες εταιρίες συναφούς ή µη επιχειρηµατικής δραστηριότητας. ii. Να συµµετέχει ή να συνεργάζεται µε άλλες υφιστάµενες ή συσταθησόµενες επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεµφερή σκοπό. iii. Να συγχωνεύεται µε άλλες εταιρίες ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις, ολόκληρες ή κλάδους αυτών, ατοµικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάµενη ή συνιστώµενη νέα εταιρία. iv. Να ιδρύει νέες επιχειρήσεις και εταιρείες που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς καθώς και να συµµετέχει ή να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάµενες ή µελλοντικά ιδρυθησόµενες, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό. v. Να αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα που µπορεί να συµβάλλει στην πραγµατοποίηση των ανωτέρω σκοπών. vi. Όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες η εταιρία µπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασµό της, είτε για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (εν κοινοπραξία) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σκοπός της µελέτης αυτής είναι να εκτιµηθεί η εύλογη αγοραία αξία της εταιρίας, για τον προσδιορισµό της αξίας ανταλλαγής των µετοχών. Ως «εύλογη αγοραία αξία» αναφέρεται η τιµή µε την οποία οι µετοχές της Εταιρίας θα µεταβιβάζονταν από ένα επενδυτή σε άλλο, υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς, και µε την προϋπόθεση ότι η πώληση τους είναι οικειοθελής και όχι αναγκαστική ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της εν λόγω µελέτης δεν έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε µορφή ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της «ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» και δεν έχει εκδοθεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό ελέγχου από την εταιρία µας. 2

3 11. ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΜΜ ΟΟ ΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙ Ι ΙΙΚΚΟΟ ΤΤΗΗΣΣ ΕΤΤΑΑΙ ΙΙΡΡΕΕΙ ΙΙΑΑΣΣ ΝΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗ ΜΟΟΡΡ ΦΦΗΗ - ΡΡ ΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙ ΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ Η έκθεση µας βασίστηκε επί όλων των στοιχείων και πληροφοριών που κατέστη δυνατό να λάβουµε χωρίς να είναι δυνατή η αναµόρφωση της µε οποιαδήποτε γεγονότα που πιθανόν να προέκυψαν µετά τη σύνταξή της Η Εταιρία µας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που µας δόθηκαν και οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την αποτίµηση της εταιρείας, ούτε για τις συνέπειες που θα φέρει η µεταβολή των προαναφερθέντων παραγόντων Η εν λόγω µελέτη δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που αναφέρονται πιο πάνω χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεσή µας Η Εταιρία θα συνεχίσει να λειτουργεί και στο µέλλον χωρίς οποιαδήποτε διακοπή ή αναστολή των εργασιών της ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Για το σκοπό της κατάρτισης της µελέτης µας έχουµε λάβει διάφορες πληροφορίες, στοιχεία, αναφορές και καταστάσεις επί των οποίων βασίστηκε το αποτέλεσµα της αποτίµησης. Οι πηγές αυτές µπορούν να αναλυθούν ως κατωτέρω: Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για τα έτος 2002 ως και Λογιστική Κατάσταση της Παραδοχές και προβλέψεις που εδόθησαν από την ιοίκηση της Εταιρίας για την περίοδο έως και ιάφορες δηµοσιευµένες πληροφορίες που αφορούν την Εταιρία ιευκρινίσεις και στοιχεία που µας παρείχε η ιοίκηση της Εταιρίας, τα οποία θεωρήσαµε ότι είναι ακριβή και ότι αντικατοπτρίζουν την πραγµατική οικονοµική θέση της Εταιρίας, έγγραφα και παραστατικά που τέθηκαν υπόψη µας, καθώς και συγκεκριµένες παραδοχές και επιµέρους εκτιµήσεις που περιγράφονται στη συνέχεια της εκθέσεώς µας. Πέρα των ανωτέρω, η αποτίµηση βασίστηκε και στην παραδοχή ότι η Εταιρία θα συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητά της. Η παραδοχή αυτή θεωρεί ότι: H ιοίκηση της Εταιρίας θα συνεχίσει να εφαρµόζει µόνο εκείνες τις λειτουργικές και χρηµατοοικονοµικές στρατηγικές οι οποίες θα µεγιστοποιήσουν την αξία της επιχείρησης. Ότι δε θα υπάρξουν οποιοιδήποτε εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι θα εµποδίσουν την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρίας είγµατα συγκρίσιµων δεικτών θεµελιωδών µεγεθών οµοειδών εταιρειών του κλάδου που διερευνήθηκαν από το διαδίκτυο (που δραστηριοποιούνται διεθνώς στον κλάδο (Hotel/Gaming). 3

4 . ΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜ ΙΙΚΚΕΕΣΣ Ι ΚΑΑΤΤ ΑΑΣΣΤΤ ΑΑΣΣΕΕΙ ΙΙΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΠΠ ΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜ ΑΑΤΤ ΑΑ ΧΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΛΟΟΓΓΙ ΙΙΣΣΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗ ΚΑΑΤΤ ΑΑΣΣΤΤ ΑΑΣΣΗΗ ΤΤΗΗ ΣΣ (ΤΤαα ( πποοσσάά εεκκφφρράάζζοοννττααι ιι σσεε χχι ιιλλ... ΕΕυυρρώ) ) 22. Παρατίθενται κατωτέρω συνοπτικά η Οικονοµική Κατάσταση χρήσεως 2002 ως και η Λογιστική Κατάσταση της ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Λογιστική Κατάσταση /7/2003 ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 81,34 349,24 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 711, ,55 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.154, ,84 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ. 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.946, ,63 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.825, ,86 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.121, ,77 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤ. 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.946, , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 Λογιστική Κατάσταση 20/7/2003 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.738, ,74 ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.850, ,63 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/Α (ΚΕΡ Η) ΕΚΜ/ΣΗΣ -111,75 681,12 ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 10,90 143,02 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤ. ΛΕΙΤ. 711,45 628,76 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΗΣ 468,01 189,42 ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ( ) 5.96 ΠΛΕΟΝ: ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α /ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ Α & ΕΞΟ Α (0,56) (0,45) ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΕΚΜ/ΣΗΣ (1.280,87) 5,51 ΠΛΕΟΝ: ΈΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ. ΑΠΟΤ/ΤΑ 0,16 0,05 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (1.280,71) 5,56 4

5 33. Μ ΕΕ ΘΘ ΟΟ ΟΟ ΙΙ Ι Α ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΙΙ Ι ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ Ε ΠΠ ΙΙ Ι ΧΧ ΕΕ ΙΙ Ι ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ Στην διεθνή πρακτική εφαρµόζονται ως επί το πλείστον οι παρακάτω µέθοδοι για την αποτίµηση µίας επιχείρησης σε λειτουργία: S S S S S S S S Η µέθοδος των προεξοφληµένων ελευθέρων ταµιακών ροών. Η µέθοδος του Οικονοµικού Κέρδους H µέθοδος των κεφαλαιοποιηµένων οργανικών κερδών Η µέθοδος της Αναπροσαρµοσµένης καθαρής περιουσιακής θέσης Η µέθοδος των εικτών Κεφαλαιαγοράς. Η µέθοδος των Συγκρίσιµων Συναλλαγών. H µέθοδος Modigliani Miller. H µέθοδος των πολλαπλασιαστών Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των ανωτέρω µεθόδων και στο επόµενο κεφάλαιο αιτιολογείται βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων η επιλογή των µεθόδων που κρίθηκαν καταλληλότερες για την διενέργεια της αποτίµησης. 3.1 Μέθοδος των προεξοφληµένων καθαρών ταµιακών ροών Η µέθοδος των προεξοφληµένων ταµιακών ροών αποτελεί την πλέον διαδεδοµένη και αξιόπιστη θεωρητικά µέθοδο αποτίµησης. Το σύνολο των ταµιακών ροών µιας επιχείρησης είναι το αποτέλεσµα της λειτουργίας της καθώς και των επενδυτικών και χρηµατοδοτικών της δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, η αξία µιας επιχείρησης ισούται µε την παρούσα αξία των καθαρών ταµιακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν σε ορισµένο αριθµό ετών, συν την παρούσα αξία της υπολειµµατικής αξίας στο διηνεκές της επιχείρησης στο τέλος του χρονικού ορίζοντα της αποτίµησης. Εφόσον η επιχείρηση έχει στην κατοχή της περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιµοποιούνται στην συνήθη παραγωγική διαδικασία, η αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων προστίθεται στην παρούσα αξία των καθαρών ταµιακών ροών. Η τελική αξία της επιχείρησης υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη οι δανειακές της υποχρεώσεις οι οποίες αφαιρούνται από την συνολική παρούσα αξία και προστεθούν διάφορα µη λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού. 5

6 33. Μ ΕΕ ΘΘ ΟΟ ΟΟ ΙΙ Ι Α ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΙΙ Ι ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ Ε ΠΠ ΙΙ Ι ΧΧ ΕΕ ΙΙ Ι ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ Η αναγωγή των µελλοντικών καθαρών ταµιακών ροών στο παρόν γίνεται µε συντελεστή το κόστος κεφαλαίου (συντελεστής προεξόφλησης), το ύψος του οποίου εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου και από το µέγεθος των κινδύνων που αναλαµβάνει η συγκεκριµένη επιχείρηση. Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι ότι αξιολογεί την επιχείρηση σαν ένα ζωντανό οργανισµό (going concern) και λαµβάνει υπόψη της τις αποδόσεις των µελλοντικών και όχι παρελθόντων περιόδων. Επίσης η αποτίµηση της επένδυσης λαµβάνει υπόψη την φορολογική επιβάρυνση και την γενικότερη κατάσταση της αγοράς την οποία µπορεί και ενσωµατώνει στο προεξοφλητικό επιτόκιο ή αντίστοιχα τις ταµιακές ροές. 3.2 Μέθοδος του Οικονοµικού Κέρδους Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, η αξία της επιχείρησης ισούται µε το ποσό του επενδυµένου κεφαλαίου πλέον µιας προσαύξησης (premium) η οποία ισούται µε την παρούσα αξία της αναµενόµενης οικονοµικής κερδοφορίας και η οποία είναι συνάρτηση της διαφοράς (spread)µεταξύ απόδοσης, του κόστους και του ύψους του επενδυµένου κεφαλαίου. Ισούται δηλ. µε VVoo==( (RROOI ICC WAACCCC) ) xx CCAAPPI ITTAALL Όπου RROOI ICC: είναι η απόδοση του επενδυµένου κεφαλαίου WAACCCC: είναι το µέσο σταθµικό κόστος του κεφαλαίου ενώ Το επενδεδυµένο κεφάλαιο αποτελείται από το ποσό που συνολικά η επιχείρηση απασχολεί στις λειτουργικές δραστηριότητές της. Σύµφωνα µε τα παραπάνω η αξία της επιχειρήσεως θα ισούται µε το επενδυµένο κεφάλαιο συν την Παρούσα αξία του αναµενόµενου οικονοµικού κέρδους και η οποία ισούται µε: Την παρούσα αξία του οικονοµικού κέρδους της αρχικής Περιόδου πρόβλεψης συν την παρούσα αξία του οικονοµικού κέρδους της υπολειµµατικής χρονικής περιόδου στο διηνεκές. 6

7 33. Μ ΕΕ ΘΘ ΟΟ ΟΟ ΙΙ Ι Α ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΙΙ Ι ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ Ε ΠΠ ΙΙ Ι ΧΧ ΕΕ ΙΙ Ι ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ Σηµειωτέον ότι, τα µη λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης προστίθεται στο παραπάνω άθροισµα για να προκύψει η συνολική αξία της επιχείρησης µε βάση και τις δύο προαναφερθείσες µεθόδους αξιολόγησης. Η µέθοδος είναι θεωρητικά πλήρης επειδή θεωρεί ότι για να υπάρχει πριµ υπεραξίας (premium) στην επιχείρηση δηλ. αξία στους µετόχους πάνω από τα κεφάλαια που τοποθέτησαν στην επιχείρηση µε την µορφή της αρχικής επένδυσης (ύψος επενδυµένου κεφαλαίου), θα πρέπει η επιχείρηση να κερδίζει στα κεφάλαια αυτά περισσότερο από ότι αυτά κοστίζουν (θετικό spread). 3.3 Η µέθοδος των κεφαλαιοποιηµένων οργανικών κερδών: Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η αξία της επιχείρησης είναι ίση µε την προεξοφληµένη αξία των οργανικών κερδών των εποµένων 5 έως 8 ετών, πλέον την προεξοφληµένη υπολειµµατική αξία της επιχείρησης και πλέον την αξία των µη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων. Οι υποθέσεις που γίνονται µε αυτή τη µέθοδο είναι ότι: Τα οργανικά κέρδη δεν περιλαµβάνουν άλλα έσοδα πλην εκείνων που προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων, εµπορευµάτων και υπηρεσιών, τα δε έξοδα (σε αντίθεση µε τη µέθοδο των προεξοφληµένων ταµειακών ροών), δεν περιλαµβάνουν έκτακτα έξοδα, όπως πρόστιµα, τόκους υπερηµερίας κ.λ.π. Για τον υπολογισµό των οργανικών αποτελεσµάτων λαµβάνονται υπόψη και χρηµατοοικονοµικές δαπάνες, δηλαδή οι τόκοι των ξένων κεφαλαίων καθώς και οι αποσβέσεις. Η εκτίµηση των εσόδων και των εξόδων γίνεται και πάλι υπό συνθήκες φυσιολογικής λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη γεγονότα που διαταράσσουν την αγορά και προκαλούν αιφνίδιες µεταβολές στις τιµές ή επηρεάζουν την οµαλή εξέλιξη της παραγωγής, και δηµιουργούν υποαπασχόληση τµηµάτων της επιχείρησης. Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης καθορίζεται από το µέσο αποπληθωρισµένο τραπεζικό επιτόκιο. Η υπολειµµατική αξία της επιχείρησης υπολογίζεται όπως και στη µέθοδο των προεξοφληµένων ταµειακών ροών. Ανάλογα δηλαδή µε το αν η πορεία των κερδών αναµένεται ανοδική ή πτωτική, λαµβάνονται υπόψη τα κέρδη µιας δεύτερης σειράς ετών, προεξοφληµένα στο τέλος του χρονικού 7

8 33. Μ ΕΕ ΘΘ ΟΟ ΟΟ ΙΙ Ι Α ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΙΙ Ι ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ Ε ΠΠ ΙΙ Ι ΧΧ ΕΕ ΙΙ Ι ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ ορίζοντα ή λαµβάνεται υπόψη η περιουσιακή θέση της εταιρίας. Στην πρώτη περίπτωση τα ετήσια κέρδη της δεύτερης σειράς είναι ίσα µε το µέσο όρο των κερδών της πρώτης περιόδου. Σηµειώνεται, τέλος, ότι εφόσον η επιχείρηση διαθέτει πάγια που δεν χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, η αξία τους προστίθεται στο άθροισµα της προεξοφληµένης αξίας των οργανικών κερδών πλέον της προεξοφληµένης υπολειµµατικής αξίας. 3.4 Μέθοδος της αναπροσαρµοσµένης καθαρής περιουσιακής θέσης. Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή η αξία µιας επιχείρησης είναι ίση µε τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά εµφανίζονται στον ισολογισµό της µε τις απαραίτητες αναπροσαρµογές. 3.5 Μέθοδος των δεικτών κεφαλαιαγοράς Βασίζεται σε σύγκριση επιλεγµένων Χρηµατοοικονοµικών δεικτών της υπό αποτίµηση εταιρίας µε αντίστοιχους δείκτες εταιρειών που είναι συγκρίσιµες και των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε οποιοδήποτε παγκοσµίως αναγνωρισµένο Χρηµατιστήριο. 3.6 Η µέθοδος των συγκρίσιµων συναλλαγών Η µέθοδος αυτή προσδιορίζει την αξία µιας επιχείρησης, συγκρίνοντας την υπό υποτίµηση εταιρία µε οµοειδείς εταιρείες των οποίων το σύνολο ή µέρος των µετοχών ήταν αντικείµενο αγοραπωλησίας πρόσφατα. 3.7 Μέθοδος Modigliani-Miller Η µεθοδολογία αυτή προτάθηκε στο κλασσικό δηµοσίευµα των Miller Modigliani (Journal of Business 1961) και είναι µια συνοπτική formula αποτίµησης, που περιλαµβάνει όµως τους ουσιαστικούς οδηγούς δηµιουργίας αξίας, όπως: Την δηµιουργία οικονοµικής αξίας από την αποδοτικότητα των κεφαλαίων που η εταιρία έχει επενδύσει ήδη στις σηµερινές της δραστηριότητες (value of assets in place) και 8

9 33. Μ ΕΕ ΘΘ ΟΟ ΟΟ ΙΙ Ι Α ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΙΙ Ι ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ Ε ΠΠ ΙΙ Ι ΧΧ ΕΕ ΙΙ Ι ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ την δηµιουργία αξίας από την απόδοση της µελλοντικής της µεγέθυνσης για τον χρόνο που η εταιρία µπορεί να κατέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στον κλάδο (PVGO Present Value of Growth Opportunities). Το άθροισµα των επιµέρους αποτελεί την συνολική παρούσα αξία της εταιρίας και οδηγείται από την απόδοση των νέων επενδύσεων (ROIC) το κόστος του κεφαλαίου (WACC) το ποσοστό επανεπένδυσης των κερδών (b) την περίοδο του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που η εταιρία µπορεί να επιτυγχάνει θετικό περιθώριο (spread ROIC > WACC) στα κεφάλαιά της και το ποσοστό µεγέθυνσης του λειτουργικού περιθωρίου της εταιρίας 3.8. Μέθοδοι των Πολλαπλασιαστών Με τις µεθόδους αυτές υπολογίζουµε την αξία της Εταιρίας µε την εφαρµογή ενός πολλαπλασιαστή σε σηµερινά οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας (συνήθως κέρδη, πωλήσεις, λειτουργικό περιθώριο, κέρδη προ Τόκων & Φόρων, Book Value κ.λ.π.) Αν και οι µέθοδοι έχουν το πλεονέκτηµα της απλότητας στους υπολογισµούς, οι πολλαπλασιαστές έχουν µεγάλη επίπτωση στην τελική αποτίµηση της Εταιρίας και εποµένως είναι σηµαντικό το σκεπτικό στη βάση του οποίου επιλέγονται οι καταλληλότεροι κατά περίπτωση πολλαπλασιαστές. Ο πολλαπλασιαστής ποσοτικοποιεί τη σχέση των θεµελιωδών µεγεθών της Εταιρίας µε την οικονοµική της αξία, είτε στη βάση της ιστορικής απόδοσης θεµελιωδών οικονοµικών µεγεθών που οδηγούν την οικονοµική αξία της υπό ανάλυση εταιρείας, είτε σε σύγκριση (relative) µε εισηγµένες εταιρίες των οποίων η οικονοµική αξία που απεικονίζεται σε αποτελεσµατικές αγορές µας δίνει συγκρίσιµους δείκτες αποτίµησης, τους οποίους µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για τους σκοπούς της πρόβλεψης της αξίας της υπό διερεύνηση εταιρίας. Η µεθοδολογία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε περιπτώσεις που η εταιρία βρίσκεται σε αρχική φάση λειτουργίας της και εποµένως η ιστορικής της διαδροµή παρέχει ελλιπή πληροφόρηση για τους σκοπούς της αποτίµησης, αφού είτε δεν υπάρχουν διαθέσιµα ιστορικά οικονοµικά στοιχεία είτε λειτουργεί σε περιβάλλον υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου. Σε παρόµοιες συνθήκες, η πρόβλεψη των θεµελιωδών µεγεθών του αντικειµένου της αποτίµησης είναι δύσκολη στη βάση της ανάλυσης και προεκβολής των οικονοµικών στοιχείων του παρελθόντος της εταιρείας ή / και των δοµικών στοιχείων του κλάδου και εποµένως είναι µεγάλη η πιθανότητα σφάλµατος πρόβλεψης και απόκλισης της εκτιµώµενης αξίας από την πραγµατική. Θεωρούµε ότι η περίπτωση της εταιρείας ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ εµπίπτει στην κατηγορία αυτή. 9

10 44. Ε ΠΠ ΙΙ Ι ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ Μ ΕΕ ΘΘ ΟΟ ΩΩ ΝΝ Α ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΙΙ Ι ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ Οι µέθοδοι που επιλέχθηκαν για την αποτίµηση του συνόλου των µετοχών της εταιρίας ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ µε ηµεροµηνία 20/07/2003 είναι οι παρακάτω: α) η µέθοδος της προεξόφλησης των ελευθέρων ταµιακών ροών, β) η µέθοδος του οικονοµικού κέρδους και γ)µέθοδοι συγκριτικής αποτίµησης (πολλαπλασιαστής). Τα κριτήρια για την επιλογή των παραπάνω είναι: α) αποτελούν κυρίαρχες µεθόδους αποτίµησης στη διεθνή πρακτική µε θεωρητική θεµελίωση και πρακτική εφαρµογή και β) η διαθεσιµότητα των στοιχείων που αναφέρονται στα οικονοµικά χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, της αγοράς και στην δυναµική της εταιρίας ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, της οποίας την εύλογη αξία του συνόλου των µετοχών καλούµαστε να προσεγγίσουµε Μέθοδος των προεξοφληµένων καθαρών ταµιακών ροών Επιλέχθηκε για το λόγο ότι η µέθοδος αυτή απεικονίζει τη δυναµική εικόνα µιας επιχείρησης και τη προεκτείνει στο µέλλον µε βάση τη προοπτική ανάπτυξης και τη µελλοντική της κερδοφορίας (going concern) Μέθοδος Οικονοµικού Κέρδους Επιλέχθηκε για το λόγο ότι η µέθοδος αυτή αποτελεί µια σύγχρονη µεθοδολογία αποτίµησης, είναι απόλυτα συµβατή µε την χρηµατοοικονοµική θεωρία, τη προεξόφληση των ταµιακών ροών και µε βάση την µεθοδολογία αυτή η επιχείρηση εξακολουθεί να είναι ζωντανός οργανισµός που αναπτύσσεται στο µέλλον Μέθοδοι των πολλαπλασιαστών Επιλέχθηκε η µέθοδος του πολλαπλασιαστή των πωλήσεων και η συσχέτιση της αξίας της εταιρίας µε το λειτουργικό περιθώριο, διότι θεωρήσαµε ότι είναι κατάλληλη για την περίπτωση της συγκεκριµένης εταιρίας, της οποίας η οικονοµική αξία οδηγείται κυρίως από τα έσοδα και τη διαχείριση τους (revenue & yield management). Θεωρούµε ότι τα έξοδα λειτουργίας µιας επιχείρησης της µορφής αυτής είναι σε µεγάλο βαθµό σταθερά και ελεγχόµενα (controllable) από το µάνατζµεντ της επιχείρησης κατά την διάρκεια ζωής της επένδυσης. Ο κλάδος αυτός (Hotel / Gaming) είναι γνωστό, ότι παρουσιάζει την ιδιοµορφία των αναλογικά σταθερών λειτουργικών δαπανών, των σταθερών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και εποµένως έχει υψηλή λειτουργική µόχλευση. 10

11 55. Π ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΣΣ Ταυτόχρονα παρουσιάζει µεταβλητότητα (volatility) εσόδων που συνδέεται άµεσα µε την εισοδηµατική ελαστικότητα της ζήτησης και τη πορεία του συνόλου της οικονοµίας (boom vs recession). Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, η αξία της εταιρίας είναι συνάρτηση του επιπέδου των πωλήσεων (revenue driven) που αποτελεί την κύρια πηγή λειτουργικού κινδύνου και άρα επηρεάζει άµεσα και το επίπεδο του λειτουργικού της περιθωρίου. Επιπρόσθετα, η εταιρία δεν έχει ιστορική διαδροµή µε τη νέα ιοικητική της δοµή. Σύµφωνα όµως µε το επιχειρηµατικό σχέδιο που κατήρτισε η ιοίκηση της Εταιρίας, προβλέπεται µια αρχική περίοδος µεγάλης ανάπτυξης. Οι µέθοδοι των πολλαπλασιαστών µε βάση τις συγκρίσιµες αποτιµήσεις αποτελούν σε γενικές γραµµές µια θεωρητικά αποδεκτή µεθοδολογία αποτίµησης, είναι απόλυτα συµβατοί µε τη χρηµατοοικονοµική θεωρία και συνήθως διακρίνουν δύο περιόδους µεγέθυνσης της οικονοµικής αξίας και συγκεκριµένα: α) µια περίοδο µεγάλης ανάπτυξης και β) περίοδο σταθερής ανάπτυξης στο διηνεκές. Η µικροοικονοµική θεωρία σήµερα συγκλίνει µε την άποψη ότι ο κύκλος ζωής των διαφόρων κλάδων της οικονοµίας και η ένταση ανταγωνισµού µέσα στους κλάδους αυτούς επιφέρουν τελικά σε κάποια χρονική στιγµή (Περίοδος Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος) ωριµότητα και ισορροπία στον κλάδο µε αποτέλεσµα η απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων να εξισούται µε το κόστος τους και εποµένως η οικονοµική αξία που δηµιουργείται για τις εταιρίες να είναι σχεδόν µηδενική. Στην περίπτωση της συγκεκριµένης εταιρίας θεωρήσαµε ότι οι σηµαντικότεροι οδηγοί αξίας είναι: α) η προβλεπόµενη αναµενόµενη αύξηση των πωλήσεων β) το ποσοστό επανεπένδυσης των κερδών γ) η προβλεπόµενη µεγέθυνση του λειτουργικού περιθωρίου και δ) η περίοδος διάρκειας διατήρησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος χωρίς µεγάλες νέες επενδύσεις καθώς και το µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου. Στο σχετικό Παράρτηµα Β παρατίθενται αναλυτικά επιλεγµένοι οικονοµικοί δείκτες δείγµατος εταιριών που διεθνώς δραστηριοποιούνται στον κλάδο, λειτουργούν σε ώριµες αγορές και χρησιµοποιήθηκαν για να υπολογισθούν οι αντίστοιχοι οδηγοί αξίας και τελικά ο πολλαπλασιαστής του λειτουργικού περιθωρίου της εταιρίας. Για τις ανάγκες των µεθόδων αποτίµησης των Ελεύθερων Ταµιακών Ροών και του Οικονοµικού Κέρδους,ο υπολογισµός της αξίας των µετοχών της εταιρίας στηρίχθηκε κατά βάση στις προβλέψεις του Επιχειρηµατικού Σχεδίου που η ιοίκηση της εταιρίας έθεσε στη διάθεση µας για την περίοδο

12 55. Π ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΣΣ καθώς και την αρχική περίοδο λειτουργίας της εταιρείας (έτος 2002 και Λογιστική Κατάσταση της ). Οι παραδοχές αυτές αναλύονται σε παραδοχές πωλήσεων, κόστους και αποτελεσµάτων, παραδοχές νέων επενδύσεων, ανάγκες ανανέωσης της υποδοµής και ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Με βάση τις παραδοχές αυτές διαµορφώσαµε ένα συνολικό πλαίσιο κατάρτισης pro forma οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο της προβλεπόµενης µεγάλης ανάπτυξης της εταιρείας δηλ. µέχρι να υπάρξει σταθεροποίηση των οδηγών αξίας. Προβλέπεται ότι η εταιρία θα έχει διαµορφώσει µια επαρκή αριθµητικά πελατειακή βάση (loyal care customer base) που θα αποτελεί τη βασική πηγή των εσόδων της κατά τη περίοδο αυτή (βλ. πίνακες 1 & 2). Βάση της προβολής των προβλέψεων για τις pro forma οικονοµικές καταστάσεις αποτέλεσε η τελευταία διαθέσιµη περίοδος πραγµατικής λειτουργίας της εταιρίας µε τη νέα της µορφή δηλ. 1/1 20/07/2003. Οι προβλέψεις έγιναν σε δύο επίπεδα: 1. Πρόβλεψη αρχικής περιόδου ανάπτυξης από 20/7/ µε βάση τις παραδοχές της ιοίκησης και στη συνέχεια πρόβλεψη περιόδου σταθεροποίησης των βασικών οδηγών αξίας(value drivers) για την περίοδο και, 2. Υπολογισµός της υπολειµµατικής αξίας στο διηνεκές µε την παραδοχή της µηδενικής δηµιουργίας αξίας(µηδενικό spread δηλ. απόδοση επενδυµένου κεφαλαίου = κόστος κεφαλαίου) Οι παραδοχές του παραπάνω οικονοµικού σχεδιασµού, µας έδωσαν τους Πίνακες 1 9 και περιλαµβάνουν την πρόβλεψη της χρηµατοοικονοµικής εξέλιξης της Εταιρίας για τα προσεχή χρόνια και τελικά την αποτίµηση της αξίας των µετοχών της µε τις µεθόδους των ελεύθερων ταµιακών ροών και του οικονοµικού κέρδους. Οι παράγοντες που κύρια επηρεάζουν την δηµιουργία αξίας για τους µετόχους της Εταιρίας και που χρειάζονται για την εφαρµογή των παραπάνω µεθόδων που εφαρµόσαµε αφορούν την µελλοντική πορεία της Εταιρίας - και όχι την ιστορική - και είναι µέθοδοι ποσοτικοποίησης της οικονοµικής αξίας. Oι οδηγοί διαµόρφωσης της οικονοµικής αξίας (value drivers) είναι κυρίως οι παρακάτω: προβλεπόµενος ρυθµός αύξησης του κύκλου εργασιών προβλεπόµενος ρυθµός µεταβολής του λειτουργικού περιθωρίου ρυθµός αύξησης των παγίων που είναι απαραίτητος για την υποστήριξη των διαφορικών (incremental) πωλήσεων ρυθµός αύξησης του κεφαλαίου κίνησης για την υποστήριξη των διαφορικών (incremental) πωλήσεων 12

13 55. Π ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΣΣ το µετά από φόρους µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου η περίοδος µεγέθυνσης φορολογικός συντελεστής σε ταµιακή βάση (cash tax rate) Με βάση τα παραπάνω: Ο προβλεπόµενος ρυθµός αύξησης του κύκλου εργασιών για την προσεχή περίοδο 20/7/ λειτουργίας σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της ιοίκησης σε 90,03%, 23,96%, 5% και 5% περίπου για την υπόλοιπη περίοδο. Η πολύ µεγάλη προβλεπόµενη αύξηση του πρώτου έτους οφείλεται στο γεγονός ότι είναι το πρώτο πραγµατικό έτος λειτουργίας µε πλήρη παραγωγική δραστηριότητα. Στα επόµενα χρόνια ο ρυθµός ανάπτυξης εξορθολογικοποιείται ενώ για την σταθεροποίηση προβλέπεται να µην ξεπεράσει το 5% το χρόνο. Το κόστος πωλήσεων σαν ποσοστό των πωλήσεων διατηρείται επίσης σταθερό και προβλέπεται να αποτελεί το 58% του τζίρου κατά µέσο όρο συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας για την περίοδο Το λειτουργικό περιθώριο του Οµίλου µε βάση τα προσδοκώµενα µεγέθη πωλήσεων που παρουσιάζονται στις αναλυτικές προβλέψεις της εταιρίας για τα επόµενα πέντε έτη το ετήσιο ανατοκιζόµενο ποσοστό µεγέθυνσης (Compounded Annual Growth Rate) ανέρχεται στο 29% περίπου Μεσοσταθµικό Κόστος Κεφαλαίου Το κόστος του µετοχικού κεφαλαίου που χρησιµοποιήθηκε για την προεξόφληση των ταµειακών ροών, υπολογίσθηκε µε βάση το επιτόκιο ελεύθερου κινδύνου (R f ), µε επιτόκιο αναφοράς το 10ετές οµόλογο του Ελληνικού ηµοσίου λήξεως 2012, που είχε καθαρή απόδοση περίπου 4%. Πάνω στο επιτόκιο αυτό προστέθηκε ένα πριµ κινδύνου µιας ώριµης κεφαλαιαγοράς (S&P 500) για µια µεγάλη ιστορική χρονική περίοδο ( ) που περιλαµβάνει την τιµολόγηση κινδύνου της αγοράς(market price of risk) και είναι η µέση αριθµητική διαφορά µεταξύ των αποδόσεων των µακροπρόθεσµων οµολόγων από την απόδοση του είκτη S&P 500. Tο πρίµ αυτό ανέρχεται στο 7,80% (Ibbotson Associates Yearbooks Ed. 2001). Επειδή η εταιρία δεν είναι εισηγµένη σε καµία κεφαλαιαγορά χρησιµοποιήσαµε τον συντελεστή Βeta (β) της εισηγµένης στο ΧΑΑ εταιρίας του ίδιου κλάδου HOTEL/GAMING) της «HYATT REGENCY ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» που θεωρήσαµε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για να εκφράσει στο υπόδειγµα CAPM (Capital Asset Pricing Model) το συστηµατικό κίνδυνο της εταιρίας. 13

14 55. Π ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΣΣ Στόχος µας εδώ είναι να προσοµοιαστεί ο συστηµατικός κίνδυνος µε αυτόν εταιρίας ιδίου κλάδου και περίπου ίδιων θεµελιωδών χαρακτηριστικών κινδύνου (risk profile) µε την εταιρία. Το β της εταιρίας αυτής ανέρχεται στο 1,396 (Πηγή ΕΤΒΑ β Book). Το κόστος του κεφαλαίου που προκύπτει για την συνολική ζητούµενη απόδοση του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο 14,67%, µε βάση το µοντέλο CAPM (Capital Asset Pricing Model), το οποίο προσδιορίζεται από την παρακάτω σχέση: Το µεσοσταθµικό τελικό κόστος κεφαλαίου που υπολογίζεται από την στάθµιση των διάφορων πηγών κεφαλαίου που χρηµατοδοτεί την εταιρία µε βάση τα παραπάνω ανέρχεται στο 12,49% (Βλ. Πίνακα Υπολογισµού). Το µέσο σταθµικό κόστος του κεφαλαίου της εταιρίας δίνεται από την παρακάτω σχέση:, Όπου T C είναι ο φορολογικός συντελεστής, D και Ε η αξία των δανείων και του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας αντίστοιχα και που χρησιµοποιούνται σαν συντελεστές στάθµισης. Με βάση τα παραπάνω καταρτίσαµε τον παρακάτω πίνακα υπολογισµού του µεσοσταθµικού κόστους κεφαλαίου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΘΜΙΣΗ(W) Π.Φ. Μ.Φ. ΜΣΚΚ(WACC)Μ.Φ. Ιδια Κεφάλαια 80,06% 14,67% 14,67% 11,75% Επιχορήγηση 2,54% 2,5% 2,50% 0,06% Ξένα Κεφάλαια 17,4% 6,00% 3,90% 0,68% Σύνολο WACC 100% 12,49% Τελικά, η υπολειµµατική αξία της εταιρίας στο διηνεκές υπολογίσθηκε µε βάση την παρακάτω σχέση:, Όπου RV είναι η υπολειµµατική αξία (Residual Value), FCF 2017 είναι η ελεύθερη ταµιακή ροή του έτους 2017 και g είναι ο σταθερός ρυθµός αύξησης των ελεύθερων ταµιακών ροών στο διηνεκές. 14

15 66. ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΙΙ Ι ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ 6.1 Οι δυσκολίες αποτίµησης και η εφικτότητα της περιόδου µεγέθυνσης - Γενικά σχόλια Ο κλάδος των Ξενοδοχείων/Καζίνο υπήρξε τις τελευταίες δεκαετίες σύµφωνα µε τα διεθνή στατιστικά στοιχεία το γρηγορώτερα αυξανόµενο τµήµα του Tουριστικού προιόντος και ειδικώτερα της niche αγοράς αναψυχής. Για το λόγο αυτό αποτελεί πλέον νέο κλάδο µε δικά του χαρακτηριστικά και δυναµική ανάπτυξης.αποτελεί τµήµα της Τουριστικής αγοράς όπου µπορεί να υπάρξουν αρκετά υψηλά περιθώρια. Για το λόγο αυτό και επιπρόσθετα για το γεγονός ότι µεγάλα ποσά cash αλλάζουν χέρια, τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων Ξενοδοχείων/Καζίνο πρέπει να αποτελούν το ισχυρό «χαρτί» στην εσωτερική τους οργάνωση. Ο µελλοντολόγος John Naaisbitt,στο βιβλίο του Global Paradox υπογράφει την άποψη ότι ο Τουρισµός θα είναι ο ένας από τους 3 κλάδους που θα οδηγήσει τη παγκόσµια οικονοµία τον 21 Ο αιώνα. Η διατήρηση υψηλών ρυθµών αύξησης των πωλήσεων κατά την αρχική περίοδο της πρόβλεψης που το management της εταιρίας πιστεύει ότι θα µπορέσει να επιτύχει, αποτελεί συστατικό στοιχείο πραγµατοποίησης(realization) της οικονοµικής αξίας που υπολογίζεται στην αποτίµηση αυτή. Το ερώτηµα δεν είναι αν Κλάδοι και Εταιρίες σε κάποια φάση της ζωής τους εισέρχονται σε φάση στασιµότητας, αλλά το πότε θα συµβεί αυτό δηλ. σε ποια χρονική στιγµή θα έχει παρέλθει η χρονική περίοδος ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος(cap-competitive Advantage Period).Η CAP αποτελεί συστατικό στοιχείο της πραγµατικής αξίας της επιχείρησης, αφού αποτελεί τη βασική περίοδο δηµιουργίας οικονοµικής αξίας και άρα ενσωµατώνεται στην αποτίµηση Στην περίπτωση των εταιριών Ξενοδοχείων/Καζίνο, η αρχική περίοδος αύξησης των πωλήσεων συνήθως συνοδεύεται από εκρηκτική άνοδο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί ένα ιδιόµορφο τµήµα της αγοράς του Τουριστικού προϊόντος που σε κάποια φάση του κύκλου ζωής του παρουσιάζει σηµεία κόπωσης και χρειάζεται µεγάλες επενδύσεις σε υποδοµές για να ξαναρχίσει µια νέα περίοδο κύκλου αύξησης των εσόδων (revenue circle). Από άποψη δοµής του κόστους οι εταιρίες αυτές λειτουργούν µε υψηλό σταθερό λειτουργικό κόστος και υψηλό κόστος απόσβεσης του επενδυµένου κεφαλαίου. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει υψηλός βαθµός λειτουργικής µόχλευσης και άρα υψηλός κίνδυνος για τις εταιρίες του κλάδου, που θα πρέπει να δώσουν έµφαση στη αύξηση της ζήτησης της προσφερόµενης υπηρεσίας και την αύξηση της µέσης κατανάλωσης ανά επισκέπτη για να µπορέσουν να µεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις τους που είναι ένας από τους κυριώτερους οδηγούς δηµιουργίας αξίας. 15

16 66. ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΙΙ Ι ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ Η περίοδος που οι εταιρίες εισέρχονται σε φάση ωριµότητας και σταθερής ή µηδενικής ανάπτυξης επηρεάζεται επιπρόσθετα από κυβερνητικές αποφάσεις. Αυτές συνακόλουθα επηρεάζουν τις 5 δοµικές δυνάµεις ανάλυσης του κλάδου (Είσοδος νέων παικτών, Υποκατάστατα, Ένταση του ανταγωνισµού, ιαπραγµατευτική δύναµη Προµηθευτών και Αγοραστών-Βλ.Michael Porter- Competitive Strategy / 5 Forces Industry Analysis Framework) και άρα αλλάζουν τη δοµή του κλάδου µειώνοντας ή εντείνοντας τον ανταγωνισµό κατά περίπτωση σε ένα κλάδο που θεωρείται ελεγχόµενος (regulated). Αυτό σηµαίνει, ότι εξωγενείς και µη ελεγχόµενες αποφάσεις µπορεί να δηµιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές (ή µη) ανταγωνισµού και άρα να αυξήσουν (ή µειώσουν) την ελκυστικότητα του κλάδου µε ανάλογες επιπτώσεις στη ζήτηση των υπηρεσιών του κλάδου. Για την αποτίµηση του ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ χρησιµοποιήσαµε τις κλασσικές µεθόδους αποτίµησης των Ελεύθερων Ταµειακών Ροών και του Οικονοµικού Κέρδους, που ως γνωστό θα πρέπει να συµπίπτουν στην αποτίµηση της Οικονοµικής αξίας και σαν τρίτη µέθοδο τον πολλαπλασιαστή του λειτουργικού κέρδους στη βάση συγκρίσιµων συναλλαγών δείγµατος του εταιριών του κλάδου. Ο στόχος ήταν να αποτιµηθεί η εταιρία ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ βρίσκεται σε φάση start up και άρα δεν υπάρχει ιστορικό παρελθόν ρυθµού ανάπτυξης της µε χρήση θεµελιωδών µεγεθών οµοειδών εταιριών του κλάδου. είγµα των εταιριών αυτών χρησιµοποιήθηκαν στο διαδίκτυο - (βλ. Παράρτηµα Β Κατάσταση Εταιριών που δραστηριοποιούνται διεθνώς στο κλάδο Hotel / Gaming). Από το δείγµα των εταιριών αυτών χρησιµοποιήθηκαν τα θεµελιώδη µεγέθη που θεωρήθηκαν του κλάδου σε ώριµο περιβάλλον σταθερής ανάπτυξης σε συνάρτηση µε τις προβλέψεις της ιοίκησης της Εταιρίας και συγκεκριµένα: Το µέσο ποσοστό αύξησης των πωλήσεων Η ζητούµενη απόδοση του επενδυµένου κεφαλαίου µε βάση το υπόδειγµα CAPM του 2003 Η ανάπτυξη του υποδείγµατος του πολλαπλασιαστή του λειτουργικού περιθωρίου µας δίνει την αξία της εταιρίας σαν συνάρτηση των ιστορικών πωλήσεων και του λειτουργικού περιθωρίου µε ανάλυση ευαισθησίας σε διαφορετικά επίπεδα λειτουργικού περιθωρίου (Βλ. Πίνακα 10). Σαν βάση χρησιµοποιήσαµε τις πραγµατικές πωλήσεις του έτους 2002 της εταιρίας που είναι χαµηλές και δεν έχουν ενσωµατώσει το στοιχείο της αναµενόµενης µεγέθυνσης (growth) το οποίο εκφράζεται όµως 16

17 66. ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΙΙ Ι ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ στο πολλαπλασιαστή του λειτουργικού περιθωρίου. Συγκεκριµένα, ενώ ο µέσος πολλαπλασιαστής του κλάδου που βρίσκεται σε ώριµη φάση είναι 6,74 φορές, για την εταιρία είναι 7,06 φορές (Βλ. Πίνακα). Η σχέση αυτή εκφράζει το ποσοστό µεγέθυνσης (growth gap) µεταξύ των εταιριών που λειτουργούν σε κατάσταση συνθηκών ισορροπίας του κλάδου. Η εταιρία ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ θα πρέπει λογικά να περάσει τη φάση ανάπτυξης της που µόλις αρχίζει πριν καταλήξει σε φάση ωριµότητας. Η αξία της εταιρίας είναι πολύ ευαίσθητη στους δείκτες αύξησης των πωλήσεων και του λειτουργικού περιθωρίου. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από το γράφηµα του Παραρτήµατος, όπου υπάρχει µεγάλη µόχλευση µεταξύ των παραπάνω δεικτών και της αξίας της εταιρίας. Τα θεµελιώδη µεγέθη του είγµατος των εταιριών που χρησιµοποιήθηκαν εµφανίζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Γ. Σύµφωνα µε τους στόχους της ιοίκησης η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας στηρίζεται κυρίως σε ίδια κεφάλαια µε πολύ ελεγχόµενο δανεισµό. Στο βαθµό που η εταιρία αποφασίσει να χρησιµοποιήσει διαφορετικό µίγµα κεφαλαίων η αποτίµησή της θα µεγαλώσει αν εισάγει περισσότερη µόχλευση στο χρηµατοδοτικό της σχήµα (optimal capital structure) και κινηθεί προς το σηµείο άριστης κεφαλαιακής δοµής. Παραθέτουµε κατωτέρω τις αποτιµήσεις µε τις τρεις επιλεγείσες µεθόδους ως και την τελική τιµή αποτίµησης βάσει της ποσοστιαίας βαρύτητας που υποκειµενικά δίνουµε για την κάθε µέθοδο. 6.2 Μέθοδος των Ελεύθερων ταµιακών ροών Με την µέθοδο των προεξοφληµένων ταµειακών ροών (Discounted FCFF το σύνολο της λειτουργικής και υπολειµµατικής αξίας της εταιρίας µε βάση τις πιο πάνω παραδοχές ανέρχεται στο ποσό των χιλ. Ευρώ (ΠΙΝΑΚΑΣ 8). Σύνολο αξίας εταιρίας: χιλ. Ευρώ 6.3 Μέθοδος του οικονοµικού κέρδους Η µέθοδος του οικονοµικού κέρδους δίνει ένα µέσο περιθώριο (spread) µεταξύ απόδοσης και κόστους κεφαλαίου της τάξεως του 45% κατά µέσο όρο για τα πρώτα 5 χρόνια σύµφωνα µε τα δεδοµένα πρόβλεψης της ιοίκησης της εταιρίας (µέση απόδοση επενδυµένου κεφαλαίου 32%). Σύµφωνα και µε την µεθοδολογία αυτή, η αξία της εταιρίας ανέρχεται στα χιλ. Ευρώ (ΠΙΝΑΚΑΣ 9). Σύνολο αξίας εταιρίας: χιλ. Ευρώ 17

18 66. ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΙΙ Ι ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ 6.4 Μέθοδος του πολλαπλασιαστή του λειτουργικού περιθωρίου Με βάση την µέθοδο αυτή η αποτίµηση της εταιρίας βασισµένη στα λειτουργικά κέρδη που µπορεί να παραχθούν κατά τις δύο διαδοχικές περιόδους οικονοµικής µεγέθυνσης της εταιρίας ανέρχεται στα χιλ. Ευρώ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 10 & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Σύνολο αξίας εταιρίας: χιλ. Ευρώ. 6.5 Ανακεφαλαίωση Αποτίµησης Μέθοδος Αξία σε χιλ. Ευρώ Στάθµιση* Τελική Αποτίµηση σε χιλ. Ευρώ Ελεύθερες Ταµειακές Ροές % Οικονοµικό κέρδος % Πολλαπλασιαστής % Τελική αξία εταιρίας Βάσει των ανωτέρω η τελική αξία της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ περίπου µε βάση τα προεκβαλόµενα στο µέλλον οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας. Η αποτίµηση που βασίζεται στα προβλεπόµενα οικονοµικά στοιχεία µιας µη εισηγµένης εταιρείας στη χρηµατιστηριακή πρακτική εκτιµούµε ότι µπορεί να βρίσκεται σε discount µη διαπραγµάτευσης που κυµαίνεται από 20 30% όταν αυτή δεν είναι εισηγµένη στην κεφαλαιαγορά. Το ποσό αυτό αποτελεί ένα πριµ εισαγωγής και µπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει το σύνολο των πριµ ρευστότητας, εµπορευσιµότητας και άµεσου valuation που προσφέρει η Χρηµατιστηριακή Αγορά στις εισηγµένες εταιρίες. Στην περίπτωση της ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ θεωρήσαµε ότι το ποσοστό αυτό λόγω αντικειµένου δραστηριότητας της εταιρείας µπορεί να είναι maximum 20%. Με βάση αυτό το συλλογισµό, η τελική τιµή µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ του χαµηλού ορίου των χιλ. Ευρώ περίπου και του υψηλού ορίου των χιλ. Ευρώ. Για τους σκοπούς του υπολογισµού της σχέσης ανταλλαγής των µετοχών της νέας εταιρίας, έχει ακολουθηθεί η συντηρητική αποτίµηση του κατώτερου παραπάνω ορίου. N Σηµείωση: Η στάθµιση του παραπάνω Πίνακα είναι υποκειµενική και εκφράζει τη βαρύτητα πρακτικής και θεωρητικής επάρκειας που δίνουµε στις µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν. 18

19 77. ΠΙΝΑΚΕΣ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5ΕΤΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 5ΕΤΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Ο ΗΓΟΙ ΑΞΙΑΣ & ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΡ ΩΝ 19

1.3. Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού 24.

1.3. Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού 24. 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.1. Ι ΡΥΣΗ Η εταιρία «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» πρώην «ΑΛΚΑΡ Α.Ε.Μ.Ε.Τ.» ιδρύθηκε το 1926, ως Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΕGΟ Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = 21.053.036.373,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = 22.613.527.622,83 Tυπική Απόκλιση = 2.857.506.545,62 11 10 9 Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ A. Η Έννοια της Παρούσας και της Μελλοντικής Αξίας A1. Εισαγωγή στην έννοια της χρονικής αξίας του χρήµατος Η «πράξη» της αναγωγής σε παρούσα και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΕΠΟΥΝ Σύμφωνα με τον νόμο οι ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 10,, 10673, : 094284840,....: 21240/06/ /90/16 : 210-3392760 Fax: 210-3392470 Website: www.sciens.gr, E-mail: info@sciens.gr ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η µεθοδολογία αποτίµησης µιας Εταιρίας Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζεται στη βάση της εναλλακτικής µορφής επένδυσης. Ο αναλυτής ή ο εκτιµητής «αντιµετωπίζει» την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του. Συµβουλίου υποβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ Αθήνα 28 Μαΐου 2004 Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Ανδρέου Μεταξά 5 Κάτω Κηφισιά ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡ. - 2.900 1.250 1.900 1.585 1.280 Π.ΚΤΡ. - 2.900 1.147 1.599 1.224 907 Κ.Π.Α. 1.977

ΚΤΡ. - 2.900 1.250 1.900 1.585 1.280 Π.ΚΤΡ. - 2.900 1.147 1.599 1.224 907 Κ.Π.Α. 1.977 1.Έχετε να επιλέξτε για την κατάθεση ενός ποσού 150 Euro, στην τράπεζα Αλφα µε σταθερό επιτόκιο 10% για 5 έτη και ανατοκισµό στο τέλος κάθε έτους, και την κατάθεση 148 Euro στην τράπεζα Βήτα µε το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα