ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου: Εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὁμιλία Α ΕΠΕ, τ. 36, σελ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου: Εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὁμιλία Α ΕΠΕ, τ. 36, σελ."

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 316 Μά ος 2012 Ἡ ἀνθρώπινη φύση μας στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ «Ἀνήνεγκε τοίνυν τήν ἀπαρχήν τῆς φύ σεως τῆς ἡμετέρας τῷ Πατρί καί οὕ τως ἐθαύμασε τό δῶρον ὁ Πατήρ, καί διά τήν ἀξίαν τοῦ προσενέγκαν - τος, καί διά τό ἄμωμον τοῦ προσενε - χθέντος, ὡς οἰκείαις αὐτό δέξασθαι χερ σί, καί θεῖναι πλησίον τό δῶρον, καί εἰπεῖν Κάθου ἐκ δεξιῶν μου. Πρός ποίαν φύσιν εἶπεν ὁ Θεός, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ; Πρός ἐκείνην τήν ἀκούσασαν, Γῆ εἶ, καί εἰς γῆν ἀ - πε λεύσῃ.» «Προσέφερε λοιπόν (ὁ Χριστός) στόν Πατέρα τήν πρώτη ἐκλεκτή προσ - φο ρά τῆς δικῆς μας φύσεως(τήν ἀν - θρώπινη φύση πού προσέλαβε). Καί τόσο πολύ θαύμασε τό δῶρο ὁ Πατέ - ρας-καί γιατί εἶχε ἀξία ἐκεῖνος πού τό πρόσ φερε καί γιατί ἡ προσφορά (πάλιν ὁ Χριστός) ἦταν ἄσπιλη- ὥστε τό δέχθηκε στά χέρια του καί τοποθέ τη σε τό δῶρο κοντά του καί τοῦ εἶπε: Κά θισε στά δεξιά μου. Σέ ποιά φύση εἶπε ὁ Θεός, Κάθισε στά δεξιά μου ; Σ ἐκείνη πού ἄκουσε: Χῶμα εἶσαι καί στό χῶμα θά ἐπιστρέψεις.» Ἰωάν. Χρυσοστόμου: Εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὁμιλία Α ΕΠΕ, τ. 36, σελ

2 2 +ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΟΣ Μεταφορέας το ε αγγελικο φωτός στή σκοτεινή πικαιρότητα Στό γύρισµα τ ς µέρας πό τίς 14 στίς 15 πριλίου, λάµψη το πασχαλι νο φωτός µ ς λουσε µέ τή χαρά τ ς νάστασης. φερε κοντά µας τόν ναστηµένο Κύριο καί νέβασε τίς φτωχές µας πάρξεις στή χώρα τ ν ναστηµένων. «νέστη Χριστός, καί νεκρός ο δείς πί µνήµατος. Χριστός γάρ γερθείς κ νεκρ ν, παρχή τ ν κεκοιµηµένων γένετο». Λίγες ρες ργότερα, ταν τό φ ς τ ς µέρας γκάλιασε τή φύση, να κε νό µνηµε ο νοιξε τήν πύλη του γιά νά φιλοξενήσει, σαµε τήν κοινή νάσταση, ναν π τούς λαµπρότερους µελετητές καί µεταφορε ς τ ν ε αγγελικ ν µηνυµάτων, να γνήσιο πόστολο καί δάσκαλο τ ς καιν ς ζω ς, τόν Στέργιο Σάκκο. Στέργιος Σάκκος, γέννηµα καί θρέµµα τ ς ρωικ ς Μακεδονίας, δέ δα πά νησε τά χαρίσµατά του στή γήινη πόλαυση. νύψωσε καί τό βλέµµα καί τήν καρδιά καί καθήλωσε τήν ρευνητική γωνία του στό πρόσωπο το Θεο, πού ε ναι Πλάστης καί ηµιουργός καί Πατέρας καί στήν ε λογηµένη παρξη, τόν νθρωπο, πού χαίρε ται καί βιώνει τήν γάπη τ ς υ οθεσίας καί ξιολογε τά χρόνια τ ς ζω ς του ς δυναµική καί χαρούµενη τροχιά πρός τήν α ωνιότητα. Σπούδασε καί στήν λληνική πατρίδα καί στά Πανεπιστηµιακά κέντρα το ξωτερικο καί τελικά ναδείχθηκε καθηγητής το Πανεπιστηµίου τ ς Θεσσαλονίκης, στήν δρα τ ς Καιν ς ιαθήκης. ς καθηγητής, σκυψε µέ δέ ος καί ποφασιστικότητα στό λόγο το Λόγου, στίς διδαχές καί ποκαλύψεις το Κυρίου µας ησο Χριστο, στό ζ ν ν Χριστ ησο. Παράλληλα, πλη σίασε σεβαστικά τίς µορφές τ ν γίων ποστόλων καί τ ν γίων Πατέρων, σ φράνθηκε τήν ε ωδία τ ν µπειρι ν τους καί µεινε µαθητής τους καί πιστός κόλουθός τους. Περιόδευσε ε ρύτατα διαµερίσµατα τ ς λληνικ ς πατρίδας κηρύσσοντας τό θεϊκό λόγο καί θεµελίωσε σειρά δρυµάτων µέ στόχο τόν ε αγγελισµό το λαο καί τήν νύψωση στό φ ς το Θεο τ ς νθρώπινης προσωπικότητας. διαίτερη νάπτυξη χει γυναικεία δελφότητα «Χριστιανική λπίς» πού συγκροτε ται πό λειτουργούς τ ς κπαίδευσης καί ε ναι κατεσπαρµένη σέ µεγάλα κέντρα τ ς λληνικ ς πατρίδας. δελφότητα α τή µ ποτίζει τή νέα γενιά µέ τό φ ς καί τά χαρίσµατα το ε αγγελίου καί νισχύει τήν πιστότητα στίς ρχές καί τήν στορία το θάνατου λληνισµο. Μέ πολύ σεβασµό καί µέ θερµή γάπη σπαζόµαστε τόν τάφο το Στερ γίου Σάκκου καί ε χόµαστε νά δεύσει πρός τήν κοινή νάσταση τ ς κκλησιαστικ ς ο κογένειας. δελφέ µας Στέργιε, ναστηµένος Κύριός µας νά σέ ε λογήσει καί νά σέ ναστήσει. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ

3 3 Θάρρος θράσος µέσα στό χάος; ποιος τολµάει, πό - γω νία τ ς συνείδησής του πό πλή περι - έργεια, νά φυλλοµε τρή - σει τίς ντυπωσιακές σε λίδες πού στορο ν τήν κκλησιαστική κα - θη µερινότητα, ξεγλιστράει πό τήν πρόχειρη κανοποίηση στό βα θύ χάος τ ς πόγνωσης. Στ - λες τ ν φηµερίδων, πρός στι - γµή, το προσφέρουν τό ρωµα τ ς λπίδας, λλά τήν πόµενη µέρα, µέ βίαιη κίνηση, τόν σπρώ - χνουν στό νέλπιδο µαράζωµα. χι σέ µακρυνό παρελθόν, λλά σέ χρονική περίοδο πού - ναµασάει τά πικίνδυνα πατή - µα τα τ ν σηµεριν ν γετικ ν στε λεχ ν τ ς κκλησίας, γνω - στός κκλησιαστικός νταποκρι - τής µ ς α φνιδίασε µέ καταχώ - ρησή του στήν στοσελίδα soti - rioslogos.gr (28 Μαρτίου 2012), πού νηµερώνει τό ε ρύ κκλη - σι α στικό πλήρωµα τι δύο γε - τικά στελέχη τ ς κκλησίας, ρ χιεπίσκοπος ερώνυµος καί παρητηµένος-καί κατά συνέπεια «νευ δικαιώµατος κκλησια - στικ ς δράσης»- πρώην µητρο - πολίτης Ζακύνθου Χρυσόστο- µος, συναντήθηκαν, κουβέντιασαν πί µιά καί πλέον ρα καί - λυσαν σειρά προβληµάτων. Γράφει: «Α φν δια συν ντη - ση ρχιεπισκ που καί ωδ νης Μετά πό τήν ταραχή καί τήν τρικυµ α πού π ρασε σχ ση ρ - χιεπισκ που- ωδ νης, ο δυό κ - κλησιαστικοί νδρες, παλιοί γν - ρι µοι καί " κολλητο " συνεργ τες µ χρι πρίν λ γο καιρ, συναντ θηκαν... σ µερα τό µεσηµ ρι τ ς Τε - τ ρτης, στό γραφε ο το ρχιε - πισκ που στή Σ νοδο... συν - ντηση τ ν δυό νδρ ν, κρ τησε περ που µ α ρα καί γινε σ µ -

4 4 φω να µέ τίς πληροφορ ες πού - χουµε µ σα πό τή Σ νοδο, σέ πο - λύ καλό κλ µα... ς σηµειωθε τι ε ναι πρ - τη συν ντηση πού χουµε µεταξύ τ ν δυ, µετά τά βαριά λ για πού κτ ξευσε ωδ νης κατά το ρ χιεπισκ που, σέ πολλές δηµ - σι ες µφαν σεις του, ταν νιω σε ωδ νης-καί χι... " δικα", σ µ - φωνα µέ ντικειµενικούς παρατη - ρητές τ ν κκλησιαστικ ν µας πρα γµ των- τι ρχιεπ σκο πος τόν δειασε καί τόν π ταξε σάν στυµµ νη λεµον κουπα, µε τά τήν πα ρα τησ του πό τόν θρ νο τ ς Ζακ νθου! Σ µερα τανε πρ τη συν - ντηση... Κι πειδή ωδ νης δέν - φ νει τ ποτα στήν τ χη του, πολύ σ ντοµα θά µ θουµε τό περιε χ - µενο τ ς συνοµιλ ας τους καθώς καί τό πο κατ ληξαν...!!» Κρίνοντας ναγκα ο νά νη - µερώσουµε πληρέστερα τούς νήσυχους δελφούς µας γιά τίς συµπεριφορές πού χαράχτηκαν ς µα ρες σελίδες στήν κκλη - σιαστική µας στορία, θά κάνου - µε µιά σύντοµη ναφορά σέ γεγονότα καί σέ δηλώσεις τ ν δύο προσώπων πού περπάτησαν µεγάλο διάστηµα τ ς σταδιοδρο - µίας τους ς στενοί φίλοι καί ς µότροποι παράγοντες το κ - κλη σιαστικο χώρου, γιά νά δώ - σουµε τήν ε χέρεια στό ε ρύ πλήρωµα τ ς κκλησίας µας νά κτιµήσει τήν ποιότητα το κατέρωθεν θους. Στήν προεκλογική περίοδο πού διανύθηκε µέ ποψηφιότη - τα γιά τόν ρχιεπισκοπικό θρόνο το τότε µητροπολίτη Θηβ ν ε ρωνύµου, πρώην Ζακύνθου Χρυ σόστοµος κινε το καί δρο σε ς πιστός συνεργάτης του καί θερ µός ποστηρικτής του. ν α τή ποστήριξη ταν πό - λυτα ε λικρινής ξ λοκλήρου ποδεκτή πό τόν ποστη ρι ζό - µε νο ερώ νυ µο δέν ε ναι ε κολο νά κτιµη θε. γώ πό τό δικό µου θησαύ ρισµα τ ν µπειρι ν θά καταθέσω µιά λεπτοµέρεια. Στενός συν εργάτης το τότε Θη - β ν ερω νύµου, πού στάλη - πό τόν ποψήφιο ρχιεπίσκοπο χι γιά νά µέ νηµερώσει, λ - λά γιά νά µέ πα ραπλανήσει, σέ να ρώτηµα πού θεσα, µο - πάντησε µέ τήν κόλουθη φράση: «δεσπότης ( ερώνυµος) ναγκάσθηκε νά πα ρέµβει. Ζή - τη σε πό τόν τότε Ζα κύνθου Χρυσόστοµο νά διακόψει τή δηµόσια ποστήριξή του, γιατί α τό µπορο σε νά νεργήσει µειωτικά καί παξιωτικά καί ντί γιά στήριξη τ ς ποψηφιό τητας νά διεγείρει τήν παξίωσή του».

5 5 τσι φθάσαµε στήν κλογή καί τά σκαλοπάτια πού δηγο - σαν στόν ψηλό θρόνο το ρ - χιεπισκοπικο ξιώµατος τά - νέβηκε κύριος ερώνυµος. Μέσα στή λαµπρή τµό - σφαιρα τ ς χαρ ς καί στήν πλη - θώρα τ ν δοξαστικ ν πευφη - µι ν, νέος ρχιεπίσκοπος ε - ρώ νυµος ποφάσισε νά πισκεφθε τή Ζάκυνθο καί νά ναγκαλι - σθε τόν τότε ποιµένα της, σως γιά κ δήλωση ε γνωµοσύνης, - σως γιά νά πιβεβαιώσει τήν πρόθεση συνεχο ς συνοδοιπορίας µα ζί του. Σ α τήν τήν τµό σφαι - ρα ε πε κε νο τό µίµητο: «δελφέ, θαυµάζω τήν ρχοντιά σου». Καί σέ λλες ορταστικές συν - οδι κές κδηλώσεις, διά µακρ ν µι λι ν καί πυκν ν προσφωνή - σε ων, φρόντισε νά κοσµίσει πλουσιοπάροχα τό µητροπολίτη πού καθόταν στό θρόνο τ ς Ζακύν - θου µέ λοκάρδιες ε χές καί µέ θαυµαστικές ναφορές στό µε - γα λε ο του, πως προκύπτει - πό ντοκουµέντα πού παλαιότερα ε χαµε δηµοσιεύσει. πογραµµίζουµε τήν κρως περίεργη νταπόκριση το δο - ξα σθέντος πό τόν ρχιεπίσκο - πο µητροπολίτη πρώην Ζακύν - θου, πού ριξε στόν κάλαθο τ ν χρήστων τό νέο ρχιεπίσκοπο, λλοτε στενό φίλο του καί συνοδοιπόρο του. Στίς 18 εκεµβρίου 2011, ργισµένος, ξ α τίας δηµο - σιεύµατος πικριτικο το προ - σώπου του στήν φηµερίδα Ε - ΛΕΥ ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, παντάει στρέφοντας τά βέλη του στό πρόσωπο το ρχιεπισκόπου. Γράφει: «... άν συντ κτης το σχολ ου πιθυµε τήν λ θεια, ς ρωτ σει τόν πληροφοριοδ τη του, γιά ποιόν ζ τησα νά παραιτηθε καί γιά ποιούς λ γους!... ε, λοιπ ν, α τός πρ πει νά ε ναι ρχιεπ σκοπος, πειδή - πο δε χτηκε βουλος, ν κανος καί πικ νδυνος πλ ον, δεδοµ νου τι γεται καί φ ρεται δ χως νεργό ρ λο στά δρ µενα τ ς ποχ ς. Γιά τήν κακή συγκυρ α, τήν - πο α δι ρχεται πατρ δα µας καί µαζ της κκλησ α µας, χρει ζεται κκλησιαστικός γ της µέ πο - φασιστικ τητα καί θος, χαρα - κτη ριστικά πού ΕΝ διαθ τει ε - ρ νυµος Β, πειδή κριβ ς χει κλη ρονοµ σει καί ποδεχθε τήν δια ποπτη καί καταδικασµ νη α λή τ ς ποχ ς το Χριστοδο - λου. Καλές ορτές + ωδ νης Χρυσ στοµος» Μετά παρέλευση µόλις πέντε µερ ν, πρώην Ζακύνθου µέ πλατιά συνέντευξή του, πού τήν

6 6 δωσε στό δηµοσιογράφο Ν κο Πα παδηµητρίου καί δηµοσιεύ - τηκε στήν φηµερίδα FREE SUN- DAY (23/ ), δέν παραλεί - πει νά φορτίσει µέ ε θ νες καταλυτικές παράγοντες το κ - κλη σιαστικο βίου µή ξαιρών - τας τόν παλαιό φίλο του καί ν ν ρχιεπίσκοπο. Γράφει καί πο - γραµµίζει: «...Σέ α τούς τούς ρ - χηγούς πού δέν χουν καί πολλά κ τσια ρ σει τό κοιν ς λεγ µενο γλε ψιµο. Ε ναι γνωστή πα ροι - µ α µέ τόν ετό καί τό σαλ γ καρο». δηµοσιογράφος τόν διακόπτει ρωτώντας τον: «ταν µιλ τε γιά ρχηγούς πού δέν χουν κ - τσια...». Καί κύριος Χρυσόστο- µος διακόπτωντάς τον, παντ : «ννο καί τόν ρχιεπ σκοπο. ταν χεις δυναµ ες, πρ πει νά κρ βεσαι. Νά µήν νεβα νεις σέ σκαλοπ τια ψηλ τερα πό κε - να πού µπορε ς». δήλωση α τή πού µφισβητε πολύτως τίς κανότητες καί τό κύρος το ρχιεπικόπου α φνιδιάζει τόν δηµοσιογράφο καί τόν προκαλε σέ ντίλογο: «έν βλ πετε κ τι θετικό σέ α τά τά τ σσερα χρ νια (το ρχιεπι - σκόπου);» πάντηση το πρώην Ζακύνθου πιµένει στό κούρε - µα τ ν κανοτήτων το ρχιεπι - σκόπου ερώνυµου καί στήν ρι - στική πόρριψή του. «Ναί. τι δέν βγα νουµε στούς δρ µους νά κραυγ ζουµε. να χα µηλό προφίλ περν ει πιό ε κολα καί τίς νο - µ ες». τραχύτητα τ ς συσσώ - ρευ σης τ ν ε θυν ν γιά τά τρέ - χοντα στήν κκλησιαστική α λή σκο τεινά γεγονότα στό πρόσωπο το κυρίου ερωνύµου πό τόν λλοτε Ζακύνθου Χρυσόστο- µο, ο σιαστικά παντήθηκε µέ ταυτόχρονη ντιµετώπιση το καταγγέλλοντος πό τόν καθή - µε νο τιµητικά στήν ρχιεπισκο - πική καθέδρα καί τούς συνοδι - κούς συνεργάτες του. παραι - τηµέ νος Ζακύνθου ζήτησε, ρ - θότε ρα παίτησε, νά το παρα - χω ρη θε, παρά τήν παραίτησή του, τό δικαίωµα νά προεδρεύσει σέ ναν τοµέα τ ς κκλησιαστι - κ ς δραστηριότητας πού ξα - σφα λίζει προβολή καί τιµές στόν πίσκοπο πού προεδρεύει καί, µα ζί µέ τήν τιµή, το προσφέρει καί τή διαχείριση νός σχυρο ο κονοµικο πακέτου. Ο τοµε ς τούς ποίους πέδειξε ς ρεστούς σ α τόν νά τίς κυβερνήσει καί νά τίς ναπτύξει ταν: 1) Τό ιορ θόδοξο Κέντρο. 2) Ο - κο νοµική πηρεσία τ ς κκλη - σίας. 3) ποστολική ιακονία. Καί τά τρία νδεχόµενα τά πέρ - ριψε Σύνοδος, προεδρεύοντος το κυ ρίου ερωνύµου. πόρ - ριψη α τή πυροδότησε τήν ν - τιπαλότη τα καί κανε τόν παραι - τηµένο Ζα κύνθου νά µεταλλάσσει τήν πικρία του σέ θρ νο καί

7 7 σέ µει ωτικό κάρφωµα. τσι, πέ - ρα σε κάµ ποσος καιρός. Μέ προ - δοµέ νη τήν δελφοσύνη καί κυ - ρίαρ χη τήν ντιπαλότητα. σπου ξα φνικά κυκλοφόρησε ε δηση τι ο δύο νδρες «τά βρ καν». Α τόµατα δηµοσιογρα φι - κή πληροφορία διήγειρε τήν - πο ρία καί πλήθυνε τά ρωτήµατα. ραγε, ο δυό νδρες, πού πα λαιά ταν στενοί καί µότροποι φίλοι καί µετά γιναν ντίπαλοι καί λληλοκατήγοροι, τί βρ - καν; Π ς τά βρ καν; Καί ποιές διαδικασίες τροχιοδρόµησαν πρός τήν ποκατάσταση καί - λοκλήρωση τ ς φιλίας τους; Στά ρωτήµατα α τά δέ δόθηκε κα - µιά πάντηση. Ο τε ποιές θά ε - ναι ο περαιτέρω ρυθµίσεις, πού θά σβήσουν τά παράπονα το παραιτηµένου καί κθρονισµένου µητροπολίτη. Ο τε ποιές θά ε ναι ο συνοδικές διαδικασίες, πού, ν θά σφαλίζουν µπι - στοσύνη στόν παραιτηθέντα µη - τροπολίτη, δέν θά θίγουν τό κύ - ρος τ ν ερ ν Κανόνων καί τήν µακρότατη πρακτική τ ς κκλη - σίας. Α τά τά ρωτήµατα δέ φαί - νεται νά συζητήθηκαν σέ διά - σκεψη τ ς ερ ς Συνόδου καί - πως ταν φυσικό, δέν πάλειψαν τίς πορίες το νήσυχου κκλη σιαστικο πληρώµατος καί δέν ξασφάλισαν τό σεβασµό στίς σοφές κανονικές διατάξεις καί στήν κλαµπρη πρακτική τ ς µακρότατης διακονίας τ ν µεγάλων Πατέρων µας. Μέ δεδοµένη τή σιωπή, πού θολώνει καί σκοτεινιάζει σήµερα λόκληρο τόν κκλησιαστικό ρίζοντα, προβαίνουµε στήν κα - τά θεση µι ς ποψης πού δέν ε - ναι παρά ε σφορά ντονης πο - ψίας. Κατά τή µονόωρη συζήτηση πού ε χαν ο δύο νδρες, ο ρ - χα οι φίλοι καί σύγχρονοι ντί - παλοι, νδέχεται νά πιέσθηκε καί νά πέκυψε Πρόεδρος τ ς Συ - νό δου, ερώνυµος, καί νά ε θυγραµµίσθηκε σέ κάποιο πίµονο α τηµα το συνοµιλητή του, πρώην Ζακύνθου. λοι µε ς, πού βρι σκόµασταν ξω το γραφείου το διαλόγου τους καί βλέπουµε χρέος µας πιτακτικό τή διάσωση κεραίας τ ς παράδοσης τ ν Πατέρων µας, διατυπώνουµε - νοιχτά τίς πορίες µας καί τολ - µο µε νά θέσουµε στούς συζη - τητές τ ς µι ς µόνον ρας µιά σειρά κανονικ ν διατάξεων τ ς κ κλη σίας µας καί µιά δεύτερη σειρά πού στήνει τά δικά µας - ρω τήµατα. Ο κκλησιαστικοί Κανόνες στό σύνολό τους καί µέ τίς θεοφώτιστες ναλύσεις τους, παγορεύουν στό µητροπολίτη πού

8 8 παραιτε ται πό τή διακονία του τή διατήρηση δικαιωµάτων καί τήν σκηση ποικίλων λειτουργη - µάτων καί ξουσι ν στό χ ρο τ ς τραυµατισµένης κκλησίας. γιος Κύριλλος λεξανδρείας, στή σειρά τ ν Κανόνων πού - πίσηµα πικυρώθηκαν πό Ο - κουµενική Σύνοδο, σταµατάει στό πρόβληµα τ ν πισκοπικ ν παραιτήσεων καί µέ τόν Γ~ Κανόνα του (Πηδάλιο, σελ. 690) θεσµοθετε : «...Καί τέρως δέ πράγ- µα στίν ο τε το ς τ ς κκλησίας ρέσκον θεσµο ς, τό λιβέλλους πα ραιτήσεων προσάγειν τινάς τ ν ερουργ ν. Ε γάρ ε σιν ξιοι το λειτουργε ν, στωσαν ν τού - τ, ε δέ νάξιοι, µή πό παραιτήσεως ξίτωσαν, κατεγνωσµένοι δέ µ λλον πί πράγµασιν, ν ν τις πολλήν ποιήσαιτο τήν καταβοήν, ς ξω τε χόντων πάσης κολουθίας...» γιος Νικόδηµος γιο - ρείτης κάνει ναφορά στόν Κα - νόνα α τόν το Κυρίλλου λε - ξανδρείας καί ρµηνεύει:«... - πειτα δέ καί ν τυχόν θεληµατικ ς δωκε τήν τοιαύτην παραίτησιν, µως τό νά δίδουν τινές πίσκοποι γγράφους παραιτήσεις, τι παραιτο νται τάς πισκοπάς καί τάς παρχίας των, το το δέν ε ναι ρεστόν ε ς τούς Κανόνας τ ς κ - κλησίας, τα τόν ε πε ν, τι ε ναι παρά Κανόνας καί τοπον. ιότι ε µέν ο πίσκοποι α τοί ε ναι - ξιοι νά χουν τήν ρχιερωσύνην, ς µένουσιν ε ς α τήν καί ς µήν παραιτο νται, χι καί ε ναι νάξιοι ( ν δέν ε ναι ξιοι), ς µήν ε - γαίνουν πό τάς παρχίας των, ς τάχα παραιτούµενοι, λλά µ λ λον ς κατακεκριµένοι διά - τοπα πο καµαν, τά πο α θε - λε κατηγορήσει µεγάλως τινάς, ς ξω ντα πάσης κολουθίας τ ν ερ ν Κανόνων, τοι πάντη παράνοµα καί κανόνιστα...» Θά προσεγγίσουµε µιά δεύ - τερη ο σιαστική µαρτυρία πού πανέρχεται στό διο πρόβληµα. Πρόκειται γιά τήν κρίση καί κ - τίµηση το ρµηνευτή τ ν ερ ν Κανόνων Ζωναρά, πού σχολιά - ζει περίπτωση παραίτησης πι - σκόπου πού ντιµετώπισε Γ~ Ο κουµενική Σύνοδος. «...πάλαι ο τάς πισκοπάς πα ραιτούµενοι, ε τέως δέχοντο, πάντων ξέπιπτον, καί ο τε ρ - χιερατικόν τι δίκαιον µετά τήν παραίτησιν ε χον, ο τε πίσκοποι - νοµάζοντο...» (Ζωναράς: ρµη - νεία στήν πιστολή τ ς Γ~ Ο κου - µενικ ς Συνόδου πρός τήν ν Παµ φιλί Σύνοδον πέρ Ε στα - θίου Μητροπολίτου, Ράλλη Ποτλή, τ. β ~, σελ. 209). κρίση το Ζωναρά ντι - µετωπίζει δυναµικότερα τό πρό - βληµα. ποστηρίζει τι δέν ε ναι νοητή παραίτηση το πισκό -

9 9 που πό τά καθήκοντά του, πα - ρά µόνον ν ξετασθε καί βρε - θε νοχος, πότε ποµακρύνεται πό λα τά καθήκοντά του. «...τό παραιτε σθαι τάς ερατικάς φροντίδας ο κ πιτετραµµένον, λλ ποτετραµµένον µ λλον στί καί π α τίασιν...» (Ράλλη Ποτλή, τ. β ~, σελ. 210) Καί συνεχίζει Κανονο λό - γος Ζωναράς: «...Λοιπόν ο ν ο - δείς τό α τ πιτεθέν λειτούργη - µα τ ς πισκοπ ς δεχθήσεται παραιτούµενος, ε µή νάξιον αυτόν τ ς πισκοπ ς µολογε. Ε δέ τις δώσει, πάντως δέ ο κανονι - κ ς δεχθ ναι τόν παραιτούµενον, πάσης ξίας ερατικ ς, καί παντός δικαίου τ ς ρχιερωσύνης, µα τ παραιτήσει, κπεσε ται παραιτούµενος...». (Λοιπόν κανείς δέν θά δεχθε νά παραιτηθε πό τό λειτούργηµα το πισκόπου, παρά µόνον άν µολογε τόν αυτό του νάξιο νά ποιµαίνει τήν πισκοπή. άν δέ κάποιος κατά ποιοδήποτε τρόπο νδώσει στίς παρακινήσεις παραιτήσεως, χω - ρίς νά χει κανονική ποχρέωση νά τό κάνει, θά κπέσει α τόµατα µέ τήν ποβολή τ ς παραιτήσεώς του πό κάθε ξία ερατική καί πό κάθε δικαίωµα το ρχιερατικο ξιώµατος.) (Ράλλη Ποτλή, τ. β ~, σελ ) Ο κανονικές διατάξεις πού ποτέθηκαν στό θησαυροφυλάκιο τ ς ρθόδοξης κκλησίας µας, µετά πό πεξεργασία καί κρίση τοπικ ν καί Ο κουµενικ ν Συνόδων, δέν πιδέχονται ναπροσαρµογές καί συντονισµό µέ προσωπικά συµφέροντα. λοι µας, πό τούς Πατριάρχες το ρθοδόξου χώρου σαµε τόν τε - λευτα ο πιστό, ε µαστε ποχρε - ωµένοι νά τίς κρατο µε ς φωτεινές λαµπάδες πού φωτίζουν τό δρόµο τ ς ζω ς µας καί µ ς κρατο ν µέσα στήν γιαστική µ - πειρία τ ν Πατέρων µας καί µέσα στό πλαίσιο τ ν ποιµαντικ ν δηγι ν τους. Ο δυό νδρες, προκαθήµενος τ ς λλαδικ ς κ κλησίας καί παραιτηµένος Μητροπολίτης Ζακύνθου, δέν - χουν κανένα πολύτως δικαίω- µα λοξοδρόµησης καί θέσπισης σκοτειν ν διατάξεων πρός ξυ - πηρέτηση τ ν φιλοδοξι ν τους. κκλησία, ταν σύρεται µέ - πι µο νή σέ κτροπή πό τούς ερούς Κανόνες πλάνη, χει τήν πο χρέωση νά λέγχει τίς παρα - χαράξεις καί νά ποµονώνει τούς νόχους. Α τό τό µήνυµα φτάνει σήµερα σέ λους µας καί α τή ποχρέωση βαρύνει τήν περαι τέ ρω πορεία τ ν µελ ν τ ς κ κλησίας µας. Ε χόµαστε καί προσευχό - µαστε νά µήν περιπέσουµε στήν

10 10 Ἡ Ἀνατολική Εὐρώπη ἀντιμέτωπη μέ τήν «Ἀνοιχτή Κοινωνία» (ΙΙ) υνεχίζουμε τήν ἔκθε - ση ἀπόψεων τοῦ Σέρ - βου Srdja Trivkovic, μέ ἀφορμή τήν παρέλαση LGBT (ὁμοφυλοφίλων κτλ.) τό 2010 στό Βελιγράδι. Ὁ Σέρβος διανοού - μενος καί συγγραφέας, πού ζεῖ στήν Ἀμερική, ἔδωσε διάλεξη γιά τό ἐν λόγῳ θέμα στή Βαλτιμόρη. «Τά Προγράμματα Δημό - σι ας Ὑγεί ας τοῦ Σόρος (σ.σ. στήν Ἀνατολική Εὐρώπη) στηρίζουν πρω τοβουλί ες, πού σκοπεύουν στήν κάλυψη ἀ ναγκῶν ὑγιεινῆς κάποιων περιθω ρι ακῶν ὁμάδων», ὅπως «γκέι» καί φο ρέων AIDS, καί προσπαθοῦν νά «μειώσουν τούς κινδύνους διά - δοσης ἀσθενειῶν» ἀποτρέποντας τήν ἀνταλλαγή συρίγγων καί παρέ - χοντας μεθαδόνη στούς ἐξαρτη - μένους. Τά λόμπυ, πού χειραγωγεῖ, ἀ σκοῦν πιέσεις στίς κυβερνήσεις νά χαλαρώσουν «τίς καταπιεστικές πολιτικές γιά τά ναρκωτικά». Τά τελευταῖα 15 χρόνια τό δίκτυο τοῦ Σόρος στηρίζει τόν ἀκτιβισμό ὑ πέρ τῆς ὁ μοφυλοφιλίας, κίνηση προδοσία τ ν ερ ν καί τ ν - σίων, νά κρατήσουµε τή λαµπά - δα ναµµένη καί τό χρέος τ ς πιστότητας κέραιο. Κύριε ησο Χριστέ, δήγη - σε σύ, Σταυρωµένος καί ναστηµένος Κύριός µας, λόκληρη τήν κκλησία µας καί λους τούς ποιµένες της. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ

11 11 μέχρι τότε ἄ γνωστη σ ὅλες σχεδόν τίς περιο χές, πού δραστηριοποι εῖ - ται. Ἡ ἐκ στρατεία ὑπέρ «τῶν δικαιωμάτων τῶν LGBT» ἔχει τό ἐπιτελεῖο της στή Βουδαπέστη καί δη - μοσιεύει βι βλία ὑπέρ λεσβιῶν καί γκέι σέ Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Οὐγγαρία, Σλοβενία καί Σλοβακία, ἔχει δέ ἀνοίξει Κέντρα Λεσβιῶν καί Γκέι στήν Οὐκρανία καί τή Ρουμανία. Αὐτοί οἱ ἀκτιβιστές ἐ πι τίθενται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκ - κλη σία ὡς τήν κυ ρίως ὑπεύθυνη γιά τίς ρατσιστικές, ὅπως ἰσχυρί - ζονται, διακρίσεις σέ βάρος τῶν LGBT.»Ἡ ἐκπαίδευση κατέχει θέση-κλειδί στίς δραστηριότητες τοῦ Σόρος. Λάιτμοτίφ του εἶναι τό ἀπό - φθεγμα: «κανείς δέν μπορεῖ νά μονοπωλεῖ τήν ἀλήθεια» καί ὅτι ἡ «λαϊκή ἐκπαίδευση» πρέπει νά ἀν - τι καταστήσει τό παλιό της «αὐταρ - χικό» μοντέλο. Ἀκόμα καί κάτω ἀπό τά κομουνιστικά καθεστῶτα ἡ Ἀ - να τολική Εὐρώπη διατηροῦσε πο - λύ ὑψηλά στάνταρτ γιά τήν ἐκπαί - δευση, τώρα ὅμως τό «Ἵδρυμα Σόρος» προσπαθεῖ νά ἀντικαταστήσει τό παλιό σύστημα μέ ἕνα νέο σχολεῖο ὡς «πεδίο ἄσκησης» τῆς «ἀ - πρό σκοπτης ἔκφρασης τῆς προσωπικότητας τῶν μαθητῶν σέ μιά διαδικασία ἰσότιμου διαλόγου μέ τό ἐκπαιδευτικό προσωπικό, πού θά ξεπεράσει τίς ἀναχρονιστικές ἀρ - χές αὐθεντίας και πειθαρχίας, τίς ριζωμένες στήν καταπιεστική κλη - ρονομιά τοῦ πατριαρχικοῦ παρελ - θόντος». Ὁ σκοπός τῆς ἐκπαίδευσης δέν εἶναι «ἡ ἀπόκτηση γνώ σης»: ὁ δάσκαλος εἶναι ὁ «ὀργανωτής», ἡ δέ σχέση του μέ τούς μαθητές βα - σίζεται στήν «ἰσότιμη σύμπραξη». Οἱ μεταρρυθμιστές τοῦ Σόρος ἐμμένουν στήν ἄποψη ὅτι ρόλος τοῦ σχολείου εἶναι νά καταπολεμήσει τήν κατ αὐτούς νοσηρή ἐπίδραση τῆς οἰκογένειας στούς μαθητές, πού «ἐ - ξακολουθεῖ νά συντηρεῖ κατάλοιπα ἐθνικισμοῦ, διάκρισης τῶν φύ - λων, ρατσισμοῦ, καί ὁμοφοβικῆς προκατάληψης».»μονομανία γιά τό Σόρος», κατά τόν S.T., «εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ «ρατσισμοῦ», μόνο πού δέν μπορεῖ νά βρεῖ πρόσφορο ἔδαφος γιά δράση στίς φυλετικά ὁμοιογε - νεῖς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώ - πης. Βρῆκε ὅμως διέξοδο ταυτοποιώντας αὐθαίρετα ὡς θύματα τούς γύφτους («Ρομά»). Οἱ προστατευόμενοί του ὑποκινήθηκαν νά ἀ - παιτοῦν ἀπό τίς Πολιτεῖες εἰδικούς νόμους «προστασίας», ἄκρως μερο - ληπτικούς ὑπέρ αὐτῶν. Κατασκευ - α σμένα δέ περιστατικά διαφυλετικῶν τριβῶν εἶναι ἤδη συχνά, καί μπορεῖ ὅποιος θέλει νά φτιάχνει ἀ - πό μόνος του τή δική του λίστα μέ περιπτώσεις «διακρίσεων» σέ βά - ρος τῶν «Ρομά», ἔτσι ὥστε ἡ ὑπόθε -

12 12 ση νά μή ξεχνιέται. Γιά νά καταστήσει δέ τό πρόγραμμά του ἀποδεκτό ὡς «εὔλογο» στήν κοινή γνώ - μη τῶν λαῶν, τούς ὁποίους ἔχει βάλει στό στόχαστρο, παγιδεύει ἑκατομμύρια Ἀνατολικοευρωπαίων νά προσφέρουν φόρο ὑποτέλειας στά μέσα ἀναταραχῆς καί προπαγάνδας τῆς «Ἀνοικτῆς Κοινωνίας»: νά ἐνημερώνονται ἀπό τά «Μίντια τοῦ Σόρος», ὅπως ἔχει ἐπικρατήσει νά λέγονται σέ καμιά ντουζίνα τοπι - κές γλῶσσες, τά πανίσχυρα συγ - κρο τήματα ΜΜΕ, πού ἐλέγχει.»τό ὄραμα τοῦ Σόρος», συ - νε χίζει ὁ S.T., «εἶναι ἐξ ἀρχῆς ἐχ - θρικό πρός κάθε ἔννοια ἐθνικῆς συνοχῆς. Πιστεύει ἀκράδαντα ὅτι ἡ παραδοσιακή ἠθική, πίστη καί κοινωνία, πού βασίζεται σέ κοινές μνῆμες, εἶναι πράγματα ἀπεχθή. Κομβικό σημεῖο εἶναι τό μίσος γιά τή θρησκεία. Προωθεῖ ἕνα ἐκπαιδευτικό σύστημα, πού ἐκμηδενίζει κάθε ἴχνος πνευματικοῦ πόθου στή νεολαία, καί τῆς ἐμπνέει τήν περι - φρόνηση τῶν ἐννοιῶν πατρίδας καί ἱστορίας, ὅπως συμβαίνει ἤδη μέ ἑκατομμύρια ἀνθρώπων στή Δύση, εἴτε ἔχουν συναίσθηση τῆς ἀπώ - λειας αὐτῆς εἴτε ὄχι. Ἀποξενωμένοι ἀπό τούς γονείς, σέ πλήρη ἄ - γνοια γιά τόν πολιτισμό καί μέ μί - σος γιά τήν ἱστορία τους, ἑκατομμύρια Δυτικῶν ὁδεύουν ἤδη πρός τήν ἀλλοτρίωση καί κυνηγοῦν κάθε εἴδους ἡδονή, πού μπορεῖ κανείς νά φανταστεῖ, ἤ καταφεύγουν στά ναρκωτικά, στήν αὐτοκτονία, ἤ εἰσχωροῦν στό Ἰσλάμ ἤ ἄλλες σκο τεινές λατρεῖες.»γιά νά συλλάβει κανείς τί ἐ πιδιώκει ὁ Σόρος πρέπει νά καταλάβει ὅτι ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι μιά καλά σχεδιασμένη ἐπαναστατική, ριζοσπαστική ἐπιχείρηση. Στό φιλελεύθερο καπιταλισμό, πού θρι αμβεύει σήμερα, ἐχθροί τοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως ὁ Σόρος, βρήκαν τά σπέρματα γιά τή μελλοντική ἐπικράτηση τοῦ σχεδίου τους, πού ἀ - ποσκοπεῖ στό νά ξεθεμελιώσει κάθε παραδοσιακή ἀξία, ἡ ὁποία θά μποροῦσε νά προβάλει ἀντίσταση. Οἱ ἀνατρεπτικοί σχεδιασμοί τῆς «Ἀνοικτῆς Κοινωνίας» προδίδονται ἀπό τήν ἀπόλυτη προσήλωσή της, μέ θρησκευτική εὐλάβεια, στήν τριάδα: Φυλή, Φύλο, Σεξουαλισμός. Ὁ στόχος εἶναι ἕνα παγκόσμιο ἰμπέριουμ ἀπόλυτα αὐταρχι - κό. Κάνουν ὅμως ἕνα κολοσσιαῖο σφάλμα ὑπολογισμῶν. Δέν ἔχουν συνειδητοποιήσει τόν κίνδυνο, πού διατρέχουν ἀπό πληθυσμούς, οἱ ὁ - ποῖοι δέν θέλουν νά προσαρμο - σθοῦν καί ἀρνοῦνται νά γίνουν ὄργανά τους στήν δίψα τους γιά ἀναρ - ρίχηση σέ θέσεις κλειδιά. Λαθρομετανάστες στήν Ἀμερική, Ἀλγερινοί στή Γαλλία, Τοῦρκοι στή Γερμανία καί Πακιστανοί στή Βρε -

13 13 τα νία ἀκολουθοῦν ἐξ ἐνστίκτου τό δικό τους σενάριο, πού δέν ἀνέχεται νά βλέπει τό Σόρος καί τούς ὁ - μοίους του σέ θέσεις ἰσχύος, ἤ ζωντανούς». Πολλοί θά χαρακτήριζαν ὅλα τά παραπάνω εἰκασίες νοσηρῆς φαντασίας τοῦ S.T. καί τῶν ὁμοίων του. Ἰδίως ἄνθρωποι τοῦ κα τεστημένου τῶν ΜΜΕ. Καί εἶναι φυσικό. Ἄλλοι θά τά ἐνέτασσαν στή σφαίρα τῆς «συνωμοσιολογί - ας», τῆς τάσης δηλαδή νά ρίχνου - με τήν εὐθύνη γιά ὅτι δέν πάει καλά στή χώρα μας, σέ «συνωμότες», κακούς δαίμονες, πού μᾶς πολεμοῦν. Σ αὐτό τό τελευταῖο θά στα - θῶ, γιατί διαβλέπω πράγματι νά ὑφέρπει ἡ ἐπιθυμία ἀποποίησης ἐξ - όφθαλμων εὐθυνῶν σέ πολλούς ἀ - πό μᾶς. Παλιά ἡ ἱστορία: «ὁ ὄφις μέ ἠπάτησε». Δέν ἔχω λόγους νά ἀμ φισβητήσω ὅσα καταγγέλλει ὁ S.T. Ὅμως, γιά ὅσους λένε ὅτι ἀνήκουν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τό ὅτι ὁ «κόσμος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται», ὡς σέ κατάσταση ἐνδημικῆς ἀνία - της νόσου, εἶναι δεδομένο. Τό θέμα εἶναι, ἐμεῖς τί κάνουμε. Ὁ μακα - ριστός π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος εἶχε ἐπισημάνει τήν εὐθύνη μας μέ παραστατικό τρόπο λέγοντας ὅτι «σέ καλά λαδωμένη ἐπιφάνεια σελοτέιπ δέν κολλάει». Τό πρόβλημα δέν εἶναι ἡ ὕπαρξη πανίσχυρων μεγιστάνων πλούτου, κερδοσκόπων τύπου Σόρος, ἀρχόντων «τοῦ κόσμου τούτου», πού ὁρίζουν τίς τύ - χες του. Τό πρόβλημα εἶναι ἡ κατ ἐ πίφαση, ἡ κίβδηλη θρησκευτικό - τη τα τῶν σύγχρονων Χριστιανῶν, τῶν Ὀρθοδόξων μή ἐξαιρούμενων, πού ἀφήνουν τήν ψυχή τή δική τους καί τοῦ λαοῦ ξηρή, χωρίς τό λάδι τῆς διδαχῆς καί τῆς ὑπακοῆς στό λό γο τοῦ Θεοῦ. Ἡ εὐθύνη βαρύνει τόν καθέ - να μας, ἄλλον περισσότερο, ἄλλον λιγότερο, προφανῶς ὅμως τούς Ποιμένες, ἰδίως ἐκείνους, πού ἐνσυνεί - δητα βρίσκονται διαπλεκόμενοι μέ τούς ἄρχοντες τοῦ «κόσμου τού - του» καί ἐνεργοῦν ὡς ὄργανά τους. Καί, δυστυχῶς, δέν εἶναι λίγοι... Μακκαβαῖος Μηνια ο ελτίο κκλησιαστικ ς νηµέρωσης Κωδικός 2360 διοκτήτης- κδότης Μητροπολίτης ττικ ς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ιεύθυνση Α λών- ττικ ς Τυπογραφε ο Κωνσταντίνου Σανιδ ωαννίνων 6, Μοσχάτο ISSN X

14 14 Ὑπάρχει ἐλπίδα; έν ἀπέχει πολύ χρο - νι κά ὁ σάλος, πού δημιουργήθηκε στήν Ἐκκλησία ἀπό τά φοβε - ρά ἠθικά καί οἰκονο - μικά σκάνδαλα κά - ποι ων ρασοφόρων, πού ἦρθαν στό φῶς τῆς δημοσιότητας καί σκανδά - λισαν ψυχές. Σέ ἀπαράδεκτη ἐκ - κρεμότητα ἐπίσης βρίσκεται ἐδῶ καί μερικές δεκαετίες στήν πα - τρίδα μας τό λεγόμενο «ἐκκλη - σιαστικό ζήτημα», πού γεννήθηκε ἀπό τήν ἐνάντια στό Δίκαιο καί στούς Κανόνες τῆς Ἐκκλη - σί ας βίαιη ἀπομάκρυνση πλειά - δος ἐκλεκτῶν Ἱεραρχῶν ἀπό τίς Μητροπόλεις τους. Τό ζήτημα αὐτό συντηρεῖ διχασμό μέσα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Χρονί - ζουν ἀκόμη καί ἄλλα ἐκκλησια - στικά προβλήματα, τόσο στό ἐ - πί πεδο τῆς Διοικήσεως, ὅσο καί σέ ἐκεῖνο τῆς λειτουργίας τῶν Μη τροπόλεων καί τῶν ἐνοριῶν. Ὅλα αὐτά βοοῦν ὅτι ἀπαιτοῦ ν - ται λύσεις καί μέτρα γιά νά ἔρθει περισσότερο φῶς στό ὑ πάρ χον ἡμίφως στό χῶρο τοῦ Ὀρθοδόξου κλήρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ - λά δος. Ἐδῶ, προβάλλει τό ἀγωνιῶ - δες ἐρώτημα: Εἶναι δυνατόν ἀ - πό τό ὑπάρχον δυναμικό τῶν κλη ρικῶν τῆς πατρίδος μας νά δοθοῦν λύσεις ἐφαρμόσιμες στά προβλήματα; Μιά καταφατική ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό φαντάζει ὑπεραισιόδοξη ἕως οὐτοπική. Διότι οὔτε οἱ διοικοῦντες τήν Ἐκκλη - σία φαίνονται διατεθειμένοι καί ἱκανοί νά θίξουν καί πολύ πε - ρισσότερο νά διορθώσουν τά κα - κῶς κείμενα, οὔτε οἱ ὑπόλοιποι

15 15 κληρικοί (πρεσβύτεροι καί διά - κο νοι)-σέ γενικές γραμμές-εἶναι οἱ κατάλληλοι φορεῖς, γιά νά ὑ - λο ποιήσουν τά ὅποια μέτρα. Ὁ δεύτερος αὐτός παράγων ἀπαι - σι οδοξίας ἐξηγεῖται ἀπό τό γε - γο νός ὅτι κατά τίς τελευταῖες δε καετίες εἰσήλθαν στίς τάξεις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου πολλά πρόσω - πα ἀκατάλληλα γιά τό ὑπούργη - μα τοῦ κληρικοῦ. Εἰσήλθαν νω - ρίς-νωρίς ἡλικιακά νεαροί ἀνώ - ριμοι, πού τούς χαρακτήριζε μιά κάποια κλίση πρός τά ἱερατικά, κάποια φερσίματα «ἐκκλησια - στι κοῦ τύπου», ὅπως τυποποι η - μέ νες ἐκφράσεις, μεγαλοστομί - ες, δουλοπρεπής πρός τούς Ἐπι - σκό πους στάση, γυναικώδης γλώσ σα καί συμπεριφορά, κα - θώς καί ἀπερίγραπτη πνευματική ρηχότητα. Τά ἐνδιαφέροντά τους περιστρέφονται γύρω ἀπό τά ἱερατικά ἄμφια, τίς ἐντυπω - σι ακές παραστάσεις στίς Ἀκολουθίες, τίς βυζαντινές μεγαλοπρέπειες καί τούς λαρυγγισμούς. Ὁ ἀριθμός τῶν ἀγάμων νεαρῶν, πού εἰσήλθαν στόν Κλῆρο, αὐξή - θηκε ἁλματωδῶς, ὄχι διότι αὐξή - θηκαν οἱ Θεόθεν κλήσεις πρός τήν ἀγαμία, ἀλλά διότι ἐπικρά - τησε ἡ ἐπιπολαιότητα, καθώς ἡ ἐπιθυμία τῶν τιμῶν καί πρωτοκαθεδριῶν καί τοῦ ὀνείρου τῆς ἐ πι σκοποποιήσεως ἐπισκίασε τήν τυχόν κλίση πρός τόν ἔγγαμο βίο. Δέν εἶναι βέβαια τό σύνολο τῶν πρεσβυτέρων καί δια κό νων αὐτοῦ τοῦ ἐπιπέδου. Στίς τάξεις τοῦ κλήρου ὑπάρ - χουν καί σοβαροί καί μετρημέ - νοι κληρικοί, μέ φόβο Θεοῦ, μέ πό νο καί ἀγάπη γιά τό ποίμνιό τους, πού ἐργάζονται ἀθόρυβα γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν. Ἀρκοῦν ὅμως αὐτοί, γιά νά ἔχει ποι - ό τητα τό σύνολο τοῦ κλήρου; Φοβούμαστε πώς ὄχι, ὁπότε ποιά ἐ π- οικοδομητικά μέτρα, πού τυχόν θά ψηφιστοῦν ἀπό τήν Ἱεραρχία, θά μπορέσουν νά ὑλοποιηθοῦν ἀπό ἕνα τέτοιο ἱερατεῖο; Ὑπάρχει ἄραγε ἐλπίδα; Ἴσως μιά οὐσιαστική βελτίωση τῶν ἐκ κλησιαστικῶν πραγμάτων μπορεῖ νά ἐλπίζεται σέ βάθος χρό - νου καί μόνο ἀφοῦ ληφθοῦν-τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος καί φωτί - ζον τος-γενναῖα μέτρα ἀπό τούς Ἱεράρχες, ὥστε νά ἐμποδιστεῖ ἡ περαιτέρω εἴσοδος στίς τάξεις τοῦ κλήρου προσώπων ἀκαταλ - λήλων. Νά ἐφαρμοστοῦν ἐπί τέ - λους οἱ εὐαγγελικές ἐπιταγές καί οἱ Ἱεροί Κανόνες ὡς πρός τά προσόντα τῶν ὑποψηφίων κλη - ρι κῶν καί τίς προϋποθέσεις εἰ - σό δου στόν Ἱερό Κλῆρο. Ὥστε κα νείς νά μή χειροτονεῖται, ἄν δέν ζεῖ συνειδητή ἐκκλησιαστι - κή ζωή, ἄν δέν ἔχει πνευματικό

16 16 ἀ πό παλιά, ἄν δέν κοινωνεῖ συ χνά. Γιά νά τηροῦνται ἔστω τά κα - τώ τερα ὡς πρός τήν ἡλικία ὅ ρια γιά μιά χειροτονία. Καί νά μήν ἐν θαρρύνεται ἡ ἀγαμία, ἐ κτός κι ἄν εἶναι δοκιμασμένη ἡ κλήση γι αὐτήν. Καί, τέλος, νά ζη τεῖ ται ἡ μόρφωση, κυρίως ἡ πνευ ματική, ἀλ λά πρώτιστα ἡ ἐνάρε τη καί ἀνεπίληπτη ζωή. Ἄν βελτιωθεῖ σιγά-σιγά τό πνευματικό ἐπίπεδο τῶν πρε σβυ - τέρων καί διακόνων, θά ἔ χου με μελλοντικά καί καλύτε ρους μη - τροπολίτες καί ἴσως ξη με ρώσουν-θεοῦ θέλοντος-καλύ τερες μέρες γιά τόν κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας μας. Γέρων πρεσβύτερος ἡσχύνθην ὑπέρ τῶν ἄλλων, ὅ σοι, µη δέν τῶν πολλῶν ὄντες βελ τίους, µέ γα µέν οὖν, εἰ καί µή πολλῷ χεί - ρους, ἀνίπτοις χερσίν, ὅ δή λέγεται, καί ἀµυήτοις ψυχαῖς τοῖς ἁγιωτά - τοις ἑαυτούς ἐπεισάγουσι καί πρίν ἄξιοι γενέσθαι προσιέναι τοῖς ἱε - ροῖς, µεταποιοῦνται τοῦ βήµατος, θλί βον ταί τε καί ὠθοῦνται περί τήν ἁγί αν τράπεζαν, ὥσπερ οὐκ ἀρε - τῆς τύ πον, ἀλλ ἀφορµήν βίου τήν τάξιν εἶ ναι νοµίζοντες, οὐδέ λει - τουρ γίαν ὑ πεύθυνον, ἀλλ ἀρχήν ἀνεξέταστον. ντροπιάστηκα γιά τούς ἄλλους, γιά ἐκείνους ὅσοι χωρίς νά εἶναι κα - λύτεροι ἀπό τούς πολλούς, πράγµα πού εἶναι µεγάλο, χωρίς καί νά εἶναι πολύ χει ρότεροι, µέ ἀκάθαρτα χέ - ρια, ὅπως τό λέµε καί µέ ἀδίδα κτες ψυχές προ ωθοῦν τόν ἑαυτό τους στά ἁγιώτα τα µυστήρια. Καί προτοῦ γί - νουν ἄ ξιοι νά πλησιάσουν τά ἱερά, ἰ - διο ποι οῦνται τό ἱερό βῆµα, στρι µώ - χνονται καί συνωθοῦνται γύρω ἀπό τήν ἁ γία τράπεζα, σάν νά µή θεω - ροῦν ὅτι ἡ ἱερωσύνη εἶναι δεῖγµα ἀ - ρετῆς, ἀλ λά βιοποριστικό ἐπάγγελ - µα καί οὔ τε ὅτι εἶναι ὑπεύθυνο λειτούργηµα, ἀλλά ἀνεξέλεγκτη ἐξουσία. (Γρηγορίου Θεολόγου: Ἀπολογητικός τῆς εἰς Πόντον φυγῆς, ΕΠΕ, τ. 1, σελ ) «λεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο. ιεύθυνση: Καί ο κδόσεις «Σπορά» στό διαδίκτυο (γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ργο το Μητροπολίτου ττικ ς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου) ιεύθυνση:

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη Ἡ Κεχαριτωμένη Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Ἡ Κεχαριτωμένη ΛΟΓΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ Ἐπιμέλεια ἔκδοσης Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις Κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343 - Fax: 210 3221238

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í Ãï íýùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ Ìá êá ñéù ôüôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò Åë ëüäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου Η ΣΩΤ ΗΡ ΙΑ

Σύλλογος Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου Η ΣΩΤ ΗΡ ΙΑ ΜΗΝΙΑIΑ ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 7812 Φεβρουάριος 2016 11 ο Έτος Φύλλο 119 ο Tηλ.: 2107763638 Fax: 2107707211 E-mail: info@sylfilon.gr Web Site: www.sylfilon.gr Το προσωπικό και κοινωνικό ασυνείδητο Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος Η ΕΓ ΚΑ ΘΙ ΔΡΥ ΣΗ ΤΗΣ «ΝΕ ΑΣ ΠΑΓ ΚΟ ΣΜΙΑΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ» (β μέ ρος)

διάλογος Η ΕΓ ΚΑ ΘΙ ΔΡΥ ΣΗ ΤΗΣ «ΝΕ ΑΣ ΠΑΓ ΚΟ ΣΜΙΑΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ» (β μέ ρος) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ 59 διάλογος Η ΕΓ ΚΑ ΘΙ ΔΡΥ ΣΗ ΤΗΣ «ΝΕ ΑΣ ΠΑΓ ΚΟ ΣΜΙΑΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ» (β μέ ρος) τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων Τρό ποι ἐγ

Διαβάστε περισσότερα