Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei uur.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur."

Transcript

1 Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 mei uur Tekstboekje A Begin

2 Tekst 1 Aeolus Αἰολίην δ ἐς νῆσον ἀφικόµεθ ἔνθα δ ἔναιεν Αἴολος Ἱπποτάδης, φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσι, πλωτῇ ἐνὶ νήσῳ πᾶσαν δέ τέ µιν πέρι τεῖχος χάλκεον ἄρρηκτον, λισσὴ δ ἀναδέδροµε πέτρη. τοῦ καὶ δώδεκα παῖδες ἐνὶ µεγάροις γεγάασιν, ἓξ µὲν θυγατέρες, ἓξ δ υἱέες ἡβώοντες. ἔνθ ὅ γε θυγατέρας πόρεν υἱάσιν εἶναι ἀκοίτις. οἱ δ αἰεὶ παρὰ πατρὶ φίλῳ καὶ µητέρι κεδνῇ δαίνυνται παρὰ δέ σφιν ὀνείατα µυρία κεῖται, κνισῆεν δέ τε δῶµα περιστεναχίζεται αὐλῇ ἤµατα νύκτας δ αὖτε παρ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν εὕδουσ ἔν τε τάπησι καὶ ἐν τρητοῖσι λέχεσσι. καὶ µὲν τῶν ἱκόµεσθα πόλιν καὶ δώµατα καλά. µῆνα δὲ πάντα φίλει µε καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα, Ἴλιον Ἀργείων τε νέας καὶ νόστον Ἀχαιῶν καὶ µὲν ἐγὼ τῷ πάντα κατὰ µοῖραν κατέλεξα. ἀλλ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ ὁδὸν ᾔτεον ἠδ ἐκέλευον πεµπέµεν, οὐδέ τι κεῖνος ἀνήνατο, τεῦχε δὲ ποµπήν. δῶκε δέ µ ἐκδείρας ἀσκὸν βοὸς ἐννεώροιο, ἔνθα δὲ βυκτάων ἀνέµων κατέδησε κέλευθα κεῖνον γὰρ ταµίην ἀνέµων ποίησε Κρονίων, ἠµὲν παυέµεναι ἠδ ὀρνύµεν ὅν κ ἐθέλῃσι. νηῒ δ ἐνὶ γλαφυρῇ κατέδει µέρµιθι φαεινῇ ἀργυρέῃ, ἵνα µή τι παραπνεύσει ὀλίγον περ αὐτὰρ ἐµοὶ πνοιὴν Ζεφύρου προέηκεν ἀῆναι, ὄφρα φέροι νῆάς τε καὶ αὐτούς οὐδ ἄρ ἔµελλεν ἐκτελέειν αὐτῶν γὰρ ἀπωλόµεθ ἀφραδίῃσιν. Ἐννῆµαρ µὲν ὁµῶς πλέοµεν νύκτας τε καὶ ἦµαρ, τῇ δεκάτῃ δ ἤδη ἀνεφαίνετο πατρὶς ἄρουρα, καὶ δὴ πυρπολέοντας ἐλεύσσοµεν ἐγγὺς ἐόντας. ἔνθ ἐµὲ µὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπήλυθε κεκµηῶτα αἰεὶ γὰρ πόδα νηὸς ἐνώµων, οὐδέ τῳ ἄλλῳ δῶχ ἑτάρων, ἵνα θᾶσσον ἱκοίµεθα πατρίδα γαῖαν οἱ δ ἕταροι ἐπέεσσι πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, καί µ ἔφασαν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον οἴκαδ ἄγεσθαι, δῶρα παρ Αἰόλου µεγαλήτορος Ἱπποτάδαο ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον Ὢ πόποι, ὡς ὅδε πᾶσι φίλος καὶ τίµιός ἐστιν ἀνθρώποις, ὅτεών τε πόλιν καὶ γαῖαν ἵκηται. πολλὰ µὲν ἐκ Τροίης ἄγεται κειµήλια καλὰ ληΐδος ἡµεῖς δ αὖτε ὁµὴν ὁδὸν ἐκτελέσαντες οἴκαδε νισσόµεθα κενεὰς σὺν χεῖρας ἔχοντες. καὶ νῦν οἱ τάδ ἔδωκε χαριζόµενος φιλότητι Αἴολος. ἀλλ ἄγε θᾶσσον ἰδώµεθα ὅττι τάδ ἐστίν, ὅσσος τις χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἀσκῷ ἔνεστιν A 2 Lees verder

3 Ὣς ἔφασαν, βουλὴ δὲ κακὴ νίκησεν ἑταίρων ἀσκὸν µὲν λῦσαν, ἄνεµοι δ ἐκ πάντες ὄρουσαν. τοὺς δ αἶψ ἁρπάξασα φέρεν πόντονδε θύελλα κλαίοντας, γαίης ἄπο πατρίδος αὐτὰρ ἐγώ γε ἐγρόµενος κατὰ θυµὸν ἀµύµονα µερµήριξα ἠὲ πεσὼν ἐκ νηὸς ἀποφθίµην ἐνὶ πόντῳ, ἦ ἀκέων τλαίην καὶ ἔτι ζωοῖσι µετείην. ἀλλ ἔτλην καὶ ἔµεινα, καλυψάµενος δ ἐνὶ νηῒ κείµην αἱ δ ἐφέροντο κακῇ ἀνέµοιο θυέλλῃ αὖτις ἐπ Αἰολίην νῆσον, στενάχοντο δ ἑταῖροι. Homerus, Odyssee, 1- Afbeelding A 3 Lees verder

4 Tekst 2 In een mythologisch handboek uit de 1e eeuw n.c., dat op naam staat van Apollodorus, luidt de Aeolus-episode als volgt: Nadat hij met al zijn schepen in zee was gestoken kwam Odysseus aan bij het eiland Aiolia, waarvan Aeolus koning was. Hij was door Zeus aangesteld tot beheerder der winden, zowel om ze te kalmeren als om ze uit te zenden. Nadat hij Odysseus gastvrij had ontvangen gaf hij hem een leren zak waarin hij de winden had vastgebonden. Hij toonde hem welke winden hij tijdens zijn tocht moest gebruiken en bond de zak vast in zijn schip. Door de juiste winden te gebruiken had Odysseus een voorspoedige vaart, en toen hij dicht bij Ithaka was en de rook al uit de stad zag opstijgen, viel hij in slaap. Omdat zijn makkers dachten dat hij goud vervoerde in de zak, maakten ze hem open en lieten de winden ontsnappen. Meegesleurd door de windvlagen kwamen ze weer terug op hun uitgangspunt. Odysseus ging terug naar Aeolus en vroeg hem om een geleide. Maar Aeolus joeg hem van het eiland, zeggend dat hij hem niet kon redden als de goden tegenwerkten. Tekst 3 De Kikonen Toen ik Troje verliet, zeilde ik vóór de wind naar Ismaros, het eiland van de Kikoniërs. Ik verwoestte hun stad en doodde hen zelf. De vrouwen en veel rijkdommen maakten we buit en eerlijk verdeelden wij alles, zodat ieder kreeg wat hem toekwam. Toen ried ik mijn mannen aan met snelle voet te vluchten, maar de dwazen luisterden niet naar raad. Zij bleven op het strand en dronken veel wijn en slachtten veel schapen en sleepvoetige, kromhoornige runderen. Onderwijl schreeuwden de Kikoniërs om hulp naar de Kikoniërs, die hun buren waren, en verder landinwaarts woonden. Zij waren meer in aantal en krijgshaftiger en geoefend op de wagen te strijden en zo nodig te voet. Zij kwamen in de vroege morgen, zo talrijk als er bladeren en bloemen in de lente ontluiken. Toen werden wij door Zeus met een boosaardig lot bezocht; veel ellende moesten wij ongelukkigen lijden. De strijd begon en lange tijd bij de snelle schepen bevochten wij elkaar met de bronspuntige speren. Zolang het morgenstond was en het heilig daglicht toenam, zolang hielden wij dapper tegen de overmacht stand. Maar toen de zon reeds op de terugweg was, tegen de tijd, dat de boer zijn ossen uitspant, toen werden de Kikoniërs de Grieken de baas en joegen hen op de vlucht. Van elk schip sneuvelde een zestal goedgewapende mannen. Ik ontkwam met de overigen aan een noodlottige dood. Vandaar voeren wij verder, over het verlies van onze makkers diep bedroefd, maar dankbaar zelf aan de dood te zijn ontsnapt. Mijn sierlijk gewelfde schepen zetten de tocht niet voort, voordat elk van onze ongelukkige vrienden, die door de Kikoniërs in de vlakte waren gedood, driemaal bij zijn naam was geroepen. Zeus, die de wolken regeert, zond een geweldige storm uit het noorden op onze schepen af. Aarde en zee werden in wolken gehuld en de hemel verduisterd door donkere nacht. De schepen werden overdwars meegesleurd en het geweld van de wind reet de zeilen aan flarden. Bevreesd voor de ondergang borgen wij ze en roeiden vlug naar de wal. Daar lagen wij twee dagen en twee nachten voor mirakel, aan vermoeienis en verdriet ten prooi. Maar toen de schoongelokte Eos de derde dag had aangekondigd, richtten wij de masten op en wij hesen de zeilen en werkeloos lieten wij ons voortdrijven door de wind en de stuurlui. Toen zou ik ongedeerd mijn vaderland hebben bereikt, als niet, juist toen ik kaap Maleia wilde omvaren, de golfslag en de noordenwind mij uit de koers hadden gestoten en voorbij Kythera gejaagd. Homerus, Odyssee 9, 39-81; vertaling M.A. Schwartz A 4 Lees verder

5 Tekst 4 De runderen van Helios Αὐτὰρ ἐπεὶ πέτρας φύγοµεν δεινήν τε Χάρυβδιν Σκύλλην τ, αὐτίκ ἔπειτα θεοῦ ἐς ἀµύµονα νῆσον ἱκόµεθ ἔνθα δ ἔσαν καλαὶ βόες εὐρυµέτωποι, πολλὰ δὲ ἴφια µῆλ Ὑπερίονος Ἠελίοιο. δὴ τότ ἐγὼν ἔτι πόντῳ ἐὼν ἐν νηῒ µελαίνῃ µυκηθµοῦ τ ἤκουσα βοῶν αὐλιζοµενάων οἰῶν τε βληχήν καί µοι ἔπος ἔµπεσε θυµῷ µάντιος ἀλαοῦ, Θηβαίου Τειρεσίαο, Κίρκης τ Αἰαίης, οἵ µοι µάλα πόλλ ἐπέτελλον νῆσον ἀλεύασθαι τερψιµβρότου Ἠελίοιο. δὴ τότ ἐγὼν ἑτάροισι µετηύδων, ἀχνύµενος κῆρ Κέκλυτέ µευ µύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι, ὄφρ ὑµῖν εἴπω µαντήϊα Τειρεσίαο Κίρκης τ Αἰαίης, οἵ µοι µάλα πόλλ ἐπέτελλον νῆσον ἀλεύασθαι τερψιµβρότου Ἠελίοιο ἔνθα γὰρ αἰνότατον κακὸν ἔµµεναι ἄµµιν ἔφασκον. ἀλλὰ παρὲξ τὴν νῆσον ἐλαύνετε νῆα µέλαιναν. Ὣς ἐφάµην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ. αὐτίκα δ Εὐρύλοχος στυγερῷ µ ἠµείβετο µύθῳ Σχέτλιός εἰς, Ὀδυσεῦ, περί τοι µένος οὐδέ τι γυῖα κάµνεις ἦ ῥά νυ σοί γε σιδήρεα πάντα τέτυκται, ὅς ῥ ἑτάρους καµάτῳ ἁδηκότας ἠδὲ καὶ ὕπνῳ οὐκ ἐάᾳς γαίης ἐπιβήµεναι, ἔνθα κεν αὖτε νήσῳ ἐν ἀµφιρύτῃ λαρὸν τετυκοίµεθα δόρπον, ἀλλ αὔτως διὰ νύκτα θοὴν ἀλάλησθαι ἄνωγας, νήσου ἀποπλαγχθέντας ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ. ἐκ νυκτῶν δ ἄνεµοι χαλεποί, δηλήµατα νηῶν, γίγνονται πῇ κέν τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον, ἤν πως ἐξαπίνης ἔλθῃ ἀνέµοιο θύελλα, ἢ Νότου ἢ Ζεφύροιο δυσαέος, οἵ τε µάλιστα νῆα διαρραίουσι, θεῶν ἀέκητι ἀνάκτων. ἀλλ ἦ τοι νῦν µὲν πειθώµεθα νυκτὶ µελαίνῃ δόρπον θ ὁπλισόµεσθα θοῇ παρὰ νηῒ µένοντες ἠῶθεν δ ἀναβάντες ἐνήσοµεν εὐρέϊ πόντῳ. Ὣς ἔφατ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι. καὶ τότε δὴ γίγνωσκον ὃ δὴ κακὰ µήδετο δαίµων, καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων Εὐρύλοχ, ἦ µάλα δή µε βιάζετε µοῦνον ἐόντα ἀλλ ἄγε δή µοι πάντες ὀµόσσατε καρτερὸν ὅρκον, εἴ κέ τιν ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ µέγ οἰῶν εὕρωµεν, µή πού τις ἀτασθαλίῃσι κακῇσιν ἢ βοῦν ἠέ τι µῆλον ἀποκτάνῃ ἀλλὰ ἕκηλοι ἐσθίετε βρώµην, τὴν ἀθανάτη πόρε Κίρκη. Ὣς ἐφάµην, οἱ δ αὐτίκ ἀπόµνυον, ὡς ἐκέλευον. αὐτὰρ ἐπεί ῥ ὄµοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον, A Lees verder

6 στήσαµεν ἐν λιµένι γλαφυρῷ εὐεργέα νῆα ἄγχ ὕδατος γλυκεροῖο, καὶ ἐξαπέβησαν ἑταῖροι νηός, ἔπειτα δὲ δόρπον ἐπισταµένως τετύκοντο. αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, µνησάµενοι δὴ ἔπειτα φίλους ἔκλαιον ἑταίρους, οὓς ἔφαγε Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλοῦσα κλαιόντεσσι δὲ τοῖσιν ἐπήλυθε νήδυµος ὕπνος. ἦµος δὲ τρίχα νυκτὸς ἔην, µετὰ δ ἄστρα βεβήκει, ὦρσεν ἔπι ζαῆν ἄνεµον νεφεληγερέτα Ζεὺς λαίλαπι θεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε γαῖαν ὁµοῦ καὶ πόντον ὀρώρει δ οὐρανόθεν νύξ. ἦµος δ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, νῆα µὲν ὁρµίσαµεν, κοῖλον σπέος εἰσερύσαντες ἔνθα δ ἔσαν Νυµφέων καλοὶ χοροὶ ἠδὲ θόωκοι. καὶ τότ ἐγὼν ἀγορὴν θέµενος µετὰ µῦθον ἔειπον Ὦ φίλοι, ἐν γὰρ νηῒ θοῇ βρῶσίς τε πόσις τε ἔστιν, τῶν δὲ βοῶν ἀπεχώµεθα, µή τι πάθωµεν δεινοῦ γὰρ θεοῦ αἵδε βόες καὶ ἴφια µῆλα, Ἠελίου, ὃς πάντ ἐφορᾷ καὶ πάντ ἐπακούει. Homerus, Odyssee 12, Tekst VERGETELHEID Zo mij werd toegestaan een wens te wagen: mochten de snoeren in mijn late dagen mij vallen in het land der Lotophagen. Alles vergeet die van de lotos eet: zijn herkomst zelfs en hoe de liefste heet. Voorgoed te toeven bij de Lotophagen, zalig en van mijzelve zonder weet, alles vergeet die van de lotos eet om lachende mijn lasten af te staan. Ik liep langs zee en zag de wolken gaan. Ida Gerhardt, De zomen van het licht Aantekening regel 2-3 mochten de snoeren mij vallen = ik hoop te belanden A 6 Lees verder

7 Tekst 6 Als Odysseus bij de Phaeaken is aangekomen, vraagt koningin Arete hem wie hij is en waar hij vandaan komt Daarop gaf haar de vindingrijke Odysseus ten antwoord: Ach, koningin, t is geen doen u alles breeduit te vertellen over het velerlei leed dat de Olympische goden mij brachten. Maar om u antwoord te geven op wat u me vraagt en wilt weten: Ergens ver in de zee ligt een eiland, Ogygia heet het. Ἔνθα µὲν Ἄτλαντος θυγάτηρ, δολόεσσα Καλυψὼ ναίει ἐϋπλόκαµος, δεινὴ θεός οὐδέ τις αὐτῇ µίσγεται οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων. Ἀλλ ἐµὲ τὸν δύστηνον ἐφέστιον ἤγαγε δαίµων οἶον, ἐπεί µοι νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ Ζεὺς ἐλάσας ἐκέασσε µέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ. Ἔνθ ἄλλοι µὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι, αὐτὰρ ἐγὼ τρόπιν ἀγκὰς ἑλὼν νεὸς ἀµφιελίσσης ἐννῆµαρ φερόµην δεκάτῃ δέ µε νυκτὶ µελαίνῃ νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί, ἔνθα Καλυψὼ ναίει ἐϋπλόκαµος, δεινὴ θεός, ἥ µε λαβοῦσα ἐνδυκέως ἐφίλει τε καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκε θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤµατα πάντα ἀλλ ἐµὸν οὔ ποτε θυµὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν. Ἔνθα µὲν ἑπτάετες µένον ἔµπεδον, εἵµατα δ αἰεὶ δάκρυσι δεύεσκον, τά µοι ἄµβροτα δῶκε Καλυψώ ἀλλ ὅτε δὴ ὄγδοόν µοι ἐπιπλόµενον ἔτος ἦλθεν, καὶ τότε δή µ ἐκέλευσεν ἐποτρύνουσα νέεσθαι. Homerus, Odyssee 7, Aantekeningen regel 24 δολόεις Vrouwelijk δολόεσσα listig regel 247 µίσγοµαι + dativus omgaan met regel 248 ἐφέστιον naar Kalypso s huis δαίµων een godheid regel 249 οἶος alleen regel 20 ἐλάω treffen κεάζω Aoristus ἐκέασσα verbrijzelen regel 21 ἀπέφθιθεν (zij) kwamen om regel 22 ἡ τρόπις accusativus τρόπιν kielbalk ἀγκάς Bijwoord in de armen ἀµφιέλισσα Vrouwelijk aan beide kanten gebogen regel 26 φιλέω gastvrij ontvangen regel 27 θήσειν te zullen maken Vul aan µε. regel 29 ἑπτάετες Bijwoord zeven jaar lang ἔµπεδον Bijwoord onafgebroken regel 260 δεύεσκον = ἔδευον δεύω bevochtigen τά µοι ἄµβροτα δῶκε Καλυψώ Lees ἄµβροτα, τά µοι δῶκε Καλυψώ regel 261 ἐπιπλόµενον na verloop van tijd regel 262 καί Niet vertalen. Einde A 7 Lees verder

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 300035 6A Begin Tekst 1 De Laestrygonen 77 78 79 80 81

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b Bijlage VWO 2012 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje VW-1011-a-12-1-b Tekst 1 Odysseus is aangekomen op het eiland van de Phaeaken. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Διαβάστε περισσότερα

ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.

ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε. Od.5.121 Od.5.122 Od.5.123 Od.5.124 Od.5.125 Od.5.126 Od.5.127 Od.5.128 Od.5.129 Od.5.130 Od.5.131 Od.5.132 Od.5.133 Od.5.134 Od.5.135 Od.5.136 Od.5.137 Od.5.138 Od.5.139 Od.5.140 Od.5.141 Od.5.142 Od.5.143

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Donderdag mei.00.00 uur Tekstboekje 0000 Begin Tekst Odysseus bevindt zich in de tent van Achilles om hem over te halen weer aan de strijd

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ. 9 πολυχρύσου L : πολυάνδρου Wecklein

ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ. 9 πολυχρύσου L : πολυάνδρου Wecklein ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ Τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων Ἑλλάδ ἐς αἶαν πιστὰ καλεῖται, καὶ τῶν ἀφνεῶν καὶ πολυχρύσων ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν οὓς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς 5 Δαρειογενὴς εἵλετο χώρας ἐφορεύειν.

Διαβάστε περισσότερα

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik Vocabularium Grieks Naamwoorden L Nom. Acc. Enk Gen. Enk Uitleg Vertaling w. Enk ὁ ἄγγελο ἄγγελον ἀγγέλου bode ἡ ἀγορά ἀγοράν ἀγορᾶ markt ὁ ἀγών ἀγῶνα ἀγῶνο wedstrijd, strijd, proces ὁ ἀδελφό ἀδελφόν ἀδελφοῦ

Διαβάστε περισσότερα

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo γεια σας 2 ik εγώ 3 ben είµαι 4 van από 5 mijn µου 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Πρότερον µέν, ὦ βουλή, ἐνόµιζον ἐξεῖναι τῷ βουλοµένῳ, ἡσυ- 1 χίαν ἄγοντι, µήτε δίκας ἔχειν µήτε πράγµατα νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοκήτως αἰτίαις καὶ πονηροῖς συκοφάνταις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤ Η Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος θεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ ἔσω ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν ναίουσιν εἴσω, φῶς ὁρῶντες ἡλίου, τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, 5

Διαβάστε περισσότερα

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I Tekst Solon en Croesus 0 0 Αὐτῶν δὴ ὦν τούτων καὶ τῆς θεωρίης ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο παρὰ Ἄμασιν καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον. Ἀπικόμενος δὲ ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι

Διαβάστε περισσότερα

ODISSEA. Canto XII. Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea.

ODISSEA. Canto XII. Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea. ODISSEA Canto XII Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea. A sinistra il testo greco, al centro una proposta di traduzione, a destra alcune note 1 Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταµοῖο λίπεν

Διαβάστε περισσότερα

nós, dizem, vêm os males. Não consideram que eles padecem aflições causadas por desmandos próprios, contrariando Moros 2. Contra Moros, Egisto

nós, dizem, vêm os males. Não consideram que eles padecem aflições causadas por desmandos próprios, contrariando Moros 2. Contra Moros, Egisto ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν: πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ ὅ γ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν

Διαβάστε περισσότερα

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. 1 Solón Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. fr. 2: εἴην δὴ τότ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης ἀντί γ Αθηναίου

Διαβάστε περισσότερα

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4 INHALT Einleitung... Iambographie Archilochos von Paros... Semonides von Amorgos... Elegie Kallinos von Ephesos... Mimnermos von Kolophon... Tyrtaios von Sparta... Solon von Athen... Theognis von Megara...

Διαβάστε περισσότερα

Homer s Odyssey 6-8. Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary. Geoffrey Steadman

Homer s Odyssey 6-8. Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary. Geoffrey Steadman Homer s Odyssey 6-8 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman Homer s Odyssey 6-8 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary First Edition 2010 by Geoffrey D. Steadman Revised

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Εἰρήνης Ἀ. Ἀρτέμη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας εἶναι µία ἀκατάπαυστη μετάπτωση ἀπό τή λύπη στή χαρά καί ἀπό τή χαρά στή λύπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΥΣΜΟΡΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ '---- ----{] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m

ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ '---- ----{] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m faκwoordenboek m ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ f----------h m i '---- ----{] -.IM~..,-~ HTS ) ISBN9003913269 THIEME'S ZAKWOORDENBOEK NEDERLANDS NIEUWGRIEKS Κ. ΙΜΠΡΕΧΤΣ καθηγητη ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ Μέ τν

Διαβάστε περισσότερα

Η υφαντική τέχνη στα ομηρικά έπη ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Η υφαντική τέχνη στα ομηρικά έπη ΠΗΝΕΛΟΠΗ Η υφαντική τέχνη στα ομηρικά έπη Η υφαντική τέχνη εκτός από αναγκαία, ήταν και αγαπητή, στα χρόνια των Τρωϊκών, μια που ακόμη και βασίλισσες αφιέρωναν πολύ από τον χρόνο τους, μπροστά στον αργαλειό, παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Xenéfanés z Kolofónu

Xenéfanés z Kolofónu 1 Xenéfanés z Kolofónu Fragmenta DK 21 B ΞΕΝΟΦΑΝΟΥΣ ΕΛΕΓΕΙΑΙ B 1 = Athénaios, Deipnosophistae XI, 7 Kaibel; p. 462c νῦν γὰρ δὴ ζάπεδον καθαρὸν καὶ χεῖρες ἁπάντων καὶ κύλικες πλεκτοὺς δ ἀμφιτιθεῖ στεφάνους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΗΛΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

ΤΟ ΘΗΛΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΘΗΛΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ Ο Νέος Μύθος της Πανδώρας στον Ησίοδο ΘΕΟΓΟΝΙΑ, 565 sqq. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ, 48 sqq. ἀλλά μιν ἐξαπάτησεν ἐὺς πάις Ἰαπετοῖο, κλέψας

Διαβάστε περισσότερα

50 ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ ἀπώλετο, πρὸς αὐτοφώρων ἀµπλακηµάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί ἔπειτα µήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος,

50 ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ ἀπώλετο, πρὸς αὐτοφώρων ἀµπλακηµάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί ἔπειτα µήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝ. Ω κοινὸν αὐτάδελφον Ισµήνης κάρα, ἆρ οἶσθ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ Οἰδίπου κακῶν ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ; Οὐδὲν γὰρ οὔτ ἀλγεινὸν οὔτ ἄτης ἄτερ 5 οὔτ αἰσχρὸν οὔτ ἄτιµόν ἐσθ ὁποῖον οὐ τῶν σῶν

Διαβάστε περισσότερα

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta Murciae anno MMIX 1 Proemio: la cólera de Aquiles. μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην, ἣ μυρί'

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 2 Ομήρου Οδυσσειάς Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 1938 ( Όγδοη και τελική μορφή) 3 Περιεχόμενα 1. - α - 2. - β - 3. - γ - 4. -

Διαβάστε περισσότερα

Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario

Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario Indicaciones: -Será obligación del alumno informarle a la profesora que se ha registrado en el examen extraordinario de esta materia.

Διαβάστε περισσότερα

THE POEM OF PARMENIDES

THE POEM OF PARMENIDES P a g e 1 THE POEM OF PARMENIDES A NEW TRANSLATION WITH TEXT AND COMMENTARY By E. H. Campbell INOPIBUS PRESS: BOZEMAN, MT FIRST EDITION P a g e 2 Copyright 2011 E. H. Campbell Ad bona dea Empanda P a g

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΕΑΡ ΗΡΩΟΣ ΑΡΡΕΝΟΣ

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΕΑΡ ΗΡΩΟΣ ΑΡΡΕΝΟΣ 1 ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΕΑΡ ΗΡΩΟΣ ΑΡΡΕΝΟΣ χρῆν μὲν κατὰ καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμέ, σὺν ἁλικίῃ τὰς δὲ Θεοξένου ἀκτῖνας πρὸς ὅσσων μαρμαριζοίσας δρακεὶς ὃς μὴ πόθῳ κυμαίνεται, ἐξ ἀδάμαντος ἢ σἰδάρου κεχάλκευται μέλαιναν

Διαβάστε περισσότερα