Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur."

Transcript

1 Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni uur Tekstboekje A Begin

2 Tekst 1 De Laestrygonen Ἔνθεν δὲ προτέρω πλέοµεν ἀκαχήµενοι ἦτορ. τείρετο δ ἀνδρῶν θυµὸς ὑπ εἰρεσίης ἀλεγεινῆς ἡµετέρῃ µατίῃ, ἐπεὶ οὐκέτι φαίνετο ποµπή. Ἑξῆµαρ µὲν ὁµῶς πλέοµεν νύκτας τε καὶ ἦµαρ ἑβδοµάτῃ δ ἱκόµεσθα Λάµου αἰπὺ πτολίεθρον, Τηλέπυλον Λαιστρυγονίην, ὅθι ποιµένα ποιµὴν ἠπύει εἰσελάων, ὁ δέ τ ἐξελάων ὑπακούει. ἔνθα κ ἄϋπνος ἀνὴρ δοιοὺς ἐξήρατο µισθούς, τὸν µὲν βουκολέων, τὸν δ ἄργυφα µῆλα νοµεύων ἐγγὺς γὰρ νυκτός τε καὶ ἤµατός εἰσι κέλευθοι. ἔνθ ἐπεὶ ἐς λιµένα κλυτὸν ἤλθοµεν, ὃν πέρι πέτρη ἠλίβατος τετύχηκε διαµπερὲς ἀµφοτέρωθεν, ἀκταὶ δὲ προβλῆτες ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν ἐν στόµατι προὔχουσιν, ἀραιὴ δ εἴσοδός ἐστιν, ἔνθ οἵ γ εἴσω πάντες ἔχον νέας ἀµφιελίσσας. αἱ µὲν ἄρ ἔντοσθεν λιµένος κοίλοιο δέδεντο πλησίαι οὐ µὲν γάρ ποτ ἀέξετο κῦµά γ ἐν αὐτῷ, οὔτε µέγ οὔτ ὀλίγον, λευκὴ δ ἦν ἀµφὶ γαλήνη. αὐτὰρ ἐγὼν οἶος σχέθον ἔξω νῆα µέλαιναν, αὐτοῦ ἐπ ἐσχατιῇ, πέτρης ἐκ πείσµατα δήσας ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών. ἔνθα µὲν οὔτε βοῶν οὔτ ἀνδρῶν φαίνετο ἔργα, καπνὸν δ οἶον ὁρῶµεν ἀπὸ χθονὸς ἀΐσσοντα. δὴ τότ ἐγὼν ἑτάρους προΐειν πεύθεσθαι ἰόντας, οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες, ἄνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ ἅµ ὀπάσσας. οἱ δ ἴσαν ἐκβάντες λείην ὁδόν, ᾗ περ ἄµαξαι ἄστυδ ἀφ ὑψηλῶν ὀρέων καταγίνεον ὕλην. κούρῃ δὲ ξύµβληντο πρὸ ἄστεος ὑδρευούσῃ, θυγατέρ ἰφθίµῃ Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο. ἡ µὲν ἄρ ἐς κρήνην κατεβήσετο καλλιρέεθρον Ἀρτακίην ἔνθεν γὰρ ὕδωρ προτὶ ἄστυ φέρεσκον οἱ δὲ παριστάµενοι προσεφώνεον ἔκ τ ἐρέοντο ὅς τις τῶνδ εἴη βασιλεὺς καὶ οἷσιν ἀνάσσοι ἡ δὲ µάλ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ. οἱ δ ἐπεὶ εἰσῆλθον κλυτὰ δώµατα, τὴν δὲ γυναῖκα εὗρον ὅσην τ ὄρεος κορυφήν, κατὰ δ ἔστυγον αὐτήν. ἡ δ αἶψ ἐξ ἀγορῆς ἐκάλει κλυτὸν Ἀντιφατῆα, ὃν πόσιν, ὃς δὴ τοῖσιν ἐµήσατο λυγρὸν ὄλεθρον. αὐτίχ ἕνα µάρψας ἑτάρων ὡπλίσσατο δεῖπνον τὼ δὲ δύ ἀΐξαντε φυγῇ ἐπὶ νῆας ἱκέσθην. αὐτὰρ ὁ τεῦχε βοὴν διὰ ἄστεος οἱ δ ἀΐοντες φοίτων ἴφθιµοι Λαιστρυγόνες ἄλλοθεν ἄλλος, µυρίοι, οὐκ ἄνδρεσσιν ἐοικότες, ἀλλὰ Γίγασιν A 2 Lees verder

3 οἵ ῥ ἀπὸ πετράων ἀνδραχθέσι χερµαδίοισι βάλλον ἄφαρ δὲ κακὸς κόναβος κατὰ νῆας ὀρώρει ἀνδρῶν ὀλλυµένων νηῶν θ ἅµα ἀγνυµενάων ἰχθῦς δ ὣς πείροντες ἀτερπέα δαῖτα φέροντο. ὄφρ οἱ τοὺς ὄλεκον λιµένος πολυβενθέος ἐντός, τόφρα δ ἐγὼ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάµενος παρὰ µηροῦ τῷ ἀπὸ πείσµατ ἔκοψα νεὸς κυανοπρῴροιο. αἶψα δ ἐµοῖς ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα ἐµβαλέειν κώπῃς, ἵν ὑπὲκ κακότητα φύγοιµεν οἱ δ ἅµα πάντες ἀνέρριψαν, δείσαντες ὄλεθρον. ἀσπασίως δ ἐς πόντον ἐπηρεφέας φύγε πέτρας νηῦς ἐµή αὐτὰρ αἱ ἄλλαι ἀολλέες αὐτόθ ὄλοντο. Homerus, Odyssee 10, Tekst 2 Circe Ἔνθεν δὲ προτέρω πλέοµεν ἀκαχήµενοι ἦτορ, ἄσµενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους. Αἰαίην δ ἐς νῆσον ἀφικόµεθ ἔνθα δ ἔναιε Κίρκη ἐϋπλόκαµος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα, αὐτοκασιγνήτη ὀλοόφρονος Αἰήταο ἄµφω δ ἐκγεγάτην φαεσιµβρότου Ἠελίοιο µητρός τ ἐκ Πέρσης, τὴν Ὠκεανὸς τέκε παῖδα. ἔνθα δ ἐπ ἀκτῆς νηὶ κατηγαγόµεσθα σιωπῇ ναύλοχον ἐς λιµένα, καί τις θεὸς ἡγεµόνευεν. ἔνθα τότ ἐκβάντες δύο τ ἤµατα καὶ δύο νύκτας κείµεθ ὁµοῦ καµάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυµὸν ἔδοντες. Toen de schoongelokte dageraad voor de derde maal verrees, nam ik mijn speer en scherp zwaard en verliet het schip om vlug een uitkijkpost te beklimmen, of ik soms sporen kon zien van arbeid van mensen of hun stem kon horen. Toen ik daar stond op de top van een rots, vertoonde zich aan mijn blik een rookwolk, die in het wijdgestrekte land opsteeg, waar het paleis van Circe verscholen lag in het dichte struikgewas en het woud. Toen ik de fonkelende rook zag, was mijn eerste gedachte op verkenning uit te gaan. Maar toch scheen het mij beter eerst naar het zeestrand en het schip terug te keren, mijn mannen een maaltijd te geven en hen dan op onderzoek uit te sturen. Reeds was ik dichtbij mijn schip, toen een van de goden medelijden kreeg met mijn verlaten toestand en mij een groot hooggehoornd hert midden op mijn weg zond. Het dier daalde af van de bosweide naar de rivier om te drinken, want de zonnegloed kwelde hem reeds. Juist toen hij uit het bos trad, trof ik hem midden in de ruggengraat en mijn bronzen lans drong dwars er doorheen. Kermend viel hij in het stof en het leven ontvlood hem. Ik zette mijn voet op het lichaam en trok de bronzen speer uit de wond. Mijn speer legde ik op de grond en ik rukte een paar takken en twijgen af, die ik van weerszijden samenvlocht tot een stevig touw, wel een vadem lang. Daarmee bond ik de poten samen van het reusachtige dier. Om mijn nek droeg ik hem zo naar het schip op mijn speer steunend, want het dier was te groot om met één hand over de schouder te dragen. Voor het schip wierp ik hem neer en ik wekte mijn mannen één voor één en sprak de verblijdende woorden: Vrienden, al zijn we bedroefd, niet zullen wij de woningen van Hades binnengaan, voordat ons uur is geslagen. Laten wij, zolang er eten en drinken aan boord is, daarvan genieten en ons niet laten kwellen door honger A 3 Lees verder

4 Naar deze woorden luisterden zij graag en meteen gooiden zij de dekens van zich af en keken met verbazing naar het hert daar op het strand. Want het was een kolossaal dier, een lust voor de ogen. Zij wasten hun handen en bereidden een heerlijk maal. De hele dag tot zonsondergang toe zaten wij te smullen van het overvloedige vlees en de zoete wijn. Toen de zon onder was en het duister werd, gingen wij slapen bij de branding der zee Ἦµος δ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, καὶ τότ ἐγὼν ἀγορὴν θέµενος µετὰ πᾶσιν ἔειπον Κέκλυτέ µευ µύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι ὦ φίλοι, οὐ γὰρ ἴδµεν ὅπῃ ζόφος οὐδ ὅπῃ ἠώς, οὐδ ὅπῃ ἠέλιος φαεσίµβροτος εἶσ ὑπὸ γαῖαν, οὐδ ὅπῃ ἀννεῖται ἀλλὰ φραζώµεθα θᾶσσον εἴ τις ἔτ ἔσται µῆτις ἐγὼ δ οὐκ οἴοµαι εἶναι. εἶδον γὰρ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθὼν νῆσον, τὴν πέρι πόντος ἀπείριτος ἐστεφάνωται. αὐτὴ δὲ χθαµαλὴ κεῖται καπνὸν δ ἐνὶ µέσσῃ ἔδρακον ὀφθαλµοῖσι διὰ δρυµὰ πυκνὰ καὶ ὕλην. Ὣς ἐφάµην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ µνησαµένοις ἔργων Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο Κύκλωπός τε βίης µεγαλήτορος, ἀνδροφάγοιο. κλαῖον δὲ λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες ἀλλ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίγνετο µυροµένοισιν. Αὐτὰρ ἐγὼ δίχα πάντας ἐϋκνήµιδας ἑταίρους ἠρίθµεον, ἀρχὸν δὲ µετ ἀµφοτέροισιν ὄπασσα τῶν µὲν ἐγὼν ἦρχον, τῶν δ Εὐρύλοχος θεοειδής. κλήρους δ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλοµεν ὦκα ἐκ δ ἔθορε κλῆρος µεγαλήτορος Εὐρυλόχοιο. βῆ δ ἰέναι, ἅµα τῷ γε δύω καὶ εἴκοσ ἑταῖροι κλαίοντες κατὰ δ ἄµµε λίπον γοόωντας ὄπισθεν. εὗρον δ ἐν βήσσῃσι τετυγµένα δώµατα Κίρκης ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ. ἀµφὶ δέ µιν λύκοι ἦσαν ὀρέστεροι ἠδὲ λέοντες, τοὺς αὐτὴ κατέθελξεν, ἐπεὶ κακὰ φάρµακ ἔδωκεν. οὐδ οἵ γ ὡρµήθησαν ἐπ ἀνδράσιν, ἀλλ ἄρα τοί γε οὐρῇσιν µακρῇσι περισσαίνοντες ἀνέσταν. ὡς δ ὅτ ἂν ἀµφὶ ἄνακτα κύνες δαίτηθεν ἰόντα σαίνωσ αἰεὶ γάρ τε φέρει µειλίγµατα θυµοῦ ὣς τοὺς ἀµφὶ λύκοι κρατερώνυχες ἠδὲ λέοντες σαῖνον τοὶ δ ἔδεισαν, ἐπεὶ ἴδον αἰνὰ πέλωρα. ἔσταν δ ἐν προθύροισι θεᾶς καλλιπλοκάµοιο, Κίρκης δ ἔνδον ἄκουον ἀειδούσης ὀπὶ καλῇ, ἱστὸν ἐποιχοµένης µέγαν ἄµβροτον, οἷα θεάων λεπτά τε καὶ χαρίεντα καὶ ἀγλαὰ ἔργα πέλονται. τοῖσι δὲ µύθων ἄρχε Πολίτης, ὄρχαµος ἀνδρῶν, ὅς µοι κήδιστος ἑτάρων ἦν κεδνότατός τε Ὦ φίλοι, ἔνδον γάρ τις ἐποιχοµένη µέγαν ἱστὸν καλὸν ἀοιδιάει, δάπεδον δ ἅπαν ἀµφιµέµυκεν, A 4 Lees verder

5 ἢ θεὸς ἠὲ γυνή ἀλλὰ φθεγγώµεθα θᾶσσον. Ὣς ἄρ ἐφώνησεν, τοὶ δὲ φθέγγοντο καλεῦντες. ἡ δ αἶψ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς καὶ κάλει οἱ δ ἅµα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο Εὐρύλοχος δ ὑπέµεινεν, ὀϊσάµενος δόλον εἶναι. εἷσεν δ εἰσαγαγοῦσα κατὰ κλισµούς τε θρόνους τε, ἐν δέ σφιν τυρόν τε καὶ ἄλφιτα καὶ µέλι χλωρὸν οἴνῳ Πραµνείῳ ἐκύκα ἀνέµισγε δὲ σίτῳ φάρµακα λύγρ, ἵνα πάγχυ λαθοίατο πατρίδος αἴης. αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, αὐτίκ ἔπειτα ῥάβδῳ πεπληγυῖα κατὰ συφεοῖσιν ἐέργνυ. οἱ δὲ συῶν µὲν ἔχον κεφαλὰς φωνήν τε τρίχας τε καὶ δέµας, αὐτὰρ νοῦς ἦν ἔµπεδος, ὡς τὸ πάρος περ. ὣς οἱ µὲν κλαίοντες ἐέρχατο τοῖσι δὲ Κίρκη πάρ ῥ ἄκυλον βάλανόν τ ἔβαλεν καρπόν τε κρανείης ἔδµεναι, οἷα σύες χαµαιευνάδες αἰὲν ἔδουσιν. Εὐρύλοχος δ ἂψ ἦλθε θοὴν ἐπὶ νῆα µέλαιναν ἀγγελίην ἑτάρων ἐρέων καὶ ἀδευκέα πότµον. οὐδέ τι ἐκφάσθαι δύνατο ἔπος, ἱέµενός περ, κῆρ ἄχεϊ µεγάλῳ βεβοληµένος ἐν δέ οἱ ὄσσε δακρυόφιν πίµπλαντο, γόον δ ὠΐετο θυµός. ἀλλ ὅτε δή µιν πάντες ἀγασσάµεθ ἐξερέοντες, καὶ τότε τῶν ἄλλων ἑτάρων κατέλεξεν ὄλεθρον Ἤιοµεν, ὡς ἐκέλευες ἀνὰ δρυµά, φαίδιµ Ὀδυσσεῦ εὕροµεν ἐν βήσσῃσι τετυγµένα δώµατα καλὰ ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ. ἔνθα δέ τις µέγαν ἱστὸν ἐποιχοµένη λίγ ἄειδεν ἢ θεὸς ἠὲ γυνή τοὶ δ ἐφθέγγοντο καλεῦντες. ἡ δ αἶψ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς καὶ κάλει οἱ δ ἅµα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο αὐτὰρ ἐγὼν ὑπέµεινα, ὀϊσάµενος δόλον εἶναι. οἱ δ ἅµ ἀϊστώθησαν ἀολλέες, οὐδέ τις αὐτῶν ἐξεφάνη δηρὸν δὲ καθήµενος ἐσκοπίαζον. Homerus, Odyssee 10, A 5 Lees verder

6 Tekst 3 In een mythologisch handboek uit de 1e eeuw n. Chr., dat op naam staat van Apollodorus, worden ook de avonturen van Odysseus behandeld. Hieronder volgt de passage die over Circe gaat: Met één schip koerste hij naar het eiland Aiaia. Het werd bewoond door Circe. Zij was deskundig op het gebied van allerlei toverkruiden. Nadat hij zijn makkers had verdeeld, bleef Odysseus zelf, overeenkomstig het geworpen lot, bij het schip, maar Eurylochos ging met tweeëntwintig kameraden naar Circe. Op haar uitnodiging gingen zij allen naar binnen, met uitzondering van Eurylochos; en zij gaf aan allen een mengsel dat bestond uit kaas, honing, meel en wijn en voegde daar een tovermiddel aan toe. En toen zij dat hadden gedronken, raakte zij hen met een toverstokje aan en veranderde hun lichaam en van sommigen maakte zij wolven, van anderen varkens, van sommigen ezels en van anderen leeuwen. Maar Eurylochos zag deze dingen en ging terug naar Odysseus. En deze ging naar Circe met molu die hij van Hermes had gekregen en hij wierp deze molu in haar toverdrank, dronk die op en werd als enige niet betoverd. Toen trok hij zijn zwaard en wilde Circe doden. Maar zij stopte zijn woede en onttoverde de makkers. En toen zij een eed had afgelegd dat zij hem geen kwaad zou berokkenen, deelde Odysseus het bed met haar. Tekst 4 Kirke en Odysseus Zij stonden samen aan de steile kust, Betooverd en onttooverd na die nacht, De zwijnen weer naar t schip teruggebracht, Tot man herleid, en met n goed woord gesust. Zij sprak: Opdat gij weer in de armen rust Van haar die meer dan mij uw tooverkracht Behoort, en die gij minder aarz lend kust, Daal af in Hades, waar t orakel wacht. De branding ruischte, en hij zag haar aan, En wist: bij t liefdesspel, die nacht begaan, Had zij een and re naam hem hooren fluist ren. Zij strafte en beloonde als een vrouw: Zij bracht hem thuis, maar om zijn huw lijkstrouw Zou zij zijn weg tot t einde toe verduist ren. Simon Vestdijk, Grieksche Sonnetten A 6 Lees verder

7 Afbeelding A 7 Lees verder

8 Tekst 5 Odysseus verblijft al lange tijd tegen zijn zin bij de nimf Calypso. Terwijl hij somber aan het strand zit, krijgt Calypso bezoek van Hermes, die haar namens Zeus beveelt Odysseus te laten gaan. Na Hermes vertrek gaat Calypso naar Odysseus en vertelt hem dat ze bereid is hem vrij te laten ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ, καί ῥ ὁ µὲν ἔνθα καθέζετ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη Ἑρµείας, νύµφη δ ἐτίθει πάρα πᾶσαν ἐδωδήν, ἔσθειν καὶ πίνειν, οἷα βροτοὶ ἄνδρες ἔδουσιν αὐτὴ δ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο, τῇ δὲ παρ ἀµβροσίην δµωαὶ καὶ νέκταρ ἔθηκαν. οἱ δ ἐπ ὀνείαθ ἑτοῖµα προκείµενα χεῖρας ἴαλλον. αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, τοῖς ἄρα µύθων ἦρχε Καλυψώ, δῖα θεάων ιογενὲς Λαερτιάδη, πολυµήχαν Ὀδυσσεῦ, οὕτω δὴ οἶκόνδε, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, αὐτίκα νῦν ἐθέλεις ἰέναι; σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔµπης. εἴ γε µὲν εἰδείης σῇσι φρεσὶν ὅσσα τοι αἶσα κήδε ἀναπλῆσαι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι, ἐνθάδε κ αὖθι µένων σὺν ἐµοὶ τόδε δῶµα φυλάσσοις ἀθάνατός τ εἴης, ἱµειρόµενός περ ἰδέσθαι σὴν ἄλοχον, τῆς αἰὲν ἐέλδεαι ἤµατα πάντα. Homerus, Odyssee 5, Aantekeningen regel 194 regel 195 regel 196 regel 197 regel 199 regel 200 regel 201 regel 202 regel 203 regel 205 regel 206 regel regel 208 regel 209 regel 210 ἷξον = ἀφίκοντο τὸ σπεῖος grot ῥ Niet vertalen. καθέζετο (hij) ging zitten θρόνου Hierop had Hermes pas nog gezeten bij zijn bezoek aan Calypso. πάρα bij hem οἷα zulke dingen als ἔθηκαν 3 e persoon meervoud Aoristus van τίθηµι. τὰ ὀνείατα lekkernijen ἰάλλω uitstrekken τέρποµαι Aoristus ἐτάρπην + genitivus genieten van ἄρα Niet vertalen. µύθων ἄρχω het woord nemen δῖα θεάων de stralende godin Λαερτιάδης zoon van Laërtes σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔµπης ik betreur het, maar wens je toch veel geluk εἰδείης Optativus van οἶδα. αἱ φρένες geest ὅσσα τοι αἶσα κήδε ἀναπλῆσαι hoeveel ellende je nog te wachten staat φυλάσσω bewonen ἱµειρόµενος περ = καίπερ ἱµειρόµενος ἐέλδοµαι + genitivus verlangen naar Einde A 8 Lees verder

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur 20 06 Tekstboekje 600063-2-04t Begin Tekst 1 Mentes en Telemachus Mentes spoort Telemachus aan in actie

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 3000 6A Begin Tekst 1 Aeolus 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Geachte heer Geachte mevrouw Geachte

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Geachte heer, mevrouw Επίσημη επιστολή,

Διαβάστε περισσότερα

Αἰολίην δ' ἐς νῆσον ἀφικόμεθ' ἔνθα δ' ἔναιεν 1. Αἴολος Ἱπποτάδης, φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν, πλωτῆ ἐνὶ νήσῳ πᾶσαν δέ τέ μιν πέρι τεῖχος

Αἰολίην δ' ἐς νῆσον ἀφικόμεθ' ἔνθα δ' ἔναιεν 1. Αἴολος Ἱπποτάδης, φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν, πλωτῆ ἐνὶ νήσῳ πᾶσαν δέ τέ μιν πέρι τεῖχος Homer's Odyssey Book 10 1 Αἰολίην δ' ἐς νῆσον ἀφικόμεθ' ἔνθα δ' ἔναιεν 1 Αἴολος Ἱπποτάδης, φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν, πλωτῆ ἐνὶ νήσῳ πᾶσαν δέ τέ μιν πέρι τεῖχος χάλκεον ἄρρηκτον, λισσὴ δ' ἀναδέδρομε πέτρη.

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

NOVEMBER 2016 AL: 150. TYD: 3 uur

NOVEMBER 2016 AL: 150. TYD: 3 uur - - GRAAD FINALE ASSESSERING ERING VRAESTEL NOVEMBER 06 TOTAAL: AL: 50 TYD: 3 uur - - INSTRUKSIES:. Hierdie vraestel bestaan uit 0 vrae.. Beantwoord alle vrae. 3. Toon alle stappe in die berekenings. 4.

Διαβάστε περισσότερα

I. De verbuiging van de substan1even

I. De verbuiging van de substan1even I. De verbuiging van de substan1even A. De substan,even van de a- en de o- verbuiging B. De substan,even van de gemengde verbuiging Substan,even met stam op een medeklinker Substan,even met stam op een

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Referentie

Solliciteren Referentie - Aanhef Αγαπητέ κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αγαπητή κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αγαπητέ κύριε, Αγαπητή κυρία, Αγαπητέ κύριε/κύρια, Αγαπητέ κύριε/κύρια,

Διαβάστε περισσότερα

PROLOOG ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 49 Ἐγένοντο Λήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, 50 Φοίβη Κλυταιμήστρα τ, ἐμὴ ξυνάορος, Ἑλένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ ὠλβισμένοι

PROLOOG ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 49 Ἐγένοντο Λήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, 50 Φοίβη Κλυταιμήστρα τ, ἐμὴ ξυνάορος, Ἑλένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ ὠλβισμένοι IPHIGENEIA IN AULIS GRIEKSE TEKST PROLOOG Het is ochtend in de havenplaats Aulis. Agamemnon en Menelaos hebben de Griekse legers en vloten verzameld om naar Troje te varen om Helena, de vrouw van Menelaos,

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Αγαπητέ κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Henri Shoemaker, Bibliothek Almelo Πληροφοριακή παιδεία Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων, που απαιτούν τα

Διαβάστε περισσότερα

"τέκνον ἐμόν, ποόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.

τέκνον ἐμόν, ποόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων. Od.5.1 Od.5.2 Od.5.3 Od.5.4 Od.5.5 Od.5.6 Od.5.7 Od.5.8 Od.5.9 Od.5.10 Od.5.11 Od.5.12 Od.5.13 Od.5.14 Od.5.15 Od.5.16 Od.5.17 Od.5.18 Od.5.19 Od.5.20 Od.5.21 Od.5.22 Od.5.23 Od.5.24 Ἠὼς δ ἐκ λεχέων παρ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Schijnbeweging. Illusie in de Griekse kunst speurtocht

Schijnbeweging. Illusie in de Griekse kunst speurtocht Schijnbeweging. Illusie in de Griekse kunst speurtocht Welkom bij de nieuwe Griekse tentoonstelling in het Allard Pierson Museum! Deze tentoonstelling bestaat uit drie onderdelen: de hoofdtentoonstelling

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur 20 00 Tekstboekje 000007 6A Begin Tekst 1 Tijdens een koorzang zijn dienaren opgekomen met de gevangen

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ. de walkuren PAULO COELHO PAULO COELHO. livanis ΛΙΒΑΝΗΣ

ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ. de walkuren PAULO COELHO PAULO COELHO. livanis ΛΙΒΑΝΗΣ ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ PAULO COELHO ΛΙΒΑΝΗΣ de walkuren PAULO COELHO livanis Ο ήρωας των Βαλκυριών είναι ένας άνθρωπος που θέλει να αλλάξει τη ζωή του και να ακολουθήσει ένα όνειρο: να πάει στην έρηµο Μοχάβη για να

Διαβάστε περισσότερα

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie MOUSEION MOY EION Wijzigingen in de derde editie Dit document bevat een volledige lijst van de wijzigingen in de derde editie van de cursus Mouseion (2013), ten opzichte van de tweede editie van 2010.

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σε μια περίοδο ή ημιπερίοδο σύνθετου λόγου οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους:

Σε μια περίοδο ή ημιπερίοδο σύνθετου λόγου οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους: ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Σε μια περίοδο ή ημιπερίοδο σύνθετου λόγου οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους: με το ασύνδετο σχήμα παρατακτικά / κατά παράταξη υποτακτικά / καθ' υπόταξη ΑΣΥΝΔΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ H ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ H ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ H ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 03: Πρόλογος (153a-154c). Ο Σωκράτης γυρίζει από τον πόλεμο - Ο Χαρμίδης εμφανίζεται στην παλαίστρα του Ταυρέα. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

LOUKIANOS ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ Η ΥΠΕΡΝΕΦΕΛΟΣ

LOUKIANOS ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ Η ΥΠΕΡΝΕΦΕΛΟΣ LOUKIANOS ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ Η ΥΠΕΡΝΕΦΕΛΟΣ Ingeleid, becommentariëerd en vertaald door drs. J.H.van Hal. drs. J.H. van Hal 06 Inhoud LOUKIANOS... Inleiding.... 5 Loukianos werk.... 6 Ikaromenippos of Menippos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ. Ware vertellingen van Loukianos

ΑΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ. Ware vertellingen van Loukianos ΑΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ Ware vertellingen van Loukianos 206 Ingeleid, geannoteerd en vertaald door drs. JH van Hal 2 Inhoud Inleiding.... Loukianos werk....3 3 Dialogen der doden en goden....3 Loukios of de

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Donderdag mei.00.00 uur Tekstboekje 0000 Begin Tekst Odysseus bevindt zich in de tent van Achilles om hem over te halen weer aan de strijd

Διαβάστε περισσότερα

Council of the European Union Brussels, 18 December 2014

Council of the European Union Brussels, 18 December 2014 Council of the European Union Brussels, 18 December 2014 Interinstitutional File: 2009/0165 (COD) 16529/14 JUR 914 ASILE 37 CODEC 2438 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject:

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz Overzicht persoonlijk voornaamwoord ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz enkelvoud ἐγώ - ζύ - - - - gen ἐμοῦ μου ζοῦ ζου αὐηοῦ αὐηῆς αὐηοῦ dat ἐμοί μοι ζοί ζοι

Διαβάστε περισσότερα

Tegenwoordige tijd, 2e stam en Aoristos van enkele Griekse werkwoorden

Tegenwoordige tijd, 2e stam en Aoristos van enkele Griekse werkwoorden aankleden Tegenwoordige tijd, 2e stam en oristos aankleden aankleden ντύνω Geb. wijs ev ντύσε Geb. wijs mv ντύστε 1e ev ντύνω Θα ντύσω έντυσα 2e ev ντύνεις Θα ντύσεις έντυσες 3e ev ντύνει Θα ντύσει έντυσε

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur 19 99 Tekstboekje 900011 11 Begin Tekst 1 De twist tussen Achilles en Agamemnon. 121 122 123 124 125

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du destinataire numéro de la rue + nom de la rue nom de la

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό. Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ;

Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό. Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ; - Algemeen Can I withdraw money in [country] without paying fees? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land What are the fees if I use external ATMs? Μπορώ να κάνω ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes, Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

TRAUTOR. Numărul 1 Mai 2017 ISSN: X ISSN-L: X

TRAUTOR. Numărul 1 Mai 2017 ISSN: X ISSN-L: X TRAUTOR Coperta I ISSN: 2457 872X ISSN-L: 2457 872X TRAUTOR Numărul 1 Mai 2017 Revistă de traduceri literare din limba română Revue de traductions de littérature roumaine Romanian literary translation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο: Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β3 1-2

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσληψη του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος

Πρόσληψη του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος Πρόσληψη του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος Ενότητα 3: Πρόσληψη στην αρχαιότητα: Ο Αἴαντας του Σοφοκλή και της Επικής Παράδοσης. Ευφημία Δ. Καρακάντζα Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Ανάγνωση - άξονες ερμηνείας

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας.

Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας. Κάρτες ερωτήσεων Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας. 1. Πρώτα αφήνουμε τους ανθρώπους να μιλήσουν για περίπου δέκα λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Hans van der Meer, Stationslaan 87,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ilias Boek XXII. De dood van Hektoor

Ilias Boek XXII. De dood van Hektoor Ilias Boek XXII De dood van Hektoor Eerste druk augustus 2009 Copyright (C) 2009 Sjaak van Hal www.penenpenseel.nl 2 Ilias XXII. De dood van Hektoor Ως οἳ μὲν κατὰ ἄστυ πεφυζότες 2 ἠΰτε 3 νεβροὶ 4 ἱδρῶ

Διαβάστε περισσότερα

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer,

Διαβάστε περισσότερα

Euripides. De Elektra

Euripides. De Elektra Euripides De Elektra 1 Copyright (C) 2014 drs.j.h. van Hal Ingeleid, becommentarieerd en vertaald door drs. J.H. van Hal 2 Inhoud Euripides... 1 De Elektra... 1 I. INLEIDING... 5 I.1 De Tragedie... 5 I.2

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Over de droom of het leven van Loukianos

Over de droom of het leven van Loukianos Over de droom of het leven van Loukianos De dood van Hyakinthos Van Jean Broc -0 Pen en Penseel 00 Inhoud Inleiding.... Loukianos werk.... Over de droom of het leven van Loukianos.... Loukianos droom...

Διαβάστε περισσότερα

Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ)

Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Σύνδεση προτάσεων Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Με πόσους τρόπους συνδέονται οι προτάσεις; Οι προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Αγγέλου 4 η ενότητα: «Οι πράξεις και η θέση των κινήτρων στην βυζαντινή ιστορική αφήγηση» Κύρια σημεία του μαθήματος Αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Homeros Ilias XXIII Lijkspelen om Patroklos

Homeros Ilias XXIII Lijkspelen om Patroklos Homeros Ilias XXIII Lijkspelen om Patroklos Spelen ter ere van Patroklos. Eerste druk februari 200 Copyright (C) 200 Sjaak van Hal Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Klassieke Olympiaden Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus

Klassieke Olympiaden Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus Klassieke Olympiaden 2016-2017 Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus Herodotus schreef in het Ionisch dialect, dat gesproken werd aan de westkust van Klein-Azië. Het Ionisch bevat een groot aantal

Διαβάστε περισσότερα

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen. LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ο Στάδιο Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο 2 ο Στάδιο Χωρίζουμε περιόδους/ημιπεριόδους 3 ο Στάδιο Βρίσκουμε ρήματα (μετοχές & απαρέμφατα) σε κάθε περίοδο/ημιπερίοδο. 4 ο Στάδιο Βρίσκουμε συνδέσμους που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

Persönliche Korrespondenz Brief

Persönliche Korrespondenz Brief - Adresse Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standard-Adressenformat in Deutschland: Straße + Hausnummer, Postleitzahl + Stadt, Land Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Jeremy

Διαβάστε περισσότερα

Persönliche Korrespondenz Brief

Persönliche Korrespondenz Brief - Adresse Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standard-Adressenformat in Deutschland: Straße + Hausnummer, Postleitzahl + Stadt, Land Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Jeremy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Όταν δεν ξέρετε που είστε. Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Όταν δεν ξέρετε που είστε. Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη - Τόπος I am lost. Όταν δεν ξέρετε που είστε Ik ben de weg kwijt. Can you show me where it is on the map? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης ς σε χάρτη Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? Where

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β1, 1-3 και Β6, 1-4)

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β1, 1-3 και Β6, 1-4) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Application Motivational Cover Letter

Application Motivational Cover Letter - Opening Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw Formal, female recipient, name unknown Geachte heer, mevrouw Formal, recipient name and gender unknown Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van masculiene a-stammen SINGULARIS

LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van masculiene a-stammen SINGULARIS LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA 1. Declinatie van masculiene a-stammen burger jonge man SINGULARIS nominativus πολίτης νεανίας genitivus πολίτου νεανίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

44 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

44 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης 44 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΣΑΒΒΑΪ Η ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσοστόµου Σµύρνης 3 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά στη Μέση εκπαίδευση: Γνωστικό αντικείμενο και διδακτικές προσεγγίσεις. Βουλγαράκη Αντωνία Στρίγγας Ιωάννης Χαλκιάς Παντελής

Αρχαία Ελληνικά στη Μέση εκπαίδευση: Γνωστικό αντικείμενο και διδακτικές προσεγγίσεις. Βουλγαράκη Αντωνία Στρίγγας Ιωάννης Χαλκιάς Παντελής Αρχαία Ελληνικά στη Μέση εκπαίδευση: Γνωστικό αντικείμενο και διδακτικές προσεγγίσεις Θέμα εργασίας Σε ποιες ραψωδίες της Οδύσσειας έρχεται ο Οδυσσέας σε επαφή με τους ήρωες του Τρωικού Πολέμου και ποια

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Engels Grieks Dear Mr. President, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Grieks Engels Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Dear Mr. President, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Αγαπητέ κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Woensdag juni.0 6.0 uur 0 00 Tekstboekje 0000 6A Begin Tekst De bode is aan het woord en brengt verslag uit over wat hij heeft gezien

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Iohannes Damascenus - De azymis

Iohannes Damascenus - De azymis This text belongs to the Thesaurus Linguae Graecae (TLG ), a Research Center at the University of California, Irvine, which digitized it and owns the relevant Copyright. On May 15, 2008, Prof. M. Pantelia,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα