Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni uur.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur."

Transcript

1 Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni uur Tekstboekje A Begin

2 Tekst 1 De Laestrygonen Ἔνθεν δὲ προτέρω πλέοµεν ἀκαχήµενοι ἦτορ. τείρετο δ ἀνδρῶν θυµὸς ὑπ εἰρεσίης ἀλεγεινῆς ἡµετέρῃ µατίῃ, ἐπεὶ οὐκέτι φαίνετο ποµπή. Ἑξῆµαρ µὲν ὁµῶς πλέοµεν νύκτας τε καὶ ἦµαρ ἑβδοµάτῃ δ ἱκόµεσθα Λάµου αἰπὺ πτολίεθρον, Τηλέπυλον Λαιστρυγονίην, ὅθι ποιµένα ποιµὴν ἠπύει εἰσελάων, ὁ δέ τ ἐξελάων ὑπακούει. ἔνθα κ ἄϋπνος ἀνὴρ δοιοὺς ἐξήρατο µισθούς, τὸν µὲν βουκολέων, τὸν δ ἄργυφα µῆλα νοµεύων ἐγγὺς γὰρ νυκτός τε καὶ ἤµατός εἰσι κέλευθοι. ἔνθ ἐπεὶ ἐς λιµένα κλυτὸν ἤλθοµεν, ὃν πέρι πέτρη ἠλίβατος τετύχηκε διαµπερὲς ἀµφοτέρωθεν, ἀκταὶ δὲ προβλῆτες ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν ἐν στόµατι προὔχουσιν, ἀραιὴ δ εἴσοδός ἐστιν, ἔνθ οἵ γ εἴσω πάντες ἔχον νέας ἀµφιελίσσας. αἱ µὲν ἄρ ἔντοσθεν λιµένος κοίλοιο δέδεντο πλησίαι οὐ µὲν γάρ ποτ ἀέξετο κῦµά γ ἐν αὐτῷ, οὔτε µέγ οὔτ ὀλίγον, λευκὴ δ ἦν ἀµφὶ γαλήνη. αὐτὰρ ἐγὼν οἶος σχέθον ἔξω νῆα µέλαιναν, αὐτοῦ ἐπ ἐσχατιῇ, πέτρης ἐκ πείσµατα δήσας ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών. ἔνθα µὲν οὔτε βοῶν οὔτ ἀνδρῶν φαίνετο ἔργα, καπνὸν δ οἶον ὁρῶµεν ἀπὸ χθονὸς ἀΐσσοντα. δὴ τότ ἐγὼν ἑτάρους προΐειν πεύθεσθαι ἰόντας, οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες, ἄνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ ἅµ ὀπάσσας. οἱ δ ἴσαν ἐκβάντες λείην ὁδόν, ᾗ περ ἄµαξαι ἄστυδ ἀφ ὑψηλῶν ὀρέων καταγίνεον ὕλην. κούρῃ δὲ ξύµβληντο πρὸ ἄστεος ὑδρευούσῃ, θυγατέρ ἰφθίµῃ Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο. ἡ µὲν ἄρ ἐς κρήνην κατεβήσετο καλλιρέεθρον Ἀρτακίην ἔνθεν γὰρ ὕδωρ προτὶ ἄστυ φέρεσκον οἱ δὲ παριστάµενοι προσεφώνεον ἔκ τ ἐρέοντο ὅς τις τῶνδ εἴη βασιλεὺς καὶ οἷσιν ἀνάσσοι ἡ δὲ µάλ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ. οἱ δ ἐπεὶ εἰσῆλθον κλυτὰ δώµατα, τὴν δὲ γυναῖκα εὗρον ὅσην τ ὄρεος κορυφήν, κατὰ δ ἔστυγον αὐτήν. ἡ δ αἶψ ἐξ ἀγορῆς ἐκάλει κλυτὸν Ἀντιφατῆα, ὃν πόσιν, ὃς δὴ τοῖσιν ἐµήσατο λυγρὸν ὄλεθρον. αὐτίχ ἕνα µάρψας ἑτάρων ὡπλίσσατο δεῖπνον τὼ δὲ δύ ἀΐξαντε φυγῇ ἐπὶ νῆας ἱκέσθην. αὐτὰρ ὁ τεῦχε βοὴν διὰ ἄστεος οἱ δ ἀΐοντες φοίτων ἴφθιµοι Λαιστρυγόνες ἄλλοθεν ἄλλος, µυρίοι, οὐκ ἄνδρεσσιν ἐοικότες, ἀλλὰ Γίγασιν A 2 Lees verder

3 οἵ ῥ ἀπὸ πετράων ἀνδραχθέσι χερµαδίοισι βάλλον ἄφαρ δὲ κακὸς κόναβος κατὰ νῆας ὀρώρει ἀνδρῶν ὀλλυµένων νηῶν θ ἅµα ἀγνυµενάων ἰχθῦς δ ὣς πείροντες ἀτερπέα δαῖτα φέροντο. ὄφρ οἱ τοὺς ὄλεκον λιµένος πολυβενθέος ἐντός, τόφρα δ ἐγὼ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάµενος παρὰ µηροῦ τῷ ἀπὸ πείσµατ ἔκοψα νεὸς κυανοπρῴροιο. αἶψα δ ἐµοῖς ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα ἐµβαλέειν κώπῃς, ἵν ὑπὲκ κακότητα φύγοιµεν οἱ δ ἅµα πάντες ἀνέρριψαν, δείσαντες ὄλεθρον. ἀσπασίως δ ἐς πόντον ἐπηρεφέας φύγε πέτρας νηῦς ἐµή αὐτὰρ αἱ ἄλλαι ἀολλέες αὐτόθ ὄλοντο. Homerus, Odyssee 10, Tekst 2 Circe Ἔνθεν δὲ προτέρω πλέοµεν ἀκαχήµενοι ἦτορ, ἄσµενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους. Αἰαίην δ ἐς νῆσον ἀφικόµεθ ἔνθα δ ἔναιε Κίρκη ἐϋπλόκαµος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα, αὐτοκασιγνήτη ὀλοόφρονος Αἰήταο ἄµφω δ ἐκγεγάτην φαεσιµβρότου Ἠελίοιο µητρός τ ἐκ Πέρσης, τὴν Ὠκεανὸς τέκε παῖδα. ἔνθα δ ἐπ ἀκτῆς νηὶ κατηγαγόµεσθα σιωπῇ ναύλοχον ἐς λιµένα, καί τις θεὸς ἡγεµόνευεν. ἔνθα τότ ἐκβάντες δύο τ ἤµατα καὶ δύο νύκτας κείµεθ ὁµοῦ καµάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυµὸν ἔδοντες. Toen de schoongelokte dageraad voor de derde maal verrees, nam ik mijn speer en scherp zwaard en verliet het schip om vlug een uitkijkpost te beklimmen, of ik soms sporen kon zien van arbeid van mensen of hun stem kon horen. Toen ik daar stond op de top van een rots, vertoonde zich aan mijn blik een rookwolk, die in het wijdgestrekte land opsteeg, waar het paleis van Circe verscholen lag in het dichte struikgewas en het woud. Toen ik de fonkelende rook zag, was mijn eerste gedachte op verkenning uit te gaan. Maar toch scheen het mij beter eerst naar het zeestrand en het schip terug te keren, mijn mannen een maaltijd te geven en hen dan op onderzoek uit te sturen. Reeds was ik dichtbij mijn schip, toen een van de goden medelijden kreeg met mijn verlaten toestand en mij een groot hooggehoornd hert midden op mijn weg zond. Het dier daalde af van de bosweide naar de rivier om te drinken, want de zonnegloed kwelde hem reeds. Juist toen hij uit het bos trad, trof ik hem midden in de ruggengraat en mijn bronzen lans drong dwars er doorheen. Kermend viel hij in het stof en het leven ontvlood hem. Ik zette mijn voet op het lichaam en trok de bronzen speer uit de wond. Mijn speer legde ik op de grond en ik rukte een paar takken en twijgen af, die ik van weerszijden samenvlocht tot een stevig touw, wel een vadem lang. Daarmee bond ik de poten samen van het reusachtige dier. Om mijn nek droeg ik hem zo naar het schip op mijn speer steunend, want het dier was te groot om met één hand over de schouder te dragen. Voor het schip wierp ik hem neer en ik wekte mijn mannen één voor één en sprak de verblijdende woorden: Vrienden, al zijn we bedroefd, niet zullen wij de woningen van Hades binnengaan, voordat ons uur is geslagen. Laten wij, zolang er eten en drinken aan boord is, daarvan genieten en ons niet laten kwellen door honger A 3 Lees verder

4 Naar deze woorden luisterden zij graag en meteen gooiden zij de dekens van zich af en keken met verbazing naar het hert daar op het strand. Want het was een kolossaal dier, een lust voor de ogen. Zij wasten hun handen en bereidden een heerlijk maal. De hele dag tot zonsondergang toe zaten wij te smullen van het overvloedige vlees en de zoete wijn. Toen de zon onder was en het duister werd, gingen wij slapen bij de branding der zee Ἦµος δ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, καὶ τότ ἐγὼν ἀγορὴν θέµενος µετὰ πᾶσιν ἔειπον Κέκλυτέ µευ µύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι ὦ φίλοι, οὐ γὰρ ἴδµεν ὅπῃ ζόφος οὐδ ὅπῃ ἠώς, οὐδ ὅπῃ ἠέλιος φαεσίµβροτος εἶσ ὑπὸ γαῖαν, οὐδ ὅπῃ ἀννεῖται ἀλλὰ φραζώµεθα θᾶσσον εἴ τις ἔτ ἔσται µῆτις ἐγὼ δ οὐκ οἴοµαι εἶναι. εἶδον γὰρ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθὼν νῆσον, τὴν πέρι πόντος ἀπείριτος ἐστεφάνωται. αὐτὴ δὲ χθαµαλὴ κεῖται καπνὸν δ ἐνὶ µέσσῃ ἔδρακον ὀφθαλµοῖσι διὰ δρυµὰ πυκνὰ καὶ ὕλην. Ὣς ἐφάµην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ µνησαµένοις ἔργων Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο Κύκλωπός τε βίης µεγαλήτορος, ἀνδροφάγοιο. κλαῖον δὲ λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες ἀλλ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίγνετο µυροµένοισιν. Αὐτὰρ ἐγὼ δίχα πάντας ἐϋκνήµιδας ἑταίρους ἠρίθµεον, ἀρχὸν δὲ µετ ἀµφοτέροισιν ὄπασσα τῶν µὲν ἐγὼν ἦρχον, τῶν δ Εὐρύλοχος θεοειδής. κλήρους δ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλοµεν ὦκα ἐκ δ ἔθορε κλῆρος µεγαλήτορος Εὐρυλόχοιο. βῆ δ ἰέναι, ἅµα τῷ γε δύω καὶ εἴκοσ ἑταῖροι κλαίοντες κατὰ δ ἄµµε λίπον γοόωντας ὄπισθεν. εὗρον δ ἐν βήσσῃσι τετυγµένα δώµατα Κίρκης ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ. ἀµφὶ δέ µιν λύκοι ἦσαν ὀρέστεροι ἠδὲ λέοντες, τοὺς αὐτὴ κατέθελξεν, ἐπεὶ κακὰ φάρµακ ἔδωκεν. οὐδ οἵ γ ὡρµήθησαν ἐπ ἀνδράσιν, ἀλλ ἄρα τοί γε οὐρῇσιν µακρῇσι περισσαίνοντες ἀνέσταν. ὡς δ ὅτ ἂν ἀµφὶ ἄνακτα κύνες δαίτηθεν ἰόντα σαίνωσ αἰεὶ γάρ τε φέρει µειλίγµατα θυµοῦ ὣς τοὺς ἀµφὶ λύκοι κρατερώνυχες ἠδὲ λέοντες σαῖνον τοὶ δ ἔδεισαν, ἐπεὶ ἴδον αἰνὰ πέλωρα. ἔσταν δ ἐν προθύροισι θεᾶς καλλιπλοκάµοιο, Κίρκης δ ἔνδον ἄκουον ἀειδούσης ὀπὶ καλῇ, ἱστὸν ἐποιχοµένης µέγαν ἄµβροτον, οἷα θεάων λεπτά τε καὶ χαρίεντα καὶ ἀγλαὰ ἔργα πέλονται. τοῖσι δὲ µύθων ἄρχε Πολίτης, ὄρχαµος ἀνδρῶν, ὅς µοι κήδιστος ἑτάρων ἦν κεδνότατός τε Ὦ φίλοι, ἔνδον γάρ τις ἐποιχοµένη µέγαν ἱστὸν καλὸν ἀοιδιάει, δάπεδον δ ἅπαν ἀµφιµέµυκεν, A 4 Lees verder

5 ἢ θεὸς ἠὲ γυνή ἀλλὰ φθεγγώµεθα θᾶσσον. Ὣς ἄρ ἐφώνησεν, τοὶ δὲ φθέγγοντο καλεῦντες. ἡ δ αἶψ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς καὶ κάλει οἱ δ ἅµα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο Εὐρύλοχος δ ὑπέµεινεν, ὀϊσάµενος δόλον εἶναι. εἷσεν δ εἰσαγαγοῦσα κατὰ κλισµούς τε θρόνους τε, ἐν δέ σφιν τυρόν τε καὶ ἄλφιτα καὶ µέλι χλωρὸν οἴνῳ Πραµνείῳ ἐκύκα ἀνέµισγε δὲ σίτῳ φάρµακα λύγρ, ἵνα πάγχυ λαθοίατο πατρίδος αἴης. αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, αὐτίκ ἔπειτα ῥάβδῳ πεπληγυῖα κατὰ συφεοῖσιν ἐέργνυ. οἱ δὲ συῶν µὲν ἔχον κεφαλὰς φωνήν τε τρίχας τε καὶ δέµας, αὐτὰρ νοῦς ἦν ἔµπεδος, ὡς τὸ πάρος περ. ὣς οἱ µὲν κλαίοντες ἐέρχατο τοῖσι δὲ Κίρκη πάρ ῥ ἄκυλον βάλανόν τ ἔβαλεν καρπόν τε κρανείης ἔδµεναι, οἷα σύες χαµαιευνάδες αἰὲν ἔδουσιν. Εὐρύλοχος δ ἂψ ἦλθε θοὴν ἐπὶ νῆα µέλαιναν ἀγγελίην ἑτάρων ἐρέων καὶ ἀδευκέα πότµον. οὐδέ τι ἐκφάσθαι δύνατο ἔπος, ἱέµενός περ, κῆρ ἄχεϊ µεγάλῳ βεβοληµένος ἐν δέ οἱ ὄσσε δακρυόφιν πίµπλαντο, γόον δ ὠΐετο θυµός. ἀλλ ὅτε δή µιν πάντες ἀγασσάµεθ ἐξερέοντες, καὶ τότε τῶν ἄλλων ἑτάρων κατέλεξεν ὄλεθρον Ἤιοµεν, ὡς ἐκέλευες ἀνὰ δρυµά, φαίδιµ Ὀδυσσεῦ εὕροµεν ἐν βήσσῃσι τετυγµένα δώµατα καλὰ ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ. ἔνθα δέ τις µέγαν ἱστὸν ἐποιχοµένη λίγ ἄειδεν ἢ θεὸς ἠὲ γυνή τοὶ δ ἐφθέγγοντο καλεῦντες. ἡ δ αἶψ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς καὶ κάλει οἱ δ ἅµα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο αὐτὰρ ἐγὼν ὑπέµεινα, ὀϊσάµενος δόλον εἶναι. οἱ δ ἅµ ἀϊστώθησαν ἀολλέες, οὐδέ τις αὐτῶν ἐξεφάνη δηρὸν δὲ καθήµενος ἐσκοπίαζον. Homerus, Odyssee 10, A 5 Lees verder

6 Tekst 3 In een mythologisch handboek uit de 1e eeuw n. Chr., dat op naam staat van Apollodorus, worden ook de avonturen van Odysseus behandeld. Hieronder volgt de passage die over Circe gaat: Met één schip koerste hij naar het eiland Aiaia. Het werd bewoond door Circe. Zij was deskundig op het gebied van allerlei toverkruiden. Nadat hij zijn makkers had verdeeld, bleef Odysseus zelf, overeenkomstig het geworpen lot, bij het schip, maar Eurylochos ging met tweeëntwintig kameraden naar Circe. Op haar uitnodiging gingen zij allen naar binnen, met uitzondering van Eurylochos; en zij gaf aan allen een mengsel dat bestond uit kaas, honing, meel en wijn en voegde daar een tovermiddel aan toe. En toen zij dat hadden gedronken, raakte zij hen met een toverstokje aan en veranderde hun lichaam en van sommigen maakte zij wolven, van anderen varkens, van sommigen ezels en van anderen leeuwen. Maar Eurylochos zag deze dingen en ging terug naar Odysseus. En deze ging naar Circe met molu die hij van Hermes had gekregen en hij wierp deze molu in haar toverdrank, dronk die op en werd als enige niet betoverd. Toen trok hij zijn zwaard en wilde Circe doden. Maar zij stopte zijn woede en onttoverde de makkers. En toen zij een eed had afgelegd dat zij hem geen kwaad zou berokkenen, deelde Odysseus het bed met haar. Tekst 4 Kirke en Odysseus Zij stonden samen aan de steile kust, Betooverd en onttooverd na die nacht, De zwijnen weer naar t schip teruggebracht, Tot man herleid, en met n goed woord gesust. Zij sprak: Opdat gij weer in de armen rust Van haar die meer dan mij uw tooverkracht Behoort, en die gij minder aarz lend kust, Daal af in Hades, waar t orakel wacht. De branding ruischte, en hij zag haar aan, En wist: bij t liefdesspel, die nacht begaan, Had zij een and re naam hem hooren fluist ren. Zij strafte en beloonde als een vrouw: Zij bracht hem thuis, maar om zijn huw lijkstrouw Zou zij zijn weg tot t einde toe verduist ren. Simon Vestdijk, Grieksche Sonnetten A 6 Lees verder

7 Afbeelding A 7 Lees verder

8 Tekst 5 Odysseus verblijft al lange tijd tegen zijn zin bij de nimf Calypso. Terwijl hij somber aan het strand zit, krijgt Calypso bezoek van Hermes, die haar namens Zeus beveelt Odysseus te laten gaan. Na Hermes vertrek gaat Calypso naar Odysseus en vertelt hem dat ze bereid is hem vrij te laten ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ, καί ῥ ὁ µὲν ἔνθα καθέζετ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη Ἑρµείας, νύµφη δ ἐτίθει πάρα πᾶσαν ἐδωδήν, ἔσθειν καὶ πίνειν, οἷα βροτοὶ ἄνδρες ἔδουσιν αὐτὴ δ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο, τῇ δὲ παρ ἀµβροσίην δµωαὶ καὶ νέκταρ ἔθηκαν. οἱ δ ἐπ ὀνείαθ ἑτοῖµα προκείµενα χεῖρας ἴαλλον. αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, τοῖς ἄρα µύθων ἦρχε Καλυψώ, δῖα θεάων ιογενὲς Λαερτιάδη, πολυµήχαν Ὀδυσσεῦ, οὕτω δὴ οἶκόνδε, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, αὐτίκα νῦν ἐθέλεις ἰέναι; σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔµπης. εἴ γε µὲν εἰδείης σῇσι φρεσὶν ὅσσα τοι αἶσα κήδε ἀναπλῆσαι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι, ἐνθάδε κ αὖθι µένων σὺν ἐµοὶ τόδε δῶµα φυλάσσοις ἀθάνατός τ εἴης, ἱµειρόµενός περ ἰδέσθαι σὴν ἄλοχον, τῆς αἰὲν ἐέλδεαι ἤµατα πάντα. Homerus, Odyssee 5, Aantekeningen regel 194 regel 195 regel 196 regel 197 regel 199 regel 200 regel 201 regel 202 regel 203 regel 205 regel 206 regel regel 208 regel 209 regel 210 ἷξον = ἀφίκοντο τὸ σπεῖος grot ῥ Niet vertalen. καθέζετο (hij) ging zitten θρόνου Hierop had Hermes pas nog gezeten bij zijn bezoek aan Calypso. πάρα bij hem οἷα zulke dingen als ἔθηκαν 3 e persoon meervoud Aoristus van τίθηµι. τὰ ὀνείατα lekkernijen ἰάλλω uitstrekken τέρποµαι Aoristus ἐτάρπην + genitivus genieten van ἄρα Niet vertalen. µύθων ἄρχω het woord nemen δῖα θεάων de stralende godin Λαερτιάδης zoon van Laërtes σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔµπης ik betreur het, maar wens je toch veel geluk εἰδείης Optativus van οἶδα. αἱ φρένες geest ὅσσα τοι αἶσα κήδε ἀναπλῆσαι hoeveel ellende je nog te wachten staat φυλάσσω bewonen ἱµειρόµενος περ = καίπερ ἱµειρόµενος ἐέλδοµαι + genitivus verlangen naar Einde A 8 Lees verder

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.

ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε. Od.5.121 Od.5.122 Od.5.123 Od.5.124 Od.5.125 Od.5.126 Od.5.127 Od.5.128 Od.5.129 Od.5.130 Od.5.131 Od.5.132 Od.5.133 Od.5.134 Od.5.135 Od.5.136 Od.5.137 Od.5.138 Od.5.139 Od.5.140 Od.5.141 Od.5.142 Od.5.143

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b Bijlage VWO 2012 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje VW-1011-a-12-1-b Tekst 1 Odysseus is aangekomen op het eiland van de Phaeaken. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Πρότερον µέν, ὦ βουλή, ἐνόµιζον ἐξεῖναι τῷ βουλοµένῳ, ἡσυ- 1 χίαν ἄγοντι, µήτε δίκας ἔχειν µήτε πράγµατα νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοκήτως αἰτίαις καὶ πονηροῖς συκοφάνταις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤ Η Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος θεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ ἔσω ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν ναίουσιν εἴσω, φῶς ὁρῶντες ἡλίου, τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, 5

Διαβάστε περισσότερα

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I Tekst Solon en Croesus 0 0 Αὐτῶν δὴ ὦν τούτων καὶ τῆς θεωρίης ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο παρὰ Ἄμασιν καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον. Ἀπικόμενος δὲ ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι

Διαβάστε περισσότερα

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik Vocabularium Grieks Naamwoorden L Nom. Acc. Enk Gen. Enk Uitleg Vertaling w. Enk ὁ ἄγγελο ἄγγελον ἀγγέλου bode ἡ ἀγορά ἀγοράν ἀγορᾶ markt ὁ ἀγών ἀγῶνα ἀγῶνο wedstrijd, strijd, proces ὁ ἀδελφό ἀδελφόν ἀδελφοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η υφαντική τέχνη στα ομηρικά έπη ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Η υφαντική τέχνη στα ομηρικά έπη ΠΗΝΕΛΟΠΗ Η υφαντική τέχνη στα ομηρικά έπη Η υφαντική τέχνη εκτός από αναγκαία, ήταν και αγαπητή, στα χρόνια των Τρωϊκών, μια που ακόμη και βασίλισσες αφιέρωναν πολύ από τον χρόνο τους, μπροστά στον αργαλειό, παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. 1 Solón Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. fr. 2: εἴην δὴ τότ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης ἀντί γ Αθηναίου

Διαβάστε περισσότερα

ODISSEA. Canto XII. Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea.

ODISSEA. Canto XII. Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea. ODISSEA Canto XII Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea. A sinistra il testo greco, al centro una proposta di traduzione, a destra alcune note 1 Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταµοῖο λίπεν

Διαβάστε περισσότερα

nós, dizem, vêm os males. Não consideram que eles padecem aflições causadas por desmandos próprios, contrariando Moros 2. Contra Moros, Egisto

nós, dizem, vêm os males. Não consideram que eles padecem aflições causadas por desmandos próprios, contrariando Moros 2. Contra Moros, Egisto ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν: πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ ὅ γ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν

Διαβάστε περισσότερα

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4 INHALT Einleitung... Iambographie Archilochos von Paros... Semonides von Amorgos... Elegie Kallinos von Ephesos... Mimnermos von Kolophon... Tyrtaios von Sparta... Solon von Athen... Theognis von Megara...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 2 Ομήρου Οδυσσειάς Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 1938 ( Όγδοη και τελική μορφή) 3 Περιεχόμενα 1. - α - 2. - β - 3. - γ - 4. -

Διαβάστε περισσότερα

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta Murciae anno MMIX 1 Proemio: la cólera de Aquiles. μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην, ἣ μυρί'

Διαβάστε περισσότερα

Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario

Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario Indicaciones: -Será obligación del alumno informarle a la profesora que se ha registrado en el examen extraordinario de esta materia.

Διαβάστε περισσότερα

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42),

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42), Euripides Trag., Fragmenta Fragment 1009, line 1 μῶν φόνον τιν' εἰργάσω; γλαυκῶπίς τε στρέφεται μήνη ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐκβάλλων πόδα τί χρέος ἔβα δῶμα; Plutarchus Biogr., Phil., Marcius Coriolanus Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne 1 Z ELEGII THEOGNISA Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος, ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν ἀείσω σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 5 Φοῖβε ἄναξ,

Διαβάστε περισσότερα

Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos

Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos ΧΟΡΟΣ Ἀσίας ἀπὸ γαίας 65 ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα θοάζω Βρομίωι πόνον ἡδὺν κάματόν τ' εὐκάματον, Βάκχιον εὐαζομένα. τίς ὁδῶι, τίς ὁδῶι; τίς 70 μελάθροις; ἔκτοπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/il.htm 1. -Α- 2. -Β- 3. -Γ- 4. - - 5. -Ε- 6. -Ζ-

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ

De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ Τὸ τοῦ λόγου βούλημα, τῶν ἐμῶν κακῶν ἐξιστορῆσαι τὴν ὁδόν, εἴτ' οὖν δεξιῶν οἱ μὲν γὰρ οὕτως, οἱ δ' ἐκείνως φαῖεν ἄν, ὅπως ἄν, οἶμαι, καὶ ῥοπῆς ὦσίν τινες. οὐ γὰρ τὸ βούλεσθ'

Διαβάστε περισσότερα

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 1 INHALT Aischylos Der gefesselte Prometheus...S. 2 Sophokles Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 Euripides Hippolytos...S. 26 Medea...S. 38 Der wahnsinnige Herakles...S. 51 Neu herausgegeben und

Διαβάστε περισσότερα

University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures

University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures Reading examination in Greek for Graduate Students Date: Name: I.D.: Answers must be legibly written

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525)

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῄς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 1. Δημοσθένης, Ὀλυνθιακὸς Α, 1 Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

Αἰσχύλος. Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης. (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ

Αἰσχύλος. Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης. (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ Αἰσχύλος Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ Ἐτεοκλῆς Ἀγγελιοφόρος ἢ Κατάσκοπος [Κήρυκας ] ΙΑΡΘΡΩΣΗ πρόλογος πάροδος αʹ ἐπεισόδιο

Διαβάστε περισσότερα