ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : , Telefax : , Tαρ. Γ/λζε : Φαξζάισλ 148 Σαρ. Κψδ. : Λάξηζα thessalia.gov.gr ΚΟΙΝ.: Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΘΔΜΑ: Απαγνξεπηηθά, πεξηνξηζηηθά θαη ινηπά ξπζκηζηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ζε νιφθιεξε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σνλ Ν. 674/1977 (Φ.Δ.Κ. 242 Α / ) «Πεξί αλαδαζκνχ ηεο γεο θαη κεγεζχλζεσο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ». 2. Σνλ Ν. 1650/1986 (Φ.Δ.Κ. 160 Α / ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3010/2002 (Φ.Δ.Κ. 91 Α / ) «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 3. Σνλ Ν. 1739/1987 (Φ.Δ.Κ. 201 Α / ) «Γηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4. Σνλ Ν. 2503/1997 (Φ.Δ.Κ. 107 Α / ) «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 5. Σνλ Ν. 3199/2003 (Φ.Δ.Κ. 280 Α / ) «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23 εο Οθησβξίνπ 2000». 6. Σνλ Ν. 3585/2007 (Φ.Δ.Κ. 148 Α / ) «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αγξνηηθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 7. Σν Π.Γ. 227/1987 (Φ.Δ.Κ. 100 Α / ) «Υαξαθηεξηζκφο βηνηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ σο γεσξγηθψλ». 8. Σν Π.Γ. 60/1998 (Φ.Δ.Κ. 61 Α / ) «Καζνξηζκφο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ησλ Σκεκάησλ Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο». 9. Σν Π.Γ. 43/2002 (Φ.Δ.Κ. 43 Α / ) «Καηάηαμε ησλ θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζε θαηεγνξίεο κε ζχζηεκα αζηέξσλ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηψλ». 10. Σν Π.Γ. 51/2007 (Φ.Δ.Κ. 54 Α / ) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ «γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23 εο Οθησβξίνπ 2000». 11. Σελ κε αξηζ. Φ.16/6631/ (Φ.Δ.Κ. 428 Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πξνζδηνξηζκφο θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ ζηελ άξδεπζε». 12. Σελ κε αξηζ /5387/ (ΦΔΚ 678 Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, πεξηερφκελν Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), 1

2 θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ (ΔΠΜ) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην Ν. 1650/1986», φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ κε αξηζ. Η.Π.15393/2332/ (Φ.Δ.Κ Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11/Δ.Δ. θαη 96/61/Δ.Δ., θ.ά. (Α 91)». 13. Σελ κε αξηζ. Γ11/Φ.16/8500/ (Φ.Δ.Κ. 174 Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πξνζδηνξηζκφο θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ ζηελ χδξεπζε». 14. Σελ κε αξηζ / Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο «Έγθξηζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Σηκνινγίνπ Μειέηεο Γεσινγηθήο - Γεσηερληθήο Καηαιιειφηεηαο Ιδησηηθψλ Δμσπνηάκησλ Ληκλνδεμακελψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Καλνληζκνχ 2328/91/ΔΟΚ». 15. Σελ κε αξηζ. Τ2/2600/2001 (Φ.Δ.Κ. 892 Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο» θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 16. Σελ κε αξηζ. ΓΙΠΑΓ/β/606/2002 (Φ.Δ.Κ. 292 Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Έγθξηζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Καηαζθεπήο Έξγσλ πδξνγεσηξήζεσλ σο ειάρηζηα φξηα». 17. Σελ κε αξηζ. Η.Π.11014/703/Φ.104/ (Φ.Δ.Κ. 332 Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1650/1986 (Α 160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/Δ.Δ. θαη 96/61/Δ.Δ., θ.ά. (Α 91)». 18. Σελ κε αξηζ. Γ9Β,Γ/Φ.166/νηθ.18508/5552/207/ (Φ.Δ.Κ Β / ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο «Άδεηεο εγθαηάζηαζεο γηα ίδηα ρξήζε ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ή ςχμεο ρψξσλ κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο ζεξκφηεηαο ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ λεξψλ, επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ, πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη γεσζεξκηθφ δπλακηθφ». 19. Σελ κε αξηζ. νηθ.47630/ (Φ.Δ.Κ Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηάξζξσζε ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο». 20. Σελ κε αξηζ / (Φ.Δ.Κ Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καηεγνξίεο αδεηψλ ρξήζεο πδάησλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζήο ηνπο, δηαδηθαζία έθδνζεο, πεξηερφκελν θαη δηάξθεηα ηζρχνο απηψλ». 21. Σα κε Α.Π / , / , νηθ / , νηθ / θαη / έγγξαθα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ «Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ έθδνζε αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ». 22. Σηο κέρξη ζήκεξα εθπνλεζείζεο δηαρεηξηζηηθέο, πδξνγεσινγηθέο, πδξνινγηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη ινηπέο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο πξνηάζεηο απηψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ ηεο Θεζζαιίαο. 23. Σηο κε Α.Π. 957/13849/ θαη 1065νηθ./15621/ (Φ.Δ.Κ Β / ) Απνθάζεηο καο «Απαγνξεπηηθά, πεξηνξηζηηθά θαη ινηπά ξπζκηζηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ζε νιφθιεξε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο». 24. Σηο κε Α.Π. 1464/52532/ θαη 2376/82910/ Απνθάζεηο καο «Παξάηαζε Γεληθήο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο - Απαγνξεπηηθά, πεξηνξηζηηθά θαη ινηπά ξπζκηζηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ζε νιφθιεξε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο». 25. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. ΑΠΟΦΑΙΕΟΤΜΔ ηε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ παξαθάησ απαγνξεπηηθψλ, πεξηνξηζηηθψλ θαη ινηπψλ ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε επηθαλεηαθψλ, πεγαίσλ θαη ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία, ηε δηαρείξηζε, ηε δηαηήξεζε ή θαη απνθαηάζηαζε απηψλ ζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά φξηα ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην θνηλφ φθεινο θαη νη κειινληηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ζε λεξφ. 2

3 Κεθάιαην 1 ν : ΓΔΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Γηα θάζε έξγν πνπ ζρεηίδεηαη κε πδξνιεςία πδάησλ (επηθαλεηαθψλ, πεγαίσλ ή ππφγεησλ), κεηαθνξά λεξνχ, δίθηπα (δηαλνκήο, απνζηξαγγηζηηθά - απνρεηεπηηθά), ξχζκηζε - απνζήθεπζε λεξνχ (ηάθξνη, ρείκαξξνη, ηερλεηφο εκπινπηηζκφο, θξάγκαηα, πδαηνδεμακελέο, νξχγκαηα), επεμεξγαζία λεξνχ (θαζαξηζκφο, αθαιάησζε), ηξνθνδφηεζε λεξνχ (πδαηνθαιιηέξγεηα, δηαβίσζε ςαξηψλ), πξνζηαζία - ζπληήξεζε (αληηπιεκκπξηθά έξγα, νξεηλήο πδξνλνκίαο, πξνζηαζία νηθνζπζηεκάησλ) θαη γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε λεξνχ (χδξεπζε, αγξνηηθή, βηνκεραληθή, ελεξγεηαθή, αλαςπρήο), απαηηείηαη άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ /2005 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.). Κάζε έξγν πνπ εθηειείηαη ή/θαη ιεηηνπξγεί ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα, είλαη παξάλνκν. Οη άδεηεο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ ρνξεγνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Τδάησλ κε Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Άδεηεο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ πνπ αθνξνχλ ιεθάλε απνξξνήο πνηακνχ εθηεηλφκελε ζηα δηνηθεηηθά φξηα πεξηζζνηέξσλ Πεξηθεξεηψλ, εθδίδνληαη κε θνηλή Απφθαζε ησλ ζπλαξκνδίσλ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο, εθηφο αλ ε πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 5, παξαγξ. 3 ηνπ Ν. 3199/2003 Απφθαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ, νξίζεη θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ή κία Πεξηθέξεηα σο απνθιεηζηηθά αξκφδηα, νπφηε νη άδεηεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε απηή. ηε ρνξήγεζε αδεηψλ αλφξπμεο γεσηξήζεσλ ή ρξήζεο επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ, απφιπηε πξνηεξαηφηεηα έρνπλ ην Γεκφζην, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (Ννκαξρίεο, Γήκνη, Κνηλφηεηεο), ν Γ.Ο.Δ.Β., νη Σ.Ο.Δ.Β., νη Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί, ν ηξαηφο, ινηπνί θνξείο θαη ζχλδεζκνη, θ.ιπ. Η εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε ηδηφθηεηε έθηαζε (αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο ή κε άιισλ ελνηθηαδφκελσλ εθηάζεσλ), ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα ηνπ έξγνπ έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ εθκηζζσηή θαη ιήμεη ή δηαθνπεί ε κίζζσζε, ε ρξήζε ηεο πδξνγεψηξεζεο παξακέλεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηδηνθηήηε ηεο έθηαζεο θαη δελ κεηαθέξεηαη ζηνλ εθκηζζσηή. Μφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ειεθηξνθίλεηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (ειεθηξνκνηέξ) γηα ηελ πδξνιεςία πδάησλ απφ θαλάιηα πνπ αλήθνπλ ζε Οξγαληζκνχο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (Γ.Ο.Δ.Β., Σ.Ο.Δ.Β.) γηα ηελ άξδεπζε εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ απηά, επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε κηθξήο κε ηδηφθηεηεο έθηαζεο πιεζίνλ ηνπ θαλαιηνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ειεθηξνκνηέξ. Καηά ηελ αλφξπμε πδξνγεσηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ κε αξηζ. ΓΙΠΑΓ/β/606/2002 Κ.Τ.Α. Η πνζφηεηα λεξνχ πνπ ζα αληιείηαη απφ θάζε έξγν πδξνιεςίαο θαζνξίδεηαη ζηελ άδεηα ρξήζεο πνπ ζα ιακβάλεη ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίδνληαο ηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη είλαη δεζκεπηηθή. Η πνζφηεηα ζα ειέγρεηαη κε κε κεδεληδφκελν πδξφκεηξν, πνπ ππνρξεσηηθά ζα ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ αξρή ηνπ ζσιήλα εμαγσγήο ηνπ λεξνχ απφ ηελ πδξνιεςία θαη ζε ζεκείν εκθαλέο ψζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηελ Τπεξεζία, αιιά θαη ζπγρξφλσο πξνζηαηεπκέλν απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπ πδξνκέηξνπ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη άκεζα ε Τπεξεζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ κέρξη ηφηε κεηξήζεσλ θαη ηελ έγθξηζε αληηθαηάζηαζήο ηνπ. Η ηνπνζέηεζε ηνπ πηεδνκεηξηθνχ ζσιήλα ζε γεσηξήζεηο είλαη ππνρξεσηηθή, ηνπνζεηείηαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ θαη ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη θαηάιιεια ψζηε λα είλαη εθηθηή ε κέηξεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ απφ ηελ Τπεξεζία. Η δηαπίζησζε ηεο κε ηνπνζέηεζεο πδξνκέηξνπ ή πηεδνκεηξηθνχ ζσιήλα ή ηεο αληηθαηάζηαζεο πδξνκέηξνπ ρσξίο ζρεηηθή έγθξηζε ζε νπνηνδήπνηε έιεγρν ηνπ έξγνπ ηεο πδξνιεςίαο, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάθιεζε ηεο αδείαο θαζψο θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ. Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα, ήηνη: αθξηβήο ζέζε ηνπ έξγνπ (ζπληεηαγκέλεο Υ θαη Φ θαηά ΔΓΑ 87), βάζνο γεψηξεζεο, δηάκεηξνο ζσιήλα γεψηξεζεο, κέγηζηε αληινχκελε πνζφηεηα λεξνχ, ηνπνζέηεζε πηεδνκεηξηθνχ ζσιήλα θαη πδξνκέηξνπ, θ.ά. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα επηδείμεη ηελ άδεηα ζηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ γηα λα ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ θαζψο θαη ηεο απφθαζεο Έγθξηζεο 3

4 Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ απηνχ, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη επηηφπνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ειέγρνπ. Η δηαδηθαζία αιιαγήο ρξήζεο λεξνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α. θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηεο πεληαεηίαο απφ ηελ ρνξήγεζε ηεο αξρηθήο άδεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θαηά ηφπνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε δεηνχκελε ρξήζε (ειάρηζηεο απνζηάζεηο απφ ππάξρνπζεο γεσηξήζεηο θαη πεγέο, πνηφηεηα λεξνχ θαηάιιειε γηα ηε δεηνχκελε λέα ρξήζε λεξνχ, θ.ιπ.), φπσο επίζεο θαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (γεγνλφο κε πξνβιέςηκν βάζεη ηεο πάγηαο λνκνινγίαο). Δίλαη δπλαηή ε έθηαθηε αιιαγή ρξήζεο λεξνχ λφκηκεο δεκνηηθήο αξδεπηηθήο ή θηελνηξνθηθήο γεψηξεζεο ζε πδξεπηηθή ρξήζε γηα ηελ θάιπςε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ δεκνηψλ (π.ρ. ιφγσ επηβαξπκέλεο πνηφηεηαο πδάησλ ππάξρνπζαο δεκνηηθήο πδξεπηηθήο γεψηξεζεο ζε ρξήζε) θαζψο πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξήζε έρεη πάληα ε χδξεπζε, ελψ απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε αιιαγή ρξήζεο δεκνηηθήο πδξεπηηθήο γεψηξεζεο. Η δηαδηθαζία αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηεο κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α., ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε απφζηαζε άιισλ έξγσλ πδξνιεςίαο, εθφζνλ δελ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηνπο φξνπο ηεο παιηάο άδεηαο ρξήζεο (δηθαηνχρνη, αξηζκφο ζηξεκκάησλ, ρξήζε λεξνχ, είδνο θαιιηέξγεηαο, θ.ά.), ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο θαηά ηφπνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δχλαηαη λα ιακβάλνπλ ρψξα θαηά πεξίπησζε (ξήγκαηα ζηηο παξαθάξιηεο πεξηνρέο, επηβαξπκέλε πνηφηεηα πδάησλ ζε αγξνηηθέο θαη βηνκεραληθέο πεξηνρέο, θαηλφκελα πθαικχξσζεο, θ.ιπ.). Δηδηθά γηα ηηο γεσηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξαθάξιηεο πεξηνρέο θαη γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ρνξήγεζεο αδείαο (αλφξπμε λέαο γεψηξεζεο, αληηθαηάζηαζε ή αλαλέσζε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ ππάξρνπζαο λφκηκεο γεψηξεζεο), ζα πξέπεη ζηελ γεσινγηθή - πδξνγεσινγηθή έθζεζε πνπ θαηαηίζεηαη λα αλαθέξεηαη ξεηά ε δπλαηφηεηα ή κε ρνξήγεζεο ηεο εθάζηνηε αδείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Παξαζηαηηθά ηδηνθηεζίαο ζεσξνχληαη νη ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο (ζπκβφιαηα πνπ έρνπλ κεηαγξαθεί ζην ππνζεθνθπιαθείν) ή ζρεηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηίηινο ηδηνθηεζίαο, θηεκαηνγξαθηθά απνζπάζκαηα ηνπ Ο.Κ.Υ.Δ. γίλνληαη δεθηά ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Πξνζχκθσλα, έλνξθεο βεβαηψζεηο καξηχξσλ, πξάμεηο ρξεζηθηεζίαο, έληππα Δ9, ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ή βεβαηψζεηο Γήκσλ, Αγξνλνκείσλ ή αγξνθπιάθσλ δελ απνηεινχλ ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. Δπηπξφζζεηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο καξηχξσλ, ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, βεβαηψζεηο Γήκσλ ή αγξνθπιάθσλ θαη βεβαηψζεηο αξρηθήο ειεθηξνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ Γ.Δ.Η., δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ άδεηεο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ ππάξρνληνο έξγνπ πδξνιεςίαο. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο παξαζηαηηθψλ ηδηνθηεζίαο ηδηφθηεηεο έθηαζεο αιιά ελνηθηαδφκελεο έθηαζεο, ζα πξέπεη ζην κηζζσηήξην ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο πνπ αλαγξάθεηαη λα είλαη δεθαεηήο κε πξννπηηθή ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε έηε, λα έρεη ηνλ ηχπν ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ θαη λα έρεη κεηαγξαθεί ζην ππνζεθνθπιαθείν θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ λα επηηξέπεη ζηνλ εθκηζζσηή ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πδξνιεςίαο. ε πεξίπησζε ελνηθηαδφκελεο έθηαζεο πνπ έρεη εληαρζεί ζε πξφγξακκα ληηξνξχπαλζεο, ε δηάξθεηα κίζζσζεο κπνξεί λα είλαη πεληαεηνχο ηζρχνο, ελψ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη θαη ε ζρεηηθή πξάμε έληαμεο. ε πεξίπησζε νκαδηθήο γεψηξεζεο, ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί πιεξεμνχζην έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπο (ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάζζεθε ην έξγν), ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο θαη ζα ελεξγεί γηα νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ αλφξπμε θαη ηνλ εμειεθηξηζκφ ηεο γεψηξεζεο. Γελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ζχλζεζε ππάξρνπζαο νκάδαο (π.ρ. πξνζζήθε λέσλ εθηάζεσλ, πξνζζήθε λένπ κέινπο ή αληηθαηάζηαζε παιηνχ κέινπο απφ λέν), ρσξίο ηελ ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ζ κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγνχκελεο άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ, ζα επηζχξεη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ Ν. 3199/2003. Οη αηηήζεηο - δειψζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ ππνβάιινληαη ζηελ Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, πνπ εδξεχεη ζηε Λάξηζα, επί ηεο νδνχ Φαξζάισλ 148. Απφ ηελ ίδηα Τπεξεζία ζα ρνξεγνχληαη έληππεο αηηήζεηο - δειψζεηο, 4

5 θαηάζηαζε κε ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία γηα ηνλ Ν. 3199/2003 θαη ηελ κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α. Κεθάιαην 2 ν : ΑΠΑΓΟΡΔΤΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ Απαγνξεχεηαη ε αλφξπμε λέσλ αγξνηηθψλ γεσηξήζεσλ θαη πεγαδηψλ γηα αξδεπηηθή ρξήζε ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. Απαγνξεχεηαη ε αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ, ε αληηθαηάζηαζε (αληηθαηάζηαζε λνκίκσλ πθηζηακέλσλ γεσηξήζεσλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο) θαζψο θαη ε αλαλέσζε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ, φηαλ νη αλάγθεο ζε λεξφ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ζπιινγηθφ δίθηπν αληίζηνηρεο ρξήζεο πνπ ιεηηνπξγεί κε επζχλε Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ, Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, Γήκσλ, Κνηλνηήησλ, θ.ιπ. Δμαηξείηαη ε αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ γηα εηδηθέο θαιιηέξγεηεο (ζεξκνθήπηα, θπηψξηα, θεπεπηηθά, θ.ά.) νη νπνίεο ρξεηάδνληαη λεξφ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ηα ζπιινγηθά αξδεπηηθά δίθηπα δελ ιεηηνπξγνχλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνξέαο δηνίθεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζπκθσλεί κε ηελ εθηέιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ. Απαγνξεχεηαη ε αλφξπμε λέαο γεψηξεζεο ή πεγαδηνχ γηα πδξεπηηθή ρξήζε εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ, ε αληηθαηάζηαζε απηψλ θαζψο θαη ε αλαλέσζε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ ζε δψλεο πνπ εθ ησλ πζηέξσλ εληάρζεθαλ ζε απηφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηέξρεηαη δίθηπν χδξεπζεο ή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ χδξεπζεο ζηελ πεξηνρή. Απαγνξεχεηαη ε αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ θαζψο θαη ε αληηθαηάζηαζε λνκίκσλ πθηζηακέλσλ γεσηξήζεσλ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ θεξπρζεί ή βξίζθνληαη ζε αλαδαζκφ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (δειαδή κέρξη ηελ παξαιαβή ησλ λέσλ αγξνηεκαρίσλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο) ρσξίο ζρεηηθή απφθαζε άξζεο πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ απφ ηελ επηηξνπή αλαδαζκνχ (άξζξν 17 ηνπ Ν. 674/1977). Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ θαζψο θαη ε αληηθαηάζηαζε λνκίκσλ πθηζηακέλσλ γεσηξήζεσλ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ θεξπρζεί ππφ απαιινηξίσζε. Απαγνξεχεηαη ε θαηαλάισζε πνζφηεηαο λεξνχ πάλσ απφ m³/έηνο γηα θάζε κεκνλσκέλε πδξνγεψηξεζε θαη γηα φιεο ηηο ρξήζεηο πιελ ηεο χδξεπζεο θαη ηεο εκθηάισζεο λεξνχ. Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε λεξνχ ζε ηξίηνπο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα ρξήζεο λεξνχ. Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά αξδεπηηθνχ λεξνχ ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ κέηξσλ απφ ηελ ζέζε ηεο πεγήο πδξνιεςίαο. Κεθάιαην 3 ν : ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή λένπ έξγνπ πδξνιεςίαο (αλφξπμε γεψηξεζεο) νπνηαζδήπνηε ρξήζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο (ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ λέαο θαη λφκηκεο πθηζηάκελεο γεψηξεζεο ή πεγήο) πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Οη παξαπάλσ ειάρηζηεο απνζηάζεηο είλαη δπλαηφ λα κεηαβιεζνχλ κφλν ζε πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Κξάηνπο θαη απνηεινχλ έξγα πςίζηεο Δζληθήο ζεκαζίαο θαη κφλν θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο πεγαδηνχ, νη αληίζηνηρεο ειάρηζηεο απνζηάζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ ζα αλέξρνληαη ζην κηζφ ησλ αλαγξαθφκελσλ ηηκψλ ηνπ πίλαθα 1. Δπηπξφζζεηα, απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή λένπ έξγνπ πδξνιεςίαο (αλφξπμε γεψηξεζεο) νπνηαζδήπνηε ρξήζεο, ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο απφ: κέηξα απφ ελ ελεξγεία ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α.) θαη ρσκαηεξέο, ρψξνπο δηάζεζεο ιπκάησλ, ρψξνπο ελαπφζεζεο αζηηθψλ πγξψλ απνβιήησλ θαη ρψξνπο βηνκεραληθψλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ. 500 κέηξα απφ ηνλ αηγηαιφ (εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ λεζηψλ ησλ Β. πνξάδσλ φπνπ ε απφζηαζε νξίδεηαη φρη κηθξφηεξε απφ 300 κέηξα θαη γηα κέγηζην βάζνο αλφξπμεο γεψηξεζεο απζηεξά κέρξη ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο). 250 κέηξα απφ ηελ αθηνγξακκή θπζηθψλ ιηκλψλ. 200 κέηξα απφ δεκφζηα θνηκεηήξηα. 50 κέηξα απφ ηελ θνίηε πνηακψλ. 5

6 25 κέηξα απφ ηνπο αγσγνχο ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο ηεο Γ.Δ.Η. 20 κέηξα απφ ηηο φρζεο ξεκάησλ ή ρεηκάξξσλ κφληκεο ή επνρηαθήο ξνήο. 20 κέηξα απφ ηα φξηα απαιινηξησκέλεο δψλεο ηνπ Ο..Δ. 20 κέηξα απφ ηνλ άμνλα αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ ή αγσγνχ θαπζίκσλ. 10 κέηξα απφ ηα φξηα ζηξαγγηζηηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ ηάθξσλ. 5 κέηξα απφ ηα φξηα μέλεο ηδηνθηεζίαο. Σέινο, απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή λένπ έξγνπ πδξνιεςίαο (αλφξπμε γεψηξεζεο) νπνηαζδήπνηε ρξήζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο γεηηλίαζεο ηεο πεξηνρήο κε θάπνην απφ ηα θάησζη νδηθά δίθηπα: Κιεηζηνί απηνθηλεηφδξνκνη: 60 κέηξα απφ ην φξην απαιινηξησκέλεο δψλεο. Δζληθέο νδνί: 40 κέηξα απφ ην φξην απαιινηξησκέλεο δψλεο ή ην φξην ησλ βνεζεηηθψλ δξφκσλ ή ειιείςεη απηήο 50 κέηξα απφ ηνλ άμνλα ηνπ δξφκνπ. Δπαξρηαθέο νδνί: 20 κέηξα απφ ην φξην απαιινηξησκέλεο δψλεο ή ειιείςεη απηήο 30 κέηξα απφ ηνλ άμνλα ηνπ δξφκνπ. Γεκνηηθνί, Κνηλνηηθνί, αγξνηηθνί θαη δαζηθνί δξφκνη: 10 κέηξα απφ ην φξην ηνπ δξφκνπ. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή λένπ έξγνπ πδξνιεςίαο (αλφξπμε γεψηξεζεο) νπνηαζδήπνηε ρξήζεο ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 15 κέηξσλ απφ ηα φξηα ελ γέλεη δεκνζίσλ εθηάζεσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, φπσο επίζεο θαη ε ηνπνζέηεζε κφληκεο ή πξνζσξηλήο επηθαλεηαθήο ζσιήλσζεο άξδεπζεο παξάιιειεο ή δηαζηαπξνχκελεο κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 10 κέηξσλ. Απφθιηζε ησλ παξαπάλσ απνζηάζεσλ κέρξη πνζνζηνχ 5% δελ απνηειεί απαγνξεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, έπεηηα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ. Οη ειάρηζηεο απνζηάζεηο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπήο λένπ έξγνπ πδξνιεςίαο (αλφξπμε γεψηξεζεο) ζα ιακβάλνληαη ππφςε κφλν απφ ηηο λφκηκεο γεσηξήζεηο. Ζιεθηξνδνηεκέλεο γεσηξήζεηο κε κεκνλσκέλε παξνρή θαη αξηζκφ κεηξεηή ξεχκαηνο πνπ ζηεξνχληαη αδείαο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ, δελ ζεσξνχληαη λφκηκεο γεσηξήζεηο. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, ζα ππνβάιιεηαη αίηεζε θαη πιήξεο θάθεινο ζηε Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α. Οη άδεηεο ζα εθδίδνληαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, ζπλεθηηκψληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ αλσηέξσ Κ.Τ.Α. θαη ηπρφλ απαγνξεπηηθά ή πεξηνξηζηηθά κέηξα φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε θαη ζα θξίλνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο -κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Τδάησλ- θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ χςνπο

7 ΠΙΝΑΚΑ 1: ΔΛΑΥΙΣΔ ΑΠΟΣΑΔΙ ΝΔΧΝ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ (ΠΑΖ ΥΡΖΔΧ) ΑΠΟ ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ ΓΔΧΣΡΖΔΙ & ΠΖΓΔ (ΠΑΖ ΥΡΖΔΧ) (Οη απνζηάζεηο ππνινγίδνληαη ζε κέηξα) ΑΠΟΣΑΕΙ ΑΠΟ ΤΠΑΡΥΟΤΕ ΓΕΩΣΡΗΕΙ & ΠΗΓΕ ΥΡΗΗ ΝΕΡΟΤ ΓΙΑ ΑΝΟΡΤΞΗ ΝΕΑ ΓΕΩΣΡΗΗ ΤΓΡΔΤΣΙΚΖ ΥΡΖΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΥΡΖΖ (ΠΛΖΝ ΑΡΓΔΤΖ) Ο.Σ.Α. ΤΓΡΔΤΣΙΚΔ ΓΔΧΣΡΖΔΙ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ & ΛΟΙΠΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΓΔΧΣΡΖΔΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΔ ΓΔΧΣΡΖΔΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΓΔΧΣΡΖΔΙ ΓΔΧΣΡΖΔΙ ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ Ο.Σ.Α ΛΟΙΠΔ ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΑΓΡΟΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ - ΓΙΑΒΙΧΗ ΦΑΡΙΧΝ ΜΟΝΙΜΔ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΦΤΣΧΡΙΑΚΗ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΥΡΖΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΖ ΥΡΖΖ ΥΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ ΠΖΓΔ ΔΠΟΥΙΑΚΔ 7

8 Κεθάιαην 4 ν : ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΙΣΖΖ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΓΟΖ ΝΔΑ ΑΓΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΖΖ ΤΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ Ή / ΚΑΙ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ Ο ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζηελ Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, αίηεζε - δήισζε κε ζεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ν. 3199/2003 θαη ηελ κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α. Η αίηεζε - δήισζε θαη ηα απαηηνχκελα βαζηθά δηθαηνινγεηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα παξαξηήκαηα ΙΙΙ, IV θαη V ηεο σο άλσ Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ελψ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπληάζζνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ κειεηεηή πνπ έρεη ηα λφκηκα πξνζφληα. Πέξαλ ησλ σο άλσ αλαθεξζέλησλ, ε Γηεχζπλζε Τδάησλ κπνξεί λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε πξφζζεην ζηνηρείν θξίλεη σο απαξαίηεην. Οη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζα εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα απφ επηηξνπή ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία αθνχ ζπγθεληξψζεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πξνβεί ζηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο κεηά απφ επηηφπηα εμέηαζε, εηζεγείηαη ηελ έθδνζε ή κε ηεο άδεηαο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεηά ηελ απηνςία ηεο επηηξνπήο γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ δηαπηζησζνχλ ειιηπή δηθαηνινγεηηθά θαη δελ θαηαηεζνχλ εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ, ε ππφζεζε ζα ηίζεηαη ζην αξρείν ηεο Τπεξεζίαο. Δηδηθά γηα ηελ αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ αιιά θαη ηελ αληηθαηάζηαζε λνκίκσλ πθηζηάκελσλ γεσηξήζεσλ θαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α., νη ρνξεγνχκελεο άδεηεο ζα ρνξεγνχληαη κε ηελ εμήο ζεηξά: Πξψηα ζα ρνξεγείηαη ε άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ, ηζρχνπζα γηα έμη (6) κήλεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα άιινπο έμη (6) κήλεο εθφζνλ θαηαηεζεί έγθαηξα αίηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ θαη έπεηηα απφ λέα απηνςία θαη εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο, ζα ρνξεγείηαη ε άδεηα ρξήζεο λεξνχ, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο, ελψ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ, εθφζνλ απηή είλαη δηαθνξεηηθή. Αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ, απηέο ζα ρνξεγνχληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα πηζηνπνηείηαη φηη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζπκθσλεί κε ηηο εθάζηνηε πξνδηαγξαθέο πεξί θαηαιιειφηεηαο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη γηα ηελ θάζε θαηά πεξίπησζε ρξήζε. Ζ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο λεξνχ πδξνγεψηξεζεο είλαη ππνρξεσηηθή ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ελψ πεξηπηψζεηο κε έγθαηξεο ππνβνιήο αίηεζεο ρξήζεο λεξνχ (ην αξγφηεξν κέρξη θαη έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ), ζα θξίλνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο -κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο Γ/λζεο Τδάησλ- θαη ζα επηζχξεη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ Ν. 3199/2003, ππνρξεσηηθή ζθξάγηζε ηεο γεψηξεζεο κε δαπάλε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηελ ππνβνιή πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2. Μεηά ην πέξαο ηζρχνο ηεο άδεηαο ρξήζεο λεξνχ είλαη απαξαίηεηε ε αλαλέσζή ηεο, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην επφκελν θεθάιαην. ΠΙΝΑΚΑ 2: ΤΦΟ ΠΡΟΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ ΜΖ ΔΓΚΑΙΡΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΙΑ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ Ή ΣΖΝ ΜΖ ΔΓΚΑΙΡΖ ΑΝΑΝΔΧΖ ΑΓΔΙΑ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ ΥΡΟΝΟ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΙΑ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ Ή ΑΝΑΝΔΧΖ ΑΓΔΙΑ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΣΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ ( ) 0-1 κήλεο κήλεο κήλεο κήλεο κήλεο κήλεο κήλεο κήλεο 500 Πάλσ απφ 60 κήλεο (5 έηε) Η παξαβίαζε ησλ φξσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ρνξεγεζείζαο άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ (ζέζε γεψηξεζεο, δηάκεηξνο ζσιήλα γεψηξεζεο, κε 8

9 ηνπνζέηεζε πηεδνκεηξηθνχ ζσιήλα θαη πδξνκέηξνπ, θαηαλάισζε πέξαλ ηεο αλαγξαθφκελεο ζηελ άδεηα πνζφηεηαο λεξνχ, θ.ά.) εθφζνλ ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε, έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ Ν. 3199/2003. Οη θπξψζεηο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ (κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά) ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο, ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3, ηελ δηαθνπή παξνρήο ηνπ ξεχκαηνο, φπσο επίζεο θαη ηελ ζθξάγηζε ή ηελ θαηαζηξνθή ηνπ έξγνπ κε δαπάλε ηνπ παξαβάηε θαη ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΤΦΟ ΠΡΟΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖ ΟΡΧΝ ΣΖ ΑΓΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΖΖ ΤΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ Ή / ΚΑΙ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ ΔΙΓΟ ΠΑΡΑΒΑΖ ΟΡΧΝ ΣΖ ΑΓΔΙΑ ΠΡΟΣΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ ( ) Αιιαγή ζέζεο γεψηξεζεο Αχμεζε βάζνπο αλφξπμεο γεψηξεζεο 500 Αχμεζε δηακέηξνπ ηειηθήο ζσιήλσζεο γεψηξεζεο Μείσζε δηακέηξνπ πηεδνκεηξηθνχ ζσιήλα γεψηξεζεο 100 Με ηνπνζέηεζε πηεδνκεηξηθνχ ζσιήλα γεψηξεζεο 500 Με ηνπνζέηεζε πδξνκέηξνπ ζηελ εμαγσγή ηεο γεψηξεζεο 500 Αχμεζε θαηαλάισζεο πνζφηεηαο λεξνχ γεψηξεζεο Αιιαγή ρξήζεο λεξνχ γεψηξεζεο Γηάζεζε λεξνχ ζε ηξίηνπο Μεηαθνξά αξδεπηηθνχ λεξνχ ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 1000 m 500 Ζ πεξίπησζε αλφξπμεο λέαο γεψηξεζεο ή αληηθαηάζηαζεο λφκηκεο πθηζηάκελεο γεψηξεζεο ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη εθδνζεί ε άδεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζα επηζχξεη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ Ν. 3199/2003 κε ππνρξεσηηθή ζθξάγηζε ή θαηαζηξνθή ηεο κε δαπάλε ηνπ παξαβάηε, ελψ κφλν εθφζνλ ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε φπσο θαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ λεξνχ γηα ηελ απαηηνχκελε ρξήζε, ζα θξίλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο -κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Τδάησλ- ε ρνξήγεζε ή κε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ ζηε ζπλέρεηα κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ χςνπο Πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ πθηζηάκελσλ πδξνγεσηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ κε βάζε ην λνκηθφ πιαίζην πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 1739/1987, ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο ζεσξνχληαη λφκηκεο, φπσο απηφ ζα πξνθχπηεη απφ βεβαίσζε ηεο Γ.Δ.Η. γηα ηελ κεκνλσκέλε αξρηθή ειεθηξνδφηεζή ηεο ή απφ επίζεκν έγγξαθν απφ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ λα πηζηνπνηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο πδξνγεψηξεζεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ Νφκνπ, ζα πξέπεη λα αδεηνδνηεζνχλ γηα ηελ ρξήζε λεξνχ έσο θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο θαη ζα θξίλνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο - κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Τδάησλ- θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ χςνπο 500. Πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ πθηζηάκελσλ πδξνγεσηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ κε βάζε ην λνκηθφ πιαίζην πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 1739/1987 θαη ζηεξείηαη άδεηαο ρξήζεο λεξνχ, ζα πξέπεη λα αδεηνδνηεζνχλ γηα ηελ ρξήζε λεξνχ έσο θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο θαη ζα θξίλνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο - κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Τδάησλ- θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ χςνπο 200. Κεθάιαην 5 ν : ΑΝΑΝΔΧΖ ΑΓΔΙΑ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ Αηηήζεηο γηα αλαλέσζε ηζρχνο άδεηαο ρξήζεο λεξνχ ζα γίλνληαη δεθηέο πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνπζαο άδεηαο. Πεξηπηψζεηο κε έγθαηξεο ππνβνιήο αίηεζεο αλαλέσζεο εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ, ζα θξίλνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο -κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο Γ/λζεο Τδάησλ- θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2 ηνπ θεθαιαίνπ 4 ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο. 9

10 Η δηαδηθαζία αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηεο κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α., ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε απφζηαζε άιισλ έξγσλ πδξνιεςίαο, εθφζνλ δελ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηνπο φξνπο ηεο παιηάο άδεηαο ρξήζεο (δηθαηνχρνη, αξηζκφο ζηξεκκάησλ, ρξήζε λεξνχ, είδνο θαιιηέξγεηαο, θ.ιπ.), ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο θαηά ηφπνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δχλαηαη λα ιακβάλνπλ ρψξα θαηά πεξίπησζε (ξήγκαηα ζηηο παξαθάξιηεο πεξηνρέο, επηβαξπκέλε πνηφηεηα πδάησλ ζε αγξνηηθέο θαη βηνκεραληθέο πεξηνρέο, θαηλφκελα πθαικχξσζεο, θ.ιπ.). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε, ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο είλαη δπλαηή κφλν εθφζνλ ε πθηζηάκελε πδξνιεςία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηηο αηηνχκελεο λέεο αλάγθεο, γεγνλφο πνπ ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ αηηηνινγεκέλε ηερληθή έθζεζε. Ζ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ρξήζεο λεξνχ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) ρξφληα, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο ρξήζεο θαη φρη απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο γηα αλαλέσζε απηήο. Κεθάιαην 6 ν : ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΙΧΝ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΧΝ ΤΓΡΟΛΖΦΙΑ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΤΓΡΟΦΟΡΔΙ ΓΙΑ ΤΓΡΔΤΣΙΚΖ ΥΡΖΖ ε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο επηηξέπεηαη ε αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ, ην λεξφ ησλ νπνίσλ πξννξίδεηαη γηα πδξεπηηθή ρξήζε, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα Ι ηεο κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη θαηνηθίεο, νη Ο.Σ.Α. θαη νη ινηπέο πεξηπηψζεηο. Δηδηθά γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ πδξεπηηθήο γεψηξεζεο, απηή ζα ρνξεγείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα πηζηνπνηείηαη φηη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζπκθσλεί κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κε αξηζ. Τ2/2600/2001 Κ.Τ.Α. πεξί «Πνηφηεηαο λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο» θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο. 6.1 ΤΓΡΔΤΖ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ πδξνιεςίαο (αλφξπμε γεψηξεζεο) θαη ρξήζεο λεξνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ χδξεπζεο κεκνλσκέλσλ εθηφο ζρεδίνπ θαηνηθηψλ, απαηηνχληαη ηα εμήο πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά: Άδεηα νηθνδνκήο. Βεβαίσζε ηνπ Ο.Σ.Α. ή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. (εθφζνλ δηαζέηεη ν Ο.Σ.Α.) φηη δελ δηέξρεηαη δίθηπν χδξεπζεο απφ ηελ νηθία θαη επηπιένλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο. Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα ηελ αλφξπμε ηεο γεψηξεζεο. Τπεχζπλε δήισζε φηη ην λεξφ ηεο γεψηξεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθίαο. Δηδηθά γηα ηελ χδξεπζε θαηνηθηψλ, ε δηάκεηξνο ηεο ηειηθήο ζσιήλσζεο ηεο γεψηξεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4 ) ηληζψλ, ε δε απνιήςηκε πνζφηεηα λεξνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζσιήλα δηακέηξνπ φρη κεγαιχηεξεο ηεο κηζήο (½ ) ίληζαο, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ε θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) θπβηθά κέηξα αλά εκέξα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ γηα ηελ αλφξπμε ηδησηηθήο πδξεπηηθήο γεψηξεζεο, απνηειεί ηνπιάρηζηνλ ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζεο ηεο νηθνδνκήο θαη ηαπηφρξνλα ε πεξάησζή ηεο ζε ζεκείν πνπ απηή λα ζεσξείηαη θαηνηθίζηκε. Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ αδείαο γηα πεξηπηψζεηο απνζεθψλ θαη γεληθφηεξα νηθεκάησλ ηα νπνία δελ ζεσξνχληαη θαηνηθίζηκα ή είλαη επηθαζήκελα ζε κφληκε βάζε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (π.ρ. αγξνηαπνζήθεο, ηξνρνβίιεο, θαληίλεο, θ.ά.), αλεμάξηεηα εάλ δηαζέηνπλ άδεηα νηθνδνκήο ή φρη. 6.2 ΤΓΡΔΤΖ Ο.Σ.Α. (ΓΖΜΧΝ & ΚΟΙΝΟΣΖΣΧΝ) 10

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα