ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : , Telefax : , Tαρ. Γ/λζε : Φαξζάισλ 148 Σαρ. Κψδ. : Λάξηζα thessalia.gov.gr ΚΟΙΝ.: Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΘΔΜΑ: Απαγνξεπηηθά, πεξηνξηζηηθά θαη ινηπά ξπζκηζηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ζε νιφθιεξε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σνλ Ν. 674/1977 (Φ.Δ.Κ. 242 Α / ) «Πεξί αλαδαζκνχ ηεο γεο θαη κεγεζχλζεσο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ». 2. Σνλ Ν. 1650/1986 (Φ.Δ.Κ. 160 Α / ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3010/2002 (Φ.Δ.Κ. 91 Α / ) «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 3. Σνλ Ν. 1739/1987 (Φ.Δ.Κ. 201 Α / ) «Γηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4. Σνλ Ν. 2503/1997 (Φ.Δ.Κ. 107 Α / ) «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 5. Σνλ Ν. 3199/2003 (Φ.Δ.Κ. 280 Α / ) «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23 εο Οθησβξίνπ 2000». 6. Σνλ Ν. 3585/2007 (Φ.Δ.Κ. 148 Α / ) «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αγξνηηθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 7. Σν Π.Γ. 227/1987 (Φ.Δ.Κ. 100 Α / ) «Υαξαθηεξηζκφο βηνηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ σο γεσξγηθψλ». 8. Σν Π.Γ. 60/1998 (Φ.Δ.Κ. 61 Α / ) «Καζνξηζκφο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ησλ Σκεκάησλ Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο». 9. Σν Π.Γ. 43/2002 (Φ.Δ.Κ. 43 Α / ) «Καηάηαμε ησλ θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζε θαηεγνξίεο κε ζχζηεκα αζηέξσλ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηψλ». 10. Σν Π.Γ. 51/2007 (Φ.Δ.Κ. 54 Α / ) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ «γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23 εο Οθησβξίνπ 2000». 11. Σελ κε αξηζ. Φ.16/6631/ (Φ.Δ.Κ. 428 Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πξνζδηνξηζκφο θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ ζηελ άξδεπζε». 12. Σελ κε αξηζ /5387/ (ΦΔΚ 678 Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, πεξηερφκελν Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), 1

2 θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ (ΔΠΜ) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην Ν. 1650/1986», φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ κε αξηζ. Η.Π.15393/2332/ (Φ.Δ.Κ Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11/Δ.Δ. θαη 96/61/Δ.Δ., θ.ά. (Α 91)». 13. Σελ κε αξηζ. Γ11/Φ.16/8500/ (Φ.Δ.Κ. 174 Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πξνζδηνξηζκφο θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ ζηελ χδξεπζε». 14. Σελ κε αξηζ / Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο «Έγθξηζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Σηκνινγίνπ Μειέηεο Γεσινγηθήο - Γεσηερληθήο Καηαιιειφηεηαο Ιδησηηθψλ Δμσπνηάκησλ Ληκλνδεμακελψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Καλνληζκνχ 2328/91/ΔΟΚ». 15. Σελ κε αξηζ. Τ2/2600/2001 (Φ.Δ.Κ. 892 Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο» θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 16. Σελ κε αξηζ. ΓΙΠΑΓ/β/606/2002 (Φ.Δ.Κ. 292 Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Έγθξηζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Καηαζθεπήο Έξγσλ πδξνγεσηξήζεσλ σο ειάρηζηα φξηα». 17. Σελ κε αξηζ. Η.Π.11014/703/Φ.104/ (Φ.Δ.Κ. 332 Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1650/1986 (Α 160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/Δ.Δ. θαη 96/61/Δ.Δ., θ.ά. (Α 91)». 18. Σελ κε αξηζ. Γ9Β,Γ/Φ.166/νηθ.18508/5552/207/ (Φ.Δ.Κ Β / ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο «Άδεηεο εγθαηάζηαζεο γηα ίδηα ρξήζε ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ή ςχμεο ρψξσλ κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο ζεξκφηεηαο ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ λεξψλ, επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ, πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη γεσζεξκηθφ δπλακηθφ». 19. Σελ κε αξηζ. νηθ.47630/ (Φ.Δ.Κ Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηάξζξσζε ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο». 20. Σελ κε αξηζ / (Φ.Δ.Κ Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καηεγνξίεο αδεηψλ ρξήζεο πδάησλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζήο ηνπο, δηαδηθαζία έθδνζεο, πεξηερφκελν θαη δηάξθεηα ηζρχνο απηψλ». 21. Σα κε Α.Π / , / , νηθ / , νηθ / θαη / έγγξαθα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ «Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ έθδνζε αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ». 22. Σηο κέρξη ζήκεξα εθπνλεζείζεο δηαρεηξηζηηθέο, πδξνγεσινγηθέο, πδξνινγηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη ινηπέο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο πξνηάζεηο απηψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ ηεο Θεζζαιίαο. 23. Σηο κε Α.Π. 957/13849/ θαη 1065νηθ./15621/ (Φ.Δ.Κ Β / ) Απνθάζεηο καο «Απαγνξεπηηθά, πεξηνξηζηηθά θαη ινηπά ξπζκηζηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ζε νιφθιεξε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο». 24. Σηο κε Α.Π. 1464/52532/ θαη 2376/82910/ Απνθάζεηο καο «Παξάηαζε Γεληθήο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο - Απαγνξεπηηθά, πεξηνξηζηηθά θαη ινηπά ξπζκηζηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ζε νιφθιεξε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο». 25. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. ΑΠΟΦΑΙΕΟΤΜΔ ηε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ παξαθάησ απαγνξεπηηθψλ, πεξηνξηζηηθψλ θαη ινηπψλ ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε επηθαλεηαθψλ, πεγαίσλ θαη ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία, ηε δηαρείξηζε, ηε δηαηήξεζε ή θαη απνθαηάζηαζε απηψλ ζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά φξηα ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην θνηλφ φθεινο θαη νη κειινληηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ζε λεξφ. 2

3 Κεθάιαην 1 ν : ΓΔΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Γηα θάζε έξγν πνπ ζρεηίδεηαη κε πδξνιεςία πδάησλ (επηθαλεηαθψλ, πεγαίσλ ή ππφγεησλ), κεηαθνξά λεξνχ, δίθηπα (δηαλνκήο, απνζηξαγγηζηηθά - απνρεηεπηηθά), ξχζκηζε - απνζήθεπζε λεξνχ (ηάθξνη, ρείκαξξνη, ηερλεηφο εκπινπηηζκφο, θξάγκαηα, πδαηνδεμακελέο, νξχγκαηα), επεμεξγαζία λεξνχ (θαζαξηζκφο, αθαιάησζε), ηξνθνδφηεζε λεξνχ (πδαηνθαιιηέξγεηα, δηαβίσζε ςαξηψλ), πξνζηαζία - ζπληήξεζε (αληηπιεκκπξηθά έξγα, νξεηλήο πδξνλνκίαο, πξνζηαζία νηθνζπζηεκάησλ) θαη γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε λεξνχ (χδξεπζε, αγξνηηθή, βηνκεραληθή, ελεξγεηαθή, αλαςπρήο), απαηηείηαη άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ /2005 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.). Κάζε έξγν πνπ εθηειείηαη ή/θαη ιεηηνπξγεί ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα, είλαη παξάλνκν. Οη άδεηεο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ ρνξεγνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Τδάησλ κε Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Άδεηεο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ πνπ αθνξνχλ ιεθάλε απνξξνήο πνηακνχ εθηεηλφκελε ζηα δηνηθεηηθά φξηα πεξηζζνηέξσλ Πεξηθεξεηψλ, εθδίδνληαη κε θνηλή Απφθαζε ησλ ζπλαξκνδίσλ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο, εθηφο αλ ε πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 5, παξαγξ. 3 ηνπ Ν. 3199/2003 Απφθαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ, νξίζεη θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ή κία Πεξηθέξεηα σο απνθιεηζηηθά αξκφδηα, νπφηε νη άδεηεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε απηή. ηε ρνξήγεζε αδεηψλ αλφξπμεο γεσηξήζεσλ ή ρξήζεο επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ, απφιπηε πξνηεξαηφηεηα έρνπλ ην Γεκφζην, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (Ννκαξρίεο, Γήκνη, Κνηλφηεηεο), ν Γ.Ο.Δ.Β., νη Σ.Ο.Δ.Β., νη Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί, ν ηξαηφο, ινηπνί θνξείο θαη ζχλδεζκνη, θ.ιπ. Η εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε ηδηφθηεηε έθηαζε (αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο ή κε άιισλ ελνηθηαδφκελσλ εθηάζεσλ), ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα ηνπ έξγνπ έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ εθκηζζσηή θαη ιήμεη ή δηαθνπεί ε κίζζσζε, ε ρξήζε ηεο πδξνγεψηξεζεο παξακέλεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηδηνθηήηε ηεο έθηαζεο θαη δελ κεηαθέξεηαη ζηνλ εθκηζζσηή. Μφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ειεθηξνθίλεηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (ειεθηξνκνηέξ) γηα ηελ πδξνιεςία πδάησλ απφ θαλάιηα πνπ αλήθνπλ ζε Οξγαληζκνχο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (Γ.Ο.Δ.Β., Σ.Ο.Δ.Β.) γηα ηελ άξδεπζε εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ απηά, επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε κηθξήο κε ηδηφθηεηεο έθηαζεο πιεζίνλ ηνπ θαλαιηνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ειεθηξνκνηέξ. Καηά ηελ αλφξπμε πδξνγεσηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ κε αξηζ. ΓΙΠΑΓ/β/606/2002 Κ.Τ.Α. Η πνζφηεηα λεξνχ πνπ ζα αληιείηαη απφ θάζε έξγν πδξνιεςίαο θαζνξίδεηαη ζηελ άδεηα ρξήζεο πνπ ζα ιακβάλεη ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίδνληαο ηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη είλαη δεζκεπηηθή. Η πνζφηεηα ζα ειέγρεηαη κε κε κεδεληδφκελν πδξφκεηξν, πνπ ππνρξεσηηθά ζα ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ αξρή ηνπ ζσιήλα εμαγσγήο ηνπ λεξνχ απφ ηελ πδξνιεςία θαη ζε ζεκείν εκθαλέο ψζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηελ Τπεξεζία, αιιά θαη ζπγρξφλσο πξνζηαηεπκέλν απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπ πδξνκέηξνπ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη άκεζα ε Τπεξεζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ κέρξη ηφηε κεηξήζεσλ θαη ηελ έγθξηζε αληηθαηάζηαζήο ηνπ. Η ηνπνζέηεζε ηνπ πηεδνκεηξηθνχ ζσιήλα ζε γεσηξήζεηο είλαη ππνρξεσηηθή, ηνπνζεηείηαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ θαη ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη θαηάιιεια ψζηε λα είλαη εθηθηή ε κέηξεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ απφ ηελ Τπεξεζία. Η δηαπίζησζε ηεο κε ηνπνζέηεζεο πδξνκέηξνπ ή πηεδνκεηξηθνχ ζσιήλα ή ηεο αληηθαηάζηαζεο πδξνκέηξνπ ρσξίο ζρεηηθή έγθξηζε ζε νπνηνδήπνηε έιεγρν ηνπ έξγνπ ηεο πδξνιεςίαο, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάθιεζε ηεο αδείαο θαζψο θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ. Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα, ήηνη: αθξηβήο ζέζε ηνπ έξγνπ (ζπληεηαγκέλεο Υ θαη Φ θαηά ΔΓΑ 87), βάζνο γεψηξεζεο, δηάκεηξνο ζσιήλα γεψηξεζεο, κέγηζηε αληινχκελε πνζφηεηα λεξνχ, ηνπνζέηεζε πηεδνκεηξηθνχ ζσιήλα θαη πδξνκέηξνπ, θ.ά. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα επηδείμεη ηελ άδεηα ζηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ γηα λα ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ θαζψο θαη ηεο απφθαζεο Έγθξηζεο 3

4 Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ απηνχ, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη επηηφπνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ειέγρνπ. Η δηαδηθαζία αιιαγήο ρξήζεο λεξνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α. θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηεο πεληαεηίαο απφ ηελ ρνξήγεζε ηεο αξρηθήο άδεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θαηά ηφπνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε δεηνχκελε ρξήζε (ειάρηζηεο απνζηάζεηο απφ ππάξρνπζεο γεσηξήζεηο θαη πεγέο, πνηφηεηα λεξνχ θαηάιιειε γηα ηε δεηνχκελε λέα ρξήζε λεξνχ, θ.ιπ.), φπσο επίζεο θαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (γεγνλφο κε πξνβιέςηκν βάζεη ηεο πάγηαο λνκνινγίαο). Δίλαη δπλαηή ε έθηαθηε αιιαγή ρξήζεο λεξνχ λφκηκεο δεκνηηθήο αξδεπηηθήο ή θηελνηξνθηθήο γεψηξεζεο ζε πδξεπηηθή ρξήζε γηα ηελ θάιπςε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ δεκνηψλ (π.ρ. ιφγσ επηβαξπκέλεο πνηφηεηαο πδάησλ ππάξρνπζαο δεκνηηθήο πδξεπηηθήο γεψηξεζεο ζε ρξήζε) θαζψο πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξήζε έρεη πάληα ε χδξεπζε, ελψ απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε αιιαγή ρξήζεο δεκνηηθήο πδξεπηηθήο γεψηξεζεο. Η δηαδηθαζία αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηεο κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α., ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε απφζηαζε άιισλ έξγσλ πδξνιεςίαο, εθφζνλ δελ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηνπο φξνπο ηεο παιηάο άδεηαο ρξήζεο (δηθαηνχρνη, αξηζκφο ζηξεκκάησλ, ρξήζε λεξνχ, είδνο θαιιηέξγεηαο, θ.ά.), ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο θαηά ηφπνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δχλαηαη λα ιακβάλνπλ ρψξα θαηά πεξίπησζε (ξήγκαηα ζηηο παξαθάξιηεο πεξηνρέο, επηβαξπκέλε πνηφηεηα πδάησλ ζε αγξνηηθέο θαη βηνκεραληθέο πεξηνρέο, θαηλφκελα πθαικχξσζεο, θ.ιπ.). Δηδηθά γηα ηηο γεσηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξαθάξιηεο πεξηνρέο θαη γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ρνξήγεζεο αδείαο (αλφξπμε λέαο γεψηξεζεο, αληηθαηάζηαζε ή αλαλέσζε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ ππάξρνπζαο λφκηκεο γεψηξεζεο), ζα πξέπεη ζηελ γεσινγηθή - πδξνγεσινγηθή έθζεζε πνπ θαηαηίζεηαη λα αλαθέξεηαη ξεηά ε δπλαηφηεηα ή κε ρνξήγεζεο ηεο εθάζηνηε αδείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Παξαζηαηηθά ηδηνθηεζίαο ζεσξνχληαη νη ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο (ζπκβφιαηα πνπ έρνπλ κεηαγξαθεί ζην ππνζεθνθπιαθείν) ή ζρεηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηίηινο ηδηνθηεζίαο, θηεκαηνγξαθηθά απνζπάζκαηα ηνπ Ο.Κ.Υ.Δ. γίλνληαη δεθηά ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Πξνζχκθσλα, έλνξθεο βεβαηψζεηο καξηχξσλ, πξάμεηο ρξεζηθηεζίαο, έληππα Δ9, ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ή βεβαηψζεηο Γήκσλ, Αγξνλνκείσλ ή αγξνθπιάθσλ δελ απνηεινχλ ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. Δπηπξφζζεηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο καξηχξσλ, ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, βεβαηψζεηο Γήκσλ ή αγξνθπιάθσλ θαη βεβαηψζεηο αξρηθήο ειεθηξνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ Γ.Δ.Η., δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ άδεηεο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ ππάξρνληνο έξγνπ πδξνιεςίαο. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο παξαζηαηηθψλ ηδηνθηεζίαο ηδηφθηεηεο έθηαζεο αιιά ελνηθηαδφκελεο έθηαζεο, ζα πξέπεη ζην κηζζσηήξην ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο πνπ αλαγξάθεηαη λα είλαη δεθαεηήο κε πξννπηηθή ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε έηε, λα έρεη ηνλ ηχπν ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ θαη λα έρεη κεηαγξαθεί ζην ππνζεθνθπιαθείν θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ λα επηηξέπεη ζηνλ εθκηζζσηή ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πδξνιεςίαο. ε πεξίπησζε ελνηθηαδφκελεο έθηαζεο πνπ έρεη εληαρζεί ζε πξφγξακκα ληηξνξχπαλζεο, ε δηάξθεηα κίζζσζεο κπνξεί λα είλαη πεληαεηνχο ηζρχνο, ελψ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη θαη ε ζρεηηθή πξάμε έληαμεο. ε πεξίπησζε νκαδηθήο γεψηξεζεο, ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί πιεξεμνχζην έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπο (ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάζζεθε ην έξγν), ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο θαη ζα ελεξγεί γηα νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ αλφξπμε θαη ηνλ εμειεθηξηζκφ ηεο γεψηξεζεο. Γελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ζχλζεζε ππάξρνπζαο νκάδαο (π.ρ. πξνζζήθε λέσλ εθηάζεσλ, πξνζζήθε λένπ κέινπο ή αληηθαηάζηαζε παιηνχ κέινπο απφ λέν), ρσξίο ηελ ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ζ κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγνχκελεο άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ, ζα επηζχξεη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ Ν. 3199/2003. Οη αηηήζεηο - δειψζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ ππνβάιινληαη ζηελ Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, πνπ εδξεχεη ζηε Λάξηζα, επί ηεο νδνχ Φαξζάισλ 148. Απφ ηελ ίδηα Τπεξεζία ζα ρνξεγνχληαη έληππεο αηηήζεηο - δειψζεηο, 4

5 θαηάζηαζε κε ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία γηα ηνλ Ν. 3199/2003 θαη ηελ κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α. Κεθάιαην 2 ν : ΑΠΑΓΟΡΔΤΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ Απαγνξεχεηαη ε αλφξπμε λέσλ αγξνηηθψλ γεσηξήζεσλ θαη πεγαδηψλ γηα αξδεπηηθή ρξήζε ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. Απαγνξεχεηαη ε αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ, ε αληηθαηάζηαζε (αληηθαηάζηαζε λνκίκσλ πθηζηακέλσλ γεσηξήζεσλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο) θαζψο θαη ε αλαλέσζε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ, φηαλ νη αλάγθεο ζε λεξφ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ζπιινγηθφ δίθηπν αληίζηνηρεο ρξήζεο πνπ ιεηηνπξγεί κε επζχλε Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ, Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, Γήκσλ, Κνηλνηήησλ, θ.ιπ. Δμαηξείηαη ε αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ γηα εηδηθέο θαιιηέξγεηεο (ζεξκνθήπηα, θπηψξηα, θεπεπηηθά, θ.ά.) νη νπνίεο ρξεηάδνληαη λεξφ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ηα ζπιινγηθά αξδεπηηθά δίθηπα δελ ιεηηνπξγνχλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνξέαο δηνίθεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζπκθσλεί κε ηελ εθηέιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ. Απαγνξεχεηαη ε αλφξπμε λέαο γεψηξεζεο ή πεγαδηνχ γηα πδξεπηηθή ρξήζε εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ, ε αληηθαηάζηαζε απηψλ θαζψο θαη ε αλαλέσζε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ ζε δψλεο πνπ εθ ησλ πζηέξσλ εληάρζεθαλ ζε απηφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηέξρεηαη δίθηπν χδξεπζεο ή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ χδξεπζεο ζηελ πεξηνρή. Απαγνξεχεηαη ε αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ θαζψο θαη ε αληηθαηάζηαζε λνκίκσλ πθηζηακέλσλ γεσηξήζεσλ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ θεξπρζεί ή βξίζθνληαη ζε αλαδαζκφ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (δειαδή κέρξη ηελ παξαιαβή ησλ λέσλ αγξνηεκαρίσλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο) ρσξίο ζρεηηθή απφθαζε άξζεο πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ απφ ηελ επηηξνπή αλαδαζκνχ (άξζξν 17 ηνπ Ν. 674/1977). Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ θαζψο θαη ε αληηθαηάζηαζε λνκίκσλ πθηζηακέλσλ γεσηξήζεσλ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ θεξπρζεί ππφ απαιινηξίσζε. Απαγνξεχεηαη ε θαηαλάισζε πνζφηεηαο λεξνχ πάλσ απφ m³/έηνο γηα θάζε κεκνλσκέλε πδξνγεψηξεζε θαη γηα φιεο ηηο ρξήζεηο πιελ ηεο χδξεπζεο θαη ηεο εκθηάισζεο λεξνχ. Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε λεξνχ ζε ηξίηνπο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα ρξήζεο λεξνχ. Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά αξδεπηηθνχ λεξνχ ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ κέηξσλ απφ ηελ ζέζε ηεο πεγήο πδξνιεςίαο. Κεθάιαην 3 ν : ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή λένπ έξγνπ πδξνιεςίαο (αλφξπμε γεψηξεζεο) νπνηαζδήπνηε ρξήζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο (ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ λέαο θαη λφκηκεο πθηζηάκελεο γεψηξεζεο ή πεγήο) πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Οη παξαπάλσ ειάρηζηεο απνζηάζεηο είλαη δπλαηφ λα κεηαβιεζνχλ κφλν ζε πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Κξάηνπο θαη απνηεινχλ έξγα πςίζηεο Δζληθήο ζεκαζίαο θαη κφλν θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο πεγαδηνχ, νη αληίζηνηρεο ειάρηζηεο απνζηάζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ ζα αλέξρνληαη ζην κηζφ ησλ αλαγξαθφκελσλ ηηκψλ ηνπ πίλαθα 1. Δπηπξφζζεηα, απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή λένπ έξγνπ πδξνιεςίαο (αλφξπμε γεψηξεζεο) νπνηαζδήπνηε ρξήζεο, ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο απφ: κέηξα απφ ελ ελεξγεία ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α.) θαη ρσκαηεξέο, ρψξνπο δηάζεζεο ιπκάησλ, ρψξνπο ελαπφζεζεο αζηηθψλ πγξψλ απνβιήησλ θαη ρψξνπο βηνκεραληθψλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ. 500 κέηξα απφ ηνλ αηγηαιφ (εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ λεζηψλ ησλ Β. πνξάδσλ φπνπ ε απφζηαζε νξίδεηαη φρη κηθξφηεξε απφ 300 κέηξα θαη γηα κέγηζην βάζνο αλφξπμεο γεψηξεζεο απζηεξά κέρξη ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο). 250 κέηξα απφ ηελ αθηνγξακκή θπζηθψλ ιηκλψλ. 200 κέηξα απφ δεκφζηα θνηκεηήξηα. 50 κέηξα απφ ηελ θνίηε πνηακψλ. 5

6 25 κέηξα απφ ηνπο αγσγνχο ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο ηεο Γ.Δ.Η. 20 κέηξα απφ ηηο φρζεο ξεκάησλ ή ρεηκάξξσλ κφληκεο ή επνρηαθήο ξνήο. 20 κέηξα απφ ηα φξηα απαιινηξησκέλεο δψλεο ηνπ Ο..Δ. 20 κέηξα απφ ηνλ άμνλα αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ ή αγσγνχ θαπζίκσλ. 10 κέηξα απφ ηα φξηα ζηξαγγηζηηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ ηάθξσλ. 5 κέηξα απφ ηα φξηα μέλεο ηδηνθηεζίαο. Σέινο, απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή λένπ έξγνπ πδξνιεςίαο (αλφξπμε γεψηξεζεο) νπνηαζδήπνηε ρξήζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο γεηηλίαζεο ηεο πεξηνρήο κε θάπνην απφ ηα θάησζη νδηθά δίθηπα: Κιεηζηνί απηνθηλεηφδξνκνη: 60 κέηξα απφ ην φξην απαιινηξησκέλεο δψλεο. Δζληθέο νδνί: 40 κέηξα απφ ην φξην απαιινηξησκέλεο δψλεο ή ην φξην ησλ βνεζεηηθψλ δξφκσλ ή ειιείςεη απηήο 50 κέηξα απφ ηνλ άμνλα ηνπ δξφκνπ. Δπαξρηαθέο νδνί: 20 κέηξα απφ ην φξην απαιινηξησκέλεο δψλεο ή ειιείςεη απηήο 30 κέηξα απφ ηνλ άμνλα ηνπ δξφκνπ. Γεκνηηθνί, Κνηλνηηθνί, αγξνηηθνί θαη δαζηθνί δξφκνη: 10 κέηξα απφ ην φξην ηνπ δξφκνπ. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή λένπ έξγνπ πδξνιεςίαο (αλφξπμε γεψηξεζεο) νπνηαζδήπνηε ρξήζεο ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 15 κέηξσλ απφ ηα φξηα ελ γέλεη δεκνζίσλ εθηάζεσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, φπσο επίζεο θαη ε ηνπνζέηεζε κφληκεο ή πξνζσξηλήο επηθαλεηαθήο ζσιήλσζεο άξδεπζεο παξάιιειεο ή δηαζηαπξνχκελεο κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 10 κέηξσλ. Απφθιηζε ησλ παξαπάλσ απνζηάζεσλ κέρξη πνζνζηνχ 5% δελ απνηειεί απαγνξεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, έπεηηα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ. Οη ειάρηζηεο απνζηάζεηο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπήο λένπ έξγνπ πδξνιεςίαο (αλφξπμε γεψηξεζεο) ζα ιακβάλνληαη ππφςε κφλν απφ ηηο λφκηκεο γεσηξήζεηο. Ζιεθηξνδνηεκέλεο γεσηξήζεηο κε κεκνλσκέλε παξνρή θαη αξηζκφ κεηξεηή ξεχκαηνο πνπ ζηεξνχληαη αδείαο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ, δελ ζεσξνχληαη λφκηκεο γεσηξήζεηο. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, ζα ππνβάιιεηαη αίηεζε θαη πιήξεο θάθεινο ζηε Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α. Οη άδεηεο ζα εθδίδνληαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, ζπλεθηηκψληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ αλσηέξσ Κ.Τ.Α. θαη ηπρφλ απαγνξεπηηθά ή πεξηνξηζηηθά κέηξα φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε θαη ζα θξίλνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο -κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Τδάησλ- θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ χςνπο

7 ΠΙΝΑΚΑ 1: ΔΛΑΥΙΣΔ ΑΠΟΣΑΔΙ ΝΔΧΝ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ (ΠΑΖ ΥΡΖΔΧ) ΑΠΟ ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ ΓΔΧΣΡΖΔΙ & ΠΖΓΔ (ΠΑΖ ΥΡΖΔΧ) (Οη απνζηάζεηο ππνινγίδνληαη ζε κέηξα) ΑΠΟΣΑΕΙ ΑΠΟ ΤΠΑΡΥΟΤΕ ΓΕΩΣΡΗΕΙ & ΠΗΓΕ ΥΡΗΗ ΝΕΡΟΤ ΓΙΑ ΑΝΟΡΤΞΗ ΝΕΑ ΓΕΩΣΡΗΗ ΤΓΡΔΤΣΙΚΖ ΥΡΖΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΥΡΖΖ (ΠΛΖΝ ΑΡΓΔΤΖ) Ο.Σ.Α. ΤΓΡΔΤΣΙΚΔ ΓΔΧΣΡΖΔΙ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ & ΛΟΙΠΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΓΔΧΣΡΖΔΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΔ ΓΔΧΣΡΖΔΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΓΔΧΣΡΖΔΙ ΓΔΧΣΡΖΔΙ ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ Ο.Σ.Α ΛΟΙΠΔ ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΑΓΡΟΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ - ΓΙΑΒΙΧΗ ΦΑΡΙΧΝ ΜΟΝΙΜΔ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΦΤΣΧΡΙΑΚΗ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΥΡΖΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΖ ΥΡΖΖ ΥΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ ΠΖΓΔ ΔΠΟΥΙΑΚΔ 7

8 Κεθάιαην 4 ν : ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΙΣΖΖ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΓΟΖ ΝΔΑ ΑΓΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΖΖ ΤΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ Ή / ΚΑΙ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ Ο ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζηελ Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, αίηεζε - δήισζε κε ζεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ν. 3199/2003 θαη ηελ κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α. Η αίηεζε - δήισζε θαη ηα απαηηνχκελα βαζηθά δηθαηνινγεηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα παξαξηήκαηα ΙΙΙ, IV θαη V ηεο σο άλσ Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ελψ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπληάζζνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ κειεηεηή πνπ έρεη ηα λφκηκα πξνζφληα. Πέξαλ ησλ σο άλσ αλαθεξζέλησλ, ε Γηεχζπλζε Τδάησλ κπνξεί λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε πξφζζεην ζηνηρείν θξίλεη σο απαξαίηεην. Οη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζα εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα απφ επηηξνπή ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία αθνχ ζπγθεληξψζεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πξνβεί ζηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο κεηά απφ επηηφπηα εμέηαζε, εηζεγείηαη ηελ έθδνζε ή κε ηεο άδεηαο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεηά ηελ απηνςία ηεο επηηξνπήο γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ δηαπηζησζνχλ ειιηπή δηθαηνινγεηηθά θαη δελ θαηαηεζνχλ εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ, ε ππφζεζε ζα ηίζεηαη ζην αξρείν ηεο Τπεξεζίαο. Δηδηθά γηα ηελ αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ αιιά θαη ηελ αληηθαηάζηαζε λνκίκσλ πθηζηάκελσλ γεσηξήζεσλ θαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α., νη ρνξεγνχκελεο άδεηεο ζα ρνξεγνχληαη κε ηελ εμήο ζεηξά: Πξψηα ζα ρνξεγείηαη ε άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ, ηζρχνπζα γηα έμη (6) κήλεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα άιινπο έμη (6) κήλεο εθφζνλ θαηαηεζεί έγθαηξα αίηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ θαη έπεηηα απφ λέα απηνςία θαη εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο, ζα ρνξεγείηαη ε άδεηα ρξήζεο λεξνχ, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο, ελψ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ, εθφζνλ απηή είλαη δηαθνξεηηθή. Αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ, απηέο ζα ρνξεγνχληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα πηζηνπνηείηαη φηη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζπκθσλεί κε ηηο εθάζηνηε πξνδηαγξαθέο πεξί θαηαιιειφηεηαο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη γηα ηελ θάζε θαηά πεξίπησζε ρξήζε. Ζ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο λεξνχ πδξνγεψηξεζεο είλαη ππνρξεσηηθή ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ελψ πεξηπηψζεηο κε έγθαηξεο ππνβνιήο αίηεζεο ρξήζεο λεξνχ (ην αξγφηεξν κέρξη θαη έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ), ζα θξίλνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο -κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο Γ/λζεο Τδάησλ- θαη ζα επηζχξεη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ Ν. 3199/2003, ππνρξεσηηθή ζθξάγηζε ηεο γεψηξεζεο κε δαπάλε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηελ ππνβνιή πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2. Μεηά ην πέξαο ηζρχνο ηεο άδεηαο ρξήζεο λεξνχ είλαη απαξαίηεηε ε αλαλέσζή ηεο, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην επφκελν θεθάιαην. ΠΙΝΑΚΑ 2: ΤΦΟ ΠΡΟΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ ΜΖ ΔΓΚΑΙΡΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΙΑ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ Ή ΣΖΝ ΜΖ ΔΓΚΑΙΡΖ ΑΝΑΝΔΧΖ ΑΓΔΙΑ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ ΥΡΟΝΟ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΙΑ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ Ή ΑΝΑΝΔΧΖ ΑΓΔΙΑ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΣΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ ( ) 0-1 κήλεο κήλεο κήλεο κήλεο κήλεο κήλεο κήλεο κήλεο 500 Πάλσ απφ 60 κήλεο (5 έηε) Η παξαβίαζε ησλ φξσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ρνξεγεζείζαο άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ ή/θαη ρξήζεο λεξνχ (ζέζε γεψηξεζεο, δηάκεηξνο ζσιήλα γεψηξεζεο, κε 8

9 ηνπνζέηεζε πηεδνκεηξηθνχ ζσιήλα θαη πδξνκέηξνπ, θαηαλάισζε πέξαλ ηεο αλαγξαθφκελεο ζηελ άδεηα πνζφηεηαο λεξνχ, θ.ά.) εθφζνλ ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε, έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ Ν. 3199/2003. Οη θπξψζεηο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ (κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά) ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο, ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3, ηελ δηαθνπή παξνρήο ηνπ ξεχκαηνο, φπσο επίζεο θαη ηελ ζθξάγηζε ή ηελ θαηαζηξνθή ηνπ έξγνπ κε δαπάλε ηνπ παξαβάηε θαη ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΤΦΟ ΠΡΟΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖ ΟΡΧΝ ΣΖ ΑΓΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΖΖ ΤΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ Ή / ΚΑΙ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ ΔΙΓΟ ΠΑΡΑΒΑΖ ΟΡΧΝ ΣΖ ΑΓΔΙΑ ΠΡΟΣΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ ( ) Αιιαγή ζέζεο γεψηξεζεο Αχμεζε βάζνπο αλφξπμεο γεψηξεζεο 500 Αχμεζε δηακέηξνπ ηειηθήο ζσιήλσζεο γεψηξεζεο Μείσζε δηακέηξνπ πηεδνκεηξηθνχ ζσιήλα γεψηξεζεο 100 Με ηνπνζέηεζε πηεδνκεηξηθνχ ζσιήλα γεψηξεζεο 500 Με ηνπνζέηεζε πδξνκέηξνπ ζηελ εμαγσγή ηεο γεψηξεζεο 500 Αχμεζε θαηαλάισζεο πνζφηεηαο λεξνχ γεψηξεζεο Αιιαγή ρξήζεο λεξνχ γεψηξεζεο Γηάζεζε λεξνχ ζε ηξίηνπο Μεηαθνξά αξδεπηηθνχ λεξνχ ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 1000 m 500 Ζ πεξίπησζε αλφξπμεο λέαο γεψηξεζεο ή αληηθαηάζηαζεο λφκηκεο πθηζηάκελεο γεψηξεζεο ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη εθδνζεί ε άδεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζα επηζχξεη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ Ν. 3199/2003 κε ππνρξεσηηθή ζθξάγηζε ή θαηαζηξνθή ηεο κε δαπάλε ηνπ παξαβάηε, ελψ κφλν εθφζνλ ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε φπσο θαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ λεξνχ γηα ηελ απαηηνχκελε ρξήζε, ζα θξίλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο -κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Τδάησλ- ε ρνξήγεζε ή κε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ ζηε ζπλέρεηα κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ χςνπο Πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ πθηζηάκελσλ πδξνγεσηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ κε βάζε ην λνκηθφ πιαίζην πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 1739/1987, ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο ζεσξνχληαη λφκηκεο, φπσο απηφ ζα πξνθχπηεη απφ βεβαίσζε ηεο Γ.Δ.Η. γηα ηελ κεκνλσκέλε αξρηθή ειεθηξνδφηεζή ηεο ή απφ επίζεκν έγγξαθν απφ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ λα πηζηνπνηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο πδξνγεψηξεζεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ Νφκνπ, ζα πξέπεη λα αδεηνδνηεζνχλ γηα ηελ ρξήζε λεξνχ έσο θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο θαη ζα θξίλνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο - κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Τδάησλ- θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ χςνπο 500. Πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ πθηζηάκελσλ πδξνγεσηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ κε βάζε ην λνκηθφ πιαίζην πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 1739/1987 θαη ζηεξείηαη άδεηαο ρξήζεο λεξνχ, ζα πξέπεη λα αδεηνδνηεζνχλ γηα ηελ ρξήζε λεξνχ έσο θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο θαη ζα θξίλνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο - κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Τδάησλ- θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ χςνπο 200. Κεθάιαην 5 ν : ΑΝΑΝΔΧΖ ΑΓΔΙΑ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ Αηηήζεηο γηα αλαλέσζε ηζρχνο άδεηαο ρξήζεο λεξνχ ζα γίλνληαη δεθηέο πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνπζαο άδεηαο. Πεξηπηψζεηο κε έγθαηξεο ππνβνιήο αίηεζεο αλαλέσζεο εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ, ζα θξίλνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο -κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο Γ/λζεο Τδάησλ- θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2 ηνπ θεθαιαίνπ 4 ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο. 9

10 Η δηαδηθαζία αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηεο κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α., ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε απφζηαζε άιισλ έξγσλ πδξνιεςίαο, εθφζνλ δελ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηνπο φξνπο ηεο παιηάο άδεηαο ρξήζεο (δηθαηνχρνη, αξηζκφο ζηξεκκάησλ, ρξήζε λεξνχ, είδνο θαιιηέξγεηαο, θ.ιπ.), ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο θαηά ηφπνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δχλαηαη λα ιακβάλνπλ ρψξα θαηά πεξίπησζε (ξήγκαηα ζηηο παξαθάξιηεο πεξηνρέο, επηβαξπκέλε πνηφηεηα πδάησλ ζε αγξνηηθέο θαη βηνκεραληθέο πεξηνρέο, θαηλφκελα πθαικχξσζεο, θ.ιπ.). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε, ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο είλαη δπλαηή κφλν εθφζνλ ε πθηζηάκελε πδξνιεςία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηηο αηηνχκελεο λέεο αλάγθεο, γεγνλφο πνπ ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ αηηηνινγεκέλε ηερληθή έθζεζε. Ζ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ρξήζεο λεξνχ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) ρξφληα, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο ρξήζεο θαη φρη απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο γηα αλαλέσζε απηήο. Κεθάιαην 6 ν : ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΙΧΝ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΧΝ ΤΓΡΟΛΖΦΙΑ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΤΓΡΟΦΟΡΔΙ ΓΙΑ ΤΓΡΔΤΣΙΚΖ ΥΡΖΖ ε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο επηηξέπεηαη ε αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ, ην λεξφ ησλ νπνίσλ πξννξίδεηαη γηα πδξεπηηθή ρξήζε, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα Ι ηεο κε αξηζ /2005 Κ.Τ.Α. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη θαηνηθίεο, νη Ο.Σ.Α. θαη νη ινηπέο πεξηπηψζεηο. Δηδηθά γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ πδξεπηηθήο γεψηξεζεο, απηή ζα ρνξεγείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα πηζηνπνηείηαη φηη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζπκθσλεί κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κε αξηζ. Τ2/2600/2001 Κ.Τ.Α. πεξί «Πνηφηεηαο λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο» θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο. 6.1 ΤΓΡΔΤΖ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ πδξνιεςίαο (αλφξπμε γεψηξεζεο) θαη ρξήζεο λεξνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ χδξεπζεο κεκνλσκέλσλ εθηφο ζρεδίνπ θαηνηθηψλ, απαηηνχληαη ηα εμήο πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά: Άδεηα νηθνδνκήο. Βεβαίσζε ηνπ Ο.Σ.Α. ή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. (εθφζνλ δηαζέηεη ν Ο.Σ.Α.) φηη δελ δηέξρεηαη δίθηπν χδξεπζεο απφ ηελ νηθία θαη επηπιένλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο. Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα ηελ αλφξπμε ηεο γεψηξεζεο. Τπεχζπλε δήισζε φηη ην λεξφ ηεο γεψηξεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθίαο. Δηδηθά γηα ηελ χδξεπζε θαηνηθηψλ, ε δηάκεηξνο ηεο ηειηθήο ζσιήλσζεο ηεο γεψηξεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4 ) ηληζψλ, ε δε απνιήςηκε πνζφηεηα λεξνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζσιήλα δηακέηξνπ φρη κεγαιχηεξεο ηεο κηζήο (½ ) ίληζαο, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ε θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) θπβηθά κέηξα αλά εκέξα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ γηα ηελ αλφξπμε ηδησηηθήο πδξεπηηθήο γεψηξεζεο, απνηειεί ηνπιάρηζηνλ ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζεο ηεο νηθνδνκήο θαη ηαπηφρξνλα ε πεξάησζή ηεο ζε ζεκείν πνπ απηή λα ζεσξείηαη θαηνηθίζηκε. Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ αδείαο γηα πεξηπηψζεηο απνζεθψλ θαη γεληθφηεξα νηθεκάησλ ηα νπνία δελ ζεσξνχληαη θαηνηθίζηκα ή είλαη επηθαζήκελα ζε κφληκε βάζε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (π.ρ. αγξνηαπνζήθεο, ηξνρνβίιεο, θαληίλεο, θ.ά.), αλεμάξηεηα εάλ δηαζέηνπλ άδεηα νηθνδνκήο ή φρη. 6.2 ΤΓΡΔΤΖ Ο.Σ.Α. (ΓΖΜΧΝ & ΚΟΙΝΟΣΖΣΧΝ) 10

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΗΠΕΘΡΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΗΠΕΘΡΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΗΠΕΘΡΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ Ισάλληλα 1 Ινπλίνπ 2010 Αξ. Πξση.:511 ρεη.: 497 ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΤΔΑΣΧΝ Σαρ. Γ/λζε: Ρηδάξεηνο Πνιηηεία 8 εο Μεξαξρίαο 5-7 454 45 Ισάλληλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ Άξζξν 1 Έλλνηεο θαη νξηζκνί 1. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ

ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ Άξζξν 1 Έλλνηεο θαη νξηζκνί 1. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ Άξζξν 1 Έλλνηεο θαη νξηζκνί 1. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ λφκνπ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: -Kηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ TO NOMOΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Γπ. Γεωπγιάδηρ Παναγιώηηρ Γενικόρ Γιεςθςνηήρ Υωποηαξικήρ & Πεπιβαλλονηικήρ Πολιηικήρ Καμπάρ Γεώπγιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Υαλκιδικής ΠΟΛΤΓΤΡΟ 22-12-2009

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Υαλκιδικής ΠΟΛΤΓΤΡΟ 22-12-2009 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Υαλκιδικής ΠΟΛΤΓΤΡΟ 22-12-2009 Ζ Γηεχζπλζε Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηίκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α..

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. 2011 2012 I ΔΙΑΓΩΓΗ Οη αζιεηέο ηξηεο εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρεδηαζκνχ κε βάζε Σηο δηαθξίζεηο ζε αγψλεο ζηφρνπο ηεο Οκνζπνλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα